1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI"

Transkript

1 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

2 CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı doğrultusunda ve bu plan tarafından belirlenen; yapı işlevleri, yapı yoğunlukları, yapılanma prensip ve biçimlerinin mekanda uygulanmasını sağlayacak, ölçek ve tekniği nedeni ile nazım planda belirtilmeyen, planlamaya ve yapılaşmaya ilişkin konularda açıklık getirecek ve tanımlayacak şekilde uygulama biçim ve koşullarını belirlemektir. 2. TANIMLAR /5.000 ölçekli Cendere Nazım İmar Planı: Planlama alanı genelinde yer alacak işlevlerin mekânsal dağılımı, yoğunlukları, donatı alanlarının dağılımı, açık alan, yeşil alan ve ulaşım sistemi hakkında genel ilkeleri ve alt bölgeleri tarif eden; 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları için referans teşkil edecek olan, plan notları ve plan raporu ile birliktelik arz eden planlama belgesidir /1.000 ölçekli Cendere Uygulama İmar Planları: 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı nın öngördüğü mekansal işlevlerin ve kullanımların gerekirse alt bölgeler bazında detaylandırılacağı, yapılaşma koşullarının tarif edileceği, plan notları ve plan raporu ile birliktelik arz eden 1/1.000 ölçekli planlama belgeleridir Alt Bölgeler: 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı içinde, etkileşim alanlarına bağlı olarak farklılaşan karakteristiğe sahip alanlar ayrı alt bölgeler olarak belirlenmiştir. Alt bölgeler farklı fonksiyon dağılım oranlarını göstermektedir. Alt bölgeleri (B,C,D) gösteren şema plan raporunda yer almaktadır Teknik Altyapı Programı: 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ile tanımlanan mekânsal gelişimin ve tarif edilen işlevlerin gerektirdiği ulaşım, elektrik, içme suyu, atık su, yağmur suyu, doğalgaz, telekomünikasyon sistemleri gibi teknik altyapı bileşenlerinin yer aldığı ve bu sistemleri ivedilikle uygulanabilir kılmak için hazırlanacak olan plan-program belgesidir Kentsel Tasarım Projeleri: 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planları koşulları doğrultusunda mekânsal organizasyon ve düzenlemeyi çözülebilirlik, uyumluluk ve estetik açıdan ayrıntısı ile tanımlayacak, yapıların ve yapı adalarının birbiri ile ilişki ve mekânsal bütünlüğünü

3 sağlayacak, alt bölgeler veya yapı adası bazında yapılacak tasarım projeleridir. Bu projeler İBB koordinasyonunda yaptırılır ve kabul edilir Kentsel Tasarım Rehberi: Planlama alanında kamusal, yarı kamusal, özel alanların, mekânsal işlev alanları ve yapıların bir bütünlük, kimlik ve vizyon dahilinde belirlenmesi ile tasarlanması sürecinde proje uygulayıcısı kurum ve kişilere yol gösterici nitelikte, kentsel tasarım, kentsel peyzaj, mimari vb. alanda genel ilkeleri belirleyen yazılı ve çizili dokümandır. Bu rehber, İBB koordinatörlüğünde hazırlatılır ve kabul edilir Estetik Kurul: Ada ölçekli kentsel tasarım ve parsel ölçekli mimari avan projelerdeki düzenlemelerin, hazırlanan planın tasarım ilkelerine uygun olarak ve çağdaş bir merkez oluşumuna yönelik gerçekleşmesi ve ortaya çıkacak belirsizliklerin giderilmesi amacı ile, 1/1000 Uygulama İmar Planı onayının ardından 3 ay içinde İBB ve Şişli Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulur. Bu kurulun yapısı ve oluşumu İBB tarafından belirlenir Eğitim, Bilişim, Teknoloji (EBT) Kullanımları: Bilgi ve teknoloji üreten sektörler ile bu sektörlerin alt sektörlerinin, bilişim, iletişim ve ileri teknolojileri geliştirmek üzere kullandığı tesisler, laboratuarlar, ofisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, Ar-Ge birimleri, teknik, yüksek öğretim, akademik eğitim kurumları ve ait olduğu kullanımlardır Turizm, Ticaret, Konut Kullanımları: Alanın kentten ve kentsel yaşamdan soyutlanmış bir çalışma alanı olmasını engellemek, yaşama ve çalışma birlikteliğini sağlamak, yeni yüzyıl kentlerinin bilişim ve teknoloji alanlarında görülen karma kullanım stratejilerine uygun olarak, gecegündüz yaşayan bir alan olması için gerekli olan konut, ticaret, turizm, eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı kullanımlardır Donatı Alanları: Planlama alanı içerisinde ikamet edecek ve çalışacak nüfus büyüklüğü esas alınarak hesaplanan ve bu nüfusun ihtiyaç duyacağı yol, yeşil, eğitim, ibadet, yönetim, teknik altyapı, sağlık, sosyal ve kültürel tesis alanları gibi kamusal kullanım alanlarıdır. Bu alanların standartları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında sağlandığından ayrıca alt bölgeler bazında standartlar aranmaz Teknik Altyapı Alanları (TA): Metro, Dekovil ve Hızlı Tren İstasyonları, Metro Durakları, Triaj Alanları, teknik altyapı ve ilgili sosyal işlevler ile İGDAŞ, BEDAŞ, İSKİ, İBB, İlçe Belediyesi vb. kamu kullanımlarının gereksinim duyduğu hizmet alanlarıdır.

4 2.12. Transfer Merkezi ve Ulaşım Terminalleri (TM): Metro, dekovil hattı ve tren güzergah ve istasyonları, otobüs durakları ile otopark alanları, teknik altyapı ve servis alanları ile bu alanları tamamlayıcı nitelikte yönetim, sosyo-kültürel, ticari ve konaklama işlevlerinin yer aldığı alanlardır. Farklı ulaşım modlarının kesiştiği alanlar planda ana transfer merkezleri olarak gösterilmektedir Islah Edilecek Dere Yatağı: Su akışını kolaylaştırarak taşkın ve su baskını gibi afetleri önlemek amacıyla dere yatağında yapılacak iyileştirme çalışmalarının yapılacağı alandır Dere Yapı Yaklaşma Sınırı: Dere yatağının her iki tarafından servis ve koruma olmak üzere toplam 25 er metre genişliğindeki, İSKİ nin gerekli gördüğü tesisler hariç yapılaşmaya izin verilmeyen, yalnızca servis yolları, dere ıslah, yeşil alan ve/veya açık alan kullanımlarına ayrılabilen alanlardır. Bu alanlar ayrıca peyzaj projeleri kapsamında düzenlenecektir Kadastral Parsel: 3194 sayılı kanunun gereğince bu plana göre imar uygulaması yapılmamış parseldir İmar Parseli: 3194 sayılı kanunun gereğince bu plana göre imar uygulaması yapılmış, arazi geliştirmeye hazır parseldir Meydan: Bu alanlarda kentsel meydan işlevleri yeşil alanlarla birlikte düzenlenebilir, oturma, yeme-içme, gösteri vb. aktiviteler yer alabilir. Bu aktivitelere yönelik sökülüp takılabilir malzemelerle (çardak, platform, sahne, çadır vb.) geçici birimler yapılabilir. 3. GENEL HÜKÜMLER /1000 ölçekli Cendere Vadisi D Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve uygulama hükümleri ile bir bütündür /1000 ölçekli Cendere Vadisi D Alt Bölgesi Uygulama İmar Planının sınırı, plan onama sınırıdır Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan ada ölçekli kentsel tasarım projesi ve parsel ölçekli avan proje onanmadan ve bu planlarda belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar gibi donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Bu alanda avan proje onayı estetik kuruldan görüş alınarak İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine gore İBB tarafından yapılacaktır Deprem Yönetmeliğine tabidir Etaplar halinde hazırlanan tarihlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunarak onanan Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik etüdler sonucu yerleşime uygunluk değerlendirilmesi ve hakkındaki rapora göre:

5 UA ile gösterilen alanlar yerleşime uygun olan alanlardır. Parsel bazında parselin bulunduğu alanı kapsayan zemin etütleri ilgili mühendislerce yapılacaktır. ÖA1, ÖA2, ÖA3, ÖA4 ile gösterilen önemli alanlarda, yerinde ve/veya laboratuarlarda yapılacak ayrıntılı jeolojik-jeofizik-jeoteknik araştırmalar sonucu zemin etütlerinin ilgili mühendisler tarafından hazırlanması gereklidir. UOA ile gösterilen yerleşime uygun olmayan alanlarda ada ve adalar bazında hazırlanacak jeolojik-jeoteknik raporlara gore uygulama yapılacaktır Yapılacak tüm yapılarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik ve gayri sıhhi müesseseler yönetmeliği ile 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında planlama ve yapılanmayla ilgili tüm kanun, kararname, genelge hükümleri geçerlidir Planlama alanında merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişim-haberleşme vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İlçe Belediyesinin uygun görüşü alınarak, Heliport Yönetmeliğine uyulmak koşulu ile kamuya ait "helikopter iniş-kalkış pistleri" (heliport alanı) düzenlenebilir Eğitim Bilişim Teknoloji Alanlarında; ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve ilgili yasalar doğrultusunda plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte belirlenen gerekli hükümlere uymak ve bulunduğu adanın yapılaşma şartlarını aşmamak kaydıyla onaylanacak avan projeye göre özel eğitim tesisleri, özel sağlık tesisleri özel katlı otopark ve özel sosyal-kültürel tesisler yapılabilir Mülkiyetinde orman şerhi bulunan parseller için Orman Genel Müdürlüğü nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz Kağıthane Cendere caddesinden mahreç alan parsellerde çekme mesafesi (bahçe mesafesi) 10 m. dir. Diğer cephelerde bahçe mesafesi 5 m. dir. Komşu parsellerden çekme mesafeleri 5 kattan yüksek yapılar için İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine gore düzenlenecek olup parseller içerisindeki bloklar arası mesafe avan projesinde belirlenecektir Enerji, su, haberleşme vb. taşıma hatlarının mümkün olduğunca yer altına alınmasına öncelik verilmelidir. Uygulama aşamasında enerji iletim hatları ve bunların koruma kuşağında kalan parsellerde TEİAŞ görüşü alınacak ve bu görüşlerde belirtilen bina yükseklikleri ile diğer hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır DSİ-Melen isale hattı ve koruma kuşağı alanı lejantının bulunduğu parsellerde; DSİ den görüş alınmak şartı ile uygulama yapılacaktır Askeri alanlarda 2565 sayılı askeri yasaklı bölgelerde güvenlik bölgeleri yasası ve yönetmelikleri geçerlidir. Nato Akaryakıt Boru Hattı (İpraş-Haramidere Akaryakıt Boru Hattı) güzergahı alanında yapılacak çalışmalarda (inşaat ve kazı) ilgili İşletme Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6 3.14. Fiziksel çevrenin özürlülere dönük ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, plan ve projeler ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur Planlama alanındaki imar parsellerinde yer alacak fonksiyonlar Eğitim, Bilişim, Teknoloji ve Konut, Turizm ve Ticaret kullanımlarıdır Eğitim, Bilişim, Teknoloji Alanları nda; ileri teknoloji enstitüleri, ar-ge birimleri, bilişim, iletişim teknolojilerinin ve alt sektörlerinin (enformasyon, yazılım, web programcılığı, ağ işletmenliği, bioteknoloji, ilaç endüstrisine bağlı teknolojiler, çevre bilimleri, elektronik, bilgisayar) kullanıldığı, geliştirildiği ofis birimleri, tesisler, laboratuarlar, teknoparklar, kültür endüstrileri, yaratıcı endüstrilerin (yöresel el sanatları, medya, mobil iletişime bağlı hizmetler, gösteri sanatları, film platoları) yer aldığı hizmet birimleri, üniversite alanları (bilişim teknolojileri enstitüleri vb.) yer alabilir. Bu alanlarda; prototip (ilk örnek) dışında üretim yapacak, sanayi niteliğinde tesisler yer alamaz Planlama alanında; Eğitim Bilişim Teknoloji Alanları fonksiyonuna hizmet edecek, yaşama ve çalışma dengesini sağlayacak, bilişim teknoloji firmalarına destekleyici faaliyette bulunacak işlevler; Turizm, Konut ve Ticaret fonksiyonu olarak belirlenmiştir. Turizm - Ticaret fonksiyonunda; İş merkezleri, ofis-büro, alış-veriş merkezi, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, otel, motel, vb. turizm tesis alanları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, gibi sosyokültürel ve yönetimle ilgili tesisler ile lokanta, gazino gibi eğlenceye yönelik işlevler yar alabilir. Konut fonksiyonunda; Konut ve rezidans işlevleri yer alabilir Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları nda; kültür merkezi, sergi-konser-konferans salonları, müze,sanat galerileri, tiyatro, opera binası gibi kültürel tesisler, teknik eğitim merkezleri, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları, özürlüler eğitim merkezleri vb. gibi eğitim yapıları, huzurevleri, bakımevleri, ve öğrenci yurtları gibi sosyal tesisler ve rehabilitasyon merkezleri yer alabilir Park ve Rekreasyon alanlarında; peyzaj ve açık alanlar planlaması, tasarımı ve uygulaması planlama alanı genelinde bütüncül olarak gerçekleştirilecek olup, bu alanlarda meydan ve açık alan düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları, göletler, yaya ve bisiklet yolları, oyun alanları, açık hava tiyatrosu, toplantı gösteri yerleri, seyir terasları, açık spor alanları (futbol, basketbol, voleybol, tenis vb.) yapılabilir. Tabi zemin üstünde toplam alanın %2 si oranında ve en fazla 1 katı geçmemek kaydıyla ;(lokanta, kafeterya, çay bahçesi, spor tesisi, trafo binası, su deposu vb.) yapılabilir İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda netleştirilecek dere duvarından itibaren ıslah edilecek dere hattının sağında ve solunda 25 er metre olmak üzere toplam 50 m.lik alan; Dere Yapi Yaklaşma Sınırı olup, bu alan içinde İSKİ nin gerekli gördüğü tesisler hariç herhangi bir yapı yapılamaz. Taşkın kotları göz önüne alınarak, dere kenarında, kentsel tasarım ve kentsel peyzaj projesi ile halka açık mekânlar, park alanları oluşturulabilir.

7 3.21. İSKİ ye ait her türlü mevcut ve planlanan tesisler ile İSKİ de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunacaktır İSKİ ye ait ana isale hatları ve kollektörler dışında yeri değişecek mevcut içmesuyu,atıksu ve yağmur suyu tesislerinin bulunması halinde deplase bedelleri ilgilileri tarafından karşılanacak ve inşaat safhasına başlanmadan önce İSKİ ye müracaat edilecektir Dere Yapı Yaklaşma Sınırları içerisinde derenin ıslah edilmiş kesitinin dere yan duvarlarından itibaren 10 ar metrelik kısımda (dere koruma bandı) dere için servis ve bakım hizmetlerinin sağlanabileceği servis yolları ile bu yollardan geçebilecek atıksu kolektörleri için bir bant ayrılacaktır Dere Yapı Yaklama Sınırları içerisinde, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir yapı, imalat vs. yapılamaz Dere Yapi Yaklaşma Sınırları içerisinde kalan ve peyzaj ve rekreasyon alanı olarak kullanılan bant içerisinde de taşkın riskinin olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve bu kısımlarda da suyun akışını engelleyecek tel çitle kapalı alanlar, duvar ile çevirili alanlar vs. oluşturulamaz Peyzaj alanları oluşturulurken, seçilen peyzaj unsurları ile saha kaplama malzemelerinin suyla birlikte sürüklenmesini engelleyecek yapıda olması sağlanacaktır Dere geçiş köprülerinin planlaması yapılırken mümkün olduğunca tek açıklıklı köprüler yapılmalı ve dere kesiti maksimum su yüzeyi ile köprü/yapı alt yüzeyi arasında minimum 1.5 m lik temiz açıklık sağlanmalıdır Bakım, onarım, işletme ve taşkın risklerine karşı derelerin üzerleri kesinlikle kapatılmamalı, daha önceden kapatılan mecralar da açık mecralar haline dönüştürülmelidir Dere, akışkanlığının sağlanması, taşkın riskinin kontrol altına alınması amacıyla ıslah edilecektir. Islah edilecek dere güzergâhı ve çevresi terk edilmeden uygulama yapılamaz Uygulama aşamasında İSKİ nin görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz. İlgili şube müdürlüklerinden gözlemci bir eleman nezaretinde çalışma yapılacaktır. 4. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 4.1. Planlama alanında, İmar Kanunun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılacaktır. Planlama kapsamında belirlenen alt bölgelerde imar uygulanması bir bütün olarak yapılabileceği gibi ayrı etaplar halinde de yapılabilir. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda, etaplar arasındaki DOP ve KOP oranı farkı %2 yi geçemez Planlama alanında parsel büyüklükleri ve fonksiyon dağılım oranlarına göre belirlenen yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:

8 a) Uygulamada oluşturulacak min. parsel büyüklüğü net 2500 (ikibinbeşyüz) m 2 dir. Bu değerler uygulama kapsamında zorunlu durumlarda ±%5 oranına kadar değiştirilebilir. b) KAKS değerleri net 1.2 dir ve bu değer net parsel üzerinden hesaplanır. Yapılacak 18.madde uygulamalarında kamulaştırmaya konu (%40 ın üzerinde olan) DOP alanları ve KOP alanları kamuya bağış yoluyla yada bilabedel terk edilmesi durumunda terk edilen alanın inşaat alanı miktarı KAKS hesabına ilave edilir. c) Bütüncül kentsel tasarım projelerini uygulayabilmek ve sağlıklı bir kentsel mekân oluşturabilmek amacıyla, donatı alanları dışındaki fonksiyon alanlarında parsel büyüklüğü olan veya parsellerin birleşmesi ile oluşan, o m² m² arası büyüklükte parsellerde % 25, o m² arası büyüklükte parsellerde %40, o m² arası büyüklükte parsellerde %60, o m² ve üzeri parsellerde %80 oranında KAKS değerleri artırılır. Bu notun geçerli olabilmesi için birlikte uygulama yapacak parsellerin tevhid edilmesi şarttır. d) İmar parsellerinde taks oranları 0.20 ile 0.50 arasında olabilir. Tabi zemin altındaki yapılanmalarda bu şart aranmaz Alan bütününde EBT alanları oranı min. %70, TKT alanları max. %30 olabilir. Belirtilen fonksiyon alanı oranları alt bölge bütününde aranır. Aynı alt bölge içinde bu oranın sağlanması şartı ile adalar ve parseller arası fonksiyon transferi yapılabilir. Fonksiyon transferi yapılmak istenen parsellerde farklı mülkiyetler olması halinde parsel maliklerinin muvaffakatlarının olması ve parsellerin yeni fonksiyonlarının ve fonksiyon transferine ilişkin bilgilerin plan kararı alınarak plana işlenmesi şarttır. FONKSİYON ALANLARI KAKS KULLANIM ORANI (%) EĞİTİM, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ ALANLARI (EBT) 1.2 %70 min. TURİZM, KONUT, TİCARET ALANLARI (TKT) 1.2 %30 maks meclis kararı ile iptal Bina ve binaların bodrum-zemin ve normal kat yükseklikleri avan projede belirtilen fonksiyonlara uygun olarak mimari projede belirlenecek olup tüm kat yükseklikleri serbesttir Kentsel tasarım projelerinde ısı, rüzgar, günışığı, manzara vb. değerlerin her bina için optimum değerde oluşturulması ve kütlelerin birbirleri ile uyumunun sağlanması esastır.

9 4.7. meclis kararı ile iptal meclis kararı ile iptal meclis kararı ile iptal meclis kararı ile iptal meclis kararı ile iptal Planda gösterilen bina cephe hatlarının bulunduğu alanlar sokak-cadde mekanları oluşturmak amacıyla planda şematik olarak gösterilmiştir. Bu güzergahlar Estetik Kurul un görüşleri doğrultusunda avan projede kesinleştirilecektir. Bina cephe hatlarına konu parsellerde yapılacak yapıların cephelerinin en az %50 si belirtilen hatlara bitişik cephe oluşturacak, arkadlı ve zemin katları ticari fonksiyonlardan (perakende, yeme, içme) oluşacak şekilde tasarlanacaktır ve oluşturulan bu akslar arası geçişler kapatılmaz. Avan proje aşamasında bina cephe hatları için planda önerilen eksen dikkate alınarak uygulama yapılacaktır meclis kararı ile iptal Planlama alanında açığa çıkan 1. bodrum kat emsale dahil edilmek şartıyla iskan edilebilir. Yapılarda iskan edilen katın taban kotu ve bina giriş kotları, su seviyesine esas dere duvar üst kotunun en az (kret kotu) 1.50 m. üzerinde olacaktır. Kret kotu yol kotundan yüksek olan yerlerde su basman kotu kret kotu alınacaktır. Bu seviye altında kapı, pencere vb. herhangi bir boşluk açılması için ve bodrum katlarda yapılacak tüm uygulamalarda İSKİ den uygun görüş alınması şarttır. Olası taşkın durumunda hak sahipleri gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde doğacak zararlardan bizzat sorumludurlar meclis kararı ile iptal Orman sınırına yapı yaklaşma mesafesi en az 10 m. dir Orman sınırları ve 2/b alanları Orman Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda netleştirilecektir. Söz konusu alanlar (2/b sınırları dahilinde kalıp, mahkeme kararı ile orman dışına çıkarılan alanlar hariç) imar uygulamasına konu edilemez Yapı ve diğer altyapı inşaatlarının İGDAŞ altyapı hatlarına yaklaşma mesafesi en az 1.00 metredir Planda yer alan enstitü alanlarında, Eğitim Bilişim Teknoloji fonksiyonunu destekleyici üniversitelere ait enstitü birimleri yer alabilir. Bu alanlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda net kaks: 1,3 tür Planlama alanında; alt yapı giderleri, yapılacak olan teknik altyapı programına göre,3194 sayılı kanunun 23.maddesi kapsamında parsel maliklerinden alınır. Bu giderlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin görev kapsamı içindeki altyapı maliyet

10 payları, avan proje aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne, diğer altyapı payları da ruhsat aşamasında ilçe belediyesine ödenecektir. Hesaplanan altyapı giderlerinin parsel maliklerine dağıtılmasında yapılacak yapıların katlar alanı esas alınacaktır meclis kararı ile iptal Spor Tesisleri Alanlarında; spor faaliyetlerine yönelik açık spor tesisleri yer alabilir İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması koşulu ile park, meydan, okul bahçeleri, ticaret alanları, dini tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak belirlenen alanların altında otopark düzenlenebilir, bu alanlar olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir. Uygulama, Estetik Kurul'un olumlu görüşü doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılır Bahçe sulaması amacıyla çatı suyu, yağmur suyu, kullanım suyu depolama sistemi yapılması zorunludur. Bu amaçla yapılan depo ve arıtma tesisleri emsale dahil değildir Yapılardaki çöp toplama tek bir sistemde toplanacak şekilde mimari projelerde düzenlenecek olup, bu sistem için kullanılacak alanlar emsale dahil değildir Tüm yapı adalarında yapı yaklaşma sınırı dışında 30 m 2 yi geçmeyen bekçi ve güvenlik kulübeleri yapılabilir, bu alanlar emsale dâhil değildir Koruma tescilli yapıların bulunduğu parseller ve bu parsellere komşu parsellerde yapılacak uygulamalarda İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ndan görüş alınacaktır Planda Yükseklik Ayrım Şeridi lejantı ile gösterilen yükseklik farklılıklarını ifade eden şeritler şematiktir ve kesin eksenleri Estetik Kurul un görüşü doğrultusunda avan projede kesinleştirilecektir. Avan proje aşamasında yükseklik alanları için planda önerilen eksen dikkate alınarak uygulama yapılacaktır Plan alanı içerisinde İGDAŞ ve BEDAŞ vb. kurumların talebi halinde vana odası, regülatör, trafo vb. ihtiyaçlar için kamu ve donatı alanlarında irtifak tesis hakkı kurulabilir Karayolunun raylı sistem ile kesişmelerindeki çözümler Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda yapılacaktır Planda gösterilen farklı ulaşım modlarının kesiştiği ana transfer merkezi zemin kotunda olabileceği gibi ticari fonksiyonlarla birlikte üst kotlarda da yer alabilir Planlama alanı içinde yeralan meydanlar kentsel tasarım projeleri ile birlikte ele alınacak ve düzenlenecektir Planlama alanında gösterilen Transfer Merkezi ve Ana Transfer Merkezi olarak gösterilen alanlar şematik olup bu alanlarda Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

11 4.34. Yağmur suyu toplama aksları ile ilgili olarak İSKİ görüşü doğrultusunda yağmur suyu geri dönüşümü ve kullanımını olanaklı hale getirecek zemin altı teknik altyapı çözümleri geliştirilecektir Tüm planlama alanı için hazırlanacak Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projeler "Estetik Kurul" un görüşleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Estetik Kurul bu projeler için gerek 1/5000 gerekse 1/1000 ölçekli planların hazırlanmasında kullanılan mekansal plan şemaları, tasarımlar ve tasarım rehberine uygun olarak görüş geliştirecektir. Ancak Tasarım Rehberi ve Estetik Kurul tarafından belirlenmeyen konularda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir Planlama alanının sanayiden arındırılarak bilim, teknoloji ve yaşama mekanları olarak kente kazandırılması için 10 yıllık bir süre belirlenmiştir. İlk 5 yıllık sürede sanayi tesislerinin taşınması, dere ve altyapı çalışmalarının tamamlanması ve ikinci 5 yıllık sürede üst yapının (yapılı çevrenin) tamamlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda plan onayının ardından ilk 1 yıllık süre içinde tüm malikler bu plan kapsamında, varsa taşınmaya konu tesislerinin taşıma ve uygulama programlarını ilgili belediyesine sunmaları gerekmektedir. Bu programın yaptırım süreci ile ilgili olarak ilgili belediye kurumları sorumludur. 5. DONATI ALANLARI 5.1. Park ve Rekreasyon Alanları kamusal kullanıma yönelik olarak düzenlenecek açık alanlardır. Bu alanlar parklar, gezi ve dinlenme alanları, seyir terasları, manzara noktaları, açık ve kapalı sergi alanları, vb. gibi etkinlikleri içeren rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir Peyzaj ve açık alanların planlaması, tasarımı ve uygulaması, peyzaj projelerine uygun olarak, yapım ve uygulama programı kapsamında planlama alanı genelinde bütüncül olarak gerçekleştirilecektir. Bu alanlarda yeşil alan düzenlemeleri, ağaçlandırma, göletler, yaya ve bisiklet yolları, açık hava tiyatrosu, toplantı ve gösteri yerleri, seyir terasları, açık spor alanları yer alabilir Her alt bölge için belirlenen "Park ve Rekreasyon Alanları ile Spor Tesisleri Alanları"nda; park, kent parkı, rekreasyon alanları, yürüme kuşakları, gezinti yerleri (promenadlar), meydanlar vb. yer alabilir Planlama alanında yer alacak donatı alanları, park ve rekreasyon alanları, dere kenarı peyzaj alanları, bisiklet yolları, yaya aksları ve meydanlar kentsel tasarım projeleri çerçevesinde bütünleştirilecektir. Kentsel tasarım projelerinde çevreye duyarlı, yenilikçi sistemler teşvik edilecektir Yaya aksları kentsel tasarım projeleri kapsamında oluşturulacak ve sürekliliği sağlanacaktır. Belirtilen yaya aksları alanları gerektiğinde servis yolları olarak düzenlenebilecektir Kamusal kullanıma açık alanlarda oluşturulacak aktivite alanları ile ilişkili olacak şekilde bisiklet yolları düzenlenecektir Planlama alanı içinde rekreasyon alanlarının tasarımına yön verecek odak noktaları; raylı sistem güzergahının, açık alanların ve yaya akslarının tanımlandığı,

12 toplanma ve dağılma mekanları olacak, kentsel tasarım ve avan projeler ile düzenlenecektir.

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19910 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 212 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI ALT MERKEZLER VE FAALİYET KORİDORLARI 6.11.1 Merkezi İş

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı