Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü"

Transkript

1 Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2120.A1 in Yorumu lgili Standart 2120.A1 Risk de erlendirmesinin sonuçlar na ba l olarak, iç denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili ini ve etkinli ini de erlendirmelidir. Bu de erlendirme: mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli ini, faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili ini, varl klar n korunmas n, kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere uyum konular n kapsamal d r. Bu Uygulama Önerisinin Niteli i: ç denetçiler, A.B.D. Sermaye Piyasas Kurulu nun (SEC) (SEC) kurallar fl nda, üç ayl k mali raporlar, özel durum aç klamalar ve yönetim onaylar konusunda afla daki ilke ve önerileri dikkate almal d r. Bu kurallar özellikle SEC'de kay tl olan ABD'li kurumlara yönelik olmas na ra men, ayn zamanda hisseleri SEC'de kote edilmifl 1.300'ün üzerinde yabanc kuruma da uygulan r. Ortaklar na ve di er hak sahiplerine daha üst düzeyde bir güvence vermek amac yla, hisseleri halka aç k olmayan ve say lar giderek artan kurum da, üç ayl k raporlama kontrolleri ve özel durum aç klamalar nda en iyi uygulamalar yöntemine sahip olduklar n göstermek için seçilmifl belirli SEC kurallar n kendi istekleriyle benimsemektedir. ç denetçilerin bu konuda ek tavsiyeler için "Kontrol Süreçlerinin De erlendirilmesi ve Rapor Edilmesi" bafll kl ve 2120.A2 say l Uygulama Önerisine de bakmalar önerilir. Uygulama Önerilerine uymak iste e ba l d r.

2 230 Meslekî Uygulama Çerçevesi 1. Bütün mali piyasalar n gücü, yat r mc lar n piyasaya duydu u güvene ba l d r. fiirket yöneticileri, ba ms z denetçiler ve baflka piyasa kat l mc lar n n suç iflledi inin iddia edildi i baz olaylar bu güveni azaltm fl ve zay flatm flt r. Bu tehlike karfl s nda, ABD Kongresi ve baflka ülkelerdeki giderek artan say da yasama mercii ve düzenleyici merci, flirketlerin özel durum aç klamalar ve mali raporlama yükümlülüklerini düzenleyen yeni mevzuat ve kanunlar ç kartm flt r. Özellikle, ABD de, 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu, üst seviye yöneticilerin ve finans sorumlular n n mali tablolar onaylamas n ve ek özel durum aç klamalar yapmas n öngören kapsaml bir reform yapm flt r. 2. Bu yeni kanun, flirketlere, üst düzey yöneticilerin kiflisel onaylar n dayand rabilecekleri gerekli güvenceleri elde etmelerini sa layacak süreçleri gelifltirme ve uygulama görevi yüklemifltir. Bu onay sürecinin anahtar unsurlar ndan biri de, mali bilgilerin kaydedilmesi ve özetlenmesiyle ilgili iç kontrollerin ve risklerin yönetilmesidir. Yeni Kanunî Gerekler: 3. Sarbanes-Oxley Kanunu nun 302. maddesi, mali raporlardan flirketin sorumlu oldu unu öngörmektedir ve SEC bu kanunun uygulanmas için bir yönetmelik ç kartm flt r. Yeni ç kart lan SEC Kurallar n n 13a-14 ve 15d-14 maddelerine göre, bir ihraçç n n yönetiminden sorumlu olan baflkan n, yöneticilerin, mali ifller müdürünün, mali ifller çal flanlar n n veya benzer fonksiyonlar üstlenen kiflilerin, ihraçç n n Borsa Kanunu Madde 13(a) veya 15(d) uyar nca ibraz edece i, ara raporlar da dahil, üç ayl k ve y ll k raporlar n her birinde, Raporu inceledi ini, Bilgisi dahilinde, raporda, önemli bir durum veya olay hakk nda gerçe e ayk r bir beyan n bulunmad n veya raporun kapsad döneme iliflkin olarak, bu dönemdeki flartlar alt nda beyan n yan lt c olmamas için lüzumlu olan önemli herhangi bir hususun ihmal edilmemifl oldu unu,

3 Uygulama Önerileri 231 Bilgisi dahilinde, raporda yer alan mali tablolar n ve di er mali bilgilerin, ihraçç n n rapora konu olan dönemler için ve bu dönemlerin sonu itibariyle mali durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak fl durumunu her aç dan do ru bir flekilde yans tt n, Kendisi ve onay veren di er yetkililerin, - ihraçç n n "özel durum aç klama kontrol ve prosedürlerini" (Kanun Madde 302(a)(4) kapsam nda yer alan özel durum aç klamalar yla ilgili kontrol ve prosedürler kavram n yans tan ve yeni tan mlanm fl bir terim) oluflturmaktan ve uygulamaktan sorumlu oldu unu, - bu özel durum aç klama kontrol ve prosedürlerini, özellikle dönemsel raporun haz rland süre içinde, bütün önemli veri ve bilgilerin kendilerine verilmesini sa layacak flekilde düzenlediklerini, - ihraçç n n özel durum aç klama kontrol ve prosedürlerinin etkinli ini, raporun ibraz tarihinden önceki 90 gün içindeki bir tarih itibariyle de erlendirdiklerini, - bu tarih itibariyle yapt klar de erlendirmeye göre özel durum aç klama kontrol ve prosedürlerinin etkinli i hakk nda vard klar sonuçlar raporda ifade ettiklerini, Kendisi ve onay veren di er yetkililerin, afla da say lan durumlar, ihraçç n n denetçilerine ve yönetim kurulunun denetim komitesine (veya denk ifllevleri yerine getiren kiflilere): - iç kontrollerin tasar m veya uygulamas nda tespit edilen ve ihraçç n n mali veri ve bilgileri kaydetme, iflleme, özetleme ve rapor etme kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek olan bütün önemli eksiklikleri aç klad klar n ve iç kontrollerdeki önemli zay fl klar tespit edip ihraçç n n denetçilerine bildirdiklerini, - ihraçç n n iç kontrol sisteminde önemli rol üstlenen personelin ya da yöneticilerin kar flt, önemli olsun olmas n, bütün suiistimalleri aç klad klar n,

4 232 Meslekî Uygulama Çerçevesi - iç kontrollerde veya di er hususlarda, yap lan de erlendirme tarihinden sonra iç kontrolleri önemli oranda etkileyebilecek nitelikte, önemli bir de ifliklik olup olmad n ; ayr ca, bu önemli eksiklikler ve hayatî zay fl klar için önerilen düzeltici tedbirleri bildirip aç klad n, onaylamas gerekir. ç Denetçiler çin Tavsiye Edilen Eylemler: 4. SEC kurallar n n ve Sarbanes-Oxley Kanunu'nun hükme ba lad gereklerle ilgili üç ayl k mali raporlar, özel durum aç klamalar ve yönetim onaylar konusunda, iç denetçilerin verebilece i katma de erli hizmetlerle ilgili olarak, iç denetçilere afla daki eylem ve düflünceler önerilmektedir. Bu önerilen eylemler, üç ayl k mali raporlama konusunda benzer süreçleri benimsemek ve uygulamak isteyen, hisseleri halka aç k olmayan flirketler ve baflka kurumlara da en iyi uygulamalar olarak önerilmektedir. (a) ç denetçinin bu süreçlerdeki rolü, sürecin ilk tasar mc s, bir özel durum aç klama komitesinin üyesi, kurum yönetimi ile denetçiler aras nda koordinatör veya irtibatç ya da sürecin ba ms z de erlendirmecisi gibi farkl roller olabilir. (b) Üç ayl k raporlama ve özel durum aç klama süreçlerinde görev alan bütün iç denetçilerin aç kça tan mlanm fl bir rolü olmal ve bu iç denetçiler, üstlendikleri sorumluluklar, ilgili IIA Dan flmanl k ve Güvence Standartlar na ve ilgili Uygulama Önerilerindeki ilke ve tavsiyelere göre de erlendirmelidir. (c) ç denetçiler, kurumlar n, üç ayl k mali raporlar, özel durum aç klamalar ve hukukî raporlama koflullar na iliflkin süreçleri düzenleyen bir resmî politikaya ve yaz l prosedüre sahip olmas n sa lamal d r. Bu politika ve prosedürlerin avukatlar, d fl denetçiler ve baflka uzmanlar

5 Uygulama Önerileri 233 taraf ndan incelenmesi, bunlar n yeterince kapsaml oldu undan ve olmas gerekenleri tam yans tt ndan emin olunmas n sa lar. (d) ç denetçiler, kurumlar n, süreci eflgüdümlemek ve kat l mc lar izlemek amac yla "özel durum aç klama kurulu" kurmalar n teflvik etmelidir. Bu kurulda, önemli finans müdürleri, hukuk dan flman, risk yönetimi, iç denetim ve kanunî tablolara ve özel durum aç klamalar na veri veya girdi sa layan di er birimler de dahil, kurumun belli bafll temel birimlerinin temsil edilmesi gerekir. Normal olarak, ç Denetim Yöneticisi de bu özel durum aç klama komitesinin üyesi olmal d r. Kurulda ç Denetim Yöneticisinin statüsüne dikkat edilmelidir. Kurul baflkan veya kurulda düzenli üye veya "oy hakk na sahip" üye olan ç Denetim Yöneticilerinin, ba ms zl klar konusunda dikkatli olmalar ve bu konudaki ilkeler ve yapmalar gereken aç klamalar için IIA Standartlar 'na ve ilgili Uygulama Önerilerine bakmalar tavsiye edilir. ç Denetim Yöneticisinin görevi gere i, re'sen (ex-officio) kurula üye olmas onun ba ms zl yla ilgili bir sorun yaratmaz. (e) ç denetçiler üç ayl k raporlama ve özel durum aç klamalar na iliflkin süreçleri, özel durum aç klama komitesinin faaliyetlerini ve ilgili belgeleri dönemsel olarak gözden geçirip de erlendirmeli ve süreç hakk nda yapt klar de erlendirmeyi ve politika ve prosedürlere uyum hakk nda ve genel faaliyetler hakk nda verdikleri güvenceyi yönetime ve denetim komitesine sunmal d r. Bu süreçte ald klar rol nedeniyle ba ms zl klar na halel gelebilecek olan iç denetçiler, yönetimin ve denetim komitesinin süreç hakk nda baflka kaynaklardan da uygun güvenceler alabilmesini sa lamal d r. Bu baflka kaynaklar aras nda, kurum içi öz de erlendirmeler yan nda, d fl denetçiler ve dan flmanlar gibi üçüncü flah slar say labilir. (f) ç denetçiler, faaliyetlerle ilgili yapt klar de erlendirmenin sonuçlar na göre, üç ayl k raporlara ve özel durum

6 234 Meslekî Uygulama Çerçevesi aç klamalar na iliflkin politika, prosedür ve süreçlerle ilgili uygun gördükleri iyilefltirmeleri tavsiye etmelidir. Bu faaliyetler için tavsiye edilen en iyi uygulamalar, afla da say lan araç ve prosedürleri, her kurumun kulland özel sürece ba l olarak, tamamen veya k smen içerebilir: - Düzgün bir flekilde yaz l hâle getirilmifl politika, prosedür, kontrol ve gözlem raporlar, - Prosedürler ve anahtar nitelikteki kontrol unsurlar n içeren üç ayl k kontrol listesi, - Anahatar nitelikteki özel durum aç klama kontrollerine dair standart kontrol raporlar, - Yönetimin öz de erlendirmeleri ("Kontrol Öz De erlendirme" (CSA) gibi), - Anahtar nitelikteki müdürlerin onay veya teyit aç klamalar, - Kanunî mali tablo taslaklar n n ibraz edilmeden önce incelenmesi; - Kanunî mali tablolar n veri unsurlar n n kayna n, anahtar kontrolleri ve her unsurdan sorumlu olan taraflar tevsik eden süreç haritalar, - Daha önceden rapor edilen kapat lmam fl konular n takibi, - Dönem içinde ç kart lan iç denetim raporlar n n de erlendirilmesi, - Önemli muhasebe tahminleri, karfl l klar için yap lan de erlemeler, bilanço d fl faaliyetler, önemli ifltirakler, ortak giriflimler ve özel amaçl tüzel kifliler de dahil yüksek risk tafl yan, karmafl k ve sorunlu alanlar için özel veya belirli hedeflere yönelik gözden geçirmeler, - Vazgeçilen ayarlamalar da dahil ilgili ayarlama kay tlar ve mali tablolar için "kapan fl sürecinin" gözlemlenmesi,

7 Uygulama Önerileri Kurumun bütün önemli unsurlar n n kat lmas n ve görüfllerinin al nmas n sa lamak amac yla, uzak yerlerdeki anahtar üst yöneticilerle telekonferans görüflmeleri yoluyla toplant larda ba lant kurmak, - Derdest ve muhtemel davalar n ve flarta ba l yükümlülüklerin incelenmesi, - ç kontrol konusunda en az ndan y lda bir kere ve mümkünse her üç ayda bir ç kart lan ç Denetim Yöneticisi raporu, - Düzenli özel durum aç klama kurulu ve denetim komitesi toplant lar. (g) ç denetçiler, Sarbanes-Oxley Kanunu Madde 303'e uymak için uygulanan süreçleri (üç ayl k mali raporlama ve özel durum aç klamalar ), yönetimin iç kontrollerle ilgili y ll k de erlendirmesine ve kamuya aç klanan raporuna iliflkin Madde 404'e uymak için uygulanan prosedürlerle k yaslamal ve karfl laflt rmal d r. Benzer veya uyumlu bir flekilde tasarlan p haz rlanan süreçler, faaliyetlerin verimlili ine katk da bulunur; sorun ve hatalar n olmas veya fark edilmemesi risklerini veya olas l n azalt r. Süreçler ve prosedürler benzer olabilir ve iç denetçinin rolünün de iflmesi de mümkündür. Baz kurumlarda, iç denetçilerin yapt ifllerin sonuçlar yönetimin iç kontrolle ilgili iddia ve görüfllerinin temelini olufltururken, di er baz kurumlarda, iç denetçilerden, yönetimin yapt de erlendirmeyi de erlendirmesi beklenebilir. - ç denetçilerin yapt iflin niteli i ve bu iflin sonuçlar n n kullan m flekli, d fl denetçinin iç denetçinin ifline duydu u güvenin derecesi ve seviyesi üzerinde çok etkili olabilir. ç denetçiler, her kat l mc n n rolünün aç kça tan mlanmas n ve faaliyetlerin kurum yönetimi ve d fl denetçilerle eflgüdümlenmesini ve kararlaflt r lmas n sa lamal d r.

8 236 Meslekî Uygulama Çerçevesi - Yönetimin bir fikir oluflturabilmek için kontrollerle ilgili de erlendirmeyi kendisinin yapt kurumlarda, iç denetçiler yönetimin yapt de erlendirmeyi ve bu de- erlendirmeyi destekleyen belgeleri de erlendirmelidir. - ç denetçiler, iç denetim raporundaki görüfllerin nas l s n fland r ld n de erlendirmeli ve iç kontrollere iliflkin y ll k raporda veya üç ayl k mali tablo onaylar nda aç klanmas gerekebilecek görüfllerin yönetime ve denetim komitesine uygun bir flekilde bildirilmesini sa lamal d r. Bu görüfllerin zaman nda ve uygun bir flekilde çözümlenmesini sa lamak için epey dikkat ve özen gösterilmelidir.

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı