T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Adres : Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21, Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL Telefon-Faks : (0212) (8 Hat) Faks: (0212) Dayanak Protokolün Konusu Teklif Usulü Kurumun Toplam Personel Sayısı Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı (Maaş+Ek Ödeme) Tekliflerin Değerlendirileceği Toplantı Yeri : tarihli ve Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve tarihli ve / /84 sayılı Makam Onayı. : Kurumumuz merkez ve bağlı hizmet birimlerinde görev yapmakta olan personel için promosyon ödemesi. : İhale Kanunlarına tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma. : 512 (beşyüzoniki) Memur (15/03/2015 tarihi itibarıyla) : ,75.- TL (2015 Yılı Mart ayı itibariyle) Harcırah, yolluk ve iş avansları gibi düzenli olmayan nakit akışları bu tutarın içinde değildir. : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonu, Müeyyedzade Mah. Necatibey Cad. Serçe Çıkmazı, Sk. No:1, Kat:4 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Madde 2: Banka Protokolüne İlişkin Bilgiler ve Son Teklif Verme Tarih, Saati 2.1. Banka Promosyonuna İlişkin Bilgiler a. Anlaşmasının Süresi : 15/05/ /01/2019 (44 ay) b. Protokolün Kapsamı : 15/05/2015 tarihi itibarıyla Kurum kadrolarında bulunan personel ile bu tarihten sonra Kurum kadrolarına atanan personeli kapsar. c. Tekliflerin Sunulacağı Adres : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ek Bina, İhale Yönetim Birimi, Müeyyedzade Mah. Necatibey Cad. Serçe Çıkmazı Sk. No:1, Kat:2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL 1

2 d. Banka Protokolünün : Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21, İmzalanacağı Adres Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL e. Banka Protokolü İçin Son Teklif : , Salı günü, Saat: 13:30 Verme Tarihi, Günü ve Saati f. Banka Protokolü Komisyonu : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Toplantı Yeri Ek Bina Toplantı Salonu g. Bildirim ve tebligatlar imza karşılığı elden yapılacaktır. Elden tebligatın mümkün olmaması durumunda 7201 sayılı Kanun kapsamında tebligat yapılabilecektir Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar zarf alındı belgesi karşılığında Kurumumuz İhale Yönetim Birimine teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar Kurum a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2.3 Verilen teklifler, zeyilname düzenlenme hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz. 2.4 Atama, istifa, emeklilik, askerlik, doğum izni, ücretsiz izne ayrılma vb. kaynaklı personel hareketlerinden dolayı personel sayısında ve nakit akışında meydana gelen sapmalardan Kurum sorumlu tutulamaz. 2.5 Bankalar, banka promosyon anlaşmasına Genel Müdürlükleri veya tek bir şubesi ile katılabilir. Madde 3: Tanımlar Banka Birim İstekli Komisyon Kurum Maaş/Ek ödeme Personel Promosyon : 4389 Sayılı Bankalar Kanunu kapsamına giren ve Promosyon Anlaşması imzalanmasına karar verilen tüzel kişiliği, : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nün merkez ve bağlı teşkilatını oluşturan her bir bölümü, : Maaş Promosyon Anlaşması için teklif veren her bir bankayı, : Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere tarihli ve / /84 sayılı Makam Onayı ile oluşturulan heyeti, : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nü, : Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık, bunlarla birlikte ödenen sosyal yardımlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde ödenen ücretleri, : 15/05/2015 tarihinde Kurumumuz merkez ve bağlı birimlerinde görev yapmakta olanlar ile bu tarihten sonra Kurum kadrolarına katılan kamu görevlilerini, : Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığı ile yapılması karşılığında Banka tarafından bu protokol kapsamında bulunan personelin hesabına bir defada peşin ve doğrudan aktarılmak sureti ile ödenmesi gereken nakit parayı, 2

3 Protokol : Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi, ifade eder. Madde 4: Teklif Dokümanının Kapsamı 4.1 Promosyon protokol dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a) Şartname, b) Protokol Taslağı, c) Davet Mektubu, d) Teklif Mektubu, e) Yetki Belgesi. 4.2 Ayrıca (4.1) maddesinde belirtilen belgeler dışında, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince Kurumun düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talepleri üzerine Kurum tarafından yapılan yazılı açılamalar, Banka protokol anlaşmasının bağlayıcı parçalarıdır. 4.3 İstekli tarafından Banka Protokol Anlaşması dokümanının içeriği dikkatlice incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. Madde 5: Banka Protokolüne İlişkin Genel Bilgiler 5.1. Protokol, Kurum tarafından yapılan, birimlerde görev yapan personelin maaş, ek ödeme, harcırahlar, fazla mesai, vekâlet ücreti, ikramiye vb. diğer özlük haklarına ait ödemeleri kapsamaktadır Protokol kapsamında Kurum kadrolarında l5/05/2015 tarihi itibari ile bulunan personele ödenecek olan aylık, ek ödeme, yolluk, fazla mesai vb. ödemeler, protokol yapılacak Banka aracılığı ile personel adına açılacak hesaplara aktarılacaktır Kurumca; personelin maaş ödemeleri ve diğer ek ödemeler. 17/07/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ in 7 nci maddesi kapsamında maaş ödemesinden en geç 2 (iki) iş günü önce, bankada bulunan Kurum hesabına aktarılır. Banka, personel maaşlarını her ayın 15 inin başladığı gece en geç arasında personel hesaplarına aktaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği erken ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Protokol kapsamındaki personel için maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (fazla mesai, doğum yardımı, harcırah, görev avansı, iş avansı, vb.) ise, ödeme tutarının Bankaya gönderildiği gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk saatinde banka tarafından ilgili personelin hesabına aktarılacaktır Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylıklarından ve ek ödemelerinden İcra Müdürlüklerinden gelen talimatlar hariç olmak üzere, hesaplara bloke koymayacak ve icra kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) kesinti yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurum dan yazılı görüş alınacak ve görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır Banka, Kurum tarafından verilecek liste doğrultusunda kişi başına tespit edilen promosyon tutarını peşin olarak tarihli maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapmaksızın ilgili personelin hesabına aktaracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığına ilişkin onaylı belgeler, Banka tarafından iki işgünü içerisinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3

4 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na yazılı olarak bildirecektir. İlgili Daire Başkanlığı bu listeleri tüm personelin bilgisine sunacaktır Banka, Kurum dan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vb. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden veya yakınlarından ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez Banka, protokol süresince Kurumun idari bağımlılığının ve kuruluş yasasının değişmesi durumunda, personele ödenen promosyon tutarının iadesini talep edemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır. Madde 6: Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri 6.1. Maaş Ödeme Protokolü yürürlüğe girdikten sonra, Kuruma naklen atanan veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personel ile askerlik görevini tamamlayan veya ücretsiz izinli olanlardan izinleri sona eren ya da benzer durumlarda olup göreve başlayan personele, banka tarafından protokolün kalan süresi hesap edilerek (kıstelyevm) promosyon ödemesi yapılacaktır Kuruma yapılan naklen atama hallerinde, ilgili personelin daha önceki kurumunda görev yaptığı sırada almış olduğu promosyon miktarı, protokol süresi, kalan süre gibi hususlar Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılarak atama tarihi itibarıyla mevcut protokol süresi ve promosyon miktarıyla karşılaştırılacak varsa farkı, kıstelyevm olarak hesaplanarak söz konusu personele Banka tarafından promosyon olarak ödenecektir. Ancak bu maddede belirtilen promosyon bedelini hak edebilmek için Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nde 3 (üç) ay çalışma şartı aranacaktır. Madde 7: Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler 7.1 Banka tarafından, protokol süresince protokol kapsamındaki tüm personel için; ATM, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmamasından dolayı yıllık kart ücreti internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale, EFT ve diğer işlemlerden, personelin bankadaki maaş hesaplarından günlük, aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti, ekstre ücreti, kısa mesaj ücreti veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir masraf talep edilmeyecek, hiçbir kesinti yapılmayacaktır. 7.2 Banka, personelin alacağı iş avansları da dâhil gerek kendi hesapları gerekse üçüncü şahıslara veya bankalara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır. 7.3 Kurum personeli, hesabının bulunduğu Banka şubesinin dışındaki herhangi bir şubeden, ATM den ya da internet şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini herhangi bir limite bağlı olmaksızın gerçekleştirebilecek olup, bu işlemler için adı ne olursa olsun Banka tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 7.4 Banka tarafından kurum personelinin yazılı talebi olmadan, kredi kartında veya ATM kartında herhangi bir ad altında ek hesap vb. hesaplar oluşturulmayacak, personelin faiz ödemesini gerektiren herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır. (Örnek: her türlü sigortalama, yatırım fonu, fon hesabı oluşturma vb.) 4

5 7.5 Banka, Kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı ve kredi kartı düzenleyecektir. Bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir. 7.6 Personelin talep etmesi durumunda adına açılacak olan maaş hesabından elektrik, su, doğalgaz, kablolu tv. cep telefonu vb. her türlü düzenli ödemeler için hizmet verilecek ve bu işlemlerden herhangi bir ücret veya komisyon alınmayacaktır. 7.7 Anlaşma yapılan Banka; Kurum personelinin kredi talebi durumunda, en düşük faizli krediyi vererek bununla ilgili dosya masrafı, kredi tahsis ücreti ve her ne ad altında olursa olsun ücret, komisyon vb. gibi hizmetlerle ilgili en yüksek miktardaki indirimleri uygulayacaktır. 7.8 Banka, maaş miktarına bakılmaksızın bankamatiklerden (ATM/BTM) günlük nakit çekme miktarını 1.500,00.- TL (binbeşyüztürklirası) altına düşürmeyecektir. Belirlenen üst ATM limiti üstünde Bankanın herhangi bir Şubesi içerisinden para çekmek isteyen personelden hiçbir suretle masraf alınmayacaktır. 7.9 Banka, maaş ve ücretlerin (her türlü personel ödemelerinin) personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ödeme ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak temin edecektir Protokol kapsamındaki personelin kayıp, çalınma ve diğer haller dâhil talep edecekleri kredi kartı, ek kart, maaş kartı talepleri herhangi bir ücret alınmadan öncelikli ve ivedi olarak karşılanacaktır Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap özeti ve dekontlarını kuruma Word/Excel formatında dijital ortamda ve onaylı bir şekilde gönderecektir Banka, protokol süresi boyunca ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini hiçbir zaman ve hiçbir suretle bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz, üçüncü şahıslarla paylaşamaz Protokol imzalanıp, kurum çalışanlarının kimlik bilgileri kurumdan alındıktan sonra en kısa süre içerisinde personele vadesiz hesap açılacak, ATM ve kredi kartı basılacaktır. Banka kartları (ATM) tarihinden en az 10 (on) gün önce personelin elinde olacak şekilde hazır hale getirilecektir. Kartların, merkez teşkilatı için Kurumun bildireceği adreste ilgili Banka tarafından dağıtımı yapılacaktır. Kurumun bağlı teşkilatında görev yapan personel için, personelin görev yaptığı yerdeki Şubeden, bunun mümkün olmaması durumunda görev yaptığı yere en yakın Şubeden ya da posta/kurye ile teslim edilecektir. Madde 8: Tekliflerin Sunulması 8.1. Teklifler, 15/05/2015 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan her bir personel başına 15/05/ /01/2019 tarihleri arasındaki 44 aylık süre için 1.450,00.- TL (bindörtyüzellitürklirası) den az olmamak üzere sunulacaktır. Belirlenen bu başlangıç rakamının altında olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Maaş Ödeme Protokolü için alınacak teklifler kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının içinde bütün belgeler (Yetki Belgesi, imza sirküleri, teklif mektubu, şartname) olmalıdır. Zarf üzerinde bankanın adı, tam adresi yazılacak ve zarfın kapatılan/yapıştırılan yeri yetkili kişi tarafından imzalandıktan sonra mühür ve/veya kaşe basılacaktır. 5

6 8.3. Teklifler 14/04/2015 Salı günü saat 13:30 a kadar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Yönetimi Birimi ne zarf teslim tutanağı karşılığında elden teslim edilecektir. Madde 9: Tekliflerin Değerlendirilmesi 9.1 Komisyon teklif zarflarını alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açar ve inceler. Usulüne uygun verilmemiş teklif veya belge varsa ya da bu şartnamenin (8.1) maddesinde düzenlenmiş olan başlangıç rakamının altında olan teklifler tutanakla tespit edilir. Bu teklifin sahibi teklif değerlendirme süreci dışında bırakılır. 9.2 İsteklilerin ilk yazılı teklifleri Komisyonca tutanak altına alınır ve katılan isteklilere açıklanır. 9.3 Bankalar tarafından sunulan tekliflerden, değerlendirme süreci dışında bırakılmamış, kişi başı 1.450,00 TL.- ve üzeri miktar verenlerle gerek görüldüğünde açık artırma yapılır. Komisyon, açık artırmanın her aşamasında istekli bankaların kendi yetkilileri ile görüşme yapabilmeleri için makul bir süre takdir ederek açık artırmaya ara verebilir. 9.4 İstekliler her turda kendilerine sıra geldiğinde, kendisinden önceki isteklinin en son teklif ettiği miktarı kişi başı en az TL (ontürklirası) artırmak zorundadır. İstekli 10,00 TL (ontürklirası) artırma yapamadığı takdirde protokol anlaşmasından çekilmiş olduğu kabul edilecek ve bu husus verdiği son teklifle beraber tutanağa yazılarak istekliye imzalatılacaktır. Ancak Komisyon, açık artırma turlarına başlanılmadan önce ve ileriki aşamalarda asgari artırım tutarını daha yüksek veya daha az miktarda belirleyebileceği gibi yeni şartlar da ihdas edebilir. 9.5 Tekliflerin değerlendirilmesinde; Komisyonun uygun gördüğü, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve şartnamede belirlenen ödeme şekline göre toplam olarak verilen en yüksek promosyon tutarı anlaşmaya esas alınacaktır. 9.6 Açık artırma süreci sonucunda tüm isteklilerin son teklifi alınarak durum tutanağa bağlanır. Ancak Komisyon, gerek görmesi halinde en yüksek teklifi veren Bankadan, protokol imzalanmasına kadar geçen sürede teklifini tekrar artırmasını isteyebilir. 9.7 Protokol yapmaya hak kazanan Bankaya sonuç yazılı olarak bildirilecek ve ekteki protokolü imzalamaya davet edilecektir. Protokol yapmaya hak kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalamak zorundadır. Protokol, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü toplantı salonunda imzalanacaktır. Protokol imzalandıktan sonra yüklenici Banka protokolün başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. 9.8 Yapılan tebligata rağmen 5 (beş) işgünü içerisinde protokolü imzalamayan birinci en yüksek teklifi veren istekli, açık artırma sonucunda verdiği son teklifin personel sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %10 (yüzdeon) una kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra Kurum, aynı koşullarda ikinci en yüksek teklifi veren istekliyi protokol imzalamaya davet edebilir. Bu isteklinin de protokolü imzalamaması durumunda aynı şekilde hesaplanacak tutarda ceza uygulanır. Madde 10: Cezai Hükümler 10.1 Anlaşma yapılan Banka, Maaş Ödeme Protokolü ile bu şartname ve eklerinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 2 (iki) defa yazılı olarak uyarılır. Aynı hususun veya protokol kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir başka hususun yerine getirilmemesi durumunda ilk olarak toplam promosyon tutarının 6

7 % 5 (yüzdebeş)'i oranında ceza uygulanır ve bu durum ilgili bankaya yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar Banka tarafından yerine getirilmediği takdirde Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz ve 10.1 maddelerine göre tahsil edilen ceza tutarları protokol kapsamındaki personelin hesabına ilgili Banka tarafından eşit miktarda yatırılır Anlaşma yapılan Bankanın, ilgili şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde Banka, Kurum a alternatif şube teklif eder. Kurum bu teklifi kabul ederse protokol aynı şartlarla devam eder. Kurum bu teklifi kabul etmezse protokol kendiliğinden sona erer. Bu durumda da banka herhangi bir hak talep edemez Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Kurumun izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum mahkemeden karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın protokolü sona erdirme hakkına sahiptir. Bu takdirde banka herhangi bir hak talep edemez Protokol süresince Kurumun isim/unvan ve hukuki statüsünün kısmen veya tamamen değişmesi, bir başka kurum veya kuruluş ile birleşmesi, devrolması halinde ya da personel istihdam şekillerinde bir politika veya sistem değişikliği nedeniyle ödemelere ilişkin kamunun yeni bir yapılanmaya gitmesi durumunda; yani Kurumun inisiyatifi dışındaki fiilî durumlarda söz konusu durumun Kurum tarafından yazılı olarak Bankaya bildirilmesini müteakip, Kurum ve protokolü imzalayan Banka, anlaşmayı feshedilmiş kabul edecek ve karşılıklı olarak hiçbir şekilde geçmiş ve gelecek dönemler için bir hak talebinde bulunmayacaklardır Protokol kapsamında yapılması gereken ödemelerin ilgili personelin hesabına aktarılamaması veya geç aktarılması halinde Banka, noksan aktarılan tutarların personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarımın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan en yüksek mevduat faizi oranıyla hesaplanacak tutar ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktaracaktır Banka kendisinden kaynaklanmayan ve engellemeye gücü yetmediği durumlar nedeniyle protokol kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremez ise ceza uygulanmaz. Cezalarda, Bankanın kasten veya ihmalen kusurlu olup olmaması ve kusurda ısrar edip etmemesi hususları Kurumca değerlendirilerek karar verilir. Madde 11: Diğer Hükümler 11.1 İstekliler tekliflerin hazırlanması aşamasında, ilgili dokümanlarda açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilirler. Kurum, taleple ilgili açıklama yapılmasını gerekli görmesi halinde yazılı olarak cevap verir Dokümanda tespit edilen maddi ve teknik hatalar, Kurum tarafından zeyilname düzenlenmek suretiyle değiştirilebilir. Yapılacak değişiklikler, davet mektubu gönderilen Bankalara yazılı olarak bildirilir Protokol imzalanan Banka, protokol ve eklerinden doğan her türlü vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. 7

8 11.3 Komisyon, Banka promosyonuna ilişkin protokolü hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya yetkilidir. Açık artırmanın yapılması, son fiyatların alınması vb. durumlar, Komisyonun protokol sürecini durdurmasına veya iptal etmesine engel olmaz. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve Kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz Protokol süresince yukarıdaki hükümlere uyulup uyulmadığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir. Uygunsuzluk durumunda gerekli iş ve işlemler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken yerine getirilir Banka Maaş Promosyonu Protokolü nden ve bu şartnameden doğabilecek ihtilaf hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir İş bu şartname 11 (onbir) ana madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibarettir. İşbu şartname, Makamın tarihli ve / /84 sayılı Onayları ile kurulan Komisyon tarafından hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 8

9 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ.. Bankası ( Banka olarak ifade edilecektir.) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ( Kurum olarak ifade edilecektir.) arasında Kurum personeline ait maaş ödemelerinin Banka tarafından yapılması konusunda aşağıda ve ilgili şartnamede belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır. DAYANAK-KAPSAM-AMAÇ Madde 1: Bu protokol; tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Maliye Bakanlığı nın 17/07/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığı ile Ödenmesi Hakkında I Nolu Genel Tebliği hükümlerine dayanılarak, mevcut ve Kurum bünyesine protokol tarihinden daha sonra katılacak Kurum personelinin maaşlarının, ücret ve avans dâhil her türlü alacaklarının Banka tarafından ödenmesine ilişkin uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. PROTOKOLÜN İŞLEYİŞİ Madde 2: Personelin maaş ödemeleri Şubede personel adına vadesiz mevduat hesabı açılmak suretiyle yapılacaktır. Kurum, Bankada hesap açılmasını teminen Bankanın talep ettiği formatta personeline ait listeyi elektronik ortamda Banka ya iletecektir. Madde 3: Kurum, ödeyeceği maaş tutarını, ödeme gününden 2 (iki) iş günü önce en geç saat 17:00 ye kadar Bankadaki Kurum hesabına tam ve eksiksiz olarak aktaracaktır. Madde 4: Banka, ödeme günü en geç saat 00:01-01:00 arası maaşların, personel hesaplarına intikalini sağlayacaktır. Madde 5: Kurum, personel maaş ödeme bilgilerini içeren listeyi ve diğer bilgileri resmi yazı ekinde veya elektronik ortamda Banka nın ilgili birimine ödeme tarihinden en az 2 (iki) iş günü önce en geç saat 17:00 ye kadar gönderecektir. Söz konusu bilgilerin bu süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik ya da hatalı olarak gönderilmesi halinde Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kurum, bu gibi durumlarda Banka ya karşı hiçbir itiraz ve talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 6: Banka nın, Kurum tarafından verilen elektronik ortamdaki bilgilerin ve listenin içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp, sadece toplam ödeme tutarı, personel sayısı ve ödeme tarihi açısından karşılaştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bankanın şube veya ilgili birimi tarafından yapılacak olan söz konusu kontroller sırasında tespit edilen tutarsızlık ya da hata derhal Kuruma bildirilecektir. Böyle bir durumda Kurum, yeni liste ve elektronik ortamdaki bilgileri en seri şekilde Banka ya ulaştıracaktır. Personelin ayrılışının Banka ya bildirilmemesi ya da personelin isminin listelerde yer almaması durumunda sorumluluk Kurum a aittir. Madde 7: Kurum, vadesiz mevduat hesabı açılmasını teminen, mevcut kadrosuna yeni dâhil olan personele ait, Bankaca talep edilecek bilgileri zamanında Banka ya bildirmek zorundadır. Madde 8: Banka, işbu protokol kapsamında sehven fazladan yaptığı ödemeleri yazılı olarak kuruma bildirecektir. Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra oluşan mağduriyeti ivedilikle giderecektir. Kurumun bu konudaki sorumluluğu sehven fazla ödenen miktar kadardır. Madde 9: Doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, ihtilal, isyan, ayaklanma veya 9

10 bunlardan doğan iç karışıklıklar, terör olayları vb. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek maaş ödemeleri gecikmelerinden Banka sorumlu olmayacaktır. Madde 10: tarihinde yapılan banka maaş protokolü değerlendirmesine ait şartname ve Banka tarafından Kurum a sunulan teklif mektubu bu protokolün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kurum personeline verilecek Bankacılık hizmetlerinde bu protokol ve ilgili şartname esas alınacaktır. Madde 11: Protokolde Kurum personelinin diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinden de yararlandırılması temel hedef olup, gelişen teknoloji ve bilgi sistemleri doğrultusunda sunulan ürünlerin ve hizmetlerin çeşitlenmesi durumunda tüm personelin bu ürün ve hizmetlerden yararlanması için Kurum ve Banka işbirliği içinde çalışacaklardır. Madde 12: Protokolün işleyişine ilişkin olarak işbu protokolde ve Banka protokol şartnamesinde belirtilmeyen hususlarda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün onayı alınmak kaydıyla, Banka cari mevzuatına göre işlem yapılacaktır. Madde 13: Kurum personeline maaş ödemesi yapılmak amacıyla Şube de Kurum adına açılacak olan vadesiz hesaba hiçbir şekilde faiz ödenmeyecektir. PROMOSYON Madde 14: Banka, Kurum tarafından verilecek liste doğrultusunda kişi başına tespit edilen TL promosyon tutarını peşin olarak 15/06/2015 tarihli maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapmaksızın ilgili personelin hesabına aktaracaktır. İlk maaş ödemesinden sonra Kurum kadrolarına daimi olarak katılan her personel için şartnamede belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak promosyon tutarı yeni katılan personelin hesabına aktarılacaktır. Madde 15: Bankanın promosyon ödeme yükümlülüğü Kurum a karşı verilmiş bir taahhüt olup, Kurum çalışanlarının Bankadan ayrıca bir promosyon talep etmeleri mümkün değildir. Madde 16: Kurum iş bu protokol ve şartname kapsamında belirtilen hükümler dışında Banka dan başkaca hiçbir ad altında nakdi veya ayni herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 17: İşbu protokol kapsamında tahakkuk edecek damga vergisi Banka tarafından ödenecektir. PROTOKOLÜN SÜRESİ Madde 18: İşbu protokol 15/05/ /01/2019 tarihleri arasında geçerli olup, bu tarihten sonra kendiliğinden sona erecektir. Madde 19: Bu protokolün uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 20: Bu protokol, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü adına Banka Maaş Promosyonu Protokolü Komisyonu Başkanı ile Bankası Şubesi Müdürü tarafından imza altına alınacaktır. YÜRÜRLÜK Madde 21: Bu madde ile birlikte 21 (yirmibir) maddeden ibaret işbu protokol /04/2015 tarihinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Bankası Şubesi arasında düzenlenmiş ve imzalanmış olup, 15/05/2015 (dâhil) tarihinden itibaren yürürlüğe 10

11 girecektir. KURUM Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü BANKA Adı : Adresi: Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok., No: Karaköy/Beyoğlu İSTANBUL Adresi : Yetkili Kaşe ve İmzaları Yetkili Kaşe ve İmzaları 11

12 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİF MEKTUBU 1- Bankanın Adı : a) Adresi : b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : d) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi : Nosu 2- Protokol Konusu : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 3- Protokol Usulü 1-4- Toplam Personel Sayısı Müdürlüğü Banka Maaş Promosyonu : Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü : 15/05/2015 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan toplam personel sayısı dikkate alınacaktır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Banka Maaş Promosyonu Protokolü Komisyonunca 14/04/2015 tarihinde, saat da değerlendirmesi yapılacak olan Banka Maaş Promosyon Protokolüne ait Şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Banka promosyon anlaşmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. Saygılarımızla. PROMOSYON ÖDEME ŞEKLİ PERSONEL BAŞINA PROMOSYON TUTARI Tek seferde ve peşin Rakamla: Yazıyla:.. Adı Soyadı Banka Yetkilisi İmza 12

13 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Sayı : Konu: Banka Yetkilisi Genel Müdürlüğünüz tarafından 14/04/2015 tarihinde, saat da Maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine aracılık yapacak bankanın ve bu kapsamda personele ödenecek banka promosyonunun tespit edilmesi için yapılacak olan banka promosyon protokolüne; Bankasını temsil etmeye, Banka adına hareket etmeye tam yetkili sıfatıyla, tüm yeterlilik şartlarını ve verilen bilgileri okuyup tamamını anlayarak, yeterlilik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. Aşağıda isim ve imzaları bulunan kişiler,. Bankası adına hareket etmeye, teklif vermeye, artırmaya katılmaya ve bu konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmaya tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildirir; Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla. Sıra Adı ve Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 1.Yetkili 2.Yetkili Adı Soyadı Bankası Yetkilisi İmza 13

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı