CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI"

Transkript

1 I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLI YASALAR CİLT I

2 II Yay n No : 2892 Hukuk Dizisi : Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile ve ya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar/İSTANBUL Tel: (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III YASALAR SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULA- MA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU 5. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

4 IV

5 V YÖNETMELİKLER 1. ADLİ VE ÖNLEME ARAMA YÖNETMELİĞİ 2. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 3. ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 4. CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLA- NILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5. CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 6. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖ- NETMELİK 7. SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 8. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMİNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMA- CI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 9. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMA- SINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10. POLİSİN ADLİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE İLGİLİ YERLERE GÖNDERİLMESİ HAK- KINDA YÖNETMELİK 11. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TA- NIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖ- NETMELİK 12. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLİ YARGI ADALET KOMİS- YONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖ- NETMELİK 13. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA 14. BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6 VI

7 VII ÖNDEYİŞ Elinizdeki kitap, Türk Ceza Yargılama Hukuku Mevzuatı ismini taşımaktadır. Bu eser bu konudaki birinci Cildi teşkil etmektedir. İkinci Cilt ise Türk Ceza Hukuku Mevzuatı olarak halen üzerinde çalışmalar yapılarak düzenlenmektedir. Birinci cildi Ceza Yargılama Hukukuna ayırmamızın en önemli nedeni bu hukuk dalının Ceza Hukukunun bir yan bölümü olma görüşünün artık eskidiğini belirtmek içindir. Hukuk Fakültelerinde halen devam eden kural Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukukunun bir kürsü içinde birleştirilmesi ilkesinin devamı niteliğindedir. Ancak merhum hukuk âlimi Prof.Dr. Nurullah Kunter hocamızın bu hukuku bağımsız bir hukuk haline getirmesinden itibaren artık bu hukuk dalı da genel ceza hukukundan ayrılmıştır. Elbette Ceza Yargılama Hukukunu, tam olarak ceza hukukundan ayırmak olanaksızdır. Zira Ceza Yargılama hukuku suç işlendiği zaman faaliyete geçen bir hukuk dalıdır. Bununla beraber artık Yargılama Hukuku teorik bir hukuk dalı niteliğini artık kazanmıştır. Nitekim son dönemlerde genel ceza hukuku eserleri kadar, belki de ondan fazla ceza yargılama hukukuna ilişkin çok değerli eserler yazılmaya başlanmıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladıktan ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kişisel başvuruyu tanıdıktan sonra bu hukukun önemi ve gelişmesi artmıştır. Gerçekten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çok büyük ölçüde Ceza yargılaması ile ilgili hükümleri içermektedir. Dolayısı ile bu sözleşmeye aykırılıklar özellikle Ceza yargılama Hukuku ile ilgili bulunmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin değiştirilmesinden sonra bu önem daha da çoğalmıştır. Gerçekten bilindiği üzere Anayasamın 90. maddesi Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. hükmü karşısında Yargılama hukukuna ilişkin gelişmeler özellikle AİHM kararları ışığında giderek artmaktadır. Bu nedenledir ki Ceza yargılama Hukukuna ilişkin hükümler sık sık değiştirilmektedir. Bu değişmelerin temel nedeni ise, az ayrıklar dışında, Avrupa Birliğine girme yolunda olan ülkemizin bu hukuka ilişkin değişiklikleri Türk Hukukuna getirme çabaları oluşturmaktadır. Bununla beraber şunu da belirtelim ki yapılan yasa değişikikleri bir arada olmayıp, belirli dönemleri

8 VIII kapsamaktadır. Kanımızca yasa koyucunun bir değişiklik gereksinimi duyduğu zaman tümünü birleştirmeli ve bir arada bu değişikyikleri yapmabı daha uyguin olur. Nitekim bu kitabın yazılması sırasında uygulamada paket adı verilen yargılamaya ilişkin alan düzenlemeler yapılmıştır. Son düzenleme 4. paket adını taşımakta olup hâlen üzerinde çalışılmaktadır. Biz bu düzenlemenin ilk şekline ulaşabildik. Ancak daha sonra bu taslağın hükümete sunulması sonucu taslak bir hükümet tasarısına dönüşmüştür. Ancak bu tasarı daha sonra Komisyonlarda görüşülecek ve TBMM ye sevkedilecektir. Daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve R.G. de yayınlanmısı ile kanunlaşacaktır. Bu nedenle CYY da yapılması gereken değişiklikleri madde metinlerine ekleyemedik. Taslağın, yasalaşması bakıya yetişirse, bu maddedeki yapılan değişiklikleri de ilave edeceğiz. Aksi bir durumda sadece yapılan değişiklikleri bir ek sayfa olarak kitaba ekleyeceğiz. Bu kitabımızda ilke olarak uygulanan sistem, önce maddeler hakkındaki görüşlerimiz, sonra önemli olduğuna inandığımız ve genellikle en son Yargıtay kararları ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve T.C. Anayasa Mahkemesinin kararlarından da yararlanılması şeklinde oluşmuştur. Ancak okuyucunun yasa hükümleri arasında bağlantısını engellememek için hem açıklamalar, hem de ilgili Yargıtay ve diğer kararlar kısa tutulmaya çalışılmıştır.özellikle yasanın açık hükümleri için bir açıklama yapılmamıştır. Ancak bazı önemli kararlar ve özellikle erişebileceğimiz tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunun yanında kitabın arkasına bazı Yönetmelikler de konmuştur. Bu Yönetmelikler Yasalar tarafından yapılması öngörülen Yönetmeliklerden ibarettir. Böylece yasaların ayrıntılı noktalarda nasıl işleyecekleri buralarda öngörülmüştür, Bununla beraber Yönetmelikler, kural olarak dayandıkları yasaya aykırı hüküm içermemesi gereğine rağmen, buralarda yasaya aykırı bazı hükümlerin bulunduğu da müşahede edilmektedir. Bu nedenle bu yönetmeliklerin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş ve yürürlükleri durdurulmuştur. Bu kitabımız 1990 yılında yazdığımız Ceza Muhakemesi Şerhi kitabımızdan çok farklıdır. Başka bir deyişle şerhten ziyade açıklamalı mevzuat külliyatı olarak nitelendirilebilir. Öncelikle özel yargılama ilkeleri getiren yasalar da bu yeni kitaba alınmıştır. Örneğin Çocuk Koruma Kanunu, Tanık Koruma Kanunu gibi yasalar da bu kitaba dâhil edilmiştir. Zannediyorum ki ilk kez bir Yargılama Hukukunu inceleme konusu alan bir kitaba Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu da alınmıştır. Bu kanunu almamızın nedeni Ceza yargılamasında Cumhuriyet Savcısının en önemli yardımcısı ve soruşturma evresinin aynı zamanda en önemli öğesi olan ve doğrudan doğruya kamuyla ilişkisi olan kolluğun görevlerinin ne olduğu ve görev sınırlarının nasıl saptanacağının belirlenmesi teşkil etmektedir. Bu bölümde ilgili mahkeme kararlarına da yer verilmiş ve burada yer alan hükümlerin CYY ile ilgileri belirtilmiştir. Bu açıdan kolluk mensuplarının da bu bölümden yararlanması amacı güdülmüştür.

9 IX Biz tekçil hukuk yanlısı olduğumuz için Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı Usul Kanununa sadece kısaca yer vermiş bulunmaktayız. Esasen bu yasadaki hükümler bazı özel ayrıklar dışında CYYna paralellik göstermektedir. Bunun dışında Askeri Yargıtay yasasına hiç yer vermedik. Esasen Askeri Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin yasa hükümlerinin yarısından çoğu yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Kanaatimizce Askeri Mahkemeler ve Askeri Yargıtay yerine normal mahkemelerden birisini ve yine Yargıtayın belirlenecek dairesini bu tür suçlar için ayırmak ve askeri hukuku sırf disipliner olarak muhafaza etmek yerinde olacaktır. Gerçekten gelişmiş ülkelerde de sadece disipliner bir düzenleme mevcuttur. Buna rağmen durum değerlendirmesi yapılması için bu yasanın sadece metnine ve mevcut Yargıtay kararlarına da yer verdik. Kitabımızda uyguladığımız sistem klasik olarak Yargıtay kararlarına yer vermek ve gerektiğinde maddeler hakkında görüşlerimizi belirtmek olarak oluşmuştur. Genelde ulaşabildiğimiz tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verdik. Bu arada olanaklar ölçüsünde özellikle Ceza Genel Kurulu Kararlarını madde altına özetleyerek koymak yolunu tercih ettik. Daire kararları ise en yeni olanlarından seçilmiştir. Bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına oldukça geniş yer verdik. Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve uygulamasının Türk Ceza Yargılaması hukuku ile olan bağlarını belirlemeye çalıştık. Ümit ederiz ki bu kitabımız uzun bir süre güncelliğini koruyacaktadır. Bu basısı itibarı ile en son düzenlemeler kitaba işlenmiş bulunacaktır. Ümit ederiz ki kitap hem öğrencilerimize, hem de uygulamacılara yararlı olur. Şunu da ekleyelim ki 4. Yargı Paketi Tasarısı Adalet Komisyonundan geçmiş, ancak henüz genel Kurula intikal etmemiştir. Ancak uygulama Komisyondan geçen tasarıların Genel Kurulda da kabul edildiği yolundadır. Bu açıdan biz tasarı metinlerini Komisyondan geçtiği gibi maddeleri düzenledik. Eğer TBMM de bir değişiklik yapılırsa buna not halinde ekleyeceğiz. Bu kitabımız ilk basıları itibarı ile 31. kitabımızdır. Bunun son dokuzu T.C. Kadir Has Üniversitesinde görev yaptığımız döneme rastlamaktadır. Bu açıdan bana bu konuda olanaklar temin eden Üniversitemizin yetkililerine başta T.C. Kadir Has Üniversitesi mütevelli heyeti Başkanı Sayın Can Has ve Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Nuri Has a teşekkür ederim. Bir insanın 45 yıllık eğitim hayatında 31 adet kitap yazmasının en önemli nedeni aile yaşamıdır. Ailemin istisnasız tüm bireyleri sabırla bana bu olanağı tanımışlardır. Gösterdikleri sabır ve desteklerine de teşekkürü yerine getirilmesi gereken bir ödev sayarım. Bu kitabımı da, her yeni eserimde olduğu gibi canım torunum MARAL a ileride mutlu, sağlıklı ve başarılı günler dileyerek 3,5 yaşı anısı olarak adıyorum. Nisan 2013 Nişantaşı Prof. Dr. Süheyl DONAY

10 X

11 XI İÇİNDEKİLER SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar Kanunun Kapsamı (m. 1)...1 Tanımlar (m. 2)...8 İKİNCİ BÖLÜM Görev Görev (m. 3)...10 Re sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık (m. 4)...11 Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hal ve Sonucu (m. 5)...11 Görevsizlik Karan Verilemeyecek Hal (m. 6)...11 Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri (m. 7-8)...12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağlantılı Davalar Bağlantı Kavramı (m. 8)...12 Davaların Birleştirilerek Açılması (m. 9)...13 Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (m. 10)...13 Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme (m. 11)...14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yetki Yetkili Mahkeme (m. 12)...14 Özel Yetki (m. 13)...15 Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki (m. 14)...15

12 XII Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki (m. 15)...15 Bağlantılı Suçlarda Yetki (m. 16)...16 Yetkili Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık (m. 17)...16 Yetkisizlik İddiası (m. 18)...16 Davanın Nakli (m. 19)...17 Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri (m. 20)...17 Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapılan İşlemler (m. 21)...17 BEŞİNCİ BÖLÜM Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi Hâkimin Davaya Bakamayacak Haller (m. 22)...18 Yargılamaya Katılamayacak Hâkim (m. 23)...19 Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler (m. 24)...21 Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi (m. 25)...23 Ret İsteminin Usulü (m. 26)...24 Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme (m. 27)...24 Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları (m. 28)...25 Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (m. 29)...25 Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii (m. 30)...26 Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m. 31)...26 Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi (m. 32)...26 İKİNCİ KISIM Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme BİRİNCİ BÖLÜM Kararlar, Açıklanması ve Tebliği Kararların Verilmesi Usulü (m. 33)...27 Kararların Gerekçeli Olması (m. 34)...27 Kararların Açıklanması ve Tebliği (m. 35)...28 Tebligat ve Yazışma Usulü (m. 36)...28

13 XIII Tebligat Usulleri (m. 37)...28 Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat (m. 38)...29 Elektronik İşlemler (m. 38/A)...29 İKİNCİ BÖLÜM Süreler ve Eski Hale Getirme Sürelerin Hesaplanması (m. 39)...30 Eski Hale Getirme (m. 40)...30 Eski Hale Getirme Dilekçesi (m. 41)...31 Eski Hale Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar (m. 42)...31 ÜÇÜNCÜ KISIM Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif BİRİNCİ BÖLÜM Tanıklık Tanıkların Çağrılması (m. 43)...32 Çağrıya Uymayan Tanıklar (m. 44)...32 Tanıklıktan Çekinme (m. 45)...33 Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme (m. 46)...33 Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık (m. 47)...34 Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme (m. 48)...34 Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m. 49)...35 Yemin Verilmeyen Tanıklar (m. 50)...35 Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m. 51)...36 Tanıkların Dinlenmesi (m. 52)...36 Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m. 53)...37 Tanıklara Yemin Verilmesi (m. 54)...38 Yeminin Biçimi (m. 55)...38 Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır ve Dilsizin Yemini (m. 56)...38 Tanığın Tekrar Dinlenmesi (m. 57)...38 Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması (m. 58)...38 Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular (m. 59)...40

14 XIV Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m. 60)...40 Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler (m. 61)...41 İKİNCİ BÖLÜM Bilirkişi İncelemesi Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler (m. 62)...41 Bilirkişinin Atanması (m. 63)...41 Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m. 64)...42 Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m. 65)...43 Atama Karan ve İncelemelerin Yürütülmesi (m. 66)...43 Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası (m. 67)...45 Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması (m. 68)...46 Bilirkişinin Reddi (m. 69)...46 Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler (m. 70)...47 Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkında İşlem (m. 71)...47 Bilirkişi Gider ve Ücreti (m. 72)...47 Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73)...48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi Gözlem Altına Alınma (m. 74)...48 Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m. 75)...49 Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (m. 76)...52 Kadının Muayenesi (m. 77)...53 Moleküler Genetik İncelemeler (m )...53 Hâkimin Karan ve İnceleme Yapılması (m. 79)...54 Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği (m. 80)...54 Fizik Kimliğin Tespiti (m. 81)...55 Yönetmelik (m. 82)...55 Keşif (m. 83)...55

15 XV Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler (m. 84)...56 Yer Gösterme (m. 85)...57 Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene (m. 86)...57 Otopsi (m. 87)...57 Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi (m. 88)...58 Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem (m. 89)...58 DÖRDÜNCÜ KISIM Koruma Tedbirleri BİRİNCİ BÖLÜM Yakalama ve Gözaltı Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler (m. 90)...59 Gözaltı (m. 91)...63 Gözaltı İşlemlerinin Denetimi (m. 92)...67 Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli (m. 93)...68 Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi (m. 94)...68 Yakalanan ve Gözaltına Almanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m. 95)...69 Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m. 96)...69 Yakalama Tutanağı (m. 97)...69 Yakalama Emri ve Nedenleri (m. 98)...69 Yönetmelik (m. 99)...71 İKİNCİ BÖLÜM Tutuklama Tutuklama Nedenleri (m. 100)...71 Tutuklama Kararı (m. 101)...74 Tutuklulukta Geçecek Süre (m. 102)...76 Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m. 103)...80 Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri (m. 104)...80 Usul (m. 105)...82 Salıverilenin Yükümlülükleri (m. 106)...83

16 XVI Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m. 107)...83 Tutukluluğun İncelenmesi (m. 108)...83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Adlî Kontrol Adlî Kontrol (m, 109)...84 Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedilecek Merciler (m. 110)...87 Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması (m. 111)...88 Tedbirlere Uymama (m. 112)...88 Güvence (m. 113)...88 Önceden Ödetme (m. 114)...88 Güvencenin Geri Verilmesi (m. 115)...89 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Arama ve Elkoyma Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama (m. 116)...89 Diğer Kişilerle İlgili Arama (m. 117)...90 Gece Yapılacak Arama (m. 118)...91 Arama Kararı (m. 119)...91 Aramada Hazır Bulunabilecekler (m. 120)...95 Arama Sonunda Verilecek Belge (m. 121)...95 Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi (m. 122)...96 Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması (m. 123)...96 İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem (m. 124)...97 İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi (m. 125)...97 Elkonulamayacak Mektuplar, Belgelerin. (m.126)...97 Elkoyma Kararını Verme Yetkisi (m. 127)...97 Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128)...98 Postada Elkoyma (m. 129) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m. 130) Elkonulan Eşyanın İadesi (m. 131)...101

17 XVII Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması (m. 132) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (m. 133) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m. 134) BEŞİNCİ BÖLÜM Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (m. 135) Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri (m. 136) Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi (m. 137) Tesadüfen Elde edilen Deliller (m. 138) ALTINCI BÖLÜM Gizli Soruşturma ve Teknik Araçlarla İzleme Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) Teknik Araçlarla İzleme (m. 140) YEDİNCİ BÖLÜM Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Tazminat İstemi (m. 141) Tazminat İsteminin Koşullan (m. 142) Tazminatın Geri Alınması (m. 143) Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m BEŞİNCİ KISIM İfade ve Sorgu BİRİNCİ BÖLÜM İfadeye veya Sorgu İçin Çağrı İfade veya Sorgu İçin Çağrı (m. 145) Şüpheli veya Sanığın Zorla Getirilmesi (m İKİNCİ BÖLÜM İfade ve Sorgu Usulü İfade ve Sorgunun Tarzı (m. 147) İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller (m. 148)...138

18 XVIII ALTINCI KISIM Savunma BİRİNCİ BÖLÜM Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi (m. 149) Müdafiin Görevlendirilmesi (m. 150) Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinden Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklama (m. 151) Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma (m. 152) Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi (m. 153) Müdafi ile Görüşme (m. 154) Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması (m. 155) Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul (m. 156) İKİNCİ KİTAP Soruşturma BİRİNCİ KISIM Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma BİRİNCİ BÖLÜM Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı Soruşturmanın Gizliliği (m. 157) İhbar ve Şikâyet (m. 158) Şüpheli Ölümün İhbarı (m. 159) İKİNCİ BÖLÜM Soruşturma İşlemleri Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi (m. 160) Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri (m. 161) Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi (m. 162) Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması (m. 163) Adlî Kolluk ve Görevi (m. 164) Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (m. 165) Değerlendirme Raporu Yetkisi (m. 166)...161

19 XIX Yönetmelik (m. 167) Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi (m. 168) Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m. 169) İKİNCİ KISIM Kamu Davasının Açılması BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Davasının Açılması Kamu Davasını Açma Görevi (m. 170) Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (m. 171) İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (m. 172) Cumhuriyet Savcısının Kararma İtiraz (m. 173) İddianamenin İadesi (m. 174) ÜÇÜNCÜ KİTAP Kovuşturma Evresi BİRİNCİ KISIM Kamu Davasının Yürütülmesi BİRİNCİ BÖLÜM Duruşma Hazırlığı İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı (m. 175) İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m. 176) Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi (m. 177) Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi (m. 178) Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi (m. 179) Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri (m.180) Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi (m. 181)...170

20 XX İKİNCİ BÖLÜM Duruşma Duruşmanın Açıklığı (m. 182) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı (m. 183) Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m. 184) Zorunlu Kapalılık (m. 185) Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması (m. 186) Kapalı Duruşmada Bulunabilme (m. 187) Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m. 188) Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması (m. 189) Ara Verme (m. 190) Duruşmanın Başlaması (m. 191) Başkan veya Hâkimin Görevi (m. 192) Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması (m. 193) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m. 194) Sanığın Yokluğunda Duruşma (m. 195) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması (m. 196) Sanığın Müdafi Gönderebilmesi (m. 197) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada eski Hale Getirme Koşulu (m. 198) Sanığın Zorla Getirilebilmesi (m. 199) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (m. 200) Doğrudan Soru Yöneltme (m. 201) Tercüman Bulundurulacak Haller (m. 202) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Duruşmanın Düzen ve Disiplini Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m. 203) Sanığın Dışarı Çıkarılması (m. 204) Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m. 205)...189

21 XXI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi (m. 206) Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi (m. 207) Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması (m. 208) Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m. 209) Duruşmada Okunmayacak Belgeler (m. 210) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler (m. 211) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması (m. 212) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması (m. 213) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması (m. 214) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması (m. 215) Delillerin Tartışılması (m. 216) Delilleri Takdir Yetkisi (m. 217) Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi (m. 218) BEŞİNCİ BÖLÜM Duruşma Tutanağı Duruşma Tutanağı (m. 219) Duruşma Tutanağının Başlığı (m. 220) Duruşma Tutanağının İçeriği (m. 221) Duruşma Tutanağının İspat Gücü (m. 222) İKİNCİ KISIM Kamu Davasının Sona Ermesi BİRİNCİ BÖLÜM Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm (m. 223) Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı (m. 224) Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi (m. 225)...207

22 XXII İKİNCİ BÖLÜM Suç Niteliğinde Değişiklik Suçun Niteliğinin Değişmesi (m. 226) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar ve Hüküm Müzakereye Katılacak Hâkimler (m. 227) Müzakerenin Yönetimi (m. 228) Oyların Toplanması (m. 229) Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (m. 230) Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (m. 231) Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar (m. 232) DÖRDÜNCÜ KİTAP Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BİRİNCİ KISIM Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Çağırılması (m. 233) Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları (m. 234) Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m. 235) Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi (m. 236) İKİNCİ KISIM Kamu Davasına Katılma Kamu Davasına Katılma (m. 237) Katılma Usulü (m. 238) Katılanın Hakları (m. 239) Katılmanın Davaya Etkisi (m. 240) Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz (m. 241) Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (m. 242) Katılmanın Hükümsüz Kalması (m. 243)...240

23 XXIII BEŞİNCİ KİTAP Özel Yargılama Usulleri BİRİNCİ KISIM Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü BİRİNCİ BÖLÜM Gaiplerin Yargılanması Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler (m. 244) Gaibe İhtar (m. 245) Sanığa Verilecek Güvence Belgesi (m. 246) İKİNCİ BÖLÜM Kaçakların Yargılanması Kaçağın Tanımı Kaçağın Tanımı (m. 247) Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi (m. 248) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Tüzel Kişinin Temsili (m. 249) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi (m. 250) Soruşturma (m. 251) Kovuşturma (m. 252) İKİNCİ KISIM Uzlaşma ve Müsadere BİRİNCİ BÖLÜM Uzlaşma Uzlaşma (m. 253) Mahkeme Tarafından Uzlaştırma (m. 254) Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma (m. 255)...254

24 XXIV İKİNCİ BÖLÜM Müsadere Usulü Başvuru (m. 256) Duruşma ve Karar (m. 257) Kanun Yolu (m. 258) Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m. 259) ALTINCI KİTAP Kanun Yolları BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kanun Yollarına Başvurma Hakkı (m. 260) Avukatın Başvurma Hakkı (m. 261) Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m. 262) Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m. 263) Kanun yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m. 264) Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı (m. 265) Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m. 266) İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İtiraz Olunabilecek Kararlar (m. 267) İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri (m. 268) İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi (m. 269) İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m. 270) Karar (m. 271) İKİNCİ BÖLÜM İstinaf İstinaf (m. 272) İstinaf İstemi ve Süresi (m. 273)...271

25 XXV Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m. 274) İstinaf Başvurusunun Etkisi (m. 275) İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m. 276) İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m. 277) Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi (m. 278) Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m. 279) Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m. 280) Duruşma Hazırlığı (m. 281) İstisnalar (m. 282) Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm (m. 283) Direnme Yasağı (m. 284) Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri (m. 285) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temyiz Temyiz (m. 286) Hükümden Önceki Kararların Temyizi (m. 287) Temyiz Nedeni (m. 288) Hukuka Kesin Aykırılık Halleri (m. 289) Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık (m. 290) Temyiz İstemi ve Süresi (m. 291) Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi (m. 292) Temyiz Başvurusunun Etkisi (m. 293) Temyiz Başvurusunun İçeriği (m. 294) Temyiz Gerekçesi (m. 295) Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m. 296) Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi (m. 297) Temyiz İsteminin Reddi (m. 298)...28 Duruşmalı İnceleme (m. 299)...287

26 XXVI Duruşmada Usul (m. 300) Temyizde İncelenecek Hususlar (m. 301) Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması (m. 302) Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Haller, Hukuk Aykırılığın Düzeltilmesi (m. 303) Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci (m. 304) Yargıtayda Hükmün Açıklanması (m. 305) Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi (m. 306) Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri (m. 307) ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yollan BİRİNCİ BÖLÜM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi (m. 308) İKİNCİ BÖLÜM Kanun Yararına Bozma Kanun Yararına Bozma (m. 309) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması (m. 310) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargılamanın Yenilenmesi Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (m. 311) İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması (m. 312) Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Haller (m. 313) Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (m. 314) Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal (m. 315) Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşullan (m. 316) Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler (m. 317) Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii (m. 318)...301

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Yay n No : 2335 Hukuk Dizisi : 1156 1. Bask Ekim 2010 STANBUL

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU İÇİNDEKİLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU II GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı 6 2.1. Genel Olarak 6 2.2. Maddi Gerçeği

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU

CEZA YARGILAMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı II CEZA

Detaylı

100 Başlıkta Soruşturma Evresi

100 Başlıkta Soruşturma Evresi 100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik 100 BAŞLIKTA SORUŞTURMA EVRESİ EL KİTABI Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Ankara, 2010 100 Başlıkta

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3034 Hukuk Dizisi : 1489

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İtiraz olunabilecek kararlar Madde 297- Kanunun gösterdiği hâllerde, hâkim veya mahkeme kararlarına karşı itiraz veya acele itiraz yoluna gidilebilir.

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN 4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org II- 4483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI A- KANUNUN AMACI 1- İzin vermeye yetkili mercileri belirtmek 2- İzlenecek usulü düzenlemek

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1)

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) 3759 ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) Kanun Numarası : 353 Kabul Tarihi : 25/10/1963 Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki. BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki. BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı ve yorumunda uyulması gerekli ilkeler Madde 1-1. Bu Kanun, suç nedeniyle ceza soruşturma ve kovuşturmasının

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun ilk hali CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU 1

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU 1 ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU 1 Kanun Numarası : 353 Kabul Tarihi : 25/10/1963 Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı