SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml"

Transkript

1 SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi, tarz, mant taklit edilemez. Yazar : A. Raflit SABUNCU Müslüm KAPLAN Görsel Yönetmen : Tar k A DA Yay na Haz rl k Bahar Yay nc l k Bask Tarihi: Temmuz 2008 Bask Cilt Yeri: Best Matbaac l k Tel: (0212) Merkez: BAHAR Yay nevi San.Tic Ltd. fiti. Merkez Mah. (Yenibosna) Y lanl Tepe Sok. Bahçelievler / STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) ISBN

2 AYRINTILARIYLA TÜRKÇEM Z 1. BÖLÜM SES B LG S DİL Düflünce, duygu ve isteklerimizi anlatmak için kulland m z iflaret ve seslere dil denir. Her milletin kendine has bir dili vard r. Türkçe, Almanca, ngilizce, Frans zca vb. A. Sesli (Ünlü) Harfler a, e,, i, o, ö, u, ü Sesli Harflerin Özellikleri Dilin Yap Tafllar : A z m zdan hiçbir engele çarpmadan ç karlar. a) Ses: Kula m zla duyabildi imiz bütün titreflimlere ses denir. Dil bilgisindeki ses ise düzenli bir flekilde oluflturulmufl insan sesidir. b) Harf: Konuflurken kulland m z seslerin yaz daki iflaretlerine harf denir. c) Alfabe: Bir dilin seslerini gösteren bütün harflerin belirli bir s ra ile dizilmifl hâline alfabe denir. Tek bafllar na okunabilirler. Her hecede kesinlikle bulunurlar. Tek bafllar na hece oluflturabilirler. Türkçe kelimelerde yan yana gelmezler. Harfler ve Özellikleri ABC Sesli Harflerin Söylenifl Özellikleri Sesli harfler, ç k fllar s ras nda dilin, dudaklar n ve a z n ald biçime göre çeflitlere ayr lm flt r. Alfabemizde sekizi sesli, yirmi biri sessiz olmak üzere yirmi dokuz harf vard r. A,B,C,Ç,D,E,F,G,,H,I,,J,K,L,M,N,O,Ö,P,R, S,fi,T,U,Ü,V,Y,Z. 1. Dilin önde ya da arkada olufluna göre: a) nce sesliler: E,, Ö, Ü Dilin ileri do ru itilmesiyle söylenirler. b) Kal n sesliler: A, I, O, U Dilin geriye do ru çekilmesiyle söylenirler. 11

3 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz 2. Dudaklar n düz ya da yuvarlak olufluna göre: a) Düz sesliler: A, E, I, Dudaklar düzken söylenirler. Afla daki varl klardan hangisinin isminde genifl sesliler yoktur? b) Yuvarlak sesliler: O, Ö, U, Ü Dudaklar yuvarlakken söylenirler. A) Araba B) Televizyon C) D) 3. A z n az ya da çok aç k olufluna göre: Bulut Kitap a) Genifl sesliler: A, E, O, Ö A z çok aç kken söylenirler. b) Dar sesliler: I,, U, Ü A z hafif aç kken söylenirler. Sesli Harfler Tablosu Düz sesliler Genifl Dar nce Kal n A I E Yuvarlak sesliler A seçene inde, "araba" Æ "a" sesi düz, genifl bir ünlüdür. B seçene inde, "televizyon" Æ "e" sesi düz genifl bir ünlüdür. D seçene inde, "kitap" Æ "a" sesi düz genifl bir ünlüdür. C seçene inde, "bulut" Æ "u" sesleri dar, yuvarlak seslilerdir. Yan t C Sesli Harflerle İlgili Ses Olayları 1. Büyük Sesli (Ünlü) Uyumu nce Kal n Genifl O Ö Dar U Ü Sesli harflerin kal nl k incelik bak m ndan uyumudur. Büyük ünlü uyumu kural na göre: s ö y l e n t i g ü r e fl ç i ince ince ince ince ince ince 12

4 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE a) Türkçe bir kelimenin ilk hecesindeki sesli harf inceyse di er hecelerdeki sesli harfler de ince olmal d r. Ö r e t i m g ö z l ü k ç ü l e r Ø ince ince ince ince ince ince ince b) Türkçe bir kelimenin ilk hecesindeki sesli kal nsa di er hecelerdeki sesliler de kal n olmal d r. Afla daki kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? A) Mahallede B) Gezerken C) Arkadafllar m D) Görmüfller 1993 AL O r m a n c k o l a y l k kal n kal n kal n kal n kal n kal n k u r a l s u s a d k ç a kal n kal n kal n kal n kal n kal n Bir sözcükte hem kal n hem ince ünlü bulunuyorsa bu sözcük kal nl k - incelik uyumuna uymaz. B seçene inde, G e z e r k e n ( uyar ) i i i C seçene inde, A r k a d a fl l a r m ( uyar ) k k k k k k fl i k â y e t ince kal n ince (Uymaz) D seçene inde, G ö r m ü fl l e r (uyar) i i i A seçene inde, M a h a ll e d e ( uymaz) Ø k k i i Yan t A b a h ç e Ø Ø kal n ince (Uymaz) Büyük Ünlü Uyumuyla lgili Baz Özellikler: a- -o-u e-i-ö-ü a- -o-u e-i-ö-ü a) Türkçe olup da zamanla ses de iflikli ine u ram fl kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. 13

5 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz Eski flekli ana alma hangi fl flman kardafl Günümüzde anne elma hangi fliflman kardefl S n f - t a (uyar) kal n kal n kal n P e r i fl a n - l k Ø (uymaz) ince ince kal n kal n b) Birleflik kelimeler ve tek heceli kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. e) Türkçede tek biçimde kullan lan ekler baz durumlarda büyük ünlü uyumunu bozar. Ek Uyar Uymaz akflamsefas dert bilgisayar gül han meli et imambay ld tat Çanakkale s r ç raalt Türk c) Türkçemize yabanc dillerden girmifl baz kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. ki benimki yar nki yor kofluyor dinliyor ken gelirken çal fl rken dafl vatandafl meslektafl gil teyzemgil day mgil leyin ö lenleyin akflamleyin mtrak sar mtrak mavimtrak Kitap Profesör Tramvay televizyon mobilya tarih d) Türkçede eklerin sahip olduklar sesli harfler, sözcü ün son ünlüsüyle uyum gösterir. Bu kural büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler için de geçerlidir. "Akflam" kelimesine afla daki eklerden hangisi getirilirse büyük ünlü uyumuna uymaz? A) lar B) dan C) ki D) n 14

6 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE A seçene inde, Akflam l a r (uyar) k k k B seçene inde, Akflam d a n (uyar) k k k A, B ve C seçeneklerindeki ekler büyük ünlü uyumunu bozan eklerdendir. Fakat D seçene- indeki " ecek" eki eklendi i kelimenin sesli harflerine göre uyum gösterir. nce ünlülerin bulundu u kelimelerde "gül ecek" fleklinde, kal n ünlülerin bulundu u kelimelerde "kal acak" fleklinde kullan l r. Yan t D C seçene inde, Akflam n (uyar) k k k D seçene inde, Akflam ki (uymaz) k k i " ki" eki büyük ünlü uyumunu bozan eklerdendir. Yan t C 2. Küçük Sesli (Ünlü) Uyumu Sesli harflerin düzlük yuvarlakl k uyumudur. Küçük ünlü uyumuna göre; a) Sözcü ün ilk hecesindeki sesli harf düz (a, e,, i) ise di er hecelerdeki ünlüler de düz (a, e,, i,) olmal d r. Afla dakilerden hangisi, büyük ünlü uyumu kural na uymayan eklerden biri de ildir? k a ç t l a r b a h ç e y i d d d d d d k a p d a k i l e r g e r i d e Ø Ø d d d d d d d d A) ( ken) B) ( leyin) C) ( mtrak) D) ( ecek) 1986 FL b) Sözcü ün ilk hecesindeki sesli harf yuvarlak (o, ö, u, ü) ise di er hecelerdeki ünlüler ya düz genifl (a, e) ya da dar yuvarlak (u, ü) olmal d r. 15

7 TÜRKÇE O k u l Ø Ø yuv. yuv. dar Ayr nt lar yla Türkçemiz Küçük Ünlü Uyumu le lgili Baz Özellikler: a) Tek heceli, birleflik yap l ve yabanc kökenli sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz. y ü r e k Ø Ø yuv. düz genifl televizyon O t u r u m g ü z e l Ø Ø yuv. düz düz yuv düz yuv. yuv. genifl Yukar daki sözcükler verilen tan ma uygun olarak düzenlendiklerinden küçük sesli uyumuna uyar. tiyatro sert, yay nevi, ilkokul, tafl b) " ki" eki bazen küçük ünlü uyumunu bozarken bazen de yuvarlaklaflarak küçük ünlü uyumuna uyar. dün kü (uyar) ordunun ki (uymaz) Ü m i t Ø Ø yuv. düz dar (uymaz) c) " yor" eki daima küçük ünlü uyumunu bozar. ü n i t e (uymaz) yuv. düz düz dar genifl o-ö-u-ü a-e-u-ü koflu yor tafl yor 16

8 Ayr nt lar yla Türkçemiz d) Küçük ünlü uyumu sözcü ün bütününde de- il, bir önceki heceye göre de erlendirilir. Ö r e t m e n i m Ø yuvarlak düz düz düz genifl A seçene inde, B seçene inde, C seçene inde, TÜRKÇE Y o l c u l u k (uyar) yuv. dar dar yuv. yuv. Y ü r ü m e k (uyar) yuv. dar düz yuv. genifl O t u r u m (uyar) yuv. dar dar yuv. yuv. Afla daki seçeneklerde yer alan kelimelerden hangisi küçük ses uyumu kural na uymaz? A) Yolculuk B) Yürümek C) Oturum D) Savunmak 1986 FL I D seçene inde, S a v u n m a k (uymaz) düz yuv. düz Yan t D 3. Sesli (Hece) Düflmesi Dilimizdeki baz sözcükler türetilirken ya da çekimlenirken sesli harflerinden birini kaybeder. Bu ses olay na sesli (hece) düflmesi denir. Hece düflmesi farkl nedenlerden kaynaklanabilir: Küçük ünlü uyumu kural flöyleydi: 1. Düz Düz (a, e,, i,) Æ (a, e,, i) 2. Yuvarlak dar yuvarlak (u, ü) (o, ö, u, ü) düz genifl (a, e) a z m Æ a z m kavur uk Æ kavruk zihin i Æ zihni s z la Æ s zla içeri de Æ içerde sar ar Æ sarar kahve + alt Æ kahvalt ne + as l Æ nas l pazar + ertesi Æ pazartesi sab r + etmek Æ sabretmek burunum flehiri cumaertesi 17

9 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz Afla daki cümlelerde bulunan alt çizili kelimelerin hangisinde ses düflmesi yoktur? A) Tar k, olay en ince ayr t s na kadar anlatt. B) Kazay hafif bir s yr kla atlatt. C) K z l rmak k vr mlar çizerek denize ulafl r. D) Mutlu, bir ömür sürmek herkesin, arzusudur EML A seçene inde, Kalem i Æ kalemi (düflmez) B seçene inde, Çiçek i Æ çiçe i (düflmez) C seçene inde, Ufuk u Æ ufku (düfler) D seçene inde, Bayrak Æ bayra (düflmez) Yan t C A seçene inde, ay r - nt s na Æ ayr nt s na B seçene inde, s y r - kla Æ s yr kla C seçene inde, k v r- mlar Æ k vr mlar D seçene inde, "ömür" sözcü ü zaten kök hâlindedir. Yan t D 4. Ünlü (Sesli) Daralmas Son hecesi düz genifl seslilerle (a, e) biten kelimelere " yor" eki getirildi inde genifl sesliler daralarak (, i, u, ü) olur. dinle yor dinliyor. söyle yor söylüyor. oyna yor oynuyor. " yor" eki olumsuzluk eki olan " me, ma" n n sonundaki "e, a" seslerini de ", i" ya da "u, ü"ye dönüfltürür. Hangi kelimenin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düflmesi olur? A) Kalem B) Çiçek C) Ufuk D) Bayrak 1988 FL I 18 bil me yor Æ bilmiyor anla ma yor Æ anlam yor duy ma yor Æ duymuyor

10 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE "de " ve "ye " fiilleri ünlüyle bafllayan bir ek ald klar nda araya kaynaflt rma ünsüzü olan "y" girer ve fiilin sonunda bulunan ünlü daralabilir. de y ecek Æ diyecek ye y en Æ yiyen 5. Sesli (Ünlü) Türemesi Sessiz harfle biten baz kelimeler sessiz harfle bafllayan bir ek ald klar nda iki sessiz harfi birlefltirebilmek için araya bir sesli harf girer. Bu ses olay na sesli türemesi denir. a) Baz s fatlara küçültme eki getirilirken ünlü türemesi olur. a, e yor fi,i,u,ü yor biricik Afla daki sözcüklerin hangisinde ünlü daralmas yoktur? A) Anl yor B) Yafl yor C) Tafl yor D) Gelmiyor az c k Æ az c k dar c k Æ darac k b) Pekifltirme anlam tafl yan baz sözcüklerde ünlü türemesi görülür. Sa lam Æ sapasa lam gündüz Æ güpegündüz yaln z Æ yapayaln z A seçene inde, Anla yor Æ Anl yor (var) B seçene inde, Yafla yor Æ Yafl yor (var) D seçene inde, Gel me yor Æ Gelmiyor (var) C seçene inde, Tafl yor Æ Tafl yor (yok) Yan t C Afla daki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerin hangisinde ünlü türemesi vard r? A) Biricik k z m sinemaya götürdüm. B) K sac k bir konuflma yapm flt. C) ncecik bir elbise vard üzerinde. D) Birazc k dinlenirsen bir fleyin kalmaz FL 2 19

11 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz B seçene inde, K sa c k Æ k sac k (yok) C seçene inde, nce cik Æ ncecik (yok) D seçene inde, Biraz c k Æ Birazc k (yok) A seçene inde, Bir cik Æ Biricik (var) Yan t A b) Süreksiz Sessizler: Önüne sesli bir harf getirilip okundu unda kesintiye u rayan sessiz harflerdir. B, C, Ç, D, G, K, P, T c) Sert Sessizler: A zdan ç karken ses tellerinde titreflim yapmayan sessiz harflerdir. Ç, F, H, K, P, S, fi, T B. SESSİZ (ÜNLÜ) HARFLER Sessiz Harflerin Özelliklleri B, C, Ç, D, F, G,, H, J, K, L, M, N, P, R, S, fi, T, V, Y, Z Sessiz harfler ses yolundan engele u rayarak ç karlar. d) Yumuflak Sessizler: A zdan ç karken ses tellerinde titreflim yapan sessiz harflerdir. B, C, D, G,, J, L, M, N, R, V, Y, Z Sessiz Harfler Tablosu Süreksiz Sürekli Sert P, Ç, T, K F, S, fi, H Yumuflak B, C, D, G, J, L, M, N, R, V, Y, Z Tek bafllar na hece oluflturamazlar. Sesli harflerin yard m olmadan söylenemezler. Baz hecelerde birden fazla bulunurlar. Her hecede bulunma zorunluluklar yoktur. Sessiz harfler özelliklerine göre çeflitli gruplara ayr lm flt r. a. Sürekli Sessizler: Önüne sesli bir harf getirilip okundu unda a zdan sürekli olarak ç kmaya devam eden sessiz harflerdir. F,, H, J, L, M, N, R, S, fi, V, Y, Z "Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asil kanda mevcuttur." cümlesinde geçen afla daki sözcüklerin hangisinde süreksiz sert sessiz harfler yoktur? A) muhtaç B) oldu un C) kanda D) mevcuttur 1985 FL 2 20

12 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE Sert Sessizlerin Yumuflamas ile lgili Baz Özellikler: Alfabemizdeki süreksiz sert sessiz harfler flunlard r: "f s, t, k, ç, fl, h, p" A, C ve D seçeneklerindeki sözcüklerde bu ünsüzler mevcuttur. Ama B seçene indeki "oldu un" sözcü ündeki bütün ünsüzler yumuflak sessiz harflerdir. Yan t B a) Özel isimlerdeki sessiz yumuflamas yaz da gösterilmez; ama konuflurken bu kurala uyulur. Zonguldak a Æ Zongulak'a Mehmet i Æ Mehmet'i Sessiz (Ünsüz) Harflerle lgili Ses Olaylar 1. Sert Sessiz Yumuşaması Sonu "p, ç, t, k" sert sessizlerinden biriyle biten bir sözcü e sesli harfle bafllayan bir ek geldi inde "p, ç, t, k" harfleri yumuflayarak "b, c, d, g, "ye dönüflür. Bu ses olay na sessiz yumuflamas denir. b) Dilimize giren baz yabanc kelimelerde yumuflama olmayabilir. Saat im Æ Saatim Ticaret i Æ Ticareti Hukuk un Æ Hukukun p Æ b: kitap Æ kitab c) Tek heceli kelimelerin baz lar yumuflarken baz lar yumuflamayabilir. ç Æ c: amaç Æ amac m z t Æ d: yurt Æ yurdum k Æ g: renk Æ rengi k Æ : toprak Æ topra a Koç um Æ Koçum (yumuflamaz) Yurt um Æ Yurdum (yumuflar) Tek i Æ Teki (yumuflamaz) Çok u Æ Ço u (yumuflar) 21

13 TÜRKÇE d) Baz tek heceli fiillerin sonunda bulunan ünsüzler de yumuflamaya u rar. Ayr nt lar yla Türkçemiz Git er Æ Gider Et i yor Æ Ediyor p,ç,t,k, b,c,d,g/ Afla daki kelimelerden hangisinde sert sessiz yumuflamas vard r? A) Topumuz B) Gücümüz C) Sepetimiz D) Park m z 1990 DPY A Afla daki varl klardan hangisinin isminin sonuna ünlü ile bafllayan bir ek getirildi inde ses de iflimi meydana gelmez? A) Çiçek B) A aç A seçene inde, top umuz Æ topumuz (yok) B seçene inde, güç ümüz Æ gücümüz (var) C seçene inde, sepet imiz Æ sepetimiz (yok) D seçene inde, park m z Æ park m z (yok) Yan t B C) Çorap D) At 2. Sessiz Benzeflmesi (Sertleflme) Sonu sert sessizlerden (p, ç, t, k, s, fl, f, h) biriyle biten bir kelimeye "c, d, g" ile bafllayan bir ek getirildi inde "c, d, g" ünsüzleri "ç, t, k"ye dönüflür. Bu ses olay na Sessiz benzeflmesi (sertleflmesi) denir. A seçene inde, çiçek-i Æ çiçe i B seçene inde, a aç- Æa ac C seçene inde, çorap- Æçorab fleklinde ses de iflikli ine u ram flt r. D seçene inde, at- Æ at fleklinde oldu undan ses de iflimi olmam flt r. Yan t D Difl ci Æ Diflçi 22

14 TÜRKÇE Türk ce Æ Türkçe Yetifl gin Æ Yetiflkin S n f da Æ S n fta Sert ünsüzle biten rakamlara ve özel isimlere getirilen eklerde de sertleflme kural na uyulur. A seçene inde, kitap c Æ kitapç (var) B seçene inde, s n f da Æ s n fta (var) D seçene inde, seç gin Æ seçkin (var) C seçene inde ünsüz benzeflmesini örnekleyen bir sözcük yoktur. Yan t C 1923 de Æ 1923'te 223 den Æ 223'ten Ahmet de Æ Ahmet'te Sinop dan Æ Sinop'tan p, ç, t, k, s, fl, f, h c, d, g ç, t, k B A L I K Baloncudaki balonlar "bal k" sözcü ünü oluflturmufltur. Afla daki cümlelerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeflmesini örnekleyen bir sözcük yoktur? Afla dakilerden hangisi bu balonlara eklenirse sertleflme meydana gelir? A) I M B) C I A) Kitapç bize buray tarif etti. B) Çantalar m z s n fta b rakt k. C) L A R D) M I fi C) Sessizlik beni her zaman hüzünlendirir. D) Yeme e seçkin insanlar ça rm fl. 23

15 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz "Bal k" sözcü üne "- m" eki geldi inde yumuflama; "-lar" ve "-m fl" ekleri geldi inde herhangi bir ses olay gerçekleflmez. Ancak "-c " eki getirildi- inde sertleflme meydana gelir. Yan t B Afla daki kelimelerin hangisinde ses düflmesi vard r? A) Biricik B) Ufac k C) Az c k D) ncecik 1994 EML 3. Sessiz (Ünsüz) Düflmesi Yap m eki alan ya da baflka sözcüklerle birleflen baz sözcüklerde sessiz düflmesi görülür. Küçük cük Æ Küçücük Ast te men Æ Aste men Minik cik Æ Minicik ufakc k A seçene inde, bir i cik Æ biricik (yok) B seçene inde ufak c k Æ ufac k (var) C seçene inde az c k Æ az c k (yok) D seçene inde ince cik Æ incecik (yok) Yan t B 4. Sessiz (Ünsüz) Türemesi Baz sözcükler ünlüyle bafllayan bir ek ald klar nda ya da etmek, olmak gibi yard mc eylemlerle birlefltiklerinde sessiz türemesi görülür. Alçak - l (mak) Æ Alçal(mak) Çabuk - cak Æ Çabucak Ufak - la(mak) Æ Ufala (mak) pasta - hane Æ pastane hasta - hane Æ hastane posta - hane Æ postane 24 Hak Æ Hakk Red i Æ Reddi Hat m Æ Hatt m Af etmek Æ Affetmek Zan mca Æ Zann mca

16 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE 1- Birden kolumda ac hissettim. 2-Yeni ald m saatimi kaybettim. 3-Böylece bu olay da hallettik. 4-O olaydan sonra evi terk ettim. 1. Sesli : iflitir 2. Sessiz Sesli : yar n 3. Sesli Sessiz : ince 4. Sessiz Sesli Sessiz : bafll k 5. Sesli Sessiz Sessiz : lkokul 6. Sessiz Sesli Sessiz Sessiz : yurtsuz Tahtadaki cümlelerde alt çizili sözcüklerin hangilerinde "ünsüz türemesi" olmufltur? A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 his + ettim Æ hissettim (var) kay p + ettim Æ kaybettim (yok) hal + ettim Æ hallettim (var) terk + ettim Æ terk ettim (yok) Yan t A Afla daki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerin hangisinde tek harften oluflan bir hece vard r? A) Bütün gün flehri dolafl p ifl arad m. B) Seninki kadar güzel bir araba alaca m. C) Doktorun bir an önce gelmisi istendi. D) Sana verdi im ödevi kesinlikle yapmal s n. Hece ve Hece Çeflitleri A z m z n bir hareketiyle ç kan ses ya da ses toplulu una hece denir. Her hecede kesinlikle bir tane sesli harf vard r. Türkçede k sa bir hecede bir sesli harf, uzun bir hecedeyse bir sesli harf, üç sessiz harf bulunur. Türkçemizde alt çeflit hece vard r."ali Osman lk Türk" ifadesinde hece çeflitlerinin hepsini görmekteyiz. A seçene inde, a ra d m (var) B seçene inde, se nin ki (yok) C seçene inde, is ten di (yok) D seçene inde, ver di im (yok) Yan t A 25

17 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz Kaynaflma Türkçe bir kelimede iki sesli harf yan yana gelmez. Bu durum Türkçenin ses özelli ine ayk r - d r. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeden sonra sesli harfle bafllayan bir ek gelirse araya "y, fl, s, n" ünsüzlerinden biri girer. A seçene inde, iki fl er (var) B seçene inde, oda y (var) C seçene inde, içeri y e (var) D seçene inde, kar fl k (yok) Yan t D Araba a Æ Arabaya ki er Æ kifler Kap Æ Kap s Konu un Æ Konunun Dinle ici Æ Dinleyici O u Æ Onu Anla n Æ Anlay n Bazen, sesli ve sessiz harf aras na "n" kaynaflt rma ünsüzü girebilir. Ev i n de ULAMA Sessiz harfle biten bir sözcükten sonra sesli harfle bafllayan bir sözcük geldi inde, birinci sözcü ün sonundaki sessiz harf ile ikinci sözcü- ün bafl ndaki sesli harf birlikte söylenir. Bu kurala ulama denir. Ulama yaz da gösterilmez; ama söyleyiflte ortaya ç kar. Çocuklar m için her zorlu un üstesinden gelirim. ) Dünyan n en yafll insan yd. ) Çal flan insanlar kazan r. ) ) Afla daki kelimelerin hangisinde kaynaflt rma harfi yoktur? A) kifler B) Oday C) çeriye D) Kar fl k 1992 DPY A 26 K fl n kardan adam yapmay özledi.

18 Ayr nt lar yla Türkçemiz TÜRKÇE Vurgu Sözcükte bir hecenin, cümledeyse bir sözcük ya da sözcük grubunun daha kuvvetli söylenmesine vurgu denir. Vurgu anlat m n ak c olmas n da sa lar. Bebek uyurken ellerini kald r yor. ) ) Noktalama iflaretleri ulamay bozar. Kitap, insanlar n yorum gücünü gelifltirir. Ozan, eve gelecek. 1. Sözcük Vurgusu Birden çok hecesi olan bir sözcükte hecelerden birinin daha kuvvetli ve bask l söylenmesine sözcük vurgusu denir. Afla daki cümlelerin hangisinde "ulama" yoktur? A) Geçen y l eylülde, okullar aç ld. B) Salondan yemek odas na geçtiler. C) Ça m z n icatlar insana parmak s rt r. D) Heceler, harflerin say s na göre ayr l r FL 2 Sözcük Vurgusunun Özellikleri: a) Türkçe sözcüklerde vurgu genelde son hecededir. Bafll k Çiçek b) Vurgu, sözcük ek ald kça son eke do ru kayar. A seçene inde, y l eylülde (var) ) B seçene inde, yemek odas na (var) ) C seçene inde, ça m z n icatlar (var) ) D seçene inde ulama yotur. Yan t D gözlük Æ gözlükçü Æ gözlükçülük 27

19 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz c) Zaman anlam katan sözcüklerde, akrabal k bildiren sözcüklerde, pekifltirilmifl sözcüklerde, ünlemlerde, yer bildiren sözcüklerde ve birleflik yap l sözcüklerde vurgu son hecede de il, ilk hecededir. fiimdi, k pk rm z teyze, lkö retim keflke, Çorum A seçene inde, Ankara (yer ismi) B seçene inde, Gelmiyorum (olumsuzluk eki) C seçene inde, Masmavi (pekifltirilmifl sözcük) D seçene inde, Ö retmen (son hece kural na uygun) Yan t D d) Soru ve olumsuzluk eki alm fl sözcüklerdeki vurgu ise bu eklerden önceki hecede bulunur. a lama, susuyor musun olumsuzluk soru eki eki 2. Cümle Vurgusu Bir cümlede anlam na önem verdi imiz sözcük ya da sözcük gruplar n vurgulamak amac yla yüklemden hemen önce kullan r z. Yani yükleme en yak n sözcük vurgulanm fl sözcüktür. Kardeflim dün maça gitmifl. Dün maça kardeflim gitmifl. Kardeflim maça dün gitmifl. Hangi kelimede vurgu ilk hecede de ildir? A) Ankara B) Gelmiyorum C) Masmavi D) Ö retmen 28

20 Ayr nt lar yla Türkçemiz (Sözcük Yap s ) TÜRKÇE Cümle Vurgusunun Özellikleri: a) Soru cümlelerinde vurgu, soru anlam tafl - yan sözcükte bulunur. Niçin sana verdi im iflleri bitirmedin? b) sim cümlelerinde vurgu yüklemin kendisindedir. A seçene inde, Özne (kifli) vurgulanm fl. B seçene inde, Dolayl tümleç (yer) vurgulanm fl. C seçene inde, Zarf tümleci (beraberlik) vurgulanm fl. D seçene inde, Zarf tümleci (zaman) vurgulanm fl. Yan t B Kitap okuman n gideremeyece i dert yoktur. Türkçe Sözcüklerle lgili Kurallar 1. Türkçe sözcüklerin sonunda "b, c, d, g" harfleri bulunmaz. Diyalog, Hac, Yâd Afla daki cümlelerin hangisinde vurgu, dolayl tümleç üzerindedir? A) Yar n kütüphaneye seninle birlikte ben de gelece im. B) Yar n ben de seninle birlikte kütüphaneye gelece im. C) Kütüphaneye yar n ben de seninle birlikte gelece im. D) Ben de kütüphaneye seninle birlikte yar n gelece im. 2. Türkçe sözcüklerde yan yana iki sesli harf bulunmaz. Aile 29

21 TÜRKÇE Ayr nt lar yla Türkçemiz (Sözcük Yap s ) 3. Türkçe sözcüklerin bafl nda iki sessiz harf yan yana bulunmaz. 6. Genifl yuvarlak sessiz harfler (o, ö) Türkçe sözcüklerin sadece ilk hecesinde bulunabilir. lk heceden baflka bir hecede bulunuyorsa, o sözcük ya yabanc bir kelimedir ya da "-yor" ekini alm flt r. Tren Star, Plan, Profesör 4. Türkçe sözcüklerin köklerinde iki ayn sessiz harf yan yana bulunmaz. Direksiyon Salon, Geliyor 7. Türkçe sözcüklerde "J" sesi bulunmaz. Millet, fiiddet Bakkal plaj 5. Türkçe sözcüklerde "b" harfinden önce "n" harfi getirilemez, bu nedenle "n" harfi "m" harfine dönüflür. Saklanbaç Æ saklambaç Tenbel Æ tembel Canbaz Æ cambaz meteoroloji, Jimnastik 8. Türkçe sözcükler genellikle büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar. Dünya (Büyük ünlü uyumuna uymaz) Havuç (Küçük ünlü uyumuna uymaz) 30

22 Ayr nt lar yla Türkçemiz (Sözcük Yap s ) TÜRKÇE Afla daki varl klardan hangisinin ismi Türkçenin ses yap s na uymaz? A) B) C) D) SÖZCÜK YAPISI KÖK ve GÖVDE Bir sözcü ün anlam ifade eden en küçük birimine kök denir. Bir baflka deyiflle kök, bir sözcü- ün ekleri ç kart ld ktan sonra geriye kalan anlaml en küçük parças d r. Köklere çeflitli eklerin getirilmesiyle oluflan anlaml birli e ise gövde denir. Gövdeler, köklerden meydana geldi i için her zaman kök ve gövde aras nda bir anlam ba- bulunmal d r; "yükseklik" kelimesini inceleyelim: yüksek lik isim k. i.i.yap m eki "yükseklik" kelimesinin kökü "yük" de il "yüksek"tir. Çünkü "yük" kelimesinin "yükseklik" kelimesi ile anlamca herhangi bir ortak yönü yoktur. baflla bafl la Kök YE yokluk yok luk Kök YE yaz yaz Kök YE YE Æ Yap m Eki E er kök, eylem anlam içeriyorsa fiil, içermiyorsa isim kökü olarak nitelendirilir. "Kurt, Bafll k ve Kömür" sözcükleri Türkçenin ses yap s na uyar, ama "Saat" sözcü ünde iki sesli harf yan yana geldi i için bu sözcük Türkçenin ses özelliklerine ayk r d r. Yan t C Arabay h zl sürer. "sür " burada eylem bildirdi i için fiil köküdür. Kitapl kta hayat m n en güzel anlar n geçirdim. Cümlede kitap kökü herhangi bir eylem bildirmez. Dolay s ile isim köküdür. 31

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l.

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l. Türkçe Dil Bilgisi TÜRKÇE Bunlar biliyor musunuz? Ses Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Harf Sesin yaz daki karfl l. Alfabe Bir dildeki harflerin belirli bir s raya

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ Ses yolundan çıkarken bir engele takılan, bu sebeple tek başına söylenemeyen harflere (sessiz) harf denir. Ünsüz harfler birtakım özelliklerine göre gruplara ayrılmıştır:

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken,

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, Aritmetik Diziler ve Ötesi Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, ö retmeni ö rencileri oyalamak için, 1 den 100 e kadar say lar yazarak toplay n der. Baflka bir deyiflle, 1 + 2

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ

SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ 100 3. Ünite SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ 1. Türkçenin Ses Özellikleri... 48 2. Ses Olayları... 51 Konu Değerlendirme Testi - 1... 57 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 58 Konu Değerlendirme Testi - 2... 67 47 Türkçenin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

3. Afla dakilerden hangisi "dur" anlam na A) B) C)

3. Afla dakilerden hangisi dur anlam na A) B) C) Türkçe Adı-Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... Birey ve Toplum 2. Sınıf Test-1 3. Afla dakilerden hangisi "dur" anlam na geliyor? Trafik Ifl Merhaba, benim ad m Trafik Ifl -. Ben trafikte yayalar ve araçlar

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Öğrenci A. 16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri Kısa 2004-01. Uygulama: Doğum Tarihi: 16PF-KİM (2003)_ Türk Normu.

Öğrenci A. 16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri Kısa 2004-01. Uygulama: Doğum Tarihi: 16PF-KİM (2003)_ Türk Normu. Öğrenci A Lütfen, raporu yazıcıya göndermeden önce, tarayıcınız İnternet Explorer 6.0 ise Araçlar > İnternet Seçenekleri > İleri sekmesi Yazıcı kısmının altındaki, İnternet Explorer 7.0 ve üzeri ise Dosya

Detaylı

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Leylek Gözlem Projesi Çorum ve çevresi Projenin Adı: Proje Alanı : Projeyi Gerçekleştiren Kurum ve Kuruluşlar: Proje Tarihi: Haziran-2005 T.C Çevre ve Orman Bakanlığı ÇORUM Doğayı Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri b. Harezm Türkçesi XII. yüzyıldan başlamak üzere XIII ve XIV. yüzyıllarda Amuderya bölgesi merkez olmak

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor.

Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor. Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor. Hülya GÜREL: Konya Selçuk Üniversitesinde Çocuk Gelişimi

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı