BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ"

Transkript

1 BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi ile bu Sigorta Sözleşmesinin ve ayrılmaz eklerinin koşullarına göre Sigortalının Teminat Kapsamında belirlenen sağlık masraflarını karşılamayı kabul eder. TANIMLAMALAR Bu Sigorta Sözleşmesi metninde kullanılan sözcükler, tanımlar, deyimler ve kısaltmalar karşılıklarında belirtilen anlamları taşır. Acil Durum : Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra Hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir Hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumu. AnlaĢmalı KuruluĢ : Sigortacı adına yapılan bir sözleşmeyle Anlaşmalı Kuruluş ağını meydana getiren ve bu Sigorta Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavi giderlerinden Sigortacının üstleneceği tutarı doğrudan Sigortacıdan almayı kabul eden, Sigortacı veya onun adına hareket eden aracı kurum ile bu konuda anlaşma yapan hekimler, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuarlar ve fizik tedavi merkezleri. Kamuya ait resmi sağlık kuruluşları Anlaşmalı Kuruluş olarak kabul edilir. AnlaĢmalı Hekim : Anlaşmalı Kuruluş ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu hekimleri ile özel bir sözleşmeyle Anlaşmalı Kuruluş ağı içerisinde yer alan hekimler. AnlaĢmalı Olmayan KuruluĢ : Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavi giderlerinin doğrudan Sigortacıdan alınmasıyla ilgili olarak Sigortacı veya onun adına hareket eden aracı kurum ile anlaşması bulunmayan hekimler, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuarlar ve fizik tedavi merkezleri. AnlaĢmalı Olmayan Hekim : Anlaşmalı Kuruluş ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu olmayan hekimleri, Anlaşmalı Olmayan Kuruluş hekimleri ile Anlaşmalı Kuruluş ağı içerisinde bulunmayan hekimler. Ayakta Tedavi Teminatları : Hastaneye yatırılmayı veya Hastanede tedavi edilmeyi, gözlem altında tutulmayı gerektirmeyen durumlardaki Hekim bakımı ve muayenesi, önerilen ilaçların alınması, tanı amaçlı incelemeler, fizik tedavi vb. hizmetleri kapsayan Teminatlar. 1

2 BaĢlangıç Tarihi : Sigorta Sözleşmesinin ilk kez veya varsa müteakip her yinelenmesinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Bekleme Süresi: Sigortalının Kayıt Tarihi ile başlayan ve bu Sigorta Sözleşmesinin Bekleme Süreli Durumlar başlığı altında belirtilen ve varsa Sigortacının Sigortalı adayının sağlık durumuna göre ek olarak koyduğu belirli tıbbi durumların Teminat altında olmadığı süre. Beyan EdilmemiĢ Önceden Varolan Sağlık Problemi : Bu Sigorta Sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında veya öncesinde, varolan ve bilinen herhangi bir şikayetin veya hastalığın başvuru formunda sorulmuş olmasına rağmen Sigortacıya beyan edilmemesi. Beyan EdilmemiĢ Tehlikeli Sporlar : Bu Sigorta Sözleşmesi için yapılan başvuru tarihine kadar, Sigortalı adayının yaptığı tehlikeli aktivite veya sporların beyan edilmemesi. BitiĢ Tarihi : Bu Sigorta Sözleşmesinin süresinin bittiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Coğrafi Bölge : Bu Sigorta Sözleşmesiyle Teminat altına alınan durumlarla ilgili harcamaların yapıldığı ülke veya bölge. Çıkarma Tarihi : Birden fazla kişinin sigortalı olarak teminat kapsamında olduğu bir Sigorta Sözleşmesinden Sigorta Ettirenin talebi sonucunda ve/veya Sigortalının Sigortalanacak Kişiler tanımında belirtilen duruma uygun olmaması halinde Sigortalının Sigortacı tarafından diğer sigortalılar için devam eden Sigorta Sözleşmesinden çıkarıldığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Sigortalının cayma ve fesih nedeniyle çıkarılması halinde Genel Şartlarda belirtilen hususlar ve süreler uygulanır. Doğrudan Ödeme: Sigortacının, Sigortalının Anlaşmalı Kuruluşta gerçekleşen ve Teminat Kapsamında olduğu kabul edilen tedavi harcamalarından, ilgili teminatın limiti dahilinde ve varsa muafiyet tutarı ile Sigortalı Katılım Payı tutarı dışındaki Sigortacının üstlenmesi gereken tutarı doğrudan Anlaşmalı Kuruluşa ödemesi. Doğum : Hamilelik, düşük, normal veya sezaryen doğum ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon. Genel ġartlar : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Sağlık Sigortası Genel Şartları. Gereksiz Hastane Tedavisi : Sigortalının sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastaneye yatırılmadan da yürütülebileceği tarafsız bir hekim tarafından da kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin Hastaneye yatırılarak yapılması. Gündüz Hastane Hizmetleri : Sigortalının Hastanede yapılması gereken ancak gecelemesini gerektirmeyen her türlü tıbbi yada cerrahi müdahaleyi de içeren tıbbi bakım hizmetleri. 2

3 Hastane : Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kişilere tıbbi hizmet veren kamu veya özel kuruluş. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakımevleri, huzurevleri vb. ile madde (uyuşturucu, alkol) bağımlılığı konularında uzman olan kuruluşlar bu tanımın dışında kalır. Hastane Tedavisi : Sigortalının tıbbi açıdan Hastanede yatmasını, acil Hastane hizmetlerinden yada Gündüz Hastane Hizmetlerinden yararlanmasını gerektiren ve bu Sigorta Sözleşmesi ile Teminat altına alınmış durumlardır. Ayakta tedavi hizmetleri Hastanede yapılmış olsa dahi bu tanımın dışında kalır. Hekim : Sağlık hizmetinin verildiği yerdeki geçerli olan yasalar çerçevesinde resmi olarak tıp doktoru unvanı ve belgesi verilmiş olan kişi. Ġptal Tarihi : Sigorta Ettirenin yazılı olarak talep etmesi veya Sigortacı tarafından Genel Şartlarda belirtilen hususlardan dolayı cayma veya fesih nedeniyle bu Sigorta Sözleşmesinin iptal edildiği gün. (Türkiye saati ile saat 12:00), ay ve yıl. Kabul Edilebilir Harcamalar : Sigortalının sağlık harcamalarından seçilen Plan/Programdaki Teminat Kapsamına göre hesaplanan kısmı. Kabul Edilebilir Tazminat : Sigortalının Genel Şartlara ve bu Sigorta Sözleşmesinin Teminatlarının kapsamına giren sağlık harcamalarından, seçilen Plan / Programda belirtilen Teminat, limit, Sigortalı Katılım Payı ve muafiyetlere göre hesaplanarak belirlenen Sigortacının üstleneceği tutar. Kayıt Tarihi : Sigortalının bu Sigorta Sözleşmesi ile teminat altına alındığı veya Yineleme tanımında belirtilen koşullarda tekrarladığı ilk Sözleşme ile Teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Sigortalının daha kapsamlı Plan/Programdan Teminat alması durumunda yeni alınan Teminat için Kayıt Tarihi, yeni teminat planının Başlangıç Tarihi olur. Kaza : Sigortalının tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden olan beklenmedik, ani olay. Onay Ġstek Formu : Sigortalının Hekimi tarafından doldurulan, Sigortalıya ait tıbbi bilgileri ve yapılacak tıbbi işlemleri belirten ve bu işlemler için yapılacak harcamaların karşılığı olarak sigorta Teminatlarından yararlanma talebinde bulunulan form. Özel Ġstisna : Sigortacı tarafından Sigortalıya yapılan risk değerlendirmesi sonucunda bu Sigorta Sözleşmesinde teminat kapsamında olan bir durumun Teminat Kapsamı dışında bırakılması veya bekleme süresi uygulanması. Özel ġartlar : Sigorta Şirketi tarafından Genel Şartlara ilave olarak hazırlanan, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile Teminatları ve geçerlilik koşullarını belirten ve bu Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihine kadar geçerli olan yazılı şartlar. Plan/Program : Sigorta Ettirenin başvuru formunda, Sigortacının sunduğu Teminatlar grubundan seçmiş olduğu teminatları gösteren, üzerinde hizmetin türünü, Teminatın geçerli olduğu Coğrafi Bölgeyi, Anlaşmalı ve Anlaşmasız Kuruluşlarda gerçekleşecek Teminat Kapsamındaki harcamalardan Sigortacının ve Sigorta Ettirenin katılım payı oranlarını, varsa teminat limitlerini ve muafiyet tutarlarını belirten tablo. 3

4 Sigortacı : Dubai Group Sigorta A.Ş. Sigorta Ettiren : Bu Sigorta Sözleşmesi için başvuran, başvurusu Sigortacı tarafından kabul edilen ve bu Sigorta Sözleşmesinin kapsamı içerisinde sorumlu taraf olup kendisi ve Sigortalanacak Kişiler lehine hareket eden kişi veya tüzel kişilik. Sigortalı : Sigorta Ettirenin ve Sigortalanacak Kişilerin sağlık sigortası başvurusunda belirtilen veya sonradan ilave edilen ve Sigortacı tarafından sigorta yapılması kabul edilip Poliçede veya sonradan yapılan zeyilnamesinde gösterilen kişiler. Sigortalanacak KiĢiler : Sigorta Ettirenin kendisi veya Personeli, eşi, 18 yaşından küçük evlenmemiş veya tam gün üniversitede okuyan ve serbest yada ücretli olarak çalışmayan 25 yaşından küçük çocukları. Sigorta Poliçesi : Sigortacının, Sigorta Sözleşmesinin içerdiği vade, şart, limit, istisna vb. koşullara tabi olarak öngörülen Teminatların verilmesini garanti ettiğini belirten belge. Sigortalı Katılım Payı : Bu Sigorta Sözleşmesi ekinde verilen Plan/Program Tablosunda belirtildiği oranda Sigorta Ettiren/Sigortalının Kabul Edilebilir Harcamalarından üstleneceği katılım yüzdesi. Standart Ġstisnalar : Bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının kapsamı dışında tutulan durumlardır. Tanıtım Kartı : Sigortalının adına tanzim edilerek bu Sigorta Sözleşmenin ekinde sunulan ve Anlaşmalı Kuruluşlarda ibraz edilmesi zorunlu olan kişiye özel kart. Tarafsız Hekim : Objektif tıp kurallarına göre karar veren ve görüş bildiren tıp hekimidir. Tazminat Talep Formu (Ayakta Tedavi Tazminatları Ġstek Formu) : Sigortalının Ayakta Tedavi Teminatlarından tazminat talebinde bulunulabilmesi için eksiksiz olarak doldurtarak ilgili harcama belgeleriyle birlikte Sigortacıya vermesi gereken form. Teminat : Sigortacının, bu Sigorta Sözleşmesinin şartları içerisinde istisna, bekleme süresi, limit ve muafiyet dışında üstleneceği sağlık harcamalarının kapsamı. Teminat Kapsamı : Sigortacının bir Teminat için belirlediği ve o Teminattan karşılamayı taahhüt ettiği sağlık harcamalarının türü. UlaĢım Giderleri : Sigortalının Teminat Kapsamına giren bir durumdan dolayı muayene ve tedavisi için Sigortacının kendisine göstermiş olduğu sağlık kuruluşu ve hekime ulaşımı için gerçekleşen kara, hava veya deniz yolculuğu ile ilgili hasta taşıma araçları dışındaki taşımacılık giderleri. Seyahat sırasında konaklama ve iaşe giderleri ile refakatçiye ait giderler bu tanımın dışındadır. Vaka BaĢı Limit : Her bir teminat sınıfı ile ilgili tedavi giderlerinden varsa Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra Sigortacının vaka başına üstleneceği azami tutar. 4

5 Yıllık Toplam Limit : Sigortalının bu Sigorta Sözleşmesi süresince Plan/Program Tablosunda belirtilen teminatlarla ilgili harcamalarından Sigortacı tarafından karşılanacak yıllık azami tutar. Yineleme : Sigorta Ettirenin mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihinden önce en erken 30 gün veya Bitiş Tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için Sigortacıya başvurması ve Sigortacı ile Sigorta Ettirenin yeni Sigorta Sözleşmesinin koşullarında mutabık kalarak sigorta süresinin Bitiş Tarihinden itibaren mutabık kalınan yeni koşullarla kesintisiz olarak devam ettirilmesi. Yineleme Tarihi : Daha önce mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihi ile aynı olan yeni Sigorta Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. SÖZLEġME METNĠ MADDE 1- SĠGORTA SÖZLEġMESĠ Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Ettiren ve Sigortalının Birey/Aile Başvuru Formu, Önsöz, Tanımlar, Genel Şartlar, Özel Şartlar, Plan/Program Tablosu, Kullanım Kılavuzu ve bu belirtilenlerin eklerinden oluşan Sigortacı ve Sigorta Ettiren arasındaki anlaşmadır. Sigorta Sözleşmesi, Sigortalıya verilen Teminatların kapsamını, temelini, sınıfını, limitlerini, Sigortalı Katılım Payını, özel istisnaları, uygulanabilecek bütün özel şartları, sağlık hizmetlerinin türünü, Anlaşmalı Kuruluşları, Anlaşmalı Hekimleri ve geçerli olan Coğrafi Bölgeyi belirtir. Sigorta Sözleşmesi için yapılacak her türlü başvurunun yazılı olması şarttır. Sigorta Sözleşmesinin geçerli olduğu süre içerisinde yapılacak bütün değişiklik ve ilaveler, yazılı olarak talep edilmesi ve karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde geçerlidir. Sigortacı tarafından kabul edildiği yazılı olarak bildirilmeyen değişiklik veya ilaveler geçerli değildir. Sigortacı değişiklik ile ilgili her türlü kararını yazılı olarak Sigorta Ettiren/Sigortalıya bildirir. Sigortacı, her yeni sözleşmenin Başlangıç Tarihinde bütün Sigortalılara eşit şartlarda uygulanması kaydıyla bu Sigorta Sözleşmesi metnini, Teminat Kapsamını, Plan/Program Tablosunu, primleri güncelleştirebilir. Bu ve daha sonra yinelenen sigorta sözleşmelerinde yürürlüğe konan bütün özel şartlar, aksi belirtilmediği takdirde her yeni Sigorta Sözleşmesinde yeniden geçerli olur. MADDE 2- BAġVURULAR Sigortalı adayının daimi ikamet ettiği yerin Türkiye sınırları içerisinde olması zorunludur. Sigorta Ettiren / Sigortalı adaylarının ilk ve sonradan yapacakları bütün başvuruların Sigortacı tarafından temin edilen özel birey / aile başvuru formları ile yapılması, sigortalanacak kişilerle ilgili beyan kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir. 5

6 Yeniden sözleşme yapma başvurusu Yineleme tanımında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır. Başvurunun Yineleme tanımına uymayan şekilde yapılması halinde Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi, tazminatsızlık indirimi ve standart bekleme süreleri için önceki sigortalılık süresi dikkate alınmaz, Kayıt Tarihi için yeni Başvuru Tarihi esas alınır. Sigorta Ettiren, Yineleme sırasında Teminat Kapsamını genişletmek amacıyla Sigortacıya başvurabilir. Sigortacının Teminat Kapsamını genişletme talebini kabul etmesi halinde eklenen bu Teminatlarda teminatın geçerliliği, Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi ve standart bekleme süreleri için yeni Kayıt Tarihi esas alınır. Yineleme sırasında veya Sigorta Sözleşmesinin geçerli olduğu sırada daha geniş teminatlı plana geçilmesi veya Teminat eklenmesi durumunda bu Teminatlar, geçiş veya ekleme yapılan tarihten sonra ortaya çıkabilecek durumlar için geçerlidir. Sigorta Ettiren, askerlik hizmeti nedeniyle çıkmış olan kişilerin askerlik hizmeti sonrasında Sigorta Sözleşmesi kapsamına yeniden dahil edilmesi için başvurabilir. Sigortalanacak kişi askerlik hizmeti öncesinde Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi hakkını kazanmış ise, askerlik süresinin Bitiş Tarihinden itibaren en geç 30 gün süre içerisinde başvurulması, askerlik süresinin belgelenmesi ve yeni seçilen Teminat planının askerlik öncesi alınana benzer yada daha düşük Teminatlı plan olması halinde yeniden risk değerlendirmesi yapılmadan, varsa askerlik öncesi risk değerlendirmesine göre uygulanmış olan aynı özel koşullarla, askerliğin bitiş tarihinden itibaren Teminat Kapsamına alınır. Aksi hallerde Sigortacı yeniden risk değerlendirmesi yapar. Daha önce en az 12 ay süreyle kesintisiz olarak grup sağlık sigortası kapsamında olup emeklilik, şirketten ayrılma veya sigortanın devam ettirilmemesi nedeniyle grup sağlık sigortasından çıkan personelin, sözleşme kapsamından çıktığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, en son sağlık sigortası sözleşmesindeki benzer veya daha düşük Teminatlı Plan/Programdan başvurması ve Sigortacının da bu başvuruyu kabul etmesi halinde standart bekleme süreleri kaldırılır. Sigortacının ilk yada daha sonraki başvuruları riziko değerlendirmesi yaparak reddetme, standart şartlarla kabul etme yada ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için Bekleme Süresi ve/veya Özel İstisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklıdır. MADDE 3- SĠGORTA ETTĠRENĠN SORUMLULUĞU Sigorta Ettiren Genel Şartlarda belirtilen yükümlülüklerine ilaveten Sigortalanacak Kişiler tanımına uygun olarak sözleşme kapsamına alınan kişilerin, artık bu tanıma uymayan konuma gelmeleri halinde bu tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde Sigortacıya bildirimini yapmak ve bu kişilerin sözleşme kapsamından çıkışlarını talep etmek zorundadır. MADDE 4- TEMĠNAT KAPSAMI 6

7 1. KAPSAM Teminatların kapsamı, istisnaları, bekleme süreleri bu sigorta sözleşmesinde, teminatların limiti, muafiyet tutarı, katılım payı ve geçerli olduğu Coğrafi Bölge Plan/Program Tablosunda, risk değerlendirmesi sonucunda Sigortalıya teminat için özel koşul uygulanmış ise Poliçede belirtilir. Bu Sigorta Sözleşmesi kapsamında talep edilen harcamalardan ödenecek tazminat tutarı aşağıdaki hususlara göre değerlendirilerek belirlenir. Coğrafi Bölge Aşaması : Sigortacının sorumluluğu tazminat talebiyle ilgili olarak yapılan tedavinin ve harcamanın gerçekleştiği Coğrafi Bölgenin Teminat Kapsamında olması ile ilgilidir. Teminatların geçerli olduğu Coğrafi Bölge Plan /Program Tablosunda gösterilmektedir. İstisnalar Aşaması : Standart ve varsa özel istisnaların incelenmesi sonucunda tazminat talebi ile ilgili durum için herhangi bir istisna halinin geçerli olup olmadığına karar verilir. Hizmetin Türü ve Anlaşmalı Kuruluş Aşaması : Tazminat talebiyle ilgili hizmetin türü, Acil olup olmadığı, hizmetin verildiği kuruluşun türü, kuruluşun ve Hekimin anlaşmalı olup olmadığı durumu Kabul Edilebilir Harcamalardan Sigortacının üstleneceği payı belirler. Toplam Limit Aşaması : Harcama sınıfının girdiği Teminat için toplam limit varsa Sigortacının bir Sigorta Sözleşmesi süresince Kabul Edilebilir Harcamalardan ödeyebileceği azami tutar bu limite kadardır. Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Sigortacı payı tutarından, toplam limit dahilinde olan tutar belirlenir. Bu aşamadan sonra kalan kısım Kabul Edilebilir Tazminat sayılır. Vaka Başı Limit Aşaması : Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Kabul Edilebilir Tazminat tutarından Plan/Program Tablosunda ilgili teminat için gösterilen Sigortalı Katılım Payı düşüldükten Vaka Başı Limit tutarına kadar karşılanır. 2. PLAN/PROGRAMLAR A - HASTANE TEDAVĠSĠ TEMĠNATI a) Temel Teminat Bu Teminat Sigorta Sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre Hastaneye yatırılmayı ve/veya Günlük Hastane İşlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren aşağıda belirtilen sağlık harcamalarını kapsar. Hastanede kalınan süre içerisinde oda ve yemek masrafları (süit oda hariç), Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler, Refakatçi masrafları, Hekim ücretleri, Hastaneye yatış nedeni ve tedavi konusuyla doğrudan bağlantılı Hekim viziteleri, Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.), 7

8 Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı, İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi, Hastaneye yatış nedeni ve tedavi konusuyla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb. Hastanede yatış süreci içerisinde Teminat Kapsamındaki tedavi ile ilgili fizik tedavi, Kemoterapi, radyoterapi, gama bıçağı tedavileri, Koroner anjiografi, Diyaliz masrafları, Plan/Programda belirtilen limite kadar hamilelik ve Doğum masrafları, Sigortacı tarafından önceden onaylanan ve alıcı olarak uygulanan organ ile doku nakli masrafları; Sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli. Sunulan tıbbi bilgiler ışığında Sigortalının sağlık durumuna göre tarafsız bir Hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen, Sigortalının kaza veya hastalanma neticesinde bulunduğu yerden sağlık kuruluşuna veya bulunduğu sağlık kuruluşundan tıbbi gereklilik halinde bir başka sağlık kuruluşuna sevki amacıyla gerçekleşen ambulans masrafları, İşitme kaybı ile ilgili tedavi masrafları, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda, yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş veya burunla ilgili tedavilerin, trafik kaza raporu ile diş ve burunla ilgili tedavi gerektiren durumun trafik kazası sonucu meydana geldiğini gösterir adli rapor ile belgelenmesi halinde giderleri, Teminat Kapsamında olan bir hastalık yada yaralanma nedeniyle Hastanede tedavi gören Sigortalının, Hastaneye yatırıldıktan sonra vefatı durumunda morg masrafları. b) Ameliyat Tazminat Teminatı (ATT) Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik döneminde Teminat Kapsamında olan bir durumla ilgili olarak gerçekleşen ameliyat giderlerinin Sigortacıdan talep edilmemesi ve yapılan ameliyatın belgelenmesi halinde masrafların miktarına bakılmaksızın yapılan işlemin Türk Tabipler Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilen tutarı kadar Ameliyat Tazminatı ödenir. Seçilen Plan/Programda bu işlem için limit varsa ödenecek tazminat limiti aşamaz, varsa yıllık toplam muafiyet veya Sigortalı Katılım Payı düşülür. Bu Teminattan yararlanan Sigortalı aynı ameliyat vakasıyla ilgili olarak ikinci bir kez tazminat talebinde bulunamaz. c) Doğum Teminatı Doğum için bekleme süresi uygulanmamış veya bekleme süresi tamamlanmış ise hamilelik, normal veya sezaryen doğum, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonla ilgili giderler Plan/Program Tablosunda belirtilen Yıllık Toplam Limit dahilinde bu teminattan karşılanır. Doğum teminatı yalnızca yurtiçinde geçerlidir. Doğum teminatında yıllık toplam muafiyet tutarı uygulanmaz. Hamilelik ve doğumla ilgili olarak gerçekleşen Ayakta Tedavi Teminatları kapsamındaki muayene, tanı vb. giderler bu teminattan karşılanır. 8

9 d) Evde Tıbbi Bakım Giderleri Teminatı Sigortalının yatarak tedavi sonrası Hastaneden taburcu olurken tedavisini yürüten hekim tarafından evde uygulanması istenen tedavi planının Sigortacı tarafından da tıbbi gereklilik görülerek kabul edilmesi halinde evde tıbbi bakım hizmet giderleri, bir Sigorta Sözleşmesi süresi içerisinde en fazla 60 güne kadar olmak koşuluyla Hastane Tedavisi teminatından karşılanır. Evde bakım hizmetlerini sağlayan tıbbi personelin ulaşım ve iaşe giderleri ile Sigortalı için kullanılan malzeme ve cihaz giderleri teminat dışındadır. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla yapılan bakım hizmetleri bu kapsama girmez. Bu teminat yalnızca yurtiçinde geçerlidir. B - AYAKTA TEDAVĠ TEMĠNATLARI Ayakta Tedavi Teminatları Hastane Tedavisi Teminatı ile birlikte isteğe bağlı olarak alınabilir. Bu teminat Ayakta Tedavi Teminatları tanımına uygun olan ve aşağıda başlıklar altında açıklanan giderleri kapsar. Bu teminat giderleri için geçerli olan Vaka Başı Limit ve Sigortalı Katılım Payı Plan/Program Tablosunda gösterilmektedir. Bu teminat yalnızca yurtiçinde geçerlidir. a) Hekim Muayenesi Teminatı Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan durumlar için yapılan Hekim muayenelerinin giderleri Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra bu teminatın Vaka Başı Limitine kadar karşılanır. Teminat kapsamında olan bir durumdan dolayı aynı gün içerisinde aynı Hekimden ve/veya aynı hastalık veya şikayet nedeniyle yada 10 gün içerisinde aynı hekimden aynı tanı nedeniyle birden fazla muayene faturası alınması durumunda bu faturalardan yalnızca biri için ödeme yapılır. b) Reçeteli Ġlaç Teminatı Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan durumlar için Hekim tarafından reçete edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç olarak ruhsatlandırılmış olan bütün maddelerin giderleri ile Sağlık Bakanlığı aşı takvimindeki çocukluk aşıları Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra bu teminatın Vaka Başı Limitine kadar karşılanır. Bu Teminat beher reçete için geçerli olup reçeteler bölünemez. Türkiye de bulunmayan ve muadili olmayan ilaçların giderleri, Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından ilaç olarak onaylanmış olması, Teminat Kapsamındaki bir durumla ilgili olması ve Tazminat Talep Formu, Hekim reçetesi, fatura ve fiyat kupürü ile birlikte belgelenmesi halinde bu teminattan karşılanır. 9

10 Hekim tarafından uzun süreli tedavi amacıyla aynı ilaçtan veya aynı muhteviyata sahip ilaçlardan birden fazla sayıda reçete edilmesi halinde, bu ilaçlardan Sigortalının poliçe bitiş tarihine kadar reçetede belirtilen dozda kullanmasına yetecek kadarı karşılanır. c) Tanı Amaçlı Ġncelemeler Teminatı Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan durumlar için Hekim tarafından gerekli görülerek yapılan laboratuar testleri, radyolojik incelemeler, BT, MRI, sintigrafiler, endoskopik / girişimsel tetkikler, anjiografiler, uyku araştırmaları gibi tanı amaçlı incelemelerin giderleri Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra bu teminatın yapılan tanı işlemi için belirtilen Vaka Başı Limitine kadar karşılanır. Teminat kapsamında olan aynı hastalıkla ilgili olarak 15 gün içerisinde aynı teminat sınıfından birden fazla yapılan incelemelerin giderlerinin toplamı için ilgili teminat sınıfının bir Vaka Başına Limiti kadar ödeme yapılır. d) Fizik Tedavi Teminatı Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde Teminat Kapsamında olan bir rahatsızlığın tedavisi için Hekim tarafından belirtilen fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra bu teminatın Vaka Başı Limitine kadar karşılanır. Bu teminat her Sigorta Sözleşmesi dönemi için yıllık azami seans sayısı ile limitlidir. Yıllık seans sayı limiti Plan/Program Tablosunda gösterilmektedir. MADDE 5- ĠSTĠSNALAR 1- STANDART İSTİSNALAR Genel Şartlarda belirtilen teminat dışı hallerden başka aşağıda belirtilen durumların ve bunlardan kaynaklanan komplikasyonların tanısı veya ayırıcı tanısı amacıyla yapılan incelemeler ile tedavi ve takibi sürecinde yapılan ilgili tüm muayene, tetkik veya tedavi giderleri Teminat Kapsamı dışındadır. 1. Doğumsal bozukluk ve hastalıklar, büyüme ve gelişme bozuklukları ve mevcut sakatlıkların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 2. Zayıflama veya kilo alma tedavileri yada programlarının giderleri, 3. HIV' in sebep olacağı AIDS vb. hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 4. Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisi, psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili tüm giderler, 5. Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunamayla ilgili rahatsızlıklar ile sara hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 6. Bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler ile Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından etkinliği onaylanmamış olan veya deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedaviler ile ilgili tüm giderler, 10

11 7. Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ile diğer madde bağımlılığı ve bunların kullanımı sonucunda oluşan bütün durumların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 8. Motosiklete binme sonucu oluşan durumlar ile beyan edilmemiş olan dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak yada planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma faaliyetleri ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler sonucu oluşan durumlar ve lisanslı olarak bir spor faaliyetinin yapılmasından dolayı oluşan durumların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 9. Akupunktur, homeopati, hidroterapi, ayurveda, mezoterapi vb. alternatif tıp yöntemleri ile alternatif tıp merkezleri, kaplıcalar ve benzeri yerlerde yapılan işlemlerin giderleri, 10.Gereksiz Hastane Tedavisi işlemleri, tanı ile uyumlu olmadığı konu ile ilgili uzman bir Tarafsız Hekim tarafından da kabul edilen tetkik veya tedavi işlemlerinin giderleri, 11.Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama amaçlı yapılan tüm işlemlerin giderleri, 12.Kozmetikler, kozmetik amaçlı tedaviler, konuşma ve ses terapisi ile ilgili tanı ve tedavi giderleri ile bir tıp Hekimi tarafından yapılmayan tanı ve tedavi ile ilgili tüm giderler, 13.Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen trafik kazası sonucu oluşan durumların dışında diş, diş eti ve çene eklemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 14.Hastane dışında veya evde bakım hizmeti verilen Sigortalılar için kullanılan ilaç dışındaki her türlü malzeme, cihaz ve diğer giderler, 15.Kalça ve diz protezi ile ilgili tedavi ve protez giderleri, 16.Organ naklinde vericinin masrafları, organ bedeli ve organın nakliyesi ile ilgili giderler, 17.Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde oluşan bir kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir kusurun düzeltilmesine yönelik olanların dışındaki tüm estetik ve plastik işlemlerle ilgili tanı ve tedavi giderleri, 18.Şaşılık, görme tembelliği, gözde kırma kusuru tedavisi ve ilgili her türlü durumların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 19.Doğum kontrol yöntemleri, kısırlık, kısırlaştırma ile cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsiyet değiştirme operasyonları ile ilgili tanı ve tedavi giderleri, 20.Özel hemşirelik hizmetleri giderleri, 21.Hastanede yatmadan yapılan alerjinin tanı ve tedavisine yönelik işlemlerin giderleri, 22.Sigortalının resmi veya özel bir kurumda güvenlik görevlisi olarak (asker, polis, özel güvenlik, özel koruma vb.) bulunduğu sürede ortaya çıkan kaza, hastalık, yaralanma ve maluliyet gibi her türlü durumla ilgili tanı ve tedavi giderleri, 23.Nazal septum deviasyonu, konka hipertrofisi ve konka bülloza ile ilgili giderler, 24.Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen trafik kazası sonucu oluşan durumlar haricinde gerçekleşen burunla ilgili estetik ve plastik cerrahi işlemlerin tanı ve tedavisi ile ilgili giderler, 25.Bulaşma halinde yapılan tetanos ve kuduz aşıları ile bu sözleşmede belirtilen Koruyucu Bakım Teminatı ile Sağlık Bakanlığı aşı takvimindeki çocukluk aşıları dışındaki aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamalarının giderleri, 11

12 26.Sigorta başvurusu veya yinelemesi sırasında yada öncesinde var olan ve bilinen herhangi bir hastalık, kusur veya şikayetin sorulduğu halde beyan edilmemiş olan durumların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 27.Tıbbi gereği olsa dahi her türlü sünnet ile ilgili olarak gerçekleşen tanı ve tedavi giderleri Teminat Kapsamı dışındadır. 2 - STANDART BEKLEME SÜRELİ DURUMLAR Aşağıda belirtilen durumlar ve bu durumlardan kaynaklanan komplikasyonların tanı veya ayırıcı tanısı amacıyla yapılan incelemeler, bunların tedavisi ve takibi sürecinde yapılan tüm muayene, tetkik, tedavi vb. giderler, Sigortalının Kayıt Tarihinden itibaren 12 ay süre ile Teminat Kapsamı dışındadır. Sigorta Sözleşmesinin Yineleme koşullarına göre sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aşağıdaki durumlardan biri için Özel İstisna konulmaması halinde 12 aylık sigortalılık süresini kesintisiz olarak tamamlayan ve Sigortacı tarafından ayrıca bir Bekleme Süresi konulmuş ise bu Bekleme Süresini de tamamlamış olan Sigortalılar için aşağıda sayılan bekleme süreli istisnalar uygulanmaz ve teminata dahil edilir. 12 Ay Bekleme Süresi Olan Durumlar 1. İç organ fıtıkları ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 2. Hemoroit, anal fistül, anal fissür ve pilonidal sinüs ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 3. Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 4. Kanser, her türlü tümör ve poliplerin tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 5. Tiroit hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 6. Hamilelik, normal veya sezaryen Doğum, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonla ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 7. Şeker hastalığı ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 8. Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 9. Varikosel, hidrosel ve sistorektosel ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 10.Varis ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 11.Disk hernileri ve omurga cerrahisi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 12.Menisküs, diz bağ yırtığı ve benzeri ile sınırlı olmaksızın her türlü diz cerrahisi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 13.Kalp hastalıkları ve hipertansiyon ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 14.Parkinson ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 15.Katarakt ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 16.Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taşlı hastalıkları ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 17.Uyku apnesi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 18.Kronik böbrek yetmezliği ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 19.Kaza sonucu gerekmedikçe kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp ve akciğer organ nakillerinin tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler. MADDE 6- GENEL LĠMĠTLER 12

13 Coğrafi Kapsam : Bu Sigorta Sözleşmesinin seçilen plana göre teminatlarının geçerli olduğu Coğrafi Bölgeler, Plan/Program tablosunda belirtilmiştir. Yurtdışı Kalış Süresi : Bir Sigorta Sözleşmesi dönemi içerisinde, sürekli yatarak tedavi görme hali hariç, yurtdışında kesintisiz olarak üç aydan fazla kalan Sigortalıların Teminatları, üçüncü aydan itibaren durur. Teminatların durduğu dönem içerisinde yurtdışında oluşacak tedavi masrafları için Sigortacı tazminat ödemez. Sigortalının Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihinden önce Türkiye gümrüğünden giriş yapmasının ardından Teminatları yeniden başlar. Yıllık Toplam Limit : Bu Sigorta Sözleşmesinin teminatları için varsa yıllık ödenebilecek azami tutar limiti ile varsa teminatın kullanım sayısı limiti Plan/Program Tablosunda belirtilmiştir. Yıllık Yatış Gün Sayısı Limiti : Sigortalının bir poliçe yılı içerisinde hastanede Yıllık Yatış Gün Sayısı 180 gün ile sınırlıdır. Her poliçe döneminde normal odada yatılan her gün 1 yatış günü olarak, yoğun bakımda yatılan her gün ise 2 yatış günü olarak sayılır ve Yıllık Yatış Gün Sayısı Limitinden düşülür. Bir poliçe yılı içerisinde Yıllık Yatış Gün Sayısı Limiti dolan Sigortalının Hastane Tedavisi teminatı Yenileme Tarihine kadar sona erer. Toplam Yatış Gün Sayısı Limiti : Sigortalının yaşamı boyunca yararlanabileceği toplam yatış gün sayısı ise 720 gün ile sınırlıdır. Toplam Yatış Gün Sayısı Limiti dolan Sigortalının teminatları limitin dolduğu gün sona erer ve yeniden teminat verilmez. MADDE 7 - TAZMĠNAT DEĞERLENDĠRME VE ÖDEME ĠġLEMLERĠ Sigortalının tazminata konu olan hastalık ve tedavi giderinin bu Sigorta Sözleşmesi yürürlükteyken gerçekleşmiş olması gerekir. Sigorta Ettiren bu sözleşme ile Sigortacının tazminat değerlendirmesi sırasında gerekli gördüğü kayıtları ve bilgileri üçüncü şahıslardan (doktorlar, diş hekimleri, sağlık kuruluşları vb.) istemesine ve incelemesine, bu şahısların bilgileri saklı tutma zorunluluğunu bu gibi durumlarda kaldırabilmelerine izin vermiştir. Sigorta Ettiren/Sigortalı hastalık ve tedavi hakkında Sigortacıyı yeteri kadar aydınlatmak ve yanıltıcı bilgi vermekten kaçınmak zorundadır. Eksik veya yanlış bilgi sonucu Sigortacı tarafından Anlaşmalı Kuruluşa ödeme garantisi verilmiş yada tazminat ödenmiş olsa dahi söz konusu rahatsızlığın ve tedavinin teminat kapsamında olmadığının belirlenmesi halinde Sigortacı tarafından ödenmiş tazminatın iadesi talep edilebilir. Tedavi harcamalarını kendisi ödeyen Sigortalı, tazminat talebinde bulunabilmek için harcama belgelerinin asıllarını Sigortacıya vermek zorundadır. Sigortalının rahatsızlığı ve yapılan tetkik ve tedavi işlemleri doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortacı tazminat değerlendirmesi sırasında incelemek amacıyla gerekli gördüğü belgeleri Sigorta Ettirenden/Sigortalıdan veya üçüncü şahıslardan isteyebilir. Sigortacı değerlendirme sonucunda Teminat Kapsamında olmadığı yönünde karar verdiği tazminat taleplerini, kabul edilmeyiş nedenini açıklayan yazıyla Sigortalıya bildirmek durumundadır. 13

14 Sigortacı Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavilerinde Doğrudan Ödeme şekline göre yararlanabileceği, bu Sigorta Planına özel olarak B grubu olarak sınıfladığı ve poliçe ekinde liste halinde sunduğu Anlaşmalı Kuruluş ve Anlaşmalı Hekim ağını tesis etmiştir. Sigortacı süreye bağlı olmadan bu anlaşmalı kuruluşlar listesinde ekleme veya çıkartma şeklinde değişiklik yapabilir. Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavi giderleri için tazminat ödeme uygulaması şu şekildedir: A-YURTİÇİNDE 1 - ANLAŞMALI KURULUŞLARDA Yurtiçinde Anlaşmalı Kuruluşa Doğrudan Ödeme garantisi verilen durumlarda tedavi harcamaları, Yıllık Toplam Limit dahilinde ve Sigortalı Katılım Payı dışında Sigortacı tarafından doğrudan Anlaşmalı Kuruluşa ödenir. Sigortalının Hastane Tedavisi Teminatı ile ilgili tedavisinin Anlaşmalı Olmayan Hekim tarafından yapılmış olması halinde ise Sigortacı tarafından hekim ücreti için doğrudan ödeme garantisi verilmez. Bu durumda Anlaşmalı Olmayan Hekim ücreti, yapılan işlemin Türk Tabipler Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yer alan karşılık tutarı ile sınırlıdır. Sigortalının Anlaşmalı Hekim veya Kuruluşta gerçekleştirdiği Ayakta Tedavi Teminatları kapsamındaki tedavi giderlerinden Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra kalan tutarı her bir teminat sınıfı için belirtilen Vaka Başına Limite kadar Sigortacı tarafından doğrudan Anlaşmalı Kuruluşa ödenir. Aynı teminatın kullanım sayısı ve süresi ile ilgili sınırlamalar teminat açıklamalarında belirtilmiştir. 2- ANLAŞMALI OLMAYAN KURULUŞLARDA Sigortalının Anlaşmalı Olmayan Kuruluşta gerçekleşen tedavileri için Doğrudan Ödeme garantisi verilmez. Tedavi giderleri Sigortalı tarafından karşılanır, fatura ve tedavi ile ilgili tıbbi belgeler sunularak Sigortacıdan talep edilir. Hastane Tedavisi teminatından Teminatı Kapsamında olan tedavi giderlerinin Plan/Program Tablosunda belirtilen orandaki tutarı Sigortacının üstleneceği kısımdır. Tedaviyi yapan Hekimin anlaşmalı olması halinde hekim ücreti için limit veya Sigortalı Katılım Payı uygulanmaz, hekim ücreti anlaşma fiyatı üzerinden ödenir. Hekimin anlaşmalı olmaması halinde hekim ücreti, yapılan işlemin Türk Tabipler Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yer alan karşılığı ile sınırlıdır. Anlaşmalı Olmayan Hekim veya Kuruluşta yapılan Ayakta Tedavi Teminatları kapsamındaki tedavi giderleri Sigortalı tarafından karşılanıp Sigortacıdan talep edilir. Teminat Kapsamında olan tutarın Sigortalı Katılım Payı düşüldükten sonra kalan tutarı bir teminat sınıfı için belirtilen Vaka Başına Limite kadar Sigortacı tarafından Sigortalıya ödenir. Ayakta Tedavi Teminatlarıyla ilgili tazminat taleplerinin Sigortalının Hekimi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş Tazminat Talep Formu ile yapılması gerekir. Aynı teminatın kullanım sayısı ve süresi ile ilgili sınırlamalar teminat açıklamalarında belirtilmiştir. 14

15 B- YURTDIŞINDA Sigortalının yurtdışında gerçekleşen Hastane Tedavisi Teminatları kapsamındaki tedavi giderleri Plan/Program Tablosunda belirtilen Sigortalı Katılım Payı dışında ve Yıllık Toplam Limite kadar karşılanır. Yurtdışında gerçekleşen Hastane Tedavisi giderleri için Yıllık Toplam Muafiyet tutarı uygulanmaz. Sigortalının yurtdışında gerçekleşen Ayakta Tedavi Teminatları ile ilgili harcamaları Teminat Kapsamı dışındadır. Doğrudan Ödeme garantisi verilen durumlarda Hastane Tedavisi giderleri Sigortacı tarafından Anlaşmalı Kuruluşa ödenir. Doğrudan Ödeme garantisinin verilmediği durumlarda ise tedavi giderleri Sigortalı tarafından karşılanıp Sigortacıdan talep edilir. Yurtdışında gerçekleşen Hastane Tedavisi harcamalarıyla ilgili yabancı ülke faturaları, Sigortacının o tazminatı tanzim ettiği tarihte faturada yer alan yabancı para biriminin T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru Türk Lirası / Yeni Türk Lirası karşılığı olarak hesaplanır. MADDE 8- YENĠDEN RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YAPILMAKSIZIN TEMĠNAT VERĠLMESĠ GARANTĠSĠ Sigorta Ettiren Sigortacıdan iki yıl süre ile kesintisiz olarak sigortalanmış ise bu süre sonunda veya sonraki yenileme döneminde başvuru formu doldurarak, Sigortalılık dönemleri de dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiyle ilgili sağlık beyanı vermek suretiyle, Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi için başvurabilir. Sigortacı, Sigortalının sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla tıbbi incelemeler isteyebilir. Tıbbi incelemeler ile ilgili masraflardan Sigortacı sorumlu değildir. Sigortacı, bu başvuruda bulunan kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yaparak bu garanti için başvuruyu reddetme, standart şartlarla kabul etme yada ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için Bekleme Süresi ve/veya Özel İstisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklı kalmak kaydıyla yenileme tarihinde seçilen aynı plan için risk değerlendirmesi yapılmaksızın bu garantiyi verebilir veya bu garantiyi vermeden yeni sözleşme yapabilir. Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisinin verilmesi durumunda garantinin verildiği varsa hangi şartlarla verildiği Poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigortacı, bu garantiyi alan Sigortalısına Yineleme koşullarına uyulduğu ve talep edildiği sürece yaşamı boyunca sigorta teminatı vermek durumundadır. Sigortalının başvurusunun Yineleme koşullarına uymaması durumunda bu garanti kaybolur ve Kayıt Tarihi bu başvurusundaki Başvuru Tarihi sayılır. Sigorta Ettiren yeni doğan bebeğin 15. gününü tamamlamasından sonra başvuru formu doldurarak bu garanti için başvurabilir. Sigortacı doğum tarihinden itibaren 15. gününü doldurmuş olan yeni doğan bebeğe risk değerlendirmesi yaparak bu garantiyi verebilir. 15

16 Sigortalının bu garantiyi almasından sonra, Genel Şartların beyan ve ihbar yükümlülüğü ile ilgili maddelerinde belirtilen durumlar dışında, Sigortacının bu kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yapma, ek prim isteme, belirli hastalıklar için bekleme süresi veya özel istisna uygulayarak teminatları kısıtlayıcı özellikte özel şart koyma hakkı bulunmamaktadır. Sigortacı, aynı Teminat grubundan sigortalanacak tüm kişilere uygulanmak şartıyla primleri ve Sigorta Sözleşmesinin şartlarını her Sigorta Sözleşmesi dönemi için güncelleme hakkına sahiptir. Sigortacının Kayıt Tarihinde belirlediği ve Sigorta Ettirenin kabul ettiği her türlü ek prim yüzdesinin, her yeni Sigorta Sözleşmesinin Başlangıç Tarihinde yürürlükte olan standart tarife temel alınarak uygulanır. Bu garanti Sigortalının yaşamı boyunca geçerlidir. Ancak Toplam Yatış Gün Sayısı Limiti dolan Sigortalının teminatları bu garantisi olsa dahi sona erer. MADDE 9- TEMĠNAT KAPSAMINA ĠLAVE YAPILMASI Sigorta Ettiren, Sigorta Sözleşmesi Teminatları kapsamına alınmamış olan ve Sigortalanacak Kişiler tanımına uygun olan kişileri bu Sigorta Sözleşmesi ile Teminat altına alınmasını teklif edebilir. Sigortacı bu başvuruyu bu sözleşmede Madde 2 de belirtilen hususlara göre değerlendirir. Sigorta Ettiren yeni doğan çocuğu, annenin de bu Sigorta Sözleşmesi kapsamında bulunuyor olması ve yeni doğan çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru formu ile başvurması halinde Teminat Kapsamına dahil edilmesini teklif edebilir. Ancak bu 30 günlük süre aşıldığı taktirde Sigorta Ettiren yeni doğan çocuğu bu Sigorta Sözleşmesinin Yineleme Tarihinde Teminat altına alabilir. Yeni doğan çocuk için başvurunun doğum tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapılması halinde çocuğun Kayıt Tarihini doğum tarihi ile aynı tutulur. Bu 10 günlük sürenin aşılması halinde ise Kayıt Tarihi olarak ancak Başvuru Tarihi esas alınır. Sigortacının yeni doğmuş çocuk için herhangi bir neden göstermeksizin ve başvuru süresine bakılmaksızın başvuruyu reddetme, standart şartlarla kabul etme yada ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için Bekleme Süresi ve/veya Özel İstisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklıdır. Sigortacının yeni doğan çocuğu Teminat Kapsamına dahil etmeyi kabul etmesi halinde, yeni doğan çocuğun sigortası annenin Teminatıyla aynı olan Plan/Programdan yapılır. Sigorta Sözleşmesine ilave edilen kişiyle ilgili olarak Sigorta Ettirenin Sigortacıya borçlu olacağı prim, Başlangıç Tarihinde yürürlükte olan standart tarife üzerinden, Kayıt Tarihinden başlayarak Bitiş Tarihine kadar süre için gün esasına göre hesaplanır. MADDE 10 - TEMĠNAT KAPSAMINDAN ÇIKARMA ĠġLEMĠ Sigortalı(lar) bu Sigorta Sözleşmesinin Genel Şartlara uygun olarak iptali veya Bitiş Tarihinde tarafların yenilememeleri halinde kendiliğinden veya Çıkarma Tarihi tanımında açıklanan hususlardan dolayı Sigortacı yada Sigorta Ettiren tarafından Teminat Kapsamından çıkarılır. Çıkarma işlemi ile ilgili olarak Sigortacının Sigorta Ettirene borçlu olacağı prim iadesi, Çıkarma Tarihinden Bitiş Tarihine kadar olan süre için gün esasına göre hesaplanır. 16

17 MADDE 11 TAZMĠNATSIZLIK ĠNDĠRĠMĠ Sigortalı, bu Sigorta Sözleşmesi için hiç tazminat almamış olması ve Yineleme koşullarına göre sözleşmesini Sigortacıdan devam ettirmesi halinde, yeni sözleşmesinde seçtiği planın primine uygulanmak üzere tazminatsızlık indirimine hak kazanır. Tazminatsızlık indirimi bir poliçe içerisinde yer alan her bir sigortalı için ayrı olarak değerlendirilir ve uygulanır. Tazminatsızlık indirimi, bu indirime hak kazanılan ilk yılda % 30, aralıksız olarak ikinci kez tazminatsızlık indirimine hak kazanılması halinde %35, yine aralıksız olarak üçüncü kez ve sonrasında da tazminatsızlık indirimine hak kazanılması halinde ise %40 oranında uygulanır. Tazminatsızlık indirimi uygulanmış olan Sigortalının bu sigorta sözleşmesi döneminde tazminat alması halinde, tazminat tutarına bakılmaksızın müteakip sözleşmesinde tazminatsızlık indirimi uygulanmaz ve tazminatsızlık indirimi için süre yeniden başlatılır. Tazminatsızlık indiriminden yararlanan Sigortalının, tazminatsızlık indirimine hak kazandığı Sigorta Sözleşmesi dönemi için daha sonradan tazminat alması halinde ise tazminatsızlık indirimi geçersiz kalır ve uygulanmış olan indirim tutarı, zeyil ile prime ilave edilir. MADDE 12 ĠPTAL VE SONA ERME Bu Sigorta Sözleşmesi Başlangıç Tarihinden itibaren bir yıl için geçerlidir. Bitiş Tarihinde kendiliğinden sonlanır ve Teminatlar sona erer. Sigorta Sözleşmesi yürürlükte iken Teminat Kapsamında olan bir durum nedeniyle hastaneye yatan ve Bitiş Tarihinde yatarak tedavisi halen sürmekte olan Sigortalının, sigorta sözleşmesinin yenilenmemesi halinde yatarak tedavisiyle ilgili teminatları, o teminatta varsa Yıllık Toplam Limit tutarı dahilinde, yıllık ve toplam yatış gün sayısı limitini aşmamak kaydıyla, Bitiş Tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde taburcu olana kadar devam eder. Bu 7. günün sonunda yatarak tedavisi halen devam ediyor ise 7. günde (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00) teminatlar sona erer. Sigorta Sözleşmesinin iptali veya Sigortalının çıkartılması halinde ise bu ek süre uygulanmaz, iptal veya çıkartılma tarihinden sonraki tedavi masrafları hiç bir koşul aranmaksızın karşılanmaz. Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihinden önce iptal edilmesi halinde, iptal tarihinden Bitiş Tarihine kadar olan sürenin primi gün esası üzerinden hesaplanır ve fazlası geri verilir. MADDE 13 - YASALARDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Bu Sigorta Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti nin ilgili mevzuatına tabidir. 17

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1: SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat 32 Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Acıbadem Sigorta, Grup Sağlık Sigortası kapsamında size sunulan sağlık sigortasından etkin ve doğru biçimde yararlanabilmeniz için aşağıdaki bilgiler

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı

Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLĠĞ Devlet Bakanlığından: TEHLĠKELĠ MADDELER ĠÇĠN YAPTIRILACAK

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI Travel Guard Seyahat Sigortası poliçesi, seyahatin başlangıç noktasında sigorta düzenleme lisans ve yetkisine sahip olan American International Group bünyesindeki sigorta şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1)5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No Seçilen Ürün / Poliçe No Seçilen Plan Teknik

Detaylı