5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :"

Transkript

1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL sı, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir. 2- Gayrimenkuller 18,269,000 Milyon TL sına sigorta edilmiştir. 3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel Emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü oluştırmak, Emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları ve ayrıca bireysel Emeklilik mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı olmak üzere ferdi veya grup hastalık sigortaları ile her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır. 4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı % Pay Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş ,000,000 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 20,000,000, Diğer 18 18,000, ,000, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : 100,000,000 Milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 100,000,000,000 adet hisse senedinin 1,000,000,000 adedi (A) Grubu, kalan 99,000,000,000 adedi ise (B) Grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir. (30 Eylül 2003: 65,000,000 Milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 65,000,000,000 adet hisse senedinin 1,000,000,000 adedi (A) Grubu, kalan 64,000,000,000 adedi ise (B) Grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir). (A) Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye arttırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.

2 6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.şirketin kayıtlı sermayesi 175,000,000 Milyon TL tutarında her biri 1000 TL nominal değerde 175,000,000,000 paya bölünmüştür.( 30 Eylül 2003: Şirket in kayıtlı sermayesi 175,000,000 Milyon TL tutarında herbiri 1,000 TL nominal değerde 175,000,000,000 paya bölünmüştür). 7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Artırım 2003 Yılı Gayrimenkul ve Tescil YDDAF MAF Tutarı Karından İştirak Hisse Satış Tarihi Kazancı ,000,000 20,000,000 10,903, ,962 3,920, Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yıl İçinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet bulunmamaktadır. 9- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 10- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 341,352 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 231,691 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 2,446,029 - Varlık maliyetlerinde (+) : 2,659,050 - Birikmiş amortismanlarda (-) : 213,021 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari gelecek dönemlere ait yatırım indirimi bulunmamaktadır.

3 12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : 30 Eylül 2004 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ,638,838 2) İştirakler ,819 88,000 * Ticari borçlarımızdan 16,373,241 Milyon TL.si Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine devredilen sağlık portföyümüzün devir bilançosu ile ilgilidir. 30 Eylül 2003 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ,718 2) İştirakler , Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a) Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunun 50'inci maddesinde belirtildiği üzere, Sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Şirket, sigorta sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle, 30 Eylül 2004 tarihli mali tablolarını 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak SPK'nın raporlama formatlarına göre hazırlanmıştır. b) Teknik karşılıklar Mali tablolarda yer alan cari rizikolar karşılığı, hayat matematik ve kar payı karşılığı, muallak hasar karşılığı ve bu karşılıklardaki reasürör payları sigorta mevzuatına uygun olarak ayrılmıştır. Cari Rizikolar karşılığı gerek hayat sigortalarında ve gerekse hayat dışı sigortalarda tahakkuk etmiş net prim üzerinden gün esasına göre kayıtlara intikal ettirilmiştir.

4 Muallak hasarlar karşılığı ve hayat muallak hasarlar karşılığı dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için ayrılmaktadır. Hayat matematik ve kar payı karşılıkları, Hazine Müsteşarlığı nın tasdik ettiği tarifeler üzerinden genel kabul görmüş aktüerya hesaplamalarına göre ayrılmaktadır tarihi itibariyle yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği ne istinaden, tüm poliçeler için kar payı uygulamalarının hesaplanmasında sigortalıların gerçek yaşları kullanılmakta ve günlük kar payı hesaplanması yapılmaktadır. c) Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili, ters repo, hisse senetleri, Euro bond ve yatırım fonlarından oluşmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları içerisinde gösterilmektedir. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle menkul kıymetlerimiz içerisinde bloke, serbest ve elementer portföyde bulunan menkul kıymetler, menkul kıymet bazında iç verim oranı ve piyasa değerlerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetlerimiz 30 Eylül 2004 tarihinden önceki son beş işlem günündeki günlük ortalama ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması ile değerlenmiştir. Eurobondlar, borsa rayicinin bulunmaması nedeniyle kayıtlı değerlerine gün esasına göre işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir. Yatırım fonları piyasa rayiç fiyatları ile değerlendirilmiştir. Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar cari yıl faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. d) Maddi Duran Varlıklar Şirket, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan katsayılara göre bina (arazi hariç), döşeme ve demirbaşlarını yeniden değerlemeye tabi tutmaktadır. Yeniden değerlemeden doğan fark sermayeye eklenebilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu na eklenen tutar her türlü vergiden muaftır ve yeniden değerlenmiş maddi sabit kıymetlerin amortismanı vergiden düşülebilir. Maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna göre, vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki nispetlerde amortismana tabi tutulmaktadır: (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları 6-20 Özel Maliyetler 20

5 e)yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurları kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Değerleme işleminden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. f) Kıdem Tazminatı Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 3,255,362 Milyon TL'dır. Bu tutar 1,574,740,000 TL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır. h) Vergi Kurumlar vergisi oranı vergiye tabi kurum geliri üzerinden %33 olarak belirlenmiştir. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirler ile yatırım indirimlerinin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. 30 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ve ilgili tebliğler çerçevesinde, 30 Eylül 2004 vergi yükümlülüğü enflasyona göre düzeltilmiş kayıtlar üzerinden hesaplamış ve tarihi itibariyle 5,214,820 TL vergi karşılığı ayrılmıştır. Ancak, Mali tablolar vergi karşılığı dışında enflasyon muhasebesi ile ilgili düzeltmeleri içermemektedir. 14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirler üzerinden tevkif edilen stopajların 2000 yılı kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ile ilgili uygulamamızın yapılan incelemede kabul edilmemesi nedeniyle tarihinde Şirketimiz aleyhine vergi ve gecikme faizi toplamı olarak TL lik borç tahakkuk etmiş olup, tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Sözkonusu ödemeye ilişkin karşılık 30 Eylül 2004 mali tablolarına yansıtılmıştır. 15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : tarihi itibarı ile Şirket aleyhine açılmış davaların tutarı yaklaşık Milyon TL, Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı Milyon TL dir.şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davalar başlıca Şirketimiz tarafından sigortalılara ait riyazi ihtiyatların yatırımlarda değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden kesilen vergilerin sigortalıların payına isabet eden kısmın Kurumlar Vergisinden mahsubu ya da iadesi istemi ile açılan davalardır.

6 16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Bulunmamaktadır 17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 30 Eylül 2004 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Devlet Tahvilleri -- 1,231,054,932 Yatırım Fonu -- 18,397,539 Eurobond -- 59,416,859 TOPLAM -- 1,308,869, Eylül 2003 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Devlet Tahvilleri ,443,417 Eurobond -- 26,227,559 TOPLAM 1,001,670, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Aktif değerlerin toplam sigorta değeri 24,820,765 Milyon TL dir. ( : 19,032,003 Milyon TL.) 19- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 30 Eylül 2004 Müşteri Alacak Tutar İpotek ve/veya İpotek ve/veya Teminat Tutarı Ünvanı ( Milyon TL ) Teminat Türü ( Milyon TL ) Acenteler 156,940 Teminat Mektubu 188,055 Gayrimenkul İpoteği 11,900 Garanti ve Kefaletler 204,541 Diğer -- Teminat Mektubu 8,820 Garanti ve Kefaletler 40,252 TOPLAM 453,568

7 30 Eylül 2003 Müşteri Alacak Tutar İpotek ve/veya İpotek ve/veya Teminat Tutarı Ünvanı ( Milyon TL ) Teminat Türü ( Milyon TL ) Acenteler 65,579 Teminat Mektubu 160,763 Gayrimenkul İpoteği 12,400 Garanti ve Kefaletler 133,517 Diğer -- Teminat Mektubu 32,310 Garanti ve Kefaletler 39,402 TOPLAM 378, Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Teminat Mektubu 77, ,300 Verilen Depozitolar 165, Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Bankalar hesabının 29,401 Milyon TL si Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :

8 Kayıtlı Değer (*) Maliyet Bedeli Borsa Rayici Bloke Portföy Devlet Tahvili 1,195,414,340 1,137,736,183 1,208,389,029 Eurobond 59,416,859 55,832,648 59,416,859 Yatırım Fonu 18,397,539 17,126,602 18,397,539 Toplam Bloke 1,273,228,738 1,210,695,433 1,286,203,427 Elementer Portföy Devlet Tahvili 29,562,306 26,122,793 29,563,749 Toplam Elementer Portföy 29,562,306 26,122,793 29,563,749 Serbest Portföy Hazine Bonosu 9,018,726 8,797,829 9,112,998 Devlet Tahvili 128,714, ,054, ,938,164 Eurobond 988, , ,688 Ters Repo 2,119,962 2,118,874 2,119,962 Hisse Senedi 6,910,075 6,445,602 6,910,075 Bireysel Emeklilik Fonları 263, , ,084 Toplam Serbest Portföy 148,015, ,636, ,331,971 TOPLAM MENKUL KIYMETLER 1,450,806,339 1,377,454,796 1,465,100,147 İştirakler Borsada İşlem Gören 45,745,213 27,383,605 45,745,213 Borsada İşlem Görmeyen 7,332,701 7,332,701 7,332,701 TOPLAM İŞTİRAKLER 53,077,914 34, ,077,914 (*) Kayıtlı değerler, menkul kıymetler cüzdanı hesabına dahil edilen 73,351,543 Milyon TL tutarındaki menkul kıymet reeskontlarını da içermektedir.

9 Kayıtlı Maliyet Borsa Değer Bedeli Rayici Bloke Portföy HazineBonosu Devlet 919,813, ,480, ,804,142 Tahvili Eurobond 26,227,559 27,676,454 26,227,559 Toplam Bloke Portföy 946,041, ,157, ,031,701 Elementer Portföy HazineBonosu Devlet 13,837,804 11,635,948 15,092,563 Tahvili Toplam Elementer Portföy 13,837,804 11,635,948 15,092,563 Serbest Portföy HazineBonosu Devlet 146,648, ,592, ,464,750 Tahvili Eurobond 906,651 1,024, ,651 Ters Repo 26,068,262 26,048,619 26,068,262 Hisse Senedi 1,358,694 1,235,552 1,358,694 Yatırım Fonu 11,674,835 11,150,000 11,674,835 Toplam Serbest Portföy 186,657, ,050, ,473,192 TOPLAM MENKUL KIYMETLER 1,146,536,629 1,007,843,920 1,194,597,456 İştirakler Borsada İşlem Gören 6,743,496 6,743,495 8,996,731 Borsada İşlem Görmeyen 4,897,842 5,247,398 4,897,842 TOPLAM İŞTİRAK 11,641,338 11,990,893 13,894,573

10 23- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Bilanço tarihi itibariyle, menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde ortaklar, iştirakler ve bağlı ortalıklar tarafından çıkarılan menkul kıymet bulunmamaktadır. 24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Aktifler 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar 237,166 2,982,929 Sig. Ait İhtilaflı Vergi Alacakları 22,041,802 20,472,272 Ayniyat Mevcudu ve Stoklar 142, ,193 Mahsup Edilecek Geçici Vergi 2,397,509 7,183,612 Özel Maliyetler 1,899, ,996 Diğer 593, ,770 TOPLAM 27,312,899 32,170,772 Diğer Alacaklar 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Bireysel Emeklilik Sistemi Alacaklar 20,990,122 0 Diğer 131, ,736 TOPLAM 21,121, ,736 Diğer Borçlar 30 Eylül Eylül 2003 (MilyonTL) (MilyonTL) Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları 22,910,000 0 Acentalar 1,828,171 2,654,480 Sağlık Devri (Anadolu Sigorta) 16,434,220 0 Ödenecek Tazminatlar 0 6,024,146 Ödenecek Vade Gelimleri 0 7,883,142 Ödenecek İştiralar 0 250,260 Diğer 3,054, ,594 TOPLAM 44,227,125 17,709,622

11 Diğer Pasifler 30 Eylül 2004 (MilyonTL) 30 Eylül 2003 (MilyonTL) Sigortalılara Ait İhtilaflı Vergi 22,041,802 20,472,272 Alac. Menkul Değer Artış farkı 18,361,609 0 Diğer 3,387,051 2,789,811 TOPLAM 43,790,462 23,262,083 Diğer Karşılıklar 30 Eylül 2004 (MilyonTL) 30 Eylül 2003 (MilyonTL) 2000 Yılı kurumlar vergisi karşılığı 10,620, ,871 Acente Komisyonları 1,037,409 1,460,847 Diğer 66, ,648 TOPLAM 11,723,530 2,477, "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç bulunmamaktadır. 26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : Bulunmamaktadır. 28- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:

12 İştirakler İştirak Tutarı MTL İştirak Oranı % Mali Tablo Tarihi Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü İş GYO A.Ş. (*) 40,795,432 7, ,700,182 81,700,182 SPK XI-20 Olumlu TSKB Menkul Değerler A.Ş. 109,947 6, , ,683 UFRS Olumlu Yatırım Finans.Yat.Ort.A.Ş. 329,492 12, (228,045) (228,045) UFRS Olumlu Bayek Ted.Sağ.Hiz.ve İşletmec.. A.Ş.(*) 3,612,219 9, ,256,023 1,256,023 TTK (**) Kastamonu Holding A.Ş.(*) 1,000 0, (92,826) (92,826) TTK (**) İş Net E.B.Ü.D.T. ve İ.Hizm. A.Ş. (*) 240,000 2, , ,692 TTK (**) TT&TİM İletişim Hizm. AŞ.(*) 2,295,437 0,03 (***) (***) (***) (***) (***) İş Portföy Yönetimi A.Ş. (*) 600,000 20, ,075,460 2,075,460 SPK Olumlu TSKB Yatırım Ort. A.Ş. 218,520 2, , ,825 SPK XI-1 Olumlu Trakya Yat. Holding A.Ş. (*) 1,000 0, ,383 64,383 TTK (**) Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.(*) 225, (202,581) (202,581) TTK (**) Gothaer Anadolu Hayat 0 50,00 Vers.Gmbh (*****) (****) TOPLAM 48,428,047 Menkul Kıymetler Hesabından transferler : 4,401,767 Diğer : 248, İŞTİRAKLER TOPLAMI: 53,077,911 ======== (*) Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Proje Değerlendirme A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizm.ve İşl.A.Ş., Kastamonu Holding A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş., TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Tic. ve İletişim Hizmetleri A.Ş.,Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.ile önceki dönemde Menkul Kıymetler Cüzdanında kayıtlı bulunan ve iştiraklere devri yapılan, en az iki yıl ve öncesinde elde edilmiş şirketlerdeki (Ayrıca bakınız not 11 e) payları %10 un altındadır ve bu şirketler diğer menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır. (**) Bağımsız denetimden geçmemiştir. (***) 30 Eylül 2004 mali tabloları elde edilememiştir. (****) Şirket iştiraklerinden Gothaer Anadolu Hayat Vers. GmbH in, ortaklar tarafından feshedilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Şirket, sözkonusu iştirake ilişkin olarak, ekli mali tablolarda 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle 349,555 Milyon TL tutarında karşılık ayırmıştır. 53,077,911 Milyon TL tutarındaki şirket iştiraklerinin 45,745,213 Milyon TL lik kısmı borsada işlem görmektedir.

13 Menkul kıymetler cüzdanında kayda alınan iki yıldan uzun süredir Şirket mülkiyetinde bulunan bir kısım hisse senetleri önceki dönemlerden itibaren menkul kıymetler cüzdanından iştirakler hesabına devri yapılmaktadır. Bağlı menkul kıymet konumunda olan ancak Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri formatında iştirakler içerisinde gösterilen şirketlerin detayı aşağıdaki gibidir; İştirak Maliyet Bedeli ( Milyon TL) Borsa Rayici İştirak Tutarı ( Milyon TL ) Değer Artış Değer Azalış Aygaz 64, , , , Bosch 17, , , , Profilo Doğan 138, , , , Hold. Gima 60,961 38,346 38, ,614 Goodyear 2,567 26,874 26,874 24, Koç 58, , , , Holding Migros 48, , , , Sabancı 113, , , , Hold. T.Şişe cam 259, , , , Soda 8,328 18,780 18,780 10, TSKB 1,282,938 1,481,339 1,481, , Trakya 111, , , , Cam Aktaş 5, ,195 Elekt. TOPLAM 2,172,434 4,401,767 4,401,767 2,257,142 27, İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Şirketin iştiraklerden veya bağlı ortaklıklardan elde ettiği 1,443,648 Milyon TL tutarında bedelsiz hisse senedi mevcuttur.(30 Eylül 2003: 230,803) 30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Taşınmazlar üzerinde aynı hak bulunmamaktadır.

14 31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yıl Yeniden Değerleme ,106, ,159, ,446, Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : Yabancı Para Alacağı Döviz Tutar Tutarı Kur (Milyon TL.) Bankalar (DTH) Amerikan Doları 928,291 1,497,696 1,390,298 İsviçre Frangı ,186,643 98,462 Euro 137,301 1,845, ,343 İngiliz Sterlini 92,895 2,707, ,527 TOPLAM 1,993,630 Yabancı para borcu bulunmamaktadır. 33- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : PERSONEL YAPISI 30 Eylül Eylül 2003 Üst düzey yönetici 5 5 Yönetici Memur Sözleşmeli Personel 7 16 Diğer TOPLAM Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar :

15 Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :

16 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 30 Eylül Eylül 2003 a) Amortisman Giderleri 466, ,920 aa) Normal amortisman giderleri : 441, ,393 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 25,019 72,527 b) İtfa ve Tükenme Payları 239, , Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 30 Eylül Eylül 2003 Vergi Karşılığı 5,214,820 17,041,914 Cari Riskler Karşılığı 22,755,015 35,661,146 Muallak Hasarlar Karşılığı 23,393,081 15,016,813 Hayat Matematik Karşılığı 628,688, ,723,486 Hayat Karpayı Karşılığı 647,222, ,171,900 Menkul Kıymet Gider karşılıkları 362, ,968 Kıdem Tazminatı Karşılığı 588, ,720 Prim Alacaklar karşılığı -- 1,150,810 3AydanUzunVad.Alacakların Reesk ,754 TOPLAM 1,328,224,547 1,079,758, Dönemin tüm finansman giderleri : Bulunmamaktadır a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklar, Bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman gideri bulunmamaktadır. 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :

17 30 Eylül 2004 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (*) ,232 İş-Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 45, Destek Reasürans A.Ş.(*) 17,432 38,004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30, * Destek Reasürans A.Ş. ye ödenen 38,004 Milyon TL reasüröre devredilen prim niteliğindedir. 30 Eylül 2003 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (*) 1,877 55,897 İş-Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 29, Destek Reasürans A.Ş.(*) 14,500 31,398 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30, Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne dönem içinde poliçe tahsilatları için ödenen komisyon gideri 796,777 Milyon TL ( :1,084,391 Milyon TL), poliçe üretimleri için ödenen komisyon gideri 2,063,696 Milyon TL (30 Eylül 2003: 1,175,183 Milyon TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. üzerinden ödenen tazminatlar için 12,024 Milyon TL.( 30 Eylül 2003: 203,759 Milyon TL) olmak üzere toplam 2,872,497 Milyon TL. ( 30 Eylül ,463,333 Milyon TL) tutarında komisyon gideri mevcuttur.

18 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı tutarı 1,129,855 Milyon TL dir.(30 Eylül 2003: 864,818 Milyon TL.) 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Stok bulunmadığı için stok sayımı yapılmamıştır. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Bulunmamaktadır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon yoktur. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktadır. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 30 Eylül Eylül 2003 Dönem Karı 23,843,809 49,762,719 Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) 5,214,820 17,041,914 Vergi Sonrası Kar 18,628,989 32,720,805 Hisse Başına Kar TL Hisse Başına Kar %

19 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Alınan Prim (Brüt) 30.Eylül Eylül 2003 Değişim Sağlık 29,269,127 53,730,311 (% 45,5) Hayat 291,722, ,889,347 % 25.2 Toplam 320,992, ,619,658 % 11,9

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı