*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

2 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc l k taraf ndan bafllat lan kampanya çerçevesinde bir araya getirilen Kaypakkaya y ve mücadelesini anlatan Tohum, Seçme Yaz lar, Saklanmaya Çal fl lan bir Meflale ve Ser Verip S r Vermeyen Komünist Önder brahim Kaypakkaya Hayat ve Mücadelesi isimli kitaplar Umut Yay mc l k Bürolar nda 4 kitab n kampanya fiyat : 35 YTL

3 3 SUNU Merhabalar, Bu say m zda farkl flehirlerden YDG li arkadafllar m - z n alanlar nda gerçeklefltirdikleri pratikleri yans tan çok say da habere ve yoruma yer veriyoruz. Bu haberlerde bir süredir ivme kazanan hareketlili imizin ve sistemin artan sald r lar n n örneklerini görmek ve deneyim paylaflmak mümkündür. Üniversitelerde yasaklanan, engellenen ancak srarla örgütlenen flenliklerle, faflist sald r larla, eylemlerle 1 May s n hareketlili i ay boyunca hissedildi. Bununla beraber brahim yoldafl flahs nda May s flehitlerinin anmalar n n da önemli bir gündem maddesi haline geldi ini, az msanmayacak bir kitlenin anmalarda bulufltu unu söyleyebiliriz. Yaz dönemiyle birlikte okullar kapansa da s n f mücadelesi tatil vermemektedir. Özellikle iflçi s n f n n hareketlili inin yaz boyunca sürece ini öngörmek mümkündür. Tuzla tersanelerinde iflçilerin mücadelesi baflta olmak üzere, Sakarya da lastik iflçilerinin, Yörsan iflçilerinin, Desa iflçilerinin grevleri devam etmektedir. Yine özellikle kurakl n da etkisiyle köylülü ün durumunun daha da kötüleflti i ve tepkinin yükseldi i bilinmektedir. Köylü eylemleri de birçok alanda gerçekleflmektedir, daha da gerçekleflecektir. Yaz döneminde birçok ilde yoksul mahallelere yönelik y k m sald r lar da yeniden Ç D E K L E N - R syan her tarafa yay! brahim Kaypakkaya anmalar Üniversiteler Sosyal Forumu Özgür Okul Forum Ufuk Haluk Zorusevmez Genç Kad n gündemleflecektir. Bu anlam yla yaz döneminde iflçiemekçi mücadelelerinin içinde yer almak, emekçilerden ö renmek mücadelemizin geliflimi aç s ndan oldukça önemlidir. Bu say m zda elimize ulaflmad ndan kaynakl Denge Ciwane köflesine yer veremiyoruz. Yine yer s k nt s ndan kaynakl Bellek köflemizi de yay mlayam yoruz. May s say m zda genifl yer verdi imiz ve dosya fleklinde yay mlad m z 68 süreci ile ilgili yaz lara bu say m zda da yeni yaz larla yer vermeye devam ediyoruz. 68 hareketinin en önemli sembollerinden Che yi ve Meksika daki ö rencilere yönelik katliamla, 68 sürecinin etkisiyle özellikle müzikte yaflanan geliflmelere de inen yaz lar n ilgi çekece ini düflünüyoruz. 68 süreci ile ilgili tarihsel anlat mlara önümüzdeki say larda da devam edece iz. Bu say m zda ayr ca satranç üzerine yeni bir yaz dizisine de bafll yoruz. Satranç köflemizin de ilgi çekece ini umuyoruz. Nisan say s nda sayfalar m zda yer verdi imiz DGH elefltirisine DGH l arkadafllar m z internet sitelerinden cevap verdiler. Bu say m zda bu cevap üzerinden yeni bir yaz yla polemi e katk da bulunmay amaçl yoruz. Bu tart flmalar n devrimci saflarda dayan flman n geliflmesine hizmet etmesi aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz ve do ru ele al nd takdirde verimli sonuçlar do uraca- na inan yoruz. Önümüzdeki say da görüflmek umuduyla tüm okurlar m za devrimci faaliyetlerinde baflar lar diliyoruz. - Kolektifin Sesi Gençli e Notlar BM Gençlik Raporu üzerine DGH n elefltirisine cevap Satranç Komünist Ustalardan ö renelim Che Meksika da ve Müzik UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. 75/2, B 366 Topkap / stanbul Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH., TURGUT TEMELL CAD., BARIfi fi HANI. NO: 3 NO: 94 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Gelece imizi ellerimize almak için örgütlenelim! Gerek dünya genelinde gerekse de ülkemizde ifller egemenlerin istedi i gibi gitmemektedir. Petrol fiyatlar ndaki art fl, g da krizi, yoksul ülkelerde bariz flekilde ortaya ç kan açl k ve geliflen kitle hareketlili i ve patlayan isyanlar, ilan edilen iflaslar, aç klanan zararlar emperyalizmin yönetememe krizini göstermekle birlikte insanl k ve do a üzerinde gerçeklefltirdi i y - k m sebebiyle tüm dünyay mahva sürükledi ini bizlere daha net verilerle göstermektedir. Emperyalizme göbekten ba l olan ülkemizdeki hakim sistemin emperyalist merkezlerden gelen s cak para ak fl üzerine yerlefltirdikleri ekonominin kaygan zemininin en ufak bir olumsuz harekette en yüksek refleksi vermesi de egemenlerin fliddetinin artmas - na temel oluflturmaktad r. Sistemin krizinin derinleflmesine paralel flekilde bask c yönünün de artt na ve sald r lar n daha pervas z flekilde gerçeklefltirildi ine tan k olmaktay z. 1 May s ta Taksim Meydan n 20 bin polis, 2 bin jandarma ve binlerce gaz bombas yla, panzerlerle koruyan, devrimcilere, emekçilere azg n bir flekilde sald ran devletin bask - c l n yaln zca eylemlerdeki tavr yla ölçmek mümkün de ildir. Son dönemlerde gazetelerde eksik olmayan haberler aras na giren ve kan ksamam z n istendi i konu devletin kolluk kuvvetlerinin halka yönelik uygulad fliddetteki art fl ve sergiledi i pervas z tutumdur. AB üyeli i ad alt nda demokratikleflme yalanlar yla bir süre gözlerin önünden çekilen ve gündemden düflürülmeye çal fl lan polisin iflkenceci yönü art k hiçbir gizlemeye gerek duyulmadan aç kça sergilenmektedir. Kürt oldu u, Kürtçe konufltu u için karakola çekilip sorgusuz sualsiz iflkenceye al nan gençlerin yan s ra doktor, avukat, ö retmen gibi mesleklerini yerine getirmeye çal - flanlara ya da yoldan geçen vatandafla herhangi bir nedene gerek görmeden sergilenen polisin tehditkar yaklafl mlar ve uygulanan fliddet, toplum genelinde yarat lmak istenen korku ortam n n bir sonucu olarak ortaya ç kmaktad r. Sistemin halk düflman yüzünün daha bariz görüldü ü bu dönemde güvenlik önlemi ad alt nda baflvurulan fliddetin amac halk n sinmesini, korkmas n sa lamak, gün geçtikçe artan huzursuzlu un yarataca sonuçlar n büyümesini engellemektir. Gerek dünya genelinde gerekse de ülkemizde ifller egemenlerin istedi i gibi gitmemektedir. Petrol fiyatlar ndaki art fl, g da krizi, yoksul ülkelerde bariz flekilde ortaya ç kan açl k ve geliflen kitle hareketlili i ve patlayan isyanlar, ilan edilen iflaslar, aç klanan zararlar emperyalizmin yönetememe krizini göstermekle birlikte insanl k ve do a üzerinde gerçeklefltirdi i y k m sebebiyle tüm dünyay mahva sürükledi ini bizlere daha net verilerle göstermektedir. Emperyalizme göbekten ba l olan ülkemizdeki hakim sistemin emperyalist merkezlerden gelen s cak para ak fl üzerine yerlefltirdikleri ekonominin kaygan zemininin en ufak bir olumsuz harekette en yüksek refleksi vermesi de egemenlerin fliddetinin artmas na temel oluflturmaktad r. Özellikle do algaz, petrol, g da ve ulafl ma ard ard na gelen zamlar, artan iflsizlik, yoksulluk ve kurakl k yükselen hoflnutsuzlu u ve gelece e yönelik artan kayg lar tüm halka göstermektedir. Bunun sonucunda köylülerin Ege de ve T. Kürdistan nda gerçeklefltirdi i eylemlerin artarak ve kitleselleflerek devam edece ini öngörmek mümkündür.

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Yine iflçi s n f n n hareketlili i de sistemin müdahaleleriyle ve sendikalar n iflbirlikçi tutumlar yla engellenebilecek durumda de ildir. 1 May s n ard ndan derin bir sessizli e gömülen ve stihdam Paketine hiçbir tepki göstermeyen sendika konfederasyonlar n n SSGSS ve 1 May s üzerinden geliflen hareketlili i engelleme çabas sonuçsuz kalacakt r. Haziran ay n n bafl nda Sakarya da greve ç kan 4 bin lastik iflçisi bu dönemdeki en kitlesel iflçi eylemini gerçeklefltirmektedir. Yine Düzce de Deri- fl önderli inde greve ç kan DESA iflçilerinin jandarmalar n sald r lar na ra men mücadelelerini sürdürmeleri oldukça önemlidir. Bununla birlikte 1 May s n ard ndan s n f mücadelesinin oda haline gelen Tuzla Tersanelerindeki mücadele de oldukça de erlidir. Sistemin iflçi düflman yüzü, sermayenin sadece kâr ön plana ç karan yaklafl m sonucu çok basit ifl önlemlerinin bile al nmad tersanelerde tafleron sisteminin sonucu daha da derinleflen sömürü, iflçilerin yaflamlar n kaybetmeleriyle, ifl kazalar nda sakatlanmalar yla sonuçlanmaktad r. Patronlar n ve hükümetin kazalar n, ölümlerin sürece ini aç kça ilan ederek meydan okumalar, önlem almaktan kaç nmalar, iflçileritafleronlar sendikaya karfl k flk rtmaya çal flmalar yetmezmifl gibi kolluk kuvvetleri de iflçilerin hak mücadelesine vahflice sald rmakta ve en ufak direnifle, tepkiye tahammül edememektedir. Dizginsiz sömürünün, bask n n ve iflçi düflmanl n n örneklerinin aç kça sergilendi i tersanelerdeki mücadeleyi her alanda sahiplenmek, desteklemek ve gündemi iflçilerin lehine çevirebilmek için her alan m zda çaba harcamak oldukça önemlidir. Ülkenin her taraf ndan gelen iflkence haberleri, evlere yönelik gece bask nlar devrimci demokratik harekete yönelik artan ilgi ve talebi daha bafl nda engelleme amac yla gerçekleflmektedir. Devletin en büyük korkusu devrimci mücadelenin geliflmesi, düzene tehdit oluflturan s n fsal ve ulusal talepli mücadelelerin efl güdümlü ve dayan flma içinde büyümesidir. Bunu en son 18 May s ta brahim yoldafl n anmalar na devletin yaklafl m ndan görmek de mümkündür. Özellikle Çorum a mezar bafl na anmaya giden kitleye yap lan muamele sistemin brahim yoldafla yaklafl m n bariz flekilde göstermektedir. Anmaya kat lanlar n çoraplar na kadar aranmas ve jandarman n sergiledi i sald rgan tav r, daha öncesinde 1 May s ta brahim yoldafl n resminin oldu u Partizan flamalar na polisin gösterdi i tahammülsüzlük Kaypakkaya n n fark - n, de erini, düflüncelerinin ve düflüncelerine hayat veren yoldafllar n n sistem aç s ndan kabul edilemez oluflunun en bariz örneklerini bizlere göstermektedir. Son süreçte egemenlerin kendi içlerinde keskinleflen ç kar çat flmalar n n sonucunda medyaya yans yan haberlerden de anlafl laca üzere devlet önleyemedi i krizden sa salim ç kabilmek için önlemlerini almaya çoktan bafllam flt r. M T yetmezmifl gibi Emniyet in ve Jandarman n da tüm halk n telefonlar n dinlemeye ve kaydetmeye bafllamas, internetten takibin yo unlaflmas ve tüm bunlar n teröre karfl devletin bekas için yap ld n n aç klanmas bizler aç s ndan flafl rt c de ildir. Medya üzerinden gerilla mücadelesine ve devrimcilere yönelik uygulanan yo un psikolojik sald r, yükseltilen flovenist propaganda, özellikle devrimci ö rencilere ve Kürtlere yönelik teflvik edilen faflist sald r lar devletin temel gündemini bizlere göstermektedir. Ancak faflist sald r lara sessiz kal nmamas, birçok flehirde kitlesel ve militan cevaplar n verilmesi, operasyonlara karfl n gerillan n baflar l taktik sald r lar n n engellenememesi devletin iflinin hiç de kolay olmad n, keskinleflen s n f mücadelesinin bu türden önlemlerle bo ulamayaca n bir kez daha ilan etmektedir. Egemen s n flar n engelleyemedi i siyasi ve ekonomik krizin derinleflmesi gerçe i kendi içindeki farkl ç kar gruplar aras ndaki çat flmalar n da keskinleflmesine sebep olmaktad r. AKP ye aç lan kapatma davas n n ard ndan CHP nin ve üst düzey bürokrasinin artan telefon dinleme-takip edilme flikayetleri, gazetelere s zd r lan özel görüflmeler ve deflifre edilen planlar faflist devlet gelene inde yer edinen her yol mübaht r anlay fl n n örneklerini ortaya ç karmaktad r. Kendi içlerinde bu kadar pervas zca çat flanlar, birbirlerinin planlar n bozmak için kendi yasalar n dahi hesaba katmayanlar n ortak düflmanlar olan emekçilere, Kürtlere karfl nas l pervas zlaflabileceklerinin örne ine tarihimizde s kça rastlamaktay z. Bu devran n böyle devam edemeyece i aç kt r. Gerek emperyalizm gerekse de ülkemizdeki faflist sistemin yaflam m z ve bir bütün olarak dünyay yaflanmaz hale getirmek için ellerinden geleni yapmaktad r. Buna dur demenin yolu devrimci mücadeleyi yükseltmek, ezenlerin/sömürenlerin/bask c lar n iktidar n alafla etmektir. Bunun için de örgütlenmek ve halk özellikle de halk gençli ini çeflitli örgütlenmeler içinde birlefltirmek zorunluluktur. Bunun için koflullar her geçen gün daha da uygun hale gelmektedir. Yeter ki örgütlü duruflumuzda, devrimci ilkelerimizde ve de erlerimizde net dural m, halka büyük bir sevgi ve güvenle gidelim. Gelece imizi karartanlara karfl gelece in ellerimizde oldu unu gösterelim.

6 6 Amed Diyarbak r da 68 Hareketinin 40. y l dolay s yla May s flehitlerini de konu alan çeflitli etkinlikler gerçeklefltirildi. Bizler de YDG olarak tart flma ortam n n da yarat ld e lenceli bir piknik gerçeklefltirdik. Piknikten önce May s flehitlerini ve 68 Hareketini ele alan bildiri haz rlay p üniversitede yayg n da t m n yapt k. Bütünlük sa lanmas amac yla da tart flmalar m z piknik yaparak sürdürdük. Piknikte yeni yüzlerin olmas pikni e ayr bir olumluluk katm flt r. Pikni i türkülerle sonland rd k. Amed YDG Yeni Demokrat Gençlik brahim yoldafl yafl yor... bir kat l m gerçekleflti. Sabah n erken saatlerinden itibaren okulun etraf nda ciddi bir polis ablukas oldu u halde etkinlik brahim yoldafl ve Dörtler nezdinde tüm devrim flehitleri için sayg duruflunda bulunulmas yla bafllad. Ard ndan Komünist önder brahim Kaypakkaya n n Türkiye devrimci hareketindeki önemi ve mücadele yaflam, Mahmut Zengin, Eflref Any k, Ferhat Kurtay, Necmi Öner in Diyarbak r Zindanlar ndaki direniflleri anlat ld. Sinevizyon gösterimi ile devam eden etkinlik fliir ve müzik dinletisiyle son buldu. Ankara Üniversitesi YDG Adana Komünist önder brahim Kaypakkaya y katlediliflinin 35. y l nda örgütledi imiz bir etkinlikle and k. 1 Haziran Pazar günü saat 14 de bafllayan etkinli imize ÇHKM, Al nteri, DHP ve Kurtulufl destek verdi. Etkinli- imiz komünist önder brahim Kaypakkaya n n flahs nda tüm devrim flehitleri için yap lan sayg durufluyla bafllad. Ard ndan brahim Kaypakkaya n n hayat n ve mücadelesini konu alan bir yaz yla devam edildi. Yaz n n okunmas ndan sonra yine YDG li bir arkadafl m z bir fliir okudu. Ard ndan Adana YDG Kültür Sanat Komisyonunun haz rlad - sinevizyon gösterisi yap ld. Sinevizyon gösteriminin ard ndan etkinli e k sa bir ara verildi. 2. k s mda etkinli imiz bir arkadafl m z n haz rlad Umut adl hücreleri konu alan tek kiflilik tiyatro gösterisi ile bafllad. Adana YDG bünyesinde oluflturulan müzik grubunun haz rlad marfllar n okunmas n n ard ndan etkinli imiz sona erdi. Adana YDG Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde 21 May s Çarflamba günü brahim Kaypakkaya ve Dörtler anmas gerçeklefltirildi. YDG, SGD, DGH, Tüm GD li Ö renciler, Yurtsever Demokrat Gençlik taraf ndan örgütlenen anmadan önce yayg n bir flekilde afifllerle etkinli e ça r da bulunuldu. Okulda ö renci yo unlu u çok düflük olmas na ra men anmaya kitlesel Malatya 18 May s ta Diyarbak r zindanlar nda katledilen komünist önder brahim Kaypakkaya, Malatya da Malatya YDG nin düzenledi i bir piknikle an ld. Sabah saat 8 de piknik alan na do ru yola ç kan otobüsümüzü kimlik kontrolü bahanesiyle durduran güvenlik güçleri yaklafl k yar m saat boyunca bizleri Elaz yolu üzerinde bekletti. Kontrol bittikten sonra piknik alan na geldik. Burada komünist önder brahim Kaypakkaya ve tüm devrim flehitleri için sayg duruflunda bulunduk. Kahvalt bittikten sonra 71 devrimci ç k fl n ve komünist önderi anlatan bir konuflma yap ld. Yap lan konuflmada 68 kufla n ortaya ç karan tarihsel ve sosyal koflullar n ne oldu- u anlat ld. Çin de Baflkan Mao nun önderlik etti i BPKD ye vurgu yap ld. Konuflmada ayr ca komünist önderin fikirlerini bizzat kendi prati inden ç kard, onun araflt rma, inceleme yöntemini, onun halk sevgisi, halk n hak alma eylemliliklerine tereddütsüz kat ld anlat ld. Ayr ca onu anman n yaflam n her alan nda devrimci bir durufl oldu u, onu anman n emperyalizmin her türlü sald r s na karfl, halk n yan nda, halk örgütleyerek bu sald r lara cevap olmak demek oldu u vurguland. Konuflmadan sonra fliir ve müzik dinletisi yap ld. Ö len yeme inden sonra YÖK baflkan n n yapt aç klamalar n konu edinen bir skeç oynand. Daha sonra da-

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 vul zurna eflli inde halaylar çekilerek piknik sonland r ld. Malatya YDG Sivas 18 May s Pazar günü saat 14 de E itim-sen Sivas fiubesi nde brahim Kaypakkaya anmas yap ld. YDG ve DGH olarak ortak örgütlenen etkinli e yaklafl k 40 kifli kat ld. Etkinli e brahim Kaypakkaya flahs nda tüm parti ve devrim flehitleri an s na yap lan sayg duruflu ile baflland. brahim Kaypakkaya biyografisi ve felsefesi hakk nda yap lan k sa konuflmalar n ard ndan, etkinli e kat lan kiflilerle brahim Kaypakkaya hakk nda sohbet edildi. 68 devrimci ruhu, 71 devrimci ç k fl, brahim Kaypakkaya y di- er devrimci önderlerden ay ran yanlar konufluldu. brahim Kaypakkaya da somutlanan Kemalizm tan m, Uluslar n Kendi Kaderini Tayin Hakk,.. tart fl larak neden Saklanmaya çal fl lan bir meflale oldu u vurguland. Konuflmalar n ard ndan Umudun Atefl Toplar na 2 adl sinevizyongösterilerek etkinli e son verildi. Etkinlik sonunda brahim Kaypakkaya biyografisi da t ld. Sivas YDG Trabzon 18 May s günü SDP Trabzon fiubesinde saat 14 de gerçeklefltirdi imiz anma brahim flahs nda sayg durufluyla bafllad. Bir arkadafl m z n brahim in hayat n anlatmas ndan sonra brahim in politik duruflu, Kürt sorunu, Kemalizm ve verdi i mücadele hakk nda bilgi verildi. Ard ndan bugünün sorunlar, gençli in sorunlar ve brahim i anlaman n ne demek oldu u üzerine düflüncelerimizi anlatt k. Mersin 24 May s tarihinde Partizan, DHP, ESP ve Kald raç taraf ndan yap lan panelle brahim Kaypakkaya an ld. Panelist olarak kat lan bir arkadafl m z brahim in ve di er devrimci önderlerden ayr lma noktalar n n alt n çizdi. Etkinlik süresince fliir ve müzik dinletileri de yap ld. Sayg durufluyla bafllayan etkinlik sloganlarla bitirildi. stanbul * 18 May s Pazar günü Gazi Mahallesi Eski Karakol Dura nda bafllayan ve Partizan taraf ndan örgütlenen eyleme ESP, DTP, BDSP ve DHP de destek sundu. Çelik ald suyu unutmad, unutmayacak, fiehitlerimiz toprakta tohum hasad m z devrim olacakt r vd. pankartlar aç larak, alk fl ve z lg tlarla yürüyüfle geçildi. smet Pafla Caddesi ne kadar yürüyen kitle, burada bas n aç klamas yapt. * Sar gazi de 18 May s günü Partizan taraf ndan organize edilen ve DTP nin yan s ra, çok say da kurumun da kat larak destek verdi i anmada, saat 19 da Demokrasi Caddesi nde toplanan kitle, üzerlerinde Onu anmak savaflmakt r ve Beynimizde bilinç, yüre imizde inanç, bile imizde güçtür brahim Kaypakkaya yazan iki pankart açarak yürüyüfle geçti. Cadde boyunca, alk fllar ve sl klar eflli inde süren yürüyüfl s ras nda jandarman n y nak yapt ve yolu keserek yürüyüflü engellemeye çal flt gözlenirken, kitlenin kararl l karfl s nda geri ad m atarak, yolu açmak zorunda kald. Aksoylar Dü ün Salonu önüne kadar süren yürüyüfl, burada yap lan sayg durufluyla devam etti. Sayg duruflunun ard ndan Partizan ad na bir aç klama yap ld. Militanlardan eylemler Elimize e-posta kanal yla geçen haberlere göre TKP/ML militanlar çeflitli eylemlerle brahim Kaypakkaya y and. TKP/ML militanlar Amed de brahim Kaypakkaya ölümsüzdür!, bo yafl yor T KKO savafl - yor! vb sloganlar Ba lar semtinin duvarlar na yazd klar n aç klad lar. stanbul da ise 17 May s ta Ümraniye-1 May s Mahallesi nde brahim Kaypakkaya beynimizde bilinç, yüre imizde cesarettir yaz l ve TKP/ML T K- KO imzal bomba süsü verilmifl pankart as lm flt r. Pankart iki saate yak n as l kalm fl, daha sonra düflman taraf ndan indirilmifltir. Yine aç klamaya göre 18 May s akflam 1 May s Mahallesi nde TKP/ML ve PKK militanlar ortak bir illegal gösteri düzenledi. Gece saat 22 de yap lan gösteriye düflman önce z rhl araçlarla sald rm fl, ancak militanlar n molotoflarla z rhl araçlar yakmalar üzerine geri çekilmifllerdir. Ard ndan bölgeye çevik kuvvet y lm fl ve iki saat boyunca çat flma yaflanm flt r. Militanlar daha sonra eylemi kendi inisiyatifleriyle bitirmifl ve hiçbir kay p vermeden geri çekilmifllerdir. Ayr ca aç klamaya göre So anl, kitelli, Ümraniye, Gülsuyu, Alt nflehir semtlerinde de brahim Kaypakkaya an s na yay nlanan TKP/ML MK-SB imzal aç klama yo un bir flekilde da t lm flt r. Yine Gazi Mahallesi nde 16 May s 2008 tarihinde akflam saatlerinde Gazi Mahallesinde Komünist önder brahim Kaypakkaya ölümsüzdür-tkp/ml yaz l afifller yap lm flt r.

8 8 Yeni Demokrat Gençlik brahim yoldafl yurtd fl nda an ld brahim Kaypakkaya yoldafl 24 Nisan tarihinde Almanya da baflarl ve coflkulu flekilde örgütlenen etkinlik ile kitlesel flekilde an ld. Gecede okunan YDG nin ve komsomolun gönderdi i mesajlara okurlar m z n ilgisini çekece i düflüncesiyle sayfalar m zda yer veriyoruz. Merhabalar,...Aram zdan ayr l fl n n 35. y l nda brahim yoldafl ülkemizin farkl bölgelerinde anti-emperyalist anti-faflist anti-feodal mücadelemizi yükseltme kararl l ile an yoruz. brahim yoldafl günümüzü anlamak, mücadelemize yön vermek ve gelece i kazanmak için an yoruz. brahim yoldafl n halka duydu u sars lmaz sevgi ve güvenden feyiz al yor; mütevaz l n, sabr n ve özverisini örnek al yor, söylemleriyle hareketleri aras ndaki tutarl l ndan, dünyay temellerinden sarsmaya muktedir cüretinden ö reniyoruz. brahim yoldafl dün oldu u gibi bugün de devrimci gençlere umut oluyor, fl k oluyor, örnek oluyor. brahim yoldafl gibi bir öndere sahip olmaktan onur duyuyor, genç yafl nda aram zdan ayr lmas na sebep olan faflizme olan öfkemizi büyütüyor, mücadele azmimizi pekifltiriyoruz. Ülkemizde kitlelerin öfke ve tepkisinin daha da yükselece i aç kt r. En son 1 May s Taksim direniflinde oldu u gibi, öncesinde kölelik yasalar na verilen kitlesel cevaplardan, gerçekleflen büyük grevlerden anlafl laca üzere iflçi-emekçi hareketi kendisini saran onlarca zincire ra men ilerlemeye ve egemenler nezdinde korku salmaya devam etmektedir. Ezilenlerin bir di er mücadele cephesi olan Kürt ulusal sorunu, devletin tüm imha, inkar, asimilasyon politikalar na ra men gerek halk serh ldanlar ile gerekse de gerillan n direnifli ile muazzam önemde bir direnç oda haline gelmektedir. Bu ülkenin genç devrimcileri olarak bizler, s n fsal ve ulusal mücadeleyi do ru bir flekilde ele alarak güçlü bir anti-emperyalist anti-faflist gençlik hareketi yaratmak için çal flmalar m za h z vermekteyiz. Gelece e dönük umudumuzu büyütüyor, zorluklar n üstesinden gelece imize inan yoruz. Bu inanca ve cürete sahip olmam zda brahim Kaypakkaya yoldafl n bizlere devretti i k z l bayra günümüze kadar fedakarca tafl - yan yoldafllar m z n yaratt gelene in belirleyicili i bizler için tart fl lmazd r. Bu bilinçle etkinli- inizi yeniden devrimci duygular m zla selaml - yor, çal flmalar n zda baflar lar diliyoruz. Yeni Demokrat Gençlik Etkinli in de erli kat l mc lar, yoldafllar, ( ) Faflist sistem brahim yoldafl katletmekle zafer kazand n iddia etse de, bu iddias n n yanl fll, onun devretti i k z l bayra, türlü özveri ve çabayla günümüze tafl yan yoldafllar n n s n f mücadelesine katk lar ile kan tlanm flt r ve kan tlanmaya devam etmektedir. Halk m z n kurtulufl mücadelesinde proletaryan n öncü müfrezesi olan partimiz TKP/ML nin rehberli inde ve savaflç hatt nda mücadelesini sürdüren genç komünistler, bu bayra gelece e tafl mada ve halk m z n iktidara gelmesi mücadelesinde tereddütsüz flekilde saflardaki yerini almaktad r. Bu kararl l k; Marksist-Leninist Gençlik Birli imizin daha kuruluflu esnas nda kar lan harc n n sa laml n n bir sonucu olarak hayat bulmufl, partimize ba l l k temelinde kendisini göstermifl ve günümüze kadar yetifltirdi i kadro ve savaflç larla, partimizin ça r lar na verdi- i cevapla ve düflman karfl s ndaki net durufluyla muazzam bir gelenek yaratm flt r. Bu gelene i büyüterek gelece e tafl mak ve milyonlarca halk gencine ulaflt rmak boynumuzun borcudur. çinden geçti imiz süreç emperyalizmin ve ufla sistemlerin çürümüfllü ünün kan tlar ile doludur. Emperyalist-kapitalist sistemin halklara sunabilece i hiç bir alternatif kalmam flt r. Bask, sömürü, kan ve gözyafl üzerine kurulu düzenlerinin devam için daha fazla sald rmaktan, daha fazla silahlanmaktan baflka çareleri yoktur. flte böylesi koflullarda biz komünistlere düflen görev, halk m zla daha fazla bütünleflmek, sistemin teflhirini yapmak ve da bafllar ndaki isyan atefllerini daha fazla harlayarak halk m z n gözünde umut ve alternatif olabilmektir. Bunun için nesnel koflullar her geçen gün daha da uygun hale gelmektedir. Bizler partimizin rehberli i alt nda, Halk Savafl stratejisi do rultusunda kavgaya omuz veren komsomolcular olarak 8. Konferans m z n berrak güzergah nda düflman n krizini daha da derinlefltirmek ve bu köhne sistemi tarihin çöplü üne atmak için çal flmalar m z yo unlaflt r yoruz. Bizler brahim yoldafl silahlar m z n namlusunda yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl Kürt halk n n imha ve inkar politikalar na karfl barikat bafllar nda verdi i kan ve can bedeli direnifllerde yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl iflçilerin, emekçilerin köleleflmeye karfl verdi i mücadelede yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl sivil faflist sald r lara karfl devrimci gençli in direngenli inde yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl 1 May slarda, 8 Martlarda ve di er tüm kavga günlerinde militan eylemlerde yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl anlayarak, kavrayarak ve çizdi i yolda tereddütsüzce ilerleyerek yaflat yoruz. Bizler brahim yoldafl en de erli miras olan partisini sahiplenerek, TKP/ML ye büyük bir sevgi ile ba lanarak ve onu gözbebe imiz gibi koruyarak, ça r lar na cevap vererek yaflat yoruz. Bu topraklarda brahim yoldafl n unutturulmas, yok edilmesi mümkün de ildir. brahim yoldafl her an aram zda, yan m zda yer almakta, en zorlu anlarda bizlere umut vermekte, en direngen anlarda bize güç olmaktad r. Bizler brahim yoldafl n partisine lay k olmak için her türlü çabay harcayaca m za bir kere daha söz veriyoruz ve tüm yoldafllar -dostlar bir kez daha selaml yoruz. Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birli i Merkez Komitesi

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 Genç-Sen, 15 Mart tarihinde Ankara da gerçeklefltirdi i ilk Temsilciler Meclisi nde planlad Üniversiteler Sosyal Forumu nu (ÜSF) May s tarihinde stanbul da gerçeklefltirdi. Üniversiteler Sosyal Forumu Yaklafl k 2.5 ayl k bir çal flma zaman n n olmas na karfl n gerçeklefltirilen çal flmalar n hiçbirinin kitleye dönük olmay fl pek de flafl rt c de ildi. Sosyal forum çal flmalar için bir komisyonun kurulmas na karfl n ortaya konan çal flma, olmas gerekenden oldukça uzak flekillendi. Bunun en temel sebebi ise teknik ifllere bo ulmufl, kitleyi foruma tafl mak için çal flma yapmak gibi kayg lar tafl mayan düflünce yap s n n varl d r. Öyle ki atölyeleri belirleme aflamas nda ö renci sendikas n bir atölyede tart flma önerisinin Biz Genç-Sen i kitleler önünde neden tart flal m? zihniyete çarpmas asla bundan ba ms z de- ildir. Bugün tart flmalar n kitleyle bütünlefltiremeyen ve hatta sendikan n kitle taraf ndan tart fl lmas ndan çekinen zihniyet elbette ki teknik ifllerde bo ulmaya ve kitleden kopuk olmaya mahkumdur. Tüm materyallerin (afifl, pul, broflür...) merkeze forumdan bir hafta önce, okullara ise 2-3 gün önce ulaflm fl olmas yine durumun belirleyici unsurlar ndand r. Öyle ki bugün ü aflk n üyesi olan Genç-Sen in, Sosyal Forumu 500 civar nda bir say yla gerçeklefltirmifl olmas kendi üyesini dahi merkezi çal flmas na katamay fl n /katmay fl n ortaya sermifltir. Kitleyle buluflan olumlu yanlar ysa az say da üyenin dar zamanda yapt çal flmayla flekillendi. Tüm bu eksikleriyle beraber Sosyal Forum birinci gün atölye çal flmalar, ikinci gün panel fleklinde gerçeklefltirildi. lk gün atölyeler; flçi s n f ve ö renci hareketi aras ndaki iliflki, Staj sorunu ve yüksek ö retimde emek sömürüsü, Özgür yaz l m, E itimde cinsiyetçi uygulamalar, Mesleki dönüflüm, E itimdeki büyük aç k: aç k ö retim, 68 in in 30. y l nda ö renci hareketi, Ö renci gençlik hareketi ve ö renci sendikas, Kentsel dönüflüm, Sinema ö rencilerinin sorunlar, Halklar n kardeflli i, Alternatif teknoloji, Kat l mc örgüt modeli ydi. Egemen ideolojinin kendini en çok gösterdi i derslere alternatif yaratma amac yla Felsefe, tarih, ekonomi-politik ve Kürt dili ve edebiyat gibi alternatif derslerin de yer ald yo un bir program gerçekleflti. kinci gün gerçeklefltirilen paneller ise; E itimde neo-liberal dönüflüm ve sonuçlar, Üniversitede özgürlük ve demokrasi sorunu üzerineydi. ATÖLYELER: flçi S n f Hareketi ve Ö renci Hareketi Aras ndaki liflki: Bo aziçi ve Gazi Üniversitesinin örgütledi i atölye Limter- fl Baflkan Cem Dinç in kat l m yla gerçekleflti. Atölye Tuzla grevinin sinevizyon gösterimiyle bafllad. Görüntülere tersane iflçilerinin öfkesi ve direniflinin yans mas atölye çal flmas n n bafllang c n anlaml k ld. Ard ndan Gazi Üniversitesi Genç-Sen den bir ö rencinin sunumuyla devam etti. Sunumda ö renci hareketinin iflçi s n f hareketinden ba ms z, ayr k hareketler olmad, iflçi s n f hareketinin ö rencilerin öz sorunu oldu unu ifade etti. Özellikle 80 döneminin getirisinin bizlerin üzerindeki a rl na dikkat çekilen sunumda kitaplar n yak ld bir

10 10 geçmiflten gelmenin bedelini daha fazla sömürü olarak ödedi imiz ifade edildi. Toplumun de er yarg lar ndan, örgütlenme bilincinden uzak, ç karc iliflkilerle tekillefltirilmeye çal fl ld vurgusunu yapt. Ard ndan sözü Limter fl Baflkan Cem Dinç ald. Bugüne kadar s n f mücadelesini inifllerle ç k fllarla ilerledi ini ve bu mücadelenin tersanelerdeki yans mas n anlatt. Özellikle 90 lardan sonra neo-liberal dönüflümler, emperyalist sald r lar, özellefltirmeler, örgütsüzlefltirme politikalar karfl s nda tersane iflçileri ve di er iflçilerin yaflam haklar n talep etmelerinin son direnifllerin bu denli canl olmas nda belirleyici oldu una vurgu yapt. Tafleron sisteminin de anlat ld konuflmada bugün güvencesiz çal flman n mühendislere kadar ulaflt, sistemin sorunlar na karfl s - n f dayan flmas na su gibi ekmek gibi ihtiyaç oldu u vurguland. Ard ndan 16 Haziran n tarihi önemine vurgu yaparak o tarihte tersanede grev karar ald klar n ve talepleri kabul oluncaya dek sürdüreceklerini ifade etti. Cem Dinç in ard ndan sözü Bo aziçi Üniversitesi ö rencisi ald ve Tuzla yürüyüflü üzerine aktar mlarda bulundu. Sunumlar n uzun olmas ve zaman darl ndan ötürü tart flmalarda doygunlu a ulafl lmad. Salonda bulunan ö rencilerin kendi görüfllerini ifade etmede yetersiz kalmas atölyenin olumsuz yan n oluflturdu. Bunun yan nda Limter fl in kat l m tart flmalar somutlamak anlam nda olumluydu. Mesleki Dönüflüm: Y ld z Teknik Üniversitesi ve stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesinin örgütledi i atölyeye Sabanc Üniversitesi Ö retim Üyesi Ahmet Öncü kat l m gösterdi. Ahmet Öncü meslekte dönüflümlerin de iflen piyasa ihtiyaçlar do rultusunda gerçeklefltirildi i, bu noktada çal flanlar n vas fs zlaflt r ld gibi bir gerçekli e dikkat çekti. Ö rencilerin de ifadeleriyle, mesleklerde yap lan dönüflümlerin dolays z bir biçimde e itimdeki de iflimlerde yans mas n buldu u vurguland. Ahmet Öncü, mesleki dönüflümlerle ilgili ve Türkiye nin AB üyeli i için, Bu proje Türkiye büyük burjuvazisinin AB yle bütünleflme projesidir çünkü bu s n f bu ülkede güçlendirecektir dedi ve AB sermayesinin Türkiye ye geldi inde buradaki teknik ifl gücü koflullar n da belirlemek istedi ini belirtti. Yetkin Mühendislik uygulamas için ise savunanlar n, binalar m z çökmesin, ülke ilkel ve ortaça karanl nda Yeni Demokrat Gençlik olmas n dedi ini ama bunun kapitalist üretim biçiminin bir yans mas oldu unu, kapitalistlerin ne üretecekleri noktas nda ilgisiz olduklar n, onlar esas olarak ilgilendirenin meta üretmek ve kâr etmek oldu unu vurgulad. Ahmet Öncü, küreselleflme diye bir fley olmad n n, emperyalizmin var oldu unun alt n çizdi. Ve 1950 lerden itibaren mesleklerde yaflanan n vas fs zlaflt rma oldu- unu ve bu sürecin emek-sermaye sürecinde geliflti ini, mühendislik bilgisinin kapitalizmin geliflme tarihinde metaya aktar ld n ve bu alanda yeni bir geliflim olmad için patronlar n ise art k mühendislere fazla para vermek istemedi ini söyledi. Ayn zamanda ideolojik vas fs zlaflt rman n oldu unu, böylece iflçilerin sömürünün fark na varmas n n istenilmedi ini vurgulad. Bu konuda, Ahmet Öncü ye yöneltti imiz Bologna Süreci ile birlikte diplomalardan unvanlar n kald r lmas - n n vas fs zlaflt rman n bir yans mas olup olmad sorusuna verdi i yan tta, dediklerimize kat ld n belirtti. Yine bir örnek daha vererek fiubat 2005 te haz rlanan, Avrupa Yüksek Ö retim Alan nda Niteliklere Ait Bir Çerçeve bafll tafl yan raporda iflverenler, Avrupa ülkelerindeki mevcut e itim sistemlerinin ö rencileri ifl gücü pazar na yeterli bir flekilde haz rlamad ndan flikayetçi olmaktad rlar ve bu husus Bologna Sürecinin arkas ndaki itici güçlerden birisi olmufltur aç klamas n n yer ald n belirttik. Son olarak ise Genç-Sen ad na sunum yapan arkadafl m z, e itimdeki ve mesleklerdeki reformlar n belirleyicisinin iflverenler oldu unun ancak bunun büyük bir çeliflki oldu unu vurgulad. Sermaye sahiplerinin de il gençlerin kendi gelecekleri ile ilgili al nan kararlar noktas nda söz haklar n n var olmas gerekti ini ve bu nedenle örgütlenmemizin önündeki engellerin kald r lmas gereklili- ini ifade etti. Arkadafl m z Yaflam Boyu Ö renim kavram üzerinde durarak, sertifika programlar n n esnek çal flma koflullar için ortaya ç kar ld na iflaret etti ve bunun sonuçlar n n y nla mezun veren bir ülkede kitlelerin kendi içinde rekabeti k flk rtarak daha ucuza daha fazla çal flmay getirdi ini vurgulad. Yine bu uygulamayla sömürüyü artt rarak sistemin girdi i krizden hasars z ya da en az hasarl ç k lmas hedeflendi i vurgusu yap ld. Tart flmalar ö rencilerin de katk lar yla olumlu flekilde sonuçland. Tart flmalar, sorular, yorumlar forumun olumluluklar d r.

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 Halklar n Kardeflli i: Sosyal Forumda kat ld m z konu bafll klar ndan biri de halklar n kardeflli i atölye çal flmas yd. Bu konuda ana gündem olarak flovenizm konusu ele al nd. Sunum Mersin Genç-Sen taraf ndan yap ld. Sunumda, flovenizmin Türk-Kürt çat flmas nda kullan ld ve linçlerle birlikte bunun devam etti i ve buna karfl militan bir durufl sergilemek gereklili inden bahsedildi. Sendika olarak da bu konuda alanlarda net bir biçimde karfl koyulmas ve halklar n kardeflli ine vurgu yap lmas gerekti i söylendi. Bununla beraber anadilde e itim talebinin savunulmas ve bu meselenin varl k yokluk meselesi olarak görülmesi gerekti i ifllenirken Genç-Sen in de bu talebin savunucusu olunaca na vurgu yap ld. Sunumun ard ndan farkl görüfller üzerinden tart flmalar yap ld. Kürt ulusunun ayr lma hakk ndan s n fsal ve ulusal mücadele aras ndaki ba a ve ulusal mücadeleye yaklafl m konusuna kadar çeflitli konularda yorumlar yap ld. Bu çal flmada Genç-Sen in bugüne kadar konu hakk nda ne yapt üzerine bir rapor sunulmamas eksiklikti. Ne yap lmas gerekti i üzerinde çal flmaya kat lanlar aras nda hemfikirlik bulunmamas n n da etkisiyle Genç- Sen in bundan sonra bu konuda ne tür bir çal flmas olaca konusuna hiç girilmedi. Konu derinlefltirilemedi. Ö renci Gençlik Hareketi ve Ö renci Sendikas : Atölyenin örgütleyicileri; YTÜ, Mersin, ODTÜ, Pamukkale Üniversiteleriydi. Atölye çal flmas n n nedeni Genç-Sen de faaliyet yürüten ö rencilerin faaliyet yürütme sebeplerinden örgütü tan mlamalar na kadar farkl l klar n varl yd. ODTÜ den bir arkadafl Genç-Sen in tüm ö rencilerin sendikas oldu unu ve programda anti-faflist, anti-emperyalist gibi s n rland rmalar n do ru olmad n ifade etti. Mersin den bir arkadafl ise ö rencilerin emek gücüne dahil olduklar n, üniversite ö rencileri olarak gerek stajyerlik gerek yetkinlikle sömürüye maruz kalmam zdan ötürü proleterleflti imiz iddias yla ö rencilerin sendikal örgütlenmelere ihtiyaç duydu unu ifade etti. Meslek liselerinin, meslek yüksek okullar n n ö rencilerin iflçileflti inin kan t oldu u ifadesinde bulunuldu. Bu görüfle kat lmayan arkadafllar da ö rencilerin s n fsal olarak proleterleflmesinin mümkün olmayaca n ifade ettiler. Tuzla da ifl cinayetlerine son! flçi s n f hareketi ve ö renci hareketi aras ndaki iliflki adl atölyede Limter fl in de kat l m yla tersanelerde yaflanan cinayetlere dikkat çekildi. Sosyal Forumdan bir gün önce tersanede bir ölümün daha yaflanm fl olmas n n da etkisiyle ifl cinayetleriyle ilgili günün sonunda bir yürüyüfl yap lmas kararlaflt r ld. Atölye çal flmalar n n bitiminde ÜSF ye kat lan ö renciler, Bo aziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünün bahçesinde saat da topland. Genç-Sen liler Tuzla da ifl cinayetlerine son, Asla yaln z yürümeyeceksin/genç-sen, Direnifl de sermaye kadar küreseldir yaz l pankartlar ve Genel grev genel direnifl, Tersane iflçisi yaln z de ildir, Yaflas n s n f dayan flmas, flçilere k yan gemileriniz bats n vb sloganlarla Güney Kampüsüne kadar yürüdü. Yürüyüfl, çevreden, camlardan, yoldan geçenlerden, parkta oturanlardan büyük destek ald. Güney Kampüsüne gelindi inde tersanelerde yaflananlar n ifl kazas de il ifl cinayeti oldu unu belirten bir bas n aç klamas okundu. Aç klamay yapan Genç-Sen MYK üyesi Bir günde ikinci iflçi, patronlar n kâr h rs u runa yaflam n yitirdi. Geçti imiz günlerde bir yetkili, bütün aymazl yla y lda kiflinin ölmesini ola an olarak tan mlad dedi. statistiksel verilerle ölümlerin normal gösterilmeye çal fl ld n ifade eden Genç-Sen üyesi, statistiklere geçen her bir rakam n alt nda yaflam n yitiren, hayat karart lan bir iflçi oldu unu unutmayaca z vurgusunda bulundu. Ard ndan Ö rencilerin paral e itim sorunu ile Tuzla da ifl cinayetlerine sebep olan zihniyet ayn d r. flte bu nedenle Genç-Sen olarak yerimiz direnen iflçilerin ve ezilenlerin yeridir diyerek 16 Haziran da Limter- fl grevinde geleceklerine sahip ç kmak için iflçilerle omuz omuza olacaklar n duyurdu. stanbul YDG

12 12 Baflka bir arkadafl Genç-Sen in birleflik ve kitlesel bir yap ya sahip olmas ndan kaynakl içinde faaliyet yürütülmesinin önemli oldu unu anlatt. Tart flmada Genç-Sen nin militan bir yap da olup olmamas üzerinde de duruldu. Tart flmalar n sonunda güçlü bir örgütlenme yaratabilmenin koflulunun do ru politikalar üretmek oldu u vurgusu yap ld. ALTERNAT F DERSLER: Felsefe: Felsefe atölyesinde özgürlü ün anlam ve farkl özgürlük anlay fllar üzerinde duruldu. Özgür olmak isteyip de ulaflamayan insan n kendine güvensizli i ve kadercili i üzerinde de duruldu. Tart flmalar emperyalizm, devrim vb kavramlar üzerinden güncel örneklerle aç klanmaya çal fl ld. Bizim özgürlü ümüzün ayn zamanda tüm insanlar n özgürlü ü demek oldu u ve buna ulaflmada örgütlülü ün önemi üzerinde de duruldu. Ekonomi-Politik: Ekonomi-politik atölyesi için gelen Ufuk Uras tüm siyasi hareketlerin birleflmesi gerekti i üzerine dururken ekonomik konulara de inmedi. Konuflman n seçim konuflmas havas nda olmas ö rencilerin tepkisini çekti. Kürt Dili ve Edebiyat : Kürt dili ve edebiyat atölyesinde, Kürtçe nin flivelerinden, Kürt klasik edebiyat n n ilk örneklerinden ve yaz l edebiyat n yasak oldu u dönemde ön planda olan dengbejlerden bahsedildi. Bu konular bahsedilirken Kürtçe nin neden yasakland tart fl lmad Ö renci Hareketi: Etkinlik brahim Kaypakkaya n n katlediliflinin y ldönümü olmas nedeniyle onun nezdinde tüm devrim flehitleri için yap lan sayg durufluyla bafllad. Konuya iliflkin ilk olarak k sa bir sinevizyon gösterisi sunuldu. çerik olarak iyi bir konu olmas na ra men 68 ve 78 in farkl yönlerinin ele al nmas, 68 in devrimci ruhundan bahsedilmemesi hayal k r kl yaratt. Kat l m n iyi oldu u bir çal flma olmas na ra men salon sonlara do ru yar yar ya boflald. Bunun nedeni konunun çok yüzeysel ve biçimsel ele al nmas yd. En önemli eksiklik bu dönemin dünya ölçe inden oldukça ba ms z ele al nmas yd. PANELLER: Yeni Demokrat Gençlik E itimde Neo-Liberal Dönüflümler ve Sonuçlar : Panel, Marmara Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüo lu ve Bo aziçi Üniversitesi nden Prof. Dr. R fat Okçabol un kat l m yla gerçekleflti. Panelistlerden sözü ilk olarak Özgür Müftüo lu ald. Müftüo lu öncelikle sermayedarlar n üniversiteye neden girdi i sorusuna yan t verilmesi gerekti inden söz etti. Bunun bilimi bireysel, tekelci bir yap ya büründürmek istemelerinden kaynakl oldu unu, e itimin sistemin kendisini yenilemesindeki en iyi araç oldu unu ifade etti. Bu durumun üniversitelerde yans mas n n daha da belirgin oldu unu vurgulad. YÖK ün üniversitelerde dolays z bir biçimde bilimi toplumdan uzaklaflt rd n, muhalif sesleri engelledi- ini ifade etti. Özellikle 12 Eylül den sonra sistemin, insanlar dogmatik, sorgulamayan, düflünmeyen robot insanlar flekline büründürmeyi amaç edindi ini vurgulad. Üniversitede bilim üretiminin ise tamamen sermaye yanl s olarak sürdürdü ünü, insan n yapt ifle, kendisine, topluma yabanc laflmas n getirdi ini belirtti. Müftüo lu nun ard ndan sözü R fat Okçabol ald. Sistemin sessiz kitle istedi ini ancak bizlerin sesi ç kan kitleye ihtiyac m z oldu unu belirtti. Bugünkü e itim sisteminde baflar s z olan ö rencilere bak ld nda bunlar n sisteme en yabanc laflm fl kesimlerden olduklar na dikkat çekti. Okçabol, Bo aziçi Üniversitesi ni örnek göstererek haz rl kta okuyan ö rencilerin % 41 inin s n fta kald - n ve kalanlar n da Anadolu dan gelen ö rencilerin oluflturdu unu söyledi. Sunumlar n ard ndan ö rencilerin katk lar nda bugün hem e itim alan nda hem de mesleki alanda örgütlenmelerin yarat lmas, güçlenmesi gereklili i vurgusu yap ld. Sermayenin ihtiyaçlar do rultusunda yetifltirilmeye çal - fl lan bizlerin gelece imizle ya da bugünümüzle ilgili al nan kararlarda söz hakk m z n olmas gereklili i ifade edildi. Sistemin muhalif sesleri uzaklaflt rmas n n önünde durabilecek gücün örgütlü mücadele oldu u ortaya kondu. Sorular k sm nda söz ald m zda neo-liberal e itimden söz ederken Bologna Süreci nden bahsedilmemesinin önemli bir eksiklik olarak gördü ümüzü belirttik. Yüksek ö renimdeki küresel rekabeti ve Bologna Süreci

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 ile birlikte bu rekabetin ne yönde hareket etti ini, YÖK ün bu konudaki tutumunu ve Türkiye de özel üniversite pazar n n yarat lmaya çal fl ld na vurgu yaparak Genç-Sen in bu noktada önemli bir yerde durdu- unu vurgulad k. Üniversitede Özgürlük ve Demokrasi Sorunu Panel, Doç. Dr. Sibel Özbudun, Prof. Dr. zge Günal ve Prof. Dr. Tahsin Yeflildere nin kat l m yla gerçeklefltirildi. Sibel Özbudun, üniversitelerde a r bir siyasi bask n n var oldu unu, siyasi güçlerin kadro ç karmak için üniversitelere önem verdi ini ve tüm bunlar n yan nda sermaye etkisi düflünüldü ünde üniversitelerin ne kadar özgür olabilece i sorusunu yöneltti. Üniversitelerdeki siyasi bask n n kayna n n militan Kemalist kadronun varl ndan ötürü oldu u ifade edildi. Üniversitelerin di er kurumlardan fark n n egemen ideolojinin yeniden üretildi i yerler oldu u ifade edildi. Egemen ideolojinin rasyonalize edilmesi, topluma kabullendirilmesi misyonuna sahip oldu u belirtildi. Tart flma daha sonra türban konusuna kilitlendi. Ve konu üniversitede özgürlükler tart flmas n daraltan ve s laflt ran bir noktaya sapt. Söz alanlar aras nda türban tart flmas nda tak l p kal nmamas üzerinde görüfl belirtenler ve uyar lar n olmas na ra men pek etkili olamad. Üniversite gençli inin örgütlenmesinin önündeki engellerden, bask lardan pek söz edilmezken türban tart flmas özgürlükler tart flmas na popülaritesinin de etkisiyle olabildi ince yer edinebildi. stanbul YDG YTÜ DE ALTERNAT F fienl K May s tarihlerinde, YTÜ Felsefe ve Düflünce Kulübü Halk Bilim ve Araflt rma Kulübünün birlikte düzenlemifl oldu u alternatif flenlik ilgi çekti. Üniversitenin her yan n n sponsor isimleriyle donat lm fl, ö renci eme inden uzak, sermayeye dönük olarak içi boflalt lan flenliklere karfl böylesi etkinliklerin düzenleniyor olmas oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Etkinli e kat lan sanatç lar n bu organizasyona maddi beklenti içinde olmadan kat lm fl olmalar olumluluktur. Etkinlikle ayn saatlerde sponsor destekli etkinli in olmas na karfl n oditoryum oldukça kalabal kt. Erdal Erzincan, Çetin Akdeniz gibi ustalar etkinli e büyük heyecan katt. Çetin Akdeniz birçok yöreden örnekler vererek halk müzi inin zenginliklerini dinletide ders edas yla sergiledi. Etkinlikte ayr ca film gösterimleri ve e itimde ticarileflme üzerine bir panel de örgütlendi. Yap lan etkinli in eksikliklerini, ö rencilerin kolektif çal flmas yla flekillenmifl olmas kapatt. Böylesi etkinlikler hem dayan flmay sa l yor hem de eme in de- erini ortaya seriyor olmas ndan ötürü önemli bir yerde durmaktad r. Y ld z Teknik Üniversitesi YDG KMO EGE fiube Ö RENC TOPLANTISI May s tarihlerinde Kimya Mühendisleri Odas Ege fiubesi Ö renci Komisyonu Türkiye genelinden her üniversiteden 2 ö rencinin kat l m ile zmir de bir toplant gerçeklefltirdi. Toplant n n stanbul fiubeye oldukça geç haber verilmesi haz rl k ve ulafl m konusunda aksakl klara yol açt. Toplant n n ça r s Ege fiube KMO-GENÇ Çal fltay fleklinde yap lm flt oysaki toplant n n ne flekli ne de içeri i çal fltay niteli inde de ildi. lk gün, ilk olarak bu konu dile getirilerek; bunun daha çok tan flma toplant s niteli inde oldu u belirtildi. kinci sorunsa ö renci komisyonunun ismi konusuydu. Bu toplant dan k sa bir süre önce gerçeklefltirilen KMO Genel Kurulunda oy birli i ile kabul edilen bir önerge do rultusunda KMO bünyesinde çal - flan tüm ö renci komisyonlar n n KMO Ö renci ad alt nda örgütlenmesi kararlaflt r lm flt fakat Ege fiube halen KMO-GENÇ ad n kullanmakla kalm - yor resmi ça r lar n da bu ad alt nda yap yordu. Tart flmalar çok uzat lmadan k smen anlaflmaya var ld. Çeflitli olumsuzluklar na ra men toplant, çeflitli üniversitelerden ö rencilerin bir araya gelmesi ve her bölgenin birbirinin çal flmalar ndan ve durumundan haberdar olmas aç s ndan oldukça olumlu geçti. Genel kurulda ç kan karara ba l olarak gerçeklefltirilecek olan KMO Ö renci Kurultay sürecine girmeye yak nken her bölgeden ö rencilerin birbirini tan mas ve birlikte tart flman n, ifl yapman n ilk ad m n atmas önemli bir yerde durmaktad r. stanbul YDG Üniversite Komisyonu

14 14 ZGÜR OKUL Yeni Demokrat Gençlik Gelece imizi kazanmak için mücadeleye Egemenlerin her geçen gün derinleflen krizi ve bu do rultuda halka yönelik sald r lar n artmas, karfl t n h zl ca do urmaya bafllam fl durumda. Ülke genelinde, her ne kadar parçal da olsa yay lan grevler, eylemler ve tüm bunlar n niteli i, her kesimden halk gençli inin de k p rdanmalar n beraberinde getirmekte. Son bir senenin k sa de erlendirmesini yapmak istedi- imizde ülke genelinde liseli halk gençli inin mücadeleye kat l m nda ve kendi haklar n savunma konusunda önemli bir geliflim kaydetti- ini görece iz. Liseli gençlik, parças oldu u bütünün bu k smi hareketlenmesinden h zl ca etkilenmekte ve bunu bizzat prati ine de yans tmaktad r. Özellikle de son dönemde liseli gençli in devrimci mücadeleye olan ilgisindeki art fl dikkat çekicidir. Her ne kadar bu ilgiyi salt bir TV dizisine indirgemeye çal flanlar olsa da mevcut gerçeklik, bir TV dizisinin yaratt etkiden çok daha fazlas yla anlamland r lmay hak etmektedir. Gerek bir bütün halka yönelik artan sald r - lar gerekse de liseli gençlik özgülünde yaflanan durum elbette ki bu tahlilin temelini oluflturmaktad r. Liseli gençli in devrimci mücadeleye yak nlaflmas - n görmek için öncelikle 1 May s eylemlerine bakmak gerekmektedir. Lise üniformalar yla 1 May s alanlar n dolduran gençlerin kendi pankartlar yla ve çeflitli pankartlar arkas nda kitlesellikleriyle dikkat çektiklerine tan k olduk. Hemen ard ndan 6 May s Deniz Gezmifl, Hüseyin nan ve Yusuf Aslan anmalar nda geçen seneye oranla liselilerin kat l m ndaki art fl Milliyet yazarlar n n bile ilgisini çekmifltir. Ülke genelinde yaflanan da- n kl a ra men ÖSS karfl t eylem ve miting örgütlenmelerinde de ciddi bir hareketlilik göze çarpmaktad r. Yine çeflitli lise örgütlerinin gerçeklefltirdi i kurultay ve etkinliklere olan ilginin artmas n da bu örneklere eklemekte fayda vard r. Liseli gençli in artan hareketlenmesi elbette ki kendi içerisinde halk hareketlenmesi düflünüldü ünde bütünsel bir anlam ifade etmiyorsa da yak n gelece in analizini yapt m zda önemli bir yer tutmaktad r. fiimdiden liseli gençli in seneye daha kitlesel eylemlere imza ataca n, yeterince çabayla da lise örgütlerinin geliflece ini rahatl kla iddia edebiliriz. Bu nedenle özelde bizlerin de yaflad s k nt lar düflünüldü ünde liselerdeki çal flmalar m z n ivmelenmesini sa lamak gibi önemli bir görevimizin oldu unu unutmamal y z. Çal flmalar m z n ana halkas n elbette ki liseli gençli i en genifl flekilde bir araya getirecek araçlara yo unlaflt rmam z gerekmektedir. Mevcut hareketlenmeye ra men ülke genelinde birleflik bir mücadele hatt tutturulamamas, hak alma eylemlerinin etki gücünü de azaltmaktad r. Bunun önemini gösteren onlarca örnek, önümüzdeki süreçte nas l bir çal flma izlememiz gerekti ini bizlere göstermektedir. Egemenler liselilere dönük oyunlar n art rmaktad r. E itim sisteminin esas na dokunmadan ufak de ifliklikler yap lmakta, müfredat ve s nav sisteminde sürekli de ifltirilmekte, liseler 3 y ldan 4 y la ç kar lmakta, üniversitelere girifllerde ek kontenjanlar aç lmaktad r. Bir taraftan piyasan n, Bologna sürecinin ihtiyaçlar n karfl layabilmek için e itim yeniden flekillendirilirken di er taraftan da egemenler taraf ndan bu yeniliklerin e itimin kalitesini yükseltece i safsatalar dillendirilmekte, ek kontenjanlar aç larak göz boyamaya çal - fl lmaktad r. Üniversitelerde ek kontenjanlar aç lmaktad r, üniversitelerin say s artt r lmaktad r ancak ülkemizdeki diplomal iflsizlerin say s ve ç kar lmakta olan mesleki yeterlilik, yabanc iflçilerin çal flma kanunu gibi yasalar düflünüldü ünde artt r lan kontenjanlar n, aç - lan okullar n hiçbir anlam bulunmamaktad r. Tüm bu sald r lar n karfl s nda yukar da da de indi imiz üzere liseli gençli in en genifl kesimlerini kapsayacak örgütlenmelerin, özelde de LÖB lerin önemi artmaktad r.

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 YÖK Baflkan yine e itimde (parada) yeniliklerini aç klad Ne kadar paran varsa o kadar s nava girip iste in bölümü de kazanabilirsin. Dershanelere gidip milyarlarca para harcayan, üniversite s nav ile ö rencileri bir sömürü arac olarak gören egemenler ve onlar n kurumlar gelece imizle oynamaya devam ediyorlar. Bütün bir dönem haz rland - m z s nav, 3 saatlik bir soru ka d ile ellerimizden al n yor. Bir bütün umutlar m z oraya hapsedilmeye çal fl l yor. yi bir gelecek sunman n koflullar n n parayla belirlendi i ülkemizde bütün haklar m z elimizden al narak gasp edilmeye çal fl l yor. Yaflam m z s nava çal flarak, s - nava haz rlanarak geçifltirilmeye çal fl l yor. Ald m z puanlara göre yar fl atlar gibi sürekli yükseltme çabas içerisinde robot bir gençlik dayat yorlar. BolognaProjesi de bunun bir parças. Bu projeyi de kusursuz uygulamak isteyen YÖK Baflkan Yusuf Ziya Özcan flimdi de 120 Dolar verene her gün ÖSS aç klamas yla yeni bir defter daha açt. Göreve geldi inden beri yapt aç klamalarla gündem olan Özcan üniversitelere para ile girifllerin olabilece i aç klamas, üniversitelerde sürekli e itim merkezleri ile ticarethaneye dönüfltürme projesi ve son olarak yapt aç klama ile emekçi çocuklar na üniversite kap lar n kapatman n bir ad - m n daha gerçeklefltirmifl bulunmaktad r. Ama tüm sald r lara karfl örgütlü mücadeleyi yükselterek sonu belirsiz karanl klardan ayd nl klara ç kabiliriz. 120 Dolar Veren S nava Tekrar Girer Daha Fazla Veren stedi i Yere Gider Özcan n Anadolu Ajans na yapt aç klamalar tam da bu noktadad r. Nedir bu aç klamalar? ÖSS nin Ankara da yap lmas n önererek bafllayan ve tek aflamal ancak y l n her an nda yap labilecek bir üniversiteye girifl sistemini içermektedir. TOEFL da ( ngilizce s nav ) 120 dolar veriyorsun, hemen o hafta sonu sana s nav yap yorlar diyerek yeni s - nav sistemini övdü ÖSS ye yetiflmeyecek olsa da bu uygulama bununla haz rl k aflamas olarak kat say lar n n kalaca n da belirten Özcan ayr ca bu konunun MEB le daha görüflülmedi ini de ekleyerek devam nda liselerde 1, 2, 3 ve 4. y llarda gösterdi i performans n n ortalamas n n sene sonunda yap lacak bir s navla birlefltirilmesi ve onun nota dönüfltürülmesi fleklinde plan n aç klamaktad r. O koltukta olmas n minnet borcu bilen YÖK Baflkan, ö rencileri de il devletin para kazanmas n düflünen bir tüccar gibi bu iflin sonunda ne kadar kazanacaklar n n hesab n tutmufl olacak ki; 1 milyon 600 bin ÖSS aday ndan yaklafl k 1.8 milyar dolar kazan labilece ini ifade etmektedir. Evet; gelece imizi ellerimize almak için örgütsüzlü ümüze vurarak yaratal m örgütlü gücümüzü. Söz, yetki, karar, eylem hakk m z daha fazla dillendirelim. Bologna projesinin yaflam bulmaya bafllad ve bizleri esirler dünyas na paran yoksa okuyamazs n dedi i üniversite kap lar n n hayal olaca sistemi kurmaya çal fl yorlar. Bunu ancak örgütlü gücümüzle y kabiliriz. zmir den Liseli YDG li Her y l ülkemizde milyonlarca arkadafl m z y llarca süren ortaö retim hayat n bitirdikten sonra güya gelece imizi belirleyen ÖSS s nav na girmektedir. Ve dalga geçermifl gibi y llarca e itim-ö retim gördükten sonra bizleri bu 3 saatlik s navlara sokmaya çal fl rlar. Ve bizlerden bu 3 saatlik s - navlarda gelece imizi belirlememizi isterler. S nav da kazanamazsak y llarca ald m z e itim-ö retim bofla gitmifl olur. Bir de bunlar yetmezmifl gibi kazanamad m z takdirde dershaneler... Bugün Türkiye nin büyük bir k sm n iflçisi ve köylüsü oluflturuyor. Ve bu k sm n n kazand paralar ancak kar n toklu una yetiyor. Yani k sacas dershanelere verecekleri para kalm yor. Çocuklar n n geleceklerini kuram yorlar. Gönderenler de ancak borç paralarla gönderebiliyorlar. E itim-ö retim hayat nda ilkokul, ortaokul, lise gibi y llarda emekçiler bir sürü para harc yorlar bir de dershanelere para yat r yorlar. Paras olmayan arkadafllar m z ancak evde çal flabiliyorlar. Bundan dolay ço u s nav da kazanam yor. Bir de flimdilerde ngiliz modeli diye bir sistemden bahsediyorlar. Bu sistemde de bizleri s nava sokmaya çal fl yorlar. Yine bu kan emici dershanelerin eline düflece iz. Biz s - navla de il, e itim-ö retim hayat m z n içerisinde yeteneklerimize ve zekâlar m za göre gelece imizi belirlemek istiyoruz. Ve Türkiye de özel okul anlay fl n n kalkmas n istiyoruz. Sevgili arkadafllar m z ben bir ÖSS ma duru olarak ÖSS ye karfl sesimi Mersin de 7 Haziran da yap lacak olan eylemle duyurmaya çal flaca m. Ve sesimizi en gür flekilde bizi bu insan yar fl na sokan kiflilere duyural m. Mersin den Bir YDG li Yar flmaktan b kt k!

16 16 Yeni Demokrat Gençlik f rum Baflka bir üniversite mümkün YÖK ün gelece imiz konusunda yapt bu olur olmaz aç klamalar yla tek merciymifl gibi durmas bizlerin yar na dair beklentilerimizi, gelece imizi yok saymas biz gençler için kabul edilemezdir. Küçük bir az nl n rahatça yararlanabilece i, iyi bir gelecek için kat edilecek yollar pahal tafllarla döflenmektedir. Halk gençli inin gelece i müjdeli haberleri bekleyemeyecek kadar zorlaflmaktad r. Söz hakk m z n olmad yerde gelecek noktas nda karar hakk m z n da olmad n aç kça görebiliyoruz. Bir umut bekliyorsak; bu, sistemden gelecek sahte, cep yakan vaatlerde de il, örgütlü mücadelede; gelece imiz hakk nda söz, yetki ve karar hakk na sahip olmam zda yatmaktad r. Görünüfle bak l rsa üniversitelerde yaflanan de- iflimin h z na yetiflmek ve takip edebilmek özellikle son dönemlerde giderek zorlaflt. YÖK Baflkan gün geçmiyor ki yeni müjdeler vermekten geri dursun. Son olarak YÖK Baflkan Özcan, ÖSS sistemi ve Yüksekö renim kontenjanlar hakk nda yeni aç klamalarda bulundu. Ama yap lan son de ifliklik olan kontenjan art r m konusunda YÖK kurul üyeleri kendi içerisinde dahi uzlaflamad. Son al nan bu karar 11 e karfl, 9 oyla zor al nabildi. Son de iflikliklere göre ÖSS s nav sisteminin ücreti giderek daha pahal hale gelecek. TO s nav örne ini veren Özcan, 120 dolar verene hemen bir hafta sonra s nav yap ld n bunu da benzer flekilde ÖSS ye uygulamak istedi inden bahsetti. Yusuf Ziya Özcan a göre böylece isteyen istedi i kadar y l içerisinde s nava girebilecek ve bir s n rlama olmayacak. Gelece ini 3 saatlik bir s navda belirleme elefltirileri son bulacak. Katsay lar kald r lacak herkes istedi i bölümü tercih edebilecek. Tabii bunlar yap lan kitlelerin gözünde meflrulaflt rma girifliminden öteye gidemiyor. Çünkü üniversiteye gidebilecek olanlar için ibre paras olana do ru kay yor. Baflka bir boyutuyla asl nda sorunlar daha da a rlaflt r yor. Henüz bir s nav ücreti aç klanm fl de il ama sadece bir dil s nav için 120 dolar

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 ücretin söz konusu oldu u bir yerde, söz konusu üniversiteye girifl oldu unda çok daha yüksek olmas kuvvetli bir ihtimal. kincisi, paras olan kendini tekrar tekrar deneme imkân na kavufluyorken, paras olmayan ise daha s - n rl maddi imkân ölçüsünde s nava girebilecek. Bu da dershaneye gidebilen, maddi geliri iyi olan kesim için görece daha elveriflli koflullar yarat rken paras zl k ve kötü koflullarla mücadele eden halk gençli i için durum dünden daha kötü olacak. Bu da flu anlama geliyor: Maddi geliri iyi olan küçük bir grup için üniversiteye girmenin önünde s nav belki de s n rs z olabilecekken, milyonu bulan bir kesim için paras zl k nedeniyle (ki bu kadar yüksek s nav ücreti düflünüldü ünde) esas nda s n rl olacakt r. Ayn zamanda bu s nav sistemiyle devlet görünüfle bak l rsa çok iyi para kazanacak. Özcan n bu fikirleri hayata geçerse, devlet 1 milyon 600 bin ÖSS aday ndan yaklafl k 1.8 milyar dolar kazanabilir. (Radikal-13/05/2008) Bu miktar niyetleri çok aç k bir biçimde gösteriyor. Katsay y kald r yorum, üç saatlik strese son diyerek bas na yans yan söylemler tam bir aldatmacadan ibarettir. Esas gizlemektedir. Gençlerin önündeki engelleri kald r yorum diye söylenen süslü laflar n ard nda çok büyük bir ekonomik gelir yatt aç kça gözükmektedir. Bunlar n d fl nda YÖK ün aç klad kontenjan art r m n n özellikle t p fakültelerinde artmas dikkat çekicidir. Baz özel üniversitelerin son dönemlerde t p fakültesi açma giriflimleri oldu u bilinmektedir. Türkiye de en iyi üniversiteler s ralamas nda t p fakültesi olan üniversitelerin en yukar larda olmas, bilimsel araflt rma konusunda üniversitelerin puanlar n yükseltmesi nedeniyle özel üniversitelerin dikkatini çekmektedir. Prestij ve rekabet için bu üniversiteler s ralamalarda yukar lara ç kabilmek için t p fakülteleri açacaklar n ilan etmifllerdi. YÖK ün bu uygulamas ile dünya ölçe inde bilimsel araflt rmalar konusunda Türkiye nin ç tas n sadece ka t üzerinde yükseltebilece i ve ayn zamanda Bologna Sürecinde piyasaya haz rlanan özel üniversiteler için olanak sunaca na flüphe yoktur. YÖK böylece özel üniversiteleri piyasada iyi bir flekilde palazlamaktad r. Di er yandan yeterli alt yap (bilimsel ve teknik donan m) oluflturulmadan kontenjan art r m n n yap lmas e itim sistemini giderek bilimsellikten uzaklaflt rmakta ve var olan kaliteyi de düflürmektedir. Alt yap s olmayan, sadece günübirlik, sistemsiz politikalarla üniversitelerin kaderi belirleniyorken, di er yandan kontenjan art fl yla beraber ö rencilerin bar nma, beslenme gibi gereksinimlerinin nas l karfl lanaca belirsizdir. Devlet yurtlar nda yaflanan y lman n daha da artmas kaç n lmaz olacakt r. Üniversiteler üzerindeki son geliflmelere göz att m zda, önümüzdeki y llarda üniversite harc n n daha da artaca n ilan eden YÖK Baflkan n n aç klamalar da göz önüne al nd nda, sorunlar n birbiri ard na, üst üste binecek olmas akademik sorunlar m z büyütmekte ve bu zemindeki mücadelenin giderek daha kuvvetlendirilmesi gerekti ini göstermektedir. Ekonomik, akademik sorunlar n büyümesi öz örgütlülüklerin önemini bir kez daha ortaya koyarken, ö rencileri ma dur ve zor durumda b rakacak olan uygulamalara karfl ö rencileri koruyabilecek kurumlarla ( srarla ö renci dernekleri) ö rencileri hep birlikte bu kanallarda buluflturmak günden güne daha yak c olmaktad r. Öncesinde yapt aç klamayla Herkesin üniversite okumak istemesini anlayam yorum. Üniversite bedava da olmaz diyen YÖK Baflkan flimdi ise 1,2 milyon gence yer bulmal y z (Radikal-11/05/2008) diyerek bizlerle adeta dalga geçmektedir. YÖK ün gelece imiz konusunda yapt bu olur olmaz aç klamalar yla tek merciymifl gibi durmas bizlerin yar na dair beklentilerimizi, gelece imizi yok saymas biz gençler için kabul edilemezdir. Küçük bir az nl n rahatça yararlanabilece i, iyi bir gelecek için kat edilecek yollar pahal tafllarla döflenmektedir. Halk gençli inin gelece i müjdeli haberleri bekleyemeyecek kadar zorlaflmaktad r. Söz hakk m z n olmad yerde gelecek noktas nda karar hakk m z n da olmad n aç kça görebiliyoruz. Bir umut bekliyorsak; bu, sistemden gelecek sahte, cep yakan vaatlerde de il, örgütlü mücadelede; gelece imiz hakk nda söz, yetki ve karar hakk na sahip olmam zda yatmaktad r.

18 18 Yeni Demokrat Gençlik UFUK Yeni stihdam Paketi Sorunlar m z n çözümü de ildir! Mevcut ekonomik görüntüsünü inceledi imizde bu sorunu kal c olarak çözebilme yetene inden uzak olan TC, ayn zamanda kendisini tehdit de eden iflsizlik sorununa karfl dönemsel tedbirler almaya çal flsa da hiçbir zaman bu tedbirlerin baflar l oldu unu söyleyemeyiz. Ülkemizin gerçekli i içerisinde yaflad yap sal sorunlardan birisi de sürekli art fl e ilimi gösteren iflsizliktir. Mevcut ekonomik görüntüsünü inceledi imizde bu sorunu kal c olarak çözebilme yetene inden uzak olan TC, ayn zamanda kendisini tehdit de eden iflsizlik sorununa karfl dönemsel tedbirler almaya çal flsa da hiçbir zaman bu tedbirlerin baflar - l oldu unu söyleyemeyiz. Çal flma yafl içerisindeki nüfusun % 20 den fazlas n n iflsizlikle karfl karfl ya olmas durumu, bu sorunun önemini de göstermektedir. Tüm bunlara ra men, yeni ç kar lan stihdam Paketi, yaraya pansuman bile olamamaktad r. Egemenlerin her geçen gün daha da s k flmalar ve reel iflsizli in 1-2 sene içerisinde daha da artaca n n öngörülmesi, AB ye uyum bafll alt nda bu istihdam paketinin ç kar lmas n da beraberinde getirmektedir. stihdam alan nda gençli in yaflad s k nt lar n bu bafll kta birinci s rada yer almas, at lan her ad m n da bizler taraf ndan dikkatle izlenmesini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle rahatl kla söyleyebiliriz ki yeni ç - kar lan istihdam paketi, iflsizlik sorunumuzu çözebilecek niteliklerden uzak almakla beraber, ortaya koydu u maddeler nezdinde de teselli edecek bir kapsam da bar nd rmamaktad r. Ekonominin, üretimi esasa almayan yap s ve mevcut krizin derinleflmesi iflsizli e çözüm bulunabilece i umudunu da azaltmaktad r. Emperyalist-kapitalist sisteme ba l olan ve üretici güçlerin gelifliminin önünde önemli engeller bulunan Türkiye de yap sal bir sorun olan iflsizli i engellemek için de yap sal çözümler gerekmektedir. Elbette ki bu yap sal çözüm (biz kesin çözüm olarak da anlayabiliriz) sistemin bekas içerisinde gerçeklefltirilemeyecek bir çözümdür. Devlet, s n flar n varl n yads mak yerine varl n bu gerçeklik üzerinden sa lamaktad r. Bu haliyle içinde yaflad m z co rafya baz nda devletin hangi s n flar n egemenlik arac oldu u aç kt r. O halde iflçi-iflsizlik konular na yaklafl m n da bu çerçeve içerisinde de erlendirmemiz gerekmektedir. Hareket noktam z buradan belirlersek, egemenlerin att klar ad mlar n, getirdikleri yeniliklerin (e er

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 mücadele ile al nmam flsa) bir anlam ifade etmeyece- i görülecektir. Hak verilmez, al n r söyleminin de bu anlay fl n ekseninde sloganlaflt aç kt r. Yinelemek ad na söyleyebiliriz ki zaten yeni ç kar - lan istihdam paketinin sözde bile olsa hak verme anlay fl amac da gütmedi i aç kt r. Yeni istihdam paketini genel hatlarla de erlendirmek gerekirse kad n çal flanlara yönelik önemli dezavantajlar getirdi ini söyleyebiliriz. Emzirme odalar ve krefller konusunda yasada bir aç kl k b rak larak, krefl hizmeti sunma zorunlulu u olan iflletmelerin bu hizmeti d flar dan karfl layabilecekleri belirtilmifltir. Kad n iflçilerin önemli bir sorunu olan krefl meselesi böylelikle bir hamleyle gözlerden uzaklaflt r lm fl ve çözüm ad alt nda çözümsüzlü e, mu lakl a terk edilmifl, daha aç k bir tabirle kad n iflçiler aç s ndan hak gasp yasalaflt r lm flt r. Yasa, iflçiden ziyade patrona tan d haklarla dikkat çekicidir. Patron yerine prim ödemeyi üzerine alan devlet, bu görevi iflsizlik sigorta fonuna devrederek iflçi için yeni bir durum yaratmamaktad r. Bilakis patronun ödemesi gereken primi, iflçilerden kesilen paralarla oluflan iflsizlik sigorta fonuna yükleyen devlet, patronu desteklemenin yeni bir yolunu (hem de genç iflsizli i azaltmak ad na) bulmufl gibi görünmektedir. flsizlik sigorta fonuna devlet de kaynak ay r yor olsa da birincisi bu kayna n zaten nereden geldi i bellidir, ikincisi devlet bu fondan kendisi ad na yat r m yapmak için kullan m hakk na sahiptir. Keza 2008 e ait fon nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon YTL, GAP için kullan lacak. Bu ödenekler 2008 bütçesiyle iliflkilendirilecek. Bu paray, ilgili idare bütçesine kaydetmeye Maliye Bakan yetkili olacakt r. (Kaynak: HaberTürk) Bunun yan nda k dem tazminat n n SSGSS ile beraber, bu yasa ile kald r lmas avantaj de il önemli bir hak gasp olarak karfl m zda durmaktad r. K dem tazminat n n maafla eklenece inin söylenmesi bu nedenle patrona tan nan önemli bir hak olmaktad r. K dem tazminat n n maafla eklenip eklenmedi ini ölçebilecek reel bir arac n olmamas, bu nedenle iflçilerin daha bafltan hak gasp yla karfl karfl ya oldu unu göstermektedir. Bunun yan nda kay t d fl iflçi çal flt rma konusunda cayd r c l n yeterli olmamas (hatta desteklenmesi diyebiliriz) al nan bu kararlardan genç ve kad n iflçilere yönelik olumlu görünen maddelerin alt - n n bofl oldu unu göstermektedir. Çünkü her ne kadar bir süre için prim ödememe avantaj sa lasa da patron için daha avantajl olan fley, direkt kay t d fl iflçi çal flt rmak olmaktad r. Nihai olarak yasa, ifl güvenli i konusunda at l m yapm fl izlenimini veriyor olsa da bu konuda yaflanan esneklik ve hatta esnekli in ifl cinayetleriyle devam ediyor oluflu ç plak bir gerçeklik olarak karfl m zda durmaktad r. Yasaya ra men Tuzla da yaflananlar, ihmaller, tüm ölümlere ra men srarla devam eden göz yumma anlay fl irkilmemize neden olmaktad r. Son yaflanan ölümlerden sonra bir tersanenin kapat lmas n n ise anlafl laca üzere bu yasayla hiç ilgisi yoktur. Bu kadar ölüme göz yumanlar, artan öfkemizden korkarak tersaneyi kapatm fllard r ancak Tuzla Tersaneler bölgesi baflta olmak üzere ülkenin dört bir yan nda ifl güvenli i, çal flma flartlar konusunda gerekli önlemlerin al nmad n çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yaflananlar basit bir ihmalden öte cinayet olarak görmemiz anlafl l rd r. Yeni istihdam paketi, SSGSS gibi uygulamalarla sald r lar n yasalaflt ran egemenlere karfl halk n her kesiminin dayan flmas n fliar edinmek ve mücadeleyi büyütmek göreviyle karfl karfl ya oldu umuzu unutmamal y z. Gelece imizi, can m z ve haklar m z hesap vermeden alanlardan hesap sormak için bu görevimize daha fazla sar lman n, her zamankinden daha fazla, zaman d r.

20 20 Yeni Demokrat Gençlik Tuzla da iflçi olmak Gülüflüm ma rurdur her dem. Yüzümde tutsak kalm fl garip bir hüzün. Ölümün o ürpertici so uklu udur beni böyle durgunlaflt ran, her sabah ç karken evden son sar l fl mm fl gibi sar l r m annemin, kardeflimin, sevgilimin boynuna ve bir daha dönmeyecek gibi koklar m her birinin saçlar n, ürperir yüre im... Tuzla da iflçi olmak Büyük ihtimalle Tuzla tersanelerinde çal flan bir iflçi her dem yafl yordur bu duygular. Ölüm tersaneleri olan Tuzla da ayda ortalama 40 a yak n ifl kazas olmaktad r. Aral k 2006-Kas m 2007 aras ndaki 10 ayda 8 ölüm, 2 uzuv kayb ve 376 yaralanma ile sonuçlanan 386 ifl kazas meydana gelmifltir. 23 y lda Tuzla tersanelerinde yaflam n yitiren iflçilerin say s son ifl cinayetleri ile birlikte 96 ya ulaflm flt r. Say lar bu kadar netken gerici devletin bu dönemki sözcüleri ise adeta Tuzla da yaflam n kaybeden iflçilerle dalga geçer tarzda aç klamalar yaparak saflar n bir kez daha net olarak gözler önüne sermektedirler. Tuzla da 3. iflçisi yaflam n yitiren Desan Tersanesi nin orta Cengiz Kaptano lu Bu olaylar M T lik, polislik. Emniyet Müdürü her fleyi biliyor, Çok üzgünüm. Kim, birlikte çal flt insanlar n ölmesine göz yumabilir? Böyle bir vicdans zl k olabilir mi? Karar verdik. Bu tersaneyi sat yoruz, Çal flma Bakan flyerlerinde ölümler olabilir, 20 tersane olmas gereken yerde 50 tersane var, ifl kazalar devam edecek vb aç klamalar n birço unun nedenini ise e itimsiz iflçi olarak göstermektedir. fl koflullar n n a r olmas ndan kaynakl Tuzla daki ölümleri mevcut hükümet meflrulaflt rmaya çal flarak kamuoyunda münferit olaym fl gibi göstermektedir. Almanya n n tersaneleriyle tan nan Flensburg kentinde devasa Ro-Ro gemilerinin yap ld FSG Tersanesi nde 40 y ld r ifl kazas sonucu ölen iflçi yok. FSG nin Genel Müdürü Peter Sierk Bizde en son ölüm 1968 de meydana geldi lara kadar Almanya da her gemi eflittir bir ölüm anlam na geliyordu. Ama çok radikal önlemler al nd. Bir iflçinin kazada ölmesi demek benim do rudan hapse at lmam demek. fl bu kadar kritik ve ciddi boyuttad r. Devlet 3 ayda bir tersaneleri denetliyor. Biz de bu durumu dikkate alarak her 20 kiflinin bafl na güvenlikten sorumlu ustabafl koyuyoruz. Ustabafl, iflçilerin güvenli bir flekilde tersanede çal flabilmelerini, varsa eksikliklerin giderilmesini sa l yor söylemleri asl nda ifl cinayetlerinin gerçek sorumlular n bir kez daha ç plak bir flekilde gözler önüne sermektedir. Son yaflanan ifl cinayetlerinden sonra artan kamuoyu bask s n azaltmak için mevcut sistemin sözcüleri Saleh Tersanesini süresiz olarak kapatm flt r. Ama bu kapatma karar daha Saleh Tersanesinde yaflam n kaybeden iflçilerin kan kurumadan tekrar yeniden aç lm flt r. Tuzla tersanelerinde örgütlü olan D SK e ba l Limter- fl Sendikas taraf ndan 16 Haziran da grev karar al nd. Biz YDG liler de yaflanan bu ifl cinayetlerine karfl durmak için Limter- fl Sendikas n n ald grev karar n aktif olarak desteklemeliyiz. Bu ba lamda Limter- fl Sendikas n n taleplerini afla da sunuyoruz: - fl cinayetlerinin sorumlular yarg lans n, -Tuzla tersanelerinin denetimini sendikam z Limter- fl, TMMOB, TTB, Baro, Çal flma Bakanl ve G SB R den oluflan ba ms z bir komisyon yaps n, - A r ve Tehlikeli fl Kolu Yönetmeli i uygulans n, - Tafleronluk sistemi kald r ls n, - 7,5 saatlik ifl günü uygulans n, - Sigortalar m z ana firma taraf ndan ve ald - m z ücret üzerinden yat r ls n, - Gurbetçi iflçilere sa l kl bar nma evleri sa lans n, - Sendikam za tersanelerde temsilcilik açma hakk tan ns n. Kars tan Bir YDG li

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı