Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý"

Transkript

1 ARAÞTIRMA 1 Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý Bulem Üreyen Kaya, Ayþe Diljin Keçeci Süleyman Demirel Üniversitesi, Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý Ve Tedavisi AD, Isparta Özet Önceki kök kanal tedavisinin baþarýsýz olduðuna karar verildiðinde kanal dolgusunun sökülüp yeniden yapýlmasý retreatment veya revizyon olarak adlandýrýlýr. Retreatmentýn baþarýsýnda vaka seçimi, uygun teknik ve ekipmanýn yaný sýra prognozunun iyi deðerlendirilmesi de etkili olur. Cerrahi yöntemlere baþvurmadan önce endodontik olarak yapýlabilecek ortograd giriþimler manuel veya rotary aletlerin, sýcak kondansatörlerin ya da bunlarýn çeþitli çözücülerle kombine kullanýmý ile gerçekleþtirilebilir. Bu çalýþmada Süleyman Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesine baþvuran 8 hastada yapýlan retreatment tedavileri ve 3-24 ay arasýndaki kontrolleri sunulmuþtur. Kök kanalýnýn yetersiz doldurulmasý, periradiküler bölgede lezyon varlýðý, alet kýrýlmalarý ve/veya hasta þikayetlerinin bulunmasý gibi nedenlerle, daha önceki tedavisi baþarýsýz kabul edilen hastalara retreatment tedavileri uygulanmýþtýr. Doðru endikasyon sýnýrlarý içinde uygulanan retreatment tedavilerinin baþarý oranlarýný arttýracaðý düþünülmektedir. Anahtar kelimeler: Kök kanalýnýn yenilenmesi, baþarýsýzlýk, el aletleri, döner aletler. Abstract Retreatment of Failed Root Canal Therapy When the initial root canal therapy is defined as failed, the reperforming therapy following removal of the root filling is called retreatment or revision. The case selection, proper technique and equipment as well as detailed assessment of case prognosis affect the success of retreatment. Before applying surgical techniques, orthograd procedures performed endodontically can be realised using manual or rotary instruments, hot condansators or their combination with various solvents. This study presents the 3-24 months follow-up of the retreatment cases conducted on the patients who applied to the Dentistry Faculty of Suleyman Demirel University of Isparta. Key words: Retreatment, failure, manuel instruments, rotary instruments. Giriþ Daha önce tedavi edilmiþ kök kanalýnýn yeniden tedavisi günümüz endodonti pratiðinde sýklýkla uygulanmaya baþlamýþtýr (1). Önceki endodontik tedavinin baþarýsýz olduðuna karar verilirse kanal dolgusu tekrarlanýr (2). Buna retreatment, revizyon veya tedavinin yenilenmesi denir (3). Retreatment kanal þeklinin revizyonu, kök kanal dolgu materyallerinin çýkarýlmasý ve kanalýn doldurulmasý olarak ifade edilmektedir (4). Retreatment genellikle daha önce yapýlan tedavinin baþarýsýz olduðunu gösteren belirgin iþaretler ve semptomlar var ise yapýlýr. Ancak ortaya çýkabilecek Yazýþma Adresi: Bulem Üreyen Kaya SDÜ Diþhekimliði Fakültesi Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý Isparta Tel: Fax: potansiyel bir baþarýsýzlýk söz konusu olduðunda da uygulanabilir (5, 6). Baþarý ve baþarýsýzlýk klinik ve radyografik bulgularla incelenir (7). Birçok faktör endodontik baþarýsýzlýða neden olabilmektedir (8). Retreatment gerektiren baþarýsýzlýklarýn baþýnda ilk tedavinin teknik yetersizliðine baðlý olarak geliþen mikrobiyal enfeksiyon veya kök kanal sisteminin ortograt yoldan yeniden enfekte olmasý (9), kök kanalýnýn yetersiz temizlenmesi ve doldurulmasý (10), baþarýsýz olmuþ retreatment ve apikal rezeksiyon vakalarý (11) sayýlabilir. Koronal sýzýntý, vertikal kýrýk, post uygulanýþýna baðlý hatalar, gözden kaçmýþ kanallar, kýsa veya taþkýn kanal dolgularý, basamak oluþumu, perforasyonlar, transportasyonlar, kýrýk alet gibi sebepler baþarýsýzlýk nedeni olabilirler (12). El aletleri, ýsý taþýyýcý aletler, ultrasonik aletler, lazerler ve çözücüler gibi birçok teknik güta-perkanýn

2 2 Kaya,Retreatment uygulamalarý uzaklaþtýrýlmasý iþlemi için kullanýlmaktadýr (1, 13-17). Son yýllarda nikel titanyum eðelerin, paslanmaz çelik eðelerden daha esnek olmalarý ve kýrýlmaya karþý dayanýklýlýklarýnýn yüksek olmasý nedeniyle kök kanal dolgu maddelerinin uzaklaþtýrýlmasýnda sýklýkla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu eðeleri kullanan sistemler arasýnda Canal Finder (18), Endotec (1), ProFile (19), Quantec (20) sayýlabilir. Güta-perkayý yumuþatarak uzaklaþtýrýlmasýný kolaylaþtýrmak amacý ile çözücüler de kullanýlmaktadýr (14, 21). Kloroform en etkili güta-perka çözücüsüdür, yüksek uçuculuk özelliði nedeni ile de avantajlýdýr (15, 22). Bu çalýþmada Süleyman Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Endodonti kliniðine kök kanalýnýn yetersiz doldurulmasý, periradiküler bölgede lezyon varlýðý, alet kýrýlmalarý ve/veya hasta þikayetlerinin bulunmasý gibi nedenlerle baþvuran 8 hastada yapýlan retreatment tedavileri ve 3-24 ay arasýndaki kontrolleri sunulmuþtur. Gereç ve Yöntem Bu çalýþmada Süleyman Demirel Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi Endodonti Kliniði ne kök kanalýnýn yetersiz doldurulmasý, periradiküler bölgede lezyon varlýðý, alet kýrýlmalarý ve/veya idyopatik sebeplerle retreatment endikasyonu konmuþ (%14,42) ve takibi yapýlabilen hastalar arasýndan seçilen 8 vakanýn 3-24 aylýk sonuçlarý sunulmuþtur (Tablo 1). de el aletleriyle enstrümantasyon yapýldý. K eðeleri (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ýsviçre) penetrasyon yeteneði, hedström eðeleri (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ýsviçre) ise madde kaldýrmadaki üstünlüðü nedeniyle kullanýldý. Kanal dolgusuna ortograt penetrasyonun saðlanamadýðý 6. vakada kök kanal dolgusu 340 devir/dak. da yüksek dönme momentine (tork) sahip elektrikli motor ile (Technika, Dentsply, Maillefer, Ýsviçre) kullanýlan ProFile 0.04 eðeler (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ýsviçre) ile uzaklaþtýrýldý. Isýnýn etkisiyle duvarlara yapýþan güta perka manuel aletlerle uzaklaþtýrýldý. Tüm vakalarda, manuel ve rotary tekniklerle uzaklaþtýrýlan ilk kanal dolgusu sonrasý biyomekanik preparasyon %2.5 lik NaOCl irrigasyonu eþliðinde yenilenerek konik kök kanal formu elde edildi. Kök kanal dolgusunun tam olarak uzaklaþtýrýldýðýndan emin olmak için farklý açýlardan dijital radyografik (Visualix Gendex Dental Sistemleri, Monza, Ýtalya) görüntüler alýndý. Vakalarýn hiçbirinde kök kanal dolgusu ilk seansta yapýlmadý. Seans aralarýnda kanal dezenfeksiyonu için kalsiyum hidroksit tozunun gliserin ile karýþtýrýlmasý ile elde edilen Kalsin (Aktu, Ýzmir, Türkiye) preparatý kullanýldý. Tedavi, diþin semptomlarýnýn kaybolmasýný takiben kök kanallarýnýn gütaperka ve AH 26 (De Trey, Zürih, Ýsviçre) kanal patý kullanýlarak lateral kondansasyon yöntemiyle doldurulmasýyla tamamlandý. Birinci, 3., 6., 12., ve 24.ay sonunda açýortay tekniði ile iki farklý açýdan periapikal radyografi alýndý. Radyografik deðerlendirmede Periapikal Index kullanýldý (23). Tablo 1: Retreatment vakalarýnda endikasyon nedeni, tedavi öncesi klinik ve radyografik bulgular. OLGU Diþ no Retreatment Nedeni 1(11) Yetersiz lateral kondansasyon, kanal dolgusu homojen deðil 2 (26) Yetersiz lateral kondansasyon 3 (24) Koronal üst restorasyonu eksik, dikey perküsyon hassasiyeti 4 (22) Eksik kanal dolgusu, kronik apikal 5 (15) Eksik kanal dolgusu Klinik Bulgular Dikey perküsyon hassasiyeti 6 (11) Homojen bir kök kanal dolgusu hassasiyeti izlenmesine raðmen primer tedaviden 10 ay sonra radyografik ve klinik bulgularýn ortaya çýkýþý. 7 (25) Eksik kanal dolgusu, kronik apikal 8 (43) Üst yapýya retansiyon saðlamasý amacýyla yerleþtirildiði düþünülen kanal aleti ve kronik apikal Radyografik bulgular Normal periapikal yapý. (PAI1*) Koronal üst Peridontal restorasyonu membranda eksik, geniþleme, dikey perküsyon trabeküler kemikte hassasiyeti mineral kaybý (PAI 3 *** ) (PAI 4 **** ) (PAI 4 **** ) Semptomsuz Kemik yapýsýnda küçük deðiþiklikler (PAI 2 ** ) Dikey perküsyon (Peridontal membranda geniþleme ve mineral kaybý ile kemik yapýsýnda deðiþiklikler (PAI 3 *** ) (PAI 4 **** ) (PAI 4 **** ) PAI 1*. normal periapikal yapý PAI 2** kemik yapýsýnda küçük deðiþiklikler PAI 3***. mineral kaybý ile kemik yapýsýnda deðiþikler PAI 4****. sýnýrlarý belirgin PAI 5. alevlenme ile karakterize ciddi

3 Kaya,Retreatment uygulamalarý 3 Tablo 2: Retreatment vakalarýnda yöntem ve sonuç. OLGU Diþ no Retreatment Tekniði Kök Kanal Dolgusu /Daimi Restorasyon Takip süresi Sonuç 1 (11) Lateral kondansasyon/ kompozit koroner dolgu 24 ay Diþ fonksiyonel ve semptomsuz (Resim 1a,b,c) 2 (26) Lateral kondansasyon/ amalgam restorasyon 24 ay Diþ fonksiyonel ve semptomsuz (Resim 2a,b,c) 3 (24), K ve Headström eðeleri (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Ýsviçre) Lateral kondansasyon/ iki kanaldan destek alan döküm post kor ve daimi koroner restorasyonu 6 ay (Resim 3a,b,c) 4 (22), Lateral kondansasyon / kompozit koroner dolgu 9 ay (Resim 4a,b,c) 5 (15) Lateral kondansasyon /kompozit koroner dolgu, / sabit protetik restorasyon 3 ay Klinik ve radyografik olarak semptomsuz, fonksiyonel diþ. (Resim 5a,b,c) 6 (11) Rotary + Lateral kondansasyon /kompozit koroner dolgu 12 ay Klinik ve radyografik olarak semptomsuz, fonksiyonel diþ (Resim 6a,b,c) 7 (25) Lateral kondansasyon /kompozit koroner dolgu 6 ay (Resim 7a,b) 8 (43) Lateral kondansasyon /post kor/kompozit üst yapý 6 ay (Resim 8a,b,c) Bulgular Tüm vakalarda birinci, 3., 6., 12.,18 veya 24. aylýk takip süreci sonunda prognozun iyileþme yönünde olduðu veya tam bir periapikal iyileþmenin saðlandýðý gözlendi (Tablo 2). 2. vakada kanal dolgusunu takiben yapýlan 3 er aylýk kontrollerde kemik yoðunluðunda artýþ izlendi, 24. ay kontrolünde klinik deðerlendirmede baþarýlý bulunmakla radyografik olarak kemik yoðunluðunun istenilen düzeye ulaþamadýðý gözlendi. Þekil 1 a) 11 nolu diþin teþhis radyografisi b) manuel yöntemle uzaklaþtýrmayý takiben yenilenen kök kanal dolgusu c)24 ay sonra radyografik ve klinik baþarý. Þekil 2 a) 26 nolu diþin teþhis radyografisi b) manuel yöntemle uzaklaþtýrmayý takiben yenilenen kök kanal dolgusu c)24 ay sonra radyografik ve klinik baþarý. Þekil 3 a) 24 nolu diþin teþhis radyografisi b) manuel yöntemle uzaklaþtýrmayý takiben yenilenen kök kanal dolgusu c) post-kor restorasyon ve 6 ay sonra lezyonda belirgin küçülme. 3. vakada kök kanal tedavisinin yenilenmesinden sonra kemik yoðunluðunda artýþ gözlendi, 6. ay kontrolünde periapikal radyolusent alanda belirgin bir küçülme olduðu tespit edildi. 4. vakada iyileþme radyografik olarak 3. ay kontrolünde izlenebilir düzeye geldi, 9. ayda lezyonda belirgin bir küçülme gözlendi. Radyografik bulgu izlenmeyen 1., 5. ve 6. vakalarda kök kanal dolgusunun uzaklaþtýrýlmasýný takiben ilk

4 4 Kaya,Retreatment uygulamalarý Þekil 4 a) 22 nolu diþin teþhis radyografisi b) manuel yöntemle uzaklaþtýrmayý takiben yenilenen kök kanal dolgusu c) 9 ay sonra lezyonda belirgin küçülme. Þekil 5 a) 15 nolu diþin teþhis radyografisi b) manuel yöntemle uzaklaþtýrmayý takiben yenilenen kök kanal dolgusu c) 3 ay sonra klinik ve radyografik baþarý. birkaç gün içinde semptomlarýn kaybolduðu, 6. ve 8. vakada 3. ay kontrolünde radyografik olarak iyileþmenin baþladýðý gözlendi. 7. vakada iyileþme radyografik olarak 6. ay kontrolünde izlenebilir düzeye geldi. Tartýþma Baþarýsýz olmuþ kök kanallarýnýn ortograt yoldan yeniden tedavisi günümüz endodonti pratiðinde ilk olarak düþünülmesi gereken tedavi þeklidir. Cantarini ve arkadaþlarýnýn (24) yaptýklarý bir inceleme endodontik tedavi yapýlan 1017 vakanýn %27,2 sinin retreatment vakalarýndan oluþtuðunu bildirmiþtir. Kliniðimizde yapýlan retreatment sayýsý gün geçtikçe artmakta ve zorluk derecesiyle ilgili olarak bu vakalar tecrübe kazanmýþ hekim veya endodontistler tarafýndan yapýlmaktadýr. Baþarýlý olan tedavilerde takip sorunu dikkati çekmekte, semptomlarý kaybolan ve tedavisi tamamlanan hastalarýn kontrollere gelmekten kaçýndýðý gözlenmektedir. Kök kanal tedavisi baþarýsýzlýða uðramýþ bir diþe uygulanabilecek iki farklý tedavi alternatifi vardýr: Birincisi ortrograd (koronal yönde kök kanallarýna giriþin saðlanmasý) yoldan retreatment uygulanmasýdýr ve ilk tedavide býrakýlmýþ ya da daha sonradan geliþmiþ mikroorganizmalarýn kanaldan uzaklaþtýrýlmasý hedeflenir (1, 16). Retreatment tedavilerinin baþarý oraný %65-80 arasýnda deðiþmektedir (6, 25). Ortograt yöntem uygulanamýyorsa, kontraendike ise veya baþarýsýz olmuþsa ikinci bir alternatif olarak diþin çekimi, apikal rezeksiyon ve retrograd dolgu, köklerin hemiseksiyonu, apikal küretaj gibi cerrahi yöntemlere baþvurulabilir (3, 5, 8, 26). Kök kanalýnýn ortograt yoldan yenilenmesinin baþarý oraný periradiküler cerrahi yöntemlerinin baþarý oranlarýndan daha yüksektir (27). Kötü kondanse edilmiþ kanal dolgulu veya tedavi edilmemiþ olgularda cerrahi giriþimin etkisi çok azdýr. Cerrahi teknikler artýk pulpa dokusunu, bakteri ve irritanlarý kök kanal sisteminden uzaklaþtýramazlar (12) ve apikal foramenin daha koronalde konumlanmasýna, daha geniþ bir apeksin yaratýlmasýna, bu yüzden yeni veya tekrarlayan enfeksiyonlarýn, periapikal lezyonun geliþmesine ve baþarýsýzlýða sebep olabilirler (28). Kök kanallarýnýn doldurulmasýnda farklý materyaller kullanýlsa da, pat ile güta-perka en çok kullanýlan kök kanal dolgu materyalidir (1). Kanal tedavisinin yenilenmesinde kök kanallarýndan güta-perkanýn uzaklaþtýrýlmasý iþlemi için el aletleri, rotary enstrümanlar, ýsý taþýyýcý enstrümanlar, ultrasonik enstrümanlar ve çözücüler gibi birçok teknik kullanýlmaktadýr (29). Ancak el aletlerinin kök kanal duvarlarýný temizlemede özellikle çözücüler ve rotary aletlere göre üstün olduðu saptanmýþtýr (30). Isýnan ve yumuþayan gütaperka kanal duvarýna bulaþtýrmakta ve istenen düzeyde temizlik için yine el aletlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu nedenle bu çalýþmada retreatment uygulamalarýnda manuel enstrümantasyon tercih edilmiþtir. Güta-perka kloroform, karbon disülfit, benzen, ksilen, esansiyel yaðlar, metil kloroform, haloten, beyaz terbentin, karbon tetraklorit, ökaliptol yaðý içinde çözünebilir (31-33) Gütaperkalarýn çözünürlükleri markalarýna göre deðiþiklik göstermektedir (34), ayný zamanda çözücülerin etkinlikleri de farklýdýr (32, 34). Kloroform sitotoksik (5, 31) özellikleri nedeniyle çok dikkatli kullaným gerektiren bir çözücüdür. Ancak yumuþamýþ güta-perka kanal boyunca duvara yapýþýr ve temizlenmesi zor ince bir tabaka oluþturur (30, 35). Bu nedenle sunulan vakalarýn hiçbirinde çözücü kullanýlmamýþtýr. Güta-perkanýn kanaldan uzaklaþtýrýlmasýnda deðiþik teknikler izlenebilir. Koroner 2-4 mm mesafedeki gütaperka düþük basýnçla yavaþ devirle çalýþan Gates- Glidden veya Peeso frezler yardýmý ile sökülebilir (36, 37). Bu çýkarýlan kýsým çözücüye rezervuar oluþturur ve giriþi kolaylaþtýrýr. Koronal kýsmýn sökülmesinde ýsýtýlmýþ aletler de kullanýlmaktadýr (38). Ancak bunlar çözücü için çok küçük bir boþluk hazýrlarlar ve giriþi kolaylaþtýramazlar (5, 8). lerle kanal dolgusu uzaklaþtýrýlacak ise kanala ilk olarak K-tipi

5 Kaya,Retreatment uygulamalarý 5 eðe veya reamerlarla girilir, daha sonra kalýn bir Hedström eðesi kontrollü ve saat yönünde hareket ile güta-perka kütlesi içine vidalanýr, apikalden güta perkanýn taþmasýný önlemek amacý ile apikale doðru basýnçtan kaçýnýlýr (5, 39). Dirençle karþýlaþýldýðýnda eðe geri çekilir, çoðunlukla güta-perka konlarý da sarýlmýþ olarak gelir. Taþkýn güta-perkalarýn çýkarýlmasýnda da ayný yöntem kullanýlýr. Güta-perkanýn apikal foramenden kopmasýný engellemek için eðeyi periapikale kadar uzatmak gerekir (8, 40). Yakýn dönemde yapýlan çalýþmalarýn çoðunluðu, enstrümantasyon ve irrigasyonun kök kanal enfeksiyonu üzerine etkilerine yoðunlaþmýþtýr. Bunun yaný sýra, retreatment iþlemlerinin kök kanal sistemi içindeki mikroorganizmalara etkisi de ilginçtir. Fakat, preperasyonla enfeksiyon kontrolünün etkilerini gösteren az sayýda in vivo retreatment vakasý sunulmuþtur (41) Kök kanal tedavisi yapýlmýþ apikal li bir diþin retreatment sonrasý prognozunun ilk defa tedavi yapýlacak apikal li bir diþten daha kötü olduðu ileri sürülmektedir (42). Bu durum teknik komplikasyonlar, anatomik zorluklar, lokalize edilemeyen kanallar ile iliþkili olabilir. Kötü prognozun diðer bir sebebi ise konvansiyonel tedavi iþlemlerine daha dirençli bir mikrofloranýn varlýðýdýr. Retreatment gerektiren dirençli apikal vakalarýnda Enterecoccus. Faecalis in önemli rolü üzerinde durulmaktadýr (43-48). Çünkü bu mikroorganizma endodontik floranýn diðer mikroorganizmalarýna göre lokal olarak kullanýlan dezenfeksiyon ajanlarýna (örneðin kalsiyum hidroksit) daha dirençlidir (49, 50). Kalsiyum hidroksit içerikli patlarýn tedavideki rolü mikroorganizmalarýn eliminasyonu ve osteosementogenetik aktivite ile periapikal iyileþmeyi hýzlandýrmasýdýr. Retreatment vakalarýnda E.faecalis varlýðý düþünüldüðünde klorhexidin solusyonlarýnýn daha etkili olduðu bilinmektedir (51) Persiste veya tekrarlayan endodontik enfeksiyonlarda ilk enfeksiyona ait rezidüel bakteriler kök kanalýnda üremeye devam edebileceði gibi, koronal restorasyonun yetersizliði nedeniyle sekonder olarak da ortaya çýkmýþ olabilir (52). Sunulan 2. vakada da primer tedavinin baþarýsýzlýðýnýn sebebi sýzdýrmaz bir üst restorasyonun yapýlmamasý ve kök kanal dolgusunun kondansasyonunun yetersiz olmasýdýr. Retreatment vakalarýnda kök kanal dolgusu baþarýyla uzaklaþtýrýlabilirse, tedavinin prognozunu belirleyen kök kanalýndaki biyomekanik preparasyondur. Primer kanal tedavisi esnasýnda prepare edilemeyen ve debrisin tam olarak uzaklaþtýrýlamadýðý bölgelerin, retreatment esnasýnda farklý bir teknik kullanýlarak uzaklaþtýrýlabileceði ve teorik olarak da baþarý þansýnýn arttýrýlabileceði düþünülerek sunulan tüm vakalarda geniþletme miktarý primer tedavidekinden daha fazla olmuþtur. Bu aþamadan sonra sýzdýrmaz bir kök kanal ve koronal dolgusu hedeflenmiþtir. Retreatment ilk tedaviye göre teknik olarak daha üstün yapýlmýþ olsa ve baþlangýçta iyi bir prognoz gözlense de uzun dönemli takip önem taþýr. Bu sürenin ortograt retretment için dört yýl olmasý önerilmektedir (53). 3 ve 24 ay arasýnda kontrolleri yapýlmýþ sunulan bu vakalarýn da 4 yýllýk uzun dönem takipleri planlanmýþtýr. Apikal teþhisi konulmamýþ ancak gelecekte potansiyel bir risk oluþturan yetersiz bir kök kanal dolgusuna sahip veya koronal sýzýntýsý mevcut bir diþe retreatment uygulanmasýnýn gerekliliði konusunda farklý görüþler olup daha ileri çalýþmalara ihtiyaç vardýr (54). Sonuç Bu makalede, retreatment sonuçlarý verilen vakalardan özellikle 24 aylýk kontrolleri yapýlabilenler bu tedavinin baþarýlý olacaðý fikrini desteklemektedir. Ancak, bu konuda yapýlmýþ daha fazla vakayý içeren uzun süreli takip çalýþmalarýna ihtiyaç vardýr. Kaynaklar 1- Hülsmann M, Stotz S. Efficacy, cleaning ability and safety of different devices for gutta-percha removal in root canal retreatment. Int Endod J. 1997; 30: Barrieshi-Nusair KM. Gutta-percha retreatment: effectiveness of nickel-titanium rotary instruments versus stainless steel hand files. J Endod. 2002; 28: Bayýrlý G. Kök kanalý tedavisinin tekrar yapýlmasý retreatment. Bayýrlý G. Endodontik Tedavi II. Ýstanbul, Ýstanbul Üniversitesi Basýmevi, 1999; American Association of Endodontics. AAE glossary, contemporary terminology for Endodontics. (8. baský), Chicago, American Association of Endodontists Friedman S. Endodontik revision of failures. In: Walton RE, Torabinejad M, eds. Principles And Practice of Endodontics. 2 nd Ed, Saunders Company, Philedelphia, USA, 1996, Allen RK, Newton CW, Brown CE Jr. A statistical analysis of surgical and nonsurgical endodontic retreatment cases. J Endod. 1989;15: Crump MC. Differential diagnosis in endodontic failure. Dent Clin North Am 1979; 23: Stabholz A, Friedman S, Tamse A. Endodontic failures and re-treatment. In: Cohen S, Burns RC, eds. Pathways of the Pulp. (6. baský) St Louis, ABD: Mosby, 1994; Saunders WP, Saunders EM. Coronal leakage as a cause of failure in root-canal therapy: a review. Endod Dent Traumatol. 1994;10: Abou-Rass M. Evaluation and clinical management of previous endodontic therapy. J Prosthet Dent. 1982;47: Sedgley CM, Wagner R. Orthograde retreatment and apexification after unsuccessful endodontic treatment, retreatment and apicectomy. Int Endod J Nov;36(11): Ruddle CJ. Micro-endodontic nonsurgical retreatment.

6 6 Kaya,Retreatment uygulamalarý Dent Clin North Am. 1997; 41: Farge P, Nahas P, Bonin P. In vitro study of a Nd:YAG laser in endodontic retreatment. J Endod 1998;24: Hunter KR, Doblecki W, Pelleu GB Jr. Halothane and eucalyptol as alternatives to chloroform for softening guttapercha. J Endod 1991; 17: Ladley RW, Campbell AD, Hicks ML, Li SH. Effectiveness of halothane used with ultrasonic or hand instrumentation to remove gutta-percha from the root canal. J Endod 1991; 17: Stabholz A, Friedman S. Endodontic retreatment--case selection and technique. Part 2: Treatment planning for retreatment. J Endod 1988;14: Taintor JF, Ingle JI, Fahid A. Retreatment versus further treatment. Clin Prev Dent 1983; 5: Imura N, Zuolo ML, Ferreira MO, Novo NF. Effectiveness of the canal finder and hand instrumentation in removal of gutta-percha root fillings during root canal retreatment. Int Endod J 1996; 29: Imura N, Kato AS, Hata GI, et al. A comparison of the relative efficacies of four hand and rotary instrumentation techniques during endodontic retreatment. Int Endod J 2000; 33: Betti LV, Bramente CM. Quantec SC rotary instruments versus hand files for gutta-percha removal in root canal retreatment. Int Endod J 2001; 34: Pecora JD, Spano JC, Barbin EL In vitro study on the softening of gutta-percha cones in endodontic retreatment. Braz Dent J 1993; 4: Barbosa SV, Burkard DH, Spangberg LS. Cytotoxic effects of gutta-percha solvents. J Endod 1994; 20: Orstavik D, Kerekes K, Eriksen HM. The periapical index: a scoring system for radiographic assessment of apical. Endod Dent Traumatol Feb;2(1): Cantarini C, Massone EJ, Goldberg F, Frajlich SR, Artaza LP. Evaluacion radiografica de 600 tratamienthos endodonticos efectuados en el periodo Revista de la Asociacion Odontologica Argentina. 1996; 84, Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment. J Endod. 1990;16: Lovdahl PE, Gutmann JL. Problems in nonsurgical root canal endodontic revision. In: Gutmann JL, Dumsha TC, Lovdahl PE, Hovland EJ. Problem Solving in Endodontics. 2 nd Ed, Mosby, St Louis, USA, 1992, Ingle JI, Beveridge EE, Glick DH, Weichman JA. Modern endodontic threapy. In Endodontics. Ingle JI, Bakland LK. Peters DL, Buchanan LS; Mullaney TP. (4 ed.) Baltimore., Williams ve Wilkins, 1994; Fava LR. Calcium hydroxide in endodontic retreatment after two nonsurgical and two surgical failures: report of a case. Int Endod J. 2001; 341: Baratto Filho F, Ferreira EL, Fariniuk LF. Efficiency of the 0.04 taper ProFile during the re-treatment of gutta-perchafilled root canals. Int Endod J. 2002; 35: Keçeci AD, Kaya Üreyen B, Çelik Ünal G. Kök kanal dolgusunun uzaklaþtýrýlmasýnda kullanýlan farklý tekniklerin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý. Gazi Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi Dergisi. 2006; 23: Evaluation of alternatives to chloroform in endodontic practice. Endod Dent Traumatol 1989;5: DJ, Campbell AD, Hicks ML, Pelleu GB Jr. Alternative solvents to chloroform for gutta-percha removal. J Endod 1990;16: Evaluation of Gutta-percha solvents. J Endod 1990;16: Gutta-percha solvents--a comparative study. J Endod 1986;2: Sae-Lim V, Rajamanickam I, Lim BK, Lee HL. Effectiveness of ProFile.04 taper rotary instruments in endodontic retreatment. J Endod 2000; 26: Frajlich SR, Goldberg F, Massone EJ, Cantarýný C: Comparative study of retreatment of Thermafil and lateral condensation endodontic fillings, Int Endod J.1998; 31: Endodontic revision: A rational approach to root canal reinstrumentation. J Endod 1992;18: Gilbert BO, Rice RT. Re-treatment in endodontics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1987;64: Negotiation of obstructed canals; bleaching of teeth. Br Dent J 1985;158: Endodontic endodontic revision--case selection and technique. 3. Endodontic revision techniques. J Endod 1990;16: Peciuliene V, Reynaud A, Balciuniene I, Haapasalo M. Isolation of yeasts and enteric bacteria in root-filled teeth with chronic apical. Int Endod J 2001: 34: Friedman S Treatment outcome and prognosis of endodontic therapy. In: Orstavik D, Pitt-Ford T, eds.essential endodontology. Blackwell Science, Oxford, Molander A, Reit C, Dahlen G, Kvist T. Microbiological status of root-filled teeth with apical. Int Endod J 1998: 31: Peciuliene V, Balciuniene I, Eriksen HM, Haapasalo M. Isolation of Enterococcus faecalis in previously rootfilled canals in a Lithuanian population. J Endod 2000:26: Peciuliene V, Reynaud A, Balciuniene I, Haapasalo M. Isolation of yeasts and enteric bacteria in root-filled teeth with chronic apical. Int Endod J 2001: 34: Hancock HHI, Sigurdsson AD, Trope MB, Moiseiwitsch JB. Bacteria isolated after unsuccessful endodontic treatment in a North American population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 2001: 91: Siren EK, Haapasalo MP, Ranta K, Salmi P, Kerosuo EN. Microbiological findings and clinical treatment procedures in endodontic cases selected for microbiological investigation. Int Endod J 1997: 30: Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjogren U. Microbiologic analysis of teeth with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998: 85: Molander A, Reit C, Dahlen G. The antimicrobial effect of calcium hydroxide in root canals pretreated with 5%iodine potassium iodide. Endod Dent Traumatol 1999:15: Haapasalo M, Orstavik D. In vitro infection and disinfection of dentinal tubules. J Dent Res 1987: 66: Stuart CH, Schwartz SA, Beeson TJ, Owatz CB. Enterococcus faecalis: its role in root canal treatment failure and current concepts in retreatment. J Endod Feb;32(2): Haapasalo M, Endal U, Zandý H, Coýl J M. Eradication of endodontic infection by instrumentation and irrigation solutions. Endodontic Topics. 2005; 10: Consensus report of the European Society of Endodontology on quality guidelines for endodontic treatment. Int Endod J 1994: 27: Haapasalo M, Udnæs T, Endal U. Persistent, recurrent, and acquired infection of the root canal system post-treatment. Endodontic Topics 2003, 6,

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI BİTİRME TEZİ Stajer Diş Hekimi:D.t Burcu ACAR Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Necdet

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE İKİ FARKLI ÇÖZÜCÜ SOLÜSYONUN ETKİSİNİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Dr. Hasan ORUÇOĞLU Prof. Dr. Sema BELLİ* ÖZET

Detaylı

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(1) 19-28, 2009 MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA Efficacy of Different Retreatment Techniques in Molar Root Canals:

Detaylı

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

Çift kanallý alt çene orta ve yan keser diþlerde kök kanal tedavisi: olgu bildirimi

Çift kanallý alt çene orta ve yan keser diþlerde kök kanal tedavisi: olgu bildirimi OLGU 27 Çift kanallý alt çene orta ve yan keser diþlerde kök kanal tedavisi: olgu bildirimi Murat Maden, Ekim Onur Orhan Süleyman Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Endodonti AD, Isparta Özet

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

NİKEL-TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMLERİ İLE RETREATMENT ABSTRACT

NİKEL-TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMLERİ İLE RETREATMENT ABSTRACT İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 48, Sayı: 1 Sayfa: 71-78, 2014 71 DERLEME NİKEL-TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMLERİ İLE RETREATMENT Retreatment with Nickel-Titanium Rotary Instruments

Detaylı

Sekonder Endodontik Enfeksiyonlarda, Enterococcus Faecalis in Rolü ve Tedavisi

Sekonder Endodontik Enfeksiyonlarda, Enterococcus Faecalis in Rolü ve Tedavisi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):79-84 DERLEME / REVIEW Sekonder Endodontik Enfeksiyonlarda, Enterococcus Faecalis in Rolü ve Tedavisi Role and Treatment of the Enterococcus Faecalis

Detaylı

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Endodonti Bilim Dalı KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Brikena OKAJ

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

KANAL TEDAVİLERİNİN YENİLENMESİ: TEDAVİLER SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANAL TEDAVİLERİNİN YENİLENMESİ: TEDAVİLER SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KANAL TEDAVİLERİNİN YENİLENMESİ: TEDAVİLER SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr.Oğuz YOLDAŞ* Dt. Ayşin TOPUZ* Yrd.Doç.Dr M.Cem Doğan** Dt.A.Şehnaz İŞÇİ* Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZTUNÇ**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT

Detaylı

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI THE EVALUATION OF THE SAFETY OF THE ROOT CANAL PREPARATIONS MADE FOR THE USING OF SYSTEM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TEKRARLANAN KANAL TEDAVİLERİ RETREATMENT ÖZET

TEKRARLANAN KANAL TEDAVİLERİ RETREATMENT ÖZET D E R L E M E L E R TEKRARLANAN KANAL TEDAVİLERİ RETREATMENT Yelda NAYİR 1 Sis DARENDELİLER YAMAN 2 ÖZET Endodontide başarısız kök kanal tedavisinin düzeltilmesi, tekrarlanan tedavi olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU LONG-TERM RADIOGRAPHIC FOLLOW UP OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH ASSOCIATED

Detaylı

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 2 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından kanal dolgu malzemesinin Evaluation of root canal filling

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 37_1: 32-37 Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed

Detaylı

Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal Periodontitis İlişkisinin Retrospektif İncelenmesi

Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal Periodontitis İlişkisinin Retrospektif İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004 PERİAPİKAL BÖLGENİN ph DEĞİŞİKLİKLERİNE KALSİYUM HİDROKSİT KARIŞIMLARININ ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin Akpınar* Arş. Gör. Melike Sezer** Dr. Dt. Kürşat Er* Prof. Dr. Hülya Güler** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu Murat MADEN *, Ekim Onur ORHAN *, Furkan ERTUĞRUL * SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:183-187 Removing

Detaylı

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_1: 25-31 Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Radiographic evaluation of technical

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep Medical Journal Research Article Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep ilindeki diş hekimlerinin endodonti pratiği ile ilgili alışkanlıklarının

Detaylı

Periapikal durumun deðerlendirilmesinde gözlemciler arasý uyumsuzluða neden olan vakalar

Periapikal durumun deðerlendirilmesinde gözlemciler arasý uyumsuzluða neden olan vakalar 16 ARAÞTIRMA Periapikal durumun deðerlendirilmesinde gözlemciler arasý uyumsuzluða neden olan vakalar Ayþe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Gül Çelik Ünal, Gürhan Taç Süleyman Demirel Üniversitesi, Diþhekimliði

Detaylı

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.1008001646 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 45-50, 1991 EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER Tayfun ALAÇAM* Güliz GÖRGÜL** Hüma ÖMÜRLÜ** ÖZET Bu çalışmada farklı kurvatür

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu *

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * OLGU SUNUMU Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * Durmuş Alperen Bozkurt 1, Hale Arı Aydınbelge 1 Selcuk Dental Journal, 2015; 1: 20-24 Root

Detaylı

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Oğuz Yoldaş* Dt.Ayşin Topuz* Arş.Gör.Dr.Gülşah Seydaoğlu*** Yrd.Doç.Dr.Haluk Öztunç** Dt.A.Şehnaz

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVİSİ YENİLENMESİ

KÖK KANAL TEDAVİSİ YENİLENMESİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bilim Dalı Endodonti Anabilim dalı KÖK KANAL TEDAVİSİ YENİLENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi A. Ebru ÖNDER Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma/ KAYA, Research GANİDAĞLI Article AYAZ, İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF MICROLEAKAGE IN THE ROOT CANALS

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 1-6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi Demet Altunbaş (*),

Detaylı

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi +

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + ARAŞTIRMA Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + Erhan ÖZCAN *, İsmail Davut ÇAPAR #, Özlem KAHVECİ DOYDUK, Hale

Detaylı

Endodontik Tedavilerin Kalitesi ile Periapikal Durum Arasındaki İlişkinin Periapikal İndeks Skorlama (PAI) Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Endodontik Tedavilerin Kalitesi ile Periapikal Durum Arasındaki İlişkinin Periapikal İndeks Skorlama (PAI) Yöntemi ile Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı:, Sayfa: 96-1, 27 Endodontik Tedavilerin Kalitesi ile Periapikal Durum Arasındaki İlişkinin Periapikal İndeks Skorlama (PAI)

Detaylı

Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu

Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 21-29, 2009 Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Apexification with Mineral

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques Cumhuriyet Dental Journal Volume 19 Issue 1 doi: 10.7126/cdj.58140.5000115428 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ RESEARCH ARTICLE Comparison of retreatment times of root fillings with

Detaylı

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý 4 ARAÞTIRMA Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý Diljin Keçeci Süleyman Demirel Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi Diþ Hstalýklarý

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

DİŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

DİŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ KÖK KANAL TEDAVİ İNSİDANSININ YAŞ, CİNSİYET VE DİŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Dr. Hasan ORUÇOĞLU ÖZET Bu çalışmada, bir eğitim yılı boyunca Selçuk Üniversitesi Diş

Detaylı

Orijinal makale GİRİŞ

Orijinal makale GİRİŞ Yeni Tıp Dergisi 2014;31:109-113 Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

Kök kanal irrigasyonunda güncel yaklaşımlar

Kök kanal irrigasyonunda güncel yaklaşımlar DERLEME Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 178-182 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.19181 Kök kanal irrigasyonunda güncel yaklaşımlar Ceren Yıldırım (*) ÖZET Pulpal ve periapikal inflamasyonun

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 17-25, 2008 FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Coronal Leakage of Different Root Canal Obturation Techniques Dr.

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

MAKALELER. İlişkilendirilmiştir)

MAKALELER. İlişkilendirilmiştir) MAKALELER 1. İnan U, Aydemir H, Taşdemir T. Leakage evaluation of three different root canal obturation techniques using electrochemical evaluation and dye penetration evaluation methods. Aust Endod J

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU)

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 109-114, 2009 SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) The Treatment of Crown and Intraalveoler Root Fracture of Right Maxillary

Detaylı

Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu. Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye

Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu. Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye MÜSBED 2013;3(1):41-47 DOI: 10.5455/musbed.20130227094833 ProTaper ve Mtwo Retreatment Sistemlerinin Rezin Esaslı Kök Kanal Dolgu Materyallerinin Retreatment Süreleri Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI Araştırma/ TANBOĞA, Research EREN, Article ALTINOK, KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI EFFECT OF ER:YAG LASER ON SMEAR LAYER REMOVAL OF EXTRACTED HUMAN TEETH

Detaylı

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 147-153, 1990 KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU Bahar ÖZÇELİK* Şebnem BÜYÜKKILIÇ** Ruhi ALAÇAM*** ÖZET Bu çalışmada, gütaperka konilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1985 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi

Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:4, (236-241) Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi Senem Yiğit Özer*, B. Oğuz Aktener**

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Kalyoncuoğlu E., Demiryürek Özsezer E., A Comparative Scanning

Detaylı

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 39-44, 2011 HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU Endodontic Healing of Horizontal Root Fractures: A Case Report Burcu NAMAZOĞLU * Berkan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34 (1): 42-47 Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi Efficacy Of Different Irrigation Techniques According To

Detaylı

Management of internal resorptive defects in a case in which cone-beam computed tomography was used

Management of internal resorptive defects in a case in which cone-beam computed tomography was used Cumhuriyet Dental Journal Volume 17 Supplement 1 doi:10.7126/cdj.58140.1008002214 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

Periapikal enfeksiyonun sebep olduğu mental sinirin geçici parestezisi: Olgu sunumu

Periapikal enfeksiyonun sebep olduğu mental sinirin geçici parestezisi: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Periapikal enfeksiyonun sebep olduğu mental sinirin geçici parestezisi: Olgu sunumu Mehmet Burak Güneşer 1 Selcuk Dent J, 2016; 3: 135-139 Başvuru Tarihi: 28 Aralık 2016 Yayına Kabul Tarihi:

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle)

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1,2002 ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Dt. Kürşat ER* ÖZET Kök kanal nde basan, kök kanal

Detaylı

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34: 34-41 Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Travmaya Uğramış İmmatür Maksiler Daimi Ön Kesici Dişin Pulpa Revaskülarizasyonu: Bir Olgu Raporu

Travmaya Uğramış İmmatür Maksiler Daimi Ön Kesici Dişin Pulpa Revaskülarizasyonu: Bir Olgu Raporu Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Olgu Sunumu Case Report Travmaya Uğramış İmmatür Maksiler Daimi Ön Kesici Dişin Pulpa Revaskülarizasyonu: Bir Olgu Raporu Pulp Revascularization of a Traumatized

Detaylı

GELENEKSEL ENDODONTİK DEZENFEKTANLARIN ENTEROCOCCUS FAECALIS ÜZERİNDE ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

GELENEKSEL ENDODONTİK DEZENFEKTANLARIN ENTEROCOCCUS FAECALIS ÜZERİNDE ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ GELENEKSEL ENDODONTİK DEZENFEKTANLARIN ENTEROCOCCUS FAECALIS ÜZERİNDE ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES ON ENTEROCOCCUS FAECALIS OF CONVENTIONAL ENDODONTIC

Detaylı

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 8-12, 2006 Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri : Ankara Tarihi : 04 / 10 / 1975 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Ankara

Detaylı

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996 İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 173-178 KANAL DOLGU PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANAN İKİ DEĞİŞİK TERMOPLASTİK GÜTA PERKA ENJEKSİYON TEKNİĞİNİN AFİ KAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Faruk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: İBRAHİM TİMUR ESENER 2. Doğum Tarihi: 25.09.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş

Detaylı

AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ

AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 77-82, 2006 AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Calcium

Detaylı

Ekstrüziv Lüksasyonlu Üst Santral Keser Dişin Tedavisi

Ekstrüziv Lüksasyonlu Üst Santral Keser Dişin Tedavisi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 47-51, 2009 Ekstrüziv Lüksasyonlu Üst Santral Keser Dişin Tedavisi Treatment of Maxillary Central Incisor with

Detaylı

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Olgu Sunumu Case Report Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Treatment of Apical Root Resorption Using Mineral

Detaylı

kökün bulunma sıklığının oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir. 9 Stone ve Stroner 10, üst çene büyük azı dişlerin palatinal kök kanal sayısı ve anato

kökün bulunma sıklığının oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir. 9 Stone ve Stroner 10, üst çene büyük azı dişlerin palatinal kök kanal sayısı ve anato Olgu Sunumu/ ÖNAY, Case Report ÜNGÖR İKİ KANALLI PALATİNAL KÖK MORFOLOJİSİNE SAHİP ÜST MOLAR DİŞLERİN ENDODONTİK TEDAVİLERİ: İKİ OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF MAXILLARY MOLARS WITH TWO PALATAL ROOT

Detaylı

TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI GİRİŞ

TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 47-53, 1986 TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI Dilek DALAT* Lale ZAİMOĞLU** GİRİŞ Pulpanın ekstirpasyonundan hemen sonra kanalın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2014;17(2):143-150 doi:10.7126/cdj.58140.1008002287 El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.kucukay@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı