ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK YÖNETİMİ TALİMATI"

Transkript

1 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar, zararlı gaz ve buharları, tıbbi ve bulaşıcı atıklar) kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması, imhasına yönelik süreçleri içeren bir planın oluşturulmasının sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Hastane Yönetimini,Tüm Birimleri,Hastane Çalışanlarını ve Temizlik Firması Çalışanlarını kapsar. 3.UYGULAMA: 3.1. Atıkların Oluşumunun Azaltılması E vs el Atık ların Olu şu mu n u n Ve Mikt ar ın ın Aza ltılması Amacı İle Yap ılacak Çal ış mala r :Evsel Atık; Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak hizmetleri, ambar ve atölyeden gelen atıklar ile Ambalaj Atıkları, Tıbbi Atıklar, Tehlikeli Atıklar ve Radyoaktif Atık grubu na girenler hariç tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar evsel atık olarak adlandırılır. E vs el At ıkla rın O lu şu mu n u n Az alt ılması a. Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması b. Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması c. Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması d. Kullanılan teknolojilerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerine öncelik e. Çevre Yönetim Birimi Personeli, Birim Atık Sorumluları, Atık Taşıma Personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması Yöntemleri ile evsel atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir A mb ala j Atık ların Olu şu mu n u n Ve Mikt ar ın ın Aza ltılması A macı İle Yap ılacak Çalı şmala r: Ambalaj Atığı; Tüm idari birimler, mutfak hizmetleri, ambar, atölye ve hastanenin diğer birimlerinde oluşan, tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal vb. tüm atıklar ambalaj atığı olarak adlandırılır. Ambalaj Atıklarının Oluşumunun Azaltılması: a. Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması b. Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması c. Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması d. Kullanılan teknolojilerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerine öncelik e. Çevre Yönetim Birimi Personeli, Birim Atık Sorumluları, Atık Taşıma Personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması Yöntemleri ile ambalaj atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir Tıb b i Atık ların Olu şu m u n u n Ve Mikt ar ın ın Aza ltılması Amac ı İle Yap ılan Çalı ş m ala r: Tıbbi Atık; Hastane, klinik, muayenehane gibi sağlık ve tedavi merkezlerinden oluşan atıklar ile kullanılmış ilaç, tıbbi malzeme, ameliyat ve tedavi gibi sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların % 75 9 genel atık kapsamında, yani günlük yaşam sırasında toplumda ortaya çıkan atıklara benzer yapıda iken % 1 25 kısmı riskli atıklardan oluşur.riskli olan ve tehlike arz eden bu atıklar insan ve çevre sağlığını tehdit eder. Hastane prestijinin arttırılması, hastane hijyen düzeyinin iyileştirilmesi veya hastane hijyen düzeyinin sürdürülebilmesi, çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla tıbbi atıkların yönetilmesi gereklidir Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması: Tıbbi atıklar 3 şekilde sınıflandırılır a.Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır.mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri ile bunlarla kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları enfeksiyöz atıklar grubuna girer b. Patolojik Atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları, biyolojik deneylerde kullanılan hayvan leşleri patolojik atık grubuna girerler c. Kesici Delici Atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, Lam ve lamel, cam pipet, kırılmış cam ürünleri vb. atıklar kesici delici atık sınıfına girer. Tıbbi Atık ların Oluşumun Azaltılması ; a. Miktar,hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması b. Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması c. Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması d. Kullanılan teknolojilerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerine öncelik e. Çevre Yönetim Birimi Personeli, Birim Atık Sorumluları, Atık Taşıma Personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılmasıyöntemleri ile tıbbi a tık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir.

2 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:2/6 111/ Tehlikeli Atıkların Oluşumun Ve Miktarının Azaltılması Amacı İle Yapılan Çalışmalar : Sanayide ve çeşitli üretim tesislerinde ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek nitelikte olan atıklardır. Bu atıklar fiziksel veya kimyasal özelliklerinden veya yasal sebeplerden özel işleme tabi tutulur. Özel işleme tabi tutulma nedenleri; patlayıcı, oksitleyici, yüksek oranda tutuşabilen, tutuşabilen, tahriş edici,zararlı, toksik, kanserojen, korozif, enfeksiyon yapıcı, terato jenik, mutajenik, zehirli, zehirli gazları serbest bırakan, ekotoksik olma özellikleri nedeniyledir Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması a. Tehlikeli Kimyasallar b. Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar c. Amalgam Atıklar d.Genotoksik ve sitotoksik Atıklar e.Farmasötik Atıklar f. Ağır Metal İçeren Atıklar g. Basınçlı Kaplar Şeklindedir.Tehlikeli atık oluşumunun azaltılması; a. Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması b. Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması c. Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması d. Kullanılan teknolojilerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerine öncelik e. Çevre Yönetim Birimi Personeli, Birim Atık Sorumluları, Atık Taşıma Personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması f. Daha az tehlikeli atık oluşumuna neden olan ürünlerin tercih edilmesi Yöntemleri ile tehlikeli atık oluşum miktarı azaltılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Biriktirilmesi Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Evsel nitelikte atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla yeteri kadar evsel atık noktaları belirlenir ve buralara evsel atık kovaları konur. Bu kovaların üzerine bilgilendirme amacıyla EVSEL ATIK ibaresi bulunan yazı eklenir. Evsel atıklar, evsel atık kovaları içerisindeki SİYAH RENKLİ ve üzerinde EVSEL ATIK ibaresi bulunan poşet içerisinde toplanır ve biriktirilir. Evsel Atık poşetleri ¾ oranında dolduktan sonra ağzı sıkıca kapatılır, evsel atık kovasına yeni poşet konmadan evsel atık kovası temizlenir, gerekiyorsa dezenfekte edilir ve daha sonra yeni poşet konur. Evsel atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirilmesinden öncelikle evsel atık noktasının bulunduğu birimin, birim sorumlusu ve birimde çalışan diğer kamu çalışanları bu işlemi yapmak / yaptırmak ile görevlidir. Eğer evsel atık noktası hastane içerisinde genel kullanımın olduğu bir yerde ise evsel atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirmesinden öncelikle temizlik hizmet personeli şefi ve evsel atık noktasının bulunduğu yerden sorumlu temizlik hizmet personeli bu işlemi yapmak ile görevlidir Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması,Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla yeteri kadar ambalaj atığı toplama ve biriktirme noktaları belirlenir. Belirlenen bu noktalara Belediye Başkanlığı nın lisans verdiği ambalaj atığı toplama firmasından temin edilen geridönüşüm kutuları veya geridönüşüm konteynırları konur. Geri dönüşüm kutularını n veya konteynırlarının içerisine nelerin atılacağı veya biriktirileceği bilgisi yazan yüzlerinin okunabilecek veya görülebilecek şekilde konulmasına önem verilir. Ambalaj atıkları geridönüşüm kutuları içerisinde MAVİ RENKLİ ve üzerinde AMBALAJ ATIGI ibaresi bulunan poşet içerisinde toplanır ve biriktirilir. Kontamine olmamış;kâğıt, karton, mukavva,plastik,cam,metal, serum şişeleri veya serum poşetleri ( serum seti ayrıldıktan sonra ), boş ilaç şişeleri, flakon vb. cam muhteviyatlı atıkların Ambalaj Atık noktalarında toplanmasına ve biriktirilmesine dikkat edilir. Ambalaj Atık poşetleri ¾ oranında dolduktan sonra ağzı sıkıca kapatılır, daha sonra yeni poşet konur. Ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirilmesinden öncelikle ambalaj atık noktasının bulunduğu birimin, birim sorumlusu ve birimde çalışan diğer kamu çalışanları bu işlemi yapmak / yaptırmak ile görevlidir. Eğer ambalaj atık noktası hastane içerisinde genel kullanımın olduğu bir yerde ise ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirmesinden öncelikle temizlik hizmet personeli şefi ve ambalaj atık noktasının bulunduğu yerden sorumlu temizlik hizmet personeli bu işlemi yapmak ile görevlidir Tıbbi Atıkların (Kesici-Delici Atıklar Dahil) Kaynağında Ayrı Toplanması,Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri : Tıbbi atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla, tıbbi atıkların oluştuğu yere en yakın yerde yeterli büyüklükte ve hacimde tıbbi atık kovası konulur. Tıbbi atıklar ambalaj atıkları ve evsel atıklardan ay rı olarak toplanır ve biriktirilir. Belirlenen bu noktalara mümkün olduğunda kırmızı renkli ve üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK yazan kovalar konulur. Eğer farklı bir renkte ve üzerinde ibare bulunmayan kovalar tıbbi atık kovası olarak kullanılıyorsa;

3 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:3/6 111/2 DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan yazı yeterli büyüklükte ve görülebilecek şekilde kova üzerine mutlaka eklenmelidir. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 1 mikron olan, en az 1 kg kaldırma kapasiteli, her iki yüzeyinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılmalıdır. İçerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir torbaya konularak tam sızdırmazlık sağlanmalı, tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir. Sıvı tıbbi atıklar da odun talaşı ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen torbalara konulur. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik kova içinde toplanmaktadır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında dolduktan sonra, ağızlar ı kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulmalı, kesicidelici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamasına, açılmamasına, boşaltılmamasına ve geri kazanılmamasına dikkat edilmelidir. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilmelidirler. Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında gerekli teçhizat ve donanımda olmalıdır.. Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ve DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi olan plastikten yapılmış poşetlerin delinmesine yırtılmasına sebep verecek keskin köşeleri olmayan kovalarda ve tekerlekli özel taşıma araçları kullanılmalıdır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirilmesinden öncelikle tıbbi atık noktasının bulunduğu birimin, birim sorumlusu, birimde çalışan diğersağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kamu çalışanları bu işlemi yapmak / yaptırmak ile görevlidir Tehlikeli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması,Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekimanları Ve Özellikleri: Kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerd en en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar.tehlikeli atık sınıfına giren atıklar oluşum yerinde, oluşan atığın tür ve cinsine göre uygun kaplarda toplanır. Tıbbi atık personeli tarafından, tıbbi atık toplama ekipmanları ve teçhizatıyla Tıbbi atık geçici depolama alanına taşınır.radyoloji ünitemizden kaynaklanan röntgen banyo suları Radyoloji Ünitesinde belirlenen noktada biriktirilmelidir. Bu biriktirilen sular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisans almış firmalara Atık Taşıma Formu karşılığı düzenli olarak teslim edilir. Hastanemizin birimlerinden kaynaklanan atık ampul ve floresanlar elektrik atölyelerinde bu atıklar için özel olarak belirlenmiş geçici depolama yerlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisans almış firmaya teslim edilmek üzere geçici depolanır.pil atıklarının ayrı toplanması için hastanemizin tespit edilen yerlerine Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı ndan temin edilen atık pil toplama kutuları konulmuştur. Pil atık noktaları düzenli olarak Çevre Yönetim Birimi tarafından kontrol edilir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ndan lisans almış firmaya Atık Taşıma Formu karşılı teslim edilir.hastanemiz ana hizmet binası ve ek yerleşkelerinde bulunan mutfaklarda kızartma türü yemeklerin yapımında kullanılan bitkisel yağlar, kızartma işlemi bittikten sonra ikinci bir yemek yapımında veya kızartma yemeği içinde kesinlikle kullanılmaz. Mutfaklarda bulunan geçici depolama için kullanılan bidonlarda geçici depolanır.bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisans almış firmalara Atık Taşıma formu karşılığı belirli periyotlarla teslim edilir. Çevre Yönetim Birimi yapılan bu işlemleri sürekli denetler ve kontrol altında tutar Atıkların Taşınması, Taşımada Kullanılacak Ekipman Ve Araçlar Evsel Nitelikli Atıkların Taşınması, Taşımada Kullanılacak Ekipman Ve Araçlar: Evsel nitelikli atıklar, tıbbi ve tehlikeli atıklardan ayrı olarak siyah renkli torbalarda toplanmaktadır.atık toplama poşetleri ¾ oranından fazla doldurulmamalıdır. Atık poşetleri ağzı sıkıca bağlandıktan sonra her birimin kendi temizlik görevlileri tarafından hastanenin katlarında ve belirlenen yerlerinde bulunan evsel atık konteynırlarına taşınır. Bu konteynırlar Evsel atık toplama personeli tarafından geçici evsel atık deposuna taşınır. Taşıma ekipmanı olarak eldiven ve çalışma kıyafeti kullanılmalıdır. Konteynırlar dolu bırakılmamalı ve geçi ci evsel atık deposuna boşaltılmalıdır.bu konteynırlar günlük olarak temizlenir Amb ala j Atık ların ın Taş ın ması, Taşı mad a Ku llan ılac ak E kip man Ve Araçla r : Ambalaj atıkları, tıbbi ve tehlikeli atıklardan ayrı olarak mavi renkli torbalarda toplanmaktadır. Atık toplama poşetleri ¾ oranından fazla doldurulmamalıdır. Ambalaj atık poşetleri, ambalaj atıgı geçici depolama alanına taşınması şartı ile evsel atık poşetleri ile birlikte toplanabi lir ve taşınabilir Tıb b i Atık ların Taş ın ma sı, Ta şımad a Ku l lan ılacak E kip man Ve Araç lar: Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 1 mikron olan, en az 1 kg kaldırma kapasiteli, her iki yüzeyinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar kullanılmaktadır.torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılmalı, içerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir torbay a konularak tam sızdırmazlık sağlanmalıdır. Tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir. Tıbbi atık torbaları ağzı kapaklı plastik kovalarla ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, yüklenmesi, boşaltılması,

4 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:4/6 111/2 oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılmalı, içerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir torbay a konularak tam sızdırmazlık sağlanmalıdır. Tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir. Tıbbi atık torbaları ağzı kapaklı plastik kovalarla ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay, paslanmaz ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıb bi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunacaktır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan ağzı kap aklı tıbbi atık kovaları ile atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir. Tıbbi atıkları taşım akla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir ve günlük temizlenere k dezenfekte edilir T eh likeli Atık ların Ta şın ması, Ta şımad a Ku llan ılacak E kip man Ve Araçla r : Tehlikeli kimyasal atıklar, kimyasal atık türü, cinsi ve miktarına göre uygun kaplarda biriktirilerek toplandıktan sonra tıbbi atık taşıma personeli tarafından tıbbi atık taşıma aracı ile geçici kimyasal atık deposuna taşınır.tehlikeli kimyasal atıkları taşımakla görevlendirilen tıbbi atık taşıma personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Atık ampul ve floresanlar ilgili elektrik görevlisi tarafından kırılmış olsa dahi kırık parçalar uygun bir materyalde toplanılarak kesinlikle evsel,ambalaj ve tıbbi atıkların içerisine atılmaz ve ampul, floresan atıklar için belirlenmiş geçici depolama yerlerine taşınır. Atık pil kutuları dolduğunda Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı nın ilgili birimi ile temasa geçilerek atık pillerin güvenli ve kontrollü bir şekilde alınması Çevre Yönetim Birimince sağlanır Atık Toplama Ve Biriktirme Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler, Toplama Programı Ve Taşıma Güzergahı Evsel Nitelikli Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık Taşıma Araçlarının İzleyeceği Gü z ergah: Evsel nitelikli atıklar her ünitenin kendi içerisinde özel belirlenmiş noktalardaki evsel atık konteynırlarında toplanmaktadır. Toplanan konteynırlar her gün için, Sabah: 7:3 Öğle: 14:3 Akşam: 2:3 saatlerinde her ünitenin kendi görevlileri ve/veya atık toplama personeli tarafından alınarak atık taşıma için ayrılmışasansör kullanılarak geçici evsel atık deposuna taşınmaları sağlanmaktadır Amb ala j At ığı B irikt irm e Kap ların ın Bu lu n d u ğu Y erl er, To p lan ma Saa ti V e Atık Taş ıma Araçla rın ın İz l ey ece ği Gü zergâh : Ambalaj nitelikli atıklar her ünitenin kendi içerisinde özel belirlenmiş noktalardaki ambalaj atık konteynırlarında toplanmaktadır. Toplanan konteynırlar her gün için, Sabah: 7:3 Öğle: 14:3 Akşam: 2:3 saatlerinde her ünitenin kendi görevlileri ve/veya atık toplama personeli tarafından alınarak atık taşıma için ayrılmış asansör kullanılarak geçici evsel atık deposuna taşınmaları sağlanmaktadır. Ambalaj atık poşetleri, ambalaj atığı geçici depolama alanına taşınması şartı ile evsel atık poşetleri ile birlikte toplanabilir ve taşınabilir Tıb b i Atık Birikt ir me Ka p ların ın Bu lu n d u ğu Yerler, To p lan ma Saa ti Ve Atık Taşı ma Araçla rın ın İz ley ec eği Gü zer ga h : Tıbbi atıklar bütün ünitelerde belirlenen özel noktalarda toplanmaktadır. Ayrıca tıbbi atık noktalarında ve hasta tedavi araçlarında da delici-kesici tıbbi atık malzemeleri için kesici delici alet kutuları bulundurulmaktadır. Bu toplanan tıbbi atıkların taşınması her gün için, Sabah 7:3, Öğle: 14:3, saatlerinde tıbbi atık görevlileri tarafından atık taşıma için ayrılmış asansör kullanılarak geçici tıbbi atık deposuna taşınması sağlanmaktadır T eh likeli Atık Birikt ir m e Kap ların ın Bu lu n d u ğu Yerler, To p lan ma Saa ti Ve Atık Taşıma Araç ların ın İz ley ece ği Gü zergah : Bölümlerde biriktirilen tehlikeli kimyasal atıklar atık kaplarının ¾ ü dolduğunda tıbbi atık görevlisine haber verilerek taşıması sağlanır. Katlardan toplanan tehlikeli kimyasal atıklar özel tıbbi atık görevlileri tarafından atık taşıma için ayrı lmış asansör kullanılarak geçici kimyasal atık deposuna taşınması sağlanmaktadır. 3.5.Geçici Depolama Alanları Evsel Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri: Evsel atıklar için hastanemiz ana hizmet binası ve Yörük Selim ek yerleşkesinde evsel atık geçici deposu, Kadın Doğum ve Çocuk Ek yerleşkesi ve diyaliz ünitelerinde evsel atık geçici depolama alanları belirlenmiştir. Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı nın ilgili birimine her gün evsel atık depolarından ve evsel atık alanlarından evsel atıkların teslimi sağlanmaktadır. Evsel atık depoları ve taşıma ekipmanlarınıntemizliği ve depo sıcaklıkları günlük takip edilmekte, yapılan işlemlerin uygunluğu Çevre Yönetim Birimi tarafından denetlenmektedir AblajAt ığı Ge çici Dep o la ma Yeri Ve Öz e llikler i : Ambalaj atıklar için hastanemiz ana hizmet binası ve Yörük selim ek yerleşkesi, Kadın Doğum ve Çocuk Ek yerleşkesi ve diyaliz ünitelerinde ambalaj atığı geçici depolama alanları belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisans almış firma Salı günleriambalaj atıklarını makbuz karşılığıgelip teslim almaktadır. Ambalaj atık depoları ve taşıma ekipmanlarınıntemizliği ve depo sıcaklıkları günlük takip edilmekte, yapılan işlemlerin uygunluğu Çevre Yönetim Birimi tarafından denetlenmektedir Tıb b i Atık G eçici Atık D e p o su n u n Yeri V e Öz ellikl eri: Tıbbi atıklar için hastanemiz ana hizmet binası,yörük Selim ek yerleşkesi, kadın doğum ve çocuk ek yerleşkesinde geçici tıbbi atık deposu, diyaliz ünitesinde ise

5 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:5/6 //5111/ Hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlardadır Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplıdır Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemli ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutma sağlanır Depo kapıları dışarıya doğru açılır, daima temiz ve boyanmış durumda, Tıbbi Atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyalı, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmış Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunmaktadır Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli, yetkili olmayan kişilerin girmeyeceği şekilde. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekildedir Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlardadır Atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekildedir Depo hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilmemiştir Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmaktadır.bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenmekte, dezenfekte edilmekte ve gerekirse ilaçlanmaktadır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulmakta ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilmektedir.geçici tıbbi atık konteynırının özellikleri; en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıdadır. Diyaliz ünitesinin bulunduğu parsel sınırları içinde; doğrudan güneş almayan; hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilirmiştir. İç yüzeyleri yükleme-boşatma sırasında torbaların hazırlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermemekte, Kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir şekildedir. Kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmakta, yetkili olmayan kişilerin açmasına izin verilmemekte. Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde dizayn ve inşa edilmiştir.konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanmış, üzerlerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmış Dikkat! Tıbbi Atık ibare si bulunmaktadır. Daima temiz ve boyanmış durumdadır.,atıkların boşaltılmasını müteakiben her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık depoları ve konteynırları atık teslim edildikten sonra günlük temizlenir ve dezenfekte edilir.temizlik kuru temizleme yöntemi ile yapılır. Talaş ile olası sıvı tıbbi atıklar yoğunlaştırılır ve emdirilir. İşlem sonucu oluşan atık tıbbi atık kabul edilir ve tıbbi atık poşetlerine konularak ağzı sıkıca kapanır. Depo tabanı ve yüzeyleri 1/1 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. Temizlik sonucu kullanılan bez vb. ürünler tıbbi atık kabul edilir ve tıbbi atık poşetlerine konularak ağzı sıkıca bağlanır.tıbbi atık depoları, konteynırları ve taşıma ekipmanlarının temizliği ve depo sıcaklıkları günlük takip edilmekte, yapılan işlemlerin uygunluğu Çevre Yönetim Birimi tarafından denetlenmektedir Toplama Ekipmanlarının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu Evsel Atık Toplama Ekipmanlarının Temizliği Ve DDezenfeksiyonu: Evsel atık toplama ekipmanları gün sonunda ve atık toplama işlemleri bittiğindegünlük temizlenir, gerekli görüldüğünde 1/1 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir Tıbbi Atık Toplama Ekipmanlarının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu: Tıbbi atık toplama ekipmanları gün sonunda ve atık toplama işlemi bittiğinde veya olası bir tıbbi atık taşıma kazası sonrasında hemen, günlük temizlenir ve dezenfekte edilir. Temizleme ve dezenfeksiyon işlemi kuru yapılır. Yani öncelikle talaş ile sıvı tıbbi atıklar yoğunlaştırılır ve emdirilir. İşlem sonucu oluşan atık tıbbi atık kabul edilir ve tıbbi atık poşetlerine konularak ağzı sıkıca bağlanır. Daha sonra 1/1 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir Kaza Anında Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler Tıbbi Atıkların Toplanması, Ünite İçi Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Yaralanmalarda Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler: Tıbbi atıkların taşınması için görevlendirilen personellere Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun eldiven, çizme, gözlük ve kıyafetler vb teçhizatlar temin edilmiş olup herhangi bir yaralanmaya karşı önlemler alınmış, bu konu ile ilgili de görevli personellere belirli periyotlarlaeğitimler verilmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Herhangi bir kaza anında derhal; mesai saatleri içerisinde İntaniye Polikliniğine mesai saatleri haricinde Acil Polikliniğine müracaat edeceklerdir. Kanu ile ilgili Çevre Yönetim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Çalışan Güvenliği Komitesi acil olarak bilgilendirilip gerekli kontrol ve tedbirler alınacaktır Tıbbi Atıkların Toplanması, Ünite İçi Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Dökülme Ve Yayılmalarda Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler : Tıbbi atıkların herhangi bir nedenle dökülmesi durumunda o bölgenin hasta/hasta yakınları ve diğer personelin girişinin engellenmesi sağlanacak, kaza yerinde dezenfekziyon işlemi uygulanıp acilen kazadan Çevre Yönetim Birimi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi bilgilendirilip gerekli kontrol ve tedbirler alınacaktır.

6 KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO: 6/ Tıbbi Atıkların Toplanması,Ünite İçi Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Yaralanmalar, Dökülme-Yayılma VeDiğer Kazaların Bildirilmesi,Kayıt Altına Alınması Ve Raporlanması: Yapılan bu işlemler sırasında her hangi bir kaza ve kaza sonucu yaralanma olduğunda Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu ( İND.FR.51 ), veya Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu ( İND.FR.47) doldurulur ivedi olarak Çevre Yönetim Birimine ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine bildirilir. Çevre Yönetim Birimi; oluşabilecek bu tür kazaları sebep- sonuç ilişkisi bakımından inceler, bu tür kazaların oluşumunu önlemek için gerekli çalışmaları yapar Sorumlu Personel Evsel Nitelikli Atıklar İle Ambalaj Atıklarının Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personel Ve Görev Tanımları: Her birimin temizlik personeli evsel ve ambalaj atıklarının toplanması ve/ veya atılmasından sorumludurlar. Çevre Yönetim Birimi yapılan işlemlerin bu plana uygunluğunu sürekli denetler ve gerekli düzenlemeleri yapar Tıbbi Atıkların Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personel,Görev Tanımları Ve Çalışma Sırasında Kullanılacak Özel Kıyafetler: Hastanemiz tıbbi atıklar için ana hizmet binasında 2 asıl, 2 yedek temizlik hizmet personeli, Yörük selim ek hizmet binasında 1 asıl, 1 yedek temizlik hizmet personeli, Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binasında 1 asıl,1 yedek temizlik hizmet personeli görevlendirilmiştir. Asıl ve yedek personellere Çevre Yönetim Birimi, Eğitim Hemşiresi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından verilen hizmet içi eğitim programlarında görev tanımları iletilmiştir. Tıbbi atık görevlileri turuncu renkte özel kıyafet giymekte, batmayı önleyici özel eldiven, çizme ve sıvı sıçramalarına karşı da koruyucu gözlük kullanılmaktadır Geçici Atık Deposunun /Geçici Atık Depolama Konteynırlarının İşletilmesinden Sorumlu Personel Ve Görev Tanımları : Her birim kendi geçici depolama alanı veya konteynırından sorumludur. Günlük temizlik ve dezenfeksiyonlar tam ve eksiksiz yapılır. Çevre Yönetim Birimi bu faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığını denetler ve sürekli kontrol altında tutar Kayıt Tutma Ve Raporlama Oluşan Tıbbi Atık Miktarının Belirlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması : Hastanemiz ana hizmet binası ve ek yerleşkelerinde oluşan tıbbi atıklar günlük tartılarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kontrol ve denetimindeki VesmedLtd.Şti. tarafından Tıbbi Atık Alındı Belgesi ve Ulusal Atık Taşıma Formu Karşılığı alınmaktadır. Ulusal Atık Taşıma Formunun bir nüshası 2 aylık periyotlarla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne üst yazı ile gönderilmektedir Kayıt Altına Alma Ve Raporlamadan Sorumlu Perso nel : Baştabipliğimize Çevre Yönetim Birimi ve sorumlusudur.

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı