Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz"

Transkript

1 Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz

2 Bursa Kent Rehberi Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: (pbx) Fax: / Genel Yay n Yönetmeni / Publishing Director Akif Koçyi it Dan flman / Consultant Ahmet Erdönmez Editör / Editor smail Cengiz Yaz / Text Raif Kaplano lu smail Cengiz Çeviri / Translation Mustafa Ersin / Umut san / Hülya Süngü Görsel Yönetmen / Art Director Y ld z Metan / Nüans Foto raflar / Photography Fehim Ferik / Cenk Pekcanatt / Gökhan Çelikliay Ömer Ya l dere / Alper Keskin / Bar fl Güleç / H. Bar fl Ifl tan Demet Argun / Nilay Kabal / Seçkin Yalç n / Murat Ayd nl lar / Müberra Öz Arflivler / Archives Bursa Büyükflehir Belediyesi Basın Koordinatörlü ü / Bursa Kültür A.fi. Bursa Kültür Sanat Turizm Vakf / Osmangazi Belediyesi Bursa fiehir Kütüphanesi / BUFSAD Bask - Cilt / Press - Binding Seçil Ofset Tel: I. Bask, fiubat 2008 / 1st Edition, Fabruary Bask, Temmuz 2008 / 2nd Edition, July Bask, Mart 2009 / 3nd Edition, March 2009 ISBN Metin Copyright Bu kitap, telif sahibinin önceden yaz l izni olmadan k smen ya da tamamen yeniden bas lamaz. Rehberdeki bilgilerin bas ld s rada mümkün oldu u kadar güncellefltirilmesi için çaba harcanm fltır. Ancak telefonlar, saat ve di er ayr nt lar her zaman de iflebilir. Bu nedenle rehberin kullan m ndan do acak sonuçlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

3 Bursa ya Hoflgeldiniz Osmanl Devleti nin ilk baflkenti Bursa; geçmifli gelece e ba layan uygarl klara ev sahipli i yapm flt r. Ayn zamanda dinlerin ve tacirlerin buluflma merkezi olmas ndan dolay Bursa, insanl kucaklay c bir misyon üstlenmifltir. Gerek ulusal, gerekse uluslararas alanda rekabet gücüne sahip, tan n rl ve prestiji yüksek firma ve markalara kucak açan Bursa; Osmanl n n ilk Sultan Külliyelerine ve ilk hastanesine yani insanl a yön veren zengin kültüre ev sahipli i yapmaktad r. Mimari yap lar, külliyeleri, köprüleri, tarihi evleri, flifa veren kapl calar, çinisi, dört mevsim karla kapl Uluda ve medeniyetlere befliklik yapan znik i ile Bursa y ziyaret etmeniz için birçok neden bulunmaktad r. Öncelikle konukseverli i, do al güzellikleri, Roma, Bizans ve Osmanl dönemine ait kültürel, sosyal mekânlar ile görmeye, gezmeye de er bir kültür flehridir Bursa... Bu flehrin zarafeti o kadar etkileyicidir ki, birçok filme, fliire konu olmufltur. fiairlere, ilham veren, krallara flifa da tan Bursa n n görülmeye, gezilmeye de er yerlerini konu alan Kent Rehberi ni haz rlamaktaki amac m z; gerek yerli, gerek yabanc konuklar m za bir dünya kenti olan Bursa n n tarihi, do al, kültürel ve turizm de- erlerini tan tmak, kültürel miras yaflatarak devam ettirmektir. Medeniyetlerin befli i Bursa n n tarihi hazinelerini gizleyen büyüleyici sokaklar nda sizleri a rlamaktan mutluluk duyaca z. Bursa ya hoflgeldiniz.

4 Ç NDEK LER Önsöz: Bursa ya Hoflgeldiniz / 3 Gezginlerin Gözüyle Bursa / 8 Ad m Ad m Bursa / 12 ALTERNAT F GEZ ROTALARI / 16 I. Alternatif Gezi: Kent Merkezi den fiehir Turu / 16 II. Alternatif Gezi: Do udan Bat ya fiehir Turu / 19 III. Alternatif Gezi: Cumal k z k / fielale / Misi / Zoopark / Botanik / 25 IV. Alternatif Gezi: Teleferikle Uluda Gezisi / 28 V. Alternatif Gezi: Karayolu le Uluda Gezisi / 30 VI. Alternatif Gezi: Uluda Yörük Köyleri / 31 VII. Alternatif Gezi: Do a Yürüyüflü Güzergâhlar / 32 VIII. Alternatif Gezi: Mudanya / Kumyaka / Zeytinba / 36 IX. Alternatif Gezi: Apolyont (Uluabat) Gölü Çevresi / 38 X. Alternatif Gezi: znik ve znik Gölü / 40 D GER ALTERNAT F YERLER / 45 Suuçtu fielalesi / Kufl Cenneti / Yeniflehir / Plajlar Oylat Kapl calar / Ayvaini ve Oylat Ma aralar BURSA M MAR S / 49 Bursa Evleri / 50 Tarihi Yap lar / 51 Ekonomik ve Sosyal Yap lar / 52 Tarihi Hanlar / 53 Tekkeler / 55 Kilise ve Sinagoglar / 56 Camiler, Türbeler / 57 HAMAMLAR, KAPLICALAR / 61 BURSA MÜZELER / 67 BURSA KÜLL YELER / 77

5 Y ld r m Külliyesi / 78 Yeflil Külliyesi / 81 Muradiye Külliyesi / 83 Hüdavendigâr Külliyesi / 90 Emir Sultan Külliyesi / 92 GENEL B LG LER / 95 Tarih / 96 Bursa n n lçeleri / 99 Ekonomi / 104 Bursa Mutfa / 108 Kültür / 111 Geleneksel El Sanatlar / 111 Geleneksel Halk Oyunlar / 112 Bursa da Kültür Sanat / 114 Kültürel Mekânlar / 114 Kültürel Etkinlikler ve Festivaller / 118 Bursa Çarfl lar / 122 Bursa da Konaklama / 128 Ulafl m / 134 GEREKL TELEFONLAR / 137 Acil / Ar za / Sa l k / Emniyet / Jandarma / YerelYönetim / Kültür Merkezleri Sivil Toplum Kurulufllar / Konsolosluklar / Bas n Yay n / Hamamlar Al flverifl / Antikac lar / Kitabevleri / Müzeler Restoranlar / 144 E lence Mekânlar / 154 Bursa Otelleri / 155 Ulafl m ve Turizm / 158 DO Deniz Otobüsü / Arabal Vapur / H zl Feribot / Havaalan / Teleferik Otobüs Terminali / Otobüs Firmalar / Oto Kiralama / Özel Taksi Dura Seyahat Acenteleri / H zl Feribot Sefer Saatleri Bursa n n Önemli Günleri / 164

6 Bursa, 2200 y ll k tarihi geçmifle sahip bir kent...

7

8 GEZG NLER N GÖZÜYLE BURSA Do al zenginlikler, yeflil doku; yafllar 100 ila 600 aras nda de iflen 833 an t a aç ve flifal kapl - calar gibi özelliklere sahip olmas ndan dolay Yeflil Bursa olarak ün salan bu tarihi kent, günümüzde oldu u gibi geçmiflte de birçok gezginin ve tarihçinin ilgisini çekti. 1840'l y llarda Bursa'ya gelen Dr. Bernard, Bursa'y flöyle anlat r: Bursa, do an n en hofl güzelliklerini sundu u bir köfledir. lkbahar n tazeli i ve yeflilli i, k r ve ovalar n n hofllu u, su ve havas - n n güzelli i insana nefle verir. Güneflin s cakl karl da lar n serinli iyle l klafl r. Da eteklerinden akan sularla k rlar ve ovalar y kand için havas çok tatl - d r. Richard Pockocke de Bursa'da gördü ü manzaray flöyle betimler: Dut ve di er a açlar ndan oluflan bu kar fl m, dünyan n en güzel görüntüsünü oluflturuyor. George William'a göre Bursa, gidenler için her ad m birbirinden daha cazip bir kent: Kent servi a açlar yla dolu bir ovadan yükselir. Ba l klar, incir a açlar, karadutlar ve hemen her a ac n yan ndan her fidan n aras ndan bembeyaz flirin minareler yükselir. Bunlar n hemen üstünde ise Uluda, uçurumlar yla bir abidedir sanki. Anadolu'nun bu tan d k gö ünde, bu nefis gün bat fl alt nda yolumuza devam ederken, karadut ve servilerin renk senfonisi gökyüzünün binbir rengini dam t rken, kayal klar solan fl klar alt nda her dakika daha bir pembelefliyordu. Her fley bütünüyle fiark, her fley tümüyle büyüleyici. Ekrem Reflit Rey'in Cumhuriyetin ilk y llar nda çizdi i Bursa manzaras da farkl de ildir: lkbaharda (her yer) öyle bir yeflil ki, misli yoktur. Adeta par ldar. En aç k yeflilden en koyusuna kadar gider, kar fl r ve harikulade bir levha arz eder. Bursa'ya gelir gelmez, yolcu kendisini birkaç as r geride hisseder. En ufak bir rüzgarda h fl rdayan bu nebati nehir hakiki bir nehirden daha hassast r. Miss Pardoe'n n Bursa'da gördükleri daha da güzeldir: Hiç böyle güzel bir kentten geçmemifltim. Sonsuz bir biçimde uzanan ovalar, dev gibi a açlar n eteklerine yay lm fllard. Portekiz hakk nda yazd m küçük eserimde, oradaki yabani çiçeklerin güzelli ini anlatm flt m. Ancak burada, Anadolu yabani çiçeklerinin onlar da geçti ini anlad m. Güzel çiçek fidanlar, tan ms z kokulu otlar, her renk çiçek açm fl a açlar hep yolumuzun üzerinde s ralanm fllard. Ortas alt n sar s benekli leylak rengi laden a açlar, kokulu kozas ile kar gibi beyaz k na a açlar, yabani hatmi çiçe i, Avrupa'daki-

9 ler kadar saydam ve çeflitli renkte çad r çiçe i, soluk pembe ve beyaz yaprakl ebegümeci çiçe i, gök mavisi renginde ve k r papatyas büyüklü ünde firuze çiçe i, yolun yan ndaki kayal klar n aras ndan f rlayan ve kötülükle savaflan iyilik gibi kayal klarla çeliflki içinde, oldu undan iki kat daha güzel gözüken ar kovan çiçe i, her yapra sürekli olarak titredi inden kaynanadili denilen parlak sar bir çiçek, mis gibi kokulu eflatun renkli niflasta çiçe i, yabani güller, han meli ve hepsinden üstün Avrupa'da yetifltirildi inden biraz küçük, ama soluk pembe rengini ve güzelli ini oldu u gibi koruyan aflk çiçe i ve tan mad m z daha birçok çiçek k rlar, yollar doldurmufllard. Kelebekler küçüktüler. Renkleri koyuydu ve pek çoktular. Von Moltke de, aç k yeflil yapraklar göz alabildi ine her yan kaplayan bereketli bir ova olarak betimledi i Bursa Ovas için, flunlar yazar: Tablonun ön taraf ne kadar cana yak nsa, uzaklar - n n görünüflü de o kadar muhteflem. Çiçekteki üzümler havay kuvvetli bir muhabbet çiçe i kokusuyla dolduruyor, buna alabildi ine yetiflip azm fl han melleriyle ad n bilmedi im sar bir çiçek de yard m ediyor. Osmanl hükümdarlar n n her iki baflkentinden hangisinin, eskisinin mi, yoksa yenisinin mi, Bursa'n n m, stanbul'un mu yerinin daha güzel oldu unu kestirmek gerçekten çok güçtür. nsan büyüleyen fley, orada deniz burada karad r. Birinde tablo mavilerle ötekinde yeflillerle ifllenmifltir. Asmalar muazzam a aç gövdelerine sar l r ve dallara as l r. Oradan da tekrar yere sarkar. Beri yandan han melleri ve çiçekli sarmafl klar da asmalar n üzerine at l r. Spreewald'e bakan Lübenau kulesinden baflka hiçbir yerde bu kadar genifl, bu kadar bafltan afla yeflil manzara seyretmedim. Üstelik burada daha zengin bir bitki alemiyle bir ovay s n rland ran muhteflem da lar da var. Bir baflka gezgin Poujoulat da: Bursa sanki 1001 Gece Masallar 'ndaki gerçeküstü flehirleri gibi idi derken, Robert Walsh'un ifadesi daha ilginçtir: "Do a, Bursa'y sanki Türkler için yaratm fl".

10

11

12 BURSA KENT REHBER 12 ADIM ADIM BURSA 2200 Y ll k Tarihi Geçmifl Bursa, Marmara Denizi nin güneydo usunda yer al r ve nüfusu yaklafl k olup, Türkiye nin 4. büyük kentidir. Do uda Bilecik, Adapazar, kuzeyde zmit, Yalova, stanbul ve Marmara Denizi; güneyde Eskiflehir, Kütahya ve bat da ise Bal - kesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekli i 155 metre olan Bursa, genelde l man bir iklime sahiptir. Kentin en s cak aylar Temmuz-Eylül, en so uk aylar ise Ocak-Mart t r. Bursa y bulundu u konum itibariyle Anadolu nun Bat ya aç lan kap s olarak görmek mümkündür. stanbul dan Anadolu ya özellikle Akdeniz ve Ege bölgesine geçifl yollar n n üzerinde yer alan Bursa ya zmir, Ankara, Konya ve di er flehirlerden karayolu ile rahatl kla ulaflabilirsiniz. Geçifl yollar üzerinde bulundu- undan hemen her saat bafl di- er illerden Bursa ya gelebilece- iniz gibi, buradan baflka kentlere de rahatl kla gidebilirsiniz. stanbul üzerinden ise hem karayolu ile hem de denizyolu ile gelebilirsiniz. Yenikap dan kalkan h zl feribotla Güzelyal ya ya da Yalova ya veya Dar ca - Eskihisar aras arabal vapurla Yalova üzerinden Bursa ya gelebilirsiniz. stanbul Yenikap dan h zl feribotla 75 dakika sonra Güzelyal ya gelebilir ve buradan otoban üzerinden 4 saat sonra zmir e ulaflabilirsiniz. Helikopter ve özel uça n zla havayolundan da Bursa ya ulaflabilirsiniz.

13 13 BURSA KENT REHBER Kestanesi, geleneksel El Sanatlar, skender Kebab, negöl Köftesi, Çinisi, pe i, Havlusu, Kadifesi, Çile i, Erguvan, fieftalisi, B ça, Zeytini, Kemalpafla Tatl - s, Karagözü, Külliyeleri, Türbeleri, Evliyalar, Kefliflleri, fiifal Termal Sular, Irgand Çarfl l Köprüsü, Arap fiükrü Soka, Teleferi i, Tarihi Kapal çarfl s ve Hanlar, Yüzy ll k Evleri, Bedestenleri, Ç narlar ; Yörük Köyleri, Uluda, Apolyont Gölü, znik i, Mudanya s, Trilye si, Cumal k - z k, Misi si velhas l 2200 y ll k geçmifliyle Bursa; görülmesi, gezilmesi gereken kentlerin bafl nda yer almaktad r. Bursa; sahip oldu u kültürel, tarihi ve do al zenginlikleri ile, dünyadaki her bireyin kendisinden ve insanl k tarihinden bir iz bulabilece i kadar özgün ve 365 gün turizm hareketine sahip bir kenttir. Bursa; tarih öncesi devirlerden bu yana yerleflim yeri olmufl, tarihi ve kültürel dokusu, termal kaynaklar, inanç turizmi, do al güzellikleri ve k fl turizmi aç s ndan Marmara Bölgesi nde alternatif turizm potansiyeline sahip bir flehirdir. nanç turizmi aç s ndan Bursa; birçok medeniyete ve dinlere befliklik etmifl illerin bafl nda geliyor. 325 ve 787 y llar nda 1. ve 7. Konsül Bursa vilayetinde, znik te toplanm flt r. Bu bak mdan znik, H ristiyan dinince ülkemizdeki 8 kutsal hac merkezinden birisidir. slamiyet aç s ndan

14 BURSA KENT REHBER 14 Mekke, Medine, Kudüs ten sonra beflinci makam olarak kabul edilen Ulucami Bursa dad r. Ayn flekilde Sultanlara k l ç kuflatan Emir Sultan Buhari, Somuncu Baba gibi evliyalar n türbeleri Bursa dad r. Orhan Park Bursa, do al ve kültürel de erleri aç s ndan da benzersizdir. Hemen yan bafl nda yükselen Uluda, Yeflil Bursa n n güzelli inin doruk noktas d r. Uluda, ayn zamanda Türkiye nin en önemli kayak ve do a yürüyüflü merkezlerinden biridir. Baflta Kültürpark, Botanik Park ve Zoo Park olmak üzere kent içinde düzenlenen parklar, Bursa n n yeflilli ine yeflillik katm flt r. Di er yandan, tarihi kimlik ve mimari miras bak m ndan Bursa, Avrupa da bir çok flehirle yar flacak ölçüde zengindir. Osmanl n n ilk alt Padiflah zaman nda yap lan mimari yap lar Bursa ya kent ölçe inde bir aç k hava müzesi görünümü kazand rm flt r. Termal turizmi bak m ndan Bursa; bir çok hastal klara iyi gelen flifal su kaynaklar ile yaln z Türkiye de de il tüm Avrupa da da tan nm flt r. Kükürtlü ve çelikli olan bu flifal sular, yüzy llard r kapl calardan akarak insanlara sa l k sunmay sürdürmektedir. Bursa: Türkiye nin 5. Büyükflehri. Foto raf: Yusuf

15 GEZ LECEK YERLER

16 GEZ LECEK YERLER 16 Alternatif Gezi Rotalar Bursa y tam olarak tan mak ve anlamak için Bursa da en az üç günlük bir gezi yap lmas n öneriyoruz. Bu süre içinde, Bursa n n de iflik turizm etkinliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu rehberde, Bursa y günübirlik gezecek turistler için de önerilere yer verdik. Günübirlik gezecekler için sadece kent merkezindeki tarihsel mekânlar ve Çarfl 'y gezmelerini öneriyoruz. ki günlük geziler için ise, ikinci gün Bursa kentinin yak n çevresindeki Cumal k z k ile Uluda, Saitabat ve Botanik Park gibi do al ve kültürel turizm alanları; üç günlük gezi düflünülüyorsa, H ristiyanl n amentüsünün yaz ld, üç imparatorlu a baflkentlik yapm fl znik baflta olmak üzere, Mudanya ve Gölyaz gibi merkezlerin ziyaret edilmesini tavsiye ederiz. Bursa y gezip görmek isteyenler için Bursa y gezme süreleri veya ilgi alanlar na göre belirleyebilecekleri alternatif turizm seçenekleri bu kitapta ayr nt s yla sunulmufltur. yi gezmeler Bursa dan Bir Görünüm I. ALTERNAT F GEZ Bursa Kent Merkezi Bursa da günübirlik (veya iki günlük) yap lacak geziler için iki gezi ak fl öneriyoruz. Bu gezilerden ilkine Bursa Kent Müzesi nden bafllamak gerekir. Çünkü Bursa'y bütünüyle alg layabilmek ancak Kent Müzesi'nden bafllanacak bir geziyle gerçekleflebilir. Böylece, gezilecek yerler hakk nda genel bir bilgi sahibi olundu u gibi, gezilecek yerlerin maket üzerindeki konumlar yla, önemlerini anlayabilirsiniz. Türkiye nin en önemli ve ilk Kent Müzesi olan bu müzede edinilen izlenim ile yap lacak gezi çok daha anlaml ve anlafl - l r olacaktır. Uzunçarfl Bursa n n Merkezinden Bir Görünüm. Heykel Kent Müzesi'nden sonra yaya olarak geziyi sürdürebilirsiniz. Müzenin sol taraf ndaki Atatürk heykelinin ilerisindeki alt geçitten yolun karfl taraf na geçerek sol taraf na yürüdü ünüzde Orhan Park na geleceksiniz. S rt n z caddeye dönükken park n solunda Ulu Cami sa nda ise Orhan Cami sini göreceksiniz. Park n hemen arkas ndaki Kapal çarfl da kadifeler,

17 17 GEZ LECEK YERLER havlular ve ipek kumafllar aras nda al flveriflinizi yapabilir, isterseniz a açlarla bezeli tarihi hanlarda geçmiflle yüzleflebilirsiniz. Özellikle dinlenip çay içmek için Koza Han, Pirinç Han ile Balibey Han Emir Han önerilir. Bak rc lar Çarfl s 'ndan geçip Balibey Han 'na girip burada Bursa'n n geleneksel sanatlar n n yap ld esnaflar izleyebilir, Bursa'ya iliflkin hediyelik eflyalar sat n alabilirsiniz. Bursa Evleri Balibey Han 'n n dördüncü kat - n n teras ndaki geleneksel Bursa kahvehanesinde, surlara karfl nargilenizi, çay n z içebilirsiniz. Dinlendikten sonra Saltanat Kap s 'ndan geçip Tophane'yi gezmenizi öneririz. Osmanl Devleti'nin kurucular olan Osman ve Orhan Gazi Türbeleri nin bu mekânda olmalar n n yan s ra, Tophane, Bursa'y kuflbak fl görebilece iniz bir aland r. Böylece, kenti kuflbak fl daha iyi alg layabilir; buradan dürbünle gezece iniz noktalar görebilirsiniz. Tophane den ç kt ktan sonra, Bursa n n sivil mimari örneklerini en iyi görebilece iniz Kale Sokak'a girip eski evleri inceleyebilirsiniz. Vaktiniz varsa, labirent gibi sokaklar ndan geçerek P narbafl 'na gitti- inizde, as rlard r Bursa'n n tüm su ihtiyac n n sa land Çarflaf' izleyebilir, Romal lardan günümüze gelen su yollar n görebilirsiniz. Fetih Kap 'y gezdikten sonra, sur dibinden Zindan Kap 'ya gitmeli, oradan da Cilimboz Vadisi ne inilmelidir. Cilimboz'un gizemli vadisinde ilerlerken bir yandan as rlar önce güvenlik amac yla kale gibi düzeltilmifl kayalar, di er yandan ise derin dere yata n izleyebilirsiniz. Cilimboz vadisini izledi inizde yolunuz sizi Muradiye'ye getirir. Muradiye, Bursa'n n en Cumhuriyet Meydan ve Yeni Saat Kulesi. Ft: A. Yedikardefl

18 GEZ LECEK YERLER 18 I. Murat (Hüdavendigâr) Cami eski ve korunmufl mahallelerinden biridir. Mahalleye ilk girdi inizde sizi, Bursa'n n en eski ve en önemli iki fabrikas karfl lar. Önceleri Madam Brotte'un iflletti- i, sonralar uzun y llar Frans z konsoloslu u yapm fl olan Romangel taraf ndan iflletilen ipek fabrikas ile Fabrika-i Hümayun'u gezerek, Bursa'n n tekstil sanayisinin geçmiflini anlayabilirisiniz. Fabrika-i Hümayun'dan sonra hemen karfl s ndaki Kayabafl Soka na girerseniz, 80 y l önce kenti terk etmek zorunda kalan Rum mahallesine girmifl olursunuz. Çok say da tarihi ev ve sokaklar izleyerek Muradiye Meydan na ulafl rs n z. Askerlik fiubesi nin bahçesinde, çat s y k lm fl Rum Kilisesi ni uzaktan görebilirsiniz. Ard ndan Muradiye Camii ni ve gizemli Muradiye Türbeleri ni gezmenizi öneririz. Özellikle de Sultan Murat ile Sultan Cem'in türbelerini... Bu arada Külliye nin hemen karfl s nda bulunan, ülkemizin alan nda tek müzesi olan Yeflil Türbe Uluumay Halk K - yafetleri ve Tak - lar Müzesi ni, 17. yüzy l Osmanl Evi'ni ve Hüsnü Züber in Yaflayan Müzesi ni görmenizi öneririz. Yorulup ac kt ysan z, külliyenin imaretinde faaliyet gösteren Darüzziyafe'de Osmanl yemeklerinden yiyebilirsiniz. Ö leden sonra ise, gezilecek iki yol önerilir. Bir araçla Çekirge istikametinde bir gezi yap labilir. Böylece yol üzerinde bulunan Atatürk Müzesi, Orman Müzesi ve Karagöz Müzesi görülebilir. Çekirge'de benzeri olmayan I. Murat Camii-Medresesi ve türbesini de gezdikten sonra, külliyenin bahçesinde dinlenebilirsiniz. Ya da Bursa'yla özlefltirilen kapl calardan birinde banyo yaparak yorgunlu unuzu unutabilirsiniz. Daha sonra araçla önce Y ld r m Külliyesi, ard ndan Emir Sultan Külliyesi ve Yeflil Külliyesi nin gezilmesi önerilir. Yeflil Kahvehaneleri nde çayın tadına doyum olmaz. Uluumay Müzesinde Sergilenen Bir Osmanl K yafeti

19 19 GEZ LECEK YERLER II. ALTERNAT F GEZ Do udan Bat ya Yeflil den Bir Sokak. Ft: A. Yedikardefl Bursa'da iki günlük flehir gezisi için önerimiz, Y ld r m Külliyesi'nden bafllanılmas d r. Kent merkezinde, h zland r lm fl turistik gezi dura m z n bafllang ç noktas olarak flehrin en do usunda yer alan Y ld r m Külliyesi'ni seçtik. Dünyan n ilk modern hastanesi olan külliyenin do usunda kalan Darrüflifa'y görmeniz tavsiye edilir. Bu külliye ziyaretinin ard ndan Börekçi fievket'in yerinde kahvalt yapabilirsiniz. kinci adresiniz padiflahlara k l ç kufland ran, Sultan Y ld - r m' n damad, evliyalardan Emir Sultan Külliyesi olacak. stanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekânlardan olan Emir Sultan Külliyesi'nden sonraki dura n z, Bursa'n n sembollerinden olan Yeflil Türbe'nin yer ald Yeflil Külliye olabilir. Sultan Mehmet Çelebi taraf ndan yapt r lan Yeflil Külliye nin etraf ndaki antikac lardaki turistik eflyalar n ilginizi çekece ini umuyoruz. Yeflil Kahvehanesi'nde Türk kahvesi içerek dinlenebilirsiniz. Türk slam Eserleri Müzesi Y ld r m Külliye Girifli Yeflil'den hareket etmeden önce Külliye'nin bir parças olan medresedeki Türk- slam Eserleri Irgand Köprüsü Atatürk An t Müzesi'ni gezmeyi unutmay n. Yeflil'den Heykel'e yani kent merkezine do ru yürüdü ünüzde 500 metre ilerde tarihi Setbafl Köprüsü ve onun öncesinde solda tarihi Mahfel Kahvehanesi'ni görürsünüz. Arzu ederseniz Toplanma Yeri anlam na gelen Mahfel'de simit eflli inde çay içerek soluklanabilir ya da köprüye girmeden hemen sa daki yola girerek Gökdere üzerinde konuflland r lm fl olan Irgand Çarfl l Köprüsü'ne giderek, köprü üzerindeki sanatkârlar n çal flmalar eflli inde çay n z yudumlayabilirsiniz. Unutmay n, üzerinde dükkanlar n yer ald bu tarzdaki köprüden dünyada sadece 4 adet

20 GEZ LECEK YERLER 20 olursunuz. Kent Müzesi'nden sonra solda Ulucami ile tarihi hanlar n yer ald Atatürk Caddesi'ne do ru yönelebilir ya da Kent Müzesi var. Irgand 'dan sa a do ru giderseniz asl na uygun restore edilen Gökdere Medresesi'ne ulafl rs n z. Bu arada vaktiniz bolsa Umurbey Mahallesi ndeki Tofafl Araba Müzesi ni de görebilirsiniz. Setbafl Köprüsü'nü geçti inizde ilerde solda Atatürk Heykeli'ni göreceksiniz. Heykelin arka taraf nda küçük bir meydanda karfl l kl iki bina bulunur. Sa daki bina Bursa Kent Müzesi'dir. 3 katl müzeyi gezdi inizde kent hakk nda hemen hemen her fleyi görmüfl ve ö renmifl Ulu Cami sa tarafta otopark n arka taraf - na geçerek, müze binas sa n zda kalacak flekilde Bursa Kale surlar n n yer ald Hisar Bölgesi ne do ru ilerleyebilirsiniz.

21 21 GEZ LECEK YERLER Tercihiniz e er ikinci güzergâh ise taksi duraklar n n karfl s ndaki Hac lar Camii nin yan ndaki Güllü soka takip ederek brahim Pafla Caddesi ne ulafl rs n z. Biraz yukar do ru ilerledi inizde brahimpafla veya Mahkeme Hamam 'n göreceksiniz. Hamam n alt taraf nda Musluhittin Soka na (veya K z Okulu Caddesi ne), buradan da Akb y k Caddesi üzerinden s ras yla Maksem Caddesi, buradan da nebey Sokak üzerinden tarihi Tahtakale Çarfl s na ulaflm fl olursunuz. Çarfl dan sonra s rayla Ya c lar Sokak, Çak r Sokak ve Çak r Caddesi ni izleyerek Çak r Hamam 'na ve Osmangazi Caddesi ne ulaflabilirsiniz. Bursa Kalesi ve Saltanat Kap ve Surlar surlar n n yer ald Tarihi Hisar Bölgesi caddenin sol taraf nda kal r. Ayr ca bu bölgede Haraçç - o lu Medresesi, Üftade Camii ve Türbesi, Yerkap Camii, Kavakl Camii, Veled-i Yaniç Mescidi, Lala fiahin Pafla Medresesi, daha yukar larda Molla Fenari Camii, Alaaddin Pafla Camii, Alacah rka Camii ve restore edilen Kale Sokak gibi tarihi mekânlar yer al r. Osmangazi Caddesi nin Kâz m Baykal Caddesi ile birleflti i girifl noktas nda sa da Tophane Park 'n n afla taraf nda Gazi Timurtafl Pafla Türbesi ile Okçu Baba Türbesi ni görebilirsiniz. Cadde den biraz ilerledi inizde Osmanl mparatorlu- u'nun kurucusu Osman Gazi Türbesi ile Bursa'y fetheden o lu Orhan Gazi nin Türbesi ne gelmifl olursunuz. Türbelerden ç kt n zda park içinde yer alan, Tarihi Saat Kulesi ve fiehitler Abidesi önünde hat ra foto raf çektirebilirsiniz. Bu arada ö le vakti olmuflsa, karn - m z ac kt diyorsan z parktan ç kt - n zda sol tarafta kalan kebapç da gönül rahatl ile Bursa'ya özgü yemeklerin tad na bakabilirsiniz. Tophane Saat Kulesi

22 GEZ LECEK YERLER 22 fiehitler An t ve Osman Gazi Türbesi Tophane'den sonraki yolculu unuz, Hasta Yurdu Caddesi üzerinden Kapl ca Caddesi ni takip ederek fiehzade türbelerinin bulundu u Muradiye Külliyesi olabilir. Yol üzerinde fiehadet, Fenari, Alâaddin Pafla Camileri ile Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gençlik kültür merkezi olarak hizmet vermek üzere asl - na uygun restorasyon çal flmalar sürdürülen Fabrika-y Hümayun Binas n, Üç Han m K zlar Türbesi ni ziyaret edebilirsiniz. Kapl ca Caddesi nin bitiminde Hamzabey Caddesi ile kesiflti- i noktada sa tarafta afla da 2. Murat Caddesi üzerinde yer alan Fatih Sultan' n babas Sultan II. Murad n yapt rd Muradiye Külliyesi; ölümle yaflam n, rüya ile hakikatin ve hüzün ile huzurun bir arada tad ld kutsal ve mistik mekânlardan biridir. Külliye ziyaretinden sonra, Muradiye Camii nin önündeki meydana ç kt n zda, 17. yüzy ldan kalma, Sultan II. Murad' n ikâmet etti i söylenen ve bugün müze haline getirilen Muradiye Kona olarak bilinen Osmanl Evi ile yak n nda yer alan fiair Ahmet Pafla Medresesi binas nda bulunan Uluumay Osmanl Halk K yafetleri ve Tak lar Müzesi ni ziyaret edebilirsiniz. Bu arada e er akflam vakti Muradiye ye tekrar gelmek isterseniz Külliye ye ait olan 2. Murad mareti içinde faaliyet gösteren Darüzziyafe Restoran 'nda fas l eflli- inde kendinize ya da dostlar n - za ziyafet verebilirsiniz. Külliye ve çevresindeki ziyaretiniz sonras II. Murat ve Beflikçiler caddelerini takip ederek Çekirge Orhan Park, Ulu Cami, Koza Han

23 23 GEZ LECEK YERLER Kent Merkezi Caddesi ne ç kabilirsiniz. Ya da külliyenin bat taraf nda kalan Hamzabey Caddesi ne ç k p Atatürk Müzesi Hamzabey ve Kara Mustafapafla Türbeleri ni ziyaret ederek Çelikpalas Oteli nin yan ndan Çekirge Caddesi ne ç kabilir ve müze haline getirilen Atatürk Köflkü'ne girebilirsiniz. Buradan biraz ilerideki Türkiye nin tek Ormanc l k Müzesi ne u rayabilirsiniz. Daha sonra yol üzerinde Hacivat-Karagöz an t ile Süleyman Çelebi An t Mezar n göreceksiniz. Karagöz An - t n n karfl s nda yer alan ve Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Süleyman Çelebi An t Mezar Ft: Alper Keskin yeniden düzenlenerek hizmete aç lan Karagöz Müzesi ni ziyaret ettikten sonra kentin en bat - s nda yer alan Çekirge semtindeki üçüncü Osmanl padiflah I. Murad Hüdavendigâr Külliyesi ni gezebilirsiniz. Türbenin yan ndaki çay bahçesinde flehri seyrederek çay eflli inde yorgunlu unuzu att ktan sonra bir taksiyle Çekirge Caddesi nden tekrar geriye dönüp Çelik Palas karfl s nda Kültürpark n kap s ndan içeri girerek Roma ve Bizans dönemi eserlerinin sergilendi i Arkeoloji Müzesi ni mutlaka görmelisiniz. Müze ziyaretinden sonra bir taksiyle tarihi Büyükflehir Binas ile Tayyare Kültür Merkezi'nin bulundu u flehir merkezine inerek; tarihi Belediye binas n n arkas ndaki Orhan Gazi Camii ve Ulucami yi ziyaret ettikten sonra art k gönlünüzce gezebilir, al flveriflinizi yapabilirsiniz. sterseniz Koza Han'a, Emir Han'a, Pirinç Han'a ya da eski Orhan Hamam olan Aynal Çarfl 'ya gidebilirsiniz. sterseniz kuyumcular n, gümüflçülerin, mobilyac lar n, yorganc lar n, Arkeoloji Müzesinde bir büst.

24 GEZ LECEK YERLER 24 Ulu Cami Ziyaretçileri çeyizcilerin, havlucular n, iplikçilerin bulundu u Bedesten ve Uzun Çarfl 'ya gidip ihtiyac n z karfl layabilirsiniz. Ac kt ysanız ve can n z zgara çektiyse Çiçek Izgara'ya, skender istiyorsan z Tayyare Kültür Merkezi'nin yan ndaki skender Kebapç s 'na, fast food türü yiyecek isterseniz Zafer Plaza'ya, can n z köfte çektiyse ve orijinal yerinden yemek istiyorsan z vaz Pafla Kap s 'n n hemen giriflinde yer alan Üç Köfte Lokantas na gidebilirsiniz. Gösteriflsiz bir yer ama tavsiye ederiz. Köftenin d fl nda mutlaka sütlü Kemalpafla tatl s nı yemeyi ihmal etmeyiniz. Bak rc - lar Çarfl s 'na girdikten sonra sa tarafta kalan Akay Lokantas 'nda Tatar usulü orijinal mant ve çi börek ya da Gürsulu dris, Küçüksaray veya Hac o lu'nda Kayhan Usulü Pideli Köfte yiyebilirsiniz. Yemek sonras eski tarihi Belediye binas n n sa taraf nda bulunan Köylü Pazar 'n n köflesindeki Âflıklar Kahvesi'nde nefis bir çay içerek mola verebilirsiniz. Çay içerken birkaç âfl ktan ba lama eflli inde türkü dinleyebilirsiniz veya Atatürk Caddesi ne ç karak Zafer Plaza taraf nda yolun karfl s ras ndaki Büyükflehir Belediyesi'nin restore etti i tarihi Balibey Han' nda yorgunluk kahvesi içerek gezinize nokta koyabilirsiniz. E er gece e lenmek istiyorsan z Çekirge, Alt parmak caddeleri üzerinde, Kültürpark içinde yer alan Kapal Çarfl ya Giden Yol e lence mekânlar na u rayabilirsiniz. Akflam fas l müzi i dinleyerek veya müzi e bizzat efllik ederek e lenmek, bal k yemek istiyorsan z flüphesiz en güzel mekân Arap fiükrü Soka 'ndaki restoranlar olacakt r. Orhan Cami Arap fiükrü de E lence Ft: B. Güleç

25 25 GEZ LECEK YERLER III. ALTERNAT F GEZ Cumal k z k Saitabat fielalesi Kültür - Botanik ve Zoopark Yaflayan Osmanl Köyü: CUMALIKIZIK Bursa n n do usunda Ankara yolu üzerinde Bursa ya 10 km. mesafede, Uluda n yamaçlar nda befl k z kl köyden biridir ve Osmanl dönemi konut dokusunu günümüze kadar koruyan nadir köylerden olan 700 y ll k tarihi Cumal k z k Köyü, Osmanl dönemi k rsal mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak, halen geleneksel yaflam biçimini korur. Köyde bulunan evlerin birer odasının restore edilerek ev pansiyonuna çevrilmesi çal flmalar devam etmektedir. Cumal k z k evleri, Osmanl Türk mimarisinin özelliklerini tafl r. Genellikle iki ya da üç katl olan evlere sokaktan iki kanatl ahflap kap yla avludan geçilerek girilir. Avlunun zemini toprak veya tafltan yap lıd r. Alçak tavanl ara kat evin k fll k bölümünü oluflturur. Evlerin zemin katlar na ahflap hat ll geleneksel tafl malzeme, üst katlar na ise ahflap çatk aras nda kerpiç malzeme, çat da ise alaturka kiremit kapl k rma çat l ahflap malzeme hâkimdir. Duvarlar genellikle sar, mavi, beyaz, mor ve yeflil renktedir. Bursa'ya Cumal k z k ta Do al Ürünler. Ft: A. Yedikardefl 20 dakika mesafedeki 700 y ll k Osmanl köyü olan Cumal k - z k'ta kahvalt yapman z tavsiye ederiz. Bol bol foto rafl k malzeme ile dönece iniz Cumal k z k'a otobüs veya minibüsle gidebilirsiniz. Cumal k z k ta her y l haziran ay n n 3. haftas Ahududu fienlikleri düzenlenmektedir. Cumal k z k ta konaklamak isteyenler, Bulanlar Konak Mavi Boncuk Pansiyon da kalabilirler. Cumal k z k Köy Meydan

26 GEZ LECEK YERLER 26 SA TABAT fielales Bursa'dan 12 km. uzakl kta yer alan Saitabat, yemyeflil çimenler ve ç nar a açlar yla çevrili bir alandır. Uluda eteklerindeki flelalenin akt kanyon, do a sporlar ile u raflanlar n buluflma noktas dır. Odun ateflinde, kiremitte tereya ile piflirilen alabal klar yla meflhur olan flelalenin çevresinde piknik alanlar bulunur. Do anc Baraj 'ndan sonra görece iniz Orhaneli-Bursa Yolu üzerinde eski bir Rum Köyü olan, üzümü ve flarab ile ünlü Misi köyü, Uluda ' n güneyindeki da l k ve ormanl k bölgede yer alan tarihi bir köydür. Tarihi çok eskilere dayanan Gümüfltepe (Misi) köyünün ilk ad n n Mysia oldu u san l yor. Bursa'n n merkezinden 12 kilometre uzakl kta, do all ndan hiçbir fley kaybetmemifl baflka bir güzellikle sizi a rlayacak olan Misi Köyü, asma yapra, misket üzümü ve flarab ile çok ünlüdür. Bugün Gümüfltepe Mahallesi ad yla Nilüfer Belediyesi ne ba lanan Misi Köyü çok eski bir yerleflim yeri oldu u gibi, H ristiyanlar için de önemli bir bölgedir. M.S.183 y - l nda Alex adl bir keflifl, seksen befl kiflilik maiyetiyle H ristiyanlar n öncüleri olarak nkaya ve Misi köylerine yerlefltikleri, konsül ün toplanarak ncil tart flmas yap ld tarihi kay tlarda mevcuttur; bugün kal nt lar na rastlan lan manast r civar nda ncil in bir nüshas n n gömülü oldu una inan l r. Bursa Yeflilinin Minyatürü: BOTAN K PARKI Saitabat fielalesi Safl n ve Yeflilli in Adresi: M S KÖYÜ (GÜMÜfiTEPE) Misi Köyü nün Tarihi Evleri Botanik Park Bursa da yeflil kuflak kapsam nda, kente bol oksijen, yeni dinlenme ve sa l kl spor alanlar kazand rmak amac yla 1998 y - l nda hizmete aç lan So anl Botanik Park ; m2 lik alan nda, 150 türden 8000 a aç, 76 türden çal, 20 türden yer örtücü ve 27 türden 6000 gül ile Bursa Ovas 'n korumakla birlikte, bitkisel araflt rma ve bilimsel çal flmalara da aç k bir parkt r. Ziyaretçilerine sa l kl yaflam için spor yapma imkân da sunulan parkta 12 kilometrelik do al yürüyüfl yollar, do al koflu yolu, 1 kilometrelik so uk asfalt kaplamal bisiklet yolu ve göletler bulunur. Botanik Park 'nda ve 19. yüzy llara ait bazı ünlü eski Bursa evlerinin benzerleri de infla edilmifltir.

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır.

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır. Fethiye Ölüdeniz, bir tarafı yemyeşil ağaçların rengini almış doğal bir plaj, diğer tarafı turkuvaz rengi sonsuz bir deniz. İsterseniz tekne turlarıyla adalara yolculuk yapın, isterseniz plajlarında güneşlenip

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

II. VW-T3 Türkiye Buluşması

II. VW-T3 Türkiye Buluşması II. VW-T3 Türkiye Buluşması 1-9 Eylül 2012 Her yıl yapılmasını planladığımız T3 Türkiye Buluşması nın ikincisi için bütün hazırlıklar bu kitapçıkta yer almaktadır. Özellikle buluşma sonrası yapılacak Batı

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Isparta Davraz Dağı - Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Isparta Davraz Dağı - Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Isparta Davraz Dağı - Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi Isparta Davraz Da - Karl yayla K fl Sporlar Turizm Merkezi 1 Davraz Da ı, 2635 m zirve yüksekli

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı

Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı Yusufeli Kayak Rafting Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği nin geleneksel olarak düzenlediği 30 Ağustos

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA da Medikal Turizm Termal Turizmi SPA-Wellness

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK EKSTRA TUR PAKETİ. 1 TAORMINA Tur süresi: 5 saat 55 Limandan ayrılışımızı takiben, Sicilya'nın mücevherlerinden biri olan Taormina kentine hareket edeceğiz.

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Travel is Life. 1 Mayıs Butik Urfa Mardin Turu. 1-4 Mayıs 2014 3 GECE 4 GÜN. 1-4 Mayıs 2014 Uçakla Butik Urfa Mardin Turu Şanlıurfa, Harran,

Travel is Life. 1 Mayıs Butik Urfa Mardin Turu. 1-4 Mayıs 2014 3 GECE 4 GÜN. 1-4 Mayıs 2014 Uçakla Butik Urfa Mardin Turu Şanlıurfa, Harran, Uçuş bilgileri 1 Mayıs Butik Urfa Mardin Turu 1-4 Mayıs 2014 3 GECE 4 GÜN 1-4 Mayıs 2014 Uçakla Butik Urfa Mardin Turu Şanlıurfa, Harran, Göbeklitepe, Mardin, Midyat ve Hasankeyf'i içeren keyifli program.

Detaylı

Önemli Semtler Bo az: Haliç:

Önemli Semtler Bo az:  Haliç: İstanbul "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 11 Ekim 2009 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ilgaz ilçesinin Kese köyüne bağlı Kırkpınar Yaylası

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Yalova Hakkında Genel Bilgiler

Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova; Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi nin güneydoğu kesiminde Armutlu Yarımadası nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları nın kuzey eteklerinde yer almaktadır.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Uluslararas 23 Nisan Çocuk Festivali 20-27 Nisan 09 Sekapark ETK NL K REHBER TÜRK YE ARNAVUTLUK BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK BULGAR STAN ESTONYA GÜNEY KORE GÜRC STAN H

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı