Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak"

Transkript

1 Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma kapsamýnda cadde ve sokaklardan mesire alanlarýna, parklardan baðlantý yollarý ve otobana kadar her yeri yeþillendirdi. Belediye ekipleri tarafýndan 2 ay gibi kýsa bir sürede ilçenin dört bir yanýna dikilen 325 fidan, 110 bin lale ve binlerce rengarenk çiçek ile Sultanbeyli sokaklarý ayrý bir güzelliðe kavuþtu. Yapýlan aðaçlandýrma ve çiçeklendirme çalýþmalarýyla Sultanbeyli sokaklarý yepyeni ve yeþil bir görüntüye kavuþurken, Fen Ýþleri 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: Sultanbeyli Çiçeklerle Donatýldý Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sokaklarýný binlerce çiçekle süsledi. Caddeler ve sokaklar rengarenk çiçeklerle þenlenirken, Sultanbeyli adeta yeni bir kimliðe büründü ekipleri Nisan ayýndan bu yana yaptýðý 2210 aðaç budama, 2070 çalý budama ile de daha temiz bir Sultanbeyli oluþturuyor. Binlerce çiçek ve yüzlerce aðaç ekimiyle ilçenin yeþil alaný arttýrýlmaya çalýþýlýrken, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliði, egzoz gibi zararlý gazlarýn absorbe ediliyor. Zararlý elementlerin çevreye verdiði zararýn ve negatif durumun en aza indirilmesi ve daha temiz ve yeþil bir çevre oluþmasý hedeflendiði çalýþmalara Sultanbeyli halký da büyük destek veriyor. Hüseyin Keskin: 'Sultanbeyli'yi yemyeþil bir hale getirdik' Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, yaptýklarý çalýþmalarla ilçede yeþil alanlarý artýrdýklarýný söyledi. Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak ilçemizin fiziki yapýsýný modern hale getirirken bir yandan da yeþil alanlarýn sayýsýný arttýrmak için gayret gösteriyoruz' dedi. Mustafa Kara: Tiyatro Aristokratlarýn Tekelinden Çýkmalý, Halkla Buluþmalý Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Cumhurbaþkaný Gül Ümraniye'deydi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ar sa sý Üm ra ni ye Be le di - ye si ta ra fýn dan tah sis edi len ve ya pý mý nýn ta mam lan ma - sý nýn ar dýn dan ký sa bir sü re ön ce hiz me te gi ren Ha cý Hak ký Ek þi Ca miin de Cu ma na ma zý ný kýl dý. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, bir sü re ön ce hiz me te gi ren Ha cý Hak ký Ek þi Ca - mi'sin de Cu ma na ma zý ný kýl - dý. Daha son ra ar sa sý Be le di ye miz ta ra fýn dan tah sis edi len ca mi yi ge zen Cum hur - baþ ka ný Gül'e, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýl Em - ni yet Mü dü rüm Hü se yin Çap kýn, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can ve di ðer bü ro krat lar eþ lik et ti. Cu ma na ma zý çý ký þý ga ze te ci le rin gün de me iliþ kin so ru la rý ný ya nýt la yan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, daha son ra Üm ra ni ye'den ay rýl dý. Ahmet Turan Alkan, Sancaktepe'li gençlerle buluþtu San cak te pe Genç Ge le cek Ya zý- Þi ir Atöl ye si'nin Ha zi ran ayý ilk ko nu ðu, Ga ze te ci- Ya zar Ah met Tu ran Al kan ol du. Ya zar Re cep Ga rip'in reh ber li ðin - de ger çek le þen Yaz-ý Þi ir Atöl ye si ça - lýþ ma la rý hýz kes me den de vam edi yor. Her ay fark lý ko nuk la rý da vet eden Ya zý -Þi ir Atöl ye si 13 Ha zi ran Çar - þam ba gü nü Ah met Tu ran Al kan'ý aðýr la dý. San cak te pe Be le di ye Baþ ka ný Ýs - mail Er dem'in de ka týl dý ðý söy le þi kül - tür ve dil ko nu su ek se nin de ger çek leþ ti. Söy le þi ye ya zar lý ða baþ la - dý ðý yýl lar da ki ça lýþ ma la rý ný an la ta rak gi riþ ya pan Al kan, genç le re bu ko nu - da önem li tav si ye ler de bu lun du. 05 TE Üsküdar Belediyesi'nin kadýnlara yönelik sosyal projesi "Sahne Ka dýn la rýn" ilk oyu nu nu sah ne le di. Al tu ni za de Kül tür Mer ke - zi'nde sahnelenen oyun seyircinin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Yö net me nin den oyun cu la rý na, kos tüm cü sün den de kor cu su na kadar her alanýnda kadýnlarýn baþrolde olduðu proje 3 aylýk bir tiyatro eði ti mi nin ar dýn dan "Gül ba har'ýn Ba har la rý isim li oyunla ilk meyvesini vermiþ oldu. Projeyle bugüne kadar örgüsüyle, yemek piþirmeyle, çocuk bakýmýyla uð ra þan, evi ni sü pü ren ama tör ka dýn oyun cu lar ar týk sah ne le rin to zu nu yut ma ya baþ la dý. Ti yat ro Greyfurt iþbirliði ile hayata geçen pro je ka dýn la rýn ken di le ri ne olan öz gü ven le ri ni ka zan ma sý na, bu - güne kadar gerçekleþtiremedikleri ha yal le ri ni ger çek leþ tir me si ne ve - si le ol du. 05 TE

2 Haziran 2012 Bu otobüste yolculuk yapmak bir çile! İstanbul'da yaşıyor ve bu otobüs hattını kullanıyorsanız, eve hayal ettiğiniz vakitte ulaşamazsınız. Ulaşsanız bile yolculuğunuzun tek ayak üzerinde sürme ihtimali de var. Ekşi Sözlük'te "Şofürünün bile ayakta gitme ihtimali olan" hat olarak tanımlanan İETT'nin Sultanbeyli-Sancaktepe-Sarıgazi-Çekmeköy-Üsküdar seferini yapan 11ÜS hatlı otobüste yolculuk yapmak çileye dönüşüyor... Sultanbeyli-Sancaktepe-Sarıgazi-Çekmeköy üzerinden Şile otobanını kullanarak Üsküdar'a giden bu otobüse sabah saatlerinde Üsküdar yönünde, akşam saatlerinde ise Sultanbeyli yönünde binmek için vatandaşlar bir hayli zorluk çekiyor. Akşam iş çıkışı evine gitme hayali kuran insanlar, hayalini ister istemez ertelemek zorunda kalıyor. Hattın ilk durağı olan Üsküdar'da tıka basa dolan bu otobüse Bağlarbaşı-Capitol-Altunizade veya Millet Bahçesi duraklarında binebilmek için onlarca dakika beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Çünkü bu duraklara dolu gelen otobüsler, hiç bir durağa uğramadan sol şeritten yoluna devam ediyor. TEK AYAK ÜZERİNDE YOLCULUK Yıllardır bu hattı kullanan Mustafa Kışlakçı (41) adlı bir vatandaş yaklaşık 45 dakika beklediğini ancak duraktan geçen altıncı 11ÜS hatlı otobüse binebildiğini söyledi ve ekledi: "45 dakikadan sonra gelen otobüs durağa yanaşınca hızlı adımlarlarla koştuk. Ön kapıdan binecek yer olmadığından şoför orta ve arka kapıları açtı. Kapıdan içeri girmek için var gücümüzle asılıyoruz kapılara. Neyse ki, sıkışa sıkışa bindik nihayet. Bindik ama tek ayağımızın üstünde ve kımıldayamıyoruz bile. Nefes almak için kafamı otobüsün penceresine doğru uzatayım derken gözlüğümü düşürdüm. Hemen eğilip gözlüğümü almaya çalıştım ama nafile çünkü sıkışıklıktan hareket edemedim. Tekrar denediğimde yanımdaki yolcunun ayağının altında kırıldığını gördüm. Biz buna benzer olayları her gün yaşıyoruz. Cem Yılmaz ya da Ata Demirer iki gün bu hatta gidip gelseler onlara çok malzeme çıkar." VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR Sürekli bu hattı kullanan bir vatandaşımız sorunun çözümünü çoktan bulmuş bile: "Otobandan Sultanbeyli-Sarıgazi-Sancaktepe ve Çekmeköy'e giden otobüs hatlarının az olması sebebiyle buralara ulaşmak için kullanılan otobüs duraklarında çok sayıda insan birikiyor. Gelen otobüslerde bu kadar insanı kaldıramadığından zaman zaman izdiham hatta kavgalar bile çıkıyor. Ümraniye üzerinden Çekmeköy, Sarıgazi veya Sancaktepe'ye giden ve neredeyse boş giden otobüsler var. Yetkililer, onlardan bazılarını 11ÜS otobüslerinin kullandığı güzergaha yönlendirirse böylece bu problemi de ortadan kaldıracaklar." "ŞOFÖRÜN BİLE AYAKTA GİTME İHTİMALİ VAR" Böylesine sorunlu bir hat olur da ekşi sözlüğü kullananlar bu duruma kayıtsız kalabilir mi? Ekşi Sözlük'te "11ÜS" hattıyla ilgili yorum yapan bir kullanıcının yapmış olduğu yorum dikkatlerden kaçmıyor: "Bu otobüs hattında şoför bile zaman zaman ayakta gider. Bir koltuğa oturmak için muavinle evlenip oturma izni alınmalı." Ömer Süt'ün haberi... Sultanbeyli de 1526 kişi 2B ye başvuruda bulundu 82 bin 243 hak sahibinin bulunduğu İstanbul`da 2B başvuruları normal seyirde devam ediyor. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafları çözmeyi amaçlayan 2B Yasası`nın yürürlüğe girmesinden bu yana İstanbul`da yapılan başvuruların sayısı 15 bini geçti. 82 bin 243 hak sahibinin bulunduğu kentte, İstanbul Defterdarlığı ve ilçedeki mal müdürlüklerine yapılan başvurular devam ederken, vatandaşlar da 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesini bekliyor. Satışlardan 10 milyar liranın üstünde gelir bekleniyor Satışlarından 10 milyar liranın üzerinde gelirin beklendiği İstanbul`da en fazla başvuru, 2B arazilerinin en çok bulunduğu Ümraniye, Beykoz, Sultanbeyli ve Silivri`den geldi. Başvuru süresinin başladığı 07 Mayıs tan bu yana Ümraniye`de 4 bin 525, Beykoz`da 3 bin 489, Sultanbeyli`de 1526, Silivri`de 1397 ve Sancaktepe`de 1083 başvuru alındı. En az başvuru ise Başakşehir`de oldu. İlçede 2B arazisi için sadece bir kişi başvuruda bulunurken, bu rakam Maltepe`de 15, Sultangazi`de 25, Adalar`da ise 32 olarak gerçekleşti. İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, kentte günde ortalama civarında başvuru aldıklarını belirterek, ``iyi`` olduğunu düşündüğü başvurular için 6 aylık süre verildiğini, son günlerde başvuruların daha da artmasını öngördüklerini ifade etti. Terör örgütü sınırdaki birliğe saldırdı: 8 şehit, 16 yaralı Terör örgütü PKK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliklere saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğu 16 askerin de yaralandığı belirtildi. ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Hakkari'de 3 karakola PKK baskını: 8 asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Derecik İç Güvenlik Tabur Komutanlığı'nın üs bölgesi, bu sabaha karşı teröristlerin saldırısına uğradı. En az 4 noktadan saldıran teröristlere askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere 8 asker şehit oldu, 16 asker de yaralandı. Dağlıca'da 2007 yılında da terör örgütünün düzenlediği operasyonda 12 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan askerlerin isimleri belli oldu. Çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit askerlerin isimleri şöyle: Kıdemli Çavuş Ali Gümüş, Piyade Onbaşı Cahit Kılıç, Piyade Onbaşı İsa Sayın, Piyade Er Umut Bulut, Piyade Er Ali Yasin Erosmanoğlu, Piyade Er Mustafa Türkmen, Piyade Er Yaşar Doymuş, Ulaştırma Er Samet Bütün. Olayın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı'nın bölgeye gitti. BAŞBAKANLIK'TA TERÖR ZİRVESİ Şemdinli'nin Dağlıca kesimindeki birliklere bu sabah ağır silahlarla saldıran PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları bölgeye hareket etti. Bu gelişmeler üzerine hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, yaptığı açıklamada "Bugün toplanacağız. Gündemde terör ve cezaevleri var. Başbakan Erdoğan'ın şu an ziyaretini iptal etmesi söz konusu değil" dedi. 8 askerin şehit olması ve 16 askerin yaralanmasının ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bölgeye gitti. Başbakanlık Merkez Bina'da saat 15.00'de gerçekleştirilecek zirveye Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar toplantıya katılacak. VALİLİK: 8 ASKER ŞEHİT Hakkari Valiliği, Yüksekova Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce saldırı girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu, 16 askerin yaralandığını bildirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilerek, ''Çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olmuş, 16 askerimiz de yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup ilk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milletimizin başı sağolsun'' denildi. BÖLGEDE YOĞUN HELİKOPTER TRAFİĞİ YAŞANIYOR Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda 8 askerin şehit olmasının ardından bölgede yoğun helikopter trafiği yaşanıyor. Kuzey Irak topraklarından sızan çok sayıda PKK mensubu, 3 ayrı koldan Yeşiltaş Karakolu'na ağır silahlarla saldırdı. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, Hakkari ve Yüksekova'daki askeri birliklerden bölgeye helikopterler gönderildi. Geldikleri Kuzey Irak topraklarına doğru kaçan PKK'lılardan 10'u öldürülürken, diğer grubun da etkisiz hale getirilmesi için bölge ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, oradan da Askeri Hastane ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi edinilemezken, bazı askerler yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bir askerin ise, "Beni neden getirdiniz? Bırakın çatışayım. Benim arkadaşlarımın yanında olmam lazımdı" diye bağırdığı belirtildi. Öte yandan, yaşanan çatışmanın ardından Hakkari şehir merkezi büyük bir sessizliğe büründü.

3 22 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 268 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 14 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Gazeteci Yazar Ahmet Turan Alkan, Sancaktepe'li gençlerle buluþtu Sancaktepe Genç Gelecek Yazý- Þiir Atölyesi'nin Haziran ayý ilk konuðu, Gazeteci- Yazar Ahmet Turan Alkan oldu. Yazar Recep Garip'in rehberliðinde gerçekleþen Yaz-ý Þiir Atölyesi çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Her ay farklý konuklarý davet eden Yazý -Þiir Atölyesi 13 Haziran Çarþamba günü Ahmet Turan Alkan'ý aðýrladý. Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'inde katýldýðý söyleþi kültür ve dil konusu ekseninde gerçekleþti. Söyleþiye yazarlýða baþladýðý yýllardaki çalýþmalarýný anlatarak giriþ yapan Alkan, gençlere bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. Yazýlarýn estetik endiþeler ve kaygýlarla yazýlmasý gerektiðine deðinen Alkan, sadece içeriðinin deðil sunuþ biçiminin de önemli olduðuna dikkat çekti. Ýçerik ve sunuþ beraberliðinin ahenk içerisinde olmasýnýn yazýyý güzelleþtireceðini ifade etti. Alkan, tüm edebi türler içerisinde hikâye yazmanýn ne kadar deðerli olduðuna deðinerek, yazýda sadeliðin öneminden bahsetti. Gençlerden gelen Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Beþ Þehir'ine neden altýncý þehir olarak Sivas'ý eklediði sorusuna Alkan, Sivas'ýn manevi deðeri yüksek bir þehir olmasýnýn yaný sýra þiir geleneðinin yüksek bir þehir olmasý ve birçok þairin buradan yetiþtirmiþ olmasý cevabýný verdi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen söyleþiye katýlan gençler, Ahmet Turan Alkan gibi önemli simalarý Genç Gelecek' te görmekten yaþadýklarý mutluluðu dile getirdiler ve Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem' e teþekkürlerini sundular. Mustafa Kara: Tiyatro Aristokratlarýn Tekelinden Çýkmalý, Halkla Buluþmalý Üsküdar Belediyesi'nin kadýnlara yönelik sosyal projesi "Sahne Kadýnlarýn" ilk oyununu sahneledi. Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun seyircinin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Yönetmeninden oyuncularýna, kostümcüsünden dekorcusuna kadar her alanýnda kadýnlarýn baþrolde olduðu proje 3 aylýk bir tiyatro eðitiminin ardýndan "Gülbahar'ýn Baharlarý isimli oyunla ilk meyvesini vermiþ oldu. Projeyle bugüne kadar örgüsüyle, yemek piþirmeyle, çocuk bakýmýyla uðraþan, evini süpüren amatör kadýn oyuncular artýk sahnelerin tozunu yutmaya baþladý. Tiyatro Greyfurt iþbirliði ile hayata geçen proje kadýnlarýn kendilerine olan özgüvenlerini kazanmasýna, bugüne kadar gerçekleþtiremedikleri hayallerini gerçekleþtirmesine vesile oldu. Turneye Çýkmaya Hazýrlanýyorlar Bir kadýnýn doðumundan yaþlýlýðýna kadar bütün evrelerinde karþýlaþtýðý sorunlarýn esprili bir dille anlatýldýðý oyun her kesimden kadýnýn sorunlarýný dile getiriyor. Oyunun yönetmenliðini Betül Zarifoðlu ve Zehra Þahin yaparken, yazarlýðýný ise Sümeyye Karaarslan yaptý. Projeye dâhil olan ve tiyatro eðitimi alan kadýnlar sahneledikleri oyunlarda kendi problemlerini, düþüncelerini ve estetik anlayýþlarýný ve hayat felsefelerini sahneye yansýtma imkâný bulduklarý gibi turnelere çýkarak aile bütçesine de katkýda bulunacaklar. Ýlk kez Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun Haziran tarihlerinde saat: 20.00'de sergilenecek. Her gün farklý kadýn oyuncu gruplarýnýn sahne alacaðý oyunda son gün Gülbahar'ý Türkiye'nin farklý yörelerinden kadýn figürleri canlandýracak. Üsküdar Kültür ve Sanatýn Merkezi Olmaya Devam Edecek Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara proje ile ilgili yaptýðý açýklamada, "biz kadýnlarýmýzýn sanata olan sevdasýnýn farkýndayýz. Üsküdar sanatýn ve birçok sanatçýsýnýn yuvasý oldu bugüne kadar. Böyle bir projeyle ortaya çýkmak da Üsküdar'a yakýþýrdý. Böyle özgün projeler belediyelerin kültür sanat vizyonunu geniþletmesine vesile oluyor. Tiyatroyu halka buluþturmak onlarý sadece izleyici konumunda býrakmakla olmamalý. Halk tiyatroyu yaþamalý, hissetmeli. Tiyatro özelleþmeli ve belli bir kesimin, tabiri caizse "Niþantaþý" eþrafýnýn, elitlerin, aristokratlarýn tekelinden çýkmalýdýr. Tiyatro artýk tabana yayýlýyor, buralardan yetiþen oyuncularýmýza çok ihtiyacýmýz olacak. Belki de bir çok kadýnýmýzýn hayatý deðiþecek" dedi. Sahne Kadýnlarýn projesi ile tiyatroyu halka, halký tiyatroya yakýnlaþtýrdýklarýný söyleyen Kara, tiyatro ile ilgili projelerin devamýnýn geleceðini, Üsküdar'ýn kültür ve sanatýn merkezi olmaya devam edeceðini belirtti.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 HAZÝRAN 2012 En doðru yaptýðým doðru, benim yaptýðým. En iyisini ben bilirim, çünkü hatasýzým. Benim yanýlma þansým bile yok. Herkes beni konuþur, çünkü ben gündemim. Kimsenin hakký umurumda deðil, yapmasalardý da yazmasaydým/söylemeseydim. Eðer bir iþi bilmiyorsan baþa geçmeyeceksin, geçip hata yaptýn mý ben söylerim, darýlmanda umurumda deðil. KAYA KILIÇ Bu mudur? Bulduðumu deðerlendiririm, kaybettiklerime üzülmem, kazandýðým kýsmetim kaybettiklerim için kýsmetten çýkmýþ derim. Evvelce böyle düþündüðüm, þimdi en kötüsüymüþ diyebilirim, çünkü þimdi menfaatim bu yöndedir. Egoist olmayan var mýdýr düþüncesiyle öncelik hep benim ve yakýnlarýmýndýr. Alakasýzsam, bana ne en büyük sýðýnaðýmdýr. Ahlak, adalet bana haksýzlýk edildiðinde devreye girmeli, gerisi önemli deðil. Neden diye hiçbir þey sorulmamalý bana, yaptýmsa mutlaka bir nedeni vardýr. Kýskanýlacak, konuþulacak ve gýpta edilecek her iþi ben düþünmüþümdür, yapýlanlar benim eserimdir, yapanlar benden çalmýþlardýr. Ben resme çok yönlü bakarým, göremediklerim bilinçlidir, her þeyi ben mi akýl edeceðim. Yok, saydýysam, Ýnsan yerine koymadýysam, Rezil etmiþsem, En doðrusunu yapmýþýmdýr, onun iyiliði için, aklýný baþýna almasý için. Ne doðru yapmýþým deðimi? Bu mudur yani, evet, budur. Nereden çýktý diyeceksiniz, bu bizim tanýdýðýmýz hoca deðil, hiç de ona yakýþýr bir yazý kaleme almamýþ diye. Bana göre ilginç (bu türden olaylarýn daha da abartýlarýný gördüðümden) birilerine göre ise iðrenç olaylar karþýsýnda, sýkýlarak ta olsa; Evet, haklýsýnýz diyorum. Anadolu'muzun ne güzel benzetmeleri ve örneklemeleri var deðil mi? Caný sýkýlýnca "Aðasýna gücü yetmeyince, marabasýný harap edermiþ" edasýyla yazýyor, yorumluyor ve de hakka hukuka hiç riayet etmiyoruz. Yani dað kanunu gibi, kimin gücü kime yeterse, kim haklý, kim haksýz bakmadan, önümüze ne geldiyse, meydan bizimdir deyip doðruyor atýyoruz. Hakka, adalete ve insani duygulara bakmadan, insafsýzca bir kalemde silip atýyoruz. Bana göre doðru olmayan bu tür olaylarý kýnamak (protesto) etmek için kaleme aldým. Ýnþallah anlatmýþýmdýr meramýmý, yoksa herkes baþkasý için yazmýþtýr derse, bu kadar uðraþta boþa gidecek korkarým. Boþa gitmemesi dilek ve temennisiyle. "Miraç kandilinizi tebrik eder; namazýn farz kýlýndýðý gecede, namaz ve niyazla, rýzayý kazananlar olalým Ýnþallah". Bilindiði gibi bir kýsým vatandaþlarýmýz, yaz aylarýnda tatillerinde memleketlerinde bulunmak için, Ýstanbul'dan nüfus kayýtlarýnýn bulunduðu vilayetlere gitmek ve gittiklerinde araçsýz kalmamak için karayolunu ve özel araçlarýný tercih etmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu durum uykusuzluk, aþýrý hýz yorgunluk ve benzeri sebeplerle þehirlerarasý yollarda trafik kazalarý meydana gelmektedir. Konuya çözüm saðlanmasý için yapýlan araþtýrmada Ýstanbul vilayeti ile Karadeniz Bölgesi Limanlarý arasýnda düzenli feribot seferi bulunmadýðý öðrenilmiþtir. Her ne kadar deniz vasýtalarýnda özel tüketim vergisinde indirime gidilmiþ olsa da özel sektörün kýsa vadede kar getirisi az olacaðý için bu iþ için yatýrým yapmayacaðý aþikârdýr. Diðer yandan Kurtuluþ Savaþýnýn Ýstanbul'dan Samsun'a hareket eden bir gemi ile baþlamýþ olmasý Milli Bayramlarda vurgulanmaktadýr Geçmiþ yýllarda Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý olarak Milli Bayram olarak kutlanmakta idi. Kabotaj Hakkýnýn geri kazanýlmasý dolayýsýyla sembolik olarak bile olsa en azýndan Ýstanbul ile Samsun arasýnda düzenli sefer yapan feribot seferinin olmasý gerektiði düþünülmektedir. Þehirlerarasý ulaþýmda deniz ve karayolu arasýnda entegrasyon saðlanabilmesi için resmi kurumlarla olan yazýþmalarýmý sürdürmekteyim. Buna ilaveten görüþlerimi baþta okuyucularým olmak üzere paylaþarak daha fazla kitleye ulaþmasý ve gerçekleþmesini ümit ediyorum. VEDAT ÞÝÞMAN 19 Mayýs ve Þehirlerarasý Trafik Kazalarý Bu yazýya bu baþlýðý Sayýn Erdal Sarýzeybek'in "Ýhaneti Gördüm" adlý kitabýný<tekrar> okuduktan sonra karar verdim. Bu arada sayýn Sarýzeybek'in de deðindiði gibi; "ihanet nedir? <aldatmak mý, arkadan saldýrmak mý, görüp de görmezden gelmek mi, bilip de gerçeði haykýrmamak mýdýr yoksa birilerini yalanlarla oyalamak mýdýr veya birilerine gerçek yerine duymak istedik- Büyümeye devam Türkiyem! Büyük Türkiye mi, küçük Türkiye mi? Caným Ülkem! Üstünde yaþamasý ölmeye deðer olan, her karýþýnda bedel yani kan ve ter kokan ülkem, Ey Kürt kardeþim, Ne istersin bu vatandan? Dil özgürlüðü mü? Hakkýndýr ananýn ak sütü gibi buyur dilediðin gibi dilini yaþa. Kültür özgürlüðü ÝSA mü? Buyur DOÐAN dilediðin gibi kültürünü yaþa. Kýsacasý toplumun tüm kesimi nasýlsa öyle özgür yaþamak mý istiyorsunuz? Yaþayýn! Ama Toprak isterseniz, can isterseniz bilin ki 2000 yýllýk Türk milletinin son kalan bu anayurdundan bir karýþ dahi alamazsýnýz. Sonsuza kadar sürse de savaþ, son ferdine kadar, son ocaða kadar bitmez. Ýçimden daha da aþýrý ýrkçý kokan cümleler yazmak gelmiyor deðil. Ama nefsimi deðil aklýmý ve mantýðýmý dinlemeye ve konuya herkes gibi deðil de bilimsel yönlerden bakmak gerektiðine inandýðýmdan susuyorum. Zira aðzý olan konuþuyor! Neden ÝHA'lar göremedi falan gibi sormadan, öðrenmeden, tahlil etmeden sorular ortaya atýlýyor, beyinler bulanýyor. ÝHA'lar deðil önce insanlar görecek! Milli istihbaratýmýzýn geçmiþten gelen birikmiþ eksikliklerinin nelere mal olduðunun göstergesidir bu. On yýllarca halkýný þifrelemeye programlý bir istihbaratýn hemen deðiþmesini beklemek saflýk olur.ama deðiþimin minimum kayýpla gerçekleþmesi elzemdir. Toplumun önde gelenleri, özellikle de siyasi parti liderleri çok dikkatli konuþmalýlar. ABD'nin Afganistan'da kaç tane ÝHA'sý var biliyor musunuz? 1500'den fazla! Peki ya bizim arasý. Bir ÝHA'nýn görebileceði alan ne kadar? gibi sorularýn cevaplarýný düþünmeden çýkýp toplumun önünde askeri ve hükümeti suçlamak cahilliktir. Sorunun baþlangýç kýsmý belki masum görülebilir ama gelinen nokta hiç de masum deðil. Çünkü süreç içerisinde dönüþüme uðrayýp canavarlaþmýþ bir örgüt söz konusu. Canavarýn nasýl bu hale geldiði ayrý bir konu ve de hafifletici bir bahane deðildir. Önemli olan ortada bir "canavar " var ve de kimse bu canavarý kontrol edemiyor. Kendini siyasi uzantýsý olarak görenler dahi canavarý durduramýyorlar. Sorunun iç dinamiklerini çözmek yeterli olmayacaktýr. Çünkü önemli oranda dýþ dinamikler de sorunun içindedir. Türkiye büyümeye devam etmeli, her adýmda biraz daha akýlcý ve çözüm odaklý yaklaþmayý sürdürmelidir. Çünkü devlet þefkatle, akýlla, insancýl yaklaþtýkça onlar uzaklaþacaklardýr. Biz büyüdükçe gölgemizin ÝHANET serinliði de büyüyecektir. Biz büyüdükçe birileri küçülecektir. Biz büyüdükçe elbette ki sorunlarýmýz da büyüyecek ama çözüm yöntemlerimiz de büyüyecek. Yola devam etmekten, büyümeye, geliþmeye devam etmekten baþka çaremiz yoktur. Büyümeye devam Türkiyem! Büyüklük bedel ister! Büyük Türkiye mi, küçük Türkiye mi? Türkiye güçlendikçe hainlerin sayýsý da artacak. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe gölgesinin kapladýðý alan artacak. Kimse yaydan fýrlayan oku durduramaz! Bu gidiþ 2000 yýllýktýr. Öyle birilerinin küçük dünyalarý gibi 90 yýllýk falan deðil. Tarihsel serüvenimizde ne badireler, ne fetihler yaþamýþýz ve hepsi bize "hayat" olmuþ ve hepsinde biz "biz" olmuþuz, bir millet olmuþuz. Çanakkale'de ölmeyen bir milleti çamur dolu çukurlarda boðmaya çalýþanlarýn hayal dünyasýna þaþarým! Topraða þehit kaný düþtükçe o toprak daha da "vatan" olur. Böylesi bir inanca kim ve de ne karþý koyabilir ki? Dünyanýn en uzlaþýlmaz, en huzursuz, en karmaþýk, en jeopolitik bölgesindeyiz. Bu, dünya ile rekabette önemli bir dezavantaj teþkil etmesine raðmen bugün geldiðimiz nokta ile tüm bu millet olma birikiminin önemli bir nedenidir. Bir ulusu güçlü kýlan mutluluk paylaþýmlarý deðil zorluluklarýn paylaþýmýdýr. Ne demek istediðimi Suriye'ye,Irak'a,Lübnan'a... vs ülkelerin istikrarsýz yapýlarýna baktýðýnýzda anlarsýnýz. Unutmayýn! Büyüklük bedel ister! Bugün deðilse yarýn ama mutlaka bedel ister. Küçük Türkiye'nin dünya düzleminde pek bir rahatsýz edici yaný yoktu. Küçük hedefleri olan, hatta Yunanistan'ý kendine eþit görecek kadar ürkek bir yapýdaydý. Söz dinleyen, çabuk yere serilebilir bir ülkeydi. Bugün eski Türkiye sevdalýlarýnýn ilham kaynaðý da bu küçük Türkiye portresiydi. Siz büyüdükçe baþkalarý küçülmek durumunda. Sizin sesiniz çýktýkça baþkalarýnýn sesi kýsýlmak durumunda. Siz "KRAL ÇIPLAK "dedikçe baþkalarý gerçeðin fark edilmiþliðiyle size düþman olacaktýr. Uyanýn ve artýk günlük küçük hesaplarýn dýþýnda daha büyük bir oyun sahnesi olduðunu görün! Terörün hazinesi kýzgýn ve öfkeli insanlardýr! Zenginlik görecelidir. Çok düþmanlýk da bir zenginliktir. PKK'ya bu zenginliði vermeyin. Çünkü bu kaynaktan besleniyor. Biz haykýrdýkça onlar zenginleþiyorlar! Bunu unutmayýn! Öfkeyle deðil, dirayetle, sabýrla, inançla, bilinçli olarak bu sorunlarý aþacaðýz. Devlet geleneði olan bir millete de bu yakýþýr. Üfleyerek soðutup bu ateþi söndüreceðiz. Saðlýcakla Kalýn. lerini söylemek SADETTÝN midir yoksa ABAYLI aman bir mesele çýkmasýn kabilinden ses çýkartmamak mýdýr?> PKK bazýlarýnýn çýkarlarý doðrultusun da palazlandýrýldýðý, "Çekiç Güç"le de iyice geliþtirildiði gerçeði kimilerince bilinmesine raðmen örtbas edilmiþ, gizlenmiþ"ne olacak üç beþ çapulcu" denilerek "yýlan küçükken baþýnýn ezilmesi" engellenmiþtir. Þýrnak saldýrýlarýndan birinde 19 Þehit verilmiþ ve zamanýn Cumhurbaþkaný Özal burayý ziyaretinde Sayýn Sarýzeybek'e bu "üçbeþ" çapulcularýn ne yönden geldiði konusunda bilgi alýr. "Ýran topraklarýndan geldiklerini öðrendiðinde <emin misiniz?> hatta Ýran sýnýr karakolundan onlarý koruma ateþi bile açýldý. Ben gelen uçaklara bu karakolun koordinatlarýný vermeme raðmen uçaklar ateþ etmeden döndüler. Özal ise"ben olsaydým ateþ ederdim" demesine raðmen Ýran'a <<müzik notasý>> bile verilmemiþ hatta tekrarlanan saldýrýlarda da ses çýkartýlmamýþ. Özal'ýn "ben olsam ateþ ederdim" sözü havada kalmýþtýr. Daha sonra Sayýn Demirel zamanýnda da saldýrýlar devam etmiþse de aman aramýz bozulmasýn babýndan "þehitler" vermeye devam edilmiþtir. Irak da Askerimizin baþýna "çuval geçirilmesi" sonucunda Sayýn Baþbakan "ne notasý müzik notasý mý?" demiþti ya, ama Suriye meselesinde ise Kasýmpaþalýlýðý tutmaktadýr. Özal zamaný Ýçiþleri ve Savunma bakanlarýnýn verdikleri demeçler ortadadýr. Jitem'in yapmýþ olduðu istihbarat deðerlendirilmemiþ. Hatta buna istinaden JÝTEM Komutaný Binbaþý Cem Ersever 1993 de bunun üzerine "Üçgendeki Tezgah"ý yazmak zorunda kalmýþtýr. Denilmekte. Bu günde ayný minval üzerinden devam edilmiyor mu? Hükümet Suriye ye gösterdiði ataklýðý topraklarýmýza yapýlan saldýrýlarý yolgeçen hanýna çevrilen hududumuz için yapýlan hiçbir þey yok, sýnýrýmýza çok yakýn olan bu saldýrganlarýn kamplarýna "sapan" menzili denilecek kadar yakýn olunmasýna raðmen hiçbir þey yapýlmamaktadýr. Bu þartlarda bu terör belasý biter mi? Suriye'nin iç iþlerine karýþýrýz, ona kabadayýlýk yaparýz ama iþ teröre geldiðinde bu kadar "þehide", bu kadar bombalara ve harcamalara raðmen onlara "genel af" bile çýkarabiliriz. Bu da herhalde "ileri demokrasi" gereðidir. Özal'la baþlayan Barzani ve Talabani'ye terörün ihale edilmesi "bir Kürt kedisi bile vermem" diyenlere yine ihale edilmektedir. Bakýn yine Sayýn Sarýzeybek'ten ilginç bir açýklama<<bingöl de bir terör saldýrýsý neticesinde kaçtýklarý yerler Ýran veya Irak tarafýna teröristi takip edip tepelenmektense komutanlar resen emekliye sevk edilmiþlerdir. Neden, baskýna uðramalarý mýdýr? >>þayet onlarýn baskýna uðramalarý bir kabahatse "istihbarat ve MÝT " neden suçlanmaz bu gibi olacaklarýn istihbaratýný yapamayan bir istihbarat örgütü ne diye tutulur ki? Apo yakalandýktan ve ifadesi alýndýktan sonra yayýnlananlardan öðrendiðimiz zaten bilinen þeyler. Yine Sayýn Sarýzeybek'ten <<peki ya bilmediklerimiz, kaçakçýlýk organizasyonu, iç dýþ baðlantýlar, kuryeler, kasalar, aracýlar.>> Þayet bunlar biliniyorsa neden üzerlerine gidilmez yok bilinmiyorsa iþte Apo orada sorulsun içeride ve dýþarýda olan baðlantýlar yakalanarak gereken yapýlmalýdýr. Bütün bunlar ve dahasý sayýn Nevzat Bölügiy'ýn "Özal Döneminde Bölücü Terör" ve Burada alýntýlar yaptýðým sayýn Erdal Sarýzeybek'in "Ýhaneti Gördüm" adlý eserlerini okumanýz gerekmektedir. Ve de kendinize neden nasýl diye de sormalýsýnýz. Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel:

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08 ZAMAN, Sprendlinger Land Str., 9 Offenbach ZKZ -E 9, PvSt Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM ARALIK PERŞEMBE NR. 99 FÝYATI: EURO WWW.EUROZAMAN.COM STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek 0 Dış Haber Esed rejimini destekleyen İran, yanlış yapıyor Arap Baharı nın ilk halkası Tunus devriminden sonra iktidara gelen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Suriye de Beşşar Esed rejimini destekleyen

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı