KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU"

Transkript

1

2

3 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan pratik el temizleme kremidir. Eller ýslatýlmadan 3 gr. ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ ile kir, yað veya boya çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. SÝHÝRLÝ EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan pratik el temizleme kremidir. Eller ýslatýlmadan 3 gr. SÝHÝRLÝ EL TEMÝZLEME KREMÝ ile kir, yað veya boya çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA SANAYÝ TÝPÝ KONSANTRE EL SABUNU Aðýr yað, zift, ve katran gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkindir. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan cilt sývýsýdýr. Aðýr kirlerin temizliðinde 1/1 ile 1/3 oranýnda, Hafif kirlerin temizliðinde 1/4 ile 1/5 oranýnda, Vücut temizliðinde 1/7 oranýnda. Su ile seyreltilerek sývý sabun dispenserlerinde kullanýlýr. ASYA KÖPÜK EL SABUNU El, yüz ve vücut temizliðinde güvenle kullanýlan, ph cilde uygun olan, özel bir üründür. Hazýr ve yumuþak köpüðü, içerisindeki doðal nemlendiriciler sayesinde elinizi temizlerken yumuþak bir bakým yapan likit sabundur. Eler 3 gr. ASYA LÝKÝT EL SABUNU ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA LÝKÝT EL SABUNU El, yüz ve vücut temizliðinde güvenle kullanýlan, ph cilde uygun olan, özel bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren saf lavantanýn sakinleþtiren berrak kokusuna sahip yumuþak bir bakým yapan likit sabundur. Eler 3 gr. ASYA LÝKÝT EL SABUNU ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr.

4 2 GENEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA YR-27 AÐIR YAÐLI ZEMÝN TEMÝZLEYÝCÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun yað ve kirlerin çýkarýlmasý için genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Zemindeki yaða göre 1/1-1/3 Ýle 1/8 arasýnda su ile seyreltiniz. Bir fýrça ile zemini fýrçalayýnýz. Daha sonra su ile durulayýnýz. ASYA OTOMAT MAKÝNEDE GENEL TEMÝZLÝK MADDESÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun yað ve kirlerin çýkarýlmasý için otomat ve basýnçlý temizlik makinelerinde kullanýlan genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Köpüksüzdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Zemindeki yaða göre 1/20 veya 1/100 makine haznesinde su ile seyreltiniz. ASYA YZ-27 KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK MADDESÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun konsantre, genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Su ile seyreltilerek, silme, püskürtme, paspaslama yöntemi ile kullanýlýr. ASYA CM-27 CAM VE PARLAK YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ Cam parlak yüzeylere zarar vermeden kir ve leke izi býrakmadan temizleyen, genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu temizlik ürünüdür. Ýz býrakmadan derinlemsine temizlik yapar. Durulama gerektirmez. 1/5 ile 1/10 Oranlarýnda su ile seyreltilerek püskürtücüler yardýmý ile uygulanýr. Kuru bir bez ile kurutulur. ASYA WC-27 TUVALET LAVABO TEMÝZLEYÝCÝ Lavabo ve tuvaletlerde; kireçlenme, yeþerme ve pis kokulara asla izin vermeden temizleyen özel bir üründür. Solüsyonun metal donanýmlara temas etmemesine dikkat edin. 1/5 ile 1/10 oranýnda su ile seyreltilerek püskürtme, silme, paspaslama ve fýrçalama yöntemiyle uygulanýr. ASYA BAT-27 BATARYA- ARMATÜR TEMÝZLEYÝCÝ Banyo ve lavabolarda bulunan özellikle nikelaj kaplamalý armatür ve bataryalarýn temizliði için özel olarak formüle edilmiþtir. Armatür ve bataryalarýn üzerinde oluþan kireç vb. kalýntýlarý yüzeye zarar vermeden temizleyen ve antibakteriyel özelliðinden ötürü hijyen saðlayan temizlik maddesidir. Direkt püskürterek silme þeklinde kullanýlabilir.

5 3 ENDÜSTRÝYEL SOLVENTLER ASYA SL-EXTRA DOKUMA TARAK VE METALLERDEN YAÐ ALICI Tekstil sektöründe dokuma tezgahý ve makinalarýnda tarak, iðne, nire ve diðer metal kýsýmlarda istenmeyen yaðlarýn temizliðinde kullanýlýr. Güvenli bir solvent olup, diðer solventlere oranla dokuma tezgahlarýndaki plastik aksamlara ve sensörlere zarar vermez. Gres ve yaðlarýn uzaklaþtýrýlmasýnda rahatlýkla kullanýlýr. Parlama noktasý yüksek olduðu için emniyetlidir. Hava tutulduðunda uçuculuk saðlanýr. Yað ve pislikler sökülene kadar Sl-Extra püskürtünüz. ASYA SL-40 TEKSTÝL LEKE VE YAÐ SÖKÜCÜ SOLVENT Konfeksiyon ve ham kumaþ dan leke ve yað sökücü. Kumaþ ve leke özelliðine baðlý olarak alternatiflerimiz bulunmaktadýr. Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve kumaþ üreticilerinin çok sýk karþýlaþtýklarý leke ve yað problemleri konusunda yardýmcý olmak üzere hazýrlanmýþ bir solventtir Leke ve yað üzerine elektrikli tabanca ile SL-40 sýkýnýz. Leke ve yaðýn temizlendiðine emin olduktan sonra kurutunuz. ASYA EXTRA MATBAA BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Matbaa sektöründe, metal sanayinde kullanýlan endüstriyel yað ve mürekkep sökücü solventtir. Ýstenilen oranda yað býrakýr, matbaa sanayinde kullanýlan, kalýplara zarar vermez. Merdane temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hassas ve dayanýksýz plastiklerde kullanýlmasý tavsiye edilmez. Elektrik ve elektronik aksam temizliðinde kullanýlmaz. Parlama noktasý yüksek olduðu için emniyetlidir. Saf olarak kullanýlýr. ASYA MERDANE TEMÝZLEME SOLVENTÝ Tüm matbaalarda kullanýlabilen temizlik amaçlý geliþtirilmiþ bir formüldür. Boya ve merdane temizlemesinde çok güçlü bir üründür. Metal yüzeylerde oluþan aðýr yaðlar, kir ve tozlar bu ürün yardýmýyla temizlenir. Ürünün metal yüzeylerinde aþýndýrma veya korozyon etkisi yoktur. Kauçuk merdanelerde þiþmeye neden olmaz. Ürün seyreltilmez, direkt olarak kullanýlýr. Silme yöntemiyle uygulanýr. Kýsa sürede kurur, durulama gerekmez. ASYA MOB-27 MOBÝLYA TEMÝZLEME SOLVENTÝ Hýzlý kuruma özelliði ile kalýntý býrakmadan temiz bir yüzey saðlar. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Temizlenecek yüzeyde kaba kirlilik varsa uzaklaþtýrýlmalýdýr, bez ile silme veya püskürterek silme þekilleriyle tatbik edilir ve ürün hýzla kuruyacaktýr.

6 4 ENDÜSTRÝYEL SOLVENTLER ASYA PS-63 OTM- PAS 30 BULAÞIK SÖKÜCÜ MAKÝNASI YAÐLAYICI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. ASYA PS-63 paslý ve aþýnmýþ yüzeylere nüfuz ederek, civata, Her yýkamada somun kullanýlan ve diðer ASYA metal MAKÝNE ekipmanlarýn KÝREÇ pasýný SÖKÜCÜ çözen bir üründür. kireç tabakasýnýn oluþumunu önler, makinenizin ömrünü uzatýr. Sýkýþmýþ KULLANIM somunlar, ÞEKLÝ baðlantýlar, kontrol mekanizmalarý ve diðer metal parçalar Makine da boþaltýlýr, ki aþýnmayý kaba kiri ortadan alýnýr ve kaldýrýr. sonra temiz su ile doldurulur. KULLANIM g/l ÞEKLÝ ürün eklenir ve makine 50 C de yaklaþýk olarak 45 dakika Paslý çalýþtýrýlýr. yüzeye Ýþlem püskürtülerek sýrasýnda makineye bir kaç dakika kesinlikle beklenir. deterjan verilmez. ASYA ASYA FRN-35 OTM- 30 FREN BULAÞIK BALATA MAKÝNASI TEMÝZLEYÝCÝ KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Disk ve Kampana frenlerin çabuk ve çevreye duyarlý þekilde temizlenmesi de etkin kullanýlan bir üründür. Yaðý ve kiri kolay temizler. Uçucudur. Kirli ve yaðlý yüzeye püskürtülerek kullanýlýr. ASYA SL-20 MAKÝNA VE METAL ÜZERÝNDEN YAÐ ALICI SOLVENT Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasýnda parçalarýn üzerindeki yað temizliðinde kullanýlýr. Çok güçlü bir yað sökücü solvent olmasýna karþýn kesinlikle yanýcý deðildir. Uçucu bir solventtir. Kalýntý ve tortu kesinlikle býrakmaz. Daldýrma-püskürtme ve kapalý devre sistemlerde uygulanabilir. Daldýrma, silme veya püskürtme metodu ile uygulanýr. ASYA ASYA SOL-30 OTM- 30 PARÇA BULAÞIK YIKAMA MAKÝNASI SOLVENTÝ KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Metaller üzerindeki kir ve yaða nüfuz ederek temizleyen bir üründür. Güçlü bir yýkama solventidir. Su ile çözünmez. Yýkama tanklarýnda ve fýrçalama yöntemi ile kullanýlýr ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA ELEKTRO ELEKTRONÝK EKÝPMANLAR SOLVENTÝ Elektronik-elektrik ekipmanlarýnýn yað sökücüsü ve temizleyici bir solventdir. ASYA ELEKTRO gresi, yaðý ve kirleri çok çabuk çözer ve temizler. Hiçbir çaba göstermeksizin buharlaþarak ortamdan ayrýlýr. Kesinlikle aþýndýrýcý deðildir. Yalýtkandýr. Her türlü motorun elektriksel ve elektroniksel parçalarýnda kullanýlýr. Otomatik elektronik sistemlerde, elektronik beyinlerde ve plastik kondüktörlerde kullanýlabilir. Püskürtme ve silme yöntemi ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA OÝL -35 KONSANTRE YAÐ, YAKIT ve KATRAN SÖKÜCÜ Su ile seyreltildiðinde, oluþturduðu emülsiyon sayesinde, dik yüzeylere dahi tutunarak yað, gres, katran ve yakýt artýklarýný en seri þekilde çözer. ASYA OÝL-27 püskürtüldüðü yüzeyde inatla tutunur ve yað/kiri bünyesine alýr. ASYA OÝL-27 su ile seyrelttiðinizde yanmaz bir yapý oluþur. Yüzeydeki yaða göre 1/1-1/3 Ýle 1/5 arasýnda su ile seyreltiniz. Kirli yüzeye püskürtünüz, 5 dakika bekleyiniz ve tazyikli su ile durulayýnýz.

7 5 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA SU BAZLI YAÐ SÖKÜCÜ Biyolojik olarak çözünebilen solventsiz toksik ve yanýcý olmayan, su ile seyreltilebilen bir temizleme ürünüdür. Yüzeyler üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 1/1 ve 1/20 oranýnda sulandýrýlarak püskürtme, silme ve daldýrma ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA SU BAZLI AÐIR YAÐ SÖKÜCÜ Biyolojik olarak çözünebilen solventsiz toksik ve yanýcý olmayan, su ile seyreltilebilen bir temizleme ürünüdür. Yüzeyler üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 1/1 ve 1/20 oranýnda sulandýrýlarak püskürtme, silme ve daldýrma ile kullanýlýr. ASYA KARBON, YANIK YaÐ, ÝS, KURUM TEMÝZLEYÝCÝSÝ Karbon,yanýk yað,is,kurum temizleyicisi Karbonu ve karbonlaþmýþ yaðý, kurumu ve iþ kalýntýlarýný daldýrma püskürtme yöntemi ile yok eder. Sýcak Su Ýle iþlem yapýlýrsa mükemmel sonuç verir. 1.SANAYÝ SEKTÖRÜNDE: Ýmalat veya kullaným esnasýnda oluþmuþ karbonu-yanýk yaðý,is ve kurumu daldýrma yöntemi ile 60 derece de 1-3 saatte çözer. 2.GIDA SEKTÖRÜNDE: Yanmýþ yaðlarý,kurum lekelerini,fýrýn karalarýný katran lekelerini %20 oranýnda su ile seyrelterek kullanýlabilir. ASYA METAL YÜZEY HAZIRLAYICI FOSFAT Kaplama öncesi metal yüzeyi mikroskopik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya yada uygulanacak bir koruyucu yaða hazýrlar. Hýzlý fosfatlama yaptýðý için zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlar. Yanmaz % 100 ateþe dayanýklýdýr. Daldýrma,püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanýr. Krom, kalay, nikel kaplanmýþ metaller üzerinde tavsiye edilmez. ASYA METAL YÜZEY YAÐ ALICI Metal yüzeylerin üzerindeki pasý ve yaðý sadece bir iþlemde uzaklaþtýrarak metali temizler. Hýzlý temizlik yaptýðý için zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlar. Yanmaz % 100 ateþe dayanýklýdýr. Daldýrma,püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanýr. Krom, kalay, nikel kaplanmýþ metaller üzerinde tavsiye edilmez.

8 6 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA ALÜMÝNYUM SERPANTÝN PETEK TEMÝZLEYÝCÝ Oksitlenmiþ, yaðlanmýþ ve kirlenmiþ alüminyum parçalarý ve ekipmanlarý temizleyen ve yeniden parlak haline getiren bir üründür. Klima yetkili servislerinde, fabrikalarda merkezi ýsýtma ve soðutma yapan plaza, site, iþ merkezlerindeki klima temizliðinde çok miktarda kullanýlýr. 1/10 ila 1/20 oranýnda su ile seyreltilir. Daldýrma, silme veya püskürtme metodu ile uygulanýr. Aðýr yaðlarda direkt olarak uygulanýr ASYA KRÇ-27 KÝREÇ, KALKER SÖKÜCÜ VE TORTU GÝDERÝCÝ Soðutma sistemlerinden, eþanjör ünitelerinden, boylerlerden, su borularýndan kireçtaþý tabakasýný, pasý, mineral tortularý, mikron derecesinde parçalayarak temizler. Kireci mikronize ederek temizleme sýrasýnda týkanmalara yol açmaz. Bakýr, alüminyum gibi metallere ve boyalý yüzeylere zarar vermez. Ýnþaat sektöründe; beton ve harç kalýntýlarýnýn temizliðinde baþarýyla kullanýlýr. 1/5 veya1/10 oranýnda su ile seyreltilerek kullanýlýr ASYA PS-27 PAS VE KOROZYON ÖNLEYÝCÝ Metal yüzey ve kaplanmýþ yüzeyleri dahili kullaným ve sevkiyat esnasýnda pas ve korozyona karþý koruyan özel geliþtirilmiþ bir yaðdýr. Su ve parça arasýna girerek 0.6 mikron koruyucu bir yað filmi meydana getirir. Islanmýþ parçalarýn ara depolanmasýnda, montaj ve imalatta parçalarýn korozyondan korunmasýnda baþarý ile tatbik edilir. Kapalý yerlerde ay pastan ve korozyondan korur. Daldýrma, püskürtme ve silme yöntemiyle kolayca uygulanýr. ASYA ÇP-27 KONSANTRE ÇAPAK ÖNLEME SIVISI Kaynak öncesi konsantre çapak önleme sývýsýdýr. Kaynak iþlemi sýrasýnda sýçrayan parçalarýn ve eriyen cürufun metal yüzeyine yapýþmasýný önler. Yanýcý deðildir, solvent içermez, güvenle kullanýlýr. Ürün kaynak iþlemi öncesi istenen miktarda su ile seyreltilip, temiz yüzeye fýsfýs ile püskürtülerek veya fýrça ile sürülerek uygulanýr. ASYA ÝZ-27 PASLANMAZ ÇELÝK KAYNAK ÝZÝ TEMÝZLEME Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ýsýl iþlem ve her türlü korozyon ve pas lekelerini temizler. AISI 304, 316, 321 ve türevleri için uygundur. Kaynak izini zahmetsizce ortadan kaldýrýr. Sararma yapmadan homojen bir renk verir. Ürünü uygun bir fýrça ile sürünüz, 2-5 dakika bekletiniz, reaksiyon süresi sonunda akan malzemeyi, bol temiz su ile yýkayýnýz ASYA BOYA KARBON SÖKÜCÜ - JEL Aktif olan bütün metallerde güvenle kullanilabilecek þekilde formüle edilmiþ, yanmýþ yaðý, karbonu ve tortularý, zamký, boyayý, vernik türü kaplama mamüllerini ýsý gerektirmeksizin söken aðýr hizmet ürünüdür. Çok etkilidir soðuk olarak kullanýlýr. Hýzla etkisini gösterir. Demir ve demirli metaller alüminyum, titanyum, bakýr, bronz üzerinde güvenle kullanýlýr. Temizlenen yüzeyin tekrar boya ve kaplama yapýlmasýnda hiçbir engel oluþturmaz ayrýca epoksi boya sökücü olarakta kullanýlýr. Boyalý yüzeye fýrça yardýmý ile sürülür

9 7 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA LOGAR AÇICI Tüm endüstriyel alanlarda atýk maddeler, donmuþ yaðlar vb. atýklar ile týkanan giderlerin açýlmasý için kullanýlýr. Lavabo, pisuvar, klozet, atýk su kanallarý vb. gider borularý için kullanýma uygundur. Sýcak su gerektirmez, soðuk suyla da etkilidir. Ürün direkt olarak kullanýlýr. Kirli giderin büyüklüðüne göre bir miktar ürün dökülerek, bol su ile temizlenir. ASYA TZ-27 ÇOK AMAÇLI GÜVERTE TEMÝZLEYÝCÝ DEZENFEKTAN Gemi,yat ve teknelerde yað ve kir lekelerinin temizliðinde kullanýlan dezenfektanlý bir üründür. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Kirin yoðunluðuna göre 1 e 1 ile 50 arasýnda su ile seyrelterek kullanýlýr ASYA SN-27 SÝNTÝNE TEMÝZLEYÝCÝ Makinelerde, tanklarda ve sintine deposunda biriken yað ve fuel oil temizliðinde kullanýlan bir üründür. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Kirin yoðunluðuna göre 1 e 1 ile 10 arasýnda su ile seyrelterek kullanýlýr ASYA BETON ZEMÝNDEN YAÐ SÖKÜCÜ Asit bazlý beton zeminden yað sökücü bir üründür. Özellikle beton karo çini dökme çini gibi zeminlerde zamanla oluþan aðýr yaðlarin temizliðinde oldukça etkilidir. Ýnþaat sonrasý beton ve harç kalýntýlarýnýn temizliðinde de baþarýyla kullanýlabilir. Zemine uygulanacak boya veya kaplama öncesi zemin temizliðinde kullanýldýðý takdirde uygulanacak boya veya kaplamanýn zemine daha iyi yapýþmasýný saðlar. Ekonomiktir.Suyla seyreltilir uygulanýr ve durulanýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA PARÇA YIKAMA MAKÝNA TOZU Endüstriyel parça yýkama makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Parçalar üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 100 lt suya 3kg ile 8kg arasýnda kullanýlýr.

10 8 ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA MTR-34 MOTOR PARLATICI Araç motorlarýnda parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA MTR-34 Arabanýzýn motor bölgesine ilk günkü gibi parlaklýk verir. Uygulanan yüzeyin toz tutmasýný geciktirerek kirlenme süresini uzatýr. Motor üzerindeki yað ve kirleri ASYA MTR-27 ile iyice yýkayýp kurulayýn. ASYA MTR-34 püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile daðýtýnýz. Bakým yapýlanm motor yüzeyin parladýðýný göreceksiniz. ASYA ÝÇ-34 TORPÝDO VE ÝÇ AKSAM PARLATMA SÜTÜ Otomotiv sektöründe araçlarýn torpido ve iç plastik aksamýnda temizlik ve parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA ÝÇ-34 torpido üzerine ince bir film tabakasý oluþturarak parlak ve statik bir ortam saðlar. Bir fýsfýs yardýmý ile torpido ve iç plastik aksama püskürtülür, sünger veya bez yardýmýyla yüzeye yedirilir. ASYA LST-34 LASTÝK PARLATICI Araçlarýn lastiklerini parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA LST-34 Arabanýzýn lastikleri ne ilk günkü gibi parlaklýk verir. Uygulanan yüzeyin toz tutmasýný geciktirerek kirlenme süresini uzatýr. Lastikler deki çamur ve kirleri iyice yýkayýp kurulayýn. Lastikler e ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile daðýtýnýz. Bakým yapýlan lastik yüzeyin parladýðýný göreceksiniz. ASYA ÝTC-34 YAÐMUR - SU KAYDIRICI ÝTÝCÝ Araç camlarýnda tutunan ve görüþ zorluðuna neden olan su damlalarýnýn tutunmasýný engellemek için kullanýlan bir üründür. ASYA ÝTC-34 camlarýn üzerine ince bir film tabakasý oluþturarak yaðmurlu havada net ve saðlýklý bir görüþ imkaný saðlar. Aracýn camý temizlendikten sonra temiz bir bez ve püskürtücü yardýmýyla cam yüzeye iyice uygulanýr. Kuru bir bez ile kurutulur. ASYA WX-27 KATRAN VE WAX ÇÖZÜCÜ Yurt dýþýndan ithal edilen yabancý araçlarýn üzerinde bulunan wax tabakasýnýn temizliðinde kullanýlan bir üründür. Diðer wax temizliðinde kullanýlan mazot, gaz yagý v.s. ürünler gibi aracýn boyasýna ve plastik aksamlarýna zarar vermeden, tek bir iþlemde wax ý söker. ASYA WAX püskürtücü pompa yardýmýyla araca uygulanýr. Fýrça veya sünger yardýmýyla temizlenir ve basýnçlý su ile durulanir.

11 9 ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA ARÇ-27 CÝLALI OTO YIKAMA Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça veya sünger kullanarak temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 10 lt kovaya yarým çay bardaðý ASYA ARÇ-27 konur geri kalan kýsma su eklenir. Fýrça veya sünger ile uygulanýr su ile durulanýr. ASYA FRÇ-27 FIRÇASIZ CÝLALI OTO YIKAMA Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça, sünger kullanmadan çizik oluþturmadan temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 60 lt tanka 1,5 birim ASYA FRÇ-27 konur geri kalan kýsma su eklenir. Araca cm mesafeden sýký þekilde püskürtülür. Basýnçlý su ile durulanýr. ASYA FRÇ-27 FIRÇASIZ CÝLALI OTO YIKAMA (TOZ) Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça, sünger kullanmadan çizik oluþturmadan temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 60 lt tanka 1 kg ASYA FRÇ-27 TOZ konur geri kalan kýsma su eklenir. Araca cm mesafeden sýký sekilde püskürtülür. Basýnçlý su ile durulanýr. ASYA MTR-27 MOTOR TEMÝZLEYÝCÝ VE PARLATICI Araçlarýn motorlarý üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri temizler ve parlatýr. ASYA MTR-27 arabanýzýn motorunu mükemmel derecede temizler. Parlaklýðý, farký göreceksiniz. Kire göre 1/1 ile 1/5 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek uygulanýr. Biraz bekledikten sonra fýrça yardýmýyla kirler temizlenir motor durulanýr. ASYA JNT-27 JANT TEMÝZLEYÝCÝ PARLATICI Araçlarýn jantlarý üzerinde oluþan balata ve asfalt tozlarýnýn, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri temizler ve parlatýr. ASYA JNT-27 arabanýzýn janlarýný mükemmel derecede temizler. Parlaklýðý, farký göreceksiniz. Kire göre 1/1 ile 1/5 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek uygulanýr. Biraz bekledikten sonra fýrça yardýmýyla kirler temizlenir jant durulanýr. ASYA DÞM-27 DÖÞEME TEMÝZLEYÝCÝ Araçlarýn döþemeleri üzerinde çeþitli nedenlerle oluþan kir ve lekelerin temizliðinde kullanýlýr. Zor gibi görünen kirler üzerinde etkilidir. ASYA DÞM-27 arabanýzýn döþemelerini mükemmel derecede temizler. Kirin yoðunluðuna göre 1/1 ile 1/15 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek temiz bir bez veya fýrça yardýmýyla kirli yüzeye uygulanýr. Vakumla emilerek kurumaya býrakýlmalýdýr.

12 10 ARAÇ BAKIM GRUBU ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA DR-27 DERÝ VÝNÝL TEMÝZLEYÝCÝ Araçlarýn deri döþemeleri üzerinde oluþan kir ve lekelerin temizliðinde kullanýlýr. : ASYA DR-27 arabanýzýn deri döþemelerini mükemmel derecede temizler. Kirin yoðunluðuna göre 1/1 ile 1/15 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek temiz bir bez veya fýrça yardýmýyla kirli yüzeye uygulanýr. Bez ile silinerek kurumaya býrakýlmalýdýr. ASYA Parfüme OTO PARFÜMÜ Otomobillerin içlerinde kalýcý koku býrakan oto parfüm grubudur. Beþ farklý ürün çeþidi ile arzu edilen koku seçilebilir. KULLANIM SEKLI Ýstenen koku derecesine göre saf olarak veya seyreltilerek ortama püskürtülür. ASYA CM-27 OTO CAM SUYU Camda oluþan kir, is, çamur ve böcek kalýntýlarýný hýzla temizler. Konsantre bir üründür ve donma önleyici özel formülü sayesinde soðuk hava þartlarýnda bile silecek suyunun donmasýný engeller, daha güvenli bir görüþ ve sürüþ saðlar. Cam üzerinde leke býrakmaz. 3 lt lik silecek suyu deposuna 250 ml ilave edilir, çok soðuk havalarda bu miktar 500 ml ye çýkartýlýr.

13 11 HÝJYEN GRUBU ASYA AYAK DEZENFEKTANI Gýda iþletmeleri gibi sanitasyon ve hijyenin önemli olduðu iþletmelerde ayak paspasýna uygulanýr. Hijyen amaçlý yüksek konsantre güvenli bir üründür. Ürün 1 e 20 oranýnda su ile seyreltilerek kullanýlýr. ASYA GIDA SANAYÝ HÝJYEN ÜRÜNÜ Gýda maddelerinin temas ettiði yüzeylerde hijyenik ortam saðlar. Kokuya sebep olan bakterileri yok eder. Her yüzeyde dezenfekte ve temizleme amacýyla kullanýlabilir. Sabun tortusu býrakmaz. Kauçuk, mermer, ahþap, plastik ve paslanmaz çelik gibi daha birçok yüzeylerde hijyenik ortam saðlar. Durulama gerektirmez. Durulama yapmaksýzýn 1/50 ile 1/300 su ile seyreltilerek silme, püskürtme, daldýrma, paspaslama yöntemi ile uygulanýr. ASYA KLOR BAZLI TEMÝZLÝK VE DEZENFEKTASYON Gýda sektöründe açýk alan, zemin, alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunu saðlayan konsantre bir üründür. Açýk alan, zemin, alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunu saðlar. Klor bazlýdýr. Paslanmaz çelik, duvar ve yüzeylere bir zarar vermez. 1:20 1:40 arasýnda seyreltilen ürüne kirli malzemeler bastýrýlýr dakika bekletildikten sonra fýrça ve sünger ile temizlenir, temiz su ile durulanýr. ASYA ALKOL BAZLI YÜZEY HÝJYEN ÜRÜNÜ Hijyenik temizlik yapýlmasý gereken tüm sektörlerde kullanýlýr. Kokusuz ve uçucudur. Ýþyeri, okullar, öðrenci yurtlarý, huzurevleri, fabrika, lokanta, cafe, otel, sauna ve spor tesisleri vb. toplu yaþanan yaþam alanlarýnda tahta, pvc, metal, cam, deri, fayans vb yüzeylerde güvenle kullanýlýr. Kaba kirinden uzaklaþtýrýlmýþ yüzeye spreyleme veya silme metoduyla uygulanýr. ASYA ANTÝSEPTÝK LÝKÝT EL SABUNU Antiseptik, hoþ kokulu, köpüklü likit el sabunudur. Gram negatif ve pozitif bakterilere karþý bakterisid ve mantar türlerine karþý fungusid etkilidir. Cilt ph ýna uygundur. (ph: 5.5) Eler 3 gr. ASYA Antiseptik Likit El Sabunu ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI Özel olarak formüle edilmiþ durulama gerektirmeyen alkol bazlý sývý el dezenfektanýdýr. Bakterisit, Fungusit ve Antiseptik etkilidir. Cildi kurutmaz, yumuþatýr. Tüm cilt tipleri için uygundur. Bir miktar ürün ele alýnýr, ovalanýr, durulanmaz. ASYA JEL TÝPÝ EL DEZENFEKTANI Özel olarak formüle edilmiþ durulama gerektirmeyen alkol bazlý JEL TÝPÝ el dezenfektanýdýr. Bakterisit, Fungusit ve Antiseptik etkilidir. Cildi kurutmaz, yumuþatýr. Tüm cilt tipleri için uygundur. Bir miktar ürün ele alýnýr, ovalanýr, durulanmaz.

14 12 MUTFAK GRUBU ASYA BLÞ-27 KONSANTRE ELDE BULAÞIK YIKAMA Her türlü mutfak eþyalarýnýn temizliðinde güvenli ve saðlýklý kullanabileceðiniz yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Ýz býrakmaz, kolayca durulanýr. Yýkama süresini kýsaltýr. Su ile seyreltilerek elde yýkama yöntemi ile kullanýlýr. ASYA OTM-27 OTOMATÝK BULAÞIK MAKÝNASI DETERJANI Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Ýz býrakmaz, kolayca durulanýr. Yýkama süresini kýsaltýr. Özel dozaj pompalarý ile kullanýlýr. ASYA OTM-34 OTOMATÝK BULAÞIK MAKÝNA PARLATICISI Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Bulaþýklar üzerinde doðal bir parlaklýk saðlar ve kurulanmasýna gerek býrakmaz. Özel dozaj pompalarý ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Her yýkamada kullanýlan ASYA MAKÝNE KÝREÇ SÖKÜCÜ kireç tabakasýnýn oluþumunu önler, makinenizin ömrünü uzatýr. Makine boþaltýlýr, kaba kiri alýnýr ve sonra temiz su ile doldurulur g/l ürün eklenir ve makine 50 C de yaklaþýk olarak 45 dakika çalýþtýrýlýr. Ýþlem sýrasýnda makineye kesinlikle deterjan verilmez. ASYA YAÐ-27 YANMIÞ YAÐLAR ÝÇÝN TEMÝZLEME MADDESÝ Mutfak eþyalarýnda zamanla oluþan kararmýþ ve/veya yanmýþ-karbonize olmuþ yað kalýntýlarýnýn temizliðinde kullanýlan alkali temizleyicidir. Her tür aðýr kir için uygundur. Fýrçalama, kaynatma hem de bastýrma yöntemiyle kullanýlabilir. ASYA KARBON,YANIK YAÐ,ÝS,KURUM TEMÝZLEYÝCÝSÝ Karbon,yanýk yað,is,kurum temizleyicisi Karbonu ve karbonlaþmýþ yaðý, kurumu ve iþ kalýntýlarýný daldýrma püskürtme yöntemi ile yok eder. Sýcak Su Ýle iþlem yapýlýrsa mükemmel sonuç verir. 1.SANAYÝ SEKTÖRÜNDE: Ýmalat veya kullaným esnasýnda oluþmuþ karbonu-yanýk yaðý,is ve kurumu daldýrma yöntemi ile 60 derece de 1-3 saatte çözer. 2.GIDA SEKTÖRÜNDE: Yanmýþ yaðlarý,kurum lekelerini,fýrýn karalarýný katran lekelerini %20 oranýnda su ile seyrelterek kullanýlabilir.

15

16

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. - KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. GKD-OİL CLEANER GKD-KLAW GKD-MAX GKD-SİM PLUS GKD-PAS GKD-MİKS CLEAN GKD-FINISH GKD-PAINT STRIPPER GKD-JEL GKD-SPICK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER YAĞ ÇÖZÜCÜLER PAS SÖKÜCÜLER

Detaylı

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Temizleme Kimyasalları Asit bazlı temizleme kimyasalları Nötr temizleme kimyasalları Alkali bazlı temizleme kimyasalları XYLOQUAT Temizleme Sistemi Çözücü (Uçucu) Temizleyiciler

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06 01 Eczac baş Girişim Pazarlama, Eczac baş Topluluğu Tüketim Ürünleri Grubu nda faaliyet göstermektedir. Kuruluş, topluluk taraf ndan üretilen ve ithal edilen tüketim ürünleri ile birlikte topluluk d ş

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları Teknik Araç Kimyasalları Araç Temizleme ve Bakım Cam Yapışıtırıcıları ve Aksesuarları Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları...............................

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi!

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi! PETRA DÜNYASI 2015 % 100 Türk sermayesi ve yönetimi. 1984 yılında kurulan Petra, bugün binlerce temsilcisiyle kalabalık bir aile. Sadece Türkiye de değil, Kuzey Kıbrıs ta ve Almanya daki ofisleri ve temsilcileriyle

Detaylı

Ref No Açıklma ve Kutu İçerikleri Koli İçeriği Paket İçeriği Adet Fiyatı / TL C0801 FAR ONARICI VE YENİLEYİCİ 6 236,5 ML 10,00 $ C1INTL GENEL

Ref No Açıklma ve Kutu İçerikleri Koli İçeriği Paket İçeriği Adet Fiyatı / TL C0801 FAR ONARICI VE YENİLEYİCİ 6 236,5 ML 10,00 $ C1INTL GENEL Ref No Açıklma ve Kutu İçerikleri Koli İçeriği Paket İçeriği Adet Fiyatı / TL C0801 FAR ONARICI VE YENİLEYİCİ 6 236,5 ML 10,00 $ C1INTL GENEL KARBÜRATÖR VE OKSİJEN SENSÖR TEMİZLEYİCİ 12 354 G/441 ML 4,84

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Toyota Araç Bakım Ürünleri

Toyota Araç Bakım Ürünleri TOYOTA PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal - İSTANBUL Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354 www.toyota.com.tr Toyota Araç Bakım Ürünleri Aracınıza bakım yapmak

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI GELİŞTİRİLMİŞ MOBİLİTE İÇİN SATIŞ SONRASI ÇÖZÜMLER TUNAP Harekete Geçiren Kimya. TUNAP.COM TUNAP MOBİLİTE KALİTE. GÜVEN. TEKNİK UZMANLIK. TUTKU

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue 2014 / 2015 EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue Mutfak Hijyeni Kitchen Hygiene Çamaşır Hijyeni Laundry Hygiene Genel Temizlik ve Kişisel Bakım Hijyeni General Hygiene and

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı