T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yaat isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genml Müdürlüğüne başvurulur. \ 26 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13770 Milletlerarası Andlaşmalar Hükümetimizle, Belçika Krallığı Hükümeti arasında mevcut («Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşma» yı tadil amacıyla 9/6/1969 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik Anlaşma ile bununla ilgili Tutanağın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/8/1977 tarihli ve İEİD : /941 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ IUUt Savunma Bakam Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı, Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam G. SAZAK T. ADAK DoÇ. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK Köyişleri ve Koop. Bakam T. YÜCEL En. ve Tfblî Kay. Bakanı K. İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE imar ve Iskan Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ Yürütme ve idare Bölümü Sayfa. 3547

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Ankara'da 9 Haziran 1969 Tarihinde İmzalanan Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşmanın Tadili Hakkında Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Ankara'da 9 Haziran 1969 tarihinde imzalanmış olan Türkiye-Belçika Uluslararası Karayolu Nakliyatına ilişkin Anlaşmayı yeniden inceleyerek, aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: Anlaşma'nın 6, 7, 8, 9 ve 11 inci maddeleri aşağıdaki şekilde tâdil olunmuştur : BİRİNCİ MADDE Madde 6 1 Âkit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı ve i k i ülke arasında ve bunların ülkeleri üzerinden transit eşya nakliyatı için kullanılan karayolu taşıtları, römorklar ve yarı-römorklar dahil olmak üzere, aşağıda 8 inci maddede sayılan taşımalar hariç, kontenjan rejimine tabidir. 2 Âkit Taraflardan her birinin yetkili makamları, eşya trafiğinin gereklerine tekabül eden müsaade kontenjanını yıllık olarak ve ortaklaşa mutabakat halinde saptayacaklardır. 3 Âkit Tarafların yetkili makamları işbu Anlaşma'ya tabi olan eşya nakliyatını yapabilmek için gerekli sayıdaki müsaade belgesini birbirlerine boş olarak ulaştıracaklardır. Bu müsaade belgeleri taşıyıcılara taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamları tarafından verilecektir. Madde 7 Bir müsaade belgesi gidiş - geliş olmak üzere tek bir seyahat için geçerlidir. Madde 8 Aşağıda sayılan taşımalar kontenjan rejimine tabi değildir : a) Seferlerde yön değişikliği sebebiyle vuku bulan, hava alanlarına giden veya hava alanlarından gelen istisnaî taşımalar. b) Yolcu taşımaya mahsus taşıtlara ekli römorklarla bagaj nakliyatı ile her türlü taşıtlarla hava alanlarına giden veya hava alanlarından gelen bagaj nakliyatı. c) Hasara uğramış taşıtların nakli. d) Cenaze nakli. e) Âcil yardım hallerinde, özellikle tabiî afetlerde tıbbî hizmetler için gerekli malzemenin nakli. f) Tiyatro, müzik, sinema, spor, sirk, fuar veya kermes gibi gösterilerden dönen malzeme, aksesuar ve hayvanlarla, radyo kayıtları, sinema veya televizyon çekimlerine mahsus olanların nakli. g) Sergiler ve fuarlara mahsus eşya ve sanat eserlerinin nakli. h) Münhasıran reklam ve tanıtmaya mahsus eşyalar ve malzemelerin nakli, j) Personel ve malzeme yönünden bu iş için özel şekilde teçhiz olunmuş işletmeler tarafından ev eşyası taşımaları. Madde 9 1 Belçika'da mal boşaltan Türk taşıyıcılar dönüşte oradan gerek Türkiye için ve gerek üçüncü bir ülkeye götürmek üzere yük alabilirler. Ancak bu sonuncu durumda normal yolun Türkiye'den transit olarak geçmesi şarttır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3548

3 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 2 Belçika'ya boş olarak giren Türk taşıyıcılar gidişte Belçika üzerinden yüklü olarak transit geçmiş olmamak kaydıyla, dönüşte oradan gerek Türkiye için, gerek üçüncü bir ülke için,yük alabilirler. Ayrıca, üçüncü ülkelere doğru nakliyatta normal yolun Türkiye'den transit olarak geçmesi şarttır. 3 Türkiye'de mal boşaltan Belçikalı taşıyıcılar dönüşte oradan gerek Belçika için ve gerek üçüncü bir ülkeye götürmek üzere yük alabilirler. Ancak bu sonuncu durumda normal yolun Belçika'dan transit olarak geçmesi şarttır. 4 Türkiye'ye boş olarak giren Belçika'lı taşıyıcılar gidişte Türkiye üzerinden yüklü olarak transit,geçmiş olmamak kaydıyla, dönüşte oradan gerek Belçika için, gerek üçüncü bir ülke için yük alabilirler. Ayrıca, üçüncü ülkelere doğru nakliyatta normal yolun Belçika'dan transit olarak geçmesi şarttır. Madde Âkit Taraflardan birinde kayıtlı ve iki ülke arasında eşya naklinde kullanılan karayolu vasıtaları, römorklar ve yarı römorklar dahil olmak üzere, diğer Akit Tarafın ülkesinde karayolu taşıtlarının ve her türlü römorkun girişi, seyrüseferi ve bulundurulmasına uygulanan her türlü resim, vergi ve ücretlerden, bu vasıtalar ve römorklar Âkit Taraflardan birinin ülkesinde sadece muvakkat olarak kalmak kaydıyla, muaftır. 2 Âkit Tarafların taşıyıcıları, boş veya yüklü karayolu taşıtlarının transit geçişleri için, römorklar ve yan römorklar dahil olmak üzere, öteki Âkit Tarafın ülkesinde yolların bakım ve onanm masraflarını karşılamak için tahsil olunan vergi, resim ve ücretleri ödeyeceklerdir. MADDE işbu Anlaşma Akit Tarafların gerekli kanunî formalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ankara'da 28 Şubat 1977 tarihinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzen iki Fransızca orijinal nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ehiç HAZAR II Belçika Krallığı Hükümeti adına Pierre MARCHAL Accord Sur La Modification De L'Accord Entre Le Gouvernement De La Republique De Turquie Et Le Gouvernement Du Royaume De Belgique Concernant Les Transports Routiers Internationaux, Signe A Ankara Le 9 Juin 1969 Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Royaume de Belgique, réexaminant l'accord turco-belge concerant les Tarnsports Routiers Internationaux signé à Ankara le 9 juin 1969, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER Les Articles 6, 7, 8, 9 et 11 de l'accord sont ainsi modifiés : Article 6 1 Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatriculés dans l'un des Pays Contractants et utilisés pour le transport de marchandises entre les deux pays (ainsi qu'en transit par leur territoire sont soumis au régime de contingentement sauf ceux qui sont mentionnés à l'article 8. 2 Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante fixent annuellement et d'un commun accord le contingent d'autorisations correspondant aux nécessités du trafic de marchandises. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3549

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Etam 1977 Say* : Les autorités campétentes des Parties Contractantes se transmettent en blance Je nombre nécessaire d'autorisations pour effectuer les transports de marchandises soumis au présent Accord. Ces autorisations sont délivrées aux (transporteurs par les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule. Article 7 Une autorisation est valable pour un voyage aller et retour. Article 8 Les transports énumérés ci-dessous ne sont pas soumis à contingentement : a) Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services. b) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ansi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports. c) Les transports des véhicules endommagés. d) Les transports funéraires. e) Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. f) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision. g) Les transports d'objets et d'ouvrés d'art destinés aux expositions et aux foires. h) Les transports d'objets et de matériels destines exclusivement à la pub licite et à l'information. i) Les déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel. Article 9 1 Les transporteurs turcs qui ont déchargé des marchandises en Belgique peuvent au retour y prendre du fret soit pour la Turque, soit pour un pays tiers si, dans ce dernier cas, l'itinéraire normal transite la Turquie. 2 Les transporteurs turcs qui entrent à vide en Belgique peuvent y prendre au retour du fret soit pour la Turquie, soit pour iun pays tiers si le véhicule n'avait pas à l'aller transité la Belgique en charge. En outre, pour les transports vers les pays tiers, l'itinéraire normal doit transiter la Turquie. 3 Les transporteus belges qui ont déchargé des marchandises en Turquie peuvent au retour y prendreu du fret soit pour la Belgique, soit pour un pays tiers si, dans ce dernier cas, l'itinéraire normal transite la Belgique. 4 Les transporteurs belges qui entrent a. vide en Turquie peuvent y prendre au retour du fret soit pour la Belgique soit pour un pays tiers si le véhicule n'avait pas à l'aller transité la Turquie en charge. En outre, pour les transports vers les pays tiers, l'itinéraire normal doit transiter la Belgique. Article 11 1 Les véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, immatriculés réquliérement dans l'un des Pays Contractante et utilisés pour le transport de marchandises entre les deux pays sont exonérés des taxes, droits, impôts et charges quelconques qui, sur le territoire de l'autre Pays Contractant, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3550

5 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 frappent l'entrée, la circulation ou la détention des véhicules routiers et des re moitiés ue tous gcmxs, pour autant que jesaiis vcnicuies et remorques ne séjournent que temporairement sur le territoire d'un des Pays Contractants. 2 Les transporteurs des Parties Contractantes payeront, pour le transit des véhicules routiers, y compris les remorques et les semi-remorques, vides ou chargés, les taxes, droits, impôts et charges perçus sur le territoire de l'autre Partie Contractante en compensation des dépenses pour l'entretien et la réparation des routes. ARTICLE II Toutes les dispositions qui ont été prévues dans le Protocole établi en vertu de l'article 18, paragraphe I de l'accord entre le Gouvernement de la République de Turquie et Je Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et qui seraient en contraction avec les dispositions du Présent Accord de.modification s o r u considérées comme nulles et non avenues. ARTICLE Le présent Accord entrera en (viqueur dés que les Parties Contractantes se seront notifiées que les formalités législatives ont été accomplies. Fait à Ankara, le 28 février, 1977, en deux exemplaires originaux en langue française, chaun faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie Behiç HAZAR III T U T A N A K Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pierre MARCHAL Türkiye - Belçika Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma'nın 18 inci maddesinde öngörülen Karma Komisyon 16 ve 17 Eylül 1976 tarihlerinde Ankara'da toplanmıştır. Türk Heyeti aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir : Behiç Hazar Mete Kızıloğlu Nazım Çakmakçı Uğurtan Akıncı Turan Genç Nevzat Şahin Ahmet Güresin Özgür Sayın Engin Yıldız Hayri Ekinci Heyet Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Odalar Birliği Türk Nakliyeciler Birliği Belçika Heyeti aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir : R. Deprez Heyet Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı R. Debruyne Dışişleri Bakanlığı M. Kamerlynck Maliye Bakanlığı M. Joseph Ulaştırma Bakanlığı R. Van Raensbeecke Karayolu Nakliyat Federasyonu J. Carlier Karayolu Nakliyat Federasyonu F. Moeneclaey Maliye Bakanlığı 1 Türk Hükümetinin talebi üzerine, Karma Komisyon Türkiye ile Belçika arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımalarına İlişkin Anlaşma'yı tadil eden bir metin kaleme almıştır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3551

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı : Belçika Heyeti, Tadil Anlaşmasının birinci maddesinde yer alan 11 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen ve Türkiye'de muntazam şekilde kayıtlı araçların yabancı otomobil taşıtlarına Belçika'da bulunmaları nedeniyle uygulanan günlük resım'den muaf olduklarını beyan etmiştir. 3 Tadil Anlaşması 26 Ekim 1976 tarihinden itibaren geçici olarak yürürlüğe girecek ve Belçika'da muntazam şekilde kayıtlı taşıtlar bu tarihten itibaren Türkiye ile karayolu anlaşması olan ülkelere ait taşıtlara uygulanan tarifeler üzerinden, 23/12/1975 tarih ve 7/10792 sayılı Türk Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ücretlere tâbi olacaktır. 4 İki Heyet ülkelerinde yürürlükte olan azamî ağırlık ve boyutları birbirlerine bildirmişlerdir. Gerekli olduğu takdirde bunların dışına çıkıldığı durumlarda aşağıdaki makamlardan özel izin talep edilecektir,: a) Belçikalı taşıyıcılar yönünden yetkili kuruluş : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA b) Türk taşıyıcılar yönünden yetkili kuruluş : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SERVICE DU TRAFIC ROUTIER CHAUSSEE DE LOUVAIN 550 B 1030 BRUXELLES 5 Yeni müsaade rejimi 1 Ocak 1977 tarihinden itibaren uygulanacaktır yılı için kontenjan karşılıklı olarak alarak saptanmıştır. Kontenjanın yetersiz olduğunun görülmesi halinde yetkili makamlar bu kontenjanı trafiğin gereklerine uyumlu kılmak için yazılı olarak temas kuracaklardır. 7 Türk Heyetinin talebi üzerine, Belçika Heyeti Türk taşıyıcılarımn carî yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, en kısa zamanda ikili trafik için 300 müsaade belgesi, transit trafiği için 300 müsaade belgesi gönderecektir. Ankara'da 17 Eylül 1976 tarihinde Fransız'ca orijinal iki nüsha olarak imzalanmıştır. TÜRK HEYETİ BAŞKANI Behiç HAZAR PROCES - VERBAL La Commission Mixte mentionnée à l'article 18 de l'accord turco-belge concernant les Transports Routiers Internationaux s'est réunie les 16 et 17 septembre 1976 à Ankara. LD Délégation turque était composée comme suit : M. Behiç Hazar M. Mete Kızıloğlu M. Nazım Çakmakçı M. Uğurtan Akıncı M. Turan Genç M. Nevzat Şahin M. Ahmet Güresin M. Özgür Sayın M. Engin Yıldız M. Hayri Ekinci Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3552 BELÇİKA HEYETİ BAŞKANI R. DEPREZ Chef de Délégation, Ministère des Affaires Etrangères Ministère des Transports Ministère du Commerce Ministrère des Affaires Etrangères Ministère de l'intérieur Ministère des Douanes et des Monopoles Ministère des Finances Ministère des Travaux Publics Union des Chambres Union des Transporteurs Turcs

7 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 La Délégation belge était composée comme suit : M. R. DEPREZ Chef de Délégation, Ministère des Finances M. R. Debruyne Ministère des Communications M. Kamerlynck M. M. Joseph M. R. Van Raensbeecke Fédération des Transports Routiers M. 3. Carlier Fédération des Transports Routiers M. F. Moeneclaey Ministère des Finances 1 A la demande du Gouvernement turc, la Commission Mixte a rédigé un texte de modification en ce qui concerne l'accord turco-belge relatif aux Transports Routiers Internationaux. 2 La Délégation belge a déclaré que les véhicules visés à l'article 11, paragraphe 2 inséré dans l'article Premier de l'accord de Modification, et immatriculés régulièrement en Turquie sont exonérés de la taxe quotidienne applicable aux véhicules automobiles étrangers en raison de leur séjour en Belgique. 3 L'Accord de Modification entrera provisoirement en vigueur le 26 octobre 1976 et les véhicules immatriculés régulièrement en Belgique seront soumis à partir de ladite date aux charges prévues par le Décret Gouvernemental turc No. 7/10792, du 23/12/1975 sur base des tarifs applicables aux véhicules appartenant à des pays ayant un accord de transport routier avec la Turquie. 4 Les deux Délégations se sont communiquées les poids et dimensions maximu en vigueur dans leur pays irespectif Le cas échéant, les dérogations doivent être sollicitées : a) En ce qui concerne les transporteurs belges : à l'autorité compétente suivante : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA b) En ce qui concerne les transporteurs turcs : à l'autorité compétente suivante : MINISTERE DES TRAVAUX SERVICE DU TRAFIC ROUTIER CHAUSSEE DE LOUVAIN 550 B 1030 BRUXELLES PUBLICS 5 Le nouveau régime d'autorisation sera appliqué à partir du 1er Janvier 6 Le contingent est fixé réciproquement pour l'année 1977 à Au cas où le contingent s'avérerait insuffisant, les autorités compétentes prendront contact par écrit afin d'adapter le contingent aux nécessités du trafic. 7 A la demande de la Délégation 'turque, la Délégation belge enverra dans les meilleurs délais 300 autorisations pour le trafic bilatéral et 300 autorisations pour le trafic de transit afin de satisfaire les besoins des transporteurs turcs jusqu'à la fin de l'année courante. Fait à Ankara, le 17.septembre 1976, en deux exemplaires originaux en langue française. LE CHEF DE LA DELEGATION TURQUE Behiç HAZAR LE CHEF DE LA DELEGATION BELGE R. DEPREZ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3553

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: İçişleri Bakanlığından: Yönetmelik İsparta - Çetince Belediyesi Sıhhi Zabıta Yönetmeliği 1 Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak ve saat den e kadar sokaklarda ve den e kadar ev ve apartman içlerinde hoşnutsuzluğa sızıltıya meydan verecek derecede bağırıp çağırmak ve her veçhile olursa olsun gürültü ve patırtı etmek yasaktır. 2 Yollar meydanlar sinamalar gazinolar nakil vasıtaları gibi umuma mahsus olan yerleri herne suretle olursa olsun kirletmek ve buralarda halkı tiksindirecek utandıracak incitecek söz veya hareketde bulunmak yasaktır. 3 Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmıyacak kapalı madenî bir kap içinde biriktirip kapısı önünden geçecek olan temizlik vasıtalarına boşalttıracaktır. Herhangi birşey atmak dökmek veya binaların akıntı ve sızıntı yapmalarına meydan vermek suretiyle sokakları kirletmek yasaktır. Ev apartman ve dükkân sahipleri ve içinde oturanlar binaların önündeki veya kaldırımları kirletmiyeceklerdir. 4 Her bina sahibi yağmur sularım ve soba akıntılarını yerlere ve gelip geçenlerin üstüne damlatmamak için yapılması lâzım olan her şeyi yapmağa ve bu gibi suları yaya kaldırımlarına akıtmayıp mecrası olan yerlerde oraya kadar kapalı olarak götürmesi mecburdur. Mecra olmıyan yerlerde bu akıntıların yaya kaldırım altından sokak akıntısına verilmesi mecburidir. 5 Meskenlerden dükkânlardan mağaza ve imalâthanelerden ve diğer binalardan komşularına ve civarından gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasaktır. 6 Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakli yapanlar bunun için lâzım olan tedbirleri a'mağa mecburdurlar. 7 Kapılardan pencerelerden açık veya kapalı balkonlardan bina içindeki hava ışık mahallinden halı kilim yatak takımı örtü vesaire kabilinde her türlü ev eşyası silkmek ve süprüntü atmak yasaktır. 8 Umumi mecralara mahsus baca ve ıskaralara katı ve kokulu sulu maddeler atmak ve dökmek ve kar yığmak yasaktır. Boş yerlere ve arsalara süprüntü gübre paçavra vesaire atmak yasaktır. 9 Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç kuyu mahzen vesaire gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasaktır. Bostan kuyularında içlerine insan ve hayvan düşmesine mani olacak tertibatı havi olmaları şarttır. 10 Kümes ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları şehir içindeki arsalar ve meydanlarla mezarlıklarda abide avlularında otlatmak ve bağlamak yasaktır. 11 Yollarda meydanlarda nakil vasıtalarında ve umuma mahsus olan yerlerde markasız ağızlıksız ve yuları gelip geçenlere zarar vermiyecek kadaı kısa bir iple sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. 12 Dükkân mağaza ve her türlü binaların kapı pencere duvar sokak gibi dışardan görünecek yerlerine hasır çuval teneke kafes vesaire kabilinden şeyler koyup manzarayı çirkinleştirmek yasaktır. 13 Yollan ve meydanları velevki pek az bir zaman içinde olsa Belediyenin izni olmaksızın herhangi bir şeyle tutmak kapatmak gelip geçenlere zorluk vermek yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3554

9 26 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 14 Yapılışları görünüşleri kokuları vesaireleri gelip geçenleri tiksindirecek veya rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bunları açık olarak taşımak yasaktır. YENİLECEK VE İÇİLECEK ŞEYLER YAPILAN VE SATILAN YERLER 15 Yenilen ve içilen her türlü maddeleri yapmak satmak veyahut depo etmek için açılan yerler bu maksatla kullanılmaya elverişli olup olmadığı ve muhitindekiler için bir mahsuru bulunup bulunmadığı hakkında Belediyece yapılacak sıhhî lennî ve idarî tetkikatdan sonra verilecek müsaadeye tabidirler. 16 Sıhhî şartları bozuk olan yerlerde içinde kirli işlerle çalışan veyahut gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahzurları bulunduğu tespit olunan müesseseler veya imalâthaneler yanmda veyahut bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddeleri yapılmasına mahsus yerler açılmasına müsaade edilmez. 17 Çalışan yerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların üstlerinde başlarında ve ellerinde yapılan ve satılan şeylerde bunlara mahsus kaplarda kullanılan her türlü alet ve sanlarda hasılı her yerde ve herşeyde temizlik ve alış verişin her kısmında doğruluk şarttır. Bu şarta aykırı düşen şeyler yasaktır. 18 Gıda maddeleri imalâthaneleri kargir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan bütün teferruatına yetişecek bir genişlikteki yerlerde tesis edilecek dışardan sinek gelmesine mani olacak suretle ince tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gündüz ziyası ile aydınlatılmış olacak ve imalâthane havasını muntazam değiştirebilmek için pencere üstünde müteharrik camlar veya hava bacaları veyahut aspratörlü veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin : A Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, B İmal ve ihzar maddeleri, C İptidai maddeler deposu, D Ambalaj yerleri, E Yapılmış maddeler depo yerleri birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu kısımların zeminleriyle en aşağı bir buçuk metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanarak temizlenebilecek surette mermer veya fayans veya mozayik veyahut kaıesiman şap çimento ile muntazaman döşenmiş olacak duvarların mütabakı kısımları ile tavanları sıvalı ve badanalanmış veyahut boyanmış olacaktır. Yapılmış gıda maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği yerlerin zemini aralıksız tahta ve duvarları badanalı sıva olabilir mahrukat deposu bütün bu kısımlarla doğrudan doğruya alakası bulunmıyan bir yerde yapılacaktır. 19 Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar yerleriyle ayıklama ve temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin, lavobalannın içinde temizlik vesair maksatla kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hasıl olan imalâthane depo ve satış yerlerinin dükkânların zeminlerinin münasip yerlerinde doğrudan doğruya kanalizasyonda kanalizasyon bulunmadığı takdirde sabit veyahut septik çukurlarda nihayetlenen ıskaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 20 Gıda maddelerinin ayıklama temizleme hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleriyle hertürlü gıda imalâthanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tenekelerin ve olukla süzdürme yerleri mermer veya fayans veya mozayik olacak veya aralıksız deliksiz Ve su geçirmez dayanıklı diğer münasip bir madde ile kaplanmış olacaktır. 21 Her türlü gıda maddelerinin imar ve ihzar edildiği yerlerin ve satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerin içeri girip çıkmasına mahsus bir kapıya havi sahip bir camekânla örtülecektir. 22 Gıda maddeleri imal ihzar ihtihsal ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçiler daima temiz tutulan bir iş elbisesi veyahut iş gömleği giyme- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3555

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: leri mecburidir. Bu müesseselerde imalâthane kısmında ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi bir yer bulunacaktır. 23 Gıda maddeleri imalâthane ve satış yerlerini veyahut içinde yenilen içilen oturulan yerleri kuru olarak süpürmek toz çıkarmak bu gibi yerlere ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek yasaktır. 24 Gıda maddeleri imal ve ihzar ve satılan yerler ve depolarda sinek hamam böceği vesayire gibi haşaratla fare örümcek bulunması ve buralarda hertürlü hayvan beslenmesi yasaktır. 25 Pişirilmeden yıkanmadan veyahut kabukları soyulmadan olduğu gibi yenilen hertürlü gıda maddelerinin imalâthane ve dükkân içinde dahi olsa açıkta olarak teşhir veya satışı yasaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışardan toz ve sinek girmiyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacak el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye verilecektir. 26 Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızmtı vermiyecek ve hariçten görünmiyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. Ambalaj kâğıtlarının temiz ve evvelce kuuanılmamış yeni kâğıtlar gazete ve mecmua kâğıtlarıda bu şartlarla kullanılabilir. 27 Satılan ve teşhir edilen hertürlü gıda maddelerinin üzerine cins nevi ve mahiyeti ile beraber fiyatını bildirir birer etiket konması mecburidir. Fabrika ambalajı ile satılan ve üzerinde mahkut veya matbu olarak bu izahatı havi bulunan gıda maddeleri üzerine etiket konulmasına lüzum yoktur. GIDA MADDELERİ DEPOLARI HAKKINDA TALİMATNAME 28 Gıda maddeleri depoları etrafına su veya gaz halinde hiçbir intişari olmıyacas surette mazbut ve>a tamamıyla kapan madeni ambalajlarda saklanan sade yağ zeytin yağı ve beyaz peynir gibi gıda maddeleri. 29 Bu gıda maddelerinden adi hararet derecesinde uzun müddet saklanmağa tahammülü olmıyarak bozulabilecek olanlar mevsim itibarına göre adi depolardan soğuk hava depolarına nakledilecektir. 30 Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde başka bir madde depo etmek ve burada herhangi bir imal için işçd çalıştırmak yasaktır. 31 Kısa bir müddet içinde muhtelif maddeleri sakhyan transit depoları gıda maddelerini yukarıda yazılan tasnif dahilinde ayırarak gıda maddeleriyle alaivası ouinyan uuuuu^ıüen tamamıyla ayrılmış olan kârgir bölmeli kompartımanlarda bulunduracaklardır. HRINLAR (EKMEK YAPMA YERLERİ) 32 Yerinde açılan fırınlar Belediyenin bu hususda tespit ettiği tip fırınlar veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen mevcut fırınlar bu talimatnamenin yürürlüğe girdiğinden itibaren altı ay içinde aşağıdaki şartlara tamamıyla uyacak surette tadil ve islah edilecekler bunu yapmıyanlar kapatılacaklardır. 3? -- Bu imalât haneler (a-un deposu, b-harman yeri, c-hamurluk, d-fınn, pişirme yeri ve tezgâh ve satış yerleri, e-îşçi yerleri) ni birbirinden ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 34 Bu yerlerin hepsinin bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak tarzda kafi adet ve vüsadda ve sinek girmesine mani olacak surette dışardan ince tel ile örtülmüş pencereleri bulunacak ve bütün kısımlarının zeminleri ile hamurluk, harman yeri ve işçilerin temizlik yerlerinin duvarları yerden (2) metre yüksekliğe kadar fayans veya mozayik veyahut çimento şapı yıkanarak temizlenebilir ve su geçirmez münasip biı madde ile döşenmiş olacak ve bu kısımların zeminlerinde kirli suları lağıma sevkedecek ızgaralı ve sifonlu deliği bulunacaktır. A Un deposu rutubetsiz ve bol havalı bir yerde yapılacak ve unlar temiz çuvallaı içinde tahta ızgaralar üzerinde istif edilmiş bir halde saklanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3556

11 26 Ekim 19Î7 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 B Harman yeri etrafında işçilerin çalışabileceği münasip bir gezinti yerini ihtiva etnick üzere yercıcn en aşağı yarım metre yükseklikte bir mania ile ayrılarak köşeleri müdevver bir havuz şeklinde yapılacak ve iç yüzü fayans mozayik çimento şapı gibi münasip bir madde ile muntazaman bir surette döşenmiş bulunacaktır. C Hamur hık ile harman yeri arasında unların harman yerinden hamurluğa eıekten geçecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacaktır. Bu elekler otomatik olarak bulunmadığı takdirde sabit olmak şartıyla el ile harekete getirilecektir. Hamur tekneleri ve kapakları meşe veya kestane gibi sert bir ağaçtan v«satıhları düz olacaktır. Hamur ancak hamur makinasıyla yapılabilir. El veya ayakla hamur yapmak yasaktır. 35 Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam bir temizlik içinde çalışacaklar ve işçiler beyaz ceket takke pantolon iş elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamur karanlar iş elbisesi üzerine ayrıca birde önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri daima temiz lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslemesi sinek hamam böceği gibi haşeret bulunması ve buna meydan verilmesi yasaktır. Masa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak ve lüzumu kadar adedi yedek bulunacaktır. İşçilerin iç çamaşırları veyahut sokak elbiseleri ile çalışmaları iş elbiseleri ile imalâthane dışına çıkmaları önlük yerine çuvallar çakmaları yasaktır. Fırıncılar ekmek imalinde tam sıhhatte ve mülbnassıs işçi çalıştırmaya mecburdurlar. 3o Francala simit çavdar ekmeği yapan fırınlar da bu hükümlere tabidir. EKMEK NAKLİ VE SATIŞI 37 Fırınlardan parekende satış dükkânlarına veya istihlâk yerlerine ekmeklerin nakli için içi tamamıyla çinko ve kalvanize saç veyahut kontraplak döşenmiş ve toz girmiyecek surette mazbut ve imtiyaçlı bir surette her tarafı kapalı kapıları yan ve aıka taraflarında açılan raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nakil vasıtalarına yükletilmek veya elde taşımak üzere aynı şartlarla yapılmış dolaplar veya sandıklar kullanılacaktır. 38 Fırınlardan başka yerlerde ekmek ancak hususi ekmek dağıtma dükkânlanyla bakkallarda satılabilir içinde diğer maddelerde bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla kaplı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulunduracaklardır. İÇME SULARI 39 İçme ve kullanma sularında 289 sayılı Kaynak Suları Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. GAZOZ İMALÂTHANELERİ 40 Bu imalâthaneler meskenlerle veyahut diğer sanat ve ticaret yerleriyle doğrudan doğruya alakası olmıyan her tarafı kargir binalarda tesis edilecekler ve Oiı oınncteıı ayrılmış olarak : a) (Mevcutsa) iptidai maddeler deposu, şurup imal yeri, gazoz ihzar kısmı, kirli ve kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım, doldurulmuş şişelerinde depo yeri ve işçi yerlerini ihtiva edecektir. b) Bütün bu kısımların zemini ile işçi yerlerinden başka diğer kısımların (2) metre yüksekliğe kadar duvarían fayans mozayik şap çimento gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile örtülmüş olacak ve zemini münasip yerlerinden kirli veyahut yıkantı sularını lağıma sevkedecek ıskaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. KASAPLAR 41 Belediye mezbahasından başka yerlerde her türlü kasaplık hayvan kesilmesi yasaktır. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 3557

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: Mezbahada kesilen hayvan etlerinin nakli için içi galvanizli saç veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlar veya hususi arabalar kullanılacaktır. Bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulunacak ve etler birbirine sıkıştırılmadan üst üste konulmadan çengellere asılı olarak nakledilecektir. 43 Etlerin muhafazası için soğuk hava tesisatı bulunmıyan dükkânların ön cephesindeki camekânsız kısımların gece örtülmesi için içine kedi fare giremiyecek fakat hava ceryanını temin edecek surette şebekeye kalın telden yapılmış ıstorlu vasıtalar veyahut üzerine aynı ebatda tel ile örtülmüş demir parmaklıklar kullanılacaktır. 44 Dükkânların zemini ve zeminden en az (2) metre yüksekliğe kadar duvarları her zaman yıkanacak temizlenebilecek veçhile fayans karasimen mozayik gibi su geçirmez münasip bir madde ile döşeli bulunacak duvarların tavana kadar mütebaki kısımları ile tavan kısımda sıvalı ve üzeri yağlı boya olacak bir taraftan delik deşik bulunmıyacaktır. 45 Şehir suyuna ve şehir suyu bulunmıyan yerlerde temizliği sıhhat heyetince tespit edilmiş sularla doldurulmuş ve depoya bağlı olan ve kirli sulan doğrudan doğruya lağıma sevk edilen bir Iavoba bulunacaktır. 46 Tezgâhtar mermer veya mozayik gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile döşenmiş olacak ağaç kütükleri kıyma makinaları iş haricinde bir çinko kapakla daima örtülü bulunacaktır. 47 Etler madeni veya içi çinko döşeli veya yağlı boyalı sürme tel kafeslerde veya soğuk hava depolarında bütün olarak veyahut büyük parçalar halinde birbirinden aralıklı asılı bulundurulacaktır. Kasap dükkânlannda tel kafesler haricinde ancak etlerin satılırken asilik kesilmesi için birkaç çengel bulunabilir. 48 Et asılan çengeller passız olacak etler temiz olmıyan şeylerle temas ettirilmiyecek dolap ve kafeslerde sinek bulunmıyacaktır. 49 Etlerin üzerine madenî varakalar veyahut süs bakımından renkli kağıtlar yapıştınlması yasaktır. 50 Tamam veya parça halinde bulunan bilcümle etlerin üzerine koyun keçi sığır manda dana ilah ile erkek veya dişi olduğunu ve etin nevi ve maliyetim ve fiyatını bildirir beyanı çinko veya emaye etiketler konacaktır. 51 Satılan etler tartıldıktan sonra ambalaj kâğıtlanna sanlarak her tarafı tamamen örtülü muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir. Etlerin kaba kâğıtlarla tartılması yasaktır. 52 Kasap dükkânlannda kıyma makinası bulundurulması mecburidir. Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Hazır kıyma bulundurmak yasaktır. 53 Başka yerde kesilip temizlenmiş olmak veya ayn bir dolap içinde bulunduımak şartı ile kasap dükkânlannda kümes hayvanlanda satılabilir. Ancak ayaklarının hazeri mafsalından kesilmiş olması lâzımdır. 54 Dükkân hergün yıkanacak tezgâh ve kütükler kıyma makinalan sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. 55 Pazar yerlerinde kasaplık edenler içi iyice çinko kaplı ve dışı yağlı boyalı tel kafes kullanılacaklardır. Artıklarla süprüntüleri koymak için ağzı kapalı madeni bir kutu bulunduracaklardır. Bunlannda kasap dükkânlarının etlere ait hükümlerine uymalan mecburidir. BAKKALLAR 56 Bakkallann tabi olacaklan sıhhî şartlar: a) Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmıyan kârgir dükkânlarda kurulacak ve sokak cepheleri camekânla örtülmüş olacaktır. b) Zeminleri yıkanarak temizlenebilen ve su geçirmez bir madde ile döşenmiş olacak ve yıkama sulan ızgaralı ve sifonlu deliklerle lağıma sevk edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3558

13 26 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 c) Her tarafı bol gündüz ışjğı ile aydınlatılacak ve açılıp kapanabilir pencereleri dışarıdan ince tel ile örtülmüş olacaktır. ç) Bütün malzeme nevi ve cinsine göre bir tasnife tabi tutularak yerden yüksek olarak yapılan hususi bölmeler raflar veya kompartımanlarda saklanacak ve mahiyeti itibariyle birbirlerini kirletebilecek olan maddeler birbirlerinden tamamen ayrı bulundurulacaktır. d) Soyulmadan yıkanmadan ve pişirilmeden yenilebilen maddeler toz ve sinek girmesine mani olacak surette hususi camekânlı yerlerde saklanacak ve bunlardan lü7um görülenler için ince tel ile örtülmüş havalandırma delikleri yapılacaktır. e) Her türlü temizlik maksadıyle bakkal dükkânlarında yalağı lağıma bağlı akarsu tertibatı bulunacaktır. f) Bakkal dükkânlarında sinek böcek fare bılunmasma mahal verilmiyecektir. g) Bakkalların daima temiz tutulan bir iş gömleği giymesi gerek şahsi temizliklerini ve gerekse dükkânının her tarafını tam bir temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecburidir. LOKANTALAR, AŞÇI DÜKKÂNLARI, KEBAPÇILAR ve İŞKEMBECİLER 57 Bu yerlerin tabi olacağı sıhhi şartlar: a) Yemek yemeye, pişirmeye, kaplan yıkamağa mahsus olmak üzere birbirlerinden ayrı en az üç kısımda teşekkül edecek ve her kısmın zemini yıkanabilecek veçhile su geçmez bir madde ile döşeli bulunacak ve zeminin münasip bir yerlerinde bir ucu mecraya bağlı ıskarah sifonlu delikler olacaktır. Bu dükkânların halen mevcut olanların mevcut yemek pişirme ve bulaşık yıkama yerlerinin zemini beton veya çini ile döşenmek şartı ile yalnız yemek yeme mahallerinin zeminlerinin tahta olmasına müsaade edilir. Bu ahşap zemin parke olmadığı takdirde muşamba ile örtülecektir. Kapların yıkanacağı yerlerde yemek pişirmeğe mahsus olan kısımların duvarlan zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans mermer veya çini gibi yıkanabilir bir madde ile kaplanmış olacaktır. Bulaşık mahalleri mermer veya dökme mozayik taştan olacak ve yıkanmış kaplann süzülmesi için oluklu bir kısım bulunacaktır. b) Dükkânîann ön tarafı bir camekânla kapalı olacaktır. Yenilecek şeylerin açıkta bulundurulması ve açıkta pişirilmesi ve vitrinlerinde pişmiş veya çiğ olarak yemek vesaire teşhiri yasaktır. Yemek yenilen salonda pişirilmiş olarak ateş üzerinde teşhir olunan yemeklere mahsus mahal tavana kadar bir camlı bölme ile salondan aynlmış olacak ve yemekler buradan bir pencere vasıtasıyla garsonlara verilecektir. Bu mahalle müşterilerin girmesi yasaktır. c) Kalaysız bakır tencere vesaire ile kırık kap bardak ve fincan kaşık çatal ve bıçak lekeli kirli kokulu örtü ve havlu ve bunlara benzer şeyler bulundurmak yasaktır. ç) Dükkânın münasip bir yerinde müşterilerin el yıkamalanna mahsus ve içi yemek yenen yerden görülmez bir yerde bulunacaktır. El yıkama yerlerindeki el havluları ufak kıtada ve bir defa kullanılacak şekilde olacaktır. d) Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sularla yıkandıktan sonra ayrıca kaynak sıcak sulardan geçirilecek kazan tencere tabak çatal kaşık bıçak gibi yemek edavaf. temiz raflarda ve dolaplarda saklanacaktır. Bütün servis tabaklan ve havluları peçeteler her müşteri için temizi değiştirilecektir. e) Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda abdeshane yapılmaz bu gibi mahaller dükkânın ayrı bir yerinde bu sıhhî şartlara uygun olacaktır. f) Ocak mahallinin üzerinde koku ve duman halinde her türlü intişarlan harice def etmek için aynca kafi genişlikte ve bir ucu binanın damından nihayetine veya daha yüksek mücaviri binanın damını geçen bacaya bağlı bir davlumbaz bulunacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3559

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: g) Tuzluk biber ve emsalinin ağızları muhteviyatın serbestçe serpilebileceği süzgeçti bir kapakla örtülmüş olması lâzımdır. Parmakla veya sair surette alınmak üzere açıkta tuz biber ve emsali bulundurmak yasaktır. h) Müsdahdeminin elbise vesairinin koymak üzere hususi bir soyunup giyinme odası veya münasip bir yerde bu maksatla kullanmağa elverişli elbise dolabı bulunacaktır. ı) Müşterilerin şapka ve manto vesairesini koymak üzere ayrı bir gardolap dairesi bulunmadığı takdirde yemek yenilen salonun münasip bir yerinde ve müşteri adedine yetecek surette elbise asacak tertibat bulunacaktır. j) İçerisinde yemek yeme mahallî bulunmayıp yalnız harice satmak üzere yemek pişirilen mahaller lokantaların ve aşçı dükkânlarının tabi olacakları şeraitin mutfak ve bulaşık mahalleri hakkındaki hükümlere tabidir. Is.) Gıda maddelerinin ayakta yenilip içildiği yerlerde kirli kapların yıkamp temizlenmesi için sıhhi şartları ihtiva eden ayrı bir bulaşık mahallî bulunacaktır.!) Balık köfte vesaire kızartarak ve herne surette olursa olsun seyyar aşçılık yapmak yasaktır. KAHVEHANE, ÇAYHANE, GAZİNO ve BİRAHANELER 58 Bu dükkânların haiz olacakları vasıflarla uyacakları hükümler şunlardır. a) Bu dükkânlar ve zeminleri parke veya muşamba döşenmiş veya tahta veyahut karasıman mozayik veya şap gibi bir madde ile döşeli olacak ve kargir zeminin münasip bir yerinde bir ucu lağıma bağlı sifonlu ve ıskarah bir delik bulunacakta. b) Masalar iskemleler kanepeler daimî bir temizlik içinde bulunacak ve masaların üzerleri mermer cam mozayik veyahut temiz örtülerle örtülmüş olacaktır. Kanepe ve sandalyelerin düz ve cilâlı tahtadan veya üzeri koraken veya mareken taklidi kolay temizlenir bir madde ile örtülmüş bulunması veya ince hasır olması şarttır. Lüks kahvehaneler ve pastahanelerle birahaneler ve gazinolar mefruşata ait bu kayıtlara ait değildir. c) Kahve çay pişirilen veya içki meze hazırlanan yerlerin zemini 1,5 metreye kadar duvarları her vakit yıkanabilecek veçhile su geçmez bir maddeden yapılmış bulunacak ve tezgâhın üzeride mermer cam veya mozayik kaplı olacaktır. d) Yağsız kirli kaplar şehir suyuna bu suyun bulunmadığı mıntıkalarda temiz olduğu sıhhiye heyetince tasdik edilmiş sularla doldurulan su depolarına bağlı bulunan akarsu ile yıkanacak ve bütün yıkantı suları lağıma gitmek üzere sifonlu deliklerle mecraya verilecektir. e) Yağlı kaplar evvela sodalı ve sabunlu sularla temizlendikten sonra kaynar temiz sudan geçirilmesi şarttır. Birahanelerde bulaşık ve yemek pişirme ve meze hazırlama yerleri lokantaların bu kısımlarına ait hükümlerine tabidir. f) Yıkanmış fincan bardak vesair kaplar ya her tarafı kapalı mazbut camekânlarla konacak veyahut temiz raflarda hususi mesnetlere takılarak ağızları yere dokunduıulmıyacaktır. g) Çatlak kınk fincan tabak bardak vesair kullanılması yasaktır. h) Bu dükkânların içinde berber bulundurmak yasaktır. Kapısı büsbütün dışardan olmak ve her tarafı iyice çevrilmiş dükkânlardan ayrılmış bulunmak şartı ile müsaade olunur. ı) Buralarda ayakkabı boyatmağa müsaade etmek yasaktır. j) Vasat havası koku ve duman birikmesine mahal bırakmadan daima temiz tutacak surette ve içerde oturanları ceryanlarla rahatsız etmiyecek tarzda muntazam hava değiştirecek tertibatı bulunacaktır. k) Birahanelerde ve meyhanelerde artık mezelerle içküer müşteriler kaldırılınca hemen bunlara mahsus kapalı kutuya boşaltılacaktır. Artık malzemelerin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3560

15 26 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ve içkilerin müşteriye verilmesi veyahut yukarıda yazıldığı üzere kutuya dökülmiyerek bir tarafa alıkonulması yasaktır. SEBZECİ VE YEMİŞÇİ DÜKKÂNLARI 59 Sebze veya meyva satılan dükkânlarda aşağıdaki şartlara uyulacaktır. a) Dükkânlar kargı r zenıinleriyle 1,5 metre yüksekliği kadar duvarları daima yıkanabilecek surette su geçirmez bir maddeden yapılmış olacak ve zeminin münasip bir yerinde ucu lağıma bağlı ıskaralı sifonlu bir delik bulunacaktır. b) Sebzeler ve meyveler ayrı ayrı olmak üzere temiz tutulan veya raflarda bulundurulacaktır. İçinde sebze veya meyve bulunan küfeler veya sepetler zeminde yüksekçe muhkem bir menset üzerine konacak. c) Pişirilmeden yenmesi mutat olan sebzeler ayrı ayrı raflara konulacaktır. d) Süprüntüler sebze ve meyve parçalan ağzı kapalı madenî kutularda toplanacaktır. e) Sebzelerin meyvelerin yıkanması vesaire için kullanılacak sular ancak şehir suyu ve\a temiz olduğu heyeti sıhhiyece kabul edilmiş olan sular olacaktır. SEYYAR SATICILAR 60 Seyyar olarak hertürlü gıda maddesi satabilmek için Belediyeden izin almak mecburidir. Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymağa mecburdurlar. a) Seyyar olarak : Kasaplık ciğer ve işkembe gibi satakatcılık tavukçuluk yapılması ve kullanılmış elbise eşya alım ve satımı yasaktır. b) Yıkanmadan pişirmeden soyulmadan yenebilecek şeylerde sinek etrafı kirletmeğe ve sulan akmağa müsait olan hertürlü maddeler her tarafı camekânla veya toz çöp sinek girmiyecek surette gayri kabili nüfuz bir madde ile örtülü ve daima kapalı vasıtaların içinde satılacaklardır. Buna aykırı düşen satışlar yasaktır. YATILACAK YIKANACAK TEMİZLENECEK YERLER 61 Oteller : a) Yeniden yapılacak olan otellerin her tarafının kargir olması mecburidir. Yalnız istirahat yerlerinin ve yatma odalarının zemini parke olabilir. Halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara tabidir. o) Tek yataklı odalarda adam başına en az (25) m. mikabı hava hacmi ve iki veyahut daha fazla yataklı yerlerde adam başına en az (15) m. mikap hava hacmini ihtiva edecek surette her odanın alabileceği yatak adedi tayin edilecek ve bu adet ücretle beraber odada kolayca görülebilecek bir yere bir levha ile asılacaktır. Odalarda DU adetten fazla karyola bulundurmak ve fazla ücret almak yasaktır. c) En az her on yatağa bir teneke isabet etmek üzere ve her katta kafi adette apdeslıaneleri olacak ve her apdesthanede akarsu musluklan bulunacak ve hela yıkama yalakları lağıma sifonla mermut olacaktır. d) Bütün süprüntüler ağzı kapalı madenî ve temiz kaplarda toplanacaktır. e) Bilumum otel han pansiyon ve bekâr odalarında Belediyece tasdikli (lüzumu kadar) tarife bulundurulacak ve bunlar müşterilerin görebilecekleri yerlerde asılacaktır. f) Otel han ve emsali gibi yerlerde merdiven başlannda yangın söndürücü vasıtalar bulundurulması mecburidir. g) Halen mevcut otel, pansiyon, han ve bekâr odaları (6) ay zarfında bu talimatname hükümleri dahilinde lüzumlu ve tadilleri yapmağa mecburdurlar bunu yapmıyanlar İslah edilinceye kadar kapatılır. HAMAMLAR 62 Şehirde yeniden umuma mahsus hamam yüzme havuzu açılması Belediyece edilecek sıhhi ve fenni şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Mevcut olan eski umumî hamamlar aşağıdaki şartlara göre İslah edeceklerdir. a) Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânla ayrılmış olarak mahsus bir şekilde yapılacak ve hücreler hararet hiçbir zaman (20) altına düşmemek üzere Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3561

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: lüzumunda ısıtılacaktır. Her hücrede soyunanlara kafi gelecek miktarda elbise asmağa mahsus vasıtalar bulunacaktır. b) Karavetler üzerine konulan şilteler kolay taşınır ve temizlenir şekilde olacaktır ve üzerinde mutlaka her müşteri için değiştirilecek beyaz ve temiz örtüler bulunacaktır. Ot ve saman minder yastık kullanmak yasaktır. Terlikler ve nalinler temiz olacaktır. c) Döşemesi ahşap olan bütün soyunup giyinme yerleriyle merdivenler ve koridorlara muşamba döşenecektir. d) Her türlü süprüntüler ve döküntüler ağzı kapalı madeni kovalarda toplanacaktır. e) Hamam takımları mutlaka her müşteri için değiştirilecek ve kullanılmış olanlan sabunlu sodalı su ile kaynatılıp yıkanıp kurutulduktan sonra ütülenecektir. Kirli yıpranmış yırtılmış takımlar kullanmak yasaktır. BERBER DÜKKÂNLARI 63 Berber dükkânları diğer maksatlarla kullanılan yerlerle doğrudan doğruya alakası olmıyan binalarda tesis edilecektir. a) Dükkânların zemini su geçmez bir madde ile döşeli olacak ahşap olanlannki muşambalanacaktır. Duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar ya aynı şekilde döşeli veya yağlı boya ile boyanacaktır. b) Bu dükkânların sokağa bakan yüzleri camekânlı olacak ve bu camekânlann alt kısmı içerisi dışardan görünmiyecek şekilde camlan buzlandınlacaktır veya perdelenecektir. c) Masaların üzeri mermer mozayik çini gibi münasip bir madde ile döşenmiş olacak koltuklar kanapeler her vakit kolayca temizlenebilecek surette mereken ve bezlerinden biriyle döşeli bulunacak iskemlelerin her tarafı cilâlı tahtadan yapılacaktır. d) Dükkânda şehir suyu olmıyan yerlerde temiz olduğu heyeti sıhhiyece tasdik edilen sularla doldurulmuş depolara bağlı akarsu olacaktır. Bütün kirli sular sifonlu yalaklarla doğrudan doğruya lağıma sevkedilecektir. Saç sakal kınntılanyla hertürlü süprüntüler ağzı kapalı madeni ve temiz kapta toplanacaktır. e) Berber dükkânında başka bir sanat yapmak veya levanta kolanya ve bordro gibi tuvalete mütallit eşyadan başka birşey satmak ve -başka işlerin görüldüğü dükkânlarda berberlik yapmak yasaktır. f) Berberler çalışırken uzun beyaz bir gömlek giyecekler her çalışmadan evvel ve sonra ellerini sabunlu su ile yıkayacaklar, gerek şahsi temizliklerine ve gerek dükkân içindeki herşeyin temizliğine dikkat edeceklerdir. g) Hertürlü levazım gayet temiz olacak ve havlular her defa kullanıldıktan sonra kaynatılıp yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. h) Bütün traş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve bordrolar her müşteriye ayrı ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve birkere kullanılan pamuklar derhal atılacak. ı) Traş ederken ustura üzerinden biriken kıl ve sabun parçalan hususi ince kâğıtlarla veya razörlerle temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve buna benzer şeyler kullanmak yasaktır. j) Ustura, makina makas gibi şeyler ve hususi kuru hararet firınlannda veya her traşta evvel ya evvelden geçirmek veyahut % 34 likrol veya lizon mahlülüne batırılarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullanmak yasaktır. Tarak ve fırçalar kınk dökük kısımlan olmıyacaktır ve sık sık sabunlu su ile yıkanacaktır. k) Traş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları heryer defasında ayrı ayrı temiz bir kâğıt ile örtülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3562

17 26 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 17 1) Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri de yukarıdaki şartlara tabi olup buralarda kullanılacak alet cihazların teknik vasıfları Belediye fen heyetinin müsaade ve mürakabasına tabi olup bunlar müşterilere zarar vermiyecek surette sıhhî ve fennî esaslara uygun olarak tatbik edilecektir. UMUMÎ ÇAMAŞIRHANELER 64 Yeniden açılacak umumî çamaşırhaneler Belediyece tespit olunacak sıhhî ve fennî evsaf ve şeraite göre yapılacaktır. Halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara uyacaklardır. a) Ütü, kurutma kazan yıkama ve amelenin elbise koyduktan yemek yedikleri yerlerin birbirinden tamamen ayrı bulunacaktır. b) Çamaşırhanelerin her tarafının zemini ve zeminden (2) metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanabilir şekilde su geçmez maddelerden olacak ve bütün sular hiç birikinti yapmadan üzerine kapalı kanallarla ıskaralı ve sifonlu deliklerle lağıma akıtılacaktır. c) ' Çamaşırhanelerde usulen gelen buhar vesaire aspiretörler mücehhez hava değiştirme tertibatı veyahut hususi fenni tesisat vasıtalarıyla derhal izale edilecektir. d) Her çamaşırhanenin biri kirli çamaşır kabulüne, diğeri temiz çamaşır teslimine mahsus ayrı ayrı iki odası bulunacaktır. e) întani hastaların çamaşırlarını dezenfeksiyon merkezlerinde temizlemeden çamaşırhaneye kabul etmek yasaktır. Uvzi mahsulat ile kirlenmiş çamaşırlar % 4 krazilsedik havuzlarında en aşağı 6 saat bırakıldıktan sonra yıkanacaktır. FABRİKALARLA İMALÂTHANELER ve KÜÇÜK SANAT MÜESSESELE RİNDE ARANILACAK SIHHİ ŞARTLAR 65 Şehir dahilinde büyük küçük her türlü sanat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri Belediyenin müsaadesine tabidir. Açılacak bütün sanat müesseseleri Hıfzısıha Kanununun icaplarına ve kanuna zey olarak reşolunan (Müesseselerin sınıfları cetvel) indeki vasıflarına göre muamele yapılmak üzere evvela kurulacakları yerleri Belediyeye tetkik ettirilecek bu yerlerde çalışmalannda bir mahzur bulunmadığı anlaşıldıktan sonra Belediyece gösterilecek sıhhi ve fenni şartlara göre inşaa ve tesis olunacaktır. Bu muameleyi yaptırmadan ruhsatsız olarak inşa edilen müesseselerin faaliyetlerine müsaade edilmez. a) Bütün sanat müesseseleri gerek tesislerinde ve gerekse faaliyetlerinden dolayı içinde çalışanlar ve muhitinde çalışanların sıhhat ve istirahatlarını bozmıyacak şartlarda yapılacaktır. Bu zararın mevcut olacağı anlaşılan yerlerde bu kabil müesseselerin kurulmasına müsaade edilmez. b) Sanat müesseselerin faaliyetlerinden hasıl olan duman, koku, gaz ve toz gibi intişarlar gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse civarında yaşayanları rahatsız etmiyecek şekilde fennin emrettiği bütün tedbirler alınarak izale edilecektir. c) Sinek ve diğer haşeretlerle farelerin yaşayıp toplanmasına müsait bulunan müesseselerin pencere ve kapılan ve diğer ışık yerleri ince tel ile korunacak ve fare girmesine müsait bulunan delik kapatılacak veya ıskara tarzında kapaklarla örtülecektir. NAKİL VASITALARI 66 İnsan taşıyan her türlü nakil vasıtaları inşa tarzının 12/1/1961 gün ve 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Trafik Kanunu ile Trafik Tüzüğünün teknik şartlanna haiz olmaîan şarttır. Hertürlü nakil vasıtalarının tesisat veya mefruşatının tam bir temizlik içinde bulunması mecburidir. Camlan kırık ve döşeme oturma yerleri yırtık veya harap olrnuş veyahut içinde tahta biti, bit ve pire gibi haşeretler bulunan vasıtalann insan nakli için kullanılması yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3563

18 Sayfa. 18 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: KAPALI SINAMA, TİYATRO vé BENZERLERİ YERLER HAKKINDA UMUMÎ SIHHÎ HÜKÜMLER 67 Sinema ve tiyatrolar tamamıyla kargir binalarla yapılacak yangın tehlikesine karşı veya seyircilerin kolay ve çabuk boşaltılabilmeleri için gerekli taksimatı ve emniyet tedbirlerini ihtiva edecektir. Bu gibi yerlere giriş ve çıkış yerlerinin tamamıyla ayn olması mecburidir. a) Bütün kısımlarının zemini mozayik, ksılet çimento şapı gibi münasip kargir bir madde ile döşenmiş olacaktır. b) Oturma yerleri seyircilerin perde veya sahneyi tamamıyla serbest ve rahat görebileceği tarzda tertiplenecek ve bu yerler her şahıs için koltuklarda 0,50x0,50 ve tahta sandalyalarında 0,40x0,40 vüratinde olacaktır. c) Localar haricindeki bütün koltuk ve sandalyalar sabit olacak ve oturma yerlerinin ön kenarı ile öteki sıranın arka kenarı arasında en aşağı 030 metre serbest mesafe bırakılacaktır. d) Seyircilerin oturduğu en ön sıra ile sinama perdesi arasında en az 5 metre serbest bir mesafe bulunacaktır. e) Sinama ve tiyatroların her tarafı kışın 18 den aşağı düşmiyecek ve (22) yi geçmiyecek surette ısıtılacaktır Merkezi tensin bulunmıyan yerlerde kullanılacak sobanın bu şartı temin edecek surette konulması ve soba etrafının amyant bir siper ile çevrilmiş olması ve bu salona gaz ve duman intişar etmemesi lâzımdır. f) Sinama ve tiyatrolarda kadın ve erkekler iki ayn olmak üzere seyircilere yetecek adette abdeshane ve lavoba bulunacaktır. g) Kapalı sinama ve tiyatrolarda sigara içmek yasaktır. h) Sinama ve tiyatrolan idare edenlerin Belediyece tespit edilecek fasılalarla umumî dezenfeksiyon yaptırmalan mecburidir. ÎŞ ve SANAT ERBABININ SIHHİ MUAYENESİ 68 Her türlü sıhhî muayene neticeleri muayene edilenlerin sıhhat cüzdan veya vesikalanna Belediyece kayıt ve tescil olunur. 69 Sıhhî muayene cüzdam bulunmıyan veyahut bu muayenelerin zamanında yaptınlmamış olan işçilerin çalıştınlması ve iş sahipleri tarafından çalıştınlması yasaktır, işçilerin muayenelerinin vaktinde yaptırılmasından müessese sahipleri sorumludur. CENAZELER MEZARLIKLAR 70 Şehir ve kasabalarda insan ölülerinin yıkanma, kefenlenmesi, nakli ve gömülmesi hakkında umumî Hıfzıssıha Kanununun bu hususdaki hükümleriyle bu Kanunim 230 nou maddesi mucibince yapılmış hususi talimatname maddeleri ve numaralı mezarlıklar nizamnamesi ve bu nizamnamenin 8. nci maddesi mucibince dahiliye ve sıhhat vekâletlerince yapılmış talimatname hükümleri tatbik olunur, HAYVAN LEŞLERİNİN ÎMHAS1 71 Hertürlü hayvan leşleri Belediyece ayrılan hususi hayvan mezarlığına gömülecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşlerini gömmek veya bunlan açıkta olarak herhangi bir yere bırakmak yasaktır. 72 Bu talimatnamenin emir ve yasak lüzumlarım yerine getirmiyenler hakkındaki hususi kanunlarda ayrıca bir ceza veyahut değilse (Umumî Belediyeye mütea'lik ahkami cezayi kanununu tadil eden 15/5/1930 tarih ve 1608 numaralı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı olan 50. liraya kadar hafif para cezası ile 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanatı yapmaktan men) cezası verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa i 3564

19 36 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 YARGı BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığından : Esas No : 3473 Karar No: YARGITAY İLÂMI Mahkemesi: Gerede Asliye Hukuk Hâkimliği Tarihi : 8/4/1976 No.su : 1976/10T7-9Wıl65ı Davacı : Durmuş Ali Hazer* Davalı : Nüfus İdaresi Yaş kaydının düzeltilmesine dair olan Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/4/1976 gün ve 107//165 sayılı temyiz edilmeden kesinleşmiş ilâmı kanuna aykırı bulunduğundan usûlün 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması C. Başsavcılığının 27/4/1977 tarih 20 Hukuk sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla dosya incelenip gereğ: görüşüldü: Davacı, oğlu Necmettin'e velâyeten Babası Durmuş Mi Hazer, Necmettin'in doğum tarihinin 3/4/1963 den 3/8/11963 olarak düzeltilmesi için 1U/3/1976 tarihinde dava açmıştit. Dosyadaki belgelerde yaşı düzeltilmesi istenilen Neomett'n Hazer hakkında 2/7/19T4 tarihinde Altındağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda C. M. U. K. nun 255. maddesi uyarınca davarım görülmesine Gerede Asüye Hukuk Mahkemesi görevli değildir. Sonuç : Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/4/1976 tarih ve 107/165 sayılı kararının C. Başsavcuiğımn teblğnamesi veçhile usûlün ^427. maddesi,gereğince kanunî neticesi saklı kalmak kaydiyle yukarda yazılı sebepten kanun yararına (Bozulmasına) ve gereği yapılmak üzere dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 10/5/1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. YARGITAY İLÂMI E. No: (1977/1304 K. No: 1977/,148S Mahkemesi: Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliği. Tarihi: S/l'l/1975ı No. su: 1975/ /202 Davacı: Sevim Şaban'a velâyeten Nurettin Sahan. Davalı: Nüfus İdaresi. Mahallî Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı kayıt tashihi davasına dair karar C. Savcısı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Sevim Sakalım cins kaydının düzeltilmesine dair Çayırlı Asl'ye Hukuk Mahkemesinin 5/111/1976 tarih ve Esas 1975^133, Karar 19715/202 sayılı ve bu defa yapılan tebligat üzer ne temyiz edilmeden kesinleştiği anlaşılan ilâmı kanuna 'aykırı bulunduğundan usulün 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması C. Başsavcılığının 1/11/1976 tarih ve Hukuk 42 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla dosya incelenip gereği görüşülüp düşünüldü: Yargı BolOmû Sayfa: 1027

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1977 Sayı: sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesine göre yaş, ad ve diğer kayıt düzeltme davalarımda C. Savcısının duruşmada bulunması zorunlu olduğu halde kanunun bu numune uyulmayarak C. Savcısı hazır bulunmadan davanın bakılıp hükme bağlanması anılan kanun hükmüne aykırı ve C. Başsavcısının kanun yararına bozma isteği bu bakımdan yerinde görülmüştür. SONUÇ: Çayırlı Asliye Hukuk Mahkemesinin 5/11/1975 tarih ve 183/202 sayılı kararının C. Başsavcılığının teblignamesi veçhile usulün 427. maddesi gereğince kanuni neticesi saklı kalmak kaydie yukarda yazılı nedenlerle kanun yararına (Bozulmasına) ve dosyanın gereği yapılmak üzere C. Başsavcılığına gönderilmesine, 24/2/1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARI Adalet Bakanlığından : 'Ağustos 1977 sonuna kadar sürelerini bitirip, Yüksek Savcılar Kurulunca yükselmelerine karar verilen cumhuriyet savcı ve yardımcıları le bu sınıftan sayılanlara ait! sıra defteri Hâkimler Kanununun 5437 sayılı Kanunla değişen 40 ıncı maddesinin son metni gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sıra No. SAVCILIK SINIFI 2 nci Derecede Mümtazen Yükselmeğe Lâyık Olanlar Sicil No. Adı ve Soyadı Memuriyeti ıl Tarık Tüzün ıc. Başsavcı Yardımcısı Özer Gürbüz Bafra C. Savcı Yardımcısı Ziyaettin Özkanlı Ankara C. Savcı Yardımcısı Yılmaz özy'ğit Sinop C. Savcı Yardımcısı Rasim Sakallı Çarşamba C. Savcı Yardımcısı Ziya Coşkunoğlu Bolvadin C. Savcısı Alaattin Yaman Düzce C. Savcı Yardımcısı Atilla Yereli Hakkâri C. Savcısı li Necmi Ümiter (Tokat C. Savcı Yardımcısı Ahmetı Yener Bediz Kırklareli C. Savcı Yardımcısı 11 '16025 Oktay öçer Burhanye C. Savcı Yardımcısı 12,16015 Erdoğan Yakıcı Burdur C. Savcı Yardımcısı Salih Necati İyigün Ordu C. Savcı Yardımcısı Erdem Okan Kozan C. Satvcı Yardımcısı Mehmet Yavuz Denizer Torbalı C. Savcı Yardımcısı Hasan Fahri Baykan Ünye C. Savcı Yardımcısı İT Şenol Aıyter Keskin C. Savcı Yardımcısı 2 nci Derecede Tercihin Yükselmeğe Lâyık Olanlar Ahmet Seyfettin Erdem Adalet Müfettişi Ertuğrul Erol Bolvadin C. Savcı Yardımcısı 3 (16318 Hüseyin Gönül Karamürsel C. Savcı Yardımcıs Recep Süer Uşak C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Köseyener Gaziantep C. Savcı Yardımcısı Ali Baykal İzmir C. Savcı Yardımcısı Yargı Bölümü Sayfa : 1028

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisi Kararı: 27/02/1976 Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı meclis kararı ile 14. ve 18. maddede değişiklikler yapılmış. İşbu (Konya Belediyesi,

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 22 MART 1976 PAZARTESİ KANU N KARARNAMELE R

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 22 MART 1976 PAZARTESİ KANU N KARARNAMELE R T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 22 MART 1976 PAZARTESİ Sayı: 15536 KANU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 133)7 Ekim 1920 YönetimveYazıİşleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 21 Şubat 1978 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 21 Şubat 1978 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıİşleriiçin Başbakanlık NeşriyatveMûdevvenat 21 Şubat 1978 Genel Müdürlüğüne SALI başvurulur. Sayı : 16307 YÜRÜTME VE ÎDARE

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173) 1088 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 3 EYLÜL 1968 SALI KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 3 EYLÜL 1968 SALI KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim, ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 3 EYLÜL 1968 SALI Sayı: 12991 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 17 Ekim 1977 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 17 Ekim 1977 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yom isleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Cemimi Müdürlüğüne 17 Ekim 1977 PAZARTESİ Sayı : 16087 başvurulur*

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ-FENNİ ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ-FENNİ ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ-FENNİ ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Plân Komisyonu rapora. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Plân Komisyonu rapora. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Dönem : 1 Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 306 Y a e ^ Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c)

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK KDV VE ÖTV İNDİRİMİNDE SüRE UZATIMI YAPILDI SAYI 2017/60 ÖZET Bakanlar Kurulunca ÖTV ve KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 ÖZET: KDV ve ÖTV oran değişiklikleri. KDV VE ÖTV ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ: 16 Haziran 2009 tarihli ve 27260 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15081

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Tarih : 04.02.2017 No : 2017/ 25 Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Nisan 1981 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Nisan 1981 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 17 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17313 YÜRÜTME VE

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/084 Ref: 4/084

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/084 Ref: 4/084 SİRKÜLER İstanbul, 12.05.2017 Sayı: 2017/084 Ref: 4/084 Konu: MOBİLYA TESLİMLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜK ORANLI KDV UYGULAMASI İLE BEYAZ EŞYA VE BAZI KÜÇÜK EV ALETLERİNİN TESLİMLERİNE İLİŞKİN SIFIR ORANLI ÖTV

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı