T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yaat isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genml Müdürlüğüne başvurulur. \ 26 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13770 Milletlerarası Andlaşmalar Hükümetimizle, Belçika Krallığı Hükümeti arasında mevcut («Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşma» yı tadil amacıyla 9/6/1969 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik Anlaşma ile bununla ilgili Tutanağın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/8/1977 tarihli ve İEİD : /941 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ IUUt Savunma Bakam Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı, Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam G. SAZAK T. ADAK DoÇ. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK Köyişleri ve Koop. Bakam T. YÜCEL En. ve Tfblî Kay. Bakanı K. İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE imar ve Iskan Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ Yürütme ve idare Bölümü Sayfa. 3547

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Ankara'da 9 Haziran 1969 Tarihinde İmzalanan Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşmanın Tadili Hakkında Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Ankara'da 9 Haziran 1969 tarihinde imzalanmış olan Türkiye-Belçika Uluslararası Karayolu Nakliyatına ilişkin Anlaşmayı yeniden inceleyerek, aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: Anlaşma'nın 6, 7, 8, 9 ve 11 inci maddeleri aşağıdaki şekilde tâdil olunmuştur : BİRİNCİ MADDE Madde 6 1 Âkit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı ve i k i ülke arasında ve bunların ülkeleri üzerinden transit eşya nakliyatı için kullanılan karayolu taşıtları, römorklar ve yarı-römorklar dahil olmak üzere, aşağıda 8 inci maddede sayılan taşımalar hariç, kontenjan rejimine tabidir. 2 Âkit Taraflardan her birinin yetkili makamları, eşya trafiğinin gereklerine tekabül eden müsaade kontenjanını yıllık olarak ve ortaklaşa mutabakat halinde saptayacaklardır. 3 Âkit Tarafların yetkili makamları işbu Anlaşma'ya tabi olan eşya nakliyatını yapabilmek için gerekli sayıdaki müsaade belgesini birbirlerine boş olarak ulaştıracaklardır. Bu müsaade belgeleri taşıyıcılara taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamları tarafından verilecektir. Madde 7 Bir müsaade belgesi gidiş - geliş olmak üzere tek bir seyahat için geçerlidir. Madde 8 Aşağıda sayılan taşımalar kontenjan rejimine tabi değildir : a) Seferlerde yön değişikliği sebebiyle vuku bulan, hava alanlarına giden veya hava alanlarından gelen istisnaî taşımalar. b) Yolcu taşımaya mahsus taşıtlara ekli römorklarla bagaj nakliyatı ile her türlü taşıtlarla hava alanlarına giden veya hava alanlarından gelen bagaj nakliyatı. c) Hasara uğramış taşıtların nakli. d) Cenaze nakli. e) Âcil yardım hallerinde, özellikle tabiî afetlerde tıbbî hizmetler için gerekli malzemenin nakli. f) Tiyatro, müzik, sinema, spor, sirk, fuar veya kermes gibi gösterilerden dönen malzeme, aksesuar ve hayvanlarla, radyo kayıtları, sinema veya televizyon çekimlerine mahsus olanların nakli. g) Sergiler ve fuarlara mahsus eşya ve sanat eserlerinin nakli. h) Münhasıran reklam ve tanıtmaya mahsus eşyalar ve malzemelerin nakli, j) Personel ve malzeme yönünden bu iş için özel şekilde teçhiz olunmuş işletmeler tarafından ev eşyası taşımaları. Madde 9 1 Belçika'da mal boşaltan Türk taşıyıcılar dönüşte oradan gerek Türkiye için ve gerek üçüncü bir ülkeye götürmek üzere yük alabilirler. Ancak bu sonuncu durumda normal yolun Türkiye'den transit olarak geçmesi şarttır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3548

3 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 2 Belçika'ya boş olarak giren Türk taşıyıcılar gidişte Belçika üzerinden yüklü olarak transit geçmiş olmamak kaydıyla, dönüşte oradan gerek Türkiye için, gerek üçüncü bir ülke için,yük alabilirler. Ayrıca, üçüncü ülkelere doğru nakliyatta normal yolun Türkiye'den transit olarak geçmesi şarttır. 3 Türkiye'de mal boşaltan Belçikalı taşıyıcılar dönüşte oradan gerek Belçika için ve gerek üçüncü bir ülkeye götürmek üzere yük alabilirler. Ancak bu sonuncu durumda normal yolun Belçika'dan transit olarak geçmesi şarttır. 4 Türkiye'ye boş olarak giren Belçika'lı taşıyıcılar gidişte Türkiye üzerinden yüklü olarak transit,geçmiş olmamak kaydıyla, dönüşte oradan gerek Belçika için, gerek üçüncü bir ülke için yük alabilirler. Ayrıca, üçüncü ülkelere doğru nakliyatta normal yolun Belçika'dan transit olarak geçmesi şarttır. Madde Âkit Taraflardan birinde kayıtlı ve iki ülke arasında eşya naklinde kullanılan karayolu vasıtaları, römorklar ve yarı römorklar dahil olmak üzere, diğer Akit Tarafın ülkesinde karayolu taşıtlarının ve her türlü römorkun girişi, seyrüseferi ve bulundurulmasına uygulanan her türlü resim, vergi ve ücretlerden, bu vasıtalar ve römorklar Âkit Taraflardan birinin ülkesinde sadece muvakkat olarak kalmak kaydıyla, muaftır. 2 Âkit Tarafların taşıyıcıları, boş veya yüklü karayolu taşıtlarının transit geçişleri için, römorklar ve yan römorklar dahil olmak üzere, öteki Âkit Tarafın ülkesinde yolların bakım ve onanm masraflarını karşılamak için tahsil olunan vergi, resim ve ücretleri ödeyeceklerdir. MADDE işbu Anlaşma Akit Tarafların gerekli kanunî formalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ankara'da 28 Şubat 1977 tarihinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzen iki Fransızca orijinal nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ehiç HAZAR II Belçika Krallığı Hükümeti adına Pierre MARCHAL Accord Sur La Modification De L'Accord Entre Le Gouvernement De La Republique De Turquie Et Le Gouvernement Du Royaume De Belgique Concernant Les Transports Routiers Internationaux, Signe A Ankara Le 9 Juin 1969 Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Royaume de Belgique, réexaminant l'accord turco-belge concerant les Tarnsports Routiers Internationaux signé à Ankara le 9 juin 1969, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER Les Articles 6, 7, 8, 9 et 11 de l'accord sont ainsi modifiés : Article 6 1 Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatriculés dans l'un des Pays Contractants et utilisés pour le transport de marchandises entre les deux pays (ainsi qu'en transit par leur territoire sont soumis au régime de contingentement sauf ceux qui sont mentionnés à l'article 8. 2 Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante fixent annuellement et d'un commun accord le contingent d'autorisations correspondant aux nécessités du trafic de marchandises. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3549

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Etam 1977 Say* : Les autorités campétentes des Parties Contractantes se transmettent en blance Je nombre nécessaire d'autorisations pour effectuer les transports de marchandises soumis au présent Accord. Ces autorisations sont délivrées aux (transporteurs par les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule. Article 7 Une autorisation est valable pour un voyage aller et retour. Article 8 Les transports énumérés ci-dessous ne sont pas soumis à contingentement : a) Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services. b) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ansi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports. c) Les transports des véhicules endommagés. d) Les transports funéraires. e) Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. f) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision. g) Les transports d'objets et d'ouvrés d'art destinés aux expositions et aux foires. h) Les transports d'objets et de matériels destines exclusivement à la pub licite et à l'information. i) Les déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel. Article 9 1 Les transporteurs turcs qui ont déchargé des marchandises en Belgique peuvent au retour y prendre du fret soit pour la Turque, soit pour un pays tiers si, dans ce dernier cas, l'itinéraire normal transite la Turquie. 2 Les transporteurs turcs qui entrent à vide en Belgique peuvent y prendre au retour du fret soit pour la Turquie, soit pour iun pays tiers si le véhicule n'avait pas à l'aller transité la Belgique en charge. En outre, pour les transports vers les pays tiers, l'itinéraire normal doit transiter la Turquie. 3 Les transporteus belges qui ont déchargé des marchandises en Turquie peuvent au retour y prendreu du fret soit pour la Belgique, soit pour un pays tiers si, dans ce dernier cas, l'itinéraire normal transite la Belgique. 4 Les transporteurs belges qui entrent a. vide en Turquie peuvent y prendre au retour du fret soit pour la Belgique soit pour un pays tiers si le véhicule n'avait pas à l'aller transité la Turquie en charge. En outre, pour les transports vers les pays tiers, l'itinéraire normal doit transiter la Belgique. Article 11 1 Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatriculés réquliérement dans l'un des Pays Contractante et utilisés pour le transport de marchandises entre les deux pays sont exonérés des taxes, droits, impôts et charges quelconques qui, sur le territoire de l'autre Pays Contractant, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3550

5 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 frappent l'entrée, la circulation ou la détention des véhicules routiers et des re moitiés ue tous gcmxs, pour autant que jesaiis vcnicuies et remorques ne séjournent que temporairement sur le territoire d'un des Pays Contractants. 2 Les transporteurs des Parties Contractantes payeront, pour le transit des véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, vides ou chargés, les taxes, droits, impôts et charges perçus sur le territoire de l'autre Partie Contractante en compensation des dépenses pour l'entretien et la réparation des routes. ARTICLE II Toutes les dispositions qui ont été prévues dans le Protocole établi en vertu de l'article 18, paragraphe I de l'accord entre le Gouvernement de la République de Turquie et Je Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et qui seraient en contraction avec les dispositions du Présent Accord de.modification s o r u considérées comme nulles et non avenues. ARTICLE Le présent Accord entrera en (viqueur dés que les Parties Contractantes se seront notifiées que les formalités législatives ont été accomplies. Fait à Ankara, le 28 février, 1977, en deux exemplaires originaux en langue française, chaun faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie Behiç HAZAR III T U T A N A K Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pierre MARCHAL Türkiye - Belçika Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma'nın 18 inci maddesinde öngörülen Karma Komisyon 16 ve 17 Eylül 1976 tarihlerinde Ankara'da toplanmıştır. Türk Heyeti aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir : Behiç Hazar Mete Kızıloğlu Nazım Çakmakçı Uğurtan Akıncı Turan Genç Nevzat Şahin Ahmet Güresin Özgür Sayın Engin Yıldız Hayri Ekinci Heyet Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Odalar Birliği Türk Nakliyeciler Birliği Belçika Heyeti aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir : R. Deprez Heyet Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı R. Debruyne Dışişleri Bakanlığı M. Kamerlynck Maliye Bakanlığı M. Joseph Ulaştırma Bakanlığı R. Van Raensbeecke Karayolu Nakliyat Federasyonu J. Carlier Karayolu Nakliyat Federasyonu F. Moeneclaey Maliye Bakanlığı 1 Türk Hükümetinin talebi üzerine, Karma Komisyon Türkiye ile Belçika arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşma'yı tadil eden bir metin kaleme almıştır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3551

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı : Belçika Heyeti, Tadil Anlaşmasının birinci maddesinde yer alan 11 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen ve Türkiye'de muntazam şekilde kayıtlı araçların yabancı otomobil taşıtlarına Belçika'da bulunmaları nedeniyle uygulanan günlük resım'den muaf olduklarını beyan etmiştir. 3 Tadil Anlaşması 26 Ekim 1976 tarihinden itibaren geçici olarak yürürlüğe girecek ve Belçika'da muntazam şekilde kayıtlı taşıtlar bu tarihten itibaren Türkiye ile karayolu anlaşması olan ülkelere ait taşıtlara uygulanan tarifeler üzerinden, 23/12/1975 tarih ve 7/10792 sayılı Türk Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ücretlere tâbi olacaktır. 4 İki Heyet ülkelerinde yürürlükte olan azamî ağırlık ve boyutları birbirlerine bildirmişlerdir. Gerekli olduğu takdirde bunların dışına çıkıldığı durumlarda aşağıdaki makamlardan özel izin talep edilecektir,: a) Belçikalı taşıyıcılar yönünden yetkili kuruluş : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA b) Türk taşıyıcılar yönünden yetkili kuruluş : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SERVICE DU TRAFIC ROUTIER CHAUSSEE DE LOUVAIN 550 B 1030 BRUXELLES 5 Yeni müsaade rejimi 1 Ocak 1977 tarihinden itibaren uygulanacaktır yılı için kontenjan karşılıklı olarak alarak saptanmıştır. Kontenjanın yetersiz olduğunun görülmesi halinde yetkili makamlar bu kontenjanı trafiğin gereklerine uyumlu kılmak için yazılı olarak temas kuracaklardır. 7 Türk Heyetinin talebi üzerine, Belçika Heyeti Türk taşıyıcılarımn carî yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, en kısa zamanda ikili trafik için 300 müsaade belgesi, transit trafiği için 300 müsaade belgesi gönderecektir. Ankara'da 17 Eylül 1976 tarihinde Fransız'ca orijinal iki nüsha olarak imzalanmıştır. TÜRK HEYETİ BAŞKANI Behiç HAZAR PROCES - VERBAL La Commission Mixte mentionnée à l'article 18 de l'accord turco-belge concernant les Transports Routiers Internationaux s'est réunie les 16 et 17 septembre 1976 à Ankara. LD Délégation turque était composée comme suit : M. Behiç Hazar M. Mete Kızıloğlu M. Nazım Çakmakçı M. Uğurtan Akıncı M. Turan Genç M. Nevzat Şahin M. Ahmet Güresin M. Özgür Sayın M. Engin Yıldız M. Hayri Ekinci Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3552 BELÇİKA HEYETİ BAŞKANI R. DEPREZ Chef de Délégation, Ministère des Affaires Etrangères Ministère des Transports Ministère du Commerce Ministrère des Affaires Etrangères Ministère de l'intérieur Ministère des Douanes et des Monopoles Ministère des Finances Ministère des Travaux Publics Union des Chambres Union des Transporteurs Turcs

7 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 La Délégation belge était composée comme suit : M. R. DEPREZ Chef de Délégation, Ministère des Finances M. R. Debruyne Ministère des Communications M. Kamerlynck M. M. Joseph M. R. Van Raensbeecke Fédération des Transports Routiers M. 3. Carlier Fédération des Transports Routiers M. F. Moeneclaey Ministère des Finances 1 A la demande du Gouvernement turc, la Commission Mixte a rédigé un texte de modification en ce qui concerne l'accord turco-belge relatif aux Transports Routiers Internationaux. 2 La Délégation belge a déclaré que les véhicules visés à l'article 11, paragraphe 2 inséré dans l'article Premier de l'accord de Modification, et immatriculés régulièrement en Turquie sont exonérés de la taxe quotidienne applicable aux véhicules automobiles étrangers en raison de leur séjour en Belgique. 3 L'Accord de Modification entrera provisoirement en vigueur le 26 octobre 1976 et les véhicules immatriculés régulièrement en Belgique seront soumis à partir de ladite date aux charges prévues par le Décret Gouvernemental turc No. 7/10792, du 23/12/1975 sur base des tarifs applicables aux véhicules appartenant à des pays ayant un accord de transport routier avec la Turquie. 4 Les deux Délégations se sont communiquées les poids et dimensions maximu en vigueur dans leur pays irespectif Le cas échéant, les dérogations doivent être sollicitées : a) En ce qui concerne les transporteurs belges : à l'autorité compétente suivante : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA b) En ce qui concerne les transporteurs turcs : à l'autorité compétente suivante : MINISTERE DES TRAVAUX SERVICE DU TRAFIC ROUTIER CHAUSSEE DE LOUVAIN 550 B 1030 BRUXELLES PUBLICS 5 Le nouveau régime d'autorisation sera appliqué à partir du 1er Janvier 6 Le contingent est fixé réciproquement pour l'année 1977 à Au cas où le contingent s'avérerait insuffisant, les autorités compétentes prendront contact par écrit afin d'adapter le contingent aux nécessités du trafic. 7 A la demande de la Délégation 'turque, la Délégation belge enverra dans les meilleurs délais 300 autorisations pour le trafic bilatéral et 300 autorisations pour le trafic de transit afin de satisfaire les besoins des transporteurs turcs jusqu'à la fin de l'année courante. Fait à Ankara, le 17.septembre 1976, en deux exemplaires originaux en langue française. LE CHEF DE LA DELEGATION TURQUE Behiç HAZAR LE CHEF DE LA DELEGATION BELGE R. DEPREZ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3553

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: İçişleri Bakanlığından: Yönetmelik İsparta - Çetince Belediyesi Sıhhi Zabıta Yönetmeliği 1 Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak ve saat den e kadar sokaklarda ve den e kadar ev ve apartman içlerinde hoşnutsuzluğa sızıltıya meydan verecek derecede bağırıp çağırmak ve her veçhile olursa olsun gürültü ve patırtı etmek yasaktır. 2 Yollar meydanlar sinamalar gazinolar nakil vasıtaları gibi umuma mahsus olan yerleri herne suretle olursa olsun kirletmek ve buralarda halkı tiksindirecek utandıracak incitecek söz veya hareketde bulunmak yasaktır. 3 Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmıyacak kapalı madenî bir kap içinde biriktirip kapısı önünden geçecek olan temizlik vasıtalarına boşalttıracaktır. Herhangi birşey atmak dökmek veya binaların akıntı ve sızıntı yapmalarına meydan vermek suretiyle sokakları kirletmek yasaktır. Ev apartman ve dükkân sahipleri ve içinde oturanlar binaların önündeki veya kaldırımları kirletmiyeceklerdir. 4 Her bina sahibi yağmur sularım ve soba akıntılarını yerlere ve gelip geçenlerin üstüne damlatmamak için yapılması lâzım olan her şeyi yapmağa ve bu gibi suları yaya kaldırımlarına akıtmayıp mecrası olan yerlerde oraya kadar kapalı olarak götürmesi mecburdur. Mecra olmıyan yerlerde bu akıntıların yaya kaldırım altından sokak akıntısına verilmesi mecburidir. 5 Meskenlerden dükkânlardan mağaza ve imalâthanelerden ve diğer binalardan komşularına ve civarından gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasaktır. 6 Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakli yapanlar bunun için lâzım olan tedbirleri a'mağa mecburdurlar. 7 Kapılardan pencerelerden açık veya kapalı balkonlardan bina içindeki hava ışık mahallinden halı kilim yatak takımı örtü vesaire kabilinde her türlü ev eşyası silkmek ve süprüntü atmak yasaktır. 8 Umumi mecralara mahsus baca ve ıskaralara katı ve kokulu sulu maddeler atmak ve dökmek ve kar yığmak yasaktır. Boş yerlere ve arsalara süprüntü gübre paçavra vesaire atmak yasaktır. 9 Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç kuyu mahzen vesaire gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasaktır. Bostan kuyularında içlerine insan ve hayvan düşmesine mani olacak tertibatı havi olmaları şarttır. 10 Kümes ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları şehir içindeki arsalar ve meydanlarla mezarlıklarda abide avlularında otlatmak ve bağlamak yasaktır. 11 Yollarda meydanlarda nakil vasıtalarında ve umuma mahsus olan yerlerde markasız ağızlıksız ve yuları gelip geçenlere zarar vermiyecek kadaı kısa bir iple sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. 12 Dükkân mağaza ve her türlü binaların kapı pencere duvar sokak gibi dışardan görünecek yerlerine hasır çuval teneke kafes vesaire kabilinden şeyler koyup manzarayı çirkinleştirmek yasaktır. 13 Yollan ve meydanları velevki pek az bir zaman içinde olsa Belediyenin izni olmaksızın herhangi bir şeyle tutmak kapatmak gelip geçenlere zorluk vermek yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3554

9 26 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 14 Yapılışları görünüşleri kokuları vesaireleri gelip geçenleri tiksindirecek veya rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bunları açık olarak taşımak yasaktır. YENİLECEK VE İÇİLECEK ŞEYLER YAPILAN VE SATILAN YERLER 15 Yenilen ve içilen her türlü maddeleri yapmak satmak veyahut depo etmek için açılan yerler bu maksatla kullanılmaya elverişli olup olmadığı ve muhitindekiler için bir mahsuru bulunup bulunmadığı hakkında Belediyece yapılacak sıhhî lennî ve idarî tetkikatdan sonra verilecek müsaadeye tabidirler. 16 Sıhhî şartları bozuk olan yerlerde içinde kirli işlerle çalışan veyahut gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahzurları bulunduğu tespit olunan müesseseler veya imalâthaneler yanmda veyahut bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddeleri yapılmasına mahsus yerler açılmasına müsaade edilmez. 17 Çalışan yerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların üstlerinde başlarında ve ellerinde yapılan ve satılan şeylerde bunlara mahsus kaplarda kullanılan her türlü alet ve sanlarda hasılı her yerde ve herşeyde temizlik ve alış verişin her kısmında doğruluk şarttır. Bu şarta aykırı düşen şeyler yasaktır. 18 Gıda maddeleri imalâthaneleri kargir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan bütün teferruatına yetişecek bir genişlikteki yerlerde tesis edilecek dışardan sinek gelmesine mani olacak suretle ince tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gündüz ziyası ile aydınlatılmış olacak ve imalâthane havasını muntazam değiştirebilmek için pencere üstünde müteharrik camlar veya hava bacaları veyahut aspratörlü veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin : A Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, B İmal ve ihzar maddeleri, C İptidai maddeler deposu, D Ambalaj yerleri, E Yapılmış maddeler depo yerleri birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu kısımların zeminleriyle en aşağı bir buçuk metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanarak temizlenebilecek surette mermer veya fayans veya mozayik veyahut kaıesiman şap çimento ile muntazaman döşenmiş olacak duvarların mütabakı kısımları ile tavanları sıvalı ve badanalanmış veyahut boyanmış olacaktır. Yapılmış gıda maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği yerlerin zemini aralıksız tahta ve duvarları badanalı sıva olabilir mahrukat deposu bütün bu kısımlarla doğrudan doğruya alakası bulunmıyan bir yerde yapılacaktır. 19 Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar yerleriyle ayıklama ve temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin, lavobalannın içinde temizlik vesair maksatla kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hasıl olan imalâthane depo ve satış yerlerinin dükkânların zeminlerinin münasip yerlerinde doğrudan doğruya kanalizasyonda kanalizasyon bulunmadığı takdirde sabit veyahut septik çukurlarda nihayetlenen ıskaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 20 Gıda maddelerinin ayıklama temizleme hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleriyle hertürlü gıda imalâthanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tenekelerin ve olukla süzdürme yerleri mermer veya fayans veya mozayik olacak veya aralıksız deliksiz Ve su geçirmez dayanıklı diğer münasip bir madde ile kaplanmış olacaktır. 21 Her türlü gıda maddelerinin imar ve ihzar edildiği yerlerin ve satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerin içeri girip çıkmasına mahsus bir kapıya havi sahip bir camekânla örtülecektir. 22 Gıda maddeleri imal ihzar ihtihsal ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçiler daima temiz tutulan bir iş elbisesi veyahut iş gömleği giyme- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3555

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: leri mecburidir. Bu müesseselerde imalâthane kısmında ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi bir yer bulunacaktır. 23 Gıda maddeleri imalâthane ve satış yerlerini veyahut içinde yenilen içilen oturulan yerleri kuru olarak süpürmek toz çıkarmak bu gibi yerlere ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek yasaktır. 24 Gıda maddeleri imal ve ihzar ve satılan yerler ve depolarda sinek hamam böceği vesayire gibi haşaratla fare örümcek bulunması ve buralarda hertürlü hayvan beslenmesi yasaktır. 25 Pişirilmeden yıkanmadan veyahut kabukları soyulmadan olduğu gibi yenilen hertürlü gıda maddelerinin imalâthane ve dükkân içinde dahi olsa açıkta olarak teşhir veya satışı yasaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışardan toz ve sinek girmiyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacak el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye verilecektir. 26 Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızmtı vermiyecek ve hariçten görünmiyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. Ambalaj kâğıtlarının temiz ve evvelce kuuanılmamış yeni kâğıtlar gazete ve mecmua kâğıtlarıda bu şartlarla kullanılabilir. 27 Satılan ve teşhir edilen hertürlü gıda maddelerinin üzerine cins nevi ve mahiyeti ile beraber fiyatını bildirir birer etiket konması mecburidir. Fabrika ambalajı ile satılan ve üzerinde mahkut veya matbu olarak bu izahatı havi bulunan gıda maddeleri üzerine etiket konulmasına lüzum yoktur. GIDA MADDELERİ DEPOLARI HAKKINDA TALİMATNAME 28 Gıda maddeleri depoları etrafına su veya gaz halinde hiçbir intişari olmıyacas surette mazbut ve>a tamamıyla kapan madeni ambalajlarda saklanan sade yağ zeytin yağı ve beyaz peynir gibi gıda maddeleri. 29 Bu gıda maddelerinden adi hararet derecesinde uzun müddet saklanmağa tahammülü olmıyarak bozulabilecek olanlar mevsim itibarına göre adi depolardan soğuk hava depolarına nakledilecektir. 30 Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde başka bir madde depo etmek ve burada herhangi bir imal için işçd çalıştırmak yasaktır. 31 Kısa bir müddet içinde muhtelif maddeleri sakhyan transit depoları gıda maddelerini yukarıda yazılan tasnif dahilinde ayırarak gıda maddeleriyle alaivası ouinyan uuuuu^ıüen tamamıyla ayrılmış olan kârgir bölmeli kompartımanlarda bulunduracaklardır. HRINLAR (EKMEK YAPMA YERLERİ) 32 Yerinde açılan fırınlar Belediyenin bu hususda tespit ettiği tip fırınlar veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen mevcut fırınlar bu talimatnamenin yürürlüğe girdiğinden itibaren altı ay içinde aşağıdaki şartlara tamamıyla uyacak surette tadil ve islah edilecekler bunu yapmıyanlar kapatılacaklardır. 3? -- Bu imalât haneler (a-un deposu, b-harman yeri, c-hamurluk, d-fınn, pişirme yeri ve tezgâh ve satış yerleri, e-îşçi yerleri) ni birbirinden ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 34 Bu yerlerin hepsinin bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak tarzda kafi adet ve vüsadda ve sinek girmesine mani olacak surette dışardan ince tel ile örtülmüş pencereleri bulunacak ve bütün kısımlarının zeminleri ile hamurluk, harman yeri ve işçilerin temizlik yerlerinin duvarları yerden (2) metre yüksekliğe kadar fayans veya mozayik veyahut çimento şapı yıkanarak temizlenebilir ve su geçirmez münasip biı madde ile döşenmiş olacak ve bu kısımların zeminlerinde kirli suları lağıma sevkedecek ızgaralı ve sifonlu deliği bulunacaktır. A Un deposu rutubetsiz ve bol havalı bir yerde yapılacak ve unlar temiz çuvallaı içinde tahta ızgaralar üzerinde istif edilmiş bir halde saklanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3556

11 26 Ekim 19Î7 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 B Harman yeri etrafında işçilerin çalışabileceği münasip bir gezinti yerini ihtiva etnick üzere yercıcn en aşağı yarım metre yükseklikte bir mania ile ayrılarak köşeleri müdevver bir havuz şeklinde yapılacak ve iç yüzü fayans mozayik çimento şapı gibi münasip bir madde ile muntazaman bir surette döşenmiş bulunacaktır. C Hamur hık ile harman yeri arasında unların harman yerinden hamurluğa eıekten geçecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacaktır. Bu elekler otomatik olarak bulunmadığı takdirde sabit olmak şartıyla el ile harekete getirilecektir. Hamur tekneleri ve kapakları meşe veya kestane gibi sert bir ağaçtan v«satıhları düz olacaktır. Hamur ancak hamur makinasıyla yapılabilir. El veya ayakla hamur yapmak yasaktır. 35 Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam bir temizlik içinde çalışacaklar ve işçiler beyaz ceket takke pantolon iş elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamur karanlar iş elbisesi üzerine ayrıca birde önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri daima temiz lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslemesi sinek hamam böceği gibi haşeret bulunması ve buna meydan verilmesi yasaktır. Masa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak ve lüzumu kadar adedi yedek bulunacaktır. İşçilerin iç çamaşırları veyahut sokak elbiseleri ile çalışmaları iş elbiseleri ile imalâthane dışına çıkmaları önlük yerine çuvallar çakmaları yasaktır. Fırıncılar ekmek imalinde tam sıhhatte ve mülbnassıs işçi çalıştırmaya mecburdurlar. 3o Francala simit çavdar ekmeği yapan fırınlar da bu hükümlere tabidir. EKMEK NAKLİ VE SATIŞI 37 Fırınlardan parekende satış dükkânlarına veya istihlâk yerlerine ekmeklerin nakli için içi tamamıyla çinko ve kalvanize saç veyahut kontraplak döşenmiş ve toz girmiyecek surette mazbut ve imtiyaçlı bir surette her tarafı kapalı kapıları yan ve aıka taraflarında açılan raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nakil vasıtalarına yükletilmek veya elde taşımak üzere aynı şartlarla yapılmış dolaplar veya sandıklar kullanılacaktır. 38 Fırınlardan başka yerlerde ekmek ancak hususi ekmek dağıtma dükkânlanyla bakkallarda satılabilir içinde diğer maddelerde bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla kaplı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulunduracaklardır. İÇME SULARI 39 İçme ve kullanma sularında 289 sayılı Kaynak Suları Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. GAZOZ İMALÂTHANELERİ 40 Bu imalâthaneler meskenlerle veyahut diğer sanat ve ticaret yerleriyle doğrudan doğruya alakası olmıyan her tarafı kargir binalarda tesis edilecekler ve Oiı oınncteıı ayrılmış olarak : a) (Mevcutsa) iptidai maddeler deposu, şurup imal yeri, gazoz ihzar kısmı, kirli ve kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım, doldurulmuş şişelerinde depo yeri ve işçi yerlerini ihtiva edecektir. b) Bütün bu kısımların zemini ile işçi yerlerinden başka diğer kısımların (2) metre yüksekliğe kadar duvarían fayans mozayik şap çimento gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile örtülmüş olacak ve zemini münasip yerlerinden kirli veyahut yıkantı sularını lağıma sevkedecek ıskaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. KASAPLAR 41 Belediye mezbahasından başka yerlerde her türlü kasaplık hayvan kesilmesi yasaktır. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 3557

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: 15443 ) KARARNAMELER

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M.

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. 23 Temmuz 2014 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 29069 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6506 Ekli ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

: 27.3.1956, : 4/7020 : 24.4.1930, : 1593 : 30.4.1956, : 9297 : 3, : 37, S.

: 27.3.1956, : 4/7020 : 24.4.1930, : 1593 : 30.4.1956, : 9297 : 3, : 37, S. 283 SÜT VE MAMULLERİNİN İSTİHSAL VE SATIŞINA MAHSUS MAHAL VE LEVAZIM İLE SÜT VEREN HAYYALARIN YAŞADIKLARI VE SAĞILDIKLARI YERLERİN SIHHİ ŞARTLARININ TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

Madde 2 - Süt müstahsil ve satıcıları mahalli belediyelerden bu işle uğraşabileceğine dair müsaade almağa mecburdur.

Madde 2 - Süt müstahsil ve satıcıları mahalli belediyelerden bu işle uğraşabileceğine dair müsaade almağa mecburdur. SÜT VE MAMULLERİNİN İSTİHSAL VE SATIŞINA MAHSUS MAHAL VE LEVAZIM İLE SÜT VEREN HAYVANLARIN YAŞADIKLARI VE SAĞILDIKLARI YERLERİN SIHHİ ŞARTLARININ TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 2389 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK 2341 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551 Dayandığı Kanunun

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı