BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n."

Transkript

1 BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL ;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir Yolu 8.km No: ANKARA Seyitler Kimya sanayi Anonim $irketi ("girket") paylarrnrn, girket sermaye tarafrndan Piyasast Kurulu (spk) nezdinde kayda uhn*"r, u" tio.r, ir;;;iil:y. edilmesi gahgmalart r."r. kapsamrnda; sayrh tarihli yaytmlanan, Resmi Gazete,de "Borsa istanbul Kotasyon ion.t *li[.i"nin ["Kotasyon yonetmelisi,,) "ortakltk Haklarrnr Temsil Eden Menkul Krymetlerin"itt< roairyjnu" bag1k1, L3 rincri 1^addesinin [h) (k] bentleri uyarrnca Bbrsa istanbul A.g.'nin, LL.06.20r sayrh tarihli Kotasyon Yonetmelifi'nin 13 iincti maddesinin (hj u. (t; bentleri maddesinin (cl ].5,inci bendi ile t6 'ncl maddesinin (d-z) ulnainin ',uygulama Genelgesi" gergesinde, Esaslarr bu bafrmsrz hukukgu raporu ("Bafrmsrz Hukukgu hazrrlanmrghr. Raporu,,) Bu gergede, $irket'in kurulug esas sozlegmesi degigikliklerini Tiirkiye de gosteren Ticaret sicili Gazeteleri, ytineiim kurulu genel kurul kararlarr, pay imza defterleri, sirktilerleri, akdetmig olduklar-r trim sozlegmel"i il" birlikte, igletmeler, fikri menkuller; miilkiyet haklart, sigorta poligeleri, p..ron.llerine vs, iligkin girket'in belge kayrtlar, taraf oldulu taraf olmamakla beraber konusu itibariyle faaliyetlerini $irket,in tiretim etkileyecek tinemli hukuki uyugmazhklar devam eden davalar bilgi ile ilgili belgeler; hukuki uyugmazhklar, girket avukatlarr yrineticileri ile yaprlan gortigmeler yazrlr gerqesinde incelenmigtir. Bu hukuki inceleme kapsamrnda, hususlartn ciro; bu $irket'in faaliyetine etkileri, borsada iglem gorecek menkul krymetlerin tedavtiltinti devir krsrtlayrp krsrtlamadr$r ya r*n.t sahiplerinin haklarrnr kullanmalarrna engel olup olmadr$rna iligkin tespiiler vardrslmrz sonuglar; bu Bafrmsrz Raporu'nda Hukukgu sunulmaktadrr. incelemelerimiz, taraftmtza sunulan asrl belgeler; asrllarrna -uetgeterin durumlarda fotokopi belgeler tizerinden yaprlmrghr. in"celenen ulagrlamadr[r fotokopileri -tizerinden yaprlmasr, bir ktstm sozlegmelerin tek ntisha halinde akdedilerek ilgili asrllarrnrn sozlegmelerin kargr tarafrnda olmasr, banka kredi sozrclmercrinin tarafindan bankalar sadece kopyalartntn sunulmasr, kamu kurumlarrndan gelen yazrgmala'n fotokopi olsa dahi bu kopyalara itibar edilmesi, sigorta poligelerinin ilgili sigorta girketi taraftndan elektronik kopyalartntn sunulmasr gibl nedenlerden kaynaklanmrgflr. taraftndan fotokopilerin $irket orijinalleriyle uyu.iu oldufuna, higbirinde tahiifat defigiklik ya yaprlmadrfrna dair yazilr bir_an rilmigtir. Yrinirhikteki 6nemli sozlegmeler tizerindeki girket'e ait imzalar tetkik edildi$inde, bu sozlegmelerin imza yetkilileri barafr ndan i mzalanmr g oldusu gortilmektedi r. Bu Balrmsrz Hukukgu Raporu, sadece $irket'in yararlanmasr igin girket tarafindan Borsa istanbul'a [e[er talep edilirse) T.C. Iiagbakanirk Sermaye piiasasr Kurulu,na (spkj ibraz edilmek tizere haztrlanmrgtrr. Sebebi ne'olursa olsun yaifi iinimiz ahnmaksrzrn BaErmstz bu Hukukgu Raporu rigtincti bir gergek lra da hizel kiginin istifadesine sunu hmaz, halka arz ile ilgili girk t, SPK'nrn boir" istanbul A.g.'nin internet sitesi haricinde herhangi bir yerde yayrnlanamaz.

2 seyitrer KiMyA sanayi ANoNiM ginreri 1. Kurulug Sermaye yaprsl i $irket, izmir Ticaret sicil Memurlu$u nezdinde; 6135 t/k-5040 sicil seyitler numarasr Kimya ile Grda sanayi Drg Tiiaret Anonim $irketi ticaret unvanr hisse her 100,00 -TL bir deferinde L00 hisseye aynlmrg, TL (on milyon sermaye Tiirk Lirasr) ile her biri aileden olan B ortakh bir anonim girket olarai izmir 3.Asliye Mahkemesinin Ticaret L99L/375 E. TggI/256 K. sayrh hrikmri ile ,gg1 kurulmug tarihinde olup, bu kurulug 23 Maytr iggl. tarih 2782 sayrh Trirkiye Ticaret Gazetesinde (TTSG) Sicil ilan edilmigtir. $irketin ilk kurulug merkezi.atattirk Caddesi Kat4 No:150 Alsancak/izmir" adresidir. $irketin kurulug sermayesinin her biri 100,00-TL nominal deserde 100 olarak adet hisse toplam: TL oldugu, bu hisselerin ; 65 pay kargrh$r *Tl,sinin Seyit ganli,ya, 5 pay kargrhgr Tl,sinin Seyit Dervig ganli,ya, 5 pay kargrh[r S Tl,sinin Giiner 5ANit;ya, 5 pay kargrhfr S Tl,sinin Esra ganli,ya, 5 pay kargrhgr TL sinin Mrinire yasemin KoyuNCUOdLU,na, 5 pay karqrhfr TL sinin Seldaf BEgE,ye 5 pay kargrh$r *TL sinin Mtikerrem Lale ADANIR,a 5 pay kargrhfr TL sinin Ayge genocak,a ait oldu$u taahhtit edilen sermayenin o/o}s'inin nakten odendifi,k alan o/o7s,inin Ytinetim ise Kurulu'nun alaca[r kararlar dairesinde pegin ya taksitler iralinde odenece[inin kararlagtrrrldr[r tespit edilmigtir. 2. linvan Adres DefigiktiSi : $irketin tinvant; pay yaplsl de[igmeksizin "seyitler Kimya sanayi Anonim $irketi" olarak 30' tarihli biasanristti Genel Kurul kaian ile desigririlmig TTSG'nde 1B $ubat L992 tarihinde tescil edilmigtir. girketin sozlegmesinin ilk esas incelenmesinden yonetim kurulunun en az 3 kigiden olugmaslnrn ongortildtisti, bunlardan ikisinin mrigterek imzasr ile girketin temsil ilzam edildi[i, unvan de[igikli[i strastnda tescil edilen ilk esas sozlegmede paylar arastnda grup ayrlmlnln dolayrsryla da imtiyazrn sozkonusu olmadrfr anlagrlmigtrr. $irket'in bundan onceki idare merkezinin 'Atahirk Caddesi No:i.50 Alsancak/izmir" Kat:4 adresinde oldufu, idare merkezinin halih azrcda; " Sok. Atattirk No:7 organize sanayi Bolgesi (AOSB), eiili/izmir " ajr;rino" bulundu[u, idare merkezinin mevcut adresine tagtnmasrna iligkin 31 Ocak 1994 tarih Lgg4/t Yonetim sayrl Kurulu karartntn 5.4.L994 tarihinde tlscil edilerek tl.04.lgg4 - tarih 3508 TTSG'nde sanlr ilan edildifi anlagrlmrghr ) Adres nakli ile girketin, Kargryaka 6133 sicil numaraslna kayrt edildisi Hasan Tahsin Vergi Dairesi 'nin rgi sicil numarasrna kayrtl olduiu anlagrlmrgtrr. 3. Sermaye Arhnmlarr $irketin sermayesi tarafimtza tevdi edilen ulagabildifimiz TTSG suretlerine gore; a) 1'2'I0'L992 tarihli olasanristti Genel Kurul liu."., ile girket sermiyesinin 5'000'000'000 -Tl'stna artfirrldrfr buna iligkin ana sozlegmenin 6.maddesinin edildifi, bu durumun 6.11, edil tarihinde tescil edilerek 11 Kasrm ;;rtjii;;;i]5; 2 i i'l''- I i, l,, \-', L

3 sayrh TTSG'nde ilan edildifi, b) Daha sonra Lt't1.1'994 tarihinde yaprlan ola$antistti Genel Kurul Kararr sermayesinin ile girket 25'000' Tl'stna_ arthrrldr$r buna iligkin ana maddesinin sozlegmenin tadil 6. edildifi, bu durumun ]-8.1r.L99[tarihinde tescil edilerek tarih 23 Kasrm 3666 sayrh 1,gg4 TTSG 'nde ilan edildisi, c) 15'05'1996 tarihli ola$an Genel Kurul Kararr ile girket 40'000'000'000 -Tl'srna sermayesinin artrrrrldi$t buna iligkin ana scizlegmenin edildifii, 6.maddesinin bu durumun tadil tarihinde tesciiedilerek 28 Haziran Lgg6tarih sayrh TTSG 'nde 4069 ilan edildifii, d) rb'l2't997 tarihli Ola$antistri Genel Kurul Kararr ile girket 75'000'000'000 -Tl'srna sermayesinin arttrrrldret buna iligkin ana sozlegmenin 6.maddesinin edildiei, bu tadil durumun 23. L2.7gg7 tarihinde tescil edilerek 29 Arahk tggr sayrh tarih TTSG 'nde 44s0 ilan edildisi, e) 6'5'2003 tarihli olafan Genel Kurul Kararr ile girket sermayesinin TL'stna arthnldre-r- buna iligkin.a_na sozlegmenin 6.maddesinin tadil durumun edildisi, 15'5'2003 bu tarihinde tescil edilerek 22 Mayrs 2003 tarih 5803 sayrl TTSG,nde ilan edildigi, f) 2B'12'20L2 tarihli olafan Genel Kurul kararr ile girket sermayesinin nominal her biri deeerde 1-TL adet pay kargrhgr TL srna grkartrldrfr, ana bu sozlegmenin arfirrm ile 6 rncr maddesinin tadil edilrek; 1'400'000 adet payrn adedinin A grubu nama yazir hisse olarak, adedinin ise B grubu nama yazir hisse olarak plyhra brihindtigti hisse adet A grubu ile L' adet B grubu hissenin seyit"senll'ya,5 adet B grubu hissenin KARAKAYlrya, Halil 5 adet B grubu hissenin ise -Banu Ceyda ganli'ya ait oldufunun alflna karar ahndrer, A grubu hisselere Yonetim Kurulunu belirleme oyda imtiyaz tantndtft, hakkr bu karartn L6.0I'2013 tarihinde tescil edilerek 2t.0L.2013 tarih -824 TTSG'nde sayrlr ilan edildigi, g) Bagbakanhk Sermaye Piyasasr Kurulunun 73.LL.20L3 tarihli 3458/L7675 sayrlt yaztlartna- istinaden uygun bulundu[u rizere girketin 22/11,/201,3 ola$anristti tarihli genel kurul toplantrstnda, "sirkein ono st)zlesmesi tadit mettinin grirtisrilerek tadilin yapilmasma oybirtifii ile " karar rilmekle, girketin TL sermaye kayrth sistemine dahil oldufu gtirtilmrigtrir.bu son duruma gcire; girketin sermaye kayrth tavant TL (Yirmi milyon Trirk Lirasr)-olup, bu sermaye her biri 1,00-TL Ttirk LirasrJ itibari defer& [Bir (yirmimilyonl piy" boltinmtiguir. sermaye piyasasr Kurulu taraftndan rihn kayrth sermaye tavanr izni,20l5-ioiz yrlhrr (5 nl) igin gegerlidir. ytlt 2017 sonunda izin rihn kayrth sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa -a^ii, zotl yrhndan Yonetim sonra Kurulu'nun sermaye arurlm kar:arr alabilmesi igin; daha once izin ribn tavan ya da yeni bir tavan ilrtart iqin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul,dan gegmemek i yrtr tizere yeni bir stire igin yetki ahnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin ahnmamasr durumunda kayrth sermaye sistemin&n grkrlmrg sayrhr. $irketin grkanlmrg sermayesi ikimilyonsekizyrizellibin [ ) Ttirk Lirasr olup, s6z -konuru grkarilmrg sermayesi gekilde muvazaadan ari tamamen odenmigtir. Bu sermaye miktarr her biri 1 (Birj Trirk Lirasr itibari &ferde 2'850'000 ( ikimilyonsekizyrizellibin ) paya boltinmtignir. Bu sermayenin tigytizotuzbegbin t ) Ttirk Lirasr igin her biri 1,00 Ttirk Lirasr itibari deferde tigytizotuzbegbin t J a&t A Grubu nama yazrh {ikimilyonbegyrizonbegbin) Ttirk Lirasr igin her biri 1,00 Ttirk Lirasr itibari deferde (ikimilyon["iytironn"p) adet B Grubu hamiline yazilt paya boltinmtigilir ortaklara paylarr nispetinde dafrtlrnrg hissebr; l t. ll"! U{ ri t / v. " 1 ' t ' l U

4 a&t A grubu z.sr4..g_90 a&t B grubu hisse seyit ganli,ya, 5 a&t B grubu hisse Halil KAMMyAya, 5 a&t B grubu hisse Banu Ceyda $ANLI;ya..ait olmak iizere belirbnmigtir. h) t6'04'20\5 tarihli ola$an Genel Kurul kararr ile girket sermayesinin nominal deferde her biri 6' TL adet pay kargrhfr Tl'srna grkarhldrsr, ile ana srizlegmenin bu arthrrm 6 rncr maddesinin tadir ejilerek; 6'60-0'000 adet payrn adedinin A grubu nama yazilr hisse adedinin olarak, ise s "l B grylu hamiline yazilr hisse Jlarat paylara brilindrigri grubu zrs.789 hisse ile adet 2'B2t.zrt A adet B grubu hissenin s^eyit ganli'ya, ige.ooo hissenin adet B grubu Halil KARAKAYAya, adet B grubu hissenin Tiust yahrtmlar Ins srnai A'$.' ye Mali ait oldu$unun karar alhna ahidrgr, sermaye arthrrm iglemi j.s tarihinde tescil edilerek 06/05/2015 tarihli 8BL4 Jayrh TTSG'de yayrnlanmrgflr. hisselere A grubu Ytinetim Kurulunu belirleme oyda imtiyaz hakkr tanrndr[r, 1'6'0L'20L3 bu kararrn tarihinde tescil edilerek 2r.0L.20Li tr.itt 824 sayrh TTSG,nde ilan edildisi, $irketin esas sdzlegmesinin son seklinde yer alan 3'tincti maddesine gore amag konusu gunhrdrr: baghca L' Tlbbi, ispengiyari, biyobjib kimyevi, grdasal, kozmetih zirai, terinerlife bilimum diggilise regeteli ait regetesiz satlabilen ing riristatrzartan, bunlarrn kimyevi madrleleri,srhhi llli ": ispengiyari abt malzemeler bunhrla ilgili maddeler biyosidaf parftimeri, bitkisel her tirtinbri uirlti terinerlik tirtinleri iiretnek ahiah satnah p"r".t,.,,,rk, ithal 2' ihrag cerrahi, etnek tbbi,-dig hekimlifi terinerlik igin her hirhi itut u, cihazlat flaster malzemeler elastik ubbi bandajlar, steril yara ortrileri, yara bandr, romatizma yrt rt".r, ilk yardrm enjeksiyon gantalarr isnebri,-cerrahi dikig iplikleri, g"r irid.ofil nonwon sargl kompresleri, ntilasyon anestezi sarf tiriinleri, lbbi amagli analiz ahthri cihazlar,-h.. uirli mahemebri do[um kontol tirtinbri, yapay organ protezbu ubbi ortopedik rn"lr"met giysihri 4, ameliyathane steril tiruihr, gibi her uirlti saflik malzemebri iiretrnek alma4 satnak pazarlama\, ithal ihrag etnek 3' Her nirlii biyosidal tiriinhc parftimeri, rtriyat kozmetik tirtinbri, makyaj sag jolehri, malzemebri, kohnyala4, esanshr; sabunla4, gampuanh[ sabunlann riretiminae tirtinhl mnanrhn do[al agtndtrtctininhr; cilalal ffag kremhri, &odoranthr; oda,p..ybri, dig macunlarr dis bakrm sair tirtinhri, dil ftrgahrt, yaprgtncrla4 entektisitler;.itt- u" yizey antiseptikleri, &zenfektanla[ temizlik amagh kafrtlaa pedbr, pamukla4, bakrm sethri tiretnek, almak, safinah pazarlamah ithal ihrag eftnek 4' otomotiv, beyaz egya, ingaa! rsrftna sofufina klima, kabb yahtm, phstif;, ambalaj, krrtasiye ayakkabt matbaa sanayisinde kullanrlan her oirlti yaprgkan bantlarr riretneh satnah pazarlamah almak ithal ihrag efrnek 5' Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 21 inci ma*lesini birinci frkrasr sakh olmak kaydryla faaliyet konulanna giren igbri yapan $irketin ticari girketler kurabili4, kurulmug olan yerli girketlerin yabancr sermayebrine /ya idarehrine igtirak etrnek, kurulmug girketbrb ortakhk birlegebilia kurabilir; bunlarr devir ahp devredebilir. 6' Yukarrda zikri gegen /yabu emtialann imalinde kulhnrlan her trirhi makine gire9, cihaz, yedek arag parga akgamtntn, ham, yan mamul mamul macldebrin ambahj malzemehrinin imalini, ithalini, ihractnt yapabilir. Amag konusu ib ilgili u"y" onun ekle edilrnesine deserlendirilmesine yardtmcr olrnak tizere yurt iginde yurt drgrnda tesisbr fabrikala4, depolama alanhn kurabilir' Ticari difer tinitebr kurabilir; kurdurabilit kurulu tesisler alabilir; satn kiralayabili4, kiraya rebilir ightebili4, iglettirebilir bunll aevir atrp dewedebilir. 7' $irketin i$tigal konusu ile ibili ghrak seimaye Piyasasr Mevzuahna uygun.olarak he4rli menkuf gayrimenkul iktisap edebilia satabilir; kiralyabilir; kiraya 4 ;i.";ry, ;+ffi"f" L / t i r,:hwli w t l ll

5 mtiteallik ifraz tevhit iglemhri yapabilir; gayrimenkul satg vaadinde bulunabilir; intifa hakkr irtifak hakkr tesis edebilir ya bu haklarr t edebilir; kat mrilkiyeti kurabilir; gayrimenkulhri "Uut iktisap edilen bunlar tizerindeki tesisleri devir fera[ edebilir; Sermaye piyasasr uyarlnca Mevzuah kamuya gerekli agrklamalarr-yapmak kaydryla, geigek ya &uizet tigtincri her kigibr hirlti hhine ayni nakdi kefabt rebilii ahbilii mtitt<iyeti girkete ya gayrimenkuller rigiincti gahrslara air tizerinde $irket ya baeh ortakhklarr yadigei rigtincri kigiler lehine rehin bagta olmak ipotek tizere her ttirlti ayni ya gahsi haklar tesis edebiiir; kendi lehine ipotek alabilir rehin difer ayni haklart tesis e&biiir; bunlarr fek edebilir. Hak alacakhrrnr igin tahsili ayni temini hak tesis edebilir satabilir. $irket varhklarr rizerinde garanti, kefalet kalmakstzrn bunlarla srnrrlr her hirlti teminat tesis edebilir. $irketin kendi adrna tigrincri garanti, kigihr lehine teminat, kefalet rmesi ya ipotek dahil rehin hakkr tesis eftnesi huiuslarrnda Sermaye piyasasr mevzuat htikrimhrine uyulur. 8' $irket, her nirlti makine, cihaz, ekipman, motorlu arag, hammadde,yarr mamtil malzeme mal ithal ihrag edebilir; igletebilir; ahm satmrnr yapabilir., finansal yollarla e&bilir; iktisap kiralayabilir; kiraya rebilir; tigiincti kigi kuruluglaila mevzuata uygun olmak her kaydryla tiirhi sdzhgme yapabilir, 9' $irkef kendi ya sermaye yonetimine kaukhfr girkethrin bunhra bash iglernehrin kurum ihtiyaglarr igin bankalardan, drg kredi mtiessesehri firmalardan teminath teminaslz ya ktsa, orta ya uzun va&li kredihr alabilir, Sermaye piyasasr mevzuaunrn rirhihi aktartmtna kazang iligkin-htiktimlerine aykrnhk tegkil etnemek kaydryla kendi amag konusu aksatnayacak gekilde sermayehrine ya yonetimine kanlcrfr girtltnre bunlara baph kurum igletnelere mtinhastr olmak aracthk yipmamak tayaryh teminath ya temina6rz finansman sa$layabilir. igbu halde Sermaye Piyasasr Mevzuabnda ongolibn dtizenlemeler sakhdrr. 10' $irketin igtigal konusu ile ilgili olarak ya bik-rimle nedenlerh yurtigi ya yurtdrgrnda kamu ozel kesim taraftndan agrlan ihahhre kaulabilir; teklif rebilir; ihah alabiliri ahnmrg ihalelere kaulabilir; ihabden gekilebilia ihaleleri tigtincri gahrslara devredebilir ya ihaleleri gahrshrdan tigtincri devralabili r; gerekli taahhtit i gbmleri ni yeri ne getirebilir. 11' Amag konusu ile ilgili her hirlti mali, ticari srnai iglemhri icra edebilir; teknik yardrm, proje, lisans, ihtira berab, marka, model ticaret unvanr, resim, know- how good-wilf royality gibi gayri madi hakhn iktisap edebilir; rizerlerin& her hirlf tasarruflarda bulunabilic bunhi diger stnai mtilkiyet hakkl ren anlagmalan yerli yabano firmahrla yapabilir; devir ferag edebilir. 12' Sermaye Piyasasr Kanunu ifili mevzuat htiktimlerin" uigrt kalmak kaydryla Sermaye Piyasast Kurulu'nun orttihi kazangaktarrmr diizenhmelerine aykrrrhklegkil eunemesi, gerekli ozel durum aerklamalannrn yaptlmasl yrl iginde yaprlan bafrglann genel kurukla orakhr]n bilgisine sunulmast garbyla, kendi amag konusunu aksatnuy."i gekifo genel btitgeye dahil dairelere, kaftna biitgeli idarelere, il ozel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca uu.gl.u"fiyeti tanrnan vakrflara, kamu menfaathrine yararh sayrlan derneklere, bilimsel aragtrma geligtirme faaliyetin& bulunan kurum kuruluglara, tinirsitehre, ofiretim kurumhrrna bu gibi kigi ya kurumlara yardrm bafrgta bulunabilir. Yaprlacak bafrghrrn rist srnrrr genel kurul taiafrndan belirlenir. 13' Finansman ihtiyaghrr &$rultusunda yurtigi ya da yurtdrgr finans kurumhrr bagta olmak tizere kredi, leasing, tahvil ihracr bagta olmak rizere her uirlti borg sermaye finansmanii^inleri kullanarak gerekli kaynaklan Sermaye Piyasasr Mevzuat ih Trirk Ticaret Kanunu,na uygun olarak temin edebilir, Bu kaynaklartn temini igin her hirhi anlagmalar yapabilir; borglandriir igbmler gergekhgtirebilir; gerekli destek hizmethrini alabilir uu y"pil"n bu igbmleri ortadan kakh'cripotek fek'i ttirti igbmleri gergeklegtirebilir. sermaye piyasasr mevzuauna uyulur. 14' $irketin amaq konusunda &figiklik yaprlmasr halinde, Sermaye piyasasr Kurulu T,C. Gtimrtik Ticaret Bakanh$r ile yasalarrn cingdrdri[ri difer mercilerden gerekli izinler ahnmasr zorunludur. $irket faaliyetbri Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 2L. maddesin'e uygun olarak, ortrili kazang aktartmtna sebebiyet rmeyecek gekikte sermaye piyasasr mevzuatna uygun olarak ytirti-hihcek yabnmcthrln aydrnhulmaslnl teminen Sermaye piyasasr mevzuau uya'nca gerekli ozel durum agrklamalarr yaprlacaktr. "'geklinde oldu$u, 5'inci maddesi ile siiresiz olarak kuruldufu anlagrh/rg rrf. AA i / t" 5 r t1 ll { il"!;,u I/

6 a-) $irket'in, esas sozlegmesinin., 3.,4.,5.,6.,7.,8.,g.L0.,L!.,!2.,! L4',LS,16',17.,18.,t9.,20.,2!. 22. maddelerinin defigtirilmesinin TL klyrth sermaye. -sistemine gegiginin, Bagbakanhk- 'sermaye piyasasr Kurulunun L3'L1'20L3 tarihli 3458/116ts sayrli yazrlarrna istinaden uygun bulundufu, boylece; girketin 22/L1'/2013 tarihli olafianiisiii genel kurul toplanfisr nda,,,sirketin ana sdzlesmesi tadil meotinin gdrtist)brek tadtltn yopri^orrno oybirlijr ih,, karai rildifi goriilmtigtiir. S<iz konusu olafan{istti genel- kurul toplanisrna iligkin tutanagrn dolayrsryla da esas sozlegme defigiklifiinin 25.LL.2013 rarihinde tescil edilerek 03 Arahk 20L3 tarih 8456 sayrh, TTSG' nde ilan edildisi anlagrlmrgtrr. Esas sdzlegmenin imtiyazlar bakrmrndan incelenmesinde; 'Ani sozlegmenin B ' matrbrinde ifa& edihifi tizere (AJ grubu paylarrn y<inetim kurulu riyelerinin segiminde aday gosterme imtiyazt, genel kurul toplanuhnnda oy haki<r imtiyazr, kar da[rumrnda imtiyaz, tasfiye karan ahnmastnda tasfiye memurhrrna aday gristerml imtiyazr vardrr. (B) Grubu hamiline yazir payhra ise ozel bir hak ya imtiyaz tanrnmamltun Srkarrlan payhi t *"rn"n sabhrak be&lbri tidenmedikge ya. sathmayan paylar iptal edilrnedilge yeni pay grkalhmaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydibgtirme.ralhrt gergesinde kayden izinir. yaprhcak sermaye arhrtmlartldt (A) Grubu payt kargrh[rnda (A) Grubu, (B) Grubu payhr kargrhgrnda (n) Grubu paylar grkarthr. Sermaye artrtmlannda yeni piy alma haklarrnrn krsrtlanmasr durumunda (AJ grubu paygrkarrlmaz, sadece IBJ grubu himiline yaz;trr paylar ihrag edilir. Bedelsiz sermaye arhnmt yaprlmasr durumunda grkarrlacak bedelsiz payhr g.up ry.tmr yaprlmaksrzrn artrrm tarihindeki mevcut btihin paylara ribcektir. A Grubu nama -uir".iu. paylairn nev'ilerinin ya grubunun &$igtirilmesi, gtkanlmrg bundan sonra grkanlacak B Grubu hamiline muharrer paylar ih de$igtirilrnesi igin Genel Kurul'dan istihsal edihcek kararlarda A Grubu nama muharrer pay sahibi hissedarlarln en az 3/4 (ddrtte tigri)'ntin olumlu oyu $arthr. A Grubu nama yazrh paylann devri krsrtlanamaz. Ytinetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimbrine uygun olarak gerekli gtirdtifri zamanlarda, kayrth sermaye tavanr iginde kalmak kaydryla yeni pay iiriag ederek sermayeyi arurmay4 imtiyazh fya itibari deferinin iizerinde -hiisebr ihiag etneye, pay sahiplerinin yeni pay alrna haklarrnt ktsmen u"y" tr*"men krsrtlamaya bu hususlarda karar almaya yetkilidir: Yeni pay alma krsrtllma yetkisi pay sahipleri arasinda egibizli[e yol agacak gekikle kullanrhmaz." geklinde drizenhndifi grirtilmiiittii. Belirtilmelidir ki; halen yiirtirltikte olan TTK'n un 387. Maddesi ile esas sdzlegme de$igikli$ine dair genel kurul toplanhlarrnda esas srizlegmede aksine hrikrim olsa dahi bir payrn sahibine bir oy hakki receei hrikme baglanmigtrr. Esas scizlegmede yer alan imtiyazlarn, L tL tarih 27g46 sayrh Resmi Gazetede yaytnlanan 6L02 sayth Trirk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) ilgili maddeleri gergesinde incelenmesinden de aga$rda yer alan tespitlere *Yeni ulagrlmrgilr: TTK'n u1_"2. betirti gruphrrn yiinetim kurulunda temsif edilmesi,' bag1k Maddesinde; "Esas sdzlesmede \ngdrtilmek Sarfi ile, belirli pay gruplalna, 6zeltit< nitelikleriyle belirli bir grup olusturan pay sahiplerine azlfia'yaniu^ kurulunda temsil edilme hakki tanmabilir. Bu amag/a, ydnetim iurulu ilyeleriiin, belirli bir grup olusturan pay sahipleri, belirli pay gruplar azhk arasindqn segilecefii esis 'stjzlesmede tingdrtilebilecerti gibi, esas sdzlesmede yonetim kurulu tiyeligi iitn aiay 1nerme hakki da tanrnabilir' Genel kurul taraftndan ydnetim kurulu tiyetigtni 1nerilen odoyrn ya hakkin tanrndtfit gruba azhrta mensup adaytn hakh bir iebep bulunmadrfi taidirde ilye segilmesi zorunludur. Bu fekilde tanrnacak temsil edilmi hakki halia acik anonim Wnsmr asamaz. Bajrmnz y\netim - ku iiyelerine iliskin diizenlemeler sakhdr.', hrikmti ile;, N 6

7 xyeni TTK'nun "ll -oyda imtiyazh,paylar" baghkh 4Tg.maddesinde: "(L) 7yda imtiyaz, esit itibari defierdeki paylara farkh sayrda oy hakki rilerek tantnabilir, Bu untrlama, kurumlasmantn n:::::,::q,_::!:,!i!,,,!:l ;ebebilt.irpo.trina,s, arrumtarda uysutanmaz, Bu iki hqtde, tuy, sirketin merkezinin butunduiu yerdeki asliye tiiaret mahkemesiiln, kurumlasma ya hakh projesini sebebi inceleyip, bunlara bagli olarok, sin/hamadan istisna rmesi edilme gerekir' kara,nr Proiede yapilacak her degisiklik mahkeme karabina Kurumsallasmantn bafildrr. gergeklesmeyecefiinin anlasilirir ya hakh sebebin ortadan t<itt<trgr hallerde istisna etme karart maikeme taraftndan giri ahnabilir. 3-) Oyda imtiyaz asafrtdaki kararlarda i<ullsnrtmaz: a) Esas sozlesme defiisikligi. b) islem denetgilertntn selimi. cj "ibra sorumluluk davast egtlmosr"" Hrikmtintin konuya gonilmektedir. iligkin oldugu Yeni TTK 'nun "Yrirtirltik" bagltklt 1534 rincri maddesinin L'inci frkrasr ile Kanununun,,Ttirk Ticaret Ytirtirlti$ti uygulama $ekli Hakkrnda Kanun,, htiktimler tarihi i L2 nde yri rti rhife gi rm i gtir. ote yandan,!4' tarih sayrh Regmi Gazetede yayrnlanan Ttirk 6103 Ticaret sayrlr Kanununun Ytirtirhifti uygulama $ekli Hakkrnda Kanun,un (yrinirhik Kanunu) "lll. Es.as Sozlegme" baghkh 22'nii maddesinde yer alan,,(\) Anonim esas sdzlesmelerini Ifmited sirketler sirketler sirket sozlesmelerini, yayrnr tarihinden itibaren sekiz ay on iginde Ttirk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale geti;irier. Bu sure iginde gerekli degisikliklerin yaprlmamas halinde, es-asollesmedeki sirket sdzlesmesindeki yerine dtizenleme Ttirk Ticaret Kanununun ilgili htiki)mleri uyguloni. (2) Sanayi Ticaret Bokanl!r bu maddede 6ng1rtilen sureyi ancak bir yila *oaa", uzatabilir." hrikmri kargrsrnda ana sozlegmesinin B'nci $irket, maddesile genel kurula tanrnan yonetim kurulu riyeligine gtistermeye aday iligkin dtizenlemeyi, halka agrk girket statristinri kazanmasl sciz srirenin konusu Sanayi Ticaret Bakanhfir tarafrndan uzablmamasr halinde L LL tarihinden itibaren on sekiz ay iginde Yeni TTK'nun 35O.maddesine uyumlu hale getirmek zorundadrr. 6. Halihazlrdaki ortakhk yaprsr sermaye Dasrhmr : $irketin, 16'04.20Ls tarihinde yaprlan olafanrishi genel kurul toplantrsr hazirun cetlinin pay defterinin incelenmesinden, olafantistri genel kurul toplanhsr girketi anrndaki n o rtakhk yapls I a ga$rda belirtilmi gti r adet A grubu 2.8T1.211 adet B grubu hisse seyit ganli, ya, adet B grubu hisse Halil KARAKAiA ya, 2' adet B grubu hisse Trust inst Srnai Mali yatrrrmhra.g., ye... aittir. Gerek A grubu gerekse B grubu her biri 1,00-TL nominal bedel tagrmaktadrr. 22'71'.201'3 tarihli olafiantistti genel kurul toplanflsrnda kabul edilerek 25.IL.20L3 tarihinde tescil edilen 03 Arahk 20L3 tarih 8456 sayrh TTSG, nde ilan girket edilen esas sozlegmesinin 6. maddesinin incelenmesinden kayrth sermaye sistemine gegigle birlikte kayrth sermaye tavanrnrn TL olarak-belirlendipi ifade edilmig idi' Ana sozlegmenin 6 'nct maddesinin tescili ile birlikte $irket pay defterine gore $irket'in ortakhk yaplslnln yukarrda belirtildisi gekilde oldufu anlagrlmrgtrr. $irket esas sozlegmesinin incelenmesinden, 6 'lncl madde ile paylarrn, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ilgili difer mevzuat hriktimlerine gore devir temlik olunacaftnrn ongtirtihtigti gtirtilmrignir. Dolayrsryla, gerek A grubu gerekse B grubu paylarrn devir tedavtiltinti ile ilgili bir t tsit"*" olmadrfi anlagrlmrgtrr. defterinin lzmir Ticaret $irketii Sicil Memurlufiu kayrtlarrnrn pry i";.i;;i;;,,fr;;;; W i 7 " (. 1 1,,'Lu i L ' /

8 hissedarlarlnrn paylan iizerinde rigrincri bir gergek ya tiizel kigi lehine herhangi bir rehin ya da bagkaca bir takyidat burunmadr$r tespit edilmigtir. $irket'in ortaklan arastnda Ortaklar Sozlegmesi adr alhnda ya bu anlamda htikrim doguracak herhangi bir srizlegme iligkisi de tespit edilmemigtir. T.Temsil ilzama yetkililer: $irket'in 30.I tarihinde yaprlan genel kurul toplanfisrnda iki yrl srire g<irev ile yapmak tizere ytinetim kurulu riyeliklerine seyit $ANLI, Halil KARAKAYA Etem $i$man'tn segildikleri, girket yonetim kurulunun 30/12/2014 tarih 276 sayrl karan uyarlnca Seyit $ANLl'nrn Yonetim Kurulu Bagkanh$r, Halil KARAKAyA nrn y6netim Kurulu Bagkan Yardrmcrhpr gorevini ristlendifi, soz koiusu yonetim kurulu kararrna g6re; girkette tekrar ytinetim kurulu segilinceye, tjmsil ilzamrna ait yeniden karar alnrncaya kadar; iki (2) YIL stire ile Yonetim Kuruluna segilen riyelerin herhangi ikisinin girket unvanl altrnda mrigtereken atacaklan imzalarr ile $irkeii her konuda en genig manada temsil etmesine_\arar rildi$i, anrlan yonetim kurulu kararrnrn 0g arihinde tescil edilerek 15.0L.20I5 tarih 8737 sayrh TTSG' nde ilan edildipi, girket,in Kargryaka Drirdtincri Noterlifi'nce dtizenlenmig I2.0L.2015 tarih I1Ts yevmiye sayrl imza sirkrilerinin mevcut oldu[u anlagrlmrgur. $irket'in yonetim kurulu karar defterinin incelenmesinden kararlarda ilerleyen donemlere etkisi yansryabilecek herhangi bir muhalefet gerhinin bulunmadr[r anlagrlmr gfi r. Ana sdzlegmenin B., maddelerinin incelenmesine grire ; yonetim Kurulu tiyelerinin ticretlerinin Genel Kurul'ca belirlenecefi, Yrinetim Kuru-iunun en az 3 en fazh, S tiyeden olugacaft, yonetim kurulunda icracr icrair olmayan riyelerin bulunabilecefi tiyehrinin gofunlu$u icrada gorevli olmayan tiyelerden olugacagr, Yonetim Kurulu tiyeleriiin en fazla yarrsr (A) grubu pay sahiplerinin gosunlufunun gosterece$i adaylar arasrndan Genel Kurul tarafindan segilecefi, yonetim kurulu iiye sayrsrnrn tek sayr olarak beliilenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin go$unlu[unun gtisterecefi adaylar arasrndan segilecek tiye sayrsr, yonetim kurulu tiye saylslnln yarlslna tekabtil eden ktisurath saylnrn agafir dofru en yakrn tam saylya yuvarlanmast sureme tespit edilece[i, [A) Grubu pay sahipleiina"n Jug"n imtiyazl p"yl". C.n"t Kurulu Yonetim Kurulunun segilece$i Genel Kurul tarihin&n snce yonetim Kuruluna gosterecekbri adaylarr belirhmek igin toplanaca$, yrinetim Kurulu adayhrr, (AJ Grubu pay sahiplerinin her birinin g<isterecefi adaylar r."r-d"n oy goklufu ile beiirbneie-gi, belirlenen Yonetim Kurulu adaylannrn isimlerinin, Genel Kurul tophnusrndan once, girkett bi6irilmek zorunda olundu$u,imtiyazh pay sahipbri, Yonetim Kurulu'na aday gdsterihcek uo"yt". tizerinde oy goklusu ile anhgamazhr ise, imtiyazh Payhr Genel Kurulunda h1r bir imtiyazli pay sahibinin onerdifi isimbrin genel kurul toplanhsrndan once girket'e bi6irilecefi yoneiim kurulu tiyebrinin bu isimler arastndan Genel Kurul tarafrndan segilecesi tespit eaitmigtir. yonetim Kurulu tiyeleri Ttirk Ticaret Kanunu htiktimhri dairesinde genel kurul-tarafindan en gok rig yrl igin gorev yapmak tizere segilebilirler. Stiresi biten tiye yeniden segihbilir. Segibn yonetim-turuiu tilercri gorev stiresinin sonunda Genel Kurul tarafrndan yeni yonetim kurulu tiyehri segilip bu -karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar gorevlerine devam ederbr. Yonetim Kurulu riyeliklerin&n birinin herhangi bir nedenle bogalmast halinde yerine Trirk Ticaret Kanunu Sermaye piyasasr mevzuaunda belirtihn kanuni Sartlarl haiz bir kigi, gegici olarak bu riye yerine ilk tophnacak Genel Kurul'un onaylna sunulmak tizere Yonetim Kurulu tarafrndan segilir. Sclz konusu kigi, tiyeli[i Genel Kurul taraftndan onayhnmak kogulu ib yerine segildi$i kiginin siiresini tamamhr. Bir uizel kigi ytinetim kuruluna tiye segihifi takdirde, hizel kilryh birlikte, tizel kigi adrna, ttizel kigi tarafindan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ilan olunur; aynca, tescil ilanrn yupilrnrg oldugu, $irketin internet sitesin& hemen agrklanrr. Trizel kigi idrna sadece, Uu tescif edilmig kigi toplanblara kathp oy kullanabilir. Yonetim Kurulu riyebri grindemde ilgili bir maddenin bulunmasr ya gtin&mde ma&b bulunmasa bile hakh bir sebebin varhsl hdlinde, genel kurul kararryh her zaman gorev&n ahnabilirbr. Ydnetim kurulu tiyesi olan hizel kigi, kendi adrna tescil bulunan kigiyi her an defigtirebihce$inin di.izenlendi[i tespit edilmigtir. ; "4itrig ''l t i.,1!,/ I I!,L/ li',', L/ / i'

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA BAGIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA BAGIMSIZ HUKUKÇU RAPORU Buıut BOıOSO Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. No.4A12 Teşvikiye. Şişli/isTANBUL T:0212 2318031 F:0212 2451794 s.bas@sanlibas.av.tr İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA İstanbul,08.11.2012 İstanbul

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin 11.06.2010 ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl

Detaylı

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP MEMBER FIRM OF BAKER & MCKENZIE INTERNATIONAL A SWISS VEREIN Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul, Türkiye Tel: +90 212 376 64

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 28.03.2012 16:04:24 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSNÜ AÇIKELLİ ÜRETİM MÜDÜRÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı