Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 BURSA TEST VE ANALÝZ LABORATUVARI tarihinde Sümerbank tarafýndan kurulmuþ olan ve Baþbakanlýk Özelleþtirme Yüksek Kurulu kararý gereðince 1996 yýlýnda TÜBÝTAK a devredilen TÜBÝTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarý (BUTAL), sanayi kuruluþlarý, kamu ve özel sektör araþtýrma kurum ve kuruluþlarý, hizmet sektörü, bilim insanlarý ve diðer ilgililere test ve analizlerle yardýmcý olmak üzere doðrudan TÜBÝTAK Baþkanlýðý na baðlý kolaylýk birimi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜBÝTAK BUTAL ýn MÝSYONU Ülkemizin rekabet gücünün artýrýlmasý ve sürekli kýlýnmasý için;bilim ve teknolojiye dayalý yöntemler kullanarak test/analiz,eðitim,gözetim ve Ar-Ge hizmetleri sunmak. TÜBÝTAK BUTAL ýn VÝZYONU Test/analiz ve ürün belgelendirmede uluslararasý düzeyde referans bir kurum olmak. AKREDÝTASYON TS Almanya daki EN ISO/IEC DAR/DAP Laboratuvar tarafýndan EN ISO Akreditasyon / IEC Belgesi kapsamýnda Kasým 2001 yýlý 2011'de Temmuz TÜRKAK'dan, ayýnda akredite edilmiþ olup, 2011 TS yýlý EN itibariyle ISO / IEC civarýnda A tipi Test/Analiz Muayene Parametresi Kuruluþu Akreditasyon akreditasyon kapsamýna Belgesi Ocak dahil 2008 de edilmiþtir. TÜRKAK tan, TS EN ISO 9001: / IEC Kalite A tipi Yönetim Muayene Sistemi Kuruluþu Belgesi Haziran Akreditasyon 2009 da Belgesi TÜV SÜD den, Ocak 2008 de TS ISO TÜRKAK tan, 14001:2004 Çevre Yönetim ISO 9001: Sistemi 2008 Belgesi Kalite Eylül 2010 da Yönetim TSE den, Sistemi Belgesi Haziran EFQM 2006 da Mükemmellikte TÜV SÜD den, Yetkinlik ISO 14001:2004 (4 Yýldýz) Belgesi Çevre Haziran Yönetim 2011'de Sistemi Belgesi KalDer'den Eylül alýnmýþtýr da TSE den, EFQM Mükemmellikte Kararlýlýk Belgesi Kasým 2008 de KalDer den alýnmýþtýr. Ayrýca, T.C. Çevre ve ve Þehircilik Orman Bakanlýðý Bakanlýðý tarafýndan tarafýndan verilen verilen Çevre Çevre Analizleri Ölçüm ve Yeterlilik Analizleri Belgesi ne Yeterlik Belgesi'ne sahiptir. sahiptir. Uluslararasý Akreditasyon Belgesine sahip olan TÜBÝTAK -BUTAL da; test/analiz portföyü içinde yer alan ve özellikle diðer kuruluþlarca gerçekleþtirilemeyen her türlü test ve analizlerin yaný sýra, endüstrinin ihtiyaç duyduðu Araþtýrma-Geliþtirme konularý için Üniversiteler ve TÜBÝTAK Enstitüleri iþbirliði ile Ar-Ge faaliyetlerine test ve analizlerle katký saðlanmakta, tekstil, deri ve polimerik malzemelerdeki hatalarýn çözümlenmesi, resmi veya özel kuruluþlar adýna ürün, hizmet ve proseslerin kontrolü ile uluslararasý gözetim hizmetleri verilmektedir.

3 MALZEME-TEKSTÝL LABORATUVARI Malzeme-Tekstil Laboratuvarýmýzda Ulusal ve Uluslararasý standartlar kullanýlarak Otomotiv, Tekstil, Deri, Kaðýt, Sünger vb. sektörlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda test ve analiz hizmetleri yapýlmaktadýr. OTOMOTÝV MALZEME TESTLERÝ Kumaþ, Plastik, Deri malzemelerde: Dikiþ Yorulmasý test CÝhazi Iþýk ve Yaþlandýrma Testleri: UV, Iþýk, Isý, Hava Koþullarýnda Yaþlandýrma Yanma Davranýþý Testleri: Dikey, Yatay Yanma Testleri, LOÝ Testleri Malzeme Karekterizasyonu ve Bileþenlerin Tesbiti: FT-IR, TGA, DSC, SEM, HS-TG-GC-MS, Kimyasal Analizler Üniversal Çekme Basma Test Cihazý Hava Koþullandýrma ve Iþýk Haslýðý ttest Cihazý Dikey Yanma Test Cihazý Mukavemet Cihazý Performans Testleri: Haslýklar, Dayaným, Boyutsal Deðiþim Görünüm Deðerlendirmesi, Dikiþ Yorulmasý, Kaplama Ayrýlmasý, Elastikiyet, Darbe, Eðilme KONVANSÝYONEL TEKSTÝL TESTLERÝ Lif Testleri: Uzunluk, Mukavemet, Olgunluk, Rutubet Ýplik Testleri: Mukavemet, Düzgünsüzlük, Kaynama Çekmesi, Doðrusal Yoðunluk Kumaþ Testleri: Gramaj, Kalýnlýk, Sýklýk,Numara Testleri Kumaþ Performans Testleri: Mukavemet, Haslýk, Aþýnma, Boncuklanma, Boyutsal Deðiþim, Hava Geçirgenliði, Su Geçirgenliði, Su Ýticiliði, Buruþmazlýk, Haslýk ve Yanma Testleri. Dikiþ Performans Testleri: Dikiþ Mukavemeti, Dikiþ Açýlmasý Konfeksiyon Aksesuarlarý: Fermuar, Cýrt Bant, Çýt Çýt, ve Kolon Testleri Çorap Testleri: Patlama Mukavemeti, Enine ve Boyuna Uzama TEKNÝK TEKSTÝL TESTLERÝ Kaplamalý Kumaþ Test ve Analizleri Dokusuz Yüzey Test ve Analizleri Týbbi Tekstiller Koruyucu Giysiler ve Eldiven Testleri Kolon ve Halat Testleri Polimer ve Polimerik Kompozit Malzeme Testleri

4 KÝMYA - ÇEVRE LABORATUVARI Uluslararasý akreditasyona ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan istenilen yeterliliðe sahip olan Kimya- Çevre Laboratuvarý nda, modern analiz teknikleri ve cihazlarý kullanýlarak katý ve sývý formdaki organik ve inorganik örneklerde ulusal/uluslararasý standartlara, ulusal/bölgesel yönetmeliklere uygun nitel ve nicel analizler gerçekleþtirilmektedir. UV-VIS-NIR Spektrofotometre TGA Çevresel sorunlara proses iyileþtirme ve atýk azaltma prensibiyle yaklaþýlarak uygun analitik teknikler araþtýrýlmakta, ekonomik ve kalýcý çözümler üretilmektedir Müþteri taleplerine göre yeni test ve analiz metotlarý geliþtirilmektedir. Bilimsel ve teknolojik geliþmelere öncülük eden Laboratuvarýmýzda gerçekleþtirilen test ve analiz hizmetlerimiz; Su ve Atýksu Analizleri (Numune Alma, Ön Ýþlemler, Fiziksel ve Kimyasal Analizler) Tehlikeli Atýk Analizleri (Eluat ve Orjinal Atýk Analizleri) TGA/HS/GC-MS Yakýt Analizleri Kömür, Antrasit, Petrol Koku Fuel-oil Biodizel Atýkyað Analizleri Toprak Analizleri EDXRF Bacagazý Analizleri (Yanma Gazlarý ve Toz Emisyonu) Bitkisel Atýk Yað Geri Kazaným Tesisleri için Proses Yeterliliðinin Belirlenmesine Yönelik Denetim ve Raporlama Çalýþmalarý ICP-MS Diðer Analizler Yangýn Tüpü Tozu, Boyada Kurþun, Kimyasal Madde, Cevher, Aðýr Metaller, Organik ve Ýnorganik Madde Bileþenleri vb. için Nitel ve Nicel Analizler.

5 GIDA ve TARIM KÝMYASI LABORATUVARI Teknolojinin son ürünleri olan analiz cihazlarý ile Gýda ve Tarým Kimyasý Laboratuvarýmýz bünyesinde ISO standardýna uygun olarak TS, AOAC, EPA, ISO, EN gibi ulusal ve uluslararasý geçerliliði olan standartlara göre bilim ve teknoloji alanýnda; gýda sektörü, kamu kurum ve kuruluþlarý ile diðer ihtiyaç sahiplerine test ve analiz bazýnda hizmet verilmektedir. AAS Sistemi Bunun yanýnda üniversitelerin araþtýrma projelerine destek vermek amacýyla metot geliþtirme ve validasyon çalýþmalarý da yapýlmaktadýr. Gýda Laboratuvarýmýzda GC-NPD/FPD, GC-ECD, IC-Dionex,IC waters, UPLC, HPLC, LC-MS, Elementel (C, H, N) cihazý, Kjeldahl damýtma sistemi, AAS cihazlarý mevcuttur. UPLC Gýda ve Tarým Kimyasý Laboratuvarýmýzda Uygulanan Test ve Analizlerimiz: AAS, ICP-OES ve ICPMS ve ICPMS ölçüm teknikleri kullanýlarak ppm ve ppb düzeylerinde Metal Analizleri Koruyucu Madde (Benzoik Asit, Sorbit Asit) Vitamin LCMS Meyve ve Sebze Ürünlerinde Pestisit Aflatoksin / Okratoksin A Organik Asitler Nitrat / Nitrit Fenolik Bileþikler Bitkisel Hayvansal Yað Analizleri Dionex IC Sistemi Patulin Gýda Maddeleriyle Temas Eden Plastik Malzemelerde Migrasyon Sularda Pestisit, Uçucu Halojenli Hidrojenli Hidrokarbonlar, Poli Aromatik Bileþikler (PAH) GC-ECD ve GC-NPD Sistemi Hayvan Yemleri 2002 / 32 / EC Direktifi kapsamýnda yemlerde istenmeyen Ýyon ve Element Analizleri, Alfatoksin B1 Analizleri, ayrýca yemin kalitesine yönelik Vitamin ve Mineral Madde Analizleri yapýlmaktadýr.

6 MUAYENE HÝZMETLERÝ Tekstil Ürün ve Ýþlemlerinde Görülen Hatalarýn Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalýþmalarý Tekstil malzemelerindeki uygunsuzluklarýn nedenlerinin ve hangi proses kademesinden kaynaklandýðýnýn analitik metotlarla tespiti ve bu uygunsuzluklarýn olmamasý için çözüm önerileri geliþtirmek. Özellikle hukuksal uyuþmazlýklarda teknik bir bakýþ sergilemesi yönüyle de bu hizmet önem arz etmektedir. Gürültü Emisyon Ölçümü T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn, 2002/49/EC sayýlý Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði kapsamýnda Gürültü Emisyon Raporu ve Harita hazýrlanmaktadýr. Baca Gazý Emisyon Ölçümü T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn, sayýlý Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü yönetmeliði kapsamýnda Baca Gazý Emisyon Raporu hazýrlanmaktadýr. Gözetim Çalýþmalarý Gümrük iþlemlerinde eþyanýn kullaným yerinin, malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan verilen yetki çerçevesinde; Uluslararasý Gözetim Þirketi olarak firmalara verilen gözetim hizmetleri kapsamýnda ithalat ve ihracatta ticarete konu olan malýn sevkiyatýnýn satýþ sözleþmesindeki koþullara ne ölçüde uygun olarak gerçekleþtirildiði tespit edilmektedir. Muayene Hizmetleri Malzemeleri ve ürünleri, fabrikalarý, prosesleri, iþ prosedürlerini veya servislerini özel müþteriler veya resmi makamlar adýna inceleyerek, miktar, kullanýma uygunluk, kalite ve güvenlik parametreleri bazýnda yönetmeliklere, standartlara, þartnamelere ve spesifikasyonlara göre uygunluk deðerlendirmesi yapýlmaktadýr. Malzeme Karakterizasyonuna Yönelik Olarak Geliþtirilen Bazý Muayene Metotlarý T MHM-001-Yün-kaþmir ayrýmý T MHM-006-Aramid tipinin belirlenmesi T MHM-007-Polietilen tipinin belirlenmesi T MHM-009- Karbon, PAN ve okside PAN lif tayini Kumaþ Analizi Mevcut kumaþýn üretilebilirliðinin belirlenmesi ve üretim parametrelerinin çýkartýlmasý amacýyla yapýlan kumaþ analizi; dokuma, çözgülü örme ve yuvarlak örme kumaþlarda yapýlmaktadýr.

7 ENDÜSTRÝYEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ TÜBÝTAK BUTAL da gerçekleþtirilen endüstriyel eðitimlerin baþlýca amacý: Teorik ve uygulamalý yeni bilgi ve beceriler kazandýrmak, Ýnsan davranýþlarýnda olumlu yönde geliþme saðlamaktýr. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda insangücü verimliliðini, dolayýsýyla sanayinin rekabet gücünü arttýrmak amacýyla; TÜBÝTAK BUTAL da üç ana baþlýkta eðitimler düzenlenmektedir. 1-Uluslararasý Eðitimler Geliþmekte olan ülkelere yönelik olarak T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Teþkilatý (UNIDO) ve TÝKA gibi uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yapýlarak teknik eðitim programlarý, workshoplar düzenlenmektedir. Özellikle pamuklu tekstil ve deri sanayinin yoðun olduðu geliþmekte olan ülkelerden gelen katýlýmcýlara mesleki alanlarýyla ilgili konularda en son teknolojik yenilikler, kalite ve proses kontrol, laboratuvar test metodlarý, uluslar arasý standartlar ve akreditasyon uygulamalarý hakkýnda bilgiler verilmekte ve konuyla ilgili fabrika ve tesislere teknik inceleme gezileri yapýlmaktadýr. Bu tür uluslararasý programlarýn amaçlarý arasýnda; Geliþmekte olan ülkelerdeki sanayinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artýrýlmasý, Yeni teknoloji kullanýmýna yönelik teknoloji transferi saðlanmasý, Ýnsangücü verimliliðinin artýrýlarak katma deðer yaratýlmasý, Katýlýmcýlar arasýnda mesleki bilgi, beceri ve tecrübe deðiþimi yoluyla interaktif bir ortam yaratýlmasý sayýlabilir. 2-Ulusal Eðitimler Faaliyet alanlarýmýzla ilgili konularda Üniversitelerle iþbirliði halinde belirli periyotlarda kongre ve sempozyumlar düzenlenmektedir. 3-Uygulamalý Laboratuvar Eðitimleri Talepler doðrultusunda özellikle test ve analiz yöntemleri konularýnda laboratuvarýmýzda mevcut ileri teknoloji ürünü cihazlarla; Gaz Kromatografisi (GC) Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (GC-MS) Sývý Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (LC-MS) Atomik Absorpsiyon (AAS) Indüktif Eþleþmiþ Plazma Spektrometresi (ICP) Indüktif Eþleþmiþ Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) EN ISO/IEC standartlarýna göre kalite kontrol ve Validasyon eðitimleri teorik ve uygulamalý olarak verilmektedir.

8

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com TANITIM KATALOÐU www.enovagrup.com ÖNSÖZ ENOVA GRUP ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ MÜHENDÝSLÝK DANIÞMANLIK VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. YÖNETÝM Çevre, insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı