KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU"

Transkript

1

2

3 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan pratik el temizleme kremidir. Eller ýslatýlmadan 3 gr. ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ ile kir, yað veya boya çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. SÝHÝRLÝ EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan pratik el temizleme kremidir. Eller ýslatýlmadan 3 gr. SÝHÝRLÝ EL TEMÝZLEME KREMÝ ile kir, yað veya boya çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA SANAYÝ TÝPÝ KONSANTRE EL SABUNU Aðýr yað, zift, ve katran gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkindir. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi koruyarak, etkili temizlik saðlayan cilt sývýsýdýr. Aðýr kirlerin temizliðinde 1/1 ile 1/3 oranýnda, Hafif kirlerin temizliðinde 1/4 ile 1/5 oranýnda, Vücut temizliðinde 1/7 oranýnda. Su ile seyreltilerek sývý sabun dispenserlerinde kullanýlýr. ASYA KÖPÜK EL SABUNU El, yüz ve vücut temizliðinde güvenle kullanýlan, ph cilde uygun olan, özel bir üründür. Hazýr ve yumuþak köpüðü, içerisindeki doðal nemlendiriciler sayesinde elinizi temizlerken yumuþak bir bakým yapan likit sabundur. Eler 3 gr. ASYA LÝKÝT EL SABUNU ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA LÝKÝT EL SABUNU El, yüz ve vücut temizliðinde güvenle kullanýlan, ph cilde uygun olan, özel bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren saf lavantanýn sakinleþtiren berrak kokusuna sahip yumuþak bir bakým yapan likit sabundur. Eler 3 gr. ASYA LÝKÝT EL SABUNU ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr.

4 2 GENEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA YR-27 AÐIR YAÐLI ZEMÝN TEMÝZLEYÝCÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun yað ve kirlerin çýkarýlmasý için genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Zemindeki yaða göre 1/1-1/3 Ýle 1/8 arasýnda su ile seyreltiniz. Bir fýrça ile zemini fýrçalayýnýz. Daha sonra su ile durulayýnýz. ASYA OTOMAT MAKÝNEDE GENEL TEMÝZLÝK MADDESÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun yað ve kirlerin çýkarýlmasý için otomat ve basýnçlý temizlik makinelerinde kullanýlan genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Köpüksüzdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Zemindeki yaða göre 1/20 veya 1/100 makine haznesinde su ile seyreltiniz. ASYA YZ-27 KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK MADDESÝ Her türlü yýkana bilir zeminde tatbik edilen, yoðun konsantre, genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Özel parfümü ile ortama hoþ bir koku býrakýr. Su ile seyreltilerek, silme, püskürtme, paspaslama yöntemi ile kullanýlýr. ASYA CM-27 CAM VE PARLAK YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ Cam parlak yüzeylere zarar vermeden kir ve leke izi býrakmadan temizleyen, genel amaçlý, yüksek konsantrasyonlu temizlik ürünüdür. Ýz býrakmadan derinlemsine temizlik yapar. Durulama gerektirmez. 1/5 ile 1/10 Oranlarýnda su ile seyreltilerek püskürtücüler yardýmý ile uygulanýr. Kuru bir bez ile kurutulur. ASYA WC-27 TUVALET LAVABO TEMÝZLEYÝCÝ Lavabo ve tuvaletlerde; kireçlenme, yeþerme ve pis kokulara asla izin vermeden temizleyen özel bir üründür. Solüsyonun metal donanýmlara temas etmemesine dikkat edin. 1/5 ile 1/10 oranýnda su ile seyreltilerek püskürtme, silme, paspaslama ve fýrçalama yöntemiyle uygulanýr. ASYA BAT-27 BATARYA- ARMATÜR TEMÝZLEYÝCÝ Banyo ve lavabolarda bulunan özellikle nikelaj kaplamalý armatür ve bataryalarýn temizliði için özel olarak formüle edilmiþtir. Armatür ve bataryalarýn üzerinde oluþan kireç vb. kalýntýlarý yüzeye zarar vermeden temizleyen ve antibakteriyel özelliðinden ötürü hijyen saðlayan temizlik maddesidir. Direkt püskürterek silme þeklinde kullanýlabilir.

5 3 ENDÜSTRÝYEL SOLVENTLER ASYA SL-EXTRA DOKUMA TARAK VE METALLERDEN YAÐ ALICI Tekstil sektöründe dokuma tezgahý ve makinalarýnda tarak, iðne, nire ve diðer metal kýsýmlarda istenmeyen yaðlarýn temizliðinde kullanýlýr. Güvenli bir solvent olup, diðer solventlere oranla dokuma tezgahlarýndaki plastik aksamlara ve sensörlere zarar vermez. Gres ve yaðlarýn uzaklaþtýrýlmasýnda rahatlýkla kullanýlýr. Parlama noktasý yüksek olduðu için emniyetlidir. Hava tutulduðunda uçuculuk saðlanýr. Yað ve pislikler sökülene kadar Sl-Extra püskürtünüz. ASYA SL-40 TEKSTÝL LEKE VE YAÐ SÖKÜCÜ SOLVENT Konfeksiyon ve ham kumaþ dan leke ve yað sökücü. Kumaþ ve leke özelliðine baðlý olarak alternatiflerimiz bulunmaktadýr. Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve kumaþ üreticilerinin çok sýk karþýlaþtýklarý leke ve yað problemleri konusunda yardýmcý olmak üzere hazýrlanmýþ bir solventtir Leke ve yað üzerine elektrikli tabanca ile SL-40 sýkýnýz. Leke ve yaðýn temizlendiðine emin olduktan sonra kurutunuz. ASYA EXTRA MATBAA BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT Matbaa sektöründe, metal sanayinde kullanýlan endüstriyel yað ve mürekkep sökücü solventtir. Ýstenilen oranda yað býrakýr, matbaa sanayinde kullanýlan, kalýplara zarar vermez. Merdane temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hassas ve dayanýksýz plastiklerde kullanýlmasý tavsiye edilmez. Elektrik ve elektronik aksam temizliðinde kullanýlmaz. Parlama noktasý yüksek olduðu için emniyetlidir. Saf olarak kullanýlýr. ASYA MERDANE TEMÝZLEME SOLVENTÝ Tüm matbaalarda kullanýlabilen temizlik amaçlý geliþtirilmiþ bir formüldür. Boya ve merdane temizlemesinde çok güçlü bir üründür. Metal yüzeylerde oluþan aðýr yaðlar, kir ve tozlar bu ürün yardýmýyla temizlenir. Ürünün metal yüzeylerinde aþýndýrma veya korozyon etkisi yoktur. Kauçuk merdanelerde þiþmeye neden olmaz. Ürün seyreltilmez, direkt olarak kullanýlýr. Silme yöntemiyle uygulanýr. Kýsa sürede kurur, durulama gerekmez. ASYA MOB-27 MOBÝLYA TEMÝZLEME SOLVENTÝ Hýzlý kuruma özelliði ile kalýntý býrakmadan temiz bir yüzey saðlar. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Temizlenecek yüzeyde kaba kirlilik varsa uzaklaþtýrýlmalýdýr, bez ile silme veya püskürterek silme þekilleriyle tatbik edilir ve ürün hýzla kuruyacaktýr.

6 4 ENDÜSTRÝYEL SOLVENTLER ASYA PS-63 OTM- PAS 30 BULAÞIK SÖKÜCÜ MAKÝNASI YAÐLAYICI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. ASYA PS-63 paslý ve aþýnmýþ yüzeylere nüfuz ederek, civata, Her yýkamada somun kullanýlan ve diðer ASYA metal MAKÝNE ekipmanlarýn KÝREÇ pasýný SÖKÜCÜ çözen bir üründür. kireç tabakasýnýn oluþumunu önler, makinenizin ömrünü uzatýr. Sýkýþmýþ KULLANIM somunlar, ÞEKLÝ baðlantýlar, kontrol mekanizmalarý ve diðer metal parçalar Makine da boþaltýlýr, ki aþýnmayý kaba kiri ortadan alýnýr ve kaldýrýr. sonra temiz su ile doldurulur. KULLANIM g/l ÞEKLÝ ürün eklenir ve makine 50 C de yaklaþýk olarak 45 dakika Paslý çalýþtýrýlýr. yüzeye Ýþlem püskürtülerek sýrasýnda makineye bir kaç dakika kesinlikle beklenir. deterjan verilmez. ASYA ASYA FRN-35 OTM- 30 FREN BULAÞIK BALATA MAKÝNASI TEMÝZLEYÝCÝ KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Disk ve Kampana frenlerin çabuk ve çevreye duyarlý þekilde temizlenmesi de etkin kullanýlan bir üründür. Yaðý ve kiri kolay temizler. Uçucudur. Kirli ve yaðlý yüzeye püskürtülerek kullanýlýr. ASYA SL-20 MAKÝNA VE METAL ÜZERÝNDEN YAÐ ALICI SOLVENT Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasýnda parçalarýn üzerindeki yað temizliðinde kullanýlýr. Çok güçlü bir yað sökücü solvent olmasýna karþýn kesinlikle yanýcý deðildir. Uçucu bir solventtir. Kalýntý ve tortu kesinlikle býrakmaz. Daldýrma-püskürtme ve kapalý devre sistemlerde uygulanabilir. Daldýrma, silme veya püskürtme metodu ile uygulanýr. ASYA ASYA SOL-30 OTM- 30 PARÇA BULAÞIK YIKAMA MAKÝNASI SOLVENTÝ KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Metaller üzerindeki kir ve yaða nüfuz ederek temizleyen bir üründür. Güçlü bir yýkama solventidir. Su ile çözünmez. Yýkama tanklarýnda ve fýrçalama yöntemi ile kullanýlýr ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA ELEKTRO ELEKTRONÝK EKÝPMANLAR SOLVENTÝ Elektronik-elektrik ekipmanlarýnýn yað sökücüsü ve temizleyici bir solventdir. ASYA ELEKTRO gresi, yaðý ve kirleri çok çabuk çözer ve temizler. Hiçbir çaba göstermeksizin buharlaþarak ortamdan ayrýlýr. Kesinlikle aþýndýrýcý deðildir. Yalýtkandýr. Her türlü motorun elektriksel ve elektroniksel parçalarýnda kullanýlýr. Otomatik elektronik sistemlerde, elektronik beyinlerde ve plastik kondüktörlerde kullanýlabilir. Püskürtme ve silme yöntemi ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA OÝL -35 KONSANTRE YAÐ, YAKIT ve KATRAN SÖKÜCÜ Su ile seyreltildiðinde, oluþturduðu emülsiyon sayesinde, dik yüzeylere dahi tutunarak yað, gres, katran ve yakýt artýklarýný en seri þekilde çözer. ASYA OÝL-27 püskürtüldüðü yüzeyde inatla tutunur ve yað/kiri bünyesine alýr. ASYA OÝL-27 su ile seyrelttiðinizde yanmaz bir yapý oluþur. Yüzeydeki yaða göre 1/1-1/3 Ýle 1/5 arasýnda su ile seyreltiniz. Kirli yüzeye püskürtünüz, 5 dakika bekleyiniz ve tazyikli su ile durulayýnýz.

7 5 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA SU BAZLI YAÐ SÖKÜCÜ Biyolojik olarak çözünebilen solventsiz toksik ve yanýcý olmayan, su ile seyreltilebilen bir temizleme ürünüdür. Yüzeyler üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 1/1 ve 1/20 oranýnda sulandýrýlarak püskürtme, silme ve daldýrma ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA SU BAZLI AÐIR YAÐ SÖKÜCÜ Biyolojik olarak çözünebilen solventsiz toksik ve yanýcý olmayan, su ile seyreltilebilen bir temizleme ürünüdür. Yüzeyler üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 1/1 ve 1/20 oranýnda sulandýrýlarak püskürtme, silme ve daldýrma ile kullanýlýr. ASYA KARBON, YANIK YaÐ, ÝS, KURUM TEMÝZLEYÝCÝSÝ Karbon,yanýk yað,is,kurum temizleyicisi Karbonu ve karbonlaþmýþ yaðý, kurumu ve iþ kalýntýlarýný daldýrma püskürtme yöntemi ile yok eder. Sýcak Su Ýle iþlem yapýlýrsa mükemmel sonuç verir. 1.SANAYÝ SEKTÖRÜNDE: Ýmalat veya kullaným esnasýnda oluþmuþ karbonu-yanýk yaðý,is ve kurumu daldýrma yöntemi ile 60 derece de 1-3 saatte çözer. 2.GIDA SEKTÖRÜNDE: Yanmýþ yaðlarý,kurum lekelerini,fýrýn karalarýný katran lekelerini %20 oranýnda su ile seyrelterek kullanýlabilir. ASYA METAL YÜZEY HAZIRLAYICI FOSFAT Kaplama öncesi metal yüzeyi mikroskopik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya yada uygulanacak bir koruyucu yaða hazýrlar. Hýzlý fosfatlama yaptýðý için zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlar. Yanmaz % 100 ateþe dayanýklýdýr. Daldýrma,püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanýr. Krom, kalay, nikel kaplanmýþ metaller üzerinde tavsiye edilmez. ASYA METAL YÜZEY YAÐ ALICI Metal yüzeylerin üzerindeki pasý ve yaðý sadece bir iþlemde uzaklaþtýrarak metali temizler. Hýzlý temizlik yaptýðý için zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlar. Yanmaz % 100 ateþe dayanýklýdýr. Daldýrma,püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanýr. Krom, kalay, nikel kaplanmýþ metaller üzerinde tavsiye edilmez.

8 6 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA ALÜMÝNYUM SERPANTÝN PETEK TEMÝZLEYÝCÝ Oksitlenmiþ, yaðlanmýþ ve kirlenmiþ alüminyum parçalarý ve ekipmanlarý temizleyen ve yeniden parlak haline getiren bir üründür. Klima yetkili servislerinde, fabrikalarda merkezi ýsýtma ve soðutma yapan plaza, site, iþ merkezlerindeki klima temizliðinde çok miktarda kullanýlýr. 1/10 ila 1/20 oranýnda su ile seyreltilir. Daldýrma, silme veya püskürtme metodu ile uygulanýr. Aðýr yaðlarda direkt olarak uygulanýr ASYA KRÇ-27 KÝREÇ, KALKER SÖKÜCÜ VE TORTU GÝDERÝCÝ Soðutma sistemlerinden, eþanjör ünitelerinden, boylerlerden, su borularýndan kireçtaþý tabakasýný, pasý, mineral tortularý, mikron derecesinde parçalayarak temizler. Kireci mikronize ederek temizleme sýrasýnda týkanmalara yol açmaz. Bakýr, alüminyum gibi metallere ve boyalý yüzeylere zarar vermez. Ýnþaat sektöründe; beton ve harç kalýntýlarýnýn temizliðinde baþarýyla kullanýlýr. 1/5 veya1/10 oranýnda su ile seyreltilerek kullanýlýr ASYA PS-27 PAS VE KOROZYON ÖNLEYÝCÝ Metal yüzey ve kaplanmýþ yüzeyleri dahili kullaným ve sevkiyat esnasýnda pas ve korozyona karþý koruyan özel geliþtirilmiþ bir yaðdýr. Su ve parça arasýna girerek 0.6 mikron koruyucu bir yað filmi meydana getirir. Islanmýþ parçalarýn ara depolanmasýnda, montaj ve imalatta parçalarýn korozyondan korunmasýnda baþarý ile tatbik edilir. Kapalý yerlerde ay pastan ve korozyondan korur. Daldýrma, püskürtme ve silme yöntemiyle kolayca uygulanýr. ASYA ÇP-27 KONSANTRE ÇAPAK ÖNLEME SIVISI Kaynak öncesi konsantre çapak önleme sývýsýdýr. Kaynak iþlemi sýrasýnda sýçrayan parçalarýn ve eriyen cürufun metal yüzeyine yapýþmasýný önler. Yanýcý deðildir, solvent içermez, güvenle kullanýlýr. Ürün kaynak iþlemi öncesi istenen miktarda su ile seyreltilip, temiz yüzeye fýsfýs ile püskürtülerek veya fýrça ile sürülerek uygulanýr. ASYA ÝZ-27 PASLANMAZ ÇELÝK KAYNAK ÝZÝ TEMÝZLEME Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ýsýl iþlem ve her türlü korozyon ve pas lekelerini temizler. AISI 304, 316, 321 ve türevleri için uygundur. Kaynak izini zahmetsizce ortadan kaldýrýr. Sararma yapmadan homojen bir renk verir. Ürünü uygun bir fýrça ile sürünüz, 2-5 dakika bekletiniz, reaksiyon süresi sonunda akan malzemeyi, bol temiz su ile yýkayýnýz ASYA BOYA KARBON SÖKÜCÜ - JEL Aktif olan bütün metallerde güvenle kullanilabilecek þekilde formüle edilmiþ, yanmýþ yaðý, karbonu ve tortularý, zamký, boyayý, vernik türü kaplama mamüllerini ýsý gerektirmeksizin söken aðýr hizmet ürünüdür. Çok etkilidir soðuk olarak kullanýlýr. Hýzla etkisini gösterir. Demir ve demirli metaller alüminyum, titanyum, bakýr, bronz üzerinde güvenle kullanýlýr. Temizlenen yüzeyin tekrar boya ve kaplama yapýlmasýnda hiçbir engel oluþturmaz ayrýca epoksi boya sökücü olarakta kullanýlýr. Boyalý yüzeye fýrça yardýmý ile sürülür

9 7 TEKNÝK KÝMYASALLAR ASYA LOGAR AÇICI Tüm endüstriyel alanlarda atýk maddeler, donmuþ yaðlar vb. atýklar ile týkanan giderlerin açýlmasý için kullanýlýr. Lavabo, pisuvar, klozet, atýk su kanallarý vb. gider borularý için kullanýma uygundur. Sýcak su gerektirmez, soðuk suyla da etkilidir. Ürün direkt olarak kullanýlýr. Kirli giderin büyüklüðüne göre bir miktar ürün dökülerek, bol su ile temizlenir. ASYA TZ-27 ÇOK AMAÇLI GÜVERTE TEMÝZLEYÝCÝ DEZENFEKTAN Gemi,yat ve teknelerde yað ve kir lekelerinin temizliðinde kullanýlan dezenfektanlý bir üründür. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Kirin yoðunluðuna göre 1 e 1 ile 50 arasýnda su ile seyrelterek kullanýlýr ASYA SN-27 SÝNTÝNE TEMÝZLEYÝCÝ Makinelerde, tanklarda ve sintine deposunda biriken yað ve fuel oil temizliðinde kullanýlan bir üründür. Aþýndýrma etkisi olmadýðýndan hassas yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr. Hýzlý temizlik yaptýðýndan, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlar. Yanýcý deðildir, güvenle kullanýlabilir. Kirin yoðunluðuna göre 1 e 1 ile 10 arasýnda su ile seyrelterek kullanýlýr ASYA BETON ZEMÝNDEN YAÐ SÖKÜCÜ Asit bazlý beton zeminden yað sökücü bir üründür. Özellikle beton karo çini dökme çini gibi zeminlerde zamanla oluþan aðýr yaðlarin temizliðinde oldukça etkilidir. Ýnþaat sonrasý beton ve harç kalýntýlarýnýn temizliðinde de baþarýyla kullanýlabilir. Zemine uygulanacak boya veya kaplama öncesi zemin temizliðinde kullanýldýðý takdirde uygulanacak boya veya kaplamanýn zemine daha iyi yapýþmasýný saðlar. Ekonomiktir.Suyla seyreltilir uygulanýr ve durulanýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ ASYA PARÇA YIKAMA MAKÝNA TOZU Endüstriyel parça yýkama makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Parçalar üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri mükemmel bir þekilde temizler 100 lt suya 3kg ile 8kg arasýnda kullanýlýr.

10 8 ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA MTR-34 MOTOR PARLATICI Araç motorlarýnda parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA MTR-34 Arabanýzýn motor bölgesine ilk günkü gibi parlaklýk verir. Uygulanan yüzeyin toz tutmasýný geciktirerek kirlenme süresini uzatýr. Motor üzerindeki yað ve kirleri ASYA MTR-27 ile iyice yýkayýp kurulayýn. ASYA MTR-34 püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile daðýtýnýz. Bakým yapýlanm motor yüzeyin parladýðýný göreceksiniz. ASYA ÝÇ-34 TORPÝDO VE ÝÇ AKSAM PARLATMA SÜTÜ Otomotiv sektöründe araçlarýn torpido ve iç plastik aksamýnda temizlik ve parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA ÝÇ-34 torpido üzerine ince bir film tabakasý oluþturarak parlak ve statik bir ortam saðlar. Bir fýsfýs yardýmý ile torpido ve iç plastik aksama püskürtülür, sünger veya bez yardýmýyla yüzeye yedirilir. ASYA LST-34 LASTÝK PARLATICI Araçlarýn lastiklerini parlatma iþleminde kullanýlan bir üründür. ASYA LST-34 Arabanýzýn lastikleri ne ilk günkü gibi parlaklýk verir. Uygulanan yüzeyin toz tutmasýný geciktirerek kirlenme süresini uzatýr. Lastikler deki çamur ve kirleri iyice yýkayýp kurulayýn. Lastikler e ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile daðýtýnýz. Bakým yapýlan lastik yüzeyin parladýðýný göreceksiniz. ASYA ÝTC-34 YAÐMUR - SU KAYDIRICI ÝTÝCÝ Araç camlarýnda tutunan ve görüþ zorluðuna neden olan su damlalarýnýn tutunmasýný engellemek için kullanýlan bir üründür. ASYA ÝTC-34 camlarýn üzerine ince bir film tabakasý oluþturarak yaðmurlu havada net ve saðlýklý bir görüþ imkaný saðlar. Aracýn camý temizlendikten sonra temiz bir bez ve püskürtücü yardýmýyla cam yüzeye iyice uygulanýr. Kuru bir bez ile kurutulur. ASYA WX-27 KATRAN VE WAX ÇÖZÜCÜ Yurt dýþýndan ithal edilen yabancý araçlarýn üzerinde bulunan wax tabakasýnýn temizliðinde kullanýlan bir üründür. Diðer wax temizliðinde kullanýlan mazot, gaz yagý v.s. ürünler gibi aracýn boyasýna ve plastik aksamlarýna zarar vermeden, tek bir iþlemde wax ý söker. ASYA WAX püskürtücü pompa yardýmýyla araca uygulanýr. Fýrça veya sünger yardýmýyla temizlenir ve basýnçlý su ile durulanir.

11 9 ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA ARÇ-27 CÝLALI OTO YIKAMA Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça veya sünger kullanarak temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 10 lt kovaya yarým çay bardaðý ASYA ARÇ-27 konur geri kalan kýsma su eklenir. Fýrça veya sünger ile uygulanýr su ile durulanýr. ASYA FRÇ-27 FIRÇASIZ CÝLALI OTO YIKAMA Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça, sünger kullanmadan çizik oluþturmadan temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 60 lt tanka 1,5 birim ASYA FRÇ-27 konur geri kalan kýsma su eklenir. Araca cm mesafeden sýký þekilde püskürtülür. Basýnçlý su ile durulanýr. ASYA FRÇ-27 FIRÇASIZ CÝLALI OTO YIKAMA (TOZ) Aracýnýzýn dýþ yýkamasýnda fýrça, sünger kullanmadan çizik oluþturmadan temizlenmesinde kullanýlan bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kus pisliðini kolay ve zahmetsizce temizler. Aracýnýzýn yýkama sonra pasta cila dan çýkmýþ gibi olmasýný saðlar. 60 lt tanka 1 kg ASYA FRÇ-27 TOZ konur geri kalan kýsma su eklenir. Araca cm mesafeden sýký sekilde püskürtülür. Basýnçlý su ile durulanýr. ASYA MTR-27 MOTOR TEMÝZLEYÝCÝ VE PARLATICI Araçlarýn motorlarý üzerinde oluþan yað, kir, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri temizler ve parlatýr. ASYA MTR-27 arabanýzýn motorunu mükemmel derecede temizler. Parlaklýðý, farký göreceksiniz. Kire göre 1/1 ile 1/5 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek uygulanýr. Biraz bekledikten sonra fýrça yardýmýyla kirler temizlenir motor durulanýr. ASYA JNT-27 JANT TEMÝZLEYÝCÝ PARLATICI Araçlarýn jantlarý üzerinde oluþan balata ve asfalt tozlarýnýn, zift ve katran gibi temizlenmesi zor kirleri temizler ve parlatýr. ASYA JNT-27 arabanýzýn janlarýný mükemmel derecede temizler. Parlaklýðý, farký göreceksiniz. Kire göre 1/1 ile 1/5 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek uygulanýr. Biraz bekledikten sonra fýrça yardýmýyla kirler temizlenir jant durulanýr. ASYA DÞM-27 DÖÞEME TEMÝZLEYÝCÝ Araçlarýn döþemeleri üzerinde çeþitli nedenlerle oluþan kir ve lekelerin temizliðinde kullanýlýr. Zor gibi görünen kirler üzerinde etkilidir. ASYA DÞM-27 arabanýzýn döþemelerini mükemmel derecede temizler. Kirin yoðunluðuna göre 1/1 ile 1/15 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek temiz bir bez veya fýrça yardýmýyla kirli yüzeye uygulanýr. Vakumla emilerek kurumaya býrakýlmalýdýr.

12 10 ARAÇ BAKIM GRUBU ARAÇ BAKIM GRUBU ASYA DR-27 DERÝ VÝNÝL TEMÝZLEYÝCÝ Araçlarýn deri döþemeleri üzerinde oluþan kir ve lekelerin temizliðinde kullanýlýr. : ASYA DR-27 arabanýzýn deri döþemelerini mükemmel derecede temizler. Kirin yoðunluðuna göre 1/1 ile 1/15 oranýnda sulandýrýlýp püskürtülerek temiz bir bez veya fýrça yardýmýyla kirli yüzeye uygulanýr. Bez ile silinerek kurumaya býrakýlmalýdýr. ASYA Parfüme OTO PARFÜMÜ Otomobillerin içlerinde kalýcý koku býrakan oto parfüm grubudur. Beþ farklý ürün çeþidi ile arzu edilen koku seçilebilir. KULLANIM SEKLI Ýstenen koku derecesine göre saf olarak veya seyreltilerek ortama püskürtülür. ASYA CM-27 OTO CAM SUYU Camda oluþan kir, is, çamur ve böcek kalýntýlarýný hýzla temizler. Konsantre bir üründür ve donma önleyici özel formülü sayesinde soðuk hava þartlarýnda bile silecek suyunun donmasýný engeller, daha güvenli bir görüþ ve sürüþ saðlar. Cam üzerinde leke býrakmaz. 3 lt lik silecek suyu deposuna 250 ml ilave edilir, çok soðuk havalarda bu miktar 500 ml ye çýkartýlýr.

13 11 HÝJYEN GRUBU ASYA AYAK DEZENFEKTANI Gýda iþletmeleri gibi sanitasyon ve hijyenin önemli olduðu iþletmelerde ayak paspasýna uygulanýr. Hijyen amaçlý yüksek konsantre güvenli bir üründür. Ürün 1 e 20 oranýnda su ile seyreltilerek kullanýlýr. ASYA GIDA SANAYÝ HÝJYEN ÜRÜNÜ Gýda maddelerinin temas ettiði yüzeylerde hijyenik ortam saðlar. Kokuya sebep olan bakterileri yok eder. Her yüzeyde dezenfekte ve temizleme amacýyla kullanýlabilir. Sabun tortusu býrakmaz. Kauçuk, mermer, ahþap, plastik ve paslanmaz çelik gibi daha birçok yüzeylerde hijyenik ortam saðlar. Durulama gerektirmez. Durulama yapmaksýzýn 1/50 ile 1/300 su ile seyreltilerek silme, püskürtme, daldýrma, paspaslama yöntemi ile uygulanýr. ASYA KLOR BAZLI TEMÝZLÝK VE DEZENFEKTASYON Gýda sektöründe açýk alan, zemin, alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunu saðlayan konsantre bir üründür. Açýk alan, zemin, alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunu saðlar. Klor bazlýdýr. Paslanmaz çelik, duvar ve yüzeylere bir zarar vermez. 1:20 1:40 arasýnda seyreltilen ürüne kirli malzemeler bastýrýlýr dakika bekletildikten sonra fýrça ve sünger ile temizlenir, temiz su ile durulanýr. ASYA ALKOL BAZLI YÜZEY HÝJYEN ÜRÜNÜ Hijyenik temizlik yapýlmasý gereken tüm sektörlerde kullanýlýr. Kokusuz ve uçucudur. Ýþyeri, okullar, öðrenci yurtlarý, huzurevleri, fabrika, lokanta, cafe, otel, sauna ve spor tesisleri vb. toplu yaþanan yaþam alanlarýnda tahta, pvc, metal, cam, deri, fayans vb yüzeylerde güvenle kullanýlýr. Kaba kirinden uzaklaþtýrýlmýþ yüzeye spreyleme veya silme metoduyla uygulanýr. ASYA ANTÝSEPTÝK LÝKÝT EL SABUNU Antiseptik, hoþ kokulu, köpüklü likit el sabunudur. Gram negatif ve pozitif bakterilere karþý bakterisid ve mantar türlerine karþý fungusid etkilidir. Cilt ph ýna uygundur. (ph: 5.5) Eler 3 gr. ASYA Antiseptik Likit El Sabunu ile kir veya yað çözülünceye kadar ovuþturulur. Sonra su ile durulanýr. ASYA ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI Özel olarak formüle edilmiþ durulama gerektirmeyen alkol bazlý sývý el dezenfektanýdýr. Bakterisit, Fungusit ve Antiseptik etkilidir. Cildi kurutmaz, yumuþatýr. Tüm cilt tipleri için uygundur. Bir miktar ürün ele alýnýr, ovalanýr, durulanmaz. ASYA JEL TÝPÝ EL DEZENFEKTANI Özel olarak formüle edilmiþ durulama gerektirmeyen alkol bazlý JEL TÝPÝ el dezenfektanýdýr. Bakterisit, Fungusit ve Antiseptik etkilidir. Cildi kurutmaz, yumuþatýr. Tüm cilt tipleri için uygundur. Bir miktar ürün ele alýnýr, ovalanýr, durulanmaz.

14 12 MUTFAK GRUBU ASYA BLÞ-27 KONSANTRE ELDE BULAÞIK YIKAMA Her türlü mutfak eþyalarýnýn temizliðinde güvenli ve saðlýklý kullanabileceðiniz yüksek konsantrasyonlu, güçlü bir temizlik ürünüdür. Ýz býrakmaz, kolayca durulanýr. Yýkama süresini kýsaltýr. Su ile seyreltilerek elde yýkama yöntemi ile kullanýlýr. ASYA OTM-27 OTOMATÝK BULAÞIK MAKÝNASI DETERJANI Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Ýz býrakmaz, kolayca durulanýr. Yýkama süresini kýsaltýr. Özel dozaj pompalarý ile kullanýlýr. ASYA OTM-34 OTOMATÝK BULAÞIK MAKÝNA PARLATICISI Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Bulaþýklar üzerinde doðal bir parlaklýk saðlar ve kurulanmasýna gerek býrakmaz. Özel dozaj pompalarý ile kullanýlýr. ASYA OTM- 30 BULAÞIK MAKÝNASI KÝREÇ SÖKÜCÜSÜ Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýlmak üzere formüle edilmiþtir. Her yýkamada kullanýlan ASYA MAKÝNE KÝREÇ SÖKÜCÜ kireç tabakasýnýn oluþumunu önler, makinenizin ömrünü uzatýr. Makine boþaltýlýr, kaba kiri alýnýr ve sonra temiz su ile doldurulur g/l ürün eklenir ve makine 50 C de yaklaþýk olarak 45 dakika çalýþtýrýlýr. Ýþlem sýrasýnda makineye kesinlikle deterjan verilmez. ASYA YAÐ-27 YANMIÞ YAÐLAR ÝÇÝN TEMÝZLEME MADDESÝ Mutfak eþyalarýnda zamanla oluþan kararmýþ ve/veya yanmýþ-karbonize olmuþ yað kalýntýlarýnýn temizliðinde kullanýlan alkali temizleyicidir. Her tür aðýr kir için uygundur. Fýrçalama, kaynatma hem de bastýrma yöntemiyle kullanýlabilir. ASYA KARBON,YANIK YAÐ,ÝS,KURUM TEMÝZLEYÝCÝSÝ Karbon,yanýk yað,is,kurum temizleyicisi Karbonu ve karbonlaþmýþ yaðý, kurumu ve iþ kalýntýlarýný daldýrma püskürtme yöntemi ile yok eder. Sýcak Su Ýle iþlem yapýlýrsa mükemmel sonuç verir. 1.SANAYÝ SEKTÖRÜNDE: Ýmalat veya kullaným esnasýnda oluþmuþ karbonu-yanýk yaðý,is ve kurumu daldýrma yöntemi ile 60 derece de 1-3 saatte çözer. 2.GIDA SEKTÖRÜNDE: Yanmýþ yaðlarý,kurum lekelerini,fýrýn karalarýný katran lekelerini %20 oranýnda su ile seyrelterek kullanýlabilir.

15

16

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria HAKKIMIZDA GRIA Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, müşteri memnuniyeti ilkesi kabul ederek, genç ve tecrübeli kadrosuyla endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermektedir.

Detaylı

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ NİYE MAFRA ÜRÜNLERİ?? * Müşteri memnuniyeti bağlamında siz FWS yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları bilmekteyiz. Artık çağımızda otellerin temiz olması da yetmiyor. Temizliğin

Detaylı

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO 9001-2008 COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize markamızın arkasında Limit İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. vardır

Detaylı

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır.

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır. Firmamız 2010 yılında Arıkan Kimya Sanayi olarak Oto Bakım ürünlerinde faaliyete başlamıştır. Zamanın getirdiği sektörel boşluklardan dolayı endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üretimine

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr Velidedeoğlu Kimya fiyat açıklamaları; * Bu fiyat listesi 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir ve bir önceki fiyat listesini geçersiz kılar. * Fiyat listemiz TÜRK LİRASI bazında geçerli olup, Doğru

Detaylı

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel. +90 0 216 591 07

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI Yapılacak İşler NE? Uygulama Sıklığı NE ZAMAN? Kullanılacak Deterjan ve Dezenfektan NE KULLANI- LACAK? Kullanılacak Araçları NE İLE? Maddesinin Kullanım Oranı NE KADAR? Metodu NASIL? Kat arabanızda kullanılması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ S O F E TA M A R İ N E GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ Tekne Güverte Ve Gövde Temizlik Maddesi Cleaner teknelerdeki kaymaz yüzeylerde oluşan ağır kirleri ve siyah lekeleri etkili bir şekilde ve kolaylıkla

Detaylı

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ

SOLEX YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ KÖPÜRMEYEN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ DİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİSİ YAĞ ÇÖZÜCÜLER SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ SOLEX Mekanik ve elektrikli parçaların etkili temizliği ve yağdan arındırılması için endüstriyel yağ çözücü. Yağı, gresi, baz yapıştırıcıları, mürekkepleri, balmumunu,

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ Sayın Yetkili, Bildiğiniz üzere hizmet verdiğiniz sektörde, uzun yol yapan araçlara asfalttaki tüm yağlı kir yapışarak, size sıkıntılı bir temizlik süreci yaşatmaktadır.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2016 YILI FİYAT LİSTESİ (09.12.2016) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 2,02 60,50 60,50 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

Toyota Araç Bakım Ürünleri

Toyota Araç Bakım Ürünleri TOYOTA PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal - İSTANBUL Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354 www.toyota.com.tr Toyota Araç Bakım Ürünleri Aracınıza bakım yapmak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ISO 9001 ISO 14001 ISO

ISO 9001 ISO 14001 ISO MARINE ÜRÜNLERİ NİYE MAFRA MARINE Mafra marine ürünleri denizlerimize zarar vermeyen katkılarla üretilmiştir. İthalat esnasında tüm işçi sağlığı onay aşamalarını geçmiştir. ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Koli İçi Adet KG TL 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,13 4 125,21 24,42 500,85

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.10.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,83 55,00 55,00 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. STAC PLASTIC (SP) İtalyan malı bakım & onarım ürünleri markasıdır. Firmamız yaklaşık olarak 20 yılı aşkın bir süredir SP markasının İç Anadolu bölge bayiliğini bir fiil yapmaktadır. Ürün kalitesi ve fiyat

Detaylı

Spreyler. www.interendustri.com

Spreyler. www.interendustri.com Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

Kimyasal Ürün Kataloğu

Kimyasal Ürün Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kimyasal Ürün Kataloğu Cilt Temizleme Ürünleri Furkan CITRUSSOL OVMAX Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products BULAŞIK DETERJANLARI / Dishwashing Detergents M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Yüksek Performanslı M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

Chemitag. www.paktemkimya.com

Chemitag. www.paktemkimya.com Chemitag www.paktemkimya.com Genel Hijyen Grubu Lotis Handclean Konsantre Teknik Sıvı El Sabunu Karbon, mürekkep ve yağların oluşturduğu kirleri cildi tahriş etmeden kolayca çözer. Yapısında koruyucu

Detaylı

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ...

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... SET DEMOSET 9 Parça 125 TL ORGA DAMLA 24 Parça 115 TL 500 Gr. ORGA'DAMLA ORGA'HALI MATİK ORGA GENEL TEMİZLİK 1000 Gr. ORGA'JEL ORGA'HALI I ORGA YAĞ ATIK KAN TEM. 1000 Gr. ORGA'SIVI

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir.

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir. Özellikle eski araçlarda, motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan fazla yağ tüketiminin önüne geçer, böylece yakıt ekonomisi sağlar. Yağın viskozite indeksini düzenler. Egzoz dumanını azaltır. Kullanımı:

Detaylı

Tarlan Kimya San. Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Limited Şirketi

Tarlan Kimya San. Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Limited Şirketi Tarlan Kimya San. Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Limited Şirketi Tarlan Kimya San. Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Limited Şirketi 1997 yılından beri otomotiv, banyo-mutfak, matbaa, maden ve endüstriyel alanda

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv ve enerji sektöründeki distribütörlüklerimiz birbirini tamamlayan bir

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

Temizlik - Bakım - Koruma

Temizlik - Bakım - Koruma www.ardex.com.tr Temizlik - Bakım - Koruma Lithofin KUKÜ Lithofin EKSTRA Güçlü Çimento Artığı Temizleyicisi Yeni uygulanmış ya da mevcut klinker, fayans, seramik, granit seramik, porselen seramik vb. yüzeylerdeki

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA KİMYASALLARI

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA KİMYASALLARI ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA KİMYASALLARI ALKALİ TEMİZLEYİCİLER-YAĞ ALICILAR (RED) RED ( R ) 200- KONSANTRE SU BAZLI GÜÇLÜ YAĞ ÇÖZÜCÜ R 200; Endüstride eski alışkanlıklar olan; benzin,mazot,tiner gibi petrol

Detaylı

İSTASYON SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ

İSTASYON SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ İSTASYON SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ Sayın Yetkili, Bildiğiniz üzere hizmet verdiğiniz sektörde, uzun yol yapan araçlara asfalttaki tüm yağlı kir yapışarak, size sıkıntılı bir temizlik süreci yaşatmaktadır. Size

Detaylı

Teknik Bakım Ürünleri

Teknik Bakım Ürünleri ÇİMENTO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ACIDEX CT 300 20,8 L(25 Kg) Çimento, harç, beton temizleme maddesi Özellikler: İnatçı kireç, çimento birikintileri ve inşaat sonrası temizlik için kullnılan bir üründür. Özellikle

Detaylı

Ekonomizer 500 ml YAĞ KATKILARI

Ekonomizer 500 ml YAĞ KATKILARI Ekonomizer 500 ml Ekonomizer, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkılar sayesinde, motor yağının viskozite indeksini arttırır. Özellikle eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, fazla

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.01.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,66 49,80 49,80 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER

ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER PROFESYONEL ENDÜSTRİYEL ALANLARDA VE AĞIR SANAYİDE ÇALIŞAN İŞCİLERİN ELLERİNDE OLUŞAN, FORCEFUL İŞCİ EL VE CİLT TEMİZLEYİCİ EN AĞIR KİRİ, YAĞI, MÜREKKEP

Detaylı

Tarlan Kimya San. Temizlik Ürünleri ve Laboratuarı Limited Şirketi

Tarlan Kimya San. Temizlik Ürünleri ve Laboratuarı Limited Şirketi Tarlan Kimya San. Temizlik Ürünleri ve Laboratuarı Limited Şirketi Tarlan Kimya Sanayi Limited Şirketi 1997 yılından beri TERLANS tescilli markasıyla endüstriyel temizlik ürünleri ve oto temizlik&bakım

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir.

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir. Total Beton sertleştirici, Reaktif nano- ve mikrometrik silis solüsyonu ile beton sertleştirir, beton yüzeyinin görünüş ve dayanıklılık ve mukavemet gücünü artırmak için kullanılır. Yüzey sertliğini, sürtünme

Detaylı

WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel

Detaylı

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR FİRMA ADI TEL / FAX ADRES YETKİLİ VD - NO E-MAİL as kağıt ÖDEME VADESİ TESLİMAT NOTLAR SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR 01-A ECOPORT ÇAMAŞIR YUMUŞATMA MADDESİ BABY SOFT 5 kg

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

KONSANTRE GLİSERİNLİ CİLT TEMİZLEME SIVISI

KONSANTRE GLİSERİNLİ CİLT TEMİZLEME SIVISI ARC HAND CLEANER (STAR) KONSANTRE GLİSERİNLİ CİLT TEMİZLEME SIVISI ARC-STAR HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? STAR en ağır yağ ve kirleri cilde zarar vermeksizin etkin bir şekilde temizlemek ARC-STAR ın EN ÖNEMLİ

Detaylı

Nano Silgi 1 li - 5 li

Nano Silgi 1 li - 5 li Nano Silgi 1 li - 5 li Temizleme tekniğinde dünyada sansasyon yaratan Nano Silgi, şebekemsi yapısı sayesinde en inatçı kir ve lekeleri temizleyebilmektedir. Bina cepheleri, duvarlar ve zeminlerdeki (derz)

Detaylı

Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT

Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT ARC SOLVENT 1 YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SOLVENT SOLVENT 1 HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? SOLVENT 1 mekanik tip ekipmanın ve metal parçaların temizlenmesi, polyester kumaşlardan leke çözme ve yağ giderimi için formüle

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibak. Köpük

Detaylı

Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler

Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler ve daha etkin sonuç alınabilir. Tazyikli su kirleri yerinden

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

BLUE BLUE. h jyen. h jyen ÜRÜN KATALOĞU.

BLUE BLUE. h jyen. h jyen ÜRÜN KATALOĞU. ÜRÜN KATALOĞU BLUE FOTOSELLİ HAVLU MAKİNASI - Gecik rme Ayarlı - Havlu Boyu Ayarlama Özelliği - %30 Havlu Ekonomisi - Özel Tasarım - Türk Malı FOTOSELLİ 21 CM AVLU - Laminasyonlu - 1 Kolide 6 adet - Boyu

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini

Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini Hakkımızda Özkörfez, 1994 yılında otomotiv sektöründe başladığı ticari hayatına sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini kendine ilke edinerek, 2000 yılında Kırtasiye Sektöründede çalışmaya başlayan

Detaylı

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir.

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. 2001 yılın da fiilen üretime başlayan tesisimiz aralıksız olarak üretime devam etmektedir.hes,mio ve Not

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY UKM-PROVIDENT GENEL TEMİZLİKTE TEMEL KURALLAR VE ÜRÜN UYGULAMALARI UKM UĞUR KİMYA KİMDİR? 1993 yılında kuruluşu gerçekleşen şirketimiz, 15 yıldır misyonunu iyi bir kimya

Detaylı

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE TECRÜBEDEN GELEN KALİTE Şirketimiz 15 yıldan bu yana gelen tecrübesi ve profesyonel kadrosu ile zemin kaplama firmalarına, Almanyadan ithal etmiş olduğu BAYCO marka zemin bakım ürünleri ile danışmanlık

Detaylı

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları www.prokimsan.com BİOMİX ÜRÜNLERİ KATALOĞU PROKİMSAN KİMYA SANAYİ A.Ş olarak BİOMİX gurubu ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizin hijyen, temizlik ve bakım sorunlarınızın çözümünde, uzman danışman

Detaylı

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. - KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. GKD-OİL CLEANER GKD-KLAW GKD-MAX GKD-SİM PLUS GKD-PAS GKD-MİKS CLEAN GKD-FINISH GKD-PAINT STRIPPER GKD-JEL GKD-SPICK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER YAĞ ÇÖZÜCÜLER PAS SÖKÜCÜLER

Detaylı

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü AL-100 Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü ////////////////////////////////////////////////////// Sanayide kullanılan makinelerin çalışma koşullarından dolayı yüzeylerinde oluşan yağ ve kir artıklarının

Detaylı

AMELİYATHANEDE KULLANILAN DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN KULLANIM TALİMATI

AMELİYATHANEDE KULLANILAN DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN KULLANIM TALİMATI AH.TL.02 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/6 1.0 AMAÇ Fethiye Devlet Hastanesi Biriminde kullanılan dezenfektan solüsyonların kullanım şeklini ve amacını açıklar. 2.0 KAPSAM Tüm ameliyathane çalışanlarını kapsar.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Würth Nano Teknolojisi Geleceği bugün yaşayınız! Yunanca nanos öneki, cüce anlamına gelir ve nanoteknolojinin 100 nanometreden (1 nanometre (nm) = milimetrenin

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KONTAK 1 EVRENSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ 2 PAS ÖNLEYİCİ 3 HIZLI 4 DONDURUCU 5 SİLAH YAĞI 6 SİLİKON KAYGANLAŞTIRICI 7 ETİKET ÇIKARICI 8 YAPIŞTIRICI

Detaylı

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın!

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Sentetik temizlik ürünleri neden düşman? Hepimiz yıllarca kullandık. Mutfakta, banyoda, çamaşırlarımızda Yaşadığımız mekânların her köşesinde. Temizlemek, dezenfekte etmek

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE TECRÜBEDEN GELEN KALİTE Türkiye de Tuzla / İSTANBUL bölgesinde bulunan yaklaşık 16.000 m 2 kapalı alana sahip üretim fabrikamızda, doğaya ve kullanıcılara duyarlı bir şekilde üretilen BAYCO ürünleri, kalite

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Sıvı Bulaşık Deterjanı Her türlü elle bulaşık temizliği için kullanılır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanır. Cildi korur. Bol köpüklü, ekonomik ve hoş

Detaylı

mikrofiber bezler www.anbertem.com

mikrofiber bezler www.anbertem.com mikrofiber bezler www.anbertem.com MİKROFİBER TEKNOLOJİ HARİKASI Mikrof iber Temizlik Bezleri Berceste mikrofiber temizlik bezleri, teknoloji kullanılarak polyester ve poliamid bileşiminden üretilmiştir.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ GENEL ALAN KİŞİSEL BAKIM Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek

Detaylı

Doğuş Kimya. Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama. Tertemiz bir hayat için... FBM. samde. Temizlik & Hijyen. Temizlik Ürünleri. www.doguskimya.

Doğuş Kimya. Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama. Tertemiz bir hayat için... FBM. samde. Temizlik & Hijyen. Temizlik Ürünleri. www.doguskimya. Doğuş Kimya Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama Tertemiz bir hayat için... FBM Temizlik & Hijyen Temizlik Ürünleri www.doguskimya.com Ürün Kataloğu başlarken 2003 yılında faaliyete başlayan Doğuş Kimya

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

PRODAX PRODAX PRODAX PRODAX PRODAX

PRODAX PRODAX PRODAX PRODAX PRODAX pro da T M R professional profesyonellere... Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde yıkamada İçerdiği yüzey aktif maddeler donmuş yağları, kirleri kolayca Temizlenmiş bulaşığın çabuk kurumasını sağlar.

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ BETON SERTLEŞTİRİCİ TOTAL BS Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su ile doludur, ayrıca betonun bünyesinde serbest kireç bulunur, bünyedeki bu serbest kireç betona dönüşmemiştir. Prensip

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı