Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI"

Transkript

1 Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X mha ve inkar sürecek, direnifl de A ustos taki devir teslim töreniyle Genelkurmay n bafl na geçen lker Baflbu ve beraberindeki komuta kademesinin, devletin Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikalar n n sürdürücüsü olaca, devlet-ordu örgütlenmesini kavrayanlar aç s ndan aç kt r. Genelkurmay Baflkan olmadan önce de özellikle Kürt ulusuna yönelik sald - r larda etkin bir aktör olan Baflbu un, ilk ziyaretini Malatya, Diyarbak r, Van ekseninde gerçeklefltirmesi ve iflbirlikçilerini güçlendirme planlar n aç klamas flafl rt c olmam flt r. Van - da kendisini alk fllayanlar için temiz vatandafllar tan mlamas n yaparak sözde vatandafllar söylemine yeni bir soluk getiren Baflbu, y llard r dinledi imiz son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir kararl l n da ortaya koymufltur. Ancak tüm söylenenler mezarda sl k çalmak ya da PKK nin k r lma noktas hayali belirlemesi yapmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. mha ve inkar sald r lar nas l devam ediyor ve edecekse, direnifl hatt da ayn flekilde devam edecektir. Kürt halk n n yan nda olmak da daha bir önemli olacakt r bu süreçte! DESA direnifli sürüyor Sendikal olma hakk n kulland klar için iflten at lan DESA deri iflçilerinin mücadelesi aylard r sürüyor. Geçmiflten gelen direnifl gelene i ve mücadele ruhu Deri- fl Sendikas n n kazan m elde etme olas l n güçlendiriyor. flçilerin kararl tutumlar da bunu gösteriyor. Sayfa 4 F nd k kabu unu bile doldurmuyor art k... Devrim için nesnel flartlar müsait... Nepal de hükümetin haz rlad program 14 Eylül günü Kurucu Meclis taraf ndan onayland. Muhalefetin sundu u 17 maddelik öneri ise reddedildi. Program savunan Baflbakan Prachanda yoldafl, meclisteki partilerin farkl ideolojileri savundu unu ancak mümkün oldu unca ortak yönleri ön plana ç kard klar n vurgulad. Prachanda ayr ca Halk Kurtulufl Ordusu nun isminin de ifltirilmesi üzerine muhalefetin yapt öneriyi de net bir flekilde reddetti.. Sayfa 13 Yoksullar 12 ay oruçlu ama iftar vakti yok! Ramazan ay dolay s yla stanbul un yoksul semtlerinden Sulukule ve Yenibosna da Ramazan çad rlar n gezerek iftar n açan insanlarla bu Ramazan nas l karfl lad klar üzerine sohbet ettik. Sayfa 2 Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI 12 Eylül ü unutmad k! 12 Eylül Askeri Faflist Cuntas n n y ldönümünde ülkenin birçok yerinde protesto eylemleri yap ld. Sayfa 16 Medya-Para-Siyaset iliflkisinin ülkemizdeki en önemli oyuncusu olan Ayd n Do an ile Baflbakan R. Tayyip Erdo- an aras nda bir haftadan fazlad r süre giden karfl l kl ithamlar n ve pefli s ra iki medya grubunun (Do an ve Çal k) kendi yay n organlar nda birbirlerine karfl çarflaf çarflaf yaz lar dizmelerinin, karfl l kl karalama kampanyas açmalar n n ard ndan geriye bak ld nda, bu iki rakibin paylaflamama sorunu oldu u aç kça görülecektir. Uzlafl - n n, ç kar hesaplar n n sekteye u rad dönemlerde medyaya yans mayan iliflki a n n bir bir ortaya serilmesi, arka plandaki rant kavgas na fl k tutmaktad r. AKP ile Do an Grubu nun temsiliyetleri gere i birbirlerine ihtiyaç duyduklar ve bugüne kadar iyi bir yol arkadafll yapt klar söylenebilir. Al gülüm, ver gülüm fleklinde tezahür edilen iliflkiyi göstermesi aç - s ndan bir dönemki Emin Çölaflan örne ine dikkat çekmek yerinde olacakt r. Emin Çölaflan n gazeteden gönderilmesine neden olan konu hakk nda, gazeteci Alper Görmüfl flöyle söylemektedir: Emin Çölaflan, Hürriyet ten ç kart ld ktan sonra yazd kitapta anlatt. Petrol Ofisi s k fl kl günlerinde, Ertu rul Özkök ün kendisine hükümetle ifllerinin oldu- unu, kendisinden onlar k zd racak fleyleri yazmamas n rica etti ini art k hepimiz biliyoruz. Sayfa 8 Önceki y l f nd k üreticisine jest yapan AKP hükümeti, hem al m fiyatlar n erken hem de Tar m Bakan Mehdi Eker in deyimi ile Karadenizlilerin memnun oldu u bir fiyat aç klam flt. Fakat oylar al nd ktan bir y l sonra f nd kta durum tam tersine döndü. Sayfa 5 Anlatmay n kendinizi Biz sizi Lice den sorduk Dün Kürd ü tamamen inkar edenler, belki bugün Kürd ün varl n kabul edebiliyorlar. Ancak, ulusu ulus yapan temel unsurlar ndan kopararak tan mlamaya çal flmak, onun bir ulus olarak varl na tahammül etmemek inkar n apaç k sürdürülmesinden baflka bir fley olmuyor. Sayfa 5 Tecrit ve tredman artarak devam ediyor... HD Ankara fiubesi Cezaevi Komisyonu 5 Eylül 2008 tarihinde Adalet Bakanl Ek Bina önünde bas n aç klamas yaparak, May s-a ustos aylar nda hapishanelerde yaflanan hak gasplar n aç klad. Sayfa 7 flçi köylü den Gerçekleri y nlara tafl mada srarl olmal y z! Türk hakim s n flar aras nda yaflanan çat flman n k sa sürede bir duraksama içine girebilece i yönünde iflaretler görülmemektedir. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Ulusal sorun= Temel sorun? Yar n bugünden görerek örgütlenmek! Sayfa 3 Sayfa 4 Sürecin sorunlar militan bir çizgiyle afl l r! Sayfa 11 Maskeler ç kar ld! Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 19 Eylül-2 Ekim 2008 Yoksullar 12 ay oruçlu ama iftar vakti yok! işçi-köylü den Gerçekleri y nlara tafl mada srarl olmal y z! Ramazan ay dolay s yla stanbul un yoksul semtlerinden Sulukule ve Yenibosna da Ramazan çad rlar n gezerek iftar n açan insanlarla bu Ramazan nas l karfl lad klar üzerine sohbet ettik. lk dura m z Bahçelievler Belediyesi nin Yenibosna da kurdu u iftar çad r oldu. ftar topunun at lmas na yaklafl k yar m saat kalm flken kap da, bekledi imizden düflük bir y lma var. Çocuklar bir an önce kendileri için ayr kurulan çad ra girmek için gürültüyle kap y zorlarken görevlilerden biri büyüklerin girece i çad rda yer olmad n ve d flar da kalanlar n geri gitmesini istiyor. Çad r kap - s ndaki azl n nedeni de ortaya ç km fl oluyor. Bahçelievler Belediye Baflkan ve arkadafllar, korumalar ve emrindeki çal flanlarla çad rda önemli bir alan iflgal etmifl durumda. Hay r diye kurulan çad rlar n halk n dini duygular n istismar etmek için bir reklâm kampanyas oldu u anlafl lm fl oluyor böylece. Çad rda iftar - n açan insanlarla sohbet etmek istiyoruz ancak ço unlu u sohbet etmek yerine yeme ini yemeyi ve ilahileri dinlemeyi tercih ediyor. Bahçelievler Belediyesi ne ba l tafleron temizlik firmas n n iflçileriyle sohbet ediyoruz. Ramazan ay dolay s yla yap lan zamlar n kendi mutfaklar na nas l yans d n sordu umuzda hiçbir flekilde etkilenmediklerini söylüyorlar, en fazla 600 YTL maafl alan iflçiler. Mustafa Kaplan adl bir iflçi yan ndaki iflçilerin Tokatl oldu unu ve sohbet etmeye çal flt m z iflçilerin g da ihtiyaçlar n 12 ay boyunca memleketlerinden sa lad klar n söylüyor. Köyden gelen yiyecekler aç kça söylemeyen ancak k t kanaat geçinen iflçilerin maddi s k nt lar n önemli oranda karfl l yor. Sohbete devam etti imiz Kaplan fl yok, güç yok, gelecek yok... Sulukule Sulukule de yol üstünde gençler bir gölgede oturmufl sohbet ediyorlar. Gel abi zaten ifl güç yok, yard mc olal m sana diye kabul ediyorlar bizi. Gençleri derdi, en az y k mlar n yol açt dram kadar büyük. fl yok, güç yok, gelecek yok sonra vay efendim neden sen böyle yapt n. Yapar m tabi evimi y k, aç b rak beni sonra da neden böyle oldun sen. Psikopat Sulukule gençleri desinler sana. Biz de anam zdan böyle do mad k. Görüyorum ben alt nda son model araba geziyor yafl benden küçük zengin züppeler. Gitsem Sulukule de oturuyorum diye ifl vermez. Roman z diye ifl vermez. Çal flana ekmek var diyorlar ama çal flmana izin verirlerse. Hadi diyelim ifl buldun, o zaman da yok paran alamad n, yok maafl n kesildi, bir sürü sorun. Zaten bize (Romanlara) h rs z gözüyle bakt klar için iflveren de yok diyerek anlat yorlar gençler. kendi reklam n yapan Belediye Baflkan n n bulundu u çad ra girmeyerek çad r n d fl nda kurulan masada yemek yemeyi tercih etmifl, ihtiyaçlar olanlar yemek verilmeden gönderilirken tak m elbiseli, ya l boyunlar görmek istemedi i için. Her Ramazan ay nda iftar çad rlar n n önündeki kalabal n bir önceki seneye göre artt n söyleyen Kaplan, tek kifli çal flt n ve son zamlarla birlikte 5 kifli olan ev halk n n ihtiyaçlar n karfl lamakta çok zorland n anlat - yor. Bir çocu u yanl fl yap lan ameliyat sonucunda sakat kalm fl, bir di- er çocu u da kan davas yüzünden hapishanede yat yor olan Kaplan birileri daha çok kazans n diye yap l yor zamlar, beni seni kimse düflünmüyor derken öfkeli ve düflünceli. Memleketi olan Çorum katliam, kan davas, yoksulluk ve yaklaflan yerel seçimler üzerine yapt m z sohbetten tebessümle ayr l rken elindeki poflette ekmek gördü- ümüz bir teyzeye kendisiyle befl dakikal na da olsa röportaj yapmak istedi imizi söylüyoruz, ancak kendi deyimiyle dilencilik yapmak zorunda kald klar n ve gazetelere yoksullukla ç kmaktan utand n söyleyerek reddediyor bizi. Biz insan de iliz! Sulukule, Ramazan ay nda da yine y k mlarla gündemde. Yoksullu u baki olan Sulukule halk n n sorunlar na devletin kökten çözümü biliniyor: y k p da tmak! Müslümanl k naralar atarak hükümet olan AKP, Ramazan ay vesilesiyle halk n dini duygular n sömürmeye devam ediyor. Özellikle ortaya ç kan yard mlaflma dernekleri yine halk n hassasiyetlerini istismar ediyorlar. Herkesin Baflbakan oldu unu iddia eden Erdo an, muhalif semtlere yard m etmedi i gibi, nas l y kaca n n hesaplar n yaparak, flu s ralarda devam eden Deniz Feneri davas yla da ne kadar yard msever oldu unu gösteriyor. Sulukule de halk n büyük bir ço unlu u yaz l ve görsel bas na al flm fl görünüyor. Semte giriflte yol sordu umuz bir genç, haber yapmak için mi gidiyorsunuz? diye soruyor. Mahalleye giriyoruz, biraz ilerledi imizde yolun kenar nda oturmufl, foto raf çekti imizi gören yafll bir amca, ne yap yorsunuz o lum burada? diye soruyor. Ad Ahmet Tekin. Ve bafll yor anlatmaya; Ben kendimi bildim bileli burada oturuyorum. Bizi evimizden yerimizden edecekler, bunca insan, kad n, çocuk ne yapacak hiç düflünen yok. Ramazan için bize yard m etmiyorlar ama ne için, ne zaman yard m etmifller ki? Bize, buraya kâfir gibi bak yorlar, insan de ilmifliz gibi bak - yorlar, çok zoruma gidiyor bu. Bunu herkes konuflmaz senle, iyi dinle beni. nsanl k evlerimizi bafl m za y kmakla oluyorsa e er, biz insan da de iliz, hiçbir fley de de iliz! Seçimlerde yine de buralardan oy al r m AKP diye soruyoruz; Ne oyu günah m z bile alamaz diyor, evlerini y kan Müslüman Baflbakanla konuflur gibi sert ve öfkeli bir flekilde. Devam ediyoruz sokak aralar nda dolaflmaya, her yerde y k lm fl evler var. Surlar n arkas na s k flm fl yoksulluk! Sulukule Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i ne gidip, bir de baflkanla görüflmek, hem y k mlarla ilgili bir geliflme var m hem de s k nt lar neler görüflmek istiyoruz. Yolu sordu umuz ilk kifli bizi derne- e kadar götürüyor ve baflkana görüflmek istedi imizi söylüyor. Yoksullu un Ramazan la birlikte kendini nas l hissettirdi ini konufluyoruz ve tabi ki yer Sulukule olunca söz y - k mlardan aç l p ilerliyor. Sulukule Roman Kültürünü Gelifltirme ve Dayan flma Derne i Baflkan fiükrü Pündük anlat yor, Bizim insan m z burada evlerinin y k lmas n n s k nt s yla yafl yorlar. Ne Ramazanlar ramazan, ne oruçlar oruç, ne de bayramlar bayram gibi olacak. Bize hiçbir yard mda bulunan yok. Hangi gün Ramazan çad r kurulmufl ya da yard m yap lm fl? Hiçbir gün. Burada Ramazan dan 3 gün önce y k mlar oldu. nsanlar, yerlerinden dostlar ndan ayr lman n hüznü ile yafl yorlar. Hiçbir yard m olmad gibi ellerinden gelse bizi an nda buradan atacaklar. Bu kadar sahipsiz kalm fll n kendi içinde bir dayan flma a gelifltirdi- ini belirten Pündük, Biz kendi imkânlar m z dâhilinde ya da birilerinin kiflisel çabalar yla çok kötü durumdaki ailelere yard m da t yoruz diyor. Kentsel Dönüflüm Projesi ni elefltiren Pündük, Buradaki insanlar için bir fleyler yapmak istiyorsan z buran n insanlar yla bir fleyler yap n, d flar dan projeyle bu ifl olmaz. Zaten bu projenin bizim için olmad - n, d flar dan gelecek olan malum kiflilere yap ld n biliyoruz. Tafloluk ta insanlara ev verdiler, insanlar orada oturamayacaklar için bin YTL karfl l nda evlerini devretmek zorunda kald lar. Niye o evler Tafloluk sakinlerine yap lmad? Buradaki insanlar oraya, oradakini buraya tafl man n anlam ne? Böyle bir proje olur mu? diyor. Baflbakan elefltiren Pündük, Erdo an n sözlerinden al nt yaparak devam ediyor anlatmaya, Baflbakan bir konuflmas nda ben yoksulun, mazlumun, hakl n n baflbakan y m diyordu, hani flimdi nerde? Gelsin de burada baflbakanl k yaps n bakal m. Biz baflbakan n sözünü tutmas n istiyoruz. Ekonomideki iyileflmelerden bahseden AKP hükümetinin yoksul halk görmedi i/görmezden geldi i aç k görünüyor. 225 YTL açl k s n r na fiyat biçtiklerinde de kesinlikle Sulukule deki aç insanlara karfl duyarl - l klar n gösteriyorlard. fiükrü Pündük e bu konuda neler düflündü ünü soruyoruz, cevab sindirilmifl bir ülkenin gerçe ini yans t yor, fiimdi ben o konuya girmeyeyim. Ekonomi iyi diyece iz, demedik mi hemen kelepçelik oluruz, hemen hapishaneye diyor. Halk tasfiye etmenin bir di er yolu olarak da çocuklar okullara alm yorlar Sulukule de. Bu durumu ve devam n anlat yor Pündük; Çocuklar okula dahi kay t etmiyorlar. Bizde kayd n z yok, kayd n z flurada, burada diye insanlar okul okul gezdiriyorlar. Buradaki insanlar açlar! Aya nda ayakkab s yok giymeye, evinde yeme i yok yemeye. Ekme i de b rak 1 Liras yok cebinde, bu insanlara ev verildi Tafloluk ta. Kaç para? YTL kira bedeli ödermifl gibi. Bu durumdaki insanlardan, 225 do algaz, 222 ba latma paras, elektrik ve su açt rma paras istiyorlar. Bugün ay n 11 i bu ay n 20 sinde de ilk kiran z bafll yor diyorlar daha eve bile ç kmadan. Bunun ad da sosyal proje, böyle sosyal proje mi olur? Bizim köyümüzde yok ki yiyece imizi getirelim. Evimize ekmek götüremiyoruz, nereden ödeyece iz bu kadar paray? ( stanbul) Türk hakim s n flar aras nda yaflanan çat flman n k sa sürede bir duraksama içine girebilece i yönünde iflaretler görülmemektedir. Laiklik fleriat tart flmas yla bafllayan süreç bugün yolsuzluklar noktas nda dü ümlenmifl durumdad r. Bu çat flmalar n temelinde ç kar iliflkileri yatt bir gerçektir. Elbette ki bu ç kar çat flmas Türk hakim s n f kliklerinin yan s ra emperyalistlerin ç karlar n da içeriyor. TC nin komflular yla ve bölgenin di er ülkeleriyle son dönemde sürdürdü ü politikalar n emperyalist efendilerinin bölgeye iliflkin haz rlam fl olduklar reçetelerde ba ms z oldu unu düflünmek, efendi-uflak aras ndaki iliflkiyi yeteri kadar kavramamak anlam na gelir. Egemen s n f klikleri aras ndaki çat flma devletin çeflitli kurumlar aras nda da kendini hissettirdi ine her f rsatta dikkat çekmifltik. Özellikle bugünkü dalaflta medya gruplar tam bir silahflor görevi görmektedirler. Kitleleri aldatmak, gerçekleri tersyüz etmek için her türlü ahlaks zl a baflvurmakta tereddüt etmemektedirler. Sermayenin kiral k kalemflorlar tan mlamas, hükümet yanl s medya ile Do an Grubu aras nda yaflanan son çat flmada bir kez daha aç a ç kt. Hiç flüphesiz tüm bu iç çat flmalar, genifl y - nlar nezdinde gerçeklerin daha net olarak görülmesi sürecine hizmet ediyor. Bu anlam yla da iyidir. Böylesi dönemler, hem perde arkas ndaki gerçeklere ayna tutma ve hem de bu iç çat flmalar neticesinde ortaya ç kan sonuçlardan hareketle gerçekleri daha yal n bir biçimde y nlara tafl mak için bize daha iyi f rsatlar sunmaktad r. Örne in, uflak Tayyip in flu söylemleri: Bundan sonra Say n Do an yazd kça ben de aç klayaca m. Çünkü, bu hamur su kald racak. Daha çok vaktimiz var. O yazacak, biz aç klayaca z.ve bunlar n bütün o kara kapl defterleri ortaya ç kacak. Bunu bilmeniz laz m Bu AKP nin ve sözcülü ünü yapt sermaye kesimleri ile di er rakiplerin kirli iliflkilerinin itiraf niteli indedir. Uflak Erdo an n öz olarak ifade etti i h rs zl klar m z, ahlaks zl klar m z aç klamaya devam ederseniz, biz de sizinkileri aç klar z. Di er bir ifadeyle; dokunmay n bize yoksa dokunuruz size diyor. Kuflkusuz yolsuzlukta, h rs zl kta bunlar n birbirinden fark yoktur. Ama bu gerçe i sadece duyarl ilerici güçlerin görmesi yetmez. Önemli olan bu gerçekleri y nlara tafl may baflarmakt r. Bunun için de somut meseleler üzerinde yo un bir teflhir faaliyetine h z vermek gerekir. Her f rsatta yetimin hakk nda söz eden AKP nin nas l emek h rs z, halk düflman bir nitelikte oldu unu yaflanan bu tür somut meseleler üzerinden ortaya koymay baflarabilmektir. Somuta dayal propagandalar n ikna edici ve etki gücü daha da güçlüdür. Türk egemen s n f klikleri aras ndaki bu çat flmalar varolan ekonomik krizin daha da derinleflmesine yol açacakt r. Üretimden giderek kopan, yolsuzluk ve h rs zl kta s n r tan mayan bir ekonominin içine düfltü ü krizin yarataca sonuçlar da a r olur. AKP bu krizin a r faturas n dün oldu u gibi bugün de emekçilere ç karmaktad r. Peflpefle gelen zamlar, ücretlerin düflüklü ü, iflsizlik emekçiler için yaflam daha çekilmez k lmaktad r. Tabi ki egemen s n flar n içine düfltükleri krizin derinleflmesini tetikleyen di er önemli nedenlerden biri de Kürt sorunudur. Kürt sorununa yaklafl mda imha ve inkar politikas nda Türk ordusuyla yar flan AKP, özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde Kürt illerinde DTP adaylar - na karfl egemenlerin tüm kliklerinin deste ini almak için de yo un bir çaba içindedir. Ve bir çok Kürt ilinde bu rkç -inkarc güçlerin objektif olarak böylesi ortak bir tutum içine girmeleri pekala mümkündür. Erdo an n baz Kürt illerini flimdiden iflaret etmesi, öngörülen projenin ürünüdür. Hedeflenen fley, sözü edilen illerde yerel yönetimleri al p, Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu vard r karfl - devrimci icraatlar na meflruluk kazand rmakt r. Bu konuda egemen s n flar kurumlar yla birlikte hiçbir f rsat kaç rmamaktad rlar. Yürüttükleri tüm çabalar n temelinde Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etmek, silahl savafl mla hak elde edilmez bilincini genifl y nlara empoze etmektir. Bunun için de fliddet ve sahte reform silahlar na baflvurmaktad rlar. Örne in, burjuva medyas yeni Genelkurmay Baflkan Baflbu un baz Kürt illerine yapt geziye dahi olmad k misyonlar yüklemeye bafllad lar. lker Baflbu un baz sivil toplum örgütleriyle görüflmesi yeni olabilir. Ama Kürt ulusal sorununa yaklafl m konusundaki zihniyet ayn zihniyettir. Baflta HD olmak üzere di er demokratik kurum ve partilerle görüflmeyi kapsam d fl nda b rakan bir anlay fl n bu soruna do ru bir tarzda yaklaflmas düflünülemez. Bu pratik, rkç ve floven bir anlay fl n ürünüdür. Özet olarak; Baflbu da egemen s n f sözcüleri gibi, sivil toplum dedikleri baz güçleri yanlar na çekme çabas içindedir. Peki bununla ne yap lmak isteniliyor? Yap lmak istenen flu; Hareketin geliflimini engelleyemiyorsan, böl, sisteme entegre etmeye çal fl. Çözüme dönük beklentiler yarat ve reformizm mikrobunu her tarafa yayma çabas içine gir. Bu ve di er sorunlarda oldu u gibi, ideolojik planda net bir tutum sergilemek, egemen s n f klikleri aras nda yaflanan çat flman n nedenlerini do ru okuyup, genifl emekçi y nlara tafl mak için devrimci pratik bir çizgi izlemek, güncel bir görevdir. Bu güncel görevleri yerine getirdi imiz oranda, kitlelerle ba kurabiliriz. Her faaliyetçi çal flmalar nda bu gerçe i hesaba katmak zorundad r.

3 19 Eylül-2 Ekim 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Hat rlanaca gibi, AKP hükümete geldi i y llar n bafl nda Kürt ulusal sorununa yaklafl m konusunda Genelkurmay dan farkl politikalara sahip oldu u propagandas yla T. Kürdistan nda oy avc l na soyunmufl ancak çok geçmeden bu politikan n bildik/tan d k imha, inkar ve katliam politikas ndan baflka da bir fley olmad ortaya ç km flt. Ancak Maoistler, AKP nin di erlerinden bir fark olmad n /olamayaca n söylemifl ve her f rsatta tekrarlad klar (tekrarlamak zorunda kald klar ) flekilde devletin niteli i, hükümetlerin iç ve d fl politikalar belirlemedeki verileri/s n rlar, ordunun sistem içindeki yeri vb. konularda MLM do rular dile getirmifllerdi. Süreç içinde yaflananlar AKP ve Türk ordusunun aralar ndaki çeliflkilere karfl n burjuva-feodal egemenlik sistemin ç karlar n korumak için oldukça uyumlu çal flt klar - n gösterdi. Egemen s n flar n kendi aralar nda çeliflkileri/iktidar kavgalar oldu u ne kadar do ruysa, baflta Kürt halk olmak üzere tüm emekçilerin, devrimcilerin hakl ve meflru mücadelelerine karfl düflmanl kta da ayn noktada bulufltuklar da o kadar do rudur. Devlet terörü uygulay c lar n n son yapt Terör Zirvesi nde de baz yeni yaklafl mlar n iflaretleri görülmeye baflland. Bir k s m burjuva medya s n r ötesi operasyonlar için varolan tezkere süresinin bitmek üzere oldu unu hat rlatarak, TSK n n yeni bir tezkere talebine karfl AKP nin isteksiz oldu unu belirtiyor ve bunun nedenini ise yaklaflan yerel seçimlerden dolay bölgede üzerine tepki çekecek pratik tutumlardan uzak durma çabas olarak aç kl yor. Dün Kürt ulusal sorununun çözümü için aç l m adresi olarak gösterilen AKP, bugün yerel seçimlerden dolay s n r ötesi operasyonlara s cak bakmayan bir AKP olarak gösteriliyor. Öncelikle herkesin flu gerçe i görmesi gerekir. Kürt ulusal mücadelesini bo mak, kitle deste ini zay flatmak flu veya bu partinin de il, sistemin sorunudur. Dolay s yla yerel seçimlerde yurtsever Kürt adaylara karfl izlenen politikada, sistemin tüm kurumlar n n hedefi ayn d r. Bu ayn l k ço u zaman, bu bölgede güçlü olan burjuva partisinin aday n destekleme konusunda ortak hareket etme tutumuna götürecek kadar güçlüdür. Bugün aç s ndan bakt - m zda TC önümüzdeki yerel seçimlerde yurtsever adaylar n kazanmamas için, bölgede daha güçlü olan rakip adaylara aç ktan olmasa da dolayl olarak destek sunmaktad r. Yani devlet tüm kurumlar yla ve partileriyle birlikte bölgede AKP nin önünü açmak için yo- un bir çaba içerisindedir. Evet, AKP düne göre teflhir olmufltur. Ama hala Kürt illerinde din tüccarl sayesinde en güçlü olan düzen partisidir. Ve AKP nin kapat lmamas nda, bu bölgede oynam fl oldu u misyonun da bir etkisi oldu u gerçe i asla göz ard edilmemelidir. Bundan dolay Kürt iflbirlikçileri baflta olmak üzere; Kürt halk n n tüm düflmanlar bu süreçte kader birli i yapacaklard r. Genelkurmay n Devlet terörü planlama zirvesi yap ld PKK nin k r lma noktas hayali belirlemesinin karfl l, her cephede sald r d r. Referandum niteli inde olan yerel seçimlerde bu hayali belirlemeleri destekleyebilecek en ufak geliflmenin karfl -devrimcilerin elinde nas l bir sald r silah na dönüflece ini ön görmek zor olmasa gerek. Durum böyle olunca egemenlerin her türlü hile ve ahlaks zl a baflvuracaklar da aç kt r. Zirvenin di er sonuçlar - na gelince; gerçek olan flu ki: Devlet terörünün planland zirvede, özünde yeni bir fley yoktur. Sözünü ettikleri sosyo-ekonomik, psikolojik-kültürel, hukuki veya bölgeye teflvik primi vb. söylemler yeni fleyler de ildir. Ama tüm bunlara ra men, bu söylenenlerin bugün ne anlam ifade etti ine ve bu söylemlerin alt nda yatan baz gerçeklere fl k tutmak gerekir. Her fleyden önce Türk egemen s n flar n n önümüzdeki süreçte Kürt ulusal sorununa yaklafl m n Ifl k Koflaner in yapt aç klamalarda okumufl ve imha ve inkar oldu unu görmüfltük. Baflbu un son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir, Da a ç kmay nas l engelleriz? vb. tüm söylemleri mücadeleyi bo maya dönük söylemlerdir. Bu yaklafl mlarda tabi ki ulusal demokratik taleplerin k r nt s bile yoktur. Hal böyle olunca; önerilen tüm tedbirlerin bu politikaya hizmet eden tedbirler oldu unun peflinen kabul edilmesi gerekir. Örne in; sözü edilen hukuki tedbirler daha çok yetki talebini içeriyor. Bu, uygulanan tüm karfl -devrimci icraatlara yasal k l f n haz rlanmas d r. Di er bir ifadeyle; yasal olarak varolan baz boflluklardan dolay zaman zaman s k nt yafl yorlar. flte tüm dertleri o boflluklar n betonlanmas n sa lamakt r. Da a ç k fl sosyo-ekonomik tedbirlerle aflmay düflünenler hayal görüyorlar. Teflvik Primiyle bir halk n anadilde e itim talebinden, kültürel istemlerinden vazgeçmesini düflünmek ancak rkç -faflist bir sistemin ve sözcülerinin ifli olabilir. Elbette ki, bölge illerine yap lacak yeni teflvik primleriyle burjuva-feodal egemen sistem, kendi iflbirlikçilerini daha da güçlendirecek ve yeni iflbirlikçiler yaratabilecektir. Bunu, baz kesimlerin de ifade etti i gibi, flehirlerde koruculaflt rmay yayg nlaflt r p derinlefltirme politikas olarak da de erlendirebiliriz. Yap lan ve yap lmak istenen budur. Elbette ki bu planlar talan politikalar için elveriflli bir zemin de yarat yor. Ama bununla iflsizli i önleyece ini, terörü yok edece ini düflünenler gerçe in tokad n yemekte gecikmeyeceklerdir. Örne in; Avrupa ülkelerinde Kürt Hareketi ne destek sunan on binlerin iflsizlik sorunu mu vard r? Ya da k r lma noktas ndan söz edenler, flehit gerilla cenazelerini sahiplenen on binlerin eylemlerini nas l aç klayabilirler? Anadilde e itim talebi vb. birçok eylem karfl s nda ortaya konulan durufla ne yan tlar olacakt r? Sonuç olarak; PKK nin yapm fl oldu u 10. Kongrede de ifade edildi- i gibi; pratik hatt nda esasta bir de iflim yoktur. Bu hatt n ne oldu u konusundaki düflüncelerimizi daha önce defalarca ortaya koydu umuz için yeniden üzerinde durmayaca z. Ama buna karfl n, faflist Kemalist diktatörlü ün imha ve inkar çizgisindeki srar da pratik olarak sürmektedir. Bu demektir ki; önümüzdeki süreçte de Kürt halk n n hakl ve meflru eylemleri artacakt r. Bunun iflaretleri hem gerilla cephesinde hem de di er alanlarda düne göre daha güçlü bir flekilde ortaya ç kmaktad r. Bizler aç s ndan ise bu sürecin içinde olmak, prati e dönük ad mlar atmak, binlerce sat r yaz dan daha de erlidir. Çünkü; hayat n söylemden çok pratik icraatlara ihtiyac vard r. Ergenekon, TSK n n kanatlar alt nda Gündemin uzun süredir merkezinde yer alan Ergenekon meselesindeki geliflmelere bakt m zda asl nda sürpriz olmayan, hatta neden gecikti i merak konusu olan TSK nin Ergenekon san klar Hurflit Tolon ve fiener Eruygur un hapishanede ziyaretini görüyoruz. Sicili oldukça kabar k Korgeneral Galip Mendi nin ziyareti Genelkurmay n sitesinde flu sözlerle aç kland : Türk Silahl Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren iki emekli komutana yap lan bu ziyaret, Türk Silahl Kuvvetleri ad na gerçeklefltirilmifltir. Bilindi i üzere, dün oldu u gibi bugün de Türk Silahl Kuvvetlerinin yarg ya olan sayg s ve güveni tamd r. fiemdinli de san klar iyi çocuklard r, tan r m diyerek sahiplenen ve ard ndan soruflturmay yürüten savc n n görevden al nmas n sa layan, sivil mahkemenin verdi i 39 y ll k cezaya karfl n, davay askeri mahkemeye ald rarak beraat ettiren Genelkurmay n Galip Mendi nin sicilinden bir örnek Korgeneral Galip Mendi, Özel Kuvvetler de uzun y llar görev yapt da KKTC de Sivil Savunma Teflkilat Baflkanl na atand. K br sl gazeteci Kutlu Adal, 23 Mart 1996 da yazd bir yaz da St. Barnabas bask n n gerçeklefltirenlerin kulland beyaz Renault Toros un Sivil Savunma Teflkilat na ait oldu u do ru mudur? sorusunu yöneltti. Sivil Savunma Teflkilat na elefltirilerini sürdüren Adal, 6 Temmuz 1996 da Lefkofla da evinin önünde öldürüldü. Bu cinayetle ilgili suçlamalar yöneltilen Mendi, Türkiye ye döndükten sonra 1997 de Özel Kuvvetler Komutan yard mc l yapt. Mendi, 2000 de K br s a bu kez K br s Güvenlik Kuvvetleri Komutan olarak dönünce protestolarla karfl laflt, parti liderleri karfl lamaya gitmedi. Mendi, 2003 y l nda Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nden (A HM) bir heyetin Kutlu Adal cinayeti ile ilgili sorular n yan tlad de Türkiye ye dönen Mendi, sürekli terfi alarak korgeneralli e yükseldi. A HM Türkiye yi, Kutlu Adal cinayetini yeterli ve etkin biçimde soruflturmad gerekçesiyle 95 bin Euro ödemeye mahkûm etti. Baflkan Y. Büyükan t tan görevi devralan lker Baflbu da Büyükan t aratmad ve çocuklar n sahiplenmekten geri kalmad. Ayn senaryoyu fiemdinli de de bize okuttuklar için bu ziyaret de flafl rt c olmad. Hele ard ndan Ergenekon savc lar n soruflturmak için komisyon kuruldu unu ö renmek ise hiç flafl rtmad bizi. Ancak ne zaman flafl rabildik(!); Adalet Bakanl n n savc lar n soruflturulmas na izin vermedi i zaman. Ama bu da küçük bir rötufltan baflka bir fley olmad na göre rahat yerimizde oturmaya devam edebilirdik. Devlet için silah s kan pek flerefli, iyi çocuklar hala görevlerinin bafl nda milletin menfaati için çal flmalar n sürdürüyorlar!!! Yine de bu ziyarete yak ndan bakt m zda en bafla dönüyoruz. Zira, Genelkurmay bu ziyaretiyle bir kez daha Ergenekon un devletin kendisi oldu unu ve devletin de kendi kendini yarg layamayaca- n aç ktan ortaya koyarak bizi hakl ç kartt. Bir merak konusu da, ziyaret edilenler aras nda neden Veli Küçük ün ad n n geçmemesiydi Yoksa, sürecin keçisi Veli Küçük mü? S n fsal Yaklafl m ULUSAL SORUN=TEMEL SORUN? Bir k s m ilerici, ayd n, demokrat çevreler ve bu arada kimi devrimci dostlar m z da Ergenekon davas /dosyas n eflelemeyi sürdüre dursun, faflist diktatörlük kendi dalafl ve iç hesaplaflmas ndaki sürece çoktan noktal virgül koyarak yeni sald r döneminde h zla mesafe almaya çal fl yor. Hala kontr-gerillan n çözülmesi, katillerden hesap sorulmas, 12 Eylül ün yarg lanmas gibi taleplerle sistemin kap lar n afl nd ranlara diyecek bir söz elbette bulunamaz ama giderek yo unlaflan sald - r lar karfl s nda neler yap lmas gerekti ine dair söylenecek/yap lacak çok fley olmal d r. Yeni süreci Genelkurmay daki görev de iflimine ba lamak son derece hatal d r. Baflbu ve beraberindeki komuta kademesinin Büyükan t a göre belli yöntem ve yaklafl m farkl l klar olabilecektir ama bunlar n esasa yönelik de ifliklik gösterece ini düflünmek, devlet-ordu örgütlenmesinden bihaber olmak, hiçbir fley anlamamakt r. Nitekim bu konuda da bir dizi senaryo ve yorum havada uçuflmaya bafllam fl, Baflbu a olmad k misyon ve konumlar atfedilmifl, iliflki ve çeliflkiler türlü tarzlara sokulup ç kar lm flt r. Her fleyden önce Baflbu, önceki sürecin pasif/yetkisiz bir aktörü de ildir. Hatta en az flimdiki kadar önde duran bir konum almakta, en dikkat çekici aç klama lar yapan, durum tespitlerinde bulunan, kritik görüflme ve toplant lara kat lan kimli i olarak ad ndan söz ettirmekteydi. Tam yetkili olarak iflbafl yapar yapmaz, iç hesaplaflma sürecinde viraj n dönülmesiyle beraber, Kand ra ziyaretini yapt rmas, kendi teflkilat na dirlik ve düzenlik mesaj olarak okunmal d r. Bu mesaj elbetteki AKP ile yürüyen iflbirli inde gelinen noktaya iflaret fifle i göndermifl ve adalet uykusundakilerin adresine de yollanm fl olmaktad r. Baflbu ve beraberindeki kadrolar n ayr nt da ya da tali noktalarda kalan kimi özelliklerine tak lmadan sorgulamam z gereken, iflbafl na geldikleri flu süreçteki hareket tarzlar ve öne ç kard klar hususlar olmal d r. Malatya (2. Ordu), Diyarbak r, Van ekseninde gerçekleflen ilk ziyaret flafl rt c de- ildir. Hatta bölücü terörle mücadelede Diyarbak r n merkezi önemine dikkati çekmesi de ola an karfl lanmal d r. Yaln zca bunun için Tayyip in bile aç ktan yapmaktan imtina etti i bir tarzda, STK toplant s düzenleyip DKÖ leri özenle ay klamas ve di erlerine aleni biçimde (daha fazla/aktif) iflbirli i dayatmas, al fl lagelmifl bir durum olarak görülmeyebilir. Esas nda bu bile sürpriz bir tav r olarak de erlendirilmemelidir. Yandafl ve ortayolcu davranan kurum ve kiflilere de yöneleceklerini bizzat tebli eden Baflbu, ertesi gün Van da halk n aras na kar flma flovuna giriflmekle mezarl kta sl k çalm flt r. Van da kendisine alk fl tutanlar için kulland temiz vatandafllar söylemi (Hilmi Özkök ün sözde vatandafllar nitelemesindeki yaklafl m n benzeri), imhac -katliamc faflist bir anlay fl n aç k kan t n oluflturmaktad r. Baflbu kapsaml bir program uygulamaya çal flmaktad r. Devir-teslim törenlerindeki sözlerinden itibaren bunda srarl olduklar na dair vurgular, gelinen aflaman n kendileri aç s ndan hiç de parlak olmad n n itiraf d r. Gençlerin üzerinde hassasiyetle durmufltur. Özel politikalara ihtiyaç oldu- unun alt n çizmifltir. Okullaflmalar ve modernizmin al flkanl klar ndan yararlanmalar gerekti ine dikkat çekmifltir. Ekonomik tedbirler ise sorunun can damar olarak görülmektedir. Hükümeti iflsizlikle mücadelede göreve ça - r rken GAP projesinin önemine de inmeyi ihmal etmemifltir. Di er yandan, bölgeyi aflan ölçekte 90 l y llardakine eflde er biçimde operasyonlar yürütülmekte, büyük çapta askeri y nak yap lmaktad r. Kitle katliamlar, büyük provokasyonlar, köy yakmalar, Irak Kürdistan na yönelik yeni harekatlar n yap lmas da gündeme gelebilecek, savafl n ivmesi yükseltilecektir. KKK na yeni getirilen Ifl k Koflaner in, münferit olaylar TSK ya mal edilemez ve belli bölgelerde uygulamaya konulacak ek tedbirler den ( ) söz etmesi, gidiflata fl k tutmaktad r. Sürecin AKP ile birlikte örüldü ü aç k biçimde görülebilmekte, gösterilmektedir. Bunun k sa vadede de iflmesini gerektirecek uluslararas, bölgesel ve ülke içi dengelerde herhangi bir de iflim de söz konusu de ildir. Yerel yönetim seçimleri de bu do rultuda, AKP nin hedeflerine uygun tarzda sonuçland r lmaya çal fl lacakt r. Baflbu un Diyarbak r daki temas ve konuflmalar, bununla ba lant l Kerkük e iliflkin aç klamalar (özel statü) da tereddütlere yer b rakmayacak aç kl ktad r. Ama daha çarp c ve çevreleyici olan, ABD ile olan iliflkilerin, mükemmel olarak tan mlanmas d r. Faflist-Kemalist diktatörlü ü bu eksende tam tekmil savafla koflulland ran, Oramar/Da l ca bask - n ve devam ndaki Zap direnifliyle beraber Türkiye Kürdistan nda silahl ve kitlesel çat flma sürecinde korkuyu büyüten geliflmelerin yaflanm fl olmas d r. Edi Bes e den, TZP Kürdi öncülü ünde gerçeklefltirilen anadilde e itim hakk na kadar son süreçte gelifltirilen kampanyalar, gerilla cenazelerindeki kitlesel gösterilerden Öcalan için düzenlenen destek eylemlerine (saç kestirme, say n deme) ciddi boyutlarda yayg nl k ve etkinlik kazanm flt r. Bunlar n Türk ordusuna önemli darbeler indiren aktif savunma çizgisindeki gerilla eylemleriyle birlikte sürmesi (HPG nin aç klamas na göre, A ustos ay boyunca TSK n n 51 operasyonuna karfl l k HPG 57 eylem düzenledi; 66 temas gerçekleflti ve 202 asker ile 22 gerilla yaflam n yitirdi. ) egemen s n flar zora sokmufltur. Defalarca denedikleri yöntemler, ayn taktik ve argümanlarla, dozu kah azalt p kah art rarak yüklenmeyi sürdürmekten baflka ellerinden bir fley gelmemektedir. Baflbu ve di erlerinin söyledikleri ve yapmaya çal flt klar nda da öz olarak geçmifltekilerden farkl hiçbir yön bulunmamaktad r. Umut k rmak tan her söz edifllerinde kendi çaresizliklerine göndermede bulunmufl oluyorlar. Kaç n lmaz biçimde yenilgiye u rayacak ve nöbeti baflkalar na devrederek hürgeneral tribününde yerlerini alacaklar n herkesten daha iyi biliyorlar. Ancak açmazlar hiç kuflkusuz farkl boyut ve platformda ulusal sorun un ilerici ve demokratik güçleri aç s ndan çeyrek as rl k zaman dilimine yay lan sürecin son dönemlerinde de hükmünü do- urmaya devam etmektedir. Savafl ve direnifl bu aflaman n taktik politikas ilan edilmekle beraber, Ulusal Hareket in stratejik yönelimi egemen s n flar n inisiyatifini k rmada istikrarl bir süreç yarat lmas na engel olmaktad r. Bununla beraber komünist, devrimci, demokratik bütün güçlere düflen görev, egemen s n flar n temel sorun olarak öncelik verdi i bu husustaki yönelimine uygun bir mevzilenifl içerisine girmektir. Devrim cephesinde bu durumun yeterince kavrand ve bilince ç kar ld söylenemez. Ulusal sorun hala bölgesel, tali bir mesele olarak ele al nmakta ve/veya Ulusal Hareket e havale edilebilmektedir. Ulusal Hareket e destek verilmesi, ulusal demokratik talepli eylem ve kampanyalar n desteklenmesi veya birlikte örülmesi, eylem ve güç birli i yap lmas vb. baflka bir fley; sorun dan soyutlanan bir politik hat izlenmesi (sa ya da sol, floven ya da ba ml ) baflka bir fleydir. Türkiye ve bölgedeki Kürt Sorunu nun son çeyrek yüzy la vurdu u damgay do ru biçimde tahlil edemeyenler, bundan sonraki sürece vuraca damgan n da fark nda de illerdir. Türkiye devriminin ulusal sorun a ait parametrelerle geliflen iliflki ve çeliflkilerini hesaba katmadan yol alman n olanaks zl görülmek zorundad r. Bu ba lamda, ezilen Kürt ulusuna mensup yoksul köylü kitlelerinin bulundu u Türkiye Kürdistan, Demokratik Halk Devrimi yolunda Halk Savafl mücadelesini tafl yabilmenin koflullar n daha fazla biriktirmifltir. Savafl büyütmeden bu birikimi de erlendirebilmenin yolu olmad aç kt r

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı