Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #"

Transkript

1 Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap TUNÇ, Ali ALAGÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ANKARA # Bu çalışma Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. ÖZET Amaç: Rijid bronkoskopi sırasında kullanılan remifentanil-propofol ile alfentanil-propofolün; hemodinami ve derlenme açısından karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Anestezi indüksiyonunda I. grupta (n= 15) remifentanil (1 µg/kg), 2. grupta (n= 15) alfentanil (25 µg/kg); ilaveten iki grupta da propofol (1 mg/kg) ve mivakuryum (0.2 mg/kg) uygulandı. İdamede remifentanil ve alfentanil infüzyonları (0.5 µg/kg/dakika), propofol ve mivakuryum ek dozları kullanıldı. Anestezi öncesinde (t 0 ), indüksiyonun 1. dakika sında (t 1 ), bronkoskobik entübasyonda (t 2 ) ve entübasyondan itibaren işlem sonuna kadar 3 dakika aralıklarla (t 3, t 5, t 6, t 7 ), ekstübasyon anında (t 13 ), ekstübasyon sonrası 1. dakika (t 14 ) ve 5. dakika (t 15 ) da hemodinamik parametreler ve derlenme zamanları kaydedildi. Sonuçlar: Gruplar arasında sistolik ve ortalama kan basınçları açısından anlamlı fark bulunmazken; diyastolik kan basıncı (DKB) değerleri 1. grupta t 2, t 3, t 5, t 6, t 13 de düşük, kalp atım hızı değerleri t 13 ve t 14 te yüksek bulundu (p< 0.05). İkinci grupta DKB de t 2, t 3 te, ortalama kan basıncında t 3 te başlangıç değerine göre yükselme olduğu görüldü (p< 0.05). Derlenme parametreleri ve komplikasyonlar açısından anlamlı fark gözlenmedi. Yorum: Çalışmamız remifentanilin entübasyon sırasında alfentanile göre daha iyi hemodinami sağladığını, derlenme açısından fark olmadığını göstermiştir. Rijid bronkoskopide her iki ajanın da güvenle kullanılabileceği ve erken derlenme sağlayabileceği kanısına varılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Rijid bronkoskopi, alfentanil, remifentanil, hemodinami, derlenme Geliş tarihi: 18 Ağustos 2006 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 18 Aralık 2006 SUMMARY COMPARISON OF THE EFFECTS OF REMIFENTANIL-PROPOFOL AND ALFENTANIL-PROPOFOL ON HEMODYNAMICS AND RECOVERY DURING RIGID BRONCHOSCOPY Aim: To compare the effects of remifentanil-propofol and alfentanil-propofol on hemodynamics and recovery during rigid bronchoscopy. Material and Methods: Induction of anesthesia was accomplished by remifentanil (1 µg/kg) in group 1 (n= 15) and alfentanil (25 µg/kg) in group 2 (n= 15) and in addition propofol (1 mg/kg) and mivacurium (0.2 mg/kg) in both groups. In maintanence remifentanil and alfentanil infusions (0.5 µg/kg/minute), and additional doses of propofol and mivacurium were used. Hemodynamic parameters and times of recovery were recorded at prior to anesthesia (t 0 ), 1. minute of induction (t 1 ), on the time of intubation with bronchoscope (t 2 ) and from the intubation to the end of procedure in 7

2 Göktaş U, Şavkılıoğlu E, Sazak Günal H, Ulus F, Tunç M, Alagöz A. interval of 3 minutes (t 3, t 5, t 6, t 7 ), on the time of extubation (t 13 ), 1. minute (t 14 ), and 5. minute (t 15 ) following extubation. Results: Differences in systolic or mean blood pressures among groups were not significant whereas diastolic blood pressures (DBP) in group 1 on t 2, t 3, t 5, t 6, t 13 minutes were found to be lower, and heart rate on t 13 and t 14 minutes were higher (p< 0.05). In group 2 increase in DBP on t 2, t 3 with and mean blood pressure on t 3 with respect to the initial values were appeared. No significant differences were observed with respect to the recovery parameters and complications. Conclusion: Our study demonstrated that remifentanil provided better hemodynamia than alfentanil during intubation and there wasn t any difference between the times of recovery. We thought that both agents could be used in confidence and could provided rapid recovery during rigid bronchoscopy. KEY WORDS: Rigid bronchoscopy, alfentanil, remifentanil, hemodynamia, recovery Received: August 18, 2006 Accepted after revision: December 18, 2006 GİRİŞ Bronkoskopi; tanısal ve terapötik endikasyonlarla trakeobronşiyal sistemin incelenmesi işlemidir (1). Bu işlem lokal veya genel anestezi altında fleksibl ya da rijid bronkoskopla yapılabilir (2-4). Rijid bronkoskopi tipik olarak ameliyathane şartlarında genel anestezi altında yapılır. Çok iyi koopere olabilen hastalarda topikal anestezi veya bilinçli sedasyon uygulanabilse de öksürük ve hasta huzursuzluğuna bağlı hareketlerin yol açacağı sonuçlar nedeniyle genel anestezi ideal bir yöntemdir (2). Günümüzde çok çeşitli ajanların kullanılabildiği bu işlemde; anestezik ve analjezik etkisi olan, hızlı başlangıç, hızlı yarılanma zamanı ve çabuk derlenme özellikleri taşıdığı bilinen, remifentanil ya da alfentanil propofol ile kombine edilerek kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı; rijid bronkoskopide remifentanil-propofol ve alfentanil-propofol kombinasyonlarını hemodinami ve derlenme açısından karşılaştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma hastanemiz etik kurul onayı ve olguların izni alınarak, genel anestezi altında rijid bronkoskopi endikasyonu olan American Society of Anesthesiologists I-II (ASA) toplam 30 erişkin olguda yapıldı. Yirmi dört saat önceden sedatif veya opiyoid ilaç alan, narkotik bağımlılığı ve bradikardisi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgular remifentanil ve alfentanil grubu olmak üzere rastgele seçilmiş 15 er kişilik iki gruba ayrıldı. Olgular bronkoskopi odasına alındıktan sonra periferik damar yolu (18 G kanül) açıldı. Kan basıncı, kalp atım hızı (KAH) ve ritmi elektrokardiyografi monitörü ile (Petaş ), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ) pulsoksimetre cihazı ile (Nellcor ) monitörize edildi. Preoksijenasyon uygulanarak; anestezi indüksiyonu için 1. grupta 1µ/kg remifentanil, 2. grupta 25 µg/kg alfentanil; her iki grupta da 1 mg/kg propofol ve 0.2 µg/kg mivakuryum verildi. Bolus dozlarından 30 saniye sonra anestezi idamesi için remifentanil ve alfentanil infüzyonu (0.5 µg/kg/dakika) başlatıldı. Ayrıca idamede propofol 40 mg ve mivakuryum 0.07 mg/kg ek dozları kullanıldı. Her iki grupta da 1 mg/kg metilprednizolon uygulandı. Anestezi öncesi (t 0 ) değerler alındıktan sonra; indüksiyonun 1. dakika sında (t 1 ), bronkoskobik entübasyon anında (2.5 dakika) (t 2 ) ve entübasyondan itibaren işlem sonuna dek 3 er dakikalık aralıklarla (t 3, t 5, t 6, t 7, t 8, t 9, t 10, t 11, t 12 ), ekstübasyon anında (t 13 ), ekstübasyon sonrası 1. dakika (t 14 ), 5. dakika (t 15 ), 60. dakika (t 16 ) da sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB), KAH ve SpO 2 değerleri kaydedildi. Bronkoskopinin sonlandırılmasından 3 dakika önce remifentanil ve alfentanil infüzyonları kesildi. Derlenmenin değerlendirilmesinde Aldrete skoru nun 9 (Tablo 1) olduğu zaman ve derlenme odasına geçiş zamanları kaydedildi (5). Bu çalışmada, indüksiyon öncesi alınan hemodinamik ölçümler (SKB, DKB, OKB, KAH) başlangıç değeri olarak alındı. Olgular karşılaşılan yan etkiler açısından da takip edildi. SKB de bazal değere göre %20 den fazla düşme hipotansiyon kabul edildi; tedavisinde 5 mg efedrin kullanıldı, yüzeyel anestezi (terleme, gözyaşı gibi) belirtisi yok iken SKB de %20 den fazla artma hipertansiyon kabul edildi; gerektiğinde tekrarlayan dozlarda nitrogliserin (0.1 8

3 Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil-Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması Tablo 1. Aldrete skorlaması (5). Aktivite (istemli/emir) Solunum Dolaşım Bilinç SpO 2 Puan 4 ekstremite Derin soluk, SKB ± 20 mmhg Uyanık Oda havasında; 2 rahat öksürük %90 2 ekstremite Dispne, yüzeyel/ SKB ± mmhg Uykuya meyilli %90 üstü için 1 sınırlı solunum O 2 ihtiyacı 0 ekstremite Apne SKB ± 50 mmhg Uyandırılamaz O 2 ye rağmen 0 %90 Sp0 2: Periferik oksijen satürasyonu, SKB: Sistolik kan basıncı. mg) verildi. KAH< 50 atım/dakika olduğunda bradikardi kabul edildi; atropin (0.5 mg) uygulandı, yaygın allerjik vücut döküntüsü olduğunda; antihistaminik, ventriküler prematür sistol gibi ritm bozukluğunda %2 lidokain (1 mg/kg) uygulandı. İstatistiksel değerlendirmede; Friedman, Wilcoxon Signed Ranks, Mann-Whitney U testleri kullanıldı, p< 0.05 anlamlı kabul edildi. SONUÇLAR Olguların demografik özellikleri Tablo 2 de özetlenmiştir. İki grup arasında yaş, kilo açısından fark yoktu (p> 0.05). Cinsiyet açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p< 0.05). Gruplar arası karşılaştırmada SKB değerlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05) (Şekil 1). DKB değerlerinin grup 1 de t 2, t 3, t 5, t 6, t 13 zamanlarında grup 2 ye göre düşük olması anlamlı bulundu (p< 0.05) (Şekil 1). Grup 1 ve 2 arasında OKB açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05) (Şekil 2). KAH değerlerinin grup 1 de t 13 ve t 14 de yüksek olması anlamlı bulundu (p< 0.05) (Şekil 3). Ortalama SpO 2 değerleri (grup 1: %98.3 ± 1.6; grup 2: %98.1 ± 1.1) her iki grupta da benzerdi (p> 0.05). Grupları kendi içinde başlangıç değerine göre karşılaştırdığımızda; indüksiyonla birlikte her iki grupta da SKB, DKB, OKB, KAH değerlerinde t 1 de düşme görüldü (p< 0.05). SKB değerlerinin grup 1 ve 2 de t 3, t 6 zamanlarında yüksek olduğu görüldü (p< 0.05). DKB değerlerinde grup 1 de t 13, t 14, t 16 zamanlarında, grup 2 de t 2, t 3, t 13, t 15 zamanlarında yükselme görüldü (p< 0.05). OKB değerlerinin grup 1 de t 14, t 16 zamanlarında, grup 2 de t 3, t 13 zamanlarında yüksek olduğu görüldü (p< 0.05). KAH değerlerinde grup 1 de t 3, t 5, t 6, t 16 zamanlarında düşme; t 13 zamanlarında yükselme görüldü, grup 2 de t 13 zamanlarında yükselme, t 16 zamanında düşme görüldü (p< 0.05). Grup 1 ve 2 arasında toplam bronkoskopi süresi, ilaç infüzyon süresi, ekstübasyon zamanı ve derlenme zamanı (spontan solunum, göz açma, yeterli solunum, kol hareketleri, Aldrete skoru 9 zamanı, derlenme odasına gidiş) açısından fark bulunmadı (p> 0.05) (Tablo 3). İki grup arasında meydana gelen komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Grup 2 de dört olguda aritmi gözlenirken grup 1 de aritmiye rastlanmadı (Tablo 4). Gruplar ara- Tablo 2. Olguların demografik özellikleri. Grup 1 Grup 2 (n= 15) (n= 15) p Yaş (yıl) (ort ± SS) 47.3 ± ± Kilo (kg) (ort ± SS) 73.7 ± ± Cinsiyet E 14 (%93.3)* 8 (%53.3) K 1 (%6.7) 7 (%46.7) * p< 0.05 gruplar arası karşılaştırmada. 9

4 Göktaş U, Şavkılıoğlu E, Sazak Günal H, Ulus F, Tunç M, Alagöz A. Basınç (mmhg) # # # # # #, Grup 1 SKB Grup 2 SKB Grup 1 DKB Grup 2 DKB t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 13 t 14 t 15 t 16 Zaman (dakika) *p< 0.05 grup içi karşılaştırmada, # p< 0.05 gruplar arası karşılaştırmada SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diyastolik kan basıncı. Şekil 1. Sistolik ve diyastolik kan basıncı değişikleri. Ortalama kan basıncı (mmhg) Grup 1 Grup t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 13 t 14 t 15 t 16 Zaman (dakika) *p< 0.05 grup içi karşılaştırmada. Şekil 2. Ortalama kan basıncı değişiklikleri. sında; yapılan toplam ek doz propofol (grup 1 de 10 olguda 380 mg, grup 2 de 13 olguda 660 mg) açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). İndüksiyon, idame ve ekstübasyon aşamalarının hiçbirinde kas rijiditesine rastlanmadı ve bronkoskopi sonrası hiçbir olguda bulantı-kusma, kaşıntı şikayeti görülmedi. Tüm olgulardan; entübasyon anında ek doz propofole ihtiyaç duyulanlar da dahil olmak üzere, işlem anına ait herhangi bir şey hatırlamadıkları saptandı. TARTIŞMA Genel anestezi altında rijid bronkoskopi için ideal anestezik; hızlı başlangıç, hızlı yarılanma zamanı ve çabuk derlenme özelliklerini taşımalıdır. Etkin ve güvenilir anestezi, amnezi ve ağrı kontrolü de sağlanmalıdır (2). 10

5 Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil-Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması 130 Grup #, Grup 2 Kalp atım hızı (atım/dakika) #, 60 t t 1 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 13 t 14 t 15 t t 0 16 *p< 0.05 grup içi karşılaştırmada, # p< 0.05 gruplar arası karşılaştırmada. Zaman (dakika) Şekil 3. Kalp atım hızı değişiklikleri. Tablo 3. Toplam bronkoskopi süresi, ilaç infüzyon süreleri, ekstübasyon ve derlenmeye ait parametrelerin zamanı. Grup 1 Grup 2 Ort ± SS Ort ± SS p Toplam bronkoskopi süresi (dakika) 18.3 ± ± İnfüzyon süresi (dakika) 15.1 ± ± Ekstübasyon zamanı (dakika) 20.8 ± ± Spontan solunum (dakika) 3.9 ± ± Göz açma (dakika) 6.1 ± ± Derlenme zamanı Yeterli solunum (dakika) 8.8 ± ± Kol hareketleri (dakika) 10.1 ± ± Aldrete skoru 9 (dakika) 12.1 ± ± Uyanma odasına gidiş (dakika) 14.7 ± ± Tablo 4. Her iki gruba ait komplikasyonların dağılımı. Grup 1 Grup 2 (n= 15) (n= 15) Hipotansiyon 4 3 Bradikardi 1 2 Aritmi 0 4 Hipertansiyon 3 3 Allerji 2 2 Toplam Laringoskopi ve trakeal entübasyon taşikardi, hipertansiyon, aritmiler ve artmış plazma katekolamin konsantrasyonlarıyla sonuçlanabilmektedir. Hassas kişilerde nadiren miyokard iskemisine neden olabilmektedir (6). Prakash ve arkadaşları yaptıkları çalışmada rijid bronkoskopinin, laringoskopi ve entübasyona benzer nitelikli ancak daha büyük ve uzun süreli pressör yanıtının olduğunu bulmuşlar ve bu yanıtların intravenöz (IV) opiyoidlerle, vazodilatörlerle, kalsiyum-kanal blokerleriyle ve beta blokerlerle azaltılabildiği sonucuna varmışlardır (7). 11

6 Göktaş U, Şavkılıoğlu E, Sazak Günal H, Ulus F, Tunç M, Alagöz A. Bronkoskopi öncesi ve sonrası 1-2 mg/kg metilprednizolon kullanımının, acil trakeotomi gerektirecek postoperatif subglottik ödem insidansında belirgin azalma sağlayabildiği ileri sürülmektedir (8). Biz de çalışmamızda tüm olgulara indüksiyon öncesi metilprednizolon uyguladık. Opiyoidler; dengeli ve total IV anestezi tekniklerinde, olumsuz cerrahi uyarılara somatik yanıtları ve otonom sinir sistemini bloke ederek gerekli analjeziyi sağlar. Böylece cerrahi stresi azaltarak girişim sırasında hemodinamik durumun kararlı kalmasına yardımcı olur. µ-opiyoid reseptör agonistleri, girişim sırasında en sık kullanılan analjeziklerdir (9). Opiyoidler sedatif ve hipnotik ilaç ihtiyacını azaltabilmektedir, bu sayede derlenme zamanı kısalır. Opiyoidlerin kullanımıyla laringoskopi ve entübasyona kardiyostimülatör cevap etkin bir şekilde azalır. Remifentanil çok kısa etkili bir opiyoiddir. Hızlı sistemik eliminasyona sahiptir. Alfentanil hızlı başlangıç ve kısa etki süresine sahiptir (10). Remifentanilin ve alfentanilin etki yerinde yoğunlaşması hızlıdır ve yaklaşık remifentanil 100, alfentanil 90 saniyede pik yapar. Pik anında, bolus remifentanilin yaklaşık %80 i, alfentanilin %60 ı periferik dokulara dağıtılmış veya vücuttan atılmış olmaktadır (11). Voyagis ve arkadaşları rijid bronkoskopi yapılan, ASA III 40 olguda remifentanil ve fentanili karşılaştırmışlardır. İki grupta da propofol ve mivakuryum kullanılmıştır. Sonuç olarak; remifentanilin, rijid bronkoskopi sırasında görülen hemodinamik stres yanıtı fentanilden daha etkin biçimde baskıladığını savunmuşlardır (12). Maguire ve arkadaşları 40 hipertansif olguda, remifentanil ve alfentanilin, laringoskopi ve trakeal entübasyonun kardiyovasküler yanıta etkilerini karşılaştırmışlardır. İndüksiyon sonrası iki grupta da SKB, DKB ve OKB değerlerinde önemli düşme olduğunu, ancak gruplar arasında bir fark olmadığını tespit etmişlerdir. Her iki grupta entübasyon sonrası kan basıncı artışlarının, başlangıç değerlerinden anlamlı yüksekliğe ulaşmadığını tespit etmişlerdir. KAH nin ise indüksiyonda stabil kalırken entübasyonla indüksiyon öncesi değere göre arttığını tespit etmişlerdir. İki grup arasında KAH ve kan basıncı değerlerinde bir fark olmadığını bildirmişler; bradikardi ile karşılaşmamış, remifentanil grubunda yedi, alfentanil grubunda dört olguya hipotansiyon nedeniyle efedrin uygulamışlardır (13). Biz de çalışmamızda indüksiyon sonrası hemodinamik bulgular yönünden gruplar arasında fark bulmadık. Ayrıca her iki grupta da indüksiyonu takiben SKB, DKB,OKB ve KAH değerlerinde belirgin düşme gözledik. Birinci grupta dört, 2. grupta üç olguda indüksiyon sonrası hipotansiyon nedeniyle efedrin gereksinimi ile karşılaştık. İkinci grupta entübasyon sırasında DKB değerlerini daha yüksek bulduk. İkinci grupta OKB ve DKB değerlerinde başlangıç değerlerine göre yükselme gözlenmesine rağmen, 1. grupta değişiklik olmadı. Remifentanilin entübasyon sırasında ve sonrasında daha stabil kan basınçları sağladığını düşündük. Birinci grupta KAH de hızında entübasyon sonrasında görülen düşmeyi klinik olarak anlamlı bulmadık. Coles ve arkadaşları propofol ile kraniyotomi yapılan olgularda remifentanil, alfentanil ve fentanili hemodinamik stabilite, derlenme ve idamede propofol gereksinimi yönünden karşılaştırmışlardır. Gruplar arasında idamede propofol ihtiyacı, KAH ve OKB yönünden bir fark olmadığını bildirmişlerdir (14). Çalışmamızda da gruplar, yapılan toplam ek doz propofol açısından birbirine benzerdi ve remifentanil grubunda ekstübasyona kadar KAH ve OKB anlamlı olmamakla birlikte daha düşük seyretti. Alper ve arkadaşları varikosel ameliyatı gerçekleştirilen 40 hastada total intravenöz anestezi uygulayarak remifentanil ve alfentanili peroperatif hemodinami ve postoperatif derlenme özelliklerini karşılaştırmışlar ve remifentanil grubunu hemodinami ve derlenme açısından daha üstün bulmuşlardır (15). Uyanma sırasında SKB ve DKB arasında fark bulamamışlardır. Biz çalışmamızda remifentanil grubunda ekstübasyon sırasında DKB ve KAH değerlerinin daha yüksek bulduk. Bu değişikliği opiyoid infüzyonlarının bronkoskobik ekstübasyondan 3 dakika önce kesilmesine ve remifentalinin daha hızlı eliminasyonuna bağladık. Remifentanil infüzyonunun işlem sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Philip ve arkadaşları laparoskobik cerrahi yapılan ASA I-III sınıfından 200 olguda yaptıkları çalışmada; propofol, remifentanil veya alfentanil kullanmışlar, remifentanil infüzyonunu cerrahinin bitiminde, alfentanil infüzyonunu cerahinin bitiminden yaklaşık 10 dakika önce kesmişlerdir. Bu çalışmada remifentanil grubunda, hemodinamik yanıtların alfentanil grubuna göre daha az olduğunu görmüşler ve gruplarda derlenme zamanlarını benzer bulmuşlardır (16). 12

7 Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil-Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması Toprak ve arkadaşları 60 dakikalık ameliyatları süresince remifentanil ve alfentanil infüzyonu uygulamışlar ve infüzyonu ameliyat bitiminde sonlandırmışlar. Derlenme açısından gruplar arasında fark bulamamışlardır (17). Çalışmamızda 2. grupta ekstübasyonda başlangıç değerlerine göre OKB ve KAH değerlerinde yükselme olması, alfentanil infüzyonunun işlem sonuna kadar devam ettirilmesi gereğini düşündürdü. Peacock ve Philip çalışmalarında; hemodinamik yanıtları ve derlenme sürelerini karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Preoperatif dönemdeki SKB değerlerinin %15 fazlası ya da KAH nın 90 ın üzerinde olmasını, hemodinamik stres yanıt kriteri olarak kullanmışlardır. Artroskopi, yirmi yaş dişi çekimi ya da variköz venlere yönelik cerrahi girişimlerde remifentanil ve alfentanil verilen olgularda; yeterli solunuma ve ekstübasyona kadar geçen median süreleri 9 ve 6 dakika olarak bulmuşlardır (18). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde bu süreler 8 ve 7 dakika olarak tespit edildi. Çalışmamızda derlenme parametrelerinin iki grup arasında benzer olduğu görüldü. Çalışmamız sonucunda, rijid bronkoskopide propofolle birlikte remifentanil ve alfentanilin her ikisinin de güvenle kullanılabileceği ve kısa sürede derlenme sağlayabileceği gözlenmiştir. Ayrıca remifentanilin bronkoskopik entübasyonda daha stabil kan basınçları sağladığı bulunmuştur. Kısa süren bir prosedür olan rijid bronkoskopi işleminde hem remifentanil hem de alfentanil infüzyonlarının ekstübasyon işlemi sonlanıncaya kadar sürdürülmesinin hemodinamik stabilite açısından daha uygun olabileceği görüşündeyiz. KAYNAKLAR 1. Landa JF. Indications for bronchoscopy. Chest 1978;73: Ayers ML, Beamis JF Jr. Rigid Bronchoscopy in the Twenty-first Century. Clin Chest Med 2001;22: Ulus F, Tunç M, Sazak HG, Şavkılıoğlu E. Genel anestezi altında rijit bronkoskopi uygulamalarının retrospektif analizi. Solunum Hastalıkları 2004;15: Günal H, Tunç MŞ, Erol A ve ark. Diazepam ve Midazolam premadikasyonunun lokal anestezi altında rijit bronkoskopiye bağlı hemodinamik ve arteriyel kan gazı değişikliklerine etkisinin karşılaştırılması. Solunum Hastalıkları 2000;11: Özgök A. Derlenme dönemi problemleri. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon kongre kitabı. Mersin, 1999; Kovac AL. Controlling the hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation. J Clin Anesth 1996;8: Prakash N, Mcleod T, Smith FG. The effect of remifentanil on haemodynamic stability during rigid bronchoscopy. Anaesth 2001;56: Carluccio F, Romeo R. Inhalation of foreign bodies: Epidemiological data and clinical considerations in the light of a statistical review of 92 cases. Acta Otorhinolaryngologica Italica 1997;17: Camu F, Royston D. Inpatient experience with remifentanil. Anesth Analg 1999;89: Van Vlymen JM, White PF. Outpatient anesthesia. In: Miller RD, ed. Anesthesia. 5 nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000; Glass PSA, Shafer SL, Reves JG. Intravenous drug delivery systems. In: Miller RD, ed. 5 nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000; Voyagis GS, Dimitriou V. Remifentanil vs. fentanyl during rigid bronchoscopy under general anaesthesia with controlled ventilation. Eur J Anaesthesiology 2000;17: Maguire AM, Kumar N, Parker JL, et al. Comparison of effects of remifentanil and alfentanil on cardiovasculer response to tracheal intubation in hypertensive patients. British J Anaesth 2001;86: Coles JP, Leary TS, Monteiro JN, et al. Propofol anesthesia for craniotomy: Adouble-blind comparison of remifentanil, alfentanil, and fentanyl. J Neurosurgical Anesthesiology 2000;12: Alper I, Erhan E, Özyar B, Uğur G. Günübirlik cerrahi için total intravenöz anestezide remifentanil ve alfentanil. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2001;29: Philip B, Scuderi P, Chung F, et al. Remifentanil compared with alfentanil for ambulatory surgery using total intravenous anesthesia. Anesth Analg 1997;84: Toprak Hİ, Köroğlu A, Gülhaş N ve ark. Jinekolojik laparoskopi olgularında alfentanil ve remifentanilin hemodinami ve derlenme üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2003;31: Peacock JE, Philip BK. Experience of ambulatory anesthesia with remifentanil. Anesth Analg 1999;89:22-7. Yazışma Adresi Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Keçiören-ANKARA 13

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi

Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi Fatma ULUS, Mehtap TUNÇ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması JCEI / H. Günay ve ark. Deksmedetomidin ve esmololün etkileri 2012; 3 (1): 53-60 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0111 RESEARCH ARTICLE Deksmedetomidin

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı

Laringoskopi, Entübasyon ve Ekstübasyona Bağlı Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol ve Lidokainin Etkilerinin Karşılaştırılması

Laringoskopi, Entübasyon ve Ekstübasyona Bağlı Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol ve Lidokainin Etkilerinin Karşılaştırılması 27. Tatsuma T, Kim YI, Ono M, et al. Supression of superoxide production of polymorphonuclear leukocytes by cyclosporin in ischemia-reperfusion of the liver. Transplant Proc 1994; 26:2413-2416. 28. Kuber

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:126-131/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON ANALJEZİ (S/A) HASTALARIN BAKIMI (COP) Yüzeyel ve derin sedasyon hastanenin politikasına göre belirlenir ve uygulanır. Sedasyondan sorumlu hekimdir ve yeterliliği

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ 2016 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İçerik 1.

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ. Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray GÜRSOY,

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ. Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray GÜRSOY, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6(3) : 23-28 Klinik Araştırma ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ 1 1 1 1 Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*]

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):30-34 KL N K ARAfiTIRMA Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] The Effects of Induction

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI SEMPTOMLAR GÖĞÜS AĞRISI ( EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM) BASICI, SIKIŞTIRICI TARZDA; KOLA VE BOYUNA YAYILABİLİR HAZIMSIZLIK, YANMA HİSSİ, PLÖRETİK AĞRI 1 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR BULANTI

Detaylı

Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı. Aynur ÖZENSOY 1, Elvan ŞAHİN 2, Ata TOPÇUOĞLU 3

Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı. Aynur ÖZENSOY 1, Elvan ŞAHİN 2, Ata TOPÇUOĞLU 3 Sezeryan Olgularında Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı The use of low-dose Atracurium Besylate to facilitate insertion of the laryngeal mask airway in obstetric

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ SÜMEYRA DURU GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE SEDASYON VE ANALJEZİ * Sedasyon:Endişe ve aşırı emosyonel durumun

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Elektif elektrokardiyoversiyon anestezisinde propofol ve etomidata remifentanil eklenmesi*

Elektif elektrokardiyoversiyon anestezisinde propofol ve etomidata remifentanil eklenmesi* Elektif elektrokardiyoversiyon anestezisinde propofol ve etomidata remifentanil eklenmesi* Berrin Altınören, Zeynep Nur Akçaboy, Erkan Yavuz Akçaboy, Gaye Arkan, Cüneyt Aksu, Nermin Göğüş Ankara Numune

Detaylı

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ayşegül CEYLAN (*), Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Ayla KABALAK (*), Dr. Cüneyt

Detaylı

UYANIK KRANİYOTOMİ ANESTEZİYOLOG GÖZÜYLE

UYANIK KRANİYOTOMİ ANESTEZİYOLOG GÖZÜYLE UYANIK KRANİYOTOMİ ANESTEZİYOLOG GÖZÜYLE UYANIK KRANİYOTOMİ Hastanın, operasyonun bir bölümünde ya da tamamında uyanık kaldığı kraniyotomi biçimidir. Prof Dr Dilek YÖRÜKOĞLU AÜTF Anestezi ve Reanimasyon

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

TOTAL ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐDE PROPOFOL ĐNFÜZYON SENDROMU BELĐRTEÇLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ UZMANLIK TEZĐ DR. ĐBRAHĐM ÖZTÜRK TEZ DANIŞMANI

TOTAL ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐDE PROPOFOL ĐNFÜZYON SENDROMU BELĐRTEÇLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ UZMANLIK TEZĐ DR. ĐBRAHĐM ÖZTÜRK TEZ DANIŞMANI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABĐLĐM DALI TOTAL ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐDE PROPOFOL ĐNFÜZYON SENDROMU BELĐRTEÇLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ UZMANLIK TEZĐ DR. ĐBRAHĐM ÖZTÜRK

Detaylı

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY doi:10.5222/gkd.2013.113 Klinik Çalışma Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolamın Hedef Kontrollü İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri

Detaylı

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 49(2): 95-99,2010 Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium

Detaylı

Timpanoplasti olgularında kontrollü hipotansiyon: Remifentanil ve alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun karşılaştırılması

Timpanoplasti olgularında kontrollü hipotansiyon: Remifentanil ve alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun karşılaştırılması Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(6):311-317 KLİNİK ÇALIŞMA Timpanoplasti olgularında kontrollü hipotansiyon: Remifentanil ve alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun karşılaştırılması Controlled

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya TKBBV 2003 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 5, 2002 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri

Detaylı

etkilerinin araştırılması

etkilerinin araştırılması MÜSBED 2011;1(2):107-111 Araştırma / Original Paper Düşük Doz Ketamin-Midazolam Sedasyonunun Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Tülün Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül,

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470305 Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Oylum

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız

Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız Özgün Araştırma Original Article 125 DO I: 10.4274/tpa.1622 Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız Rigid bronchoscopies in pediatric patients with

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis OLGU SUNUMU (Case Report) Öztürk L, Arslan M, Öztürk E MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis Levent ÖZTÜRK 1, Mustafa ARSLAN 2, Emel

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYONDA FARKLI REMİFENTANİL DÜZEYLERİNİN PEROPERATİF ETKİLERİ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYONDA FARKLI REMİFENTANİL DÜZEYLERİNİN PEROPERATİF ETKİLERİ KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYONDA FARKLI REMİFENTANİL DÜZEYLERİNİN PEROPERATİF ETKİLERİ PEROPERATIVE EFFECTS OF DIFFERENT REMIFENTANIL

Detaylı

İKİ YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTA KONJENİTAL PSÖDOKOLİNESTERAZ ENZİM EKSİKLİĞİNE BAĞLI UZAMIŞ APNE

İKİ YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTA KONJENİTAL PSÖDOKOLİNESTERAZ ENZİM EKSİKLİĞİNE BAĞLI UZAMIŞ APNE Olgu sunumu / Case report Özgür ve Ark. 53 İKİ YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTA KONJENİTAL PSÖDOKOLİNESTERAZ ENZİM EKSİKLİĞİNE BAĞLI UZAMIŞ APNE Prolonged Apnea Due To Kongenıtal Pseudocholınesterase Defıcıency In

Detaylı

ERCP de Sedasyon ve Analjezi

ERCP de Sedasyon ve Analjezi ERCP de Sedasyon ve Analjezi Doç.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Çıkar İlişkisi Deklare edilebilecek bir ilişki yoktur... Gerçekler-Tespitler

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

FARKLI DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYON HIZLARININ DESFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU REHBERLİĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYON HIZLARININ DESFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU REHBERLİĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYON HIZLARININ DESFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU REHBERLİĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI İnci KARA 1, Cemile Öztin ÖĞÜN 2 1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 14-22 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Detaylı

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:214-218 OLGU SUNUMU ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI USE OF MCGARTH VIDEOLARYNGOSCOPE IN THE MANAGEMENT OF

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 43-47, 1984 FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* Tezer BERK** Alev CONKBAYIR*** GİRİŞ Bilindiği gibi, özellikle

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2 GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ate Duman, 1 Yrd.

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 239-243 (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray

Detaylı