ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz."

Transkript

1

2 ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni kitaplar n z alacaks n z. Kitaplar n z, s navlarda sorumlu oldu unuz tüm konular içermektedir. Kitaplar n z yeni s nav sistemine uygun olarak haz rlanm flt r. Kitaplar n zda bulaca n z konu özetleri ile birlikte ifllenecek üniteyi ders kitab n zdan da okuman z gerekmektedir. Kitab n zda bulunan örnek sorular dikkatle inceleyerek yeniden çözünüz. Kitab n zda yer al p da derste çözülmeyen testler ev ödevlerinizdir. Bu testleri konunun bitiminde zaman geçirmeden çözünüz. Kitab n zdaki boflluklar soru çözümleri için ayr lm flt r.soru çözümlerinde bu boflluklardan yararlanabilirsiniz. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. Kitaplar n zdaki sorular ve size verilen testlerdeki sorular çözmeden baflka kaynak aramay n z. Dersanemizin verdi i dokümanlardaki tüm sorular çözmeniz, s navda istedi iniz baflar ya ulaflman z için yeterlidir. Baflar ya ulaflman zda en büyük yard mc n z olan kitaplar n z iyi koruyunuz. Size verilen testleri düzenli olarak dosyalay p saklay n z. Bir ö rencinin çal fl p çal flmad n anlamak kitap ve testlerini incelemekle de mümkündür. Size baflar l ve sa l kl bir e itim ö retim y l diliyoruz. F NAL DERSANES Bu Kitap Final Dersanesi'nde Çal flan Ö retmenler Taraf ndan Haz rlanm flt r. Tasar m, Kapak, Dizgi, Bask ve Cilt tesislerinde yap lm flt r. stanbul

3 Ç NDEK LER TÜRKÇE Ses Bilgisi...7 Ses Bilgisi Konu Kavrama Testi 1/A...13 Ses Bilgisi Konu Kavrama Testi 1/B...18 Yaz m Kurallar ve Noktalama flaretleri...22 Yaz m Kurallar ve Noktalama flaretleri Konu Kavrama Testi 2/A...33 Yaz m Kurallar ve Noktalama flaretleri Konu Kavrama Testi 2/B...37 Yaz m Kurallar ve Noktalama flaretleri Konu Kavrama Testi 2/C...41 Yap Bilgisi...45 Yap Bilgisi Konu Kavrama Testi 3/A...53 Yap Bilgisi Konu Kavrama Testi 3/B...58 MATEMAT K statistik ve Grafikler...65 statistik ve Grafikler Al flt rma ve Çal flma Sorular I...66 statistik ve Grafikler Konu Kavrama Testi 4/A...69 statistik ve Grafikler Konu Kavrama Testi 4/B...71 statistik ve Grafikler Ç km fls nav Sorular 4/C...74 Tam Say lar...78 Tam Say lar Al flt rma ve Çal flma Sorular Tam Say lar Konu Kavrama Testi 5/A...82 Tam Say lar Konu le lgili Ç km fl S nav Sorular 5/B...85 Geometrik Kavramlar ve Aç lar...86 Geometrik Kavramlar Al flt rma ve Çal flma Sorular...91 Geometrik Kavramlar Konu Kavrama Testi 6/A...95 Geometrik Kavramlar Konu Kavrama Testi 6/B...99 Çokgenler Efllik ve Benzerlik Dönüflüm Geometrisi Al flt rma ve Çal flma Sorular Çokgenler Efllik ve Benzerlik Dönüflüm Geometrisi Konu Kavrama Testi 6/C Çokgenler Efllik ve Benzerlik Dönüflüm Geometrisi Ç km fl S nav Sorular 6/D Çokgenler Efllik ve Benzerlik Dönüflüm Geometrisi Ç km fl S nav Sorular 6/E...120

4 FEN VE TEKNOLOJ II. Ünite Kuvvet A rl k Ünitemizi Özetleyelim Konu Kavrama Testi Kuvvet A rl k Konu Kavrama Testi Hareket Kuvvet Konu Kavrama Testi Kuvvet A rl k Konu ile lgili S nav Sorular III. Ünite Maddenin Tanecikli Yap s Ünitemizi Özetleyelim Madde Konu Kavrama Testi Madde Konu Kavrama Testi Madde Tanecikli Yap s Konu Kavrama Testi Madde Tanecikli Yap s Konu le lgili S nav Sorular SOSYAL B LG LER II. Ünite Dünya'da Görülen klim Kuflaklar Türkiye'nin klimi Bulmaca Yeryüzünde Yaflam Konu Kavrama Testi 1/A Yeryüzünde Yaflam Konu Kavrama Testi 1/B Yeryüzünde Yaflam Konu Kavrama Testi 1/C Konu le lgili Ç km fls nav Sorular NG L ZCE School Konuyla ilgili Ç km fl S nav Sorular Revision Test SBS TEST Weather Conditions Konuyla lgili Ç km fl S nav Sorular Revision Test SBS TEST Hygiene Konuyla lgili S nav Sorular Revision Test SBS Test Parties Konuyla lgili S nav Sorular Revision Test SBS TEST Yan t Anahtarlar...253

5 TÜRKÇE s - 5 -

6 - 6 -

7 SES B LG S Ses Nedir? Solunum s ras nda hava, g rtlaktaki ses tellerine çarpar; bu çarpma s ras nda oluflan titreflime ses denir. Büyük Ünlü Uyumu ile lgili Baz Özellikler : a) Baz Türkçe sözcükler zamanla ses de iflimine u rad için büyük ünlü uyumuna uymaz: anne (ana), hangi (kang ), elma (alma) Seslerin yaz daki iflaretlerine harf denir. Dilimizde harfler; ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayr l r. Türkçede 21 ünsüz, 8 ünlü olmak üzere 29 harf vard r. A- ÜNLÜLER (SESL LER) VE ÖZEL- L KLER 1- Ses yolunda hiçbir engele çarpmadan ç kar. 2- Tek bafllar na hece oluflturabilir. Düz Yuvarlak Genifl Dar Genifl Dar Kal n a o u nce e i ö ü B- ÜNLÜLERLE LG L KURALLAR NOT : Dilimizdeki sözcüklerin özellikleriyle ilgili ayr nt lar ay rt etmek için büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu kurallar n bilmemiz yararl olacakt r. Bu aç dan bu konular sizlere ek bilgi olarak verilmifltir. 1) BÜYÜK ÜNLÜ (KALINLIK- NCEL K) UYUMU : Türkçe sözcüklerin ilk hecesindeki sesli harf kal nsa, ondan sonrakiler de kal n; ince ise, ondan sonraki harfler de ince olur. Örnekler : yar flmac : geliflmeyi : eczac : mahkemelik : b) Bileflik sözcüklerde büyük ünlü uyumu kural aranmaz: gecekondu, Edirnekap, Atatürk, K rflehir, kahretmek, affetmek,... c) Yabanc kökenli sözcüklerin baz lar da bu kurala uymaz: insan, kalem, kitap,... d) Türkçede baz ekler büyük ünlü uyumunu bozabilir. ( ) yor : geliyor, seviyor,... ( ) mt rak : ekflimt rak, yeflilimt rak,... leyin : akflamleyin, sabahleyin,... ki : yaz nki, sabahki,... ken : koflarken, yazarken,... 2) KÜÇÜK ÜNLÜ (DÜZLÜK-YUVARLAKLIK) UYUMU : Ünlü harflerin darl k - genifllik ve düzlük-yuvarlakl k bak m ndan uyumlu olmas d r. Bu kurala göre; W Türkçe sözcüklerde düz ünlüler (a,e,,i) den sonra düz ünlüler (a,e,,i) gelir. Örnekler: çal flaca m, çiçekçi, mendil,... W Yuvarlak ünlüler (o,ö,u,ü) den sonra ya düzgenifl (a,e) ya da dar yuvarlak (u,ü) ünlüler gelir. Örnekler : köstebek, koru, ö retmenler, kürekçi,

8 Küçük Ünlü Uyumu ile lgili Baz Özellikler: a) Türkçede o, ö ünlüleri sadece ilk hecede bulunabilir; ilk heceden sonraki hecelerinde o, ö ünlüleri bulunan sözcükler Türkçe kökenli de ildir. Örnekler : otobüs, kamyon, banyo,... b) ( )yor eki küçük ünlü uyumu kural n bozar. Örnekler : gidiyor, çal fl yoruz,... 2) ÜNLÜ DARALMASI a, e ünlüleriyle biten eylemler yor eki ile çekimlendi inde bu ünlüler daralarak, i, u, ü ünlülerine dönüflür. Bu ses olay na ünlü daralmas denir. Örnekler: sakla yor sakl yor dile yor diliyor kutla yor kutluyor sevme yor sevmiyor W Bileflik yap l ve tek heceli sözcüklerde küçük ünlü uyumu kural aranmaz. Örnekler : Yeflilova, ilkokul, gidedurmak,... Örnek soru : Afla daki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? A) Ömür B) Kap C) Çiçek D) Çamur (1993-DPY/A) C- ÜNLÜLERLE LG L SES OLAYLARI 3) ÜNLÜ TÜREMES : Ünsüzle biten baz sözcüklere, ünsüzle bafllayan ekler getirildi inde ekle kök aras na uygun bir ünlü girer. Bu ses olay na ünlü türemesi denir. az c k az c k dar c k darac k bir cik biricik D- ÜNSÜZLER (SESS ZLER) VE ÖZELL KLER 1) ÜNLÜ DÜfiMES (HECE DÜfiMES ) Ço u organ ad olan iki heceli baz sözcüklere, ünlüyle bafllayan ekler getirildi inde, ikinci hecedeki dar ünlü düfler. Bu ses olay na hece düflmesi denir. Sert Ünsüzler Yumuflak Ünsüzler Sürekli Ünsüzler f,h,s,fl,j,l,m,n r,v,y,z Süreksiz Ünsüzler p,ç,t,k b,c,d,g Örnekler : al n m aln m resim e resme burun un burnun gö üs ü gö sü ömür üm ömrüm Özellikleri : 1- Ses yolunda türlü engellere çarparak ç kar. 2- Tek bafl na hece oluflturmaz. 3- Her hecede bulunma zorunlulu u olmay p baz hece çeflitlerinde birden fazla bulunabilir. - 8

9 E ÜNSÜZLERLE LG L SES OLAYLARI 1) SERT ÜNSÜZLER N YUMUfiAMASI Süreksiz sert ünsüzler (p,ç,t,k) ile biten sözcü e ünlü ile bafllayan bir ek getirildi inde sözcü ün sonundaki sert ünsüz yumuflar ve b, c, d, g, ( ) olur. Bu ses olay na sert ünsüzün yumuflamas ad verilir. Örnek soru : Afla dakilerin hangisine ünlü ile bafllayan bir ek getirildi inde, kelimede ses de iflikli i olmaz? A) Kurt B) Dert C) Ant D) Kart (1994-KUR) Örnekler : dolap m çorap araç kireç e renk i bal k n armut un kanat Not W dolab m çorab arac kirece rengi bal n armudun kanad Özel adlar n yaz m nda yumuflama olmaz: Zonguldak, Tokat, Umut u, Galip e,... W Tek heceli baz sözcüklerde yumuflama olmaz: ip e, süt ün, tek i, ak m,... Örnek soru : "A AÇ" kelimesini oluflturmufl çocuklarla, afla- daki çocuklardan hangileri el ele tutuflursa "Ç" tiflörtlü çocuk ile "C" tiflörtlü çocu un yer de ifltirmesi gerekir? (2008 SBS) W Yabanc sözcüklerin ço u bu kurala uymaz: cumhuriyet in cumhuriyetin millet im milletim k ymet i k ymeti hukuk u hukuku 2) ÜNSÜZ BENZEfiMES (SERTLEfiME) Sert ünsüzlerle biten bir sözcü e yumuflak ünsüzle bafllayan bir ek getirildi inde ekin bafl ndaki ünsüz sertleflir. Buna ünsüz benzeflmesi denir. W ki heceli baz Türkçe sözcüklerde yumuflama olmaz: yan t, kan t n, sepet e, Örnekler : dolap dan bak d k a aç da dolaptan bakt k a açta

10 geç di sanat c af dan sabah c flafl g n as g Not geçti sanatç aftan sabahç flaflk n ask 1- Türkçede b ile bafllayan ek yoktur. 2- Bileflik sözcüklerde bu kurala uyulmaz: akci er, akbaba, dikdörtgen,... Örnek soru : Afla daki cümlelerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeflmesini örnekleyen bir sözcük yoktur? A) Sütçünün o lu bugün geç kald. B) Saat üçten sonra çarfl da buluflaca z. C) Pencereden bakarken onun geldi ini gördü. D) Bu çocu un eli ifl yapmaya yatk n. (2002-DPY) 3) ÜNSÜZ DÜfiMES : Türkçede baz sözcükler türetilirken ünsüzlerinden birini yitirir. Buna ünsüz düflmesi denir. alçak ç k büyük çek alçac k büyücek 5) KAYNAfiTIRMA HARFLER Ünlüyle biten bir sözcü e, ünlüyle bafllayan bir ek getirildi inde araya n,s,fl,y ünsüzlerinden uygun olan getirilir. Bu olaya kaynaflma, harflere ise kaynaflt rma ünsüzleri denir. Örnekler : oda ( ) n kap ( ) silgi ( ) i kaz ( ) a gezi ( ) i ( ) i yaz ( ) ( ) a alt ( ) ar iki ( ) er uyu ( ) an bekle ( ) en topla ( ) a ( ) m dinle ( ) ici Örnek soru : Afla daki kelimelerin hangisinde kaynaflt rma harfi vard r? A) Olay B) Kalay C) Uzay D) Havay (1992-DPY) 6) ULAMA Türkçede ünlüler kendilerinden önce gelen ünsüzleri çeker. 1) Sözcükle ek aras nda ulama : sabah n sa ba h n çuval a çu va la 4) ÜNSÜZ TÜREMES Yard mc eylemlerle kurulan baz bileflik eylemlerde ünsüz türemesi görülür. 2) Bileflik sözcüklerde ulama : han m eli ha n me li uluslar aras u lus la ra ra s red + etmek his + etmek reddetmek hissetmek 3) Cümlede ulama : Çarfl dan ekmek almak istedim. Sabahtan u rad m ben bir fidana. - 10

11 Uyar : Aralar nda noktalama iflareti bulunan sözcüklerde ve anlam bozulan cümlelerde ulama yap lamaz. 4) Türkçe sözcüklerde j sesi bulunmaz: jöle, jeton, müjde,... Örnek soru : Afla daki seçeneklerin hangisinde ulama yoktur? A) Mutluluksun sen insana B) Can m kurban olsun sana C) Uzat ellerini bana D) Dokun çocuk, dokun çocuk Not (1993-AÖL) F- TÜRKÇE SÖZCÜKLERLE LG L KURALLAR 1) Türkçe sözcüklerin bafl nda iki sessiz harf bulunmaz: program, kredi, stop, blok,... 2) Türkçe sözcüklerde b den önce n gelmez, n harfi m harfine dönüflür: Yanl fl çarflanba sünbül tonbul penbe Do ru çarflamba sümbül tombul pembe Yer adlar ve bileflik sözcükler bu kural n d fl ndad r: stanbul, Safranbolu, binbafl, günbat s,... 5) Türkçe sözcüklerde iki sesli harf yan yana bulunmaz: fliir, saat, kaide, saadet,... 6) Türkçe sözcüklerin sonunda b,c,d,g harfleri bulunmaz: Mehmed Mehmet kebab kebap kitab kitap Not G HECE 1- Baz Türkçe sözcükler, sesteflleriyle kar flt r lmamas için bu kurala uymaz: ad, yad, yed, od, Yabanc kökenli baz sözcükler bu kurala uymaz: hac, sac, biyolog, flad, ab,... A z m z n bir hareketiyle ç kan ses ya da ses toplulu una hece denir. HECE TÜRLER 1- Bir ünlüden oluflanlar : a-k l, e-mir, -fl k, i-kiz, o-ya, ö-mür, u-lus, ü- züm, Bir ünlü, bir ünsüzden oluflanlar : ab-la, e -ri, s-lak, il-ginç, ol-gun, öl-çü, us-lu, ür-kek,... 3) Türkçe sözcüklerin köklerinde iki efl ünsüz yan yana bulunmaz: millet, madde, bakkal, kuvvet, seyyar, Bir ünsüz, bir ünlüden oluflanlar : ya-z n, ke-si-flim, li-mon-cu, pen-ce-re, ko-flucu, kü-rek-çi,...

12 4- Bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüzden oluflanlar : tür-defl, sak-lam-baç, kes-kin, k -r l-gan, süzgeç, Metinden, ünsüz yumuflamas ve ünsüz benzeflmesi olaylar n n gerçekleflti i örnekler bulunuz. 5- Bir ünlü, iki ünsüzden oluflanlar : Ark, erk, ast, Bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüzden oluflanlar : Türk, s rt,... UYGULAMA Ana dili ustal kla kullanabilme, birtak m becerilerin kazan lmas n gerektirir. Bu beceriler: okuma, okudu unu ve dinledi ini anlama, anlad n söz ve yaz ile düzgün olarak anlatabilmeyle kazan l r. Bu da Türkçe dersinin konusudur. Çünkü Türkçe, bir bilgi dersi olmaktan çok bir beceri ve al flkanl k dersidir. Her insan n çeflitli kaynaklardan edindi i bilgiler, gözlemler, izlenimler, bunlar n sonucu olarak da kiflisel düflünceleri vard r. Bunlar n etkili bir biçimde dile getirilmesi, iyi düzenlenmesine ba l d r. Türkçe dersi, bu düzenleme becerisini ö renciye kazand rmay amaçlar. Okuma bir al flkanl k iflidir, en önemli arac da kitapt r. Kitaplar insana elbette her fleyi ö retemez; ancak ö renme, araflt rma ve düflünmenin yollar n gösterir. Bu al flkanl klar n kazan lmas nda Türkçe ders kitaplar n n önemli rolü vard r. Ders kitaplar bir araçt r. Ö retmen, bu araçla dersi canland r r, birtak m bilgilerle ö rencileri yönlendirir; onlar düflünmeye, yarg lamaya al flt r r ve bir amaca do ru götürür. Zaten istenen de budur. Ö renciler de gerek bu derse haz rlan rken gerekse ders an nda, ellerindeki Türkçe kitaplar ndan yararlan rlar. Bu temel kaynaktan en iyi biçimde yararlanabilmek için metinlerin inceleme plan n ve ifllenifl yöntemini iyi kavramak gerekir. 1- Metinden, büyük ve küçük ünlü uyumlar na uymayan sözcükler bulunuz. - 12

13 SES B LG S KONU KAVRAMA TEST - 1/A 1. Ma aran n a z çok büyük ve karanl kt Kardeflinin gönlünü alay m da sinemaya gidelim. 4) Türkçe sözcüklerde "p, ç, t, k" ünsüzlerinden sonra ünlüyle bafllayan bir ek geldi inde "p, ç, t, k" yumuflayarak "b, c, d, g ( )"ye dönüflür. Afla dakilerden hangisinde buna uymayan bir sözcük kullan lm flt r? Kalbimin ortas nda bir a r hissediyorum. Buraya onun emriyle geldi imi hat rlat r m. Yukar da yer alan flekillerin hangisinde ünlü düflmesine örnek yoktur? A) B) C) D) 2) Afla daki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerden hangisi yumaflamaya örnek gösterilemez? A) Derdini anlatmayan derman bulamazm fl. B) Bu ifl yerinde herkese ben yard m ediyorum. C) Sis, yeri gö ü kaplad ndan bir fley gözükmüyor. D) htiyar adam, sabah erkenden ba a gider, akflam dönermifl. A) Hastan n kan bas nc normale döndü. B) An t n kurdelas n belediye baflkan kesti. C) Umudumuzu son ana kadar korumal y z. D) Bu iflin sonucu hepimizi ilgilendiriyor. 5) Afla daki cümlelerin hangisinde ünsüz düflmesi yoktur? 6) A) Bu s navda onun da baflar s yükseldi. B) Uçak alana inmek için iyice alçald. C) Bu hareketiyle gözümde iyice küçüldü. D) Pantolon y kan nca iyice k sald. 3. Gidece in yere beni de götür, Sorana derdimin derman dersin. Götür de istersen sokakta yat r, Elimde gönlümün ferman dersin. Dörtlükte afla daki ses olaylar ndan hangisine örnek yoktur? l Dikildiler yol üstüne H Bir dilim ekme i çok görenler n Yüzüne bakmayanlar sa l nda s Bir selamla ödediler borçlar n A) Ünsüz Yumuflamas B) Ünsüz benzeflmesi C) Ünlü düflmesi D) Ünlü daralmas - 13 fiekildeki tahtada flekillerle s ralanan m sralar n hangilerinde yumaflama vard r? A) l, H B) H, n C) n, s D) H, s

14 7) Sizi yoklama defterinden ö renmedim Benim haylaz çocuklar m S n f n en devams z n Bir sinema dönüflü tan d m Koltu unda sat lmam fl gazeteler fiiirde hangi ses olay gerçekleflmifltir? 10) Çekme flu dünyan n endiflesini Devir eyle gönlün dört köflesini Yukar daki dizelerde kaç kaynaflt rma harfi kullan lm flt r? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 A) Ünsüz yumuflamas B) Ünlü daralmas C) Ünlü türemesi D) Ünsüz benzeflmesi 11) Sözcüklere getirilen baz yap m ekleri ünlü düflmesine neden olabilir. 8) Senin için her fleyi yapar m. Mavi Deniz manzaral bir ev ar yor. Terk etmiyor sevdan beni. Sar Hep birlikte ders çal fl - yoruz. 12) Afla daki cümlelerin hangisinde buna bir örnek vard r? A) Kayb n z flirket olarak biz karfl layaca z. B) Bizim için önemli olan sizin fikrinizdir. C) Bu hastal n ilk belirtisi gözlerinin sararmas d r. D) O lumuzun bu baflar s yla hepimiz mutlu olduk. Bafl pâre pâre dumanl da lar n Burcu burcu kokan yaylalar n Gürül gürül akan rmaklar n Benden güzel anlat yor seni. Yeflil Beyaz Yukar daki balonlar n hangisinde ulama yoktur? Yukar daki panoda bulunan fliirin konusu hangi seçenekte verilmifltir? A) Mavi B) Sar C) Yeflil D) Beyaz 9) Bir üstada olsam ç rak Bir olurdu yak n rak fiiirde kaç yerde ulama yap lm flt r? A) I B) II C) III D) IV A) B) C) D) Memleket sevgisi Do a sevgisi Ulus sevgisi nsan sevgisi - 14

15 13) Günefl fl gibi 16) 1 2 Ana kuca gibi Baba oca gibi nsanlar kavun S cak benim Türkiye'm 1 spor Hangi dizede yumuflama yoktur? A) I B) II C) III D) IV 2 kocaman Yukar daki bulmacada bulunan sözcüklerden hangisi Türkçenin kurallar na uymaktad r. 14) Sonunda "-a, -e" olan sözcükler "-yor" ekini ald klar nda hece sonundaki "-a -e" sesi "-, -i, -u, -ü" ye dönüflür. Buna ünlü daralmas denir. Bu aç klamaya göre hangi seçenekte ünlü daralmas vard r? A) flte yeni bir gün bafll yor. B) Yeni umutlarla dolu C) Kimileri hâlâ atamam fl üstünden D) Bir gün önceki yorgunlu u A) Soldan sa a 1 B) Soldan sa a 2 C) Yukar dan afla 1 D) Yukar dan afla 2 17) Biz ç ra z odur usta Gönül verdik ona üstte nsan yücelir Yunus'ta nsanda Yunus gizlidir 18) Hangi dizede ses olay yoktur? A) I B) II C) III D) IV Gittikçe art yor yaln zl m z. Zehirli düflüncelerden korunmal y z. Sinan Begüm 15) Oynayan misketiyle I Çekilen halay yla II Bar yla, horonuyla Destan olmufl Türkiye'm III IV Sal n üzerinde durmakta zorland k. Murat Onun gibi bir lider, zor bulunur. Nilay Hangi sözcükte ünlü düflmesi olmufltur? Hangi ö rencinin söyledi i cümledeki alt çizili sözcük gerçek anlam n n d fl nda kullan lm flt r? A) I B) II C) III D) IV A) Sinan B) Begüm C) Murat D) Nilay - 15

16 19) Küçücük bir evde yafl yordu. Alt çizili sözcü ün kökü "küçük" olup "-cük" yap m ekini ald nda "-k" sessizi düflmüfltür. Buna ünsüz düflmesi denir. Alt çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz düflmesi yoktur? A) Minicik elleriyle kavramaya çal fl yordu. B) Benim için biriciksin. C) Kardefline ufac k bir hediye ald. D) Uçan balon bulutlara yükseldi. 22) Da n, suyun, orman n, a ac n Bin ülke içinden seni sevmiflim Senin topraklar n üzerinde yafl yorum Ve senin topraklar nda ölece im fiiirde hangi ses olay yoktur? A) Ünsüz yumuflamas B) Ünlü daralmas C) Ulama D) Ünlü düflmesi 20) Ne zaman özlem bassa içimize Kocaman bir uçak olurdu aflk m z Gelen bir uçak u ultusunu gökte Kalbimizin vurufllar yla kar flt rd m z Hangi dizede büyük ünlü uyumuna ayk r bir sözcük vard r? A) I B) II C) III D) IV 23) Göklerde dalgalan süzülerek Ömrümce seyredece im sevinerek Kim k skanmaz seni gözünden Her zaman huzurluyum gölgenden 21) Gözlerim vard fiiirin konusu nedir? Giden bir trenin ard nda kald A) Gökyüzü Alt çizili sözcükteki ses olay n n benzeri hangi seçenekte vard r? B) Bayrak Sevgisi A) Kap y her zamanki gibi ben açt m. B) Kardeflimi çok ama çok seviyorum. C) Ece'nin önlü ü çok temiz. D) Susuzluktan kurudu topraklar. C) D) Bar fla Özlem Do a bilinci - 16

17 24) Çoluk çocuk, genç, ihtiyar I Atatürk'ü dinliyordu II Ispartal analar III Hay r dualar ediyordu. IV Piramitin hangi bölümünde ünlü daralmas ve ünsüz yumuflamas n n örne i vard r? A) II IV B) I III C) I IV D) II III 25) Hangi seçenekte Türkçenin ses yap s na ayk r bir sözcük kullan lm flt r? A) Küçük bir dere aks n B) Küçük çocuk a lamas n C) Kufllar kafese kapanmas n D) A aç dallar nda c v ldas n - 17

18 SES B LG S KONU KAVRAMA TEST - 1/B 1) Emrah' n yaramazl klar ndan ö retmenleri de yaka silkmiflti. Cümlede geçen "yaka silkmek" deyimi afla - dakilerden hangisini anlatmaktad r? 4) "Paras n veren kimse, istedi i fleyi elde eder." A) Sevgi ve güveni yitirmeyi B) Fark na varmay C) B k p yak nmay D) liflkiyi kesmeyi Ayfle Ayfle'nin söyledi i cümleyle ayn anlama gelen atasözü hangi seçenekte verilmifltir? 2) Kendilerini anlatma flans n bulan gençler sa l kl bir kiflilik kazan r. s asi H önemli inatç n sa lam Yukar daki cümlede alt çizili sözcü ün yerine hangi flekille verilmifl sözcük getirilirse anlam de iflmez? A) s B) H C) D) n A) B) Para paray çeker. C) D) Paray veren düdü ü çalar. Para ile iman n kimde oldu u bilinmez. Paras ucuz olan n kendisi k ymetli olur. 5) Gürültünün, insana verdi i zarar konusunda yap lan araflt rmalar n geçmifli çok eskiye dayanm yor. Patlamal motorun keflfinden sonra, dünyan n her yerine yay lan gürültünün etkilerini, insanlar n pek önemsemedikleri gözleniyor. Oysa, ister keskin ve k sa, ister yumuflak ve uzun olsun, gürültü insan hasta ediyor. 3) Afla daki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleflmesi koflula (flarta) ba lanm flt r? A) Dinlenmek için eve gitti. B) S ran z beklerseniz sorular n z çözerim. C) Heyecandan yerinde duram yordu. D) Birkaç saat bofl oturunca can s k ld. Parçan n ana düflüncesi afla dakilerden hangisidir? A) Gürültü, insan n sa l n bozmaktad r. B) Gürültü hakk nda yap lan araflt rmalar yetersizdir. C) Gürültü çevre kirlili ine sebep olmaktad r. D) Az gürültü insan sa l için zarars zd r. - 18

19 6) Afla dakilerden hangisinde büyük ünlü uyumu kural na uymayan bir sözcük vard r? A) Genifl ovalar nda eflsiz yurdumun, B) Bu daylar yükselmeli sar sar. C) Ambarlar dolup dolup taflmal. D) Genç, ihtiyar, çoluk çocuk; çal flmal, çal flmal. 9) Türkçede "a - e" ünlüleriyle biten eylemler " ( ) -yor" eki ald klar nda "a, -e" daralarak ", - i, - u, - ü" ye dönüflür. Buna ünlü daralmas denir. Afla dakilerin hangisinde ünlü daralmas yoktur? A) Annem yemek haz rl yor. B) Kardeflim oyun oynuyor. C) Babam TV izliyor. D) Ablam balkonda oturuyor. 7) 1 Kömür Yukar daki bulmacada yer alan sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? A) Soldan sa a 1 B) Yukar da afla 1 C) Soldan sa a 2 D) Yukar dan afla 2 2 Yaz Çiçek Ya mur ) "Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yak n de ildir." cümlesinde yer alan afla daki sözcüklerden hangisi sert ünsüz benzeflmesine örnektir? A) Dünyada B) kitaptan C) yak n D) de ildir 11) Afla daki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuflamas na u rayan bir sözcük yoktur? 8) Afla daki cümlelerin hangisinde ünlü düflmesi yoktur? Yeme in tuzu eksikti. IV A) Herkesin a z bir kar fl aç k kald. B) O bizim yüzümüzü kara ç karmad. C) Açl ktan karn m zil çal yor. D) Bizim tak m aln na boya sürmüfltü. A z m z n tad bozuldu. III Çorban n rengi güzel görünüyordu. II Sa na soluna bakmadan masaya oturdu. I A) IV B) III C) II D) I - 19

20 12) Çarflambay sel ald Bir yar sevdim el ald. Keflke sevmez olayd m. Elim koynumda kald. Yukar daki dörtlükte kaç yerde ulama vard r? 15) Afla daki cümlelerde alt çizili sözcüklerin hangisinde küçük ünlü uyumu aranmaz? A) Çocu un yüzünden gülücük eksik olmazd. B) Do a sevgisini küçük yaflta kazand m. C) Onun bütün dünyas kitaplar yd. D) Önümüzdeki pazartesi s nav olacaks n z. A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 13) saraya Beyaz uzaya Mavi karaya K rm z olaya Sar Yukar daki evlerin hangisinde bulunan sözcükte kaynaflt rma harfi vard r? A) Beyaz B) K rm z C) Mavi D) Sar 16) Afla daki alt çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düflmesi vard r? 17) A) Babam benim fikirlerime de er verir. B) Herkes duvardaki resme dikkatle bakt. C) Bu f rsat ömürde bir kez gelir. D) Ak ls z bafl n cezas n ayaklar çeker. Söylediklerimi eksiksiz yaz yor. Yapamad klar n ö retmenine soruyor. Zeynep Ali Bilmedi ini hiçbir zaman gizlemiyor. Her gün ödevlerini eksiksiz yap yor. 14) Afla daki alt çizili sözcüklerden hangisi ald ekten dolay büyük ünlü uyumuna uymamaktad r? Mustafa Gül A) Geceleyin, bir ses böler uykumu, B) TV izlerken yan odadan bir ses geldi. C) Dere yeflilimtrak bir renge büründü. D) Dünkü konuyu çok iyi ö rendim. Yukar daki kiflilerin hangisinin söyledi i cümlede ünlü daralmas vard r? A) Zeynep B) Ali C) Mustafa D) Gül - 20

21 18) 22) Afla dakilerin hangisinde ulama vard r? A Art Yurt B A) Dün akflam park n önünde B) Alaca karanl kta onu gördüm. C) Gitti bir s raya oturdu. D) Gittim yan na oturdum. Dert Sert C Yukar daki tabloda bulunan sözcüklerin hangisine ünlü ile bafllayan bir ek getirildi inde sözcükte ses yumuflamas olmaz? A) D B) C C) B D) A 19) Afla daki cümlelerin hangisinde benzeflme olmam flt r? A) nsanca yaflamak herkesin hakk d r. B) Al flveriflimizi marketten yapar z. C) Alt ayda bir diflçiye gitmeliyiz. D) Meslektafl mla gurur duyuyorum. 20) Sonu "k" ile biten sözcüklere küçültme eki "-cik" getirildi inde sözcü ün sonundaki "k" düfler. Buna ünsüz düflmesi denir. Afla daki alt çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz düflmesi vard r? D 23) Afla dakilerin hangisinde kaynaflt rma harfi kullan lm flt r? A) Bu daydan ö rendim fliiri B) Can m kara bu daydan C) Tad tat binlerce y ld r D) yilik cömertlikle al r sofralarda yerini. 24) Derinden derine rmaklar a lar Uzaktan uza a çoban çeflmesi Yukar daki dizelerde afla dakilerden hangisi yoktur? A) Kaynaflt rma harfi B) Ünsüz yumuflamas C) Ünlü düflmesi D) Ünsüz sertleflmesi A) Ö retmenimiz kitapç klar da tt. B) Kedicik bütün gece miyavlad. C) Ayflecik herkes taraf ndan sevilirdi. D) Kardeflimin minicik elleri vard. 25) Sevdi im çiçek adlar gibi Sevdi im sokak adlar gibi Bütün sevdiklerimin adlar gibi Ad n z geliyor akl ma 21) Afla da alt çizili sözcükler birleflirken hangisinde birden fazla ses düflmüfltür? s Yumuflama H Ünlü düflmesi l Ünlü daralmas Ulama A) Her pazartesi stiklal Marfl 'n okuruz. B) Sabahlar mutlaka kahvalt yapar m. C) Dün okulda silgimi kaybettim. D) Dedem bütün ac lara sabretmifl Tahtada yazan dörtlükte flekillerle verilmifl ses olaylar ndan hangisi yoktur? A) s B) H C) l D)

22 YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA fiaretler 1. YAZIM KURALLARI: BÜYÜK HARFLER N KULLANILDI I YERLER A. Cümleler büyük harfle bafllar: Hayatta en hakiki mürflit ilimdir, fendir. Cümle içinde t rnak veya yay ayraç içine al nan cümleler büyük harfle bafllyar ve sonuna uygun noktalama iflareti (nokta, soru, ünlem) konur. Atatürk, "Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asil kanda mevcuttur!" diyor. ki çizgi aras ndaki aç klama cümleleri büyük harfle bafllamaz: Ö renciler derslerde genellikle matematik derslerinde zorluk yafl yorlar. ki noktadan sonra gelen sözcükler cümle özelli i tafl yorsa, büyük tafl m yorsa küçük harfle bafllar: Menfaat sandalyeye benzer: Bafl nda tafl rsan küçülür, aya n n alt na al rsan yükselir. Bu eksikli i siz de ço u evde görmüflsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler... B. Özel adlar büyük harfle bafllar: 1. Kifli ad ve soyadlar : Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Haflim, Yunus Emre Millet, boy, oymak adlar : Türk, Alman; O uz, K rg z 5. Dil ve lehçe adlar : Türkçe, Almanca, O uzca, K rg zca 6. Devlet adlar : Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleflik Devletleri 7. Din ve Mezhep adlar : Muslümanl k, H ristiyanl k, Hanifilik, Budizm. 8. Dini ve mitolojik sözcükler: Tanr, Allah, Zeus, Ancak tanr kelimesi özel ad olarak kullan lmad nda küçük harfle yaz l r: Eski Yunan tanr lar. 9. Gezegen ve Y ld z adlar : Dünya, Ay, Merkür, Neptün vb. 10. Yer adlar (k ta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak vb.) Asya, Avrupa; Güneydo u Anadolu, Marmara; stanbul, Moskova; Turgutlu, Ürgüp; Atatürk Bulvar, Ziya Gökalp Caddesi; Menekfle Sokak 11. Saray, köflk, han, kale, köprü, an t vb yap adlar : 2. Kifli adlar ndan önce ve sonra gelen sayg sözcükleri: Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakan Erol Bey, Say n Prof. Dr. Hasan Eren, Zeynep Han m. 3. Hayvanlara verilen özel adlar: Sar k z, Fino, Karabafl, Minnofl Topkap Saray, çankaya Köflkü, Galata Köprüsü 12. Kurum, kurulufl, kurul, dernek, okul adlar : Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Çankaya Lisesi, Bakanlar Kurulu 13. Kitap, dergi, gazete, eser isimleri: Nutuk, Safahat, Türk Dili, Resmi Gazete, Milliyet, Onuncu Y l Marfl - 22

23 14. Milli ve dini bayramlar n özel günlerin adlar : 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, Kurban Bayram, Anneler Günü, Ö retmenler Günü. 15. Tarihi olay, ça, dönem adlar : Kurtulufl Savafl, Milli Mücadele, lk Ça, Cilali Tafl Devri, Yükselme Dönemi, Tanzimat Dönemi Özel ada dahil olmay p tamlama kuran flehir, il, ilçe, bucak, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle bafllar: Zafer Meydan, Ziya Gökalp Bulvar, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Soka, nk lap Kitabevi 16. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler: Türklük, Türkleflmek, Atatürkçülük, Avrupal, Avrupal laflmak, stanbullu 17. Yer, millet, kifli adlar yla kurulan birleflik kelimelerde özel adlar: Antep f st f, Hindistan cevizi, Marafl dondurmas C. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlar büyük harfle bafllar: 29 May s 1453 Sal günü, 29 Ekim 1923, 28 Aral k 1982'de görevi bafllad. Lale festivali 25 Haziranda bafllayacak senesi May s n n 19'uncu günü Samsun'a ç kt m. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adlar küçük harfle bafllyar: Okullar genellikle eylülün ikinci haftas ö retime bafllar.toplant Perflembe günü yap lacak. Do u ve bat sözleri yön bildirdi- inde küçük olarak yaz l r: Bursa n n do usu. Bu sözler düflünce, hayat tarz, politika vb. anlamlar bildirdi inde ise büyük olarak yaz l r: Bat medeniyeti, Do u mistisizmi vb. Yer bildiren özel isimlerde de k - saltmal söyleyifl söz konusu oldu u zaman, kelime bafl nda büyük harf kullan l r: Hisar dan, Bo- az dan, Bulvar dan Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle bafllamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Hal Dokuyan K zlar tablosu. Büyük harflerin kullan ld yerlerde bulunan ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle m, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yaz l r: Mai ve Siyah, Leyla ile Mecnun, Diyorlar ki, Ben de Yazd m. Tarihi dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle bafllar: divan fliiri, divan edebiyat, halk fliiri, halk edebiyat, eski Türk edebiyat, Türk dili, Türk sanat müzi i, tekke edebiyat. Para birimleri büyük harfle bafllamaz: avro, dinar, dolar, lira, yeni kurufl, liret Yer adlar nda ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, da, bo az vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle bafllar: A r Da, Aral Gölü, Çanakkale Bo az, Ege Denizi, F rat Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi Özel adlar yerine kullan lan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yaz lmaz.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l.

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l. Türkçe Dil Bilgisi TÜRKÇE Bunlar biliyor musunuz? Ses Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Harf Sesin yaz daki karfl l. Alfabe Bir dildeki harflerin belirli bir s raya

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? Ürgüp'te Tatil

2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? Ürgüp'te Tatil Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : TÜRKÇE Birey ve Toplum / Oyun ve Spor / Güzel Ülkem Türkiye TEST 1 2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? C) D) Ürgüp'te Tatil Özge

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

B REY VE TOPLUM / SES B LG S (HARF HECE B LG S )

B REY VE TOPLUM / SES B LG S (HARF HECE B LG S ) 4. SINIF 1. FAS KÜL B REY VE TOPLUM / SES B LG S (HARF HECE B LG S ) NSANLAR G B DÜfiÜNÜR Nasreddin Hoca pazarda dolafl rken bir papa an n on iki alt na sat ld n görünce flafl p kalarak yan ndakilere sormufl:

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

SES BİLGİSİ SES OLAYLARI. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)

SES BİLGİSİ SES OLAYLARI. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) SES BİLGİSİ SES OLAYLARI Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle c, d, g başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak

Detaylı

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz?

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Dün, Bugün, Yar n TEST 99 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? flaretleyiniz. Okula gitmek... Odan

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı