5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :"

Transkript

1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL sı, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir. 2- Gayrimenkuller 18,269,000 Milyon TL sına sigorta edilmiştir. 3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel Emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü oluştırmak, Emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları ve ayrıca bireysel Emeklilik mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı olmak üzere ferdi veya grup hastalık sigortaları ile her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır. 4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı % Pay Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş ,000,000 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 20,000,000, Diğer 18 18,000, ,000, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : 100,000,000 Milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 100,000,000,000 adet hisse senedinin 1,000,000,000 adedi (A) Grubu, kalan 99,000,000,000 adedi ise (B) Grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir. (30 Eylül 2003: 65,000,000 Milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 65,000,000,000 adet hisse senedinin 1,000,000,000 adedi (A) Grubu, kalan 64,000,000,000 adedi ise (B) Grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir). (A) Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye arttırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.

2 6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.şirketin kayıtlı sermayesi 175,000,000 Milyon TL tutarında her biri 1000 TL nominal değerde 175,000,000,000 paya bölünmüştür.( 30 Eylül 2003: Şirket in kayıtlı sermayesi 175,000,000 Milyon TL tutarında herbiri 1,000 TL nominal değerde 175,000,000,000 paya bölünmüştür). 7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Artırım 2003 Yılı Gayrimenkul ve Tescil YDDAF MAF Tutarı Karından İştirak Hisse Satış Tarihi Kazancı ,000,000 20,000,000 10,903, ,962 3,920, Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yıl İçinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet bulunmamaktadır. 9- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 10- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 341,352 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 231,691 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 2,446,029 - Varlık maliyetlerinde (+) : 2,659,050 - Birikmiş amortismanlarda (-) : 213,021 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari gelecek dönemlere ait yatırım indirimi bulunmamaktadır.

3 12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : 30 Eylül 2004 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ,638,838 2) İştirakler ,819 88,000 * Ticari borçlarımızdan 16,373,241 Milyon TL.si Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine devredilen sağlık portföyümüzün devir bilançosu ile ilgilidir. 30 Eylül 2003 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ,718 2) İştirakler , Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a) Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunun 50'inci maddesinde belirtildiği üzere, Sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Şirket, sigorta sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle, 30 Eylül 2004 tarihli mali tablolarını 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak SPK'nın raporlama formatlarına göre hazırlanmıştır. b) Teknik karşılıklar Mali tablolarda yer alan cari rizikolar karşılığı, hayat matematik ve kar payı karşılığı, muallak hasar karşılığı ve bu karşılıklardaki reasürör payları sigorta mevzuatına uygun olarak ayrılmıştır. Cari Rizikolar karşılığı gerek hayat sigortalarında ve gerekse hayat dışı sigortalarda tahakkuk etmiş net prim üzerinden gün esasına göre kayıtlara intikal ettirilmiştir.

4 Muallak hasarlar karşılığı ve hayat muallak hasarlar karşılığı dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için ayrılmaktadır. Hayat matematik ve kar payı karşılıkları, Hazine Müsteşarlığı nın tasdik ettiği tarifeler üzerinden genel kabul görmüş aktüerya hesaplamalarına göre ayrılmaktadır tarihi itibariyle yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği ne istinaden, tüm poliçeler için kar payı uygulamalarının hesaplanmasında sigortalıların gerçek yaşları kullanılmakta ve günlük kar payı hesaplanması yapılmaktadır. c) Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili, ters repo, hisse senetleri, Euro bond ve yatırım fonlarından oluşmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları içerisinde gösterilmektedir. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle menkul kıymetlerimiz içerisinde bloke, serbest ve elementer portföyde bulunan menkul kıymetler, menkul kıymet bazında iç verim oranı ve piyasa değerlerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetlerimiz 30 Eylül 2004 tarihinden önceki son beş işlem günündeki günlük ortalama ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması ile değerlenmiştir. Eurobondlar, borsa rayicinin bulunmaması nedeniyle kayıtlı değerlerine gün esasına göre işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir. Yatırım fonları piyasa rayiç fiyatları ile değerlendirilmiştir. Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar cari yıl faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. d) Maddi Duran Varlıklar Şirket, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan katsayılara göre bina (arazi hariç), döşeme ve demirbaşlarını yeniden değerlemeye tabi tutmaktadır. Yeniden değerlemeden doğan fark sermayeye eklenebilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu na eklenen tutar her türlü vergiden muaftır ve yeniden değerlenmiş maddi sabit kıymetlerin amortismanı vergiden düşülebilir. Maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna göre, vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki nispetlerde amortismana tabi tutulmaktadır: (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları 6-20 Özel Maliyetler 20

5 e)yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurları kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Değerleme işleminden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. f) Kıdem Tazminatı Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 3,255,362 Milyon TL'dır. Bu tutar 1,574,740,000 TL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır. h) Vergi Kurumlar vergisi oranı vergiye tabi kurum geliri üzerinden %33 olarak belirlenmiştir. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirler ile yatırım indirimlerinin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. 30 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ve ilgili tebliğler çerçevesinde, 30 Eylül 2004 vergi yükümlülüğü enflasyona göre düzeltilmiş kayıtlar üzerinden hesaplamış ve tarihi itibariyle 5,214,820 TL vergi karşılığı ayrılmıştır. Ancak, Mali tablolar vergi karşılığı dışında enflasyon muhasebesi ile ilgili düzeltmeleri içermemektedir. 14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirler üzerinden tevkif edilen stopajların 2000 yılı kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ile ilgili uygulamamızın yapılan incelemede kabul edilmemesi nedeniyle tarihinde Şirketimiz aleyhine vergi ve gecikme faizi toplamı olarak TL lik borç tahakkuk etmiş olup, tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Sözkonusu ödemeye ilişkin karşılık 30 Eylül 2004 mali tablolarına yansıtılmıştır. 15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : tarihi itibarı ile Şirket aleyhine açılmış davaların tutarı yaklaşık Milyon TL, Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı Milyon TL dir.şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davalar başlıca Şirketimiz tarafından sigortalılara ait riyazi ihtiyatların yatırımlarda değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden kesilen vergilerin sigortalıların payına isabet eden kısmın Kurumlar Vergisinden mahsubu ya da iadesi istemi ile açılan davalardır.

6 16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Bulunmamaktadır 17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 30 Eylül 2004 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Devlet Tahvilleri -- 1,231,054,932 Yatırım Fonu -- 18,397,539 Eurobond -- 59,416,859 TOPLAM -- 1,308,869, Eylül 2003 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Devlet Tahvilleri ,443,417 Eurobond -- 26,227,559 TOPLAM 1,001,670, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Aktif değerlerin toplam sigorta değeri 24,820,765 Milyon TL dir. ( : 19,032,003 Milyon TL.) 19- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 30 Eylül 2004 Müşteri Alacak Tutar İpotek ve/veya İpotek ve/veya Teminat Tutarı Ünvanı ( Milyon TL ) Teminat Türü ( Milyon TL ) Acenteler 156,940 Teminat Mektubu 188,055 Gayrimenkul İpoteği 11,900 Garanti ve Kefaletler 204,541 Diğer -- Teminat Mektubu 8,820 Garanti ve Kefaletler 40,252 TOPLAM 453,568

7 30 Eylül 2003 Müşteri Alacak Tutar İpotek ve/veya İpotek ve/veya Teminat Tutarı Ünvanı ( Milyon TL ) Teminat Türü ( Milyon TL ) Acenteler 65,579 Teminat Mektubu 160,763 Gayrimenkul İpoteği 12,400 Garanti ve Kefaletler 133,517 Diğer -- Teminat Mektubu 32,310 Garanti ve Kefaletler 39,402 TOPLAM 378, Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Teminat Mektubu 77, ,300 Verilen Depozitolar 165, Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Bankalar hesabının 29,401 Milyon TL si Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :

8 Kayıtlı Değer (*) Maliyet Bedeli Borsa Rayici Bloke Portföy Devlet Tahvili 1,195,414,340 1,137,736,183 1,208,389,029 Eurobond 59,416,859 55,832,648 59,416,859 Yatırım Fonu 18,397,539 17,126,602 18,397,539 Toplam Bloke 1,273,228,738 1,210,695,433 1,286,203,427 Elementer Portföy Devlet Tahvili 29,562,306 26,122,793 29,563,749 Toplam Elementer Portföy 29,562,306 26,122,793 29,563,749 Serbest Portföy Hazine Bonosu 9,018,726 8,797,829 9,112,998 Devlet Tahvili 128,714, ,054, ,938,164 Eurobond 988, , ,688 Ters Repo 2,119,962 2,118,874 2,119,962 Hisse Senedi 6,910,075 6,445,602 6,910,075 Bireysel Emeklilik Fonları 263, , ,084 Toplam Serbest Portföy 148,015, ,636, ,331,971 TOPLAM MENKUL KIYMETLER 1,450,806,339 1,377,454,796 1,465,100,147 İştirakler Borsada İşlem Gören 45,745,213 27,383,605 45,745,213 Borsada İşlem Görmeyen 7,332,701 7,332,701 7,332,701 TOPLAM İŞTİRAKLER 53,077,914 34, ,077,914 (*) Kayıtlı değerler, menkul kıymetler cüzdanı hesabına dahil edilen 73,351,543 Milyon TL tutarındaki menkul kıymet reeskontlarını da içermektedir.

9 Kayıtlı Maliyet Borsa Değer Bedeli Rayici Bloke Portföy HazineBonosu Devlet 919,813, ,480, ,804,142 Tahvili Eurobond 26,227,559 27,676,454 26,227,559 Toplam Bloke Portföy 946,041, ,157, ,031,701 Elementer Portföy HazineBonosu Devlet 13,837,804 11,635,948 15,092,563 Tahvili Toplam Elementer Portföy 13,837,804 11,635,948 15,092,563 Serbest Portföy HazineBonosu Devlet 146,648, ,592, ,464,750 Tahvili Eurobond 906,651 1,024, ,651 Ters Repo 26,068,262 26,048,619 26,068,262 Hisse Senedi 1,358,694 1,235,552 1,358,694 Yatırım Fonu 11,674,835 11,150,000 11,674,835 Toplam Serbest Portföy 186,657, ,050, ,473,192 TOPLAM MENKUL KIYMETLER 1,146,536,629 1,007,843,920 1,194,597,456 İştirakler Borsada İşlem Gören 6,743,496 6,743,495 8,996,731 Borsada İşlem Görmeyen 4,897,842 5,247,398 4,897,842 TOPLAM İŞTİRAK 11,641,338 11,990,893 13,894,573

10 23- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Bilanço tarihi itibariyle, menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde ortaklar, iştirakler ve bağlı ortalıklar tarafından çıkarılan menkul kıymet bulunmamaktadır. 24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Aktifler 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar 237,166 2,982,929 Sig. Ait İhtilaflı Vergi Alacakları 22,041,802 20,472,272 Ayniyat Mevcudu ve Stoklar 142, ,193 Mahsup Edilecek Geçici Vergi 2,397,509 7,183,612 Özel Maliyetler 1,899, ,996 Diğer 593, ,770 TOPLAM 27,312,899 32,170,772 Diğer Alacaklar 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Bireysel Emeklilik Sistemi Alacaklar 20,990,122 0 Diğer 131, ,736 TOPLAM 21,121, ,736 Diğer Borçlar 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları 22,910,000 0 Acentalar 1,828,171 2,654,480 Sağlık Devri (Anadolu Sigorta) 16,434,220 0 Ödenecek Tazminatlar 0 6,024,146 Ödenecek Vade Gelimleri 0 7,883,142 Ödenecek İştiralar 0 250,260 Diğer 3,054, ,594 TOPLAM 44,227,125 17,709,622

11 Diğer Pasifler 30 Eylül 2004 (MilyonTL) 30 Eylül 2003 (MilyonTL) Sigortalılara Ait İhtilaflı Vergi 22,041,802 20,472,272 Alac. Menkul Değer Artış farkı 18,361,609 0 Diğer 3,387,051 2,789,811 TOPLAM 43,790,462 23,262,083 Diğer Karşılıklar 30 Eylül 2004 (MilyonTL) 30 Eylül 2003 (MilyonTL) 2000 Yılı kurumlar vergisi karşılığı 10,620, ,871 Acente Komisyonları 1,037,409 1,460,847 Diğer 66, ,648 TOPLAM 11,723,530 2,477, "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç bulunmamaktadır. 26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : Bulunmamaktadır. 28- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:

12 İştirakler İştirak Tutarı MTL İştirak Oranı % Mali Tablo Tarihi Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü İş GYO A.Ş. (*) 40,795,432 7, ,700,182 81,700,182 SPK XI-20 Olumlu TSKB Menkul Değerler A.Ş. 109,947 6, , ,683 UFRS Olumlu Yatırım Finans.Yat.Ort.A.Ş. 329,492 12, (228,045) (228,045) UFRS Olumlu Bayek Ted.Sağ.Hiz.ve İşletmec.. A.Ş.(*) 3,612,219 9, ,256,023 1,256,023 TTK (**) Kastamonu Holding A.Ş.(*) 1,000 0, (92,826) (92,826) TTK (**) İş Net E.B.Ü.D.T. ve İ.Hizm. A.Ş. (*) 240,000 2, , ,692 TTK (**) TT&TİM İletişim Hizm. AŞ.(*) 2,295,437 0,03 (***) (***) (***) (***) (***) İş Portföy Yönetimi A.Ş. (*) 600,000 20, ,075,460 2,075,460 SPK Olumlu TSKB Yatırım Ort. A.Ş. 218,520 2, , ,825 SPK XI-1 Olumlu Trakya Yat. Holding A.Ş. (*) 1,000 0, ,383 64,383 TTK (**) Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.(*) 225, (202,581) (202,581) TTK (**) Gothaer Anadolu Hayat 0 50,00 Vers.Gmbh (*****) (****) TOPLAM 48,428,047 Menkul Kıymetler Hesabından transferler : 4,401,767 Diğer : 248, İŞTİRAKLER TOPLAMI: 53,077,911 ======== (*) Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Proje Değerlendirme A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizm.ve İşl.A.Ş., Kastamonu Holding A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş., TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Tic. ve İletişim Hizmetleri A.Ş.,Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.ile önceki dönemde Menkul Kıymetler Cüzdanında kayıtlı bulunan ve iştiraklere devri yapılan, en az iki yıl ve öncesinde elde edilmiş şirketlerdeki (Ayrıca bakınız not 11 e) payları %10 un altındadır ve bu şirketler diğer menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır. (**) Bağımsız denetimden geçmemiştir. (***) 30 Eylül 2004 mali tabloları elde edilememiştir. (****) Şirket iştiraklerinden Gothaer Anadolu Hayat Vers. GmbH in, ortaklar tarafından feshedilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Şirket, sözkonusu iştirake ilişkin olarak, ekli mali tablolarda 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle 349,555 Milyon TL tutarında karşılık ayırmıştır. 53,077,911 Milyon TL tutarındaki şirket iştiraklerinin 45,745,213 Milyon TL lik kısmı borsada işlem görmektedir.

13 Menkul kıymetler cüzdanında kayda alınan iki yıldan uzun süredir Şirket mülkiyetinde bulunan bir kısım hisse senetleri önceki dönemlerden itibaren menkul kıymetler cüzdanından iştirakler hesabına devri yapılmaktadır. Bağlı menkul kıymet konumunda olan ancak Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri formatında iştirakler içerisinde gösterilen şirketlerin detayı aşağıdaki gibidir; İştirak Maliyet Bedeli ( Milyon TL) Borsa Rayici İştirak Tutarı ( Milyon TL ) Değer Artış Değer Azalış Aygaz 64, , , , Bosch 17, , , , Profilo Doğan 138, , , , Hold. Gima 60,961 38,346 38, ,614 Goodyear 2,567 26,874 26,874 24, Koç 58, , , , Holding Migros 48, , , , Sabancı 113, , , , Hold. T.Şişe cam 259, , , , Soda 8,328 18,780 18,780 10, TSKB 1,282,938 1,481,339 1,481, , Trakya 111, , , , Cam Aktaş 5, ,195 Elekt. TOPLAM 2,172,434 4,401,767 4,401,767 2,257,142 27, İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Şirketin iştiraklerden veya bağlı ortaklıklardan elde ettiği 1,443,648 Milyon TL tutarında bedelsiz hisse senedi mevcuttur.(30 Eylül 2003: 230,803) 30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Taşınmazlar üzerinde aynı hak bulunmamaktadır.

14 31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yıl Yeniden Değerleme ,106, ,159, ,446, Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : Yabancı Para Alacağı Döviz Tutar Tutarı Kur (Milyon TL.) Bankalar (DTH) Amerikan Doları 928,291 1,497,696 1,390,298 İsviçre Frangı ,186,643 98,462 Euro 137,301 1,845, ,343 İngiliz Sterlini 92,895 2,707, ,527 TOPLAM 1,993,630 Yabancı para borcu bulunmamaktadır. 33- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : PERSONEL YAPISI 30 Eylül Eylül 2003 Üst düzey yönetici 5 5 Yönetici Memur Sözleşmeli Personel 7 16 Diğer TOPLAM Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar :

15 Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :

16 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 30 Eylül Eylül 2003 a) Amortisman Giderleri 466, ,920 aa) Normal amortisman giderleri : 441, ,393 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 25,019 72,527 b) İtfa ve Tükenme Payları 239, , Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 30 Eylül Eylül 2003 Vergi Karşılığı 5,214,820 17,041,914 Cari Riskler Karşılığı 22,755,015 35,661,146 Muallak Hasarlar Karşılığı 23,393,081 15,016,813 Hayat Matematik Karşılığı 628,688, ,723,486 Hayat Karpayı Karşılığı 647,222, ,171,900 Menkul Kıymet Gider karşılıkları 362, ,968 Kıdem Tazminatı Karşılığı 588, ,720 Prim Alacaklar karşılığı -- 1,150,810 3AydanUzunVad.Alacakların Reesk ,754 TOPLAM 1,328,224,547 1,079,758, Dönemin tüm finansman giderleri : Bulunmamaktadır a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklar, Bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman gideri bulunmamaktadır. 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :

17 30 Eylül 2004 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (*) ,232 İş-Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 45, Destek Reasürans A.Ş.(*) 17,432 38,004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30, * Destek Reasürans A.Ş. ye ödenen 38,004 Milyon TL reasüröre devredilen prim niteliğindedir. 30 Eylül 2003 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (*) 1,877 55,897 İş-Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 29, Destek Reasürans A.Ş.(*) 14,500 31,398 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30, Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne dönem içinde poliçe tahsilatları için ödenen komisyon gideri 796,777 Milyon TL ( :1,084,391 Milyon TL), poliçe üretimleri için ödenen komisyon gideri 2,063,696 Milyon TL (30 Eylül 2003: 1,175,183 Milyon TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. üzerinden ödenen tazminatlar için 12,024 Milyon TL.( 30 Eylül 2003: 203,759 Milyon TL) olmak üzere toplam 2,872,497 Milyon TL. ( 30 Eylül ,463,333 Milyon TL) tutarında komisyon gideri mevcuttur.

18 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı tutarı 1,129,855 Milyon TL dir.(30 Eylül 2003: 864,818 Milyon TL.) 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Stok bulunmadığı için stok sayımı yapılmamıştır. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Bulunmamaktadır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon yoktur. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktadır. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 30 Eylül Eylül 2003 Dönem Karı 23,843,809 49,762,719 Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) 5,214,820 17,041,914 Vergi Sonrası Kar 18,628,989 32,720,805 Hisse Başına Kar TL Hisse Başına Kar %

19 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Alınan Prim (Brüt) 30.Eylül Eylül 2003 Değişim Sağlık 29,269,127 53,730,311 (% 45,5) Hayat 291,722, ,889,347 % 25.2 Toplam 320,992, ,619,658 % 11,9

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 18,428 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 959,879,240 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 53,897 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 841,852,082 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 1,970.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 660,668,433.-Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 4.000.000.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 568.174.352.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş..'nin ("Şirket") 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2000-30 HAZİRAN 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 7 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye'de hayat sigortaları ve hayatla ilgili olmak üzere kaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 10.054.581 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 702.217.860 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar / zarar

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2002-30 HAZİRAN 2002 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR

2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri,

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 30 HAZİRAN 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 30 HAZİRAN 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK 2004 - ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (Eski adıyla ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.) TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları 15 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı her türlü sigorta

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı