KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU"

Transkript

1 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki tüm dokümanları kapsar. 3. TANIMLAR 3.1 Stratejik Düzey Doküman: Hazırlama yetkisinin, üst yönetime verildiği doküman türüdür. Firmanın stratejilerini belirler. 3.2 Taktik Düzey Doküman: Hazırlama yetkisinin, orta kademeye verildiği doküman türüdür. Kaliteyi etkileyen işlerin nasıl yapıldığını ana hatlarıyla gösterir. Yön göstericidir. 3.3 Uygulama Düzeyi Doküman: Hazırlama yetkisinin, uygulama düzeyindeki insanlara verildiği doküman türüdür. Bir işin basit ve açıklayıcı şekilde nasıl yapıldığını anlatan ya da iş yapılırken oluşan verileri kaydetmek için kullanılan doküman türüdür. 4. SORUMLULUKLAR 4.1 Genel Müdür Bu prosedürün her aşamada, uygulanması ve sürekliliği için gereken desteği vermek 4.2 Kalite Güvence Müdürü Bu prosedürde anlatılan tüm faaliyetlerin firmada uygulanması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur. 5. UYGULAMA 5.1 Genel Kalite Yönetim Sistemimiz içinde yer alan tüm dokümanlar, Kalite Sistem Dokümantasyon yapısına uygun olarak hazırlanır, tanımlanır ve uygulanırlar. 5.2 Doküman Türleri ve Tanımları Kalite Dokümantasyon Sistemi kapsamındaki dokümanlar ve tanımları aşağıdaki gibidir:

2 5.2.1 Kalite Politikası (PT): Üst yönetim tarafından resmi olarak duyurulan ABC San. ve Tic. A.Ş. nin kalite ile ilgili amaç ve yönünü gösteren doküman türüdür Hedef (HF): Kalite politikası doğrultusunda ulaşılması amaçlanan performans düzeylerinin her biridir Kalite El Kitabı (EK): Kuruluşun kalite politikasını içeren ve Kalite Yönetim Sistemini tarif eden doküman türüdür Prosedür (PR): İlgili standardın gerekliliklerine uygun olarak, kaliteyi etkileyen bir işi yöneten, gerçekleştiren, doğrulayan, gözden geçiren organizasyonel bölüm ve personelin, yetki ve sorumluluklarını ilgili faaliyetleri de içerecek ve yeterli kontrolü sağlayacak kadar detaylı tarif eden doküman türüdür Talimat (TA): İşlerimizi nasıl yapacağımızı ayrıntılı olarak anlatan doküman türüdür Destek Doküman (DD): Yukarıda tanımlanan doküman türlerine destek olacak şekilde, bir konu hakkında bilgi vermek veya bir konunun anlaşılabilmesi için detaylı tarif etmek için hazırlanan doküman türüdür. (Şartnameler, Veri Tabloları, vb.) Plan(PL): İşlerin yapılması sırasındaki kontrol noktalarını, kontrolleri ve sorumluları iş akışına göre sırasıyla tanımlayan doküman türüdür. (Kalite planları, vb.) Harici Doküman (HD): Dış kaynaklı olarak hazırlanmış ve Kalite Yönetim Sistemine dahil edilmesi uygun görülmüş ve bir konu hakkında bilgi veren doküman türüdür. (Standartlar, kataloglar, kullanım kılavuzları, vb.) Form (FR): Prosedür ve talimatlarda tanımlanan işin yapılması sırasında oluşan bilgilerin kaydı için oluşturulan dokümanlardır Süreç (SR): süreçler birleriyle olan ilişkilerine göre ana süreç, süreç, alt süreç ve detay süreç olarak gruplandırılmış olup isimlendirilmeleri de buna uygun olarak normal numaralamaya ilave olarak gerektiğinde harf ilaveleri yapılmıştır. Özel Yazılım Programında tüm süreçler arasındaki hiyerarşik yapı görülmektedir Organizasyon ġeması (OS):ABC San. ve Tic. A.Ş. nin organizasyonel yapısını tanımlamak amacıyla oluşturulan dokümanlardır Kurum Yapısı (KY): ABC San. ve Tic. A.Ş. nin kurumsal yapısını tanımlamak için oluşturulan dokümanlardır (Misyon, Vizyon, Değerler ve Kurum Kültürü)

3 5.3 Dokümantasyon Yapısı ve Doküman Türleri ABC San. ve Tic. A.Ş. nde Kalite Sistem Dokümantasyon yapısı aşağıdaki gibidir: Dokümantasyon Yapısı ve Doküman Türleri PT POLİTİKA KY KURUM YAPISI HF HEDEF STRATEJĠK DÜZEY EK, KALİTE EL KİTABI OS, ORG. ŞEMASI PR, SR PROSEDÜRLER, SÜREÇLER TAKTĠK DÜZEY PL KALİTE PLANLARI TA TALİMATLAR DD DESTEK DOKÜMANLAR UYGULAMA DÜZEYĠ HD HARİCİ DOKÜMANLAR FR FORMLAR 5.4 Doküman Formatları

4 5.4.1 ABC San. ve Tic. A.Ş. Kalite Sistem Dokümantasyonuna dahil olan tüm dokümanların hazırlanması esnasında, aynı doküman türlerinin aynı formatta hazırlanabilmesi için, her bir doküman türüne özel formlar kullanılır FR No'lu Kalite El Kitabı Formu kullanılarak Kalite El Kitabı, FR No lu Kurum Yapısı Formu kullanılarak Kurum Yapısı dokümanları, FR No lu Organizasyon ġeması Formu kullanılarak Organizasyon Şeması, FR No lu Prosedür Formu kullanılarak prosedürleri, FR No lu Talimat Formu kullanılarak talimatlar hazırlanır ve böylece Kalite Sistem Dokümantasyonuna dahil Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Talimatlar kendi içlerinde uyum gösterirler Destek Dokümanlar 3 farklı formatta hazırlanabilir. Bunlardan ilki FR No lu Destek Doküman Formu ile tanımlanan destek dokümanlar, ikincisi kendilerine özel diğer formlar üzerinde hazırlanan destek dokümanlar (Görev Tanımları, vb.), üçüncüsü ise hiçbir forma bağlı kalmadan hazırlanan Destek Dokümanlardır. (Bkz. TA No lu Destek Doküman Hazırlama Talimatı ) Harici dokümanlar ve formlar için sabit bir format yoktur. 5.5 Dokümanın Tanımlanması El Kitabı, Organizasyon Şeması, Kurum Yapısı, Prosedür, Talimat ve Destek Dokümanlarda (hiçbir forma bağlı kalmadan hazırlananlar hariç), Doküman No su, Revizyon No su, Yayın Tarihi, Sayfa No su kısımları doküman formatının içeriğinde yer alır ve Kalite Güvence Bölümü tarafından dokümanı tanımlamak amacı ile doldurulur. Diğer Doküman türlerinde ise bu bilgiler dokümanın üzerinde olmadığından kendilerine özgü kaşeler (Form Kaşesi, Destek Doküman Kaşesi, Harici Doküman Kaşesi) kullanılarak doküman bilgileri tanımlanırlar Doküman Numaralandırma Sistemi ABC San. ve Tic. A.Ş. nde Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki dokümanlar aşağıdaki şekilde numaralandırılır (Doküman No su bilgisi) : DT - SM - SN DT: Doküman Türünü ifade eder. Numaralandırılan doküman türünün kısaltılmasından oluşur. Bu kısaltmalar Tablo 1 de verilmiştir. SM: Standardın Maddesini ifade eder. Numaralandırılan dokümanın standardın hangi maddesini karşılamak için oluşturulduğunu gösterir. Standart maddeleri Tablo 2 de verilmiştir.

5 SN: Sıra Numarasını ifade eder. Aynı doküman türünden ve standardın aynı maddesini karşılamak için oluşturulmuş dokümanların kendi aralarındaki sırasını ifade eder. 01 den başlayarak birer artırılarak ve sıra ile numara verilir. Bu kısım ihtiyaca göre 2 haneden fazla da olabilir. Doküman sıra numaraları FR No lu Doküman Kontrol Listesi kullanılarak belirlenir. Tablo: 1 DOKÜMAN TÜRÜ POLİTİKA HEDEF EL KİTABI ORGANİZASYON ŞEMASI KURUM YAPISI PROSEDÜR SÜREÇ PLAN TALİMAT DESTEK DOKÜMAN HARİCİ DOKÜMAN FORM KISALTMASI PT HF EK OS KY PR SR PL TA DD HD FR Tablo: 2 MADDE NO AÇIKLAMA 4.1 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar 4.2 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları 5.1 Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü 5.2 Yönetimin Sorumluluğu Müşteri Odaklılık 5.3 Yönetimin Sorumluluğu Kalite Politikası 5.4 Yönetimin Sorumluluğu Planlama 5.5 Yönetimin Sorumluluğu Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.6 Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Gözden Geçirmesi 6.1 Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması 6.2 Kaynak Yönetimi İnsan Kaynakları 6.3 Kaynak Yönetimi Alt Yapı 6.4 Kaynak Yönetimi Çalışma Ortamı 7.1 Ürün Gerçekleştirme Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2 Ürün Gerçekleştirme Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.3 Ürün Gerçekleştirme Tasarım ve Geliştirme

6 7.4 Ürün Gerçekleştirme Satın Alma 7.5 Ürün Gerçekleştirme Üretim ve Hizmetin Sağlanması 7.6 Ürün Gerçekleştirme İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8.1 Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel 8.2 Ölçme, Analiz ve İyileştirme İzleme ve Ölçme 8.3 Ölçme, Analiz ve İyileştirme Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.4 Ölçme, Analiz ve İyileştirme Veri Analizi 8.5 Ölçme, Analiz ve İyileştirme İyileştirme Örneğin: PR numarası: PR harfleri bu dokümanın türünün prosedür olduğunu, 42 numarası, standardın 4.2 maddesi olan Kalite Yönetim Sistemi-Dokümantasyon şartları ile ilgili olduğunu, 01 numarası ise, standardın 4.2 maddesi ile ilgili ilk prosedür olduğunu ifade eder. Bu madde ile ilgili ikinci bir prosedür yazıldığında seri numarası 02 olacaktır. PR gibi. Formlarda diğer dokümanlardan farklı olarak Doküman Numarası Revizyon Numarası ile birlikte tanımlanır. Formların doküman numaralandırma sistemi DT-SM-SN R(RN) şeklindedir. R : Revizyon kelimesinin kısaltılmışı, RN : Revizyon numarasını ifade eder. Örneğin; FR R(03) ile; Kalite Sistemi Dokümantasyonu şartlarını karşılamak amacı ile hazırlanmış ilk formun üç kere revize edildiği anlaşılmaktadır. 5.6 Kalite El Kitabının Hazırlanması ABC San. ve Tic. A.Ş., Kalite El Kitabı Kalite Güvence Bölümü tarafından FR No lu Kalite El Kitabı Formu üzerine hazırlanır. Kalite El Kitabı formunun alt ve üst bilgileri (Dokuman No, Revizyon No, Yayın Tarihi, Sayfa No, Hazırlayan, Kontrol Eden, Onaylayan) diğer tüm dokümanlarda olduğu gibi doldurulur Kalite El Kitabı içeriğinde yer alması gerekenler ise şunlardır: KAPAK: Firma adının yer aldığı sayfadır.

7 ĠÇĠNDEKĠLER: Kalite El Kitabının tüm sayfalarının listelendiği bölümdür. DAĞITIM LĠSTESĠ: Kalite El Kitabı'nın dağıtılacağı bölümler bu sayfada belirtilmiştir. ÖNSÖZ: Bu bölümde Kalite El Kitabı'nın ne amaçla yazıldığından, Kalite El Kitabının firmanın tüm bölümlerinde uygulanmasından bahsedilir. ABC San. ve Tic. A.Ş. nin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili taahhüdü yer alır. FĠRMA TANITIMI: Bu bölümde firma tanıtılır SÜREÇLERĠN BĠRBĠRĠYLE ETKĠLEġĠMĠ: Süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimi ve süreç sırası yer alır. DĠĞERLERĠ: ISO 9001:2008 standardının maddelerini karşılayacak bölüm ya da bölümler hazırlanır Kalite El Kitabı bölümleri standardın uygulanabilir her paragrafı için sorumlulukları, yetkileri, ilişkileri yeterli detayda ve Kalite Yönetim Sistemi standardına göre karşılamalıdır. 6. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR TA FR FR FR FR FR FR FR Destek Doküman Hazırlama Talimatı Kalite El Kitabı Formu Prosedür Formu Talimat Formu Destek Doküman Formu Doküman Kontrol Listesi Kurum Yapısı Formu Organizasyon Şeması Formu

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerimiz içerisinde uygulanan

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon. Yönetim Temsilcisi Kurulu Başkanı

T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon. Yönetim Temsilcisi Kurulu Başkanı SAYFA NO 1 / 25 T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon Yönetim Temsilcisi Bakan Kurulu Başkanı Not: Bu onaylar Kalite El Kitabının tüm sayfalarının 00 nolu revizyonu için geçerlidir.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 4.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 7 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi nde Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin

Detaylı

10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI.

10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI. 10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI. 1. GENEL 1.1 Misyonumuz 1.1.1.MİSYONUMUZ Geleceği bu günden yaşayarak, Mardin Belediyesinde Halkın Medeni ve Müşterek İhtiyaçlarını karşılamada örnek

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı