Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş"
  • Oz Koç
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, çeşitli ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan hizmetlerden, çalışılan proseslerden ve Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin büyüklüğü ve yapısından etkilenir. Kalite yönetim sisteminin yapısında kullanılan tüm araçlar, kullanılabilirliği ve uygulanabilirliği açısından, tek tipliliğe yatkın, ölçülebilir ve izlenebilir olarak seçilir. Kalite yönetim sisteminin yapısındaki tek tipliliğin veya dokümantasyonunun tek tipliliğinin uygulanması ISO 9001:2008 standardının amacı değildir. ISO 9001:2008 Standardın da belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, hizmet için tamamlayıcı şartlardır. ISO 9001:2008 standardı, iç ve dış taraflarca Đzmir Ekonomi Üniversitesi Đdari Yapılanmasındaki Üst Yönetim şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir. 0.2 Proses Yaklaşımı Bu Standarda bağlı kalarak oluşturulan Kalite El Kitabı kalite yönetim sisteminin, Öğrenci ve çalışanlarımızın şartlarını karşılamak ve tatminini artırmak için, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder. Đzmir Ekonomi Üniversitesi idari yapılanmasının, etkin çalışması için birçok bağlantılı faaliyetleri tanımlanmış ve yönetilmektedir. Kaynakları kullananlar tarafından girdilerin, çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen faaliyet, proses olarak değerlendirilebilir. Bir prosesin çıktısı, bir sonrakine girdi oluşturabilir. Proseslerin çıktıları, bağlı olunan referans kaynak, dış doküman ve mevzuatlara yönelik hazırlanır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi idari yapılanması içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve proseslerin yönetilmesi ile birlikte proses yaklaşımı olarak adlandırılabilir. Proses yaklaşımının avantajı, proseslerin oluşturduğu hem bireysel sistem dahilinde prosesler arası bağlantı ve hem de bunların tümü ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlamasıdır. Böyle bir yaklaşım, kalite yönetim sisteminde kullanıldığında, a) Şartların anlaşılmasının ve yerine getirilmesinin, b) Proseslerin değer katma açısından dikkate alma gereksiniminin, c) Proses performans ve etkinliğinin sonuçlarının elde edilmesinin, d) Objektif ölçmelere dayandırılan proseslerin sürekli iyileştirilmesinin önemini vurgular. Şekil 1 de gösterilen proses tabanlı kalite yönetim sistemi modeli Madde 4 ten Madde 8 e kadar verilen proses bağlantılarını gösterir. Bu gösterim, şartların girdi olarak tanımlanmasında iç ve dış müşterilerimiz olan Öğrenci ve çalışanlarımızın önemli bir rol oynadığını gösterir. Öğrenci ve çalışanlarımızın memnuniyetinin izlenmesi, Öğrenci ve çalışanlarımızın algılamaları ile ilgili bilgilerin, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Đdari yapılanmasının iç ve dış müşteri beklenti ve isteklerini karşılayıp karşılamadığı açısından değerlendirilmesini gerektirir. Şekil 1 de gösterilen model, bu standardın tüm şartlarını kapsar, ancak bu prosesleri detaylı seviyede göstermez. KEK Sayfa: 1/25

2 Şekil 1 - Kalite yönetim sistemi modeli Not - Ek olarak, Plânla - Yap - Kontrol et - Önlem al olarak bilinen PYKÖ metodolojisi, bütün proseslere uygulanabilir. PYKÖ kısaca şöyle açıklanabilir; Planla : Öğrenci ve çalışanlarımızın istekleri ve Đzmir Ekonomi Üniversitesi Đdari Yapılanmasının politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur, Yap : Prosesleri uygula, Kontrol et : Prosesleri ve hizmeti, politikalar, hedefler ve hizmetin şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et, Önlem al : Proses performansını sürekli iyileştirmek için faaliyetler başlat. KEK Sayfa: 2/25

3 Önsöz Đzmir Ekonomi Üniversitesi liği, değişen ve gelişen Türkiye de, tüm öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve hizmetlerinin kalitesini arttırmak için sistemini ve organizasyonunu mevzuat hükümlerine bağlı kalarak, ISO 9001:2008 Sistem Standardı na göre kurmuş ve sürekli iyileştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Bu amaçla çalışmalarımız, 2007 yılı içerisinde başlamış ve ISO 9001:2008 Sistem Standardı'nın ön gördüğü şartların gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon, eğitim ve uygulamalarla devam etmiştir. Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin, mevcut sistem yapısını bozmadan öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve çalışanlarımızın beklentilerini ve sistem gereksinimlerini yeniden gözden geçirerek, 2008 yılı içerisinde yapmış olduğu kapsamlı ISO 9001:2008 sistem revizyonları ile daha etkin bir sistem anlayışını tüm çalışanlarına ve dokümantasyon ağına yerleştirmiştir. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin kalite çalışmalarını organize etmek ve çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla lik Makamına bağlı olmak üzere tüm idari birimlerde koordineli ve özverili bir çalışmada bulunulmuştur. Çalışanlarımızın ihtiyaç ve taleplerine uygun, sürekli gelişimi sağlayacak mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim uygulamaları kalite yönetim temsilciliği kapsamında, durmaksızın tüm personelimiz için planlanmaktadır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin daha ileri gitmesi ve örnek alınacak Vakıf Üniversiteler arasında yerini en üst seviyede almasını sağlamak ve hizmetlerimizle öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak görevimizdir. Bu amaç doğrultusunda, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Đdari yapılanmasında, gerekli tüm değişikliklerin yapılması ve iyileştirme çalışmalarının durmaksızın devam etmesi için her türlü özveriyi göstermeye hazırdır. KEK Sayfa: 3/25

4 ĐÇĐNDEKĐLER: 1. Kapak 2. Firma Tanıtımı ve Kapsam 3. Firma Kapsamı 4. Sistemi 4.1 Genel Uygulamalar 4.2 Dokümantasyon Genel Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kalite Kayıtlarının Kontrolü 5. Yönetimin Sorumluluğu 5.1 Yönetim Taahhüdü 5.2 Öğrenci ve Çalışanlara Odaklılık 5.3 Kalite Politikası 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Kalite Sistem Planlaması 5.5 Sorumluluk Yetki ve Đletişim Sorumluluk ve Yetki Đç Đletişim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdileri Gözden Geçirme Çıktısı 6. Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması 6.2 Đnsan Kaynakları Genel Yetkinlik Bilinç ve Eğitim 6.3 Altyapı 6.4 Çalışma Ortamı 7. Hizmet Gerçekleştirme 7.1 Hizmet Gerçekleştirme Planlaması 7.2 Öğrenci ve Çalışanlarla Bağlantılı Prosesler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi KEK Sayfa: 4/25

5 7.2.2 Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Öğrenci ve Çalışanlarla Đletişim 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.4 Satın alma Satın alma Prosesi Satın alma Bilgisi Satın alınan Hizmetin Doğrulanması 7.5 Hizmet ve Servis Sunumu Hizmet ve Servis Kontrolü Hizmet ve Servis Proseslerinin Gerçekliliği Belirleme ve Đzlenebilirlilik Öğrenci ve Çalışanların Mülkiyeti Hizmet Muhafazası 7.6 Đzleme Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8. Ölçme Analiz ve Đyileştirme 8.1 Genel 8.2 Đzleme ve Ölçme Öğrenci ve Çalışanların Memnuniyeti Đç Denetim Proseslerin Đzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmetin Đzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü 8.4 Veri Analizi 8.5 Đyileştirme Sürekli Đyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet KEK Sayfa: 5/25

6 2. ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TANITIMI VE KAPSAM Tarihçe Anayasanın 130. Maddesi gereğince Ankara da ilk vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi kurulduktan sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda yapılan değişiklikler ile 10 Nisan 1991 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği de artık bir vakıf üniversitesi kurulmasına izin veriyordu. Bunun üzerine, 1995 yılında Đzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem DEMĐRTAŞ, 17 Kasım 1999 da ekonomi ağırlıklı bir üniversite kuracaklarını ilan etti. Bundan sonra yasal ve bürokratik işlemler için yoğun çalışmalar yapıldı. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu nun çalışmalarına, Đzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi de tam destek olunca daha yoğun ve heyecanlı çalışmalar başladı. Kurucular yılmadan geceli gündüzlü çalışmalar ile alternatif yer arayışlarını sürdürürken 14 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4633 sayılı Kanun ile Đzmir Ekonomi Üniversitesi; 2 fakülte, 5 yüksekokul ve 2 enstitüden ibaret olarak resmen kuruldu. Kanunun çıktığı 14 Nisan günü de Üniversite nin kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. Bu arada çeşitli yerlerde yapılan incelemelerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ahmet PĐRĐŞTĐNA nın önerisi ile dokuz yıldır terk edilmiş Grand Plaza otelinin, üniversitenin eğitim binaları olarak kullanılmasına 01 Temmuz 2001 tarihinde karar verildi. Konferans salonu, derslikleri, ofis odaları, restoranı, kafeteryaları ve öğrenci yurdu ile üç ayda bitirilen ana bina da ilk yıl 288 öğrenci yer aldı. 22 Ekim 2001 Pazartesi günü derslerin başlamasıyla birlikte 26 Ekim 2001 Cuma günü de resmi açılış töreni 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMĐREL in ilk dersiyle yapıldı. Đlköğretim yılından itibaren aşağıda belirtilen birimler açılmış ve yıllar içinde açılan yeni birimler ve bölümler ile gelişmiştir: : *Fen-Edebiyat Fakültesi; Matematik Bölümü. *Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi; Ekonomi, Đşletme ve Uluslararası Đlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü *Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu *Yabancı Diller Yüksekokulu : *Sosyal Bilimler Enstitüsü *Đletişim Fakültesi; Halkla Đlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. *17 Nisan 2003 tarihinde Bilgisayar Bilimleri Fakültesi kuruldu : *Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü. *LojistikYönetimi Bölümü. *Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu nun adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi oldu : *Medya Đletişim Bölümü. *Endüstriyel Tasarım Bölümü. *Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü. *Đletişim Tasarım Bölümü. *MütercimTercümanlık (Đngilizce) Bölümü : *Psikoloji Bölümü *Mimarlık Bölümü. * tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsü kuruldu. * Endüstri Sistemleri Mühendisliği : *Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu; Mutfak Sanatları ve Yönetimi : *Uluslararası Ortak Ön Lisans Programı (UOÖLP-Đskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) ile aşağıdaki programlar ortak açılarak ve mezunlara çift diploma verilmektedir. KEK Sayfa: 6/25

7 *Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi *Đnsan Kaynakları Yönetimi *Dış Ticaret *Lojistik *Bilgisayar Programcılığı *Bilgisayar Bilimleri Fakültesi adı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi oldu : *Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü *Sosyoloji Bölümü. *Hukuk Fakültesi kuruldu. Genel Bilgiler Đzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "Đzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, yabancı dil ile eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem Đzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir yılı itibariyle, Üniversitede mevcut olan birimler aşağıda belirtilmektedir. A- Fakülteler; 1- Fen Edebiyat Fakültesi; Matematik Bölümü, Psikoloji Bölümü, Mütercim Tercümanlık Bölümü Đngilizce) 2- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; Endüstriyel Tasarım Bölümü, Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Đletişim Tasarım Bölümü, Mimarlık Bölümü, Moda Tasarım Bölümü 3- Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi; Ekonomi Bölümü, Ekonomi (Uluslararası Ortak Lisans Programı - SUNY), Đşletme Bölümü, Đşletme (Uluslararası Ortak Lisans Program - SUNY), Lojistik Yönetimi Bölümü, Uluslararası Đlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 4- Đletişim Fakültesi; Halkla Đlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Medya ve Đletişim Bölümü 5- Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ( UOLP-SUNY Fredonia), Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü (UOLP-SUNY Fredonia ) 6- Hukuk Fakültesi; Hukuk Bölümü. B- Enstitüler; 1- Fen Bilimleri Enstitüsü; Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı, Uygulamalı Đstatistik Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü; Đşletme Doktora Programı, Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (MBA), Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı C- Yüksekokullar; 1- Yabancı Diller Yüksekokulu 2- Uygulamalı Yönetim Birimleri Yüksekokulu; Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü KEK Sayfa: 7/25

8 D- Araştırma Merkezleri; 1- EKOAB ( Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ), 2- EKOAF (Afrika Stratejik Çalışmalar, Araştırma ve Uygulama Merkezi ), 3- EKOGĐRĐŞĐM (Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ), 4- EKOKAM ( Đzmir Đktisat Kongresi Araştırma Merkezi), 5- EKOKENT ( Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi ), 6- EKOLĐDER ( Liderlik ve Yönetişim Merkezi ), 7- EKOSEM ( Sürekli Eğitim Merkezi), 8- EKOTAM ( Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi ), E- Đdari Yapılanma; 1- Bilgi Đşlem Müdürlüğü 2- Đnsan Kaynakları Müdürlüğü 3- Kütüphane Müdürlüğü 4- Mali Đşler Müdürlüğü 5- Öğrenci Đşleri Müdürlüğü 6- Proje ve Đnşaat Müdürlüğü 7- Teknik ve Đdari Đşler Müdürlüğü 8- Yönetim ve Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 9- Yurt Müdürlüğü 10- Tanıtım, Halkla Đlişkiler ve Öğrenci Faaliyetleri Müdürlüğü 11- Sekreterlikler 12- Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğü Mütevelli Heyeti Đzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu almış olduğu kararla, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri, 2011 yılı itibariyle aşağıdaki kişilerden oluşur. Ekrem DEMĐRTAŞ (Başkan) Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Metin AKDURAK (Başkan Yrd.) Vahdet SARIKAYA Necmi ÇALIŞKAN Akın KAZANÇOĞLU Mizyal AKIMSAR Mehmet PAMUK Jak ESKINAZI Sefa SELGEÇEN Sümer Rahmi NEMLĐ Prof.Dr. Atilla SEZGĐN Vedat OZYAVUZGIL Turgut YEMĐŞÇĐ Erkan GÜLDOĞAN Hüseyin PAYZĐN Fatih DALAN Nuri Doğsağ ÖZPAMĐR Cüneyt GÜLEÇ Mütevelli Heyet üniversitenin en üst karar organı olup, mali ve idari konularda her türlü karar almaya yetkilidir. KEK Sayfa: 8/25

9 ĐLETĐŞĐM: ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Adres: Sakarya Caddesi No: Balçova/ĐZMĐR Telefonlar: Santral Telefonları; (232) (232) (232) (232) (232) (232) Faks: (232) Web: 3. KAPSAM ve KAPSAM DIŞI BIRAKILAN MADDEDLER Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin idari yapılanmasında kurulan ve uygulanmaya çalışılan ISO 9001:2008 Sistemi içerisinde Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin faaliyet konuları ve kapsam dışı bırakılan maddeler aşağıda belirtilmiştir. 3.1 Kapsam Đzmir Ekonomi Üniversitesi üst yönetimi, Yüksek Öğretim Kurumu ve hak sahiplerine düzenli olarak hizmet verdiğini göstermek, Üniversitemizde sunulan Eğitim ve Öğretim hizmetinin yürürlükteki mevzuat şartlarına uyduğunu ve üst yönetimin hak sahiplerinin memnuniyetini arttırmayı, kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayı amaçladığını ve sürekli iyileştirmeyi hedeflediğini belgelemek amacıyla, TSE EN ISO 9001:2008 Standardına göre, ISO 9001:2008 Sistemi için karşılanması gereken şartları kurmuştur. Đzmir Ekonomi Üniversitesi, "Lisans ve Lisans Üstü Eğitim" hizmeti vermektedir. Yüksek Öğretim Kurumuna ve öğrencilerine karşı, mevzuata uygun olarak gereken hizmetleri sunmaktadır. 3.2 Kapsam Dışı Bırakılan Maddeler Đzmir Ekonomi Üniversitesinde kurulan ve uygulanmaya çalışılan ISO 9001:2008 sistemi içerisinde Đzmir Ekonomi Üniversitesinin faaliyet konularına yönelik faaliyetlerde kapsam dışı bırakılan madde sadece 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesidir. KEK Sayfa: 9/25

10 4. KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ 4.1 Genel Uygulamalar Sistemi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin ISO 9001:2008 Standardı nın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemini oluşturmuş, dokümante etmiş, sürekliliğini sağlar hale getirerek etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Sisteminin gerektirdiği ve bütün Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin uygulamalarını kapsayan prosedürleri ve proseslerini tanımlamıştır. Prosedür ve proseslerinin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini Proses Etkileşim Tablosunda belirlemiş ve uygulamaktadır. Proseslerin çalıştırılmasını ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterleri ve metotları Doküman Kontrolü Prosedüründe tayin etmiş ve uygulamaktadır. Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre sağlamaktadır. Sisteminin gerektirdiği ve bütün Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin uygulamalarını kapsayan prosedürlerini ve prosesleri Đç Tetkik Prosedürü ile ölçmekte Kalite Elkitabının 8.4 maddesinde belirtilen Veri Analizleme ve değerlendirmeleri ile analiz etmektedir. Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için planlanmış aralıklarla Kalite El Kitabı nın 5.6 maddesinde belirtilen Yönetimin Gözden Geçirmesine göre sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri Düzeltici Faaliyet Prosedürü ne ve Önleyici Faaliyet Prosedürü ne göre gerçekleştirmektedir. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin hazırlamış olduğu tüm prosedür ve prosesleri ISO 9001:2008 Standardının belirtmiş olduğu şartlara uygun olarak yönetmektedir. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin, hizmetin şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlayacaktır. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü, Kalite El Kitabı nda ve ayrı bir proses başlığı altında tanımlanacaktır. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin söz konusu olan kalite yönetim sistemi içinde dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiği prosesler; yönetim faaliyetleri, kaynakların sağlanması, hizmet gerçekleştirme ve ölçmeler ile ilgili prosesler olduğunda bu prosesler için ayrı dokümantasyon oluşturacak ve kalite yönetim sistemi içinde tanımlarını yapacaktır. Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri Ref. No: KEK.01.EK.03 Proses Etkileşim Tablosu Ref. No: PR.01 Doküman Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.02 Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.03 Đç Tetkik Prosedürü Ref. No: PR.04 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü Ref. No: PR.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü KEK Sayfa: 10/25

11 4.2 Dokümantasyon Şartları Genel Đzmir Ekonomi Üniversitesinin, ISO 9001:2008 Standardı nın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlanmıştır. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin lik Kalite Politikası; Kalite Politikası olarak ayrı bir doküman olarak hazırlamış, yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi lik Yönetim Temsilciliği hedefleri; Kalite Hedefleri olarak ayrı bir doküman olarak hazırlanmış, yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi liği, hazırlamış yayınlanmasını sağlamış ve uygulamaktadır. ISO 9001:2008 sisteminin dokümante edilmesini zorunlu kıldığı Doküman Kontrolü Prosedürünü, Kayıtların Kontrolü Prosedürünü, Đç Tetkik Prosedürünü, Uygun Olmayan Hizmet/Hizmet Kontrol Prosedürünü, Düzeltici Faaliyet Prosedürünü ve Önleyici Faaliyet Prosedürünü hazırlamış, yayınlamış ve uygulamaya almıştır. Proseslerin etkin planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak için Đzmir Ekonomi Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu n 5.6 maddesinde belirtilen Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı kayıtlarını, n 6.2 maddesinde belirtilen Đnsan Kaynakları kayıtlarını, n 6.3 ve 6.4 maddesinde belirtilen Alt Yapı ve Bakım Onarım kayıtlarını, n 7.2 ve 8.2 maddesinde belirtilen öğrenci ve çalışanlarımızla ilişkiler kayıtlarını, Kalite El Kitabının 7.4 maddesinde belirtilen Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme kayıtlarını, Kalite El Kitabının 7.5 maddesinde belirtilen Hizmet Sağlanması ile ilgili kayıtlarını, n 7.6 maddesinde belirtilen Đzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ile ilgili kayıtlarını ve n 8.4 maddesinde belirtilen Veri Analizi kayıtlarını, hazırlamış, yayınlamış ve uygulamaya almıştır. Ref. No: KEK.01 Kalite El Kitabı Ref. No: KEK.01.EK.01 Kalite Politikası Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri Ref. No: KEK.01.EK.03 Proses Etkileşim Tablosu Ref. No: KEK.01.EK.04 Organizasyon Şeması Ref. No: KEK.01.EK.05 Görev Tanımları Ref. No: PR.01 Doküman Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.02 Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.03 Đç Tetkik Prosedürü Ref. No: PR.04 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürü Ref. No: PR.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü Ref. No: PR.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü Kalite El Kitabı Đzmir Ekonomi Üniversitesi, aşağıdaki maddeleri içeren Kalite El Kitabı nı hazırlamış, yayınlamış ve uygulamaya almıştır. Kalite El Kitabımız oluşturulması aşamasında; a) Kalite yönetim sistemimizin kapsamı ve herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları Kalite El Kitabımızın 3. Maddesinde ayrıntılı olarak verilmiştir. b) Kalite yönetim sistemimiz için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri, prosesleri ve bunlara yapılan atıfları içermektedir. KEK Sayfa: 11/25

12 c) Kalite yönetim sistemimiz içerisinde yer alan prosedürler ve prosesler arası etkileşimler Proses Etkileşim Tablosu nda gösterilmektedir. Proses etkinliğinin izlenmesi ve ölçülmesine yönelik olarak yapılan anket çalışmaları, iç tetkik sonuçları ve YÖK ün denetimleri baz alınmaktadır. Ref. No: KEK.01 Kalite El Kitabı Ref. No: KEK.01.EK.03 Proses Etkileşim Tablosu Ref. No: PR.03 Đç Tetkik Prosedürü Ref. No: Anketler Dokümanların Kontrolü Đzmir Ekonomi Üniversitesinin kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar Doküman Kontrolü Prosedürü ile kontrol edilmektedir. Doküman Kontrolü Prosedürümüz oluşturulurken dikkat edilen hususlar ve bunlara yapılan atıflar aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. a) Đzmir Ekonomi Üniversitesinin kalite yönetim sistemi içindeki tüm dokümanlar, yayınlanmadan önce yeterlilik açısından tarafından kontrolü yapılmakta ve bu kontrol sonrasında tarafından onaylanmaktadır. b) Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi tarafından ve tekrar onaylanması tarafından gerçekleştirilmektedir. c) Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun tanımlanması Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre gerçekleştirilmektedir. d) Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olması Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre sağlanmaktadır. e) Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla tanımlanabilmesi Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre sağlanmaktadır. f) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmış olması ve bunların dağıtımın kontrol altında olması Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre sağlanmaktadır. g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımın önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun tanımlamalar Doküman Kontrolü Prosedürü ne göre tanımlanmıştır. Ref. No: PR.01 Doküman Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Đzmir Ekonomi Üniversitesinin kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için Kayıtların Kontrolü Prosedürü nü oluşturmuş ve muhafaza etmektedir. Kayıtlarını okunabilir olarak hazırlamış ve aynı kalması sağlanmış, kolaylıkla ayırt edilebilmekte ve tekrar elde edilebilir olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Kayıtların tanımlanması, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla Kayıtların Kontrolü Prosedürü oluşturulmuştur. Ref. No: PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü KEK Sayfa: 12/25

13 5.YÖNETĐM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetim Taahhüdü Đzmir Ekonomi Üniversitesinin üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamaktadır; Đzmir Ekonomi Üniversitesinin, yasal şartlar ve mevzuat şartları kadar, Öğrenci ve çalışanlarımızın şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin kavranması ve tüm organizasyon içinde tüm seviyelere iletilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır. Kalite politikası, Kalite Politikası olarak ayrı bir doküman olarak hazırlamış, yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Kalite hedefleri, Kalite Hedefleri olarak ayrı bir doküman olarak hazırlanmış, yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Yönetimin gözden geçirmesinin periyodik aralıklarla n 5.6 maddesinde belirtilen Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı kayıtları ile gerçekleştirmektedir. Kaynakların bulunabilirliğinin sağlanmasını n 6.2 maddesinde belirtilen Đnsan Kaynakları kayıtları, n 6.3 ve 6.4 maddesinde belirtilen Alt Yapı ve Bakım Onarım kayıtları, n 7.2 ve 8.2 maddesinde belirtilen öğrenci ve çalışanlarımızla ilişkiler kayıtları, n 7.4 maddesinde belirtilen Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme kayıtları, n 7.5 maddesinde belirtilen Hizmet Sağlanması ile ilgili kayıtları, n 7.6 maddesinde belirtilen Đzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ile ilgili kayıtları ve n 8.4 maddesinde belirtilen Veri Analizi kayıtları ile gerçekleştirmektedir. Ref. No: KEK.01 Kalite El Kitabı Ref. No: KEK.01.EK.01 Kalite Politikası Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri 5.2 Öğrenci ve Çalışanlara Odaklılık Üst yönetim, Öğrenci ve çalışanların tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, Öğrenci ve çalışanlarımızın şartlarının belirlenmiş ve yerine getirilmiş olmasını sağlama ile ilgili olarak periyodik aralıklarla anket çalışmaları düzenlemekte ve değerlendirmeler n 7.2 ve 8.2 maddesinde belirtilen öğrenci ve çalışanlarımızla ilişkilerimiz başlıkları altında ayrıntılı işlemiş ve takip edilmektedir. 5.3 Kalite Politikası Đzmir Ekonomi Üniversitesi üst yönetimi, kalite politikasını; a) Đzmir Ekonomi Üniversitesinin amacına uygun olmasını, b)kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini, c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını, d)đzmir Ekonomi Üniversitesinin içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, e) Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamalıdır. Ref. No: KEK.01.EK.01 Kalite Politikası ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MĐSYONU, VĐZYONU VE TEMEL DEĞERLERĐ KEK Sayfa: 13/25

14 1. Misyon Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır. 2. Vizyon Đzmir Ekonomi Üniversitesi nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır. 3. Kurumun Temel Değerleri Katılımcılık; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak, Yenilikçilik; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak, Toplumsal sorumluluk; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak, Mükemmelliyetçilik; tüm faaliyetlerde en iyiyi aramak. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Đzmir Ekonomi Üniversitesinin üst yönetimi hizmet şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olanlarda dâhil olmak üzere, kalite hedeflerinin organizasyonunun ilgili fonksiyon ve seviyesinde oluşturulmasını sağlamıştır. Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri Sistemi Planlaması Đzmir Ekonomi Üniversitesinin kalite sistem planlamasını gerçekleştirmiş ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar sırasında kalite sistemindeki bütünlük sürdürülmektedir. Bu planlamalar Kalite Politikasından başlamak üzere Kalite Hedefleri nde, Proses Etkileşim Tablosu nda ve Organizasyon Şeması nda ayrıntılı olarak verilmiştir. Ref. No: KEK.01.EK.01 Kalite Politikası Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri Ref. No: KEK.01.EK.03 Proses Etkileşim Tablosu Ref. No: KEK.01.EK.04 Organizasyon Şeması 5.5 Sorumluluk, Yetki ve Đletişim Sorumluluk, yetki ve iletişim ile Đzmir Ekonomi Üniversitesi organizasyon şemasındaki bölümlerin iletişimleri ve buna bağlı sorumluluk ile yetkileri belirlenmiş, ayrı ayrı olarak dokümante edilmiştir. Ref. No: KEK.01.EK.04 Organizasyon Şeması Ref. No: KEK.01.EK.05 Görev Tanımları Ref. No: FR.02 Đç Đletişim Formu Sorumluluk ve Yetki KEK Sayfa: 14/25

15 Đzmir Ekonomi Üniversitesindeki organizasyon şemasındaki bölümlere bağlı sorumluluk ve yetkilerin tanımlamaları Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları ile ayrı dokümanlarda detaylı olarak verilmiştir. Ref. No: KEK.01.EK.04 Organizasyon Şeması Ref. No: KEK.01.EK.05 Görev Tanımları Yönetim Đzmir Ekonomi Üniversitesinin, Komisyonu Đzmir Ekonomi Üniversitesi Antetli Kâğıdı ile onayı ile görevlendirilmiştir. Komisyonu nun mevcut görevlerine ek olarak üstlendiği görevler Sorumluluk ve yetki bölümünde ve Görev Tanımları nda belirtilmiştir. Ref. No: Đzmir Ekonomi Üniversitesi Antetli Kâğıdı Đç Đletişim Đzmir Ekonomi Üniversitesinin organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir şekilde iç iletişimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Đzmir Ekonomi Üniversitesinde yazılı iletişim Đç Đletişim Formu veya e-posta ile sözlü iletişim ise kurulmuş olan dâhili telefon ve gerekli hallerde telsiz sistemleri ile sağlanmaktadır. Dâhili sistemler işletmemizin tüm bölümlerine ulaştırılmıştır. Đletişim için faaliyetlere aşağıdakiler örnektir: iş alanlarında yönetim liderliğinde iletişim, başarının tanınması için olanlar gibi, takım birifingleri ve diğer toplantılar, ilan tahtaları, dâhili gazeteler/magazinler, elektronik posta, web sayfaları gibi işitsel/görsel elektronik medya, çalışan araştırmaları, bilgilendirme ve tavsiye panoları. Ref. No: FR.02 Đç Đletişim Formu 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Üst yönetim organizasyonun kalite sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacı ile her yıl, yılda bir kez olmak üzere iç denetimi takip eden iki hafta içinde planlanmış aralıklarla Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısını gerçekleştirmektedir. Bu gözden geçirmelere ilişkin kayıtlardan, toplantı duyurusunu gerçekleştirdiği Đç Đletişim Formu veya e-posta ve toplantıya katılanların ve toplantı kararlarının, sonuçlarının kaydedildiği Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Süreci ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilmektedir. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına birim müdürleri ve Kalite Yönetim Temsilciliği ve lik tarafından toplantıya katılması için seçilen sorumlular katılır. Ref. No: PR.01.FR.02 Đç Đletişim Formu Ref. No: SR.01 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Süreci Ref. No: FR.08 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu Gözden Geçirme Girdileri Her yıl, yılda en az bir kez gerçekleştirilen Đç Denetimi takiben bir hafta içerisinde Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına katılacak tüm personele duyurusu tarafından yapılır. Đç Đletişim Formu veya e-posta ile numaralandırılarak yapılan duyuruda Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı nın tarihi, saati, yeri, toplantıya katılacak personelin birimleri veya isimleri ile Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı nın gündemi belirtilir. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı nın gündem maddelerinde; KEK Sayfa: 15/25

16 Đç Tetkik Sonuçları ve değerlendirmeleri Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Kayıtları ve Sonuçları Düzeltici Faaliyetler ve Değerlendirme Sonuçları Önleyici Faaliyetler ve Değerlendirme Sonuçları Öğrenci ve çalışanlarımızın Geri Beslemesi (Öğrenci ve çalışanlarımızın şikâyetleri ve önerilerinin kayıtları ve değerlendirilme sonuçları) Proses Uygunlukları ve Hizmet/Hizmet uygunluğunun Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirme Sonuçları Kalite yönetim sistemini Etkileyen Değişikler (Revizyon veya yeni yayınlanan dokümanların değerlendirilmesi) Bir önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı sonucunda alınan karalar ve sonuçları Organizasyon içinde yer alan tüm üyelerin iyileştirme için önerileri olarak görüşülerek belirlenir. Ref. No: PR.01.FR.02 Đç Đletişim Formu Ref. No: SR.01 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Süreci Ref. No: FR.08 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı, Đç Đletişim Formu nda veya e-postada belirtilen tarihte ve yerde, duyurusu yapılan katılımcı personel ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilir. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı na katılan tüm personelin tespiti için Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu tüm katılımcılara tarafından imzalatılır. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı nda görüşülen gündem maddeleri ve toplantı kararları Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu na veya Temsilciliği karar defterine tarafından kaydedilir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülen gündem maddelerinin kararlarında; Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin ve iyileştirmesinin, Öğrenci ve çalışanlarımızın beklentileri ve şartlarının hizmet iyileştirmeleri, Kaynak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonuçları yer almaktadır. Ref. No: SR.01 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Süreci Ref. No: FR.08 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu 6. KAYNAK YÖNETĐMĐ 6.1 Kaynakların Sağlanması Đzmir Ekonomi Üniversitesi; a) Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, b) Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, gerekli olan kaynakları belirlemekte ve sağlamaktadır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi Đdari yapılanmasında, Sisteminin uygulanması, etkinliğinin iyileştirilmesi için ve Öğrenci ve çalışanlarımızın şartlarının yerine getirilmesiyle Öğrenci ve çalışanlarımızın memnuniyetlerinin arttırılması için gereken insan, donanım teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiş ve bu kaynakları sağlamaktadır. Đzmir Ekonomi Üniversitesinin üst yönetimi ve birimleri tarafından hazırlanan Kalite Hedefleri ile kaynakların sağlanmasına yönelik çalışmalar planlamakta ve takip edilmektedir. Üst yönetim kaynakların sağlanması ile ilgili faaliyetleri her yıl düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı nda değerlendirmekte ve Kaynak ihtiyaçları ile ilgili kayıtları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Formu nda tarafından kayda alınmasını sağlamaktadır. KEK Sayfa: 16/25

17 Ref. No: KEK.01.EK.02 Kalite Hedefleri Ref. No: SR.01 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Süreci Ref. No: FR.08 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Formu 6.2 Đnsan Kaynakları Genel Đzmir Ekonomi Üniversitesinde hizmet kalitesini etkileyebilecek işi yapan personel veya personeller, uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlilikleri sağlanmaktadır Yeterlilik, Farkında Olma (Bilinç) ve Eğitim Đzmir Ekonomi Üniversitesi; a) Hizmet kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin etmektedir, b) Periyodik veya talebe ilişkin eğitimler sağlanmakta veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almaktadır, c) Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmektedir, d) Personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlanmakta ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacakları belirlenmektedir, e) Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim bilgi ve belgeleri Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilmektedir. Ref. No: Đnsan Kaynakları Müdürlüğü Süreçleri 6.3 Alt Yapı Đzmir Ekonomi Üniversitesi, hizmet şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı tayin etmekte, sağlamakta ve sürdürmektedir. Alt yapı, uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsar: a) Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler; b) Proses teçhizatı, (yazılım ve donanım ), c) Destek hizmetleri ( taşıma veya iletişim gibi ). Ref. No: Proje ve Đnşaat Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri 6.4. Çalışma Ortamı Đzmir Ekonomi Üniversitesi, hizmetin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemekte ve yönetmektedir. Ref. No: Proje ve Đnşaat Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Öğrenci Đşleri Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Kütüphane Müdürlüğü Süreçleri KEK Sayfa: 17/25

18 7. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM HĐZMETĐNĐ GERÇEKLEŞTĐRME 7.1 Eğitim ve Öğretim Hizmetinin Gerçekleştirmenin Plânlanması Đzmir Ekonomi Üniversitesi, eğitim ve öğretim hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri plânlamakta ve geliştirmektedir. Hizmet gerçekleştirme plânlaması, kalite yönetim sisteminin diğer süreçlerinin şartları ile tutarlıdır. ( Madde 4.1) Hizmet gerçekleştirme plânlamasında, Đzmir Ekonomi Üniversitesi uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemiştir; a) Hizmet için kalite hedefleri ve şartlar, b) Süreçlerin, dokümanların oluşturulması ve hizmete özgü kaynakların sağlanması, c) Hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün veya hizmet kabulü için kriterler, d) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen hizmet şartlarının karşılandığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtları, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre kayıt altına almakta ve muhafaza etmektedir. Ref. No: Proje ve Đnşaat Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Öğrenci Đşleri Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Kütüphane Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: 70 Sekreterlikler Süreçleri 7.2. Öğrenci ve Çalışanlarla Đlişkili Prosesler Hizmetlerimize Bağlı Şartların Belirlenmesi Đzmir Ekonomi Üniversitesi; a) Hizmetlerimize yönelik olarak teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dâhil olmak üzere öğrenci ve çalışanlarımız tarafından belirtilmiş olan şartları, b) Öğrenci ve çalışanlarımız tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan hizmet şartlarını, c) Hizmetlerimiz ile ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, d) Đzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından belirlenen ilâve şartları belirlemektedir. Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Öğrenci Đşleri Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Kütüphane Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: 70 Sekreterlikler Süreçleri Ref. No: YÖK Kanunları ve Yönetmelikleri Ref. No: Đzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetmelik, Yönerge ve Esasları KEK Sayfa: 18/25

19 7.2.2 Hizmetlerimize Bağlı Şartların gözden geçirilmesi Đzmir Ekonomi Üniversitesi, hizmetlerine bağlı şartları gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirme, Đzmir Ekonomi Üniversitesinin öğrenciler ve çalışanlarına hizmetleri sağlamayı taahhüt etmesinden önce (hizmetin verilmesi, hizmetin kabulü, hizmetin değişikliklerin kabulü sırasında ) yapılmaktadır. Burada: a) Hizmet şartları tarif edilmiştir. b) Önceden ifade edilenlerden farklı olan hizmet şartlarının çözümlenmesi sağlanmaktadır. c) Eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik şartları karşılama yeteneğine sahiptir. Hizmet şartlarına yönelik tüm faaliyetler gözden geçirilmekte, sonuçlarının kayıtları ve gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetler sürdürülmektedir. Öğrenci ve çalışanlarımızın hizmet şartlarına yönelik tüm faaliyetleri, süreçler adı altında dokümante edilmiştir. Hizmet şartları değiştiğinde, Đzmir Ekonomi Üniversitesi, ilgili dokümanların tadil edilmiş ve ilgili personelin bu değişiklikten haberdar edilmiş olmasını sağlamaktadır. Not - Bazı durumlarda, mesela internet ortamında hizmete yönelik şartlar, resmî bir gözden geçirme, için pratik değildir. Onun yerine gözden geçirme, hizmet ile ilgili bilgileri (kataloglar veya reklam malzemeleri gibi) kapsamaktadır. Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Öğrenci Đşleri Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Kütüphane Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: 70 Sekreterlikler Süreçleri Ref. No: YÖK Kanunları ve Yönetmelikleri Ref. No: Đzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetmelik, Yönerge ve Esasları Öğrenci ve Çalışanlarla Đletişim Đzmir Ekonomi Üniversitesi, aşağıdakilerle ilgili olarak öğrenci ve çalışanlarımız ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemiş ve uygulamaktadır: a) Hizmetlerimizin bilgisi, b) Tadiller de dâhil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya hizmet alımı, c) Öğrenci ve çalışanlarımızın şikâyetleri de dâhil olmak üzere müşteri geri beslemeleri. Ref. No: Bilgi Đşlem Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Yurt Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Öğrenci Đşleri Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: Kütüphane Müdürlüğü Süreçleri Ref. No: 70 Sekreterlikler Süreçleri Ref. No: Anketler Ref. No: Dilekçeler 7.3. Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarım ve Geliştirilmesi Tasarım ve geliştirme maddesi Sistemi içerisinde kapsam dışı bırakılmıştır. KEK Sayfa: 19/25

20 7.4. Satın alma Satın alma prosesi Đzmir Ekonomi Üniversitesi, satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlamaktadır. Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği, satın alınan ürünün bir sonraki ürün veya hizmet gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihaî ürüne bağımlıdır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi, tedarikçilerini, Đzmir Ekonomi Üniversitesi şartlarını karşılayan ürün veya hizmet sağlama yeteneği temelinde değerlendirilmekte ve seçmektedir. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuştur. Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmektedir. (Madde 4.2.4). Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Satın alma bilgisi Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklamakta ve uygun olduğunda aşağıdakileri içermektedir: a) Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, b) Personelin niteliği için şartları, c) Kalite yönetim sistemi şartları. Đzmir Ekonomi Üniversitesi, tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmiş satın alma şartlarının yeterliliğini sağlamaktadır. Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri Satın alınan ürünün doğrulanması Đzmir Ekonomi Üniversitesi, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için muayene ve diğer gerekli faaliyetleri oluşturmuştur ve uygulamaktadır. Đzmir Ekonomi Üniversitesi, tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde, Đzmir Ekonomi Üniversitesi satın alma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemelerini ve ürünün serbest bırakılma metodunu belirtmektedir. Ref. No: Mali Đşler Müdürlüğü Süreçleri 7.5 Eğitim ve Öğretim Hizmetinin Sağlanması (sunulması) Eğitim ve Öğretim Hizmetinin Sağlamanın Kontrolü Đzmir Ekonomi Üniversitesi, kontrollü koşullar altında eğitim ve öğretim hizmetlerini sağlamayı plânlamış ve yürütmektedir. Kontrollü koşullar, uygulanabildiğinde; a) Hizmetin özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini, b) Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliğini, c) Uygun donanımın kullanımını, d) Đzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını, e) Đzleme ve ölçmenin uygulanmasını, f) Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamaktadır. KEK Sayfa: 20/25

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: 0312 212 60 40 F: 0312 222 29 74 www.ankara.edu.tr Sıra No Rev. Tarihi Rev. No 1 -------- 00 Yeni yayınlanmıştır. 2 01.08.2017

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS Sekizinci Bölüm Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - Standard Maddeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 9001:2008 Yönetimin Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS 03.120.10 0. Giriş 0.1 Genel Bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

Sorumlu Olduğu Bölüm/Program(*)

Sorumlu Olduğu Bölüm/Program(*) 1 Üniversiteye alınacak lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrenci kontenjan ve koşullarının tespitine ilişkin işlemlerin takibi Süreyya AK 0 232 488 81 50 sureyya.ak@ieu.edu.tr Kayıt ve Mezuniyet Şefi Đşletme

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Süreyya AK 0 232 488 81 50 sureyya.ak@ieu.edu.tr Kayıt ve Mezuniyet Şefi Đşletme Üniversiteye alınacak lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrenci kontenjan ve koşullarının

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı