ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:"

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin Devrimi... Zindanlarý Yýkacak... Kazanacaðýz... Sibel Sürücü Ölümsüzdür Ýþçi Sýnýfý Ve Emekçiler... Ýnsanlýk Çaðýnýn Þafaðý 23 Nisan..! Ulusa Egemenlik... Ýzmir de Filistin Halký Yalnýz Deðildir... Ýþçi ve Emekçilerin Eylemleri... Tekstil Sanayinde Yaþadýklarýmýz Elini Kaptýran Ýþçiden Kolu Ýsteniyor Devrim Savaþçýlarýnýn Yarattýðý MAYIS MARÞI Gün le rin bu gün ge tir di ði, bas ký zu lüm ve kan dýr An cak bu böy le git mez, sö mü rü de vam et mez Yep ye ni bir ha yat ge lir, biz de ve her yer de BÝR MAYIS... BÝR MAYIS... Ýþ çi nin e mek çi nin bay ra ðý Dev ri min þan lý yo lun da i ler le yen halk la rýn bay ra mý Yep ye ni bir gü neþ do ðar, dað la rýn do ruk la rýn da Mut lu bir ha yat fi liz le nir, kav ga nýn u mut la rýn dan Yur du mun mut lu gün le ri... Bun dan ge len gün de dir Bu lut la rýn gür le yen se si, ye ri gö ðü sar sý yor Halk la rýn na sýr lý yum ru ðu, bal yoz gi bi pat lý yor Dev ri min þan lý dal ga sý, dün ya mý zý kap lý yor Gün ge lir, gün ge lir, zor ba lar kal maz gi der Dev ri min þan lý yo lun da, gün ge lir sav ru lur gi der! Yurtiçi Abonelik Koþullarý: 6 aylýk= aylýk= Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: 6 aylýk= 50 EURO 12 aylýk= 100 EURO * Ödemelerinizi Þafak Gümüþsoy adýna PTT Ýstanbul Beyoðlu Þubesi ne posta çeki ile gönderebilirsiniz. OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Ýktidar Ýçin MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 6 / 1-15 Mayýs 2002 / Sahibi : Yeni Evre Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Þafak Gümüþsoy / Adres : Hacýmimi Mah. Serdar-ý Ekrem Cad. Kölemen Çýkmazý No: 9 Karaköy-ÝSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Þafak Gümüþsoy / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / WEB Adresleri : Mücadele Birliði Platformu / muecadelebirligi E-posta:

3 Mücadele Birliði Baþyazý 3 Komünist Toplumun ZORUNLULUÐU Ta rih sel bir top lum bi çi mi o la rak es ki top lum ken di in ka rý na doð ru i ler ler. Bu i ler le me, ka pi ta list sý ný fýn el de ol ma ya rak ve san ki ken di si ne dý þar dan da ya tý lan bir zo run lu luk gi bi ge lir. Ü re ti min mer ke zi leþ me si ve e me ðin top lum sal ka rak te ri nin ge liþ me si bir zo run lu luk o lur. Bu ge liþ me o nok ta ya u la þýr ki, en so nun da, ü re tim a raç la rý nýn top lum sal mül ki ye ti ka çý nýl maz bir zo run lu luk o lur. Ýn san lar, bu ta rih sel zo run lu lu ðun et ki siy le ha re ke te ge çi yor lar. Ko mü nist prog ram, es ki top lu mun ka çý nýl maz çö zü lü þü nü te o rik o la rak or ta ya koy ma dan, ken di ka çý nýl maz za fe ri ni na sýl or ta ya ko ya bi lir? Pro le tar ya nýn ilk ko mü nist prog ra mý o lan, Marks ve En gels ta ra fýn dan ya zý lan Ko mü nist Ma ni fes to, ka pi ta list mül ki ye tin ka çý nýl maz çö zü lü þü nü i lan et miþ tir. Ko mü nist Ma ni fes to da i fa de e di len dev rim ci gö rüþ ler, es ki top lum sal i liþ ki le rin çö zü lü þü nü or ta ya ko yan gö rüþ ler den baþ ka bir þey de ðil dir. o mü nist prog ram, ko mü nist top lu mun ku rul ma - sý ný he def ler. Bu top lum he de fi ni or ta ya koy ma - yan bir prog ram, ko mü nist a dý ný a la maz. Ko mü - nist par ti si, ko mü nist top lum he de fi ni ne ye da ya na rak a çýk - lar. Bu, ma ter ya list ta rih an la yý þý na gö re bu gü ne ka dar na sýl top lum bi çim le ri bir bi ri ni iz le diy se, ko mü nist top lum da, ka - pi ta list top lu mu iz le ye cek tir. Ý ler le me ya sa sý so nu cu ka pi ta - list top lu mun ye ri ni, ko mü nist top lu mun al ma sý ka çý nýl maz - dýr. Ko mü nist prog ra mýn ön ce lik le, te o rik o la rak ko mü nist top lu mun ka çý nýl maz zo run lu lu ðu nu a çýk la ma sý ge re ki yor. Es ki top lum or ta yer de dur du ðu na gö re, ye ni ve da ha yük sek bir top lum bi çi mi nin, o nun ye ri ni al ma sý ne den ka çý nýl maz - dýr. Bu, bi lim sel o la rak a çýk lan ma dan, ko mü nist prog ram an cak bir ü top ya o la bi lir. Bi lim sel sos ya lizm, ko mü nist top - lu mun ka çý nýl maz o la rak es ki top lu mun ye ri ni a la ca ðý ný a - çýk la mýþ týr. Bi lim sel sos ya liz min ku ru cu la rý Marks ve En - gels te o rik ça lýþ ma la rý ný bu nu çö züm le me ye a yýr mýþ týr. Mark sist di ya lek tik, top lum la rýn ge çi ci yö nü nü or ta ya ko yar. Ka pi ta list ü re tim bi çi mi, top lum sal ü re ti min tek ve son bi çi mi de ðil dir. Ka pi ta list ü re tim bi çi mi ye ri ni, ken di ge - liþ me si nin zo run lu bir so nu cu o la rak, top lum sal ü re ti min da - ha yük sek bir bi çi mi o lan ko mü nist ü re tim bi çi mi ne terk e - der. Ka pi ta list ü re tim, ka pi ta list bi ri kim ve mer ke zi leþ me, na sýl ön ce ü re ti ci yi, son ra kü çük ka pi ta lis ti ye rin den e der, in kar e der se, bir do ða ya sa sý nýn ka çý nýl maz zo run lu lu ðuy la, ken di in ka rý ný da ya ra týr. Bu, in ka rýn in ka rý dýr. Ko mü nist top lum bi çi mi, ka pi ta list top lum bi çi mi nin in ka rý dýr. Ta rih sel bir top lum bi çi mi o la rak es ki top lum ken di in - ka rý na doð ru i ler ler. Bu i ler le me, ka pi ta list sý ný fýn el de ol ma - ya rak ve san ki ken di si ne dý þar dan da ya tý lan bir zo run lu luk gi bi ge lir. Ü re ti min mer ke zi leþ me si ve e me ðin top lum sal ka - rak te ri nin ge liþ me si bir zo run lu luk o lur. Bu ge liþ me o nok - ta ya u la þýr ki, en so nun da, ü re tim a raç la rý nýn top lum sal mül - ki ye ti ka çý nýl maz bir zo run lu luk o lur. Ýn san lar, bu ta rih sel zo run lu lu ðun et ki siy le ha re ke te ge - çi yor lar. Ko mü nist prog ram, es ki top lu mun ka çý nýl maz çö zü lü þü -

4 Mücadele Birliði Baþyazý 4 nü te o rik o la rak or ta ya koy ma dan, ken di ka çý nýl maz za fe ri - ni na sýl or ta ya ko ya bi lir. Pro le tar ya nýn ilk ko mü nist prog ra mý o lan, Marks ve En gels ta ra fýn dan ya zý - lan Ko mü nist Ma ni fes to, ka pi - ta list mül ki ye tin ka çý nýl maz çö - zü lü þü nü i lan et miþ tir. Ko mü - nist Ma ni fes to da i fa de e di len dev rim ci gö rüþ ler, es ki top - lum sal i liþ ki le rin çö zü lü þü nü or ta ya ko yan gö rüþ ler den baþ ka bir þey de ðil dir. Bur ju va ü re tim i liþ ki le ri - nin çö zü lü þü de rin leþ ti. Es ki ü re tim i liþ ki le ri nin çö zü lüp, da ðýl ma sý ný sað la yan bu top lu mun uz laþ maz iç çe - liþ ki le ri ta rih sel o la rak ge li - þe rek ol gun laþ tý. Es ki top - lu mun çö zül me si ve ko mü - nist top lu mun ta rih sel o la rak o nun ye ri ni al ma sý zo run lu ol muþ tur. Ko mü nist top lu - mun es ki top lu mun ye ri ni al ma sý bir ta rih sel sü reç tir. Bu sü re ci baþ la tan tüm ta ri hi ko þul - lar de rin le þi yor. Ko mü nist ha re - ket bu te mel den yo la çý ký yor. Ko mü nist par ti yal nýz ca, es ki top lu mun çö zü lü þü nü ve ko mü - nist top lu mun zo run lu o la rak o - nun ye ri ni a la ca ðý ný a çýk la mak la ye ti ne mez. E ðer, ta rih ken di li - ðin den bir bi ri ni iz le ye cek se, o za man, o lay la rýn hiç bir et ki si ol - maz dý. A ma ta rih böy le ge liþ mi - yor. O lay lar ta ri hi gi diþ ü ze rin de et ki de bu lu nur. Ko mü nist par ti si de, ta ri hi yal nýz ca a çýk la mak la ye tin mez, o nun gi di þi ne et ki de bu lun mak i çin mü ca de le e der. Kö le ci top lum dan bu ya na, ta rih sý nýf mü ca de le le ri ta ri hi dir. Bir sý nýf lý top lum o lan ka pi ta list top lum ta ri hi de, bu top lu mun uz laþ maz i ki te mel sý ný fý o lan pro le tar ya i le bur ju va zi nin sý nýf Kö le ci top lum dan bu ya na, ta rih sý nýf mü ca de le le ri ta ri hi dir. Bir sý nýf lý top lum o lan ka pi ta list top lum ta ri hi de, bu top lu mun uz laþ maz i ki te mel sý ný fý o lan pro le tar ya i le bur ju va zi nin sý nýf mü ca de le si ta ri hi dir. Bu ta ri hi mü ca de le de, en so nun da pro le tar ya e ge men sý nýf o la cak týr. Pro le tar ya bu e ge men li ðe da ya na rak sý nýf la rý or ta dan kal dý ra cak týr. Bu nok ta da, pro le tar ya nýn ka çý nýl maz za fe ri ni a çýk la mak la ye ti ni le mez. Bu za fe ri el de et mek i çin, þim di ye ka dar ol du ðu gi bi dev rim ci bir mü ca de le ve ril me li. mü ca de le si ta ri hi dir. Bu ta ri hi mü ca de le de, en so nun da pro - le tar ya e ge men sý nýf o la cak týr. Pro le - tar ya bu e ge men li ðe da ya na rak sý nýf - la rý or ta dan kal dý ra cak týr. Bu nok ta da, pro le tar ya nýn ka çý nýl - maz za fe ri ni a çýk la mak la ye ti ni le mez. Bu za fe ri el de et mek i çin, þim - di ye ka dar ol du ðu gi bi dev rim ci bir mü ca de le ve ril - me li. Es ki top lu ma son ve - re cek ve ye ni top lu ma ge - çi þi sað la ya cak o lan ko mü nist dev rim, in san lýk ta ri hi nin en de ri ne gi den bir dev ri mi o - la rak, et kin bir dev rim dir. Pro le tar ya böy le si ne bir top - lum sal dev rim ol ma dan, sý - nýf sýz top lum he de fi ne u la þa - maz. Bun dan ön ce, bu dev ri - min na sýl ha zýr la na ca ðý ö - nem li dir. Her dev rim, bel li so mut ta ri hi ko þul lar da ya - pý lýr. Bu nun i çin her ta ri hi ko - þul so mut o la rak e le a lýn ma lý. E - ko no mik-top lum sal ge liþ me ye bað lý o la rak sý nýf mü ca de le si nin ve ril di ði ko þul lar da de ði þir. Dev - ri me ken di de ði þen so mut ko þul - la rýn da ha zýr la nýl ma lý. Ka pi ta liz min ta rih sel o la rak bir çö zül me i çin de ol du ðu nu ve bu çö zül me nin gü nü müz de sýç ra - ma lý bir ö zel lik ka zan dý ðý ný bi li - yo ruz. Ya ni bu gün kü ta ri hi ko - þul lar bir ko mü nist dev ri min o la - nak la rý ný so nu na ka dar ge liþ tir - miþ tir. Ýn san lar ge niþ kit le ler ha - lin de, ken di le ri ne ye ni bir ya þam kur mak i çin ha re ke te geç miþ tir. Ta ri hi ko þul la rýn böy le si ne ol gun laþ tý ðý, in san la rýn ye ni bir top lum i çin ha re ke te geç ti ði bu a - þa ma da ko mü nist par ti, prog ra - mý ný ha ya ta ge çir mek i çin en et - kin ko num da ol ma lý dýr. C. DAÐLI

5 Mücadele Birliði 5 VE NE ZU EL LA E MEK ÇÝ LE RÝ Kesintisiz Bir Biçimde Devrimleri Sürdürmelidir 11 Ni san da Ve ne zu el la dev let baþ ka ný na kar þý ser ma ye sý - ný fý, or du nun üst yö ne ti mi ve ABD ta ra fýn dan tez gah la nan o yu - nun son per de si de ni le rek, bir dar be ger çek leþ ti ril di. Böy le ce em per ya list ler ve yer li iþ bir lik çi le ri, ken di çý kar la rý na kar þý po - li ti ka yü rü tüp, halk çý po li ti ka lar uy gu la yan Hu go Cha vez i yö - ne tim den u zak laþ tý ra rak ye ri ne, pat ron la rýn pat ro nu ün van lý, ser ma ye sý ný fý nýn tem sil ci si ni dev let baþ kan lý ðý na ge tir di ler. Cha vez in ser ma ye sý ný fý nýn çý kar la rý ný göz ar dý e den po li ti ka - la rý ye ri ne ye ni baþ ka nýn em per ya lizm ve yer li iþ bir lik çi le ri nin çý kar la rý ný da ha i yi sa vu na ca ðý a þi ar dý. Bir yan dan da em per ya - liz min çý kar la rý na ço mak so kan la ra i yi bir ders ver mek ni ye tin - dey di ler. Her a ðýz la rý ný aç týk la rýn da de mok ra si di yen em per ya - list ler bu dar be yi ca ný gö nül den al kýþ la mak tan ge ri kal ma dý lar. Baþ ta ABD, ye ni yö ne ti mi he men ta ný dý. Böy le ce bur ju va de - mok ra si si nin, ser ma ye sý ný fý nýn sö mü rü sü nü de vam et ti re bil - me si nin bir ga ran ti si ol du ðu nu, e ðer ser ma ye sý ný fý nýn ö nün de bir en gel o luþ tu ru yor sa ya da pü rüz ler çý ka rý yor sa gö nül ra hat - lý ðýy la ra fa kal dý rý la ca ðý ný bir kez da ha gör müþ ol duk. Ser ma - ye nin de mok ra si de ðil, e ge men lik is te ði bir kez da ha ka nýt lan - dý. Cha vez 98 yý lýn da hü kü me te gel di ðin de po li tik ik ti da rý be - lir le yen den ge le ri de ðiþ tir me ye ça lýþ tý. A na ya sal yol dan yö nel - di ði bu de ði þim i çin ön ce lik le a na ya sa yý de ðiþ tir di. Or du, ö - nem li ba kan lýk lar, dev le tin en ö nem li ve et ki li e ko no mik iþ let - me le ri ken di kont ro lü dý þýn day dý. Ser ma ye sý ný fýy la i çi çe geç - miþ bü rok ra si yi ve sen di ka yö ne ti ci le ri ni kar þý sýn da bul du. Bun la ra kar þýn yi ne de se çim ler de ver miþ ol du ðu söz le ri ger - çek leþ tir mek i çin uð raþ ver di. Ön ce lik le yok sul hal kýn ve kü çük mülk sa hip le ri nin ya þa mý ný dü zel te cek a dým lar at tý. Dün ya nýn en bü yük pet rol þir ke ti o lan Pdu sa nýn ba þý na ken di si ne ya kýn i - sim le ri ge tir di. Bu þir ket ay ný za man da ABD nin pet rol ih ti ya - cý nýn %15 ini kar þý la mak ta. A na ya sa ya ek le nen bir mad de i le bu þir ke tin ve ül ke pet rol le ri nin ö zel leþ ti ril me si ni im kan sýz ha - le ge tir di. Bu þir ket ten ge len ge lir le e ði tim ve sað lýk a la nýn da bü yük iþ ler ba þar dý. Kü çük ü re ti ci le re ve yok sul la ra kre di ler sað la yýp sý nýr lý da ol sa top rak re form la rý na yö nel di. E kil me yen ve rim li top rak lar dan ver gi a lýn ma sý uy gu la ma sý ný baþ lat tý. Bu uy gu la dý ðý po li ti ka lar la ser ma ye sý ný fý nýn þim þek le ri ni ü ze ri ne çek me ye yet ti. Kü ba i le dost lu ðu i ler let me si, e ði tim ve sað lýk a - lan la rýn da ya pý lan yar dým laþ ma lar, ABD nin am bar go su na rað - men Kü ba ya u cuz pet rol ver me si, Kü ba hal kýy la da ya nýþ ma ya git me si nin ya ný sý ra O PEC in ko ta la rý na har fi yen u ya rak O - PEC i ABD nin gü dü mün den çý kar ta cak a dým lar at ma sý, I rak ve Ý ran zi ya ret le ri, IMF-DB nin ül ke den ko vul ma sý, Plan Ko - lom bi ya ya des tek ver me me si ve ABD u çak la rý na ha va sa ha sý - ný ka pat ma sý söz de te rör le mü ca de le ye des tek ver me ye rek ABD yi e leþ tir me si ABD nin ve em per ya list þim þek le ri ni de ü - ze ri ne çek mek i çin ye ter li ol du. Çý kar la rý bo zu lan ABD ve yer li iþ bir lik çi le ri Pen ta gon da ya pý lan top lan tý lar la Cha vez in i pi ni çe ke cek o lan dar be nin plan la rý ný yap tý lar. Cha vez in Pdu sa nýn ba þýn da ki yö ne ti ci le ri gö rev den al ma sýy la ser ma ye sý ný fýy la i çi çe geç miþ o lan sen di - ka yö ne ti ci le ri ge nel grev ka ra rý al dý lar. A ma i ki kez ka tý lý mýn çok az o la ca ðý en di þe siy le bu ge nel grev ka ra rý ný er te le mek zo - run da kal dý lar. Son ge nel grev de i se e mek çi le rin, iþ çi le rin ka tý - lý mýn dan da ha zi ya de ka pi ta list le rin iþ yer le ri aç ma ma la rýy la ger çek leþ ti. Yi ne de ka tý lým ol duk ça dü þük dü zey de kal dý. Cha - vez kar þýt la rý nýn o luþ tur du ðu kor tej ler gü zer gah la rýn dan sa pa - rak, baþ kan lýk sa ra yý nýn ö nün de gös te ri yap mak ta o lan Cha vez yan lý la rý nýn ü ze ri ne yö nel di ler. Çev re ev ler de ve ça tý lar da mev - zi len miþ kes kin ni þan cý la rýn a teþ aç ma sý so nu cun da 13 ki þi öl - dü. Bu ö len 13 ki þi de Cha vez yan lý la rýy dý. Bu nu fýr sat bi len ge - ne ral ler ve ser ma ye sý ný fý ger çek leþ tir dik le ri bir dar be i le Cha - vez i tu tuk la yýp as ke ri kýþ la ya gö tür dü ler. Ye ni dev let baþ ka ný o la rak da pat ron la rýn pat ro nu la kap lý ser ma ye sý ný fý nýn tem - sil ci si ni ge tir di ler. Em per ya liz min des te ði ni de ar dý na a lan ye ni yö ne tim ve dar be nin a kýl ho ca sý ABD, ken di le rin den o den li e - min di ler ki, en kri tik yer ler de gö rev ya pan bir lik le ri bi le de ðiþ - tir me di ler. Her þe yi e mir ko mu ta zin ci ri i çin de kont rol e de bi le - cek le ri ni dü þün dü ler. ABD nin ve ser ma ye sý ný fý nýn dar be nin son per de ol du ðu nu dü þü nür ler ken, bu dar be nin as lýn da o yu nun ilk per de si ol du ðu, a sýl ak tör le rin i se e mek çi le rin, yok sul la rýn ol du ðu so kak lar e zi len yý ðýn lar la do lun ca an la þýl dý. Çok ký sa sü re de so kak la ra dö kü len Cha vez yan lý la rý ön ce ma hal le ler de ha re ke te geç ti ler. Cha vez hü kü me te gel di ðin de ser ma ye sý ný fý ve te kel ler le i çi çe geç miþ o lan bü rok ra siy le ça - týþ ma sýn da ken di si ne des tek o la rak, yok sul la rý, e mek çi ma hal le ko mi te le rin de ör güt le me ye yö nel miþ ti. Böy le ce en te pe de ki po - li tik i liþ ki le ri ni, en ta ban da ki ma hal le ko mi te le riy le güç len dir - me yo lu na git ti. Dar be nin he men ar dýn dan ge li þen o lay lar da da bu nun fay da sý ný gör dü. Bur ju va ba sýn da Cha vez e kar þý ya pý lan ya lan ha ber le re rað men, halk bun la ra i nan ma dý, ha re ke te ge çe - rek so kak la ra dö kül dü. Ön ce ma hal le ler de, son ra da tüm baþ - ken te ya yýl dý lar. Ý ki gün gi bi ký sa bir sü re de bü yük bir güç ka - za nan hal kýn kar þý sý na, bur ju va zi ik ti da rý ný ko ru ya bil me nin son ko zu o la rak or du yu çý kar dý. Dar be ci ler de ken di iç le rin de yal - pa la ma ya baþ la dý lar. Par la men to nun fes e dil me si ü ze ri ne çý kan tar týþ ma lar, dar be ci le rin ken di iç le rin de ki an laþ maz lýk la rý su yü zü ne çý ka rýr ken, alt tan e mek çi le rin bas ký sýy la or du da da e mir ko mu ta zin ci ri kop tu. Or du bir lik le ri hal kýn ya ný na geç ti. Böy - le ce e mek çi ler baþ kan lýk sa ra yý ný ve dev let te le viz yo nu nu e le ge çir di ler. Hal kýn ey lem le ri so nu cun da dar be ye ka rý þan lar, ba -

6 Mücadele Birliði 6 kan lar, bü rok rat lar, as ker ler tu tuk lan dý. Ki mi si baþ kan lýk sa - ra yý nýn giz li tü nel le - rin den kaç tý. Böy le ce ser ma ye sý ný fý po li tik ik ti dar mev zi le ri ni kay bet miþ ol du. Baþ - ken te Cha vez yan lý - la rý, alt ka de me de ki su bay lar, yö ne ti min - de ki or du bir lik le ri ve halk ha kim ol du. Bur ju va zi nin du ru mu i se a cý na sý bir hal de gel di. Tüm ik ti dar o la nak la rýn dan, zýrh la - rýn dan ve da ya nak la rýn dan yok sun kal dý. Cha vez i se tu tuk lan - dý ðý kýþ la dan çý ka rak tek rar dev let baþ kan lý ðý na ge ri gel di. O yu nun bi rin ci per de sin de ki bu ge liþ me ler den son ra i kin ci per de bu gün ve ge le cek te ya þa na cak la rýn, dev ri min iz le ye ce ði ro ta nýn sey ri ni be lir le ye cek. Cha vez kol tu ða gel di ðin de ilk a çýk la ma sý bu bir de mok ra - tik dev rim dir ol du. Hal kýn ey le mi so nu cun da pat ron lar hü kü - me ti, on la ra bað lý üst dü zey or du tem sil ci le ri, üst dü zey bü rok - rat lar, ik ti dar blo kun dan kop tu lar. On la rýn ye ri ne ik ti dar so kak ey lem li lik le riy le en o to ri ter a raç la rýn e ge men li ði ni ku ran iþ çi sý ný fý, yok sul lar, e mek çi ler ve kü çük mülk sa hi bi su bay la rýn e - li ne geç ti. Ýk ti dar de ði þi mi nin ku rum sal bir ya pý sý ol ma sa da, ik ti dar ar týk el de ðiþ tir miþ ol du ðun dan, ser ma ye güç le ri hiç bir e ge men lik ay gý týy la so kak ta ki e mek çi le rin is te dik le ri ni al ma la - rý na en gel o la mý yor. Dev let te le viz yo nu, baþ kan lýk sa ra yý, ö - nem li ba kan lýk lar, hal kýn is te di ði gi bi kul la nýp, is te dik le ri ni di - le ge tir di ði me kan lar ol du. A yak lan ma sü re cin de ser ma ye güç - le ri bu nu en gel le ye me di ler. Þim di lik e mek çi le rin e lin de ki bu hak lar ku rum sal bir ya pý ya ka vu þa ma dý da ha. Bun lar e mek - çi le rin fi i len kul lan dý ðý hak lar. Bun la rýn bir ku rum sal ya pý ya ka vu þa bil me si i çin de mok ra tik dev ri min i ler le me si, kap sa mý nýn ge niþ le me si ve ke sin ti siz bir ka rak ter ka zan ma sý na bað lý. Cha vez in bu de mok ra tik dev ri mi i le ri ye doð ru ta þý yýp ta - þý ma ya ca ðý i se i le ri de ya pa cak la rý na bað lý. De mok ra tik dev ri mi e sas o la rak i le ri ta þý ya cak o lan dev rim ci le rin ve ko mü nist le rin du ru mu i se þöy le: Dev rim ci ler Kü ba Dev ri mi nden son ra bun - dan et ki len di ler ve yýl la rý a ra sýn da kýr lar da si lah lý mü - ca de le ye gi riþ ti ler. Bu si lah lý mü ca de le nin so nu cun da 70 lerde bur ju va zi ye kar þý a ðýr bir ye nil gi ye uð ra dý lar. Ve ne zu el la Ko - mü nist Par ti si i se 60 lý yýl lar da or ta ya çý kan bu si lah lý mü ca de - le ye a de ta düþ man ol muþ, Cast ro cu ge ril la la rý em per ya list a jan o la rak gö rü yor du. Bu kö tü mi ra sý Ve ne zu el la Ko mü nist Par ti - si nin e li ne ya pýþ mýþ du rum da. E sas o la rak de mok ra tik dev ri mi ke sin ti siz o la rak top lum sal bir dev ri me dö nüþ tü re cek dev rim ci - le rin ve ko mü nist le rin güç süz lü ðü Ve ne zu el la nýn ek si si ni o luþ - tu ru yor. Ö te yan dan ya ný ba þýn da Kü ba nýn var lý ðý ve mo ral des te ði dar be nin ilk a nýn dan i ti ba ren a çýk la ma ve tu tum la rýy la Cast ro nun Ve ne zu el la hal ký ný ve e mek çi le ri ni des tek le me si, Ve ne zu el la e mek çi le ri nin ö nün de Kü ba nýn sos ya list ka za ným - la rý nýn ol ma sý bu dev - ri min i le ri yön le ri. Ko mü nist le rin ve dev rim ci le rin güç süz - lü ðü Cha vez in bir di zi ek sik li ðin de ken di si ni gös te ri yor. Hal kýn ve e mek çi le rin fi i li ka za - ným la rý ný ka lý cý ha le ge ti re cek a dým la rý at - ma ma sý, baþ kan lý ða ge ri ge lir gel mez a cil ön lem ler a la cak bir dev rim hü kü me ti nin ku rul ma ma sý. Dar be ye ka rý þan or du bir lik le ri nin hýz la si lah sýz - lan dý rýl ma ma sý, dar be ye ka rý þan iþ a dam la rý nýn ban ka la rý na, fab ri ka la rý na, top rak la rý na el ko ya ma ma sý ken di si ni des tek le - mek i çin so kak la ra dö kü len ve bu dev ri min e sas ak tö rü o lan hal kýn ve e mek çi le rin fi i li ka za ným la rý ný ko ru yup ku rum sal laþ - tý ra bil me si i çin si lah lan dý ra ma ma sý ve bu ko nu lar da a yak sü rü - me si, ser ma ye sý ný fý na za man ka zan dýr mak ta. Cha vez in em - per ya list te kel le re ve ser ma ye sý ný fý na uz laþ ma çað rý sý yap ma sý i se ser ma ye sý ný fý nýn ye ni den ken di si ne gü ven duy ma sý na ve bir da ha ki mü ca de le i çin al týn de ðe rin de za man ka zan dýr mak ta. Cha vez e kar þý bu kez çok da ha kan lý ve a cý ma sýz o la cak tez - gah lar i çin ze min ha zýr la mak ta. Yi ne de em per ya list ler ve iþ bir - lik çi ser ma ye sý ný fý nýn Ve ne zu el la da iþ le ri zor. El le rin de zor a - raç la rý na sa hip ol ma dan ha re ke te ge çen, bu ha re ke tiy le or du nun e mir ko mu ta zin ci ri ni par ça la yýp ö nem li bir bö lü mü nü ya ný na çe ken Ve ne zu el la e mek çi le ri bu ka za ným la rý ný yi tir me mek i çin el le ri ne si lah la rý ný a la cak lar dýr. Bu de mok ra tik dev ri min, top - lum sal bir dev ri me dö nüþ me si i çin ge rek li ko þul lar ye te rin ce ol - gun laþ mýþ týr. Em per ya list-ka pi ta list sis te min bu na lý mý ve i çi ne gir di ði sýç ra ma lý çö küþ bu kez ken di ni La tin ler de gös ter di. ABD nin ve em per ya liz min he ge mon ya sý yer le bir ol mak ta. Fi lis tin in yi ðit hal ký nýn si lah lý in ti fa da sýy la ilk dar be si ni o lan bu he ge - mon ya, Ve ne zu el la e mek çi le ri nin ABD nin ve ser ma ye sý ný fý - nýn te ke ri ne ço mak so ka rak ye ni bir bo yut ek le mek te. Ar jan tin den Mek si ka ya ka dar tüm La tin A me ri ka e mek - çi le ri nin ve ser ma ye sý ný fý nýn gö zü Ve ne zu el la e mek çi le ri nin ü - ze rin de. On la rýn kay bet me si de mek, ABD nin ve ser ma ye sý ný - fý nýn halk lar ve e mek çi ler ü ze rin de ki bas ký sý ný da ha da art týr - ma sý de mek, Ve ne zu el la e mek çi le ri nin top lum sal dev rim yö - nün de a ta cak la rý a dým i se baþ ta Ar jan tin e mek çi le ri ol mak ü ze - re Ko lom bi ya, Bo liv ya, Ek va tor, Bre zil ya, Mek si ka ve di ðer La tin ül ke le ri ni te tik le ye cek ve La tin A me ri ka dev rim le ri ni a - teþ le ye rek tüm bu ül ke e mek çi le ri ne ce sa ret, güç ve mo ral ve - re cek tir. Em per ya list-ka pi ta list dün ya nýn sýç ra ma lý çö kü þün de ve i - çin de bu lun du ðu muz ye ni ev re de ký sa ta rih her yö nüy le bu çö - kü þü hýz lan dý rýp top lum sal dev rim le re hýz ver mek te. Bu nu dur - dur ma ya ne em per ya list le rin, ne de ser ma ye sý ný fý nýn gü cü ye - te cek tir.

7 Mücadele Birliði 7 Fi lis tin de en kan lý, en a çýk he sap laþ ma a þa ma sý na ge len dev - ri mi, bü tün yön le riy le in ce le mek, ders ler çý kart mak, bi zim dev ri mi miz a çý sýn dan da ö nem li gö rü nü yor. Fi lis tin de ya þa - nan a cý nýn-dra mýn res mi ni be tim le mek yet mi yor. Bü tün dün - ya nýn a de ta gö zü ö nün de ce re yan e den her þey, e zi len halk lar ve em per ya list-ka pi ta list sis te min po li tik zo ru al týn da in le yen her e mek çi i çin, ye te rin ce ta ný dýk man za ra lar i çe ri yor za ten. Ay ný tank ses le riy le de fa lar ca u yan dý lar, u çak la rýn gü rül tü sü - nü, a ðýr iþ ma ki na la rý nýn yýk tý ðý ev le ri, tank mer mi siy le pat la - yan du var la rý, Ce za yir den Vi et nam a, tüm dün ya halk la rý de - fa lar ca gör dü ler. Þa i rin de di ði gi bi; Da mar la rýn da mar la rý ma bað lý ya ra la rým dan / Çün kü öl dü rül mek is te nen be nim de se - vin cim dir. Beþ ký ta da bir den ha re ke te ge çen mil yon lar ca e - mek çi, sýrt la rýn da pat la yan to pun, gaz bom ba la rý nýn, kur þun - la rýn aç tý ðý ya ra lar la bað lan dýk la rý Fi lis tin hal ký na, Yal nýz De ðil sin! di ye hay ký rý yor lar. Yal nýz de ðil sin Fi lis tin, bi zim de dev ri mi miz var. Ve düþ ma ný ný, düþ man la rý mý zý i yi bi li yo - ruz, di yor e mek çi ler, sa de ce a cý lar yü zün den ha re ke te ge çe cek ka dar bi linç ten yok sun de ði liz ve biz, bi li yo ruz si ya si ger çek - le ri. Fi lis tin top rak la rý na gö mü le cek o lan, Ýs ra il in si yo nist dev le tiy le be ra ber, em per ya lizm o la cak. Mil yon la rýn her gün yap týk la rý ey lem ler de, bu ger çek le ri na sýl a çýk, net bi çim de kav ra dýk la rý ný gö re bi li riz. Ül ke le ri miz dev ri mi a çý sýn dan Fi lis tin de ya þa nan bü yük o - lay la rý in ce le me nin a pay rý bir ö ne mi var. He men ya ný ba þý - mýz da bir hal kýn, dün ya nýn en ge liþ miþ si lah la rýy la yü zer yü - zer kat le dil me si, Or ta do ðu nun tüm ül ke le rin de ol du ðu gi bi, ül ke miz de de an ti-em per ya list öf ke yi ha re ke te ge çir di. Ýþ çi sý - ný fý, bu ha re ket te yo ðun o la rak, kit le sel o la rak bu lu nu yor. Pro - le tar ya en ter nas yo na list e ði tim den ge çi yor. E mek çi ler, bü tün i ki yüz lü lük le ri ne rað men, ser ma ye cep he si nin Ýs ra il i ve ABD yi des tek le di ði ni bi li yor. Bu ne den le öf ke an ti-em per ya - list sý nýr lar dý þý na ta þa rak, doð ru dan ken di e ge men le ri ne kar þý yö ne li yor. Bur ju va sen di ka lar ve re for mist par ti ler, her za man ol du ðu gi - bi, bu ra da da iþ çi sý ný fý nýn bi lin ci ni bu lan dýr ma da ken di rol le - ri ni so nu na ka dar oy nu yor lar. E mek çi le rin ken di e ge men le ri - ne yö ne len öf ke si ni Tank i ha le si ip tal e dil sin! sý nýr la rý na çek me ye ça ba lý yor lar. San ki Ýs ra il i le Tür ki ye a ra sýn da ki tek bað lan tý bu tank i ha le si i miþ gi bi. Ve san ki tank i ha le si ip tal e - dil di ðin de Türk ser ma ye güç le ri nin Ýs ra il e o lan des te ði ta ma - men or ta dan kal ka cak mýþ gi bi. Ser ma ye güç le ri de bir sü re dir kar þý sal dý rý ya geç miþ du rum da. Yüz yýl ön ce si nin def ter le ri a - çý lý yor. A rap u lu su nun Os man lý ya kar þý ba ðým sýz lýk sa va þý ver me si ni i ha net o la rak ni te le yip, bu gün Fi lis tin in bu i ha - ne tin be de li ni ö de di ði ni söy le ye cek ka dar al ça la bi li yor lar. Pe - ki a ma, ne re den çýk tý Türk ser ma ye si nin bu A rap düþ man lý ðý ve Ýs ra il se ver li ði. Fi lis tin hal ký na kar þý bü yü tü len bur ju va ki - ni i le tank i ha le si a ra sýn da ki güç lü bað lan tý yý or ta ya koy maz - sak, re for miz min iþ çi ler ü ze rin de ki bi linç ka rar tý cý et ki si ne ye te rin ce kar þý lýk ver me miþ o lu ruz. Ser ma ye güç le ri nin Ýs ra il se ver li ði ve Fi lis tin hal ký nýn en a cý - ma sýz kat li am la rý ya þa dý ðý bir an da bur ju va ki ni ni kus ma sý, te - sa düf de ðil. Bu nu, te kel ci ba sýn da ki bir ta kým Ýs ra il bað lan tý - sýy la il gi li ol du ðu nu dü þü nen ler, fo toð ra fýn yal nýz ca kü çük ve bu yüz den de ya nýl tý cý bir yü zü nü gö re bi li yor lar. Ser ma ye nin Fi lis tin hal ký na kus tu ðu sý nýf ki ni, Fi lis tin de ya þa nan la rýn u - lu sal kur tu luþ sý nýr la rý ný aþ ma sý ve top lum sal dev ri me yö nel - me si ne de niy le dir. Fi lis tin top lum sal dev ri mi, böl ge de si yo - nist dev le tin var lý ðý ný teh dit e di yor. Or ta do ðu da sý nýf den ge - le ri öy le bir nok ta ya u laþ tý ki, Ýs ra il i le Tür ki ye a de ta ka der or - ta ðý du ru mu na gel di ler. Bu i ki dev let, var lýk la rý ný ko ru ya bil - Ül ke le ri miz dev ri mi a çý sýn dan Fi lis tin de ya þa nan bü yük o lay la rý in ce le me nin a pay rý bir ö ne mi var. He men ya ný ba þý mýz da bir hal kýn, dün ya nýn en ge liþ miþ si lah la rýy la yü zer yü zer kat le dil me si, Or ta do ðu nun tüm ül ke le rin de ol du ðu gi bi, ül ke miz de de an ti-em per ya list öf ke yi ha re ke te ge çir di. Ýþ çi sý ný fý, bu ha re ket te yo ðun o la rak, kit le sel o la rak bu lu nu yor. Pro le tar ya en ter nas yo na list e ði tim den ge çi yor. E mek çi ler, bü tün i ki yüz lü lük le ri ne rað men, ser ma ye cep he si nin Ýs ra il i ve ABD yi des tek le di ði ni bi li yor. Bu ne den le öf ke an ti-em per ya list sý nýr lar dý þý na ta þa rak, doð ru dan ken di e ge men le ri ne kar þý yö ne li yor.

8 Mücadele Birliði 8 me nin yo lu nun sý ký bir stra te jik iþ bir li ðin den geç ti ði ni bi li yor - lar. Fi lis tin Dev ri mi si yo nist dev le tin var lý ðý ný teh dit et tik çe, bu iþ bir li ði de güç le ni yor. Tek rar la mak ta fay da var. Ýs ra il-tür ki ye a ra sýn da ki stra te jik iþ - bir li ði tank i ha le si i le sý nýr lý de ðil. Bu gün GAP böl ge sin de Ýs - ra il dev le ti nin sa týn al dý ðý çok ge niþ a ra zi ler var. Bu böl ge ler - den Ýs ra il; Su ri ye, I rak ve Ý ran ý din li yor. Bü tün tel siz ko nuþ - ma la rý, her tür ha re ket li li ði tes pit e de bi le cek tek no lo ji ye sa hip o lan te sis ler, Tür ki ye nin de çok i þi ne ya rý yor. Ge çen haf ta lar - da C. Ba yýk ý Ý ran dan is ter ken, is tih ba rat bi rim le ri nin Ý ran a sun du ðu dos ya, bu din le me fa a li ye ti nin so nuç la rý ný i çe ri yor - du. Ýs ra il in tek no lo ji im kan la rýy la Tür ki ye, sý nýr la rý dý þýn da kaç ta ne tel siz bu lun du ðu nu, bu ra lar dan han gi ko nuþ ma la rýn ya pýl dý ðý ný, as ke ri güç le rin top lan tý la rý ný ve yer de ði þik lik le ri - ni bi li yor. 21 Mart gü nü, sý nýr la rýn dý þýn da, dað lar da ya ký lan New roz a teþ le ri nin ü ze ri ne u çak lar dan a tý lan bom ba lar la 25 sa vaþ çý öl müþ tü. Ýs ra il in sun du ðu tek nik im kan la rý Tür ki ye so nu na ka dar kul la ný yor. Tank i ha le si nin so nuç la nýp Ýs ra il e ve ril me si, bu ne den ler den ö tü rü, ba sit bir se çim de ðil dir. Ar ka sýn da, i ki ül ke nin top lum - sal dev rim ler kar þý sýn da ki ka der or tak lý ðý ya tý yor. Fi lis tin hal - ký nýn dev rim ci a tý lým la rý kar þý sýn da deh þe te dü þen ve si yo nist dev le tin uy gu la dý ðý kat li am la rý ið renç bir sý nýf ki niy le al kýþ la - mak tan çe kin me yen Er tuð rul Öz kök, 3 Ni san 2002 ta rih li ya - zý sýn da, tank i ha le sin de han gi kay gý nýn ön pla na çýk tý ðý ný yaz - ma dan e de mi yor: Ay rý ca Tür ki ye nin Ýs ra il ko nu sun da bu ka dar ýs rar lý ol ma sý nýn çok ger çek çi bir ne de ni var... Bu tür si lah pro je le ri ni A me ri ka, Al man ya ve ya baþ ka bir ül ke ye ver - di ði niz za man bir sü rü po li tik en gel or ta ya çý ký yor. Bu si la hý Gü ney do ðu da Kýb rýs ta kul la na maz sý nýz gi bi þart lar ö ne sü - rü yor lar. Öz kök doð ru yu söy ler ken bi le, i çi ne ya lan kat - mak tan ka çý na mý yor. Tank i ha le si nin Ýs ra il e ve ril me si i çin ABD nin ö zel lik le ýs rar cý ol du ðu nu bil me yen yok. Ko nu nun bu ya ný ö nem li de ðil. Ö nem li o lan þu: Bu a çýk la may la tank i ha le sin de e sas kay gý nýn, he - de fin ne ol du ðu or ta ya ko nu - yor. Bu tank lar, iç sa va þýn, ö - zel lik le kent le ri et ki le ye cek bir iç sa va þýn vu ru cu gü cü ha - li ne ge ti ri li yor. As ker ler bu tank la ra a ci len ih ti yaç la rý ol - du ðu nu bil dir miþ ler. Ýh ti ya cý a cil ký lan iþ te bu iç sa vaþ týr. Ko nu nun as ke ri-tek nik yö nü - nü in ce le di ði miz de, me se le da ha i yi an la þý la cak týr. Tank la rýn iç sa vaþ lar da kul la - nýl ma sý ye ni de ðil. Ö zel lik le I I. Em per ya list Pay la þým Sa - va þý nda ge niþ kul la ným a la ný bu lan tank lar, pi ya de le rin iþ gal e di len top rak lar da ko lay ca, gü ven li ce i ler le me si ni sað la dý lar. Tank lar, pi ya de le rin ö nün den gi di yor ve on la ra yol a çý yor du. An cak sa va þýn yük selt ti ði dev rim ler de ay ný tank lar, bu kez, baþ kal dý ran kit le le ri sin dir mek i çin kul la nýl dý. Var þo va da a - yak la nan ko mü nist ler ve mil li yet çi ler, Na zi tank la rý nýn a te þiy - Tank i ha le si nin Ýs ra il e ve ril me si i çin ABD nin ö zel lik le ýs rar cý ol du ðu nu bil me yen yok. Ko nu nun bu ya ný ö nem li de ðil. Ö nem li o lan þu: Bu a çýk la may la tank i ha le sin de e sas kay gý nýn, he de fin ne ol du ðu or ta ya ko nu yor. Bu tank lar, iç sa va þýn, ö zel lik le kent le ri et ki le ye cek bir iç sa va þýn vu ru cu gü cü ha li ne ge ti ri li yor. As ker ler bu tank la ra a ci len ih ti yaç la rý ol du ðu nu bil dir miþ ler. Ýh ti ya cý a cil ký lan iþ te bu iç sa vaþ týr. Ko nu nun as ke ri-tek nik yö nü nü in ce le di ði miz de, me se le da ha i yi an la þý la cak týr. le bas tý rýl dý. O za man, ken tin a ra so kak la rý na gi re me yen tank bir lik le ri çe pe çev re sar dý ðý ma hal le le ri tank a tý þýy la yer le bir et ti. Na zi ler, Ký zýl Or du nun ö nün den ka ça rak Var þo va yý terk et ti ðin de, ge ri de tank mer mi le riy le yer le bir ol muþ ko ca bir kent ve bin ler ce ö lü bý rak tý lar. A ti na da ve Se la nik te a yak la nan Yu nan hal ký, ay ný yýl lar da, bu kez kar þý la rýn da Ýn gi liz tank la rý ný bul du lar. Fa kat, ken tin dar so kak la rý na gir me ye ça lý þan bu tank lar, Yu nan a yak lan ma - cý lar i çin çok ko lay he def ler ha li ne gel di. Sal ça ku tu la rýn dan ya pý lan yan gýn bom ba la rý, bu a ðýr, han tal, de mir yý ðý ný ný, ben - zi ni, ya ðý ve mo to ruy la bir lik te a teþ to pu na çe vi ri yor du. Bir - çok Ýn gi liz tan ký, i çin de ki mü him mat la bir lik te A ti na so kak la rýn da ha va ya uç tu. Yu na nis tan de ne yi mi, bir iç sa vaþ i çin tank la rýn mev cut ha li nin hiç de ye ter li ol ma - dý ðý ný ka nýt lý yor du. 60 lý yýl la ra dek tank lar da tek nik a çý dan ö nem li bir ge liþ me gö rül me di. O yýl la - rýn i ma li o lan la rý dur dur - mak i çin bir bat ta ni ye bi le ye ter li o lu yor du. Çark la ta - ret ler a ra sý na gi ren bir bat - ta ni ye, ya da ka lýn bir so pa, tan kýn pa le ti nin at ma sý na ve ta ma men ha re ket siz kal - ma sý na ne den o la bi li yor du. Ay rý ca, a çýk ta o lan mo tor lar, yan - gýn bom ba la rýy la tank la rýn ko lay ca tu tu þa bil me si ne ne den o - lu yor du. Göv de i le ku le nin bir leþ ti ði nok ta en za yýf nok tay dý ve bu ra la ra ge len ro ket ler tan kýn ko lay ca im ha sý na yol a çý yor -

9 Mücadele Birliði 9 du. Ýç sa vaþ la rýn, kent le rin so kak la rýn da kul la ný lan tank lar dan bir za yýf ö zel lik da ha or ta ya çýk mýþ tý. Düz ve a çýk a ra zi de faz la ca ö nem li ol ma yan bu za yýf lýk, tank la rýn 25 met re den da ha ya kýn me sa fe le ri gö re me me si dir. Oy sa kent ler de bu me - sa fe yi gö re me mek çok bü yük bir risk tir. 70 li yýl lar la bir lik te, ya vaþ ya vaþ bir iç sa vaþ a ra cý ha li ne ge - len tank lar, bu za yýf lýk la rý gi de re cek tek nik im kan la ra ka vuþ - tu. Ta ret le ri ko ru ya cak pla ka lar ek len di. Tank sa var mer mi le - ri ne kar þý lýk o la rak ku le le rin bo yu kü çül tül dü, mer mi le rin se - kip git me si i çin ku le le re kes kin a çýk bi çim ler ve ril di, zýrh lar u ran yum la güç len di ril di ve en son mo del ler de kul la ný lan ö zel bir bo ya i le tan kýn yü ze yi o la ða nüs tü kay gan laþ tý rýl dý. Bu na rað men yük sek hý zý ve a teþ gü cü o lan ro ket le re kar þý lýk o la - rak, ku le ler çe pe çev re C-4 pat la yý cý ku tu la rýy la do na týl dý. Böy le ce ro ke tin çarp ma sýy la pat la yan ku tu lar, ro ke tin pat la ma ba sýn cý ný ve a te þi ni tan kýn dý þý na doð ru i ten bir kar þý ba sýnç o - luþ tu ru yor du. Son mo del ler de mo tor lar a çýk ta de ðil, tan kýn al tý na doð ru kay - dý rý lý yor. Ýs ra il in kul lan dý ðý Mer ko va tank la rý, bü tün bu tek - nik ö zel lik le ri ta þý yor. Ýn gi liz Sen tu ni on tank la rý ný a lýp re vi ze e den Ýs ra il, ol duk ça a ðýr, ya vaþ ve han tal o lan bu a raç la rý, ör - ne ðin Su ri ye nin e lin de ki Sov yet ya pý mý T-1, T-2 tank la rý nýn kar þý sý na çý ka ra maz. Mer ko va tank la rý yal nýz ca Fi lis tin Dev - ri mi gi bi kent sa vaþ la rýn da ve iç sa vaþ lar da kul la ný la bi lir. Bu du rum, tank i ha le si nin, Su ri ye ve Yu na nis tan ýn si lah lan ma sý - na kar þý a çýl dý ðý nýn bir ya lan ol du ðu nu da a çýk lý yor. Çün kü Yu na nis tan ýn e lin de Al man Le o pard la rý, Su ri ye de de T-1, T- 2 tank la rý var. Mer ko va dan ya da M-48 den i ki kat da ha hýz - lý, ya rý ya rý ya da ha ha fif ve her tür lü a ra zi ko þul la rýn da 60 mil hýz la gi der ken bi le nam lu su nu sa bit tu tup se ri a týþ ya pa bi le cek e lekt ro nik do na ný ma sa hip T-2 ve Le o pard lar, a çýk a lan mu ha - re be le rin de ra kip ta ný mý yor. Bu i ha ley le ye ni len se bi le, M- 48 ler, a çýk a lan mu ha re be sin de Le o pard la ra ve T-2 lere ra kip o la maz. Za ten e sas a maç da bu de ðil. Ce nin de ya þa nan lar, iç sa va þýn kes kin dö ne meç le rin de ve kan lý he sap laþ ma la rýn da tank la rýn na sýl kul la ný la ca ðý nýn ders - le riy le do lu. 350 bin ki þi nin ya þa dý ðý Nab lus, yüz den faz la Mer ko va tan ký nýn ko ru ma sýn da a ra so kak la ra gi re bi len Ýs ra il as ker le ri ta ra fýn dan iþ gal e dil di. Ev ler de a ra ma yap ma ya kal - kan si yo nist or du ya Fi lis tin sa vaþ çý la rýn bir süp ri zi var dý. Ku - ru lan pu su da 14 si yo nist or du as ke ri öl dü rü lün ce, Ýs ra il as ker - le ri ni ge ri çek ti. Tank lar la so kak la rýn de ne ti mi ni sað la ma ya ça lýþ tý. U çak lar ve sal dý rý he li kop ter le riy le te miz le nen so - kak la ra gi re bil mek i çin tank la rýn ö nü ne çý kan ev ler, a ðýr iþ ma ki na la rý i le yer le bir e dil di. Ge nel lik le i ki kat lý, za yýf, ker - piç du var lý ev ler le do lu Ce nin, ký sa sü re de yer le bir e dil di. Kuþ ku suz Ýs ra il, böy le bir ha re ke ti, bü yük be ton a part man blok la rýy la ve es ki sað lam taþ bi na lar la do lu Bey rut ta ör ne - ðin, ba þa ra maz dý. Bu na rað men Fi lis tin li sa vaþ çý lar, bu a ðýr çe lik yý ðýn la rý nýn üs te sin den gel me yi ba þa rý yor lar. U zun bir ip le ha re ket et tir - dik le ri el ya pý mý ma yýn lar la (bel li ki sa bit-gö mü lü ma yýn la ra kar þý Mer ko va la rýn e lekt ro nik ko ru ma yön tem le ri var) Mer - ko va yý en za yýf ye rin den, tam al týn da bu lu nan de po ve mo - tor dan vur du lar. Ýs ra il, bu ma yýn lar la dört ta ne tan ký ný kay bet - ti þim di ye dek. Fi lis tin Dev ri mi, si lah lan mýþ bir hal kýn dü zen - li bir or du nun en mo dern sa vaþ a raç la rý kar þý sýn da bi le ça re siz kal ma ya ca ðý nýn ders le riy le do lu. Bu ra ya ka dar ya pý lan tek nik-as ke ri a çýk - la ma lar, Ge nel Kur may ýn tank i ha le sin - de Gü ney do ðu da kul la nýl ma sýn bas ký - sýn dan ne den kur tul mak is te di ði nin ne - den le ri ne de ye te rin ce ý þýk tu tu yor. Bu na rað men re for mizm tank i ha le si nin ip ta li - ni, Ýs ra il in kat li am la rý na or tak ol ma - mak bi lin ciy le sý nýr lý tu tu yor. Bun da an - la þýl ma ya cak bir yan yok. Top lum sal dev ri min ve iç sa va þýn söz ko nu su ol du - ðu bir me se le de re for mizm, e mek çi le rin bi lin ci ni ka rart mak i çin ça ba lar. A ma, za val lý re for mist ler ka bu le ya naþ mý yor - lar di ye iç sa vaþ bu har o lup uç mu yor. Pro le tar ya i se, po li tik ger çek ler ka dar, as ke ri-tek nik ger çek lik kar þý sýn da da, u - ya nýk dav ran ma ya de vam e de cek.

10 Mücadele Birliði 10 OR TA DO ÐU DEV RÝM LE RÝ Avrupa yý Ateþler Ýçinde Býrakacak Em per ya list-ka pi ta list dün ya nýn u laþ tý ðý ser ma ye bi ri ki mi ve yo ðun lu ðu nun so nu cu o la rak ka - pi ta liz min sýç ra ma lý çö kü þü ken di - si ni her yer de his set ti ri yor. Ü re ti - min top lum sal laþ ma sý, bu nun ya - nýn da ü re tim a raç la rý nýn ö zel mül ki - ye ti nin de vam et me si ü re ti ci güç le - rin ö nün de ki en bü yük en ge li o luþ - tu ru yor. Ser ma ye nin ve ser ve tin da - ha az el de yý ðýl ma sý so nu cun da, biz zat em per ya list met ro pol ler de mil yon lar ca iþ çi ve e mek çi iþ le rin - den o la rak aç lý ða ve se fa le te mah - kum ol du lar. Ser ma ye nin ve te kel - le rin ya þa mýn her a la ný ný e le ge çir - me sin den do la yý da ha mil yon lar ca e mek çi de sý ra nýn her an ken di le ri - ne ge le bi le ce ði en di þe si i çe ri sin de - ler. Ý þin den ol muþ ya da ge le cek kay gý sý ta þý yan bu kit le ler, ka pi ta - liz min te mel ku rum la rý o lan IMF, Dün ya Ban ka sý, G-7 vb. ku rum la rýn top lan tý lar dü zen le yip dün ya e ko - no mi si ni ken di çý kar la rý doð rul tu sun da yö net me ye ça lýþ týk la rý her yer de tep ki le ri ni gös ter di ler. Se att le i le baþ la yan bu yö ne lim ký sa sü re de tüm dün ya ya ya yýl dý, bu ku rum lar ne re de top lan tý ya par sa on bin ler hat ta yüz bin ler ha lin de ab lu ka ya a lýn dý lar. Ý - ki or du nun mey dan sa va þý ný an dý rýr þe kil de gün ler ce ön ce den ha zýr lýk la rý na baþ la yan ka pi ta lizm kar þýt la rý, top lan tý nýn ya pý la - ca ðý yer le ri ba sa rak bu top lan tý la rý en gel le me ye ça lýþ tý lar. Bu u - ður da bü yük mey dan sa vaþ la rý yap tý lar. Prag, Ce no va gi bi. Ce - no va da bir ki þi nin öl dü rül me si, bin ler ce ki þi nin tu tuk lan ma sý ka pi ta list le rin da ha da sert le þe cek le ri nin i þa re ti ni ver mek te. Ýs pan ya, Ý tal ya, Ýn gil te re, Yu na nis tan gi bi Av ru pa ül ke le - rin de sý nýf mü ca de le si nin kes kin leþ me si top lum da ki ku tup laþ - ma yý hýz la art tý ra rak top lu mun i ki kar þýt kam pa bö lün me si ni hýz lan dýr mak ta. Bu ay ný za man da mev cut ko mü nist par ti le rin, iþ çi par ti le ri nin iç le rin de bü yük ge ri lim ler ya ra ta rak bö lün me - le ri nin, iç le rin den ye ni ev re ye uy gun dev rim ci grup la rýn çýk ma - sý nýn ze min le ri ni ya ra tý yor. Ka pi ta liz min i çin de bu lun du ðu bu na lým ve bu bu na lým dan çý kýþ u mu du nun ol ma ma sý, i þin den o lan ve her an i þi ni yi tir me kor ku suy la ya þa yan e mek çi le ri ser ma ye i le bü yük bir ça týþ ma - nýn i çi ne sok mak ta. Ýþ le ri ni ve ge le cek le ri ni teh dit e de nin te kel - ci ka pi ta lizm ol du ðu nu ya þa ya rak öð re nen e mek çi ler, mü ca de - le le ri ni Ye ni Bir Dün ya Müm kün di ye rek te kel ci ka pi ta liz me kar þý yü - rüt mek te ler. Bu yö ne li þin pe þi sý ra sen di ka la rý ve re for mist par ti le ri peþ - le rin den sü rük lü yor lar. Bur ju va dü - zen ve si ya se tin den u mu du ke sen e - mek çi ler ar týk ka pi ta lizm le ça týþ ma - ya baþ la dý lar. Bu kit le ler ar týk es ki si gi bi yö ne ti le me mek te. Es ki si gi bi yö ne te me yen bur ju va zi, yük se len an ti-ka pi ta list ha re ke tin ö nü nü kes - mek i çin vi ze ip tal le ri, ser best do la - þý mýn as ký ya a lýn ma sý, göz ya þar tý cý bom ba lar, kit le sel tu tuk la ma lar ve te rör le ka pi ta liz me kar þý baþ kal dý ran e mek çi le ri kont rol al tý na a lýp, bu ha - re ke ti bas týr ma ya ça lý þý yor. An ti-ka - pi ta list ha re ke ti bas týr mak i çin 11 Ey lül ü fýr sat bi len AB, ye ni bas ký ya sa la rýy la de mok ra tik hak la rý da ral - ta rak bu yük se li þi dur dur ma ya ça lý þý - yor. Bu na kar þýn e mek çi le rin ha re ke - ti da ha da yay gýn la þýp kit le sel leþ me ye de vam e di yor. Bu bas ký - lar ha re ke tin sü rek li li ði ni en gel le mek te ba þa rý sýz ol mak ta. Ta ba nýn ver di ði ba sýnç, mev cut ko mü nist ve iþ çi par ti le rin - de i le ri ye doð ru bir i ti lim ya ra týr ken, iç le rin de ki dev rim ci ve re - for mist un sur la rýn da ay rýþ ma sý na yol aç mak ta. I. Em per ya list Pay la þým Sa va þý ön ce sin de I I. En ter nas yo nal in sos yal de mok - rat par ti le ri yak laþ mak ta o lan pro le ter dev rim ler ça ðý na ve em - per ya list pay la þým sa va þý na kar þý ha re ke te geç mek ye ri ne ya sal ça lýþ ma lar, ba kan lýk pay la þým la rýy la il gi le nip, dev rim ci po li ti - ka la rý sa vun ma yý, bu ya sal o la nak la rý kay bet me o la sý lý ðý ne de - niy le red det ti ler. Sa vaþ pat lak ve rin ce de a na va tan sa vun ma sý a dý al týn da iþ çi le ri, e mek çi le ri sa va þýn or ta sý na sür dü ler. Bu sos - yal þo ven par ti le rin i çe ri sin den çý kan az sa yý da ki mi li tan grup - lar, dev rim ci po li ti ka lar la ký sa sü re de ge liþ ti ler ve I I I. En ter nas - yo nal in ko mü nist par ti le ri ni o luþ tur du lar. Bu gün i se te rör le mü ca de le slo ga ný I I. En ter nas yo nal in sos yal de mok rat aç ma - zý ný o luþ tu ran a na va tan sa vu nu cu lu ðu i le ay ný u ður suz ro lü oy - na mak ta. Bu da iç le rin den dev rim ci po li ti ka la rý sa vu nan mi li tan grup la rýn çýk ma sý i çin ay rý bir ek ba sýnç yap mak ta. Av ru pa ge ne lin de ve tek tek ül ke ler ba zýn da bu na bak tý ðý - mýz da i se Ýn gil te re, Ý tal ya, Ýs pan ya, Yu na nis tan, Bel çi ka da vb.

11 Mücadele Birliði 11 bu a çýk ça gö rül mek te. Ýn gil te re de yüz yýl dan u zun bir sü re dir ko mü nist ha re ke tin güç süz lü ðü ne, iþ çi par ti si nin kit le ler ü ze rin de ki kont ro lü ne rað - men son dö nem ler de or ta ya çý - kan kü çük ra di kal grup lar güç top lu yor lar. De mir yol la rýn da mey da na ge len grev ler dev rim ci sen di ka cý lý ðýn ge li þi mi bu kü - çük grup la rýn ken di güç le ri ni de a þan bir et ki ya ra ta rak iþ çi le ri ve sen di ka la rý da ha so la çek mek te. Yüz yý lý aþ kýn bir za man dýr iþ çi sý ný fý nýn ö nün de bir ba ri kat gö - re vi gö ren iþ çi par ti si i çin de kay na ma la ra ne den ol mak ta. Ýþ - çi par ti si nin des tek çi si o lan sen - di ka lar da i se, dev rim ci sen di ka - cý lar yö ne ti me gel mek te. Ý tal ya da fa þist Ber lus co ni hü kü me ti nin ik ti da ra gel me siy le baþ la yan ge ri lim ve ku tup laþ ma had saf ha ya var dý. Yüz bin le rin so kak lar da ki gös te ri le ri ve ey - lem li lik le ri e sas o la rak Ce no - va da G-7 top lan tý la rý na kar þý gi riþ tik le ri ey lem ler ve so kak sa - vaþ la rý Ý tal ya da sol par ti le ri çok a þan bir bo yu ta u laþ tý. E sas o - la rak Ce no va gös te ri le ri nin ör güt len me sin de ak tif rol oy na yan Ko mü nist Par ti Ye ni den Ör güt le me si re for mist sol par ti le re kar þý dev rim ci po li ti ka lar la ö ne çýk mak ta. Fran sa da i se Ko mü - nist Par ti hýz la kan kay be der ken Ko mü nist Par ti i çin den çý kan mi li tan dev rim ci grup ve o lu þum lar pro le tar ya i çe ri - sin de et kin lik le ri ni hýz la art týr mak ta lar. Bel çi ka E - mek Par ti si, Av ru pa lý ko - mü nist le rin geç miþ te sa - hip len me dik le ri Che yi ön pla na çý kar ta rak ger çek - leþ tir dik le ri 100 bin e mek - çi nin top lan dý ðý CHEng The World yü rü yü þüy le bu ye ni ev re nin tem sil ci le - rin den bi ri si o la bi le ce ði - nin i þa re ti ni ver di. Ýs pan - ya da AB top lan tý la rý na ve su la rýn ö zel leþ ti ril me si ne kar þý lýk Bar se lo na da ger çek leþ ti ri len 500 bin ki þi lik dev gös te ri le re, ör güt lü ve di sip lin li ka tý lý mýy la Ýs pan ya pro le tar ya sý bu ye ni yük se li þin a ra yý þý i çin de ol du ðu nu gös ter di. Al man ya da PDS nin ö zel lik le do ðu kö ken li genç iþ - siz ler i çe ri sin de sem pa ti si hýz la art mak ta. Genç lik so kak lar da an ti-fa þist kav ga la rýn i çe ri sin den pi þe rek gel mek te. PDS her ne ka dar geç miþ dev rim ci ve ko mü nist kim li ðin den çok þey yi tir - Yak la þýk 100 yýl dýr iç sa vaþ de ne yi min den u zak Av ru pa pro le tar ya sý ve dev ri mi ö zel lik le Or ta do ðu dev rim le riy le iç i çe geç mek te. Or ta do ðu da ki iç sa vaþ lar dan ka çan ve Av ru pa ya yer le þen mül te ci kamp la rýn da ya þa yan ço ðu pro le ter ve iþ siz o lan, so kak ta ýrk çý sal dý rý la ra ma ruz ka lan bu kit le ler, ya þa dýk la rý ül ke le rin de ne yim ve bi ri kim le ri ne sa hip ler. AB ül ke le ri nin gö re ce de mok ra tik or ta mýn dan o la bil di ðin ce ken di da va la rý i çin ya rar la nan bu kit le ler, za man za man Av ru pa pro le tar ya sýn da dev rim ci duy gu lar da u yan dý rý yor lar. se de sert le þen sý nýf mü ca de le si, grev ler, so kak gös te ri le ri ve ra - di kal kü çük grup la rýn et ki siy le so ka ða çe kil mek te. Yu na nis - tan da köy lü le rin ve e mek çi le rin ey lem li lik le ri ül ke yi e sir al mýþ du rum da. Clin ton ýn zi ya re ti sý - ra sýn da Ko mü nist Par ti nin de a - ra sýn da ol du ðu so kak ey lem li - lik le ri hýz kes mek bir ya na, en - ter nas yo na list ey lem li lik ler da - ha da art mak ta. Af ga nis tan sa - va þý na kar þý ya pý lan gös te ri ler, Fi lis tin hal kýy la da ya nýþ ma ey - lem li lik le ri, ge nel grev ler, kü çük ra di kal grup la ra güç kat mak ta ve re for mist par ti le ri pe þin den sü rük le mek te. Tüm em per ya list met ro pol ler de art ar da ya þa nan bu ge liþ me ler ve yüz bin le rin ka týl dý ðý ey lem li lik ler ye ni ev re - ye uy gun bur ju va ziy le uz laþ maz dev rim ci a raç ve yön tem le ri kul la nan grup ve o lu þum la rýn güç ka zan ma la rý ný sað lý yor. Ü re ti min top lum sal laþ tý ðý, ü re ti ci güç le rin o la bil di ðin ce i - ler le di ði ve sos ya liz me yö nel mek i çin tüm ze mi nin ha zýr ol du - ðu Av ru pa met ro pol le rin de ki pro le tar ya nýn ve dev rim ci le rin bi - zim gi bi son 30 yý lý iç sa vaþ ve o na ya kýn bir sý nýf mü ca de le si i çin de geç miþ, so kak gös te ri le rin den zor a raç lý mü ca de le ye, a - yak lan ma lar dan zor a raç lý ser hýl dan la ra ka dar pek çok mü ca de - le bi çim le ri ni kul lan mýþ ve de - ne yim sa hi bi o lan ba ðým lý ka - pi ta list ül ke pro le tar ya sýn dan öð re ne cek le ri çok þey le ri var. Yak la þýk 100 yýl dýr iç sa vaþ de ne yi min den u zak Av ru pa pro le tar ya sý ve dev ri mi ö zel - lik le Or ta do ðu dev rim le riy le iç i çe geç mek te. Or ta do ðu da - ki iç sa vaþ lar dan ka çan ve Av - ru pa ya yer le þen mül te ci kamp la rýn da ya þa yan ço ðu pro le ter ve iþ siz o lan, so kak ta Almanya ýrk çý sal dý rý la ra ma ruz ka lan bu kit le ler, ya þa dýk la rý ül ke le - rin de ne yim ve bi ri kim le ri ne sa hip ler. AB ül ke le ri nin gö re ce de mok ra tik or ta mýn dan o la bil di ðin ce ken di da va la rý i çin ya rar - la nan bu kit le ler, za man za man Av ru pa pro le tar ya sýn da dev rim - ci duy gu lar da u yan dý rý yor lar. Tür ki ye, K. Kür dis tan ve Or ta do ðu dev rim le ri nin et ki si tüm Av ru pa yý a teþ ler i çin de bý ra ka cak týr. Av ru pa pro le tar ya sý - na ve ko mü nist le ri ne en mu az zam yar dým böy le o la cak týr.

12 Mücadele Birliði 12 Denizler in Açtýðý Yoldan Tür ki ye dev rim mü ca de le sin de za fe re gi den yo lu, dev ri - min te mel so ru nu nu çö ze rek, si lah lý ve zo ra da ya lý dev rim mü - ca de le si nin yo lu nu a çan; iþ çi sý ný fý nýn bi lim sel dün ya gö rü þü Mark sizm-le ni nizm i mü ca de le le rin de te mel a la rak, iþ çi sý ný - fý nýn ba ðým sýz po li ti ka sý nýn ilk a dý mý ný a tan, THKO nun ku ru - cu la rý, dev rim ci ön der ler De niz Gez miþ, Yu suf As lan ve Hü se - yin Ý nan 6 Ma yýs 1972 de te kel ci ser ma ye nin cel lat la rý ta ra fýn - dan i dam e dil di ler. Yük se len ve top lum sal bir dev ri me doð ru ev ri len dev rim ci ha re ke ti, ön der le ri ni im ha e de rek ye ne bi le ce - ði ni dü þü nen em per ya lizm ve iþ bir lik çi te kel ci bur ju va zi ya nýl - dý ðý ný çok er ken, hat ta i dam la rýn dan ön ce an la dý. De niz Gez - miþ in Ge me rek te ya ka lan ma sý i çin çok ö nem li 24 sa at ge - çir dik di yen em per ya liz min if lah ol maz u þa ðý Ýs met Ý nö - nü nün, De niz ler in i da mý ný ön le me ye ça lýþ ma sý bo þu na de ðil - di. Ön der le rin ya ka lan ma sýy la ve on la rýn ser best bý ra kýl ma sý ta le biy le, yol daþ la rý ta ra fýn dan Nur hak lar da, yol daþ la rý ve si - per yol daþ la rýy la bir lik te Ký zýl de re de, u çak ka çýr ma, ce za lan - dýr ma vb. da ha bir çok as ke ri ey lem le ya ra tý lan des tan lar, bu des tan la rýn e mek çi halk la rý mýz da ya rat tý ðý bü yük et ki; bur ju - va zi ye da ha o za man dan hal kýn ya rat tý ðý kah ra man la rýn mü ca - de ley le bir lik te bü yü ye ce ði ni, halk kah ra man la rý nýn öl me ye ce - ði ni gös ter miþ ti. Öy le de ol du; i dam la rýn er te si gü nü baþ la yan bü yük kit le sel pro tes to lar, ey lem ler, dev rim ci mü ca de le de on - la rýn aç tý ðý yol dan bu gü ne ka dar yü rü yen LE NÝ NÝST ler, De - niz ler in dev rim ru hu nun as la so na er me ye ce ði nin, on la rýn yak týk la rý a te þin sön me ye ce ði nin, bu ru hun ve a te þin sön me ye - ce ði nin, bu ru hun ve a te þin, iþ çi ve e mek çi halk la rý mý zý dev ri - me, za fe re gö tü re ce ði nin gös ter ge si ol du. Ül ke le ri miz de sos ya lizm mü ca de le si çok es ki le re da yan sa da De niz ler in ön der li ði ni yap tý ðý THKO dö ne mi, bu mü ca de - le de ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý ve iþ çi sý ný fý nýn sý nýf mü ca de - le si i çe ri sin de ken di ni ye ni le ye rek aþ ma sý nýn en so mut ör ne ði ol muþ tur. De niz ler e ve THKO ya bu ö zel li ði ve ren, o nu ha zýr - la yan nes nel ko þul lar ve on la rýn bu nes nel ko þul la rý ken di le ri - ne ka dar o lan dö ne me gö re çok da ha üst bo yut ta çö züm le ye - bil me le ri dir. Pro le tar ya nýn, mü ca de le i çe ri sin de ken di ni sü rek li ye ni le - ye rek aþ ma sý nýn so mut lan ma sýy dý on lar. Yýl lar ca uz laþ ma cý, re for mizm ve pa si fiz min e ge men ol du ðu mü ca de le, e mek çi kit le le rin ya þa mý ný dü zelt me yo lun da hiç bir so nuç ver mi yor, e - Kalmasa da yü rek le ri miz den baþ ka, Nam lu ya sü rü le cek tek kur þu nu muz, Yi ne de dev rim yan gý ný nýn yýl maz sa vaþ çý la rý, De niz ler in ba þeð me yen yol daþ la rý o la ca ðýz!

13 Mücadele Birliði 13 Dev rim Bi ziz Biz Dev ri miz þi a rýy la her Le ni nist, De niz ler in mü ca de le, ka rar lý lýk, cü ret, uz laþ maz lýk ve her ne pa ha sý na o lur sa ol sun dev ri me o lan sar sýl maz i nan cý ný bu gü ne ta þý yor. Dev rim ye ni De niz ler i, ye ni Le ni nist le ri ya rat ma ya de vam e di yor, e de cek tir. Bur ju va zi nin bu nu en gel le mek i çin at tý ðý her a dým, ver me ye ça lýþ tý ðý her göz da ðý, bu sü re ci hýz lan dýr mak tan, ken di so nu nu yak laþ týr mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma ya cak týr. mek çi kit le ler bir tür lü bur ju va zi i le yol la rý ný a yý rýp ken di sý - nýf sal po li ti ka la rý ný, pra ti ði ni ü re te mi yor du. Bir yan dan em per - ya list ser ma - ye nin gi ri þi nin hýz lan ma sý i le 50 li yýl lar da fi liz le nen te - kel leþ me nin 60 larda ger - çek leþ me si, bu na - lý mý, ta rým i le sa na yi ve ti ca - ret bur ju va zi - si nin re ka be ti; di ðer yan dan dün ya da ya þa - nan ge liþ me - ler, (Kü ba da Che nin ge ril - la mü ca de le si tez le ri ve sos - ya liz min za fe - ri, ö zel lik le Ce za yir ol - mak ü ze re Af ri ka u lu sal kur tu luþ mü ca de le le ri nin za fer le ri, Vi - et nam des ta ný ve za fe ri, ö zel lik le Fran sa da yo ðun la þan 68 o - LENÝNÝST SAFLARA! lay la rý vb...); ül ke le ri miz sý nýf mü ca de le sin de ya sal par la men - ta rist, re for mist tarz la rýn et ki siz li ði nin a çýk ça gö rül me si, iþ çi ve e mek çi le re yýl lar ca uy gu la nan uz laþ ma cý, pa si fist ey lem lik - le ri de ðiþ tir me nin mad di ko þul la rý ný ve ri yor du. Bu ge liþ me le - rin pa ra le lin de yük se len iþ çi ey lem le ri, fab ri ka iþ gal le ri, top rak iþ gal le ri, öð ren ci ha re ket le ri, kit le sel gös te ri ler, Ha zi ran ey lem le riy le en üst bo yu tu na u laþ mýþ tý. Ýþ çi ve e mek çi le rin bi - lin cin de top lum sal kur tu luþ ve zo ra da ya lý mü ca de le bi lin ci o - luþ ma ya baþ la mýþ tý. De niz ler in ku ru cu lu ðu nu yap tý ðý THKO bu nun ilk ör ne ði, po li tik ve ör güt sel i fa de si ol du. Bu ge liþ me e mek çi halk la ra dev rim ci mü ca de le de ye ni bir dö ne mi, Mark - sizm-le ni nizm ý þý ðýn da dev rim ci mü ca de le nin ku ru lu þu nu müj de li yor du -ki bu ye ni mü ca de le bi çi mi e mek çi halk la ra za - fe re gi den yo lu a çý yor du-. On la rýn aç tý ðý, bi lim sel sos ya liz min, si lah lý mü ca de le ve zo ra da ya lý dev rim yo luy la bur ju va zi nin e - ge men li ði ne son ver me, halk la rýn kur tu lu þu nu ger çek leþ tir me a ma cý, bu gü ne ka dar, iþ çi ve e mek çi le rin mü ca de le sin de ý þýk ol muþ, on la rýn yol la rý ný ay dýn lat mýþ týr. Bur ju va zi yi a sýl kor ku tan, em per ya liz min u þa ðý Ýs met Ý nö - nü yü bi le De niz ler in a sýl ma sý nýn ön le me (gös ter me lik) ça ba - la rý na i ten de buy du: On la rýn bý rak tý ðý bu dev rim ci mi ra sýn ge - le ce ðe ta þýn ma sý. De niz Gez miþ ve yol daþ la rý nýn aç tý ðý dev rim yo lun da, on la rýn tüm dev rim ci mi ra sý ný ü ze rin de ta þý yan, o nu ge liþ ti re rek bu gü ne ta þý yan Le ni nist Par ti i ler li yor. Le ni nist Par ti on la rýn dev rim ci mi ra sý ný ü ze rin de ta þý yor ve za fe re ka - dar ta þý ma ya de vam e de cek tir. D e v r i m Bi ziz Biz Dev - ri miz þi a rýy la Denizler in Yolunda, her Le ni nist, De niz ler in mü - ca de le, ka rar lý - lýk, cü ret, uz laþ - maz lýk ve her ne pa ha sý na o - lur sa ol sun dev - ri me o lan sar - sýl maz i nan cý ný bu gü ne ta þý yor. Dev rim ye ni De niz ler i, ye ni Le ni nist le ri ya - rat ma ya de vam e di yor, e de cek - tir. Bur ju va zi - nin bu nu en gel - le mek i çin at tý ðý her a dým, ver - me ye ça lýþ tý ðý her göz da ðý, bu sü re ci hýz lan dýr mak tan, ken di so nu nu yak laþ - týr mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma ya cak týr.

14 Mücadele Birliði 14 YA ÞA SIN 1 MA YIS Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð ren ci genç lik ve dev rim ci pro le tar ya... Tüm sý nýf lý top lum la rýn ta ri hi iþ - çi sý ný fý ve e mek çi halk la rýn bas ký al - tý na a lýn ma sý nýn, e zil me si nin, sö mü - rül me si nin, hor lan ma sý nýn, kö le ce bo yun bük tü rül me si nin ve ya þam dan ko vul ma sý nýn ta ri hi dir. Bu du rum, bur ju va sý ný fýn ü re tim a raç la rý nýn ve ser ma ye nin ö zel mül ki ye ti ne sa hip ol ma sýn dan, ü ret me den ü re ten le rin e - me ði ne, a lýn te ri ne el ko ya rak ya þa ma is te ði ne te mel o luþ tu ran ka pi ta listem per ya list sis te min iþ le yiþ ya sa la - rýn dan ve o nun so nu cu o lu þan bur ju - va kül tür ve ah lak an la yý þýn dan kay - nak lý dýr. Pro le tar ya nýn, e mek çi yý ðýn la rýn ve e zi len, sö mü rü len dün ya halk la rý nýn ta ri hi de e zil mek ten, sö mü rül mek ten, a þa ðý lan mak tan kur tul ma; o nur lu, öz gür ya þa mak ve ken di ge le ce ði ni öz gür ce be lir le mek i çin is yan, a yak lan ma ve dev rim ler ta ri hi dir. Bu da pro le ter kül tü rün bir so nu cu dur. Ça ðý mýz pro le ter dev rim ler ça ðý - dýr. Ya ni pro le ter kül tür so nu cu pro le tar ya nýn e ge men lik ça ðý. Pro le ter dev rim ler ça ðý, 1871 de ger çek le þen ve 73 gün a - yak ta ka lan Pa ris Ko mü nü nden e sin le nen ve ders ler çý ka ra rak 17 E kim Sov yet Sos ya list dev ri miy le baþ la dý. Sos ya liz min gö re - ce ge ri dü þüþ le ri ol sa da ge li þim yö nü hep i le ri ol du ve pro le ter dev rim ler ça ðý bu gün kü ev re de hýz la na rak sü rü yor. Ar týk ka pi ta - list-em per ya list sis tem ge liþ me si nin son ev re si ni, do ruk bu na lý - mý ný ya þý yor. Ka pi ta list-em per ya list sis tem do ruk bu na lý mý nýn bir so nu cu o la rak sýç ra ma lý bir þe kil de çö küþ, en ter nas yo nal pro le - tar ya i se sýç ra ma lý bir þe kil de yük se liþ ev re si ni ya þý yor. Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð ren ci genç lik ve dev rim ci pro le tar ya... Bur ju va sý nýf i çin ser vet ve ser ma ye de va sa bo yut la ra u la þýp mer ke zi le þir ken, pro le ter sý nýf ve e mek çi ler i çin de mülk süz leþ - me, se fa let ve ya þam dan ko vul ma de va sa bo yut la ra u laþ tý. Ýþ te em per ya list-ka pi ta list sis te min te mel çe liþ ki si, çý kýþ sýz lý ðý ve çö - züm süz lü ðü de bu ra da dýr. Ü re ti min top lum sal ka rak te riy le, mül - ki ye tin ö zel ka rak te ri a ra sýn da ki çe liþ ki. Ar týk, ka pi ta list-em per - ya list sis tem ge niþ le til miþ ye ni den ü re ti mi sað la ya mý yor. Çün kü; tüm zen gin lik le rin ya ra tý cý sý iþ çi sý ný fý ve e mek çi ler, ü re te bil dik - le ri ka dar tü ke te mi yor, tü ke ti le me yen ü re tim faz la sý em per ya listka pi ta list sis te min ba þý na be la o lu yor. En so nun da em per ya listka pi ta list sis tem dur gun luk (re ses yon) sü re ci ne gir di. Ar týk kar la - rý ný rant, spe kü la tif vur gun ve a þý rý te kel kar la rý na bað la mýþ du rum da. Ar týk de ðer ü re ti min den ka çan ser - ma ye nin, ö lüm çan la rý ný çal mak iþ çi sý ný fý nýn, e mek çi le rin el ça buk lu ðu - na, bi linç, ör güt lü lük ve az mi ne kal - mýþ du rum da. Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð - ren ci genç lik ve dev rim ci pro - le tar ya... Sa vaþ la rýn te mel ne de ni; sý nýf - sal, u lu sal bas ký, ay rý ca lýk lar ve sö - mü rü dür. Sý nýf sal sö mü rü, u lu sal bas ký ve ay rý ca lýk lar son bul ma dan sa vaþ lar da son bul maz. E zen ve e zi - len sý nýf lar, e zen ve e zi len u lus lar var ol du ðu sü re ce BA RIÞ VE ÖZ GÜR LÜK ten bah set mek ol sa ol sa i ki yüz lü, ah lak sýz ca bir bur ju va al dat ma ca ve de ma go ji o la bi lir an cak. Sý nýf lý top lum lar ta ri hiy le baþ la yan ve bu gün de sür mek te o lan bar bar ca sa vaþ la rýn ger çek ne de ni, sý nýf sal sö mü rü nün, u lu sal bas ký nýn ve ay rý ca lýk - la rýn yo ðun laþ tý rý la rak sür dü rül me si ne bað lý dýr. Sö mü rü len sý nýf pro le tar ya ve e zi len u lus la rýn sý nýf sal sö mü rü den, u lu sal bas ký dan ve ay rý ca lýk lar dan kur tul ma sý nýn tek yo lu sý nýf sal ve u lu sal sa va - þý yük selt mek ve bu nun so nu cu do ðan iç sa va þý ka zan mak tan ge - çi yor. Sý nýf sal ve u lu sal sa vaþ lar, iç sa vaþ lar ka çý nýl maz dý. Bu sa - vaþ la rý ka bul len me den sa va þa Le ni nist par ti le rin kur may lý ðýn da ör güt lü, mi li tan ve e ner jik bir þe kil de a týl ma dan, ne sý nýf sal, ne de u lu sal kur tu luþ ve öz gür lük müm kün ve o la nak lý de ðil dir. Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð ren ci genç lik, Kürt u lu su ve dev rim ci pro le tar ya... Em per ya list-ka pi ta list sis tem sýç ra ma lý bir þe kil de çö kü þe gi - di yor. Ken di çö kü þü nü en gel le mek i çin dün ya iþ çi sý ný fý ný, e mek - çi halk la rý ný, u lu sal ve sý nýf sal kur tu luþ mü ca de le le ri ni yý ký ma uð rat mak i çin ye ni pay la þým sa vaþ la rý na baþ vur mak tan çe kin me - ye cek tir. Çün kü; baþ ka ca kur tu luþ ve e ge men li ði ni sür dür me þan - sý yok tur. 11 Ey lül New York o la yý iþ te bu ne den le ABD nin tez - gah la dý ðý bir o lay dýr. Yýp ra nan pres ti ji ni kur tar mak, he ge mon ya - sý ný sür dür mek i çin de va sa hak lý bir ge rek çe ye ih ti ya cý var dý ve bu ge rek çe yi ya rat tý. Bu ge rek çe ye da ya na rak ön ce Af ga nis tan, son ra Fi lis tin, ve da ha son ra da I rak ve ar ka sýn dan da Kaf kas - ya da halk la rý yý ký ma uð ra ta cak sa vaþ se nar yo la rý ný bir bir dev re - ye so ka cak týr. Te mel tak ti ði i se; ön ce yal nýz laþ týr mak son ra ez -

15 Mücadele Birliði 15 mek o la cak týr. Fi lis tin i ken di ya rat tý ðý þey tan ço cu ðu (si yo nist) din ci fa þizm le e zer ken Kürt le rin dev let kur ma la rý ný o nay lar gö - rü nür ken iþ te bu yal nýz laþ týr ma tak ti ði ne baþ vu ru yor. Fi lis tin, I rak e zil dik ten son ra Kürt hal ký nýn top ye kün im ha sý nýn gün de me ge - le ce ðin den kim se nin kuþ ku su ol ma ma lý dýr. Ya kö le ce bo yun bük me, ya bar bar ca ký yým. Fi lis tin hal ký na kar þý ger çek leþ ti ri len top ye kün im ha nýn Kürt hal ký na uy gu lan ma ya ca ðý ný dü þün mek ol sa ol sa bü yük bir gaf let ve i ha net o lur. Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð ren ci genç lik, Kürt u lu su ve dev rim ci pro le tar ya... Sý nýf sal ve u lu sal kur tu luþ her za man kin den da ha çok bu gün o la nak lý, müm kün ve zo run lu dur. Em per ya list-ka pi ta list sis tem ça re siz ve çý kýþ sýz dýr. Ça re ve çö züm de mok ra tik halk dev ri min - de, halk ik ti da rýn da ve ke sin ti siz sos ya liz me yü rü mek le müm - kün dür ve zo run lu dur. Doð muþ o lan dev rim o la nak la rý ný, doð ru bir i de o lo ji, doð ru bir ön der lik, doð ru bir prog ram ve ka rar lý, mi - li tan bir sa vaþ la ger çek leþ ti re bi li riz. Dev rim, ik ti dar ve sos ya lizm bü tün pen ce re ler den bi ze ba ký yor. Ye ter ki bi le lim, gö re lim, an - la ya lým ve dev rim i çin ka rar lý ve e ner jik bir þe kil de sa va þa lým. Tüm dün ya da ve ül ke le ri miz Tür ki ye ve K. Kür dis tan da e - mek çi yý ðýn lar ça re ve çö züm a rý yor. Ka pi ta lizm Öl dü rür, Ka pi - ta liz mi Öl dü rün, Ye ni bir Dün ya Müm kün di ye hay ký rý yor. E - mek çi yý ðýn lar yük sek bir bi linç dü ze yiy le ye ni bir dün ya nýn müm kün ol du ðu nu gö rü yor ve hay ký rý yor. Þim di sý ra bu hay ký - rýþ la ra ye ni bir dün ya nýn yo lu nu gös te re cek ön cü le re gel di... Tür - ki ye ve K. Kür dis tan ýn dev rim ci güç le ri nin bü yük ke si mi ne ya - zýk ki bu çýð lýk la ra ku lak la rý ný, bu nes nel ger çek le re göz le ri ni, dev rim ve ik ti dar o la nak la rý na ka pý la rý ný sý ký sý ký ya ka pa dý lar. On lar sos yal ko num la rý po li tik çe vir me so nu cu ik ti dar sýz laþ tý lar. En i le ri sa vun duk la rý þey a þý rý mu ha le fet ol ma, te rör lis te le rin - de gö rün me mek ol du. Bu nu ya par ken de, hep e mek çi halk la rý mý - zýn ve pro le tar ya nýn ar ka sý na sak lan dý lar. Yap rak bi le ký mýl da - mý yor, bu halk la bir ye re va rý la maz de yip bur ju va sý nýr lar i - çin de ta rih sel rol le ri ni üst len di ler. Ýþ çi ler, e mek çi halk la rý mýz, öð ren ci genç lik, Kürt u lu su ve dev rim ci pro le tar ya... Ö nü müz de en ter nas yo na list pro le tar ya nýn bir lik, da ya nýþ ma ve mü ca de le gü nü 1 Ma yýs var. Ve bu 1 Ma yýs ta da i ki fark lý an - la yýþ, i ki fark lý tu tum var. 1- Dev rim ci pro le tar ya ya ses le nen ve ka pi ta liz me kar þý sa vaþ gü nü o lan 1 Ma yýs ta kav ga ya, kav ga a - la ný na Tak sim e çað rý; bu Le ni nist Par ti nin her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak, Kürt U lu su Ken di Ka de ri ni Ken di Ta yin Et me li dir, Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük ta le biy le dev rim ci pro le tar ya ya ön cü lük e di yor ve tüm dev rim güç le ri ni öz gür a la na, 1 Ma yýs A la ný na ça ðý rý yor. Di ðer ta raf ta i se; pro le tar ya ve e mek çi ler le bir lik te ol ma a dý na on la rýn ar ka sý na giz le ne rek tut sak a la na, dev le tin i zin ver di ði ya - sal sý nýr la ra, e ko no miz me, de mok ra tiz me, sen di ka liz me, sos yal re for miz me ve o por tü niz me çað rý ya pý yor lar. Ka fa la rý ve yü rek - le ri sa yý lar la a tan bu dev rim ve ik ti dar kaç kýn la rý, si zi sah te ba - rýþ ve uz laþ ma a lan la rý na ça ðý rý yor, kav ga dan ka çý yor lar. Bu çað rý la rý bo þa çý kar mak on la rý bur ju va sý ný fýn çiz di ði sý nýr lar i çin - de yal nýz bý rak mak her þey den ön ce dev rim ve ik ti dar, sý nýf sýz, sö - mü rü süz ve sa vaþ sýz bir dün ya is te yen dev rim ci pro le tar ya nýn gö re vi ol ma lý dýr. Le ni nist Par ti; dev rim ve ik ti dar pers pek ti fiy le e ko no mik, de mok ra tik, sos yal ve si ya sal ta lep le ri ni zi di ya lek tik bir u yum la si zi sý nýf sýz, sö mü rü süz öz gür bir dün ya i çin 1 Ma - yýs ta 1 Ma yýs a la ný na, kav ga a la ný na ça ðý rý yor. Ya kan lý kav ga lý bir sa vaþ ve öz gür ce bir ya þam i çin dev rim ve ik ti dar, ya po li tik çe vir me nin so nu cu tes li mi yet, sis tem i çin de ka la rak kö le ce bir ya þam. Dev rim ci pro le tar ya kö le lik zin cir le ri ni par ça la ya cak güç te ve ye te nek te dir. Za fer dev rim ve ik ti dar bi lin ciy le sa va þan dev rim ci pro le tar ya nýn o la cak týr. YA ÞA SIN 1 MA YIS! BÝ JÝ YEK GU LAN! FAB RÝ KA LAR TAR LA LAR SÝ YA SÝ ÝK TÝ DAR HER ÞEY E ME ÐÝN O LA CAK! ZÝN DAN LAR YI KIL SIN TUT SAK LA RA ÖZ GÜR LÜK! DEV RÝM CÝ ÝÞ ÇÝ KO MÝ TE LE RÝ(DÝK)

16 Mücadele Birliði Gündem 16 Ý ki haf ta dýr Fi lis tin top rak la rý a lev a lev. Kat li am ha ber - le ri ge li yor. Ça týþ ma lar, kah ra man ca di re niþ ler, iþ ken ce ler... Ýs ra il si yo niz mi güç lü as ke ri var lý ðýy la bir kez da ha Fi lis - tin i ka na bo ðu yor. Ve tüm dün ya halk la rý a yak ta. Ýs pan ya iç sa va þýn dan bu ya na ger çek le þen en ge niþ kap sam lý da ya - nýþ ma lar dan bi ri ser gi le ni yor. Bur ju va ba sýn, i nat la, bu da - ya nýþ ma nýn güç lü ye kar þý maz lu mun ya nýn da ye ral ma ol - du ðu nu di le ge ti ri yor. Bu, ta ma men bir çar pýt ma. Ya lan! Bu çar pýt ma nýn al týn da, Fi lis tin Dev ri mi nin gü cü nü göz ler den sak la ma ça ba sý ya tý yor. Çok u za ða git me ye ge rek yok. Ýþ te Af ga nis tan. ABD em per ya liz mi ö lüm ku san si lah la rýy la Af ga nis tan a sal dýr dý ðýn da bin ler ce in sa ný a cý ma sýz ca kat - let ti ðin de, kar þý sýn da, em per ya list sa va þa öf ke du yan yüz - bin le ri bul du. A ma bu yüz bin ler so kak la ra dö kül dü ðün de, he men hiç bi ri Af gan to sun cuk la rý Ta li ban ve El-Ka i de yi sa hip len me di. On la rýn bay ra ðý ný ta þý ma dý. Ken di le ri ni on - lar la öz deþ leþ tir me di. Ke za em per ya list ler I rak a sal dýr dý - ðýn da da, hiç kim se ken di ni Sad dam la ay ný saf ta his set me - di. Em per ya list sal dýr gan lý ða kar þý çýk mak a dý na böy le bir yan lý þa, ge ri ci ö ðe ler le ya kýn laþ ma yan lý þý na düþ me di. A ma Ýs ra il zýrh lý bir lik le ri Ba tý Þe ri a so kak la rý na gir di ði an dan i - ti ba ren tüm dün ya da i le ri ci güç ler, en ter nas yo na list ler, Fi - lis tin bay rak la rýy la, po þi le riy le do nan dý lar. Her bi ri bir Fi - lis tin li o la rak hay kýr dý. Fi lis tin i çin hay kýr dý! Tam da bu, güç lü ye kar þý maz lu mun ya nýn da ye ral mak de ðil, ge ri ci - li ðe kar þý Fi lis tin Dev ri mi nin ya nýn da ye ral mak týr. Bur ju - va la rýn ö zen le üs - tü nü ört me ye ça - lýþ týk la rý ger çek, bu dur! Em per ya - liz mi a sýl kay gý - lan dý ran, tüm dün - ya da ki bu dev rim - ci öz dür. Fi lis tin Dev ri mi nin bo - ðul ma sý i çin el le - rin den ge li ni yap - ma la rý nýn te mel se bep le rin den bi ri de de ðil mi? Fi lis - tin Dev ri mi var lý ðý i le, i nat çý lý ðý i le, do ðu mun dan be ri ta þý - dý ðý en ter nas - yo nal öz i le em per ya list le - rin ve böl ge ge ri ci li ði nin kor ku lu rü ya - sý ol du. A rap g e r i c i l i ð i, ken di halk la - rý nýn ka ba ran öf ke si ne rað - men böy le si - ne ses siz ka lý - yor sa, bu, sa - de ce ABD-Ýs - ra il i ki li si nin bü yük as ke ri g ü c ü n d e n kay nak lan mý - yor. Fi lis tin Dev ri mi, en az Ýs ra il i ol du ðu ka dar, A rap ge - ri ci li ði ni de teh dit e di yor. ABD nin, Or ta do ðu Ba rý þý i çin Ür dün, S. A ra bis tan ve Mý sýr ýn a dý ný an ma sý bo þu na de ðil. Son Ýs ra il sal dý rý sý, çok de ðiþ ken li Or ta do ðu denk le mi - nin bir kör dü ðüm ha li ni al dý ðý nok ta da ger çek leþ ti. Öy le ki, I rak a yö ne lik sal dý rý ha zýr lý ðý nýn ka de riy le Fi lis tin Dev ri - mi nin bun dan son ra ki yaz gý sý nýn ke siþ ti ði bir nok tay dý bu. Ýs ra il in iþ gal ve kat li a mý nýn ö nü nü a çan et ken ler den bi ri, vi ce-pre si - dent Chen ney in Or ta do ðu ge zi siy - di. Yan lýþ an la þýl - ma sýn. Sal dý rý nýn te mel se bep le rin - den bi ri de ðil di bu. Sa de ce za man la - ma sý ü ze rin de et ki - li ol du. Os lo Ba rýþ Sü re ci, Fi lis tin Dev ri mi nin, es ki ha liy le, ya ni bir bü tün o -

17 Mücadele Birliði Gündem 17 la rak yü rü ye me ye ce ði nin a çýk bel ge sin den baþ ka bir þey de ðil di. Bur ju va ön der lik le halk yý ðýn la rý bir yol ay rý mý na e ðer he nüz gel me miþ se, gel mek ü ze re ol duk la rý ný gös te ri - yor du. Ve ka sap Þa ron Ha rem-ül Þe rif de arz-ý en dam et ti - ðin de, Ý kin ci Ýn ti fa da nýn tüm ko þul la rý, A ra fat yö ne ti mi ne rað men ha zýr lan mýþ bu lu nu yor du. Dev rim he nüz A ra fat ý a þa cak gü ce u laþ ma mýþ sa da, A ra fat ýn tem sil et ti ði bur ju - va güç ler de ar týk dev ri mi de net le ye bi le cek güç te ol ma dý ðý - ný gös ter miþ tir. Þa ron, o kan lý el le ri ni Að la ma Du va rý na koþ tu ðun da, dev rim ci pat la ma nýn fi ti li ni a teþ le miþ o lu yor - du. Ar týk Ý kin ci Ýn ti fa da baþ la mýþ tý. Ve bu kez, Ýn ti fa da nýn taþ la rý na ka laþ ni kof lar, bom ba lar ek len miþ ti. Sa va þýn týr ma - na ca ðý or ta day dý. Pa si fiz min, ya da bur ju va di liy le ko nu þa - cak o lur sak, sað du yu nun si li nip gi de ce ði a þi kar dý. A ra fat ýn þah sýn da bur ju va ön der li ðin güç süz lü ðü a çý ða çýk tý. Dev rim, bur ju va ön der li ði aþ ma e ði li mi - ne gir di. Di ðer ta raf ta, bir u lus ol ma - yan, dün ya nýn dört bir ya nýn dan top la dý ðý ya hu di le ri, te ok ra tik bir te mel de ku ru lan ve ABD em per ya liz mi nin mu az zam e - ko no mik ve as ke ri yar dý mýy la a yak ta du ran dev let ça tý sý al týn - da bir leþ ti ren Ýs ra il, ken di var - lýk ge rek çe si ni red det mek si zin, va a de dil miþ kut sal top rak la rý göz den çý kar mak sý zýn, sý nýr lý bir Fi lis tin dev le ti ne bi le ta - ham mül e de mez di. O nun var lý - ðý, Fi lis tin de Fi lis tin li le rin va - rol ma sý ný, sü rül me si ni, kat le - dil me si ni ge rek ti ri yor du. O nun var lý ðý, Fi lis tin in yo kol ma sý ný; bir u lus ol ma ö zel lik le ri ni ta þý - ma dýk la rý hal de, salt din sel te - mel de bir kut sal va tan ya ra - týl ma sý ný, ge rek ti ri yor du. O tuz yý lý aþ kýn sü re dir çö züm süz lük dip lo ma si si nde ýs rar et me le ri - nin, bu dan mýþ bir Fi lis tin ö ne ri - sin de bi le so run çý kar ma la rý nýn se be bi bu dur. Ha la dün ya nýn dört bu ca ðýn dan ya hu di le ri top - la mak ta ve Fi lis tin top rak la rý na doð ru ge niþ le yen ya hu di yer le þim bi rim le ri i le, Fi lis tin i ya hu di leþ tir mek te; ya da ters ten söy le ye cek o lur sak, bu top rak la rý Fi lis tin siz leþ tir mek te dir. Ýs ter sa vaþ aç mak la, is - ter el al týn dan i mar ve is kan o yun la rýy la (týp ký Ýþ çi Par ti si Son se çim ler de Sab ra ve Þat ti la ka sa bý Þa ron un baþ ba kan ol ma sý, Ýs ra il de ki yö ne li mi gös ter miþ o lu yor du: Sa vaþ. De mek ki, nes nel ko þul lar, ça týþ ma la rýn yo ðun laþ ma sý ný, Fi lis tin Dev ri mi nin ye ni bir sü re ce gir me si ni ka çý nýl maz kýl mak tay dý. Ýn ti fa da hýz ka zan dý. A ra fat, bu sü re ci dur du ra maz dý. Git tik çe güç süz leþ ti ði or ta day dý. Ol du ðu yer de kal dý ðý sü re ce, her þe yi ni yi ti re ce ði bel liy di. Dev rim o nu da sü rük le me ye baþ la dý. Fa kat ABD-Ýs ra il bas ký sýy la dev ri me kar þý dön dü ðün de, FHKC li der li ði ni ve bel li baþ lý dev rim ci li der le ri tu tuk la dý ðýn da, iþ te o za man, yi tik bir li der o la rak hü küm süz leþ ti. Ka rar ga hýn da, ka ran lýk lar i çin de yit me ye baþ la dý. Þa ron un he de fi de buy du. Fi lis tin Dev ri mi nin kan la bo ðul ma sý ge re ki yor du. hü kü met le ri nin yap týk la rý gi bi) so nuç ta uy gu la nan po li ti ka ay ný dýr. Bir bü tü nün i ki ya rý sý dýr. Son se çim ler de Sab ra ve Þat ti la ka sa bý Þa ron un baþ ba - kan ol ma sý, Ýs ra il de ki yö ne li mi gös ter miþ o lu yor du: Sa vaþ. De mek ki, nes nel ko þul lar, ça týþ ma la rýn yo ðun laþ ma sý ný, Fi lis tin Dev ri mi nin ye ni bir sü re ce gir me si ni ka çý nýl maz kýl mak tay dý. Ýn ti fa da hýz ka zan dý. A ra fat, bu sü re ci dur du - ra maz dý. Git tik çe güç süz leþ ti ði or ta day dý. Ol du ðu yer de kal dý ðý sü re ce, her þe yi ni yi ti re ce ði bel liy di. Dev rim o nu da sü rük le me ye baþ la dý. Fa kat ABD-Ýs ra il bas ký sýy la dev ri me kar þý dön dü ðün de, FHKC li der li ði ni ve bel li baþ lý dev rim ci li der le ri tu tuk la dý ðýn da, iþ te o za man, yi tik bir li der o la rak hü küm süz leþ ti. Ka rar ga hýn da, ka ran lýk lar i çin de yit me ye baþ la dý. Þa ron un he de fi de buy du. Fi lis tin Dev ri mi nin kan la bo - ðul ma sý ge re ki yor du. Bul do - zer ler ve zýrh lý bir lik ler le sýk sýk Fi lis tin e vur-kaç bas kýn - la rý dü zen li yor, he li kop ter ve u çak lar la bom bar dý man ya pý - yor, dev rim ci li der le re su i kast - lar dü zen li yor ve Fi lis tin hal ký - ný kýþ kýrt ma ya de vam e di yor - du. Os lo çok tan so ðuk sis ler ar ka sýn da kay bol muþ tu. 11 Ey - lül den son ra Ýs ra il si yo niz mi - nin bu sal dý rý la rý art tý. Top ye - kün ka pýþ ma ka çý nýl maz ha le gel miþ ti. Bu nu dur dur ma ya ne A ra fat ýn güç süz var lý ðý, ne A - vu pa nýn se ve rek boð ma po - li ti ka sý, ne de Ýs ra il in gü ver - cin le ri muk te dir o la bi lir di. Ýþ te I rak a yö ne lik sal dý rý, tam da bu þart lar da ön pla na çýk tý. Fa kat 11 Ey lül çok tan u - nu tul muþ tu. ABD nin bü tün an ma ve a ným sat ma ça ba la rý beþ pa ra et mez di. Ý kiz ku le le rin kül le ri sav rul muþ, ABD, dün - ya nýn u nut kan lý ðý na ye nik düþ müþ tü. Ar týk Grand Ze - ro da bir ba þý na ken di ya sý ný tu ta bi lir di. Chen ney, Or ta do ðu yol la rý na düþ tü ðün de, so nuç baþ tan bel liy di: Fi lis tin Dev ri - mi bo ðul mak sý zýn, ABD, Or ta do ðu da is te di ði a dým la rý a - ta maz dý. Pe ki a ma, dev ri mi boð ma nýn yo lu ney di? Ýþ te a sýl so run bu ra da dü ðüm le ni yor du. Os lo nun (ve son ra sýn da

18 Mücadele Birliði Gündem 18 Camp Da vid in) çýk - maz so kak ol du ðu gö rül müþ tü. A ra fat la bu ko þul lar da bir ye re var ma nýn im ka ný yok tu. Zi ra A ra fat, Camp Da vid de ki tür den ö ne ri le ri ka bul et mi yor du, e de mez di de. Fi lis tin in yok lu - ðu nun ka bu lü o lan bu gö rüþ me le ri, ka bul et ti ði tak tir de, A ra fat, ken di el le riy le i pi ni çek miþ o lur du. Dev - rim o nu bun ca zor la mýþ ve aþ mýþ ken, dev ri min Os lo ya bi - le ta ham mü lü yok ken, A ra fat da ha ge ri bir an laþ ma yý im za - la ya maz dý. Di ðer ta raf ta Þa ron e ki bi de, ken di le ri a çý sýn dan Os lo ya ta ham mül e de mi yor du. Ge ri ye bir tek güç kul la ný - mý, zor yo luy la dev - ri min bo ðul ma sý ka - lý yor du. Hem bu þe - kil de A raf ge ri ci li ði - ne de so pa gös te ri le - cek, gö zü kor ku tu la - cak tý. ABD em per - ya liz mi, böy le ce, Ýs - ra il sal dýr gan lý ðý ü - ze rin den, ken di is - tek le ri ni dik te et tir - mek i çin bir ha re ket a la ný ka za na cak tý. ABD de ðil miy di kü çük nük le er si lah - lar ü ret me pla ný nýn ge rek çe le ri ni sý ra lar - ken, A raf ül ke le ri nin top lu hal de Ýs ra il e sal dýr ma la rý du ru - mun da bu nük le er si - lah la rý kul la na bi li riz di yen? I rak a sal dý rý pla nýy la Fi lis tin Dev - ri mi nin zor kul la ný la - rak bo ðul ma sý pla ný, iþ te böy le i çi çe geç ti. Bir bi ri ne bað lan dý. Son iþ gal ve kat li - am bu þe kil de ha ya ta ge çi ril di. A ma sal dý rý ters tep ti. Sal dý rý nýn bir gün ön ce si ne ka dar tü ken miþ du - rum da o lan A ra fat, bir an da dev ri min i ko nu ha li ne gel di. Ka sýr ga, o nu, kol tu ðuy la bir lik te dev ri min ba þý na fýr lat tý. Ýç ay rýþ ma ya uð ra yan dev rim güç le ri, bu sal dý rý so nu cu, ke - net len di. A ra fat ön der li ði nin böy le si güç ka zan ma sý, ay ný za - man da dev ri min güç ka zan ma sýy la ger çek leþ ti. Sal dý rý, A - ra fat ý ne ka dar sý kýþ tý rýr sa sý kýþ týr sýn, þim di o nun e li güç - len miþ du rum da. Bu gü cü e ðer pa zar lýk ma sa la rýn da har ca - ma ya kal kar sa... Ki ABD-Ýs ra il in a sýl a ma cý, bu gi bi gö rü - nü yor. Ye ni bir Camp Da vid e zor lu yor lar A ra fat ý. E ðer A - ra fat, pa zar lýk ma sa sýn da bu gü cü har car sa, dev ri min ge li - þi mi ne ne ka dar za rar ver miþ o lur sa ol sun, dev rim o nu ta - ma men a þa cak týr. Yo lu na on suz de vam e de cek tir. Fi lis tin Dev ri mi, on yýl lar sü ren ke sin ti siz bir sa va þýn ço cu ðu dur. Za fer ka zan mak sý zýn du ra maz. Tek ba þý na zor, bir dev ri mi bo ða bil sey di, dün ya, ser ma - ye a çý sýn dan di ken siz bir gül bah çe si o lur du. Zor, hiç bir yer de hiç bir za man dev rim le ri or ta dan kal - dý ra maz. Ge çi ci za fer - ler ka za na bi lir; a ma mad di ko þul la rý va rol - duk ça, dev rim ler de va ro la cak; ken di kül le - rin den ye ni den ve ye - ni den doð ma sý ný bi le - cek tir. Tüm dün ya halk la rý nýn Fi lis tin Dev ri miy le da ya nýþ - mak i çin a ya ða kalk - mýþ ol ma sý, za fe rin ki - min o la ca ðý ný gös ter - mi yor mu?

19 Mücadele Birliði 19 ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! 13 Ni san Cu ma gü nü An ka ra Ab di Ý pek çi Par ký nda Üç Ka pý Üç Ki lit A çýl sýn, Ö lüm ler Son Bul sun is te mi ni di le ge ti - ren bir mi ting ya pýl dý. Ý çe ri ði ni o nay la ma mak la bir lik te zin dan - lar so ru nun da ken di ba kýþ a çý mý zý or ta ya koy mak a ma cýy la ey - le me ka týl dýk. Ey le me ka tý lan lar sa at 10:30 ci va rýn da To ros So - kak ta top lan ma ya baþ la dý. Top lan ma a la nýn da at tý ðý mýz Zin - dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük slo ga ný na he men he men kit le nin ta ma mý nýn ka tý lý mý ö nem liy di. Da ha son ra kor tej ler o - luþ tu ru la rak mi ting a la ný na doð ru yü rü yü þe geç tik. Yü rü yüþ sý - ra sýn da Fi lis tin Dev ri mi Yal nýz De ðil dir, Kür dis tan da Tek Çö züm Ya Dev rim Ya Ö lüm, Dev rim ci Tut sak lar O nu ru muz - dur, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, Be del Ö de dik, Be del Ö de te ce ðiz, Sav ra Sav ra Hat ta Nasr, Sa vaþ Sa vaþ Za fe re Ka dar, Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak slo gan la rý mý zý gür bir þe kil de hay kýr dýk. Çev re de ki bi na lar dan ve yol dan ge çen a ra ba - lar dan yü rü yüþ çü le re des tek ve ren ler ol du. Yü rü yüþ sý ra sýn da mi tin gi dü zen le yen le rin dý þýn da Ký zýl bay rak, A lýn te ri, HA DEP ve i ki sen di ka nýn da pan kart aç mýþ ol ma la rý na rað men, sa de ce bi ze Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük/ Mü ca de le Bir li - ði Plat for mu im za lý pan kar tý mý zý ka pat ma mýz i çin ey lem ko - mi te si ta ra fýn dan i ki kez u ya rý da bu lu nul du. Biz de sa de ce bi ze yö ne lik bu il ginç tav rýn doð ru ol ma dý ðý ný, her ke sin ken di si ni i - fa de et me si ge rek ti ði ni söy le ye rek yü rü yü þe de vam et tik. Mi tin gin ya pý la ca ðý Ab di Ý pek çi Par ký ve çev re sin de kar þýdev ri min kol luk güç le ri nin çok yo ðun yý ðý nak yap týk la rý ný gör - dük. A ra ma nok ta sýn dan ge çip a la na gir di ði miz de Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük baþ lýk lý bil di ri le ri mi zi kit le nin tü mü ne da ðýt týk. Bil di ri nin i çe ri ði ni; Zin dan lar so ru nun dev - rim so ru nu ol du ðu, A ra lýk 2000 ta rih le rin de zin dan lar da ger çek leþ ti ri len kat li am sal dý rý sý nýn em per ya list-ka pi ta list sis te - min tüm dün ya da iþ çi sý ný fý ve e mek çi halk la ra aç tý ðý sa va þýn bir par ça sý ol du ðu, dev rim ci tut sak la rýn tüm e þit siz ko þul la ra rað men tüm gü cüy le sa va þa rak, iþ çi sý ný fý ve e mek çi halk - la ra kur tu lu þun yo lu nu gös ter di ði, ha la de vam e den Ö lüm O ru cu ey le miy le gös ter me ye de vam et tik le ri, ve ri len sa va - þý mý ve de vam e den ey le mi sa de ce in san hak la rý, tec rit ve i zo las yon te me lin de e le al ma nýn so ru nun ö zü ne uy ma dý - ðýn dan ve ri le cek mü ca de le yi de ký sýr laþ tý ra ca ðý, so ru nun na sýl bir dün ya is ti yo ruz dan, na sýl bir zin dan is ti yo ruz dü - ze yi ne, dev rim ve ik ti dar so ru nun dan re form ve i yi leþ tir - me dü ze yi ne in di ril di ði, iþ çi sý ný fý ve e mek çi halk la rýn da zin dan lar so ru nu na sa de ce dev rim ci tut sak la ra des tek ol - ma pers pek ti fiy le yak laþ ma sý nýn yan lýþ o la ca ðý, bur ju va zi ta ra fýn dan sal dý rý lan, tut sak e di len, kat le di lip yok e dil me - ye ça lý þý la nýn ken di kur tu lu þu muz ve öz gür lü ðü müz ol du - ðu, so ru na Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük ve Bü - tün Ýk ti da rýn E me ðin O la cak pers pek ti fiy le yak la þa rak top ye kün sa va þý yük selt mek ge rek ti ði... o luþ tu ru yor du. Bil di ri da ðý tý mýy la bir lik te pan kar tý mý zý par kýn or ta sýn da ki hey ke lin ü - ze ri ne çý ka rak ön ta ra fa as týk. Ey lem, a tý lan slo gan lar ve ey lem ko mi te sin den ko nuþ ma lar ya pýl dýk tan son ra, Var di ya Mü zik Gru bu nun ký sa din le ti si nin ar dýn dan slo gan lar la so na er di. Mi tin gin ge ne li ni de ðer len dir di ði miz de; i çe ri ði nin ve dü - zen le niþ a ma cý nýn Üç ka pý-üç Ki lit A çýl sýn, Ö lüm ler Son Bul - sun, Tec ri ti, Ý zo las yo nu Kal dý rýn ol ma sý na, þe kil sel o la rak da ren ga renk on lar ca ki lit ve a nah tar ma ket le ri nin ta þýn ma sý na rað men, ka tý lým cý la ra da hi bu po li ti ka la rýn be nim se ti le me di ði ve bu po li ti ka la rý kit le le rin i çi ne sin di re me di ði çok a çýk o la rak gö rü lü yor du. Bu nes nel te mel ü ze rin de bi zim de coþ ku lu ka tý lý - mý mýz ve Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük þi a rý mýz ey le me e ge men ol muþ, coþ ku lu ve mi li tan bir ruh kat mýþ, ger - çek an lam da kit le nin ruh ha li ne, bek len ti le ri ne denk düþ müþ - tür.

20 Mücadele Birliði 20 Em per ya list-ka pi ta list sis te min çý kýþ sýz lý ðý ný i fa de e den zin dan sal dý rý la rý ve son ra sýn da ge li þen, her da ki ka sý kav ga do - lu gün ler bi ze ye ni den ve ye ni den gös ter miþ tir dev ri min ye nil - mez li ði ni. Tür ki ye ve K. Kür dis tan iþ çi ve e mek çi le ri nin i çin de bu lun du ðu aç lýk ve yok sul lu ðun her ge çen gün ge niþ kit le le re ya yýl ma sý ve i çin den çý kýl maz bir hal al ma sý dýr dev ri mi mi zi ye - nil mez ký lan. Aç lýk la bes le nen dev ri mi miz her ge çen gün saf la - rý na ye ni e mek çi ler ka ta rak bü yü mek te. Ül ke le ri miz top rak la - rýn da aç lýk la bes le ne rek bü yü yen dev ri mi miz kar þý sýn da iþ bir - lik çi te kel ci bur ju va zi, ken di si i çin ö lümka lým so ru nu o lan dev rim güç le riy le dev - rim ci güç ler a ra sýn da bað lar ku rul ma sý ný en gel le mek i çin yo ðun e ner ji har ca mýþ týr, har ca mak ta dýr. Bu e ner ji si ni hiç bir meþ ru - luk kay gý sý ta þý ma dan kul la nan bur ju va zi, bü tün dün ya nýn göz le ri ö nün de zin dan sal - dý rý sý ný baþ lat mýþ týr. 4 gün bo yun ca sü ren kat li a ma kar þý, Mu rat Ör dek çi nin Türk Or du su et ra fý nýz sa rýl dý, tes lim o lun ce va - bý bur ju va zi nin su ra týn da bir to kat gi bi pat - la mýþ týr. Zin dan lar sal dý rý sý nýn ba þýn dan gü nü - mü ze dek baþ eð mez bir tu tum ser gi le yen, ö lü mü ka fa la rýn da ye nen dev rim ci tut sak - lar, A ra lýk gün le ri a ra sýn da yaz dýk - la rý des ta ný Ö lüm O ru cu Ey lem le ri i le de - vam et ti re rek dün ya da e þi ben ze ri gö rül - me miþ bir ey le me im za at mýþ lar dýr. Ö lüm O ru cu Ey le mi ni ye ni den doð mak o la rak gö ren ve bu ta rih sel ey lem de 119. gü nün de ö lüm süz le þen Le ni nist tut sak Si bel Sü rü cü nün so luk kat tý ðý dev rim mü ca de le si, an cak sa - hip le ni le rek ge le ce ðe ta þý na bi lir. Biz ler de bu bi linç le Mü ca de - le Bir li ði Plat for mu o la rak Si bel Sü rü cü nün ö lüm süz leþ me si - nin yýl dö nü mün de, ken di þah sýn da Ö lüm O ru cu Ey le mi nde ö - lüm süz le þen bü tün zin dan sa vaþ çý la rý nýn an ma sý ný ger çek leþ tir - dik. Ö lüm süz lü ðe, gü ne þe u ður la dý ðý mýz yer de iþ çi ve e mek çi halk la rý mý zý bil gi len dir mek ve an ma ya ça ðýr mak i çin, an ma dan bir gün ön ce o tur du ðu yer o lan Ý ki tel li böl ge sin de yo ðun bil di - ri da ðý tý mý ve a ji tas yon ça lýþ ma sý ya pýl mýþ týr. 22 Ni san Pa zar te si gü nü Ý ki tel li Ce me vi ya nýn da ger çek leþ - tir di ði miz an ma sa at ci va rýn da ger çek leþ ti. Ü ze rin de Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür/mü ca de le Bir li ði Plat for mu ya zý lý pan kar tý mý zý aç týk. Si bel Sü rü cü nün re sim le ri ve ü ze rin - de slo gan la rý mý zýn yaz dý ðý dö viz le rin ta þýn dý ðý an ma, Zin dan - lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Si bel Yol daþ Ö lüm süz dür, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, Bü tün Ýk ti dar E me ðin O - la cak, Ya Dev rim Ya Ö lüm slo gan la rýy la baþ la dý. Slo gan lar son ra sý Mü ca de le Bir li ði Plat for mu im za lý a þa ðý da ki ba sýn a çýk - la ma sý o kun du: O, bir dev rim sa vaþ çý sýy dý. Dev rim ve ko mü nizm sa vaþ çý - sý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı