Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta"

Transkript

1 Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali Yýldýrým Doç.Dr. Ercan Kiraz Komisyon Üyeleri Suat NAÝLER Benan AÐDELEN

3 ÖNSÖZ Öðretim Yýlý içinde öðretmenlerimiz tarafýndan uygulamada görülen eksikliklerin, aksaklýklar matematik komisyonuna iletilmiþtir. Bu eksiklikleri gidermek amacýyla komisyonumuz uzun ve titiz bir çalýþma yapmýþtýr. Avrupa Birliði ülkelerinin, Türkiye'nin, Ýngiltere'nin ve ABD'nin matematik öðretim programlarýnda yapýlan deðiþiklikleriden de yararlanarak ilkokul matematik programýný yeniden düzenledik. Komisyonumuz, Öðrenci merkezli eðitim, öðretim programý geliþtirme, yapýlandýrýcý eðitim, ölçme deðerlendirme vb. konularda hýzmetiçi eðitim ile güçlendirildi. Ayrýca çalýþmalarda geniþ bir uzman kadro komisyonumuza danýþmanlýk etti. Öðrencilerin düzeyine uygun olmadýðý düþünülen bazý konular programdan çýkarýlmýþ, öðrencilerin geliþtirmesi gereken tahmin yürütme vb beceriler göz önünde tutularak bazý konular da eklenmiþtir Öðretim Yýlý'nda pilot uygulamasý yapýlacak olan bu taslak program, siz öðretmenlerin görüþleri ve deðiþik etkinlik önerileriyle zenginleþecektir. 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 4

5 ÜNÝTE I 5

6 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL 1.1. Ritmik sayma 1. Rakamlarý okur, yazar. 2. Nesnelerin sayýsýný belirler ve bu sayýyý rakamla yazar içinde ileriye ve geriye doðru ikiþer, beþer ve onar sayar içinde dörder,30içinde üçer ilþeriye ve geriye doðru sayar. HAZIRLIK Öðretmen: Vurmalý birkaç müzik aleti, abaküs, sayý tablosu hazýrlamalý Öðrenci: öðrenci ders öncesinde evden fasülye, düðme getirmeli Öðrencilere ikiþer,dörder, üçer ve beþer ritmik saydýrýlýrken belirtilen sayýdan, kaç tane saydýðýnýn kaydý tutturulur. Örneðin; üçer ritmik saymada, baþlangýç sayýsýndan belirtilen sayýya kadar söylediði sayýlar yazdýrýlýr tane 3 saydým, 15 oldu. 3. söylediðin sayý nedir? 5. söylediðin sayý nedir? 6. söyleyeceðin sayý ne olacak? Yüzlük tablo kullanýlarak yapýlan sayma etkinliklerinde, sayýlarýn bulunduðu kutular boyanýr. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalý oluþturulan örüntüler yazýlýr. D.D. : Beden Eðitimi dersi D.Ý.: Doðal sayýlarda çýkarma , 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 veya Ýleriye ve geriye doðru ikiþer, üçer, dörder ve beþer saymalarda, ilgili sayýlarýn katlarýndan baþlatýlýr. Verilen yüzlük tablonun farklý ritmik saymalara göre doldurulmasý istenir. 6

7 1. Rakamlarý okur, yazar. 2. Nesnelerin sayýsýný belirler ve bu sayýyý rakamla yazar içinde ileriye ve geriye doðru ikiþer, beþer ve onar sayar içinde dörder,30içinde üçer ilþeriye ve geriye doðru sayar. dörder sayarken el iþaretleri kullanýlabilir HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL HAZIRLIKLAR Öðretmen: Vurmalý birkaç müzik aleti, abaküs, sayý tablosu hazýrlamalý Öðrenci: öðrenci ders öncesinde evden fasülye, düðme getirmeli , 28, 32, 36, diye devam ederken de ayný el iþaretleri ayný sýrayla kullanýlýr. -10'ar, 2'þer ve 5'er ritmik sayarken herhangi bir sayýdan baþlanabilir, örneðin 12'den baþlayarak 10'ar ritmik sayma gibi.. 1.Ritmik sayma D.D. : Beden Eðitimi dersi D.Ý.: Doðal sayýlarda çýkarma Ýleriye ve geriye doðru ikiþer, üçer, dörder ve beþer saymalarda, ilgili sayýlarýn katlarýndan baþlatýlýr. 7

8 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL 'e kadar olan sayýlarý okur 'e kadar olan sayýlarý yazar 'e kadar olan sayýlarý çözümler. Öðrenciler fasulyeler, sayma çubuklarý, onluk taban bloklarý vb. nesnelerden gruplar oluþturur. Bu nesne gruplarýný onluk ve birlik gruplarýna ayýrýr. Bunlara karþýlýk gelen sayýyý yazar ve okurlar 'e kadar olan sayýlarý okuma, yazma, çözümleme HAZIRLIK Öðretmen: Onluk taban bloklarý,sayma çubuklarý, fasulye Öðrenci: Sayma çubuklarý ve fasulyelerle gruplar oluþtururlar. 3 onluk 6 birlik 30 6 otuz altý 3 6 D.D. : Türkçe D.Ý.: Doðal Sayýlar Çözümleme çarpým þeklinde verilmeyecektir. Konuyla ilgili örnek sorular çözülür. 8

9 8. Sayý örüntüleri verilen sayý sýnýrlýlýklarý içerisinde oluþturulur. 4, 7, 10,, 16, 75, 70,, 60,, 50 10, 20, 30,, 50, 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL HAZIRLIKLAR Öðretmen: Yüzlük tablo hazýrlanýr. Öðrenci: Boya kalemi Eksik býrakýlan sayýlarýn bulunmasý istenir Sayý örüntüsü D.Ý. : Ritmik Sayýlar Örüntü oluþturma ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanýlýr. Öðrencilerden örüntü oluþturmalarý istenir. 9

10 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL 'den küçük olan doðal sayýlarý azdan çoða doðru sýralar. 10. Ýki sayý arasýnda az olaný söyler, yazar. 11. Ýki sayý arasýnda çok/fazla olaný söyler, yazar. Karþýlaþtýrýlacak sayýlar modellenir. Modellerde kullanýlan nesneler bire bir eþleþtirilir. Önce onluklarýn sayýlarýna baktýrýlýr. Onluk sayýlarý ayný ise birlikler dikkate alýnarak karþýlaþtýrma yaptýrýlýr. Karþýlaþtýrmada sayýlar arasý farka dikkat çekilir. Sonuç sözlü ve yazýlý olarak ifade ettirilir Azlýk-çokluk/azfazla/büyük-küçük HAZIRLIK Öðretmen: Onluk taban bloklarý Öðrenci: Karton, cetvel, makas 25, 37'den azdýr. 37, 25'ten fazladýr. Karþýlaþtýrma yaptýrýlýrken iki sayý arasýnda büyük, küçük ve eþit sembolleri kullanýlmamalýdýr. 50,70 20,21 43,12..v.s.verilen sayýlardan büyük olaný daire içine almasý istenir. 10

11 'den küçük en çok dört doðal sayýyý büyükten küçüðe sýralar 'den küçük en çok dört basamaklý sayýyý küçükten büyüðe doðru sýralar. Günlük yaþantýlardan uygun olaylar iliþkilendirilerek problemler oluþturulur ve karþýlaþtýrma yaptýrýlýr. Sýcaklýðýn sýfýrýn altýnda olmadýðý bir günde, dört ilçelerin hava sýcaklýklarý televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. Bu sayýlar kullanýlarak sýralama etkinlikleri yaptýrýlýr. 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sayý kartlarý, abaküs, renkli kalem vb Öðrenci: Renkli kalem, fasulye, boncuk vb Sýralama D.D. : Hayat Bilgisi, Türkçe, Beden eðitimi büyük, küçük ve eþit sembolleri kullanýlmadan sýralama yaptýrýlýr. Ailesinde yer alan fertlerin yaþlarýný büyükten küçüðe sýralar 11

12 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL 14. Sýra bildiren sayýlarý sözlü olarak kullanýr. 15. Sýra bildiren sayýlarý yazýlý olarak kullanýr. Ýçinde sýra sayýlarýnýn geçtiði bir öykü yazdýrýlýr veya bir oyun oynatýlýr Sýra Sayýlarý HAZIRLIK Öðretmen: Sayý kartlarý, sandalye, sayý boncuðu vb Öðrenci: sandalye, renkli kalem, fasulye vb D.D.: Türkçe, Beden Eðitimi, Hayat Bilgisi Yazýlan öykü deðerlendirilir. 12

13 16. Ýki basamaklý doðal sayýlarýn hangi onluða daha yakýn olduðunu belirler. 23 sayýsýnýn 20'ye mi yoksa 30'a mý daha yakýn olduðu, cetvel modeli üzerinde belirletilir HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sayý kartlarý, cetvel Öðrenci: Cetvel, renkli kalem 23 sayýsý, 20'ye daha yakýndýr Yuvarlama D.Ý. : Uzunluklarý ölçme, Uzamsal iliþkiler Model olarak cetvel kullanýlmalý Beþ ve onun katý olmayan sayýlar seçilmeli Verilen bir sayýnýn en yakýn onluða yuvarlanmasý istenir. 13

14 10 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL 17. Deste ve düzineyi örneklerle açýklar. 18. Bir destenin 10, bir düzinenin 12 tane olduðunu kavrar. Ayný türden 10 kalem, 10 kuru boya vb. nesnelerin sayýsýnýn bir deste; ayný türden 12 bardak, 12 silgi vb. nesnelerin sayýsýnýn bir düzine olduðu öðrencilerin vereceði baþka örneklerle vurgulanýr Deste - düzine HAZIRLIK Öðretmen: Kalem, boya, bardak, silgi vb Öðrenci: Kalem, silgi, boya Deste ve düzinedeki nesnelerin eþ özellikli olmasý gerektiðine dikkat çekilir. Ara Deðerlendirme/Ünite sonu deðerlendirmesi 14

15 19. Büyük sayý üzerine küçük sayýyý onar onar sayarak toplar. 20. On ve onun katý olan iki sayýdan sayýlardaki sýfýrlar dikkate alýnmaksýzýn, onlar basamaðýndaki sayýlar toplanýr ve rakamlarýn basamak deðerleri toplamý ile iliþkilendirilir. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Onluk kartlar, onluk taban bloklarý, torba Verilen iki sayýyý toplar toplamý söyler onluk + 5 onluk = 9 onluk= 90 veya HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA Zihinden toplama Ders içi: Doðal Sayýlar Ýki basamaklý doðal sayýlar toplatýlýrken çözümlemeden de yararlanýlýr. En fazla üç sayýnýn eldesiz toplandýðý iþlemler yaptýrýlýr v.s gibi sayýlarý zihninden toplar. 15

16 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 21. Toplamlarý 100'e kadar olan doðal sayýlarla eldesiz toplama iþlemi yapar. Ýki basamaklý iki doðal sayý seçtirilerek; (i) iþlemi onluk taban bloklarý ile önce modellenerek yaptýrýlýr. Onluklar Birlikler 'e kadar eldesiz toplama HAZIRLIK Öðretmen: Onluk taban bloklarý, sayma çubuklarý getirir (ii) Sayýlarýn, önce birlikleri sonra onluklarý kendi aralarýnda toplatýlýr onluk + 3 birlik onluk + 5 birik? 5 onluk + 8 birlik Ders içi: Doðal Sayýlar Ýki basamaklý doðal sayýlar toplatýlýrken çözümlemeden de yararlanýlýr. Ev ödevi verilir. 16

17 22. Toplama iþleminde toplananlarýn yerleri deðiþtirildiðinde, toplamýn deðiþmediðini kavrar. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Toplananlarýn yerlerinin farklý olduðu kartlar Toplama iþleminde toplananlarýn yerlerinin deðiþtirilebileceði ve toplamýn deðiþmeyeceðini ayný iþlemle göstermeleri saðlanýr = = HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 2.3.Toplamada deðiþme özelliði D.Ý.: Doðal sayýlar Çýkarmada deðiþme özelliðinin olmadýðýna dikkat çekilir. Deðiþme özelliðine uygun örnek yazmalarý istenir. 17

18 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 23. Eldeli toplama iþlemi yapar. 24. Toplama iþleminde eldenin ne anlama geldiðini modellerle açýklar. Onlar ve birler evi etkinliði kullanýlarak eldeli toplama kavratýlýr. Birler basamaðýnda 10'dan büyük bir sayý çýktýðýnda, oradaki 10'un onlar kutusuna geçtiði söylenir Eldeli toplama HAZIRLIK Öðretmen: Sayý kartlarý = 62 + Ders içi: Doðal Sayýlar Üç doðal sayýnýn toplandýðý ve eldenin iki onluk olduðu iþlemlerde yaptýrýlýr. Ev ödevi verilir. 18

19 25. Ýki doðal sayýnýn toplandýðý iþlemde verilmeyen toplananý belirler. Modeller kullanýlarak toplamanýn karþýlaþtýrma, üzerine sayarak tamamlama anlamlarýndan yararlanýlarak verilmeyen toplanan buldurulur. 13+ =28 iþleminde verilmeyen sayý, cetvel modeli kullanýlarak belirletilebilir. 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Abaküs, taban bloklarý, cetvel Verilmeyen toplananý bulma Öðrenci: Cetvel Ayný iþlemde bilinmeyen sayýyý buldurmak için 13'ün üzerine onluk taban bloklarý kullandýrarak 28'e kadar saydýrýlýr. Ders içi: Doðal Sayýlar Öðretmen farklý stratejiler geliþtirmeleri ve geliþtirdikleri stratejileri açýklamalarý saðlanýr =27 boþ býrakýlan yere hangi sayý yazýlmalýdýr. 19

20 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 'yi geçmeyen 2 sayýyý zihinden toplar. 26. Toplamlarý 50'yi geçmeyen iki doðal sayýyý zihinden toplar. HAZIRLIK Öðretmen: Sayý kartlarý Öðrenci: Verilen sayýlar, onluk ve birliklerine ayrýlarak aralarýnda toplatýlýr. Büyük sayý üzerine küçük sayý kadar saydýrma vb. stratejiler kullandýrýlarak öðrencilerin toplamlarý zihinsel olarak bulmalarý saðlanýr iþleminde, önce onluklarý toplarým, iþleminde, önce onluklarý toplarým, 20 eder. Sonra 8 ile 7 yi Ders içi: Doðal Sayýlar Öðrenciler zihinden toplama yaparken deðiþik stratejiler geliþtirmelerine fýrsat verilir. Sözlü sýnav 20

21 27. Toplamý 100'e kadar olan iki doðal sayýnýn toplamýný tahmin eder. 28. Tahmini iþlem sonucuyla karþýlaþtýrýr. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sayý kartlarý iþleminin sonucunu tahmin ettirirken, 27'nin 30'a, 44'ün 40'a yakýn olduðu buldurularak = 70 toplamý elde ettirilir. Daha sonra iþlem yaptýrýlarak tahminini iþlem sonucuyla karþýlaþtýrýr. Baþka uygulamalarla birlikte tartýþmalar yaptýrýlýr. Bu tartýþmalarda en yakýn tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduðu vurgulanýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 2.7. Toplamý tahmin eder (100'e kadar). Ders içi: Doðal sayýlar Tahminin doðru ve yanlýþ deðerlendirilmesi yerine sonuca yakýnlýðý ve amaca uygunluðu dikkate alýnarak deðerlendirme yapýlmalýdýr. Sözlü sorularla tahmin yaptýrýlýr. 21

22 3 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL DA TOPLAMA 29. Doðal sayýlarla toplama iþlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Günlük yaþantý durumlarý ile ilgili problemler çözdürülür. Benzer problemler kurdurulur. 15 fýndýðým vardý. Annem bir miktar fýndýk verince toplam 28 tane fýndýðým oldu. Acaba annem bana kaç tane fýndýk verdi? 2.8. Problem çözme-kurma HAZIRLIK Öðretmen: Boncuk, fasulye, kalem, meyve Öðrenci: Meyve, kalem, silgi,, boncuk 15 +? = 28 D.D.: Hayat Bilgisi dersi, Sosyal Bilgiler dersi Toplamanýn farklý anlamlarýný içeren problemler seçtirilir. Toplamý en çok iki basamaklý olan doðal sayýlarla, en çok iki iþlemi gerektiren problemler çözdürülür. Ara deðerlendirme/ ünite sonu deðerlendirmesi 22

23 'den küçük ve 10'un katý olan iki doðal sayýnýn farkýný zihinden bulur. Dosya kaðýdýndan 10 eþ parça kâðýt kesilir. Kâðýtlarýn üzerine 10 ve 10'un katlarýndan oluþan sayýlar yazýlýr. 50'den büyük sayýlar bir tarafa, 50 ve 50'den küçük sayýlar diðer tarafa ayrýlýr. Ayrýlan kâðýtlar katlanýr. Her iki gruptan birer kâðýt seçtirilir ve zihinden çýkarmalar yapýlýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Dosya kâðýdý, mürekkepli kalem Öðrenci: Karton, renkli kalem, kareli kâðýt 3.1. Zihinden çýkarma D.D. : Hayat Bilgisi dersi, Sosyal Bilgiler dersi Çýkarma iþleminin farklý anlamlarý ile ilgili etkinlikler de yaptýrýlýr = 12-6= 8-7= v.s gibi verilen sayýlarý zihinden çýkarýr. 23

24 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA 3.2. Onluk bozmadan çýkarma 'den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur. 32. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur. 33. Onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. HAZIRLIK Öðretmen: Onluk taban bloklarý Öðrenci: Ýki basamaklý bir doðal sayý seçtirilerek bunlarýn somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar hâlinde modelleri yaptýrýlýr. Bundan, istenilen kadarý ayýrtýlarak, eksilttirilerek veya azalttýrýlarak fark buldurulur ve iþlemin matematik cümlesi yazdýrýlýr iþlemi onluk taban bloklarý kullandýrýlarak yaptýrýlýr: Onluk bozmanýn anlamý vurgulanýrken çözümlemeden de yararlanýlýr. Onluk taban bloklarý, sayma çubuklarý vb. materyallerle modellenir ve iþlem açýklattýrýlýr. Konu ile ilgili ev ödevi verilir. 24

25 34. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur, onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. Eksilenin birliklerinin, çýkanýn birliklerinden az olduðu bir çýkarma iþlemi seçilir. Eksilen onluk ve birlik, gruplar hâlinde somut nesnelerle modellenir. Eksilenin bir onluðu, on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Birliklerin farký buldurulur. Sonra onluklarýn farký buldurularak iþlem tamamlanýr. Bu iþleme onluk bozarak yapýlan çýkarma iþlemi dendiði vurgulanýr ve iþlemin matematik cümlesi yazdýrýlýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Onluk taban bloklarý Öðrenci: iþlemi onluk taban bloklarý kullandýrýlarak yaptýrýlýr Onluk bozarak çýkarma Onluk bozmanýn anlamý vurgulanýrken çözümlemeden de yararlanýlýr Alt alta verilen iþlemleri çözmesi istenir. 25

26 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA 'e kadar olan doðal sayýlarla yapýlan çýkarma iþleminde sonucu tahmin eder. 36. Tahminini iþlem sonucuyla karþýlaþtýrýr iþleminin sonucunu tahmin ettirirken 53'ün 50'ye, 38'in 40'a yakýn olduðu buldurularak iþleminin farký belirletilir. Sonra iþlemi yaptýrýlarak sonuç tahminle karþýlaþtýrýlýr Sonucu tahmin etme HAZIRLIK Öðretmen: Sayý kartlarý Öðrenci: Karton, renkli kalem D.D. : Hayat Bilgisi dersi, Sosyal Bilgiler dersi Öðrencilerin deðiþik tahmin stratejileri geliþtirmelerine ortam saðlanmalýdýr. Okulumuzla komþu okul arasýndaki basketbol maçý 60/75 sonuçlanmýþtýr. Galip gelen okul takýmý maçý tahminen kaç sayý farkla kazanmýþtýr? 26

27 37. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma iþleminde verilmeyen eksileni bulur. 38. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma iþleminde verilmeyen çýkaný bulur. Eksilen veya çýkan buldurulurken, çýkarmanýn azaltma, eksiltme, üzerine sayma, karþýlaþtýrma veya geriye doðru sayma stratejileri kullandýrýlarak iþlemler yaptýrýlýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sayý kartlarý, renkli kalem Öðrenci: Karton, makas, renkli kalem Masanýn üzerinde 78 sayýsýna karþýlýk gelen onluk taban bloklarý olmasý gerekmektedir. Bunlardan bazýlarý kâðýdýn altýnda kalmýþtýr. Kâðýdýn altýnda kalan bloklar hangi sayýya karþýlýk gelir? 3.7. Verilmeyeni bulma D.D. : Hayat Bilgisi dersi Öðrencilerin farklý stratejiler geliþtirmeleri saðlanýr. 14 -? = 9 iþleminde soru iþareti olan yere hangi sayý gelmelidir? 27

28 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA 39. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çýkarmanýn farklý anlamlarýný içeren problemler verilir. Baþlangýç etkinliklerinde problemler, somut nesnelerle modellenerek çözdürülür. Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla baðlantýlý problemler çözdürülür ve kurdurulur Problem kurma ve çözme HAZIRLIK Öðretmen: Sayý kartlarý, kalem, tahta, tebeþir Öðrenci: Defter, kalem, küçük kartonlar D.D.: Türkçe Dersi kendini yazýlý olarak ifade edebilme En çok iki basamaklý doðal sayýlarla,en çok iki çýkarma iþlemini gerektiren problemler çözdürülür. Problemlerdeki veri ve iþlem sonuçlarý bu sýnýftaki sayý sýnýrlýlýklarý içerisinde olmalýdýr. Ünite sonu deðerlendirme sorularý 28

29 40. Ýki sayýyý çarpmanýn ne anlama geldiði modellerle açýklanýr. Ayný sayýda nesnelerden gruplar oluþturulur. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayýsý buldurulur. Bu toplamýn, grup sayýsý ile bir gruptaki nesne sayýsýnýn çarpýmý olduðu fark ettirilir. 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇARPMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kalem, tahta çubuklar, fasulye Öðrenci: Renkli kalem, fasulye, boncuk = = Çarpma kavramý D.D. : Hayat Bilgisi dersi D.Ý. : Doðal sayýlarda toplama 29

30 3 HAFTA ÜNÝTE Toplamlarý 20'ye kadar ve toplananlarý ayný olan toplama iþlemlerini, çarpma iþlemine dönüþtürerek çarpma iþlemini yapar. Somut nesnelerle modelleme yaptýrýlýr. DOÐAL DA ÇARPMA 4.2. Toplamý 20'ye kadar olan sayýlarla çarpma HAZIRLIK Öðretmen: Tahta çubuklar, kalemler vb Öðrenci: Renkli kalemler, fasulye, boncuk,bilye vb = = 12 3 tane 4 12 eder. Öðrencilerden kullanýlan modele uygun ifadeler seçerek çarpma iþlemine karþýlýk gelen durumu sözel olarak açýklamalarý istenir. Örneðin; Ýçinde 4 tane kurabiye olan kutulardan 3 tane var. vb. D.Ý. : Ritmik Sayýlar çarpan ve çarpým kelimeleri ile X (çarpý) iþaretinin çarpma iþlemine ait ifadeler olduðu vurgulanarak kaç tane, kaç kere ifadelerinin çarpma iþlemiyle iliþkisi belirtilir. Sözlü olarak çarpma iþlemleri sorulur. 30

31 42. Çarpma ve toplama iþlemi arasýndaki iliþkiyi kavrar. Çarpma iþleminin ayný sayýnýn sürekli toplanmasý olduðu vurgulanarak bol örnekle taným kavratýlýr = 4 tane / kere 2 = 8 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Boncuk, tahta çubuklar, abaküs Öðrenci: Fasulye, bilye Daha sonra tane / kere sözcüðü yerine çapým sembolü kullanýlýr Çarpma ile toplama arasýndaki iliþki D.Ý. : Doðal sayýlarda toplama Verilen toplama iþlemlerini, çarpma olarak yazmalarý istenir. ÖR: = v.s. 31

32 3 HAFTA 'a kadar olan sayýlarý 2,3,4 ve 5 sayýlarýyla çarpar. Öðrencilerin yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla iliþkilendirerek çarpým tablosunu oluþturmalarý saðlanýr. ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA , 3,4 ve 5 ile çarpma (10 a kadar olan sayýlarla) HAZIRLIK Öðretmen: Yüzlük tablo Öðrenci: Renkli boya kalemi D.Ý. : Doðal sayýlarda toplama, ritmik saymalar Çarpým tablosundaki 4 ile ilgili satýr, yüzlük tabloda dörder ritmik saymayla buldurulur. Çarpma iþlemi yaptýrýrken ritmik sayma ve modellerden yararlanýlýr. Çarpým tablosunun eksik yerlerini tamamlar. 32

33 44. Çarpma iþleminde 1 ve 0 ýn etkisini açýklar. 3 1 olduðu ve = olduðu = 0 modeller üzerinde düþündürülerek fark ettirilir. 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Karton, kalem, meyve, tabak vb Öðrenci: Bardak, tabak, meyve vb. - Çarpmada sýfýr sayýsýnýn yutan eleman olduðu bilgisi aktarýlýr. 3 x 0 = 0 0 x 0 = 0 0 x 7 = 0 - Bir sayýsýnýn etkisiz eleman olduðu bilgisi aktarýlýr. 1 x 4 = 4 3 x 1 = Çarpmada 1 ve 0'ýn etkisi D.Ý. : Toplamada sýfýrýn etkisi 5 X? = 5 5 X? = 0 Yukarýdaki iþlemlerde? yerine gelebilecek sayýlarý yazýnýz. 33

34 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA 45. Çarpma iþleminde çarpanlarýn yerleri deðiþtirildiðinde çarpýmýn deðiþmeyeceðini gösterir. Çarpma iþleminin bir modeli yaptýrýlýr. Bu modelin uygun konumlarý ile çarpýmýn deðiþmediði fark ettirilir Çarpmada deðiþme özelliði HAZIRLIK Öðretmen: Öðrenci: = = 6 D.Ý.: Toplamada deðiþme özelliði Çarpma iþlemleri en çok 5'e kadar olan doðal sayýlarla yaptýrýlýr. 2 X? = 6 X 2 eþitliðinde? olan yere gelecek sayýyý iþlem yapmadan bulunuz. 34

35 46. Çarpýmý 100'ü geçmeyen ve bir çarpaný 10 olan çarpma iþlemlerini zihinden yapar. 1 10= =20 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA HAZIRLIKLAR Öðretmen: Öðrenci: ile çarpma (çarpýmý 100'ü geçmeyecek) 10 10=100 D.Ý.: Doðal sayýlarda toplama iþlemi Sözlü sorular sorulur 35

36 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL DA ÇARPMA 47. Biri çarpma iþlemi olmak üzere en çok iki iþlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. Masadaki dört tabakta ikiþer portakal vardýr. Portakallardan 3 tanesi alýnýrsa kaç portakal kalýr? 4.8. Problem çözme ve kurma (100'ü geçmeyecek) HAZIRLIK Öðretmen: Bilye, boncuk Öðrenci: Meyve, tabak, boncuk 4 2 = 8 portakal var. 8 3 = 5 portakal kalýr. D.D. :Türkçe dersi yazma öðrenme alaný kendini yazýlý olarak ifade etme. Problemler en çok iki adýmda çözülecek þekilde vurgulanýr. Bir basamaklý doðal sayýlar ile 2,3,4,5 sayýlarý kullandýrýlarak çarpma iþlemleri yaptýrýlýr. Ara deðerlendirme 36

37 48. Kalansýz olarak gruplandýrýlabilen en çok 20 nesneyi birerli, ikiþerli,üçerli, dörderli ve beþerli gruplandýrarak grup sayýsýný belirtir. Yiyecek ve giyeceklerden oluþan 6 yardým paketi, depremzede ailelere daðýtýlacaktýr. Her aileye 2 yardým paketi verilecektir. Kaç aile bu yardýmdan yararlanýr? 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL DA BÖLME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Tahta çubuklar, renkli taþlar, çubuk makarna, sayma çubuðu Öðrenci: Boncuk, bilye, fasulye 3 aile yardým paketi alýr Bölme kavramý geliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motor geliþim, problem çözme, iliþkilendirme, takým stratejileri Doðal sayýlarla çýkarma iþlemi 37

38 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL DA BÖLME 49. En çok 20 nesneyi kalansýz olarak 2,3,4 ve 5 gruba eþit olarak paylaþtýrarak her gruptaki nesne sayýsýný belirtir. Bölmenin eþit paylaþma anlamýný vurgulamak için problemler, model kullanýlarak çözdürülür. 8 elmayý dört çocuða eþit sayýda paylaþtýrdýðýmýzda her bir çocuðun kaçar elmasý olur? 'ye kadar olan sayýlarla kalansýz bölme (1,2,3,4,5 ile bölme) HAZIRLIK Öðretmen: Plastik bardak, boncuk, bilye vb Öðrenci: Meyve,plastik tabak Doðal sayýlarla çýkarma iþlemi Bölmenin gruptaki nesne sayýsýný bulma olduðunu fark ettirirken somut nesneler kullanýlýr ve günlük hayattaki örneklerden oluþan problemlerden yararlanýlýr. 38

39 50. Eksileni 20'yi geçmeyen ve çýkanlarý ayný olan ardýþýk çýkarma iþlemini, bölme iþlemine dönüþtürerek bölme iþlemini yapar. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir, sonra iþlem yaptýrýlýr. 12 fýndýk 4 kiþiye eþit olarak paylaþtýrýlýrsa her birinin kaç fýndýðý olur? 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL DA BÖLME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sayma çubuðu Öðrenci: Paket lastiði ÞEKÝL GÝRECEK 12 4 = 8 1. paylaþtýrma = 4 2. paylaþtýrma = = 0 3. paylaþtýrma = 3 fýndýk düþer Bölme ile çýkarma arasýndaki iliþki Ders içi: Doðal sayýlarda çýkarma iþlemi 39

40 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL DA BÖLME 51. Çarpma ve bölme arasýndaki iliþkiyi kavrar. Örnek: 2 3=6 6 2=3 6 3= Bölme ile çarpma arasýndaki iliþki HAZIRLIK Öðretmen: Sayma çubuðu Ders içi: Doðal sayýlarda dört iþlem Ev ödevi verilir 40

41 52. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliþkiyi açýklar. Bütün modelleri, eþ parçalara katlanabilen, kesilebilen, ayrýlabilen somut nesnelerden seçtirilir. Bu modelleri iki eþ parçaya katlatarak, kestirerek veya ayýrtarak yarým elde ettirilir. Her bir yarýmý da iki eþ parçaya katlatarak, kestirerek veya ayýrtarak çeyrek elde ettirilir. Bu iþlemler sonucunda bütünden iki yarýmýn ve yarýmdan da iki eþ çeyreðin elde edildiði, dolayýsýyla bütünün dört eþ çeyrekten meydana geldiði fark ettirilir. Buna dayanarak bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliþki açýklatýlýr. 1 HAFTA ÜNÝTE 6 KESÝRLER HAZIRLIKLAR Öðretmen: Meyve, býçak, kaðýt..v.b. Öðrenci: Meyve, kaðýt, makas Bütün Yarým yarým çeyrek 6.1. Bütün 6.2. Yarým 6.3.Çeyrek Bütün 2 yarým 4 çeyrek Bütün, 2 yarýmdan oluþur. Yarým, 2 çeyrekten oluþur. Bütün 2 yarým ve 4 çeyrekten oluþur. Ders içi: Doðal sayýlarda bölme iþlemi Bütünler eþ parçalara ayrýlabilecek nitelikte seçtirilir. Ayþe yarým elma, Ahmet 3 çeyrek elma yedi. Hangisi daha fazla elma yedi;? 41

42 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝK CÝSÝMLER 7.1. Küp ve prizma 53. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köþeleri ve ayrýtlarý gösterir. HAZIRLIK Öðretmen: Kutu, kibrit kutusu, küp þeker vb. Öðrenci: Kutu, kibrit kutusu, küp þeker vb. Kutu, paket vb. modeller üzerinde yüz, köþe ve ayrýtlarý göstermeleri saðlanýr. Uygun bisküvi kutusu, küp þeker vb. küp modelleri, kibrit kutusu, kalýp sabun, kitap vb. dikdörtgenler prizmasý modelleri, gaz yaðý tenekesi, kolonya kutusu vb. kare prizmasý modelleri, uygun bina çatýsý, çadýr vb. üçgen prizmasý modelleri olarak kullandýrýlarak bunlarýn yüzleri, ayrýtlarý ve köþeleri fark ettirilir. Diðer Dersler: Hayat Bilgisi Geometrik cisimlerdei ayrýt kavramý ile geometrik þekillerdeki kenar kavramý vurgulanýr. Kibrit kutusundan þekiller yaptýrýlýr. 42

43 GEOMETRÝ 54. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Öðrencilerin ucu açýlmamýþ yuvarlak kalem, dondurma külâhý, ilâç kutusu, top, portakal vb. modeller üzerinde yüzleri belirleyip göstermeleri saðlanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝK CÝSÝMLER HAZIRLIKLAR Öðretmen: Dondurma külahý, ilaç kutusu vb. Öðrenci: Dondurma külahý, ilaç kutusu vb 7.2. Silindir, koni ve küre Silindir, koni ve kürede ayrýt bulunmadýðý vurgulanýr. Örnek modeller sýnýfa getirilir. 43

44 GEOMETRÝ 3 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL DA ÇIKARMA 7.3. Küp, dikdörtgen, Üçgen ve kare prizma 55. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizmasý modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. HAZIRLIK Öðretmen: Tahta çubuklar Öðrenci: Tahta çubuklar a. Küp modelleri kullanýlarak karesel bölge, b. Dikdörtgenler prizmasý modelleri kullanýlarak dikdörtgensel bölge, c. Üçgen prizma modelleri kullanýlarak üçgensel bölge, ç. Silindir ve koni modelleri kullanýlarak dairesel bölge fark ettirilir. Geometrik cisimlerin yüzlerini boyatarak veya baský tekniði kullanýlarak karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire biçimsel olarak algýlatýlýr. Hayat Bilgisi dersi ( sýrasýnýn resmini çizebilir), Türkçe görsel sunuve okuma Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken taným yapýlmaz. Geometrik cisimlerle ilgili model ve resim toplar 44

45 GEOMETRÝ 56. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sýnýrlarýnýn isimlerini belirtir. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire için pencerelerin camý ; kare, dikdörtgen, üçgen ve çember için de pencerelerin çerçevesi model olarak kullanýlýr. Trafik levhalarýnýn hangi geometrik þekillere benzedikleri tartýþtýrýlýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝK CÝSÝMLER HAZIRLIKLAR TÜRKÝYE 7.4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire Hayat Bilgisi dersi Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember isimlendirilirken tanýmlarý verilmez. Konu ile ilgili test uygulanýr 45

46 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝK CÝSÝMLER 7.5. Kare, dikdörtgen, üçgen,çember 57. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluþturur. HAZIRLIK Öðretmen: Kürdan, çubuk, makarna, tel...v.s Sýnýfýn tavaný ve tabaný ile tahtanýn, masanýn, sýranýn, kitabýn, kâðýdýn kenarlarý, fotoðraf çerçevesi model aldýrýlarak kenar ve köþe kavramlarý algýlatýlýr. Geometri tahtasý, plastik çubuklar, kürdan, çubuk makarna, tel vb. nesneler kullanýlarak kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluþturulur. Bu þekillerin kapalý þekiller olduðu vurgulanýr. Kare, dikdörtgen, çember ve üçgen modelleri kullanýlarak ev, büyüteç, robot vb. þekiller oluþturulur. Hayat Bilgisi, Resim dersi Kare, dikdörtgen, üçgen modelleri oluþturulurken bir köþeden ya da kenarýn bir yerinden (çemberin herhangi bir yerinden) kesilerek elde edilen þekillerin açýk þekiller olduðu belirtilir. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çemberin çizimleri yapýlmaz. Kare, dikdörtgen, çember ve üçgen modelleri kullanýlarak, ev, büyüteç, robot v.b.. oluþturulan þekiller deðerlendirilir. 46

47 GEOMETRÝ 58. Simetriyi, modelleri ile açýklar. Kelebeðin kanatlarý, çiçek, yaprak, kumaþ, kilim desenleri vb. modeller üzerinde gözlemler yaptýrýlarak simetrik oluþumlar kavratýlýr.... HAFTA ÜNÝTE 8 GEOMETRÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Simetri aynasý, örüntü bloklarý 8.1. Simetri Diðer Dersler: Hayat Bilgisi, Resim dersi Simetri aynasý kullanýlarak kareden dikdörtgenler, dikdörtgenden kareler ve üçgenden de deðiþik geometrik þekiller oluþturmalarý saðlanýr. Konu ile ilgili sorulardan oluþan ev ömdevi verilir. 47

48 GEOMETRÝ... HAFTA 59. Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlar. Örüntüdeki ögeler arasýndaki iliþki açýklatýlarak eksik býrakýlan ögeler tamamlatýlýr. ÜNÝTE 9 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 9.1. Örüntü HAZIRLIK Öðretmen: Karton veya tahtadan renkli daire ve üçgenler, örüntü bloklarý Öðrenci: Eliþi kaðýdý, makas Kâðýt, kumaþ vb. malzemeden kestirilen özel düzlemsel modeller kullanýlarak örüntüler oluþturulur. Diðer Dersler: Resim dersi Verilen veya oluþturulan örüntüdeki iliþkiler açýklatýlýr. Örnek örüntüler verilerek eksik býrakýlan öðelerin tamamlatýlmasý istenir. 48

49 ÖLÇME 60. Standart olmayan ölçü birimlerini tanýr. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kitap, defter, kalem vb. Öðrenci: Kitap, defter, kalem vb. Sýra, yazý tahtasý vb. uzunluklar; karýþ-parmak, adým-ayak vb. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. Sonuçlar; Kitabýn boyu 2 karýþ 3 parmaktýr., Sýnýfýmýzýn uzunluðu 15 adým 3 ayaktýr. gibi ifadelerle karýþ, parmak adým, ayak vb. birimleriyle yazdýrýlýr. Standart olmayan ölçme birimlerinde; öðretmenin karýþý-öðrencinin karýþý, öðretmenin adýmý-öðrencinin adýmý vb. ölçümler karþýlaþtýrýlarak standart ölçme araçlarýnýn gerekliliði fark ettirilir. Yazý tahtasý, okul koridoru vb. uzunluklarý ölçmek için adýmdan ya da karýþtan daha uzun ve herkesin kabul edeceði standart bir ölçme aracýna olan gereksinim açýklatýlýr. 5 HAFTA ÜNÝTE 10 UZUNLUK ÖLÇME Standart olmayan ölçü birimleri Vücudumuzun bel kýsmýnýn, aðaç gövdesinin vb. uzunluklarýnýn hangi standart ölçme aracý ile ölçüleceði tartýþtýrýlýr. Diðer Dersler: Beden eðitimi dersi Konuya uygun test uygulanýr. 49

50 ÖLÇME 5 HAFTA ÜNÝTE 10 UZUNLUK ÖLÇME Metre ve Santimetre 61. Uzunluklarý metre ve santimetre birimleriyle ölçer. HAZIRLIK Öðretmen: Mezur, cetvel Öðrenci: Cetvel, ip, karton Ölçme etkinliklerine baþlarken ilk olarak bir metre uzunluðunda ip, karton þerit, çýta vb. araçlarla ölçme yaptýrýlýr. Sýnýftaki arkadaþlarýnýn boylarýnýn veya kulaçlarýnýn uzunluklarý; yaptýklarý 1 metre uzunluðundaki ip, kâðýt þerit vb. ile ölçtürülür. Yapýlan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduðu durumlarda, 1 metreden ne kadar fazla? sorusu ile santimetreye olan ihtiyaç fark ettirilir. Metre ve santimetre birimleri ile ayrý ayrý ölçmeler yaptýrýlýr. Her iki birimle yeterli ölçme becerileri kazanýldýktan sonra, metre ve santimetrenin birlikte kullanýldýðý ölçmeler yaptýrýlarak Sýranýn uzunluðu 1 metre 15 santimetredir., Öðretmenin masasýnýn uzunluðu 1 metre 30 santimetredir. þeklinde ifade etirilmesi saðlanýr. Diðer Dersler: Hayat bilgisi, Sosyal bilgiler, Fen ve Teknoloji, Beden Eðitimi Problemler, bu sýnýfýn sayý ve iþlem sýnýrlýlýklarý içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Sýranýn uzunluðu, kitabýn boyu...v.b. cetvelle öðrencilere ölçütülür ve sonuçlar deðerlendirilir. 50

51 ÖLÇME 62. Paralarýmýzý tanýr. 1, 5 YTL ve 25, 50 YKr ile hangi okul ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanabileceði, marketten neler alýnabileceði vb. tartýþtýrýlýr. Alýþveriþ fiþi veya fatura üstünde, alýnan ürünle bu ürüne karþýlýk gelen deðerler inceletilir.... HAFTA ÜNÝTE 11 PARALAR HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kaðýt ve madeni paralar 11.1 Paralar Öz yönetim yeterlilikleri, akýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsal geliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motor geliþim, problem çözme, iliþkilendirme, Giriþimcilik, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma, Hayat Bilgisi dersi, doðal sayýlarla toplama iþlemi, doðal sayýlarla çýkarma iþlemi, doðal dsayýlarla çarpma iþlemi Kaðýt ve madeni paralarýn tümü tanýtýlýr. 1 YTL, 5 YTL'ye ve 50 yeni kuruþa markettenneler alýnabileceðinin araþtýrýlmasý istenir ve bu deðerlendirilir. 51

52 ÖLÇME... HAFTA ÜNÝTE 12 ZAMAN ÖLÇÜLERÝ 63. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar. Akrep ve yelkovanýn, tam ve yarým saatlerdeki konumu tartýþtýrýlýr. Saat istenilen bir tam saat konumuna getirilerek okutulur. Saatin ayar düðmesi çevrilerek yelkovan 6'ya getirildiðinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur Tam ve yarým saat HAZIRLIK Öðretmen: Karton, renkli kalem, makas Öðrenci: A3 boyutunda resim kaðýdý, renkli kalem, makas, daire çizmeye yardýmcý olabilecek bir nesne Saat üzerindeki 12'nin üzerine saydýrýlarak sayýsal saatte 13.00'ün, 14.00'ün ne anlama geldiði tartýþtýrýlýr 'un, 14.30'un sayýsal saatte ne anlama geldiði tartýþtýrýlýr. Bir ve yarým saatlik zaman içinde yapýlan iþler sýnýfa sunulur. Diðer Dersler: Hayat Bilgisi dersi, Beden Eðitimi, Türkçe dersi kendini yazýlý ve sözlü olarak ifade edebilme, kesirler Problemlerle ilgili çalýþýlan sayýlar ve iþlemler bu sýnýfýn sýnýrlýlýklarý içinde aldýrýlýr. Konu ile ilgili ev ödevi verilir 52

53 ÖLÇME 64. Kilogramýn kullanýldýðý yerleri belirtir. Kilogramýn kullanýldýðý yerleri belirtir. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Kilogramla ilgili problemleri çözer,kurar....3 HAFTA ÜNÝTE 13 AÐIRLIK ÖLÇÜLERÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Terazi Öðrenci: Meyve, sebze 13. Kilogram Diðer Dersler: Hayat bilgisi, Sosyal bilgiler Problemler, bu sýnýfýn sayý ve iþlem sýnýrlýlýklarý içerisinde düzenlenir. Bir kutuda 5 kilogram elma vardýr. Ayný özellikteki 3 kutuda kaç kilogram elma olur? 53

54 ÖLÇME... HAFTA ÜNÝTE 14 SIVI ÖLÇÜLERÝ Standart olmayan sývý ölçüleri 65. Standart olmayan sývý ölçme birimlerini kullanarak sývýlarýn miktarýný ölçer. HAZIRLIK Öðretmen: Bardak, kaþýk, sürahi vb Öðrenci: Plastik fincan, plastik bardak vb Sürahideki suyun kaç su bardaðý, kaç çay bardaðý olduðu belirletilir. Leðen, sürahi vb. farklý büyüklükte iki kap kullanýlarak bunlarýn içine ayný bardakla eþit hacimde su doldurtulur. Ýçlerinde eþit miktarda su olmasýna raðmen, su seviyeleri karþýlaþtýrýlarak sývý miktarýný belirlemede, kabýn yapýsýnýn önemli olmadýðý farklý örneklerle gözlemletilir. Ýki kap birbiriyle karþýlaþtýrýlýrken bir kap diðerine göre Daha çok alýr. veya Daha az alýr. gibi ifadelerin anlamlarý tartýþtýrýlýr. Fen ve teknoloji Ölçülen sývýnýn miktarýna uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak, kaþýk, fincan, sürahi vb. mutfak araçlarý ölçme etkinlikleri sýrasýnda kullandýrýlýr. 54

55 VERÝ 66. Bir problemle ilgili veri toplar ve veri grafiði oluþturur. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Çetele tablosu Öðrenci: Renkli kalem kýrmýzý mavi Sýnýfta en çok sevilen meyve, çizgi film karakterleri, öðrencilerin hangi mevsimlerde doðduðunun belirlenmesi vb. öðrencinin yaþantýsýndan seçilen olaylardan hareketle oluþturulan problemleri çözmede, veri toplamanýn önemi, uygulamalarla fark ettirilir. Problem: Sýnýfýnýzda resim dersinde kullandýðýnýz kýrmýzý, mavi, sarý renkli kalemlerden en çok hangisinin sevildiðinin belirlenmesi. Her sýra grubundan gönüllü iki öðrenciye, kendi grubundaki öðrencilerin sevdiði kalemler toplatýlarak veri elde edilir. Toplanan kalemlerin renkleri kâðýt parçalarýna yazdýrýlýr. Sonra toplanan kalemler renklerine göre kâðýtlarýn karþýsýna sýralanýr. Oluþturulan bu düzenin ne olduðu tartýþtýrýlarak nesne grafiði kavramý fark ettirilir. Öðrencilerden oluþturulan grafik için bir baþlýk önermeleri istenir. Alýnan öneriler sýnýfça deðerlendirilir ve uygun baþlýk bir kâðýt parçasýna yazdýrýlýp grafiðin üstüne yerleþtirilir. 1 HAFTA ÜNÝTE 15 NESNE GRAFÝÐÝ Veri grafiði toplama Veri grafiði oluþturma Diðer Dersler: Hayat bilgisi sarý Baþlangýçta hangi veri toplama yollarýnýn kullanýldýðý önerilebilir. Sýnýfta tablo oluþturulur. 55

56 VERÝ... HAFTA ÜNÝTE 15 NESNE GRAFÝÐÝ Nesne grafiði 67. Nesne grafiðini yorumlar HAZIRLIK Öðretmen: Boþ grafik Öðrenci: Renkli kalem Verilen veya oluþturulan en çok sevilen renkli kalemlerle ilgili bir nesne grafiðinde; En çok hangi renkteki kalem sevilmektedir? En az hangi renkteki kalem sevilmektedir? En çok ve en az sevilen kalemlerin sayýlarý arasýndaki fark nedir? vb. sorgulamalar yaptýrýlarak grafik yorumlatýlýr. Bulgularýn gerekçeleri sözlü ve yazýlý olarak açýklatýlýr. Diðer Dersler: Hayat Bilgisi dersi, Sosyal bilgiler, Türkçe görsel okuma ve görsel sunu Problemler, öðrencinin okul içindeki veya dýþýndaki yaþantýsýndan olabilir. Tablolar hem yatay, hem de dikey yaptýrýlabilir. Verilen grafiðinin yorumlanmasý istenir. 56

57 68. Veriyi tablo þeklinde düzenler. Boyanacak sýnýf panosunun rengine karar vermek için sýnýfta oylama yapýlýr ve bu veriler tablo hâline getirtilir. Tablo: Pano Ýçin Renk Tercihleri 1 HAFTA ÜNÝTE 16 TABLO TABLO HAZIRLIKLAR Öðretmen: Boþ tablo Öðrenci: Renkli kalem Renk Kiþi sayýsý Yeþil 5 Kýrmýzý 8 Mavi 10 Beyaz 1 Sarý Tablo oluþturma Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe görsel sunu Tablo oluþturulurken sýnýf düzeyine uygun olmasýna dikkat edilir. Ara deðerlendirme yapýlýr. 57

58 58 TERÝMLER SÖZLÜÐÜ

59 NOTLARIM 59

60 60

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÇERÇEVE PLANI

İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE 1 ŞEKİLLER VE SAYILAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE 1 ŞEKİLLER VE SAYILAR 01-05.10.01 UZUNLUKLAI.09 8.10.01 UZUNLUKLAI 17-1-09.01 GEOMETİ GEOMETİK CİSİMLE ŞEKİLLE 01-013 EĞİTİM ÖĞETİM YILI MATEMATİK DESİ BAHÇELİEVLE ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF ÜNİTELENDİİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLA

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık ÜNİTE : 1 ÖĞRENME : GEOMETRİ EYLÜL - EKİM 28 EYLÜL 02 EKİM 201 Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Nesnelerin, belli

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER 1 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Geometrik cisimlerden küp,

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI : MATEMATİK Dersin Kredisi : Hafta da 5 ders saati (40x5) Öğretmenlerin Adı ve Soyadı : SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği sınıflar:2/a

Detaylı

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü İlkokullar İçin Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Prof. Dr. Sinan OLKUN Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ANKARA, 2016 Yazar / Prof. Dr. Sinan OLKUN, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ISBN / 978-605-9190-37-4 2. Baskı, Mart 2016

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1-2. (09 EYLÜL 21 EYLÜL) 10 ALANI: GEOMETRİ ALT ALANLARI : ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM 2 DÜZLEM EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 2 DÜZLEM 1 NOKTA 1.ÜNİTE ARA DİSİPLİNLERLE DEĞERLEN 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Toplu iğnenin kâğıttaki izi,

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı