Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI"

Transkript

1 Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X mha ve inkar sürecek, direnifl de A ustos taki devir teslim töreniyle Genelkurmay n bafl na geçen lker Baflbu ve beraberindeki komuta kademesinin, devletin Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikalar n n sürdürücüsü olaca, devlet-ordu örgütlenmesini kavrayanlar aç s ndan aç kt r. Genelkurmay Baflkan olmadan önce de özellikle Kürt ulusuna yönelik sald - r larda etkin bir aktör olan Baflbu un, ilk ziyaretini Malatya, Diyarbak r, Van ekseninde gerçeklefltirmesi ve iflbirlikçilerini güçlendirme planlar n aç klamas flafl rt c olmam flt r. Van - da kendisini alk fllayanlar için temiz vatandafllar tan mlamas n yaparak sözde vatandafllar söylemine yeni bir soluk getiren Baflbu, y llard r dinledi imiz son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir kararl l n da ortaya koymufltur. Ancak tüm söylenenler mezarda sl k çalmak ya da PKK nin k r lma noktas hayali belirlemesi yapmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. mha ve inkar sald r lar nas l devam ediyor ve edecekse, direnifl hatt da ayn flekilde devam edecektir. Kürt halk n n yan nda olmak da daha bir önemli olacakt r bu süreçte! DESA direnifli sürüyor Sendikal olma hakk n kulland klar için iflten at lan DESA deri iflçilerinin mücadelesi aylard r sürüyor. Geçmiflten gelen direnifl gelene i ve mücadele ruhu Deri- fl Sendikas n n kazan m elde etme olas l n güçlendiriyor. flçilerin kararl tutumlar da bunu gösteriyor. Sayfa 4 F nd k kabu unu bile doldurmuyor art k... Devrim için nesnel flartlar müsait... Nepal de hükümetin haz rlad program 14 Eylül günü Kurucu Meclis taraf ndan onayland. Muhalefetin sundu u 17 maddelik öneri ise reddedildi. Program savunan Baflbakan Prachanda yoldafl, meclisteki partilerin farkl ideolojileri savundu unu ancak mümkün oldu unca ortak yönleri ön plana ç kard klar n vurgulad. Prachanda ayr ca Halk Kurtulufl Ordusu nun isminin de ifltirilmesi üzerine muhalefetin yapt öneriyi de net bir flekilde reddetti.. Sayfa 13 Yoksullar 12 ay oruçlu ama iftar vakti yok! Ramazan ay dolay s yla stanbul un yoksul semtlerinden Sulukule ve Yenibosna da Ramazan çad rlar n gezerek iftar n açan insanlarla bu Ramazan nas l karfl lad klar üzerine sohbet ettik. Sayfa 2 Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI 12 Eylül ü unutmad k! 12 Eylül Askeri Faflist Cuntas n n y ldönümünde ülkenin birçok yerinde protesto eylemleri yap ld. Sayfa 16 Medya-Para-Siyaset iliflkisinin ülkemizdeki en önemli oyuncusu olan Ayd n Do an ile Baflbakan R. Tayyip Erdo- an aras nda bir haftadan fazlad r süre giden karfl l kl ithamlar n ve pefli s ra iki medya grubunun (Do an ve Çal k) kendi yay n organlar nda birbirlerine karfl çarflaf çarflaf yaz lar dizmelerinin, karfl l kl karalama kampanyas açmalar n n ard ndan geriye bak ld nda, bu iki rakibin paylaflamama sorunu oldu u aç kça görülecektir. Uzlafl - n n, ç kar hesaplar n n sekteye u rad dönemlerde medyaya yans mayan iliflki a n n bir bir ortaya serilmesi, arka plandaki rant kavgas na fl k tutmaktad r. AKP ile Do an Grubu nun temsiliyetleri gere i birbirlerine ihtiyaç duyduklar ve bugüne kadar iyi bir yol arkadafll yapt klar söylenebilir. Al gülüm, ver gülüm fleklinde tezahür edilen iliflkiyi göstermesi aç - s ndan bir dönemki Emin Çölaflan örne ine dikkat çekmek yerinde olacakt r. Emin Çölaflan n gazeteden gönderilmesine neden olan konu hakk nda, gazeteci Alper Görmüfl flöyle söylemektedir: Emin Çölaflan, Hürriyet ten ç kart ld ktan sonra yazd kitapta anlatt. Petrol Ofisi s k fl kl günlerinde, Ertu rul Özkök ün kendisine hükümetle ifllerinin oldu- unu, kendisinden onlar k zd racak fleyleri yazmamas n rica etti ini art k hepimiz biliyoruz. Sayfa 8 Önceki y l f nd k üreticisine jest yapan AKP hükümeti, hem al m fiyatlar n erken hem de Tar m Bakan Mehdi Eker in deyimi ile Karadenizlilerin memnun oldu u bir fiyat aç klam flt. Fakat oylar al nd ktan bir y l sonra f nd kta durum tam tersine döndü. Sayfa 5 Anlatmay n kendinizi Biz sizi Lice den sorduk Dün Kürd ü tamamen inkar edenler, belki bugün Kürd ün varl n kabul edebiliyorlar. Ancak, ulusu ulus yapan temel unsurlar ndan kopararak tan mlamaya çal flmak, onun bir ulus olarak varl na tahammül etmemek inkar n apaç k sürdürülmesinden baflka bir fley olmuyor. Sayfa 5 Tecrit ve tredman artarak devam ediyor... HD Ankara fiubesi Cezaevi Komisyonu 5 Eylül 2008 tarihinde Adalet Bakanl Ek Bina önünde bas n aç klamas yaparak, May s-a ustos aylar nda hapishanelerde yaflanan hak gasplar n aç klad. Sayfa 7 flçi köylü den Gerçekleri y nlara tafl mada srarl olmal y z! Türk hakim s n flar aras nda yaflanan çat flman n k sa sürede bir duraksama içine girebilece i yönünde iflaretler görülmemektedir. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Ulusal sorun= Temel sorun? Yar n bugünden görerek örgütlenmek! Sayfa 3 Sayfa 4 Sürecin sorunlar militan bir çizgiyle afl l r! Sayfa 11 Maskeler ç kar ld! Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 19 Eylül-2 Ekim 2008 Yoksullar 12 ay oruçlu ama iftar vakti yok! işçi-köylü den Gerçekleri y nlara tafl mada srarl olmal y z! Ramazan ay dolay s yla stanbul un yoksul semtlerinden Sulukule ve Yenibosna da Ramazan çad rlar n gezerek iftar n açan insanlarla bu Ramazan nas l karfl lad klar üzerine sohbet ettik. lk dura m z Bahçelievler Belediyesi nin Yenibosna da kurdu u iftar çad r oldu. ftar topunun at lmas na yaklafl k yar m saat kalm flken kap da, bekledi imizden düflük bir y lma var. Çocuklar bir an önce kendileri için ayr kurulan çad ra girmek için gürültüyle kap y zorlarken görevlilerden biri büyüklerin girece i çad rda yer olmad n ve d flar da kalanlar n geri gitmesini istiyor. Çad r kap - s ndaki azl n nedeni de ortaya ç km fl oluyor. Bahçelievler Belediye Baflkan ve arkadafllar, korumalar ve emrindeki çal flanlarla çad rda önemli bir alan iflgal etmifl durumda. Hay r diye kurulan çad rlar n halk n dini duygular n istismar etmek için bir reklâm kampanyas oldu u anlafl lm fl oluyor böylece. Çad rda iftar - n açan insanlarla sohbet etmek istiyoruz ancak ço unlu u sohbet etmek yerine yeme ini yemeyi ve ilahileri dinlemeyi tercih ediyor. Bahçelievler Belediyesi ne ba l tafleron temizlik firmas n n iflçileriyle sohbet ediyoruz. Ramazan ay dolay s yla yap lan zamlar n kendi mutfaklar na nas l yans d n sordu umuzda hiçbir flekilde etkilenmediklerini söylüyorlar, en fazla 600 YTL maafl alan iflçiler. Mustafa Kaplan adl bir iflçi yan ndaki iflçilerin Tokatl oldu unu ve sohbet etmeye çal flt m z iflçilerin g da ihtiyaçlar n 12 ay boyunca memleketlerinden sa lad klar n söylüyor. Köyden gelen yiyecekler aç kça söylemeyen ancak k t kanaat geçinen iflçilerin maddi s k nt lar n önemli oranda karfl l yor. Sohbete devam etti imiz Kaplan fl yok, güç yok, gelecek yok... Sulukule Sulukule de yol üstünde gençler bir gölgede oturmufl sohbet ediyorlar. Gel abi zaten ifl güç yok, yard mc olal m sana diye kabul ediyorlar bizi. Gençleri derdi, en az y k mlar n yol açt dram kadar büyük. fl yok, güç yok, gelecek yok sonra vay efendim neden sen böyle yapt n. Yapar m tabi evimi y k, aç b rak beni sonra da neden böyle oldun sen. Psikopat Sulukule gençleri desinler sana. Biz de anam zdan böyle do mad k. Görüyorum ben alt nda son model araba geziyor yafl benden küçük zengin züppeler. Gitsem Sulukule de oturuyorum diye ifl vermez. Roman z diye ifl vermez. Çal flana ekmek var diyorlar ama çal flmana izin verirlerse. Hadi diyelim ifl buldun, o zaman da yok paran alamad n, yok maafl n kesildi, bir sürü sorun. Zaten bize (Romanlara) h rs z gözüyle bakt klar için iflveren de yok diyerek anlat yorlar gençler. kendi reklam n yapan Belediye Baflkan n n bulundu u çad ra girmeyerek çad r n d fl nda kurulan masada yemek yemeyi tercih etmifl, ihtiyaçlar olanlar yemek verilmeden gönderilirken tak m elbiseli, ya l boyunlar görmek istemedi i için. Her Ramazan ay nda iftar çad rlar n n önündeki kalabal n bir önceki seneye göre artt n söyleyen Kaplan, tek kifli çal flt n ve son zamlarla birlikte 5 kifli olan ev halk n n ihtiyaçlar n karfl lamakta çok zorland n anlat - yor. Bir çocu u yanl fl yap lan ameliyat sonucunda sakat kalm fl, bir di- er çocu u da kan davas yüzünden hapishanede yat yor olan Kaplan birileri daha çok kazans n diye yap l yor zamlar, beni seni kimse düflünmüyor derken öfkeli ve düflünceli. Memleketi olan Çorum katliam, kan davas, yoksulluk ve yaklaflan yerel seçimler üzerine yapt m z sohbetten tebessümle ayr l rken elindeki poflette ekmek gördü- ümüz bir teyzeye kendisiyle befl dakikal na da olsa röportaj yapmak istedi imizi söylüyoruz, ancak kendi deyimiyle dilencilik yapmak zorunda kald klar n ve gazetelere yoksullukla ç kmaktan utand n söyleyerek reddediyor bizi. Biz insan de iliz! Sulukule, Ramazan ay nda da yine y k mlarla gündemde. Yoksullu u baki olan Sulukule halk n n sorunlar na devletin kökten çözümü biliniyor: y k p da tmak! Müslümanl k naralar atarak hükümet olan AKP, Ramazan ay vesilesiyle halk n dini duygular n sömürmeye devam ediyor. Özellikle ortaya ç kan yard mlaflma dernekleri yine halk n hassasiyetlerini istismar ediyorlar. Herkesin Baflbakan oldu unu iddia eden Erdo an, muhalif semtlere yard m etmedi i gibi, nas l y kaca n n hesaplar n yaparak, flu s ralarda devam eden Deniz Feneri davas yla da ne kadar yard msever oldu unu gösteriyor. Sulukule de halk n büyük bir ço unlu u yaz l ve görsel bas na al flm fl görünüyor. Semte giriflte yol sordu umuz bir genç, haber yapmak için mi gidiyorsunuz? diye soruyor. Mahalleye giriyoruz, biraz ilerledi imizde yolun kenar nda oturmufl, foto raf çekti imizi gören yafll bir amca, ne yap yorsunuz o lum burada? diye soruyor. Ad Ahmet Tekin. Ve bafll yor anlatmaya; Ben kendimi bildim bileli burada oturuyorum. Bizi evimizden yerimizden edecekler, bunca insan, kad n, çocuk ne yapacak hiç düflünen yok. Ramazan için bize yard m etmiyorlar ama ne için, ne zaman yard m etmifller ki? Bize, buraya kâfir gibi bak yorlar, insan de ilmifliz gibi bak - yorlar, çok zoruma gidiyor bu. Bunu herkes konuflmaz senle, iyi dinle beni. nsanl k evlerimizi bafl m za y kmakla oluyorsa e er, biz insan da de iliz, hiçbir fley de de iliz! Seçimlerde yine de buralardan oy al r m AKP diye soruyoruz; Ne oyu günah m z bile alamaz diyor, evlerini y kan Müslüman Baflbakanla konuflur gibi sert ve öfkeli bir flekilde. Devam ediyoruz sokak aralar nda dolaflmaya, her yerde y k lm fl evler var. Surlar n arkas na s k flm fl yoksulluk! Sulukule Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i ne gidip, bir de baflkanla görüflmek, hem y k mlarla ilgili bir geliflme var m hem de s k nt lar neler görüflmek istiyoruz. Yolu sordu umuz ilk kifli bizi derne- e kadar götürüyor ve baflkana görüflmek istedi imizi söylüyor. Yoksullu un Ramazan la birlikte kendini nas l hissettirdi ini konufluyoruz ve tabi ki yer Sulukule olunca söz y - k mlardan aç l p ilerliyor. Sulukule Roman Kültürünü Gelifltirme ve Dayan flma Derne i Baflkan fiükrü Pündük anlat yor, Bizim insan m z burada evlerinin y k lmas n n s k nt s yla yafl yorlar. Ne Ramazanlar ramazan, ne oruçlar oruç, ne de bayramlar bayram gibi olacak. Bize hiçbir yard mda bulunan yok. Hangi gün Ramazan çad r kurulmufl ya da yard m yap lm fl? Hiçbir gün. Burada Ramazan dan 3 gün önce y k mlar oldu. nsanlar, yerlerinden dostlar ndan ayr lman n hüznü ile yafl yorlar. Hiçbir yard m olmad gibi ellerinden gelse bizi an nda buradan atacaklar. Bu kadar sahipsiz kalm fll n kendi içinde bir dayan flma a gelifltirdi- ini belirten Pündük, Biz kendi imkânlar m z dâhilinde ya da birilerinin kiflisel çabalar yla çok kötü durumdaki ailelere yard m da t yoruz diyor. Kentsel Dönüflüm Projesi ni elefltiren Pündük, Buradaki insanlar için bir fleyler yapmak istiyorsan z buran n insanlar yla bir fleyler yap n, d flar dan projeyle bu ifl olmaz. Zaten bu projenin bizim için olmad - n, d flar dan gelecek olan malum kiflilere yap ld n biliyoruz. Tafloluk ta insanlara ev verdiler, insanlar orada oturamayacaklar için bin YTL karfl l nda evlerini devretmek zorunda kald lar. Niye o evler Tafloluk sakinlerine yap lmad? Buradaki insanlar oraya, oradakini buraya tafl man n anlam ne? Böyle bir proje olur mu? diyor. Baflbakan elefltiren Pündük, Erdo an n sözlerinden al nt yaparak devam ediyor anlatmaya, Baflbakan bir konuflmas nda ben yoksulun, mazlumun, hakl n n baflbakan y m diyordu, hani flimdi nerde? Gelsin de burada baflbakanl k yaps n bakal m. Biz baflbakan n sözünü tutmas n istiyoruz. Ekonomideki iyileflmelerden bahseden AKP hükümetinin yoksul halk görmedi i/görmezden geldi i aç k görünüyor. 225 YTL açl k s n r na fiyat biçtiklerinde de kesinlikle Sulukule deki aç insanlara karfl duyarl - l klar n gösteriyorlard. fiükrü Pündük e bu konuda neler düflündü ünü soruyoruz, cevab sindirilmifl bir ülkenin gerçe ini yans t yor, fiimdi ben o konuya girmeyeyim. Ekonomi iyi diyece iz, demedik mi hemen kelepçelik oluruz, hemen hapishaneye diyor. Halk tasfiye etmenin bir di er yolu olarak da çocuklar okullara alm yorlar Sulukule de. Bu durumu ve devam n anlat yor Pündük; Çocuklar okula dahi kay t etmiyorlar. Bizde kayd n z yok, kayd n z flurada, burada diye insanlar okul okul gezdiriyorlar. Buradaki insanlar açlar! Aya nda ayakkab s yok giymeye, evinde yeme i yok yemeye. Ekme i de b rak 1 Liras yok cebinde, bu insanlara ev verildi Tafloluk ta. Kaç para? YTL kira bedeli ödermifl gibi. Bu durumdaki insanlardan, 225 do algaz, 222 ba latma paras, elektrik ve su açt rma paras istiyorlar. Bugün ay n 11 i bu ay n 20 sinde de ilk kiran z bafll yor diyorlar daha eve bile ç kmadan. Bunun ad da sosyal proje, böyle sosyal proje mi olur? Bizim köyümüzde yok ki yiyece imizi getirelim. Evimize ekmek götüremiyoruz, nereden ödeyece iz bu kadar paray? ( stanbul) Türk hakim s n flar aras nda yaflanan çat flman n k sa sürede bir duraksama içine girebilece i yönünde iflaretler görülmemektedir. Laiklik fleriat tart flmas yla bafllayan süreç bugün yolsuzluklar noktas nda dü ümlenmifl durumdad r. Bu çat flmalar n temelinde ç kar iliflkileri yatt bir gerçektir. Elbette ki bu ç kar çat flmas Türk hakim s n f kliklerinin yan s ra emperyalistlerin ç karlar n da içeriyor. TC nin komflular yla ve bölgenin di er ülkeleriyle son dönemde sürdürdü ü politikalar n emperyalist efendilerinin bölgeye iliflkin haz rlam fl olduklar reçetelerde ba ms z oldu unu düflünmek, efendi-uflak aras ndaki iliflkiyi yeteri kadar kavramamak anlam na gelir. Egemen s n f klikleri aras ndaki çat flma devletin çeflitli kurumlar aras nda da kendini hissettirdi ine her f rsatta dikkat çekmifltik. Özellikle bugünkü dalaflta medya gruplar tam bir silahflor görevi görmektedirler. Kitleleri aldatmak, gerçekleri tersyüz etmek için her türlü ahlaks zl a baflvurmakta tereddüt etmemektedirler. Sermayenin kiral k kalemflorlar tan mlamas, hükümet yanl s medya ile Do an Grubu aras nda yaflanan son çat flmada bir kez daha aç a ç kt. Hiç flüphesiz tüm bu iç çat flmalar, genifl y - nlar nezdinde gerçeklerin daha net olarak görülmesi sürecine hizmet ediyor. Bu anlam yla da iyidir. Böylesi dönemler, hem perde arkas ndaki gerçeklere ayna tutma ve hem de bu iç çat flmalar neticesinde ortaya ç kan sonuçlardan hareketle gerçekleri daha yal n bir biçimde y nlara tafl mak için bize daha iyi f rsatlar sunmaktad r. Örne in, uflak Tayyip in flu söylemleri: Bundan sonra Say n Do an yazd kça ben de aç klayaca m. Çünkü, bu hamur su kald racak. Daha çok vaktimiz var. O yazacak, biz aç klayaca z.ve bunlar n bütün o kara kapl defterleri ortaya ç kacak. Bunu bilmeniz laz m Bu AKP nin ve sözcülü ünü yapt sermaye kesimleri ile di er rakiplerin kirli iliflkilerinin itiraf niteli indedir. Uflak Erdo an n öz olarak ifade etti i h rs zl klar m z, ahlaks zl klar m z aç klamaya devam ederseniz, biz de sizinkileri aç klar z. Di er bir ifadeyle; dokunmay n bize yoksa dokunuruz size diyor. Kuflkusuz yolsuzlukta, h rs zl kta bunlar n birbirinden fark yoktur. Ama bu gerçe i sadece duyarl ilerici güçlerin görmesi yetmez. Önemli olan bu gerçekleri y nlara tafl may baflarmakt r. Bunun için de somut meseleler üzerinde yo un bir teflhir faaliyetine h z vermek gerekir. Her f rsatta yetimin hakk nda söz eden AKP nin nas l emek h rs z, halk düflman bir nitelikte oldu unu yaflanan bu tür somut meseleler üzerinden ortaya koymay baflarabilmektir. Somuta dayal propagandalar n ikna edici ve etki gücü daha da güçlüdür. Türk egemen s n f klikleri aras ndaki bu çat flmalar varolan ekonomik krizin daha da derinleflmesine yol açacakt r. Üretimden giderek kopan, yolsuzluk ve h rs zl kta s n r tan mayan bir ekonominin içine düfltü ü krizin yarataca sonuçlar da a r olur. AKP bu krizin a r faturas n dün oldu u gibi bugün de emekçilere ç karmaktad r. Peflpefle gelen zamlar, ücretlerin düflüklü ü, iflsizlik emekçiler için yaflam daha çekilmez k lmaktad r. Tabi ki egemen s n flar n içine düfltükleri krizin derinleflmesini tetikleyen di er önemli nedenlerden biri de Kürt sorunudur. Kürt sorununa yaklafl mda imha ve inkar politikas nda Türk ordusuyla yar flan AKP, özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde Kürt illerinde DTP adaylar - na karfl egemenlerin tüm kliklerinin deste ini almak için de yo un bir çaba içindedir. Ve bir çok Kürt ilinde bu rkç -inkarc güçlerin objektif olarak böylesi ortak bir tutum içine girmeleri pekala mümkündür. Erdo an n baz Kürt illerini flimdiden iflaret etmesi, öngörülen projenin ürünüdür. Hedeflenen fley, sözü edilen illerde yerel yönetimleri al p, Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu vard r karfl - devrimci icraatlar na meflruluk kazand rmakt r. Bu konuda egemen s n flar kurumlar yla birlikte hiçbir f rsat kaç rmamaktad rlar. Yürüttükleri tüm çabalar n temelinde Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etmek, silahl savafl mla hak elde edilmez bilincini genifl y nlara empoze etmektir. Bunun için de fliddet ve sahte reform silahlar na baflvurmaktad rlar. Örne in, burjuva medyas yeni Genelkurmay Baflkan Baflbu un baz Kürt illerine yapt geziye dahi olmad k misyonlar yüklemeye bafllad lar. lker Baflbu un baz sivil toplum örgütleriyle görüflmesi yeni olabilir. Ama Kürt ulusal sorununa yaklafl m konusundaki zihniyet ayn zihniyettir. Baflta HD olmak üzere di er demokratik kurum ve partilerle görüflmeyi kapsam d fl nda b rakan bir anlay fl n bu soruna do ru bir tarzda yaklaflmas düflünülemez. Bu pratik, rkç ve floven bir anlay fl n ürünüdür. Özet olarak; Baflbu da egemen s n f sözcüleri gibi, sivil toplum dedikleri baz güçleri yanlar na çekme çabas içindedir. Peki bununla ne yap lmak isteniliyor? Yap lmak istenen flu; Hareketin geliflimini engelleyemiyorsan, böl, sisteme entegre etmeye çal fl. Çözüme dönük beklentiler yarat ve reformizm mikrobunu her tarafa yayma çabas içine gir. Bu ve di er sorunlarda oldu u gibi, ideolojik planda net bir tutum sergilemek, egemen s n f klikleri aras nda yaflanan çat flman n nedenlerini do ru okuyup, genifl emekçi y nlara tafl mak için devrimci pratik bir çizgi izlemek, güncel bir görevdir. Bu güncel görevleri yerine getirdi imiz oranda, kitlelerle ba kurabiliriz. Her faaliyetçi çal flmalar nda bu gerçe i hesaba katmak zorundad r.

3 19 Eylül-2 Ekim 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Hat rlanaca gibi, AKP hükümete geldi i y llar n bafl nda Kürt ulusal sorununa yaklafl m konusunda Genelkurmay dan farkl politikalara sahip oldu u propagandas yla T. Kürdistan nda oy avc l na soyunmufl ancak çok geçmeden bu politikan n bildik/tan d k imha, inkar ve katliam politikas ndan baflka da bir fley olmad ortaya ç km flt. Ancak Maoistler, AKP nin di erlerinden bir fark olmad n /olamayaca n söylemifl ve her f rsatta tekrarlad klar (tekrarlamak zorunda kald klar ) flekilde devletin niteli i, hükümetlerin iç ve d fl politikalar belirlemedeki verileri/s n rlar, ordunun sistem içindeki yeri vb. konularda MLM do rular dile getirmifllerdi. Süreç içinde yaflananlar AKP ve Türk ordusunun aralar ndaki çeliflkilere karfl n burjuva-feodal egemenlik sistemin ç karlar n korumak için oldukça uyumlu çal flt klar - n gösterdi. Egemen s n flar n kendi aralar nda çeliflkileri/iktidar kavgalar oldu u ne kadar do ruysa, baflta Kürt halk olmak üzere tüm emekçilerin, devrimcilerin hakl ve meflru mücadelelerine karfl düflmanl kta da ayn noktada bulufltuklar da o kadar do rudur. Devlet terörü uygulay c lar n n son yapt Terör Zirvesi nde de baz yeni yaklafl mlar n iflaretleri görülmeye baflland. Bir k s m burjuva medya s n r ötesi operasyonlar için varolan tezkere süresinin bitmek üzere oldu unu hat rlatarak, TSK n n yeni bir tezkere talebine karfl AKP nin isteksiz oldu unu belirtiyor ve bunun nedenini ise yaklaflan yerel seçimlerden dolay bölgede üzerine tepki çekecek pratik tutumlardan uzak durma çabas olarak aç kl yor. Dün Kürt ulusal sorununun çözümü için aç l m adresi olarak gösterilen AKP, bugün yerel seçimlerden dolay s n r ötesi operasyonlara s cak bakmayan bir AKP olarak gösteriliyor. Öncelikle herkesin flu gerçe i görmesi gerekir. Kürt ulusal mücadelesini bo mak, kitle deste ini zay flatmak flu veya bu partinin de il, sistemin sorunudur. Dolay s yla yerel seçimlerde yurtsever Kürt adaylara karfl izlenen politikada, sistemin tüm kurumlar n n hedefi ayn d r. Bu ayn l k ço u zaman, bu bölgede güçlü olan burjuva partisinin aday n destekleme konusunda ortak hareket etme tutumuna götürecek kadar güçlüdür. Bugün aç s ndan bakt - m zda TC önümüzdeki yerel seçimlerde yurtsever adaylar n kazanmamas için, bölgede daha güçlü olan rakip adaylara aç ktan olmasa da dolayl olarak destek sunmaktad r. Yani devlet tüm kurumlar yla ve partileriyle birlikte bölgede AKP nin önünü açmak için yo- un bir çaba içerisindedir. Evet, AKP düne göre teflhir olmufltur. Ama hala Kürt illerinde din tüccarl sayesinde en güçlü olan düzen partisidir. Ve AKP nin kapat lmamas nda, bu bölgede oynam fl oldu u misyonun da bir etkisi oldu u gerçe i asla göz ard edilmemelidir. Bundan dolay Kürt iflbirlikçileri baflta olmak üzere; Kürt halk n n tüm düflmanlar bu süreçte kader birli i yapacaklard r. Genelkurmay n Devlet terörü planlama zirvesi yap ld PKK nin k r lma noktas hayali belirlemesinin karfl l, her cephede sald r d r. Referandum niteli inde olan yerel seçimlerde bu hayali belirlemeleri destekleyebilecek en ufak geliflmenin karfl -devrimcilerin elinde nas l bir sald r silah na dönüflece ini ön görmek zor olmasa gerek. Durum böyle olunca egemenlerin her türlü hile ve ahlaks zl a baflvuracaklar da aç kt r. Zirvenin di er sonuçlar - na gelince; gerçek olan flu ki: Devlet terörünün planland zirvede, özünde yeni bir fley yoktur. Sözünü ettikleri sosyo-ekonomik, psikolojik-kültürel, hukuki veya bölgeye teflvik primi vb. söylemler yeni fleyler de ildir. Ama tüm bunlara ra men, bu söylenenlerin bugün ne anlam ifade etti ine ve bu söylemlerin alt nda yatan baz gerçeklere fl k tutmak gerekir. Her fleyden önce Türk egemen s n flar n n önümüzdeki süreçte Kürt ulusal sorununa yaklafl m n Ifl k Koflaner in yapt aç klamalarda okumufl ve imha ve inkar oldu unu görmüfltük. Baflbu un son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir, Da a ç kmay nas l engelleriz? vb. tüm söylemleri mücadeleyi bo maya dönük söylemlerdir. Bu yaklafl mlarda tabi ki ulusal demokratik taleplerin k r nt s bile yoktur. Hal böyle olunca; önerilen tüm tedbirlerin bu politikaya hizmet eden tedbirler oldu unun peflinen kabul edilmesi gerekir. Örne in; sözü edilen hukuki tedbirler daha çok yetki talebini içeriyor. Bu, uygulanan tüm karfl -devrimci icraatlara yasal k l f n haz rlanmas d r. Di er bir ifadeyle; yasal olarak varolan baz boflluklardan dolay zaman zaman s k nt yafl yorlar. flte tüm dertleri o boflluklar n betonlanmas n sa lamakt r. Da a ç k fl sosyo-ekonomik tedbirlerle aflmay düflünenler hayal görüyorlar. Teflvik Primiyle bir halk n anadilde e itim talebinden, kültürel istemlerinden vazgeçmesini düflünmek ancak rkç -faflist bir sistemin ve sözcülerinin ifli olabilir. Elbette ki, bölge illerine yap lacak yeni teflvik primleriyle burjuva-feodal egemen sistem, kendi iflbirlikçilerini daha da güçlendirecek ve yeni iflbirlikçiler yaratabilecektir. Bunu, baz kesimlerin de ifade etti i gibi, flehirlerde koruculaflt rmay yayg nlaflt r p derinlefltirme politikas olarak da de erlendirebiliriz. Yap lan ve yap lmak istenen budur. Elbette ki bu planlar talan politikalar için elveriflli bir zemin de yarat yor. Ama bununla iflsizli i önleyece ini, terörü yok edece ini düflünenler gerçe in tokad n yemekte gecikmeyeceklerdir. Örne in; Avrupa ülkelerinde Kürt Hareketi ne destek sunan on binlerin iflsizlik sorunu mu vard r? Ya da k r lma noktas ndan söz edenler, flehit gerilla cenazelerini sahiplenen on binlerin eylemlerini nas l aç klayabilirler? Anadilde e itim talebi vb. birçok eylem karfl s nda ortaya konulan durufla ne yan tlar olacakt r? Sonuç olarak; PKK nin yapm fl oldu u 10. Kongrede de ifade edildi- i gibi; pratik hatt nda esasta bir de iflim yoktur. Bu hatt n ne oldu u konusundaki düflüncelerimizi daha önce defalarca ortaya koydu umuz için yeniden üzerinde durmayaca z. Ama buna karfl n, faflist Kemalist diktatörlü ün imha ve inkar çizgisindeki srar da pratik olarak sürmektedir. Bu demektir ki; önümüzdeki süreçte de Kürt halk n n hakl ve meflru eylemleri artacakt r. Bunun iflaretleri hem gerilla cephesinde hem de di er alanlarda düne göre daha güçlü bir flekilde ortaya ç kmaktad r. Bizler aç s ndan ise bu sürecin içinde olmak, prati e dönük ad mlar atmak, binlerce sat r yaz dan daha de erlidir. Çünkü; hayat n söylemden çok pratik icraatlara ihtiyac vard r. Ergenekon, TSK n n kanatlar alt nda Gündemin uzun süredir merkezinde yer alan Ergenekon meselesindeki geliflmelere bakt m zda asl nda sürpriz olmayan, hatta neden gecikti i merak konusu olan TSK nin Ergenekon san klar Hurflit Tolon ve fiener Eruygur un hapishanede ziyaretini görüyoruz. Sicili oldukça kabar k Korgeneral Galip Mendi nin ziyareti Genelkurmay n sitesinde flu sözlerle aç kland : Türk Silahl Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren iki emekli komutana yap lan bu ziyaret, Türk Silahl Kuvvetleri ad na gerçeklefltirilmifltir. Bilindi i üzere, dün oldu u gibi bugün de Türk Silahl Kuvvetlerinin yarg ya olan sayg s ve güveni tamd r. fiemdinli de san klar iyi çocuklard r, tan r m diyerek sahiplenen ve ard ndan soruflturmay yürüten savc n n görevden al nmas n sa layan, sivil mahkemenin verdi i 39 y ll k cezaya karfl n, davay askeri mahkemeye ald rarak beraat ettiren Genelkurmay n Galip Mendi nin sicilinden bir örnek Korgeneral Galip Mendi, Özel Kuvvetler de uzun y llar görev yapt da KKTC de Sivil Savunma Teflkilat Baflkanl na atand. K br sl gazeteci Kutlu Adal, 23 Mart 1996 da yazd bir yaz da St. Barnabas bask n n gerçeklefltirenlerin kulland beyaz Renault Toros un Sivil Savunma Teflkilat na ait oldu u do ru mudur? sorusunu yöneltti. Sivil Savunma Teflkilat na elefltirilerini sürdüren Adal, 6 Temmuz 1996 da Lefkofla da evinin önünde öldürüldü. Bu cinayetle ilgili suçlamalar yöneltilen Mendi, Türkiye ye döndükten sonra 1997 de Özel Kuvvetler Komutan yard mc l yapt. Mendi, 2000 de K br s a bu kez K br s Güvenlik Kuvvetleri Komutan olarak dönünce protestolarla karfl laflt, parti liderleri karfl lamaya gitmedi. Mendi, 2003 y l nda Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nden (A HM) bir heyetin Kutlu Adal cinayeti ile ilgili sorular n yan tlad de Türkiye ye dönen Mendi, sürekli terfi alarak korgeneralli e yükseldi. A HM Türkiye yi, Kutlu Adal cinayetini yeterli ve etkin biçimde soruflturmad gerekçesiyle 95 bin Euro ödemeye mahkûm etti. Baflkan Y. Büyükan t tan görevi devralan lker Baflbu da Büyükan t aratmad ve çocuklar n sahiplenmekten geri kalmad. Ayn senaryoyu fiemdinli de de bize okuttuklar için bu ziyaret de flafl rt c olmad. Hele ard ndan Ergenekon savc lar n soruflturmak için komisyon kuruldu unu ö renmek ise hiç flafl rtmad bizi. Ancak ne zaman flafl rabildik(!); Adalet Bakanl n n savc lar n soruflturulmas na izin vermedi i zaman. Ama bu da küçük bir rötufltan baflka bir fley olmad na göre rahat yerimizde oturmaya devam edebilirdik. Devlet için silah s kan pek flerefli, iyi çocuklar hala görevlerinin bafl nda milletin menfaati için çal flmalar n sürdürüyorlar!!! Yine de bu ziyarete yak ndan bakt m zda en bafla dönüyoruz. Zira, Genelkurmay bu ziyaretiyle bir kez daha Ergenekon un devletin kendisi oldu unu ve devletin de kendi kendini yarg layamayaca- n aç ktan ortaya koyarak bizi hakl ç kartt. Bir merak konusu da, ziyaret edilenler aras nda neden Veli Küçük ün ad n n geçmemesiydi Yoksa, sürecin keçisi Veli Küçük mü? S n fsal Yaklafl m ULUSAL SORUN=TEMEL SORUN? Bir k s m ilerici, ayd n, demokrat çevreler ve bu arada kimi devrimci dostlar m z da Ergenekon davas /dosyas n eflelemeyi sürdüre dursun, faflist diktatörlük kendi dalafl ve iç hesaplaflmas ndaki sürece çoktan noktal virgül koyarak yeni sald r döneminde h zla mesafe almaya çal fl yor. Hala kontr-gerillan n çözülmesi, katillerden hesap sorulmas, 12 Eylül ün yarg lanmas gibi taleplerle sistemin kap lar n afl nd ranlara diyecek bir söz elbette bulunamaz ama giderek yo unlaflan sald - r lar karfl s nda neler yap lmas gerekti ine dair söylenecek/yap lacak çok fley olmal d r. Yeni süreci Genelkurmay daki görev de iflimine ba lamak son derece hatal d r. Baflbu ve beraberindeki komuta kademesinin Büyükan t a göre belli yöntem ve yaklafl m farkl l klar olabilecektir ama bunlar n esasa yönelik de ifliklik gösterece ini düflünmek, devlet-ordu örgütlenmesinden bihaber olmak, hiçbir fley anlamamakt r. Nitekim bu konuda da bir dizi senaryo ve yorum havada uçuflmaya bafllam fl, Baflbu a olmad k misyon ve konumlar atfedilmifl, iliflki ve çeliflkiler türlü tarzlara sokulup ç kar lm flt r. Her fleyden önce Baflbu, önceki sürecin pasif/yetkisiz bir aktörü de ildir. Hatta en az flimdiki kadar önde duran bir konum almakta, en dikkat çekici aç klama lar yapan, durum tespitlerinde bulunan, kritik görüflme ve toplant lara kat lan kimli i olarak ad ndan söz ettirmekteydi. Tam yetkili olarak iflbafl yapar yapmaz, iç hesaplaflma sürecinde viraj n dönülmesiyle beraber, Kand ra ziyaretini yapt rmas, kendi teflkilat na dirlik ve düzenlik mesaj olarak okunmal d r. Bu mesaj elbetteki AKP ile yürüyen iflbirli inde gelinen noktaya iflaret fifle i göndermifl ve adalet uykusundakilerin adresine de yollanm fl olmaktad r. Baflbu ve beraberindeki kadrolar n ayr nt da ya da tali noktalarda kalan kimi özelliklerine tak lmadan sorgulamam z gereken, iflbafl na geldikleri flu süreçteki hareket tarzlar ve öne ç kard klar hususlar olmal d r. Malatya (2. Ordu), Diyarbak r, Van ekseninde gerçekleflen ilk ziyaret flafl rt c de- ildir. Hatta bölücü terörle mücadelede Diyarbak r n merkezi önemine dikkati çekmesi de ola an karfl lanmal d r. Yaln zca bunun için Tayyip in bile aç ktan yapmaktan imtina etti i bir tarzda, STK toplant s düzenleyip DKÖ leri özenle ay klamas ve di erlerine aleni biçimde (daha fazla/aktif) iflbirli i dayatmas, al fl lagelmifl bir durum olarak görülmeyebilir. Esas nda bu bile sürpriz bir tav r olarak de erlendirilmemelidir. Yandafl ve ortayolcu davranan kurum ve kiflilere de yöneleceklerini bizzat tebli eden Baflbu, ertesi gün Van da halk n aras na kar flma flovuna giriflmekle mezarl kta sl k çalm flt r. Van da kendisine alk fl tutanlar için kulland temiz vatandafllar söylemi (Hilmi Özkök ün sözde vatandafllar nitelemesindeki yaklafl m n benzeri), imhac -katliamc faflist bir anlay fl n aç k kan t n oluflturmaktad r. Baflbu kapsaml bir program uygulamaya çal flmaktad r. Devir-teslim törenlerindeki sözlerinden itibaren bunda srarl olduklar na dair vurgular, gelinen aflaman n kendileri aç s ndan hiç de parlak olmad n n itiraf d r. Gençlerin üzerinde hassasiyetle durmufltur. Özel politikalara ihtiyaç oldu- unun alt n çizmifltir. Okullaflmalar ve modernizmin al flkanl klar ndan yararlanmalar gerekti ine dikkat çekmifltir. Ekonomik tedbirler ise sorunun can damar olarak görülmektedir. Hükümeti iflsizlikle mücadelede göreve ça - r rken GAP projesinin önemine de inmeyi ihmal etmemifltir. Di er yandan, bölgeyi aflan ölçekte 90 l y llardakine eflde er biçimde operasyonlar yürütülmekte, büyük çapta askeri y nak yap lmaktad r. Kitle katliamlar, büyük provokasyonlar, köy yakmalar, Irak Kürdistan na yönelik yeni harekatlar n yap lmas da gündeme gelebilecek, savafl n ivmesi yükseltilecektir. KKK na yeni getirilen Ifl k Koflaner in, münferit olaylar TSK ya mal edilemez ve belli bölgelerde uygulamaya konulacak ek tedbirler den ( ) söz etmesi, gidiflata fl k tutmaktad r. Sürecin AKP ile birlikte örüldü ü aç k biçimde görülebilmekte, gösterilmektedir. Bunun k sa vadede de iflmesini gerektirecek uluslararas, bölgesel ve ülke içi dengelerde herhangi bir de iflim de söz konusu de ildir. Yerel yönetim seçimleri de bu do rultuda, AKP nin hedeflerine uygun tarzda sonuçland r lmaya çal fl lacakt r. Baflbu un Diyarbak r daki temas ve konuflmalar, bununla ba lant l Kerkük e iliflkin aç klamalar (özel statü) da tereddütlere yer b rakmayacak aç kl ktad r. Ama daha çarp c ve çevreleyici olan, ABD ile olan iliflkilerin, mükemmel olarak tan mlanmas d r. Faflist-Kemalist diktatörlü ü bu eksende tam tekmil savafla koflulland ran, Oramar/Da l ca bask - n ve devam ndaki Zap direnifliyle beraber Türkiye Kürdistan nda silahl ve kitlesel çat flma sürecinde korkuyu büyüten geliflmelerin yaflanm fl olmas d r. Edi Bes e den, TZP Kürdi öncülü ünde gerçeklefltirilen anadilde e itim hakk na kadar son süreçte gelifltirilen kampanyalar, gerilla cenazelerindeki kitlesel gösterilerden Öcalan için düzenlenen destek eylemlerine (saç kestirme, say n deme) ciddi boyutlarda yayg nl k ve etkinlik kazanm flt r. Bunlar n Türk ordusuna önemli darbeler indiren aktif savunma çizgisindeki gerilla eylemleriyle birlikte sürmesi (HPG nin aç klamas na göre, A ustos ay boyunca TSK n n 51 operasyonuna karfl l k HPG 57 eylem düzenledi; 66 temas gerçekleflti ve 202 asker ile 22 gerilla yaflam n yitirdi. ) egemen s n flar zora sokmufltur. Defalarca denedikleri yöntemler, ayn taktik ve argümanlarla, dozu kah azalt p kah art rarak yüklenmeyi sürdürmekten baflka ellerinden bir fley gelmemektedir. Baflbu ve di erlerinin söyledikleri ve yapmaya çal flt klar nda da öz olarak geçmifltekilerden farkl hiçbir yön bulunmamaktad r. Umut k rmak tan her söz edifllerinde kendi çaresizliklerine göndermede bulunmufl oluyorlar. Kaç n lmaz biçimde yenilgiye u rayacak ve nöbeti baflkalar na devrederek hürgeneral tribününde yerlerini alacaklar n herkesten daha iyi biliyorlar. Ancak açmazlar hiç kuflkusuz farkl boyut ve platformda ulusal sorun un ilerici ve demokratik güçleri aç s ndan çeyrek as rl k zaman dilimine yay lan sürecin son dönemlerinde de hükmünü do- urmaya devam etmektedir. Savafl ve direnifl bu aflaman n taktik politikas ilan edilmekle beraber, Ulusal Hareket in stratejik yönelimi egemen s n flar n inisiyatifini k rmada istikrarl bir süreç yarat lmas na engel olmaktad r. Bununla beraber komünist, devrimci, demokratik bütün güçlere düflen görev, egemen s n flar n temel sorun olarak öncelik verdi i bu husustaki yönelimine uygun bir mevzilenifl içerisine girmektir. Devrim cephesinde bu durumun yeterince kavrand ve bilince ç kar ld söylenemez. Ulusal sorun hala bölgesel, tali bir mesele olarak ele al nmakta ve/veya Ulusal Hareket e havale edilebilmektedir. Ulusal Hareket e destek verilmesi, ulusal demokratik talepli eylem ve kampanyalar n desteklenmesi veya birlikte örülmesi, eylem ve güç birli i yap lmas vb. baflka bir fley; sorun dan soyutlanan bir politik hat izlenmesi (sa ya da sol, floven ya da ba ml ) baflka bir fleydir. Türkiye ve bölgedeki Kürt Sorunu nun son çeyrek yüzy la vurdu u damgay do ru biçimde tahlil edemeyenler, bundan sonraki sürece vuraca damgan n da fark nda de illerdir. Türkiye devriminin ulusal sorun a ait parametrelerle geliflen iliflki ve çeliflkilerini hesaba katmadan yol alman n olanaks zl görülmek zorundad r. Bu ba lamda, ezilen Kürt ulusuna mensup yoksul köylü kitlelerinin bulundu u Türkiye Kürdistan, Demokratik Halk Devrimi yolunda Halk Savafl mücadelesini tafl yabilmenin koflullar n daha fazla biriktirmifltir. Savafl büyütmeden bu birikimi de erlendirebilmenin yolu olmad aç kt r

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti 2006 DÖNEM Ç N BEL RLENEN ASGAR ÜCRET ÜZER NE B R DE ERLEND RME Yrd. Doç. Dr. smail AYDEM R Mu la Üniversitesi, Mu la Meslek Yüksek Okulu G R fi A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı