1960 SONRASI TÜRK SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1960 SONRASI TÜRK SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ (YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ) ANABĠLĠM DALI 1960 SONRASI TÜRK SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI Doktora Tezi Esra Ebru MAVĠ Ankara-2010

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ (YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ) ANABĠLĠM DALI 1960 SONRASI TÜRK SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI Doktora Tezi Esra Ebru MAVĠ Tez Danışmanı Prof. Dr. Metin KAZANCI Ankara-2010

3 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ (YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ) ANABĠLĠM DALI 1960 SONRASI TÜRK SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI Doktora Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metin KAZANCI Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Ġmzası Tez Sınavı Tarihi

4 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (././2010) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Ġmzası

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ KISALTMALAR ııı ıv GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE SAĞLIK PERSONELİ POLİTİKASI VE TEMEL KAVRAMLAR-YAKLAŞIMLAR I. SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASINA ĠLĠġKĠN TEMEL KAVRAMLAR, TARTIġMALAR VE YAKLAġIMLAR 8 A. Sağlık ve Sağlık Personeli Kavramları 8 B. Kamu Politikası Kavramı ve YaklaĢımları 11 C. Sağlık Politikası Kavramı ve YaklaĢımları 17 D. Kamu Hizmeti Olarak Sağlık Hizmetleri 22 II. KÜRESELLEġME KAVRAMI VE YAKLAġIMLARI ĠLE DEVLETĠN DEĞĠġEN ROLÜ 25 A. KüreselleĢme Kavramı ve Boyutları 26 B. KüreselleĢmeye Yönelik Farklı YaklaĢımlar 30 C. KüreselleĢmenin Aktörleri ve Devletin DeğiĢen Rolü 34 III. KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASINDA REFORM 51 A. Reform ve Sağlık Reformu Kavramları 52 B. Sağlık Hizmetlerinde Reformun Gerekçeleri ve Amacı 55 C. Sağlık Hizmetlerinde Reformun Araçları, Kurumu ve Aktörleri 58 D. Sağlık Hizmetlerinde Reformun Sonuçları 68 I

6 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEMİ: SOSYALİZASYON POLİTİKASI I DÖNEMĠ: SOSYALĠZASYONUN BAġLANGICI (Nusret FiĢek Dönemi) 96 II DÖNEMĠ: SOSYALĠZASYON ÇALIġMALARININ YAVAġLAMASI 120 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖNEMİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN ASLİ DEVLET GÖREVİ OLARAK TANIMLANMASINDAN VAZGEÇİLMESİ SÜRECİ I DÖNEMĠ: SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMEL KANUNU 142 II DÖNEMĠ: SAĞLIK PROJESĠ DÖNEMĠ BAġLANGICI 163 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 2002 SONRASI DÖNEM: SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEVLETİN DÜZENLEYİCİLİĞİ I. DÖNEMĠN ULUSAL/ULUSLARARASI POLĠTĠKA METĠNLERĠ 205 II. DÖNEMĠN SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI VE SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROGRAMI 221 SONUÇ 259 KAYNAKÇA 268 ÖZET 292 SUMMARY 294 II

7 ÖNSÖZ Cumhuriyet in kuruluģundan baģlayarak sağlık hizmetleri devletin üstlendiği asli bir görev olarak kabul edilmiģ, bu alanda kamu örgütlenmesine gidilmiģtir ların sonlarından baģlayarak küreselleģme sürecinde iç ve dıģ etkenlerin baskısı ile sağlık hizmetleri alanını özel sektöre açma eğilimi ve sağlık hizmetlerinin süreçlerinden birisi olan sağlık personeli politikalarında Anayasa da belirtilen kamu personeli istihdam biçimi ve çalıģma koģulları dıģında istihdam ve çalıģma koģulları göze çarpmaya baģlamıģtır. Bu tez çalıģması sağlık personel sisteminin 1960 lardan baģlayarak esnek yapıya kavuģmasını ayrıntılı olarak sunmaya ve dinamikleri ile ele almaya odaklanmıģtır. KüreselleĢme döneminde sağlık politikası ve bu politikanın süreçlerinden birisi olan personel politikası üzerine çalıģılması Türk kamu yönetimi alanındaki dönüģümü saptamak üzere örnek olması günümüz kamu yönetimi çalıģmaları içerisinde kendi baģına önem taģımaktadır. Bu tez çalıģması özünde, Türk kamu yönetimi sisteminin son dönemde geçirdiği değiģimleri emek yoğun hizmet sektörlerindeki uygulamaları üzerinden göstermeyi hedeflemektedir. Tez çalıģmamın ortaya çıkıģında değerli katkılarından dolayı baģta DanıĢmanım Prof. Dr. Metin KAZANCI olmak üzere çalıģmalarım sırasında yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER e, Prof. Dr. A. Gürhan FĠġEK e; çalıģma süresince büyük özveri ve sabırla yakın desteğini esirgemeyen sevgili eģime, anneme, babama, kardeģime, canım oğluma ve çalıģmama katkılarından dolayı bütün dostlarıma teģekkür ederim. III

8 KISALTMALAR a.g.e. : adı geçen eser A.Ü. : Ankara Üniversitesi A.B. : Avrupa Birliği ABD : Amerika BirleĢik Devleti BM : BirleĢmiĢ Milletler Bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. : Çeviren DB : Dünya Bankası DSÖ (WHO) :Dünya Sağlık Örgütü Der. : Derleyen DTÖ :Dünya Ticaret Örgütü IMF : Uluslararası Para Fonu No. : Numara S. : Sayı s. : sayfa TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TTB :Türk Tabipleri Birliği IV

9 GĠRĠġ Türkiye de kuruluģundan baģlayarak yürütülen sağlık hizmetleri bir kamu hizmeti olarak görülmüģ ve süreçleri de (örgütlenme, personel ve finansman) bu anlayıģ çerçevesinde temellendirilmiģtir. Fakat kamu hizmeti anlayıģı ile oluģturulan sağlık politikaları 1960 lara kadar sürmüģ ve bu tarihten sonra Türkiye de sağlık politikalarında reform konusu gündeme gelmiģtir. Sağlıkta reform özellikle 2000 li yıllarda uygulama alanında da kendini hissettirmektedir. Türk kamu yönetimi alanında kamu hizmeti anlayıģı ile ele alınan sağlık hizmetlerinin süreç içerisinde politika üretme ve uygulama bağlamında yeniden tanımlanması ve yaģanan dönüģümlerin yarattığı sonuçlarla iliģkili olarak değerlendirilmesi ve aynı zamanda sağlık politikalarındaki dönüģümün eleģtirel bir bakıģ açısı ile ele alınarak incelenmesi, günümüzde devam eden tartıģmaların doğru değerlendirilebilmesi açısından önem taģımaktadır. Bu nedenle Türk kamu yönetim sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilebilen sağlık sisteminin süreçlerinin küreselleģme süreci ile bağlantılı olarak incelenmesi önemli bir gereklilik olarak karģımıza çıkmaktadır. Fakat, sağlık politikasının süreçleri olan örgütlenme, personel ve finansman boyutlarının üçü de bir tez çalıģmasının içinde değerlendirilemeyecek kadar geniģ ve çok boyutludur. Bu nedenle bu tez çalıģmasında süreçlerden yalnızca personel politikaları araģtırılmıģtır. Literatürde sıkça kullanılan sağlık insan gücü yerine sağlık personeli ifadesi kullanılmıģtır. Çünkü, insan gücü terimi, çalıģan sağlık personeli yanında alanında gerekli eğitimi almıģ potansiyel kiģileri de kapsamaktadır. Personel politikalarının tercih edilmesinin en önemli nedeni ise, sağlık hizmetlerinin emek yoğun niteliğinin olmasıdır. Ayrıca, Türkiye deki sağlık personeli sayısının, kamu personeli içindeki oranının oldukça fazla olduğu göz önüne

10 alınırsa küreselleģme sürecinde Türk kamu yönetiminde (personel politikası boyutu ile) yaģanan dönüģümü anlamada, hizmet alanı olan sağlık sektörünün bir örnek oluģturması bakımından önem taģımaktadır. Bu tezin iki amacı bulunmaktadır. Türk sağlık politikasının 1960 ların sonlarından baģlayarak dünyada yaģanan neoliberal politikalar doğrultusunda yaģadığı dönüģümün sağlık personeli politikalarında kendisini nasıl gösterdiği sorusuna yanıt aramak tezin birinci amacıdır. Ġkinci amaç, özellikle 1960 lı yılların sonlarından baģlayarak dünyayı etkisi altına alan küreselleģme süreci ile sağlık personeli sisteminin örgütlenmesini ve küresel aktörlerin bu örgütlenmedeki rolünü açıklamaktır. Tez çalıģmasında ana sorunsal Türkiye de sağlık personel sisteminin 1960 lardan baģlayarak esnek bir yapıya kavuģtuğudur. Tez, Türkiye de bir kamu hizmeti anlayıģıyla yürütülen sağlık hizmetlerinin öngördüğü sağlık personeli politikasında küreselleģme sürecinin yarattığı etkiyi anlamaya odaklanmıģtır. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģundan baģlayarak sağlık hizmetleri devletin üstlendiği asli bir görev olarak kabul edilmiģ, bu alanda kamu örgütlenmesine gidilmiģtir ların sonlarından baģlayarak iç ve dıģ etkenlerin baskısı ile sağlık hizmetleri alanını özel sektöre açma eğilimi ve sağlık hizmetlerinin süreçlerinden birisi olan sağlık personeli politikalarında Anayasa da belirtilen kamu personeli istihdam biçimi ve çalıģma koģulları dıģında istihdam ve çalıģma koģulları göze çarpmaya baģlamıģtır. Bu çalıģma sağlık personeli istihdam biçimleri ve çalıģma koģullarındaki değiģimi anlamaya odaklanmıģtır. Kamu yönetimi ülkelerin toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimi olarak tanımlandığında sağlık sektörünü bu örgütlenme biçiminin dıģında düģünmek 2

11 olanaksızdır. Bu alanda çok sayıda insanın çalıģması ve bu alanın ulusal kaynakların büyük bölümünü harcaması, çalıģmanın tıp alanı ile sınırlı tutulmasını engellemektedir. Bundan dolayı sağlık personeli ve sağlık politikası incelemesi disiplinler arası bakıģ açısını gerekli kılmaktadır. Tez dört bölümden oluģmaktadır. Birinci bölümde öncelikle sağlık personeli politikasına iliģkin temel kavramlar, tartıģmalar ve yaklaģımlar ele alınmıģtır. Bu çerçevede sağlık, sağlık personeli, kamu politikası, sağlık politikası ve kamu hizmeti olarak sağlık hizmetleri alt baģlıklarla ele alınmıģtır. KüreselleĢmenin ve aktörlerinin ülkelerin sağlık politikalarının üzerindeki etkilerini kamu hizmeti anlayıģındaki değiģiklikten yola çıkarak anlamak, Türkiye de 1960 sonrasında sağlık personeli politikasında yaģanan dönüģümü anlamak için önemli bir çıkıģ noktasıdır. Ġkinci alt baģlıkta kamu yönetiminin önemli bir parçasını oluģturan sağlık hizmetlerinde 1960 ların sonları ile baģlayan değiģimin kaynağını oluģturan küreselleģmenin tanımı, boyutları ve aktörleri ve aktörlerin etkisi ile devletin değiģen rolü ele alınmıģtır. Üçüncü alt baģlıkta küreselleģme sürecinde sağlık hizmetlerinde reform konusu ele alınmıģ, bunun için reform, sağlık hizmetlerinde reform, reformun gerekçeleri ve amacı, reformun araçları, kurumu ve dıģ aktörleri ve reformun sonuçları incelenmiģtir. Dünyada kamu hizmeti anlayıģıyla yürütülen sağlık hizmetlerinin küreselleģme sürecinde yaģadığı dönüģümü anlamak bu bölümün ana amacını oluģturmaktadır. Ġkinci bölümde yılları arasında Türk Sağlık Personeli Politikası ele alınmıģtır. Bu bölümde incelenen dönemlerde kırılma noktaları göz önünde bulundurarak dönemselleģtirme yoluna gidilmiģtir. Bu Ģekilde yapılan bir inceleme, her dönemin kendine özgü özelliklerini ortaya çıkarmıģ ve üstüne vurgu yapılmıģtır. 3

12 Bu bölümde öncelikle Osmanlı Dönemi nden 1960 lara kadar sağlık hizmetlerine bakılarak Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģ döneminde Osmanlı dan devir alınan sağlık hizmetlerini anlamada önemli kaynaklar oluģturulmaya çalıģılmıģtır. Bu bölümün ilk dönemlendirmesi, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde mihenk taģı olan Sosyalizasyon süreci nin ortamını oluģturan 1960 ile baģlatılmıģ; ikinci alt baģlıkta 1960 ların ortalarından baģlayarak dünyadaki küreselleģme dalgası ile sağlık hizmetleri anlayıģının ve sağlık personeli politikasının nasıl tersine çevrildiği gösterilmeye çalıģılmıģtır lere kadarki dönemde Sosyalizasyon sürecindeki yavaģlama ele alınmıģtır. Tezin üçüncü bölümünde Dönemi incelenmiģtir. Bölümün ilk alt baģlığında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile sağlık alanında yeni bir dönemin baģlangıcı ele alınmıģ, ikinci alt baģlıkta ise 1989 yılında baģlayan sağlıkta projeci anlayıģ ile Türkiye de sağlık personelinin istihdam ve çalıģma koģullarındaki değiģiklikler ve sağlık örgütlenmesinde reform adı altında öngörülen dönüģüm ele alınmıģtır Sonrası Dönem adlı dördüncü bölümde sağlık hizmetleri anlayıģında önceki yıllarda temelleri atılan özelleģtirme giriģimlerinin hukuksal ve yönetsel düzlemde yerleģtirilmesi ele alınmıģtır. Bu bölümde sağlık hizmetlerinde uygulamaya dönük giriģimlerin ve hukuksal düzenlemelerin günümüzde de devam eden dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulmuģtur. Tez deki konuları araģtırma ve soruları yanıtlamak amacıyla yoğun bir literatür taraması yapıldı; kitaplar, süreli yayınlar, çalıģma notları, kalkınma planları, hükümet programları, kanun tasarı ve taslakları, ders notları, günlük gazete ve yayınlar ilgili kurum ve kuruluģların rapor ve dokümanları dikkatlice taranmaya 4

13 çalıģıldı, konu ile ilgili olarak çalıģmalar yapan üniversite öğretim üyeleri ile görüģüldü. Tez çalıģmasının temel karakteristiği, konunun çok boyutluluğu içerisinde (ekonomik, politik, sosyolojik, tarihsel, kültürel ve teknolojik) sorunun saptanmasını, soruna neden olan faktörlerin açığa çıkarılmasını, soruna iliģkin farklı yaklaģımların tartıģılmasını ve sorunun güncel dinamikler içerisinde çözümlenmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, tez çalıģmasında tarihsel, bütüncül ve tanımlayıcıbetimleyici (descriptive research) ve eleģtirel (criticial) bir yöntem benimsenerek, sağlık hizmetleri alanında Türkiye nin mevcut konumunu geçmiģten gelen birikim içerisinde değerlendirmeye dayanan bir yol izlenmiģtir. 1 Tez çalıģmasında, sorunun tüm boyutlarının birbiriyle iliģkilendirilerek ele alınması, konunun daha geçerli bir bakıģ açısıyla anlaģılmasını ve konuya iliģkin tartıģmaların daha somut sonuçlar doğurmasını sağlamıģtır. Kamu yönetiminin yüzyılı aģkın süreci içerisinde, eğitim hizmetleri ile birlikte, temel araģtırma konusu olan sağlık hizmetleri yönetiminde toplumsal yararlar sağlayacak doğru kararlar verilebilmesi ancak sorunun kapsamlı bir analize tabi tutulması ile olanaklıdır. Türk Sağlık Personeli Politikası üzerinde çalıģılması, küreselleģme sürecinde belli bir hizmet alanına (sağlık hizmetleri) ait olan personel politikasının, sağlık hizmetleri alanında çalıģan personel sayısının çokluğu göz önüne alındığında, Türk kamu yönetimi alanındaki dönüģümü saptamak adına örnek olması günümüz kamu yönetimi çalıģmaları içerisinde kendi baģına önemli sayılmaktadır. Böyle bir çalıģma, 1 Bilimsel çalıģmalarda temel olarak üç yaklaģım kullanılmaktadır: Pozitivist (positivisim), Yorumlayıcı-Açıklayıcı YaklaĢım (interpretive science) ve EleĢtirel (critical social science) YaklaĢım.EleĢtirel yaklaģımın versiyonları Diyalektik Materyalizm, Sınıf Analizi ve Yapısalcılık tır. Bu yaklaģım K. Marks ile S. Freud u izlemekle birlikte T. Adorno, E. Fromm ve H. Marcuse tarafından geliģtirilmiģtir. Daha fazla bilgi için bkz. W.Lawrence Neuman, Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches, Allyn ve Bacon, ABD, 1991, s

14 Türk kamu yönetimi sisteminin son süreçte geçirdiği değiģimleri emek yoğun hizmet sektörlerindeki uygulamaları üzerinden görmeye hizmet edecektir. Tezin bu yönüyle Türkçe bilimsel literatüre katkı sağlayacağı umut edilmektedir. 6

15 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KÜRESELLEġME DÖNEMĠNDE SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASI VE TEMEL KAVRAMLAR-YAKLAġIMLAR Türkiye Cumhuriyeti nin Osmanlı Devleti döneminden devraldığı sağlık örgütlenmesi zayıf ve personel sayısı çok az olmakla birlikte, kuruluģundan baģlayarak uzunca bir dönem sağlık hizmetlerini kamu hizmeti olarak örgütlediği ve sağlık personeli istihdamını da bu örgütlenmeye göre sağladığı görülmektedir. Türkiye de sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti anlayıģı çerçevesinde devletin kurumları ile örgütlenmesi ve kamu görevlileri tarafından verilmesi anlayıģı 1960 lardan baģlayarak değiģiklik göstermiģtir. KüreselleĢme sürecinde sağlık alanında yaģanan değiģim, dünyada ve Türkiye de devletin ekonomik ve sosyal örgütlenme biçiminde meydana gelen değiģiklikten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 1960 sonrasında Türk sağlık personeli politikasını incelemek öncelikle küreselleģmenin kendisini ve aktörlerini incelemekten ve bu küresel aktörlerin devletlerin görev alanlarına giren hizmet alanlarını dönüģtürdüğünü anlamadan geçmektedir. ÇalıĢmanın bu bölümünde ilk alt baģlıkta sağlık personeli politikasına iliģkin temel kavramlar, kamu politikasının bir parçası olarak sağlık politikası ve yaklaģımları ve kamu hizmeti olarak sağlık hizmetleri ele alınmıģtır. Ġkinci baģlıkta küreselleģme kavramı ve boyutları ele alınmıģ, küreselleģme konusundaki yaklaģımlar tartıģılmıģ ve küresel aktörlerin devletler üzerindeki etkilerine bakılmıģtır. Üçüncü alt baģlıkta küreselleģme süreci ile dünyada sağlık alanında baģlayan reform çalıģmaları ele alınmıģtır.

16 I. SAĞLIK PERSONELĠ POLĠTĠKASINA ĠLĠġKĠN TEMEL KAVRAMLAR, TARTIġMALAR VE YAKLAġIMLAR Kavramlar, içinde bulundukları toplumların sosyo ekonomik, teknolojik ve kültürel koģullarına göre zaman içinde farklı anlamlar yüklenirler. Sağlık ve sağlıkla iliģkili kavramlar da tarihsel süreçte farklı biçimlerde tanımlanmıģtır. Bu tanımlar, esasta sağlık politikalarının çeģitliliğine iģaret etmektedir. Örneğin, baģlangıçta sadece hasta olmamak ile sınırlandırılan sağlık kavramının anlamı zaman içinde geniģlemiģtir. Bu alt baģlıkta sağıl personeli politikasına iliģkin temel kavramlara ve tartıģmalara yer verilecektir. A. Sağlık ve Sağlık Personeli Kavramları Sağlık kavramının tanımı üzerine yapılan tartıģmalar literatürde önemli bir yer kaplar. Geleneksel anlayıģta sağlık kavramı, hastalığın olmayıģı Ģeklinde algılanmıģ ve kavranmıģtır. Tanımın böyle yapılması, hastalık kavramını ön plana çıkarmıģ, kiģilerin/toplumların sağlığı bu kavrama bağlı olarak değerlendirilmiģtir. Oysa hasalık kavramı ya da hastalık olarak algılanan olgu ve olaylar, zamana, topluma ve kiģiye göre değiģebilmektedir. 2 Ayrıca, ölüm ve hastalık bir sağlık göstergesi olsalar da, yalnızca sonuca iliģkindirler. O noktaya gelinceye kadar yaģananların belirlenmesi ve bu kavramlar üzerinden sağlık tanımı yapılması, özellikle sağlığın korunması ve geliģtirilmesine yapılan vurgunun artmasıyla birlikte öne çıkan gereksinim olmuģtur. 3 Bu nedenle sağlığı, hastalığın olmayıģı Ģeklinde tanımlamak yeterli olmamaktadır. Zaman içinde sağlık ve hastalık kavramlarındaki 2 Recep Akdur, Sağlık Sektörü, Temel Kavramlar, Türkiye Avrupa Birliği nde Durum ve Türkiye nin Birliğe Uyumu, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s Ġlker Belek, Sınıf, Sağlık, EĢitsizlik, Sorun Yayınları, Ġstanbul, 1998, s.25. 8

17 bu değiģkenliğe karģın, literatürde hastalık kavramına bağlı olmayan bir sağlık tanımı yapılamamıģ ve sağlığın tanımı hep hastalık kavramı ile anlatılmıģtır. Günümüzde en çok kabul gören sağlık tanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu tanımda bedensel ve ruhsal iyiliğin yanında, sosyal yönden tam bir iyilik haline de vurgu yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık tanımı son yıllarda yaygın kabul gören tanım olmasına karģın birçok yönü ile tartıģma yaratmaktadır. Sağlığın tam bir iyilik hali olması Ģeklinde tanımlanması, beraberinde sağlıklı olma hakkını talep etmek ve buna sahip çıkmayı getirmektedir. Sağlıklı olma hakkı var mıdır? Birinin, özgür ifade hakkı varsa, bu, devletin ve diğerlerinin o hakkın kullanılmasının garanti altına alınması için gerekli olan tüm yaptırımları yapması anlamına gelir. 4 Burada, devletin vatandaģların sağlıklarını korumasını yasal güvence altına alması söz konusu edilmektedir. Sağlık tanımı konusunda yaklaģımlar tıbbi ve negatif yaklaģım ile pozitif yaklaģım olmak üzere baģlıca 2 ye ayrılabilir. Tıbbi ve negatif yaklaģıma göre sağlık bilimsel olarak tanımlanan bir hastalık olmaması durumudur. Sağlık bu tanımda hastalık kavramı ile bağlantılı Ģekilde -negatif anlamda- tanımlanmaktadır. Sağlık ve hastalık birbirinin simetriği değildir çünkü pek çok hastalık var iken bir tek sağlık bulunmaktadır. 5 Günümüzde sağlık üzerinde çeģitli sosyal ve ekonomik olayların etkisinin artması ile birlikte pozitif ve geniģ kapsamlı tanıma olan gereksinimi 4 Martin McKee, Laura MacLehose, Ellen Nolte, Health Policy and Europen Union Enlargement, Open University Press, Ġngiltere, 2004, s Osman Hayran, Sağlık ve Hastalık Kavramları, ( (eriģim: ). 9

18 arttırmıģtır. 6 Pozitif tanımlar, bireyin sosyalleģtiği günlük aktivitelerini yerine getirebilmesine; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bir iyilik hali içinde olmasına denk düģmektedir. 7 Yukarıda anlatılan Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık tanımı pozitif tanım grubuna dahil edilebilir. 8 Sağlık hizmetleri, geleneksel olarak hekimler tarafından üretilmekteydi. Fakat sağlık teknolojisindeki geliģmelere paralel olarak birçok sağlık meslek grupları geliģmiģ, sağlık hizmetleri bir ekip hizmetine dönüģmüģtür. Dünya Sağlık Örgütü nün bir komitesi tarafından sağlık personeli üç grupta (sağlık mesleklerinde çalıģanlar, tıp dıģında çalıģanlar, tıp dıģı bilim dallarında yetiģenler ve standart eğitim düzeyi altındaki personel) sınıflandırılmıģtır. Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı insan gücü istatistiklerinde sağlık personeli 29 baģlık altında toplanmaktadır. 9 Sağlık personeli sınıflaması hizmet niteliğine ve eğitim düzeyine göre de yapılabilmektedir. Hizmetin niteliğine göre sağlık personeli beģ gruba ayrılır: kiģiye yönelik hizmet yapanlar (hekim, diģ hekimi, ebe, fizyoterapist, diyetisyen, optometsit vb.); çevreye yönelik hizmet yapanlar (sağlık mühendisi, veteriner, çevre sağlık teknisyeni vb.); laboratuvar personeli ve diğer bilimciler (mikrobiyolog, biyokimya uzmanı, hematolog, patolog vb.); sağlık alanında uzmanlaģmıģ destek personel 6 Ġlker Belek, a.g.e, 1998, s Mehtap Tatar, Sağlık Nedir?, Makro BakıĢ, S.1, 2005, s Sağlığın, negatif olgunun olmaması Ģeklindeki tanımlarına yol açan iki neden vardır: a) Ölüm ve hastalık gibi negatif göstergelerin ölçülmesindeki kesinlik ve kolaylık; b) Sağlığı pozitif yönden tanımlayabilecek, ölçülebilir nitelikteki pozitif göstergelerin bir türlü saptanamamıģ olmasıdır. Oysa, daha önce de belirtildiği gibi, herhangi bir olgunun kendi zıtları ile değil de kendisi olan unsurlarla tanımlanması, o olgunun belirlenmesi bakımından daha geçerli bir yaklaģımdır. Ġlker Belek, a.g.e., 1998, s Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık insan gücü sınıflaması hakkında bkz. Nusret FiĢek, Halk Sağlığına GiriĢ, Hacettepe Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü Hizmet AraĢtırma ve AraĢtırmacı YetiĢtirme Merkezi Yayınları, Ankara, 1983, s ; Nusret FiĢek, Sağlık Ġnsan Gücü:Sorunlar ve Çözümler, ÇalıĢma Ortamı, FiĢek Sağlık Hizmetleri ve AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Kasım-Aralık 1995, S.23, s

19 (hastane idarecisi, tıbbi sekreter vb.); genel hizmetliler (daktilo, Ģoför, temizlikçi vb.). 10 Yukarıda sıralanan sağlık hizmeti üretimi sürecindeki tüm sağlıkçılar sağlık personeli olarak ele alınabilir. Fakat, Tez in kapsamındaki sağlık personeli, tıbbi bakım hizmetleri üreten (hekimler, hemģireler, ebeler, eczacılar, sağlık memurları vb.) 11 ve aynı zamanda kamu sektöründe çalıģan sağlık personelini ifade etmektedir. Ġnsan gücü kavramı, sağlık alanında eğitim görmüģ ama fiili olarak çalıģmayanları da kapsamaktadır. Bu nedenle, çalıģmada sağlık personeli terimi kullanılmıģtır. B. Kamu Politikası Kavramı ve YaklaĢımları Kamu politikasını inceleme konusu yapmanın en önemli nedeni kamu politikalarının birçok yönden bizi etkilemesi ve bundan dolayı da bunlarla ilgili birģeyler bilmemiz gerektiğidir. 12 Sağlık politikası da kamu politikasının en önemli parçalarından birisi olduğu için Tez de öncelikle kamu politikasını ele almak yararlı olacaktır. Kamu politikasının parçası olarak sağlık politikasında alınan kararların neden sonuçlarını anlamak, içine yaģadığımız toplum hakkında daha derinlikli bilgiye eriģerek ortaya çıkan sorunların çözümünde katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır. Politika ve kamu politikası kavramları sosyal bilimcilerin ortak bir tanım etrafında oydaģamadıkları ve üzerinde yoğun tartıģmaların yapıldığı kavramlar 10 Nusret FiĢek, a.g.e. 1983, s Sağlık personeli yukarıda anlatılan grup ile birlikte baģka bir sınıflandırmada tıbbi teknoloji ve ilaç sanayileri için (sanayi iģçileri), çevre sağlığı hizmeti üretiminde yer alan, ancak doğrudan formel sağlık eğitimi almamıģ olan sağlıkçılar (kimyagerler, biyologlar vb.), otelcilik hizmetlerini üreten sağlıkçılar (özellikle hastanede yaygındır.mutfak, temizlik, çamaģırhane, depolama vb. hizmet alanları bu gruba dahildir), idari hizmetleri üreten tıbbi sekreterler, maaģ bordrolarını hazırlayan memurlar vb.) olmak üzere beģ gruba ayrılabilir. Ġlker Belek, Sosyal Devletin Krizi ve Sağlığın Ekonomi Politiği, Sorun Yayınları, Ġstanbul, 1994, s James Anderson, Public Policymaking, Houghton Mifflin Company, A.B.D., 1994, s

20 arasındadır. Ġnsanların, hükümetlerin problemlerinde sosyal bilimlerin bilgisine baģvurmaları ve hükümetlerin eylem ve kararlarına etkisinin çok çeģitli yollarının olması sürpriz değildir. 13 Politika/siyasa (policy) ile siyaset (politics) günlük hayatta birbirinin yerine çok sık olarak kullanılmaktadır. Esas olarak politika belirleme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri politik sürece iģaret eder ve bu nedenle de politika ve siyasetin birbirinden ayrı düģülmesi olanaksızdır. Politika/siyasa, (policy) bazı yazarlar 14 tarafından, politik aktör/aktörler tarafından belli bir durumda amaçları ve amaçları gerçekleģtirecek araçları belirlemek üzere verilen kararlar olarak tanımlanmaktadırlar. FiĢek 15 de politikayı bir hizmetin geliģtirilmesi için alınacak uygulama kararlarına yön veren ve hükümetlerin bilinçli olarak aldıkları ilke kararlarıdır diye tanımlamıģtır. Bu tanımlarda politika, temel olarak bilinçli olarak karar verme anlamında kullanılmıģtır. Uygulamaya bakıldığında aynı konu hakkında bir dizi karar alındığı görülmektedir ki Hogwood ve Gunn 16 politikayı kararlar dizisi olarak; Sauerborn ve arkadaģları 17 da politikanın tercihler ve kararları içerdiğini bunun aksinin yanlıģ olacağını söylerler. Buse, Mays ve Walt, politikayı yapılacak faaliyetler için çerçeve oluģturmak üzere belirlenen hedeflerin, amaçların ve araçların geniģletilmiģ tanımı olarak anlatarak politikanın sıklıkla açıkça yazılı belgeler Ģeklinde hazırlandığı ancak bazen üstü kapalı olabileceği ya da yazıya dökülmemiģ Ģekilde de bulunabileceğine vurgu yapmaktadırlar. Aynı yazarlar, politikaların, uygulamaya konması, geliģtirilmesi, formüle edilmesi, tartıģılması, uygulanması ve 13 Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Printice Hall, Londra, 1997, s Michael Hill, Glen Bramley, Analyzing Social Policy, Basil Blackwell, Oxford, Nusret FiĢek, Türkiye de Sağlık Politikası, Toplum ve Hekim, S.34, Eylül Brian W.Hogwood, Lewis A.Gunn, Policy Analysis for the Real World, Oxford Universty Press, Newyork, R.Sauerborn, S. Nitayarumphong, A. Gerhardus, Strategies to Enhace the Use of Health System Research for Health Sector Reform, Tropical Medicine and International Health, S.4, No:12, Aralık 1999, s

21 değerlendirilmesi süreçlerine baģlangıç oluģturan yolu da politika süreci olarak betimlemektedirler. 18 Yine Walt, 19 politikanın, ilgili kiģiler tarafından bir konu hakkında niyetlendikleri ve niyetlenmedikleri fikir birliğini ve az ya da çok ilgili uygulamalar serisine iģaret eder. Burada, yazarın politikayı tanımlarken yalnızca yazılı/basılı dokümanlara değil, niyet bildirerek/niyet bildirmeden davranmaya yaptığı vurgu önemlidir. Yine aynı yazara göre politika, hükümetlerin neyi yapacaklarını söylemelerini ve aslında ne yaptıklarını ve de neyi yapmamaya karar verdiklerini içermelidir. Anderson a 20 göre politika, bazı aktör ya da aktör gruplarının (memurlar, hükümetler ya da kanun koyucular vb), hareket alanını oluģturur. Dye, 21 kamu politikasını hükümetlerin yapmayı ya da yapmamayı tercih ettikleri Ģeyler olarak tanımlar. Barker a göre politika, pratikler, ifadeler, düzenlemeler ve hukuk kurallarının bütününü ifade eder ki bunlar da bir Ģeyleri nasıl yapacağımız hakkında verdiğimiz kararların sonucudur. 22 Hill-Bramley, FiĢek, Hogwood-Gunn ve Barker ın politika tanımları ile Buse, Mays, Walt, Anderson ve Dye ın politika tanımlarına bakıldığında aralarındaki en büyük farkın, ilk yazarların, politikayı karar verme ya da karar dizisi ile sınırlı tutmalarıdır. Buna karģın ikinci gruptaki yazarlar politikanın sınırlarını, karar vericilerin niyetlenmediklerini de sürece dahil ederek geniģletmiģler ve politikanın tanımına daha kapsayıcı bakıģ açısı getirmiģlerdir. Günümüzde Politika bir konu/alan ile ilgili yazılı/basılı dokümanlardan oluģur. yaygın fikri yerini, uygulama ve sonuca yapılan vurgulara bırakmıģtır. Politika analizi çalıģmalarına bakıldığında 18 Kent Buse, Nicolas Mays, Gill Walt, Making Health Policy, Open Universty Press, Ġngiltere, 2005, s Gill Walt, Health Policy:An Introduction to Process and Power, Zed Boks, Londra, 1994, s James Anderson, a.g.e., 1994, s Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall, A.B.D, 1984, s Carol Barker, The Health Care Policy Process, Sage Publications, Londra, 1996, s.8. 13

22 yöntem olarak yalnızca çalıģılan alan ile ilgili yazılı/basılı kaynaklar, anlaģmalar, programlar değil, yazılı olan kaynaklarda belirtilen hedeflerin/amaçların nasıl uygulandıkları ya da uygulanmadıkları da politikanın bir parçası kabul edilmektedir. Böylece, politika analizinin kapsamı geniģletilmiģ olmaktadır. Sosyal bilimciler politika yapma konusunda birçok teori, analiz, yaklaģım geliģtirmiģlerdir. Bunlar: çoğulculuk, seçkinci bakıģ açısı ve yapısalcı bakıģ açısı, korporatist yaklaģım olmak üzere 4 yaklaģımdır. Bu yaklaģımlara kısaca göz atılacak olursa: 1- Çoğulculuk: Bu yaklaģıma göre kamu politikası halkın ihtiyaçlarından doğar. Genel dıģ güçler politik sistemin gündemi üzerinde güç yaratır (demografik, ekonomik, çevresel değiģiklikler vb.). Sistemin içindeki insanlar ihtiyaçları veya çözüm gerektiren sorunları belirler. Bu yaklaģımda hiçbir grup diğer gruplara göre daha güçlü değildir. Fakat güç de gruplar arasında eģit biçimde dağıtılmamıģtır. BaĢka yazarlar tarafından ayrı kategoriye ayrılan kamu tercihi, çoğulcu teorinin geliģmiģ halidir. Politik alanda partiler, baskı gruplarının taleplerine zorlanarak güç kazanma yarıģına girerler. Yani kamu tercihinde kamu politikası talep odaklı görülüp devletin (siyasal partiler vb) hareket alanı, belirlenen taleplere odaklanır. Çoğulcu yaklaģım, görüldüğü gibi pazar ekonomisi odaklı, liberal yaklaģımdır. Kamu politikasına yaklaģımları, alınan somut kararlardan ibarettir. Somut olmayan, yapılmayan kamu politikasının parçaları gözardı edilmiģtir. Bu yaklaģımda devlet kamu politikası belirleme sürecinde pasif rol oyar. 2- Elitist YaklaĢım: 19. yüzyıl sonunda Ġtalyan Gaetano Mosco tarafından Çoğulcu yaklaģıma eleģtiri olarak geliģtirilmiģtir. Ona göre iki sınıf insan vardır. Birisi kuralları koyar, diğeri de koyulan kurallara uyar. Kuralları koyan sınıftakiler az 14

23 sayıdadır ve bütün politik iģlevleri onlar yerine getirirler, ikinci gruptakilerin sayıları çok sayıdadırlar ve birinci gruptakiler tarafından yönlendirilip kontrol edilirler. Ġktidar olmanın gündemi kontrol etmekle olanaklı olduğunu, bunun için de gücü elinde bulunduranların da ancak gündemi kontrol altında tutanları bulmakla yakalanacağını söylerler. 3- Yapısalcı YaklaĢım: Bu yaklaģım, yapısal iģlevselcilikten Marksist teoriye kadar geniģ bir perspektifi yansıtır. Yapısalcı teori, kamu politikasının sisteme genel toplumsal güçler tarafından taģındığını söylerler. Çoğulcu yaklaģım gibi bu yaklaģımda da devlet kamu politikası sürecinde pasif rol üstlenmiģtir. 4- Korporatist YaklaĢım: Schmitter in korporatist yaklaģımında iki korporatist model vardır: devlet ve toplumsal model. Devlet korporatizmini otoriter ve anti liberal olarak nitelendirir. Bu sınıflandırmada FaĢist Ġtalya ve Nazi Almanyası örneklerine baģvurur. Buna karģın, toplumsal korporatizmine ise çoğulculuğun bozulduğu Batı Avrupa ve Kuzey Amerika politik sistemlerini örnek gösterir. Korporatist yaklaģımda toplumsal ihtiyaçlar, devlet içindeki kiģi/kurumlar tarafından belirlenerek yine onlar tarafından karģılanır. Kamu politikası sürecinde devlet aktif rol oynamaktadır. 23 Kamu politikası hükümet politikası anlamına gelir. Kamu politikası örneklerine bakıldığında, öncelikle bir hükümet ya da hükümetin organı tarafından yayınlanmıģ resmi bildirimleri ya da raporların incelenmesi gereklidir. 24 Kamu politikasını tanımlamak zor olduğundan kavramın özelliklerine bakmak konu hakkında belli bir fikre ulaģmada kolaylık sağlayacaktır: Michael Hill, a.g.e., 1997, s Kent Buse, Nicolas Mays, Gill Walt, a.g.e., 2005, s James Anderson, a.g.e., 1994, s

24 1- Rastlantısal davranıģ ya da olaylardan çok niyet ya da hedef odaklı eylemdir. 2- Devletin ayrık-tek ya da farklı kararlarından daha çok, farklı türden kararlardan ve eylem örneklerinden meydana gelir. 3- Kamu politikası devletin, diğer aktörlerce kamusal konu hakkında hareket etme /etmeme taleplerine verdiği yanıttır. 4- Kamu politikası, devletin yapmayı niyetlendiği ya da yapacağı değil, gerçekte ne yaptığını içerir. 5- Kamu politikası, olumlu da olumsuz da olabilir. Herhangi bir konuda harekete geçerek müdahale etme anlamında olumlu olabileceği gibi, birģey yapmayarak negatif de olabilir. 6- Kamu politikasının olumlu olan biçimi, hukuksal zemine dayanır ve yaptırım gücü yüksektir. Politikaların yazılı Ģekilde yayınlamıģ olmasının, politika oluģması için yeterli olmadığı; politikaların oluģabilmesi için anlaģılmaları, kabul edilmeleri ve eyleme geçme ve kararların uygulanmasında rehber olarak kullanılmaları gerektiği, eylemlerin yazılı politikalarla tutarlı oldukları durumlarda politikaların oluģtuğu söylenmektedir. 26 Burada politikanın yazılı metinlerle uyumlu eylemlere geçme durumu olduğuna vurgu yapılmıģtır. Politika esas olarak bir konu hakkında bilinçli olarak bir Ģeyi yapma ya da yapmama olarak ifade edilirse bir durum hakkında harekete geçmemenin de bir politika tercihi olduğu söylenebilir. 26 Öznur Yüksel, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Volkan Matbaacılık, Ankara, 1997, s

25 C. Sağlık Politikası Kavramı ve YaklaĢımları Sağlık politikası, bu alan üzerine çalıģmalar yapan bilim insanları tarafından farklı Ģekillerde tanımlanmaktadır. Birçoklarına göre sağlık politikası memnuniyetle ilgilidir, bazılarına göre sağlık politikası, süreç ve güç ile ilgilidir. 27 Sağlık politikasına FiĢek 28 dar ve geniģ olmak üzere iki açıdan yaklaģmaktadır. Dar anlamda sağlık politikasını, herkese tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici hizmet götürmek olarak; geniģ anlamda ise sağlığı etkileyen ve sağlığın etkilendiği her sektörü ele almak ve dengeli bir Ģekilde geliģmeyi öngörmek olarak tanımlamaktadır. Sağlık politikası sağlığın her alanında hazırlanan kamu ve özel politikaları kapsayabilir. Sağlık politikası, yapılan ya da yapılmaması tercih edilen eylemlerin akıģı olarak kabul edilmektedir. Bu politika, kamu sektöründe (hükümet tarafından) yapılan politikayı kapsadığı gibi özel sektör tarafından hazırlanan politikaları da içerir. 1990'lar boyunca çalıģmalar yoğunluklu olarak dikkati sağlık hizmetlerinin finansmanı konusuna çekmiģtir. 29 Sağlık politikası günümüzde modern ekonomiler için büyük tehditleri içinde barındırmaktadır. 30 Ülkelerin benimsedikleri sağlık politikası çerçevesinde sağlık personeli politikası Ģekillenmektedir. Sağlık politikası yaklaģımı, kaynağını sosyal bilimlerde ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde bulmaktadır. Çoğulculuk, elitizm ve 27 Gill Walt, a.g.e., 1994, s Nusret FiĢek, Türkiye de Sağlık Politikası, Toplum ve Hekim, S.34, Eylül Kent Buse, Nicolas Mays, Gill Walt, a.g.e., 2005, s Sağlık ekonomisi alanının doğuģunun genellikle Kenneth Arrow un, 1963 yılındaki makalesi ile gerçekleģtiği söylenir. Bu makalede sağlığın analizi için geleneksel ekonomik ilkeleri uygulama yolları aranmaktaydı. Arrow un makalesi ile genel olarak sağlık ve tedavi hizmetleri, iktisadi analiz araçlarının kullanılabileceği çok miktarda sorunsalı ortaya çıkmıģ ve bulguların siyasalar için çok önemli mesajlarının bulunduğu açıkça görülmüģtür. Sağlık Ekonomisi Kılavuz Kitabı, sağlık alanında ekonomik analizin ne kadar kapsamlı hale geldiği ve siyasaların oluģturulması üzerine olan geniģ etkisini belgelemektedir. Richard Cookson, Maria Goddard, Hugh Gravelle, Regulating Health Care Markets, (Der.) Peter C. Smith, Laura Ginnelly and Mark Sculpher Health Policy and Economics: Opportunities and Challenges, Open University Press, Ġngiltere, 2005, s

26 akılcılık gibi siyaset ve kamu yönetimi biliminin yaklaģımları sağlık politikalarının Ģekillenmesinde esas olmaktadır. Politika, toplum yaģamının her alanını benimsenen anlayıģ doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak olarak tanımlandığında, sağlık politikası; bir ülkedeki sağlık sektörünü benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak olarak tanımlanabilir. Sağlık sektörünü yapılandırmanın süreçleri ya da alt politikaları ise; finansman, örgütlenme personel biçim ve seçenekleridir. 31 Sağlık personel politikaları bir yandan sağlık politikası tarafından belirlenirken, diğer yandan da ülkede benimsenen sağlık politikasının yapılanmasının ve tanımlanmasının en önemli göstergelerinden birisini oluģturmaktadır. Sağlık personel politikaları kendini istihdam, ücretlendirme, çalıģma zamanı ve yerinde göstermektedir. 32 Sağlık politikası üzerinde çalıģmak metod biçimlerinin araçlarını ve yaklaģımlarını kullanmayı gerektirir. Sağlık politikası yaklaģımlarında öncelikle güç/iktidar (power) üzerinde durmak gerekmektedir. Sağlık hizmetinde önceliğin ne olacağına nasıl karar verilir? gibi bir soru önemlidir ve bu sorunun yanıtını vermek oldukça zordur. Sağlık politikası sürecini neyin/kimin yönettiği konusunda kaynaklara bakıldığında: 1-Güç (power); 2- Kaynaklar (resources); 3- Fikirler 31 Recep Akdur, Türkiye Cumhuriyeti nin 75. Yılında Türkiye de Sağlık Politikaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Türkiye Cumhuriyeti nin 75. Yılında Bilanço Ulusal Toplantısı, Aralık 1999, s Dünyadaki baģlıca sağlık personeli istihdam Ģekilleri Ģöyle sıralanabilir:1-devlet Memuru: Bu istihdam biçiminde sağlık çalıģanları memur statüsünde olup iģveren devletin çeģitli organlarıdır. Bu organlar sağlık çalıģanlarını genel personel rejimine tabi olarak istihdam eder. Türkiye de 657 sayılı Yasa ile düzenlenmiģ olan personel rejimi bunun örneğidir. 2-Ücretli ĠĢçi: Bu istihdam biçiminde sağlık personeli iģçi statüsündedir. ĠĢveren kamu ya da özel kurum olabilir. Sağlık personeli, bu kurumlar tarafından iģ yasalarında düzenlenmiģ olan rejime göre çalıģtırılır. Türkiye de ĠĢ Yasası ile getirilen düzenlemeler bu uygulamaların örneğidir. 3-SözleĢmeli: bu istihdam biçiminde sağlık çalıģanı muhatap kiģi ya da kurum ile sözleģme imzalar. Bu sözleģmelerin genel kuralları ya da genel rejimi yasalarla düzenlenmiģ olmakla beraber esas olan tarafların imzalamıģ olduğu sözleģmedir. 4- Serbest (Özel): Sağlık personelinin kendi iģinde çalıģtığı iģveren, iģ gören ve sürekli iģ yüklenicilik iliģkilerinin söz konusu olmadığı biçim. Recep Akdur, Cumhuriyetten Günümüze Sağlık Ġnsan Gücü Politikaları, Hekim ve Ġnsan, S.1, Ocak 1999, s

27 (Ġdeas); 4- Teknoloji (technology). Sağlık politikasını yöneten kaynakların hepsi çok önemlidir. Fakat bunlar toplumda gücün dağıtılmasına göre değiģik oranda kullanılırlar. Sağlık konusunda karar vericilerin özellikle bu konuda uzman kiģiler olduğu, bunun nedeninin de bu alanın teknik seçimler içerdiği söylenir. 33 Barker, 34 toplumda bir kiģi ya da grubun, diğer kiģi ya da gruplar üzerinde/karģısında güç sağladığını, toplumda güçler arasında iliģkiler ağı oluģtuğunu söyler. Politika ağları, anahtar kuramsal örgütlenme yaklaģımlarından birisidir ve politika ağları politika sürecini etkilemektedir 35 Barker, gücü sağlık sektörünün manifestosu olarak kabul eder. Ona göre temel olan, sağlık sektöründe temel aktörlerin hangi güç çeģitlerini ellerinde tuttuklarıdır. 36 Teorisyenlerin bu konuda farklı yaklaģımları vardır. YaklaĢımlara bakıldığında:1- Çoğulculuk; 2- Elit Teori; 3- Marksist Teori; 4- Yapısalcı Teori. YaklaĢımlardan hiçbirinin tam anlamı ile doğru olduğu söylenemez. Walt ve Barker ın da iģaret ettikleri gibi her yaklaģımın toplumda karar vermeye farklı düzeylerde farklı katkıları vardır. Barker ın 37 sıralanan 4 yaklaģımına bakıldığında: 1-Çoğulculuk: Bu yaklaģım, Batı dünyasının politika literatürünün temelini oluģturmaktadır. YaklaĢımı kim en yüksek sesle bağırırsa o kadar çok duyulur. Ģeklinde özetlenebilir. Çoğulcu yaklaģımda toplumdaki herkes karar verme sürecine katkıda bulunur. Bu yaklaģım, gücün Batı endüstriyel toplumlarında çeģitli gruplar 33 Carol Barker, a.g.e, 1996, s Carol Barker, a.g.e, s Bu yaklaģım üniter devlet yapısındaki yönetim anlayıģından, geniģ bir aralık içerisinde pek çok farklı türde ağlar üzerinden yönetiģim anlayıģına bir kayma olduğunu savunur. Uygulama aģamasında, özellikle de ulus-altı bir hükümet (idare, yönetim) seviyesinde, sokaktaki bürokratların güçlü olduğu alanlarda, uygulanan politikaların doğasını Ģekillendirmek noktasında, ağların önemine vurgu yapılmaktadır. John Greenaway, Brian Salter, Stella Hart, How Policy Networks can Damage Democratic Health a case Study in the Government of Governance, Public Administration, Vol.85, No:3, 2007, s Carol Barker, a.g.e., 1996, s Carol Barker, a.g.e, s

28 arasında dağıtıldığını savunur. Bu yaklaģım liberal teorinin dayandığı geniģ politik katılım fikrine dayandırılabilir. Çoğulcu yaklaģımda devlet kurumları da toplumdaki baskı gruplarından sadece birini oluģturmaktadır. Sağlıkta çoğulcu yaklaģımın durumuna kısaca göz atıldığında, sağlık ve tıp ile ilgili fikirler, toplumdaki oydaģmadan çıkar. Tıp profesyonelleri oydaģmanın inģasında bir parça rol oynarlar fakat bu grup özel bir grup değildir, birçok çıkar grubundan sadece bir tanesidir. Sağlıkta baskın ya da resmi görüģ toplumun fikir birliğini yaratır, bu durum ona meģruiyet verir. Gerçekte bu görüģ, fikir birliği aģamasında çok değiģime uğramaz. 2-Elit Teori: Bu teori Ne bildiğin değil kimleri tanıdığın önemlidir fikri ile özetlenebilir. Elit teori, herhangi bir toplumda politik elitlerin varlığını ve bunların gücü ellerinden bulundurduklarını esas alıyor ve fakat bu güç ağı sadece politik çevrede değil, iģ, asker, aristokrasi ve bürokratik çevrede de güç vardır. Tıp elitini cerrahlar ve tıp fakültelerinin baģındakiler oluģturmaktadır. Analiz, hangi tıbbi bakım kaynaklarının dağıtılacağı konusunu da içerir. Elit analizler sağlık sektöründe insan kaynaklarına yatırımda hekimlerin eğitiminin neden daha pahalı olduğunu düģündürür. Birçok ülkede etki-maliyet tartıģmaları tıp eğitimine yatırımını birbirine uyumlu hale getirmek için yapılmaktadır. 3-Marksist YaklaĢımlar: Marksistlere göre güç toplumda birey ve grupların maddi iliģkilerini anlamakla çözülür ki bu da toplumun sermaye üretimidir. Kim toplumda bu üretim gücüne (fabrika, artım, madencilik ve diğer giriģimler üretimi sağlar) sahipse gerçek güçlü odur. Sermayeye sahip olanlar yönetici sınıf ve burjuvazidir. Marksistlere göre devlette yönetici sınıf rol oynar. Devletin kontrolünde esas olan ekonomik faaliyetlerdeki üstünlüktür. Hükümet, devletin aygıtı olarak görülür. Ham, devletin sağlık hizmetlerindeki rolüne Ģöyle dikkat çeker: Devlet sermayenin iģçi 20

29 gücünü ihtiyacını olabildiğince destekler. Bundan dolayı, onlara ve çalıģmayanlara olabildiğince sağlık hizmeti verilmesini sağlar. Marksistler yaygın olarak, hastalığı ve sağlığı kapitalizmin kendisi olarak görürler. Bazı yazarlar, bazı üçüncü dünya ülkelerinin sağlık problemlerini geliģmenin yan etkileri olarak görürler. 4-Yapısalcı YaklaĢımlar: Yapısalcı yaklaģımlar, önceki yaklaģımlardan çok keskin bir Ģekilde farklılık gösterir. Çoğulculuk, Marksist YaklaĢım ve Elitizm toplumun bütünün analiz yollarını göstermek için çaba sarfederler. Yapısalcılığın odak noktası ise örgütlerdir. Yapısalcılar, yapılandırılan sektörde grupların çıkarlarına hizmet edilmesini göz önünde bulundururlar. Bu gruplar, istedikleri olursa mutlu olurlar ve statüleri de korunmuģ olur. Bu grupların çıkarları baskın çıkarlardır. Bu yaklaģım, baskı gruplarının analizine göre değiģmez. Bu açıdan çoğulcu yaklaģımdan ayrılır. Baskı gruplarının çekiģmeleri grupların içinde aynı yapısal çıkarları paylaģmalarından olabilir. Örneğin, tıp alanında çalıģanlar- Ģu an özel amaçları üzerinde uyuģmazlıkları olabilen baskı grupları- mesleki pozisyonlarında baģtan baģa yapısal çıkarları paylaģabilirler. Temelde sağlık politikaları iki ayrı yaklaģım ile ele alınır. Bu seçeneklerden birisi; sağlığı toplumsal bir görev ve sorumluluk olarak gören, sağlıklı yaģam ve tıbbi bakımı ise doğuģtan kazanılmıģ temel insanlık hakkı sayan politikadır. Bu politika, tüm temel haklarda olduğu gibi, sağlık hakkının da gereklerinin yerine getirilmesi sorumluluk ve görevini topluma, onun örgütlü gücü olan devlete verir, sağlık hizmetlerden yararlanmada eģitliği öngörür. Diğer seçenek ise; sağlığı bireysel bir olgu olarak gören, dolayısıyla da sağlık hakkının gereklerini toplumsal bir görev olarak ele almayan, bu hakkın yerine getirilmesini tamamen piyasanın arz ve talep kurallarına bırakarak, insanların bu haktan fırsatları oranında yararlanmasını 21

30 öngören, sağlık hizmetlerine de kar aracı olarak bakan politikadır. Sağlık politikasına temel oluģturan, bu iki ayrı yaklaģım sağlık sektörünün finansmanı, örgütlenmesi ve personel gibi tüm diğer alt politika ve uygulamalarını da belirler. 38 Bir hükümetin probleme adadığı önem, sorunun çözümü için çoğu zaman bütçeden ayırdığı miktarla ölçülmektedir. Bazı siyasi alanlar diğerlerinden daha fazla ideolojik içerik taģırlar ve sağlık politikası da o alanlardan biridir. Tercihler ve sağlık politikası arasındaki bağ çok güçlüdür. 39 D. Kamu Hizmeti Olarak Sağlık Hizmetleri Ġdare hukukçuları 40 idare kavramını kamu yönetimi anlamında belli baģlı iki anlamda kullanılır. Ġlk olarak devletin belli bir tür organlarını, kuruluģlarını ifade etmektedir ki bu, idarenin organik-yapısal anlamda kullanılmasıdır. Ġkinci olarak idare (kamu yönetimi), devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullanıldığında da görevsel-iģlevsel-fonksiyonel anlamı ifade eder. ÇalıĢmada, kamu yönetimi görevsel-iģlevsel anlamı ile kullanılmaktadır. Devlet, toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarını gerçekleģtirme için çeģitli faaliyetler yürütür. Devlet tarafından yürütülen bu faaliyetlere kamu hizmeti denmektedir. Devletin görevleri kavramı, idare hukukunda kamu hizmeti baģlığında ele alınmaktadır. Bir devlette belli baģlı üç fonksiyon vardır: Yasama fonksiyonu, yürütme fonksiyonu ve yargı fonksiyonu. Ġdari fonksiyonu, yasama ve yargı fonksiyonları ve yürütme organının salt siyasal nitelikli faaliyetleri dıģında, devletin günlük toplumsal gereksinimleri karģılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal 38 Recep Akdur, a.g.e., 1999, s Martin McKee, Laura MacLehose, Ellen Nolte, a.g.e, 2004, s.20, Metin Günday, Ġdare Hukuku, Ġmaj Yayıncılık, Ankara 2002, s.3; ġeref Gözübüyük, Tekin Akıllıoğlu, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara

31 faaliyetlerden oluģmaktadır. 41 Kamu hizmetinin sınırını devletin ekonomik ve toplumsal alanda kapladığı alan çizer. 42 Neoliberal politikaların kamu hizmeti anlayıģında yarattığı değiģiklikleri anlamak için kamu yararı ve toplum yararı kavramlarına bakmak gerekmektedir. Kamu yararı, kurulu düzenin korunmasındaki çıkardır. Toplum yararı ise, koruyucu niteliği, alt yapıyı oluģturan ortak mülkiyet anlayıģına bağlıdır. 43 Literatürde iki ana kamu hizmeti kategorisinden söz edilir: ilki genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri, diğeri de iģletmecilik esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleridir. Genel kabul gören yaklaģıma göre, devletin temel görevleri niteliğindeki kamu hizmetleri genel idare esaslarına göre yürütülür. Bu hizmetten yararlanma insan hakkı ya da yurttaģ hakkı olarak görüldüğünden, hizmetten yararlananlardan hizmet karģılığında bir bedel istenmez. Ayrıca hizmetin yerine getirilmesini üstlenen personel de kamu görevlisi statüsündedir. 44 Bir kamu hizmetini metalaģtırabilmenin dört koģulu vardır: ilk olarak, hizmetlerin satılabilir birimler, yani ücretlendirilebilir hizmet paketleri haline getirilmiģ olması gerekir. Ġkinci olarak, insanların daha önceden sunum noktasında ücretsiz edinebildikleri bir Ģeyi satın almaya ikna edilmeleri gerekir. Üçüncü olarak, iģ gücünün hizmet etiğiyle hareket eden bir ekip olmaktan çıkıp kar üretmeye odaklı bir ekibe dönüģtürülmesi gerekir. Dördüncü olarak da, özel sermayeyi, hizmeti bir meta gibi üretmeye ikna edebilmek için riskin bütünüyle devlet tarafından 41 Metin Günday, a.g.e., s Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti:Kavram ve Hukuksal Rejim, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s Sinan Sönmez, KüreselleĢmenin NiĢan Tahtası: Kamu Yararı ve Kamu Hizmeti, Toplum ve Hekim, Ocak-ġubat 2001, C.16, S.1, s ĠĢletmecilik esasına göre yürütülen kamu hizmetleri piyasa iliģkileri çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği düģünülen hizmetler için söz konusudur. Bu kapsamdaki hizmetlerde kar amacı güdülür. Hizmetin finansmanı, yararlanan kiģinin ödediği bedel karģılığında sağlanır. Bu tür hizmetleri yerine getiren personel iģçi statüsündedir. Faruk Ataay, Kamu Hizmetlerinin MetalaĢtırılması ve Sağlıktaki Yansımaları, Toplum ve Hekim, C.20, S.1, Ocak-ġubat 2005, s

32 üstlenilmesi gerekir. 45 Sayılan dört koģul yerine getirildiğinde kamu hizmeti meta niteliğine kavuģmuģ olmaktadır. Fransız Devrimi ile meģrulaģan hak kavramı içinde, sağlık hakkının yer bulması, bu sosyo-politik değiģim hareketlerinin odağına oturmuģtur. Halk sağlığı, bir sağlık hareketi olarak değil, bir toplumsal hareket olarak doğmuģ, bu noktada koruyuculuk olgusu ön planda olmuģtur. 46 Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç, bunun temini için var olan yeterliliğin her zaman önüne geçecektir çünkü bu konudaki ihtiyaçlar neredeyse sonsuzdur. Çünkü bütün insanlar sonsuza dek yaģamak isterler. Ġhtiyaçlar ve beklentileri tarihsel süreçte değiģirler: Toplum bu ihtiyacı belirler ve buna uyacak giysiyi kendi biçer. 47 Dünyada halk sağlığının bir devlet sorumluluğu olduğundan yola çıkılarak ilk kez 1848 de Ġngiltere de Halk Sağlığı Yasası 48 çıkarılmıģ ve bu anılan Yasa ile kurulan iki yapı sağlığın kamu hizmeti olarak görülmesinde bir ilk oluģturmuģtur. Sağlığın bir hak olarak görülmesi devletleri zorunlu da olsa bu alanda sorumluluk almaya itmiģtir. Ġnsanların sağlıklarını korumaya dönük bilinçli ve amaçlı davranıģlar, sağlık, sağlık hizmeti ve sağlık personeli kavramlarını ortaya çıkarmıģtır. Toplumun tümünü sağlıklı kılmak ve sağlık düzeyini yükseltmenin tek tek hastalanan kiģileri tedavi 45 Tuba Ağartan, Sağlıkta Reform Salgını, (Der.) Çağlar Keyder, Nazan üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar, Avrupa da ve Türkiye de Sağlık Politikaları ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2007, s Ata Soyer, Sanayi Devriminden KüreselleĢmeye Darbeden AK Parti ye Sağlığın Öyküsü, Sorun Yayınları, Ġstanbul, 2004, David Blane, Erric Brunner, Richard Wilkinson, Health and Social Organizations-Towards a Health Policy for the 21. Century, Taylor&Francis e-library, Ġngiltere, 2003, s Halk Sağlığı Yasası, 1842 tarihinde Edwin Chadwick in kendi adıyla yayınladığı rapordan etkilenerek hazırlanmıģtır. Chadwick dıģında sağlığın yaģam hakkı ve devlet sorumluluğunda olması fikri 1800 lü yıllarda John Simon, Rudolf Virchow tarafından da net bir Ģekilde savunulmuģtur. Daha fazla bilgi için bkz. Ata Soyer, a.g.e.,

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Ahmet ÖZKAN tarafından hazırlanan Ġlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin

Detaylı

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA. ADAM ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA. ADAM ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ADAM ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA 14.09.2017 1-Genel Olarak Borçlar Kanunu nda kusursuz sorumluluk halleri, kusursuz

Detaylı

TOPLUMSAL CĠNSĠYETLE ĠLGĠLĠ KURAMLAR. İlknur M. Gönenç

TOPLUMSAL CĠNSĠYETLE ĠLGĠLĠ KURAMLAR. İlknur M. Gönenç TOPLUMSAL CĠNSĠYETLE ĠLGĠLĠ KURAMLAR İlknur M. Gönenç Erkek diģi sorulmaz, muhabbetin dilinde, Hak kın yarattığı her Ģey yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok, Noksanlıkla eksiklik, senin

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Gaziantep 2016 GENEL BĠLGĠLER Üniversitemiz 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuģ olup, Personel Dairesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan ĠLETĠġĠM

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ. 18 Temmuz Harran Üniversitesi. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ. 18 Temmuz Harran Üniversitesi. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 18 Temmuz 2018 Harran Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu Osmanbey YerleĢkesi, ġanlıurfa Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER 9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER Yıldırım Bayezit DELDAL Antalya, 2015 SUNUM PLANI ASM DEĞİŞEN YAPISI

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı DĠN ÖĞRETĠMĠNDE ÇOĞULCU YAKLAġIM MODELLERĠ (Zorunlu Din Öğretimiyle Birlikte Ġsteğe Bağlı Din Eğitimi Dersi Önerisi)

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüģülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 01.10.2018 günlü birinci BirleĢiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır.

YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. YÖNETİŞİM NEDİR? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. Ortak yönetim- birlikte yönetmek anlamına gelir ve içinde yönetimden

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI GeliĢmekte olan toplumların en büyük sorunlarından biri haline

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRK SPOR SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE BAZI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI (3) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE BAZI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI (3) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE BAZI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI (3) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF ANAYASAMIZIN 59 MADDESİ; Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ATATÜRK BĠLĠM-POZĠTĠVĠZM ve SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ATATÜRK BĠLĠM-POZĠTĠVĠZM ve SAĞLIK HĠZMETLERĠ ATATÜRK BĠLĠM-POZĠTĠVĠZM ve SAĞLIK HĠZMETLERĠ Prof.Dr.Recep AKDUR Hizmetleri 03.04.2010 1 SAĞLIK POLĠTĠKASI Felsefe; ilkeler değerler, kavramlar bütünüdür Politika; toplumu seçilen felsefe yönünde yapılandırmaktır

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

1.) Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aģağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?

1.) Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aģağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz? Test 3 1.) Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aģağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz? A) Bakanlar kurulu üyeleri B) Mahalli idareler ve bunların

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, iģyerlerinde sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileģtirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, iģyerlerinde sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileģtirilmesi için alınacak önlemleri belirler. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 09/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25311 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

HAFTA 4 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. MODERN VE POSTMODERN YÖNETĠM YAKLAġIMLARI

HAFTA 4 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. MODERN VE POSTMODERN YÖNETĠM YAKLAġIMLARI MODERN VE POSTMODERN YÖNETĠM YAKLAġIMLARI YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980 lere kadar ülkemizdeki sağlık politikalarının geliģimini kavrayabileceksiniz.

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi;

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi; KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ Tıp Bilimi; Hastalığın ortadan kaldırılması Hastaların tedavi edilmesi Doç.Dr.Züleyha ALPER Aile Hekimliği ABD Hastalığa yüklenen

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SINIFTA ÖĞRETĠM LĠDERLĠĞĠ

SINIFTA ÖĞRETĠM LĠDERLĠĞĠ SINIFTA ÖĞRETĠM LĠDERLĠĞĠ Doç. Dr. Yücel GELĠġLĠ G.Ü.MEF. EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Öğretimde Liderlik 1 Liderlik kavramı Liderlik kavramı yöneticiyle eģ tutulan kavram olmakla beraber aralarında ciddi fark

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ G Ġ R Ġ ġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beģinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiģtir. 26.12.2007

Detaylı

SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307)

SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307) 4. Hafta Ders Notları Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL DÜNYADA 1960 DÖNEMİ Sosyal politikaların ağırlığı uluslararası anlaşmalarda da temel ilkeler arasında yer almıştır. DÜNYADA 1960 DÖNEMİ 1941 tarihli Atlantik Şartı 1946 tarihli

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI 1. PROGRAMIN ADI Medya Çalışmaları Doktora Programı 2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİN GEREKÇESİ İlgili

Detaylı