Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak"

Transkript

1 Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma kapsamýnda cadde ve sokaklardan mesire alanlarýna, parklardan baðlantý yollarý ve otobana kadar her yeri yeþillendirdi. Belediye ekipleri tarafýndan 2 ay gibi kýsa bir sürede ilçenin dört bir yanýna dikilen 325 fidan, 110 bin lale ve binlerce rengarenk çiçek ile Sultanbeyli sokaklarý ayrý bir güzelliðe kavuþtu. Yapýlan aðaçlandýrma ve çiçeklendirme çalýþmalarýyla Sultanbeyli sokaklarý yepyeni ve yeþil bir görüntüye kavuþurken, Fen Ýþleri 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: Sultanbeyli Çiçeklerle Donatýldý Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sokaklarýný binlerce çiçekle süsledi. Caddeler ve sokaklar rengarenk çiçeklerle þenlenirken, Sultanbeyli adeta yeni bir kimliðe büründü ekipleri Nisan ayýndan bu yana yaptýðý 2210 aðaç budama, 2070 çalý budama ile de daha temiz bir Sultanbeyli oluþturuyor. Binlerce çiçek ve yüzlerce aðaç ekimiyle ilçenin yeþil alaný arttýrýlmaya çalýþýlýrken, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliði, egzoz gibi zararlý gazlarýn absorbe ediliyor. Zararlý elementlerin çevreye verdiði zararýn ve negatif durumun en aza indirilmesi ve daha temiz ve yeþil bir çevre oluþmasý hedeflendiði çalýþmalara Sultanbeyli halký da büyük destek veriyor. Hüseyin Keskin: 'Sultanbeyli'yi yemyeþil bir hale getirdik' Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, yaptýklarý çalýþmalarla ilçede yeþil alanlarý artýrdýklarýný söyledi. Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak ilçemizin fiziki yapýsýný modern hale getirirken bir yandan da yeþil alanlarýn sayýsýný arttýrmak için gayret gösteriyoruz' dedi. Mustafa Kara: Tiyatro Aristokratlarýn Tekelinden Çýkmalý, Halkla Buluþmalý Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Cumhurbaþkaný Gül Ümraniye'deydi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ar sa sý Üm ra ni ye Be le di - ye si ta ra fýn dan tah sis edi len ve ya pý mý nýn ta mam lan ma - sý nýn ar dýn dan ký sa bir sü re ön ce hiz me te gi ren Ha cý Hak ký Ek þi Ca miin de Cu ma na ma zý ný kýl dý. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, bir sü re ön ce hiz me te gi ren Ha cý Hak ký Ek þi Ca - mi'sin de Cu ma na ma zý ný kýl - dý. Daha son ra ar sa sý Be le di ye miz ta ra fýn dan tah sis edi len ca mi yi ge zen Cum hur - baþ ka ný Gül'e, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýl Em - ni yet Mü dü rüm Hü se yin Çap kýn, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can ve di ðer bü ro krat lar eþ lik et ti. Cu ma na ma zý çý ký þý ga ze te ci le rin gün de me iliþ kin so ru la rý ný ya nýt la yan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, daha son ra Üm ra ni ye'den ay rýl dý. Ahmet Turan Alkan, Sancaktepe'li gençlerle buluþtu San cak te pe Genç Ge le cek Ya zý- Þi ir Atöl ye si'nin Ha zi ran ayý ilk ko nu ðu, Ga ze te ci- Ya zar Ah met Tu ran Al kan ol du. Ya zar Re cep Ga rip'in reh ber li ðin - de ger çek le þen Yaz-ý Þi ir Atöl ye si ça - lýþ ma la rý hýz kes me den de vam edi yor. Her ay fark lý ko nuk la rý da vet eden Ya zý -Þi ir Atöl ye si 13 Ha zi ran Çar - þam ba gü nü Ah met Tu ran Al kan'ý aðýr la dý. San cak te pe Be le di ye Baþ ka ný Ýs - mail Er dem'in de ka týl dý ðý söy le þi kül - tür ve dil ko nu su ek se nin de ger çek leþ ti. Söy le þi ye ya zar lý ða baþ la - dý ðý yýl lar da ki ça lýþ ma la rý ný an la ta rak gi riþ ya pan Al kan, genç le re bu ko nu - da önem li tav si ye ler de bu lun du. 05 TE Üsküdar Belediyesi'nin kadýnlara yönelik sosyal projesi "Sahne Ka dýn la rýn" ilk oyu nu nu sah ne le di. Al tu ni za de Kül tür Mer ke - zi'nde sahnelenen oyun seyircinin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Yö net me nin den oyun cu la rý na, kos tüm cü sün den de kor cu su na kadar her alanýnda kadýnlarýn baþrolde olduðu proje 3 aylýk bir tiyatro eði ti mi nin ar dýn dan "Gül ba har'ýn Ba har la rý isim li oyunla ilk meyvesini vermiþ oldu. Projeyle bugüne kadar örgüsüyle, yemek piþirmeyle, çocuk bakýmýyla uð ra þan, evi ni sü pü ren ama tör ka dýn oyun cu lar ar týk sah ne le rin to zu nu yut ma ya baþ la dý. Ti yat ro Greyfurt iþbirliði ile hayata geçen pro je ka dýn la rýn ken di le ri ne olan öz gü ven le ri ni ka zan ma sý na, bu - güne kadar gerçekleþtiremedikleri ha yal le ri ni ger çek leþ tir me si ne ve - si le ol du. 05 TE

2 Haziran 2012 Bu otobüste yolculuk yapmak bir çile! İstanbul'da yaşıyor ve bu otobüs hattını kullanıyorsanız, eve hayal ettiğiniz vakitte ulaşamazsınız. Ulaşsanız bile yolculuğunuzun tek ayak üzerinde sürme ihtimali de var. Ekşi Sözlük'te "Şofürünün bile ayakta gitme ihtimali olan" hat olarak tanımlanan İETT'nin Sultanbeyli-Sancaktepe-Sarıgazi-Çekmeköy-Üsküdar seferini yapan 11ÜS hatlı otobüste yolculuk yapmak çileye dönüşüyor... Sultanbeyli-Sancaktepe-Sarıgazi-Çekmeköy üzerinden Şile otobanını kullanarak Üsküdar'a giden bu otobüse sabah saatlerinde Üsküdar yönünde, akşam saatlerinde ise Sultanbeyli yönünde binmek için vatandaşlar bir hayli zorluk çekiyor. Akşam iş çıkışı evine gitme hayali kuran insanlar, hayalini ister istemez ertelemek zorunda kalıyor. Hattın ilk durağı olan Üsküdar'da tıka basa dolan bu otobüse Bağlarbaşı-Capitol-Altunizade veya Millet Bahçesi duraklarında binebilmek için onlarca dakika beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Çünkü bu duraklara dolu gelen otobüsler, hiç bir durağa uğramadan sol şeritten yoluna devam ediyor. TEK AYAK ÜZERİNDE YOLCULUK Yıllardır bu hattı kullanan Mustafa Kışlakçı (41) adlı bir vatandaş yaklaşık 45 dakika beklediğini ancak duraktan geçen altıncı 11ÜS hatlı otobüse binebildiğini söyledi ve ekledi: "45 dakikadan sonra gelen otobüs durağa yanaşınca hızlı adımlarlarla koştuk. Ön kapıdan binecek yer olmadığından şoför orta ve arka kapıları açtı. Kapıdan içeri girmek için var gücümüzle asılıyoruz kapılara. Neyse ki, sıkışa sıkışa bindik nihayet. Bindik ama tek ayağımızın üstünde ve kımıldayamıyoruz bile. Nefes almak için kafamı otobüsün penceresine doğru uzatayım derken gözlüğümü düşürdüm. Hemen eğilip gözlüğümü almaya çalıştım ama nafile çünkü sıkışıklıktan hareket edemedim. Tekrar denediğimde yanımdaki yolcunun ayağının altında kırıldığını gördüm. Biz buna benzer olayları her gün yaşıyoruz. Cem Yılmaz ya da Ata Demirer iki gün bu hatta gidip gelseler onlara çok malzeme çıkar." VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR Sürekli bu hattı kullanan bir vatandaşımız sorunun çözümünü çoktan bulmuş bile: "Otobandan Sultanbeyli-Sarıgazi-Sancaktepe ve Çekmeköy'e giden otobüs hatlarının az olması sebebiyle buralara ulaşmak için kullanılan otobüs duraklarında çok sayıda insan birikiyor. Gelen otobüslerde bu kadar insanı kaldıramadığından zaman zaman izdiham hatta kavgalar bile çıkıyor. Ümraniye üzerinden Çekmeköy, Sarıgazi veya Sancaktepe'ye giden ve neredeyse boş giden otobüsler var. Yetkililer, onlardan bazılarını 11ÜS otobüslerinin kullandığı güzergaha yönlendirirse böylece bu problemi de ortadan kaldıracaklar." "ŞOFÖRÜN BİLE AYAKTA GİTME İHTİMALİ VAR" Böylesine sorunlu bir hat olur da ekşi sözlüğü kullananlar bu duruma kayıtsız kalabilir mi? Ekşi Sözlük'te "11ÜS" hattıyla ilgili yorum yapan bir kullanıcının yapmış olduğu yorum dikkatlerden kaçmıyor: "Bu otobüs hattında şoför bile zaman zaman ayakta gider. Bir koltuğa oturmak için muavinle evlenip oturma izni alınmalı." Ömer Süt'ün haberi... Sultanbeyli de 1526 kişi 2B ye başvuruda bulundu 82 bin 243 hak sahibinin bulunduğu İstanbul`da 2B başvuruları normal seyirde devam ediyor. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafları çözmeyi amaçlayan 2B Yasası`nın yürürlüğe girmesinden bu yana İstanbul`da yapılan başvuruların sayısı 15 bini geçti. 82 bin 243 hak sahibinin bulunduğu kentte, İstanbul Defterdarlığı ve ilçedeki mal müdürlüklerine yapılan başvurular devam ederken, vatandaşlar da 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesini bekliyor. Satışlardan 10 milyar liranın üstünde gelir bekleniyor Satışlarından 10 milyar liranın üzerinde gelirin beklendiği İstanbul`da en fazla başvuru, 2B arazilerinin en çok bulunduğu Ümraniye, Beykoz, Sultanbeyli ve Silivri`den geldi. Başvuru süresinin başladığı 07 Mayıs tan bu yana Ümraniye`de 4 bin 525, Beykoz`da 3 bin 489, Sultanbeyli`de 1526, Silivri`de 1397 ve Sancaktepe`de 1083 başvuru alındı. En az başvuru ise Başakşehir`de oldu. İlçede 2B arazisi için sadece bir kişi başvuruda bulunurken, bu rakam Maltepe`de 15, Sultangazi`de 25, Adalar`da ise 32 olarak gerçekleşti. İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, kentte günde ortalama civarında başvuru aldıklarını belirterek, ``iyi`` olduğunu düşündüğü başvurular için 6 aylık süre verildiğini, son günlerde başvuruların daha da artmasını öngördüklerini ifade etti. Terör örgütü sınırdaki birliğe saldırdı: 8 şehit, 16 yaralı Terör örgütü PKK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliklere saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğu 16 askerin de yaralandığı belirtildi. ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Hakkari'de 3 karakola PKK baskını: 8 asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Derecik İç Güvenlik Tabur Komutanlığı'nın üs bölgesi, bu sabaha karşı teröristlerin saldırısına uğradı. En az 4 noktadan saldıran teröristlere askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere 8 asker şehit oldu, 16 asker de yaralandı. Dağlıca'da 2007 yılında da terör örgütünün düzenlediği operasyonda 12 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan askerlerin isimleri belli oldu. Çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit askerlerin isimleri şöyle: Kıdemli Çavuş Ali Gümüş, Piyade Onbaşı Cahit Kılıç, Piyade Onbaşı İsa Sayın, Piyade Er Umut Bulut, Piyade Er Ali Yasin Erosmanoğlu, Piyade Er Mustafa Türkmen, Piyade Er Yaşar Doymuş, Ulaştırma Er Samet Bütün. Olayın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı'nın bölgeye gitti. BAŞBAKANLIK'TA TERÖR ZİRVESİ Şemdinli'nin Dağlıca kesimindeki birliklere bu sabah ağır silahlarla saldıran PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları bölgeye hareket etti. Bu gelişmeler üzerine hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, yaptığı açıklamada "Bugün toplanacağız. Gündemde terör ve cezaevleri var. Başbakan Erdoğan'ın şu an ziyaretini iptal etmesi söz konusu değil" dedi. 8 askerin şehit olması ve 16 askerin yaralanmasının ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bölgeye gitti. Başbakanlık Merkez Bina'da saat 15.00'de gerçekleştirilecek zirveye Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar toplantıya katılacak. VALİLİK: 8 ASKER ŞEHİT Hakkari Valiliği, Yüksekova Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce saldırı girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu, 16 askerin yaralandığını bildirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilerek, ''Çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olmuş, 16 askerimiz de yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup ilk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milletimizin başı sağolsun'' denildi. BÖLGEDE YOĞUN HELİKOPTER TRAFİĞİ YAŞANIYOR Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda 8 askerin şehit olmasının ardından bölgede yoğun helikopter trafiği yaşanıyor. Kuzey Irak topraklarından sızan çok sayıda PKK mensubu, 3 ayrı koldan Yeşiltaş Karakolu'na ağır silahlarla saldırdı. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, Hakkari ve Yüksekova'daki askeri birliklerden bölgeye helikopterler gönderildi. Geldikleri Kuzey Irak topraklarına doğru kaçan PKK'lılardan 10'u öldürülürken, diğer grubun da etkisiz hale getirilmesi için bölge ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, oradan da Askeri Hastane ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi edinilemezken, bazı askerler yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bir askerin ise, "Beni neden getirdiniz? Bırakın çatışayım. Benim arkadaşlarımın yanında olmam lazımdı" diye bağırdığı belirtildi. Öte yandan, yaşanan çatışmanın ardından Hakkari şehir merkezi büyük bir sessizliğe büründü.

3 22 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 268 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 14 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Gazeteci Yazar Ahmet Turan Alkan, Sancaktepe'li gençlerle buluþtu Sancaktepe Genç Gelecek Yazý- Þiir Atölyesi'nin Haziran ayý ilk konuðu, Gazeteci- Yazar Ahmet Turan Alkan oldu. Yazar Recep Garip'in rehberliðinde gerçekleþen Yaz-ý Þiir Atölyesi çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Her ay farklý konuklarý davet eden Yazý -Þiir Atölyesi 13 Haziran Çarþamba günü Ahmet Turan Alkan'ý aðýrladý. Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'inde katýldýðý söyleþi kültür ve dil konusu ekseninde gerçekleþti. Söyleþiye yazarlýða baþladýðý yýllardaki çalýþmalarýný anlatarak giriþ yapan Alkan, gençlere bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. Yazýlarýn estetik endiþeler ve kaygýlarla yazýlmasý gerektiðine deðinen Alkan, sadece içeriðinin deðil sunuþ biçiminin de önemli olduðuna dikkat çekti. Ýçerik ve sunuþ beraberliðinin ahenk içerisinde olmasýnýn yazýyý güzelleþtireceðini ifade etti. Alkan, tüm edebi türler içerisinde hikâye yazmanýn ne kadar deðerli olduðuna deðinerek, yazýda sadeliðin öneminden bahsetti. Gençlerden gelen Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Beþ Þehir'ine neden altýncý þehir olarak Sivas'ý eklediði sorusuna Alkan, Sivas'ýn manevi deðeri yüksek bir þehir olmasýnýn yaný sýra þiir geleneðinin yüksek bir þehir olmasý ve birçok þairin buradan yetiþtirmiþ olmasý cevabýný verdi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen söyleþiye katýlan gençler, Ahmet Turan Alkan gibi önemli simalarý Genç Gelecek' te görmekten yaþadýklarý mutluluðu dile getirdiler ve Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem' e teþekkürlerini sundular. Mustafa Kara: Tiyatro Aristokratlarýn Tekelinden Çýkmalý, Halkla Buluþmalý Üsküdar Belediyesi'nin kadýnlara yönelik sosyal projesi "Sahne Kadýnlarýn" ilk oyununu sahneledi. Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun seyircinin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Yönetmeninden oyuncularýna, kostümcüsünden dekorcusuna kadar her alanýnda kadýnlarýn baþrolde olduðu proje 3 aylýk bir tiyatro eðitiminin ardýndan "Gülbahar'ýn Baharlarý isimli oyunla ilk meyvesini vermiþ oldu. Projeyle bugüne kadar örgüsüyle, yemek piþirmeyle, çocuk bakýmýyla uðraþan, evini süpüren amatör kadýn oyuncular artýk sahnelerin tozunu yutmaya baþladý. Tiyatro Greyfurt iþbirliði ile hayata geçen proje kadýnlarýn kendilerine olan özgüvenlerini kazanmasýna, bugüne kadar gerçekleþtiremedikleri hayallerini gerçekleþtirmesine vesile oldu. Turneye Çýkmaya Hazýrlanýyorlar Bir kadýnýn doðumundan yaþlýlýðýna kadar bütün evrelerinde karþýlaþtýðý sorunlarýn esprili bir dille anlatýldýðý oyun her kesimden kadýnýn sorunlarýný dile getiriyor. Oyunun yönetmenliðini Betül Zarifoðlu ve Zehra Þahin yaparken, yazarlýðýný ise Sümeyye Karaarslan yaptý. Projeye dâhil olan ve tiyatro eðitimi alan kadýnlar sahneledikleri oyunlarda kendi problemlerini, düþüncelerini ve estetik anlayýþlarýný ve hayat felsefelerini sahneye yansýtma imkâný bulduklarý gibi turnelere çýkarak aile bütçesine de katkýda bulunacaklar. Ýlk kez Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun Haziran tarihlerinde saat: 20.00'de sergilenecek. Her gün farklý kadýn oyuncu gruplarýnýn sahne alacaðý oyunda son gün Gülbahar'ý Türkiye'nin farklý yörelerinden kadýn figürleri canlandýracak. Üsküdar Kültür ve Sanatýn Merkezi Olmaya Devam Edecek Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara proje ile ilgili yaptýðý açýklamada, "biz kadýnlarýmýzýn sanata olan sevdasýnýn farkýndayýz. Üsküdar sanatýn ve birçok sanatçýsýnýn yuvasý oldu bugüne kadar. Böyle bir projeyle ortaya çýkmak da Üsküdar'a yakýþýrdý. Böyle özgün projeler belediyelerin kültür sanat vizyonunu geniþletmesine vesile oluyor. Tiyatroyu halka buluþturmak onlarý sadece izleyici konumunda býrakmakla olmamalý. Halk tiyatroyu yaþamalý, hissetmeli. Tiyatro özelleþmeli ve belli bir kesimin, tabiri caizse "Niþantaþý" eþrafýnýn, elitlerin, aristokratlarýn tekelinden çýkmalýdýr. Tiyatro artýk tabana yayýlýyor, buralardan yetiþen oyuncularýmýza çok ihtiyacýmýz olacak. Belki de bir çok kadýnýmýzýn hayatý deðiþecek" dedi. Sahne Kadýnlarýn projesi ile tiyatroyu halka, halký tiyatroya yakýnlaþtýrdýklarýný söyleyen Kara, tiyatro ile ilgili projelerin devamýnýn geleceðini, Üsküdar'ýn kültür ve sanatýn merkezi olmaya devam edeceðini belirtti.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 HAZÝRAN 2012 En doðru yaptýðým doðru, benim yaptýðým. En iyisini ben bilirim, çünkü hatasýzým. Benim yanýlma þansým bile yok. Herkes beni konuþur, çünkü ben gündemim. Kimsenin hakký umurumda deðil, yapmasalardý da yazmasaydým/söylemeseydim. Eðer bir iþi bilmiyorsan baþa geçmeyeceksin, geçip hata yaptýn mý ben söylerim, darýlmanda umurumda deðil. KAYA KILIÇ Bu mudur? Bulduðumu deðerlendiririm, kaybettiklerime üzülmem, kazandýðým kýsmetim kaybettiklerim için kýsmetten çýkmýþ derim. Evvelce böyle düþündüðüm, þimdi en kötüsüymüþ diyebilirim, çünkü þimdi menfaatim bu yöndedir. Egoist olmayan var mýdýr düþüncesiyle öncelik hep benim ve yakýnlarýmýndýr. Alakasýzsam, bana ne en büyük sýðýnaðýmdýr. Ahlak, adalet bana haksýzlýk edildiðinde devreye girmeli, gerisi önemli deðil. Neden diye hiçbir þey sorulmamalý bana, yaptýmsa mutlaka bir nedeni vardýr. Kýskanýlacak, konuþulacak ve gýpta edilecek her iþi ben düþünmüþümdür, yapýlanlar benim eserimdir, yapanlar benden çalmýþlardýr. Ben resme çok yönlü bakarým, göremediklerim bilinçlidir, her þeyi ben mi akýl edeceðim. Yok, saydýysam, Ýnsan yerine koymadýysam, Rezil etmiþsem, En doðrusunu yapmýþýmdýr, onun iyiliði için, aklýný baþýna almasý için. Ne doðru yapmýþým deðimi? Bu mudur yani, evet, budur. Nereden çýktý diyeceksiniz, bu bizim tanýdýðýmýz hoca deðil, hiç de ona yakýþýr bir yazý kaleme almamýþ diye. Bana göre ilginç (bu türden olaylarýn daha da abartýlarýný gördüðümden) birilerine göre ise iðrenç olaylar karþýsýnda, sýkýlarak ta olsa; Evet, haklýsýnýz diyorum. Anadolu'muzun ne güzel benzetmeleri ve örneklemeleri var deðil mi? Caný sýkýlýnca "Aðasýna gücü yetmeyince, marabasýný harap edermiþ" edasýyla yazýyor, yorumluyor ve de hakka hukuka hiç riayet etmiyoruz. Yani dað kanunu gibi, kimin gücü kime yeterse, kim haklý, kim haksýz bakmadan, önümüze ne geldiyse, meydan bizimdir deyip doðruyor atýyoruz. Hakka, adalete ve insani duygulara bakmadan, insafsýzca bir kalemde silip atýyoruz. Bana göre doðru olmayan bu tür olaylarý kýnamak (protesto) etmek için kaleme aldým. Ýnþallah anlatmýþýmdýr meramýmý, yoksa herkes baþkasý için yazmýþtýr derse, bu kadar uðraþta boþa gidecek korkarým. Boþa gitmemesi dilek ve temennisiyle. "Miraç kandilinizi tebrik eder; namazýn farz kýlýndýðý gecede, namaz ve niyazla, rýzayý kazananlar olalým Ýnþallah". Bilindiði gibi bir kýsým vatandaþlarýmýz, yaz aylarýnda tatillerinde memleketlerinde bulunmak için, Ýstanbul'dan nüfus kayýtlarýnýn bulunduðu vilayetlere gitmek ve gittiklerinde araçsýz kalmamak için karayolunu ve özel araçlarýný tercih etmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu durum uykusuzluk, aþýrý hýz yorgunluk ve benzeri sebeplerle þehirlerarasý yollarda trafik kazalarý meydana gelmektedir. Konuya çözüm saðlanmasý için yapýlan araþtýrmada Ýstanbul vilayeti ile Karadeniz Bölgesi Limanlarý arasýnda düzenli feribot seferi bulunmadýðý öðrenilmiþtir. Her ne kadar deniz vasýtalarýnda özel tüketim vergisinde indirime gidilmiþ olsa da özel sektörün kýsa vadede kar getirisi az olacaðý için bu iþ için yatýrým yapmayacaðý aþikârdýr. Diðer yandan Kurtuluþ Savaþýnýn Ýstanbul'dan Samsun'a hareket eden bir gemi ile baþlamýþ olmasý Milli Bayramlarda vurgulanmaktadýr Geçmiþ yýllarda Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý olarak Milli Bayram olarak kutlanmakta idi. Kabotaj Hakkýnýn geri kazanýlmasý dolayýsýyla sembolik olarak bile olsa en azýndan Ýstanbul ile Samsun arasýnda düzenli sefer yapan feribot seferinin olmasý gerektiði düþünülmektedir. Þehirlerarasý ulaþýmda deniz ve karayolu arasýnda entegrasyon saðlanabilmesi için resmi kurumlarla olan yazýþmalarýmý sürdürmekteyim. Buna ilaveten görüþlerimi baþta okuyucularým olmak üzere paylaþarak daha fazla kitleye ulaþmasý ve gerçekleþmesini ümit ediyorum. VEDAT ÞÝÞMAN 19 Mayýs ve Þehirlerarasý Trafik Kazalarý Bu yazýya bu baþlýðý Sayýn Erdal Sarýzeybek'in "Ýhaneti Gördüm" adlý kitabýný<tekrar> okuduktan sonra karar verdim. Bu arada sayýn Sarýzeybek'in de deðindiði gibi; "ihanet nedir? <aldatmak mý, arkadan saldýrmak mý, görüp de görmezden gelmek mi, bilip de gerçeði haykýrmamak mýdýr yoksa birilerini yalanlarla oyalamak mýdýr veya birilerine gerçek yerine duymak istedik- Büyümeye devam Türkiyem! Büyük Türkiye mi, küçük Türkiye mi? Caným Ülkem! Üstünde yaþamasý ölmeye deðer olan, her karýþýnda bedel yani kan ve ter kokan ülkem, Ey Kürt kardeþim, Ne istersin bu vatandan? Dil özgürlüðü mü? Hakkýndýr ananýn ak sütü gibi buyur dilediðin gibi dilini yaþa. Kültür özgürlüðü ÝSA mü? Buyur DOÐAN dilediðin gibi kültürünü yaþa. Kýsacasý toplumun tüm kesimi nasýlsa öyle özgür yaþamak mý istiyorsunuz? Yaþayýn! Ama Toprak isterseniz, can isterseniz bilin ki 2000 yýllýk Türk milletinin son kalan bu anayurdundan bir karýþ dahi alamazsýnýz. Sonsuza kadar sürse de savaþ, son ferdine kadar, son ocaða kadar bitmez. Ýçimden daha da aþýrý ýrkçý kokan cümleler yazmak gelmiyor deðil. Ama nefsimi deðil aklýmý ve mantýðýmý dinlemeye ve konuya herkes gibi deðil de bilimsel yönlerden bakmak gerektiðine inandýðýmdan susuyorum. Zira aðzý olan konuþuyor! Neden ÝHA'lar göremedi falan gibi sormadan, öðrenmeden, tahlil etmeden sorular ortaya atýlýyor, beyinler bulanýyor. ÝHA'lar deðil önce insanlar görecek! Milli istihbaratýmýzýn geçmiþten gelen birikmiþ eksikliklerinin nelere mal olduðunun göstergesidir bu. On yýllarca halkýný þifrelemeye programlý bir istihbaratýn hemen deðiþmesini beklemek saflýk olur.ama deðiþimin minimum kayýpla gerçekleþmesi elzemdir. Toplumun önde gelenleri, özellikle de siyasi parti liderleri çok dikkatli konuþmalýlar. ABD'nin Afganistan'da kaç tane ÝHA'sý var biliyor musunuz? 1500'den fazla! Peki ya bizim arasý. Bir ÝHA'nýn görebileceði alan ne kadar? gibi sorularýn cevaplarýný düþünmeden çýkýp toplumun önünde askeri ve hükümeti suçlamak cahilliktir. Sorunun baþlangýç kýsmý belki masum görülebilir ama gelinen nokta hiç de masum deðil. Çünkü süreç içerisinde dönüþüme uðrayýp canavarlaþmýþ bir örgüt söz konusu. Canavarýn nasýl bu hale geldiði ayrý bir konu ve de hafifletici bir bahane deðildir. Önemli olan ortada bir "canavar " var ve de kimse bu canavarý kontrol edemiyor. Kendini siyasi uzantýsý olarak görenler dahi canavarý durduramýyorlar. Sorunun iç dinamiklerini çözmek yeterli olmayacaktýr. Çünkü önemli oranda dýþ dinamikler de sorunun içindedir. Türkiye büyümeye devam etmeli, her adýmda biraz daha akýlcý ve çözüm odaklý yaklaþmayý sürdürmelidir. Çünkü devlet þefkatle, akýlla, insancýl yaklaþtýkça onlar uzaklaþacaklardýr. Biz büyüdükçe gölgemizin ÝHANET serinliði de büyüyecektir. Biz büyüdükçe birileri küçülecektir. Biz büyüdükçe elbette ki sorunlarýmýz da büyüyecek ama çözüm yöntemlerimiz de büyüyecek. Yola devam etmekten, büyümeye, geliþmeye devam etmekten baþka çaremiz yoktur. Büyümeye devam Türkiyem! Büyüklük bedel ister! Büyük Türkiye mi, küçük Türkiye mi? Türkiye güçlendikçe hainlerin sayýsý da artacak. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe gölgesinin kapladýðý alan artacak. Kimse yaydan fýrlayan oku durduramaz! Bu gidiþ 2000 yýllýktýr. Öyle birilerinin küçük dünyalarý gibi 90 yýllýk falan deðil. Tarihsel serüvenimizde ne badireler, ne fetihler yaþamýþýz ve hepsi bize "hayat" olmuþ ve hepsinde biz "biz" olmuþuz, bir millet olmuþuz. Çanakkale'de ölmeyen bir milleti çamur dolu çukurlarda boðmaya çalýþanlarýn hayal dünyasýna þaþarým! Topraða þehit kaný düþtükçe o toprak daha da "vatan" olur. Böylesi bir inanca kim ve de ne karþý koyabilir ki? Dünyanýn en uzlaþýlmaz, en huzursuz, en karmaþýk, en jeopolitik bölgesindeyiz. Bu, dünya ile rekabette önemli bir dezavantaj teþkil etmesine raðmen bugün geldiðimiz nokta ile tüm bu millet olma birikiminin önemli bir nedenidir. Bir ulusu güçlü kýlan mutluluk paylaþýmlarý deðil zorluluklarýn paylaþýmýdýr. Ne demek istediðimi Suriye'ye,Irak'a,Lübnan'a... vs ülkelerin istikrarsýz yapýlarýna baktýðýnýzda anlarsýnýz. Unutmayýn! Büyüklük bedel ister! Bugün deðilse yarýn ama mutlaka bedel ister. Küçük Türkiye'nin dünya düzleminde pek bir rahatsýz edici yaný yoktu. Küçük hedefleri olan, hatta Yunanistan'ý kendine eþit görecek kadar ürkek bir yapýdaydý. Söz dinleyen, çabuk yere serilebilir bir ülkeydi. Bugün eski Türkiye sevdalýlarýnýn ilham kaynaðý da bu küçük Türkiye portresiydi. Siz büyüdükçe baþkalarý küçülmek durumunda. Sizin sesiniz çýktýkça baþkalarýnýn sesi kýsýlmak durumunda. Siz "KRAL ÇIPLAK "dedikçe baþkalarý gerçeðin fark edilmiþliðiyle size düþman olacaktýr. Uyanýn ve artýk günlük küçük hesaplarýn dýþýnda daha büyük bir oyun sahnesi olduðunu görün! Terörün hazinesi kýzgýn ve öfkeli insanlardýr! Zenginlik görecelidir. Çok düþmanlýk da bir zenginliktir. PKK'ya bu zenginliði vermeyin. Çünkü bu kaynaktan besleniyor. Biz haykýrdýkça onlar zenginleþiyorlar! Bunu unutmayýn! Öfkeyle deðil, dirayetle, sabýrla, inançla, bilinçli olarak bu sorunlarý aþacaðýz. Devlet geleneði olan bir millete de bu yakýþýr. Üfleyerek soðutup bu ateþi söndüreceðiz. Saðlýcakla Kalýn. lerini söylemek SADETTÝN midir yoksa ABAYLI aman bir mesele çýkmasýn kabilinden ses çýkartmamak mýdýr?> PKK bazýlarýnýn çýkarlarý doðrultusun da palazlandýrýldýðý, "Çekiç Güç"le de iyice geliþtirildiði gerçeði kimilerince bilinmesine raðmen örtbas edilmiþ, gizlenmiþ"ne olacak üç beþ çapulcu" denilerek "yýlan küçükken baþýnýn ezilmesi" engellenmiþtir. Þýrnak saldýrýlarýndan birinde 19 Þehit verilmiþ ve zamanýn Cumhurbaþkaný Özal burayý ziyaretinde Sayýn Sarýzeybek'e bu "üçbeþ" çapulcularýn ne yönden geldiði konusunda bilgi alýr. "Ýran topraklarýndan geldiklerini öðrendiðinde <emin misiniz?> hatta Ýran sýnýr karakolundan onlarý koruma ateþi bile açýldý. Ben gelen uçaklara bu karakolun koordinatlarýný vermeme raðmen uçaklar ateþ etmeden döndüler. Özal ise"ben olsaydým ateþ ederdim" demesine raðmen Ýran'a <<müzik notasý>> bile verilmemiþ hatta tekrarlanan saldýrýlarda da ses çýkartýlmamýþ. Özal'ýn "ben olsam ateþ ederdim" sözü havada kalmýþtýr. Daha sonra Sayýn Demirel zamanýnda da saldýrýlar devam etmiþse de aman aramýz bozulmasýn babýndan "þehitler" vermeye devam edilmiþtir. Irak da Askerimizin baþýna "çuval geçirilmesi" sonucunda Sayýn Baþbakan "ne notasý müzik notasý mý?" demiþti ya, ama Suriye meselesinde ise Kasýmpaþalýlýðý tutmaktadýr. Özal zamaný Ýçiþleri ve Savunma bakanlarýnýn verdikleri demeçler ortadadýr. Jitem'in yapmýþ olduðu istihbarat deðerlendirilmemiþ. Hatta buna istinaden JÝTEM Komutaný Binbaþý Cem Ersever 1993 de bunun üzerine "Üçgendeki Tezgah"ý yazmak zorunda kalmýþtýr. Denilmekte. Bu günde ayný minval üzerinden devam edilmiyor mu? Hükümet Suriye ye gösterdiði ataklýðý topraklarýmýza yapýlan saldýrýlarý yolgeçen hanýna çevrilen hududumuz için yapýlan hiçbir þey yok, sýnýrýmýza çok yakýn olan bu saldýrganlarýn kamplarýna "sapan" menzili denilecek kadar yakýn olunmasýna raðmen hiçbir þey yapýlmamaktadýr. Bu þartlarda bu terör belasý biter mi? Suriye'nin iç iþlerine karýþýrýz, ona kabadayýlýk yaparýz ama iþ teröre geldiðinde bu kadar "þehide", bu kadar bombalara ve harcamalara raðmen onlara "genel af" bile çýkarabiliriz. Bu da herhalde "ileri demokrasi" gereðidir. Özal'la baþlayan Barzani ve Talabani'ye terörün ihale edilmesi "bir Kürt kedisi bile vermem" diyenlere yine ihale edilmektedir. Bakýn yine Sayýn Sarýzeybek'ten ilginç bir açýklama<<bingöl de bir terör saldýrýsý neticesinde kaçtýklarý yerler Ýran veya Irak tarafýna teröristi takip edip tepelenmektense komutanlar resen emekliye sevk edilmiþlerdir. Neden, baskýna uðramalarý mýdýr? >>þayet onlarýn baskýna uðramalarý bir kabahatse "istihbarat ve MÝT " neden suçlanmaz bu gibi olacaklarýn istihbaratýný yapamayan bir istihbarat örgütü ne diye tutulur ki? Apo yakalandýktan ve ifadesi alýndýktan sonra yayýnlananlardan öðrendiðimiz zaten bilinen þeyler. Yine Sayýn Sarýzeybek'ten <<peki ya bilmediklerimiz, kaçakçýlýk organizasyonu, iç dýþ baðlantýlar, kuryeler, kasalar, aracýlar.>> Þayet bunlar biliniyorsa neden üzerlerine gidilmez yok bilinmiyorsa iþte Apo orada sorulsun içeride ve dýþarýda olan baðlantýlar yakalanarak gereken yapýlmalýdýr. Bütün bunlar ve dahasý sayýn Nevzat Bölügiy'ýn "Özal Döneminde Bölücü Terör" ve Burada alýntýlar yaptýðým sayýn Erdal Sarýzeybek'in "Ýhaneti Gördüm" adlý eserlerini okumanýz gerekmektedir. Ve de kendinize neden nasýl diye de sormalýsýnýz. Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel:

7 Haziran 2012 HABER TAKiP in HIZI VALi MUTLU YU ŞAŞIRTTI! İl Özel İdaresi nin Sultanbeyli de yaptığı yatırımları yerinde incelemek için dün Sultanbeyli ye gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ilçemizde unutamayacağı bir anı yaşadı. HABER TAKİP gazetemizin Vali Mutlu ya yaşattığı sürpriz herkes tarafından takdir topladı. Saat sıralarında Hükümet Konağı nı gezen Vali Mutlu, daha sonra ilçede yapılan diğer yatırımları incelemek için araziye çıktı. Gazete binamızda hummalı ve hızlı bir çalışma soncunda, gazetemiz basıldı ve saat sıralarında Vali Mutlu, Sultanbeyli de incelemelerde bulundu manşetli gazetemiz valiye takdim edildi. Haber karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Vali Mutlu, hızlı gazeteciliğimizden dolayı HABER TAKİP ailesini tebrik etti. HABER TAKİP VALİ MUTLU YA UNUTAMAYACAĞI BİR ANI YAŞATTI! Dün Sultanbeyli de İl Özel İdaresi nin yaptığı yatırımları incelemek üzere Sultanbeyli ye gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, HABER TAKİP in yaptığı hızlı yayıncılık sayesinde unutamayacağı bir anı yaşadı. Vali Mutlu dün saat sıralarında Sultanbeyli ye geldi ve ilk olarak Hükümet Konağını gezdi. Hükümet Konağı ziyaretinden sonra ilçedeki diğer yatırımları yerinde görmek için araziye çıktı. HABER TAKİP, Vali Mutlu daha ilçeden ayrılmadan Hükümet Konağı gezisini haberleştirdi ve gazeteyi Vali Mutlu ya ulaştırdı. Gezisini daha tamamlamadan ziyaret haberini gazete manşetinde gören Vali Mutlu şaşkınlığını gizleyemedi. VALİ MUTLU, HABER TAKİP YÖNETİCİLERİNİ TEBRİK ETTİ! Gazete yetkililerini tebrik eden Vali Mutlu: Ulusal gazetelerden daha hızlı çalışıyorsunuz. Sizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bana unutamayacağım bir anı yaşattınız dedi. Bu başarının ölümsüzleştirilmesini isteyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gazete yöneticilerimiz Recep Karakoç, Ömer Faruk Gerçek, Ahmet Işıkdağ ve Vecdi Bayraktar ı yanına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Hızlı gazeteciliğin örneğinin ölümsüzleştirilmesini isteyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gazete yöneticilerimiz Recep Karakoç, Ömer Faruk Gerçek, Ahmet Işıkdağ ve Vecdi Bayraktar, Kaymakam Mehmet Ceylan ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin i yanına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Mutlu yatırımları yerinde inceledi Belirli aralıklarla İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmaları inceleyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Pazartesi günü Sultanbeyli ye geldi. Ziyaretlerine yeni yapılan Sultanbeyli Hükümet Konağı ile başlayan Mutlu, okulları, Gölet Projesi'ni ve restorasyonu devam eden Aydos Kalesi'ni gezdi. İlk önce Hükümet Konağı gezildi İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gelişen Sultanbeyli'nin yeni projelerini incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Ziyareti sırasında Mutlu ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, İl Genel Meclis Başkanı H. Hüsametin Koçak, Sultanbeyli Kaymakamı Mehmet Ceylan, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli İl Genel Meclisi Üyeleri M.Şefik Erden, Abdullah Atalar, Fatih Tunç, Sebahattin Çolak, Ali Güner, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcıları ve Sultanbeyli kurum müdürleri eşlik etti. Ziyaretine yeni yapılan Sultanbeyli Hükümet Konağı ile başlayan Mutlu, kamu hizmetlerinin tek merkezde toplanmasının vatandaşlara büyük kolaylık getireceğini, işlemleri hızlandıracağını söyledi ve binanın ilçeye çok yakıştığını belirtti. Kaymakamlığın ardından TOKİ tarafından yapımı devam eden Adil Mahallesi İlköğretim Okulu'nu gezen Mutlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aynı bölgede açılışı için gün sayılan Askerlik Şubesi'ne giden Mutlu ve beraberindekiler, Sultanbeyli Askerlik Şubesi binasını inceledi. Aydos Kalesi tarihi bir zenginlik Sırasıyla Mimar Sinan, Mecidiyeköy, Hamidiye, Necip Fazıl ve Mehmet Akif mahallelerinde yapımı devam eden ilköğretim okullarını gezen Mutlu, okulların teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından temeli atılan Gölet Projesi'ni gezen Mutlu ve beraberindekiler, Başkan Hüseyin Keskin'den projenin detaylarını dinledi. Vali Mutlu nun gezisinin son durağı ise tarihi Aydos Kalesi ydi. Mutlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak kalede devam eden çalışmaların detaylı bir şekilde resmedildiği sergiyi gezdi. Yetkililer tarafından çalışmalarla ilgili yapılan sunumu dinleyen Mutlu, kalede incelemelerde bulundu ve burayı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutlu, Aydos Kalesi ciddi anlamda tarihi bir zenginlik. Havası, yeşili ve tarihi değeriyle bu güzellik kültür mirasımıza kazandırılmalı dedi. Vali Mutlu ve heyet, günün sonunda Başkanlık Makamı na geçerek geziyi değerlendirdi.

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Sultanbeyli. 219 Milyon YTL. (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Sultanbeyli. 219 Milyon YTL. (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Sultanbeyli Toplam Yatırım 219 Milyon YTL (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI SULTANBEYLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI SULTANBEYLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI 1 SULTANBEYLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI 1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı görülerek alınacak fotokopisi 1 Öğretmenliğe Atanacakların İlk 2-

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU Son dönemlerde özellikle başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim sonrası başlattığı balkon konuşmasının bir benzerini Arhavi Belediye başkanı

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Ustalarının izinden!..

Beşiktaş Gazetesi. Ustalarının izinden!.. Ustalarının izinden!.. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde '- Ustaların İzinde' isimli sergiyi açtı. Katıldığı ve açılışını yaptığı diğer faaliyetlerden farklı olarak bu sergiyi önemsediğini

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01. Günlük Haber Bülteni 23.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.2015 1 2 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 22.01.2015 İNTERNET

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI KÜLTÜR MERKEZİ Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park

Detaylı

BASIN DUYURUSU. Kampüse ulaşım sorunu çözüm bekliyor

BASIN DUYURUSU. Kampüse ulaşım sorunu çözüm bekliyor BASIN DUYURUSU Kampüse ulaşım sorunu çözüm bekliyor Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin yaptığı araştırmada, kent merkezi ile üniversite arasında ulaşım sağlayan araçlarda yaşanan sorunlar

Detaylı

Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Sakarya Şehrengizi

Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Sakarya Şehrengizi Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ ESKİŞEHİR Ana Tema : Yükselen Cumhuriyet Kurtuluş ve Ebedi Varoluş Destanına Sahne Olan Sakarya Tarih Hafzasından Yükselen Cumhuriyet, Bi İznillah, Ebed Müddet

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ 21 Mart Down Sendromlular gününde sahne alan özel çocuklar, ilgi ve sevginin gücüyle aşılamayacak hiçbir engel olmadığını kanıtlayarak, bu hayatta biz de varız mesajı

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :2. Syf Sayfası :1-14. Syf Sayfası :16. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da dönüşüm başlıyor

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı