ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ"

Transkript

1 ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ (ASKERLÝK BORÇLANMASINDA NE DEÐÝÞTÝ?) Prof. Dr. Ali Rýza OKUR Marmara Üniversitesi 1942 yýlýnda Kayseri'de doðdu. 1944'de ailesiyle birlikte Ýstanbul'a yerleþti.1961'de Galatasaray lisesini, 1966'da Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Askerlik görevini tarihleri arasýnda Amasya'da tamamladý. Askerlikten sonra bir yýl kadar avukatlýk yaptýktan sonra, 1970 yýlýnda asistan olarak akademik hayata atýldý. 1981'de Ýstanbul Hukuk Fakültesinde yürütmekte olduðu tez çalýþmalarý sonucu "Sendika Ýþyeri Temsilciliði ve Güvencesi" konulu çalýþmasý ile "Hukuk Doktorasýný" tamamladý. 1986'da "Sendikal Faaliyetin Geliþimi ve Türleri" çalýþmasý ile doçent unvanýný aldý yýlýnda 6 ay rotasyonla gönderildiði Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürüttü yýllarý arasýnda MÜ. Ýkt. Ýd. Bil. Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini yürüttü yýllarý arasýnda ayný fakültenin Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölüm Baþkanlýðý'ný yaptý. 1992'de "Saðlýk Hakký ve Saðlýk Sigortalarý" çalýþmasý ile profesörlük unvanýna layýk görülen Ali Rýza Okur, halen bu fakültenin deðiþik bölümlerinde Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürütmektedir. Ali Rýza Okur'un bu alanlarda yüzü aþkýn bilimsel çalýþmasý bulunmaktadýr. I. GENEL OLARAK 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu nun 108. maddesi uzun dönemli sigorta dallarý açýsýndan "sigortalýlýk süresi"ni düzenlemektedir. Bu hükme göre: "Malüllük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarýnýn uygulanmasýnda nazara alýnacak sigortalýlýk süresinin baþlangýcý, sigortalýnýn yürürlükten kaldýrýlmýþ 5417 ve 6900 sayýlý kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihtir. Tahsis iþlerinde nazara alýnan sigortalýlýk süreleri bu sürenin baþlangýç tarihi ile, sigortalýnýn tahsis yapýlmasý için yazýlý istekte bulunduðu tarih, tahsis için istekte bulunmuþ olmayan sigortalýlar için de ölüm tarihi (hak sahipleri tahsis talebinde bulunabileceði için), arasýnda geçen süredir. Ýþte uzun dönemli sigorta dallarýndan yapýlacak yardýmlar açýsýndan aranan koþullarýn bu tarihler arasýnda gerçekleþtirilmiþ olmasý gerekir. Ancak kanunda öngörülen bazý durumlarda 108. maddedeki sigortalýlýk süreleri etkilenebilir ve bu 3

2 süreler uzar. Bu durumlarýn baþýnda borçlanma gelmektedir. Borçlanma dýþýnda hizmet tespiti, ihya (hizmet canlandýrýlmasý) ve itibari hizmet süresi uygulamalarý da sigortalýlýk süresini etkilemekte, onu uzatmaktadýr. Yargýtay'a göre, "primi ödenmeden geçirilmiþ çalýþma süresinin, sonradan borçlanýlarak ödenmesi ve malüllük, yaþlýlýk, ölüm sigortalarý açýsýndan sigortalýlýk süresine eklenmesine hizmet borçlanmasý denmektedir" (Yarg. 21. HD., , 2172 / 3076, YKD, Ocak 1997, s.95-96). Hizmet borçlanmasý uygulamada, Özel Borçlanma Kanunlarý, Askerlik Borçlanmasý ve Yurt Dýþý Hizmet Borçlanmasý yollarýndan gerçekleþtirilmektedir. Biz bu incelememizde sadece Askerlik Borçlanmasý üzerinde duracak, bu konudaki geliþimi ve gelinen son noktayý çalýþa- sergilemeye caðýz. II. ASKERLÝK BORÇLANMASININ GELÝÞÝMÝ Askerlik Borçlanmasý, Sosyal Güvenlik Sistemimize, 5434 sayýlý kanuna, tarihinde 545 sayýlý yasa ile eklenen, bir ek madde ile girmiþtir. SSK kapsamýna girenlere ise bu hak, tarihinde, 1655 sayýlý kanunla (RG , 14445) 506 sayýlý Kanuna eklenen bir fýkra ile tanýnmýþtýr (m.60, f, D). Eklenen bu fýkraya göre: "Sigortalýlarýn er olarak silah altýnda geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarýnda primlerini MAKALE Yargýtay'a göre, "primi ödenmeden geçirilmiþ çalýþma süresinin, sonradan borçlanýlarak ödenmesi ve malüllük, yaþlýlýk, ölüm sigortalarý açýsýndan sigortalýlýk süresine eklenmesine hizmet borçlanmasý denmektedir" 4 ödemeleri þartý ile prim ödeme gün sayýlarýna eklenir. Þu kadar ki, eklenen bu sürenin baþlangýcý 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu nun 6. ve 108. maddelerinde tarif edilen sigortalýlýk süresinin baþlangýç tarihi olarak kabul edilemez" t sayýlý kanunla (RG , 16343), (D) fýkrasýnda yapýlan yeni bir deðiþiklikle, "er olarak silah altýnda geçen süreler yanýnda yedek subay okulunda geçen sürelerin de borçlanýlmasý ve borçlanýlýp ödenen sürelerin, prim ödeme gün sayýsýna katýlmasý kabul edilmiþtir. Böylece borçlanýlacak süreler açýsýndan 5434 sayýlý kanunla uyum saðlanmýþ, ancak 5434, de borçlanýlýp ödenen sürelerin, sigortalý hizmet süresine katýlmasýna karþýlýk, 506, da bu süreler sadece prim ödeme gün sayýsý olarak deðerlendirilmiþtir. - Ýki kanun arasýndaki bu temel farklýlýk, t sayýlý Kanunla (RG ) giderilmiþtir. Askerlik borçlanmasý ile ilgili (D) fýkrasýný, ayrýca eklediði iki fýkra nedeniyle, (F) fýkrasýna dönüþtüren bu yeni düzenlemeye göre: "Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý olan gün sayýsý, sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlandýrýlma halinde, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür. Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn borçlanmaya iliþkin prim borçlarý yukarýda belirtilen 2 yýllýk

3 süre içinde olmak þartý ile hak sahipleri tarafýndan ödenir". Böylece bu yeni düzenleme ile, borçlanýlýp ödenen askerlik süresinin, prim ödeme gün sayýsýna katýlmasý esasý yerine, sigortalý hizmetten sayýlmasý esasý getirildi. Bu deðiþiklikle, 5434 sayýlý Kanunla bu açýdan da paralellik saðlanmýþ, borçlanarak sigortalýlýk süresinin arttýrýlmasý yolu açýlmýþ oldu. Ayrýca, borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, sigortalýnýn kalan borçlarýný iki yýllýk süre içinde ödeme imkaný da saðlandý. Bunlar yanýnda, askerlik borçlanmasý olanaðýndan isteðe baðlý sigortalýlarla, topluluk sigortasýna baðlý sigortalýlarýn da yararlanabilmesi 2422 sayýlý Kanunla gelen diðer deðiþikliklerdir t sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikler (RG , 19099). Bu Kanunla "Askerlik Borçlanmasýna" son þekli verilmiþ oldu. 616 s. KHK'ye kadar 14 yýlý aþkýn bir süre uygulanmýþ olan bu yeni m.60/f'ye göre: "Bu Kanuna göre sigortalý olarak tescil edilmiþ bulunanlarýn, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamý, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý halinde ve bu Kanunun 78. maddesi ile belirlenen prime esas kazancýn alt sýnýrýnýn talep tarihindeki tutarý üzerinden hesaplanacak malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primlerini 2 yýl içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlýr. 2 yýl içinde ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz./. Ancak kanunla kurulmuþ bulunan diðer sosyal güvenlik kuruluþlarý mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar hakkýnda yukarýdaki fýkra hük uygulanmaz./. Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý olan gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlanma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür./. Askerlik borçlanmalarýnda aylýk baðlanmaya hak kazanýlmasý durumunda kendilerine, borcun ödendiði tarihi takip eden aybaþýndan itibaren aylýk baðlanýr". Bu düzenleme ile madde beþ açýdan deðiþikliðe uðramýþ oldu: deðiþikliðinde tek tek sayýlmýþ olan askerlik borçlanmasýndan yararlanacak olanlar, "bu Kanuna göre sigortalý olarak tescil edilmiþ olan" ifadesiyle toparlanmýþ oldu (m.60/f, 1). 2 Uygulamada tartýþýlmakta olan "talep tarihinde" fiilen çalýþýyor olup olmama konusuna açýklýk getirilmiþ, tescil edilmiþ olma yeterli bulunmuþtur (F, 1) 'de ayrý bir bentte düzenlenen "borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalýnýn, prim borçlarýnýn hak sahipleri tarafýndan ödenme imkaný daha da geniþletilmiþ, hak sahiplerine de borçlanma talebinde bulunma hakký tanýnmýþtýr. Böylece sigortalý borçlanma talebinde bulunmadan ölmüþ olsa da, hak sahipleri askerlik borçlanmasý isteyebileceklerdir. 4 Kanunla kurulmuþ bulunan diðer sosyal güvenlik kuruluþlarý mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar hakkýnda 506 sayýlý Kanunun m.60/f,1 hükmü uygulanmayacaktýr. Böylece 1479 sayýlý Kanuna veya 5434 sayýlý Kanuna baðlý olanlarýn, ancak kendi 5

4 kanunlarýna göre askerlik borçlanmasý isteyebilecekleri açýklanmýþ oldu (F, 2). 5 Borçlanma ile aylýða hak kazanýlmasý halinde, aylýk, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlayacaktýr (F, 4). III. 616 s. KHK ile GETÝRÝLEN DEÐÝÞÝKLÝKLER 1) 60. maddenin (f) fýkrasý son olarak tarihli 616 s. KHK ile deðiþtirilmiþ (RG , Mük.), iki konuda farklý hükümler getirilmiþtir: a) Askerlik süresinin tamamýnýn deðil, bir kýsmýnýn da borçlanýlabilmesi kabul edilmiþtir sayýlý Kanunun getirdiði sistemde, kýsmi borçlanma kabul edilmiyor, askerlik süresinin tümünün borçlanýlmasý gerekiyordu. Bu sürenin tamamý borçlanýlýp ödenmedikçe borçlanma geçerli sayýlmýyordu. b) Getirilen ikinci deðiþiklik, ödeme için öngörülen iki yýllýk süresinin 3 aya indirilmesinden ibarettir. Bunun dýþýnda 616 s. KHK'de maddeye yönelik baþka deðiþiklik hükmü yoktur. Ancak Kanun metninde yapýlan bir hata, kötüye de kullanýlýnca amaç dýþý sonuçlar vermiþtir s. KHK'nin 59. maddesi ile 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin (F) fýkrasýnýn sadece 1. bendinde yukarýda belirttiðimiz iki deðiþiklik yapýlmýþtýr. Ancak 59. maddede "506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun deðiþik 60. m.nin (F) fýkrasýnýn 1.bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir." denilecek yerde, "...60 ýncý maddesinin (F) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir" denmiþ, böylece farkýnda olmaksýzýn 60. maddenin (F) fýkrasýnýn (F bendinin deðil), 2., 3. ve 4. bentleri de, 59. maddenin da lafzi yorumu (sadece kanunun sözüne aðýrlýk veren yorum), sonucu kaldýrýlmýþ sayýlmýþtýr. Bu yanlýþlýðý fýrsat bilen Kurum da, dar yorumla kaldýrýlmýþ sayýlabilecek 2. bentteki "borçlandýrýlma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür" hükmünün bilinçli olarak kaldýrýlýp, yýllar önce terkedilmiþ olan "borçlanmanýn, prim ödeme gün sayýsýný arttýrmasý, sigortalýlýk süresini etkilememesi" sistemine geri dönüldüðü sonucuna varmýþtýr. IV. DEÐÝÞÝKLÝÐE EK GENELGE ile GETÝRÝLEN YORUM 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin F fýkrasýnýn 2. bendinin kaldýrýldýðý sonucuna varan Kurum, tarihli, Ek Genelge'yi çýkararak konu ile ilgili þu açýklamalarý yapmýþtýr: s. KHK'nin 59. maddesiyle 506 sayýlý Kanunun 60. maddesinin (F) bendi deðiþtirilmiþ, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn borçlandýrýlmasýna imkan saðlanmýþ, ayrýca borcun talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi durumunda hizmetten sayýlacaðý öngörülmüþtür. - Buna göre ve daha sonraki tarihlerde yapýlan/yapýlacak askerlik borçlanmasý baþvurularý aþaðýdaki þekilde sonuçlandýrýlacaktýr;... e) Borcun üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma iþlemi iptal edilecektir. Üç ay içinde borcun bir kýsmýnýn ödenmesi durumunda askerlik süresinin üç ay içinde ödenen miktarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr. 6

5 f) Borçlanýlan sürenin karþýlýðý gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme gün sayýsýna ilave edilecek, sigortalýlýk süresini etkilemeyecektir. V. DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Askerlik Borçlanmasý konusunda, 506 s. SSK.nun 60. maddesinin (F) fýkrasýnýn 1. bendinde, 616 s. KHK ile yapýlan deðiþikliðin PRÝM ÖDEME GÜN sayýsýný mý, yoksa SÝGORTALILIK SÜRESÝNÝ mi etkileyeceðini, aþaðýda, m.60/f, 1 açýsýndan, EK GENELGE açýsýndan ve son olarak da diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndaki askerlik borçlanmasý açýsýndan inceleyeceðiz. 1) m. 60/F nin sözü açýsýndan a) Maddede açýkça borçlanýlan ve primi ödenen sürenin hizmet süresinden sayýlacaðý ifadesine yer verilmiþtir. Bunun doðal sonucu, hizmet süresi olarak kabul edilen bu sürenin sigortalýlýk süresine eklenmesidir. b) Kanun koyucunun amacý, borçlanýlan ve primi ödenen süreyi prim ödeme gün sayýsýna katmak olsaydý, "borçlanýlan süreyi hizmetten saymak"tan deðil, "borçlanýlan süreyi prim ödeme gün sayýsýna eklemek"ten söz ederdi. c) Yukarýda "Askerlik Borçlanmasýnýn Geliþimi"nde açýkça belirttiðimiz gibi, t sayýlý Kanunda ve t sayýlý Kanunda açýkça borçlanýlan sürenin prim ödeme gün sayýsýna ekleneceðinden söz eden kanun koyucu, t sayýlý Kanunda, t sayýlý Kanunda ve nihayet t. 616 sayýlý KHK'de hizmet süresinden bahsetmektedir. Bunun sonucu da borçlanýlan sürenin sigortalýlýk süresine eklenmesidir. Ayrýca ayrý bir bent halinde, borçlanýlan ve hizmetten sayýlan sürenin, sigortalýlýk süresine ekleneceði belirtmek þart deðildir. Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi, borçlanýlýp primi ödenen sürenin hizmet süresinden sayýlmasý demek, bunun sigortalýlýk süresine eklenmesi ve sigortalýlýðýn baþlangýç tarihini geri götürmesi demektir. d) Kanun koruyucunun "prim ödeme gün sayýsý" kavramýný gerektiði yerde açýkça kullandýðýna bir baþka örnek, 60. maddesinin (G) fýkrasýdýr. Bu fýkrada, "Bu maddenin uygulanmasýnda; 18 yaþýndan önce Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarýna tabi olanlarýn sigortalýlýk süresi, 18 yaþýný doldurduklarý tarihte baþlamýþ kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý primleri, prim ödeme gün sayýlarýnýn hesabýna dahil edilir" denmektedir. Yine (G) fýkrasý ile ilgili bir baþka yasal düzenleme de, yasa koyucunun bu iki kavramý titizlikle ayýrdýðýný göstermektedir t.2564 sayýlý Kanun (RG ,1981, 17545), 506 sayýlý SSK.na eklediði geçici madde ile (3520 sayýlý kanunla geçici madde 54 olmuþtur), (G) fýkrasýnýn, bu fýkrayý ilk defa sistemimize getiren 2422 sayýlý Kanunun (RG , 17273) yürürlükten tarihi olan 'den önce tescil edilmiþ olan sigortalýlara uygulanmayacaðýný bildirmektedir. Yani bunlarýn 18 yaþýndan önceki çalýþma süreleri, prim ödeme gün sayýsý olarak deðil, sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilecektir. 7

6 e) Kanunlarýn yorumu açýsýndan yapacaðýmýz basit bir inceleme de, 616 s. KHK'nin 59. maddesinin amacýnýn, sigortalýyý daha kötü duruma düþürmek olmadýðýný göstermektedir. Kanunlarýn yorumunda sadece sözüne deðil, ruhuna, amacýna, konuluþ nedenine (ratio legis) de bakmak gerekir. Kanunun özüne, ruhuna, amacýna aykýrý bir "lafzi yoruma" (sözel yorum), geçerlik tanýnamaz. Bu açýdan bakýnca, m.60/f'deki deðiþikliklerle sigortalýya kolaylýk saðlamak (kýsmi borçlanmayý getirerek, sigortalýnýn ihtiyacý kadar süreyi borçlanabilmesi, bunun yanýnda ödeme süresini 3 aya indirerek Kuruma maddi destek saðlanmasý) dýþýnda bir amaç güdülmediði anlaþýlýr. Bu durumda Kanun koyucunun amacýnýn, sadece 60. maddenin, (F) fýkrasýnýn 1.bendini deðiþtirmek olduðu anlaþýlmaktadýr. Zira bu iki deðiþiklikle, 2., 3., ve 4. bentlerde düzenlenen konular arasýnda hiçbir iliþki yoktur. Daha önce 60. maddenin (F) fýkrasýnda deðiþiklik yapan, 1655, 2167, 2422 ve 3279 sayýlý Kanunlar açýkça (F) fýkrasýndan söz etmektedir. Sadece 616 s. KHK.nin 59. maddesi "bent" deðiþikliðinden söz etmektedir. Kanun koyucunun fýkra ile bent arasýndaki farký bilmediði düþünülemeyeceðinden, kanun metnindeki "F bendi" ibaresini, yapýlan deðiþikliklerin yer aldýðý 1. bent göz önünde tutularak "F fýkrasýnýn 1. bendi" olarak kabul etmek, kanun koyucunun amacýna da, kanunun ruhuna ve amacýna da uygun düþecektir. Deðiþikliðin amacý, kýsmi ödemeyi getirmek ve ödeme süresini 3 aya indirmekten ibarettir. Bu deðiþikliklerle 2., 3., 4., maddelerde düzenlenen konularýn hiçbir ilgisi yoktur: -2. bent, kanunla kurulmuþ diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýna baðlý olanlar hakkýnda 1. bendin uygulanamayacaðýndan, -3. bent, borçlandýrýlan sürenin sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlarak, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihini geriye götüreceðinden, -4. bent, aylýða hak kazanýlmasý halinde, aylýðýn, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlayacaðýndan, söz etmektedir. 3. bendin kaldýrýlmýþ oluþunu, 1.bentteki açýklýða raðmen, sigortalýlýk süresi yerine, prim ödeme gün sayýsý esasýna geçiþ olarak yorumlamak, ayný biçimde, diðer bentlerdeki hükümlerin de deðiþtiðini kabul etmeyi gerektirir. Yani, 2. bent kaldýrýldýðýna göre, diðer sosyal güvenlik mevzuatýna göre sigortalý veya iþtirakçi olanlar da, 1. bentteki askerlik borçlanmasýndan yararlanabileceklerdir. 4. bent kaldýrýldýðýna göre de askerlik borçlanmasýyla aylýða hak kazanýlmasý halinde aylýk, borcun ödendiði tarihi izleyen aybaþýndan baþlamayacaktýr. BU SONUÇLARIN KABUL EDÝLEMEYECEÐÝ TARTIÞMA- SIZDIR. Kanun koyucu (F) fýkrasýný tümüyle deðiþtirmek isteseydi bunu açýkça belirtir, bent deðiþikliðinden deðil (F bendi), fýkra deðiþikliðinden (F fýkrasý) söz ederdi. Bizce (F) fýkrasýnýn sadece 1. bendi deðiþtirilmiþtir, 2, 3 ve 4. bentler yürürlüktedir. Bu görüþümüzü, Sosyal Sigortalar Uygulamasý açýsýndan temel ve resmi bir kaynak sayýlabilecek olan " Sigorta Müfettiþleri Eðitim Notu ve Çalýþma Talimatý" isimli yayýnla da desteklemek mümkündür yýlýnda, Ankara'da, "Çalýþma ve 8

7 Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Sigorta Teftiþ Kurulu", tarafýndan hazýrlanmýþ olan bu kitabýn 296. sayfasýnda yer alan (F) fýkrasýnda, 616 s. KHK. ile deðiþik 1. bendi dýþýnda, 2., 3., ve 4. bentlere de yer verilmiþtir. 2) Ek Genelge açýsýndan 506 sayýlý SSK'nun 60/F maddesinin 616 s. KHK ile sigortalýya kýsmi borçlanma saðlamak amacýyla yapýlan deðiþikliðin, yanlýþ anlamalar sonucu, nasýl sigortalý aleyhine dönüþtüðünü yukarýda vurgulamaya çalýþtým. Burada asýl üzerinde durmak istediðim konu, son günlerde kendini gösteren sigortalý haklarýný ve bu haklarýn uygulayýcýsý ve denetleyicisi olan, Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý'nýn hak ve yetkilerini kýsma yolundaki çabalardýr. Ne yazýk ki Kurum da zaman zaman bunlara alet olmakta, hatta bizzat çýkardýðý genelgelerle, açýk yasa hükümlerine raðmen, sigortalý aleyhine sonuç doðuracak uygulamalarýn altýna imza atabilmektedir. 506 sayýlý SSK, sigortalýnýn yararlanacaðý sigorta dallarýný düzenlemekte, iþçi (sigortalý) ve iþverenin verdiði primlerle, Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý aracýlýðý ile sigortalýya, bu sigorta dallarý ile ilgili, saðlýk ve para yardýmlarýný sunmaktadýr. 506 sayýlý Kanunun varlýk nedeni, sigortalýnýn hangi haklardan hangi koþullarla yararlanacaðýnýn saptanmasýdýr. Kurumun görevi ise bu yardýmlarýn sigortalýya ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu nedenle 506 sayýlý Kanun sigortalý aleyhine hükümler içeremeyeceði gibi, içerdiði hükümler de "sigortalý aleyhine yorumlanamaz.". Ýþ Hukukundaki "Ýþçi yararýna yorum ilkesi, burada yerini "sigortalý yararýna yorum" ilkesine býrakmýþtýr. Buna raðmen Kurum, bindiði dalý kesercesine, Ek Genelge'yi çýkarabilmiþtir. Genelge gerekli özen gösterilmeden çýkarýlmýþtýr. Aþaðýdaki incelememiz bunu ortaya koyacaktýr: -Genelgenin özeti "616 s. KHK ile Deðiþtirilen Askerlik Borçlanmasý" olarak belirtilmiþtir. Ancak içeriðinde, deðiþtirilmeyen konular da deðiþmiþ gibi sunulmuþtur. - Genelge 3. paragrafýnda aynen Kararnamenin 59. maddesini tekrarlayarak, "60. maddenin (F) bendi. (?) deðiþtirilerek, er olarak silah altýnda veya yedek subay okulunda geçen sürelerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn borçlandýrýlmasýna imkan saðlanmýþ, ayrýca borcun talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi durumunda hizmetten sayýlacaðý öngörülmüþtür", denmektedir. Ancak doðru olan yasaya uygun bu tespit, Genelgenin (e) ve (f) paragraflarýnda anlamsýz sonuçlara yol açmaktadýr. -(e) paragrafýnda, borcun üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma iþlemi iptal edilecektir, üç ay içinde borcun bir kýsmýnýn ödenmesi durumunda askerlik süresinin üç ay içinde ödenen miktarlarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr, denmektedir. Sanýrým burada askerlik süresini geçerli saymak deðil (borçlanma için askerlik görevi zaten yapýlmýþ olmalýdýr), borçlanma süresini geçerli saymak söz konusudur. Borcun bir kýsmýnýn ödenmesi halinde de, borçlanma süresinin ödenen miktarla orantýlý bölümü geçerli sayýlacaktýr. -(f) paragrafýnda tüm baðlantýlar kopmaktadýr. Kanunun deðiþik (F) 9

8 fýkrasýna, Genelgenin (e) paragrafýna aykýrý olarak, bir anda devreye "prim ödeme gün sayýsý "girmektedir. (f) paragrafýna göre, " borçlanýlan sürenin karþýlýðý gün sayýsý sigortalýnýn prim ödeme gün sayýsýna ilave edilecek, sigortalýlýk süresini etkilemeyecektir". Madem böyledir de, niçin Genelgenin bizzat 1. paragrafýnda "hizmetten sayýlma"dan, (e) paragrafýnda da "borçlanma süresinin üç ay içinde ödenen miktarla orantýlý bölümünün" geçerli sayýlmasýndan söz edilmektedir. 3) Diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndaki Uygulamalar Açýsýndan a) 5434 s. T.C. Emekli Sandýðý Kanunu. Bu Kanuna t. 545 sayýlý kanunla (RG , 11945) eklenen Ek madde 8'e göre, iþtirakçilerin "muvazzaf ve ihtiyat askerlikte geçen süreleri ile 'den itibaren Yedek Subay Okulunda öðrenci olarak geçen sürelerinin en çok 15 yýlý,...borçlandýrýlýp ödenmek suretiyle fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Görüldüðü gibi borçlanýlan ve ödenen süreler doðrudan fiili hizmet süresine katýlýp, emeklilik süresine eklenmektedir. b) 1479 s. Bað-Kur Kanunu. Bu Kanuna t sayýlý Kanunla (RG , 18702) eklenen Ek madde 9 ile askerlik borçlanmasý, Bað-Kur sigortalýlarý açýsýndan da kabul edilmiþ oldu. Beþ fýkradan oluþan bu maddeye göre: "... sigortalý olanlar askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamýný borçlanabilirler. Ölümü halinde sigortalý olanlarýn hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler. Borçlanma primleri sigortalýnýn talep tarihinde bulunduðu basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarýna göre hesaplanýr. Borçlandýrýlan sürenin karþýlýðý sigortalýnýn prim ödeme süresine katýlýr. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlanma halinde sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi borçlandýrýlan süre kadar geriye götürülür.... borçlanma tutarlarý... iki yýl içerisinde ödenir... ödenmemesi halinde borçlanma talepleri geçersiz sayýlýr.." Görüldüðü gibi bu düzenleme 5434 ve 506 ile (616 s. KHK deðiþikliðinden önceki metinle, hatta bizce deðiþik metinle de) uyum içindedir. Borçlanýlacak süreler er olarak geçirilen ve yedek subay okulundaki sürelerdir, ödeme ile borçlanýlan süreler sigortalýlýk süresine katýlmaktadýr, Ancak 1479, askerlik süresinin tamamýnýn borçlanýlmasýný istemekte ve ödemeyi de 2 yýl içinde kabul etmektedir t. 619 s. KHK ile (RG , Mük.) 1479 sayýlý Kanunun Ek 9. maddesinin 2. ve 3. fýkralarý deðiþtirildi ve 5. fýkrasý da yürürlükten kaldýrýldý. Getirilen deðiþiklikler, ödemenin 2 yýldan üç aya indirilmesi, borçlanýlan sürenin primlerin tam olarak ödendiði tarihten itibaren bir yýl sonra sigortalýlýk süresinden sayýlmasýdýr. Bu açýdan 5434 ve 506 ile uyum içinde olan 1479, kýsmi borçlanmayý kabul etmeme ve ödemeden bir yýl sonra sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirme açýsýndan, 5434'den ve 506 dan ayrýlmaktadýr. 10

9 4) 2829 Sayýlý Kanun Açýsýndan t s. Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleþtirilmesi Hakkýnda Kanun (RG , 18059), çeþitli sosyal güvenlik Kurumlarýna (SSK, Bað-Kur, TCES, 506/Geç.20'e göre kurulan sandýklar) baðlý olarak geçen hizmet sürelerinin birleþtirilmesine iliþkin kurallarý düzenlemektedir. Kanunun 4. maddesine göre "... hizmet süreleri, ayný tarihlere rastlamamak kaydýyla bu Kanuna göre aylýk baðlanmasýna hak kazanýldýðýnda, bileþtirilir. Ancak 7. maddede belirtildiðine göre "... hizmet süreleri toplamýna itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiþ süreler katýlmaz. Ayrýca 6. maddede vurgulandýðý gibi, sigortalý çalýþma 18 yaþýndan önce baþlamýþ olsa da sigortalýlýk süresi 18 yaþýn doldurulduðu tarihte baþlayacaktýr. Yine 6. maddenin 1. fýkrasýna göre, sigortalýlýk süresi, Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan her hangi birine sigortalý olarak girilmekle baþlayacaktýr. Bu Kurumlara baðlý olarak geçirilen 18 yaþýndan sonraki süreler, primi ödenmesi koþuluyla, hizmet süreleri toplamýna katýlacaktýr. Bu arada primi ödenmiþ askerlik borçlanmalarý süreleri de sigortalý hizmet süresine katýlacaktýr. Daha geniþ bir uygulama olan, hizmetlerin birleþtirilmesi konusunda sigortalý hizmet süresine katýlan ve aylýk baðlanmasýna katkýda bulunan bir sürenin (askerlik borçlanmasý süresinin), daha dar bir uygulama olan, 506 sayýlý Kanunun uygulanmasýnda (m.60/f açýsýndan), sadece prim ödeme gün sayýsý olarak dikkate alýnmasý, düþünülemez bile. Görüldüðü gibi Ek Genelge'nin bu açýdan da Kanunlara aykýrý olduðu açýktýr. 5) 3201 Sayýlý Kanun Açýsýndan t s. "Yurt Dýþýnda Bulunan Türk Vatandaþlarýnýn Yurt Dýþýnda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakýmýndan Deðerlendirilmesi Hakkýndan Kanun "(RG , 18761), Sosyal Güvenlik Hukukumuzda sigortalýlýk süresini etkileyecek, onun uzamasýna neden olacak ikinci yoldur. Diðeri bilindiði gibi askerlik borçlanmasýdýr. Kanunun 1. maddesine göre "18 yaþýný doldurmuþ Türk vatandaþlarýnýn yurt dýþýnda geçen ve belgelendirilen çalýþma süreleri... Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýna prim, kesenek ve karþýlýk ödenmemiþ olmasý ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre deðerlendirilecektir". Bunun için yurda kesin dönüþ yapmýþ olmak, iki yýl içinde borçlanma için yazýlý istekte bulunmak, borçlanmak istediði sürenin her günü için (yurtdýþýndaki sürenin tamamý veya bir kýsmý borçlanýlabilir) bir dolar ödemek gerekmektedir. Kanunun 5. maddesine göre "sosyal güvenlik kanunlarýna tabi hizmetleri olanlarýn, borçlandýklarý gün sayýsý, prim ödeme gün sayýlarý ile fiili hizmetlerine katýlýr. Sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler borçlanýlmýþ ise, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlanýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür". Borçlanýp, primi ödenen sürenin sigortalýlýk süresine katýlmasý amacýný güden iki kurumdan biri olan "yurt dýþý hizmet borçlanmasýný sigortalýlýk süresine katýp "askerlik borçlanmasýný" sadece prim ödeme gün sayýsýna katmak, baþta 506 sayýlý SSK'muz olmak üzere, bir kýsmýna yukarýda deðindiðim, 11

10 sosyal güvenlikle ilgili tüm yasalarýmýz ters düþmektedir. SONUÇ Yaptýðýmýz incelemeler ve tespitler, Ek Genelge ile getirilen askerlik borçlanmasý süresinin, sigortalýlýk süresine katýlmayýp, sadece prim ödeme gün sayýsý olarak deðerlendirilmesi; 1) Anayasadaki eþitlik ilkesine aykýrýdýr, 2) Uyum içinde olunmasý gereken 5434 sayýlý TCES Kanununa ve 1479 sayýlý Bað-Kur Kanununa aykýrýdýr, 3) 506 sayýlý Kanunun "Askerlik Borçlanmasý" konusunda, sigortalý yararýna geçirdiði aþamalara terstir, ileriye deðil, geriye gidiþtir, 4) Borçlanma, sigortalýlýk süresi, prim ödeme gün sayýsý kavramlarýný birbirine karýþtýrmaktýr, 5) 506 sayýlý Kanunun, gerek eski metinlerine, gerekse 616 s. KHK ile deðiþik son metnine aykýrýdýr, 6) Kanun koyucu gereken yerde, prim ödeme gün sayýsýndan, gereken yerde de sigortalýlýk süresinden söz etmektedir. Kanun koyucu prim ödeme gün sayýsýný sadece 18 yaþýndan önceki süreler için kullanmaktadýr. Genelgenin sözü ise, kanun koyucunun bu konudaki özeni ve titizliði ile baðdaþmamaktadýr, 7) Hizmet birleþtirilmesi ile ilgili 2829 ve Yurt Dýþýndaki Hizmetlerin Deðerlendirilmesine iliþkin 3201 sayýlý Kanunlarýn hükümlerine de aykýrýdýr, 8) Sigortalýlarýn hak ve çýkarlarýný düzenlemek ve korumak için çýkarýlmýþ bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarý yorumlanýrken, bu amaç göz önünde tutulmalý ve "sigortalý yararýna yorum" yapýlmalýdýr. Genelge bu ilkeyi de göz ardý etmektedir, 9) Ayrýca görevi, "Sosyal Güvenlik Mevzuatýný" bu Kanunlarýn konuluþ amacýna (ratio legis) uygun biçimde uygulamak olan Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýnýn misyonuna taban tabana zýttýr, 10) Sigortalýlar açýsýndan taþýnamayacak maddi bir yük, bunu hazýrlayýp uygulayanlar açýsýndan ise yine taþýnmasý olanaksýz bir manevi yük ve ayýptýr. Her yönüyle ilgili tüm Kanunlara (506, 5434, 1479, 2829, 3201) aykýrý bu Genelgenin, hukuki açýdan hiçbir baðlayýcýlýðý yoktur. Ýlk YARGI DENETÝMÝNDE iptal edileceði, hatta yok sayýlacaðý kesindir. Milyonlarýn ümit baðlayýp, yardým beklediði Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýna düþen görev, yargý yolunu beklemeden bu genelgeyi geri çekmek, böylece bu ayýptan bir an önce kurtulmaktýr. Kurum bu haliyle açýkça Kanunlara aykýrý olan bu Genelgeyi geri almak istemiyorsa, hiç deðilse "Genelgenin sigortalý olarak tescil edilmeden önceki süreler için yapýlan askerlik borçlanmalarýna uygulanmayacaðýný" belirtmelidir. Bu küçük deðiþiklikle de Kurum, büyük bir yükten ve sorumluluktan kurtulmuþ olacaktýr. 12

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı VATANDAŞLARIMIZA YURTDIŞINDAN DA BORÇLANMA HAKKI YURTDIŞI BORÇLANMASI ŞİMDİ DAHA KOLAY

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. 1988'de Anadolu Ünv. Ýþletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný.

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. 13 1968 yýlýnda Siirt'te doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Ýstanbul'da tamamladý. 1986 yýlýnda Ýst. Özel Darüþþafaka Lisesi'nden

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü makale - 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1970 yýlýnda Giresun un Espiye ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Dr. Pir Ali KAYA. Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Dr. Pir Ali KAYA Uludað Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1965 yýlýnda Tutak ta doðdu. Lise öðrenimini Erzurum Anadolu Lisesi nde (1985),

Detaylı