Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 IPL&Laser Platform

2 IPL&Laser Platform UYARI 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ AKTARIM SÝSTEMÝ 1.. TEKNÝK VERÝLER VE TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TEKNÝK VERÝLER HR EPÝLASYON DONANIMI 1... TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TESÝS ELEKTRÝK GEREKSÝNÝMLERÝ 1... TESÝS ORTAM SICAKLIÐI TESÝS AYDINLATMA. GÜVENLÝK KURALLARI.1. IÞIK GÜVENLÝÐÝ.. ELEKTRÝKSEL VE MEKANÝK GÜVENLÝK.3. YANGIN TEHLÝKESÝ..ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK.. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ.6. UYARI VE LEVHALAR 3. CÝHAZ KULLANIMI 3.1. EÐÝTÝM GEREKSÝNÝMLERÝ 3.. KULLANICI ARAYÜZÜ VE ÝBARELER 3.3. TETÝK BUTONU 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI ASKISI 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI SEÇÝMÝ 3.. UYGULAMA PARAMETRESÝ SEÇÝMÝ 3.6. UYGULAMA EPÝLASYON UYGULAMALARI HAZIRLIK LAZER UYGULAMALARI ÖNCESÝ HAZIRLIK UYGULAMA SONRASI 3.7. AKTARIM ÜNÝTESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ 3.8. KARTUÞ BAÞLIK DEÐÝÞÝMÝ. CÝHAZ BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ.1. TEMÝZLÝK VE DEZENFEKSÝYON.1.1. DIÞ YÜZEYLER.1. UYGULAMA BAÞLIÐI.1.3. SÝLÝKON UYGULAMA APARATI.1.. KORUMA CAMLARI HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLÝÐÝ. ZORUNLU GEREKSÝNÝMLER 6. HATA MESAJLARI VE ANLAMLARI 7. ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ 7.1. PARAMETRELER 7.. KISITLAMALAR Ýçindekiler

3 1 IPL&Laser Platform UYARI Kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. GENEL BAKIÞ Lazer baþlýklarý dünyanýn her yerinde uzman hekimler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Yetkisiz ve yanlýþ kullaným doðrultusunda oluþacak her türlü zarardan kullanýcý sorumludur. Elektrik ekipman ve tesisat gereksinimleri cihazýnýzýn verimli ve saðlýklý çalýþabilmesi için göz önünde bulundurmanýz gereken en hassas konudur. Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu binalarda cihazýn kurulumu mümkün olmayacaktýr. Cihaz kurulumu gerekli ekipman ve tesisat olmadan yapýldýðý takdirde tüm sorumluluk cihazý satýn alan merkez veya polikliniðe ait olacaktýr ve doðabilecek tüm arýzalar garanti kapsamý dýþarýsýnda tutulacaktýr! Kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. Lazer baþlýklarý dünyanýn her yerinde uzman hekimler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Yetkisiz ve yanlýþ kullaným doðrultusunda oluþacak her türlü zarardan kullanýcý sorumludur. Elektrik ekipman ve tesisat gereksinimleri cihazýnýzýn verimli ve saðlýklý çalýþabilmesi için göz önünde bulundurmanýz gereken en hassas konudur. Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu binalarda cihazýn kurulumu mümkün olmayacaktýr. Cihaz kurulumu gerekli ekipman ve tesisat olmadan yapýldýðý takdirde tüm sorumluluk cihazý satýn alan merkez veya polikliniðe ait olacaktýr ve doðabilecek tüm arýzalar garanti kapsamý dýþarýsýnda tutulacaktýr! Kilitli ön tekerlekler Kilitsiz arka tekerlekler Taþýma kulplarý Tablet sehpasý ve tablet sehpa topuzu Kartuþ baþlýk Krom aský kolu Yan kapaklar Ön kapaklar Soðuk hava hortumu Data kablosu geçiþ hortumu Baþlýk aský kolu El aparatý ve tetik mekanizmasý Hortum aský ekipmaný Acil durum butonu Açma-kapama anahtarý 1

4 IPL&Laser Platform Havalandýrma delikleri Su deposu takýmý Arka dayama kulpu Soðuk hava hortumu Ana þalter Aktarým ünitesi kapaðý Aktarým ünitesi kapaðý sabitleme vidasý Güç kablosu Soðuk hava soðutma sistemi, ayarlanabilir atýþ uzunluðu ve enerji seviyesi sayesinde hem ince tüylerde, hem de esmer tenlerde güvenli ve etkili uygulamalar sunar. Her bir atýþta 7,6 cm alaný tedavi eder ve saniyede gerçek iki atýþ hýzý sayesinde uygulamalar çok kýsa sürede sonlanýr. 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI Long Pulse Nd:YAG Lazer106nm: Bu lazer baþlýk ile kýlcal damar silme ve cilt gençleþtirme uygulamalarý yapýlýr. 3-6 mm çaplarýnda atýþ alaný seçenekleri ile sunulur Q-Switched Nd:YAG 106nm+3nm KTP lazer baþlýk: Micro atýþ teknolojisi sayesinde çok etkili dövme silme tedavisi ve Leke tedavisi yapma imkaný sunar. 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER ULASE IPL ve Lazer baþlýklarýnýn tek makinede kullanýlabildiði bir IPL&Lazer Platformudur. ULASE IPL&LAZER PLATFORM üzerinde 3 farklý baþlýk kullanýlabilir: HR Epilasyon baþlýðý: Flash lamba ýþýk kaynaklý, nm. Long Pulse Nd:YAG 106nm Q-Switched Nd:YAG 106nm + KTP Lazer 3nm 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ Ulase in temeli 3 farklý sistemin çalýþmasýyla oluþur: a)hava Soðutma ve Üfleme Sistemi b)sývý Dolaþýmý ve Soðutma Sistemi c)güç ve Elektronik Kontrol Sistemi ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ Ulase, entegre bir soðuk hava üfleme sistemi içermektedir. Soðuk hava üfleme sistemi, ýþýðýn cildin üst tabakasý olan epidermisteki melanin pigmentleri tarafýndan tutulmasýndan dolayý oluþabilecek cilt üzerindeki yanýk riskini azaltýr. Ayný zamanda acýsýz epilasyon uygulamasýnda en önemli faktördür IÞIK TABANLI HR EPÝLASYON BAÞLIÐI ve UYGULAMALARI Iþýk tabanlý epilasyon cihazý çok yoðun bir doðal ýþýk kaynaðýdýr. Bu ýþýk kaynaðý kýzýlötesi ( IR ) ve morötesi ( UV ) ýþýnlarý uzaklaþtýrmak için filtre edilir. Böylece gereksiz ve sakýncalý dalga boylarý elimine edilmiþ olur. Bu þekilde geriye kalan spektrumda, 600nm ile 100nm arasýnda dalga boylarýnda ýþýk demeti ile melanin hedeflenerek uygulama yapýlýr.

5 AKTARIM SÝSTEMÝ Aktarým sistemi; 1 adet elektrik-elektronik aktarým hortumu, 1 adet hava soðutma hortumu ve 1 adet elcikten oluþur. ULASE in baþlýkla olan tüm haberleþmesi, tüm elektiriksel baðlantýlarý aktarým ünitesi ile gerçekleþir. Ayrýca soðuk hava üfleme bölümünden gelen soðuk hava bu ünite aracýlýðý ile baþlýða ulaþýr. 1.. TEKNÝK VERÝLER VE TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TEKNÝK VERÝLER HR EPÝLASYON DONANIMI Iþýk kaynaðý Filtre edilmiþ dalga uzunluðu Filtre odaklanmasý Hýz Azami atýþ süresi Her atýþýn tedavi alaný Hizmet gereklilikleri Atýþ garantisi Azami atýþ ömrü Azami enerji Aðýrlýk Güç Ölçüler UPS gereksinimleri Hortum uzunluðu Baþlantý arayüzler OS : OPTÝMÝZE FLAÞ LAMBA TEKNOLOJÝSÝ : nm : nm : 1 Hz : 30 ms : 16 mm * 6 mm (7.6 cm ) : Kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilir kartuþ baþlýk : atýþ : atýþ : 0j / cm : 6 kg : 0w/16a : 0 cm x cm x 80 cm : min 6kw : 0 cm : Bluetooth / USB 3.0 : Windows XP ve üzeri Akne Baþlýk Iþýk Kaynaðý : Nd:Yag lazer kristali Dalga Boyu : 106nm Optik Çýkýþ Düzeneði : Optik lens odaklamalý Atýþ alaný : 3-6mm o Maksimum çýkýþ enerjisi : 300j/cm Atýþ Tekrar Hýzý : 0,Hz Atýþ Uzunluðu : -30ms Cilt Soðutma Sistemi : Soðuk Hava Üfleme Ortalama Güç : kva Peak Güç : 3kva UPS Gereksinimi :,kva Baðlantý arayüzleri : Bluetooth / USB 3.0 OS : Windows XP ve üzeri nm - 3 nm Q-SWITCHED ND:YAG+KTP LAZER Iþýk Kaynaðý : Nd:Yag lazer kristali + KTP kristali Dalga Boyu : 106+3nm Optik Çýkýþ Düzeneði : Optik lens odaklamalý Atýþ alaný : mm o Maksimum çýkýþ enerjisi : 1j/cm Atýþ Tekrar Hýzý : hz (Max.) Ortalama Güç : kva Peak Güç : 3kva UPS Gereksinimi :,kva Baðlantý arayüzleri : Bluetooth / USB 3.0 OS : Windows XP ve üzeri 1... TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ Cihazýn saðlýklý çalýþabilmesi için aþaðýdaki tesisat önlemlerinin alýnmasý gerekir. Bu önlemlerin alýnmadýðý iþletmelerde çalýþan cihazlarýn garanti þartlarý geçerli olmayacaktýr. IPL&Laser Platform

6 IPL&Laser Platform TESÝS ELEKTRÝK GEREKSÝNÝMLERÝ Trifaz elektrik tesisatý Elektrik panosunda ayrý bir amperlik otomatik sigorta Tek hat kablo (3x.mm) Kesintisiz güç kaynaðý Toprak hat Çoklu priz, çoklu uzatma, uzatma kablosu vb. ara aparatlar kullanýlmamalýdýr TESÝS ORTAM SICAKLIÐI Ortam sýcaklýðýnýn 1-3 C arasýnda olmasý gerekir. Dýþ ortam sýcaklýðý ne olursa olsun önemli olan tedavi odasýnýn sýcaklýðýdýr. ULASE bir ýsý kaynaðýdýr. O nedenle kýþ þartlarýnda da tedavi odasýnýn büyüklüðüne göre klima kullanýmý gerekebilir TESÝS AYDINLATMA Aydýnlatma ekipmanlarý seçilirken göz önünde bulundurulmasý gereken kural, ortamýn uygulama gözlüðü takýlýyken kýl köklerini görecek kadar aydýnlýk olmasýdýr.. GÜVENLÝK KURALLARI Uygulama odasýnda bulunan hasta ve kullanýcýlar için; güvenlik unsurlarýný bilmek, anlamak ve bunlarý yerine getirmek kullanýcýlarýn en büyük sorumluluðudur..1. IÞIK GÜVENLÝÐÝ IPL ve lazer uygulamalarýnda en önemli tehlike lazer atýþlarý sýrasýnda açýða çýkan ýþýktýr. Ortaya çýkan bu ýþýktan korunmak için hem kullanýcý hem de hasta kendilerine ait gözlükleri takmakla yükümlüdür. Hasta ve uygulayýcý gözlüklerinin takýlmamasý körlüðe kadar giden istenmeyen durumlar meydana getirebilir... ELEKTRÝKSEL VE MEKANÝK GÜVENLÝK Elektrik tesisatýnýn yetersiz olduðu binalarda cihazýnýzý çalýþtýrmak cihaz saðlýðý açýsýndan tehlikelidir. Gerekli unsurlar saðlanmadýðý takdirde doðacak arýzalar kullanýcý hatasý olarak kabul edilecek ve garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Cihazýn çok sýk yer deðiþtirilmesi önerilmez. Yer deðiþtirilmesi gereken durumlarda tekerlek kilitlerinin açýk olduðundan emin olun. Cihazý hortum grubundan çekmeyiniz. Aksi takdirde yay mekanizmasý kopabilir. Ayrýca tekerleklerin duruþ açýsýnýn tersi yönünde hareket ettirmeye çalýþmanýz cihazýn devrilmesine sebebiyet verebilir..3. YANGIN TEHLÝKESÝ Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu durumlarda (ince kablo, tek faz tesisat, dalgalý voltaj ) yangýn çýkma ihtimali doðabilir. Önlemler: Bknz. Madde Elektrik gereksinimleri..elektromanyetýk KÝRLÝLÝK Cihazýn çalýþacaðý ortamda elektromanyetik kirlilik yayan mikrodalga fýrýn, motorlu cihazlar (fön makinesi gibi) vs. cihazlar çalýþtýrýlmamalýdýr. Bu tür cihazlar düzensiz çalýþmaya sebebiyet verebilir... GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Cihazýn üzerinde bir adet Ýnterlock Switch bulunmaktadýr. Bu switch emniyet anahtarýdýr ve sadece yetkili kiþinin cihazý kullanmasý içindir..6. UYARI VE LEVHALAR Uygulama odasýnýn kapýsýnda sizlere cihazla beraber verilecek olan uyarý tabelalarýnýn asýlmasý yasal bir zorunluluktur. Asýlmamasý kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Paket içeriðinden çýkmamasý durumunda satýþ temsilcinize baþvurunuz.

7 IPL&Laser Platform 3. CÝHAZ KULLANIMI 3.1. EÐÝTÝM GEREKSÝNÝMLERÝ ULASE i kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. 3.. KULLANICI ARAYÜZÜ VE ÝBARELER ULASE in kullanýcý ara yüzü harici bir pc ya da tablet ile beraber gelen özel bir yazýlýmdýr. Açma kapama düðmesi, anaþalter ve elcik üzerinde bulunan tetik hariç tüm kontrol bu özel yazýlým aracýlýðý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým Windows tabanlý olup XP ve üzeri versiyonlarda sorunsuz olarak çalýþmaktadýr. Ayrýntýlý bilgi için ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ kýsmýna bakýnýz TETÝK BUTONU Elcik üzerinde bulunan ve lazer atýþlarýný yapmanýzý saðlayan parçadýr. 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI SEÇÝMÝ Uygulama baþlýðý seçimi sistem tamamýyla kapalý (mümkünse enerji kablosu çýkartýlmýþ) durumda iken ve fiziksel olarak yapýlmalýdýr. Sistem açýk iken hiçbir þekilde uygulama baþlýðý deðiþtirilmez. Tedaviler için uygun baþlýk seçimi: HR BAÞLIK: Epilasyon uygulamalarýnda kullanýlýr. Akne Baþlýk*: Kýlcal damar ve diðer damarsal lezyonlarýn tedavisi. 106nm - 3 nm Q-SWITCHED ND:YAG+KTP LAZER*: Dövme silme ve leke tedavisi. *: Lazer baþlýklar sadece hekimler tarafýndan kullanabilir. 3.. UYGULAMA PARAMETRESÝ SEÇÝMÝ Uygulama sýrasýnda veya uygulamaya hazýrlýk aþamasýnda baþlýðýn cilde temas etmediði anlarda atýþ yapmayýnýz. Ýki tedavi arasýnda ULASE i mutlaka bekleme moduna alýnýz. Aksi takdirde elçiði askýdan çýkartýrken istenmeyen þekillerde atýþlar yapabilirsiniz. 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI ASKISI Uygulama baþlýðý askýsý tedavi yapýlmadýðý zamanlarda uygulama aparatýnýn asýldýðý bölümdür ve kolay ve zahmetsiz eriþim saðlamak için tasarlanmýþtýr. Cihaz açýk durumdayken yanlýþ atýþ yapýlmamasý için tedavi yapýlmadýðý zamanlarda uygulama aparatýný Uygulama Baþlýðý Askýsýna asýnýz. Ayrýntýlý bilgi için bknz Eðitim Kitabý 3.6. UYGULAMA EPÝLASYON UYGULAMALARI HAZIRLIK Uygulama hazýrlýk aþamalarý aþaðýdaki gibi yapýlmadýðý takdirde oluþacak zararlardan kullanýcý sorumludur. 1. Tedavi edilecek alaný temizleyin. Tedavi bölgesindeki uzun kýllarý kýsaltýn 3. Beyaz kalem ile benlerin, dövmelerin ve doðum lekelerinin üzerini kapatýn

8 IPL&Laser Platform 6. Beyaz kalem ile uygulama alanýný bölümlere ayýrýn. Cilt rengine göre atýþ uzunluðunu ayarlayýn 6. Soðuk havanýn gücünü hastanýn cilt tipine uygun deðerlerde ayarlayýn 7. Kýlýn tedaviye cevap vereceði deðerleri bulana kadar enerji (joule) deðerlerini birer birim arttýrýn 8. Baþlýk ve tedavi alaný her atýþta bir temizleyin* 9. Tedavi sonrasý cilde uygun bir nemlendirici sürün 10. Müþterinize uygulama sonrasý yapýlmasý gereken kurallarla ilgili bilgi verin * Aksi taktirde cama yapýþacak olan kýl yanýðý cihazýn agresif çalmasýna sebep olup lekeye sebebiyet verir LAZER UYGULAMALARI ÖNCESÝ HAZIRLIK Lazerle dövme silinecek tedavi alaný güneþten korumak gerekir. Tedaviden hafta öncesine kadar iþlem alanýný güneþten koruyun. Demir ilacý kullanýlýyorsa tedaviden 1 hafta önce kesilmelidir. Tedaviden 1 gün önce ve tedavi günü aspirin ve kaný sulandýrabilen diðer aðrý kesiciler ve ilaçlarý almayýn Tedavi alanýný gerekli ise týraþ edin. Tedaviden 30- dakika önce doktorunuzun önereceði anestetik kremi tedavi alanýna sürün ve streç film ile sarýn. Sonrasý sürdüðünüz anestetik kremi uygulama alanýndan temizleyin UYGULAMA SONRASI Tedavi sonrasýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda hastalarýnýzý bilgilendiriniz: Uygulama sonrasý ilk 8 saat tedavi bölgesine suyla temas ettirmeyin Cildi tahriþ edecek uygulamalardan kaçýnýn (kese, peeling, güneþlenmek, solaryum vb ) Epilasyon sonrasý ciltte oluþabilecek reaksiyonlar; - Geçici kýl kökü enfeksiyonu (Perifolliküler ödem) - Geçici eritem (kýzarýklýk) - Geçici hiperpigmentasyon (kahverengi lekeler) - Geçici hipopigmentasyon( cilt renginin açýlmasý - Geçici vezikül oluþumu ve kabuklaþma - Geçici vezikül oluþumu ve kabuklaþma Bu tarz reaksiyonlarda uygun bir nemlendirici ile cilt rahatlatýlmalýdýr Açýkta kalan tedavi bölgesine uygun güneþ koruyucu uygulanmalýdýr Uygulama sonrasý oluþabilecek reaksiyonlarda cilt kesinlikle kaþýnmamalýdýr AKTARIM ÜNÝTESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Aktarým ünitesinin montajý için aþaðýdaki yönergeyi sýrayla izleyiniz: Krom kol takýmý; Aktarým ünitesinin yayý askýsýna takýlýr Elcik askýdaki yerine takýlýr Krom aský kolunun üzerindeki yuvaya hortum üzerindeki karþýlýðý takýlarak hortum sabitlenir. Arka panel; Tüm baðlantýlarý içeren konnektör kasadaki yuvasýna takýlýr Konnektörü sabitlemeye yarayan vida yavaþ yavaþ sýkýlýr Soðuk hava hortumu yerine takýlýr KARTUÞ BAÞLIK DEÐÝÞÝMÝ Deðiþimi yapýlacak olan baþlýðý çekerek elcikten ayýrýn. Daha sonra elcik kýsmýnýn baðlantý bölgesindeki nemlenmeleri kuru bir peçete yardýmý ile silin. Kartuþ baþlýk ve elcik üzerindeki hava, su, elektrik/data ile ilgili kýsýmlar birbirlerine denk gelecek þekilde konumlandýrýn. Baþlýk ve elcik üzerinde bulunan "HERE" yazýlarý üst üste gelmelidir ve ayrýca týrnaklarýn tam oturduðundan emin olunana kadar sýkýca bastýrýn.

9 7 IPL&Laser Platform. CÝHAZ BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ Cihazýn düzenli ve saðlýklý çalýþabilmesi için yapýlmasý gereken temizliðin ve rutin bakýmlarýn sorumluluðu kullanýcýlara aittir. Ayrýca cihazýn 6 aylýk periyodik bakýmlarýnýn da yapýlmasý gerekmektedir. Bu bakýmlarýn planlamasý için satýcýnýzla irtibata geçiniz..1. TEMÝZLÝK VE DEZENFEKSÝYON Cihazýn rutin bakýmlarý ve temizliði yapýlmadýðý takdirde doðabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Cihazýn rutin temizliðinin yapýlmamasý baþlýðýn ve cihazýn ömrünü kýsaltýr DIÞ YÜZEYLER Cihazýn dýþ temizliði ancak cihazýn elektriksel baðlantýlarý kesildikten sonra yapýlmalýdýr. Mümkün olduðunda yumuþak ve hafif nemli bir bezle boyaya zarar verebilecek kimyasallar kullanmadan yavaþça silinmelidir. * Kullanacaðýnýz temizlik kimyasallarýný cihazýn görülmeyen bir bölgesinde denemeden kullanmayýnýz. * Cihazý sileceðiniz bezin ýslak olmasý elektronik devrelere su sýzmasýna sebep verir..1. UYGULAMA BAÞLIÐI Baþlýðýn ve kristalinin temiz olmasý için azami özeni gösteriniz. Silikon tedavi aparat ve koruma camý haricindeki parçalarý hafif nemli bir bezle dikkatlice temizleyiniz. Özellikle kristalin ve çevresinin temiz olmasýna ayrýca özen gösteriniz SÝLÝKON UYGULAMA APARATI Uygulama sýrasýnda silikon aparatý birkaç yüz atýþta bir deðiþtirin. Silikon aparatý deðiþtirirken ayrýca içerisinde bulunan cam aparatý da deðiþtirin. Kirlenen koruma camýný ve silikon aparatý 10% çamaþýr suyu, %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. HR baþlýklarda kullanýlan aparatýn malzemesi silikondur ve herhangi bir þekilde kir tutmaz, ýsýnmaz. Ancak temizlenmediði taktirde üzerinde biriken atýklar yüzünden ýsýnabilir ve lazer tedavilerinin etkinliðini azaltýr. Ayrýca temizlenmeyen silikon aparatlar hijyen açýsýndan da uygun deðildir. Temizlenmeyen silikon aparat ve koruyucu camlarda kararmalar oluþur ve bu da tedavi etkinliðini azaltýr..1.. KORUMA CAMLARI Tedavi sýrasýnda kirlenen koruma camýný her atýþta bir ýslak mendile veya kuru havlu peçete ile temizleyin. Birkaç yüz atýþta bir silikon aparatý deðiþtirirken birlikte koruma camýný da deðiþtirin. Kirlenen koruma camýný 10% çamaþýr suyu, %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. Bir HR baþlýk ömrü boyunca en az 10 adet koruma camý kullanýlmalýdýr. Üzerinde çatlama, kýrýlma meydana gelen cam aparatý kesinlikle kullanmayýnýz. Tarif edildiði gibi temizliði yapýlan ancak temizlenmeyen camlarý kullanmayýnýz. Çýkmayan lekeleri çýkartmak için koruma camýný sert cisimlerle kazýmayýnýz. Cam yüzeyini matlaþtýracak herhangi bir kimyasal kullanmayýnýz. Temizlenmeyen kristal ve çevresi aþýrý ýsýnmaya sebebiyet verebilir.

10 IPL&Laser Platform * atýþta bir temizlenmeyen koruyucu cam uzun kullanýmlarda aþýrý ýsýnýr ve ýslak mendille silindiði an çatlama yapabilir. * Kýrýlan veya çatlayan koruma camýný dikkatlice deðiþtirin. Yaralanmalara sebebiyet verebilir..1.. HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLÝÐÝ Cihazýn her iki yanýnda, arka panelde ve üst kýsmýnda bulunan havalandýrma deliklerinin temizliði elektrikli süpürge ile her gün bitiminde mutlaka yapýlmalýdýr. Temizliði yapýlmayan hava filtreleri ýsýnmaya sebebiyet verecektir. Bu ýsýnma sonucu da cihaz çalýþamayacak duruma gelebilir.. ZORUNLU GEREKSÝNÝMLER 1. ULASE'i oda içerisinde ya da odalar arasýnda sýklýkla yer deðiþtirmeyiniz.. Kablo ve hortumlarý sizlere eðitimlerde gösterildiði gibi monte ediniz. 3. ULASE'in yerinin deðiþtirilmesi gerektiði zamanlarda kablo ve hortumlarýndan çekmeyiniz. Tekerleklerindeki emniyetleri açarak gövdesinden tutarak yürütünüz.. ULASE'i direk tekli prize baðlayýnýz. Çoklu uzatma, çoklayýcý ya da uzatma kablo kullanmayýnýz. Kristal koruyucu cam olmadan cihazýnýzý kullanmayýn. 6. Kirlenen kristal koruyucu cam aparatý tedavi sýrasýnda sürekli olarak temizleyiniz. Kirlenen koruyucu camý kesinlikle kazýmayýnýz. 7. Aktarma takýmýný hiçbir suretle kol kancasýndan çýkartmayýn. 8. ULASE'in su haznesine ütü suyu, saf su doldurmayýn. Sadece deiyonize su kullanýn. 9. Hastanýnzýn ve sizin gerekli koruma gözlükleriniz takýlý bulunmadýðý sürece kattiyen atýþ yapmayýn. 10. Odanýzýn; elektik þebekesinin, aydýnlatma tesisatýnýn veya ortam sýcaklýðýnýn gereksinimleri karþýlamadýðý durumlarda Ulase'i çalýþtýrmayýn. 11. Her bölgede tedavi parametrelerinizi tekrar gözden geçirin. Yine seansta tedavi parametrelerinizi her bölge için ayrý ayrý gözden geçirin. 1. Bir termometre ile oda sýcaklýðýný sürekli takip edin, 1 C nin üzerinde olmamasýna özen gösterin. 13. Kirlenen Koruma Camýný 10% çamaþýr suyu %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. 1. Tedavi sedyesinin solunda kalacak þekilde en rahat pozisyonu belirleyip ön tekerleri kilitleyin. Bu pozisyonu belirlerken, tedavi aparatýnýn baþ bölgesinden ayak bölgesine kadar vücudun üzerinde gezinebildiðinden emin olun. 1. Herhangi bir teknik müdahaleden önce cihazýnýzýn arka kapatma düðmesinin kapalý olduðundan emin olun. Bu kullaným kýlavuzunda yer alan basýlý materyalin her türlü kullaným hakký Teknomedikal Güzellik Teknolojileri ne aittir. Önceden yazýlý izin alýnmadan çoðaltýlamaz, kullanýlamaz. 8

11 9 IPL&Laser Platform 6. HATA MESAJLARI VE ANLAMLARI F1 - Baþlýðý takýn baþlýk sistem tarafýndan algýlanamazsa F - Bilinmeyen baþlýk Baþlýk sistemde kayýtlý deðilse F3 - Baþlýk okuma-yazma hatasý Baþlýk atýþ sayýsý okuma-yazma hatasý F - Cihaz ibutton okunamadý hatasý Cihaz atýþ sayýsý okuma hatasý F - Cihaz ibutton tanýnamadý hatasý Cihaz atýþ sayýsý tutarsýzlýðý hatasý F6 - Cihaz ibutton okuma-yazma hatasý Cihaz atýþ sayýsý okuma-yazma hatasý F7 - Sensör int hatalý Dahili ýsý sensörü hatasý F8 - Sensör evap hatalý Soðutucu sensörü hatasý F9 - Sensör cond hatalý Kondanser sensörü hatasý F10 - Sensör di hatalý Su ýsý sensörü hatalý F11 - sensor X hatalý X (yedek) ýsý sensörü hatalý F1 - Sensör HVPS hatalý HVPS soðutucu gövde ýsý sensörü hatasý F13 - Simmer hatalý Simmer hatalý olduðunda F1 - HVPS hatalý HVPS hatalý olduðunda F1 - Su akýþ sensörü hatalý Su akýþ sensörü hatalý F16 - Su akýþý yok Su akýþý yok hatasý F17 - IGBT hatasý IGBT hatasý F18 - Deþarj hatasý IGBT deþarj hatasý F19 - Kontrolsüz Þarj hatasý Kontrolsüz Þarj hatasý F0 - IGBT driver hatasý IGBT driver hatasý F1 - Trigger hatasý Trigger hatasý F - Þebeke voltajý hatasý Þebeke voltajý hatasý F3 - Topraklama hatasý Topraklama hatasý F - Sim 900 volt hatasý 900volt hatasý F - Cihaz atýþ sayýsý senkronize deðil F6 - Baþlýk aktif edilmemiþ Pc den cihaza F7 - Cihaz seri no hatasý Cihazdan pc ye

12 IPL&Laser Platform ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ 7.1. PARAMETRELER 16 9 Joule deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir. 7. DELAY: Tedavilerde kullanýlan Milisaniye deðerini parçalayarak kullanýlmasýný saðlar deðerlerini alýr. +/- tuþlarýný kullanarak deðerler arasý geçiþler yapýlabilir. Ýbre o an için Delay deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir DURATION: Tedavilerde kullanýlan Milisaniye deðerini ayarlamak için kullanýlýr deðerlerini alýr. +/- tuþlarýný kullanarak deðerler arasý geçiþler yapýlabilir. Ýbre o an için Delay deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir HAIR TYPE: Hastanýn kýl tipini manuel olarak seçebilirsiniz. +/- tuþlarý ile deðerler arasýnda geçiþ saðlayabilirsiniz. 10. SKIN TYPE: Hastanýn cilt tipini manuel olarak seçebilirsiniz. +/- tuþlarý ile deðerler arasýnda geçiþ saðlayabilirsiniz. 11. FREQUENCY: Seri atýþ yapabilmenizi saðlar. 0-0,-1 deðerlerini alýr. Joule deðerine baðlý olarak saniyedeki atýþ sayýsý deðiþiklik gösterir. 1. READY: Cihazý çalýþýr hale getirir.. STAND-BY: Cihazý bekleme konumuna getirir. 3. COLD AIR (-): Soðuk hava çýkýþ hýzýný düþürür.. COLD AIR (+): Soðuk hava çýkýþ hýzýný arttýrýr.. COLD AIR: Soðuk hava çýkýþ seviye göstergesi. 6. ENERGY: Tedavilerde kullanýlan Joule deðerini ayarlamak için kullanýlýr. 8-0 deðerleri arasýnda + / - tuþlarýný kullanarak geçiþ yapýlabilir. Ýbre o an için 1. INFORMATION: Cihaz ile ilgili tüm bilgilerin görülebileceði ekraný aktif eder. 13. SETTINGS: Cihaz ile ilgili teknik servis müdahelesi gerektiðinde þifre ile teknik servisin girebildiði alandýr. 1. SESSION PULSE: Tedavi atýþ sayýsýný gösterir. Sýfýrlanmadýðý taktirde standby a alýnsa bile artmaya devam edecektir. 1. SESSION PULSE RESET: Tedavi atýþ sayýsýný sýfýrlar. 16. PROGRAM KAPAMA TUÞU: Cihaz arayüzünü kapatmaya yarar. Bu tuþa basýlmadan önce cihazýn Stand-By'a alýnmasý tavsiye edilir.

13 11 IPL&Laser Platform 7.. KISITLAMALAR Cihaz arayüzü açýldýðýnda kýsýtlamalý parametreler varsayýlan olarak gelmektedir. Tüm kýsýtlamalarý kaldýrýp manuel olarak çalýþabilmek için HAIR TYPE veya SKIN TYPE yazýsý üzerine çift týklamak yeterli olacaktýr. FINE-DARK LIGHT MEDIUM Energy : 8-1 J Duration : ms Delay : 0 ms Energy : 8-1 J Duration : 10 ms Delay : 0-0 ms LIGHT Energy : Duration : Delay : 8-1 J ms 0 ms DARK Energy : 8-1 J Duration : 1 ms Delay : - 0 ms FINE-LIGHT MEDIUM DARK Energy : Duration : Delay : Energy : Duration : Delay : 8-1 J - 10 ms Duration iken = 0, 10 iken = J -10 ms Duration iken = iken = 0-0 FINE-LIGHT LIGHT MEDIUM Energy : 8-16 J Duration : 10 ms Delay : 0-0 ms Energy : 8-16 J Duration : 1 ms Delay : -0 ms LIGHT Energy : Duration : Delay : 8-1 J MS 0 ms DARK Energy : 8-1 J Duration : 1-0 ms Delay : -0 ms THICK-LIGHT MEDIUM Energy : Duration : Delay : Duration iken:8-1 J, 10 iken:8-1 j -10 ms Duration iken = 0, 10 iken = 0-0 DARK Energy : Duration : Delay : 8-1 J 10-1 ms Duration 10 iken = 0-0, 1 iken = -0

14 IPL&Laser Platform

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı