T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Adres : Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21, Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL Telefon-Faks : (0212) (8 Hat) Faks: (0212) Dayanak Protokolün Konusu Teklif Usulü Kurumun Toplam Personel Sayısı Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı (Maaş+Ek Ödeme) Tekliflerin Değerlendirileceği Toplantı Yeri : tarihli ve Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve tarihli ve / /84 sayılı Makam Onayı. : Kurumumuz merkez ve bağlı hizmet birimlerinde görev yapmakta olan personel için promosyon ödemesi. : İhale Kanunlarına tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma. : 512 (beşyüzoniki) Memur (15/03/2015 tarihi itibarıyla) : ,75.- TL (2015 Yılı Mart ayı itibariyle) Harcırah, yolluk ve iş avansları gibi düzenli olmayan nakit akışları bu tutarın içinde değildir. : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonu, Müeyyedzade Mah. Necatibey Cad. Serçe Çıkmazı, Sk. No:1, Kat:4 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Madde 2: Banka Protokolüne İlişkin Bilgiler ve Son Teklif Verme Tarih, Saati 2.1. Banka Promosyonuna İlişkin Bilgiler a. Anlaşmasının Süresi : 15/05/ /01/2019 (44 ay) b. Protokolün Kapsamı : 15/05/2015 tarihi itibarıyla Kurum kadrolarında bulunan personel ile bu tarihten sonra Kurum kadrolarına atanan personeli kapsar. c. Tekliflerin Sunulacağı Adres : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ek Bina, İhale Yönetim Birimi, Müeyyedzade Mah. Necatibey Cad. Serçe Çıkmazı Sk. No:1, Kat:2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL 1

2 d. Banka Protokolünün : Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21, İmzalanacağı Adres Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL e. Banka Protokolü İçin Son Teklif : , Salı günü, Saat: 13:30 Verme Tarihi, Günü ve Saati f. Banka Protokolü Komisyonu : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Toplantı Yeri Ek Bina Toplantı Salonu g. Bildirim ve tebligatlar imza karşılığı elden yapılacaktır. Elden tebligatın mümkün olmaması durumunda 7201 sayılı Kanun kapsamında tebligat yapılabilecektir Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar zarf alındı belgesi karşılığında Kurumumuz İhale Yönetim Birimine teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar Kurum a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2.3 Verilen teklifler, zeyilname düzenlenme hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz. 2.4 Atama, istifa, emeklilik, askerlik, doğum izni, ücretsiz izne ayrılma vb. kaynaklı personel hareketlerinden dolayı personel sayısında ve nakit akışında meydana gelen sapmalardan Kurum sorumlu tutulamaz. 2.5 Bankalar, banka promosyon anlaşmasına Genel Müdürlükleri veya tek bir şubesi ile katılabilir. Madde 3: Tanımlar Banka Birim İstekli Komisyon Kurum Maaş/Ek ödeme Personel Promosyon : 4389 Sayılı Bankalar Kanunu kapsamına giren ve Promosyon Anlaşması imzalanmasına karar verilen tüzel kişiliği, : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nün merkez ve bağlı teşkilatını oluşturan her bir bölümü, : Maaş Promosyon Anlaşması için teklif veren her bir bankayı, : Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere tarihli ve / /84 sayılı Makam Onayı ile oluşturulan heyeti, : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nü, : Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık, bunlarla birlikte ödenen sosyal yardımlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde ödenen ücretleri, : 15/05/2015 tarihinde Kurumumuz merkez ve bağlı birimlerinde görev yapmakta olanlar ile bu tarihten sonra Kurum kadrolarına katılan kamu görevlilerini, : Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığı ile yapılması karşılığında Banka tarafından bu protokol kapsamında bulunan personelin hesabına bir defada peşin ve doğrudan aktarılmak sureti ile ödenmesi gereken nakit parayı, 2

3 Protokol : Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi, ifade eder. Madde 4: Teklif Dokümanının Kapsamı 4.1 Promosyon protokol dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a) Şartname, b) Protokol Taslağı, c) Davet Mektubu, d) Teklif Mektubu, e) Yetki Belgesi. 4.2 Ayrıca (4.1) maddesinde belirtilen belgeler dışında, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince Kurumun düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talepleri üzerine Kurum tarafından yapılan yazılı açılamalar, Banka protokol anlaşmasının bağlayıcı parçalarıdır. 4.3 İstekli tarafından Banka Protokol Anlaşması dokümanının içeriği dikkatlice incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. Madde 5: Banka Protokolüne İlişkin Genel Bilgiler 5.1. Protokol, Kurum tarafından yapılan, birimlerde görev yapan personelin maaş, ek ödeme, harcırahlar, fazla mesai, vekâlet ücreti, ikramiye vb. diğer özlük haklarına ait ödemeleri kapsamaktadır Protokol kapsamında Kurum kadrolarında l5/05/2015 tarihi itibari ile bulunan personele ödenecek olan aylık, ek ödeme, yolluk, fazla mesai vb. ödemeler, protokol yapılacak Banka aracılığı ile personel adına açılacak hesaplara aktarılacaktır Kurumca; personelin maaş ödemeleri ve diğer ek ödemeler. 17/07/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ in 7 nci maddesi kapsamında maaş ödemesinden en geç 2 (iki) iş günü önce, bankada bulunan Kurum hesabına aktarılır. Banka, personel maaşlarını her ayın 15 inin başladığı gece en geç arasında personel hesaplarına aktaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği erken ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Protokol kapsamındaki personel için maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (fazla mesai, doğum yardımı, harcırah, görev avansı, iş avansı, vb.) ise, ödeme tutarının Bankaya gönderildiği gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk saatinde banka tarafından ilgili personelin hesabına aktarılacaktır Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylıklarından ve ek ödemelerinden İcra Müdürlüklerinden gelen talimatlar hariç olmak üzere, hesaplara bloke koymayacak ve icra kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) kesinti yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurum dan yazılı görüş alınacak ve görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır Banka, Kurum tarafından verilecek liste doğrultusunda kişi başına tespit edilen promosyon tutarını peşin olarak tarihli maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapmaksızın ilgili personelin hesabına aktaracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığına ilişkin onaylı belgeler, Banka tarafından iki işgünü içerisinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3

4 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na yazılı olarak bildirecektir. İlgili Daire Başkanlığı bu listeleri tüm personelin bilgisine sunacaktır Banka, Kurum dan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vb. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden veya yakınlarından ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez Banka, protokol süresince Kurumun idari bağımlılığının ve kuruluş yasasının değişmesi durumunda, personele ödenen promosyon tutarının iadesini talep edemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır. Madde 6: Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri 6.1. Maaş Ödeme Protokolü yürürlüğe girdikten sonra, Kuruma naklen atanan veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personel ile askerlik görevini tamamlayan veya ücretsiz izinli olanlardan izinleri sona eren ya da benzer durumlarda olup göreve başlayan personele, banka tarafından protokolün kalan süresi hesap edilerek (kıstelyevm) promosyon ödemesi yapılacaktır Kuruma yapılan naklen atama hallerinde, ilgili personelin daha önceki kurumunda görev yaptığı sırada almış olduğu promosyon miktarı, protokol süresi, kalan süre gibi hususlar Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılarak atama tarihi itibarıyla mevcut protokol süresi ve promosyon miktarıyla karşılaştırılacak varsa farkı, kıstelyevm olarak hesaplanarak söz konusu personele Banka tarafından promosyon olarak ödenecektir. Ancak bu maddede belirtilen promosyon bedelini hak edebilmek için Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nde 3 (üç) ay çalışma şartı aranacaktır. Madde 7: Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler 7.1 Banka tarafından, protokol süresince protokol kapsamındaki tüm personel için; ATM, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmamasından dolayı yıllık kart ücreti internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale, EFT ve diğer işlemlerden, personelin bankadaki maaş hesaplarından günlük, aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti, ekstre ücreti, kısa mesaj ücreti veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir masraf talep edilmeyecek, hiçbir kesinti yapılmayacaktır. 7.2 Banka, personelin alacağı iş avansları da dâhil gerek kendi hesapları gerekse üçüncü şahıslara veya bankalara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır. 7.3 Kurum personeli, hesabının bulunduğu Banka şubesinin dışındaki herhangi bir şubeden, ATM den ya da internet şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini herhangi bir limite bağlı olmaksızın gerçekleştirebilecek olup, bu işlemler için adı ne olursa olsun Banka tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 7.4 Banka tarafından kurum personelinin yazılı talebi olmadan, kredi kartında veya ATM kartında herhangi bir ad altında ek hesap vb. hesaplar oluşturulmayacak, personelin faiz ödemesini gerektiren herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır. (Örnek: her türlü sigortalama, yatırım fonu, fon hesabı oluşturma vb.) 4

5 7.5 Banka, Kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı ve kredi kartı düzenleyecektir. Bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir. 7.6 Personelin talep etmesi durumunda adına açılacak olan maaş hesabından elektrik, su, doğalgaz, kablolu tv. cep telefonu vb. her türlü düzenli ödemeler için hizmet verilecek ve bu işlemlerden herhangi bir ücret veya komisyon alınmayacaktır. 7.7 Anlaşma yapılan Banka; Kurum personelinin kredi talebi durumunda, en düşük faizli krediyi vererek bununla ilgili dosya masrafı, kredi tahsis ücreti ve her ne ad altında olursa olsun ücret, komisyon vb. gibi hizmetlerle ilgili en yüksek miktardaki indirimleri uygulayacaktır. 7.8 Banka, maaş miktarına bakılmaksızın bankamatiklerden (ATM/BTM) günlük nakit çekme miktarını 1.500,00.- TL (binbeşyüztürklirası) altına düşürmeyecektir. Belirlenen üst ATM limiti üstünde Bankanın herhangi bir Şubesi içerisinden para çekmek isteyen personelden hiçbir suretle masraf alınmayacaktır. 7.9 Banka, maaş ve ücretlerin (her türlü personel ödemelerinin) personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ödeme ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak temin edecektir Protokol kapsamındaki personelin kayıp, çalınma ve diğer haller dâhil talep edecekleri kredi kartı, ek kart, maaş kartı talepleri herhangi bir ücret alınmadan öncelikli ve ivedi olarak karşılanacaktır Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap özeti ve dekontlarını kuruma Word/Excel formatında dijital ortamda ve onaylı bir şekilde gönderecektir Banka, protokol süresi boyunca ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini hiçbir zaman ve hiçbir suretle bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz, üçüncü şahıslarla paylaşamaz Protokol imzalanıp, kurum çalışanlarının kimlik bilgileri kurumdan alındıktan sonra en kısa süre içerisinde personele vadesiz hesap açılacak, ATM ve kredi kartı basılacaktır. Banka kartları (ATM) tarihinden en az 10 (on) gün önce personelin elinde olacak şekilde hazır hale getirilecektir. Kartların, merkez teşkilatı için Kurumun bildireceği adreste ilgili Banka tarafından dağıtımı yapılacaktır. Kurumun bağlı teşkilatında görev yapan personel için, personelin görev yaptığı yerdeki Şubeden, bunun mümkün olmaması durumunda görev yaptığı yere en yakın Şubeden ya da posta/kurye ile teslim edilecektir. Madde 8: Tekliflerin Sunulması 8.1. Teklifler, 15/05/2015 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan her bir personel başına 15/05/ /01/2019 tarihleri arasındaki 44 aylık süre için 1.450,00.- TL (bindörtyüzellitürklirası) den az olmamak üzere sunulacaktır. Belirlenen bu başlangıç rakamının altında olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Maaş Ödeme Protokolü için alınacak teklifler kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının içinde bütün belgeler (Yetki Belgesi, imza sirküleri, teklif mektubu, şartname) olmalıdır. Zarf üzerinde bankanın adı, tam adresi yazılacak ve zarfın kapatılan/yapıştırılan yeri yetkili kişi tarafından imzalandıktan sonra mühür ve/veya kaşe basılacaktır. 5

6 8.3. Teklifler 14/04/2015 Salı günü saat 13:30 a kadar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Yönetimi Birimi ne zarf teslim tutanağı karşılığında elden teslim edilecektir. Madde 9: Tekliflerin Değerlendirilmesi 9.1 Komisyon teklif zarflarını alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açar ve inceler. Usulüne uygun verilmemiş teklif veya belge varsa ya da bu şartnamenin (8.1) maddesinde düzenlenmiş olan başlangıç rakamının altında olan teklifler tutanakla tespit edilir. Bu teklifin sahibi teklif değerlendirme süreci dışında bırakılır. 9.2 İsteklilerin ilk yazılı teklifleri Komisyonca tutanak altına alınır ve katılan isteklilere açıklanır. 9.3 Bankalar tarafından sunulan tekliflerden, değerlendirme süreci dışında bırakılmamış, kişi başı 1.450,00 TL.- ve üzeri miktar verenlerle gerek görüldüğünde açık artırma yapılır. Komisyon, açık artırmanın her aşamasında istekli bankaların kendi yetkilileri ile görüşme yapabilmeleri için makul bir süre takdir ederek açık artırmaya ara verebilir. 9.4 İstekliler her turda kendilerine sıra geldiğinde, kendisinden önceki isteklinin en son teklif ettiği miktarı kişi başı en az TL (ontürklirası) artırmak zorundadır. İstekli 10,00 TL (ontürklirası) artırma yapamadığı takdirde protokol anlaşmasından çekilmiş olduğu kabul edilecek ve bu husus verdiği son teklifle beraber tutanağa yazılarak istekliye imzalatılacaktır. Ancak Komisyon, açık artırma turlarına başlanılmadan önce ve ileriki aşamalarda asgari artırım tutarını daha yüksek veya daha az miktarda belirleyebileceği gibi yeni şartlar da ihdas edebilir. 9.5 Tekliflerin değerlendirilmesinde; Komisyonun uygun gördüğü, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve şartnamede belirlenen ödeme şekline göre toplam olarak verilen en yüksek promosyon tutarı anlaşmaya esas alınacaktır. 9.6 Açık artırma süreci sonucunda tüm isteklilerin son teklifi alınarak durum tutanağa bağlanır. Ancak Komisyon, gerek görmesi halinde en yüksek teklifi veren Bankadan, protokol imzalanmasına kadar geçen sürede teklifini tekrar artırmasını isteyebilir. 9.7 Protokol yapmaya hak kazanan Bankaya sonuç yazılı olarak bildirilecek ve ekteki protokolü imzalamaya davet edilecektir. Protokol yapmaya hak kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalamak zorundadır. Protokol, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü toplantı salonunda imzalanacaktır. Protokol imzalandıktan sonra yüklenici Banka protokolün başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. 9.8 Yapılan tebligata rağmen 5 (beş) işgünü içerisinde protokolü imzalamayan birinci en yüksek teklifi veren istekli, açık artırma sonucunda verdiği son teklifin personel sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %10 (yüzdeon) una kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra Kurum, aynı koşullarda ikinci en yüksek teklifi veren istekliyi protokol imzalamaya davet edebilir. Bu isteklinin de protokolü imzalamaması durumunda aynı şekilde hesaplanacak tutarda ceza uygulanır. Madde 10: Cezai Hükümler 10.1 Anlaşma yapılan Banka, Maaş Ödeme Protokolü ile bu şartname ve eklerinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 2 (iki) defa yazılı olarak uyarılır. Aynı hususun veya protokol kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir başka hususun yerine getirilmemesi durumunda ilk olarak toplam promosyon tutarının 6

7 % 5 (yüzdebeş)'i oranında ceza uygulanır ve bu durum ilgili bankaya yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar Banka tarafından yerine getirilmediği takdirde Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz ve 10.1 maddelerine göre tahsil edilen ceza tutarları protokol kapsamındaki personelin hesabına ilgili Banka tarafından eşit miktarda yatırılır Anlaşma yapılan Bankanın, ilgili şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde Banka, Kurum a alternatif şube teklif eder. Kurum bu teklifi kabul ederse protokol aynı şartlarla devam eder. Kurum bu teklifi kabul etmezse protokol kendiliğinden sona erer. Bu durumda da banka herhangi bir hak talep edemez Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Kurumun izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum mahkemeden karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın protokolü sona erdirme hakkına sahiptir. Bu takdirde banka herhangi bir hak talep edemez Protokol süresince Kurumun isim/unvan ve hukuki statüsünün kısmen veya tamamen değişmesi, bir başka kurum veya kuruluş ile birleşmesi, devrolması halinde ya da personel istihdam şekillerinde bir politika veya sistem değişikliği nedeniyle ödemelere ilişkin kamunun yeni bir yapılanmaya gitmesi durumunda; yani Kurumun inisiyatifi dışındaki fiilî durumlarda söz konusu durumun Kurum tarafından yazılı olarak Bankaya bildirilmesini müteakip, Kurum ve protokolü imzalayan Banka, anlaşmayı feshedilmiş kabul edecek ve karşılıklı olarak hiçbir şekilde geçmiş ve gelecek dönemler için bir hak talebinde bulunmayacaklardır Protokol kapsamında yapılması gereken ödemelerin ilgili personelin hesabına aktarılamaması veya geç aktarılması halinde Banka, noksan aktarılan tutarların personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarımın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan en yüksek mevduat faizi oranıyla hesaplanacak tutar ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktaracaktır Banka kendisinden kaynaklanmayan ve engellemeye gücü yetmediği durumlar nedeniyle protokol kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremez ise ceza uygulanmaz. Cezalarda, Bankanın kasten veya ihmalen kusurlu olup olmaması ve kusurda ısrar edip etmemesi hususları Kurumca değerlendirilerek karar verilir. Madde 11: Diğer Hükümler 11.1 İstekliler tekliflerin hazırlanması aşamasında, ilgili dokümanlarda açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilirler. Kurum, taleple ilgili açıklama yapılmasını gerekli görmesi halinde yazılı olarak cevap verir Dokümanda tespit edilen maddi ve teknik hatalar, Kurum tarafından zeyilname düzenlenmek suretiyle değiştirilebilir. Yapılacak değişiklikler, davet mektubu gönderilen Bankalara yazılı olarak bildirilir Protokol imzalanan Banka, protokol ve eklerinden doğan her türlü vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. 7

8 11.3 Komisyon, Banka promosyonuna ilişkin protokolü hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya yetkilidir. Açık artırmanın yapılması, son fiyatların alınması vb. durumlar, Komisyonun protokol sürecini durdurmasına veya iptal etmesine engel olmaz. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve Kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz Protokol süresince yukarıdaki hükümlere uyulup uyulmadığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir. Uygunsuzluk durumunda gerekli iş ve işlemler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken yerine getirilir Banka Maaş Promosyonu Protokolü nden ve bu şartnameden doğabilecek ihtilaf hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir İş bu şartname 11 (onbir) ana madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibarettir. İşbu şartname, Makamın tarihli ve / /84 sayılı Onayları ile kurulan Komisyon tarafından hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 8

9 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ.. Bankası ( Banka olarak ifade edilecektir.) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ( Kurum olarak ifade edilecektir.) arasında Kurum personeline ait maaş ödemelerinin Banka tarafından yapılması konusunda aşağıda ve ilgili şartnamede belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır. DAYANAK-KAPSAM-AMAÇ Madde 1: Bu protokol; tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Maliye Bakanlığı nın 17/07/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığı ile Ödenmesi Hakkında I Nolu Genel Tebliği hükümlerine dayanılarak, mevcut ve Kurum bünyesine protokol tarihinden daha sonra katılacak Kurum personelinin maaşlarının, ücret ve avans dâhil her türlü alacaklarının Banka tarafından ödenmesine ilişkin uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. PROTOKOLÜN İŞLEYİŞİ Madde 2: Personelin maaş ödemeleri Şubede personel adına vadesiz mevduat hesabı açılmak suretiyle yapılacaktır. Kurum, Bankada hesap açılmasını teminen Bankanın talep ettiği formatta personeline ait listeyi elektronik ortamda Banka ya iletecektir. Madde 3: Kurum, ödeyeceği maaş tutarını, ödeme gününden 2 (iki) iş günü önce en geç saat 17:00 ye kadar Bankadaki Kurum hesabına tam ve eksiksiz olarak aktaracaktır. Madde 4: Banka, ödeme günü en geç saat 00:01-01:00 arası maaşların, personel hesaplarına intikalini sağlayacaktır. Madde 5: Kurum, personel maaş ödeme bilgilerini içeren listeyi ve diğer bilgileri resmi yazı ekinde veya elektronik ortamda Banka nın ilgili birimine ödeme tarihinden en az 2 (iki) iş günü önce en geç saat 17:00 ye kadar gönderecektir. Söz konusu bilgilerin bu süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik ya da hatalı olarak gönderilmesi halinde Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kurum, bu gibi durumlarda Banka ya karşı hiçbir itiraz ve talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 6: Banka nın, Kurum tarafından verilen elektronik ortamdaki bilgilerin ve listenin içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp, sadece toplam ödeme tutarı, personel sayısı ve ödeme tarihi açısından karşılaştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bankanın şube veya ilgili birimi tarafından yapılacak olan söz konusu kontroller sırasında tespit edilen tutarsızlık ya da hata derhal Kuruma bildirilecektir. Böyle bir durumda Kurum, yeni liste ve elektronik ortamdaki bilgileri en seri şekilde Banka ya ulaştıracaktır. Personelin ayrılışının Banka ya bildirilmemesi ya da personelin isminin listelerde yer almaması durumunda sorumluluk Kurum a aittir. Madde 7: Kurum, vadesiz mevduat hesabı açılmasını teminen, mevcut kadrosuna yeni dâhil olan personele ait, Bankaca talep edilecek bilgileri zamanında Banka ya bildirmek zorundadır. Madde 8: Banka, işbu protokol kapsamında sehven fazladan yaptığı ödemeleri yazılı olarak kuruma bildirecektir. Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra oluşan mağduriyeti ivedilikle giderecektir. Kurumun bu konudaki sorumluluğu sehven fazla ödenen miktar kadardır. Madde 9: Doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, ihtilal, isyan, ayaklanma veya 9

10 bunlardan doğan iç karışıklıklar, terör olayları vb. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek maaş ödemeleri gecikmelerinden Banka sorumlu olmayacaktır. Madde 10: tarihinde yapılan banka maaş protokolü değerlendirmesine ait şartname ve Banka tarafından Kurum a sunulan teklif mektubu bu protokolün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kurum personeline verilecek Bankacılık hizmetlerinde bu protokol ve ilgili şartname esas alınacaktır. Madde 11: Protokolde Kurum personelinin diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinden de yararlandırılması temel hedef olup, gelişen teknoloji ve bilgi sistemleri doğrultusunda sunulan ürünlerin ve hizmetlerin çeşitlenmesi durumunda tüm personelin bu ürün ve hizmetlerden yararlanması için Kurum ve Banka işbirliği içinde çalışacaklardır. Madde 12: Protokolün işleyişine ilişkin olarak işbu protokolde ve Banka protokol şartnamesinde belirtilmeyen hususlarda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün onayı alınmak kaydıyla, Banka cari mevzuatına göre işlem yapılacaktır. Madde 13: Kurum personeline maaş ödemesi yapılmak amacıyla Şube de Kurum adına açılacak olan vadesiz hesaba hiçbir şekilde faiz ödenmeyecektir. PROMOSYON Madde 14: Banka, Kurum tarafından verilecek liste doğrultusunda kişi başına tespit edilen TL promosyon tutarını peşin olarak 15/06/2015 tarihli maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapmaksızın ilgili personelin hesabına aktaracaktır. İlk maaş ödemesinden sonra Kurum kadrolarına daimi olarak katılan her personel için şartnamede belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak promosyon tutarı yeni katılan personelin hesabına aktarılacaktır. Madde 15: Bankanın promosyon ödeme yükümlülüğü Kurum a karşı verilmiş bir taahhüt olup, Kurum çalışanlarının Bankadan ayrıca bir promosyon talep etmeleri mümkün değildir. Madde 16: Kurum iş bu protokol ve şartname kapsamında belirtilen hükümler dışında Banka dan başkaca hiçbir ad altında nakdi veya ayni herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 17: İşbu protokol kapsamında tahakkuk edecek damga vergisi Banka tarafından ödenecektir. PROTOKOLÜN SÜRESİ Madde 18: İşbu protokol 15/05/ /01/2019 tarihleri arasında geçerli olup, bu tarihten sonra kendiliğinden sona erecektir. Madde 19: Bu protokolün uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 20: Bu protokol, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü adına Banka Maaş Promosyonu Protokolü Komisyonu Başkanı ile Bankası Şubesi Müdürü tarafından imza altına alınacaktır. YÜRÜRLÜK Madde 21: Bu madde ile birlikte 21 (yirmibir) maddeden ibaret işbu protokol /04/2015 tarihinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Bankası Şubesi arasında düzenlenmiş ve imzalanmış olup, 15/05/2015 (dâhil) tarihinden itibaren yürürlüğe 10

11 girecektir. KURUM Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü BANKA Adı : Adresi: Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok., No: Karaköy/Beyoğlu İSTANBUL Adresi : Yetkili Kaşe ve İmzaları Yetkili Kaşe ve İmzaları 11

12 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİF MEKTUBU 1- Bankanın Adı : a) Adresi : b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : d) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi : Nosu 2- Protokol Konusu : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 3- Protokol Usulü 1-4- Toplam Personel Sayısı Müdürlüğü Banka Maaş Promosyonu : Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü : 15/05/2015 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan toplam personel sayısı dikkate alınacaktır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Banka Maaş Promosyonu Protokolü Komisyonunca 14/04/2015 tarihinde, saat da değerlendirmesi yapılacak olan Banka Maaş Promosyon Protokolüne ait Şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Banka promosyon anlaşmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. Saygılarımızla. PROMOSYON ÖDEME ŞEKLİ PERSONEL BAŞINA PROMOSYON TUTARI Tek seferde ve peşin Rakamla: Yazıyla:.. Adı Soyadı Banka Yetkilisi İmza 12

13 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU PROTOKOLÜ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Sayı : Konu: Banka Yetkilisi Genel Müdürlüğünüz tarafından 14/04/2015 tarihinde, saat da Maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine aracılık yapacak bankanın ve bu kapsamda personele ödenecek banka promosyonunun tespit edilmesi için yapılacak olan banka promosyon protokolüne; Bankasını temsil etmeye, Banka adına hareket etmeye tam yetkili sıfatıyla, tüm yeterlilik şartlarını ve verilen bilgileri okuyup tamamını anlayarak, yeterlilik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. Aşağıda isim ve imzaları bulunan kişiler,. Bankası adına hareket etmeye, teklif vermeye, artırmaya katılmaya ve bu konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmaya tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildirir; Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla. Sıra Adı ve Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 1.Yetkili 2.Yetkili Adı Soyadı Bankası Yetkilisi İmza 13

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU z T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU A) Adresi : Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi No: 1 İnegöl/ BURSA B) Telefon ve Faks Numarası : 0 224 715 10 10 Faks 0 224 715 11 05 C) Elektronik Posta

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1 DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Banka Promosyonu İhale Numarası 1.Kurum Bilgileri 2016/1 A.Kurumun Adı DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: İstiklal Mah. Eski Tavşanlı Yolu No:275 KÜTAHYA c) Telefon Numarası:0 274

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Orman Genel Müdürlüğü b) Adresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Binası Söğütözü Cad.No:14/E 17. Kat B Blok - ANKARA

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 04.06.2013 // 4690 1-Kurumun Adı : Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü A) Adresi : Erzene Mah. Ankara Cd. No: 172/155 35040

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu : Banka Promosyonu../03/2016 Banka Promosyonu İhale Numarası :2016 1 1-Kurumun Adı : Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler: BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü b) Adresi : Eskikuyumcular Mahallesi Vasıfçınar

Detaylı

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Arhavi Anadolu Lisesi Müdürlüğü Adres : Boğaziçi Mah. Turan Yücel Cad. Telefon Numarası : 466

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN TEKLİF ALMA DUYURUSU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Banka Promosyonu İhale Numarası 2015 1 1- Kurumun Adı Mimar

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/02 1-Kurumun Adı : Abdullah Gül Üniversitesi A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1- Kurumun; Adı: Malatya İli Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi:

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Ödeme Yapılan Personel Banka Promosyon İhalesi 1-Kurumun Adı

Detaylı

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ahka 5 Banka Promosyonu İhale İlanı1 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI* İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı : 2265 20/05/2011 Konu : İhale Kararı Banka Promosyonu İhale Numarası : 4 1-Kurumun Adı : İZMİR KONAK

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19 19-(7010)

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruluşa Ait Bilgiler 1.1. Kuruluşun: a) Adı : VanHalk Sağlığı Müdürlüğü b) Adresi : Abdurrahman Gazi Malı. Bediüzzaman

Detaylı

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı :94278429-E.1052 20/03/2017 Konu :Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı :Batman Belediye Başkanlığı A) Adresi : Şirinevler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 1.Kurumun Adı : Gömeç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü A-Adresi Mithatpaşa Mah. Hükümet Binası Kat : 2 10715 GÖMEÇ/BALIKESİR B-Telefon ve Fax Numarası (266) 357 15 42 Fax:(266)

Detaylı

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ TARAFLAR MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ 1) Bir taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinde mukim Şubesi ile diğer taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinden mukim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ aşağıda belirtilen hususlarda

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :76534810/849/ 08/12/2015 Konu: Banka Promosyonu 1-Kurumun Adı : Çağatay Uluçay İkokulu : Çağatay

Detaylı

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr TEKKEKÖY NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1

Detaylı

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ TARAFLAR 1) Bir taraftan Şubesi ile diğer taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinden mukim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47012630/ Konu : Banka Promosyonu İhalesi.././2017 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI 1-Kurumun Adı : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası 2016 32 1-Kurumun Adı Daday Orman İşletme Müdürlüğü A) Adresi

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) 1-Kurumun Adı Gazi Üniversitesi A) Adresi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü A) Adresi :Halkalı Mah.Halkalı istasyon cad.no:1/1 Küçükçekmece/İSTANBUL B)

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ Banka Promosyonu İhale Numarası 2017/01 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası Bozok Üniversitesi Atatürk Yolu 7. Km. Merkez/YOZGAT 0

Detaylı

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA)

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre)

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre) BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKUL- KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU TESPİT ŞARTNAMESİ 1-Kurumun

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Madde 1- Taraflar Bir tarafta Mevlana Bulvarı No:66 06330 Etiler/ANKARA adresinde mukim Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü diğer taraftan.. adresinde mukim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler ve ihalenin tarihi Adı Adresi : İstanbul Teknik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI 05/03/2010 tarihinde saat 10.00 da Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda, kapalı zarf ve

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI PERSONEL MAAŞ VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENMESİ, BANKACILIK HİZMETLERİ VE PROMOSYON PROTOKOLÜ TASLAĞI 1- Amaç Bu protokolün amacı, Trakya Tarımsal Araştırma

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR Bir taraftan.. (bundan böyle kısaca SİTE/APARTMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.(bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) Aidat Ödemeleri

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME KAPSAM: Madde 1- İş bu sözleşme MARMARA ÜNİVERSİTESİ ile HALK HAYAT VE EMEKLİLİK

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 2 İnşaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı