Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2013 Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Contraception Methods of Patients Attending to the Family Planning Clinic AUTHORS / YAZARLAR Selin Haliloğlu Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Yaprak Pelin Gündoğdu Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Teslime Serap Evcimen Hastanesi, Aile Planlaması Polikliniği, Mahmut Çivilibal Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğii, ÖZET Amaç: Bu çalışmada aile planlaması polikliniğine başvuran hastalarda gebelikten korunma yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Son üç yıl içinde ( ) Haseki Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği ne başvuran 2000 kadın hastanın tıbbi dosyaları geriye dönük incelendi. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı, anlamlılık düzeyi p değerinin 0.05 ten küçük olması olarak kabul edildi. Bulgular: Yaş dağılımı 16 ile 58 yıl, yaş ortalaması 34,12±8,04 yıl olan olguların %98,6 sının özgeçmişinde en az bir kez gebelik öyküsü vardı. Başvuruda olguların rahim içi aracı en sık (%50,4) korunma yöntemi olarak kullandıkları ve sadece %2,0 ının hiçbir yöntem kullanmadıkları belirlendi. Korunma yöntemi kullanmayan 45 yaşından büyük olgu yoktu. Cinsel perhiz 25 yaş, geri çekme yöntemi 40 yaş, kondom 45 yaş ve oral kontraseptif 35 yaş altında, bir aylık iğne yaş arasında, rahim içi araç yaş arasında ve üç aylık iğne ise 40 yaş üstündeki olgularda diğer yaş gruplarına göre daha fazla kullanıldığı belirlendi. Lisans eğitimi almış olanların diğer eğitim düzeyindekilerine göre oral kontraseptif kullanımının daha fazla, rahim içi araç kullanımının ise daha az olduğu saptandı. Aile planlaması polikliniğine başvuru sonrası geri çekme yönteminde belirgin düşüş olduğu (%12,2 den %1,4 e) ve RİA kullananların daha fazla vajinit oldukları gözlendi. Sonuç: Aile planlaması yöntemlerinin etkili ve düzenli kullanımı, birey ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için bireylerin bilgi düzeylerinin artırılması ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, gebelikten korunma yöntemleri ABSTRACT Aim: This study was carried out to evaluate methods of contraception in women who applied to Family Planning Clinic of Haseki Training and Research Hospital. Method: Data of female patients (n=2000) followed-up between the years 2010 and 2012 at family planning clinic of Haseki Training and Research Hospital were retrospectively evaluated for demographic characteristics. Descriptive statistics and Chi-Square tests were used for statistical analysis. Significance level p was set as <0.05. Results: Age distribution was between 16 and 58 years. 98.6% of participants had been pregnant at least once. Intra-uterine device is the most frequent (50.4%) used method of contraception, and only 2.0% were not using any method. Patients older than 45 years did not use any contraceptive method. Sexual abstinence was more common among 25 years old, coitus interruptus among 40 years old, condom among 45 years old, oral contraceptives under the age of 35, Mesigyna between the ages of 31-35, intra-uterine device between the ages of 35-45, and Depo-provera over the age of 40 compared to other groups. It has been determined that unlike the ones who has different educational status, the ones who has undergraduate study use more oral contraceptives and less intra-uterine device. It has been observed that after applying for the family planning clinic, coitus interruptus was decreased distinctively (from 12.4% to 1.4%). Conclusion: The use of family planning methods effectively and regularly is significant for the individuals and the society health. To achieve this, the awareness and informing of society is essential. Keywords: Family planning, methods of contraception 70

2 Euras J Fam Med 2013; 2(2):70-76 Giriş Aile planlaması, bireylerin istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları için ailelere sağlanan hizmetlerin tümüdür (1). Bu hizmetlerin temel amacı anne ve çocuk sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi, ana konusu gebelikten korunma (kontrasepsiyon) yöntemleridir (2). Gebelikten korunma yöntemleri; doğal ve modern yöntemler olarak ikiye ayrılır. Doğal yöntemler, çiftlerin doğurganlık bilinci ile gebeliği önlemeyi ya da oluşturmayı sağlayan bazı kuralları birlikte uygulanması olarak tanımlanır. Bunlar; servikal mukus ya da ovulasyon (Billings), bazal vücut ısısı, servikal palpasyon, vaginal yıkama, semptotermal uygulama, takvim ve geri çekme yöntemleri olarak sıralanabilir. Modern yöntemler ise, aile planlaması polikliniklerinde önerilen daha etkili ve güvenli yöntemlerdir. Temel çeşitleri, bariyer yöntemler, oral kontraseptifler (OKS), enjekte edilen kontraseptifler (1 aylık ve 3 aylık enjeksiyonlar), derialtı implantları, spermisitler, rahim içi araçlar (RİA) ve cerrahi sterilizasyon yöntemleri (vazektomi ve tüp ligasyonu) olarak sınıflandırılır (3). Bu çalışmada, Haseki Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği ne başvuran hastaların uyguladıkları gebelik kontrol yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. üç aylık enjeksiyonlar, RİA, spermisit ve tüp ligasyonu olarak gruplandırıldı. Son gebeliğin sonuçlanma şekli, abortus, küretaj, normal spontan doğum ve sezeryan olarak sınıflandırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama ve standart sapma olarak verildi. Kategorik değişkenlerin çoklu grup karşılaştırmaları Ki Kare testi ile yapıldı. Koşulların sağlanamadığı durumlarda Monte Carlo simülasyonu kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi P değerinin 0,05 ten küçük olması durumu olarak kabul edildi. Bulgular Olguların yaş dağılımı 16 ile 58 yıl ve yaş ortalaması 34,12±8,04 yıl idi. Bunların 1973 ünün (%98,6) geçmişte en az bir kez gebe kaldığı ve gebelik sayısı ortalamasının 3,55±2,15 (medyan 3) olduğu belirlendi. Olguların obstetrik öykülerinde bir ya da birden fazla sayıda doğum, düşük, küretaj vardı. Olguların genel özellikleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1. Olguların demografik özellikleri Obstetrik öykü n (%) Ortalama ± SD Dağılımı Gereç ve Yöntem Bu çalışmada, son üç yıl içinde ( ) Haseki Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği ne başvuran 2000 kadın hastanın tıbbi dosyaları geriye dönük incelendi. Bu kayıtlarda hastaların sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra son gebelik durumu, geliş şikayeti, son kullanılan gebelikten korunma yöntemi, varsa yöntem değişikliği ve nedeni ile ilgili veriler bulunmaktaydı. Sosyo-demografik özellikler olarak, hastaların yaş ve eğitim düzeyi, gebelik (gravida), doğum (parite), düşük (abortus), küretaj, ektopik gebelik ve yaşayan çocuk sayıları kaydedildi. Eğitim durumları okuryazar değil, okur-yazar, ilkokul, ortaokul, lise ve lisans olarak altı gruba ayrıldı. Son kullanılan gebelikten korunma yöntemleri, yöntem yok, cinsel perhiz (son bir aydır hiç ilişki (koitus) olmama durumu), geri çekme yöntemi, kondom, OKS, bir ve Gebelik (Gravida) Doğum (Parite) Düşük (Abortus) Ektopik Gebelik Yaşayan Çocuk Sayısı Yaş grupları 1973 (98,6) 1971 (38,5) 399 (19,9) 9 (0,5) <25 yıl 248 (12,4) yıl 476 (23,8) yıl 438 (21,9) yıl 378 (18,8) yıl 269 (13,5) >45 yıl 191 (9,6) Eğitim durumu Okur yazar degil 326 (16,3) Okur yazar 93 (4,7) İlkokul 1148 (57,4) Ortaokul 198 (9,9) Lise 179 (9,0) Lisans 56 (2,8) 3,55±2,15 2,79±1,53 0,29±0,73 2,64±1,

3 Haliloğlu S ve ark. Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Hastaların Sosyal Güvenlik Kurumlarına göre dağılımı; %58,9 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), %24,2 Yeşil Kart, %5,6 Bağ-Kur ve %3,2 Emekli Sandığı mensubu iken %8,1 inin herhangi bir sağlık güvencesi yoktu. Gebelik öyküsü bulunan olgularımızın başvuru öncesi son gebeliğinin %56,8 inde (n=1121) normal doğum, %19,6 sında (n=387) sezeryan, %18,6 sında (n=367) küretaj, %4,8 inde (n=95) abortus ve %0,2 sinde (n=3) ektopik gebelikle sonladığı belirlendi. Olguların yarısından fazlası (%50,4) başvuruda RİA kullanmakta iken %2 si hiçbir yöntem kullanmıyordu. Başvuru sırasında olgulardan hiçbiri spermisit kullanmamaktaydı ve hiçbir olgu gebelikten korunma yöntemi olarak tüp ligasyonu yöntemini tercih etmemişti, başvurudan sonra da bu yöntemler hiçbir olgu tarafından tercih edilmedi. Çalışmamıza katılan olgularının eşlerine vazektomi uygulanıp uygulanmadığı ise sorgulanmadı (Grafik 1). Grafik 1. Başvuruda son kullanılan yöntem oranları. Son kullanılan gebelikten korunma yönteminin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2 de yer almaktadır. Cinsel perhiz oranı 25 yaş altında, geri çekme 40 yaş altında, kondom kullanma 45 yaş altında, OKS 35 yaş altında, 1 aylık iğne kullanımı yaş aralığında, RİA kullanımı yaş aralığında diğer yaş gruplarına göre daha yüksekti. 3 aylık iğne kullanımı ise 40 yaş üstü özellikle 45 yaş üstünde diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda kullanılmaktaydı. Bir diğer dikkat çekici durum 45 yaş üstündeki hastalarımızın tamamı gebelikten korunma yöntemlerinden birisini kullanmaktaydı. Yaş gruplarına göre bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Olguların eğitim düzeylerine göre tercih ettikleri yöntemler Tablo 3 te verildi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptandı (p<0,001). En dikkat çekici durum, lisans düzeyinde eğitim almış olan kadınların yöntem kullanmama ve OKS kullanım oranlarının diğer gruplara göre yüksek, RİA kullanım oranının ise düşük olmasıydı. Olgularımızın son kullandığı yöntemi ne kadar süredir kullandıkları incelendiğinde; %25,8 i (n=515) 0-6 ay, %11,9 u (n=237) 6-12 ay, %37,6 sı (n=752) 1-5 yıl, %19,1 i (n=381) 5-10 yıl ve %5,7 si (n=114) 10 yıldan fazla idi. Yöntem kullanım sürelerine göre son kullanılan yöntem oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,001). On yıla kadar yöntem kullananlarda RİA kullanım oranları artarak giderken on yılın üzerinde ise düşüktü. 10 yılın üzerinde gebelikten korunma Tablo 2. Yaş gruplarına göre son kullanılan yöntem <25 yaş yaş yaş yaş yaş >45 yaş P Cinsel perhiz 24 (9,7) 18 (3,8) 12 (2,7) 9 (2,4) 7 (2,6) 3 (1,6) Geri çekme 34 (13,7) 66 (13,9) 54 (12,3) 57 (15,1) 18 (6,7) 15 (7,9) Kondom 30 (12,1) 77 (16,2) 55 (12,6) 51 (13,5) 39 (14,5) 17 (8,9) OKS 24 (9,7) 44 (9,2) 41 (9,4) 11 (2,9) 8 (3,0) 0 (0,0) 1 aylık iğne 8 (3,2) 15 (3,2) 27 (6,2) 7 (1,9) 3 (1,1) 0 (0,0) 3 aylık iğne 10 (4,0) 20 (4,2) 22 (5,0) 19 (5,0) 41 (15,2) 67 (35,1) RİA Yöntem yok 109 (44,0) 9 (3,6) 223 (46,8) 13 (2,7) 221 (50,5) 6 (1,4) 215 (56,9) 9 (2,4) 151 (56,1) 2 (0,7) 89 (46,6) 0 (0,0) Toplam n (%) 248 (12,4) 476 (23,8) 438 (21,9) 378 (18,8) 269 (13,5) 191 (9,6) <0,001 72

4 Euras J Fam Med 2013; 2(2):70-76 Tablo 3. Başvuruda eğitim düzeylerinde son kullanılan yöntem Okur yazar değil Okur Yazar İlkokul Ortaokul Lise Lisans P Cinsel perhiz 9 (2,8) 2 (2,2) 40 (3,5) 8 (4,0) 10 (5,6) 4 (7,1) Geri çekme 42 (12,9) 15 (16,1) 140 (12,2) 20 (10,1) 22(12,3) 5 (8,9) Kondom 37 (11,3) 8 (8,6) 146 (12,7) 42 (21,2) 24 (13,4) 12 (21,4) OKS 20 (6,1) 5 (5,4) 63 (5,5) 13 (6,6) 14 (7,8) 13 (23,2) 1 aylık iğne 6 (1,8) 1 (1,1) 38 (3,3) 11 (5,6) 4 (2,2) 0 (0,0) <0,001 3 aylık iğne 35 (10,7) 3 (3,2) 115 (10,0) 14 (7,1) 9 (5,0) 3 (5,4) RİA Yöntem yok 169 (51,8) 8 (2,5) 58 (62,4) 1 (1,1) 591 (51,5) 15 (1,3) 84 (42,4) 6 (3,0) 92 (51,4) 4 (2,2) 14 (25,0) 5 (8,9) Toplam n (%) 326 (16,3) 93 (4,7) 1148 (57,4) 198 (9,9) 179 (9,0) 56 (2,8) yöntemi kullananlarda son kullanılan yöntem olarak kondom kullanımı yüksekti (Grafik 2). Grafik 3. Hastaların kullandıkları korunma yöntemi ile şikayet ve muayene bulguları arasındaki ilişki. Hastaların aile planlaması polikliniğine başvuru sırasındaki şikayet ve muayene bulgularının (anemi, düzensiz kanama ve vajinit) kullanılan yöntemlere göre dağılımı Grafik 3 te verilmiştir. RİA kullananların büyük çoğunluğunda (%60,6) vajinit saptanmıştı. Başvuru sonrası olguların yarısından fazlasının eski yöntemini kullanmaya devam ettiği, %9,9 unun ise kullandığı yöntemi bıraktığı belirlendi. Başvurudan sonra olguların gebelikten korunma yöntemi olarak en sık (%9,3) kondom kullanmaya başladıkları saptandı (Tablo 4). Tablo 4.Başvuru sonrası kullanılan korunma yöntemi n (%) Eski yöntem devam 1325 (66,3) Yeni başlanan yöntem - Kondom 185 (9,3) - RİA 151 (7,6) - 3 aylık iğne - OKS - 1 aylık iğne 68 (3,4) 28 (1,4) 15 (0,8) Yöntem kullanmayanlar 31(1,6) Yöntemi bırakanlar 197 (9,9) Toplam 2000 (100) Tablo 5. Hastaların başvuru nedenlerine göre yöntem değişiklikleri (başvuru sonrası son kullandıkları yöntem) Herhangi bir şikayet Başvuru Nedeni n (%) Gebelik veya küretaj istemi Kontrol (şikayetsiz) Kendi isteğiyle yöntem değiştiren Kondom 67 (8,4) 1 (0,6) 81 (10,3) 36 (15,1) OKS 3 (0,4) 0 (0,0) 19 (2,4) 6 (2,5) 1 aylık iğne 5 (0,6) 0 (0,0) 10 (1,3) 0 (0,0) 3 aylık iğne 17 (2,1) 0 (0,0) 41 (5,2) 10 (4,2) RİA Eski yöntem Yöntem kullanmayanlar 2 (0,3) 693 (86,8) 2 (0,3) 0 (0,0) 9 (5,1) 28 (16,0) 5 (0,6) 616 (78,1) 1 (0,1) 144 (60,5) 7 (2,9) 0 (0,0) Yöntemi bırakanlar 9 (1,1) 137 (78,3) 16 (2,0) 35 (14,7) 73

5 Haliloğlu S ve ark. Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Hastalar başvuru nedenine göre incelendiğinde; herhangi bir şikayetle gelenlerin %86,8 inin, hiç bir şikayeti olmayıp sadece kontrol amacıyla gelenlerin %78,1 inin eski korunma yöntemine devam ettikleri belirlendi. Gebelik ve küretaj istemi ile başvuranların %78,3 ünün kullandıkları yöntemi bıraktıkları saptandı. Kendi isteği ile yöntem değiştirenlerin ise en sık oranda (%60,5) RİA yöntemini seçtikleri gözlendi (Tablo 5). Tablo 6 da aile planlaması polikliniğine başvurudan sonra son durum özetlenmiştir. Başvurudan sonra en sık kullanılan gebelikten korunma yönteminin RİA olduğu belirlendi (%49,5). Geri çekme ve cinsel perhiz yöntemlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş olduğu, diğer yöntemlerde ise belirgin farklılık olmadığı belirlendi. Tablo 6. Başvuru öncesi ve sonrası kullanılan gebelikten korunma yöntemleri Başvuru öncesi n (%) Başvuru sonrası n (%) RİA 1008 (50,4) 990 (49,5) Kondom 269 (13,5) 351 (17,6) 3 aylık iğne 179 (9,0) 220 (11,0) OKS 128 (6,4) 113 (5,7) 1 aylık iğne 60 (3,0) 60 (3,0) Geri çekme yöntemi 244 (12,2) 28 (1,4) Cinsel perhiz 73 (3,7) 10 (0,5) Yöntem kullanmayanlar 39 (2) 228 (11,4) Toplam 2000 (100) 2000 (100) Tartışma Aile planlaması uygulaması sırasında gebeliği önleyici etkili veya modern yöntem olarak bilinen yöntemlerden herhangi birinin kullanılmasının kişi üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki, istenmeyen gebelik ve doğum yapmanın yaratabileceği tehlikelere göre daha düşüktür. Üstelik modern yöntemlerden bazılarının kadın sağlığı üzerine olumlu etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Gebeliği önleyici hapların over kanseri riskini, bariyer yöntemlerinin ise cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma riskini azalttığı bilinmektedir (4). Türkiye de aile planlaması hizmetleri resmi ve özel sağ lık kuruluş larındaki aile planlaması polikliniklerinde verilmektedir (5). Türkiye de 1978 den 2008 e kadar 30 yıllık sürede doğal ve modern gebelikten korunma yöntemi kullanan kadınlar %47 oranında artmış, bu artış modern yöntemlerde %156 olmuştur. (6). Gebelikten korunma yöntemlerinin istenen düzeylerde olup olmadığının önemli bir göstergesi de anne ve bebek ölüm oranlarıdır. Türkiye de döneminde canlı doğumda 132 olan tüm nedenlere bağlı anne ölümleri oranı 2006 yılında 38 e düşmüştür (6). Yine 2009 yılında bin canlı doğum başına 13,9 bebek ölümü düşerken 2010 yılında bu oran binde 12,1 e düşmüştür (7). Günümüzde Türkiye'de modern korunma yöntemi kullanımı geleneksel korunma yöntemlerine göre daha fazladır. Geçmişte ve günümüzde en yaygın kullanılan geleneksel yöntem geri çekme yöntemi, en yaygın kullanılan modern yöntem ise RİA'dır (8). Ülkemizden bir çok çalışmada da en sık kullanılan geleneksel yöntemin geri çekme yöntemi olduğu bildirilmiştir (9-12). Giray ve arkadaşları (13) 412 hasta içeren çalışmalarında en sık kullanılan yöntemin (%40,8) RİA ve ikinci sıklıkta (%32,3) geri çekme yöntemi olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda en sık kullanılan yöntemin RİA (%50,4) olduğunu belirleyerek önceki çalışmaları teyid ettik. Fakat bizim hasta grubumuz diğer çalışmalardakinden farklı olarak ikinci sıklıkta kondom kullanmaktaydı. Ülkemizde yapılmış iki çalışmada bizden farklı olarak en sık kullanılan yöntemin OKS (5) ve kondom (14) olduğu belirlenmiştir. Ukrayna ve İspanya da yapılan iki çalışmada ise en sık kullanılan gebelikten korunma yöntemi kondom olarak belirlenmiştir (15,16). Çalışmamızda gebelikten korunma yöntemi tercihinin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği saptandı. Bu sonuçlarımız bazı yurtiçi ve yurt dışı benzerlik göstermekteydi (9,17). çalışmalarla Gelişmiş ülkelerden yapılan çalışmalarda (17) bir bariyer yöntemi olan diyafram yönteminin özellikle orta yaştaki kadınlarda kullanıldığı bildirilmiştir. Buna rağmen çalışmamızdaki olguların hiç biri bu yöntemi kullanmamakta idi. 74

6 Euras J Fam Med 2013; 2(2):70-76 Gebelikten korunma yöntemlerinin her birinin kendine özgü olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Örneğ in; Rİ A nın adet görememe, adet kanamalarında artma, adet dönemleri arasında lekelenme, kramp tarzı ağrı, vajinal akıntı ve pelvik infeksiyon riskinde artma gibi olumsuz yönleri vardır (3). Tamer ve arkadaşları çalışmalarında Trichomonas vaginalis enfeksiyonlarının, gebelikten korunma yöntemleri arasında RİA kullananlarda daha fazla oranda görüldüğünü, OKS ve hormonal enjeksiyon kullanan kadınlarda ise görülmediğini belirtmiştir (18). Bu çalışmaya paralel olarak olgularımızda en sık görülen şikayetin vajinit olduğu ve bunun tüm yöntemlerde görülmekle beraber en sık RİA kullananlarda görüldüğü saptandı. Çalışmamızdan farklı olarak Vessey ve arkadaşları çalışmalarında vajinit ve servisitin tüm gruplarda sık görüldüğünü ancak en sık OKS kullananlarda görüldüğünü belirtmiştir (17). Olgularımızdan gebelik öyküsü bulunanların, son gebeliğinin sonlanma şekli normal spontan doğum (%56,8), küretaj (%18,6) ve abortus (%4,8) olarak belirlendi. Bu bulgularımız önceki çalışmalara benzerdi (14). Sonuç Sonuç olarak; aile planlaması yöntemlerinin etkili ve düzenli kullanımı, istenmeyen gebeliklerin ve bunlara bağlı komplikasyonların önlenmesini sağlar. Böylece bireylerin bedensel ve ruhsal sağlığının ve bu sayede toplum sağlığının korunmasını hedefler. Çalışmamızda önceki çalışmaların aksine eğitim seviyesi arttıkça korunma yöntemi kullanmama oranının yükseldiği dikkat çekmektedir (2,12). Bu da gebelikten korunma yöntemlerinin daha etkili olabilmesi için bireylerin bilgi düzeylerinin artırılması yanında toplumda farkındalık yaratılması gerektiğini ve aile planlaması polikliniklerin daha aktif faaliyetlerde bulunmasının desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Kaynaklar 1. Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E. Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası aile planlaması danışmanlığı. Ege Tıp Dergisi 2008;47: Polat SA, Açık Y, Gürateş B, Elazığ Devlet Hastanesinde Aile Planlaması Polikliniğine başvuran kadınların doğurganlık özellikleri ve kullandıkları aile planlaması yöntemleri. Turgut Özal Tıp Dergisi 2000;7: T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler. İsen M, Özek B, Özmen Ş, Tüzer TT (editors). Ankara 2000; , Sadıkoğlu G, Aile Hekimliği, Bilgel N (ed), 2006;45: Yıldızhan B,Yıldızhan R, Adalı E, yıllarında Göztepe Hastanesi ndeki Aile Planlaması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2008;15: Tezcan S, Tunçkanat HF, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına Göre Üreme Sağlığı Göstergelerindeki Degişimler , 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı 2009; Temel Doğurganlık ve Ölümlülük Göstergeleri [Internet]. Ankara: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; nu.do?metod=temelist adresinden tarihinde erişilmiştir. 8. Çivi S, Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N, Kara İH (ed), 2010;17: Güngör S, Başer İ, Göktolga Ü, Koitus interruptus (geri çekme) yönteminin etkinliği ve eğitim seviyesinin önemi. Gülhane Tıp Dergisi 2006;48: Gılıç E, Ceyhan O, Özer A, Niğde Doğumevi nde doğum yapan kadınların aile planlaması konusundaki bilgi 75

7 Haliloğlu S ve ark. Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi tutum ve davranışları. Fırat Tıp Dergisi 2009;14: Kaya H, Tatlı H, Açık Y, Deveci SE, Bingöl ili Uydukent Sağlık Ocağı bölgesindeki yaş kadınların aile planlaması yöntemi kullanım düzeyinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22: Sakı EM, Evsen SM, Kontrasepsiyon yöntemlerinin etkinliği ve kadınların eğitim düzeyi: Güneydoğu Anadolu da bir ilçe örneği. Dicle Tıp Dergisi 2008;35: Giray H, Keskinoğlu P, Işıkkent Sağlık Ocağı na başvuran yaş evli kadınların etkili aile planlaması yöntemi kullanımı ve etkileyen etmenler. Sted 2006;15: Öztürk J, Aksakal FN, Dikmen AU, Yüksel HA, Korucuoğlu Ü, Özcan P, et al. Ankara da yaş arası evli kadınlarda doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntemi kullanma durumları. 6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı 2009; Saxton J, Malyuta R, Semenenko I, Previous reproductive history and post-natal family planning among HIV-infected women in Ukranie. Human Reproduction 2010;25: Saurina C, Vall-Ilosera L, Saez M. Factors determining family planning in Catalonia. Sources of inequity regresyon. International Journal for Equity in Health 2012; 11: Vessey MP, Doll R, Characteristics of women using different methods of contraception some preliminary findings from a prospective study. International Journal Epidemiology 1972;1: Tamer G, Özcan S, Doğum kontrol yöntemleri ile Trichomonasis arasındaki ilişki. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2009;33: Corresponding Author / İletişim için Dr. Selin Haliloğlu Hastanesi, Aile Hekimliği,, Türkiye Tel: (530) Fax: (212)

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı Ankara Med J, 2018;(2):207-14 DOI: 1017098/amj.435262 Samsun İli 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı The Distribution of Family Planning Method Use Among Women Aged

Detaylı

Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği

Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (265-270) Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği M. Erdal Sak 1, Mehmet Sıddık

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( )

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( ) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 21-26, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması i Kullanımındaki Değişim

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi

Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi Ankara Med J, 2017;(1):21-8 DOI: 10.17098/amj.62695 Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Assessment of Contraceptive Method Preferences and Pregnancy

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Ebubekir GILIÇ 1, Osman CEYHAN 2, ALĐ ÖZER a3 1 Bor Sağlık Meslek

Detaylı

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN 01 Temmuz 2005 - TRABZON DOĞURGANLIK Toplam Doğurganlık Hızları 1978-2003 5 4 4,3 4,0 3 2

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207 202 Dicle Medical Journal M. S. Bostancı. Doğu Anadolu Bölgesi nde kontrasepsiyon doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0015 yöntemleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10.05.2010 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık,

Detaylı

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Aile Planlaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Didem Daymaz ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri Research Article doi: 10.15511/tahd.14.03134 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 134-141 TAHUD 2014 Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HATIRLATMA!... Aile Planlaması terimi gebeliği önleyen, infer7liteye çözüm arayan, gebelik zamanını düzenleyen ve eşlerin çocuk sahibi olmalarını etkileyen sosyal, psikolojik,

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER 1 Funda

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Rahim İçi Araç Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Araştırılması Investigation of Knowledge Level About Intrauterine Device Hediye Dağdeviren 1, Hüseyin

Detaylı

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Zuhal Yeşilbağ, Sevtap Şenoğlu, Özlem Altuntaş Aydın SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon

Detaylı

Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi: Tersiyer tek merkez deneyimi

Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi: Tersiyer tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (3): 413-418 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0706 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 413 Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Zeynep AVCI** Kabul Tarihi:1.12.2004 ÖZET Bu çalışmada düşük tanısı konulan kadınların sosyo-demografik özellikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması 744002042011 4 4+0 4 9 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin

Detaylı

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Kayseri ili Talas ilçesindeki 15-49 yaş kadınlarda ARAŞTIRMA kullanılan (Research aile planlaması Report) yöntemiyle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA

Detaylı

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı.

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı. UYGUN GEBELiKLERİN MENSTRÜEL REGÜLASYON (MR) YÖNTEMİ ile SONLANDIRILMASI Dr. Bülent KIRAÇ ( *) Dr. Serpil BİLGİN ( **) Dr. Hasan ÜNSALAN ( * *) ÖZET Adana Doğumevi Nüfus Planlama Kliniğine 984 Ocak-986

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Van Tıp Dergisi: 18 (2):8-7, 20 Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl*** Özet Amaç: Bu çalışma kadınların

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ BİRAZ TARTIŞALIM. ACİL KONTRASEPSYON NEDİR? NEDEN GEREKSİNİM DUYULUR? ACİL KONTRASEPSİYON Acil kontrasepsiyon, yeterli korunulmayan ilişkiden sonra kullanılan,

Detaylı

AİLE PLANLAMASI ve YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hatice Kahyaoğlu SÜT tarafından hazırlanmıştır

AİLE PLANLAMASI ve YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hatice Kahyaoğlu SÜT tarafından hazırlanmıştır AİLE PLANLAMASI ve YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hatice Kahyaoğlu SÜT tarafından hazırlanmıştır Aile Planlaması-Modern Yöntemler Hormonal Kontraseptifler: Oral kontraseptifler, Enjeksiyon, İmplantlar, Vajinal

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi The Investigation of Postpartum Contraception Behaviour of Women In Postpartum

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

Kontraseptif Yöntemlerin Maliyeti ve Finansmanı

Kontraseptif Yöntemlerin Maliyeti ve Finansmanı Kontraseptif Yöntemlerin Maliyeti ve Finansmanı Cost and Fınancement of Contraceptıve Methods 1 2 3 3 Asuman YAVUZYILMAZ, Murat TOPBAŞ, Belkız ORHAN, Nurdan KAYMAZ 3 4 Uçar KÖSE, Gamze ÇAN ÖZET Bu derlemede

Detaylı

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ*

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* Türkan PASİNLİOĞLU** ÖZET Bu çalışma, çiftlerin kullanmakta oldukları AP (Aile Planlaması) yöntemlerini bırakma nedenlerini belirlemek amacıyla

Detaylı

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2(3): 14-19 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan AİLE PLANLAMASI 5 Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan Bu bölümde gebeliği önleyici bilgisi, tutum ve davranışları ile ilgili TNSA- 2003 sonuçları sunulmaktadır. Bölümde öncelikle farklı gebeliği

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

Kontrasepsiyon ve Türkiye de Durum

Kontrasepsiyon ve Türkiye de Durum Kontrasepsiyon ve Türkiye de Durum Dr. Ali Koyuncuer* Bütün dünyada yaþanan önemli sorunlardan biri de istenmeyen gebeliklerdir. Bunun için birçok örgütlenme kurulmuþtur. Gerek anne saðlýðý, gerek çocuk

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 315-324 İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği [Characteristics of

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış I. GİRİŞ Doğumun sağlıklı koşullarda ve bir sağlık personelinin yardımıyla yaptırılmasının ve doğum

Detaylı

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports)

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN HİZMETTEN

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

Firdevs Gür Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Rabia Sohbet Gaziantep University, Gaziantep-Turkey

Firdevs Gür Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Rabia Sohbet Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Medical Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7312 (NWSAMS) Received: August 2016 ID: 2017.12.1.1B0043 Accepted: January 2017 Firdevs Gür Gaziantep University, firdevsgur@hotmail.com, Gaziantep-Turkey

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE PLANLAMASI?? AİLE PLANLAMASI NEDİR? Bütün çiftlerin ve bireylerin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE 2 Sağlık Göstergeleri II.. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.. MORTALİTE II.. MORBİDİTE II. Üreme Sağlığı TABLO: TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE ÜREME SAĞLIĞI (%, 2) ÖZELLİKLER KENT KIR TOPLAM DOĞURGANLIK

Detaylı

Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları

Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 49-56 / Ocak 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları Fertility

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 8 : Doğumlar Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 8 : Doğumlar Bu derste ele alınacak konular -

Detaylı

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr.

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Mehmet Ali Eryurt 16 Eylül 2010 / Hilton

Detaylı

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Fırat Tıp Dergisi 2009;14(1): 56-64 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

Servikal smearlerde RİA etkisinin incelenmesi

Servikal smearlerde RİA etkisinin incelenmesi Servikal smearlerde RİA etkisinin incelenmesi Uzm. Dr. Şenay ERDOĞAN DURMUŞ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü 25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa 15/11/2015 Rahim içi araç (RİA)

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007

Detaylı

GERİ ÇEKMENİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMA NEDENLERİ

GERİ ÇEKMENİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMA NEDENLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI GERİ ÇEKMENİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMA NEDENLERİ Sibel ÇİFTÇİOĞLU Tez Yöneticisi Doç. Dr. Behice

Detaylı

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi Feray KABALCIOĞLU 1, M. Ali KURÇER 2, Zeynep ŞİMŞEK 3 1 Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (4) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI Sefer AYCAN, Fatma İLHAN,

Detaylı

Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki

Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki Araştırma / Diz Osteoartriti Tedavisinde Kolşisinin Soğuk Uygulamayla Kombinasyonunun Ağrı, Şişlik ve Fonksiyon Üzerine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ ARAŞTIRMA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Dr. Müjde ŞERİFHAN İLGÜN, Yrd.Doç.Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR, İnt.Dr.

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı İSTEYEREK VE KENDİLİĞİNDEN DÜŞÜKLERİN YAYGINLIĞI VE DÜŞÜKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Tuğba Adalı Doç. Dr. Alanur Çavlin

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Balcı E, Gün İ, Özçelik B, Öztürk A ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN SEVK VE SAĞLIK OCAKLARINI KULLANMA DURUMU Health Center Usage

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods

ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods DERLEME (Review Article) Aksu H, Karaöz B ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods Hilmiye AKSU 1, Banu KARAÖZ 2 Özet : Hemen her ülkede

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı