Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta"

Transkript

1 Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI (3. SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali Yýldýrým Doç.Dr. Ercan Kiraz Komisyon Üyeleri Suat NAÝLER Benan AÐDELEN

3 ÖNSÖZ Öðretim Yýlý içinde öðretmenlerimiz tarafýndan uygulamada görülen eksikliklerin, aksaklýklar matematik komisyonuna iletilmiþtir. Bu eksiklikleri gidermek amacýyla komisyonumuz uzun ve titiz bir çalýþma yapmýþtýr. Avrupa Birliði ülkelerinin, Türkiye'nin, Ýngiltere'nin ve ABD'nin matematik öðretim programlarýnda yapýlan deðiþiklikleriden de yararlanarak ilkokul matematik programýný yeniden düzenledik. Komisyonumuz, Öðrenci merkezli eðitim, öðretim programý geliþtirme, yapýlandýrýcý eðitim, ölçme deðerlendirme vb. konularda hýzmetiçi eðitim ile güçlendirildi. Ayrýca çalýþmalarda geniþ bir uzman kadro komisyonumuza danýþmanlýk etti. Öðrencilerin düzeyine uygun olmadýðý düþünülen bazý konular programdan çýkarýlmýþ, öðrencilerin geliþtirmesi gereken tahmin yürütme vb beceriler göz önünde tutularak bazý konular da eklenmiþtir Öðretim Yýlý'nda pilot uygulamasý yapýlacak olan bu taslak program, siz öðretmenlerin görüþleri ve deðiþik etkinlik önerileriyle zenginleþecektir. 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 4

5 ÜNÝTE I 5

6 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 243 sayýsýndaki rakamlarýn basamak deðerleri tablo üzerinde gösterilir. Yüzlükler Onluklar Birlikler 1.1. Üç basamaklý doðal sayýlar. HAZIRLIK Öðretmen: Abaküs, sayý tablosu hazýrlamalý Sayý Öðrenci: Eski paralardan yüzlük liralýk, on liralýk ve bir liralýk getirmeleri istenir. 2 yüzlük 4 onluk 3 birlik Basamak adlarý Yüzler b. Onlar b. Birler b. Rakamýn basamak deðeri DÝ: Ritmik sayma DD: Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Ara basamaklarýnda sýfýr (0) bulunan sayýlar da incelenir. 345 sayýsýný yazý ile yazýnýz. Üç yüz beþ sayýsýný rakam ile yazýnýz. 6

7 SAYILAR 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 4. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar 'den küçük en çok beþ doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. HAZIRLIKLAR DÝ: Doðal sayýlar 305 sayýsýndaki sýfýrýn basamak deðeri modellerle incelenir. Üç farklý rakamý kullanarak deðiþik sayýlar oluþturma etkinlikleri de yaptýrýlýr. 305 ile 347 sayýlarýndan; Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha küçüktür? 4 sayýsý, verilen sayýlarýn hangisinden daha küçüktür? 342 sayýsý, verilen sayýlarýn hangisinden daha büyüktür? 125, 687, 325, 18, 977 sayýlarýný küçükten büyüðe doðru sýralayýnýz. 2, 1, 5 rakamlarýný kullanarak 3 basamaklý; En büyük sayýyý, En büyük tek sayýyý, En küçük çift sayýyý, 205' ten küçük en büyük sayýyý yazýnýz. 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR 1.2. En yakýn onluða yuvarlama Sayýlarýn karþýlaþtýrýlmasý Birler basamaðý 5 olan sayýlar bir sonraki onluða yuvarlatýlýr., ve sembolleri kullanýlýr. Günlük yaþamda sayýlarýn yuvarlandýðý durumlarý (alýþ veriþ, mesafe, süre vb.) araþtýrýp sýnýfa sununuz. 7

8 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR içinde altýþar, yediþer, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 7. Bir örüntüdeki iliþkiyi belirler ve örüntüyü geniþletir. Altýþar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanýlýr. Yüzlük tabloda 48'den baþlayarak 78'e kadar altýþar ritmik sayarken ilgili kutular boyatýlarak bir örüntü oluþturmalarý saðlanýr Sayý örüntüleri HAZIRLIK Öðretmen: Sayý taplolarý hazýrlar Öðrenci: Sayý taplolarý hazýrlar Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdýrýlýr. DÝ: Ritmik sayma Oluþturulan örüntüler sözel olarak da açýklatýlýr. Öðrencilerden örüntü oluþturmalarý istenir. 8

9 SAYILAR 8. Tek ve çift doðal sayýlarý belirtir 'ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. Somut nesneler kullandýrýlarak tek ve çift doðal sayýlar modelle gösterilir. Kareli defterdeki kareler deðiþik renklere boyatýlarak tek ve çift sayýlar kavratýlýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa Roma Rakamlarýnýn kullanýldýðý saat vb. örnekler getirilir. Öðrenci: Sýnýfa Roma Rakamlarýnýn kullanýldýðý saat vb. örnekler getirilir. Tek ve çift doðal sayýlarýn toplamlarý model üzerinde incelenerek toplamlarýn tek mi çift mi olduðu keþfettirilir. Sayýlarýn birler basamaðýndaki rakama bakarak bir sayýnýn tek veya çift olduðunun belirlendiði vurgulanýr. Tek ve çift sayýlarýn farklarý model kullanýlarak buldurulur. Farklarýn tek veya çift olduðu belirletilir Tek ve çift sayýlar 1.6. Roma rakamlarý DÝ: Ritmik sayýlar Sayýlarýn birler basamaðýndaki rakama bakarak bir sayýnýn tek veya çift olduðunun belirlendiði vurgulanýr. Tek ve çift sayýlarýn farklarý model kullanýlarak buldurulur. Farklarýn tek veya çift olduðu belirletilir. 9

10 SAYILAR 2 HAFTA 10. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama iþlemini yapar toplama iþlemi aþaðýdaki gibi modellenir. ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ Yüzler b. Onlar b. Birler b Eldesiz ve eldeli toplama HAZIRLIK DÝ: Doðal sayýlar Doðal sayýlarla yapýlan toplama iþlemlerinde, basamaklarda verilmeyen rakamlarý veya verilmeyen toplananý belirleme etkinlikleri de yaptýrýlýr. 3? ?? Verilmeyen rakamlar yerine?, vb. gibi semboller kullandýrýlýr. En çok üç toplananlý iþlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptýrýlýr. 10

11 SAYILAR 11. Ýki doðal sayýnýn toplamýný tahmin eder ve tahminini iþlem sonucuyla karþýlaþtýrýr Toplamlarý 100'ü geçmeyen en çok iki doðal sayýyý zihinden toplar. Tahmin yapýlýrken öðrencilerin yuvarlama yöntemi veya deðiþik stratejiler geliþtirmelerine ortam saðlanýr iþleminin sonucu tahmin ettirilirken sayýlar en yakýn onluða yuvarlatýlýr. 2 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Alýþveriþ ortamý hazýrlanýr Öðrenci: Kaðýt para hazýrlar ve 442 sayýlarýnýn toplamý yaklaþýk olarak 770'tir Zihinden toplama Zihinden toplama iþleminde aþaðýdaki gibi stratejiler kullanmalarýna yardýmcý olunur. Öðrencilerin farklý stratejiler geliþtirmeleri saðlanýr. 55 ile 36 sayýlarýný zihinden toplarken; DÝ: Eldesiz toplama Onluklar toplatýlýr = 80 Birlikler toplatýlýr = 11 Ýki sonuç toplatýlýr = 91 Alýþveriþ yaparken tahminin önemi tartýþtýrýlýr. Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetiþkinlerin zihinden toplama iþlemlerini yaparken uyguladýklarý stratejileri araþtýrýp sýnýfta sununuz. 11

12 SAYILAR 2 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ 13. Doðal sayýlarla toplama iþlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur.bir alýþveriþ ortamý ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptýrýlýr Problem çözme ve kurma HAZIRLIK DD: Mevsimlere göre alýþveriþ En çok iki toplama iþlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Edinilmiþ diðer iþlem becerileri ile birlikte baþka becerileri kullanmayý gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 12

13 SAYILAR 14. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma iþlemi yapar. 15. Ýki basamaklý doðal sayýlarla zihinden çýkarma iþlemini yapar 'un katý olan üç basamaklý doðal sayýlardan, 10'un katý olan en çok üç basamaklý doðal sayýlarý zihinden çýkarýr. 17. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. HAZIRLIKLAR iþlemi, model kullanýlarak yaptýrýlýr. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma iþleminde basamaklarda verilmeyen rakamlarý veya eksilen ile çýkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptýrýlýr. Öðrencilerin, verilmeyen rakamý bulurken deðiþik stratejiler kullanmalarý saðlanýr iþleminde yerine gelecek sayý, Hangi sayý ile 125'i toplarsak 325 eder? vb. sorularla buldurulur. Aþaðýdaki iþlemler zihinden yaptýrýlýr =? =? =? =? =? =? =? =? 2 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL SAYILARDA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ 3.1. Çýkarma iþlemi Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur. Matematiksel anlamý olan bir resimden içinde iþlem geçen bir öykü yazdýrýlýr. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. DÝ: Toplama iþlemi Önce onluk bozmayý gerektirmeyen çýkarma iþlemi yaptýrýlýr Yukarýda verilen çýkarma iþlemlerindeki gibi çýkarma iþlemleri yaptýrýlýr. 13

14 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ 4.1. Çarpým tablosu 18. Çarpým tablosunu oluþturur. HAZIRLIK Öðretmen: Çarpým taplosu oluþturur. Öðrenci: Çarpým taplosu oluþturur. Yüzlük tablosunda altýþar sayarken ilgili kutulardaki sayýlardan yararlanýlarak aþaðýdaki gibi çarpým tablosu oluþturulur: DÝ: Ritmik Sayma Sayýlar çarpým en çok 3 basamaklý olacak þekilde seçilir. Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste þeklinde yazýmdan yararlanýlarak çarpým tablosunu oluþturmalarý saðlanýr. 14

15 SAYILAR 19. Eldeli çarpma iþlemini yapar, eldenin ne anlama geldiðini açýklar iþleminde eldenin ne anlama geldiðini görmek için iþlem aþaðýdaki gibi modellenebilir. 2 HAFTA ÜNÝTE 4 Yüzler b. Onlar b. Birler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b. DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Çarpma iþlemi Çarpýmlarý en çok üç basamaklý olan iki doðal sayýyla çarpma iþlemleri yaptýrýlýr. Önce, bir basamaklý doðal sayý ile iki basamaklý doðal sayýnýn; sonra iki basamaklý doðal sayý ile iki basamaklý doðal sayýnýn; daha sonra da bir basamaklý doðal sayý ile üç basamaklý bir doðal sayýnýn çarpma iþlemi yaptýrýlýr. 15

16 SAYILAR 2 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ 4.2. Çarpma iþlemi 20. Çarpýmlarý 1000'den küçük olacak þekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma iþlemi yapar. HAZIRLIK Yüzler b. Onlar b. Birler b iþlemi aþaðýdaki gibi modellenir. Modellendikten sonra iþlem yaptýrýlýr Çarpma iþleminde, sayýlarýn basamaklarýnda verilmeyen rakamý veya rakamlarý belirleme etkinlikleri de yapýlýr. Bu etkinliklerde öðrencilerin deðiþik stratejiler geliþtirmeleri ve kullanmalarý saðlanýr. DÝ: Doðal sayýlar Ara basamaklarýnda sýfýr (0) bulunan sayýlarla da çarpýlýr. Çarma iþlemlerinden oluþan ev ödevi verilir. 16

17 SAYILAR 21. En çok iki basamaklý doðal sayýlarý 10 ile; bir basamaklý doðal sayýlarý 100 ile kýsa yoldan çarpar. 22. Doðal sayýlarla çarpma iþlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10 ve 100 ile kýsa yoldan çarpma iþlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma iþlemleri yaptýrýlarak kýsa yoldan çarpmanýn kuralýný kendi kendilerine bulmalarý saðlanýr. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. 2 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Öðrenci: Günlük yaþamdan örnek alýþveriþ olaylarý yazaraksýnýfa getirir. Bir öðretmen, baþarýlý 25 öðrencisine birer düzine kalem veriyor. Geriye 150 kalemi kalýyor. Baþlangýçta öðretmenin kaç kalemi vardý? 4.3. Zihinden çarpma DÝ: Toplama iþlemi Edinilmiþ diðer iþlem becerileri ile birlikte baþka becerileri kullanmayý gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bir öðretmen, baþarýlý 25 öðrencisine birer düzine kalem veriyor. Geriye 150 kalemi kalýyor. Baþlangýçta öðretmenin kaç kalemi vardý? 17

18 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL SAYILARDA BÖLME ÝÞLEMÝ 23. Ýki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 24. Biri bölme olacak þekilde iki iþlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. bölünen 42 3 bölen bölüm kalan 5.1. Bölme iþlemi HAZIRLIK Bölme iþlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. Yapýlan iþlemlerde bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramlarýnýn anlamlarý fark ettirilerek aralarýndaki iliþkiler buldurulur. Yaptýrýlan bölme ve çarpma iþlemlerinin doðruluðu, çarpma ve bölme iþlemlerinden yararlanýlarak kontrol edilir = = = = 16 Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. DÝ: Dört iþlem Bölme iþleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasýndaki iliþki belirtilir. Saðlama yapýlarak yanýtlar kontrol ettirilir. Bölme iþleminde kalan, bölenden küçük olduðunda iþleme devam edilmeyeceði belirtilir. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. 18

19 SAYILAR 25. Bir bütünü eþ parçalara ayýrarak eþ parçalardan her birinin kesrin birimi olduðunu belirtir. Kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullandýrýlarak bütün belirtilen sayýda eþ parçaya böldürülür. Ortaya çýkan eþ parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiði vurgulanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 6 KESÝRLER 1 2 HAZIRLIKLAR Öðretmen: Bölmek için sýnýfa karton, makas getirir Birim kesirler Öðrenci: Bölmek için sýnýfa elma vb. getirir Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanýr. Kesirler paydadan paya doðru okutulur. ( 1 4 dörtte bir gibi). 24 fýndýðýn 1 i kaç fýndýktýr? 4 Problem, model kullandýrýlarak çözdürülür. Daha sonra iþlem yaptýrýlýr. 19

20 SAYILAR 4 HAFTA 26. Payý paydasýndan küçük ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirler elde eder. Öðrenciler, kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullanarak payý paydasýndan küçük kesirler elde ederler. ÜNÝTE 6 KESÝRLER 27. Paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan en çok üç kesri karþýlaþtýrýr ve sýralar Kesirlerin karþýlaþtýrýlmasý HAZIRLIK Öðrenci: kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullanarak kesir oluþturur. 3 8 Somut kesir modelleri kullandýrýlýr veya kâðýt katlama etkinliði yaptýrýlýr. Bütünün eþ parça sayýsý arttýkça ortaya çýkan eþ parçalarýn küçüldüðüne dikkat çekilir > 1 4 > DÝ: çarpma ve bölme Karþýlaþtýrma paylarý veya paydalarý eþit olan kesirler arasýnda yaptýrýlýr. Hangisi fazla yedi? Ali: 1 bütün 3 yarým elma Ayþe: 1 yarým 5 çeyrek elma 20

21 SAYILAR 28. Bir çokluðun belirtilen kesrin birimi kadarýný belirler. 24 fýndýðýn 1 4 i kaç fýndýktýr? 4 HAFTA Problem, model kullandýrýlarak çözdürülür. Daha sonra iþlem yaptýrýlýr. ÜNÝTE 6 KESÝRLER HAZIRLIKLAR Kesir problemleri 24 4 = 6 fýndýktýr. DD: Resim dersi Bir çokluðun belirtilen kesrin birimi kadarý buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. 16 öðrencinin 1 4 Kýzlar kaç kiþidir? ü kýzdýr. 21

22 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 29. Düzlemi ve düzlemsel þekilleri modelleri ile tasvir eder. Yamalý yorgan düzlem ve yamalarý düzlemsel þekil; ekoseli kumaþ düzlem ve desenleri düzlemsel þekil; karo ile döþeli zemin düzlem ve karolarý düzlemsel þekil; tangramýn birleþik hâli düzlem ve parçalarý düzlemsel þekil; yap boz kartou düzlem ve parçalarý düzlemsel þekil modelleri olarak alýnýr. 7.1.Düzlem HAZIRLIK Öðrenci: 2 boyutlu þekiller örnek bulur. Prizmanýn yüzleri, sýranýn, kapýnýn ve duvarýn yüzü, taban, tavan, durgun su yüzeyi, futbol sahasý vb. düzlem parçasý modellerinden yararlanýlarak düzlem fark ettirilir. Özellikle düzlemin istenilen (sýnýrsýz) büyüklükte olabileceði hamur-yufka, denizin, gölün yüzeyi vb. modellerle vurgulanýr. DD: Türkçe konuþma öðrenme alaný Düzlemsel þekil tanýmlanmaz, somut modellerle açýklanýr. Sözlü çalýþma yapýlýr. Yere serilen halý, duvara asýlan taplo vb. örnekler tartýþýlýr. 22

23 GEOMETRÝ 30. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 31. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel þekil olduðunu gösterir. Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrýtlarý boyunca kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtýrýlýr. Bu yüzeyleri oluþturan yüzlerin birer düzlemsel þekil olduðu fark ettirilir. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ HAZIRLIKLAR Öðrenci: 3 boyutlu þekillere örnek bulur. Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluþturan parçalarýn iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluþtuðu ve her bir bölgenin birer düzlemsel þekil olduðu fark ettirilir. Bu etkinlik diðer geometrik cisimler için de yaptýrýlýr. Küp Üçgen prizma Silindir 7.1. Düzlem DD: Resim Kürenin yüzü ve yüzeyinin ayný olduðu vurgulanýr. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerini kaðýttan oluþturmasý istenir. Açýlýmlarý istenir. 23

24 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.2. Doðru 32. Doðruyu, ýþýný ve doðru parçasýný modelleri ile tasvir eder. 33. Doðrunun, ýþýnýn ve doðru parçasýnýn çizgi modellerini oluþturur. 34. Yatay, dikey ve eðik doðru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 35. Düzlemde iki doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve çizimlerini yapar. HAZIRLIK Öðretmen: Lastik, ip, tel, ip, kablo vb. modeller Öðrenci: Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modelleri sýnýfa getirir. Doðru parçasýnýn çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçasýnýn, radyo antenindeki her bir bölümün birer doðru parçasý modeli olduðu dikkate alýnarak oksuz çizgi modelinin ayný zamanda birer doðru parçasý olduðu fark ettirilir ve çizdirilir. Pencere ve pano çerçevelerinin kenarlarý, kolonlar ve kiriþleri paralel ve dik doðrulara; çatýnýn ayrýtlarý ve makasýn býçaklarý kesiþen doðrulara; harfler, toplama ve çarpma sembolleri, tangram parçalarýnýn ayrýtlarý hem dik hem de kesiþen doðrulara model olarak kullandýrýlýr. Kitabýn ve cetvelin karþýlýklý iki kenarý paralel doðrular çizmede, kitap ve cetvelin her bir köþesinden çýkan kenarlarý, dik doðru çizmede ve üçgensel bölgenin kenarlarý, kesiþen doðrularý çizmede model olarak kullandýrýlýr. DD: Resim dersi Doðru, ýþýn ve doðru parçasý üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna gidilmez. Sözlü çalýþma yapýlýr. Örnekler tartýþýlýr. 24

25 GEOMETRÝ 37. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 38. Noktayý sembolle gösterir ve isimlendirir. HAZIRLIKLAR Toplu iðnenin kâðýttaki izi, yüzdeki ben, su damlasý, tebeþir tozu, cümlelerin sonlarýnda ve çeþitli harflerde kullanýlan sembol, prizmalarýn köþe, köþe baþý, durak, buluþma yeri, kavþak vb. modeller ile nokta kavratýlýr. Öðrencilerin haritalardaki þehirlerin, limanlarýn, millî parklarýn, ören yerlerin gösterimini model alarak noktanýn bazen kâðýt üzerinde kalemle yapýlan benek bazen harf bazen sayý bazen de uygun resim veya sembol ile temsil edildiðini fark etmeleri saðlanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.3. Nokta DD: Türkçe dersi Yazma öðrenme alaný Yazma Kurallarýný Uygulama Noktalarýn isimlendirilmesinde büyük harfler seçtirilir. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta istenen bir þeklin oluþturulmasý istenir. 25

26 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 37. Açýya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 38. Açýyý modelleri ile çizer. 39. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Prizmalarýn farklý yüzleri, gönye, tangram parçalarý vb. modeller açý çizmek için kullandýrýlýr. 7.4.Açý HAZIRLIK Öðretmen: Ýletki, gönye getirir. Öðrenci: Ýletki, gönye getirir. Öðrencilerin, gönye, kare ve dikdörtgen modeli, çerçeve, kâðýt para, pencere, yazý tahtasý vb. modellerin bir köþesi ve o köþede birleþen kenarlarýndan yararlanarak dik açýyý algýlamalarý saðlanýr. Bunlarýn uygun olanlarý kullandýrýlarak çizimi yaptýrýlýr. DÝ: Doðru ve ýþýn Açýnýn, çizgi modelindeki oklarýn istenildiði kadar uzatýlacaðý anlamýnda olduðu vurgulanýr. Çizim yaptýrýlýr. 26

27 GEOMETRÝ 42. Açýlarý dar açý, dik açý, geniþ açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. Düzlemsel þekiller sahip olduklarý açýlara göre sýnýflandýrýlýr. 4 HAFTA Tüm açýlarý dik olanlar Bazý açýlarý dik olanlar Dik açýsý olmayanlar ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Akrep ve yelkovanýn çeþitli durumlarý ile makas, kapý, pergel, geometri þeritleri vb. modeller deðiþik aralýklarda açtýrýlýp oluþan açýlar dik açýyla karþýlaþtýrýlarak dar açý, geniþ açý fark ettirilir Açý çeþitleri DÝ: Doðru ve ýþýn Önce dik açý tanýtýlýr. Diðer açý çeþitleri dik açýyla karþýlaþtýrýlýr. Dar, dik ve geniþ açýlar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta verilen bir þeklin içindeki dar, dik ve geniþ açýlar buldurulur. 27

28 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.6. Üçgen,kare, dikdörtgen, çember 43. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 44. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. 45. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açýlarý gösterir. 46. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köþe ve açý sayýsýna göre sýnýflandýrýr. HAZIRLIK Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Sýnýflandýrma etkinliklerinde þekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve sonuçlarý tartýþtýrýlýr. Üç köþeliler Dört köþeliler Köþesizler Üç açýlýlar Dört açýlýlar Açýsýzlar DÝ: Açýlar Karede bütün kenarlarýn eþit uzunlukta olduðu, dikdörtgende ise karþýlýklý kenar uzunluklarýnýn eþit olduðu vurgulanýr. Cetvel ile üçgen ve kenar uzunluklarý verilen kare ve dikdörtgen çizdirilir. 28

29 GEOMETRÝ 47. Düzlemsel þekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik þekiller oluþturur. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Düzlemsel þekillerde doðruya göre simetri; katlama ve kesme etkinlikleri ile algýlatýlýr. Etkinliklerde oluþan kat çizgisinin, simetri doðrusu olduðu fark ettirilir. katlanmýþ Kesme örneði kesilmiþ Katlama örneði açýlmýþ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.7.Simetri katlanmýþ açýlmýþ DÝ: Doðru DD: Resim dersi Sadece doðruya göre simetri uygulanýr. Katlama ve kesme etkinlikleri yapýlýr. 29

30 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 49. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boþluk kalmayacak þekilde döþeyerek süsleme yapar. Önce örüntü bloklarý kullandýrýlýr. Noktalý ve izometrik kâðýt üzerinde üçgen, kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptýrýlýr. Süsleme, güzel görünmesi için boyatýlýr Örüntü ve süslemeler HAZIRLIK Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Kâðýtlardan birbirine eþ üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeler kestirilir. Öðrencilerin bu parçalarý, kenarlarý boyunca birleþtirmeleri ve bunlardan içinde boþluk olmayan motifler oluþturmalarý saðlanýr. DÝ: Üçgen, kare, dikdörtgen DD: Hayat Bilgisi dersi Benim Eþsiz Yuvam temasý Alt öðrenme alanýnda öðrenilen düzlemsel þekiller kullandýrýlýr. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta örüntü ve süslemeler yaptýrýlýr. 30

31 ÖLÇME 50. Metre ve santimetre arasýndaki iliþkiyi açýklar. 51. Metre ve santimetre arasýnda ondalýk kesir yazýmýný gerektirmeyen dönüþümler yapar. 52. Nesnelerin uzunluklarýný tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karþýlaþtýrýr. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. On santimetre uzunluðunda karton þerit kestirilir. Bir metrelik ipin uzunluðu hazýrlanan karton þerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduðu keþfettirilir. Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayý gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Yapýlan ölçmelerde 2.sýnýftaki etkinliklerden farklý olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm, 125 santimetre olarak ifade ettirilir. Kýsaltma, sadeleþtirme, kolay gösterim vb. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacý tartýþtýrýlýr. Örneðin; TBMM, Md., TRT gibi. 125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm, 300 cm = 3 m vb. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 8.1. Uzunluk ölçme Öðrenciler kendilerinin ya da velilerinin karýþ, kol, bacak, ayak ve gövde uzunluklarýný tahmin eder. Tahminlerini bir kâðýda not tutar. Tahminlerini ölçüm yaparak kontrol eder. Pantolon alýrken deneme þansýnýz yoksa ne yaparsýnýz? sorusu ile iki uzunluk arasýndaki farký tahmin etmenin önemi fark ettirilir. DD: Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Ölçüm sonuçlarý söylenirken ya da yazýlýrken birim ve sembol kullanýmýna dikkat çekilir. Örneðin; 2 santimetre=2 cm, 1 metre=1 m vb. Cetvelle 2 cm, 5 cm, 10 cm vb. uzunluðunda doðru parçalarý çizdirilir. 31

32 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 53. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluðu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluðu çizer. 54. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. Aþaðýdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasýndaki uzunluk kaç cm dir? Uzunluk HAZIRLIK Öðrenci: Cetvel ve renkli kalem getirir. Metre ve santimetrenin birlikte kullanýldýðý iþlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluðunda kumaþ kullanarak bir perde, 1 m 85 cm uzunluðunda kumaþ ile de masa örtüsü dikmiþtir. Terzi toplam ne kadar kumaþ kullanmýþtýr? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaþ kullanmýþtýr. DÝ: Geometri Ölçmelerde ve çizimlerde baþlangýç noktasýnýn 0 olarak alýnmasýna dikkat ettirilir. Dört arkadaþ ellerindeki 200 cm, 1 m, yarým metre ve 30 cm uzunluðundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluðunda ip elde ederler? 32

33 ÖLÇME 55. Nesnelerin çevrelerini belirler. 56. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluðunu hesaplar. 57. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Geometri tahtasýnda, noktalý veya kareli kâðýtta kare, dikdörtgen veya bunlarýn birleþiminden oluþturulan düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý buldurulur. Þeklin çevre uzunluðu 14 birimdir. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa Geometri tahtasý, noktalý veya kareli kâðýt getirir. Öðrenci: Sýnýfa Geometri tahtasý, noktalý veya kareli kâðýt getirir. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý hesaplattýrýlýr. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm Camýn, fotoðrafýn, resmin, tahtanýn vb. nesnelerin kenar uzunluklarý ölçtürülerek bir çizelge þeklinde yazdýrýlýr. Her bir nesneye ait kenarlarýn uzunluklarý toplatýlarak o nesnenin çevre uzunluðu buldurulur Uzunluk ölçme DÝ: Geometri DD: Resim Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptýrýlýr. Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sýnýrlýlýklarý içinde düzenlenir. 33

34 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 58. Cisimlerin bir yüzünün alanýný standart olmayan birimlerle ölçer. Kitap, A4 kâðýdý, karo vb. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandýrýlýr. Öðretmen masasýnýn üst yüzünün alanýný bulmak için A4 kâðýtlarý masanýn yüzüne birbiri ardýna boþluk kalmayacak þekilde yerleþtirilir. Masanýn üst yüzünün alanýnýn kaç tane A4 kâðýdý ile kaplanabileceði buldurulur Alan HAZIRLIK Ölçme birimi, alaný bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadýðý durumlarda neler yapýlabileceði tartýþýlýr. DÝ: Geometri Çevre uzunluðu verilip kenar uzunluðu buldurulmaz. Her türlü düzlemsel þeklin çevre uzunluðu hesaplatýlýr. 34

35 ÖLÇME 59. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. Yakýn çevreden ve günlük hayattan para ile yapýlan alýþveriþ problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa eski paralar getirilir. Öðrenci: Sýnýfa eski paralar getirilir Paralarýmýz DÝ: Zihinden dört iþlem Yakýn çevreden ve günlük hayattan para ile yapýlan alýþveriþ problemleri, öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sayý sýnýrlýlýklarý içinde olmalýdýr. Para saydýrýlýr. Sözlü alýþveriþ problemleri sorulur. 35

36 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 8.6. Zaman 60. Saati okur. HAZIRLIK Öðretmen: Kartona çizilmiþ saat yapýlýr. Öðrenci: Kartona çizilmiþ saat yapýlýr. Çeyrek kavramýndan yararlanýlarak çeyrek saatlerde yelkovanýn konumu okutulur. Yelkovan 3'ün üzerinde iken çeyrek geçe, 9'un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanýlarak saat okutulur. Sayýsal saat, akrepli ve yelkovanlý saatle karþýlaþtýrýlarak okutulur. Günlük yaþamýnda çeyrek saatlik zaman diliminde yaptýklarý iþlerin kaydý tutturularak bir sunu hazýrlatýlýr :45 Sayýsal saatte okuduðu 14.20'nin, akrep ve yelkovanlý saatteki karþýlýðý belirletilir. 14: DD: Hayat Bilgisi dersi Dün, Bugün, Yarýn Teneffüsler kaç dakikadýr? Sevdiðiniz bir þarkýyý okuma süresi kaç dakikadýr? Sevdiðiniz reklam kaç dakika sürüyor? vb. sorularla birer, beþer, onar,... dakikalýk aralýklarda yapýlan iþler açýklatýlýr. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler, öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sayý sýnýrlýlýklarý içinde olmalýdýr. Cem, annesinden parkta oyun oynamak için ile arasý izin almýþtýr. Oyun oynamak için kaç dakika izin almýþtýr? 36

37 ÖLÇME 61. Belirli bir zamaný, farklý zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 62. Zaman ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 72 dakika = 1 saat 12 dakikadýr. 1 saat 30 dakika = 90 dakikadýr. Öðrencilerin Beden Eðitimi dersimiz 80 dakika sürmüþtür. ifadesindeki geçen zamaný 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri saðlanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Öðrenci: Öðrenci servisinin, yolcu otobüsünün, trenin, vapurun vb. taþýtlarýn hareket saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi saðlanýr. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarýsýnýn ayný hýzla ne kadar sürede yürüneceði tartýþtýrýlarak öðrencilerin zaman hakkýndaki düþünceleri anlattýrýlýr. Bir, yarým ve çeyrek saatte yapabileceðiniz etkinlikleri anlatan bir paragraf yazýnýz. Öðle yemeðini 40 dakikada yiyen bir kiþi 13.00'te yemeðe baþlamýþtýr. Yemekten saat kaçta kalkmýþtýr? 8.7.Zaman ölçüleri DD: Beden Eðitimi Spor Kültürü ve Olimpik Eðitim DÝ: Doðal Sayýlar Saat ve dakikanýn kýsaltmalarý kullandýrýlmaz. Kýsa kola bakarak Saat 4'ü geçiyor. dediðinde 4'ü ne kadar geçti? Saat 5'e geliyor. dediðinde 5'e ne kadar var? sorularýyla yelkovanýn görevi fark ettirilir. 1 saatin 60 dakika, yarým saatin 30 dakika, çeyrek saatin 15 dakika olduðu vurgulanýr. Basketbol, futbol vb. karþýlaþmalarýn süresi kaç saat, kaç dakikadýr? 37

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık ÜNİTE : 1 ÖĞRENME : GEOMETRİ EYLÜL - EKİM 28 EYLÜL 02 EKİM 201 Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Nesnelerin, belli

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER 1 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Geometrik cisimlerden küp,

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1-2. (09 EYLÜL 21 EYLÜL) 10 ALANI: GEOMETRİ ALT ALANLARI : ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN Ders Programı Yardım Şekil Saygı Duygu Ulaşım Araçları Vücut Sağlık İletişim Nezaket Görsel Materyal

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Ders ve Ö renci Çal flma Kitab. 2. Kitap

Ders ve Ö renci Çal flma Kitab. 2. Kitap LKÖ RET M MATEMAT K 3 Ders ve Ö renci Çal flma Kitab 2. Kitap Yağmur Taşkın Bülent Alper Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 20.12.2010 tarih ve 262 say l kurul karar ile 2011-2012 ö retim y

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

ÜNİTE 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR

ÜNİTE 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR ÜNİTE 1 VE 16-20.09.2013 GEOMETRİ GEOMETRİ DÜZLEM NOKTA 1.Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2.Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1.Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. [!]

Detaylı

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ Ders: Matematik Sınıf: 6. Sınıf Öğrenme Alanı: Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme Beceriler: İletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme, problem çözme, tahmin etme Kazanımlar: 1. Düzlemsel bölgelerin

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (ünite-konu amaçları)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (ünite-konu amaçları) UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR (yıl sonunda) RİTMİK SAYMALAR BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (ünite-konu amaçları) 100 e kadar ikişer ritmik sayar. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR BAŞ. BİTİŞ (Kazanımlar)

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNLÜ YAYINLARI 3. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNLÜ YAYINLARI 3. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF 201 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNLÜ YAYINLARI 3. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 201 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 201 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ

EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ POSTER ÖRNEĞİ 405 EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programını desteklemek amacıyla aşağıdaki malzemelerin büyük bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DÜNYADA MATHANDCHESS

DÜNYADA MATHANDCHESS DÜNYADA MATHANDCHESS AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BREZİLYA ÇİN - EKVATOR FİLİPİNLER GÜNEY AFRİKA - HİNDİSTAN - İSPANYA - KANADA - MALEZYA - NİJERYA PERU - SİNGAPUR - TAYLAND - TAYVAN TÜRKİYE - ÜRDÜN - VİETNAM

Detaylı

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat EĞİTİCİLER İÇİN 1. Konunun Müfredattaki Yeri İlköğretim matematik yedinci sınıflara yönelik olan geometrik cisimler, öğrencilere dairesel silindirin ve küpün yakından tanımasına imkan sağlamaktadır. Bu

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK 4 DERS VE ÖÐRENCÝ ÇALIÞMA KÝTABI (1. KÝTAP) Nida TEMÝZ - Iþýl KARABIYIK - Þen GÜNEÞ Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2008 tarih ve 194 sayýlý kararýyla 2009-2010 öðretim yýlýndan itibaren

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

b b b b b b b b b b b b b b

b b b b b b b b b b b b b b 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı