GOSTİVAR - MACEDONIA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOSTİVAR - MACEDONIA"

Transkript

1 GOSTİVAR - MACEDONIA

2 ŞAR VARDAR İLİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFININ KURULUŞ AMACI Makedonya'da İlim, Kültür ve Sanat alanında, Türk toplumunun beklentilerinin giderilmesi için 10. Şubat 2014 yılında Merkezi Gostivar'da bulunan Şar-Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. Makedonya'da ilk ve orta öğretimden sonra yükseköğrenimde anadilde-türkçe eğitim veren müesseselerin olmayışı, gelecek nesillerin perspekti erinde olumsuz etkileri olmaktadır. Bu bağlamda yerelde Makedonya, genelde ise Balkan ülkelerine hitap edecek, eğitim dili Türkçe olacak bir üniversitenin kurulması Şar Vardar vakfının esas amacıdır. İşsizliği bertaraf etmek, asimilasyonu durdurmak, göçü durdurmak, refahı artırmanın en ideal yolu eğitimdir. Balkan ve Makedonya Türk gençliğine yeni bir eğitim perspekti ve Makedonya, Türkiye ve dünyanın muhtelif üniversitelerinde yüksek eğitim tahsili yapan genç kadrolara iş imkanı sağlamak. Yurt dışında okuyan talebelerin Makedonya'ya geri dönebilmesini sağlamak dolayısıyla, Makedonya'dan Türk beyin göçünü durdurabilmek amaç edinilmiştir. Şar Vardar Vakfının Asli Kurucu üyeleri: Doç. Dr. Mensur NUREDİN - Vakıf Başkanı Mefail RECEP - Vakıf Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fadıl HOCA - Vakıf Kurucu Üyesi Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN - Vakıf Kurucu Üyesi

3 ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Merkezi Makedonya'nın Gostivar şehrinde bulunan Şar-Vardar İlim Kültür ve Sanat Vakfı nın 17 Haziran 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Hükümetine Uluslararası Vizyon Üniversitesi nin kurulması için yapmış olduğu başvuru, 07 Ekim 2014 tarihinde, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ekim 2014 tarihli resmi gazetenin 153 sayılı ve 4781 nolu yayımlanması ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Bakanalar Kurulu Kararı ile Balkanlarda kurulan ve Türkçe eğitim yapacak resmi akrediteli olan ilk ve tek Türk Üniversitesi hüvviyetini kazandı. 24 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı ile, Uluslararası Vizyon Üniversitesi akredite edilip, resmi hüvviyetini kazanmış oldu. ÜNİVERSİTE HAKKINDA Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma,gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya'da yaşayan Türklerin de yer aldığı tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde anadilde eğitim sorunu yer almaktadır. Buna istinaden, kurulan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettirecektir. Beş (Hukuk, İktisat, Mimarlık, Bilişim ve Sosal Bilimler) fakülteden oluşan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, ilgili bölümlerinde eğitim dili Türkçe olup, M.C. Yüksek öğrenim kanununa istinaden, derslerin %10 kısmı resmi dilde-makedonca ve %10 kısmı İngilizce dilinde gerçekleşmektedir. Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak misyonunu gütmektedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi başlangıç olarak beş fakülte, beş lisans ve beş yüksek lisans olmak üzere, toplam 10 proğram dahilinde faaliyet göstermektedir. Hede er ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılması için çalışmalar devam etmektedir. Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak üniversitenin projeksiyonları bünyesindedir. Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile özel ve kamunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturacaktır. Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin esas amacını oluşturmaktadır.

4 ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Fadıl Hoca Prof. Dr. Fadıl Hoca: 1963 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Sosyal bilimler üzerinde doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlayıp, öğretim üyesi olarak, Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesinde ders vermekle birlikte, ADEKSAM- Eğitim ve kültür merkezinin başkanı ve MATÜSİTEB'in genel başkanı olarak görev yapmıştır Türk Demokratik Partisi Danışma Kurul Üyesi olarak görev aldı. Uluslararası İlmi Araştırmalar dergisi HİKMET in 2009'dan bu yana genel editörlüğünü yapmaktadır. Şimdiye kadar, üç farklı kitabı olmakla beraber, değişik ulusal ve uluslararası dergilerde ve farklı dillerde 50'nin üzerinde makale yayımlamıştır yılında M.C. eğitim bakanlığı tarafından Makedonya'da yılın akademisyeni seçilmiştir. Şar Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi ve Kurucu Rektör görevini ifa etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İletişim: gsm: Doç. Dr. Mensur Nuredin: 1972 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Lisans eğitimini, İzmir Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesinde tamalayıp, Yüksek Lisasn ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Felsefe ve Din Bilimleri alanında tamamladı. Makedonya'daki Belli Başlı Yerleri isimli çalışması kitap olarak yayımlanmıştır. Makeodonya Müslümanlarının Doğum- Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnançlar isimli çalışması basım aşamasındadır. M.C. İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İslam Bilimler Fakültesi'nde ders vermektedir. Şar Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu başkanıdır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi, Araştırma-Planlama ve Maliyeden sorumlu rektör yardımcısı görevini ibraz etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Doç. Dr. Mensur Nuredin İletişim: gsm: Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin: 1981 Gostivar (Makedonya) doğumludur. Lisans eğitimini, Kırgızistan Cumhuriyeti, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, uluslararası ilişkiler alanında gerçekleştirip,yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesinde Uluslararası ilişkiler üzerinde tamamlamıştır. Doktora eğitimini, Üsküp Devlet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, uluslararası hukuk alanında tamamlamıştır. Osmanlı Sonrası Makedonya, Balkanlar'dan Türkiye'ye Göç ve Etkileri çalışmaları kitap olarak yayımlanmıştır. Osmanlı Sonrası Arnavutluk ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Balkan Türklerinin Statüsü isimli araştırmaları basım aşamasındadır. Halen öğretim üyesi olarak, Üsküp'teki özel MİT Üniversitesinde görev almaktadır MATİB danışma kurul üyesi olarak görev yapmıştır Türk Demokratik Partisi Danışma Kurulu Üyesi ve 2013 yılında MATÜSİTEB İcra Müdürü olarak görev yapmıştır. Şar Vardar İlim, Kültür ve Sanat Vakfının kurucu üyesidir. UluslararasıVizyon Üniversitesi Kurucu Üyesi, Eğitim-Öğretim ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu rektör yardımcısı görevini yürütmektedir. İletişim: gsm:

5 ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ NİN AKADEMİK BİRİMLERİ 1. Lisans Proğramları BİLİŞİM HUKUK Bilişim Mühendisliği Hukuk A.B.D İKTİSAT MİMARLIK SOSYAL BİLİMLER İktisat Mimarlık ve Dizayn Psik. Danışmanlık Rehberlik İKTİSAT MİMARLIK SOSYAL BİLİMLER İktisat MBA Psik. Danışmanlık Rehberlik 2. Yüksek Lisans Proğramları BİLİŞİM Bilişim Mühendisliği HUKUK Uluslararası Hukuk

6 HUKUK Hukuk Anabilim Dalı Lisans Uluslararası Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, hukuk anabilimdalı bölümü faaliyet göstermektedir. Hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez öğelerindendir. Demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi ise en başta hukuk eğitiminin iyi ve kapsamlı şekilde sağlanmasına bağlıdır. Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde hukuk kurallarını en iyi şekilde tatbik edecek eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç vardır. Bunun bilinciyle, hukuk fakültesi akademik hayatına başlamıştır. Fakültemizde lisans eğitimi süresince teorik dersler pratik çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin uygulama alanında da gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Günümüzdeki globalleşme hareketleri hukuk sistemlerini derinden etkilemiştir. Bunun sonucu olarak, farklı hukuk sistemlerini tanıma ve hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi gereği ortaya çıktığından Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ders müfredatına, ulusal hukuka ilişkin dersleri destekleyecek şekilde, Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi diğer hukuk sistemlerini ve uluslararası hukuku tanımayı amaçlayan dersler eklenmiştir. Böylelikle, dünyadaki gelişme ve yeniliklerden haberdar, hukuka katkı sağlayacak, başta hakim, savcı, avukat ve noter olmak üzere, genç hukukçuların yetiştirilmesi hede enmiştir. Hukuk Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında hukuk anabilim dalında 240 ECTS tamamlanıp, mezun olmaktadırlar. Uluslararası Hukuk Yüksek Lisans Uluslararası Hukuk, uluslararası adalete/ itilafa konu olan her türlü hak öznesinin statüsünü tanımlayan ve bu özneler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinidir. Bağımsız devletler, yetkileri sınırlı devletler, devlet niteliği kazanmamış topluluklar, ulusüstü örgütler, uluslararası örgütler ve gerçek kişiler uluslararası hukuka konu oluşturan unsurlardır. Bu çerçevede Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı, bu alandaki olgu ve olaylar ile teorik ve yöntemsel tartışmalara odaklanarak alanın bilimsel bilgisini üretmektedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, hukuk fakültesi bünyesinde Uluslararası Hukuk bölümü ile, 90 ECTS iki yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.

7 İKTİSAT İktisat Bölümü Lisans Proğramı Uluslararası Vizyon Üniversitesi, İktisat Fakültesi bünyesinde iktisat eğitimi sağlamaktadır. İktisat Bölümünün lisans programında öğrencilere sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve bölüşüm ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde uzman araştırmacı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir. İktisat Bölümü tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümün ülke sathındaki tüm iktisadi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilme imkanına sahip,gerekli bilgi donanımına ulaşmış,uluslararası ve ulusal anlamda iktisadi problemleri ve çözüm yollarını bilen,ithalat ve ihracatın geliştirilmesi,işletmelerin iktisadi problemlerini çözebilme yeteneğine sahip,mezunları ülke sanayiine ve kamu sektörüne kazandırmak gayesine yönelik olarak tasarlanmış ders programı düşünülmüştür. Mezunlarımızın, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst,ilkeli,ülke menfaatlerini düşünen,saygın bir kimliğe sahip,ulusal ve uluslararası işletmeleri yönetebilecek,dünyanın yeni yapılanması içinde gelişmeye açık,takım ruhunu oluşturabilen iktisatçıları yetiştirme gayesi ile hizmet vermektedir. İktisat Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında iktisaat anabilim dalında 240 ECTS tamamlanıp, mezun olmaktadırlar.

8 İKTİSAT İktisat Bölümü Yüksek Lisans Proğramı MBA Proğramı MBA (Master of Business Administration) anlamı İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programıdır. MBA programının amacı, birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamaktır. Program, İşletme'nin çeşitli işlevsel alanlarında deneysel öğrenme ile teorik yaklaşımı birleştirir. Program idari sorumluluğun çeşitli düzeylerindeki en geniş kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmeyi hede emektedir. İyi dengelenmiş bir eğitim sunmayı amaçlayan MBA programı, kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarının yanı sıra iletişim becerilerini de vurgular. Program, farklı disiplinler ve iş deneyimlerinden gelen adayların, profesyonel kariyerlerine artı değer katmak üzere tasarlanmıştır. Konusunda uzman, uluslararası düzeyde tanınmış ve deneyimli bir akademik kadro mükemmel eğitim sunmaya ve öğrencilere koşulsuz destek olmaya hazırdır. Böylesi bir yaklaşım MBA öğrencilerimize sistemi kısmi değil bütüncül bir şekilde görmeyi ve anlamayı sağlayacak yeni boyutlar kazandırır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, İktisat fakültesin bünyesinde MBA bölümü ile, 60 ECTS, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Eğitim süresince, öğrencilerin takımlar halinde çalıştıkları ve iş hayatının önemli yöneticilerinden oluşan bir yönetim kuruluna çalışmalarını raporladıkları bir yönetim simülasyon uygulaması da eğitim sürecinde sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.

9 SOSYAL BİLİMLER Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde,psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı yürütülmektedir. Program özellikle eğitim, iş,kamu ve sağlık kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hede eyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve normal bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır. Öğretim dersler, konferanslar, Bölüm İçinde bulunan ve öğrencilerin bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulaması, psikolojik test verme ve bireysel psikolojik danışma yapma gibi uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, eğitimlerinin bir parçası olarak öğrencilerin farklı kamu ve özel sektörde alan çalışması yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesi yazılı ve sözlü sınavlar, psikolojik danışma uygulamaları, dönem projeleri, proje sunumları ve grup çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Programdan mezun olanlar psikolojik danışman olarak, devlet ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde, serbest olarak çalışabilmektedirler. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dalında 240 ECTS tamamlanıp, mezun olunmaktadırlar.

10 SOSYAL BİLİMLER Yüksek Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü 60 ECTS, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Eğitim süresince, öğrencilerin takımlar halinde çalıştıkları ve iş hayatının önemli yöneticilerinden oluşan bir yönetim kuruluna çalışmalarını raporladıkları bir yönetim simülasyon uygulaması da eğitim sürecinde sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.

11 IVU MİMARLIK Mimarlık ve Dizayn Bölümü /Lisans Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi bünyesinde Mimarlık ve Dizayn eğitimi sağlamaktadır. Mimarlık ve Dizayn Bölümü, günümüz mimarlık mesleğinin olanakları bağlamında çağdaş eğitim ortamına taşıyan, toplumsal farkındalık, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk sahibi mimarların yetiştirildiği bir kurumdur. Mimarlık ve Dizayn Bölümü'nden mezun olan mimarın formasyonu, mimarlık ve tasarıma dair bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen çok yönlü bir kişilik tanımı ile örtüşür. Uluslararası düzeyde bir eğitim stratejisini benimseyen Mimarlık ve Dizayn bölümü'nde hedef, her ortamda bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilen, esnek düşünebilen, sorgulayan, ilişki kurabilen, bilgiyi dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenen yetkin mimarlar yetiştirmektir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Mimarlık fakültesi bünyesinde Mimarlık ve Dizayn Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, üç yıllık lisans eğitimi sonrasında Mimarlık ve Dizayn bölümünde 180 ECTS tamamlanıp, mezun olmaktadırlar. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinerarası mesleki tartışmalarda yer alacak mimarlar yetiştirmeyi hede emektedir. Mimarlık ve Dizayn Bölümü /Yüksek Lisans Uluslararası Vizyon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Mimarlık ve Dizayn Bölümü eğitimi sağlamkatadır. Mimarlık ve Dizayn bölümünün amacı, mimari kültürümüz, geleneklerimiz ile güncel yenilikleri; araştırmacı kişilikler yetiştirirken yaratıcı söylemlerin birarada üretilmesi gerekliliğini; teorik çalışmaların eşliğinde mimari tasarım ve pratiğin birlikteliğini sorgulamaktır. Mimarlık ve Dizayn yüksek lisans prğramı,120 ECTS iki yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında, öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağlar.

12 BİLİŞİM Bilişim Mühendisliği / Lisans Uluslararası Vizyon Üniversitesi Bilişim Fakültesi bünyesinde, Bilişim Mühendisliği bölümü eğitimi sağlamkatadır. Bilişim Mühendisliği Bölümü, disiplinler arası bir yaklaşım olarak yönetim bilimleri, bilgisayar ve Telekomünikasyon mühendisliği alanındaki derslerin dengeli bir biçimde bütünleştirerek tasarlanmış ve sektörlerin bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Bu programın temel akademik unsurları Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve Telekomünikasyon Mühendisliği'dir, böylece program mezunu öğrenciler bilgisayar tabanlı sistemler, yazılım metodolojileri, telekomünikasyon kavram ve altyapısı hakkında tecrübeli olarak mezun olurlar. Bilişim Mühendisliği eğitimi ile bir kurumda tüm bilgisayarla yapılan işlerinin koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp, kurulmasını, bakımının yapılmasını, iletişim şebekesinin kurulmasını, sistem mimarisini geliştirebilecek, sistem standartlarını belirleyecek ve farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek yetenekte mezunlar yetiştirmek amaçlanır. Ek olarak, sosyal bilimler dersleri ile teknoloji ve toplum konusunda da kir sahibi olurlar. Bilişim Bölümü, bolonya sistemine göre ders müfredatını uygulayıp, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında Bilişim anabilim dalında 240 ECTS tamamlanıp, Bilişim Mühendisi olarak mezun olmaktadırlar. Bilişim Mühendisliği / Yüksek Lisans Bilgi çağının temelini oluşturan bilişim mühendisliği dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmaktadır. Çok farklı uygulama alanları bulmakta olan bu alan, hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Bilişim sistemlerinin etkin ve amaca uygun kullanımı ancak ve ancak organizasyon yapısını ve kültürünü anlamakla mümkün olabilir. Bütün bilişim sistemleri çevre koşulları tarafından oluşturulan sorunlara yapısal ve yönetimsel çözümler sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla bilişim sistemlerinin tasarımının yanında yönetimi de çok büyük önem arz etmektedir. Bu boyutuyla bilişim sistemlerinin sorumluluğu teknik karar merkezlerine devredilemez. Teknik boyutunda yönetim bilişim sistemleri; yönetim bilimi; bilgisayar bilimi; yöneylem araştırmasını disiplinleri içermektedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Bilişim fakültesi bünyesinde Bilişim Mühendisliği bölümü ile, 60 ECTS, bir yıllık tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik öğretim üyeleri ile zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.

13 AKADEMİK KADRO No AdıSoyadı Kurum 1 Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 2 Prof. Dr. Hamdi Hasan M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 3 Prof. Dr. Fadil Hoca M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 4 Prof. Dr. Esat Arslan T.C. Çağ Üniversitesi 5 Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil T.C. Gazi Üniversitesi 6 Prof. Dr. Arif Ago M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 7 Prof. Dr. Nazim İbrahim M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 8 Prof. Dr. Orce Simov M.C. MİT Üniversitesi 9 Prof. Dr. Ognen Spasoski M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 10 Doç. Dr. Mensur Nuredini M.C. İslami Bilimler Fakültesi 11 Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin M.C. MİT Üniversitesi 12 Doç. Dr. Mahmut Çelik M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 13 Doç. Dr. Flora Kadriu M.C. FON Üniversitesi 14 Doç. Dr. Osman Emin M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 15 Doç. Dr. Şermin Şenturan T.C.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 16 Doç. Dr. Jana İlieva M.C. Turizm Üniversitesi 17 Doç. Dr. Ana Frichand M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 18 Doç. Dr. Fiorentina Halimi M.C. FON Üniversitesi 19 Doç. Dr. Kalina Sotiroska M.C. MİT Üniversitesi 20 Doç. Dr. Frosina İlieska M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 21 Doç.Dr. Garip Kartal M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi 22 Doç. Dr. Zoran Filiposki M.C. MİT Üniversitesi 23 Doç. Dr. Halil Snopçe M.C. SEE Üniversitesi 24 Dr. Elvin Hasan M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör Dr. Amir İmeri Dr. Merita Bajnica M.C. Kalkandelen Üniversitesi. M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Ar ş.gör Dr. Petrit Dalipi PhD. Candidate Şehida Rizvançe PhD. Candidate Ersin Süleymani M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. M.C. SEE Üniversitesi/ Arş.Gör. 30 PhD. Candidate Yasemin Hoca M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. 31 PhD. Candidate Yasemin Şaban M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. 32 PhD. Candidate Kadir Arif M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. 33 PhD. Candidate Yusuf Hayrullah M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör. 34 PhD. Candidate Erkan Yusuf M.C. Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Arş.Gör.

14 NEDEN ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ Çünkü. Eğitim dili Türkçe olarak akredite olan, Balkanlar'da ilk ve tek Türk Üniversitesi, Kaliteli eğitim veren, Alanlarında uzman, deneyimli kadrosuyla, Uluslararası müfredat programlarıyla, Modern teknolojik donanımıyla, Disiplinli ve planlı çalışmasıyla, Akademik araştırmaları destekleyen, Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, Lisansüstü eğitim olanaklarıyla, Yurt ve spor tesisleri ile, sizlere üniversite eğitiminiz için yeni bir seçenek, yeni bir VİZYON sunuyor.

15 FOTOĞRAFLARDA GOSTİVAR - MAKEDONYA O smanlı Dönemi'nde Kosova Vilayeti'nin Prizren Sancağına bağlı olan bu kent, Osmanlı Tahrir Defterleri nde Yukarı Nahiye ismiyle yazılmıştır. Anadolu'dan getirilen Türkler, Gostivar yanısıra, Raptiştah, Aşağı ve Yukarı Banisa, Zdunye, Debreşe,Turçan ve Çayle köylerine yerleştirilmişlerdir. Gostivar, yılları Tahrir Defteri'nde KOZİVAR yani ( Ceviz'i var ) olarak yazılmıştır. Yıldırım Beyazıd'tan sonra kültürel açıdan çok gelişen Gostivar'da, 2 Kütüphane, 5 Cami, 2 Tekke, 7 Han, 1 Hamam ve 1 Saat Kulesi inşa edilmiştir. Kentte bu eserlerin bir kısmını günümüzde bile görmek mümkündür. Makedonya'nın Batısında yer alan Gostivar şehri, Türk, Arnavut, ve Makedon milletinin yüzyıllarca beraber yaşadıkları, çok külltürlü, çok dilli bir kültür diyarı olarak dkkat çekmektektedir. Gostivar Belediyesinde Makedonca ve Arnavutça'nın yanında Türkçe'de resmi dil olarak etkinliğini devam ettirmektedir.

16

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... www.basari.edu.tr SAMSUN +90 362 280 10 00 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı