Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofreni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofreni"

Transkript

1 Seminer Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofreni Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve Hastalıkları AD Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR 3/28/2015

2 Tedaviye direnç kavramı... 8 IÇINDEKILER içindekiler... 2 Giriş... 3 Sınıflandırmanın tarihçesi Epidemiyoloji... 3 Etiyoloji... 3 Psikiyatrik değerlendirme 2, Klinik özellikler... 4 Belirtiler ve Bulgular Güdülenme... 4 Varsanılar ve Sanrılar... 4 Duygulanım ve Duygu Durumu... 4 Motor ve konuşma belirtiler... 4 Gidiş ve Sonlanım... 5 Şizofreninin Prodrom Dönemi Prodromal dönem belirtileri 8, Olumsuz gidişle ilişkili durumlar;... 5 Tanı ve Ayırıcı Tanı... 5 Tanı Kriterleri... 6 DSM-IV TR kriterleri... 6 ICD-10 kriterleri... 6 Ayırıcı tanı... 6 Affektif, Şizoaffektif ve Atipik Psikozlar... 6 Otistik Spektrum ve gelişimsel Lisan Bozuklukları... 6 Çokboyutlu Bozukluk Sendromu ve Şizotipal Kişilik Bozukluğu... 6 Epilepsi... 7 Nörodejeneratif Hastalıklar... 7 İlaçların yolaçtığı psikoz... 7 Ayırıcı tanı için ek notlar... 7 Tedavi... 8 Genel prensipler... 8 Erken tanı ve önleme... 8 Farmakolojik tedavi... 8 Farmakolojik tedavide özetle... 9 Nöroleptik Nüks Profilaksisi Diğer tedavi yaklaşımları... 9 Kaynaklar

3 Ç O C U K L U K Ç A Ğ I B A Ş L A N G I Ç L I Ş I Z O F R E N I Y A R D. D O Ç. D R. E M R A H S O N G U R 3 GIRIŞ Şizofreni 10 yaşın altında nadir görülen çok faktörlü, kronik bir beyin hastalığıdır. Erişkinlerde, çocuklarda ve ergenlerde benzer belirtiler gözlenir. Çocukluk çağı başlangıçlı şizofreni; hem hastalık şiddeti, hem de kötü prognozu sebebiyle erken tanınması ve tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır. Tedavisiz geçen süre arttıkça hastalığın gidişatı ve tedaviye cevap kötüleşmektedir. Şizofreninin patogenezi tamamen aydınlatılmamış olup şizofreninin beynin gelişimiyle ilgili bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Daha önceleri araştırmalar perinatal risk faktörlerine yoğunlaşmışken şimdilerde ilgi ergenlik dönemindeki beyin gelişimindeki bozukluklara kaymıştır. SINIFLANDIRMANIN TARIHÇESI 1 DSM-I - Şizofrenik reaksiyon; çocukluk tipi çıkması çok nadirdir. Tüm şizofreni hastalarının %4 ü 14 yaşının altındadır. %0,1-1 i ise 10 yaşın altında başlar. On beş yaşından sonra da giderek artar. 4 Çocuklarda ve ergenlerde şizofreninin epidemiyolojisi hakkında bilgiler sınırlıdır. Ama her durumda bozukluğun nadir görüldüğü söylenebilir. Otistik bozukluktan bile daha nadir görünür ve erişkin şizofrenisine oranı 1/50 kadardır. Erken başlangıçlı şizofrenide (EBŞ) erkek/kız oranı yaklaşık 2/1 dir. Yaşla beraber bu oran eşitlenmektedir. EBŞ de olgularının genelde normalin alt sınırında ya da sınırda bir zihinsel işlevsellikte olduğu bulunmuştur. Bu işlev bozukluğunun perinatal ve prenatal dönem komplikasyonları ve gelişimin çok erken dönemlerindeki olumsuz olaylardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Şizofreni hastalığında hastaların büyük kısmı düşük sosyoekonomik sınıftandır. DSM-II Şizofreni; çocukluk tipi. Otizm şizofreninin çocukluk tipi altında sınıflandırılmış. ETIYOLOJI DSM-III Ergenlik öncesinde ve ergenlikte görülen şizofreni kriterlerini erişkinlerdekiyle aynı olarak belirlemiştir. DSM-IV de çocuklarda ve ergenlerde şizofreni ayrı bir tanı olarak sınıflandırılmamıştır. EPIDEMIYOLOJI Toplumdaki yaygınlığı %0,6-1 arasında olan şizofreninin ilk kez ortaya çıkışı en sık erkeklerde 25, kadınlarda 28 yaşındadır. On sekiz yaşından önce görülen şizofreni tablosu Erken Başlangıçlı Şizofreni (EBŞ), 13 yaşından önce başlayanlar ise Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni olarak adlandırılmaktadır. 2 Literatürde en erken başlangıçlı şizofreni olgusu 3 yaşında rapor edilmiştir. 3 On üç yaşından önce ortaya Şizofreni çok faktörlü, kronik bir beyin bozukluğudur. Genetik temellerinin olduğu düşünülmektedir. Şizofreni hastalığı hikayesi olan ailelerde daha sık görülmektedir. Şizofreni hastaklarının birinci derece akrabalarının hastalanma riski %10, ikinci dereceden akrabaları için bu oran %5 kadardır. Anne ve babanın ikisi de hastaysa çocuklarının hastalanma riski %40 a çıkmaktadır. Tek yumurta ikizlerinde konkordans %50, çift yumurta ikizlerinde %15 kadardır. Akrabalık derecesi veya özellik Risk (%) I. derece 10 II. derece 5 Anne baba hasta 40 Çift yumurta ikizleri 50 Tek yumurta ikizleri 15

4 Ergenlik döneminde ortaya çıkan şizofreni olgularından bu döneme has gelişimsel özelliklerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde görülen gelişimsel değişiklikler; (1) asosiasyon korteksi ve hipokampusta myelinizasyon olması, (2) yönetici işlevlerden sorumlu prefrontal korteksin olgunlaşması, (3) gonadal hormonların özel rolü (östrojen fare hipokampusunda sinaps sayısını artırır, androjenler fare beyninde sinaps sayısını azaltır, serebral plastisite de azalır), (4) primatlarda prefrontal kortekste dopaminerjik aktivitenin azalması gibi değişiklikleri içerir. PSIKIYATRIK DEĞERLENDIRME 2, 5 Tanısal değerlendirmede yapılacaklar; (1) Tam bir tıbbi ve psikiyatrik hikaye alınması gerekir. Öykü alınırken mümkün olduğu kadar çok kaynaktan bilgi alınması esastır. Hastanın ayrıntılı gelişimsel hikayesi yanında ailenin ayrıntılı hikayesini de içermelidir. (2) Tam bir fizik muayene ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Nörolojik muayenede silik nörolojik bulgulara (örneğin; refleks anormallikleri, vejetatif sistemde dikkati çeken bulgular gibi.) dikkat edilmelidir. (3) EEG (4) Medikal tedaviye hazırlık için EKG çekilmelidir. (5) Bazı durumlarda genetik inceleme (5) Psikolojik testler ve projektil testler yapılabilir. Hastanın zeka düzeyi belirlenir. (6) Gerek görülürse diğer laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. KLINIK ÖZELLIKLER Oyun ve aktivitelere ilgi kaybı ve otistik özelliklerle çevreden uzaklaşma görülür. VARSANILAR VE SANRILAR Sanrı ve varsanı semptomları erişkinlerde çıkanlar kadar belirgin değildir. 10 yaş altında sanrı ve varsanı nadirdir. Varsanılar - Halüsinasyonların sağlıklı çocuklarda da görülebilen bir durum olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. Bazen çocukların fantazileriyle, varsanı ve sanrıları ayırt etmek güçleşir. Piaget e göre fantazi/rüya ile gerçekliği ayırt edebilmek için çocuğun en az altı yaşında olması gerekir. İşitsel halüsinasyonların % arasında; görsel halüsinasyonların ise %30,3-50 arasında görüldüğü ve genelde görsel halüsinasyonlara işitsel halüsinasyonların eşlik ettiği bildirilmiştir. Görsel varsanıların egzojen kaynaklı olabileceği ve ergenlerde en sık psikoz sebebinin madde kullanımı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Çok küçük bir hasta grubunda taktil halüsinasyonlar rapor edilmiştir. Sanrılar - Duygulanım sığlaşır ve nadiren sanrıya dönüşen amorf anksiyete gözlenir. On yaşın altında anksiyete ileride yerini sanrıya bırakır. Özellikle hipokondriak tip sanrılar görülür. Sanrıların tipleri konusunda fikir birliği olmamasına rağmen bazı yazarlar 4-13 yaş arasında en sık perseküsyon sanrıları (%20) ve somatik sanrıların (%20); en az da dini içerikli sanrılar ile kontrol edilme düşüncelerinin (%3) görüldüğünü rapor etmişlerdir. Yaş ilerledikçe sanrılar daha karmaşık hale gelir. DUYGULANIM VE DUYGU DURUMU 4 BELIRTILER VE BULGULAR 2 Çocuk ve ergenlerdeki şizofreni semptomları erişkinlerinkine benzerdir. Bu sebeple DSM-IV TR ve ICD-10 da şizofreninin tanı kriterleri çocuk ve ergenlere özel olarak düzenlenmemiştir. Çocuklarda negativizm ve katatonik belirtiler görülebilir ve ön planda güdüleme, duygulanım, motor ve konuşma alanını içeren semptomlar vardır. EBŞ de şizofreni belirtilerinden varsanılar, biçimsel düşünce bozuklukları ve gerçeği değerlendirme bozuluğu daha sık; affekt düzleşmesi, sanrılar ve düşünce yoksullaşması daha seyrek görülür. Bilişsel yetenekleri daha iyi olan çocuklarda pozitif belirtiler erişkinlerdeki kadar renkli ve kompleks olarak görülebilir. GÜDÜLENME Şizofreni hastalarında %70,7-87,5 oranında duygulanım bozukluğu bildirilmiştir. Duygu durumu labil olup, duygulanım duygu durumuna uyumlu değildir. Duygu sığlığı, soğukluğu çocuğun o güne kadar olan gelişiminden farklıdır. MOTOR VE KONUŞMA BELIRTILER Steriotipiler, garip mimikler ve garip, robot gibi görünen beden hareketleri mevcuttur. Konuşmanın özellikleri - Konuşmada logore, yeni kelime uydurma, mutistik tepkiler görülebilir. Konuşmanın kaybına kadar giden konuşma bozukluğu olabilir. Çocuklarda formal düşünce bozukluğu araştırıldığında, mantıksal olmayan düşünce, çağrışımlarda gevşeme daha sık, konuşma içeriğinde yoksullaşma daha seyrek bulunmuştur. Şizofrenik çocuklarda konuşma özellikleri şunlardır. Normal kontrollere göre

5 bağlaçları daha az kullanırlar. Konuşmanın daha öncesinde geçen kişi ya da nesnelere gönderme yapan zamir ve belirteçler daha az kullanılır. Cümleler arasında bağlantı kuran eşanlamlı ve karşıt anlamlı sözcükleri ve sözcük tekrarlarını daha az kullanmaktadırlar. Şizofrenik çocuklarda üç farklı konuşma bozukluğu ayırt edilmelidir. Bunlar; mantıklı olmayan düşünce, çağrışımlarda gevşeme ve konuşmanın bütünlüğünde bozulmadır. Ayrıca çocuk hastalarda remisyonda da devam edebilen obsesif belirtiler de görülebilir. GIDIŞ VE SONLANIM ÇEBŞ de akut ve dramatik başlangıç %25 oranında, EBŞ de ise bu %90 kadardır. EBŞ de prodromal dönemin görülmesi daha sıktır. ÇEBŞ de akut belirtiler ortalama 1 yıl, EBŞ de ise 4 ay kadar sürer. Başlama yaşı ne kadar küçükse gidiş de o kadar kötü olmaktadır. Kronisite %50-80 olarak tahmin edilmektedir. 2 Hastalığın başlangıcından 15 yıl sonra hastaların %20 sinin tamamen iyileştiği, %30 unun iyi bir sosyal uyum sergilediği, %50 sinin orta ve zayıf oranda remisyon gösterdiği belirtilmiştir. 6, 7 ŞIZOFRENININ PRODROM DÖNEMI 8 Prodromal dönem şizofreni hastalığının farkına varılabilen ilk hastalık belirtilerinin başlangıcından, hastalığa ait ilk psikotik belirtilerin ortaya çıkışına kadar geçen dönemdir. Bu dönemdeki belirtiler şizofreniye özel değildir. İlk ve en sık rastlananlar depresif ve negatif belirtilerdir. Sigaraya başlamanın prodrom döneminin işareti olabileceğini söyleyen bir araştırma mevcuttur. 9 PRODROMAL DÖNEM BELIRTILERI8, 10 Nevrotik belirtiler anksiyete, huzursuzluk, öfke, irritabilite Duygu durumu belirtileri Depresyon, suçluluk ve intihar düşüncesi, dalgalı duygu durumu İradi değişiklikler apati, istek azalması, sıkılganlık, ilgi kaybı, halsizlik, anerji Bilişsel değişiklikler Dikkat ve konsantrasyonda bozulma, saplantı, hayal kurma, düşüncelerde bloklar, soyutlama eksikliği Fiziksel belirtiler somatik şikayetler, iştahsızlık, kilo kaybı, uyku bozukluğu Dalgalı alt sınır psikotik belirtiler Algısal anormallik, şüphecilik, affekt değişikliği, kendi-diğerleri-dünyada değişiklik olduğu hissi, konuşmalara aşıırı anlam yükleme Diğer OKB belirtileri, disosiyatif belirtiler, kişiler arası ilişkilerde artan duyarlılık Davranışsal değişiklikler işlevsellikte bozulma, sosyal geri çekilme, acayip davranışlar, impulsivite, agresif ve uyumsuz davranış Birçok prodromal dönem araştırmasında araştırmacılar sonraki dönemde psikozun engellenmesinin en iyi yolunun prodrom döneminder antipsikotiklerin kullanımasının mantıklı olduğunu söylemişlerdir. Şizofreninin başlangıcında stres yüklü hayat olaylarının hastalığı tetikleyici etkisi vardır. Bu sebeple bu dönemleri atlatmak için antidepresan, anksiyolitik ve/veya duygu durumu düzenleyicilerin kullanılması düşünülebilir. 11 Cornblatt ve arkadaşlarının 2007 de yaptığı bir araştırmada şizofreninin prodromal dönemindeki ergenlerde SSRI tedavisinin faydalı olduğu ve önce SSRI başlanıp semptomlar şiddetlendiğinde antipsikotiklere geçilmesinin ergenlerde tedaviye uyumu olumlu etkilediği öne sürülmüştür. 12 OLUMSUZ GIDIŞLE ILIŞKILI DURUMLAR; (1) Hastalığın 11 yaşından önce başlaması (2) Premorbid kişilik gelişiminde bozukluklar ve premorbid işlevselliğin kötü olması (3) Erken başlangıç ve kronik seyir olması (4) Hastalığın sinsi başlaması (5) Düşük zihinsel işlevselliğin olması (6) Akut epizot sırasında pozitif ve negatif belirtilerin şiddetli olması TANI VE AYIRICI TANI 5

6 TANI KRITERLERI AYIRICI TANI Daha önce de belirttiğimiz gibi DSM-IV çocuklarda ve ergenlerde şizofreniyi ayrıca sınıflamamıştır. Erişkinlerdeki tanı kriterleri çocuklarda ve ergenlerde de aynen geçerlidir. DSM-IV TR ve ICD-10 da şizofreni tanı kriterlerini hatırlatmak gerekirse; DSM-IV TR KRITERLERI A- Karakteristik semptomlar: Bir ay boyunca (tedavi edilmişse daha az bir süre), bu sürenin önemli bir kesimi içinde aşağıdakilerden 2'sinın ya da daha fazlasının bulunması: - Sanrı - Varsam - Dezorganize konuşma - Dezorganize ya da katatonik davranış - Negatif semptomlar; afekt sığlığı, konuşma fakirliği ya da apati Sanrılar bizar ise ya da varsanılar kendisi hakkında konuşan bir ses ya da birbiriyle konuşan iki ya da daha çok sesten oluşuyorsa, A grubundan bir semptom yeterlidir. B-Toplumsal ve mesleki işlev bozukluğu, hastalığın başlangıcından beri geçen sürenin önemli bir kesiminde, hastalık başlamadan önceki düzeyin altında kalmıştır, ya da başlangıç çocukluk ve ergenlik dönemine uzanıyorsa, beklenen düzeye erişmemiştir. C- Belirtiler en az 6 ay süreyle var olmalıdır. D- Şizoalektif bozukluk ve duygu durumu bozukluğunun dışlanması gerekir E- Madde kullanımı ve genei tıbbi duruma bağlı durumlar dışlanmalıdır. F- Yaygın gelişimsel bozukluk öyküsü olanlarda en az bir ay süreyle (tedavi edildiyse daha az) belirgin sanrı ya da varsanılar varsa şizofreni tanısı konabilir. ICD-10 KRITERLERI 1-Aşağıdaki kriterlerden en az biri: - Düşüncenin sese dönüşmesi, düşünce sokulması, çekilmesi, yayınlanması - Kontrol ediliyor olma, etkilenme; beden, davranış, hissetmeyle ilgiii sanrı algılaması - Davranışlarını yorumlayan ya da dialog içinde sesler, belli bir beden bölgesinden gelen sesler - Süreğen, kültüre uygun olmayan garip sanrılar Aşağıdakilerden en az ikisi: - Sürekli varsanılar; her gün ya da bir ay boyunca, afektif katılımı olmadan belirsiz sanrılar ya da aşırı değerlendirilmiş düşünceler - Neolojizm, çağrışımda kopukluk, düşünce sokulması - Katatonik semptomlar; huzursuzluk, durum stereotipileri, balmumu esnekliği, negativizm, mutizm, stupor - Negatif semptomlar; apati, konuşma fakirliği, sığ ya da uygunsuz afekt Zaman kriterleri: En az bir ay boyunca, çoğu zaman 1. maddedekilerden birinin ya da 2. maddedekilerden ikisinin bulunması. AFFEKTIF, ŞIZOAFFEKTIF VE ATIPIK PSIKOZLAR Ergenlerde major depresif bozukluk ve maninin pskiotik belirtilerle sık beraber görülmesi sebebiyle tanıda karışıklık olabilir. DSM-IV şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve affaktif psikozları psikotik ve affektif belirtilerin ağırlığına ve belirtilerin üstüste binmesine göre ayırmaya çalışır. Çoğu zaman affektif psikozlar; ilk başvuruda Schneiderian belirtiler ön plandaysa şizofreni olarak yanlış tanı alabilirler. Çünkü şizofreninin ilk epizotunda hastaların 1/3 ünde affektif belirtiler de beraberinde görülür. Bunun için kesitsel değerlendirme doğru olmaz. Bipolar bozukluklar, fazik seyirleri, manik ve depresif fazın tipik semptomlarıyla ayırt edilir. İlk psikotik ataktan sonra 6 ay içinde tamamen remisyon görülmesi affektif psikoz lehine yorumlanmalıdır. Şizofrenide affektif belirtile olmasına rağmen, hastalık sinsi başlangıcı ve negatif belirtileriyle diğerlerinden ayrılır. Duygu durumu bozukluklarında varsanılar görülmez, sanrılar nadir olup, depresyonda küçüklük, fakirlik, suçluluk konularını içerir. OTISTIK SPEKTRUM VE GELIŞIMSEL LISAN BOZUKLUKLARI Otistik spektrum bozukluğu hastası olan bazı çocuklarda ve Asperger Sendromu nde görülen sosyal ve bilişsel bozukluk şizofrenideki premorbid fenotiple çakışabilir. Asperger sendromu şizofreniden, çocukluktan itibaren var olan tipik iletişim problemleri, sınırlı ilgi alanları ve ağdalı konuşmayla ayrılır. Ayrıca otistik spektrum hastaları ergenlikte psikoz geliştirebilirler. Gelişimsel lisan bozukluğu hastalarında da benzer şekilde psikoz riski artmıştır. Şizofreni ve otistik spektrum bozuklukları ancak ayrıntılı gelişimsel hikayenin ortaya konmasıyla birbirlerinden ayrılırlar. DSM-IV e göre otizm tanısı alan bir çocuk varsanı ve sanrılar 1 aydan daha fazla devam etmediği sürece şizofreni tanısı alamaz. Ayrıca bu surumda otiztik çocukta negatif belirtiler ve aktif fazın belirtileri de değerlendirilmez. ICD-10 ise otizm/gelişimsel bozukluk tanısı almış olmak şizofreni tanısı almayı engellemez. ÇOKBOYUTLU BOZUKLUK SENDROMU VE ŞIZOTIPAL KIŞILIK BOZUKLUĞU Çokboyutlu bozukluk sendromu kısa geçici psdikotik belirtiler gösteren, duygusal olarak labil, düşük sosyal 6

7 becerilere sahip ve bilgi işleme eksikliği olan hastaları tanımlamaktadır. Bu hastalarda ileride tam bir şizofreni tablosu gelişmese de birinci dereceden akrabalarında şizofreni spektrumu bozukluklarının görülmesi riski artmakta ve bu hastalarda nörobiyolojik bulgular çocukluk çağı başlangıçlı şizofrenilerle benzerdir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan çocuklar şizofreniyle fenotipik devamlılık arzeder ve benzer bilişsel ve sosyal bozukluğa sahiptirler. Ayrıca bu hastalarda büyüsel düşünce, duygu durumu bozuklukları ve psikotik olmayan algı bozuklukları da görülür. Ani başlangıçlı olmayan, ve sosyal akademik başarıda yavaş yavaş düşüş görülen olguların şizofreninin prodromal döneminden ayrılmasında güçlük çekilebilir. Şizotipal Kişilik Bozukluğu nda görülen negatif belirtiler ve dikkat sorunlarının düşük dozda risperidonla (0,25-2 mg/gün) iyileştiği rapor edilmiştir. "Borderline" bozukluk, hastalığın belirgin bir başlangıcının olmayışı ve kişilik bozukluğunun varlığı, şizofreninin temel semptomlarının bulunmayışıyla ayırt edilir. "Borderline" bozukluklarda da geçici psikotik bozukluklar görülebilir. EPILEPSI ilerleyici beceri kaybı ve demans tablosu da eşlik edebilir. Ergen psikozlarında nörodejeneratif bir hastalıktan şüphe edildiğinde MR çekilmelidir. İLAÇLARIN YOLAÇTIĞI PSIKOZ İlaç kullanımı gençlerde yaygındır. Hatta ergenlerde psikozun en sık sebebi madde kullanımıdır. Psikotik belirtiler doğrudan stimülan ilacın (amfetamin, ectacy, kokain gibi), halüsinojenin (liserjik asit dietilamid LSD, magic mushroom, meskalin) ve kanabisin farmakolojik etkisine bağlı ya da ilaç intoksikasyonuna bağlı olabilir. İntoksikasyona bağlı psikozlar ilacın kesilmesinden birkaç gün sonra düzelirler. Kanabis ve LSD kronik kulanan hastalarda ani kesilmede flashbackler tarzında pskiotik belirtiler görülebilir. Bu belirtiler alkolik halüsinozisteki fenomene benzer ve sıklıkla bilinç açıkken geçici işitsel halüsinasyonlar tecrübe edilmesini de içerir. İlacın indüklediği psikoz durumları da mevcuttur. Bu durumda psikoz intoksikasyona bağlı gelişir ama ilacın kesilmesinden sonra da devam eder. Bu hastalarda ailelerinde psikoz gelişme riski daha fazla olup psikoz 6 aydan fazla devam edebilir. 7 Temporal ve frontal lob parsiel epilepsilerinde psikotik belirtiler görülebilir. İyi bir anamnez ile epileptik psikozlar, şizofreniden ayrılabilirler. Epilepside görülen psikozlarda hikayede; aurayı takip eden bilinç bulanıklığı; anksiyete, korku, derealizasyon veya depresonalizasyonun eşlik ettiği kısa iktal psikotik fenomene dikkat edilmelidir. Ayrıca epilepsiye bağlı uzun süren psikozlarda post-iktal ve intraiktal dönemde bilinç açık olabilir. Epileptik psikozda; halüsinasyonlar, dezorganize davranışlar ve perseküsyon sanrıları daha belirgindir. Bunun yanında negatif belirtiler daha az görülür. Epilepsi ve şizofreni aynı hastada olabilir. Bu yüzden birbirlerini dışlayan tanılar değilerdir. Nöbetler antipsikotiklere sekonder olmadığı sürece epilepsi hemen her zaman psikotik tablodan önce görülür. Uzun süreli bir izlem çalışmasında epileptik çocukların erişkinlikte %10 şizofreni tanısı aldıkları bildirilmiştir. Araştırma İdrar ilaç taraması EEG MRI Serum bakırı ve seruloplazmin İdrar bakırı Arilsülfataz A (Akyuvarlarda) Karyotip/sitogenet ik (FISH) Hedef İlaçla ilişkili psikoz (amfetamin, ectasy, kokain, LSD ve diğer psikoaktif ilaçlar. Kompleks parsiel nöbetler/ temporal lob epilepsisi Ventriküllerde genişleme, yapısal beyin anomalileri (örn: cavum septum pellucidum Genişlemiş kaudat nükleus (tipik antipsikotiklerle) Demyelinizasyon (metakromatik lökodistrofi) Hipodens bazal ganglialar (Wilson hastalığı) Wilson hastalığı Metakromatik lökodistrofi Sex kromozom anöploidileri, velokardiyofasiyal sendrom (22q11 mikrodelesyonu) NÖRODEJENERATIF HASTALIKLAR Nadir görülen nörodejeneratif hastalıklar şizofreni tablosunu taklit edebilirler. En önemli örnekler Wilson Hastalığı ve metakromatik lökodistrofidir. Bu hastalıklarda şiddetli EPS belirtileri ve diğer motor belirtiler ön plandadır. Ayrıca AYIRICI TANI IÇIN EK NOTLAR Ergenlikte olgunlaşma krizleri, reaktif geçici psikotik bozukluklar, anormal kişilik gelişmeleri, şizofren ana babanın başlattığı gerçeğin saptırılması bozuklukları dışlanmalıdır.

8 Obsesif kompulsif bozukluklar tipik şizofrenik semptomların bulunmayışıyla ayırt edilir. Diğer yandan, obsesyonlar şizofrenide görülebilir. Organik duruma bağlı bozuklukların dışlanması gerekir. Organik bozukluklar, şizofrenide, katatonik tablolar haricinde görülmeyen bilinç bulanıklığıyla ayırt edilir. Çocuklarda organik nedenli bozukluklarda, yetişkinlerde görülen bilinç bozuklukları sıklıkla görülmediğinden, ayırıcı tanıda laboratuvar bulguları önem kazanır. Beynin iltihabı, tümöral, endokrin, travmatik, toksik, epileptik, nörodejeneratif ve diğer organik süreçlerinin yanı sıra, bazı özel bozukluklar da dikkate alınmalıdır: Turner sendromu Porfirinüri Homosistinüri Adrenogenital sendrom Wilson hastalığı Hemokromatoz Laurence-Moon-Biedl sendromu Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz eksikliği Fenilketonüri Nieman-Pick (infantil tip) Gauscher hastalığı (juvenil tip) Fahr hastalığı (bazal ganglion kireçlenmesi) Disosiyatif bozukluklar bedensel bir semptomun varlığı (örneğin, psikojen felç ve nöbet) ya da duyusal kayıp (psikojen körlük ya da sağırlık) ile ayırt edilir. Semptomların ağırlığıyla uyuşmayan genel durum da karakteristiktir. TEDAVI GENEL PRENSIPLER Erken tanı girişimleri hastalık için yüksek risk taşıyan bireylerin tesbit edilmesi anlamına gelmektedir. Ergenlerde şizofreninin prodrom döneminde erken tanı girişimlerinin öngörme gücü daha yüksektir. Son çalışmalar prodrom dönemi öncesinde, yüksek riskli grubu aktif faza geçmeden tanımlamaya çalışmaktadır. Ancak yüksek risk grubu olarak tanımlanan bu grubun 1/5 i ileride psikoz geliştirmektedir. 13 Bu durumda en pragmatic yaklaşım ailierinde şizofreni hikayesi olan ya da prodromal dönemin belirtilerini gösteren çocuk ve ergenlerin yakından takip edilerek gözlemlenmesi olacaktır. Zira yapılan gözlemler tedavisiz geçen süre arttıkça uzun dönemde tedaviden görülecek fayda azaldığı ve daha kötü bir hastalık gidişi görüldüğü yönündedir. Ayrıca erken tedaviye başlama stresi ve ikincil bozuklukları azaltır veya önler. FARMAKOLOJIK TEDAVI Şizofreninin temel tedavisi psikofarmakolojik tedavidir. Erişkinlerde görülen şizofreniyle çocuklardaki aynı hastalık olarak kabul etmek mantıklı bir yaklaşım olsa da çocuklarda EPS görülme riskinin daha fazla olması, geleneksel antipsikotiklerle tedaviye direnç gibi yaşa bağlı faktörler ilaç seçimini etkiler. Haloperidolün çocuklarda ve ergenlerde şizofreni tedavisinde plaseboya üstünlüğü 2 çift-kör plasebo kontrollü araştırmayla gösterilmiştir. Hastaların %70 kadarı 6-8 haftalık antipsikotik tedavisine cevap verirler. Haloperidol gibi yüksek potensli tipik antipsikotiklerin çocuk ve ergenlerde kullanımında en çok çekinilen yön bu ilaçların yan etkileri olan EPS, tardif diskinezidir. Çocuklarda akut distonik reaksiyon genelde ilaca başlandıktan ya da doz artımından sonraki ilk 72 saatte en sık görülür. Ayrıca tipik antipsikotikler negatif belirtilere ve bilişsel bozukluğa etkili görnmemektedir. 8 Çocuk ve ergenlerde şizofreni tedavisinde psikofarmakolojik tedavi temel tedavi seçeneği olsa da farmakoterapi, ailevi ve bireysel danışmanlık, hastalık ile ilgili eğitim verilmesini de içine alan çok yönlü yaklaşım gerektirir. Hastalığın akut döneminde tanı, ayırıcı tanı yapılması ve hastanın potansiyel olarak kendine ve çevresine zarar vermesinin engellenmesi için kliniğe yatırılmasını içerir. ERKEN TANI VE ÖNLEME En azından teoride, premorbid risk faktörlerini azaltarak veya ortadan kaldırarak şizofreni önlenebilir. Fakat şu aşamada primer önleme pek mümkün görünmemektedir. Atipik antipsikotiklerin prototipi olan klozapinin çocuk ve ergenlerde şizofreni tedavisinder haloperidole üstün olduğu 21 olguluk bir çift-kör çalışmada gösterilmiştir. Daha sonra bu etki başka araştırmalarla desteklenmiştir. Klozapine benzer şekilde olanzapinin çocuklardaki şizofrenide faydaları rapor edilmiştir. TEDAVIYE DIRENÇ KAVRAMI Çocukluk Çağında başlayan Şizofreni olgularında tedaviye direnç kavramı dendiğinde;

9 - Farkli kimyasal sınıftan 4-6 hafta süreyle kullanılan en az 2 konvensiyonel antipsikotiğe cevapsızlık ve/veya - Konvensiyonel antipsikotiklerin kullanımında belirgin yan etki görülmesi Atipik antipsikotikler tipiklere nazaran daha az EPS yan etkisine yolaçsalar da kendilerine has problemlere de sebep olurlar. Bunlar; (1) kilo alımı (olanzapin ve risperidon bu sebeple ergenlerde kullanımları bazen güçleşmektedir.), (2) sedasyon (ketiyapin ve olanzapin (3) hiperventilasyon (4) nöbet eşiğini düşürerek nöbete sebep olma (5) kan diskrazilerini (klozapin) içerir. Klozapin dirençli olgulların %60 ında etkili bulunmuştur. Fakat nöbet eşiğini düşürmesi ve sebep olduğu agranülositoz sebebiyle dikkatli kullanılmalıdır. Klozapinin sebep olduğu nötropeni tablolarının tedavisinde lityum kullanılmaktadır İlaç seçimiyle ilgili bir konsensus sağlanmamış olmasına rağmen bazı otoriteler 6-8 hafta kadar haloperidol gibi tipik bir antipsikotiğer yanıtsızlık ya da tolere edilememe durumunda atipik bir antipsikotikle değiştirilmesi yönünde görüş bildirmektedirler. Bunun yanında kullanımı sadece dirençli olgularla kısıtlanan klozapin çocuk ve ergenlerde şizofreni tedavisinde en etkili ajandır. Daha önce 2-3 atak var ise veya bir yıl içinde nüks görülmüşse profilaksi süresi 2-5 yıl süreye çıkarılmalıdır. Nüksler sık görülüyorsa ve hasta kendisine, çevreye zarar verebilecekse profilaksi süresi kısıtlama olmadan devamlı yapılmalıdır. DIĞER TEDAVI YAKLAŞIMLARI İlaç tedavisi yanında aile eğitimi, aile tedavisi, davranışççı tedavi ve psikosyal destek programlarının tedaviyi olumlu etkilediği gösterilmiştir. Erişkin şizofreni hastalarında tedaviye dirençli pozitif semptomların etkisinin azaltılması için BDT yapılmaktadır. BDT özellikle eşlik eden anksiyete ve depresyonun tedavisinde yardımcı olabilir. Grup tedavileri yalnızlık ve yabancılaşmaya karşı etkili olabilir ve benzer sorunları olanlardan destek alınmasını sağlayabilir. 9 FARMAKOLOJIK TEDAVIDE ÖZETLE - Olanzapin, risperidon gibi atipik antipsikotiklerin negatif belirtiler ve bilişsel bozukluğun ön planda olduğu, EPS yan etkilerine duyarlılığı ve geleneksel antipsikotik tedavilerine direnci olan çocuk ve ergenlerde ilk seçim olabileceği söylenebilir. - Çocuklarda ilacın etkinliği hemen çıkmayabilir. Bu sebeple kısa sürede ilaç değişikliğine gidilmemelidir ve etkinin çıkması beklenmelidir. - Depo preparatlar tedavide işbirliği sağlanamadığı durumlarda kullanılmalıdır. - İlk atak sırasında hastaların ilaç yan etkilerine daha hassas oldukları aklıdan çıkarılmamalı ve düşük dozlarda ilaçlara başlanıp yavaş yavaş ve kademeli olarak ilaç artırılmalıdır. NÖROLEPTIK NÜKS PROFILAKSISI 19 İlk atakta ya da uzun süre semptomsuz seyirde 1-2 yıl süreyle nüks profilaksisi yapılmalıdır.

10 KAYNAKLAR 1. Campbell M, Armenteros JL, Spencer EK, Kowalik SC, Erlenmeyer-Kimling L. Schizophrenia and psychotic disorders. In: Wiener JM, ed. Textbook of Child & Adolescent Psychiatry. 2nd ed: American Psychiatric Press; 1997: Demir T. Çocukluk Çağı Şizofrenisi. In: Köroğlu E, Güleç C, eds. Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2007: Kutscher EC, Robbins GP, Kennedy WK, Zebb K, Stanley M, Carnahan RM. Clozapine-induced leukopenia successfully treated with lithium. Am J Health Syst Pharm 2007 Oct 1;64(19): Moller HJ. Review: treatment of schizophrenia. State of the art. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1996;246(5): Russell AT, Bott L, Sammons C. The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989 May;28(3): McKenna K, Gordon CT, Rapoport JL. Childhood-onset schizophrenia: timely neurobiological research. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994 Jul- Aug;33(6): Taneli S, Tuneli Y. Çocuk ve Ergenlerde Şizofreni. In: Aysev AS, Taner YI, eds. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. 1st ed. Kadıköy - İstanbul: Golden Print; 2007: Eggers C, Bunk D. The long-term course of childhood-onset schizophrenia: a 42-year followup. Schizophr Bull 1997;23(1): Eggers C. Course and prognosis of childhood schizophrenia. J Autism Child Schizophr 1978 Mar;8(1): Işık E. Prodromal şizofreni Güncel Şizofreni. Ankara: Format Matbaası; Riala K, Hakko H, Isohanni M, Pouta A, Rasanen P. Is initiation of smoking associated with the prodromal phase of schizophrenia? J Psychiatry Neurosci 2005 Jan;30(1): Gourzis P, Katrivanou A, Beratis S. Symptomatology of the initial prodromal phase in schizophrenia. Schizophr Bull 2002;28(3): Cornblatt BA, Lencz T, Kane JM. Treatment of the schizophrenia prodrome: is it presently ethical? Schizophr Res 2001 Aug 1;51(1): Cornblatt BA, Lencz T, Smith CW, et al. Can antidepressants be used to treat the schizophrenia prodrome? Results of a prospective, naturalistic treatment study of adolescents. J Clin Psychiatry 2007 Apr;68(4): Jackson HJ, McGorry PD, Dudgeon P. Prodromal symptoms of schizophrenia in first-episode psychosis: prevalence and specificity. Compr Psychiatry 1995 Jul-Aug;36(4): Brunoni AR, Kobuti Ferreira LR, Gallucci-Neto J, Elkis H, Velloso ED, Vinicius Zanetti M. Lithium as a treatment of clozapine-induced neutropenia: A case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008 Sep Blier P, Slater S, Measham T, Koch M, Wiviott G. Lithium and clozapineinduced neutropenia/agranulocytosis. Int Clin Psychopharmacol 1998 May;13(3): Valevski A, Modai I, Lahav M, Weizman A. Clozapine-lithium combined treatment and agranulocytosis. Int Clin Psychopharmacol 1993 Spring;8(1): Sporn A, Gogtay N, Ortiz-Aguayo R, et al. Clozapine-induced neutropenia in children: management with lithium carbonate. J Child Adolesc Psychopharmacol 2003 Fall;13(3):

Çocukluk Çağı Başlangıçlı

Çocukluk Çağı Başlangıçlı Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofreni Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofreni Yard. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Şizofreni; < 10 yaşta nadir Çok faktörlü Kronik Erişkin,

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. On sekiz yaşından önce başlayan şizofreni erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ), 13 yaşından

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri

Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri Dr. Hasan KARADAĞ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Gündüz aşırı uykululukta genel popülasyonun % 4-6

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: PSİKİYATRİ Anabilim Dalı 1 PSİKİYATRİ STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Dersin

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuğa yaklaşım Epileptik sendrom kavramı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuğa yaklaşım Epileptik sendrom kavramı Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuğa yaklaşım Epileptik sendrom kavramı Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı olarak

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz)

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) ÇOCUKLARDA BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞ ( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) Bipolar duygulanım bozukluğu ; iki uçlu duygulanım bozukluğu, manik depresif psikoz

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu D O K U Z E Y L Ü L Ü N I V E R S I T E S I N Ö R O L O J I A N A B I L I M D A L ı ( D a m l a Ç e l i k, Ö z l e m A k d o ğ a n, N u r h a k D e m i r, U l u

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ Doç. Dr. Okan Çalıyurt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Edirne Temel Kavramlar Madde kötüye kullanımı Madde bağımlılığı Yoksunluk Tolerans

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Geç-dönem Bozukluklar Depresyon Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nörogelişimsel Bozukluklar Otizm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Madde kullanımı 56% Alkol Kullanımı 49% Newcomer 2006, Krishnan 2005 Başlangıçta %33, 2 yıl sonra %39 olan

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Akıl hastalıkları sık görülmektedir. Her yıl yaklaşık her beş Danimarkalıdan biri şizofreni gibi bir akıl hastalığına yakalanmaktadır.

Akıl hastalıkları sık görülmektedir. Her yıl yaklaşık her beş Danimarkalıdan biri şizofreni gibi bir akıl hastalığına yakalanmaktadır. INVEGA hakkında bilgiler Yalnız değilsiniz Akıl hastalıkları sık görülmektedir. Her yıl yaklaşık her beş Danimarkalıdan biri şizofreni gibi bir akıl hastalığına yakalanmaktadır. Hastalığınızın bir sonucu

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2016 www.gunescocuk.com NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar dr. almıla erol izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi psikoz: varsanılar sanrılar gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması dopamin varsayımı III: striatal

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Zihinsel Bozukluk Belirtileri ve Semptomları

Zihinsel Bozukluk Belirtileri ve Semptomları Zihinsel Bozukluk Belirtileri ve Semptomları Zihinsel Bozuklukları Kavrama Zihinsel bozukluklar hakkında daha fazla bilgi edinin Daha önce zihinsel gerilik olarak bilinen zihinsel bozukluk (ID), bireyin

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı Doç. Dr. Cengiz TUĞLU 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 08 Ekim 2010, İzmir Açıklama Konuşmacı Araştırma Danışma Kurulu Janssen Cilag X X Eli Lilly X X X BMS X AstraZeneca

Detaylı

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini Dönem 1 Dersleri: Konu: Çocuk, Anne ve Aile Amaç: Bu dersin sonunda Dönem I öğrencilerinin aile yapısı, çocukluk çağı psikolojik gelişim süreci ve anne-çocuk ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimi üzerindeki

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri:

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri: Tıp 1 Konu: Ruhsal Gelişim ve Psikopatoloji Kuramları Amaç: Öğrencilerin ruhsal gelişim ve psikopatoloji kuramlarının neler olduğunu öğrenmeleri ve kuramların temel özelliklerini genel hatları ile ifade

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Araştırmacı: İpek SÖNMEZ Konuşmacı: İpek SÖNMEZ Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Bu sunum için herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Detaylı

Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Psikoz nedir? Jenerik bir terimdir Gerçeğin algılanmasında bozulma, gerçekle bağlantının kopması Hastalık değil, belirti Beyinin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı Nöron: Bu sinir hücrelerinden beynimizde milyarlarca sayıda var. Ne İşe Yarar? Öğrendikçe beyindeki nöronlar arası binlerce bağlantı

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı?

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Ömer AYDEMİR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa Bipolar Depresyon Ayırt etmek çok kolay Mani/Hipomani Bipolar Depresyon

Detaylı

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa ICSD3: Parasomniler Farklar & Yenilikler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa Uyku bozuklukları sınıflaması Ortak bilimsel dil kullanmak Standart tanı ve tedavi yaklaşımları için uygun zemin Hastalık

Detaylı

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları Dr. Emre Bora Duygudurum bozukluğu geniş bir kavram Bir uçta normal mutsuzluğun ve yaşam kaygısının medikalize edilmiş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara Bazal ön uyaran aracılı inhibisyonun dürtüsellik ve fensiklidine yanıtlardaki rolü 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim 11 Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara Şizofreni

Detaylı

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI Uzm. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi Şizofreni, etyolojisinde

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı