CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI"

Transkript

1 I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLI YASALAR CİLT I

2 II Yay n No : 2892 Hukuk Dizisi : Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile ve ya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar/İSTANBUL Tel: (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III YASALAR SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULA- MA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU 5. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

4 IV

5 V YÖNETMELİKLER 1. ADLİ VE ÖNLEME ARAMA YÖNETMELİĞİ 2. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 3. ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 4. CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLA- NILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5. CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 6. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖ- NETMELİK 7. SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 8. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMİNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMA- CI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 9. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMA- SINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10. POLİSİN ADLİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE İLGİLİ YERLERE GÖNDERİLMESİ HAK- KINDA YÖNETMELİK 11. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TA- NIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖ- NETMELİK 12. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLİ YARGI ADALET KOMİS- YONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖ- NETMELİK 13. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA 14. BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6 VI

7 VII ÖNDEYİŞ Elinizdeki kitap, Türk Ceza Yargılama Hukuku Mevzuatı ismini taşımaktadır. Bu eser bu konudaki birinci Cildi teşkil etmektedir. İkinci Cilt ise Türk Ceza Hukuku Mevzuatı olarak halen üzerinde çalışmalar yapılarak düzenlenmektedir. Birinci cildi Ceza Yargılama Hukukuna ayırmamızın en önemli nedeni bu hukuk dalının Ceza Hukukunun bir yan bölümü olma görüşünün artık eskidiğini belirtmek içindir. Hukuk Fakültelerinde halen devam eden kural Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukukunun bir kürsü içinde birleştirilmesi ilkesinin devamı niteliğindedir. Ancak merhum hukuk âlimi Prof.Dr. Nurullah Kunter hocamızın bu hukuku bağımsız bir hukuk haline getirmesinden itibaren artık bu hukuk dalı da genel ceza hukukundan ayrılmıştır. Elbette Ceza Yargılama Hukukunu, tam olarak ceza hukukundan ayırmak olanaksızdır. Zira Ceza Yargılama hukuku suç işlendiği zaman faaliyete geçen bir hukuk dalıdır. Bununla beraber artık Yargılama Hukuku teorik bir hukuk dalı niteliğini artık kazanmıştır. Nitekim son dönemlerde genel ceza hukuku eserleri kadar, belki de ondan fazla ceza yargılama hukukuna ilişkin çok değerli eserler yazılmaya başlanmıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladıktan ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kişisel başvuruyu tanıdıktan sonra bu hukukun önemi ve gelişmesi artmıştır. Gerçekten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çok büyük ölçüde Ceza yargılaması ile ilgili hükümleri içermektedir. Dolayısı ile bu sözleşmeye aykırılıklar özellikle Ceza yargılama Hukuku ile ilgili bulunmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin değiştirilmesinden sonra bu önem daha da çoğalmıştır. Gerçekten bilindiği üzere Anayasamın 90. maddesi Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. hükmü karşısında Yargılama hukukuna ilişkin gelişmeler özellikle AİHM kararları ışığında giderek artmaktadır. Bu nedenledir ki Ceza yargılama Hukukuna ilişkin hükümler sık sık değiştirilmektedir. Bu değişmelerin temel nedeni ise, az ayrıklar dışında, Avrupa Birliğine girme yolunda olan ülkemizin bu hukuka ilişkin değişiklikleri Türk Hukukuna getirme çabaları oluşturmaktadır. Bununla beraber şunu da belirtelim ki yapılan yasa değişikikleri bir arada olmayıp, belirli dönemleri

8 VIII kapsamaktadır. Kanımızca yasa koyucunun bir değişiklik gereksinimi duyduğu zaman tümünü birleştirmeli ve bir arada bu değişikyikleri yapmabı daha uyguin olur. Nitekim bu kitabın yazılması sırasında uygulamada paket adı verilen yargılamaya ilişkin alan düzenlemeler yapılmıştır. Son düzenleme 4. paket adını taşımakta olup hâlen üzerinde çalışılmaktadır. Biz bu düzenlemenin ilk şekline ulaşabildik. Ancak daha sonra bu taslağın hükümete sunulması sonucu taslak bir hükümet tasarısına dönüşmüştür. Ancak bu tasarı daha sonra Komisyonlarda görüşülecek ve TBMM ye sevkedilecektir. Daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve R.G. de yayınlanmısı ile kanunlaşacaktır. Bu nedenle CYY da yapılması gereken değişiklikleri madde metinlerine ekleyemedik. Taslağın, yasalaşması bakıya yetişirse, bu maddedeki yapılan değişiklikleri de ilave edeceğiz. Aksi bir durumda sadece yapılan değişiklikleri bir ek sayfa olarak kitaba ekleyeceğiz. Bu kitabımızda ilke olarak uygulanan sistem, önce maddeler hakkındaki görüşlerimiz, sonra önemli olduğuna inandığımız ve genellikle en son Yargıtay kararları ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve T.C. Anayasa Mahkemesinin kararlarından da yararlanılması şeklinde oluşmuştur. Ancak okuyucunun yasa hükümleri arasında bağlantısını engellememek için hem açıklamalar, hem de ilgili Yargıtay ve diğer kararlar kısa tutulmaya çalışılmıştır.özellikle yasanın açık hükümleri için bir açıklama yapılmamıştır. Ancak bazı önemli kararlar ve özellikle erişebileceğimiz tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunun yanında kitabın arkasına bazı Yönetmelikler de konmuştur. Bu Yönetmelikler Yasalar tarafından yapılması öngörülen Yönetmeliklerden ibarettir. Böylece yasaların ayrıntılı noktalarda nasıl işleyecekleri buralarda öngörülmüştür, Bununla beraber Yönetmelikler, kural olarak dayandıkları yasaya aykırı hüküm içermemesi gereğine rağmen, buralarda yasaya aykırı bazı hükümlerin bulunduğu da müşahede edilmektedir. Bu nedenle bu yönetmeliklerin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş ve yürürlükleri durdurulmuştur. Bu kitabımız 1990 yılında yazdığımız Ceza Muhakemesi Şerhi kitabımızdan çok farklıdır. Başka bir deyişle şerhten ziyade açıklamalı mevzuat külliyatı olarak nitelendirilebilir. Öncelikle özel yargılama ilkeleri getiren yasalar da bu yeni kitaba alınmıştır. Örneğin Çocuk Koruma Kanunu, Tanık Koruma Kanunu gibi yasalar da bu kitaba dâhil edilmiştir. Zannediyorum ki ilk kez bir Yargılama Hukukunu inceleme konusu alan bir kitaba Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu da alınmıştır. Bu kanunu almamızın nedeni Ceza yargılamasında Cumhuriyet Savcısının en önemli yardımcısı ve soruşturma evresinin aynı zamanda en önemli öğesi olan ve doğrudan doğruya kamuyla ilişkisi olan kolluğun görevlerinin ne olduğu ve görev sınırlarının nasıl saptanacağının belirlenmesi teşkil etmektedir. Bu bölümde ilgili mahkeme kararlarına da yer verilmiş ve burada yer alan hükümlerin CYY ile ilgileri belirtilmiştir. Bu açıdan kolluk mensuplarının da bu bölümden yararlanması amacı güdülmüştür.

9 IX Biz tekçil hukuk yanlısı olduğumuz için Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı Usul Kanununa sadece kısaca yer vermiş bulunmaktayız. Esasen bu yasadaki hükümler bazı özel ayrıklar dışında CYYna paralellik göstermektedir. Bunun dışında Askeri Yargıtay yasasına hiç yer vermedik. Esasen Askeri Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin yasa hükümlerinin yarısından çoğu yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Kanaatimizce Askeri Mahkemeler ve Askeri Yargıtay yerine normal mahkemelerden birisini ve yine Yargıtayın belirlenecek dairesini bu tür suçlar için ayırmak ve askeri hukuku sırf disipliner olarak muhafaza etmek yerinde olacaktır. Gerçekten gelişmiş ülkelerde de sadece disipliner bir düzenleme mevcuttur. Buna rağmen durum değerlendirmesi yapılması için bu yasanın sadece metnine ve mevcut Yargıtay kararlarına da yer verdik. Kitabımızda uyguladığımız sistem klasik olarak Yargıtay kararlarına yer vermek ve gerektiğinde maddeler hakkında görüşlerimizi belirtmek olarak oluşmuştur. Genelde ulaşabildiğimiz tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verdik. Bu arada olanaklar ölçüsünde özellikle Ceza Genel Kurulu Kararlarını madde altına özetleyerek koymak yolunu tercih ettik. Daire kararları ise en yeni olanlarından seçilmiştir. Bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına oldukça geniş yer verdik. Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve uygulamasının Türk Ceza Yargılaması hukuku ile olan bağlarını belirlemeye çalıştık. Ümit ederiz ki bu kitabımız uzun bir süre güncelliğini koruyacaktadır. Bu basısı itibarı ile en son düzenlemeler kitaba işlenmiş bulunacaktır. Ümit ederiz ki kitap hem öğrencilerimize, hem de uygulamacılara yararlı olur. Şunu da ekleyelim ki 4. Yargı Paketi Tasarısı Adalet Komisyonundan geçmiş, ancak henüz genel Kurula intikal etmemiştir. Ancak uygulama Komisyondan geçen tasarıların Genel Kurulda da kabul edildiği yolundadır. Bu açıdan biz tasarı metinlerini Komisyondan geçtiği gibi maddeleri düzenledik. Eğer TBMM de bir değişiklik yapılırsa buna not halinde ekleyeceğiz. Bu kitabımız ilk basıları itibarı ile 31. kitabımızdır. Bunun son dokuzu T.C. Kadir Has Üniversitesinde görev yaptığımız döneme rastlamaktadır. Bu açıdan bana bu konuda olanaklar temin eden Üniversitemizin yetkililerine başta T.C. Kadir Has Üniversitesi mütevelli heyeti Başkanı Sayın Can Has ve Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Nuri Has a teşekkür ederim. Bir insanın 45 yıllık eğitim hayatında 31 adet kitap yazmasının en önemli nedeni aile yaşamıdır. Ailemin istisnasız tüm bireyleri sabırla bana bu olanağı tanımışlardır. Gösterdikleri sabır ve desteklerine de teşekkürü yerine getirilmesi gereken bir ödev sayarım. Bu kitabımı da, her yeni eserimde olduğu gibi canım torunum MARAL a ileride mutlu, sağlıklı ve başarılı günler dileyerek 3,5 yaşı anısı olarak adıyorum. Nisan 2013 Nişantaşı Prof. Dr. Süheyl DONAY

10 X

11 XI İÇİNDEKİLER SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar Kanunun Kapsamı (m. 1)...1 Tanımlar (m. 2)...8 İKİNCİ BÖLÜM Görev Görev (m. 3)...10 Re sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık (m. 4)...11 Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hal ve Sonucu (m. 5)...11 Görevsizlik Karan Verilemeyecek Hal (m. 6)...11 Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri (m. 7-8)...12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağlantılı Davalar Bağlantı Kavramı (m. 8)...12 Davaların Birleştirilerek Açılması (m. 9)...13 Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (m. 10)...13 Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme (m. 11)...14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yetki Yetkili Mahkeme (m. 12)...14 Özel Yetki (m. 13)...15 Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki (m. 14)...15

12 XII Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki (m. 15)...15 Bağlantılı Suçlarda Yetki (m. 16)...16 Yetkili Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık (m. 17)...16 Yetkisizlik İddiası (m. 18)...16 Davanın Nakli (m. 19)...17 Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri (m. 20)...17 Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapılan İşlemler (m. 21)...17 BEŞİNCİ BÖLÜM Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi Hâkimin Davaya Bakamayacak Haller (m. 22)...18 Yargılamaya Katılamayacak Hâkim (m. 23)...19 Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler (m. 24)...21 Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi (m. 25)...23 Ret İsteminin Usulü (m. 26)...24 Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme (m. 27)...24 Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları (m. 28)...25 Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (m. 29)...25 Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii (m. 30)...26 Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m. 31)...26 Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi (m. 32)...26 İKİNCİ KISIM Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme BİRİNCİ BÖLÜM Kararlar, Açıklanması ve Tebliği Kararların Verilmesi Usulü (m. 33)...27 Kararların Gerekçeli Olması (m. 34)...27 Kararların Açıklanması ve Tebliği (m. 35)...28 Tebligat ve Yazışma Usulü (m. 36)...28

13 XIII Tebligat Usulleri (m. 37)...28 Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat (m. 38)...29 Elektronik İşlemler (m. 38/A)...29 İKİNCİ BÖLÜM Süreler ve Eski Hale Getirme Sürelerin Hesaplanması (m. 39)...30 Eski Hale Getirme (m. 40)...30 Eski Hale Getirme Dilekçesi (m. 41)...31 Eski Hale Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar (m. 42)...31 ÜÇÜNCÜ KISIM Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif BİRİNCİ BÖLÜM Tanıklık Tanıkların Çağrılması (m. 43)...32 Çağrıya Uymayan Tanıklar (m. 44)...32 Tanıklıktan Çekinme (m. 45)...33 Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme (m. 46)...33 Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık (m. 47)...34 Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme (m. 48)...34 Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m. 49)...35 Yemin Verilmeyen Tanıklar (m. 50)...35 Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m. 51)...36 Tanıkların Dinlenmesi (m. 52)...36 Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m. 53)...37 Tanıklara Yemin Verilmesi (m. 54)...38 Yeminin Biçimi (m. 55)...38 Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır ve Dilsizin Yemini (m. 56)...38 Tanığın Tekrar Dinlenmesi (m. 57)...38 Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması (m. 58)...38 Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular (m. 59)...40

14 XIV Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m. 60)...40 Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler (m. 61)...41 İKİNCİ BÖLÜM Bilirkişi İncelemesi Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler (m. 62)...41 Bilirkişinin Atanması (m. 63)...41 Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m. 64)...42 Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m. 65)...43 Atama Karan ve İncelemelerin Yürütülmesi (m. 66)...43 Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası (m. 67)...45 Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması (m. 68)...46 Bilirkişinin Reddi (m. 69)...46 Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler (m. 70)...47 Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkında İşlem (m. 71)...47 Bilirkişi Gider ve Ücreti (m. 72)...47 Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73)...48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi Gözlem Altına Alınma (m. 74)...48 Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m. 75)...49 Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (m. 76)...52 Kadının Muayenesi (m. 77)...53 Moleküler Genetik İncelemeler (m )...53 Hâkimin Karan ve İnceleme Yapılması (m. 79)...54 Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği (m. 80)...54 Fizik Kimliğin Tespiti (m. 81)...55 Yönetmelik (m. 82)...55 Keşif (m. 83)...55

15 XV Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler (m. 84)...56 Yer Gösterme (m. 85)...57 Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene (m. 86)...57 Otopsi (m. 87)...57 Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi (m. 88)...58 Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem (m. 89)...58 DÖRDÜNCÜ KISIM Koruma Tedbirleri BİRİNCİ BÖLÜM Yakalama ve Gözaltı Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler (m. 90)...59 Gözaltı (m. 91)...63 Gözaltı İşlemlerinin Denetimi (m. 92)...67 Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli (m. 93)...68 Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi (m. 94)...68 Yakalanan ve Gözaltına Almanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m. 95)...69 Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m. 96)...69 Yakalama Tutanağı (m. 97)...69 Yakalama Emri ve Nedenleri (m. 98)...69 Yönetmelik (m. 99)...71 İKİNCİ BÖLÜM Tutuklama Tutuklama Nedenleri (m. 100)...71 Tutuklama Kararı (m. 101)...74 Tutuklulukta Geçecek Süre (m. 102)...76 Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m. 103)...80 Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri (m. 104)...80 Usul (m. 105)...82 Salıverilenin Yükümlülükleri (m. 106)...83

16 XVI Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m. 107)...83 Tutukluluğun İncelenmesi (m. 108)...83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Adlî Kontrol Adlî Kontrol (m, 109)...84 Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedilecek Merciler (m. 110)...87 Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması (m. 111)...88 Tedbirlere Uymama (m. 112)...88 Güvence (m. 113)...88 Önceden Ödetme (m. 114)...88 Güvencenin Geri Verilmesi (m. 115)...89 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Arama ve Elkoyma Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama (m. 116)...89 Diğer Kişilerle İlgili Arama (m. 117)...90 Gece Yapılacak Arama (m. 118)...91 Arama Kararı (m. 119)...91 Aramada Hazır Bulunabilecekler (m. 120)...95 Arama Sonunda Verilecek Belge (m. 121)...95 Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi (m. 122)...96 Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması (m. 123)...96 İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem (m. 124)...97 İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi (m. 125)...97 Elkonulamayacak Mektuplar, Belgelerin. (m.126)...97 Elkoyma Kararını Verme Yetkisi (m. 127)...97 Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128)...98 Postada Elkoyma (m. 129) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m. 130) Elkonulan Eşyanın İadesi (m. 131)...101

17 XVII Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması (m. 132) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (m. 133) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m. 134) BEŞİNCİ BÖLÜM Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (m. 135) Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri (m. 136) Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi (m. 137) Tesadüfen Elde edilen Deliller (m. 138) ALTINCI BÖLÜM Gizli Soruşturma ve Teknik Araçlarla İzleme Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) Teknik Araçlarla İzleme (m. 140) YEDİNCİ BÖLÜM Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Tazminat İstemi (m. 141) Tazminat İsteminin Koşullan (m. 142) Tazminatın Geri Alınması (m. 143) Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m BEŞİNCİ KISIM İfade ve Sorgu BİRİNCİ BÖLÜM İfadeye veya Sorgu İçin Çağrı İfade veya Sorgu İçin Çağrı (m. 145) Şüpheli veya Sanığın Zorla Getirilmesi (m İKİNCİ BÖLÜM İfade ve Sorgu Usulü İfade ve Sorgunun Tarzı (m. 147) İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller (m. 148)...138

18 XVIII ALTINCI KISIM Savunma BİRİNCİ BÖLÜM Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi (m. 149) Müdafiin Görevlendirilmesi (m. 150) Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinden Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklama (m. 151) Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma (m. 152) Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi (m. 153) Müdafi ile Görüşme (m. 154) Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması (m. 155) Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul (m. 156) İKİNCİ KİTAP Soruşturma BİRİNCİ KISIM Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma BİRİNCİ BÖLÜM Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı Soruşturmanın Gizliliği (m. 157) İhbar ve Şikâyet (m. 158) Şüpheli Ölümün İhbarı (m. 159) İKİNCİ BÖLÜM Soruşturma İşlemleri Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi (m. 160) Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri (m. 161) Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi (m. 162) Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması (m. 163) Adlî Kolluk ve Görevi (m. 164) Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (m. 165) Değerlendirme Raporu Yetkisi (m. 166)...161

19 XIX Yönetmelik (m. 167) Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi (m. 168) Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m. 169) İKİNCİ KISIM Kamu Davasının Açılması BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Davasının Açılması Kamu Davasını Açma Görevi (m. 170) Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (m. 171) İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (m. 172) Cumhuriyet Savcısının Kararma İtiraz (m. 173) İddianamenin İadesi (m. 174) ÜÇÜNCÜ KİTAP Kovuşturma Evresi BİRİNCİ KISIM Kamu Davasının Yürütülmesi BİRİNCİ BÖLÜM Duruşma Hazırlığı İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı (m. 175) İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m. 176) Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi (m. 177) Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi (m. 178) Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi (m. 179) Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri (m.180) Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi (m. 181)...170

20 XX İKİNCİ BÖLÜM Duruşma Duruşmanın Açıklığı (m. 182) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı (m. 183) Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m. 184) Zorunlu Kapalılık (m. 185) Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması (m. 186) Kapalı Duruşmada Bulunabilme (m. 187) Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m. 188) Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması (m. 189) Ara Verme (m. 190) Duruşmanın Başlaması (m. 191) Başkan veya Hâkimin Görevi (m. 192) Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması (m. 193) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m. 194) Sanığın Yokluğunda Duruşma (m. 195) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması (m. 196) Sanığın Müdafi Gönderebilmesi (m. 197) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada eski Hale Getirme Koşulu (m. 198) Sanığın Zorla Getirilebilmesi (m. 199) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (m. 200) Doğrudan Soru Yöneltme (m. 201) Tercüman Bulundurulacak Haller (m. 202) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Duruşmanın Düzen ve Disiplini Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m. 203) Sanığın Dışarı Çıkarılması (m. 204) Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m. 205)...189

21 XXI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi (m. 206) Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi (m. 207) Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması (m. 208) Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m. 209) Duruşmada Okunmayacak Belgeler (m. 210) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler (m. 211) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması (m. 212) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması (m. 213) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması (m. 214) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması (m. 215) Delillerin Tartışılması (m. 216) Delilleri Takdir Yetkisi (m. 217) Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi (m. 218) BEŞİNCİ BÖLÜM Duruşma Tutanağı Duruşma Tutanağı (m. 219) Duruşma Tutanağının Başlığı (m. 220) Duruşma Tutanağının İçeriği (m. 221) Duruşma Tutanağının İspat Gücü (m. 222) İKİNCİ KISIM Kamu Davasının Sona Ermesi BİRİNCİ BÖLÜM Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm (m. 223) Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı (m. 224) Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi (m. 225)...207

22 XXII İKİNCİ BÖLÜM Suç Niteliğinde Değişiklik Suçun Niteliğinin Değişmesi (m. 226) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar ve Hüküm Müzakereye Katılacak Hâkimler (m. 227) Müzakerenin Yönetimi (m. 228) Oyların Toplanması (m. 229) Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (m. 230) Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (m. 231) Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar (m. 232) DÖRDÜNCÜ KİTAP Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BİRİNCİ KISIM Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Çağırılması (m. 233) Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları (m. 234) Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m. 235) Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi (m. 236) İKİNCİ KISIM Kamu Davasına Katılma Kamu Davasına Katılma (m. 237) Katılma Usulü (m. 238) Katılanın Hakları (m. 239) Katılmanın Davaya Etkisi (m. 240) Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz (m. 241) Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (m. 242) Katılmanın Hükümsüz Kalması (m. 243)...240

23 XXIII BEŞİNCİ KİTAP Özel Yargılama Usulleri BİRİNCİ KISIM Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü BİRİNCİ BÖLÜM Gaiplerin Yargılanması Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler (m. 244) Gaibe İhtar (m. 245) Sanığa Verilecek Güvence Belgesi (m. 246) İKİNCİ BÖLÜM Kaçakların Yargılanması Kaçağın Tanımı Kaçağın Tanımı (m. 247) Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi (m. 248) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Tüzel Kişinin Temsili (m. 249) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi (m. 250) Soruşturma (m. 251) Kovuşturma (m. 252) İKİNCİ KISIM Uzlaşma ve Müsadere BİRİNCİ BÖLÜM Uzlaşma Uzlaşma (m. 253) Mahkeme Tarafından Uzlaştırma (m. 254) Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma (m. 255)...254

24 XXIV İKİNCİ BÖLÜM Müsadere Usulü Başvuru (m. 256) Duruşma ve Karar (m. 257) Kanun Yolu (m. 258) Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m. 259) ALTINCI KİTAP Kanun Yolları BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kanun Yollarına Başvurma Hakkı (m. 260) Avukatın Başvurma Hakkı (m. 261) Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m. 262) Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m. 263) Kanun yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m. 264) Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı (m. 265) Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m. 266) İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İtiraz Olunabilecek Kararlar (m. 267) İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri (m. 268) İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi (m. 269) İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m. 270) Karar (m. 271) İKİNCİ BÖLÜM İstinaf İstinaf (m. 272) İstinaf İstemi ve Süresi (m. 273)...271

25 XXV Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m. 274) İstinaf Başvurusunun Etkisi (m. 275) İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m. 276) İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m. 277) Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi (m. 278) Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m. 279) Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m. 280) Duruşma Hazırlığı (m. 281) İstisnalar (m. 282) Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm (m. 283) Direnme Yasağı (m. 284) Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri (m. 285) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temyiz Temyiz (m. 286) Hükümden Önceki Kararların Temyizi (m. 287) Temyiz Nedeni (m. 288) Hukuka Kesin Aykırılık Halleri (m. 289) Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık (m. 290) Temyiz İstemi ve Süresi (m. 291) Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi (m. 292) Temyiz Başvurusunun Etkisi (m. 293) Temyiz Başvurusunun İçeriği (m. 294) Temyiz Gerekçesi (m. 295) Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m. 296) Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi (m. 297) Temyiz İsteminin Reddi (m. 298)...28 Duruşmalı İnceleme (m. 299)...287

26 XXVI Duruşmada Usul (m. 300) Temyizde İncelenecek Hususlar (m. 301) Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması (m. 302) Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Haller, Hukuk Aykırılığın Düzeltilmesi (m. 303) Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci (m. 304) Yargıtayda Hükmün Açıklanması (m. 305) Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi (m. 306) Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri (m. 307) ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yollan BİRİNCİ BÖLÜM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi (m. 308) İKİNCİ BÖLÜM Kanun Yararına Bozma Kanun Yararına Bozma (m. 309) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması (m. 310) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargılamanın Yenilenmesi Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (m. 311) İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması (m. 312) Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Haller (m. 313) Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (m. 314) Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal (m. 315) Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşullan (m. 316) Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler (m. 317) Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii (m. 318)...301

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu Strafprozeßordnung (StPO)

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu Strafprozeßordnung (StPO) Yenisey / Oktar Alman Ceza Muhakemesi Kanunu Strafprozeßordnung (StPO) (Almanca Metin - Türkçe Çeviri) İstanbul, 2015 2. Bası Beta Prof. Dr. Feridun Yenisey Dr. Salih Oktar 1 Şubat 1877 tarihli Alman

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR I HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR II III HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yeni CMK da Bilirkişi Kavramı 1145 YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bilirkişilik, ceza muhakemesi hukukunun uygulamada ciddi sorunları bulunan kurumlarından bir tanesidir.

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Dr. Aziz TAŞDELEN * GĐRĐŞ Vergiler, kamu harcamalarının karşılanması amacıyla kişilerden zora dayalı, karşılıksız ve kesin olarak alınan parasal değerlerdir. Vergiler

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ

3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ 1996 TUTUKLAMA 3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr.ERDENER YURTCAN

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI I. GENEL AÇIKLAMALAR Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı