4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var"

Transkript

1

2

3 1

4 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C AYDEM...Arka Kapak AYKON ELEKTR K...39 BORDO MÜHEND SL K...23 BREKA ELEKTR K...Ön Kapak çi BURG TÜRK YE...69 CAN OZAN PANO...68 CeBIT DAL ELEKTR K DANFOSS EAE EK NLER ELEKTR K...93 ELEFAN EL MSAN...3 ELS T...24 ENDAKS...57 ENOTEK EPC ENERJ ERC S STEM...38 ERSOY PANO...60 FORM ELEKTR K...75 GERMEN ELEKTR K HABER ORTAK...94 HENSEL NFORM...99 fi DUNYASI.NET...86 KARDEfi ELEKTR K...1 MAKEL MAKELSAN MESAN K L T...8 METSO...9 MYK OMEGA MÜHEND SL K Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 10 Kapak / Pano 11 Blokset: Tüm ihtiyaçlar n za uygun çözümler 14 EAE yenilikçi modüler ürünleri ile fark yarat yor 18 Siemens Gebze Tesisi Showroom u ak ll flebekelerin tüm özelliklerini ziyaretçilerle buluflturuyor 20 Yeni standart pano üreticilerine tasar m kriterlerine uyma zorunlulu u getiriyor 26 Pano montaj yapan firmalar kabin montaj ile u raflmamal 28 Çal flanlar m z n büyük deneyimleri bizim as l gücümüzdür 29 Ashida afl r ak m rölesi 32 Üreticiler asla norm d fl malzeme kullanmamal 33 Cam elyaf takviyeli polyester panolar 36 En büyük müflteriler Omega n n 40 Siemens A.fi hava izoleli flalt tesislerini 5 k tada 80 ülkeye ihraç ediyor 42 En büyük sorun uygulanan yanl fl fiyat politikalar 44 yi panocu bir ayda da yetiflir, 15 y lda da yetiflmez! 48 Orta gerilim tesisinde bulunmas gereken tüm varyant konfigürasyonlar n n üretimini hedefliyoruz 54 EKKM modülü, tristör anahtarlamal h zl kompanzasyon pano üreticilerinin ifllerini kolaylaflt r yor 58 Planlamadan uygulamaya-kapsaml bir markalama sistemi 59 Piyano ve masa tipi mimik diyagraml kumanda panosu 62 Kötü panonun nedeni sadece bilgisizlik de il, niteli i düflük malzeme ve iflçiliktir 66 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 70 Hensel ile b rak n günefl parlas n ONKAYA PANO...95 OTEM ELEKTR K...77 PANEL ELEKTRO...31 PETAfi ELEKTR K PHOENIX CONTACT...7 POWER ELEKTR K R TTAL PANO SCHNEIDER SELTAfi PANO...92 SEM KRON SERMAK K L T...30 SIEMENS...15-Arka Kapak S GMA ELEKTR K...47 TEKNOF NSTEEL...43 TEMPA PANO...19 TUMRACK...81 TÜM-TES...73 YAVUZ PANO Haber 72 Büyük ödül Savronik in 74 Femsan n yeni seri DC motorlar piyasada 76 Afrika dan temiz enerji: Desertec 78 Schneider Electric enerji verimlili i ve tasarrufu ile markal derslere giriyor 78 Çal k Enerji ve spanyol Initec Energia dan Özbekistan a 336 milyon euro luk elektrik santrali 80 Makel geleneksel Umre seyahati bu y l 170 kifli ile gerçeklefltirildi 80 Makel den 13 farkl ilde Geleneksel ftar Yemekleri organizasyonu Röportaj 82 Hizmet kaliteniz sürücünüz kadar iyi de ilse zamanla kaybolmaya mahkumsunuz 90 Chint kalitesiyle cevap veriyor 96 Dosya / Kesintisiz güç kaynaklar (KGK) 97 Makelsan müflterilerine yüksek de er sunar 100 UPS yaflayan üründür, her an bir iyilefltirme ya da yenilik yapmak zorundas n z 104 Lite serisi yenilenen yüzüyle piyasada 104 Eaton BladeUPS 106 Chloride Masterguard tan öncü yenilik: Trinergy 108 KGK birincisi bu y l da nform 108 Türkiye nin en büyük Dinamik Kesintisiz Güç Kayna çözümü nform dan: 2000kVA 110 Chloride Masterguard dan modüler UPS sistemi 112 Dinamik kesintisiz güç kaynaklar Teknik Makale 114 See Electrical: Elektrik CAD uzman 116 Ayd nlatmada enerji tasarrufu için çözüm orta n z ARTronic 118 Makel otomatik sigortalar 120 Makel reaktif güç kontrol rölesi 122 Esnek IPC çözümleri için pano tipi PC 122 Enerji analizörleri ile enerji izlemede optimum çözümler 124 Güçlü ve güvenilir IPM ler 125 Otomasyon sistemi PSS Yeni bir ça bafll yor 126 Kombi havaland rmal rakorlar EK M AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM ELEKTR K-ENERJ Say : 2009/05 Eylül 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Gelecek 30 y lda elektrik S ürdürülebilir medeniyet için enerji türleri içinde baflrolün elektri e verilmesi gerekiyor. Kullan m kolayl - ve temizli i nedeniyle elektri i fosil yak tlara tercih ediyoruz. Ancak elektrik enerjisinin düflük karbon sal n m ile üretilmesi zorunlu. Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklar na a rl k verilmesi gerekiyor. Aksi halde sel bask nlar ndan tufana kadar afetlerden afet be enece- iz. Yenilenebilir enerji dendi inde akla günefl ve rüzgar gelse de daha büyük potansiyelli bir kaynak daha var: okyanus enerjisi. Asl nda bir flemsiye kavram olan okyanus enerjisi okyanus ak nt lar n, dalga ve gelgit enerjilerini, deniz tuzlulu unu (salient) ve deniz termal enerjisini kaps yor. Okyanus enerjisinin binde biri dünya tüketimini befl defa karfl lamaya yetiyor. Dalga enerjisi ise global tüketimin yar s n karfl lama potansiyelinde. Tabii bu potansiyelin tamam ndan yararlanma olana bulunmuyor. Ama yine de anlaml projeler hayata geçirilmifl durumda. Birkaç ülke ve flirket örne i flöyle: spanya-mutriku 450 kw, Portekiz-Pico 400 kw, Avustralya-Oceanlynx 2MW, ngiltere-aws 2 MW, skoçya-pelamis 750 kw. Çok küçük güçte de olsa bizde de var; Türkiye (Sakarya)- TEMSAN 2,5 kw. Bunlar n kimi dalga, kimi hem dalga hem gelgit enerjisinden yararlan yor. yazar n tüm köfle yaz lar Dalga enerjisinin rüzgardan üstün yanlar var. Dalgalar rüzgar yapsa da dalga tahminleri daha uzun vadeli (6 günlük) olabiliyor. Dalga enerjisi rüzgar kadar ak ll flebeke (smart grid) gerektirmiyor. Çünkü daha istikrarl. Üretimi rüzgar ve günefl gibi kesikli de il. Ayr ca metrekare bafl na enerji miktar daha fazla. Güvenilirli i de daha yüksek, çünkü daha sa lam yap da. Tabii dalga, tuzluluk ve gelgitin zay f yanlar da var. Henüz küçük güçlerde kurulabiliyorlar ve verimlilikleri düflük. Bunlar zamanla afl lacak. Projeksiyonlar 2020 de toplam kurulu gücün MW bulaca fleklinde. Deniz enerjisinin geliflme h z di erlerine k - yasla daha h zl olacak y l nda 2005 y l ndaki rüzgar santrallerinin kurulu gücünü yakalayacak y l gelmeden de rüzgar geçecek. lhami Çetin hocam bir zamanlar ülkemize gelen turistlerin bofla akan rmaklar görünce Su akar Türk bakar dediklerini aktarm flt. fiu s ralar 100 hidroelektrik santral inflas devam etmekte, 150 tanesi de izin bekliyor. Art k o laf diyemeyecekler ama deniz enerjisini flimdiden konuflmaya, planlamaya bafllamazsak üç taraf denizle çevrili ülkemiz için benzer bir deyifl üreteceklerine eminim. da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var B u ay Sektörel Tan t m Elektrik Enerji Dergisi ile Pano sektörünü iflledik. Sektörde faaliyet gösteren firmalar n çoklu u ve birçok firman n ifllerinin yo- un oluflu bizleri oldukça memnun etti. Bir memnuniyet verici haber de ilgili dergiyle bu sektöre yat r m karar alm fl olmam z. Sektördeki bilgi al flverifli aç s ndan son derece yararl olaca na inand m z bu yat r m karar yla, pano sektörünü derginin ismine tafl yacak ya da özel bir bölümle tüm say lar m zda yer verece iz. Bu konuyla ilgili nihai karar m z sektörün önde gelen firmalar n n görüfllerini ald ktan sonra verece iz. Büyük bir özverinin ürünü ST. Elektrik Enerji Dergisi nin bu son say s kelimenin tam anlam yla bir özverinin ürünü. Genel Yay n Yönetmeni miz Halefflan Sümen ve Reklam Koordinatörü müz Eflref Y ld r m bu dergi için iller aras nda mekik dokudular desem inan n abart - l olmaz. Bir övgü de Haber Merkezimiz ve Grafik Atölyemize. Editörümüz Murat Tan k ve Grafik fiefimiz Sabri Genç e, Bayram tatilini uzatal m m? diye sordu umda ikisi birden Asla, yanar z! diye cevap vermifl ve hemen bu dergi için çal flmaya bafllam fllard. Tüm mesai arkadafllar mla gurur duyuyor ve hepsini yürekten kutluyorum. Bir yat r m da internette Pano sektörünün iletiflimini güçlendirmek amac yla derginin yan s ra internette de birtak m haz rl klar yap yoruz. Örne in reel sektörün en büyük portal olan ve her gün 10 binlerce ziyaretçiye hizmet eden Haberortak.com da Pano bölümü açacak ve sektörle ilgili tüm geliflmeleri 7 gün 24 saat buradan duyuraca z. Yine Haberortak.com da özel bir reklam alan ndan pano firmalar na link verecek ve birlikte çal flt m z firmalar n pazar paylar n büyütece iz. Ayr ca endüstrinin Pazarlama ve online sat fl sitesi olan sdunyasi.net ve sektör firmalar n n Dijital televizyonu olacak olan Sektörel Tan t m TV ile de yine pano sektörü firmalar na verimli olabilmek için var gücümüzle çal flmaya devam edece iz. Daha pano sektörü için yap lacak çook ifl var, çok. Sayg lar mla. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10

11 Kazan Performans Kontrolu Kazan performans kontrolu uygulamas ; kazan n verimli iflletilmesi için kazan durumunu bildiren, ana performans parametrelerinin hesaplanmas, saklanmas ve izlenmesini içeren uygulamad r. Hesaplamalar: DIN1942 standard na göre kazan s dengesi esas na göre yap l r. Kazan verimlilik hesab yak lan yak ta ba l olarak girifl-ç k fl metodu veya s kayb metoduyla yap l r. Bilgilerin saklanmas ndaki ana sonuç; performans parametrelerinin raporlanmas, trend lerin elde edilmesi böylece kazanda kademeli de iflikliklerin belirlenmesidir. Kazan performans kontrolu, bak m ve iflletme elemanlar n potansiyel problemlerden önceden haberdar olmas na, meydana gelecek olan problemlerin analiz edilmesine imkan sa layan bir araçt r. Bu araç beklenmedik devre d fl olmalar, ar za meydana gelmeden önce bildirirerek önler proactive Kapsaml bilgi kayd yla,uzun süreli izlemenin sa lanmas ayr ca daha iyi bir bak m program n n programlanmas n olanak sa lar. Kazan performans kontrolu, otomasyon sisteminin tamam na ba lanarak tesis yönetimi ile tesis kontrolu aras nda ki koordinasyonu garanti eder. Uygulama;kazan s balans n ve kazan verimlili i gibi ana performans parametrelerini input-output veya s kayb metotlar yla hesaplar. Bu hesaplamalar DIN1042 Standard na göre yap l r. Özellikler: Uygulamada Üç hesaplama mode vard r. Mode1: Yak t debisi ve yak t özellikleri biliniyor ve verimlilik input-output metoduyla hesaplan r. Mode2: Yak t debisi bilinmiyor ve yak t özellikleri biliniyor ve verimliklik input-output metoduyla hesaplan r. Mode3: Yak t debisi ve yak t özellikleri bilinmiyor ve verimlilik s kayb metoduyla hesaplan r. Uygulaman n kullan c ara yüzü performans bilgilerini toplayarak raporlarla ve indikasyonlarla çal flmay kolaylaflt r r. Kazan performans izlenimi mevcut kazan s dengesini performans ana parametreleriyle birlikte gösterir. Enerji Otomasyonunda MetsoDNA GAZ VE BUHAR TÜRB N PERFORMANS HESAPLAMASI Ç N B Z ARAYINIZ Daha fazla bilgi için adresini ziyaret ediniz veya Metso Automation Türkiye ofisini aray n z Tel: Faks:

12 kapak Pano nsan hayat n kolaylaflt ran her türlü ekipmanda ve sahada kullan lan elektrik panolar ; ifl merkezleri, oteller, ofisler, evler, fabrikalar, havaalanlar, gemiler, uçaklar vb. oldukça genifl bir sahada kuvvet ve kumanda sistemi olarak son kullan c ya hizmet eder. Panolar n ilgili dünya standartlar na ve güvenlik yönetmeliklerine uygun üretilmesi hayati önem tafl r. Bir c vata ya da bir flalter de olsa üretici mutlaka sorumlulu u üzerinde tafl mal d r. Müflteri de seçimde sadece fiyata odaklanmamal, alamayaca hizmetlerin bedelini asla ödememelidir. Sektörün önde gelen orijinal üreticiler ve pano üreticileri ile yap lm fl söyleflileri, yeni IEC standard n n orijinal üretici ve pano montaj firmalar - na getirdi i sorumluluklar da okuyabilece iniz kapak konumuzda pano sektörünü derinlemesine inceledik. Keyif alman z dile iyle... 10

13 kapak Schneider Electric - Alçak Gerilim Panolar Blokset: Tüm ihtiyaçlar n za uygun çözümler Schneider Electric Türkiye BLOKSET N ELEKTR KSEL KARAKTER ST KLER Ak m kapasitesi : 6300 A zolasyon gerilimi : 1000 V flletme gerilimi : 690 V K sa devre dayan m kapasitesi : 100 ka Elektrodinamik dayan m kapasitesi : 220 ka Koruma s n f : IP 20/31/42/54 B lokset, cam, çimento, ka t, demir çelik, tekstil, iplik, otomotiv, petrokimya gibi büyük güç ve karmafl k proses gerektiren endüstriyel tesislerin yan s ra, karayollar, tüneller, ar tma tesisleri, havaalanlar, limanlar gibi altyap tesisleri ve enerji santralleri gibi merkezlerde 6300A e kadar güvenli çözümler sunar. Blokset in modüler ve esnek yap s sayesinde istenilen fonksiyon ne olursa olsun temel yap s n bozmadan tek tip ve düzenli bir pano haline gelmektedir. Blokset in bu esnek yap s sayesinde girifl ve ç k fllar sistemlerin ihtiyaçlar na göre pano üstünden veya alt ndan yap labilirken, kablo veya basbar ba lant lar n pano önünden ya da arkas ndan yapmak mümkündür. Blokset AG Panolar istendi inde tek s ral ve s rt s rta yerlefltirilebilir, bununla birlikte L köfle dönüflü gibi özel yerleflimlere ihtiyaç duyuldu u tüm ortamlara kolayl kla uyum sa lar. Modüler yap s sayesinde de ihtiyaç duyuldu- u kadar ilavelere izin verir. Blokset in çekmeceli MCC ve imcc leri (Ak ll MCC) özellikle, sürekli çal flan sistemlerde, kritik proseslerde, üretimin hassas oldu u sistemlerde ve büyük sahalarda çözümler sunar. Bu sayede, maksimum güvenlik ve performans, daha h zl hata tespiti ve tamiri, yol verme problemlerinin önceden tespiti ve azalt lmas sa lanm fl olur. MCC lerin SCADA sistemine ba lanmas ile sistem daha iyi 11

14 kapak PRISMA PLUS: TEKNOLOJ LE GELEN MÜKEMMELL K Schneider Electric Prisma Plus Sistemleri ile, tüm ticari ve endüstriyel binalarda 3200 A e kadar alçak gerilim elektrik da t m panolar nda Yüksek performansl teknik çözümler sa lamaktad r. Hem h zl ve kolay kurulumu, hem de gelifltirilebilir yap s sayesinde en basitinden en geliflmifl olan na kadar profesyonel sonuçlar elde etmek üzere her ayr nt s na kadar özenle tasarlanm fllard r. Prisma Plus, genifl aksesuar seçenekleri ile her türlü uygulaman n kolayca gerçekleflmesini sa lamaktad r. Bu gücü ile tüm müflterilere ihtiyaç duyduklar özellefltirilmifl çözümleri sunabilmektedir. anlafl labilir, hatalar kolayca tespit edilebilir ve istenen istatiksel analizi yap labilmektedir. Blokset AG panolar maksimum güvenlik sunmak için tasarlanm fl olup, sizlerin can ve mal güvenli ini en üst düzeyde sa lamaktad r. Bu amaçla Blokset IEC , IEC ve IEC uluslararas standartlar na göre test edilmifltir. T P TESTLER YLE GELEN TAM GÜVEN- L K Pr sma Plus, IEC uluslararas standard na göre test edilmifl pano sistemidir. Bu standart do rultusunda Prisma Plus Panolar ve tüm özellefltirilmifl da t m tipleri ile cihaz-bara ba lant lar afla daki 7 tip testine tabi tutulmufllard r. 1. S cakl k art fl s - n rlar n n do rulanmas 2. Dielektrik niteliklerinin do rulanmas PRISMA PLUS IN ELEKTR KSEL KARAKTER ST KLER 3. K sa devre dayan m n n Ak m kapasitesi Prisma Plus G/P : 630/3200 A do rulan- zolasyon gerilimi : 1000 V mas flletme gerilimi : 690 V 4. Koruyucu devre K sa devre dayan m Prisma Plus G/P : 25/85 ka rms/1s süreklili inin do rulanmas Elektrodinamik dayan m Prisma Plus G/P : 53/187 ka Koruma s n f : IP 30/31/43/55 5. Yal tma aral klar n mlanan Form 1, Form 2a/b, Form 3a/b ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklar n n ve Form 4a/b bölmelendirmelerini yapmak mümkün olmaktad r. do rulanmas 6. Mekanik çal flman n do rulanmas 7. IP koruma derecesinin do rulanmas. Her fider veya fider grubunda, cihazlar n optimum ve güvenli montaj na izin veren özel bir montaj/önyüz plakas bulun- Bununla birlikte, Schneider Electric in Sertifikal Prisma Plus Partnerleri taraf ndan montaj tamamlanm fl her Prisma nucu olaflabilecek her türlü hatan n önümaktad r. Bu sayede yanl fl montaj so- Plus panosu için afla daki 3 ayr rutin ne geçilebilmektedir. Ayn flekilde güç test gerçeklefltirilerek kalite onaylanmakta ve çifte garanti sunulmaktad r. edilmifl prefabrike çözümlerin kullan l- devresi ve cihaz ba lant lar nda test 1. Kablo ba lant lar n n ve elektriksel mas ile ba lant lar n montaj nda da hiçbir hataya yer b rak lmamaktad r. çal flman n denetlenmesi, 2. Dielektrik testleri, Prisma Plus n esnek ve modüler yap s, 3. Koruyucu tedbirlerin ve koruyucu ihtiyaç ve isteklerinize göre de ifltirme, devrenin elektriksel süreklili inin denetlenmesi. ekleme ve ç karma yapman za olanak verir. Prisma Plus la can ve mal güvenli inin Panolar yan yana, arka arkaya ya da sa lanmas amac yla enerjili parçalara aç oluflturacak flekilde birlefltirilebilirler. direkt ya da indirekt temas engellenebilmekte Gerekli koruma seviyesine göre seçi- ve k sa devre ak mlar n n yaratt lir ve kolayca de ifltirilebilir. hasarlar n bölmelenen parçalar aras nda Düz veya fleffaf kap lar sa a/sola aç labilir. k s tlanmas sa lanabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Prisma Plus ile IEC stendi inde, eriflim kontrolünün uluslararas standartlar nda ta- sa lanmas için kap kilidi de ifltirilebilir. 12 kapak konusunun devam 14. sayfada

15 13

16 kapak EAE yenilikçi modüler ürünleri ile fark yarat yor EAE Elektroteknik A.fi. EAE flirketler grubu 30 y l aflan geçmiflinde Türk elektromekanik sanayisine önemli katk larda bulunmufltur. 4 flirketten oluflan grubun üyelerinden olan EAE Elektroteknik A.fi. alçak gerilim elektrik kabinleri imalat na ilave olarak orta gerilim metal mahfazal -metal ay r ml hücrelerin imalat na da bafllam flt r. Ürünlerinin tamam n kendi bünyesinde gelifltiren EAE Elektroteknik A.fi. her zaman mevcut teknolojiyi ileriye götüren tasar mlar yla öncü olmufltur. Ürün gruplar ; Orta gerilim hücreleri Alçak gerilim elektrik kabinleri ORTA GER L M HÜCRELER M36 Serisi Metal Mahfazal -Metal Ay r ml Modüler Hücreler 36 kv / A / 16 ka M36 Serisi metal mahfazal metal ay r ml modüler hücreler, orta gerilim enerji da - t m tesislerinde kullan lmak amac yla, IEC standard na ve TEDAfi flartnamelerine uygun olarak tasarlanm flt r. Metal mahfazal -metal ay r ml modüler hücreler; modüler yap s, gözle görülebilir ay rma aral, küçültülmüfl hücre boyutlar, iç ark testli yük ay r c s, personel ve ekipman güvenli ini artt rmas, kolayl kla tesis edilip iflletilmesi ve ekonomik yönden uygun olmas nedeni ile kendine çok çeflitli kullan m alanlar bulmufltur. Kullan m alanlar : OG/AG da t m tesisleri, endüstri tesisleri (Enerji üretim, çimento, otomotiv, demir çelik vb.) A Serisi ç Ark Dayan ml Hava zoleli Metal Bölmeli Hücreler 12-17,5 kv / A / 31,5 ka Metal bölmeli, hava izoleli, iç ark dayan ml hücre yap s, çekmeceli tip vakum kesici / kontaktör kullan m gibi avantajlar ile göze çarpan A serisi orta gerilim iç ark dayan ml hava izoleli metal bölmeli hücreler, güç üretim ve da t m tesisleri, endüstri, ulafl m ve hizmet alanlar nda hizmet vermek amac yla, IEC standard na uygun olarak tasarlanm flt r. Metal ay r ml hücre yap s ; Hücre içerisine yerlefltirilen yük ay r c lar, sahip olduklar metal gövde sayesinde hücre alt bölümü ile ana bara bölümü aras nda metal bir ay r m sa lamaktad r. Yük ay r c s metal gövdesinin toprakl olmas sayesinde gerek kaçak ak mlardan gerek ise izolasyon problemlerinden dolay hücrenin alt bölümünde çal flan personel için tehlikeli durumlar n oluflmas engellenir. Bu sayede kablo ba lant lar nda veya ak m trafolar üzerinde yap lacak olan çal flmalar ana bara enerjili iken yürütülebilmekte ve tesisin enerjisinin kesilmesine gerek kalmamaktad r. M36 Serisi hücreler de yüksek gerilim bölümü 3 ana bölüme ayr lm flt r. Bunlar s ras yla; Ana bara bölümü: Ana baralar n bulundu u ve genellikle enerji alt nda bulunan bölümdür. Ay rma bölümü: Ana bara bölümü ile girifl/ç k fl bölümünü birbirinden ay ran metal gövdeli yük ay r - c s n n bulundu u bölümdür. Girifl/Ç k fl bölümü: Bu bölüm; hücre tipine ba l olarak kesici, ak m ve gerilim trafolar, topraklama ay r - c lar, OG sigortalar, gerilim bölücü izolatör, kablo ba lant bayraklar n ihtiva etmektedir. Bu bölüm hücreye girifl ç k fl yap lan bölümdür. Gözle görülebilir ay rma aral : Yük Ay r c s n n ön taraf nda bulunan ve sa laml yük ay r c s na yap lan iç ark testleri ile ispatlanm fl olan gözetleme penceresi sayesinde yük ay r c s n n aç k, kapal ve toprakl konumlar gözle görülebilmekte ve azami güvenlik sa lanmaktad r. ç ark testli yük ay r c s ; Paslanmaz gövdeye sahip olan yük ay r c - lar, uluslararas laboratuvarlarda iç ark testinden geçirilmifl ve sa laml kan tlanm flt r. Bu testler sayesinde, yük ay r c - s içerisinde meydana gelebilecek iç ark ar zas durumunda, hücre önünde bulunan personelin güvenli i garanti alt na al nm flt r. Tamamen mekanik kilitleme; M36 Serisi modüler hücrelerde kullan lan tüm standart kilitlemeler mekanik yap ya sahiptir. Hücre içerisinde bulunan kesici, yük ay r c s, topraklama ay r c s ve hücre kap s aras ndaki kilitlemeler, anahtar-kilit sistemi kullan lmadan sürgüler yard m yla gerçeklefltirilmektedir. Hücreler asma kilit tak labilecek flekilde tasarlanm flt r. Ayr ca istenmesi durumunda kablo girifli olan hücrelerde topraklama ay r c s n n enerjili kablo üzerine kapat lmas n önlemek amac yla elektriksel kilitleme düzene i hücreye yerlefltirilebilmektedir. (Canl Hat Kilitlemesi) ALÇAK GER L M ELEKTR K KAB NLER E-Kabin S Serisi Dikili tip modüler kabinler IP 55 E-Kabin D Serisi Dikili tip modüler kabinler IP 41 E-Kabin E Serisi ç tesisat kabinleri E-Kabin M Serisi Monoblok kutular E-Kabin T Serisi Terminal kutular E-Kabin H Serisi Harici tip kabinler E-Kabin K Serisi Kumanda konsollar E-Kabin X Serisi Paslanmaz kabinler E-Kabin A Serisi Alüminyum kabinler E-Kabin B Serisi Modüler bara izolatörleri Genel Ürün Özellikleri Prefabrik modüler yap : malat ve kullan m rahatl n n yan s ra depolama ve sevk yat kolayl sa lamas aç s ndan da büyük önem tafl yan prefabrik, modüler yap E-Kabin ürünlerinin en önemli özelli idir. Korozyona dayan m: E-Kabin ürünleri galvanizli sacdan imal edilir. Bu sayede, çinko tabakas n n katodik koruma prensibinden faydalan larak kesim yüzeylerinde veya çeflitli sebeplerle oluflabilecek çizik ya da darbe yerlerinde ilave koruma sa lan r. Tüm kapak ve kap - lar ilave olarak boyal olmalar sayesinde korozyona karfl yüksek dayan m gösterirler. S zd rmazl k: Tüm E-Kabin ürünlerinde, daha önceden belirlenmifl olan s zd rmazl k derecesini, yani koruma s n f n karfl layacak flekilde tasar m yap lm flt r. Örne in, dikili tiplerde kilit düzene i dört noktadan bask uygulayacak flekilde çal flmaktad r. Kullan lan contalama tekni i teknolojik geliflmenin ulaflt son nokta olan poliüretan - yerinde contalama tekni idir. 14 kapak konusunun devam 18. sayfada

17

18 ''BANA DERG GELM YOR'' D YORSANIZ YA S ZDEN KAYNAKLANIYOR YA DA YANLIfi YAYIN fi RKET YLE ÇALIfiIYORSUNUZ Art k Sektörel Tan t m Dergileri aboneli i tamamen ücretsiz Tek yapman z gereken afla daki dergilerden iflinizle ilgili olan seçmek ve HABERORTAK.com sitesini ziyaret etmek. Bundan sonra: ster iletiflim bilgilerinizi gönderin, istedi iniz dergiyi adresinize gönderelim. ster Haberortak.com/Edergi-Egazete/ kategorisinden hemen okumaya bafllay n. LÜTFEN fi N ZLE LG L DERG LER SEÇ N: S.T. Makina Dergisi S.T. Otomasyon Dergisi S.T. Elektrik - Enerji Dergisi S.T. Proses Otomasyonu Dergisi S.T. Konveyör ç Lojistik Dergisi S.T. Sac flleme Teknolojileri Dergisi S.T. Robotik Mekatronik Dergisi S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri Dergisi S.T. Demir-Çelik ve A r Sanayi Dergisi S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sistemleri Dergisi : Y lda 12 say : Y lda 12 say : Y lda 12 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say : Y lda 6 say Önemli aç klama: Dergilerimiz 100 binlerce firmaya dönüflümlü olarak gönderilmektedir. Sürekli takip etmek istedi iniz dergi için mutlaka ücretsiz abone olunuz. Bu kampanya 1 y l süreyle geçerlidir. Eski abonelerimizin abonelik süresi 1 y l uzat lm flt r. 16

19 17

20 kapak Siemens Gebze Tesisi Showroom u ak ll flebekelerin tüm özelliklerini ziyaretçilerle buluflturuyor Siemens A.fi. Enerji Sektörü ESP&M Pazarlama Uzman Ediz Gizlier: Showroom umuzda bulunan enerji otomasyon duvar bir flehir flebekesinde olmas gereken tüm koruma, kumanda, enerji kalitesi ve DMS (distribution management system) fonksiyonlar n içeriyor. Sunmufl oldu umuz çözümlerle ak ll flebekelerin tüm özelliklerini konuklar m z yerinde görmüfl oluyor. Dünya teknoloji devi Siemens in en modern tesislerinden biri olan Gebze tesisindeki showroom u gezdik. Gezimiz s ras nda say n Ediz Gizlier bize ayr nt l aç klamalarda bulundu. Say n Ediz bey, showroom unuzda hangi ürünleriniz sergileniyor. Yeni orta gerilim hücre standard neleri getiriyor. Showroom umuzda alçak gerilim panolar, orta gerilim hücreleri ayr ca enerji otomasyonu bölümümüzün demo panosu da bulunmaktad r. Türkiye de üretmifl oldu umuz 8BT2, 8BT1, 8BT3 ve Simoprime panolar m z burada görebilirsiniz. Ayr ca Almanya da üretilen Gaz izoleli primer ve sekonder da t m seviyesine yönelik hücrelerimiz de bulunmaktad r. Tüm ürünlerimiz Aral k 2003 te yay nlanan standard na uymaktad r. IEC yeni orta gerilim hücre standard eski orta gerilim standard olan IEC e göre belirgin yenilikler getirmifltir. lk olarak eski standartta metal clad, bölmelendirilmifl ve dolap tipi olmak üzere tan msal s n fland rma yap yordu. Bu tan mlamalarda kavram karmaflas olufluyordu. Eski standart içerisinde metal clad pano için ana bara, kablo ve kesici bölmesi birbirinden topraklanm fl metal parçalar ile ayr lmas durumunda geçerlidir. Bölmelendirilmifl tip ise bunun izole malzeme ile yap lmas d r. Di- er tüm tipikler ise dolap tipi panoya girer. Eski standartta arabal veya çekmeceli hücrelerde olan hareketli kontaklar ile sabit kontaklar n ayr lmas n sa layan hareketli perde düzeneklerinin metal-clad panoda izole malzeme olmas na izin veriyordu. Bu durum kavram karmaflas oluflturuyordu. zole malzeme toz, kir ve nemin etkisiyle k smi deflarj riski oluflturur. Ancak topraklanm fl bir metal kullanacak olursan z bu riskiniz tamamen ortadan kalkar. Yeni standart bu kavram karmaflas n ortadan kald rarak bölmelendirme tamamen izole PI (partiton insulation) veya tamamen topraklanm fl metal PM (partiton metalic) olarak ay rmaktad r. Yeni standart, hücreleri servis süreklilik kayb na göre s n fland rmakta. Servis süreklili ine göre s n fland rma LSC2B, LSC2A ve LSC1 dir. Bu standarda göre en yüksek güvenlikli panolar LSC2B PM olarak karfl m - za ç kar. Eski metal-clad in tamamen metal ile bölmelendirilmifl olan durumudur. Bizim Simoprime ve 8BT2 panolar m z LSC2B PM yani tam anlam yla metal clad panolard r. Yeni standart ayr ca iç ark için de s n fland rma getirmektedir. Panonun kullan ld ortamlar, iç ark s ras nda personelin güvenle durabilece i yer, ak m ve iç ark süresi ve tüm bunlara göre deney koflullar de iflmektedir. Örnek vermek gerekirse; 8BT2 panomuz IAC A FLR 31,5 ka 1 sn dir. Bunun anlam A tipi kilitli flalt merkezlerinde, iç ark s ras nda önden yandan, arkadan koruma sa lar ve deney 31,5 ka ak m de erinde 1 s için yap lm flt r. Ediz bey gazl kesici mi kullan yorsunuz. Biz orta gerilim seviyesinde vakum kesici kullan yoruz. Siemens az ya l kesiciden sonra vakum kesici teknolojisine geçmifltir. Neden vakum kesici. Orta gerilim tesislerinde güvenlik, sistemin güvenli ine temel teflkil etmektedir. Bu aç dan bak ld nda vakum kesici; güvenirli i, küçük boyutlar, yüksek anahtarlama kapasitesi ve bak m gerektirmemesi nedeniyle önemli avantajlar sunmaktad r. Vakum kesicilerde kontak direnci tüm iflletme ömrü boyunca sabittir. Çünkü yüksek ak m de erlerinde dahi ortam içersinde herhangi bir gaz veya kimyasal madde olmad ndan, düflük ark enerjisi sayesinde güvenli bir kesme ortam sa lar. Vakum ortam nda kontaklar okside olmad ndan, düflük ark enerjisi sayesinde tüm iflletme ömrü boyunca vakum tüpü bak m gerektirmez ancak di er kesicilerde durum farkl bir hal al yor. Gaz n özelli i kaybolur. Belirli aral klarla kontrol edilmesi ve bak m yap lmas bir zorunluluktur. Vakum tüpleri hermetik yap lar ndan ötürü d fl ortam koflullar ndan etkilenmezler. Conta düzenekleri içermedi inden vakum kesicinin ortam koflullar tüm iflletme ömrünce sabit kal r. Patlama riski bulunmaz. Düflük ark enerjisi ve kompakt yap lar ndan ötürü minimum yal tkan malzeme ve hareketli parça ile minimum k smi deflarj ve ar za riski olufltururlar. Tüm bunlar n sonucunda her türlü endüstriyel tesiste ve her türlü iflletme koflullar nda maksimum güvenlik, minimum bak m maliyeti ile önemli avantajlar sunarlar. Tüm hücrelerimizde maksimum güvenlik, minimum bak m maliyeti ve arabal olmas sayesinde h zl müdahale özelli ine sahiptir. Showroom umuzda bulunan enerji otomasyon duvar bir flehir flebekesinde olmas gereken tüm koruma, kumanda, enerji kalitesi ve DMS (distribution management system) fonksiyonlar n içermektedir. Sunmufl oldu umuz çözümlerle ak ll flebekelerin tüm özelliklerini konuklar m za sunmaktay z. Bunlar çok de erli yetenekler, büyük katma de er yaratacak potansiyel var burada. Çok teflekkür ederiz Ediz bey. 18 kapak konusunun devam 20. sayfada

21 19

22 kapak Yeni standart pano üreticilerine tasar m kriterlerine uyma zorunlulu u getiriyor Bir panonun nas l olmas gerekti ini tan mlayan ve panolarda tip testinin bozulmamas için gerekli koflullar belirten IEC standard de iflti. Yeni standart IEC da orijinal üretici ile pano üreticisi ayr m yap l rken, art k pano üreticisi bütün sorumlulu u orijinal üreticiye yükleyemeyecek. Pano üreticilerinin, ana üreticinin montaj kriterlerine kesinlikle uymalar gerekiyor. Orijinal firma tip testi alm flsa onun belirlemifl oldu u tasar m kriterlerine uymak bir zorunluluk haline geliyor. Siemens A.fi. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Alçak Gerilim fialt Tekni i Sat fl ve Pazarlama Uzman Elektrik Elektronik Mühendisi lke Kider, yeni standard n vurgulad en önemli noktalardan birinin de, art k partner firman n orijinal üreticiden ald panoyu istedi i gibi de- ifltirememesi oldu unu söyleyerek, Ana baray istedi i gibi da tma ve benzeri durumlar söz konusu olamayacak. De ifliklik yapmas durumunda pano üreticisinin bunu hangi standarda dayand rd n, hangi kriterlere göre yapt n aç klamas ve kan tlamas gerekecek dedi. Siemens A.fi. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Alçak Gerilim fialt Tekni i AG Pano Ürün Yöneticisi M. Rauf Çilbeylio lu ise, pano üretiminde eskiye k yasla çok büyük geliflmeler oldu unu kaydederek, Bir kere art k her fleyi software ile üretiyorsunuz. Eskiden önce tek hat flemalar, fizibilitesi gibi ön çal flmalar yap l rd. Sonras nda teklif haz rlama çal flmalar yap l rd. Bu çok zaman alan bir aflama idi. Teklif kabul edilirse tasar mlar bafllard. Yaklafl k bir ay da bu aflamada harcan rd. Bir de son hesaplama aflamas vard. fiimdi art k tek hat fleman - z al yorsunuz, software e giriyorsunuz. Yar m saat içinde teklifin detaylar ç k yor, ön görünüflü ve cihazlarla beraber, tespit elemanlar n n hangileri ithal edilecek, hangileri yerli olacak hepsi dahil. Sipariflin al nd gün içinde bak r ve sac imalat bafllayabiliyor dedi. Say n M. Rauf Çilbeylio lu ve Say n lke Kider ile Siemens in AG Pano sistemlerini konufltuk. Önce sizleri, sonra da Siemens AG Pano sistemlerini tan tmak istiyoruz. Rauf Çilbeylio lu: 1973 y l nda Hamburg dan Makine Mühendisi olarak mezun oldum. Askerlik görevimi tamamlad ktan sonra Siemens te göreve bafllad m. O zamanki ad Simko idi y l ndan bu yana Siemens teyim. Görev yerim konstrüksiyon büro idi. lk uygulamalar biz bafllatt k. lk rapido kalemi biz getirdik. Serbest elle yaz yazmay flablonla yazmaya dönüfltürdük y l na kadar konstrüksiyon büroda her fley manüel idi. Sonra bilgisayarlar geldi, CAD yaz l mlar kullanmaya bafllad k. Ben befl y l önce konstrüksiyon bürodan Alçak Gerilim fialt Tekni i Bölümüne geçtim. Ürün sorumlulu u görevindeyim, son bir y lda ifller yo unlafl nca aram za lke bey de kat ld. Ürünleriniz neler. Rauf Çilbeylio lu: Tarihsel olarak anlat rsak Sivacon 8PT adl bir alçak gerilim sistemimiz var. Almanya da gelifltirilmifl olan bu ürün tüm dünyada franchising sistemi ile pazara sunuluyor. Türkiye de sekiz partnerimiz var: Egesim, Anelsis, Star, Omega, 3P, E-R, fialt Otomasyon ve Metec. E-R firmas sa l k sebebiyle faaliyetlerine ara vermifl durumda. Türkiye tip testli pano ile ne zaman tan flt. Rauf Çilbeylio lu: Tip testli panoyla Türkiye nin tan flmas 8P011 sistemimiz ile oldu. lk kez çekmeceli sistemlerde tip testleri bafllad. Onlar nükleer santrallerde kullan lmak için tasar mlanm flt. 20 y l iflletme garantisi verilmekteydi. fiimdi de yayg nlaflt. IEC komisyonunun bafl ndaki kifli Siemens in bafl ndaki kifli ayn zamanda. Yedi adet tip testi var; her kombinasyon için bu yedi testin tekrarlanmas gerekmektedir. En küçük bir de ifliklik, örne in bir cihaz de iflikli i, bir ortam de iflikli i yedi testin yeniden yap lmas n zorunlu k lar. Her yeni ürün için biz 1000 adet test yapmaktay z. lke Kider: IEC standard içinde yedi tip testi, üç de rutin test yap lmas gerekmekteydi. Bu durum IEC gelince de- iflti. Ona da de iniriz birazdan. Ben önce piyasadaki yanl fl bir alg ya de inmek istiyorum. Bir panoyu herhangi bir üretici içine gerekli komponentleri koyduktan sonra akredite bir laboratuara test edilmek üzere gönderebilir. Pano testi baflar yla geçebilir. Bu durumda pano tip testli pano durumuna gelmifltir. Burada kritik olan husus panonun o konfigürasyon için tip testinden baflar yla geçmifl oldu udur. Konfigürasyon de iflirse, örne in bir flalter markas n n de iflmesi gibi basit görünen bir durum olursa dahi panonun yeniden teste girmesi zorunludur. Aksi halde yeni konfigürasyon için tip testinden söz edemezsiniz. Piyasadaki yanl fl alg bu gerçe i bilmemekten kaynaklanmakta. Bir üreticinin bir panosu için tip testi var ise her panosu için tip testi oldu u zannedilmekte. Oysa durum böyle de il. Bu alg n n kesinlikle de iflmesi gerekmekte. B Z M KADAR ÇOK SAYIDA T P TEST NE SAH P BAfiKA B R F RMA YOK Siemens A.fi. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Alçak Gerilim fialt Tekni i Sat fl ve Pazarlama Uzman Elektrik Elektronik Mühendisi lke Kider ve Siemens A.fi. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Alçak Gerilim fialt Tekni i AG Pano Ürün Yöneticisi M. Rauf Çilbeylio lu Yan lt c ve eksik ifadeler kullanman n bu yanl fl alg n n oluflmas nda pay var m d r. lke Kider: Asl nda kabin üreticisi firmalar geçmiflte kendilerinin tip testli panolar üretmediklerini deklare ettiler; Biz tip testli pano üreticisi de iliz dediler. Bu aç klamay yapmalar zorunluydu, çünkü standartlar yaln zca içleri dolu panolar için tip testi kavram n n geçerli oldu unu aç klamaktad r. Dolay s yla kabin için tip testi kavram söz konusu olamaz. Bofl kabinler için farkl bir standart sözkonusudur, onun da kriterleri farkl d r. Siemens olarak alçak gerilim pano sistemlerinde övündü ümüz bir konu var. O da, bizim kadar çok say da tip testine sahip baflka bir firman n bulun- 20

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Elektrik tesisatınızın güvenliği

Elektrik tesisatınızın güvenliği Elektrik tesisatınızın güvenliği Prisma P 3200 A e kadar tip testli AG pano çözümleri Binalar Sanayi Konut 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İçindekiler 3200 A e kadar elektrik panoları... 4 Tip

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı