AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***"

Transkript

1 ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi Ġstenen Belgeler 4 - Ortaklara ve temsil ilzama ait kiģilerin Kimlik fotokopileri ġahıs Firmaları için : 1 - Ġmza Sirkülerinin fotokopisi 2 - Vergi Levhası fotokopisi 3 - Faaliyet Belgesi fotokopisi 4 - Yoklama FiĢi fotokopisi (Varsa) 5 - Kimlik fotokopileri NOT: Sayın ilgili bir sonraki sayfada baģlayan sözleģmede sayfa altları ve kaģe&imza istenen tüm alanlar imzalanmalıdır. SözleĢme imza sirkülerinde yetki verilen kiģi ve/veya kiģiler tarafından imzalanmalıdır aksi takdirde imzanın uyuģmaması ve/veya yetkili olmayan kiģiler tarafından imzalanması durumunda sözleģme iģleme alınmayacaktır. *** Ankara dıģından kargo ile gönderilen sözleģmeler sadece UPS ve ARAS kargo ile Eraltek Ödemeli gönderilebilir Diğer Kargo firmaları ile gönderilerin ücreti size ait olacaktır. Bu kapak bilgilendirme sayfasıdır, göndermenize gerek yoktur.

2 ERALTEK BĠLĠġĠM LTD.ġTĠ. TOPTANCIM E-BAYĠ ÜYELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1- B2B SÖZLEġMESĠNĠN TARAFLARI : ĠĢ bu sözleģme ERALTEK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KIRTASĠYE SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. ( Bundan böyle kısaca ERALTEK olarak anılacaktır).. (Bundan böyle kısaca E-BAYĠ olarak anılacaktır) Arasında yapılmıģ olup, tarafların Ticaret Siciline kayıtlı ÜNVAN ve ADRESLERĠ aģağıda belirtilmiģtir. ERALTEK BĠLĠġĠM LTD.ġTĠ. Plevne Cd.No:276/2 Gülseren-MAMAK-ANKARA BAYĠ : MADDE 2-TANIMLAMALAR : TOPTANCIM : ERALTEK in bayilerine internet üzerinden online olarak ürün satıģı yaptığı adresinden ve ileride duyurabileceği diğer web adreslerinden,eriģilebilen internet Web adreslerinden oluģan satıģ kanalına verilen isimdir. HĠZMETLERĠN TANIMI: ERALTEK TOPTANCIM E-BAYĠ ÜYELĠK SÖZLEġMESĠ ni onaylayan bayilerine internet ortamında değiģik iletiģim servisleri ( elektronik posta,açık arttırma ve eksiltme,ürün bilgisi alma,ödeme araçları,sms mesajı, v.b.), elektronik ortamda alıģ veriģ ve diğer finansal iģlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar. MADDE 3-SÖZLEġMENĠN KONUSU : ĠĢ bu sözleģme ERALTEK in TOPANCIM satıģ kanalını E-BAYĠ kullanımına açılması ile ilgili uyulacak kuralları, ERALTEK ve E- BAYĠ nin karģılıklı yükümlülükleri belirler. MADDE 4 SÖZLEġMENĠN ONAYLANMASI : TOPTANCIM E-BAYĠ ÜYELĠK SÖZLEġMESĠ,E-BAYĠ nin sözleģmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Ģartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. EK-2 de yer alan Kredi Kartı Ġle Ödeme Formu nun doldurulması zorunlu değildir.ancak bu formu doldurmayan E-BAYĠ Kredi kartı ile ödeme yapamaz ve alıģveriģ yapamaz. MADDE 5 ERALTEK BĠLĠġĠM LTD.ġTĠ. TOPTANCIM E-BAYĠ ÜYELĠK SĠSTEMĠ : 5-A) Bayi Kodu : SözleĢmenin yürürlüğe girmesiyle, ERALTEK tarafından belirlenecektir. E-BAYĠ ye özel olan bu kod baģka bir E-BAYĠ ye verilmeyecektir. Aynı Ģekilde bir E-BAYĠ ye birden fazla kod verilmez. 5-B) Yönetici Kullanıcı Adı : SözleĢmenin yürürlüğe girmesiyle, ERALTEK tarafından belirlenecektir. E-Bayi ilk giriģte Yönetici Kullanıcı Adı nı değiģtirecektir. E-Bayi gerek halinde yetkilendirmeyi kendisi yaparak istediği kadar kullanıcı tanımlayabilir. Burada yetkilendirme ve Sayfa : 1

3 TOPTANCIM adresinde kullanılacak alanların kullanım yetkisini istediği kullanıcıya verebilir. E-BAYĠ yukarıda açıklanan yetki ve alan kullanımından ve kiģilerin yapacakları iģlemlerden ve Ģifre kullanımından birinci derecede sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. 5-C) ġifre ve Kullanımı :Ġlk kullanım için geçici Ģifre ERALTEK tarafından oluģturulacak tır. Ġlk Ģifrenin, ilk kullanımda mutlaka değiģtirme yükümlülüğü,ģifrenin değiģtirilmesi ve korunması tamamen E-BAYĠ nin sorumluluğunda olup ERALTEK Ģifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 5-D) Kullanım :E-BAYĠ TOPTANCIM üyeliği gerektiren servislere ve alanlara giriģ yapıp bağlanabilmesi için Bayi Kodu, Kullanıcı Adı ve ġġfre sini girmesi gerekmektedir. ERALTEK yetki kullanımı kendine ait olarak herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin E-BAYĠ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir. MADDE 6 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ : A-) E-BAYĠ NĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ : E-BAYĠ TOPTANCIM Servislerinden yararlandığı sırada; 6-A-1) E-BAYĠ kendisi tarafından Doldurulan kayıt formlarında yer alan, her türlü bilginin doğru olduğunu, ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Ģifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğin ERALTEK tarafından derhal sona erdirileceğini, 6-A-2) TOPTANCIM a eriģim için kendisine verilen Ģifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve Ģifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Ģifrelerle yapılacak iģlemlerin E- BAYĠ adına yapıldığı ve bu kod ile Ģifreleri kullanan kiģilerin E-BAYĠ tarafından yetkilendirildiğini, 6-A-3) TOPTANCIM da verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ERALTEK e ait olduğunu bu yazılımları hiçbir Ģekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, 6-A-4) TOPTANCIM servislerini kullandığında Ģahsi fikir, düģünce, ifade ve görüģleri ve eklediği dosyaların gönderdiği kiģilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ERALTEK in bu eylem ve dosyalardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını, 6-A-5) Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ERALTEK in sorumlu tutulmayacağını, 6-A-6) TOPTANCIM da sunulan hizmetlere ERALTEK tarafından belirlenen Ģekil dıģında ve yetkisiz Ģekilde ulaģmamayı ve yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmemeyi, değiģtirilmiģ olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ERALTEK in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, 6-A-7) Üye verilerinin yetkisiz kiģilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan dolayı ERALTEK in sorumlu olmayacağını, 6-A-8) Tehdit edici, ahlak dıģı, ırkçı, T.C. yasalarına, uluslararası anlaģmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Sayfa : 2

4 6-A-9) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeye, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Ģekilde davranmamaya, kiģi ve kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakıģıksız yada kanun dıģı materyal yada bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı ve diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere yada yazılımlarına zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 6-A-10) ERALTEK in yazılı izni olmadan reklam yapmamayı, anket, yarıģma yada zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı.toptancim servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiģ malzemelerin tamamı ile kullanıcıların rızası dahilinde olduğunu,kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar,bilgi kaybı ve diğer sorumluluğunun tamamının kendisine ait olduğunu ve servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ERALTEK den tazminat talep etmemeyi, 6-A-11) ERALTEK in yazılı bir izni olmadan servisleri ticari yada reklam amacıyla kullanmamayı, ERALTEK in dilediği zaman veya sürekli tüm sistemi kontrol etmeye ve izlemeye yetkili olduğunu, kurallara aykırı davrandığı taktirde ERALTEK in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dıģı etmeyi veya üyeliğe son verme hakkında sahip olduğunu, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı, zincir posta, yazılım virüsü gibi postaları dağıtmamayı ve baģkalarına ait olan kiģisel bilgileri kayıt etmemeyi ve kötüye kullanmamayı, 6-A-12) Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm iģlemlerden bizzat kendinin sorumlu olacağını, 6-A-13) Sistem aracılığı ile satın alma iģlemini ERALTEK in belirleyeceği kredi limitleri dahilinde ilgili satıģ esaslarına uygun olarak ve kredi limiti yok ise kredi kartı ile veya nakit & banka havalesi veya EFT olarak ödeme yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alıģ veriģ yapamayacağını, 6-A-14) Mal teslimi esnasında istendiği takdirde geçerli kimlik kartı göstermek, Ġlgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 6-A-15) Ürün gerek firma personeli gerekse üçüncü bir Ģahıs tarafından firma adına teslim alınıyor ise teslim alacak Ģahsın ürünü teslim almaya yetkili olduğuna dair E-BAYĠ nin antetli kağıdına temsil ve ilzama yetkili kiģilerce teslim alma yetki belgesi ibraz etmesi ve teslimat evrakını E-BAYĠ adına imzalaması gerektiği, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilemeyeceği ve dolayısı ile sipariģin gerçekleģmemiģ sayılacağını, bu maddelerin ihlali halinde derhal ve tek taraflı olarak ERALTEK tarafından feshedileceğini kabul ve taahhüt eder. 6-A-16) TOPTANCIM da veya ERALTEK in diğer internet satıģ ve ödeme sitelerinden veya telefon ile vermiģ olduğum sipariģe bağlı olarak yapmıģ olduğum ve/veya yapacağım kredi kartı ödemeler ile ilgili öncelikli olarak Ģirkete ait kart kullanılacak eğer Ģirket kartı yok ise Ģirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kiģisel kartları kullanılacaktır. KiĢisel kredi kartları ile 3. ġahıslara ait kartların kullanımı durumunda ERALTEK verilen ürün sipariģini E-BAYĠ nin beyan ettiği adrese yapılacaktır ve ilgili iģlem ile hakkında tüm sorumluluk E-BAYĠ nin olacaktır. EK-2 de belirtilen kredi kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve bayi tarafından eksiksiz doldurulup imza edilecektir. Bayi tarafından satıģa sunulan malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleģmenin sona ermesi halinde ayrıca talimata ve ihtara gerek kalmaksızın ERALTEK tarafından bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilecektir.bu yapılan iģlem ile ilgili bayi itirazda Sayfa : 3

5 bulunmayacağı bulunması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağı bayi tarafından peģinen kabul ve taahhüt edilmiģtir. AlıĢveriĢlerde kullandığım kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı v.s. kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde ERALTEK in nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararların ERALTEK nezdinde ki cari hesabıma borç olarak kaydedileceğini ve ERALTEK tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal nakden ERALTEK e ödeyeceğimi ve/veya ERALTEK nezdinde ki cari hesabımda mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatim olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Ģahsımıza ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt ederiz. 6-A-17) ġirket sipariģlerini ERALTEK satıģ sitesi veya müģteri temsilcisi,mail, faks ve diğer yollar kullanılarak verilebilir. MüĢteri temsilcisine verilen sipariģlerde sevk adresi ile ilgili müģteri temsilcisine veya faks yolu ile bildirim yapılmak zorundadır.ġirket adına yapılacak olan teslimatlarda toptancım.com.tr internet sitesi veya ERALTEK in daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya ERALTEK in istediği data formatında göndermek suretiyle ERALTEK e ulaģtırılabilecektir.teslim alacak kiģilerin isimlerinin belirtilmesi halinde teslimat bu kiģilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır.belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kiģilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kiģilerin isimleri kayıt altına alınacaktır.bu bilgiler istenilmesi durumunda Ģirkete temin edilecektir. Ġrsaliyenin imzalanmıģ olması ile Ģirket malları teslim almıģ kabul edilecektir. Teslimat esnasında kiģinin kimlik kontrolü yapılacak ve Ģirket tarafından teslim alınmadığına dair hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Ġleride ERALTEK irsaliye ile ilgili teslimat hakkında izleme ve kontrol için bir modül geliģtirerek raporlama yapabilecektir. Bu Ģekilde yapılan teslimatlarının tümünün Ģirket tarafından alınmıģ kabul edileceği Ģirket tarafından kabul ve beyan edilmiģtir. B-) ERALTEK ĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ : 6-B-1) ERALTEK TOPTANCIM sisteminin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak ve mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaģılması için gerekli teknik alt yapıyı kurar ve bakımını sağlar. Burada ERALTEK in dıģındaki kaynaklardan sağlanması sebebi ile bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, fakat E-BAYĠ lerin sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gerekli azami çabayı gösterir. 6-B-2) ERALTEK verilen sipariģlerde ürünleri elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi Ģekilde teslim etmek için gayret gösterir. SipariĢ verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder, ama ERALTEK dıģında veya ERALTEK bilgisi dahilinde oluģabilecek değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. MADDE 7- ERALTEK E VERĠLEN YETKĠLER : Bu sözleģme kapsamında ERALTEK aģağıda belirtilen yetkilere kayıtsız Ģartsız sahiptir. Sayfa : 4

6 7-A) ERALTEK Ġstediği zaman önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın, sistemin çalıģmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ERALTEK, bayilerine veya üçüncü Ģahıslara karģı hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. 7-B) E-BAYĠ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan Ģirket sorumlusunun TOPTANCIM E-BAYĠ üyelik sözleģmesini imzalayıp kaģeleyip ERALTEK e göndermesinden sonra yönetici kullanıcı Adı ve Ģifresi ERALTEK tarafından E-BAYĠ ye mektup veya e-posta ile gönderilir.bu gönderimden kaynaklanan taģıma bedelleri E-BAYĠ ye aittir.eraltek sözleģmeyi imzalamıģ olan bayilerine yada sözleģmeyi daha önce imzalamıģ ve Ģifre kullanmaya baģlamıģ olan bayilerinin yeni bir Ģifreye sahip olmalarını yada Ģifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 7-C) ERALTEK servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlar da yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iģlemlerinden dolayı ERALTEK sorumlu tutulmayacaktır. 7-D) ERALTEK kendi ürettiği veya dıģarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 7-E) ERALTEK TOPTANCIM dan yaptığı satıģlar kendi stokları ile sınırlıdır,stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir.sipariģ iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir.ürünlerin teģhir edilmesi stoklarının bulunmasını taahhüt etmez. 7-F) ERALTEK, E-BAYĠ tarafından iletilen kiģisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisi kullanıcılarına gerekli iletiģim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırması konusunda tam yetkilidir. 7-G) SatıĢa konu olan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiģtirme yükümlülüğü ERALTEK e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluģtuğu taktirde hatayı düzeltecek Ģekilde ürün teslimatı yapabilir veya sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade edebilir. ERALTEK kredi kartı limit vermediği halde istediği müģterisine alıģ veriģ yapma izni verip verememe yetkisine sahiptir. 7-H) ERALTEK TOPTANCIM adresini kullandırdığı bayilerine baģka web sitelerine geçiģ yaptırabilir. Bu taktir de E-BAYĠ geçiģ yapacağı sitelerin içeriğinden ERALTEK in sorumlu olmadığını kabul eder. 7-I) ERALTEK ileride doğacak teknik sebepler, zorunluluklar ve mevzuata uyum amacı ile iģ bu sözleģmenin uygulamasında değiģiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiģtirebilir veya yeni maddeler ekleyebilir. Bu durumda E-BAYĠ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli görülen Ģifreli alanlarda duyurulacak sözleģme değiģikliklerini ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda ONAY butonuna basarak değiģiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E- BAYĠ nin üyeliği ERALTEK tarafından iptal edilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. Sayfa : 5

7 7-J) ERALTEK Sisteminin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüģtürebilir. Ġlave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiģtirebilir veya ücretli hale dönüģtürebilir. MADDE 8 ÜRÜN TESLĠMATI : A) ERALTEK bu sözleģme kapsamında ürün teslimatlarını kendi ve diğer Ģirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Burada kullanılacak dağıtım Ģekli ve sistemi ERALTEK insiyatifindedir. B) Kargo ile gerçekleģtirilen ürün teslimatlarında ise mal müģteri rizikosunda seyreder.müģteri bildirdiği adreste bulunmaz is müģteriye kargo tarafında bildirim notu bırakılır.müģteri 3(üç) iģ günü içerisinde aradığı taktirde teslimat aynı adrese ek ücret karģılığı gerçekleģir.müģteri 3 (üç) iģ günü içinde aramadığı taktirde ürünün sipariģi verilmemiģ kabul edilir.ancak bu taktirde dahi ilgili kargo ücreti E-BAYĠ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecektir.kredi kartı ile yapılan sipariģlerde ise ilgili rakam ihtara gerek kalmadan tahsil edilecektir.eraltek ile anlaģmalı olmayan kargo Ģirketleri ile yaptırılan taģıma iģlemlerinde ise taģıma koģullarını ilgili kargo Ģirketleri belirler. MADDE 9 ÜRÜN ĠADESĠ : A) ĠĢ bu sözleģme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin T.T.K, B.K. ve ilgili diğer bağlayıcı mevzuat uyarınca on-line satıģın özellikli yapısı göz önünde bulundurularak tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek Ģartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünleri, ERALTEK tarafından ARIZALI ÜRÜN formu ile baģvurarak ERALTEK den onay alındıktan sonra geri alınacak olup ilgili gönderiden kaynaklanan tüm masraflar E-BAYĠ ye ait olacaktır. Bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan ERALTEK kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. B) Kredi kartı ile yapılan alımların iadesinde komisyon karģılığı iģlem yapılmıģ ise ilgili komisyon bedeli ilgili çekilen rakamdan düģürülerek cari hesabına borç kaydedilecektir. MADDE 10 KAYITLARIN GEÇERLĠLĠĞĠ : Üye bu sözleģmeden doğan ihtilaflarda her iki tarafında defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiģ ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287.madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teģkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleģmesi niteliğinde olduğunu,belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin telif hakkından peģinen feragat ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. MADDE 11 GĠZLĠLĠK : A) E-BAYĠ sözleģme süresince ve sözleģmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden 2( iki) yıllık süre içerisinde TOPTANCIM sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, Ģifre ve kodlarını üçüncü kiģi ve kuruluģlara vermeyeceğini taahhüt eder. B) ERALTEK Ġlgili sistem bilgilerin üçüncü kiģi ve kuruluģlara verildiğinin tespiti halinde Üyelik sözleģmesini derhal fesih edeceğini, ERALTEK nin bu iģlemden uğrayacağı bütün zararlarını tazmin edeceğini Ģimdiden kabul eder. Sayfa : 6

8 MADDE 12 VERGĠLENDĠRME : Bu sözleģme kapsamında dıģında gerçekleģecek tüm kanuni değiģikliklerden kaynaklanan iģlemler ERALTEK in sorumluluğu dıģında olup sözleģmeye yansıtılır. MADDE 13 - UYGULANACAK HÜKÜMLER : Bu sözleģme ile ilgili çıkabilecek ihtilaflarda öncelikli bu sözleģmedeki hükümler,hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. kanunları (BK.,TTK.,HUMK.,MK.v.s.) uygulanacaktır. MADDE 14 - YETKĠLĠ MAHKEME VE ĠCRA DAĠRELERĠ : ĠĢ bu sözleģmenin uygulamasından kaynaklanan her türlü uyuģmazlıkta Ankara Merkez Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 15 - FESĠH VE YÜRÜRLÜLÜK : ERALTEK veya E-BAYĠ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koģulu ile bu sözleģmeyi sona erdirebilir. E-BAYĠ sözleģmesi ilgili alanların ve formların tanzim, doldurulması ve karģılıklı olarak imza edilmesinden sonra taraflar arasında süresiz olarak yürürlülüğe girer. MADDE 17 - TEBLĠGATLAR : Taraflar adres değiģikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmediği müddetçe adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. ĠĢ bu sözleģme 17 (On yedi) madde den ve iki nüshadan ibaret olup,aģağıda yazılık ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / /20 tarihinde müģtereken imza altına alınmıģtır. TARĠH : / /20 TARĠH : / /20 ġġrket ÜNVANI: YETKĠLĠ AD VE SOYADI: ġġrket ÜNVANI: ERALTEK BĠLĠġĠM LTD.ġTĠ. YETKĠLĠ AD VE SOYADI: ĠMZA VE KAġE: ĠMZA VE KAġE: SözleĢme Ekleri: EK -1:TOPTANCIM E-Bayi baģvuru formu EK -2:Kredi Kartı Ġle Ödeme Formu EK -3:Bayi imza sirküleri EK -4:Bayi ticaret sicil gazetesi fotokopisi EK -5:Bayi Vergi Levhası EK -6:Firma yetkililerinin hüviyet fotokopileri Sayfa : 7

9 Ek-1 TOPTANCIM E-BAYĠ BAġVURU FORMU. ġirket Ticari Ünvanı : Vergi Dairesi ve No : Adres : Posta Kodu : Ġlçe ve Ġl : Telefon No : 0 ( ) / 0 ( ) Fax No : 0 ( ) / 0 ( ) Gsm No ( mesaj için) : 0 (5 ) / 0 (5 ) Adresi * ( ġifreleriniz bu e-posta adresine gönderileceğinden, varsa sürekli kullandığınız, geçerli e-posta adresinizi mutlaka yazınız) WEB Adresi(varsa) : www. ĠMZA/KAġE Tarih : / /20 Yetkili Adı ve Soyadı : ERALTEK TOPTANCIM E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi Ekidir. Sayfa : 8

10 Ek-2 KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEME FORMU E-BAYĠ ÜNVANI : KREDĠ KARTI HAMĠLĠN ADI SOYADI : EV TELEFONU : EV ADRESĠ : Ġġ TELEFONU : Ġġ ADRESĠ : GSM TELEFONU : KREDĠ KARTI TĠPĠ : VĠSA MASTERCARD DĠĞER: KREDĠ KARTI NUMARASI: KREDĠ KARTI CVV : KREDĠ KARTI SON KULLANIM: KREDĠ KARTI BANKA ADI : ERALTEK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠ LTD. ġtġ. Toptancım e-ticaret internet satıģ sitesi kanalı ile satıģa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim taktirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin o gün de duyurulan kur üzerinden hesaplanarak YTL karģılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın ERALTEK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠ LTD.ġTĠ. nin ilgili banka hesaplarına alacak kaydedilmesini kabul ediyorum Tarih : / /20 KaĢe & Ġmza ERALTEK TOPTANCIM E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi Ekidir. Sayfa : 9

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.)

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır.) 1 IBS BILGISAYAR BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Bir taraftan, Batman yolu üzeri No: 130 adresinde mukim IBS Bilgisayar (Bundan böyle IBS" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan,... adresinde mukim...

Detaylı

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi 1-Taraflar Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi Bir taraftan, Cumhuriyet Mah. Rehber Cad. No.10 Bahçelievler/ İstanbul adresinde mukim KİREMİT İNŞAAT ELEKTRONİK TİC. VE İTHALAT

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Mahmutbey Mahallesi İstoç 15. Ada No: 15 Bağcılar

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi * Bu sözleşme ile birlikte E-Bayi İmza Sirküleri nin gönderilmesi, her sayfanın kaşelenerek imza sirkülerinde imzaları olanlar tarafından imzalanması zorunludur. Sözleşme Avnet e iki nüsha olarak gönderilecektir.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

YETKİLİ AD SOYAD İMZA

YETKİLİ AD SOYAD İMZA Venas Güvenlik Sistemleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. Perpa Tic.Merkezi A Blok Kat:8 No: 934 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel :0212 210 33 10 Fax:212 210 55 58 info@venas.com.tr www.venas.com.tr B2B

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Aloucak üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Aloucak üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Bir taraftan, Camikebir

Detaylı

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine Mukim...... ( Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sultan Orhan Mah. 1117 Sk. No : 6 K : 2 GEBZE

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar: Bir taraftan: Ihlamur kuyu Mah. Alemdağ Cad. No: 245 F Blok D:4 Ümraniye - İSTANBUL adresinde mukim Lale Bilişim Paz. ve Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları KORATEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak No:66/A Umraniye İstanbul Bu sözleşmede kısaca

Detaylı

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B2B ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bayilik Başvurusun da nasıl bulunabilirim? Bayilik başvurusu için Sözleşmesi ve Sanalpos E-ödeme sözleşmesinin her sayfasını kaşeli ve imzalı olarak kargo adresimize

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine ORTAK BAYİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ İşbu sözleşmede geçen; TESAN: Çobançeşme M. Bilge S. No:17 Yenibosna İstanbul adresinde mukim Tesan İletişim A.Ş. dir. TESAN POS:

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Maltepe Mah. Demirciler Çarşısı A Blok No: 22,Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden BCOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.)

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4 & RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. BAYĐ BĐLGĐ FORMU FĐRMA BĐLGĐLERĐ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu Đş Tel Đş Faks Cep Tel Yetkili email (0...) (0..). (0..)...@... (0...) (0..). (0..)...@...

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. FİBERMARKET E-PAZAR PLATFORMU E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Cornet Bilişim Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Osmanağa Mah. Başçavuş sok. Dedeoğlu işhanı No:12 Kadıköy

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Cevizdere Köyü Söğüt Pınarı Mevkii No: 7/2 Ünye - ORDU adresinde mukim ATİK KÖMÜR GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ(İş

Detaylı

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 - Sözleşme Taraflari Bu sözleşme bir taraftan WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ... adresinde mukim..... (Bundan böyle BAYİ olarak anilacaktir) ile diğer taraftan Caferağa Mah. Dr.Esat Işık Cad.

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. Huzur Sitesi E Blok No:5/D İlkadım - Samsun adresinde mukim ŞAHİN DAYANIKLI

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi A - Sözleşmenin Onaylanması Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi Finans Ekibi hizmetlerinden faydalanmak için önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gereklidir. Bu

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi A -21 Blok No. 25 Esenler / İstanbul adresinde mukim İnternet Reklamciliği ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd.

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 3S B2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Reşatbey Mh Ordu Cd 62018 Sk No: 12-1/1 Seyhan/ADANA adresine

Detaylı

ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI

ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI Is bu sözlesme; 25 MART MAHALLESI ISTANBUL DEVLET YOLU NO 184 adresinde mukim ÖZSEKER

Detaylı

B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan B2BDEPO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan. Adresine mukim. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Balbey Mahallesi 441 Sokak Aral Apartmanı No:26/A Muratpaşa

Detaylı

WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-

WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- WWW.TAGDEPO.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bir tarafta; Tagnet Bilişim Hiz.Müh.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti Cevizlidere Caddesi 1255. Sokak No:7/18 Balgat / ANKARA / TURKEY adresinde

Detaylı

SANAL POS ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS ve  KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS ve www.aydinbilgisayar.com KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan................... adresinde mukim.............. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.BİASİSBAYİ.COM E TİCARET KULLANIMI VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR : Biasis Güvenlik Sistemleri Mustafa YILMAZ (Bundan sonra Biasis olarak anılacaktır) Konuksever mah Kızılırmak cad:93/a Muratpaşa

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ. ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYĠ olarak anılacaktır.) aģağıdaki Ģartlarla anlaģarak bu sözleģmeyi imzalamıģlardır.

BAYİ SÖZLEŞMESİ. ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYĠ olarak anılacaktır.) aģağıdaki Ģartlarla anlaģarak bu sözleģmeyi imzalamıģlardır. BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Osman Ağa Mah. BaĢçavuĢ Sk. No : 8-B Kadıköy / Ġstanbul adresinde mukim GND BiliĢim Sistemleri San.Ġç ve DıĢ Tic.Ltd.ġti (Bundan sonra GND olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ V112016 BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B 34696 Üsküdar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı