BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n."

Transkript

1 BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL ;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir Yolu 8.km No: ANKARA Seyitler Kimya sanayi Anonim $irketi ("girket") paylarrnrn, girket sermaye tarafrndan Piyasast Kurulu (spk) nezdinde kayda uhn*"r, u" tio.r, ir;;;iil:y. edilmesi gahgmalart r."r. kapsamrnda; sayrh tarihli yaytmlanan, Resmi Gazete,de "Borsa istanbul Kotasyon ion.t *li[.i"nin ["Kotasyon yonetmelisi,,) "ortakltk Haklarrnr Temsil Eden Menkul Krymetlerin"itt< roairyjnu" bag1k1, L3 rincri 1^addesinin [h) (k] bentleri uyarrnca Bbrsa istanbul A.g.'nin, LL.06.20r sayrh tarihli Kotasyon Yonetmelifi'nin 13 iincti maddesinin (hj u. (t; bentleri maddesinin (cl ].5,inci bendi ile t6 'ncl maddesinin (d-z) ulnainin ',uygulama Genelgesi" gergesinde, Esaslarr bu bafrmsrz hukukgu raporu ("Bafrmsrz Hukukgu hazrrlanmrghr. Raporu,,) Bu gergede, $irket'in kurulug esas sozlegmesi degigikliklerini Tiirkiye de gosteren Ticaret sicili Gazeteleri, ytineiim kurulu genel kurul kararlarr, pay imza defterleri, sirktilerleri, akdetmig olduklar-r trim sozlegmel"i il" birlikte, igletmeler, fikri menkuller; miilkiyet haklart, sigorta poligeleri, p..ron.llerine vs, iligkin girket'in belge kayrtlar, taraf oldulu taraf olmamakla beraber konusu itibariyle faaliyetlerini $irket,in tiretim etkileyecek tinemli hukuki uyugmazhklar devam eden davalar bilgi ile ilgili belgeler; hukuki uyugmazhklar, girket avukatlarr yrineticileri ile yaprlan gortigmeler yazrlr gerqesinde incelenmigtir. Bu hukuki inceleme kapsamrnda, hususlartn ciro; bu $irket'in faaliyetine etkileri, borsada iglem gorecek menkul krymetlerin tedavtiltinti devir krsrtlayrp krsrtlamadr$r ya r*n.t sahiplerinin haklarrnr kullanmalarrna engel olup olmadr$rna iligkin tespiiler vardrslmrz sonuglar; bu Bafrmsrz Raporu'nda Hukukgu sunulmaktadrr. incelemelerimiz, taraftmtza sunulan asrl belgeler; asrllarrna -uetgeterin durumlarda fotokopi belgeler tizerinden yaprlmrghr. in"celenen ulagrlamadr[r fotokopileri -tizerinden yaprlmasr, bir ktstm sozlegmelerin tek ntisha halinde akdedilerek ilgili asrllarrnrn sozlegmelerin kargr tarafrnda olmasr, banka kredi sozrclmercrinin tarafindan bankalar sadece kopyalartntn sunulmasr, kamu kurumlarrndan gelen yazrgmala'n fotokopi olsa dahi bu kopyalara itibar edilmesi, sigorta poligelerinin ilgili sigorta girketi taraftndan elektronik kopyalartntn sunulmasr gibl nedenlerden kaynaklanmrgflr. taraftndan fotokopilerin $irket orijinalleriyle uyu.iu oldufuna, higbirinde tahiifat defigiklik ya yaprlmadrfrna dair yazilr bir_an rilmigtir. Yrinirhikteki 6nemli sozlegmeler tizerindeki girket'e ait imzalar tetkik edildi$inde, bu sozlegmelerin imza yetkilileri barafr ndan i mzalanmr g oldusu gortilmektedi r. Bu Balrmsrz Hukukgu Raporu, sadece $irket'in yararlanmasr igin girket tarafindan Borsa istanbul'a [e[er talep edilirse) T.C. Iiagbakanirk Sermaye piiasasr Kurulu,na (spkj ibraz edilmek tizere haztrlanmrgtrr. Sebebi ne'olursa olsun yaifi iinimiz ahnmaksrzrn BaErmstz bu Hukukgu Raporu rigtincti bir gergek lra da hizel kiginin istifadesine sunu hmaz, halka arz ile ilgili girk t, SPK'nrn boir" istanbul A.g.'nin internet sitesi haricinde herhangi bir yerde yayrnlanamaz.

2 seyitrer KiMyA sanayi ANoNiM ginreri 1. Kurulug Sermaye yaprsl i $irket, izmir Ticaret sicil Memurlu$u nezdinde; 6135 t/k-5040 sicil seyitler numarasr Kimya ile Grda sanayi Drg Tiiaret Anonim $irketi ticaret unvanr hisse her 100,00 -TL bir deferinde L00 hisseye aynlmrg, TL (on milyon sermaye Tiirk Lirasr) ile her biri aileden olan B ortakh bir anonim girket olarai izmir 3.Asliye Mahkemesinin Ticaret L99L/375 E. TggI/256 K. sayrh hrikmri ile ,gg1 kurulmug tarihinde olup, bu kurulug 23 Maytr iggl. tarih 2782 sayrh Trirkiye Ticaret Gazetesinde (TTSG) Sicil ilan edilmigtir. $irketin ilk kurulug merkezi.atattirk Caddesi Kat4 No:150 Alsancak/izmir" adresidir. $irketin kurulug sermayesinin her biri 100,00-TL nominal deserde 100 olarak adet hisse toplam: TL oldugu, bu hisselerin ; 65 pay kargrh$r *Tl,sinin Seyit ganli,ya, 5 pay kargrhgr Tl,sinin Seyit Dervig ganli,ya, 5 pay kargrh[r S Tl,sinin Giiner 5ANit;ya, 5 pay kargrhfr S Tl,sinin Esra ganli,ya, 5 pay kargrhgr TL sinin Mrinire yasemin KoyuNCUOdLU,na, 5 pay karqrhfr TL sinin Seldaf BEgE,ye 5 pay kargrh$r *TL sinin Mtikerrem Lale ADANIR,a 5 pay kargrhfr TL sinin Ayge genocak,a ait oldu$u taahhtit edilen sermayenin o/o}s'inin nakten odendifi,k alan o/o7s,inin Ytinetim ise Kurulu'nun alaca[r kararlar dairesinde pegin ya taksitler iralinde odenece[inin kararlagtrrrldr[r tespit edilmigtir. 2. linvan Adres DefigiktiSi : $irketin tinvant; pay yaplsl de[igmeksizin "seyitler Kimya sanayi Anonim $irketi" olarak 30' tarihli biasanristti Genel Kurul kaian ile desigririlmig TTSG'nde 1B $ubat L992 tarihinde tescil edilmigtir. girketin sozlegmesinin ilk esas incelenmesinden yonetim kurulunun en az 3 kigiden olugmaslnrn ongortildtisti, bunlardan ikisinin mrigterek imzasr ile girketin temsil ilzam edildi[i, unvan de[igikli[i strastnda tescil edilen ilk esas sozlegmede paylar arastnda grup ayrlmlnln dolayrsryla da imtiyazrn sozkonusu olmadrfr anlagrlmigtrr. $irket'in bundan onceki idare merkezinin 'Atahirk Caddesi No:i.50 Alsancak/izmir" Kat:4 adresinde oldufu, idare merkezinin halih azrcda; " Sok. Atattirk No:7 organize sanayi Bolgesi (AOSB), eiili/izmir " ajr;rino" bulundu[u, idare merkezinin mevcut adresine tagtnmasrna iligkin 31 Ocak 1994 tarih Lgg4/t Yonetim sayrl Kurulu karartntn 5.4.L994 tarihinde tlscil edilerek tl.04.lgg4 - tarih 3508 TTSG'nde sanlr ilan edildifi anlagrlmrghr ) Adres nakli ile girketin, Kargryaka 6133 sicil numaraslna kayrt edildisi Hasan Tahsin Vergi Dairesi 'nin rgi sicil numarasrna kayrtl olduiu anlagrlmrgtrr. 3. Sermaye Arhnmlarr $irketin sermayesi tarafimtza tevdi edilen ulagabildifimiz TTSG suretlerine gore; a) 1'2'I0'L992 tarihli olasanristti Genel Kurul liu."., ile girket sermiyesinin 5'000'000'000 -Tl'stna artfirrldrfr buna iligkin ana sozlegmenin 6.maddesinin edildifi, bu durumun 6.11, edil tarihinde tescil edilerek 11 Kasrm ;;rtjii;;;i]5; 2 i i'l''- I i, l,, \-', L

3 sayrh TTSG'nde ilan edildifi, b) Daha sonra Lt't1.1'994 tarihinde yaprlan ola$antistti Genel Kurul Kararr sermayesinin ile girket 25'000' Tl'stna_ arthrrldr$r buna iligkin ana maddesinin sozlegmenin tadil 6. edildifi, bu durumun ]-8.1r.L99[tarihinde tescil edilerek tarih 23 Kasrm 3666 sayrh 1,gg4 TTSG 'nde ilan edildisi, c) 15'05'1996 tarihli ola$an Genel Kurul Kararr ile girket 40'000'000'000 -Tl'srna sermayesinin artrrrrldi$t buna iligkin ana scizlegmenin edildifii, 6.maddesinin bu durumun tadil tarihinde tesciiedilerek 28 Haziran Lgg6tarih sayrh TTSG 'nde 4069 ilan edildifii, d) rb'l2't997 tarihli Ola$antistri Genel Kurul Kararr ile girket 75'000'000'000 -Tl'srna sermayesinin arttrrrldret buna iligkin ana sozlegmenin 6.maddesinin edildiei, bu tadil durumun 23. L2.7gg7 tarihinde tescil edilerek 29 Arahk tggr sayrh tarih TTSG 'nde 44s0 ilan edildisi, e) 6'5'2003 tarihli olafan Genel Kurul Kararr ile girket sermayesinin TL'stna arthnldre-r- buna iligkin.a_na sozlegmenin 6.maddesinin tadil durumun edildisi, 15'5'2003 bu tarihinde tescil edilerek 22 Mayrs 2003 tarih 5803 sayrl TTSG,nde ilan edildigi, f) 2B'12'20L2 tarihli olafan Genel Kurul kararr ile girket sermayesinin nominal her biri deeerde 1-TL adet pay kargrhgr TL srna grkartrldrfr, ana bu sozlegmenin arfirrm ile 6 rncr maddesinin tadil edilrek; 1'400'000 adet payrn adedinin A grubu nama yazir hisse olarak, adedinin ise B grubu nama yazir hisse olarak plyhra brihindtigti hisse adet A grubu ile L' adet B grubu hissenin seyit"senll'ya,5 adet B grubu hissenin KARAKAYlrya, Halil 5 adet B grubu hissenin ise -Banu Ceyda ganli'ya ait oldufunun alflna karar ahndrer, A grubu hisselere Yonetim Kurulunu belirleme oyda imtiyaz tantndtft, hakkr bu karartn L6.0I'2013 tarihinde tescil edilerek 2t.0L.2013 tarih -824 TTSG'nde sayrlr ilan edildigi, g) Bagbakanhk Sermaye Piyasasr Kurulunun 73.LL.20L3 tarihli 3458/L7675 sayrlt yaztlartna- istinaden uygun bulundu[u rizere girketin 22/11,/201,3 ola$anristti tarihli genel kurul toplantrstnda, "sirkein ono st)zlesmesi tadit mettinin grirtisrilerek tadilin yapilmasma oybirtifii ile " karar rilmekle, girketin TL sermaye kayrth sistemine dahil oldufu gtirtilmrigtrir.bu son duruma gcire; girketin sermaye kayrth tavant TL (Yirmi milyon Trirk Lirasr)-olup, bu sermaye her biri 1,00-TL Ttirk LirasrJ itibari defer& [Bir (yirmimilyonl piy" boltinmtiguir. sermaye piyasasr Kurulu taraftndan rihn kayrth sermaye tavanr izni,20l5-ioiz yrlhrr (5 nl) igin gegerlidir. ytlt 2017 sonunda izin rihn kayrth sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa -a^ii, zotl yrhndan Yonetim sonra Kurulu'nun sermaye arurlm kar:arr alabilmesi igin; daha once izin ribn tavan ya da yeni bir tavan ilrtart iqin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul,dan gegmemek i yrtr tizere yeni bir stire igin yetki ahnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin ahnmamasr durumunda kayrth sermaye sistemin&n grkrlmrg sayrhr. $irketin grkanlmrg sermayesi ikimilyonsekizyrizellibin [ ) Ttirk Lirasr olup, s6z -konuru grkarilmrg sermayesi gekilde muvazaadan ari tamamen odenmigtir. Bu sermaye miktarr her biri 1 (Birj Trirk Lirasr itibari &ferde 2'850'000 ( ikimilyonsekizyrizellibin ) paya boltinmtignir. Bu sermayenin tigytizotuzbegbin t ) Ttirk Lirasr igin her biri 1,00 Ttirk Lirasr itibari deferde tigytizotuzbegbin t J a&t A Grubu nama yazrh {ikimilyonbegyrizonbegbin) Ttirk Lirasr igin her biri 1,00 Ttirk Lirasr itibari deferde (ikimilyon["iytironn"p) adet B Grubu hamiline yazilt paya boltinmtigilir ortaklara paylarr nispetinde dafrtlrnrg hissebr; l t. ll"! U{ ri t / v. " 1 ' t ' l U

4 a&t A grubu z.sr4..g_90 a&t B grubu hisse seyit ganli,ya, 5 a&t B grubu hisse Halil KAMMyAya, 5 a&t B grubu hisse Banu Ceyda $ANLI;ya..ait olmak iizere belirbnmigtir. h) t6'04'20\5 tarihli ola$an Genel Kurul kararr ile girket sermayesinin nominal deferde her biri 6' TL adet pay kargrhfr Tl'srna grkarhldrsr, ile ana srizlegmenin bu arthrrm 6 rncr maddesinin tadir ejilerek; 6'60-0'000 adet payrn adedinin A grubu nama yazilr hisse adedinin olarak, ise s "l B grylu hamiline yazilr hisse Jlarat paylara brilindrigri grubu zrs.789 hisse ile adet 2'B2t.zrt A adet B grubu hissenin s^eyit ganli'ya, ige.ooo hissenin adet B grubu Halil KARAKAYAya, adet B grubu hissenin Tiust yahrtmlar Ins srnai A'$.' ye Mali ait oldu$unun karar alhna ahidrgr, sermaye arthrrm iglemi j.s tarihinde tescil edilerek 06/05/2015 tarihli 8BL4 Jayrh TTSG'de yayrnlanmrgflr. hisselere A grubu Ytinetim Kurulunu belirleme oyda imtiyaz hakkr tanrndr[r, 1'6'0L'20L3 bu kararrn tarihinde tescil edilerek 2r.0L.20Li tr.itt 824 sayrh TTSG,nde ilan edildisi, $irketin esas sdzlegmesinin son seklinde yer alan 3'tincti maddesine gore amag konusu gunhrdrr: baghca L' Tlbbi, ispengiyari, biyobjib kimyevi, grdasal, kozmetih zirai, terinerlife bilimum diggilise regeteli ait regetesiz satlabilen ing riristatrzartan, bunlarrn kimyevi madrleleri,srhhi llli ": ispengiyari abt malzemeler bunhrla ilgili maddeler biyosidaf parftimeri, bitkisel her tirtinbri uirlti terinerlik tirtinleri iiretnek ahiah satnah p"r".t,.,,,rk, ithal 2' ihrag cerrahi, etnek tbbi,-dig hekimlifi terinerlik igin her hirhi itut u, cihazlat flaster malzemeler elastik ubbi bandajlar, steril yara ortrileri, yara bandr, romatizma yrt rt".r, ilk yardrm enjeksiyon gantalarr isnebri,-cerrahi dikig iplikleri, g"r irid.ofil nonwon sargl kompresleri, ntilasyon anestezi sarf tiriinleri, lbbi amagli analiz ahthri cihazlar,-h.. uirli mahemebri do[um kontol tirtinbri, yapay organ protezbu ubbi ortopedik rn"lr"met giysihri 4, ameliyathane steril tiruihr, gibi her uirlti saflik malzemebri iiretrnek alma4 satnak pazarlama\, ithal ihrag etnek 3' Her nirlii biyosidal tiriinhc parftimeri, rtriyat kozmetik tirtinbri, makyaj sag jolehri, malzemebri, kohnyala4, esanshr; sabunla4, gampuanh[ sabunlann riretiminae tirtinhl mnanrhn do[al agtndtrtctininhr; cilalal ffag kremhri, &odoranthr; oda,p..ybri, dig macunlarr dis bakrm sair tirtinhri, dil ftrgahrt, yaprgtncrla4 entektisitler;.itt- u" yizey antiseptikleri, &zenfektanla[ temizlik amagh kafrtlaa pedbr, pamukla4, bakrm sethri tiretnek, almak, safinah pazarlamah ithal ihrag eftnek 4' otomotiv, beyaz egya, ingaa! rsrftna sofufina klima, kabb yahtm, phstif;, ambalaj, krrtasiye ayakkabt matbaa sanayisinde kullanrlan her oirlti yaprgkan bantlarr riretneh satnah pazarlamah almak ithal ihrag efrnek 5' Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 21 inci ma*lesini birinci frkrasr sakh olmak kaydryla faaliyet konulanna giren igbri yapan $irketin ticari girketler kurabili4, kurulmug olan yerli girketlerin yabancr sermayebrine /ya idarehrine igtirak etrnek, kurulmug girketbrb ortakhk birlegebilia kurabilir; bunlarr devir ahp devredebilir. 6' Yukarrda zikri gegen /yabu emtialann imalinde kulhnrlan her trirhi makine gire9, cihaz, yedek arag parga akgamtntn, ham, yan mamul mamul macldebrin ambahj malzemehrinin imalini, ithalini, ihractnt yapabilir. Amag konusu ib ilgili u"y" onun ekle edilrnesine deserlendirilmesine yardtmcr olrnak tizere yurt iginde yurt drgrnda tesisbr fabrikala4, depolama alanhn kurabilir' Ticari difer tinitebr kurabilir; kurdurabilit kurulu tesisler alabilir; satn kiralayabili4, kiraya rebilir ightebili4, iglettirebilir bunll aevir atrp dewedebilir. 7' $irketin i$tigal konusu ile ibili ghrak seimaye Piyasasr Mevzuahna uygun.olarak he4rli menkuf gayrimenkul iktisap edebilia satabilir; kiralyabilir; kiraya 4 ;i.";ry, ;+ffi"f" L / t i r,:hwli w t l ll

5 mtiteallik ifraz tevhit iglemhri yapabilir; gayrimenkul satg vaadinde bulunabilir; intifa hakkr irtifak hakkr tesis edebilir ya bu haklarr t edebilir; kat mrilkiyeti kurabilir; gayrimenkulhri "Uut iktisap edilen bunlar tizerindeki tesisleri devir fera[ edebilir; Sermaye piyasasr uyarlnca Mevzuah kamuya gerekli agrklamalarr-yapmak kaydryla, geigek ya &uizet tigtincri her kigibr hirlti hhine ayni nakdi kefabt rebilii ahbilii mtitt<iyeti girkete ya gayrimenkuller rigiincti gahrslara air tizerinde $irket ya baeh ortakhklarr yadigei rigtincri kigiler lehine rehin bagta olmak ipotek tizere her ttirlti ayni ya gahsi haklar tesis edebiiir; kendi lehine ipotek alabilir rehin difer ayni haklart tesis e&biiir; bunlarr fek edebilir. Hak alacakhrrnr igin tahsili ayni temini hak tesis edebilir satabilir. $irket varhklarr rizerinde garanti, kefalet kalmakstzrn bunlarla srnrrlr her hirlti teminat tesis edebilir. $irketin kendi adrna tigrincri garanti, kigihr lehine teminat, kefalet rmesi ya ipotek dahil rehin hakkr tesis eftnesi huiuslarrnda Sermaye piyasasr mevzuat htikrimhrine uyulur. 8' $irket, her nirlti makine, cihaz, ekipman, motorlu arag, hammadde,yarr mamtil malzeme mal ithal ihrag edebilir; igletebilir; ahm satmrnr yapabilir., finansal yollarla e&bilir; iktisap kiralayabilir; kiraya rebilir; tigiincti kigi kuruluglaila mevzuata uygun olmak her kaydryla tiirhi sdzhgme yapabilir, 9' $irkef kendi ya sermaye yonetimine kaukhfr girkethrin bunhra bash iglernehrin kurum ihtiyaglarr igin bankalardan, drg kredi mtiessesehri firmalardan teminath teminaslz ya ktsa, orta ya uzun va&li kredihr alabilir, Sermaye piyasasr mevzuaunrn rirhihi aktartmtna kazang iligkin-htiktimlerine aykrnhk tegkil etnemek kaydryla kendi amag konusu aksatnayacak gekilde sermayehrine ya yonetimine kanlcrfr girtltnre bunlara baph kurum igletnelere mtinhastr olmak aracthk yipmamak tayaryh teminath ya temina6rz finansman sa$layabilir. igbu halde Sermaye Piyasasr Mevzuabnda ongolibn dtizenlemeler sakhdrr. 10' $irketin igtigal konusu ile ilgili olarak ya bik-rimle nedenlerh yurtigi ya yurtdrgrnda kamu ozel kesim taraftndan agrlan ihahhre kaulabilir; teklif rebilir; ihah alabiliri ahnmrg ihalelere kaulabilir; ihabden gekilebilia ihaleleri tigtincri gahrslara devredebilir ya ihaleleri gahrshrdan tigtincri devralabili r; gerekli taahhtit i gbmleri ni yeri ne getirebilir. 11' Amag konusu ile ilgili her hirlti mali, ticari srnai iglemhri icra edebilir; teknik yardrm, proje, lisans, ihtira berab, marka, model ticaret unvanr, resim, know- how good-wilf royality gibi gayri madi hakhn iktisap edebilir; rizerlerin& her hirlf tasarruflarda bulunabilic bunhi diger stnai mtilkiyet hakkl ren anlagmalan yerli yabano firmahrla yapabilir; devir ferag edebilir. 12' Sermaye Piyasasr Kanunu ifili mevzuat htiktimlerin" uigrt kalmak kaydryla Sermaye Piyasast Kurulu'nun orttihi kazangaktarrmr diizenhmelerine aykrrrhklegkil eunemesi, gerekli ozel durum aerklamalannrn yaptlmasl yrl iginde yaprlan bafrglann genel kurukla orakhr]n bilgisine sunulmast garbyla, kendi amag konusunu aksatnuy."i gekifo genel btitgeye dahil dairelere, kaftna biitgeli idarelere, il ozel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca uu.gl.u"fiyeti tanrnan vakrflara, kamu menfaathrine yararh sayrlan derneklere, bilimsel aragtrma geligtirme faaliyetin& bulunan kurum kuruluglara, tinirsitehre, ofiretim kurumhrrna bu gibi kigi ya kurumlara yardrm bafrgta bulunabilir. Yaprlacak bafrghrrn rist srnrrr genel kurul taiafrndan belirlenir. 13' Finansman ihtiyaghrr &$rultusunda yurtigi ya da yurtdrgr finans kurumhrr bagta olmak tizere kredi, leasing, tahvil ihracr bagta olmak rizere her uirlti borg sermaye finansmanii^inleri kullanarak gerekli kaynaklan Sermaye Piyasasr Mevzuat ih Trirk Ticaret Kanunu,na uygun olarak temin edebilir, Bu kaynaklartn temini igin her hirhi anlagmalar yapabilir; borglandriir igbmler gergekhgtirebilir; gerekli destek hizmethrini alabilir uu y"pil"n bu igbmleri ortadan kakh'cripotek fek'i ttirti igbmleri gergeklegtirebilir. sermaye piyasasr mevzuauna uyulur. 14' $irketin amaq konusunda &figiklik yaprlmasr halinde, Sermaye piyasasr Kurulu T,C. Gtimrtik Ticaret Bakanh$r ile yasalarrn cingdrdri[ri difer mercilerden gerekli izinler ahnmasr zorunludur. $irket faaliyetbri Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 2L. maddesin'e uygun olarak, ortrili kazang aktartmtna sebebiyet rmeyecek gekikte sermaye piyasasr mevzuatna uygun olarak ytirti-hihcek yabnmcthrln aydrnhulmaslnl teminen Sermaye piyasasr mevzuau uya'nca gerekli ozel durum agrklamalarr yaprlacaktr. "'geklinde oldu$u, 5'inci maddesi ile siiresiz olarak kuruldufu anlagrh/rg rrf. AA i / t" 5 r t1 ll { il"!;,u I/

6 a-) $irket'in, esas sozlegmesinin., 3.,4.,5.,6.,7.,8.,g.L0.,L!.,!2.,! L4',LS,16',17.,18.,t9.,20.,2!. 22. maddelerinin defigtirilmesinin TL klyrth sermaye. -sistemine gegiginin, Bagbakanhk- 'sermaye piyasasr Kurulunun L3'L1'20L3 tarihli 3458/116ts sayrli yazrlarrna istinaden uygun bulundufu, boylece; girketin 22/L1'/2013 tarihli olafianiisiii genel kurul toplanfisr nda,,,sirketin ana sdzlesmesi tadil meotinin gdrtist)brek tadtltn yopri^orrno oybirlijr ih,, karai rildifi goriilmtigtiir. S<iz konusu olafan{istti genel- kurul toplanisrna iligkin tutanagrn dolayrsryla da esas sozlegme defigiklifiinin 25.LL.2013 rarihinde tescil edilerek 03 Arahk 20L3 tarih 8456 sayrh, TTSG' nde ilan edildisi anlagrlmrgtrr. Esas sdzlegmenin imtiyazlar bakrmrndan incelenmesinde; 'Ani sozlegmenin B ' matrbrinde ifa& edihifi tizere (AJ grubu paylarrn y<inetim kurulu riyelerinin segiminde aday gosterme imtiyazt, genel kurul toplanuhnnda oy haki<r imtiyazr, kar da[rumrnda imtiyaz, tasfiye karan ahnmastnda tasfiye memurhrrna aday gristerml imtiyazr vardrr. (B) Grubu hamiline yazir payhra ise ozel bir hak ya imtiyaz tanrnmamltun Srkarrlan payhi t *"rn"n sabhrak be&lbri tidenmedikge ya. sathmayan paylar iptal edilrnedilge yeni pay grkalhmaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydibgtirme.ralhrt gergesinde kayden izinir. yaprhcak sermaye arhrtmlartldt (A) Grubu payt kargrh[rnda (A) Grubu, (B) Grubu payhr kargrhgrnda (n) Grubu paylar grkarthr. Sermaye artrtmlannda yeni piy alma haklarrnrn krsrtlanmasr durumunda (AJ grubu paygrkarrlmaz, sadece IBJ grubu himiline yaz;trr paylar ihrag edilir. Bedelsiz sermaye arhnmt yaprlmasr durumunda grkarrlacak bedelsiz payhr g.up ry.tmr yaprlmaksrzrn artrrm tarihindeki mevcut btihin paylara ribcektir. A Grubu nama -uir".iu. paylairn nev'ilerinin ya grubunun &$igtirilmesi, gtkanlmrg bundan sonra grkanlacak B Grubu hamiline muharrer paylar ih de$igtirilrnesi igin Genel Kurul'dan istihsal edihcek kararlarda A Grubu nama muharrer pay sahibi hissedarlarln en az 3/4 (ddrtte tigri)'ntin olumlu oyu $arthr. A Grubu nama yazrh paylann devri krsrtlanamaz. Ytinetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimbrine uygun olarak gerekli gtirdtifri zamanlarda, kayrth sermaye tavanr iginde kalmak kaydryla yeni pay iiriag ederek sermayeyi arurmay4 imtiyazh fya itibari deferinin iizerinde -hiisebr ihiag etneye, pay sahiplerinin yeni pay alrna haklarrnt ktsmen u"y" tr*"men krsrtlamaya bu hususlarda karar almaya yetkilidir: Yeni pay alma krsrtllma yetkisi pay sahipleri arasinda egibizli[e yol agacak gekikle kullanrhmaz." geklinde drizenhndifi grirtilmiiittii. Belirtilmelidir ki; halen yiirtirltikte olan TTK'n un 387. Maddesi ile esas sdzlegme de$igikli$ine dair genel kurul toplanhlarrnda esas srizlegmede aksine hrikrim olsa dahi bir payrn sahibine bir oy hakki receei hrikme baglanmigtrr. Esas scizlegmede yer alan imtiyazlarn, L tL tarih 27g46 sayrh Resmi Gazetede yaytnlanan 6L02 sayth Trirk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) ilgili maddeleri gergesinde incelenmesinden de aga$rda yer alan tespitlere *Yeni ulagrlmrgilr: TTK'n u1_"2. betirti gruphrrn yiinetim kurulunda temsif edilmesi,' bag1k Maddesinde; "Esas sdzlesmede \ngdrtilmek Sarfi ile, belirli pay gruplalna, 6zeltit< nitelikleriyle belirli bir grup olusturan pay sahiplerine azlfia'yaniu^ kurulunda temsil edilme hakki tanmabilir. Bu amag/a, ydnetim iurulu ilyeleriiin, belirli bir grup olusturan pay sahipleri, belirli pay gruplar azhk arasindqn segilecefii esis 'stjzlesmede tingdrtilebilecerti gibi, esas sdzlesmede yonetim kurulu tiyeligi iitn aiay 1nerme hakki da tanrnabilir' Genel kurul taraftndan ydnetim kurulu tiyetigtni 1nerilen odoyrn ya hakkin tanrndtfit gruba azhrta mensup adaytn hakh bir iebep bulunmadrfi taidirde ilye segilmesi zorunludur. Bu fekilde tanrnacak temsil edilmi hakki halia acik anonim Wnsmr asamaz. Bajrmnz y\netim - ku iiyelerine iliskin diizenlemeler sakhdr.', hrikmti ile;, N 6

7 xyeni TTK'nun "ll -oyda imtiyazh,paylar" baghkh 4Tg.maddesinde: "(L) 7yda imtiyaz, esit itibari defierdeki paylara farkh sayrda oy hakki rilerek tantnabilir, Bu untrlama, kurumlasmantn n:::::,::q,_::!:,!i!,,,!:l ;ebebilt.irpo.trina,s, arrumtarda uysutanmaz, Bu iki hqtde, tuy, sirketin merkezinin butunduiu yerdeki asliye tiiaret mahkemesiiln, kurumlasma ya hakh projesini sebebi inceleyip, bunlara bagli olarok, sin/hamadan istisna rmesi edilme gerekir' kara,nr Proiede yapilacak her degisiklik mahkeme karabina Kurumsallasmantn bafildrr. gergeklesmeyecefiinin anlasilirir ya hakh sebebin ortadan t<itt<trgr hallerde istisna etme karart maikeme taraftndan giri ahnabilir. 3-) Oyda imtiyaz asafrtdaki kararlarda i<ullsnrtmaz: a) Esas sozlesme defiisikligi. b) islem denetgilertntn selimi. cj "ibra sorumluluk davast egtlmosr"" Hrikmtintin konuya gonilmektedir. iligkin oldugu Yeni TTK 'nun "Yrirtirltik" bagltklt 1534 rincri maddesinin L'inci frkrasr ile Kanununun,,Ttirk Ticaret Ytirtirlti$ti uygulama $ekli Hakkrnda Kanun,, htiktimler tarihi i L2 nde yri rti rhife gi rm i gtir. ote yandan,!4' tarih sayrh Regmi Gazetede yayrnlanan Ttirk 6103 Ticaret sayrlr Kanununun Ytirtirhifti uygulama $ekli Hakkrnda Kanun,un (yrinirhik Kanunu) "lll. Es.as Sozlegme" baghkh 22'nii maddesinde yer alan,,(\) Anonim esas sdzlesmelerini Ifmited sirketler sirketler sirket sozlesmelerini, yayrnr tarihinden itibaren sekiz ay on iginde Ttirk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale geti;irier. Bu sure iginde gerekli degisikliklerin yaprlmamas halinde, es-asollesmedeki sirket sdzlesmesindeki yerine dtizenleme Ttirk Ticaret Kanununun ilgili htiki)mleri uyguloni. (2) Sanayi Ticaret Bokanl!r bu maddede 6ng1rtilen sureyi ancak bir yila *oaa", uzatabilir." hrikmri kargrsrnda ana sozlegmesinin B'nci $irket, maddesile genel kurula tanrnan yonetim kurulu riyeligine gtistermeye aday iligkin dtizenlemeyi, halka agrk girket statristinri kazanmasl sciz srirenin konusu Sanayi Ticaret Bakanhfir tarafrndan uzablmamasr halinde L LL tarihinden itibaren on sekiz ay iginde Yeni TTK'nun 35O.maddesine uyumlu hale getirmek zorundadrr. 6. Halihazlrdaki ortakhk yaprsr sermaye Dasrhmr : $irketin, 16'04.20Ls tarihinde yaprlan olafanrishi genel kurul toplantrsr hazirun cetlinin pay defterinin incelenmesinden, olafantistri genel kurul toplanhsr girketi anrndaki n o rtakhk yapls I a ga$rda belirtilmi gti r adet A grubu 2.8T1.211 adet B grubu hisse seyit ganli, ya, adet B grubu hisse Halil KARAKAiA ya, 2' adet B grubu hisse Trust inst Srnai Mali yatrrrmhra.g., ye... aittir. Gerek A grubu gerekse B grubu her biri 1,00-TL nominal bedel tagrmaktadrr. 22'71'.201'3 tarihli olafiantistti genel kurul toplanflsrnda kabul edilerek 25.IL.20L3 tarihinde tescil edilen 03 Arahk 20L3 tarih 8456 sayrh TTSG, nde ilan girket edilen esas sozlegmesinin 6. maddesinin incelenmesinden kayrth sermaye sistemine gegigle birlikte kayrth sermaye tavanrnrn TL olarak-belirlendipi ifade edilmig idi' Ana sozlegmenin 6 'nct maddesinin tescili ile birlikte $irket pay defterine gore $irket'in ortakhk yaplslnln yukarrda belirtildisi gekilde oldufu anlagrlmrgtrr. $irket esas sozlegmesinin incelenmesinden, 6 'lncl madde ile paylarrn, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ilgili difer mevzuat hriktimlerine gore devir temlik olunacaftnrn ongtirtihtigti gtirtilmrignir. Dolayrsryla, gerek A grubu gerekse B grubu paylarrn devir tedavtiltinti ile ilgili bir t tsit"*" olmadrfi anlagrlmrgtrr. defterinin lzmir Ticaret $irketii Sicil Memurlufiu kayrtlarrnrn pry i";.i;;i;;,,fr;;;; W i 7 " (. 1 1,,'Lu i L ' /

8 hissedarlarlnrn paylan iizerinde rigrincri bir gergek ya tiizel kigi lehine herhangi bir rehin ya da bagkaca bir takyidat burunmadr$r tespit edilmigtir. $irket'in ortaklan arastnda Ortaklar Sozlegmesi adr alhnda ya bu anlamda htikrim doguracak herhangi bir srizlegme iligkisi de tespit edilmemigtir. T.Temsil ilzama yetkililer: $irket'in 30.I tarihinde yaprlan genel kurul toplanfisrnda iki yrl srire g<irev ile yapmak tizere ytinetim kurulu riyeliklerine seyit $ANLI, Halil KARAKAYA Etem $i$man'tn segildikleri, girket yonetim kurulunun 30/12/2014 tarih 276 sayrl karan uyarlnca Seyit $ANLl'nrn Yonetim Kurulu Bagkanh$r, Halil KARAKAyA nrn y6netim Kurulu Bagkan Yardrmcrhpr gorevini ristlendifi, soz koiusu yonetim kurulu kararrna g6re; girkette tekrar ytinetim kurulu segilinceye, tjmsil ilzamrna ait yeniden karar alnrncaya kadar; iki (2) YIL stire ile Yonetim Kuruluna segilen riyelerin herhangi ikisinin girket unvanl altrnda mrigtereken atacaklan imzalarr ile $irkeii her konuda en genig manada temsil etmesine_\arar rildi$i, anrlan yonetim kurulu kararrnrn 0g arihinde tescil edilerek 15.0L.20I5 tarih 8737 sayrh TTSG' nde ilan edildipi, girket,in Kargryaka Drirdtincri Noterlifi'nce dtizenlenmig I2.0L.2015 tarih I1Ts yevmiye sayrl imza sirkrilerinin mevcut oldu[u anlagrlmrgur. $irket'in yonetim kurulu karar defterinin incelenmesinden kararlarda ilerleyen donemlere etkisi yansryabilecek herhangi bir muhalefet gerhinin bulunmadr[r anlagrlmr gfi r. Ana sdzlegmenin B., maddelerinin incelenmesine grire ; yonetim Kurulu tiyelerinin ticretlerinin Genel Kurul'ca belirlenecefi, Yrinetim Kuru-iunun en az 3 en fazh, S tiyeden olugacaft, yonetim kurulunda icracr icrair olmayan riyelerin bulunabilecefi tiyehrinin gofunlu$u icrada gorevli olmayan tiyelerden olugacagr, Yonetim Kurulu tiyeleriiin en fazla yarrsr (A) grubu pay sahiplerinin gosunlufunun gosterece$i adaylar arasrndan Genel Kurul tarafindan segilecefi, yonetim kurulu iiye sayrsrnrn tek sayr olarak beliilenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin go$unlu[unun gtisterecefi adaylar arasrndan segilecek tiye sayrsr, yonetim kurulu tiye saylslnln yarlslna tekabtil eden ktisurath saylnrn agafir dofru en yakrn tam saylya yuvarlanmast sureme tespit edilece[i, [A) Grubu pay sahipleiina"n Jug"n imtiyazl p"yl". C.n"t Kurulu Yonetim Kurulunun segilece$i Genel Kurul tarihin&n snce yonetim Kuruluna gosterecekbri adaylarr belirhmek igin toplanaca$, yrinetim Kurulu adayhrr, (AJ Grubu pay sahiplerinin her birinin g<isterecefi adaylar r."r-d"n oy goklufu ile beiirbneie-gi, belirlenen Yonetim Kurulu adaylannrn isimlerinin, Genel Kurul tophnusrndan once, girkett bi6irilmek zorunda olundu$u,imtiyazh pay sahipbri, Yonetim Kurulu'na aday gdsterihcek uo"yt". tizerinde oy goklusu ile anhgamazhr ise, imtiyazh Payhr Genel Kurulunda h1r bir imtiyazli pay sahibinin onerdifi isimbrin genel kurul toplanhsrndan once girket'e bi6irilecefi yoneiim kurulu tiyebrinin bu isimler arastndan Genel Kurul tarafrndan segilecesi tespit eaitmigtir. yonetim Kurulu tiyeleri Ttirk Ticaret Kanunu htiktimhri dairesinde genel kurul-tarafindan en gok rig yrl igin gorev yapmak tizere segilebilirler. Stiresi biten tiye yeniden segihbilir. Segibn yonetim-turuiu tilercri gorev stiresinin sonunda Genel Kurul tarafrndan yeni yonetim kurulu tiyehri segilip bu -karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar gorevlerine devam ederbr. Yonetim Kurulu riyeliklerin&n birinin herhangi bir nedenle bogalmast halinde yerine Trirk Ticaret Kanunu Sermaye piyasasr mevzuaunda belirtihn kanuni Sartlarl haiz bir kigi, gegici olarak bu riye yerine ilk tophnacak Genel Kurul'un onaylna sunulmak tizere Yonetim Kurulu tarafrndan segilir. Sclz konusu kigi, tiyeli[i Genel Kurul taraftndan onayhnmak kogulu ib yerine segildi$i kiginin siiresini tamamhr. Bir uizel kigi ytinetim kuruluna tiye segihifi takdirde, hizel kilryh birlikte, tizel kigi adrna, ttizel kigi tarafindan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ilan olunur; aynca, tescil ilanrn yupilrnrg oldugu, $irketin internet sitesin& hemen agrklanrr. Trizel kigi idrna sadece, Uu tescif edilmig kigi toplanblara kathp oy kullanabilir. Yonetim Kurulu riyebri grindemde ilgili bir maddenin bulunmasr ya gtin&mde ma&b bulunmasa bile hakh bir sebebin varhsl hdlinde, genel kurul kararryh her zaman gorev&n ahnabilirbr. Ydnetim kurulu tiyesi olan hizel kigi, kendi adrna tescil bulunan kigiyi her an defigtirebihce$inin di.izenlendi[i tespit edilmigtir. ; "4itrig ''l t i.,1!,/ I I!,L/ li',', L/ / i'

9 8. girkerin Sahip OHuiu Sigorra poligehri: girketin; RAy sigorta A.$.'ne 35 AZgBT3,3s Ap s263, Groupama A.g.,ne 0t69' 3s ANAD0LU AC SigortaA'$.35 U 3985 plakah araglarrnrn kasko poligesini,3s plakah HD aracrn 910 kasko poligesinin A{1 sigorta A.$.'ne, 35 KB 8202 ve 35 KB araqlartn 2044plakah kasko poligesinin, AXA Sigorta A.$.'ne elektronik cihaz sigorta poligesi, ferdi genel kaza sigortast,itren mali sorumluluk sigortasr,kapsamh ferdi sigortast,makine kaza ktrtlmast sigortasr tlbbi malzeme sekto^i igyerim poliqelerinin, sigortasr AXA Sigorta A.$. 'ne ise koltuk ferdi kaza tehlikeli poligelerinin madde sigortasr dtizenletilmig oldufu, raporumuz tarihi itibanyla tiim bu poligelerin gegerlik siiresi iginde oldu[u, gegmig yenilendifi yrllara bakrldrfrnda ttim poligeleiin bu sigortalar otomatik kapsamr olarak igerisinde stiresinde - sigorta: ,0otl. Makina Tesisat:2.+is.ooo,oo girketin Emtea TL.Dba'.E cihaz: ,00 TL'Kasa:55.000,00 TL. Elektronik cihaz sigorta bedeli: ,00 TL.Genel Ferdi :30'000,0OTL.Kapsamh sigorta Ferdi sigorta: ,00 TL.igr." Mrii sorumluluk: ,00 Tl'Makina Ktrtlmasr: ,00 TL. arag sigortalarr igin de toplamda ,00 TL.sigorta teminafi nrn oldu$u gonilmrigtrir. 9, girket'in Taraf 0ldugu Siizlegmeler : igbu rapor tarihi itibariyle $irket'in taraf oldu[u yrinirhikte olan rinemli sozlegmeler gunlardr r: a) 0L'0I.2011 tarihinde ytinirlti$e giren her yrln L Ocak grinri zrmni olarak yenilenen, lzmir Barosu avukatlarrndan s4+g sicil nolu Av. cengiz varol ile imzalanmr; Hukuki DantSmanhk Avukathk Hizmetleri S6zlegmesinin labn yririlrlikte gonilmrighir. oldugu b) SYK Giimrtik Mtigavirlifi Ltd.$ti.ile tarihinde yrirtirliise giren gtim riik mti gavi rli$i hizmetleri alt mr na ili gki n sdzlegme b ulunmaktadrr. c) Sermaye Piyasast halka arz aracirk hizmeti a mrna yonelik olarak piramit Menkul Krymetler A'$. ile 24.10,2014 tarihinde imzalanarak imza rarihinden halka arz igleminin tamamlanacasr tarihe kadar gegerli oldufu tespit edilmigtir. d) Sermaye Piyasasr halka arz iglemi yaprlmasr halinde aiacrlk hizmeti almrna yonelik olarak Piramit Menkul Krymetler A.$. ite 24.L tarihinde imzalanarak imza tarihinden ek halka arz igleminin tamamlanaca$r tarihe kadar gegerli oldu$u tespit edilmigtir. e) $irket hisselerinin Geligen igletmeler piyasasrna yonelik iglem grirmesi amacryla Piyasa Dantgmanh[r hizmeti altmrna yonelik olirak piramit Menkul Krymetler A.$' ile 24.1'0'20L4 tarihinde imzalanaiak imza tarihinden itibaren 2 yrl srire ile aktedilen Piyasa Dantgmanhfr Anlagmasr imzalanmlt oldu$u tespit edilmigtir. 0 Ekogolabal i9 $evre Sa$h$r hizmetleri SaShk Grinlik fgiti* Mrih. Mtig. Sana Tic Ltd' $ti'ile igyeri hekimlifii igyeri grinliei hiimetleri kapsamrnda 0 L.0 L.20 L5 tarihi nden itibaren 1 yrl s tireli s ozle g me i m-=zalanmr gu r. g) i9 Bankast qigli A'O.S.B. $ubesi ile imzalanan GKS'nin bulundueu bu sozlegmeye gore girkete TL kredi limiti tahsis edildifi anlagrlmrgtrr. hj Garanti Banksr Eigli AOSB $ubesi ile imzalanan GKS'nin bulundufu bu scizlegmeye gcire girkete Toplam TL kredi limiti hhsis edildi[i anlagrlmrgtrr. i) Akbank CiEli A0SB $ubesi ile imzalanan GKS'nin bulundugu bu srizlegmeye gore girkete 725.A00 TL kredi limiti tahsis edildifi anlagrlmigtrr. :l j) Alternatifbank Kargryaka $ubesi ile imzalanin GKS'nin bulundugqfre Lu t L / L;..rt-

10 sozlegmeye gore girkete TL kredi limiti tahsis edildigi anlagrlmrgtrr. $irketin bu baghk alunda incelenen sozlegmelerinin halka igermedi$i arza engel de bir tespit hrikrim mr.igahade edilmigtir. 10. girket'in Maliki Bulundu$u C,ayrimenkulbr : $irket adtna Manisa ili, Turgutlu ilgesi, organize sanayi nolu parselde Brilgesinde L4m2;288s,zg1s Ada,7 iar g p"rr.l du" ir" t0.00i,bt gayrimenkul iz yurolgiimtne kayrth oldupu, sahip bu gayrimenkule halen girkete yaprldrsr ait fabrika bina tapu ingaailnrn kaydr nda herhangi-bir takyi dahnrn bulunmadr gr tespit edilmi gtir. 11. ipotekhr: Kefaletrer, Teminat Mekhrpra' Rehinrer: a)- ipotekler: $irket adtna kayrth gayrimenkul rizerinde herhangi bir i ipotefin ncelenen tapu bulunmadrgr kaydrndan anlagrlmr gtr r. b)- Kefaletler: $irketin yukarrda 8/e bendinde- sayrlan i9 Bankasr ile imzalamrg borelu stfatr oldu[u haricinde GKS,ndeki bagkaca bir kigi ya di girkete kefaletinin edilmigtir. bulunmadrfr respit c)- Rehinlerr $irket'in ticari isletmesi maddiduran varhklarr rizerinde bulunmadr$r herhangi bir anlagrlmr ghr. rehinin d)- Teminat Mektuplarr : $irketin raporumuz tarihi itibarryla rmig ordu$u teminat mektuplarr aga$r da g<isterilmi tabro gti harinde r. Banka adr Tutarl Lehdar Siiresi Sebebi AKBANK izuin GUM.MUD. SURESiZ I ITHALAT KDV TEMINATI I$BANKASI izuin DIIB cuu.urin. STiRESiZ I$BANKASI izruin DIIB GTiM.MtJD. SURESiZ I$BANKASI s000 izrrlin DIIB GI.iM.MTiD. SI.iRESiZ I$BANKASI L izuin cuna.uun. SURESiZDIIB 12, girket'e Ait Tescilli Marka Logolar : Trirk Patent Enstittis rineait web sayfasrndan yaprlan gtincel girkete ara$trrmaya gore ait markalar da agafrdatablo halinde gosterilmigtir: '94/00030 L0.0r.207&rmafix 4 0s/ '94/00030 L0.0L.20L 2 4 dermapore 0s/

11 92/ kurtplast 3 2 0s/ 95/0A99t ', s maxlpore 0s/ 94/ I 3 4 medi bez 0s/ 94/ L I 4 medt lpek 0s/ 2009/ * g neocapsicum gekil 0s/ 2009/ ^ novaaid a 2009/29L ?7 o novabant nq I 4-!- 7 vr % 2009/ g novadialis, 0S / 2009/29I, Zg. g novaipek 0s/ 2009/ Sg- g novapad 0S / '2009/ novaplast 0s/ 99/ L2.200 g novapore 2009/29L g novayakr 05 / --- pelikan n 0 0S / - l 2006/ Bgpenguen 6 $ekrt 05 / 94/00582, / t.200 D g seyitbr eyepad pekil,05 / 2009/0L009" seyitler ; fasplast gekil 0S / 2007 / ,seyruernerbar /,2009 lnno ln/-fl 1-r A4 0 / L.200 seyithr kartalh yit<. g sekil 05 / 20t3/9321s seyruer nova 03/0s /10/44/,2009/LBt - L ! & 9 seyitbr novafix gekil 0S / 2007/ ;'-"-"" seltlerpanda,05/,2009/0l009.0l ; topplast I

12 95/ unlpore B 5 0s/ girket'in Taraf oldufu Dava uyugmazhklar : $irketin yukartda B/a maddesinde belirtilen sozlegme ile 0t.0L.201,1 itibaren tarihinden avukathk hukuk mrigavirlifini ytirtiten Av. cengiz varol tarafrndan iletilen yazilr tarafrmrza rapor dayanaer bilgi uu t"tg"t"r gergesinde girketin rapor devam tarihi eden itiba.yla dava takipleri aga$rda tablo haiinde sunulmug olup, biten davalar kesinlegen takipler bu tabloda y..,ir"*,gt.. SIR A NO DAVALI/BORCIU MAHKEME DOSYA NO? 3 1 ER-DA irh.iun.sex. ric.rro.sri. rrxietortutar renihi lznain rs. icra 2073/ t3 41,5 GENE cinigin,tcilnn ue o.iwg.reu.ric. izmin rs. vr rrn.sri. icna zo13/9\ enuererimq ECZA DEPOSU TAR.HAY.MED.AM e.ifrr.sen.ric.lt izmin rs, n.sri. icna 201.3/ TOKAT MED-LIFE niyeliz vr sa6.hiz.san. vs ric.a.5.-ennarizmin rs. SUBESi icne 201.3/9L ,3 475 ftl.) 49rKtAMA DURUM TEB.KNN.35.MDD.'ne core TEBLid.nonEru $IRKETADINA KAYITLI POSTA CEK HESABI,ARAC VE TAPU KAYDI yox.rrhsir, xeniliygri OLMAMAKLA niri,ixte TAKIP DEVAM ToiyoR. ACIK 24/09/2013 ranihinns renlicer KANUNUNUN gs.uanoesiun core ruslid. BoRCLU ADrNA KAYITLI POSTA EEK HESABI,ARAE VE TAPU KAYDI yorreusil xaeiliysri olmamakla Binlirre rexip DEVAM rniyon. TEB.KNN.35.MDD.'ne conn renlic.nonglu $IRKETADINA KAYITLI POSTA CEK HESABI,ARAE VE TAPU KAYDI yox.rahsir, resiliysri OLMAMAKLA ninlirrn rexip oru roiyor. 24/oe/2orz ranihixne CALT;ANA renr.ig.irinaz YOK DOSYA xasinl.egri.borelu ADINA KAYITLI TAPU YOKBORELUADINA KAYITLI 60HP 1.79,60 AD 977, 60 HP L80 PLAKALIARAELAR UzeniNe uaciz KONULDU.AMCLAR UzERiNoE BA5KACA Hacizt sr nuuitt R.raxip DEVAM eniyon. ACIK A'II' ACIK t2

13 I J 6 BA-Di-OS MEDiKAL ingnar reahnur re14izrixcloe YEMEK nilciseyenirh. VE iun.sen.ric.rro.g izmin rs. TI. icra 2013/ " 412 currexs rnxstil rrnsi utz. iuamr irs.iur.paz.sex. izmin rs. vp ric. rrn. sri. icra 2073/9L wrni sronr wroixet vs ;aeux aizu.a.s. scr cur{ryoodu ueoiral ric. izmin rs. sen. rro. sri. t3 izuin rc. icne?013/ icra 2013 / ,3 648 DOSYADA TEB.KNN.35.MDD.'ne GORE TEBLIGAT YAPILAMK KESiNLE$rinimi.nongl u girrereorna posra CEK HESABI,ARAE VE TAPU KAYDI yorctagsil, raniliysri olmamakla sinr,ikrrarip DEVAM Eniyon. K DOSYADA TEB.KNN.35.MDD.'ne c0rr reglicer YAPILARAK xesirrr r.e gri ni ln i. n o ne r. u ginxeraorna posra qek HESABI,AMC VE TAPU rgydi yorcrrhsit Xesiliyeri olmamakla ninrixrr rexip DEVAM EoiyoR. ACIK DoSYADAK Annrsittz edwnmiutt 6osut suni rnnilcnrt niu.seuuunrericaret sicil MADARfiduun ADRES rtsniri igiu MUZEKKERE Ynznot.MAzKxtnt c EVABr N DA ri cennr s i c i t KAYITLARINDAn enntsi rnnx rrridi niminimigit'totx ADRES rrsniri igitt FrRAT vrnci oeinnsittr uazrxrcnr YAZILDI.FIRAT vtnei oeiassiltir'r CEVABINDADAADRES rrnx siminitni.srcil ricenm sicit cezrrnsi SAYFASINDA?6/07/2o11TAnin vr tczes vrvuiyq NoLU qgsin vn KAvANTS umrr vsnimigi ;1nAwlsrun DOSYADA TEB.KNN.35.MDD.'ne c0ne rnslicar YAPILARAK xesinr.n griniloi.roner u ginxeradinaposra EEK HESABI,AMC VE TAPU KAYDI yorcrehsir xeniliynri olmamakla EinI,iKTE rarip DEVAM eoiyon- rd v ' l!; IT l/ ACIK ACIK,4flI b'

14 FRESENIUS GUNEYDoGU DiY.HizM.LTT r{srinaycur,- iznain DoRUK ueoiral gio-rit\,i crup sedlrr Un.ing.iru.inn.s AN.VE ric.rro.sri. oemirrrssi Un xiuyevi ueo.sen.tic.rrn. izuin rr. jri. icna curvrugodlu NexI,iyal SAN.VEizluin rr. ric.rrn.sri. icne izrair rq. icna 201.3/9r L ANKARA zz.icna 0I2/ I D0SYADAKI RORESiNT I c0lrornilrru 0nEur I EMRI rnsr,icerr nim.eoexe ricersr irirez sicir. uuounlugurloer.r xeorxi ir.e I russir eoilen ADRESINE resi,ig uoilni.irinez var. irinaaru ipreli DAVAST ACTLMAST igiru reliuer nsxlrniyor. ffi zrlz.maddesine core DURDURMA. irirazrru iprali DAVASI ACTLMAST crnexiyon resric.nonclu ADrNA KAYITLI AME-SGK-'IAPU VE POSTA 9EK HESABI yorcrehsir izrair resiliyrri rs. icra 20L3/5849 OLMAMAKLA ninlixre 2781,6 taxip osvau eoiliyon. DOSYA ACIK TEB.KNN.NUN 35'inci urnoesixr C0nE xnsiuregui$ olup BoRgLU 5inrEreornn KAYITLI ARAC-TAPU VE CEK HESABINA MSTLANILAMAMI$TrR.A NKARA IicRRrr odasindan TEsgiT soiltn ortaklarina asltueciz iueennerupsi CEVAPLARI oruusuz.rausir, xesiriyeri olmamakla 2012/L L2.20L2 2012/ B 05.I sirr.irre HALEN rariss DEVAM roiliyon rerihinoe irinaz var.borelu TAMFINDAN ANA PARA KADAR 20/01/20L3 raniuri Erx c0nte niloi.vskar,er UcneliVE MAsRAFLAR yonunnbnalacak DEVAM rniyon.irinezlru ACIK ipreli DAVASTAETLMAST irinaz igiru raliuar tteoewi ile sekliniyon DURDURMA I BORELU ADINA KAYITLI 1989 MODEL FORD I MARKA TANKER'e KONULDU. TAPU naciz KAYDI vor.riili HAczE cioil,oi ADRES rog.aciz sirrsr yonur{orxi oz/lr/zot3 renihr,i ralpsit\,iiz BoRgLU ADINA KAYITLIARAq ot ougu ieilrr Re noeoiloi.rehsir. I Kasiliyrri oluauaxr,a I sinr.irrr raxip DEVAM I I anrc,l ^ l;4,fu t4 I,I,t, t i

15 EDiYOR. T B AYG PLASTIKSAN. VE TiC.UrD.STi. INTR FUAR izmir 11. icne orcrurz,iwg.ua izuin rr. x.seru,ric.rro.sri icne TANER qorrya$ar (KARDELEN izuin rr. AMBALAN icra PoziTiF uroixel ORMAN URUN.iN$.MALZ.s eru.ric.rro.sri. izuin icnc rr. KARYA sagilxvn urnixar Un.sen.ric.rro.g izmin rs. TI. icna 79 CEMAL oeuir izr,tir rs. icna TURK izuin rer,exouunirasq.icra ron A.s. NOKTA MEDIKAL- FATMA GUL AKSEN TUTEOiXAI KIRTASiYE ingaerunizu SAN VE ric rrn sri l5 20t2/tstz aciz sixast ALINDT. 2012/1s aciz vrsixrsi ALINDI. KAPALI KAPALI 20t2/ I Aciz vnsit<aqr ar rnnr KAPALI 2012/ eciz vrsixnsl ALINDI. KAPALI TEB.KNN.35.MDD.'NE GORE TEBLiGAT c0noenilni.nonqlu $IRKETADINA KAYITLI POSTA EEK HESABI, TAPU 2073/ L2.1, , 2013/1.3e ? USD 201,4/ /06/ ,8 izuin 9.iCRA 201,4/ /03/ izuin 9.icPe 20L4/ /08/ KAYDI YOK , 34 FM 3251 PLAKA SAYILI AMCLARrNaueciz KoNULDU.TAryiner CoKTAHSIL xasiliyeri olmamakla sinlixrn raxip DEVAM EniyoR. ACIK ITIRAZ urruis enrnsirur NroENi ile rpsri6.iriraz var DURDURMA 16/06/2014 tarihinde daimi gahganrna 1.9 / 06 / 20 L4 tarihli itiraz dibkgesi ib Takip merci kararr ib durduruhu. irinaz itirazrn iptali davasr igin NEDENi ile hlimat bekbniyor. DURDURMA TEB.KNN.21l2.MADDESi lte core reet id.oosye xnsinr.egri.borelu ADINA KAYITLI TAPU- SGK-POSTA gek HESABT YOK58 NF 164 PLAKALI 2006 MODEL RENAULT MARKAARACINA HAciZ KONULDU.YAKALAMA VE REHIN VAR HACiZ reryioarr Eox.rausir, regiliyrri olmamakla rirr,irrn rarip DEVAM ioiyor. MAHALLE uurerltdrua rrelid DoSYA xrsinlrgri.borelu $IRKETADINA KAYITLI TA$INMAZ,POSTA EEK HESABT YOK34/ BZ5824,34 HD 2418 PLAKALI ARAELART UznniNs &{ciz KoNULDU.HEn ixi, ixt'i,{-l " i' ACIK.! l.t

16 rerepi MED.MARKET sag.vu rexs.ur. sen.ric.rrn.sri. elit rraroixel OrOrraOtiv irug.reuizr.ix ilryecuun ueoixel croe rnu.reg.rcrr.irn.ihr.sar{.ric.rro. izruin sri. SETA TIBBi CiHAZLAR izuin s.icra 20L4/ /04/201.4 izruin s.icra 20L4/ /08/2074 r icRA 2014/ /1,0/2074 8,875 irh.iun.paz.ric.vizmir E SAN.A.S. zz.icne201,5/s ARAGTA DA HACIZ VE REHIN VAR.TAHSIL KABiLiYETi OLMAMAKLA BIRLIKTE TAKiP DEVAM - EDiYOR. TEB.KNN.35.MADDESiNE c0re TEBLid.oosya xrsirulngri.borclu $IRKETADINA KAYITLI TAPU,ARAC,POSTA CEK HESABT yox.rausit xasiliynri olmamakla sinlixre raxip DEVAM eoiyon. 23/o6/2oL4 ranihitroe EALr$ANA resr.ic. iriraz van.irirezrx iprali DAVAST eeuax igin TALIMATINIZ nexleniyor. DOSYA KESINLE$TI.RSSlvti raeghtir ALrNDr.30/0 4/2015 reniuiruneru irisnnetr raxsirli OoeMrLeR BASI.AYANAI{ rr /04/2ots reniuixor reri n aq r lor. re e r,i cer PARCAST DoNU$ri /04/ erxlet{iyor. ACI11 ITIRAZ NEnEuiyle DURDURUL MUS DOSYA ACIK $irket avukatlarr taraftndan $irketin hukuki uyugmazlklarrna iliksin tarafrmrza edilen ibraz bilgi belgeler incelenmig olup, tarafrmrza sunulan dava icra yer takipleri listesinde alan dava icra takiplerinde girketin afirrhkh olarak davacr f alacakl konumunda oldu[u, dava icra takiplerinin ticari alacaklardan kaynaklandr$r, IMKB Yonetmelifi'nin Kotasyon 13(h] maddesinde lfade edildisi gibi girkltin iiretim faaliyerlerini etkileyecek onemli hukuki uyu gmazhklarrnr n buhinmadrgi anlagrlmrgtr r. Yukarrda ticaret unvanl rilen girketin taraf oldu[u dava uyugmazlklarrn durumlart son listeleri ilgili girketin avukatlarr tarafrndin tarafrmrza ibraz yukarrda edilmig sunulmug olup tarafrmlza sunulan dava takip listesinden girketin taraf sozlegmelerin oldugu hukuka tabi olduklarr mevzuata uygun oldufiu, ortaklfrn faaliyetlerini tiretim etkileyecek onemti hukuki uyugmazhklarrnin olmadr[r sonucuna varrlmrgrr. 74 ' $irketin iizellik arzeden gahgma kogullarr ih gerekli gahgma izin belgebri: diger $irketin tiretti$i iiriinlerin ilag olmamasr ile birlikte bazr rilinleri igin Bakanhfrndan Sa[1k Uretim Yeri lzin Belgesine sahip olmasr. gerekmektedir. BakanlrEr $irket sa[1k taraftndan 06/L994 tarih 8 sayrh ureiim yeri iin B;E;;]". sahiptir. uretilen tirtinlerin tamamtna yaktnt trbbi cihaz srnrfina girmekte olup herhj.rgi oi. ruhsat yada ozel izin belgesine sahip olmast gerekmemektedir. Ancak ririinlerin tamamrnrn Safhk Bakanhfr mevzuatlna uygun ko$ullarda (Begeri Trbbi Unin imalathaneleri yonetmelifi) riretilmesi gerekmektedir. $irket buna uygun olarak brinyesinde mesul mtidrir kalite sorumlusu gahgtrrma mecburiyeti bulunmakta olup, bu gorevleri Hakan Algrin USur ytizgtileg,in yapn$ anlagrlmaktadrr. Aynca tiretilen iirtinlerin tamamrnrn SaShk Bakanlrtr if"g i. itni cihaz ulusal bilgi bankast kaytt sistemi olan Titubb'a kaydettirilmesi gerekmekte olup toplam 238 adet tirtintin marka adlarr belirtilerek ulusal bilgi bank"r,"n, kayoettiritd,rfi tespit edilmistir.,';-;-;',lf? t6, J1, \., 'l

17 $irketin izmir Btiytikgehir Belediyesi'nden ahnma Lz/72/tg99 sayh tarihli 2. Srnrf 97-gB/zzl G.s.M. igyeri Agma Qarrgma Ruhsatr burunmaktadrr. $irketin yeni fabrika binastntn.turgutlu organize Sanayi Brilgesi,nde efinekte olup, ingaatr ingaat yapr devam ruhsah bulunmaktadir. yaprlmakta kurumundan 6un ingaat igyeri igin tiye sgk bihirgesi rilerek SGK igyeri numarasr faaliyetine ahnmrgbr. baglayabilmesi igin bina ingaah $irketin tamamlandrktan sonra organize 6ncelikle Mtidtirltifitinden Turgutlu Yapr Kullanma izni Csu iiv*i^ o*;"e gatrgma almast gerekmektedir' "" Ruhsah Turgutlu organize Sanayi Bolges.i. Mtidrirhi[ti iginde, bu izinleri rebilmektedir. birkag giin sa$hk Bakanh$r'ndin ir" Uretim yeri mecburiyeti lzin Belgesi bulunmaktadrr' alma sa$hk nakanlsr gerekli denetim iglemini onbeg mriracaattan ile otuz gtin itibaren iginde sonuglandtrarak gj.uni izin belgesini'dtizenleyebilmektedir. $ONUg,.I(st{A4T.. j Igbu Bafrmsrz Hukukgu Raporu'na konu hukuki inceleme, tarafrmrzca hukukgu olarak yaprlmrg bagrmsrz olup, tarafrmrzrn ba$rmsrz hukuk btirosu olarak tarihi igbu itibariyle raporun haztrlanmast imza hizmeti drgrnda; $irket, $irket'in hissedarla' ile dofrudan ya igtirakleri ya dorayrr bir irigkisi burunmam"kt"d,.. Raporumuzda izah edildi$i kapsamda, Borsa istanbul A. $.' Nin 1L.06.20r0 334 sayrh istanbul tarihli Menkul xrymetler Borsasr rotrryon ycinefineli$i'nin 13. maddesinin [kj bentleri 15' maddesinin [h) [c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) Esaslan bendinin Genelgesi uygulama gergesinde, zisozsay taritrti Yonetmelisi'nin IMKB Kotasyon "ortakhk haklannr Temsil Eden Menkul Krymetlerin iil;(";;;jnut"o ii,u,, t3' maddesinin (h) bendinde yer alan, "ortakhfrn riretim faaliyetlerini onemli hukuki etkileyecek uyugmazhklarrn bulunmamasl" [-k) bendinde yer,,kurulug bakrmrndan faaliyet hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun "l"n mevzuata tabi olduklarr uygun oldufunun belgelenmesi" gartlarrnrn girket gonilmektedir. tarafrndan saglandr$r Bu Bafrmsrz Hukukgu Raporu, girketin talebi tizerine tarafrmrza iletilen mevzuat gereesinde belgelerin incelenmesi neticesinde drizenlenmig olup, Borsa $irket tarafindan istanbul sadece A' $. v-e [e[er talep edilirse) T.c. najbakanhk Sermaye piyasasr sunulmak Kurulu,na rizere hazrrlanmrghr. Saygr ile arz olunur... Av. Ati YAZAR izmir Barosu i i b i, - s!?s 'ii. J'LM,,! : t. ' ii Iu'1, t7

18 BORSA ISTANNUL A.$. GENEL VTUOUNT,UCUNN Tarih: s Borsa istanbul A'$' Kotasyon Ydnetmeli$i'nin 13-h l3-k maddesi maddesi / uvannca 15-c maddesi SEYITLER 116 (d-7) rin'rya SaN.a.s. (qirket) raporda nezdinde gergeklegtirdigimiz belirtilen berge asrlla' iizerinden yaprlan incetemeter sonucunda ; o $irketin kuruluq faaliyetleri bakrmrndan hukuki durumu ile payla'mn/borglanma hukuki durumunun. tabi araglanrun oldu$u mevzuata uygun oldugunra qekilde kurulup $irketin ilgili faaliyetlerirr" mevzuata uygun deuum etti$ini, o Halka arz edilecek paylann/borglanma araglanrun devir tadawltinti krsrtlayrcr herhangi bir husus bulunmadrlrm, o $irketin tabi oldulu mevzuatile ilgili bilgileri ek:l'de, bu mevzuata faaliyetlerinin g6re girketin devamr kurulugu igin ahnmajr g...kti tiim izin, lisans, yjki 6zel Glg;;ri mevzuat ile tabi uyannca bulunulan almak zorunda olunanan belgelerin tamammrn sunuldu[unu,tatafrruzasunulanlardan Borsamza Ek:2,de baqka almak,or*rauolunan herhangi bulunmadrlrru, bir resmi belgenin r $irketin iiretim faaliyetlerini etkileyecek cinemli hukuki uyugmazlkla'n bulunmadrgmr, o Konumuzdauzman deneyim sahibi oldulumuzu, r $irket, ortaklan ili$kili taraflan ile do!rudan ya dolayh olarak ticari sermaye, iliqki yd,netim, ile kdlet mali akdi, iicret akdi yaia suir uir iliftiiizinbulunmffiru, o Halihazrrda halka arz siirecine ya_ Borsada iglem gdrme baqvurusuna damgmanhk y6nelik drqrnda hukuki diler qirket faaliyetleri it"'ilgin-ohrak girtei,- taraflanna ortur.r*, sundu[umuz iliqkili bir hukuki damqmanhk, mtiqa:virlik, hukuki bulunmadr$rru miitalaa vb. kabul, hizmet imizin beyan taatrhiit ederiz. AV. ALi YAZAR izmir Barosu ",, rl..l' j ' j. j L. T u t 1I j l : t J l

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Kanun gereği üyeliği askıya alınmıştır! Karar Tarihi: 30/01/2015 Sicil No 403739/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan GOLDAŞ MAĞAZACILIK

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375952/ Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NUROL MASLAK

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 513068/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ASSAN DEMİR VE SAC SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL PROFİL SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290 A ADEL!!! - ADEL KALEMCiLiK TicARET ve SANAYi A.S. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi NO.7 Kartal 34870 istanbul ~. ~g ~~~~ ~~~ ~~ ~6 (pbx) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU www.adel.com.tr 04.03.2010 Ortakligin

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 304124/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan EDPA TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi HARBİYE MAH.VALİKONAĞI CAD. KOCATAŞ

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 269666/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan LAR İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KATAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 652444/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 393743/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ M.V.KOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 191192/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan AZİM PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ AZİM TUĞLA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi

Detaylı

'. f ~:~ ) ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY)

'. f ~:~ ) ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY) T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY) 400578-2014 sicil NOMARASI 41603 TİCARET ÜNVANI ÜLKER BİsKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MERKEzİ İSTANBUL ÜSKÜDAR BÜYÜKÇAMLICA, KISIKLI MAH.FERAH CAD.NO.1

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 55740/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT ve REHİN bulunmaktadır! Ünvan Eski Ünvan AGRO-SAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AGRO-SAN

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 249993/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ABK YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ABC YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 99997/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ÜNİKA ÜNİVERSAL KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi LEVENT MAH.YENİ SÜLÜN

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 370119/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KALIP METAL FORM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 543762/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi FATİH SULTAN

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 138280/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ERSAN AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ERSAN YALITIM SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

5/h-3 (10) Ana Sözlesme Degisikligi-YK Karari

5/h-3 (10) Ana Sözlesme Degisikligi-YK Karari ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. / ALCTL [] 09.01.2008 140223 5/h-3 (10) Ana Sözlesme Degisikligi-YK Karari Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Konuya İlişkin

Detaylı

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GENEL KURUL İLGİLENDİRME DÖKÜMNI ) Gel Kurul Gündemi SİNPŞ GYRİMENKUL YTIRIM ORTKLIĞI.Ş. OLĞN GENEL KURUL GÜNDEMİ 12 ziran 214 Perşembe 14: 1. çılış, aşkanlık Divanı nın oluşturulsı ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı