TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER"

Transkript

1 TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin gösterdiði KPSS testleri þöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, EÐ: Eðitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, ÝK:Ýktisat, ÝA:Ýstatistik, ÝÞ:Ýþletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, UÝ:Uluslararasý Ýliþkiler, YD:Yabancý Dil. Kurum ve kuruluþlarýn kullanacaklarý test aðýrlýklarýnýn bulunduðu satýrlarda, bu aðýrlýklarda hesaplanmýþ KPSS puanlarýnýn (KPSSP) numaralarý küçük bir çerçeve içinde yer almaktadýr. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna alýnacak personelde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 48. maddesinde yer alan askerlik, saðlýk, suç durumu gibi genel ve özel þartlar aranacaðýndan bu þartlar her kurum için ayrý ayrý belirtilmemiþtir. Hizmet yükümlülüðü bulunan adaylarýn baþka bir kuruma baþvurmalarý halinde bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemeyi kabul etmiþ olmasý gerekir. Bu kýlavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluþlarý için bu koþullarýn istendiði varsayýlacaktýr. Aþaðýdaki bilgiler adaylara yardýmcý olmak amacýyla verilmiþtir. Kamu kurum ve kuruluþlarý aþaðýdaki koþullarda gerektiðinde deðiþiklik yapabileceklerdir. Bu koþullar kamu kurum ve kuruluþlarýnýn personel alýmý için verecekleri basýn ilanlarýnda kesinlik kazanacaktýr. Baþbakanlýk Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, UÝ:0,1, YD:0,15 KPSSP95 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim lisans programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Bu sýnava bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Merkez Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 KPSSP58 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Taþra Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 21 KPSSP58 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.

2 Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3 KPSSP7 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Bilgisayar, Gýda, Çevre, Endüstri Mühendisliði bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen Yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %70 oranýnda baþarýlý olmak. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Merkez Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1 KPSSP34 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/Fen- Edebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Taþra Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1 KPSSP34 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/Fen- Edebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak. Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Personel Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1 KPSSP47 Öðrenim Koþulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, Ýdare ve Ýþletme dallarýndan lisans düzeyinde mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 22

3 Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Planlama Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1 KPSSP4 Öðrenim Koþulu: Giriþ sýnavý ilanýnda dört yýllýk yükseköðretim kurumlarýnýn belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eðitim yapmýþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Askerlikle iliþiði bulunmamak (Askerliðini yapmýþ olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiþ olmak.) KPSS Sýnavýnýn Yabancý Dil Testinde veya KPDS Sýnavýndan Müsteþarlýkça belirlenip Giriþ Sýnavý ilanýnda duyurulan asgari Yabancý Dil Puanýna sahip olmak. Daha önce yapýlan Planlama Uzman Yardýmcýlýðý sýnavlarýna en çok iki kez katýlanlar bu sýnava alýnmazlar. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,35, GK:0,35, ÝÞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP96 Öðrenim Koþulu: Ziraat Mühendisi olmak. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden birinden) sýnavýnda en az 20 doðru yanýt iþaretlemiþ olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6 KPSSP108 Öðrenim Koþulu: Müsteþarlýk tarafýndan verilecek giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Dýþ Ticaret Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1, MU:0,1, YD:Diðer Koþullara bakýnýz. 23 KPSSP100 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yýl eðitim veren ve eðitim programlarý itibarýyla bunlara denkliði yetkili makamlar tarafýndan kabul olunan yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýndan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnav tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden biri) sýnavýndan 70 ve daha yukarý puan almak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak.

4 Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, UÝ:0,15, YD:0,2 KPSSP82 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý yýl sonu itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Gümrük Uzman Yardýmcýsý 0 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP44 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programlarý ile Matematik ve Ýstatistik lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Alman, Fransýz veya Ýngiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteþarlýðýnca verilecek ilanda belirtilecek sayýda KPSS yabancý dil sorusuna doðru cevap vermek. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Gümrükler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Gümrük Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP44 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Daha önce yapýlan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriþ Sýnavýna iki kere katýlýp da baþarýsýz olanlar giriþ sýnavýna kabul edilmezler. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Hukuk) Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP21 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Hukuk bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýktisat) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝK:0,5, YD:0,3 KPSSP22 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýktisat bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. 24

5 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýstatistik) Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝA:0,5, YD:0,3 KPSSP25 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýstatistik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýþletme) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝÞ:0,5, YD:0,3 KPSSP23 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýþletme bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Maliye) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3 KPSSP24 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Maliye bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Matematik) Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 KPSSP92 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Matematik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Mühendis) Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,2, ÝK:0,2, YD:0,3 KPSSP17 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Mühendislik bölümlerinden ve bu bölümlere denkliði kabul edilen 25

6 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Kamu Yönetimi) Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3 KPSSP30 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Kamu Yönetimi bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri) Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝA:0,1, ÝK:0,2, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 KPSSP58 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ýliþkiler) Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, UÝ:0,1, YD:0,4 KPSSP88 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ekonometri) Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 KPSSP92 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ekonometri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ticaret) Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,45, YD:0,3 KPSSP18 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ticaret bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen 26

7 Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Hukukçu Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlýk stajýný tamamlamýþ veya staj bitim belgesini en geç sözlü sýnav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 20 Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler veya dengi fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacýlýk ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý Finans, Ekonometri, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ý.T.Ü. Ýþletme Mühendisliði lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr. Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, ÝK:0,05, ÝÞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,05, YD:0,1 KPSSP109 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi bölümü mezunu veya en az dört yýl eðitim veren ve denkliði yetkili makamca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibariyle 30 yaþýndan gün almamýþ olmak (askerliðini yapmýþ olanlar için 32 yaþýný doldurmamýþ bulunmak). Bu sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 7. dereceden 10 adet, 8. dereceden 15 adet, 9. dereceden 16 adet. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, ÝK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1 KPSSP45 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yýllýk eðitim veren dengi yurtiçi ve yurtdýþý yükseköðretim kurumlarýnýn birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Denetmen Yardýmcýlýðý Giriþ sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 27

8 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý TABLO-2'nin devamý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP21 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý 8 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3 Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý KPSSP70 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Mimarlýk ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. (Mimar/Yüksek Mimar, Ýnþaat Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Elektrik Mühendisi/Yüksek Mühendisi unvanýna sahip olanlar tercih edilecektir.) Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý BAÐ-KUR Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Bað-Kur Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,2 KPSSP35 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen ve dört yýl lisans eðitimi veren yurtiçi veya yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ bulunmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Ýki defadan fazla Kurum Denetmen Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavýna katýlmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Uzman Yardýmcýsý 0 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, ÝK:0,1, KY:0,15, UÝ:0,15 KPSSP48 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Ýktisat ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin dört yýl süreyle örgün eðitim veren Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yükseköðretim Kurulu tarafýndan bunlara denkliði onaylanmýþ yabancý öðretim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnav tarihinde 35 yaþýndan gün almamýþ olmak. Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS), sýnav tarihinden önceki 5 yýl içerisinde, sýnava girilecek yabancý dilden en az (C) düzeyinde baþarýlý olduðuna dair belge. 28

9 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Müfettiþ Yardýmcýsý (Sosyal) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, ÝK:0,1, MU:0,15, YD:0,1 KPSSP46 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Siyasal Bilgiler, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Müfettiþ Yardýmcýsý (Teknik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2 KPSSP13 Öðrenim Koþulu: Týp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, Ýnþaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,4, MU:0,1, KPSSP111 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: KPDS/KPSS (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca) Yabancý Dil puaný 60 ve/veya üzerinde almak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 6 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,1, UÝ:0,2 KPSSP112 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: KPDS/KPSS (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca) Yabancý Dil puaný 60 ve/veya üzerinde almak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,3, EÐ:0,4 29 KPSSP10 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Eðitim Fakültelerinin, eðitim yönetimi, planlamasý, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý).

10 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,5 KPSSP3 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Ýletiþim Fakültelerinin, halkla iliþkiler ve tanýtým bölümünden mezun olmak veya yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý). Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 22 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, ÇE:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, KY:0,1, MU:0,1 KPSSP113 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin, Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da Ýþletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý). Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 31 Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, UÝ:0,2 KPSSP110 Öðrenim Koþulu: Üniversite veya Yüksekokullarýn Mühendislik, Kimyagerlik, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Ýstatistik, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler, Çalýþma Ekonomisi bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi bulunmamak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþkanlýk Sigorta Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, ÝK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP118 Öðrenim Koþulu: Eðitim süresi en az dört yýl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bu fakültelere denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakülte veya yüksekokullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýlacaðý yýlýn ilk günü 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Sigorta Müfettiþ Yardýmcýlýðý giriþ sýnavýna bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. 30

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch -

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Anlage zum Handbuch Vielfalt gestalten - Handbuch für Multiplikatoren berufliche Integration von Migrant/innen herausgegeben von den Projekten

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ 22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ Memur alım sınavı 22 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ankara Bölgesine bağlı iller Ankara, Çankırı ve Kırıkkale dir. Görev teklifleri

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı