Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma tafl yor. S n rs z eriflim letiflim devi Tellcom, network izleme, saha operasyonlar gibi rutin çal flmalar nda Siemens den d fl kaynak deste i al yor. Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik Geliflen bilgi teknolojileri çözüm ve hizmetleri, sa l ktan telekoma hemen her sektörde ifl süreçlerini daha verimli hale getiriyor.

2 2 GELECEK&TRENDLER E d i t ö r E-devlet yolunda ilerlemeliyiz Ekonominin dalgaland, piyasalardaki hareketlili in artt dönemlerde genelde ifl dünyas nda moraller bozulur. Bu durumun devam halinde, baz yat r mlar ertelenir, al mlar için bekleme dönemine girilir. çinde bulundu umuz dönemde biraz ifl dünyas n n moralini bozmufl durumda. Tam her fley yolunda gidiyor derken, ekonomik sorunlar n üstüne bir de siyasi s k nt lar geldi fladam ve yöneticiler, büyümenin verdi i moralle yat r mlar na devam ederken, frene mi basal m düflüncesine kap ld lar Ancak, ben Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n n yaz lar n okurken, Aman freni unutal m duygusuna kap ld m. Gerçekten de dünyada olup bitenler, bizim bulundu umuz yer ve alaca m z mesafe Dünyada da büyük s k nt lar oluyor ABD piyasalar çalkalan yor, bankalar inan lmaz zararlar aç kl yor. Ancak, bak yorum, en iyi kâr rakamlar teknoloji flirketlerinden, yaz l m cephesinden geliyor Anlad m kadar yla, olup bitene ra men dünyan n dört bir taraf nda yat r mlar, özellikle gelece i yaratacak projeler durmuyor M. Rauf Atefl Devleti de ifltirecek projeler Hepimizin yolu mutlaka devlet dairesine düflmüfltür. Tapu, vergi, adliye, belediye ve di erleri Kendi ad ma konuflay m Bu ziyaretlerimin önemli bölümünde akl mdan, 5 dakikal k ifli neden 30 dakikada yap yoruz sorusu geçmifltir. Mutlaka siz de, benim gibi, Neden bu ifli internetten gerçeklefltiremiyoruz duygusuna kap lm fls n zd r. Türkiye de elektronik devlet konusunu ileri düzeye tafl yan kurumlar var. Haklar n yemeyelim. Ancak, size bu derginin ilerleyen sayfalar n okuman z tavsiye ediyorum. Bununla yetinmeyip internetteki örnekleri de okuyabilirsiniz. Nuremberg deki örne e, Siemens in laboratuarlar nda üzerinde çal fl lanlara göz atabilirsiniz Basit ama etkileyici örnekler Siemens ile birlikte haz rlad m z Gelecek&Trendler dergisinin içeri inin bir bölümü e-devlet üzerine Ancak, bu bölüm a rl kl olarak biliflim hizmetleri konusuna odakland. Her zaman oldu u gibi etkileyici analiz ve araflt rmalar var. Umar z sizin için de etkileyici ve ufuk aç c olur. Gelecek ay görüflmek üzere Sayg lar m zla...

3 çindekiler laç endüstrisi takip alt nda...4 Enka n n dev verimlilik projesi...6 Kazand ran ortakl k...11 D fl kaynak kullanarak daha çok kazand k...12 S n rs z eriflim...14 Su flebekesi yat r mlar IT ye ak yor...16 nternette doland r c l a son...17 Türbinlere yüksek koruma...18 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: zmir Temsilcisi Ziynet Attila Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask APA Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A.fi Ömerli Köyü Mevkii Had mköy- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Deniz Küçükhüseyin, Erman leri Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: zmir Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL c Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir. Gelecek&Trendler 3

4 4 GELECEK&TRENDLER Siemens IT çözümleri ve hizmetleri laç endüstrisi takip alt nda laç endüstrisi yeni sorunlarla karfl karfl ya. Küreselleflme nedeniyle ürün güvenli ine ve marka korunmas na duyulan ihtiyaç günden güne art yor. Bu noktada ilaç sahtecili ine karfl gelifltirilen savunma yöntemleri önemli bir rol oynuyor. Ayr ca ilaçlar n üretimi ve da t m ile ilgili yasal zorunluluklar da giderek s k laflt r l yor. Üstelik gelifltirme döngüleri de her geçen gün k sald ndan yaflam tarz olarak bilinen ürünlerin portföylere dahil edilmesi de ayr bir önem kazan - yor. Tüm bu etmenler bir araya geldi inde ürün gelifltirmelerinin say s n n artt r lmas kaç n lmaz hale geliyor. Ayn zamanda sa l k bak m sistemlerinde yaflanan de iflimler ve bindirilen gelifltirme maliyetleri sebebiyle fiyatland rma bask lar da art yor. fiirket sat n alma ve birleflme gibi kurumsal aktivitelerde de önemli say da art fla flahit olunuyor. Siemens, küresel bir oyuncu olarak tüm bu zorluklar n son derece fark nda ve ilaç endüstrisine ayaklar n yerden kesecek çözümler sunmaya haz r. Nelere ihtiyaç var? Bu kadar çok say - da sorunun üstesinden gelebilmek için ilaç müteflebbisleri her geçen gün baz hususlara daha fazla önem göstermek zorunda. Bunlar da flöyle s ralan yor: laç sahtekarl yoluyla markalar n n ve gelirlerinin hasar görme risklerinin düflürülmesi. Son kullanma tarihinin geçmesi ve h rs zl k gibi nedenlerden kaynaklanabilecek tedarik zincirinin büzülmesinin önüne geçmek. Üretim ve da t m süreçlerinin modernlefltirilerek maliyetlerin düflürülmesi. Yasal düzenlemelere uyum sa layabilecek metotlar ve araçlar n kullan lmas. Güvenilir ve inovasyoncu bir orta n yard m n elde etmek. Sorun yaratmayan tek seferlik çözümler bulmak. Siemens in sunduklar. Siemens, dünyan n en büyük ürün izleme ve takip etme tedarikçilerinden biri konumunda. laç müteflebbislerine mevcut piyasa trendlerine ve yasal zorunluluklara benzersiz bir flekilde cevap verebilen çözümler sunan Siemens, donan m ndan sistem entegrasyonuna kadar genifl bir yelpazedeki hizmetleri ve süreç dan flmanl faaliyetleriyle dünyada henüz efli benzeri bulunmayan her fley dahil bir ürün izleme ve takip etme sistemine sahip. Siemens in hizmetleri aras nda, her biri müflterilerin ihtiyaçlar na göre özel olarak tasarlanabilecek prototipleme, pilot projelendirme, özellefltirme, uçtan uca entegrasyon ve faaliyet plan n n uygulanmas gibi spesifik aflamalar bulunuyor. laç endüstrisine özel haz rlanm fl Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri zleme ve Takip Etme Sistemi, küresel bir inovasyon a ve y llar n tecrübesi fl nda gerçeklefltirilmifl bir proje. Tek sat c l bileflenlerin en mükemmel uygulamalar n n entegrasyonunu ve uç uca eklenmifl nihai çözümleri kaps yor. Bu çözümler, bir üretim flirketinin zeki mühendislik tecrübesi temelleri üzerine infla edilmifl durumda. çlerinde, ihtiyaca göre haz rlanm fl kapsaml bir OtoID stratejisinin gelifltirilmesi ve güvenilir ROI hesaplamalar yer al yor. Tüm bu ifllemler de, dünyan n neresinde olursan z olun, içinde OtoID çözümleri sayesinde bir ilac n tüm yaflam döngüsü boyunca tamamen kontrol edilebilmesi mümkün.

5 operasyon yönetimi ve yard m masas n n da bulundu u tek bir merkezle destekleniyor. Siemens, müflterilerin kritik aktiflerini güven alt nda tutmak ve de er zinciri süreçlerini optimize etmek için iki çatall bir yaklafl m kullan yor: E-Soya ac sayesinde ilaç ürünleri, de er zincirinin herhangi bir aflamas nda görünebilir ve takip edilebilir bir hale getirilerek güvenli ellerde olup olmad ndan emin olunur. Bu amaçla burada OtoID teknolojileri kadar RFID seçenekleri de kullan labilir. Süreç Optimizasyonu, kullan lan OtoID teknolojisi temeline dayan r. Siemens bugün, üretim ve lojistik süreçlerinizin modernlefltirilmesi için her biri eksiksiz olan ve kendi bafl na da çal flabilen çözümler sunuyor. laç ürün yaflam döngüsünün tüm aflamalar - n masaya yat r yor. Bu uygulamada Siemens hammaddeler ve paketleme tedarikçileriyle ifle bafll yor, ilaç imalatç lar ve toptanc larla devam ediyor ve sonunda hastanelerle eczanelere geliyor. Tüm tedarik zincirini kapsayan gerçek zamanl veri transferiyle ilaç ürünlerinin güvenli i tam anlam yla sa lanm fl oluyor. Süreç optimizasyonu çözümleri aras nda konteyn r yönetimi, filo yönetimi, da t m merkezi optimizasyonu, eriflim kontrol, güvenlik ve daha nice modüller var. Uçtan uca görülebilirlik. laç endüstrisine yönelik Siemens zleme ve Takip Etme Çözümleri, tüm ilaçlar n eksiksiz kimlik do rulamas n yaparak de er zinciri boyunca onlar n uçtan uca görünebilir hale getirilmesini sa l yor. Bu sayede flirketler ilaç sahtekarl ihtimalini azaltabiliyor, h rs zl k vakalar n n say s n düflürebiliyor ve son kullanma tarihlerini etkin bir flekilde kontrol edebilir hale geliyor. Siemens in zleme ve Takip Etme Çözümleri nin kullan c s na sa lad kazançlar özetle flöyle: Markan z n, müflterilerin ve gelirlerinin korunmas Tedarik zinciri etkinli inin artt r lmas Maliyetlerin düflürülmesi, de er yarat - m n n artt r lmas, araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinin optimizasyonu Mevcut ve gelecek yasal provizyonlara birinci derecede uyum sa lanmas Piyasadaki talep ve sorunlara h zl ve esnek tepki verilmesi. Gelecek&Trendler 5

6 6 GELECEK&TRENDLER Örnek uygulama A r ifl makineleri mümessilli i, ihracat ve ithalat yapan Enka Pazarlama Afi, 2005 ten beri mysap ERP uyarlamas ve yönetimi için Siemens ile çal fl yor. Siemens ile 5 y ll k bir hizmet sözleflmesi imzalayan flirket, bu sözleflme d fl nda hiçbir yat r m yapmadan tüm yönetim süreçlerini Siemens dan flmanl yla SAP ortam na aktard, verimlili ini art rd. Enka n n dev verimlilik projesi Enka Pazarlama Afi, Enka fiirketler Grubu taraf ndan 1972 y l nda kuruldu. fiirket, ifl makineleri, a r tafl tlar, forklift ve endüstriyel ürünler sat fl ve sat fl sonras servis, yedek parça hizmetleri veriyor. Siemens ile mysap ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Enka Pazarlama Yürütme Kurulu Üyesi Orhan önel, Siemens ile gerçeklefltirdikleri ERP projesinin sadece teknolojik altyap y de il, kurum kültürünü de de ifltirdi ini söylüyor. Kaynak Planlama) projesine bafllad ndan beri çal flma sistemini gelifltiren flirket, finansal olarak çok büyük ilerlemelere de imza att. Tamamen d fl kaynak kullan larak tamamlanan proje için Enka, Siemens ile yap lan anlaflma gere i hiçbir yat r m maliyetine katlanmak zorunda kalmad. Proje için gereken sunucular, Siemens veri merkezi içerisinde her gün izlendi ve tüm yönetim süreci sözleflme kapsam içinde yer ald. Sistem yöneticileri tutmak yerine yap lan genifl kapsaml servis sözleflmeleri çerçevesinde hizmet alan Enka, böylece proje ile sa lad avantajlar n yan s ra bu anlaflma modeli ile proje yönetimi için kaynak kullanm yor, kendi ifline odaklanabiliyor. Enka Pazarlama Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Önel ve Enka Bilgi ve letiflim Teknolojileri Müdürü Adnan Uçar ile 2005 y l nda bafllayan ERP projesi üzerine konufltuk. Önel, Siemens ile yapt klar ERP projesi sayesinde her gün al nan raporlar yoluyla hatas z sonuçlara ulaflt klar n ve ifl yapma süreçlerinin kolaylaflt n söylüyor. Önel e göre proje ile çal flma kültürlerinde önemli de ifliklikler yafland. BT Müdürü Uçar ise her gün al nan raporlar sayesinde h zl ve do ru karar alma yeteneklerinin artt n, bu sayede maliyet ve insan gücü olarak büyük verimlilik kazand klar n vurguluyor. Ayr ca yapt klar anlaflma flekliyle büyük çapta bir hizmeti, hem süreç hem de maliyet olarak kolayca ald klar - n n alt n çiziyor. Enka Pazarlama Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Önel ve Enka Bilgi ve letiflim Teknolojileri Müdürü Adnan Uçar n sorular m za verdi i yan tlar flöyle: Bir ERP projesine neden ihtiyaç duydunuz? Daha önce kulland m z yaz l m ihracat sanayii üzerine kuruluydu. Bu nedenle ifl maki-

7 Gelecek&Trendler 7

8 8 GELECEK&TRENDLER Örnek uygulama neleri alan na pek uymuyordu. Biz asl nda bir ERP projesi için 1997 de yola ç km flt k. Gereken çal flmalar m z yapt k ve projeye haz rland k. Ancak o dönemde Türkiye nin genel ekonomik yap s bozulmaya bafllam flt. Ayr ca, yaz l m lisans ve uygulama ücretleri çok yüksekti. Bizim çap m zda bir flirket için, böyle bir proje uygulamak çok ekonomik de ildi. Bu nedenle projeyi ertelemek zorunda kald k. ERP projesi, kendimizi haz r hissetti imiz bir dönemde, yani 2004 te tekrar gündeme geldi. Zaten öncesinde birkaç y ll k bir çal flma ve ön haz rl k safhas olmufltu te hem lisans ücretleri hem de uygulama ücretleri düfltü. Bu arada SAP de Türkiye de bir ofis açt ve fiyatlar daha rekabetçi bir duruma geldi. Önce SAP kullanma karar n kesinlefltirdik. Daha sonra kiminle uygulama yapaca m z konusunda karar aflamas na geçtik. Neden Siemens i seçtiniz? ERP uygulamas ndan önce de Türkiye çap nda bayilerimizi birbirine ba layan bir network ümüz vard ve bu network ü de yine Siemens yönetiyordu. Bu nedenle, ERP uygulamas nda da Siemens ile çal flmay tercih ettik. Ayr ca, bizim ana iflimiz mümessillik ve ticaret, yani bilgi-ifllemci de iliz. O yüzden yeni bir proje için BT departman n büyütmek istemedik. E er mysap ERP projesinde d fl kaynak kullanmasayd k en az 9-10 kiflilik bir ekip kurmak zorunda kalacakt k. Biliflim ana iflimiz olmad için bu ekibi yönetmekte de zorluk çekecektik. O nedenle projeyi tamamen devretmek üzere Siemens i seçtik. fiu anda tüm bölgelerimizin SAP ERP uygulamas Siemens taraf ndan iflletiliyor. Proje bafllang ç aflamas nda zorluk çektiniz mi? Projenin yönetimini zaten Siemens e verdik. Bafllang çta, her SAP projesinde oldu u gibi standart bir proje plan ortaya koyduk. Bafllang ç aflamalar nda hiçbir aksakl k yaflamad k bafl na kadar istedi imiz modüller haz rland ve uygulamaya kondu. En büyük uygulamalar ilk bafllarda tamamlansa da böyle bir projeye her zaman yeni özellikler eklenmeye devam eder. Siemens proje boyunca hangi görevleri üstlendi? Biz bütün projeyi Siemens e devrettik. Biz sadece bilgi-ifllem k sm nda yer ald k çünkü bu, zaten devredilebilecek bir fonksiyon de il. Siemens ise veri merkezi kurulumunda ve sunucu bar nd rma (hosting) taraf nda yer ald. SAP içinde, genifl alan network ünü yönetmek, hassas ayarlamalar (tuning) yapmak, yedek (back-up) oluflturmak, performans kontrollerini almak, raporlar oluflturmak gibi iflleri tamamen Siemens gerçeklefltiriyor. Devaml dan flmanl k hizmeti de al yoruz. Ayr ca ek gelifltirmeler de sürekli olarak devam ediyor. Ticaret sistemleri çok dinamik, ekonomik flartlar de ifltikçe siz de de ifliyorsunuz. Sistemi de Siemens le birlikte bunlara göre devaml yeniden uyarl yoruz.

9 Bir ERP paketi alman n tek getirisi yeni bir sistem kurmak de il. Ayn zamanda yeni bir ifl düzenine de kavufluyorsunuz Size düflen görevler neler oldu? Bütün SAP projesini her fleyiyle Siemens e devrettik. SAP üzerinde bizim yapt m z sadece birkaç rapor düzenlemek. Yeni yap lan ifl flekilleriyle yeni raporlar talep ediliyor. Bunlar n haricinde bütün iflletim ve makineler Siemens te bulunuyor. Projenin iflinize nas l katk s oldu, ne gibi faydalar sa lad n z? Böyle bir sözleflmede ERP paketi alman n tek getirisi yeni bir sistemi kurmak de il. Ayn zamanda o sistemin getirdi i yeni bir ifl düzenini de ifle uyarlamak te Siemens ile yola ç kt m zdan bu yana yeni bir sistemin de içine girmifl olduk. Projeye bafllad m zdan beri üst yönetim raporlar n çok k sa sürede almaya bafllad k hatta baz raporlar günlük alabiliyoruz. Tabii eskiden ayn rapor 3-4 de iflik yerden al n nca raporlar aras nda farkl l klar ortaya ç k yordu. Raporlardaki hata oran da çok yüksekti. fiimdi ise hata oran neredeyse s f ra yak n. Üstelik farkl raporlar da almaya bafll yorsunuz. Çünkü bu proje bak fl aç n z geniflletiyor ve ifl sonuçlar n baflka aç lardan da görme ihtiyac ortaya ç kar yor. Örne in eskiden karl l k raporu yoktu, flimdi onu da almaya bafllad k. Di er yandan projenin getirdi i ifl faydalar na sadece BT aç s ndan de il flirketin tamam aç s ndan bak lmas daha do ru olur. Proje süreci içerisinde flirket çal flanlar n n yetenekleri artt. Çal flanlar n projeyi kullanmaya bafllamas ndan sonra çal flma kalitesi bak - m ndan büyük bir geliflim gözlemledik. Çal flma ve ifl yapma disiplini çok geliflti. Önceden kulland m z sistem çok esnekti, her istedi- inizi yapt rabiliyordunuz, belli bir s ray takip etmek zorunda de ildiniz. Bu proje ile elde edilen bütünleflme ve her fleyin kay t alt nda olmas büyük bir disiplin sa lad. Bir ifli yapmadan di erine geçemiyorsunuz veya eksik bilgilerle fatura kesmeniz mümkün olmuyor. Siemens ile çal flman n avantajlar Peki, verimlilik aç s ndan ne tür getirileri oldu? nsan kaynaklar aç s ndan önemli ölçüde tasarruf sa lad k. Eski sistemde ayn veriler 3-4 kere ayr ayr giriliyordu. Hem zaman kayb oluyor hem de hata oran yükseliyordu. ERP sisteminde ise sadece bir kez giriliyor ve nerdeyse hiç hata oluflmuyor. Firmam z son 5 y lda 7 misli büyümesine ra men eleman say m z sadece 2 kat na ç kt. Ayr ca, biz kredi ve finansman kullanan bir flirketiz. Dolay s yla ERP, denetim firmalar n n da iflini çok kolaylaflt r yor. Eskiden baz hesaplar yapmak aylar sürerdi. Uluslararas denetim yap ld ktan sonra al nan güvenilir raporlarla bir bankan n karfl s na geçti iniz zaman kredi ve destek alman z daha kolay oluyor. Dolay s yla ifl yapma olanaklar n z da gelifliyor. Bunlar elbette parayla ölçülemeyen fleyler. Bunun bir parasal karfl l yok. Kredi hacminin artmas demek daha fazla mal getirip satmak anlam na geliyor. Proje finansal büyümenize de katk sa lad m? O dönemden bu yana çok büyük yol katettik de ciromuz 42 milyon Euro iken 2005 te bu oran 150 milyon Euro ya, 2006 da 220 milyon Euro ya ve 2007 de 270 milyon Euro ya yükseldi. Bu büyümeye Siemens ile yapt m z ERP projesi çok büyük katk sa lad. fl yapma ve kredi alma olanaklar m z artt. E er ERP olmasayd bu süreci yönetmekte de çok zorlanabilirdik. Baflka ne gibi faydalar sa lad n z? Örne in çal flma temponuza nas l bir h z katt? Hem pek çok farkl rapor al yoruz hem de bunlara eskiyle k yaslanamayacak kadar h zl ulafl yoruz. Eskiden belki 60 günde zor ha- Ortak kültür. Enka ile Siemens aras nda geçmifle dayanan iliflkiler sayesinde ortak bir çal flma kültürü zaten var. kincisi ise Siemens dünya devi bir firma ve kendi grubu içinde de zaten SAP projeleri yönetmesi gerekiyor. Bu iki özellik bizim için en büyük güvenceleri oluflturuyor. Siemens için SAP ve network hizmeti, bugün yapaca, yar n yapmayaca bir ifl de il, her zaman var olaca bir alan. Maliyet avantaj. Biz Siemens le özel bir anlaflma yapt k. 5 y ll k bir sözleflme ile faturam z ayl k olarak ödüyoruz. Bunun d fl nda herhangi bir yat r m yapmad k. Bu elbette büyük bir avantaj oldu bizim için. Projenin tüm altyap s n d flardan hizmet olarak ald k. Böyle bir yat r m yapmamam z maliyet olarak çok zorlanmamam z sa lad. Kolay model. Proje anlaflmas zaten bafl ndan beri outsourcing (d fl kaynak kullan m ) hizmetini de içeriyordu. SAP nin üzerinde çal flaca sunucular n sat n al nmas, bu sunucular n Siemens veri merkezi içerisinde bar nd r lmas, her gün izlenmesi ve yönetimi bu sözleflme kapsam nda yer ald. Böylece sunuculara da peflin para vermedik veya kendi bünyemizde bir veri merkezi kurmad k. Sistem yöneticileri tutmak yerine hizmet al m sözleflmeleri çerçevesinde hizmet almay tercih ettik. Bu çal flma modeli de böylece bize büyük kolayl k sa lam fl oldu. Gelecek&Trendler 9

10 10 GELECEK&TRENDLER Örnek uygulama z rlanan bir raporu flimdi günlük olarak almam z mümkün oluyor. Biz üretim flirketi olmad m z için çok esnek olup ani kararlar vermemiz gerekiyor. De iflen piyasa koflullar h zl olmay gerektiriyor. Aksi takdirde tamamen duygusal karar vermek gerekirdi. fiirketin çap büyüyünce belli verilere ve raporlara bakarak karar vermek bir zorunluluk halini al yor. Bu da raporlar zaten zorunlu k l - yor. Nakit ak fl raporu, tahsilat raporu gibi raporlar n hepsi günlük hale geldi. SAP kullanan pek çok banka ile ba lant da yap ld. Elektronik ortamda banka bakiyeleri güncelleniyor. Eskiden banka ödemeleri büyük zaman harcanarak tekrar tekrar kontrol ediliyordu. yeni raporlar ise SEM ve veri ambar ile elde etmeye bafllad k. Projeye bundan sonra hangi yeni modüller eklenecek? 2008 den itibaren HR ( nsan Kaynaklar ) paketini kullanmaya bafllad k. Sürekli yeni projelerle de devam ediyoruz. fiu anda yeni bir portal projesi haz rl içindeyiz. Oluflturaca- m z yeni portal üzerinden sat fl da t m etkinliklerini yürütece iz. Bu portal bayi ve sat fl organizasyonuna hitap edecek ve bayilerin kulland eski yap da buna uyarlanacak. Sat fl temsilcilerimizin ofis d fl ndan da kolayca a a ba lanma iste i ve bayilerimizin ortak bir portalda buluflma ihtiyac böyle bir projeyi gerektirdi. Siemens ile yapt m z bu projenin sözleflmesi 2009 da yenilendikten sonra yaz l m n yeni versiyonu ve yeni bir donan m ile yola devam etmek istiyoruz. Projede ifl zekâs çözümleri de var. Bu çözümler ne tür kolayl klar getirdi? fiu anda bu ifl zekâs çözümlerinin içinde bütçe ve bütçe simülasyonlar, SEM (Stratejik flletme Yönetimi) ve BW (Business Warehouse-Veri Ambar ) var da, SEM modüllerini devreye ald k. Üst yönetim raporlar n ve bütçeyi o sistem içinde oluflturmaya bafllad k de alt modül olarak bütçe simülasyonlar da kullan yoruz. Yine uygulad m z veri ambar her gece ERP üzerindeki veriyi özellefltiriyor. Daha sonra otomatik olarak haz rlan p sunucu üzerinde yay mlan yor. Belli periyotlarla da mali ifller sorumlusu arkadafllar m z bunlar setler haline getirip ilgili yöneticilere iletiyor. Yeni uygulamalardan da yararland n z. Bu uygulamalar n getirileri neler oldu? Eskiden SAP iflletim sisteminde raporlar çal flt zaman sistem biraz yavafll yordu Veri ambar ve SEM ile birlikte, raporlar her gece bir gün farkla haz r oluyor ve sistem etkilenmiyor. Bu yeni modüller sayesinde raporlar hem günlük olarak alabiliyoruz hem de rapor haz rlan rken sistem yavafllam yor. Üstelik raporlar veri ambar nda haz r oldu u için çok daha k sa sürede al nabiliyor. fl süreçlerinde hem say hem içerik hem de kalite art fl ndan söz ettik. Bu mali süreçlere de yans d ve sonunda mali ifller düzenleme operasyonu yap ld. Yeni mali ifller için kadrolu setler haz rland. Ayr ca, SAP kulland kça herkesin ufku aç ld için daha de iflik alanlarda de erlendirme yapabilme iste i ortaya ç kt. Bu isteklere cevap verebilecek ADNAN UÇAR ERP projesi yaparken nelere dikkat etmeli? Üst yönetimin deste i. Proje yaparken çok zorluk çekmedik. Çünkü proje haz rl k aflamas n çok iyi yapm flt k. Projeyi uygulamaya koydu umuzda bu iflin ana faktörlerinden birisinin flirketin üst yönetim deste i, di erinin ise proje için ayr bir ekip tahsis etmek oldu unu gördük. Biz de proje için anahtar kullan c lardan oluflan 5 kiflilik bir ekip kurduk. Bu ekip üyelerini günlük ifllerinden ay rarak onlar n projeye konsantre olmalar n sa lad k. Kaynak ve bütçe. Siemens ile anlaflma yaparken isteklerimizi ve beklentilerimizi aç kça ortaya koyduk. Kaynak ve bütçe aç s ndan s k nt oluflmas n da istemedik. Bizim için önemli olan projenin belirledi imiz tarihte bitmesiydi. Projeyi yak ndan takip ettik ve s k s k komite toplant lar yaparak kararlar n gecikmesini önledik. Böylece proje, Siemens in ve bizim çal flmalar m zla baflar l bir flekilde gerçeklefltirildi.

11 GELECEK&TRENDLER fl-it stratejik ortakl Kazand ran ortakl k Organizasyon içinde Bilgi Teknolojileri (IT) biriminin stratejileri ile tüm ifl stratejilerinin birlikte ele al nmas n gerektiren fl IT Stratejik Ortakl (IT Business Allignment) kavram 20 y l aflk n bir süredir üst düzey yöneticilerin gündeminde en üst s ralarda yer al yor. Bunun en önemli nedeni IT ile ifli ayn platformda ele alan biliflim yönetiflimi (IT governance), liderlik ve strateji, IT harcamalar, proje yönetimi, performans yönetimi, yat r mlar n geri dönüflü (ROI - Return on Investment) kavramlar n n her geçen gün flirketlerin gündemine biraz daha fazla girmesi ve tümünün CIO lar çok yak ndan ilgilendirmesi. Society for Information Management (SIM) taraf ndan 2003 te 300 CIO ve CEO ile yap lan araflt rmaya göre yöneticilerin ilk 10 önceli i aras nda fl IT Stratejik Ortakl ilk s rada yer al yordu. Di er öncelikler ise flöyle s ralan yordu: IT stratejik planlamas Güvenlik ve gizlilik Nitelikli IT çal flanlar n n kazan lmas, geliflimi ve elde tutulmas IT yat r mlar n n de erinin ölçümü BT biriminin performans de erlendirmesi H z ve esneklik Bilgi altyap s n n kurulmas Karmafl k sistemlerin azalt lmas fl süreçlerinin yeniden yap land r lmas Biliflim yönetiflimi IT bölümünün uluslararas standartlarda ifl yapmas n ve yöneticilerin kendisi ile yap lan iflin sürekli güncellenmesini gerektiriyor. ITIL, COBIT gibi biliflim yönetifliminin içeri inde yer alan uluslararas standartlar hem en iyi uygulamalar n flirketlere girmesini hem de ifl birimlerinin ihtiyaçlar na göre IT nin verdi i hizmetlerin sonuç garantili olmas n sa l yor. Günümüzde üst düzey yöneticilerin öncelikleri aras nda ilk s ralarda yer alan fl - IT Stratejik Ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerinin ayn platformda ele al nmas anlam na geliyor. Geçmiflte, olsa iyi olur diye bak lan bu kavram, yeni dönemde olmazsa olmazlar aras na girmifl durumda. 4 önemli faz var. IT ve ifl birimlerinin stratejik ortakl günümüzde, olsa iyi olur aflamas ndan ç karak olmazsa olmazlar aras - na girmifl durumda. CIO ile birlikte tüm ifl birimi yöneticilerinin sorumlu oldu u bu ortakl n baflar s IT fl Ortakl k Döngüsü nün (IT Business Alignment Cycle) baflar s na ba l. Bu döngünün planlama, modelleme, yönetme ve ölçme olmak üzere dört faz bulunuyor. Planlama aflamas nda ifl hedeflerinin ölçülebilir IT hizmetlerine dönüfltürülmesi yer al yor. Bu faz, IT ve ifl birimleri yöneticilerinin yak nlaflmas n sa l yor. fl birimi yöneticilerinin IT den ihtiyaç ve beklentilerini ortaya ç - kar yor. Modelleme faz IT nin, iflin ihtiyaçlar n giderebilmesi için gereken kaynaklar tan mlamas n içeriyor. htiyaçlara göre IT nin kaynaklar n n planlanmas, süreçlerin tan mlanmas, önceliklendirme yap lmas bu aflamada gerçeklefltiriliyor. IT nin projelerinde süreç yönetiminin baflar yla yürütülmesi gerekiyor. Böylece hem etkinlik art yor hem de maliyetlerde tasarruf sa lan yor. Yönetme aflamas nda IT bölümünün üstlendi i hizmetleri yerine getirmesi için gereken iradenin ortaya konulmas bulunuyor. Son faz olan ölçme aflamas nda, operasyon ve servisler konusunda gerçeklefltirilen hizmetlerin planland flekilde sonuçlan p sonuçlanmad kontrol ediliyor. Geleneksel IT yönetiminde projelerin baflar s ifl hedefleriyle de il, teknolojinin verimli kullan m ile ölçülüyordu. Stratejik ortakl kta ise ölçüm, ifl birimlerinin genifllemesi ya da ifl birimlerinin kritik servisleri konusunda IT hizmetlerinin süreklili i, kaynak kullan m konusunda gerçek zamanl da t m n gerektiriyor. fl IT Stratejik Ortakl günümüzün yo- un rekabet ortam nda flirketlerin verimlili- ini art rma, maliyetlerini düflürme ve ömürlerini uzatma konusunda en önemli araçlardan biri. Asl nda yap lacak fleyler belli. Hemen her ülkede en iyi örnekleri bulmak ve k yaslama yapmak da mümkün. Tek soru iflareti flirketlerin yönetiminde bulunan kiflilerin bu vizyona sahip olup olmad klar nda. Gelecek&Trendler 11

12 12 GELECEK&TRENDLER D fl kaynak kullan m Network izleme, saha operasyonlar gibi rutin çal flmalar nda Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nden (SIS) d fl kaynak deste i alan Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi., d fl kaynak kullan m n flirket politikas olarak benimseyen bir kurum. Tellcom letiflim Hizmetleri Network Müdürü Erhan Kurt, d fl kaynak kullan m ile önemli faydalar sa lad klar n söylüyor ve flöyle devam ediyor: D fl kaynak hizmeti veren firmalar, yayg n bir hizmet a na sahip oluyorlar ve bu a baflka firmalar n kullan m na sunuyorlar. Böylelikle kendilerine f rsat do ururken, bu çal flmalar için bir firman n karfl lamas gereken maliyetlerin çok alt nda bir maliyetle hizmet sunuyorlar. Bundan dolay rutin çal flmalar m zda d fl kaynak kullan m n benimsiyoruz. Tellcom letiflim Hizmetleri Network Müdürü Erhan Kurt ile SIS den ald klar d fl kaynak deste inin kapsam n ve sa lad faydalar konufltuk: Neden d fl kaynak kullan m? Tellcom, d fl kaynak kullan m n benimsemifl bir flirket. Bu bizim için bir nevi flirket politikas. Sadece network de il, di er birimlerle ilgili rutin çal flmalar m z da d fl kaynak kullanarak gerçeklefltiriyoruz. Baz flirketler as l ifllerine odaklan rlar ve rutin çal flmalar n d fl kaynak kullan m yla hayata geçirirler. Biz de bu firmalardan biriyiz. Network ün planlanmas, tasarlanmas ve nas l olaca na karar verilmesi ayr bir çal flma gerektirir. Bu aflamalar geçildikten sonra kurulum yapmak, 7/24 izlemek de öyle. Yani bu, kurulan network ün niteli iyle direkt ba lant l bir çal flma de il, apayr bir profesyonellik, altyap, insan gücü ve saha operasyonu gerektiren yayg n bir hizmet. D fl kaynak hizmeti veren firmalar, yayg n bir hizmet a na sahip oluyorlar ve bu a baflka firmalar n kullan m na sunuyorlar. Böylelikle kendilerine f rsat do ururken, bu çal flmalar için bir firman n karfl lamas gereken maliyetlerin çok alt nda bir maliyetle hizmet sunuyorlar. Bundan dolay rutin çal fl- Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. network izleme, saha operasyonlar gibi rutin çal flmalar nda Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nden d fl kaynak deste i al yor. Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. Network Müdürü Erhan Kurt, D fl kaynak kullan m yla hem genifl bir hizmet a ndan faydalan yor hem de önemli bir maliyet avantaj sa l yoruz diyor. D fl kaynak kullanarak daha çok kazand k

13 malar m zda d fl kaynak kullan m n benimsiyoruz. Siemens in tecrübesi. Siemens, Tellcom a network d fl kaynak kullan m hizmeti sunuyor. Bu hizmet, 7/24 monitör izleme, saha operasyonlar n yönlendirme, network müdahaleleri ve ar zalara müdahale gibi rutin çal flmalar kaps yor. Ayn zamanda network ü büyütme çal flmalar n da Siemens gerçeklefltiriyor. Siemens in kurumsall oturmufl bir uluslararas firma olmas d fl kaynak deste ini kendilerinden almay tercih etmemizde etkili oldu. D fl kaynak hizmeti veren di er firmalarla karfl laflt rd m zda Siemens in pek çok avantaj var. Tellcom un Frankfurt ta ara ba lant lar bulunan bir altyap s var ve çal flmalar m z yo un bir flekilde devam ediyor. Bu ara ba lant lar günden güne büyüyor. Bu geliflimi Siemens ile birlikte Kazan Kazan prensibine dayal bir flekilde çal fl yoruz. ki kat büyüyen altyap. Tellcom un kurulmas ile birlikte, yani 2005 y l n n ocak ay nda bafllad k. Öncelikle network tasarland ve daha sonra kurulacak network ün haz r hale getirilmesi için çal flmalar h z kazand y l n n may s ay nda Siemens ile görüflmeye baflland ve temmuz ay nda sözleflme imzaland. Sözleflme imzaland ktan bir süre sonra Tellcom olarak kurulumlarla ilgili ön çal flmalar m za devam ettik. Yeni nesil telekomünikasyon flebekelerini kurduktan sonra eylül ay nda Siemens ile çal flmalara baflland. Proje iki evreye ayr ld. lk evre Türk Telekom ara ba lant lar öncesinde yap lan ifllemler, ikinci evreyse Türk Telekom ara ba lant sonras nda yap lan ifllemlerdi. Bu çal flman n iki aflamaya ayr lmas n n nedeni, birinci aflamada stanbul ve Frankfurt ta üst noktalar - m z vard ve Ankara, zmir flehirleri de bu üst noktalar m z aras ndayd. kinci aflamada ise bu noktalara Antalya, Adana, Diyarbak r illeri dahil oldu. Böylece hizmet a m z geniflledi. kinci aflaman n gerçekleflti i günden bugüne kadar altyap m z iki kat na ç kard k. Bu süreç tamamen Siemens ile birlikte yürütüldü. Ayr ca Siemens personelinden bir kifli de sürekli Tellcom binas nda bizlere hizmet deste i veriyor. VER ML L M Z ARTIRDIK Siemens ile birlikte kurdu umuz altyap, ifle al m süreçleri, çal flmalar n takibinin sa lanmas süreçlerinde harcanacak olan emek ve zaman kayb n n önüne geçmemizi sa lad. Bu Tellcom için büyük bir kazanç oldu. Network izleme, saha operasyonlar gibi rutin çal flmalar üst derece uzmanl k gerektirmeyen ifllerdi ve biz Tellcom bünyesinde çal flan ekibi daha çok planlama, tasar m gibi uzmanl k gerektiren çal flmalara yo unlaflt rd k. Dolay s yla verimlilik anlam nda büyük avantajlar sa lad k. Gelecek&Trendler 13

14 14 GELECEK&TRENDLER E-Devlet uygulamalar E-devlet hizmeti veren kamu birimlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu birimlerce verilen hizmetler ise sadece maliyetlerin düflürülmesine yard m etmekle kalm yor, ayn zamanda verimlili i de art rarak flehirleri, iflyerleri ve yurttafllar aç s ndan çok daha cazip hale getiriyor. Siemens bu sürece anahtar teslimi kusursuz IT çözümleriyle destek veriyor. S n rs z eriflim ster vergi dairelerine yollar düflsün ister pasaport ofislerine gitsinler, yurttafllar n ço u için memurlarla yüzleflmek oldukça can s k c bir buluflmad r. Ancak bu durum art k radikal bir flekilde de ifliyor. Günümüzde her geçen gün daha çok say da yurttafl kamu otoriteleriyle ilgili ifllerini internet üzerinden hallediyor. Bu geliflmeden idari organlar da kazançl ç k yor zira oldukça yüklü miktarda bürokratik ifllem, bir yandan maliyet tasarrufu sa layacak di er yandan da fleffafl ve etkinli i artt racak flekilde yönetilmifl oluyor. Örne in e er her bir süreç internet üzerinden yap labiliyor olsayd, bir inflaat izni için bekleyen bir yurttafl, talebinin hangi aflamada oldu unu rahatl kla kendi evinden izleyebilirdi. Eskiden herhangi bir baflvurunun sonuçlanmas için ilgili masalar veya departmanlar n önünde kuyru a girilir, s ra beklenirdi. Oysa bugün bu prosedürlerin tümünü ayn anda paralel bir flekilde yapmak mümkün. Berlin deki Siemens e-devlet laboratuvar n n baflkan Dr. Johannes Dotterewich, Bu flekilde ifller eskisine k yasla en az iki kat daha h zl yap labilir diyor. Kaydedilen bilgilerin güvenli ini sa lamak için eriflim hakk verilecek yetkili insanlar n çok titiz bir süreçte tan mlanmas ve verilerin dijital imza kullan larak korunmas büyük önem tafl yor. Avrupa Birli i ülkeleri bu trendde bafl çekiyorlar. Kamu hizmetlerine internet üzerinden eriflim ile ilgili Haziran 2006 tarihli bir AB Raporu nda, Avusturya, Malta, Estonya ve skandinav ülkeleri ile ngiltere den övgüyle bahsediliyor. Benzer flekilde Almanya da gerçeklefltirdi i övgüye de er ilerlemelerle dikkat çekiyor. Alman federal otoriteleri, özellikle de belediye hizmetleri seviyesinde, Government Online 2005 program n n hayata geçirilmesiyle ola anüstü önemli bir yol katetmifl durumdalar. Toplumlar daha cazip hale getirmek. Government Online 2010 isimli yeni bir programda, yerel yönetimler ile merkezi hükümetler ve eyaletlerin aras ndaki a n daha da gelifltirilerek aradaki uçurumlar n kapat lmas amaçlan yor. Örne in Nürnberg de yurttafllar için aç k SAP sisteminin uygulamaya al nmas yla kamu dairelerinde vergiyle ilgili telefonlara cevap vermekle yükümlü pek çok kamu çal flan n n ifl yükü ciddi derecede azalt ld. Üstelik baflvurulara cevap süresi de büyük oranda k salt lm fl oldu. Bu tip hizmetlerde sa lanan ilerlemeler, bir flehri kendilerine yer arayan iflyerleri aç s ndan son derece cazip hale getiriyor. Zaten yerel yönetimlerdeki IT (bilgi teknolojileri) idarecilerinin daima daha iyi internet çözümleri aramas n n temel nedeni de bu. Bu alanda en son teknolojik ilerlemelerin bulunabilece i en iyi yerlerden biri de Siemens in e-devlet laboratuvar. Berlin de uygulanmakta olan bir proje, bu tarz bir teknolojinin kamu otoritelerine ne kadar fazla finansal kazanç sa layabilece ini olabildi- ince net bir flekilde gözler önüne seriyor. Bu flehrin polis teflkilat, 2004 y l ndan bu yana trafik cezalar n elektronik olarak iflleyebilecek bir sistem kullan yor. Bu sayede muazzam etkin bir yap lanmaya kavuflmufl ve ayr ca dikkate de er bir maliyet tasarrufu sa lam fl durumda. Projenin bafl ndaki Dr. Karl-Heinz We-

15 rekiyor. Ancak mevcut yaz l mlar bu ifle genellikle izin vermezler. Bu sorunun üstesinden gelmeye çal flan otoriteler, giderek artan bir trendde XML ve aç k kaynak yaz l m gibi standart ve aç k formatlama sistemlerine do ru kay yorlar. XML tabanl bir formatlama sistemi kullanman n bir baflka avantaj daha var: Ortaklafla kullan lacak veriler bu flekilde cep telefonu veya multimedya cihazlar gibi küçük ve mobil cihazlarda de ifl tokufl edilebilirler. Siemens Kurumsal Teknolojiler Hizmet Altyap s ve Multimedya Hizmetleri Baflkan Dr. Jorg Heuer, Otoriteler bu yöntemle bir dizi farkl cihaz için internet üzerinde tek bir form kullanabilirler ve hatta mobil cihazlardan girilen bir bilginin eksik olup olmad n teyit etmek için bir cep telefonuna k sa mesajla uyar bile gönderebilirler diyor. ber e göre bir baflka önemli kazanç da devasa yer iflgal eden dosyalama sisteminde yaflanan tasarruf sayesinde olmufl. Her vakan n ka t üzerinden yürütüldü ü günlerde, bu dokümanlar dosyalamak ve postaya vermek için bir tam gün boyunca bir memur görevlendirilirdi. Bu flekilde sadece zamandan kaybedilmiyor üstelik metrekarelerce raf da bofl yere iflgal ediliyordu. Ancak dosyalar n elektronik ortamda tutuldu u günümüzde, trafik cezalar hem çok daha h zl bir flekilde ifllenebiliyor hem de ilgili kiflilere çok daha çabuk iletilebiliyor. Weber bu durumu Art k insanlar n trafik cezalar n n son ödeme tarihini geçirme flanslar oldukça düfltü ve bu sayede hem itiraz say s azald hem de tahsilat oranlar m z yükseldi sözleriyle aç kl yor. Pek çok belediye yönetimi bugün bütçesel nedenlerle, mevcut süreçler ve hizmetler üzerine infla edilmifl çözümlerle çal fl yor. Bunlar n hepsini tek bir a çat s alt nda toplayabilmek için ilgili tüm departmanlar n çeflitli farkl veri formatlar n otomatik olarak okuyup iflleyebilecek kapasitede olmas ge- E-Devlet hizmetlerine internet üzerinden eriflim sayesinde yurttafllar n istedikleri bilgiye çok daha h zl ve do rudan ulaflmalar n n sa lanmas n n yan s ra idari süreçler de çok daha basit ve fleffaf bir hale getiriliyor. Çipkartl eriflim. Verilerin koruma alt nda oldu unu garantileyebilmek için smartcard (ak ll kart) ve ilgili okuyucular n kullan m na gerek duyulur. Alman Emeklilik Sigortas Fonu için yasalar n öngördü ü dijital imza kullan m zorunlulu una uyum sa lamak için kurulan emanet merkezinde de görüldü ü gibi bu alanda ak ll çipkartlar n kullan m nda büyük bir art fl yaflan yor. Bugün Siemens in sundu u sistemi kullanan 54 bin çal flan, eriflim kontrollerinde, çal flma saatlerinin tespitinde ve dökümanlar n dijital imzalanmas yla elektronik ifl süreçlerinin etkinlefltirilmesi ve h zland r lmas nda bu çokfonksiyonlu çipkartlardan kullan yorlar. Hepsi bu kadar da de il. Siemens çal flanlar ayr ca, sisteme kendi flirketlerinin ID kartlar ile de girifl yapabilmekte ve kiflisel emeklilik planlar hakk nda kendi flifrelerini kullanarak bilgi de alabilmekteler. Buna benzer IT çözümleri, noterler, vergi daireleri, gayrimenkul kay t daireleri, pasaport bürolar ve demiryolu bilet sat fl acenteleri hatta park cezas ödeme giriflleri için bile mevcut. Yeni teknolojilere devasa miktarlarda para yat rmak istemeyen kamu sektörü flirketleri aç s ndan bir seçenek de PPP (kamuözel ortak iflbirli i) yoluna baflvurmak olabilir. Bu tarz bir fonlama biçiminin örnekleri aras nda, Siemens ve IBM den oluflan bir konsorsiyumla ordu aras nda ortaklafla gerçeklefltirilen bir proje olan Herkules gösterilebilir. Bu projenin bütçesi yaklafl k olarak 7.1 milyar Euro ydu ve tahmini bitifl süresi de 10 y ld. Herkules sayesinde silahl kuvvetlerin tüm bilgisayar merkezleri, PC leri, yaz - l mlar, uygulamalar, telefonlar ve ses/veri a lar en son teknoloji standartlar yla donat lm fl olacak. Siemens, içinde 140 bin PC nin, 7 bin sunucunun, 300 bin sabit hatt n ve 15 bin cep telefonunun bulundu u bin 500 den fazla askeri bölgede da n k bir halde duran sistemlerin modernizasyonundan ve iflletiminden oldu u kadar yerel ve ulusal plandaki ses ve veri hatlar n n yönetiminden de sorumlu bulunuyor. Bu proje, Siemens in güvenli ini sa lamay taahhüt etti i en büyük sözleflme olmas n n yan s ra tüm Avrupa daki en büyük PPP projesi olma özelli ine de sahip. Martin Arnold Gelecek&Trendler 15

16 16 GELECEK&TRENDLER Su flebekesi yat r mlar Su flebekesi yat r mlar IT ye ak yor Siemens, Slovakya l (BVS) Bratislava Su flleri fiirketi nin kanalizasyon ve su sistemlerinin modernlefltirilmesini, entegre bir kontrol tesisi kurulmas n ve 2007 sonundan bafllayarak dört y l boyunca tüm IT sistemlerinin iflletimini üstlendi y l nda tamamlanacak proje sayesinde bu su flebekesi, tüm faaliyetlerini merkezi olarak yöneterek operasyonel maliyetlerini düflürmüfl olacak. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri (SIS), uluslararas planda IT çözümleri ve hizmetleri alan nda dünyan n lider tedarikçisi konumunda. Dan flmanl ktan sistem entegrasyonuna ve IT altyap lar n n uygun bir sistematikte yönetilmesine kadar tüm IT hizmet zincirini tek kaynakta birlefltirebilecek yetene e sahip olan flirket, Siemens in sundu u bir dizi IT çözümlerini de uyguluyor. Siemens, endüstriyel ve altyap tesislerinin ihtiyaç duyabilece i çözümleri ve sistemleri entegre ediyor ve küresel projelerle tesislerin planlama, kurulum, iflletim ve tüm yaflam döngülerinde global hizmetler sunuyor. Siemens son olarak Slovakya da yaklafl k 18 milyon Euro luk bir proje üzerinde çal fl - yor. Siemens Avusturya n n da dahil oldu u bu proje Slovakyal (BVS) Bratislava Su flleri flirketinin kanalizasyon ve su sistemlerinin modernlefltirilmesini, entegre bir kontrol tesisi kurulmas n ve 2007 sonundan bafllayarak dört y l boyunca tüm IT sistemlerinin iflletimini kaps yor. Slovakya n n en büyü ü. BVS, Slovakya da en fazla müflteriye sahip su flebekesi flirketi Kas m ndan itibaren flirketin tüm su ve kanalizasyon sistemleri, toplam 310 altbölümleriyle birlikte teknoloji flaheseri donan mlarla modernlefltirilmeye bafllanacak ve yeni kontrol merkezine entegre edilecek nin sonunda bafllamak üzere Siemens, tüm IT sisteminin sorumlulu unu ve iflletimini de üstlenecek. Ayr ca çal flanlar n sorular na cevap vermek için kuraca bir destek masas yla yaz - l m ve donan m sorunlar n n giderilmesinde de Siemens telefonla yard mc olacak. Bratislava Su flleri fiirketi nin Genel Direktörü Daniel Gemeran, Bu flekilde hem idari süreçlerimizi etkinlefltirecek hem de su kaynaklar m z optimum kanallardan da tabilme olana na kavuflmufl olaca z. Ayr ca bu modernlefltirme sayesinde su fiyatlar m z da olabildi ince sabit tutabilece iz diyor. BVS, bilgisayar temelli bu kontrol sistemi sayesinde maliyetlerini düflürmenin ve su israf n n önüne geçmenin yan s ra bozulan hatlar n n onar m n ve bak m n da optimize edebilecek ve son müflterilerine kesece i faturalar n da standartlaflt racak.

17 Ar-Ge Siemens in gelifltirdi i yeni teknoloji, online ifllemlerde söz konusu olabilecek doland r c l klara son veriyor. Parmak izi ve flifre kullan larak kimlik do rulama güvenli i sa layan ve bir ATM kart büyüklü ünde olan internet ID kart, 2008 sonuna kadar piyasada olacak. nternette doland r c l a son nternet üzerinden doland r c l a karfl Siemens, ortak bir flirketin iflbirli iyle yeni bir teknoloji gelifltirdi. Kullan c lar n internet üzerinden herhangi bir bankac l k ifllemi yapmas ndan önce, parmak izini ve entegre edilmifl flifresini kullanarak kimlik do rulama güvenli i sa layan bu çözüm, bir ATM kart büyüklü ündeki internet kimlik (ID) kart. Siemens in gelifltirdi i ve 2008 yaz ndan sonra piyasaya sürülmesi beklenen bu kartta yer alan bilgilere, ekstra bir yaz l m veya donan ma ihtiyaç duyulmad için hiçbir flekilde ulafl lam yor. Günümüzde bilgisayar korsanlar internet üzerindeki kullan c lara cezbedici sahte mesajlar göndererek hesap detaylar yla ilgili y nla bilgiyi ele geçiriyorlar. Federal Suçlar Polis Bürosu nun (BKA) verilerine göre, bu korsanlar n sadece Almanya da geçti imiz y l en az 14 milyon Euro de erinde hasara neden olduklar görülüyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ile sviçreli bir flirket olan AXSionics in ortaklafla gelifltirdikleri banka kart ebatlar ndaki internet ID kart sayesinde bu gibi doland r c l k metotlar art k tarihe kar flacak. Nas l çal fl yor? Kart n üzerinde bir adet parmak izi okuyucusu ile alt adet optik sensör bulunuyor. Kullan c kendini tan tmak için önce parmak izini kullan yor. Sonra bankan n web sitesi, ID kart n sensörleri taraf ndan kaydediliyor ve flifresi çözülebilecek bir titreflim flifresi (flicker code) gönderiyor. Bu titreflimli kod, kullan c n n ekran nda siyah ve beyaz renklerde yan p sönen alt farkl alanda beliriyor. Bu titreflimli flifrenin içinde bankaya iletilen para transferi iste iyle ilgili detaylarla yap lan ifllemin s ra numaras (TAN) bulunuyor. ID kart, içinde entegre edilmifl kriptografik bir anahtar kullanarak bu flifreyi çözüyor ve deflifre edilmifl bilgileri kendi üzerindeki küçük bir ekranda gösteriyor. Kullan c yapt ifllemle ilgili verilerin do rulu undan emin olduktan sonra ekranda gözüken TAN numaras n girerek ifllemi onayl yor. Bu süreç boyunca internet ID kart na herhangi bir yaz l m veya donan m temas etmedi inden internet kullan c lar dünyan n neresinde olurlarsa olsunlar bankac l k ifllemlerini güvenle yapabiliyor. Yeni uygulama alanlar. Daha ileri aflamalardaki kimlik tan mlama güvenli i için kullan c lar birden fazla parma n da internet ID kart üzerine tan mlama imkan na sahip olabilecekler. Ayr ca bu flekilde bir acil durum parma da seçilebilecek. Örne in tehdit alt ndaki bir müflteri para transferine zorland nda bankan n alarm sistemlerini harekete geçirmek için önceden belirlemifl oldu u parma n n izini taratabilir. Sald rgan kand rmak için ekranda bu ifllem gerçekleflmifl gibi gösterilmesine ra men banka bu iste i gerçek hesaplar na yans tmaz. nternet bankac l flu anda ID kart n kullan labilece i uygulamalardan sadece biri. Bu ID kartla asl nda, internette aç k artt rmalara kat lmaktan müzik indirmeye kadar genifl bir etkinlik yelpazesine eriflmek mümkün. Bunun için kart n üzerinde 128 farkl anahtar tan mlanm fl durumda ve teorik olarak kullan c lar n, bu say da farkl internet hizmet tedarikçisine tek bir kart üzerinden güvenle ulafl lmas mümkün. Gelecek&Trendler 17

18 18 GELECEK&TRENDLER Ar-Ge Konvansiyonel enerji tesislerinde, enerji verimlili ini art rmak söz konusu oldu unda, baflar ya giden yol, yeni malzemelerin kullan lmas ndan geçer. Münih ve Mühlehim deki Siemens uzmanlar taraf ndan gelifltirilen mikrometre kal nl ndaki kaplamalar, yüksek teknolojili pervanelerin s dirençlerini ve kullan m sürelerini art r yor. Ayr ca yüksek yanma dereceleri sa layarak yüksek oranlarda verimlilik elde edilmesini mümkün k l yor. Türbinlere yüksek koruma Almanya, Ingolstadt yak nlar ndaki Irsching bölgesinde deneme aflamas nda olan dünyan n en büyük gaz türbininde, Siemens in afl r s ya dayan kl kaplamalar kullan l yor. Bugüne kadar en etkin çal flan bir önceki tesise k yasla bu türbinde y lda yaklafl k 40 bin ton daha az CO2 atmosfere yay l yor. ki katmanl bir sistem, bir s z rh ym fl gibi ifllev görerek bu süper türbinin dayan kl - l n optimum seviyeye ç kar yor ve türbinin bin 400 derecenin üzerindeki yanma s cakl klar na dayanmas n sa layarak onu yeni bir dünya rekorunun sahibi yap yor. Pervanenin metal yüzeyi ile seramik kaplama aras ndaki koruyucu tabaka, metali oksitlenmeye karfl koruyarak pervanenin ömrünü uzat yor. Siemens uzmanlar geçti imiz günlerde, bu kobalt, nikel, krom, alüminyum ve yttriyum içeren katmana yüzde bir veya iki oran nda renyum ilave etmeye bafllad lar. Bu ifllem sayesinde pervanenin mekanik özellikleri gelifltirilmifl oluyor ve saf bir metalin yanma gazlar n n s cak buhar na dayanabilece inin alt kat kadar olan 25 bin saatlik bir kullan m süresine sahip olmas sa lan - yor. Kalite kontrol. Türbin pervanelerinin ola anüstü zorlu operasyon flartlar na dayanabilmesi için özel bir kalite kontrol tekni i kullan l yor. Bu teknik ile Siemens Kurumsal Teknolojilerin gelifltirdi i bir optik üçgenlefltirme yöntemi sayesinde yüzeyin üç boyutlu bir görüntüsü yarat l yor ve yüzeydeki saç teli kal nl ndaki tümseklerin veya çukurlar n bile tespit edilebilmesi olanakl hale geliyor. Bu analizde ayr ca di er verilerin yan s - ra malzemenin s ya dayan kl l n n da ölçümü yap lm fl oluyor. Test sürecinde UV fl nlar da kullan l rsa, gözle görülemeyen çatlaklar n yeri ve büyüklü ünün bile tespit edilmesi mümkün. Bu tetkik sürecinde elde edilen veriler fl nda, gelece in türbin pervanelerinin tasarlanmas nda ve üretiminde yeni bir ç r açacak çabalar n önü aç lm fl oluyor. Dr. Norbert Aschenbrenner

19

20

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kampüste hayat var! www.multinet.com.tr

Kampüste hayat var! www.multinet.com.tr Kampüste hayat var! Multinet in eğitim kurumlarına özel akıllı kart ve ödeme sistemi Okulnet ile kampüste modern ve yeni bir hayat başlıyor. Okullara ve öğrencilere sunduğu sayısız avantaj ile Okulnet,

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı