Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin"

Transkript

1 Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2 Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini inceleyen kimyanın alt bilim dalına termokimya denir. 1. Sistem ve Çevre Sistem Üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli olan evrenin belli bir parçasına sistem denir. Ortam Sistemin dışında kalan kısma ortam denir. Evren Sistem ile ortamın oluşturduğu tüm alana evren denir. Ortam Evren a. Sistemlerin Sınıflandırılması Açık Sistem Sistem ile ortam arasında madde ve enerji alış verişi olan sistemlerdir, Örneğin, göl. Kapalı Sistem Sistem ile ortam arasında sadece enerji alış verişi olan sistemlerdir. Örneğin, pil, pet şişe... Sistem Sistem ve ortam ilişkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İzokorik sistemler, hacmi sabit tutulan sistemlerdir. B) Ortamla sistem arasında sadece enerji alış verişi yapan sistemlere kapalı sistem denir. C) İzotermal sistemlere insan vücudu örnek verilebilir. D) Ortamla sistem arasında madde ve enerji alış verişi yapan sadece açık sistemlerdir. E) İzole sistemlerde, ortamla sistem arasında madde ve enerji alış verişi gerçekleşmez. I. İzole sistem II. İzotermal sistem III. Kapalı sistem (Cevap D) Yukarıdaki sistemlerden hangilerinde ortamla madde ve ısı alış verişi yapılabilir? (Yalnız II) İzole Sistem Sistem ile ortam arasında madde ve enerji alış verişi olmayan sistemlerdir. Örneğin, termos. İzotermal Sistem Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerdir. Ortam ile madde ve enerji alış verişi yapabilen sistemlerdir. Örneğin, insan vücudu. İzobarik Sistem Basıncı sabit tutulan sistemlerdir. Ortam ile madde ve enerji alış verişi yapabilen sistemlerdir. Örneğin, ideal pistonlu kap. İzokorik Sistem Hacmi sabit tutulan sistemlerdir. Ortam ile enerji alış verişi olan, iş alış verişi olmayan sistemlerdir. Örneğin, ağzı kapalı çelik kap. İdeal Piston 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji Enerjiyi ve buna bağlı olayların izlediği yolu anlamak için Termo (ısı), dinamik (hareket) anlamlarına gelen termodinamik yasaları ortaya konmuştur. Termodinamik, fiziksel ve kimyasal değişimleri bir sistem içinde inceler. Enerji, bilimsel olarak iş yapabilme veya ısı verme yeteneği şeklinde tanımlanır. Harekette bulunan ve bir hızı olan cisimlerdeki enerjiye kinetik enerji denir. Cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvvetlerinden veya cismin konumundan ve bileşiminden ileri gelen enerjiye potansiyel enerji denir. Zıplayan topun enerjisi potansiyel enerjiden kinetik enerjiye, sonra yeniden potansiyel enerjiye dönüşür. Kimya Elbistan 2

3 a. İç Enerji (U) Kimya ve Enerji P P Bir sistemin toplam enerjisine iç enerji denir. U ile gösterilir. Bir sistemin iç enerjisine, Taneciklerin kinetik (dönme, öteleme, titreşim) enerjileri Taneciklerin potansiyel (elektrostatik) enerjileri Taneciklerin çekirdek ve elektronik enerjileri katkı sağlar. Bir sitemin iç enerjisi ölçülemez, ancak iç enerji değişimi ( U) ölçülebilir. b. Isı (Q) Sistem ile çevre arasında sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjiye ısı denir. Q ile gösterilir. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğru olur. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı miktarı, Madde türüne (c) Madde miktarına (m) Sıcaklık farkına ( t) bağlıdır. c. İş (w) Sıcaklık farkından bağımsız olarak aktarılan enerjiye iş denir. Enerjinin iş olarak aktarılmasına mekanik iş (w) denir. Mekanik iş bir kuvvetin belirli bir yol alırken yaptığı iştir. iş = kuvvet. yol Örneğin gazların genleşmesi ile yapılan iş mekanik iştir. Bir sistemin iç enerjisine (U), I. Taneciklerin öteleme kinetik enerjileri II. Taneciklerin titreşim enerjileri III. Taneciklerin çekirdek enerjileri IV. Taneciklerin potansiyel enerjileri türlerinden hangileri katkı sağlar? (I, II, III ve IV) X (g) V V 1 V 2 Şekil - 1 Şekil - 2 Yukarıda şekil - 1 deki kaba Q joule ısı verildiğinde şekil - 2 deki durum elde ediliyor. Alınan ısının bir kısmı iç enerji artışı (U) olarak, bir kısmı ise iş (w) olarak kullanılır. Toplam iç enerji değişimi aşağıdaki bağıntılardan hesaplanır. U = U son - U ilk Q P : Sabit basınçta alınan ısı w : İş X (g) Madde miktarı değişmeyen bir sistemin iç enerjisi iki yolla artırılabilir. Sistem üzerine iş yaparak Sistem ısıtılarak Madde miktarı değişmeyen bir sistemin iç enerjisi iki yolla azaltılabilir. Sistemin ortama iş yapmasıyla Sistem soğutularak Aynı miktar enerji sabit hacimli kaba verildiğinde hacim değişimi ( V = 0) olmayacağından iş yapılamaz (w = 0). Bu durumda verilen enerjinin tamamı iç enerji için kullanılır. U = Q V + W U = Q p + w w = 0 olduğundan U = Q V olur. (Q V : sabit hacimde alınan verilen ısı) Sabit hacimli ve sabit basınçlı kaplarda aynı sıcaklıkta eşit mollerde aynı gazın sıcaklıklarını eşit miktarda artırmak için sabit basınçlı kaba verilen ısı daha fazla olur. (Q P > Q V ) Sabit basınçlı kaba verilen ısının bir miktarı iş için kullanılacağından verilen ısı miktarı ile sıcaklık artışı aynı olmaz. Kimya Elbistan 3

4 3. Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası Sıfırıncı yasa sıcaklık ve termal dengeyle ilgilidir. Sıcaklık, bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik (hareket) enerjisini ifade eden bir değerdir. Isı ise sıcaklıkları farklı iki madde arasındaki alınıp verilen enerjinin adıdır. Termodinamiğin sıfırıncı yasasına göre, eğer A ve B sistemleri birbiri ile ısıl dengede ise A sistemi ile ısıl dengede olan bir C sistemi B sistemi ile de ısıl denge durumundadır. A = B ve A = C ise, sıfırıncı yasaya göre B = C dir. 4. Termodinamiğin 1. Yasası Enerjinin korunum yasasına termodinamiğin I. yasası denir. Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir fakat enerji yok edilemez veya yoktan var edilemez. Enerji değişimi sistem ile ortam arasında oluştuğundan, U ortam + U sistem = 0 eşitliği oluşur. Sistemin iç enerjisindeki değişim; sistem ortam arasındaki ısı değişimi ve sisteme yapılan veya sistemin yaptığı iş miktarının toplamına eşittir. U = Q + w İdeal Piston Bir sisteme sabit basınçta dışarıdan 60 kj enerji verildiğinde sistem 100 kj iş yapıyor. Buna göre, sistemin iç enerji değişimi kaç kj dir? (-40) Bir sistemde hem ısı hem de iş niceliklerinin işareti pozitif ise, I. Ortam sisteme karşı iş yapmıştır. II. Sistemin iç enerjisi azalır. III. Sistemden ortama ısı akışı olur. yargılarından hangileri doğrudur? (Yalnız I) İzokorik bir sisteme 25 kj ısı verildiğinde, sistemin iç enerji değişimi kaç kj olur? (25) - w + w - Q + Q Sistem Ortam Sisteme ısı veriliyorsa Q pozitif (+), sistem dışarı ısı veriyorsa Q negatif (-) olur. Sisteme karşı iş yapılıyorsa w pozitif (+), sistem iş yapıyorsa w negatif (-) olur. Sembol İşaret İşaretin Anlamı w Q + Ortamın sisteme yaptığı iş - Sistemin ortama yaptığı iş + Sistemin ortamdan aldığı ısı - Sistemin ortama verığı ısı Kimya Elbistan 4 İzokorik ve izobarik iki farklı sisteme aynı sıcaklıkta eşit mollerde X gazı konuyor. Buna göre, gazların sıcaklıklarını eşit miktarda artırmak için, I. İzokorik sisteme verilen ısı 40 kj, izobarik sisteme verilen ısı 30 kj olabilir. II. İki kaba da aynı miktarda ısı verilir. III. İzobarik sisteme verilen ısı 100 kj, izokorik sisteme verilen ısı 80 kj olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? (Yalnız III)

5 a. Entalpi (H) ve Entalpi Değişimi ( H) Bir maddenin yapısında depoladığı bütün enerjilerin toplamına entalpi veya ısı kapsamı denir. Sistemin iç enerjisiyle birlikte işi de içeren bir kavram olarak entalpi kullanılır. Bir maddenin 1 molündeki depo edilen enerjiye, o maddenin molar entalpisi denir. Entalpi bir hal fonksiyonudur. Entalpi, iç enerji ile basınç-hacim çarmının toplamına eşittir. H = U + P. V Sabit basınçta bir sistemin entalpi değişimi, H = U + P. V şeklinde ifade edilir. Bir maddenin entalpisi doğrudan ölçülemez. Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka tepkimenin entalpi değişimi veya tepkime entalpisi denir. H ile gösterilir. H = H ürünler - H girenler Entalpi değişimi aynı zamanda sabit baasınçta ölçülen ısı değişimine (Q P ) eşittir. 1 mol CO 2 nin CO ve O 2 gazlarına ayrıştırılması için 283 kj lik bir eneriji gerekir. Tepkime denklemi, veya CO 2(g) C + 1/2 O 2(g) CO 2(g) kj C + 1/2 O 2(g) şeklinde ifade edilebilir. H = 283 kj Endotermik reaksiyonlarda entalpi ve potansiyel enerji değişimi aşağıdaki diyagramlarla gösterilmiştir. Entalpi (kj/mol) Ürünler (C ) Reaktifler (CO 2(g) ) H 1 : Reaksiyona giren maddelerin (reaktifler) potansiyel enerjileri toplamı : Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı H = - H 1 E ai : ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi E ag : geri tepkimenin aktifleşme enerjisi H 1 Potansiyel Enerji (kj/mol) E ai E ag 1. Tepkime Entalpisi ( H) H değeri belirli sıcaklık ve basınçta ölçülmüş değerlerdir. Sıcaklık ve basınç değişimleri H değerini değiştirir. Maddelerin fiziksel hallerinin değişmesi H değerini değiştirir. H gaz > H sıvı > H katı Madde miktarı tepkimelerdeki H değerini değiştirir. Maddenin mol sayısı ile H doğru orantılıdır. H, pozitif veya negatif değerler alabilir. Endotermik Reaksiyonlar Ürünlerin entalpileri toplamının girenlerin (reaktif) entalpileri toplamından büyük olduğu kimyasal tepkimeye endotermik tepkime denir. Endotermik reaksiyonlarda, H ın işareti pozitiftir. ( H > 0) Dışarıdan ısı alınır. Alınan ısı tepkime denkleminde girenler tarafına yazılır. Toplam potansiyel enerji değeri artar. Kimya Elbistan 5 H = E ai - E ag Aktifleşme enerjisi, E a : Tepkimenin gerçekleşmesi için gereken minumum enerjidir. x b a Potansiyel Enerji (kj/mol) y Yukarıda bir kimyasal tepkime için potansiyel enerji - tepkime koordinatı verilmiştir. Buna göre, I. b - a II. y - x III. y + b - a bağıntılarından hangileri tepkimenin H değerine eşittir? ( H : Tepkime ısısı) (Yalnız I)

6 Ekzotermik Reaksiyonlar Ürünlerin entalpileri toplamının girenlerin (reaktif) entalpileri toplamından küçük olduğu kimyasal reaksiyonlara ekzotermik reaksiyonlar denir. Ekzotermik reaksiyonlarda, H ın işareti negatiftir. ( H < 0) Dışarıya ısı verilir. Verilen ısı reaksiyon denkleminde ürünler tarafına yazılır. Toplam potansiyel enerji değeri azalır. 1 mol nin yanmasıyla 242 kj lik ısı açığa çıkar. Tepkime denlemi, Endotermik Olaylar Buharlaşma, erime, süblimleşme Elektroliz, arıştırma (analiz) 1. iyonlaşma enerjileri, Bir çok katı ve sıvının suda çözünmesi Bağ kırılması olayları, Azotun yanması Ametallerin 2. ve daha sonraki elektron ilgileri I. O (k) II. Ekzotermik Olaylar Donma, yoğuşma, kırağılaşma Elementlerin 1. elektron ilgileri Elektron alma olayı, Gazların sıvıda çözünmesi Bağ oluşumları, bir çok sentez (birleşme) tepkimeleri Nötürleşme ve Yanma tepkimeleri veya kj H = -242 kj III. H + (suda) + OH- (suda) Yukarıda verilen olaylardan hangileri endotermiktir? (Yalnız I) şeklinde ifade edilebilir. Ekzotermik reaksiyonlarda entalpi ve potansiyel enerji değişimi aşağıdaki diyagramlarla gösterilmiştir. Entalpi (kj/mol) Reaktifler ( ) Potansiyel Enerji (kj/mol) E ai Entalpi (kj/mol) X + Y Z Ürünler ( ) H 1 E ag X + Y Z Tepkimesinin entalpi - tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, Potansiyel Enerji (kj/mol) I. Tepkimenin ısı değeri negatiftir. II. Toplam entalpi azalır. III. Tepkime endotermiktir X (g) + Y g) ifadelerinden hangileri doğrudur? (I ve II) -50 Z (g) X (g) + Y (g) Z (g) 2XY 3(g) + ısı X 2(g) + 3Y 2(g) Tepkimesine ait potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, I. Tepkime ısısı +50 kj dir. II. Ürünlerin potansiyel enerjisi +40 kj dir. III. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi +10 kj dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Yalnız III) Kimya Elbistan 6 Tepkimesiyle ilgili, I. H < 0 II. Toplam entalpi azalır. III. Girenlerin ısı kapsamı, ürünlerin ısı kapsamından küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? ( H : Tepkime ısısı) (Yalnız III)

7 2. Tepkimelerin Sınıflandırılması Oluşum Entalpisi Bir bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen ısı değişimine oluşum entalpisi denir. 1 mol bileşiğin standart şartlarda (1 atm, 25 o C) elementlerinden oluşmasına ait tepkimenin entalpisine molar oluşum entalpisi denir. H o veya ol Ho ile gösterilir. f Standart şartlardada elementlerin en kararlı hallerinin oluşma entalpileri sıfır kabul edilir. Standart şartlarda birden fazla allotropu olan maddelerin en kararlı allotropunun oluşum entalpisi sıfır alınır. N 2(g) + 3 2NH 3(g) H = - 92 kj tepkimesine göre normal koşullarda 4,48 L N 2 ve gaz karışımı artansız tepkimeye girince ısı değişimi ne olur? (-4,6 kj) I. C (k) + 2 CH 4(g) H o 1 II. N 2(g) + 3 2NH 3(g) Ho 2 Madde H o f Madde H o f C grafit H o = 0 f C elmaz H o 0 f Fe (k) H o = 0 f Fe (g) H o 0 f O 2(g) H o f = 0 O 3(g) H o f 0 H o f = 0 (s) H o f 0 C (k) C (k) C H o f H o f = -94 kj = -26 kj 1/2 + 1/2Cl 2(g) HCl (g) H o = -22 kj f Oluşan ürünün fiziksel hali değişince H o değeri de f değişir. O ( k) H o f H o f H o f = -242 kj = -286 kj = -292 kj III. + Cl 2(g) 2HCl (g) H o 3 IV. N NO 2(g) H o 4 Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinin H o değeri, ürünün molar oluşma entalpisine eşittir? (Yalnız I) 4,8 g CH 4 maddesinin elementlerinden oluşması sırasında 5,4 kkal ısı açığa çıktığına göre, CH 4 ün oluşum entalpisi kaç kkal.mol -1 dür? (C:12, H:1) (-18 kkal.mol -1 ) Bir reaksiyonun ısısı ( H); ürünlerin oluşum ısıları toplamı ile reaksiyona giren maddelerin oluşum ısıları toplamı arasındaki farka eşittir. H = Σ H o f(ürünler) - Σ Ho f(girenler) SO 2(g) ve SO 3(g) nın oluşum entalpileri sırası ile -297 ve -395 kj dir. Buna göre, SO 2(g) SO 3(g) tepkimesinin H değeri kaç kj dir? (-98) SO 2(g) ve CO 2(g) nin molar oluşum ısıları sırası ile -297 ve -394 kj/mol dür. 15,2 g CS 2(s) nin yerli oksijen gazı ile yanmasından açığa çıkan ısı 215,6 kj olduğuna göre, CS 2(s) nin standart oluşum entalpisi kaç kj dir? (C: 12, S: 32) (90 kj) Kimya Elbistan 7

8 Yanma Entalpisi Kimya ve Enerji Yanma tepkimeleri genellikle ekzotermik tepkimelerdir. Bir mol maddenin yanması sırasında gerçekleşen reaksiyonda meydana gelen ısı değişimine molar yanma entalpisi denir. CH 4(g) + 2O 2(g) + 2 H = -18 kkal H = -57,8 kkal Nötrleşme Entalpisi Asit ve baz reaksiyonlarının tepkime ısısına nötrleşme ısısı denir. Bir mol asit ya da bazın nötrleşmesi sırasında meydana gelen enerji değişimine molar nötrleşme entalpisi denir. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (k) ,6 kkal/mol H 5 OH bileşiğinin molar yanma entalpisi -327 kkal/mol dür. 2,3 gram H 5 OH bileşiğinin yanması sonucunda açığa çıkan ısı kaç kkal dir? ( H 5 OH: 46) (16,35 kkal) 0,25 M 2 L HNO 3 sulu çözeltisi üzerine yavaş yavaş KOH sulu çözeltisi eklendiğinde 6,8 kkal ısı açığa çıkıyor. Buna göre, I. H + iyonu derişimi azalır. II. Zamanla çözeltinin ortalama kinetik enerjisi artar. III. HNO 3 ün molar nötrleşme ısısı -13,6 kkal/mol dür. yargılarından hangileri doğrudur? 3,2 g C n n + 2 bileşiği tamamen yakıldığında 3,6 kkal ısı açığa çıkıyor. (I, II ve III) Bu bileşiğin molar yanma entalpisi -18 kkal olduğuna göre, bileşiğin formülündeki n sayısı kaçtır? (C:12, H:1) (n = 1) Çözünme Entalpisi Bir maddenin çözünmesi sırasında gerçekleşen ısı değişimine çözünme ısısı denir. Bir mol maddenin çözünmesı dırasında gerçekleşen ısı değişimine molar çözünme ısıs denir. Endotermik veya ekzotermik olabilir. SO 2(g) SO 3(g) + 20 kkal/mol tepkimesine göre, I. SO 2 nin molar yanma entalpisi 20 kkal/mol dür. II. SO 3 ün molar oluşum entalpisi -20 kkal/mol dür. III. Tepkime sırasında normal koşullarda 5,6 L O 2(g) harcanırsa 10 kkal ısı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? 2,5 g XCO 3 tuzu suda çözününce 100 kal ısı alıyor. XCO 3 tuzunun molar çözünme ısısı +4 kkal/mol olduğuna göre X in mol kütlesi kaç g/mol dür? (C:12, O:16) (40) (Yalnız III) Kimya Elbistan 8

9 Erime Isısı Kimya ve Enerji Erime sıcaklığındaki 1 mol saf bir katının tamamen sıvı hale geçmesi için verilmesi gereken ısı miktarına molar erime ısısı denir. O (k) Buharlaşma Isısı H = +6 kj/mol Kaynama sıcaklığındaki 1 mol saf sıvının tamamen gaz fazına geçmesi için verilmesi gereken ısı miktarına molar buharlaşma ısısı denir. H = +44 kj/mol + 1/2O 2 O Tepkimesinin entalpi değeri, I. Tepkime kabının basıncına II. O nun fiziksel haline III. Tükenen miktarına ifadelerinden hangilerine bağlıdır? (I, II ve III) Donma Isısı Donma sıcaklığındaki 1 mol saf sıvının tamamen katı fazına geçmesi sırasındaki ısı değişimine molar donma ısısı denir. O (k) H = -4 kj/mol Amonyak ile oksijen gazlarının tepkimesi, 4NH 3(g) + 5O 2(g) 4N + 6 Aşağıda verilen tepkimelerin entalpi değişimlerinden hangisinin türü yanlış verilmiştir? şeklindedir. Buna göre, bu tepkimenin standart tepkime entalpisi kaç kj/mol dür? (Standart oluşum entalpi değerleri, kj/mol: NH 3(g) = -46, N = 91, = -242) (-904 kj/mol) A) HCl + NaOH NaCl + O Nötrleşme entalpisi B) SO 2(g) SO 3(g) Yanma Entalpisi C) C (k) Oluşum Entalpisi D) X (g) X + + (g) e- İyonlaşma entalpisi E) O (k) Erime entalpisi (Cevap, E) Potansiyel Enerji (kj/mol) Ürünler Aşağıda üç bileşiğin elementlerinden oluşma ısıları verilmiştir. CO 2(g) C 3 H 8(g) H = kkal/mol H = -94,0 kkal/mol H = -24,8 kkal/mol Buna göre C 3 H 8(g) in ve CO 2(g) vermek üzere yanma ısısı kaç kkal/mol dür? (-488,4) Girenler Potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilen tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (k) + C) 2NH 3(g) N 2(g) + 3 D) N 2(g) N 2 E) CH 4(g) + 2O 2(g) + 2 (Cevap, D) Kimya Elbistan 9

10 3. Hess Yasası Kimya ve Enerji Bir reaksiyon birden fazla reaksiyonun toplamı ile elde ediliyorsa, bu reaksiyonun ısısı onu oluşturan reaksiyonların reaksiyon ısılarının toplamına eşittir. Buna tepkime ısılarının toplanabilirliği ya da Hess yasası denir. X + Y Z Z + T K X + Y + T K Hess yayası uygulamalarında H = -a kkal/mol H = -b kkal/mol H = -(a + b) kkal/mol Tepkime ters çevrilirse H işaret değiştirir. Denklem herhangi bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse H da o sayı ile çarpılır ya da bölünür. Bir X 2 gazının 0,5 molü, aynı mol sayısında Y 2 gazıyla tam olarak birleşip potansiyel enerjisi 60 kkal/mol olan X 2 Y 2 bileşiğini oluşturmuş ve tepkime sonunda 100 kkal ısı açığa çıkmıştır. Buna göre, I. X 2 Y 2 bileşiğinin oluşum entalpisi 200 kkal/mol dür. II. Tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi 130 kkal dir. III. Tepkime ekzotermiktir. yargılarından hangileri doğrudur? (II ve III) Tepkimeler toplandığında H larda toplanır. SO 3(g) SO 2(g) H = +98 kj S (k) SO 2(g) H = -297 kj Yukarıdaki denkleme göre, aynı koşullarda gerçekleşen, S (k) + 3/2O 2(g) SO 3(g) tepkimesinin tepkime ısısı değeri kaç kj dir? (-385) CH 4(g) + 2O 2(g) + 2 Denklemine göre, 0,16 gram CH 4 ün yanmasından 2130 kal ısı açığa çıkmaktadır. C (k) Bu bilgilere göre, H = -94 kkal H = -68 kkal CH 4(g) C (k) + 2 tepkimesinin H si kaç kkal dir? H = -57,8 kkal (CH 4 :16, tepkimeler aynı koşullardadır.) (+17 kkal) H = -68,3 kkal tepkimesinden standart koşullardaki H değerleri ile birlikte verilmiştir. Buna göre, aynı koşullarda 9 gram su buharının yoğunlaşma ısısı kaç kkal dir? (H:1, O:16) (-5,25 kkal) H 4(g) + SO 3(g) ün molar oluşum ısısını hesaplayabilmek için, I. SO 3(g) nın molar çözünme entalpisi tepkimesine göre 6 g nin oluşması sırasında 6,54 kkal ısı açığa çıkmaktadır. H 4(g) nin oluşma ısısı 12,5 kkal/mol olduğuna göre, nin oluşma ısısı kaç kkal/mol dür? ( H 6 :30) (-20,2 kkal/mol) II. SO 2(g) nın molar yanma ısısı III. SO 2(g) nın molar oluşma ısısı yargılarından hangisinin bilinmesine ihtiyaç yoktur? (Yalnız I) Kimya Elbistan 10

11 b. Entropi (S) Kimya ve Enerji Dışarıdan bir etki olmadan kendiliğinden gerçekleşen değişimlere istemli değişimler denir. Dışarıdan bir etki sonucu gerçekleşen değişimlere istemsiz değişim denir. Bir sistemin düzensizliğine entropi denir. S ile gösterilir. Birimi J/mol.K dir. Entropi maddenin düşük enerjili ve daha düzensiz olma eğilimidir. Entropi kullanılmayan termal enerjinin bir ölçüsüdür. Katı bir maddenin erimesi veya sıvı bir maddenin buharlaşması sırasında entropi (düzensizlik) artar. Entropi Sıcaklık arttıkça artar. Tanecikler arası etkileşim arttıkça azalır. Sabit basınçta gazın mol sayısı arttıkça artar. Gazların sıvıda çözünmesi sonucu azalır. Genellikle katı ve sıvıların suda çözünmesi sonucu artar. I. CO 2 gazının suda çözünmesi II. Eterin oda sıcaklığında buharlaşması III. nun elektroliz edilerek ve O 2(g) ye dönüşmesi Yukarıdaki olaylardan hangisinde entropi azalır? (Yalnız I) Katı Sıvı Gaz Çözünme, ısıtma, erime ve buharlaşma gibi olaylar entropide artışa neden olur. S > 0 dır. Çökme, sıcaklığın düşmesi, donma ve yoğunlaşma gibi olaylar entropide azalmaya neden olur. S < 0 dır. Bilgi Kavrama 1. Kap 2. Kap Sıcaklıkları aynı olan eşit miktarda su bulunan kaplardan 1. sine 5 g NaCl, 2. sine 10 g NaCl eklenip çözünüyor. 1. kaptaki iyonlar arası etkileşim daha az olduğundan daha düzensizdir. Entropisi daha fazladır. -15 o C de buz parçası 30 o C de bir odaya konuyor. Buna göre, I. Buzun kinetik enerjisi zamanla azalır. II. Buzun entropisi zamanla artar. III. Ortamın entropisi zamanla artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Yalnız II) Bilgi Kavrama 1. Kap 2. Kap Mol sayıları eşit olan aynı sıcaklıktaki sırası ile 1 L lik ve 2 L lik iki ayrı kaba konuyor. 2. kaptaki gaz molekülleri arasındaki etkileşim daha az olduğundan daha düzensizdir. Entropisi daha fazladır. Kimya Elbistan 11 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Naftalinin süblimleşmesiyle entropi artar. B) Tuzun suda çözünmesiyle entropi azalır. C) Buzdolabına konan suyun donmasıyla entropi azalır. D) Su buharının yoğunlaşmasıyla entropi azalır. E) Glikozun suda çözünmesiyle entropi artar. (Cevap, B)

12 5. Termodinamiğin 2. Yasası Termodinamiğin 2. yasasına göre, her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman geçtikçe bir denge haline yakışır. Doğadaki olaylar sırasında sistem ile ortam arasındaki ısı alış verişinden dolayı sistemin entropisi ( S sis ) ve ortamın entropisi ( S ort ) değişirken, everendeki toplam entropi ( S top ) de değişir. S top = S sis + S ort Evrenin entropisi istemli bir olayda artar. S top = S sis + S ort > 0 ise genelde istemli Evrenin entropisi dengedeki bir olayla değişmez. S top = S sis + S ort = 0 ise genelde dengede Evrenin entropisi istemsiz bir olayda azalır. S top = S sis + S ort < 0 ise genelde istemsiz Termodinamiğin 2. yasası, istemli bir olayda evrenin entropi değişimi pozitif (+) olması gerektiğini ifade eder. Sistemdeki Entropi Değişimleri 1 mol maddenin 1 atm, 25 o C de bulunan entropi değerlerine standart entropi (S o ) değeri denir. Standart tepkime entropisi ( S o ) ürünler ve girenler sis arasındaki standart entropi farkının alınması ile bulunur. Ortamdaki Entropi Değişimleri Sistemde ekzotermik bir olay olduğunda ortama ısı vereceğinden ortamın entropisi artar. Endotermik bir olay olduğunda ortam ısı kaybedeceğinden ortamın entropisi azalır. Sabit basınçtaki olaylarda ısı değişimi entalpi değişimine eşittir. Bundan dolayı entropideki değişim ( S ort ) sistemin entalpi değişimi ( H sis ) ile orantılıdır. Ortama verilen ısı miktarının neden olduğu entropi değişimi sıcaklığa bağlıdır. Ortamın sıcaklığı fazlaysa, verilen ısı entropiyi fazla etkilemez. Ortamın sıcaklığı az ise, verilen ısı ortamın entropisinde büyük artışa neden olur. Entropi sıcaklıkla ters orantılıdır. - H S ort = sis T C (k) kj/mol Standart şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimede ortamın entropi değişimi kaç J/K.mol dir? (1500) S o sis = Σ So ürünler - Σ So girenler N 2(g) + 3 2NH 3(g) tepkimesinin standart entropi değişimi ( S o ) kaç J/K. mol dir? (Standart entropi değerleri: :130 J/K.mol, N 2(g) :191 J/K.mol, NH 3(g) : 192 J/K.mol) + 2 (-197) Tepkimesinin standart entropi değişimi ( S o ) kaç J/K. mol dir? (Standart entropi değerleri: :130 J/K.mol, :219 J/K.mol, : 230 J/K.mol) (-249) 6. Termodinamiğin 3. Yasası Mutlak sıfır noktasında (-273,15 o C) bütün saf maddelerin kusursuz kristalleri sıfır entropiye sahiptir. Mutlak sıfırda saf olmayan kristaller, camlar, katı çözeltiler vb. durumlarda entropi sıfır değildir. Gibbs Serbest Enerji ( G o ) Standart koşullarda standart haldeki reaktiflerin ve ürünlerin yer aldığı tepkimedeki serbest enerji değişimine tepkime standart serbest enerji ( G o ) denir. G o sistem = Σ Go ürünler - Σ Go girenler Bir reaksiyonun G o değeri, S o ve H o değerleri kullanılarak hesaplanır. G o = H o sistem - T So sistem G o < 0 ise tepkime ileri yönde istemlidir. G o > 0 ise tepkime geri yönde istemlidir. G o = 0 ise tepkime dengededir. Yani tersinirdir. Kimya Elbistan 12

13 G ye göre bir tepkimenin istemli ya da istemsiz olduğunun değerlendirilmesi H ve S nin işarerine göre değişir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterlmiştir. Durum H S G Sonuç Düşük sıcaklıklarda istemsiz. - Yüksek sıcaklıklarda istemli. - Düşük sıcaklıklarda istemli. + Yüksek sıcaklıklarda istemsiz Bütün sıcaklıklarda istemli Bütün sıcaklıklarda istemsiz. 0,2 M 400 ml SO 4 çözeltisi, KOH kullanılarak nötürleştirilirken 4 kkal ısı açığa çıkıyor. Buna göre SO 4 ün molar nötrleşme ısısı kaç kkal/ mol dür? (-50) Reaksiyon H o S o sistem I. O (k) - - II. N 2 2N 2(g) - + III. 2HF (g) (g) + F 2(g) + - Yukarıdaki tabloda bazı reaksiyonların standart tepkime ısısı ( H o ) ve standart entropi değişiminin ( S o ) işaretleri verilmiştir. Buna göre, hangi tepkimelerin standart serbest enerji değişimi ( G o ) işareti kesinlikle negatiftir? (Yalnız II) I. Termodinamiğin 1. yasasına göre izole edilmiş bir sistemin iç enerjisi sabittir. II. Termodinamiğin 3. yasasına göre mutlak sıfır noktasında kusursuz kristallerin mutlak entalpisi sıfırdır. III. G değerinin pozitif olduğu tepkimeler istemlidir. Yukarıda verilen yargılardan gangileri doğrudur? (Yalnız I) C (k) 2C (k) + 3 olarak beriliyor. Buna göre, H = -57,8 kkal/mol H = -94 kkal/mol H = -20 kkal/mol 2SO 3(g) 2SO 2(g) Tepkimesinin standart serbest enerji değişimi kaç kj dür? (Standart serbest enerji değişimi: SO 2(g) = 135 kj/mol, SO 3(g) =295 kj/mol) (-320) + 7/2O 2(g) 2CO 2(g) + 3 tepkimesinin göre H değeri kaç kkal dir? (-341,4) C kj/mol Tepkimesinin standart şartlarda Gibss serbest enerjisi kaç kj/mol dür? ( S o sistem =-189 J/mol.K) (-156,7) Kimya Elbistan 13

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir. Kimya ve Enerji / Sistemler ve Enerji BÖLÜM 5 Test 1 1. "İncelenmek üzere seçilen sınırlı evren parçasına sistem denir." Buna göre sistem ile ilgili, I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ Termokimya: Termodinamik: ısı hareket Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Enerjiyi ve

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi 5.111 Ders Özeti #17 Bugün için okuma: Bölüm 7.1 İstemli değişme, Bölümler 7.2 ve 7.8 -Entropi, Bölümler 7.12, 7.13, ve 7.15 Serbest Enerji. Ders #18 için okuma: Bölüm 7.16 Biyolojik Sistemlerde Serbest-Enerji

Detaylı

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Kinetik ve Potansiyel Enerji Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Işıma veya Güneş Enerjisi Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji

Detaylı

KİMYA VE ENERJİ SİSTEM VE ÇEVRE

KİMYA VE ENERJİ SİSTEM VE ÇEVRE SİSTEM VE ÇEVRE Kimyasal reaksiyonlar esnasında meydana gelen enerji değişimlerine günlük yaşamımızda sürekli karşılaşırız. Örneğin, doğal gaz ve petrol gibi Yakıtları kapsayan reaksiyonları su ve karbondioksit

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası,

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası, TERMOKİMYA Termodinamiğin 1. kuralı, iç enerjinin (U) nasıl değiştiğiyle alakalı U U çevre U evren ΔU değişimleri ΔH ile alakalı U PV H ΔH bir ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı (@ sabit P)

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 Ünite 5 Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ SİSTEM VE ÇEVRE Doğada gerçekleşen tüm olaylara enerji değişimi de eşlik

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ Termodinamik, ısı, iş ve enerji türlerinin birbirine dönüşümü ve sistemlerin hallerini konu alan bilim dalıdır. Başka bir deyişle, termodinamik çeşitli enerji türleri arasındaki

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Kendiliğinden Oluşan Olaylar ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI. Entropi. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir.

Kendiliğinden Oluşan Olaylar ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI. Entropi. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir. Şelale her zaman aşağı akar, yukarı aktığı görülmemiştir. ISTEMLI DEĞIŞIM: ENTROPI VE SERBEST ENERJI Bir fincan çay içerisine atılan bir küp şeker çözünür ama hiçbir zaman çözünmüş şeker çayın içinde kendiliğinden

Detaylı

Kimyasal Termodinamik

Kimyasal Termodinamik 09.05.2012 08:16 1 Enerji aktarımını gerektiren bir olayda termodinamiğin prensipleri geçerlidir. Enerji bilimsel anlamda, iş yapabilme veya ısı verme yeteneği şeklinde tanımlanır. Sıkıştırılmış bir yay

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

TermoKimya (Thermochemistry)

TermoKimya (Thermochemistry) TermoKimya (Thermochemistry) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan ısı değişimlerini inceleyen çalışma alanı. ENERJİ Kinetik enerji, Potansiyel enerji Enerji:İş yapabilme kapasitesidir. Kinetik enerji:hareket

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini 5.111 Ders Özeti #16 Bugün için okuma: Bölümler 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, ve 6.20 (3. Baskıda Bölümler 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 ve 6.21) Kimyasal Değişim Entalpisi. Ders #17 için okuma: Bölüm 7.1

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İç Enerji Fonksiyonu ve C v Isınma Isısı Kimyasal tepkimelerin olmadığı kapalı sistemlerde kütle yanında molar miktar da sabit kalmaktadır. Madde miktarı n mol olan kapalı bir ideal gaz sistemi düşünelim.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması KİMYA - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri 01/U UYGULAMA 1. Dalton modelinin varsayımlarına ilişkin,. Bir elementin tüm atomları aynıdır.. Farklı

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

Bölüm 3. Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 3. Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 3 Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Termodinamik Yasaları Termodinamiğin 0. Yasası Termodinamiğin I. Yasası Termodinamiğin II. Yasası Termodinamiğin III. Yasası

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ

SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ Sistem ve Ortam Fen bilimleri, doğadaki olayların neden-sonuç ilişkisini kendine özgü bir anlatım diliyle açıklar. Doğadaki olayları fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırırken,

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ Serbest İç Enerji (Helmholtz Enerjisi) Ve Serbest Entalpi (Gibbs Enerjisi) Fonksiyonları İç enerji ve entalpi fonksiyonları yalnızca termodinamiğin birinci yasasından tanımlanır. Entropi fonksiyonu yalnızca

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

Termokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Termokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Termokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; kimyasal reaksiyonlarda iç enerji ve entalpi değişimlerini öğrenecek, kalorimetre ve reaksiyon ısısı hakkında bilgi

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Kimyafull Gülçin Hoca Buhar basıncının düşmesi Kaynama sıcaklığının yükselmesi Donma sıcaklığının düşmesi Ozmotik basınç A) BUHAR BASINCI DÜŞMESİ RAOULT yasası: Bir çözeltiyi oluşturan

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

ENERJİ DENKLİKLERİ 1 ENERJİ DENKLİKLERİ 1 Enerji ilk kez Newton tarafından ortaya konmuştur. Newton, kinetik ve potansiyel enerjileri tanımlamıştır. 2 Enerji; Potansiyel, Kinetik, Kimyasal, Mekaniki, Elektrik enerjisi gibi

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I 1) Bir elementin temel haldeki elektron diziliminde 9 tam dolu orbitali vardır. Bu element için; I. Soygazdır. II. IA grubu elementidir. III. Geçiş metalidir. 3) Kolloidal bir karışımın bileşenlerine ayrılması

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI Termodinamiğin Üçüncü Yasası: Mutlak Entropi Yalnızca entropi değişiminin hesaplanmasında kullanılan termodinamiğin ikinci yasasının ds = q tr /T şeklindeki matematiksel tanımından entropinin mutlak değerine

Detaylı

Kimyasal Termodinamik

Kimyasal Termodinamik Kimyasal Termodinamik MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Çevremizde neler oluyor? Su neden buharlaşıyor? Sıcak nesneler neden soğuyor? Bazı moleküller diğerleriyle reaksiyona girerken,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir. 1 1. TANIMLAR (Ref. e_makaleleri) Enerji, Isı, İş: Enerji: Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; çeşitli şekillerde bulunabilir ve bir tipten diğer bir şekle dönüşebilir. Örneğin, yakıt kimyasal enerjiye

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı