ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ"

Transkript

1 ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ (ASKERLÝK BORÇLANMASINDA NE DEÐÝÞTÝ?) Prof. Dr. Ali Rýza OKUR Marmara Üniversitesi 1942 yýlýnda Kayseri'de doðdu. 1944'de ailesiyle birlikte Ýstanbul'a yerleþti.1961'de Galatasaray lisesini, 1966'da Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Askerlik görevini tarihleri arasýnda Amasya'da tamamladý. Askerlikten sonra bir yýl kadar avukatlýk yaptýktan sonra, 1970 yýlýnda asistan olarak akademik hayata atýldý. 1981'de Ýstanbul Hukuk Fakültesinde yürütmekte olduðu tez çalýþmalarý sonucu "Sendika Ýþyeri Temsilciliði ve Güvencesi" konulu çalýþmasý ile "Hukuk Doktorasýný" tamamladý. 1986'da "Sendikal Faaliyetin Geliþimi ve Türleri" çalýþmasý ile doçent unvanýný aldý yýlýnda 6 ay rotasyonla gönderildiði Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürüttü yýllarý arasýnda MÜ. Ýkt. Ýd. Bil. Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini yürüttü yýllarý arasýnda ayný fakültenin Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölüm Baþkanlýðý'ný yaptý. 1992'de "Saðlýk Hakký ve Saðlýk Sigortalarý" çalýþmasý ile profesörlük unvanýna layýk görülen Ali Rýza Okur, halen bu fakültenin deðiþik bölümlerinde Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürütmektedir. Ali Rýza Okur'un bu alanlarda yüzü aþkýn bilimsel çalýþmasý bulunmaktadýr. I. GENEL OLARAK 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu nun 108. maddesi uzun dönemli sigorta dallarý açýsýndan "sigortalýlýk süresi"ni düzenlemektedir. Bu hükme göre: "Malüllük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarýnýn uygulanmasýnda nazara alýnacak sigortalýlýk süresinin baþlangýcý, sigortalýnýn yürürlükten kaldýrýlmýþ 5417 ve 6900 sayýlý kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihtir. Tahsis iþlerinde nazara alýnan sigortalýlýk süreleri bu sürenin baþlangýç tarihi ile, sigortalýnýn tahsis yapýlmasý için yazýlý istekte bulunduðu tarih, tahsis için istekte bulunmuþ olmayan sigortalýlar için de ölüm tarihi (hak sahipleri tahsis talebinde bulunabileceði için), arasýnda geçen süredir. Ýþte uzun dönemli sigorta dallarýndan yapýlacak yardýmlar açýsýndan aranan koþullarýn bu tarihler arasýnda gerçekleþtirilmiþ olmasý gerekir. Ancak kanunda öngörülen bazý durumlarda 108. maddedeki sigortalýlýk süreleri etkilenebilir ve bu 3

2 süreler uzar. Bu durumlarýn baþýnda borçlanma gelmektedir. Borçlanma dýþýnda hizmet tespiti, ihya (hizmet canlandýrýlmasý) ve itibari hizmet süresi uygulamalarý da sigortalýlýk süresini etkilemekte, onu uzatmaktadýr. Yargýtay'a göre, "primi ödenmeden geçirilmiþ çalýþma süresinin, sonradan borçlanýlarak ödenmesi ve malüllük, yaþlýlýk, ölüm sigortalarý açýsýndan sigortalýlýk süresine eklenmesine hizmet borçlanmasý denmektedir" (Yarg. 21. HD., , 2172 / 3076, YKD, Ocak 1997, s.95-96). Hizmet borçlanmasý uygulamada, Özel Borçlanma Kanunlarý, Askerlik Borçlanmasý ve Yurt Dýþý Hizmet Borçlanmasý yollarýndan gerçekleþtirilmektedir. Biz bu incelememizde sadece Askerlik Borçlanmasý üzerinde duracak, bu konudaki geliþimi ve gelinen son noktayý çalýþa- sergilemeye caðýz. II. ASKERLÝK BORÇLANMASININ GELÝÞÝMÝ Askerlik Borçlanmasý, Sosyal Güvenlik Sistemimize, 5434 sayýlý kanuna, tarihinde 545 sayýlý yasa ile eklenen, bir ek madde ile girmiþtir. SSK kapsamýna girenlere ise bu hak, tarihinde, 1655 sayýlý kanunla (RG , 14445) 506 sayýlý Kanuna eklenen bir fýkra ile tanýnmýþtýr (m.60, f, D). Eklenen bu fýkraya göre: "Sigortalýlarýn er olarak silah altýnda geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarýnda primlerini MAKALE Yargýtay'a göre, "primi ödenmeden geçirilmiþ çalýþma süresinin, sonradan borçlanýlarak ödenmesi ve malüllük, yaþlýlýk, ölüm sigortalarý açýsýndan sigortalýlýk süresine eklenmesine hizmet borçlanmasý denmektedir" 4 ödemeleri þartý ile prim ödeme gün sayýlarýna eklenir. Þu kadar ki, eklenen bu sürenin baþlangýcý 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu nun 6. ve 108. maddelerinde tarif edilen sigortalýlýk süresinin baþlangýç tarihi olarak kabul edilemez" t sayýlý kanunla (RG , 16343), (D) fýkrasýnda yapýlan yeni bir deðiþiklikle, "er olarak silah altýnda geçen süreler yanýnda yedek subay okulunda geçen sürelerin de borçlanýlmasý ve borçlanýlýp ödenen sürelerin, prim ödeme gün sayýsýna katýlmasý kabul edilmiþtir. Böylece borçlanýlacak süreler açýsýndan 5434 sayýlý kanunla uyum saðlanmýþ, ancak 5434, de borçlanýlýp ödenen sürelerin, sigortalý hizmet süresine katýlmasýna karþýlýk, 506, da bu süreler sadece prim ödeme gün sayýsý olarak deðerlendirilmiþtir. - Ýki kanun arasýndaki bu temel farklýlýk, t sayýlý Kanunla (RG ) giderilmiþtir. Askerlik borçlanmasý ile ilgili (D) fýkrasýný, ayrýca eklediði iki fýkra nedeniyle, (F) fýkrasýna dönüþtüren bu yeni düzenlemeye göre: "Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý olan gün sayýsý, sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlandýrýlma halinde, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür. Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn borçlanmaya iliþkin prim borçlarý yukarýda belirtilen 2 yýllýk

3 süre içinde olmak þartý ile hak sahipleri tarafýndan ödenir". Böylece bu yeni düzenleme ile, borçlanýlýp ödenen askerlik süresinin, prim ödeme gün sayýsýna katýlmasý esasý yerine, sigortalý hizmetten sayýlmasý esasý getirildi. Bu deðiþiklikle, 5434 sayýlý Kanunla bu açýdan da paralellik saðlanmýþ, borçlanarak sigortalýlýk süresinin arttýrýlmasý yolu açýlmýþ oldu. Ayrýca, borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, sigortalýnýn kalan borçlarýný iki yýllýk süre içinde ödeme imkaný da saðlandý. Bunlar yanýnda, askerlik borçlanmasý olanaðýndan isteðe baðlý sigortalýlarla, topluluk sigortasýna baðlý sigortalýlarýn da yararlanabilmesi 2422 sayýlý Kanunla gelen diðer deðiþikliklerdir t sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikler (RG , 19099). Bu Kanunla "Askerlik Borçlanmasýna" son þekli verilmiþ oldu. 616 s. KHK'ye kadar 14 yýlý aþkýn bir süre uygulanmýþ olan bu yeni m.60/f'ye göre: "Bu Kanuna göre sigortalý olarak tescil edilmiþ bulunanlarýn, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamý, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý halinde ve bu Kanunun 78. maddesi ile belirlenen prime esas kazancýn alt sýnýrýnýn talep tarihindeki tutarý üzerinden hesaplanacak malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primlerini 2 yýl içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlýr. 2 yýl içinde ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz./. Ancak kanunla kurulmuþ bulunan diðer sosyal güvenlik kuruluþlarý mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar hakkýnda yukarýdaki fýkra hük uygulanmaz./. Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý olan gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlanma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür./. Askerlik borçlanmalarýnda aylýk baðlanmaya hak kazanýlmasý durumunda kendilerine, borcun ödendiði tarihi takip eden aybaþýndan itibaren aylýk baðlanýr". Bu düzenleme ile madde beþ açýdan deðiþikliðe uðramýþ oldu: deðiþikliðinde tek tek sayýlmýþ olan askerlik borçlanmasýndan yararlanacak olanlar, "bu Kanuna göre sigortalý olarak tescil edilmiþ olan" ifadesiyle toparlanmýþ oldu (m.60/f, 1). 2 Uygulamada tartýþýlmakta olan "talep tarihinde" fiilen çalýþýyor olup olmama konusuna açýklýk getirilmiþ, tescil edilmiþ olma yeterli bulunmuþtur (F, 1) 'de ayrý bir bentte düzenlenen "borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn, prim borçlarýnýn hak sahipleri tarafýndan ödenme imkaný daha da geniþletilmiþ, hak sahiplerine de borçlanma talebinde bulunma hakký tanýnmýþtýr. Böylece sigortalý borçlanma talebinde bulunmadan ölmüþ olsa da, hak sahipleri askerlik borçlanmasý isteyebileceklerdir. 4 Kanunla kurulmuþ bulunan diðer sosyal güvenlik kuruluþlarý mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar hakkýnda 506 sayýlý Kanunun m.60/f,1 hükmü uygulanmayacaktýr. Böylece 1479 sayýlý Kanuna veya 5434 sayýlý Kanuna baðlý olanlarýn, ancak kendi 5

4 kanunlarýna göre askerlik borçlanmasý isteyebilecekleri açýklanmýþ oldu (F, 2). 5 Borçlanma ile aylýða hak kazanýlmasý halinde, aylýk, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlayacaktýr (F, 4). III. 616 s. KHK ile GETÝRÝLEN DEÐÝÞÝKLÝKLER 1) 60. maddenin (f) fýkrasý son olarak tarihli 616 s. KHK ile deðiþtirilmiþ (RG , Mük.), iki konuda farklý hükümler getirilmiþtir: a) Askerlik süresinin tamamýnýn deðil, bir kýsmýnýn da borçlanýlabilmesi kabul edilmiþtir sayýlý Kanunun getirdiði sistemde, kýsmi borçlanma kabul edilmiyor, askerlik süresinin tümünün borçlanýlmasý gerekiyordu. Bu sürenin tamamý borçlanýlýp ödenmedikçe borçlanma geçerli sayýlmýyordu. b) Getirilen ikinci deðiþiklik, ödeme için öngörülen iki yýllýk süresinin 3 aya indirilmesinden ibarettir. Bunun dýþýnda 616 s. KHK'de maddeye yönelik baþka deðiþiklik hükmü yoktur. Ancak Kanun metninde yapýlan bir hata, kötüye de kullanýlýnca amaç dýþý sonuçlar vermiþtir s. KHK'nin 59. maddesi ile 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin (F) fýkrasýnýn sadece 1. bendinde yukarýda belirttiðimiz iki deðiþiklik yapýlmýþtýr. Ancak 59. maddede "506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun deðiþik 60. m.nin (F) fýkrasýnýn 1.bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir." denilecek yerde, "...60 ýncý maddesinin (F) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir" denmiþ, böylece farkýnda olmaksýzýn 60. maddenin (F) fýkrasýnýn (F bendinin deðil), 2., 3. ve 4. bentleri de, 59. maddenin da lafzi yorumu (sadece kanunun sözüne aðýrlýk veren yorum), sonucu kaldýrýlmýþ sayýlmýþtýr. Bu yanlýþlýðý fýrsat bilen Kurum da, dar yorumla kaldýrýlmýþ sayýlabilecek 2. bentteki "borçlandýrýlma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür" hükmünün bilinçli olarak kaldýrýlýp, yýllar önce terkedilmiþ olan "borçlanmanýn, prim ödeme gün sayýsýný arttýrmasý, sigortalýlýk süresini etkilememesi" sistemine geri dönüldüðü sonucuna varmýþtýr. IV. DEÐÝÞÝKLÝÐE EK GENELGE ile GETÝRÝLEN YORUM 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin F fýkrasýnýn 2. bendinin kaldýrýldýðý sonucuna varan Kurum, tarihli, Ek Genelge'yi çýkararak konu ile ilgili þu açýklamalarý yapmýþtýr: s. KHK'nin 59. maddesiyle 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin (F) bendi deðiþtirilmiþ, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn borçlandýrýlmasýna imkan saðlanmýþ, ayrýca borcun talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi durumunda hizmetten sayýlacaðý öngörülmüþtür. - Buna göre ve daha sonraki tarihlerde yapýlan/yapýlacak askerlik borçlanmasý baþvurularý aþaðýdaki þekilde sonuçlandýrýlacaktýr;... e) Borcun üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma iþlemi iptal edilecektir. Üç ay içinde borcun bir kýsmýnýn ödenmesi durumunda askerlik süresinin üç ay içinde ödenen miktarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr. 6

5 f) Borçlanýlan sürenin karþýlýðý gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme gün sayýsýna ilave edilecek, sigortalýlýk süresini etkilemeyecektir. V. DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Askerlik Borçlanmasý konusunda, 506 s. SSK.nun 60. maddesinin (F) fýkrasýnýn 1. bendinde, 616 s. KHK ile yapýlan deðiþikliðin PRÝM ÖDEME GÜN sayýsýný mý, yoksa SÝGORTALILIK SÜRESÝNÝ mi etkileyeceðini, aþaðýda, m.60/f, 1 açýsýndan, EK GENELGE açýsýndan ve son olarak da diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndaki askerlik borçlanmasý açýsýndan inceleyeceðiz. 1) m. 60/F nin sözü açýsýndan a) Maddede açýkça borçlanýlan ve primi ödenen sürenin hizmet süresinden sayýlacaðý ifadesine yer verilmiþtir. Bunun doðal sonucu, hizmet süresi olarak kabul edilen bu sürenin sigortalýlýk süresine eklenmesidir. b) Kanun koyucunun amacý, borçlanýlan ve primi ödenen süreyi prim ödeme gün sayýsýna katmak olsaydý, "borçlanýlan süreyi hizmetten saymak"tan deðil, "borçlanýlan süreyi prim ödeme gün sayýsýna eklemek"ten söz ederdi. c) Yukarýda "Askerlik Borçlanmasýnýn Geliþimi"nde açýkça belirttiðimiz gibi, t sayýlý Kanunda ve t sayýlý Kanunda açýkça borçlanýlan sürenin prim ödeme gün sayýsýna ekleneceðinden söz eden kanun koyucu, t sayýlý Kanunda, t sayýlý Kanunda ve nihayet t. 616 sayýlý KHK'de hizmet süresinden bahsetmektedir. Bunun sonucu da borçlanýlan sürenin sigortalýlýk süresine eklenmesidir. Ayrýca ayrý bir bent halinde, borçlanýlan ve hizmetten sayýlan sürenin, sigortalýlýk süresine ekleneceði belirtmek þart deðildir. Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi, borçlanýlýp primi ödenen sürenin hizmet süresinden sayýlmasý demek, bunun sigortalýlýk süresine eklenmesi ve sigortalýlýðýn baþlangýç tarihini geri götürmesi demektir. d) Kanun koruyucunun "prim ödeme gün sayýsý" kavramýný gerektiði yerde açýkça kullandýðýna bir baþka örnek, 60. maddesinin (G) fýkrasýdýr. Bu fýkrada, "Bu maddenin uygulanmasýnda; 18 yaþýndan önce Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarýna tabi olanlarýn sigortalýlýk süresi, 18 yaþýný doldurduklarý tarihte baþlamýþ kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý primleri, prim ödeme gün sayýlarýnýn hesabýna dahil edilir" denmektedir. Yine (G) fýkrasý ile ilgili bir baþka yasal düzenleme de, yasa koyucunun bu iki kavramý titizlikle ayýrdýðýný göstermektedir t.2564 sayýlý Kanun (RG ,1981, 17545), 506 sayýlý SSK.na eklediði geçici madde ile (3520 sayýlý kanunla geçici madde 54 olmuþtur), (G) fýkrasýnýn, bu fýkrayý ilk defa sistemimize getiren 2422 sayýlý Kanunun (RG , 17273) yürürlükten tarihi olan 'den önce tescil edilmiþ olan sigortalýlara uygulanmayacaðýný bildirmektedir. Yani bunlarýn 18 yaþýndan önceki çalýþma süreleri, prim ödeme gün sayýsý olarak deðil, sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilecektir. 7

6 e) Kanunlarýn yorumu açýsýndan yapacaðýmýz basit bir inceleme de, 616 s. KHK'nin 59. maddesinin amacýnýn, sigortalýyý daha kötü duruma düþürmek olmadýðýný göstermektedir. Kanunlarýn yorumunda sadece sözüne deðil, ruhuna, amacýna, konuluþ nedenine (ratio legis) de bakmak gerekir. Kanunun özüne, ruhuna, amacýna aykýrý bir "lafzi yoruma" (sözel yorum), geçerlik tanýnamaz. Bu açýdan bakýnca, m.60/f'deki deðiþikliklerle sigortalýya kolaylýk saðlamak (kýsmi borçlanmayý getirerek, sigortalýnýn ihtiyacý kadar süreyi borçlanabilmesi, bunun yanýnda ödeme süresini 3 aya indirerek Kuruma maddi destek saðlanmasý) dýþýnda bir amaç güdülmediði anlaþýlýr. Bu durumda Kanun koyucunun amacýnýn, sadece 60. maddenin, (F) fýkrasýnýn 1.bendini deðiþtirmek olduðu anlaþýlmaktadýr. Zira bu iki deðiþiklikle, 2., 3., ve 4. bentlerde düzenlenen konular arasýnda hiçbir iliþki yoktur. Daha önce 60. maddenin (F) fýkrasýnda deðiþiklik yapan, 1655, 2167, 2422 ve 3279 sayýlý Kanunlar açýkça (F) fýkrasýndan söz etmektedir. Sadece 616 s. KHK.nin 59. maddesi "bent" deðiþikliðinden söz etmektedir. Kanun koyucunun fýkra ile bent arasýndaki farký bilmediði düþünülemeyeceðinden, kanun metnindeki "F bendi" ibaresini, yapýlan deðiþikliklerin yer aldýðý 1. bent göz önünde tutularak "F fýkrasýnýn 1. bendi" olarak kabul etmek, kanun koyucunun amacýna da, kanunun ruhuna ve amacýna da uygun düþecektir. Deðiþikliðin amacý, kýsmi ödemeyi getirmek ve ödeme süresini 3 aya indirmekten ibarettir. Bu deðiþikliklerle 2., 3., 4., maddelerde düzenlenen konularýn hiçbir ilgisi yoktur: -2. bent, kanunla kurulmuþ diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýna baðlý olanlar hakkýnda 1. bendin uygulanamayacaðýndan, -3. bent, borçlandýrýlan sürenin sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlarak, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihini geriye götüreceðinden, -4. bent, aylýða hak kazanýlmasý halinde, aylýðýn, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlayacaðýndan, söz etmektedir. 3. bendin kaldýrýlmýþ oluþunu, 1.bentteki açýklýða raðmen, sigortalýlýk süresi yerine, prim ödeme gün sayýsý esasýna geçiþ olarak yorumlamak, ayný biçimde, diðer bentlerdeki hükümlerin de deðiþtiðini kabul etmeyi gerektirir. Yani, 2. bent kaldýrýldýðýna göre, diðer sosyal güvenlik mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar da, 1. bentteki askerlik borçlanmasýndan yararlanabileceklerdir. 4. bent kaldýrýldýðýna göre de askerlik borçlanmasýyla aylýða hak kazanýlmasý halinde aylýk, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlamayacaktýr. BU SONUÇLARIN KABUL EDÝLEMEYECEÐÝ TARTIÞMA- SIZDIR. Kanun koyucu (F) fýkrasýný tümüyle deðiþtirmek isteseydi bunu açýkça belirtir, bent deðiþikliðinden deðil (F bendi), fýkra deðiþikliðinden (F fýkrasý) söz ederdi. Bizce (F) fýkrasýnýn sadece 1. bendi deðiþtirilmiþtir, 2, 3 ve 4. bentler yürürlüktedir. Bu görüþümüzü, Sosyal Sigortalar Uygulamasý açýsýndan temel ve resmi bir kaynak sayýlabilecek olan " Sigorta Müfettiþleri Eðitim Notu ve Çalýþma Talimatý" isimli yayýnla da desteklemek mümkündür yýlýnda, Ankara'da, "Çalýþma ve 8

7 Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Sigorta Teftiþ Kurulu", tarafýndan hazýrlanmýþ olan bu kitabýn 296. sayfasýnda yer alan (F) fýkrasýnda, 616 s. KHK. ile deðiþik 1. bendi dýþýnda, 2., 3., ve 4. bentlere de yer verilmiþtir. 2) Ek Genelge açýsýndan 506 sayýlý SSK'nun 60/F maddesinin 616 s. KHK ile sigortalýya kýsmi borçlanma saðlamak amacýyla yapýlan deðiþikliðin, yanlýþ anlamalar sonucu, nasýl sigortalý aleyhine dönüþtüðünü yukarýda vurgulamaya çalýþtým. Burada asýl üzerinde durmak istediðim konu, son günlerde kendini gösteren sigortalý haklarýný ve bu haklarýn uygulayýcýsý ve denetleyicisi olan, Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý'nýn hak ve yetkilerini kýsma yolundaki çabalardýr. Ne yazýk ki Kurum da zaman zaman bunlara alet olmakta, hatta bizzat çýkardýðý genelgelerle, açýk yasa hükümlerine raðmen, sigortalý aleyhine sonuç doðuracak uygulamalarýn altýna imza atabilmektedir. 506 sayýlý SSK, sigortalýnýn yararlanacaðý sigorta dallarýný düzenlemekte, iþçi (sigortalý) ve iþverenin verdiði primlerle, Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý aracýlýðý ile sigortalýya, bu sigorta dallarý ile ilgili, saðlýk ve para yardýmlarýný sunmaktadýr. 506 sayýlý Kanunun varlýk nedeni, sigortalýnýn hangi haklardan hangi koþullarla yararlanacaðýnýn saptanmasýdýr. Kurumun görevi ise bu yardýmlarýn sigortalýya ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu nedenle 506 sayýlý Kanun sigortalý aleyhine hükümler içeremeyeceði gibi, içerdiði hükümler de "sigortalý aleyhine yorumlanamaz.". Ýþ Hukukundaki "Ýþçi yararýna yorum ilkesi, burada yerini "sigortalý yararýna yorum" ilkesine býrakmýþtýr. Buna raðmen Kurum, bindiði dalý kesercesine, Ek Genelge'yi çýkarabilmiþtir. Genelge gerekli özen gösterilmeden çýkarýlmýþtýr. Aþaðýdaki incelememiz bunu ortaya koyacaktýr: -Genelgenin özeti "616 s. KHK ile Deðiþtirilen Askerlik Borçlanmasý" olarak belirtilmiþtir. Ancak içeriðinde, deðiþtirilmeyen konular da deðiþmiþ gibi sunulmuþtur. - Genelge 3. paragrafýnda aynen Kararnamenin 59. maddesini tekrarlayarak, "60. maddenin (F) bendi. (?) deðiþtirilerek, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn borçlandýrýlmasýna imkan saðlanmýþ, ayrýca borcun talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi durumunda hizmetten sayýlacaðý öngörülmüþtür", denmektedir. Ancak doðru olan yasaya uygun bu tespit, Genelgenin (e) ve (f) paragraflarýnda anlamsýz sonuçlara yol açmaktadýr. -(e) paragrafýnda, borcun üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma iþlemi iptal edilecektir, üç ay içinde borcun bir kýsmýnýn ödenmesi durumunda askerlik süresinin üç ay içinde ödenen miktarlarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr, denmektedir. Sanýrým burada askerlik süresini geçerli saymak deðil (borçlanma için askerlik görevi zaten yapýlmýþ olmalýdýr), borçlanma süresini geçerli saymak söz konusudur. Borcun bir kýsmýnýn ödenmesi halinde de, borçlanma süresinin ödenen miktarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr. -(f) paragrafýnda tüm baðlantýlar kopmaktadýr. Kanunun deðiþik (F) 9

8 fýkrasýna, Genelgenin (e) paragrafýna aykýrý olarak, bir anda devreye "prim ödeme gün sayýsý "girmektedir. (f) paragrafýna göre, " borçlanýlan sürenin karþýlýðý gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme gün sayýsýna ilave edilecek, sigortalýlýk süresini etkilemeyecektir". Madem böyledir de, niçin Genelgenin bizzat 1. paragrafýnda "hizmetten sayýlma"dan, (e) paragrafýnda da "borçlanma süresinin üç ay içinde ödenen miktarla orantýlý bölümünün" geçerli sayýlmasýndan söz edilmektedir. 3) Diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndaki Uygulamalar Açýsýndan a) 5434 s. T.C. Emekli Sandýðý Kanunu. Bu Kanuna t. 545 sayýlý kanunla (RG , 11945) eklenen Ek madde 8'e göre, iþtirakçilerin "muvazzaf ve ihtiyat askerlikte geçen süreleri ile 'den itibaren Yedek Subay Okulunda öðrenci olarak geçen sürelerinin en çok 15 yýlý,...borçlandýrýlýp ödenmek suretiyle fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Görüldüðü gibi borçlanýlan ve ödenen süreler doðrudan fiili hizmet süresine katýlýp, emeklilik süresine eklenmektedir. b) 1479 s. Bað-Kur Kanunu. Bu Kanuna t sayýlý Kanunla (RG , 18702) eklenen Ek madde 9 ile askerlik borçlanmasý, Bað-Kur sigortalýlarý açýsýndan da kabul edilmiþ oldu. Beþ fýkradan oluþan bu maddeye göre: "... sigortalý olanlar askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamýný borçlanabilirler. Ölümü halinde sigortalý olanlarýn hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler. Borçlanma primleri sigortalýnýn talep tarihinde bulunduðu basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarýna göre hesaplanýr. Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlanma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi borçlandýrýlan süre kadar geriye götürülür.... borçlanma tutarlarý... iki yýl içerisinde ödenir... ödenmemesi halinde borçlanma talepleri geçersiz sayýlýr.." Görüldüðü gibi bu düzenleme 5434 ve 506 ile (616 s. KHK deðiþikliðinden önceki metinle, hatta bizce deðiþik metinle de) uyum içindedir. Borçlanýlacak süreler er olarak geçirilen ve yedek subay okulundaki sürelerdir, ödeme ile borçlanýlan süreler sigortalýlýk süresine katýlmaktadýr, Ancak 1479, askerlik süresinin tamamýnýn borçlanýlmasýný istemekte ve ödemeyi de 2 yýl içinde kabul etmektedir t. 619 s. KHK ile (RG , Mük.) 1479 sayýlý Kanunun Ek 9. maddesinin 2. ve 3. fýkralarý deðiþtirildi ve 5. fýkrasý da yürürlükten kaldýrýldý. Getirilen deðiþiklikler, ödemenin 2 yýldan üç aya indirilmesi, borçlanýlan sürenin primlerin tam olarak ödendiði tarihten itibaren bir yýl sonra sigortalýlýk süresinden sayýlmasýdýr. Bu açýdan 5434 ve 506 ile uyum içinde olan 1479, kýsmi borçlanmayý kabul etmeme ve ödemeden bir yýl sonra sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirme açýsýndan, 5434'den ve 506 dan ayrýlmaktadýr. 10

9 4) 2829 Sayýlý Kanun Açýsýndan t s. Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleþtirilmesi Hakkýnda Kanun (RG , 18059), çeþitli sosyal güvenlik Kurumlarýna (SSK, Bað-Kur, TCES, 506/Geç.20'e göre kurulan sandýklar) baðlý olarak geçen hizmet sürelerinin birleþtirilmesine iliþkin kurallarý düzenlemektedir. Kanunun 4. maddesine göre "... hizmet süreleri, ayný tarihlere rastlamamak kaydýyla bu Kanuna göre aylýk baðlanmasýna hak kazanýldýðýnda, bileþtirilir. Ancak 7. maddede belirtildiðine göre "... hizmet süreleri toplamýna itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiþ süreler katýlmaz. Ayrýca 6. maddede vurgulandýðý gibi, sigortalý çalýþma 18 yaþýndan önce baþlamýþ olsa da sigortalýlýk süresi 18 yaþýn doldurulduðu tarihte baþlayacaktýr. Yine 6. maddenin 1. fýkrasýna göre, sigortalýlýk süresi, Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan her hangi birine sigortalý olarak girilmekle baþlayacaktýr. Bu Kurumlara baðlý olarak geçirilen 18 yaþýndan sonraki süreler, primi ödenmesi koþuluyla, hizmet süreleri toplamýna katýlacaktýr. Bu arada primi ödenmiþ askerlik borçlanmalarý süreleri de sigortalý hizmet süresine katýlacaktýr. Daha geniþ bir uygulama olan, hizmetlerin birleþtirilmesi konusunda sigortalý hizmet süresine katýlan ve aylýk baðlanmasýna katkýda bulunan bir sürenin (askerlik borçlanmasý süresinin), daha dar bir uygulama olan, 506 sayýlý Kanunun uygulanmasýnda (m.60/f açýsýndan), sadece prim ödeme gün sayýsý olarak dikkate alýnmasý, düþünülemez bile. Görüldüðü gibi Ek Genelge'nin bu açýdan da Kanunlara aykýrý olduðu açýktýr. 5) 3201 Sayýlý Kanun Açýsýndan t s. "Yurt Dýþýnda Bulunan Türk Vatandaþlarýnýn Yurt Dýþýnda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakýmýndan Deðerlendirilmesi Hakkýndan Kanun "(RG , 18761), Sosyal Güvenlik Hukukumuzda sigortalýlýk süresini etkileyecek, onun uzamasýna neden olacak ikinci yoldur. Diðeri bilindiði gibi askerlik borçlanmasýdýr. Kanunun 1. maddesine göre "18 yaþýný doldurmuþ Türk vatandaþlarýnýn yurt dýþýnda geçen ve belgelendirilen çalýþma süreleri... Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýna prim, kesenek ve karþýlýk ödenmemiþ olmasý ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre deðerlendirilecektir". Bunun için yurda kesin dönüþ yapmýþ olmak, iki yýl içinde borçlanma için yazýlý istekte bulunmak, borçlanmak istediði sürenin her günü için (yurtdýþýndaki sürenin tamamý veya bir kýsmý borçlanýlabilir) bir dolar ödemek gerekmektedir. Kanunun 5. maddesine göre "sosyal güvenlik kanunlarýna tabi hizmetleri olanlarýn, borçlandýklarý gün sayýsý, prim ödeme gün sayýlarý ile fiili hizmetlerine katýlýr. Sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler borçlanýlmýþ ise, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlanýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür". Borçlanýp, primi ödenen sürenin sigortalýlýk süresine katýlmasý amacýný güden iki kurumdan biri olan "yurt dýþý hizmet borçlanmasýný sigortalýlýk süresine katýp "askerlik borçlanmasýný" sadece prim ödeme gün sayýsýna katmak, baþta 506 sayýlý SSK'muz olmak üzere, bir kýsmýna yukarýda deðindiðim, 11

10 sosyal güvenlikle ilgili tüm yasalarýmýz ters düþmektedir. SONUÇ Yaptýðýmýz incelemeler ve tespitler, Ek Genelge ile getirilen askerlik borçlanmasý süresinin, sigortalýlýk süresine katýlmayýp, sadece prim ödeme gün sayýsý olarak deðerlendirilmesi; 1) Anayasadaki eþitlik ilkesine aykýrýdýr, 2) Uyum içinde olunmasý gereken 5434 sayýlý TCES Kanununa ve 1479 sayýlý Bað-Kur Kanununa aykýrýdýr, 3) 506 sayýlý Kanunun "Askerlik Borçlanmasý" konusunda, sigortalý yararýna geçirdiði aþamalara terstir, ileriye deðil, geriye gidiþtir, 4) Borçlanma, sigortalýlýk süresi, prim ödeme gün sayýsý kavramlarýný birbirine karýþtýrmaktýr, 5) 506 sayýlý Kanunun, gerek eski metinlerine, gerekse 616 s. KHK ile deðiþik son metnine aykýrýdýr, 6) Kanun koyucu gereken yerde, prim ödeme gün sayýsýndan, gereken yerde de sigortalýlýk süresinden söz etmektedir. Kanun koyucu prim ödeme gün sayýsýný sadece 18 yaþýndan önceki süreler için kullanmaktadýr. Genelgenin sözü ise, kanun koyucunun bu konudaki özeni ve titizliði ile baðdaþmamaktadýr, 7) Hizmet birleþtirilmesi ile ilgili 2829 ve Yurt Dýþýndaki Hizmetlerin Deðerlendirilmesine iliþkin 3201 sayýlý Kanunlarýn hükümlerine de aykýrýdýr, 8) Sigortalýlarýn hak ve çýkarlarýný düzenlemek ve korumak için çýkarýlmýþ bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarý yorumlanýrken, bu amaç göz önünde tutulmalý ve "sigortalý yararýna yorum" yapýlmalýdýr. Genelge bu ilkeyi de göz ardý etmektedir, 9) Ayrýca görevi, "Sosyal Güvenlik Mevzuatýný" bu Kanunlarýn konuluþ amacýna (ratio legis) uygun biçimde uygulamak olan Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýnýn misyonuna taban tabana zýttýr, 10) Sigortalýlar açýsýndan taþýnamayacak maddi bir yük, bunu hazýrlayýp uygulayanlar açýsýndan ise yine taþýnmasý olanaksýz bir manevi yük ve ayýptýr. Her yönüyle ilgili tüm Kanunlara (506, 5434, 1479, 2829, 3201) aykýrý bu Genelgenin, hukuki açýdan hiçbir baðlayýcýlýðý yoktur. Ýlk YARGI DENETÝMÝNDE iptal edileceði, hatta yok sayýlacaðý kesindir. Milyonlarýn ümit baðlayýp, yardým beklediði Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýna düþen görev, yargý yolunu beklemeden bu genelgeyi geri çekmek, böylece bu ayýptan bir an önce kurtulmaktýr. Kurum bu haliyle açýkça Kanunlara aykýrý olan bu Genelgeyi geri almak istemiyorsa, hiç deðilse "Genelgenin sigortalý olarak tescil edilmeden önceki süreler için yapýlan askerlik borçlanmalarýna uygulanmayacaðýný" belirtmelidir. Bu küçük deðiþiklikle de Kurum, büyük bir yükten ve sorumluluktan kurtulmuþ olacaktýr. 12

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik 2008-72 SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/72 Sirküler SM, SMM ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu Hatýrlanacaðý üzere 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Asgari Geçim Ýndirimi

Asgari Geçim Ýndirimi 2007-2 Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler No. : Elit/2007-2 Ýstanbul, 04 Aralýk 2007 Bilindiði üzere, asgari geçim indirimi, 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 5615

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20 iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/2008 20:20 213 sayýlý V.U.K 'nun 171. maddesi defter tutmanýn maksadýný, 172. maddesi defter tutmak zorunda olan mükellefleri, 173. maddesi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı VATANDAŞLARIMIZA YURTDIŞINDAN DA BORÇLANMA HAKKI YURTDIŞI BORÇLANMASI ŞİMDİ DAHA KOLAY

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý)

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) 2011-35 (Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) Sirküler 2011/35 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH :

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : 15.01.2002 KARAR ÖZETÝ : EMEKLÝLÝK NEDENÝYLE HÝZMET AKDÝNÝN SON BULMASI - ÝHBAR KIDEM TAZMÝNATI. 1) Emeklilik nedeniyle hizmet akdinin son bulmasý durumunda,

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. 1988'de Anadolu Ünv. Ýþletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný.

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. 13 1968 yýlýnda Siirt'te doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Ýstanbul'da tamamladý. 1986 yýlýnda Ýst. Özel Darüþþafaka Lisesi'nden

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı