Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 IPL&Laser Platform

2 IPL&Laser Platform UYARI 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ AKTARIM SÝSTEMÝ 1.. TEKNÝK VERÝLER VE TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TEKNÝK VERÝLER HR EPÝLASYON DONANIMI 1... TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TESÝS ELEKTRÝK GEREKSÝNÝMLERÝ 1... TESÝS ORTAM SICAKLIÐI TESÝS AYDINLATMA. GÜVENLÝK KURALLARI.1. IÞIK GÜVENLÝÐÝ.. ELEKTRÝKSEL VE MEKANÝK GÜVENLÝK.3. YANGIN TEHLÝKESÝ..ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK.. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ.6. UYARI VE LEVHALAR 3. CÝHAZ KULLANIMI 3.1. EÐÝTÝM GEREKSÝNÝMLERÝ 3.. KULLANICI ARAYÜZÜ VE ÝBARELER 3.3. TETÝK BUTONU 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI ASKISI 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI SEÇÝMÝ 3.. UYGULAMA PARAMETRESÝ SEÇÝMÝ 3.6. UYGULAMA EPÝLASYON UYGULAMALARI HAZIRLIK LAZER UYGULAMALARI ÖNCESÝ HAZIRLIK UYGULAMA SONRASI 3.7. AKTARIM ÜNÝTESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ 3.8. KARTUÞ BAÞLIK DEÐÝÞÝMÝ. CÝHAZ BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ.1. TEMÝZLÝK VE DEZENFEKSÝYON.1.1. DIÞ YÜZEYLER.1. UYGULAMA BAÞLIÐI.1.3. SÝLÝKON UYGULAMA APARATI.1.. KORUMA CAMLARI HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLÝÐÝ. ZORUNLU GEREKSÝNÝMLER 6. HATA MESAJLARI VE ANLAMLARI 7. ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ 7.1. PARAMETRELER 7.. KISITLAMALAR Ýçindekiler

3 1 IPL&Laser Platform UYARI Kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. GENEL BAKIÞ Lazer baþlýklarý dünyanýn her yerinde uzman hekimler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Yetkisiz ve yanlýþ kullaným doðrultusunda oluþacak her türlü zarardan kullanýcý sorumludur. Elektrik ekipman ve tesisat gereksinimleri cihazýnýzýn verimli ve saðlýklý çalýþabilmesi için göz önünde bulundurmanýz gereken en hassas konudur. Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu binalarda cihazýn kurulumu mümkün olmayacaktýr. Cihaz kurulumu gerekli ekipman ve tesisat olmadan yapýldýðý takdirde tüm sorumluluk cihazý satýn alan merkez veya polikliniðe ait olacaktýr ve doðabilecek tüm arýzalar garanti kapsamý dýþarýsýnda tutulacaktýr! Kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. Lazer baþlýklarý dünyanýn her yerinde uzman hekimler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Yetkisiz ve yanlýþ kullaným doðrultusunda oluþacak her türlü zarardan kullanýcý sorumludur. Elektrik ekipman ve tesisat gereksinimleri cihazýnýzýn verimli ve saðlýklý çalýþabilmesi için göz önünde bulundurmanýz gereken en hassas konudur. Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu binalarda cihazýn kurulumu mümkün olmayacaktýr. Cihaz kurulumu gerekli ekipman ve tesisat olmadan yapýldýðý takdirde tüm sorumluluk cihazý satýn alan merkez veya polikliniðe ait olacaktýr ve doðabilecek tüm arýzalar garanti kapsamý dýþarýsýnda tutulacaktýr! Kilitli ön tekerlekler Kilitsiz arka tekerlekler Taþýma kulplarý Tablet sehpasý ve tablet sehpa topuzu Kartuþ baþlýk Krom aský kolu Yan kapaklar Ön kapaklar Soðuk hava hortumu Data kablosu geçiþ hortumu Baþlýk aský kolu El aparatý ve tetik mekanizmasý Hortum aský ekipmaný Acil durum butonu Açma-kapama anahtarý 1

4 IPL&Laser Platform Havalandýrma delikleri Su deposu takýmý Arka dayama kulpu Soðuk hava hortumu Ana þalter Aktarým ünitesi kapaðý Aktarým ünitesi kapaðý sabitleme vidasý Güç kablosu Soðuk hava soðutma sistemi, ayarlanabilir atýþ uzunluðu ve enerji seviyesi sayesinde hem ince tüylerde, hem de esmer tenlerde güvenli ve etkili uygulamalar sunar. Her bir atýþta 7,6 cm alaný tedavi eder ve saniyede gerçek iki atýþ hýzý sayesinde uygulamalar çok kýsa sürede sonlanýr. 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI Long Pulse Nd:YAG Lazer106nm: Bu lazer baþlýk ile kýlcal damar silme ve cilt gençleþtirme uygulamalarý yapýlýr. 3-6 mm çaplarýnda atýþ alaný seçenekleri ile sunulur Q-Switched Nd:YAG 106nm+3nm KTP lazer baþlýk: Micro atýþ teknolojisi sayesinde çok etkili dövme silme tedavisi ve Leke tedavisi yapma imkaný sunar. 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER ULASE IPL ve Lazer baþlýklarýnýn tek makinede kullanýlabildiði bir IPL&Lazer Platformudur. ULASE IPL&LAZER PLATFORM üzerinde 3 farklý baþlýk kullanýlabilir: HR Epilasyon baþlýðý: Flash lamba ýþýk kaynaklý, nm. Long Pulse Nd:YAG 106nm Q-Switched Nd:YAG 106nm + KTP Lazer 3nm 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ Ulase in temeli 3 farklý sistemin çalýþmasýyla oluþur: a)hava Soðutma ve Üfleme Sistemi b)sývý Dolaþýmý ve Soðutma Sistemi c)güç ve Elektronik Kontrol Sistemi ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ Ulase, entegre bir soðuk hava üfleme sistemi içermektedir. Soðuk hava üfleme sistemi, ýþýðýn cildin üst tabakasý olan epidermisteki melanin pigmentleri tarafýndan tutulmasýndan dolayý oluþabilecek cilt üzerindeki yanýk riskini azaltýr. Ayný zamanda acýsýz epilasyon uygulamasýnda en önemli faktördür IÞIK TABANLI HR EPÝLASYON BAÞLIÐI ve UYGULAMALARI Iþýk tabanlý epilasyon cihazý çok yoðun bir doðal ýþýk kaynaðýdýr. Bu ýþýk kaynaðý kýzýlötesi ( IR ) ve morötesi ( UV ) ýþýnlarý uzaklaþtýrmak için filtre edilir. Böylece gereksiz ve sakýncalý dalga boylarý elimine edilmiþ olur. Bu þekilde geriye kalan spektrumda, 600nm ile 100nm arasýnda dalga boylarýnda ýþýk demeti ile melanin hedeflenerek uygulama yapýlýr.

5 AKTARIM SÝSTEMÝ Aktarým sistemi; 1 adet elektrik-elektronik aktarým hortumu, 1 adet hava soðutma hortumu ve 1 adet elcikten oluþur. ULASE in baþlýkla olan tüm haberleþmesi, tüm elektiriksel baðlantýlarý aktarým ünitesi ile gerçekleþir. Ayrýca soðuk hava üfleme bölümünden gelen soðuk hava bu ünite aracýlýðý ile baþlýða ulaþýr. 1.. TEKNÝK VERÝLER VE TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ TEKNÝK VERÝLER HR EPÝLASYON DONANIMI Iþýk kaynaðý Filtre edilmiþ dalga uzunluðu Filtre odaklanmasý Hýz Azami atýþ süresi Her atýþýn tedavi alaný Hizmet gereklilikleri Atýþ garantisi Azami atýþ ömrü Azami enerji Aðýrlýk Güç Ölçüler UPS gereksinimleri Hortum uzunluðu Baþlantý arayüzler OS : OPTÝMÝZE FLAÞ LAMBA TEKNOLOJÝSÝ : nm : nm : 1 Hz : 30 ms : 16 mm * 6 mm (7.6 cm ) : Kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilir kartuþ baþlýk : atýþ : atýþ : 0j / cm : 6 kg : 0w/16a : 0 cm x cm x 80 cm : min 6kw : 0 cm : Bluetooth / USB 3.0 : Windows XP ve üzeri Akne Baþlýk Iþýk Kaynaðý : Nd:Yag lazer kristali Dalga Boyu : 106nm Optik Çýkýþ Düzeneði : Optik lens odaklamalý Atýþ alaný : 3-6mm o Maksimum çýkýþ enerjisi : 300j/cm Atýþ Tekrar Hýzý : 0,Hz Atýþ Uzunluðu : -30ms Cilt Soðutma Sistemi : Soðuk Hava Üfleme Ortalama Güç : kva Peak Güç : 3kva UPS Gereksinimi :,kva Baðlantý arayüzleri : Bluetooth / USB 3.0 OS : Windows XP ve üzeri nm - 3 nm Q-SWITCHED ND:YAG+KTP LAZER Iþýk Kaynaðý : Nd:Yag lazer kristali + KTP kristali Dalga Boyu : 106+3nm Optik Çýkýþ Düzeneði : Optik lens odaklamalý Atýþ alaný : mm o Maksimum çýkýþ enerjisi : 1j/cm Atýþ Tekrar Hýzý : hz (Max.) Ortalama Güç : kva Peak Güç : 3kva UPS Gereksinimi :,kva Baðlantý arayüzleri : Bluetooth / USB 3.0 OS : Windows XP ve üzeri 1... TESÝS GEREKSÝNÝMLERÝ Cihazýn saðlýklý çalýþabilmesi için aþaðýdaki tesisat önlemlerinin alýnmasý gerekir. Bu önlemlerin alýnmadýðý iþletmelerde çalýþan cihazlarýn garanti þartlarý geçerli olmayacaktýr. IPL&Laser Platform

6 IPL&Laser Platform TESÝS ELEKTRÝK GEREKSÝNÝMLERÝ Trifaz elektrik tesisatý Elektrik panosunda ayrý bir amperlik otomatik sigorta Tek hat kablo (3x.mm) Kesintisiz güç kaynaðý Toprak hat Çoklu priz, çoklu uzatma, uzatma kablosu vb. ara aparatlar kullanýlmamalýdýr TESÝS ORTAM SICAKLIÐI Ortam sýcaklýðýnýn 1-3 C arasýnda olmasý gerekir. Dýþ ortam sýcaklýðý ne olursa olsun önemli olan tedavi odasýnýn sýcaklýðýdýr. ULASE bir ýsý kaynaðýdýr. O nedenle kýþ þartlarýnda da tedavi odasýnýn büyüklüðüne göre klima kullanýmý gerekebilir TESÝS AYDINLATMA Aydýnlatma ekipmanlarý seçilirken göz önünde bulundurulmasý gereken kural, ortamýn uygulama gözlüðü takýlýyken kýl köklerini görecek kadar aydýnlýk olmasýdýr.. GÜVENLÝK KURALLARI Uygulama odasýnda bulunan hasta ve kullanýcýlar için; güvenlik unsurlarýný bilmek, anlamak ve bunlarý yerine getirmek kullanýcýlarýn en büyük sorumluluðudur..1. IÞIK GÜVENLÝÐÝ IPL ve lazer uygulamalarýnda en önemli tehlike lazer atýþlarý sýrasýnda açýða çýkan ýþýktýr. Ortaya çýkan bu ýþýktan korunmak için hem kullanýcý hem de hasta kendilerine ait gözlükleri takmakla yükümlüdür. Hasta ve uygulayýcý gözlüklerinin takýlmamasý körlüðe kadar giden istenmeyen durumlar meydana getirebilir... ELEKTRÝKSEL VE MEKANÝK GÜVENLÝK Elektrik tesisatýnýn yetersiz olduðu binalarda cihazýnýzý çalýþtýrmak cihaz saðlýðý açýsýndan tehlikelidir. Gerekli unsurlar saðlanmadýðý takdirde doðacak arýzalar kullanýcý hatasý olarak kabul edilecek ve garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Cihazýn çok sýk yer deðiþtirilmesi önerilmez. Yer deðiþtirilmesi gereken durumlarda tekerlek kilitlerinin açýk olduðundan emin olun. Cihazý hortum grubundan çekmeyiniz. Aksi takdirde yay mekanizmasý kopabilir. Ayrýca tekerleklerin duruþ açýsýnýn tersi yönünde hareket ettirmeye çalýþmanýz cihazýn devrilmesine sebebiyet verebilir..3. YANGIN TEHLÝKESÝ Elektrik þebekesinin yetersiz olduðu durumlarda (ince kablo, tek faz tesisat, dalgalý voltaj ) yangýn çýkma ihtimali doðabilir. Önlemler: Bknz. Madde Elektrik gereksinimleri..elektromanyetýk KÝRLÝLÝK Cihazýn çalýþacaðý ortamda elektromanyetik kirlilik yayan mikrodalga fýrýn, motorlu cihazlar (fön makinesi gibi) vs. cihazlar çalýþtýrýlmamalýdýr. Bu tür cihazlar düzensiz çalýþmaya sebebiyet verebilir... GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Cihazýn üzerinde bir adet Ýnterlock Switch bulunmaktadýr. Bu switch emniyet anahtarýdýr ve sadece yetkili kiþinin cihazý kullanmasý içindir..6. UYARI VE LEVHALAR Uygulama odasýnýn kapýsýnda sizlere cihazla beraber verilecek olan uyarý tabelalarýnýn asýlmasý yasal bir zorunluluktur. Asýlmamasý kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Paket içeriðinden çýkmamasý durumunda satýþ temsilcinize baþvurunuz.

7 IPL&Laser Platform 3. CÝHAZ KULLANIMI 3.1. EÐÝTÝM GEREKSÝNÝMLERÝ ULASE i kullanýlacaðý ülkenin yasal koþullarýnca belirtilen profesyonel ruhsata sahip kiþiler kullanabilir. Cihazýn yanlýþ, hatalý veya ehliyetsiz kiþilerce kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur. 3.. KULLANICI ARAYÜZÜ VE ÝBARELER ULASE in kullanýcý ara yüzü harici bir pc ya da tablet ile beraber gelen özel bir yazýlýmdýr. Açma kapama düðmesi, anaþalter ve elcik üzerinde bulunan tetik hariç tüm kontrol bu özel yazýlým aracýlýðý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým Windows tabanlý olup XP ve üzeri versiyonlarda sorunsuz olarak çalýþmaktadýr. Ayrýntýlý bilgi için ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ kýsmýna bakýnýz TETÝK BUTONU Elcik üzerinde bulunan ve lazer atýþlarýný yapmanýzý saðlayan parçadýr. 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI SEÇÝMÝ Uygulama baþlýðý seçimi sistem tamamýyla kapalý (mümkünse enerji kablosu çýkartýlmýþ) durumda iken ve fiziksel olarak yapýlmalýdýr. Sistem açýk iken hiçbir þekilde uygulama baþlýðý deðiþtirilmez. Tedaviler için uygun baþlýk seçimi: HR BAÞLIK: Epilasyon uygulamalarýnda kullanýlýr. Akne Baþlýk*: Kýlcal damar ve diðer damarsal lezyonlarýn tedavisi. 106nm - 3 nm Q-SWITCHED ND:YAG+KTP LAZER*: Dövme silme ve leke tedavisi. *: Lazer baþlýklar sadece hekimler tarafýndan kullanabilir. 3.. UYGULAMA PARAMETRESÝ SEÇÝMÝ Uygulama sýrasýnda veya uygulamaya hazýrlýk aþamasýnda baþlýðýn cilde temas etmediði anlarda atýþ yapmayýnýz. Ýki tedavi arasýnda ULASE i mutlaka bekleme moduna alýnýz. Aksi takdirde elçiði askýdan çýkartýrken istenmeyen þekillerde atýþlar yapabilirsiniz. 3.. UYGULAMA BAÞLIÐI ASKISI Uygulama baþlýðý askýsý tedavi yapýlmadýðý zamanlarda uygulama aparatýnýn asýldýðý bölümdür ve kolay ve zahmetsiz eriþim saðlamak için tasarlanmýþtýr. Cihaz açýk durumdayken yanlýþ atýþ yapýlmamasý için tedavi yapýlmadýðý zamanlarda uygulama aparatýný Uygulama Baþlýðý Askýsýna asýnýz. Ayrýntýlý bilgi için bknz Eðitim Kitabý 3.6. UYGULAMA EPÝLASYON UYGULAMALARI HAZIRLIK Uygulama hazýrlýk aþamalarý aþaðýdaki gibi yapýlmadýðý takdirde oluþacak zararlardan kullanýcý sorumludur. 1. Tedavi edilecek alaný temizleyin. Tedavi bölgesindeki uzun kýllarý kýsaltýn 3. Beyaz kalem ile benlerin, dövmelerin ve doðum lekelerinin üzerini kapatýn

8 IPL&Laser Platform 6. Beyaz kalem ile uygulama alanýný bölümlere ayýrýn. Cilt rengine göre atýþ uzunluðunu ayarlayýn 6. Soðuk havanýn gücünü hastanýn cilt tipine uygun deðerlerde ayarlayýn 7. Kýlýn tedaviye cevap vereceði deðerleri bulana kadar enerji (joule) deðerlerini birer birim arttýrýn 8. Baþlýk ve tedavi alaný her atýþta bir temizleyin* 9. Tedavi sonrasý cilde uygun bir nemlendirici sürün 10. Müþterinize uygulama sonrasý yapýlmasý gereken kurallarla ilgili bilgi verin * Aksi taktirde cama yapýþacak olan kýl yanýðý cihazýn agresif çalmasýna sebep olup lekeye sebebiyet verir LAZER UYGULAMALARI ÖNCESÝ HAZIRLIK Lazerle dövme silinecek tedavi alaný güneþten korumak gerekir. Tedaviden hafta öncesine kadar iþlem alanýný güneþten koruyun. Demir ilacý kullanýlýyorsa tedaviden 1 hafta önce kesilmelidir. Tedaviden 1 gün önce ve tedavi günü aspirin ve kaný sulandýrabilen diðer aðrý kesiciler ve ilaçlarý almayýn Tedavi alanýný gerekli ise týraþ edin. Tedaviden 30- dakika önce doktorunuzun önereceði anestetik kremi tedavi alanýna sürün ve streç film ile sarýn. Sonrasý sürdüðünüz anestetik kremi uygulama alanýndan temizleyin UYGULAMA SONRASI Tedavi sonrasýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda hastalarýnýzý bilgilendiriniz: Uygulama sonrasý ilk 8 saat tedavi bölgesine suyla temas ettirmeyin Cildi tahriþ edecek uygulamalardan kaçýnýn (kese, peeling, güneþlenmek, solaryum vb ) Epilasyon sonrasý ciltte oluþabilecek reaksiyonlar; - Geçici kýl kökü enfeksiyonu (Perifolliküler ödem) - Geçici eritem (kýzarýklýk) - Geçici hiperpigmentasyon (kahverengi lekeler) - Geçici hipopigmentasyon( cilt renginin açýlmasý - Geçici vezikül oluþumu ve kabuklaþma - Geçici vezikül oluþumu ve kabuklaþma Bu tarz reaksiyonlarda uygun bir nemlendirici ile cilt rahatlatýlmalýdýr Açýkta kalan tedavi bölgesine uygun güneþ koruyucu uygulanmalýdýr Uygulama sonrasý oluþabilecek reaksiyonlarda cilt kesinlikle kaþýnmamalýdýr AKTARIM ÜNÝTESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Aktarým ünitesinin montajý için aþaðýdaki yönergeyi sýrayla izleyiniz: Krom kol takýmý; Aktarým ünitesinin yayý askýsýna takýlýr Elcik askýdaki yerine takýlýr Krom aský kolunun üzerindeki yuvaya hortum üzerindeki karþýlýðý takýlarak hortum sabitlenir. Arka panel; Tüm baðlantýlarý içeren konnektör kasadaki yuvasýna takýlýr Konnektörü sabitlemeye yarayan vida yavaþ yavaþ sýkýlýr Soðuk hava hortumu yerine takýlýr KARTUÞ BAÞLIK DEÐÝÞÝMÝ Deðiþimi yapýlacak olan baþlýðý çekerek elcikten ayýrýn. Daha sonra elcik kýsmýnýn baðlantý bölgesindeki nemlenmeleri kuru bir peçete yardýmý ile silin. Kartuþ baþlýk ve elcik üzerindeki hava, su, elektrik/data ile ilgili kýsýmlar birbirlerine denk gelecek þekilde konumlandýrýn. Baþlýk ve elcik üzerinde bulunan "HERE" yazýlarý üst üste gelmelidir ve ayrýca týrnaklarýn tam oturduðundan emin olunana kadar sýkýca bastýrýn.

9 7 IPL&Laser Platform. CÝHAZ BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ Cihazýn düzenli ve saðlýklý çalýþabilmesi için yapýlmasý gereken temizliðin ve rutin bakýmlarýn sorumluluðu kullanýcýlara aittir. Ayrýca cihazýn 6 aylýk periyodik bakýmlarýnýn da yapýlmasý gerekmektedir. Bu bakýmlarýn planlamasý için satýcýnýzla irtibata geçiniz..1. TEMÝZLÝK VE DEZENFEKSÝYON Cihazýn rutin bakýmlarý ve temizliði yapýlmadýðý takdirde doðabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Cihazýn rutin temizliðinin yapýlmamasý baþlýðýn ve cihazýn ömrünü kýsaltýr DIÞ YÜZEYLER Cihazýn dýþ temizliði ancak cihazýn elektriksel baðlantýlarý kesildikten sonra yapýlmalýdýr. Mümkün olduðunda yumuþak ve hafif nemli bir bezle boyaya zarar verebilecek kimyasallar kullanmadan yavaþça silinmelidir. * Kullanacaðýnýz temizlik kimyasallarýný cihazýn görülmeyen bir bölgesinde denemeden kullanmayýnýz. * Cihazý sileceðiniz bezin ýslak olmasý elektronik devrelere su sýzmasýna sebep verir..1. UYGULAMA BAÞLIÐI Baþlýðýn ve kristalinin temiz olmasý için azami özeni gösteriniz. Silikon tedavi aparat ve koruma camý haricindeki parçalarý hafif nemli bir bezle dikkatlice temizleyiniz. Özellikle kristalin ve çevresinin temiz olmasýna ayrýca özen gösteriniz SÝLÝKON UYGULAMA APARATI Uygulama sýrasýnda silikon aparatý birkaç yüz atýþta bir deðiþtirin. Silikon aparatý deðiþtirirken ayrýca içerisinde bulunan cam aparatý da deðiþtirin. Kirlenen koruma camýný ve silikon aparatý 10% çamaþýr suyu, %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. HR baþlýklarda kullanýlan aparatýn malzemesi silikondur ve herhangi bir þekilde kir tutmaz, ýsýnmaz. Ancak temizlenmediði taktirde üzerinde biriken atýklar yüzünden ýsýnabilir ve lazer tedavilerinin etkinliðini azaltýr. Ayrýca temizlenmeyen silikon aparatlar hijyen açýsýndan da uygun deðildir. Temizlenmeyen silikon aparat ve koruyucu camlarda kararmalar oluþur ve bu da tedavi etkinliðini azaltýr..1.. KORUMA CAMLARI Tedavi sýrasýnda kirlenen koruma camýný her atýþta bir ýslak mendile veya kuru havlu peçete ile temizleyin. Birkaç yüz atýþta bir silikon aparatý deðiþtirirken birlikte koruma camýný da deðiþtirin. Kirlenen koruma camýný 10% çamaþýr suyu, %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. Bir HR baþlýk ömrü boyunca en az 10 adet koruma camý kullanýlmalýdýr. Üzerinde çatlama, kýrýlma meydana gelen cam aparatý kesinlikle kullanmayýnýz. Tarif edildiði gibi temizliði yapýlan ancak temizlenmeyen camlarý kullanmayýnýz. Çýkmayan lekeleri çýkartmak için koruma camýný sert cisimlerle kazýmayýnýz. Cam yüzeyini matlaþtýracak herhangi bir kimyasal kullanmayýnýz. Temizlenmeyen kristal ve çevresi aþýrý ýsýnmaya sebebiyet verebilir.

10 IPL&Laser Platform * atýþta bir temizlenmeyen koruyucu cam uzun kullanýmlarda aþýrý ýsýnýr ve ýslak mendille silindiði an çatlama yapabilir. * Kýrýlan veya çatlayan koruma camýný dikkatlice deðiþtirin. Yaralanmalara sebebiyet verebilir..1.. HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLÝÐÝ Cihazýn her iki yanýnda, arka panelde ve üst kýsmýnda bulunan havalandýrma deliklerinin temizliði elektrikli süpürge ile her gün bitiminde mutlaka yapýlmalýdýr. Temizliði yapýlmayan hava filtreleri ýsýnmaya sebebiyet verecektir. Bu ýsýnma sonucu da cihaz çalýþamayacak duruma gelebilir.. ZORUNLU GEREKSÝNÝMLER 1. ULASE'i oda içerisinde ya da odalar arasýnda sýklýkla yer deðiþtirmeyiniz.. Kablo ve hortumlarý sizlere eðitimlerde gösterildiði gibi monte ediniz. 3. ULASE'in yerinin deðiþtirilmesi gerektiði zamanlarda kablo ve hortumlarýndan çekmeyiniz. Tekerleklerindeki emniyetleri açarak gövdesinden tutarak yürütünüz.. ULASE'i direk tekli prize baðlayýnýz. Çoklu uzatma, çoklayýcý ya da uzatma kablo kullanmayýnýz. Kristal koruyucu cam olmadan cihazýnýzý kullanmayýn. 6. Kirlenen kristal koruyucu cam aparatý tedavi sýrasýnda sürekli olarak temizleyiniz. Kirlenen koruyucu camý kesinlikle kazýmayýnýz. 7. Aktarma takýmýný hiçbir suretle kol kancasýndan çýkartmayýn. 8. ULASE'in su haznesine ütü suyu, saf su doldurmayýn. Sadece deiyonize su kullanýn. 9. Hastanýnzýn ve sizin gerekli koruma gözlükleriniz takýlý bulunmadýðý sürece kattiyen atýþ yapmayýn. 10. Odanýzýn; elektik þebekesinin, aydýnlatma tesisatýnýn veya ortam sýcaklýðýnýn gereksinimleri karþýlamadýðý durumlarda Ulase'i çalýþtýrmayýn. 11. Her bölgede tedavi parametrelerinizi tekrar gözden geçirin. Yine seansta tedavi parametrelerinizi her bölge için ayrý ayrý gözden geçirin. 1. Bir termometre ile oda sýcaklýðýný sürekli takip edin, 1 C nin üzerinde olmamasýna özen gösterin. 13. Kirlenen Koruma Camýný 10% çamaþýr suyu %90 su karýþýmýnda birkaç saat veya geceden sabaha beklettikten sonra temizleyin. 1. Tedavi sedyesinin solunda kalacak þekilde en rahat pozisyonu belirleyip ön tekerleri kilitleyin. Bu pozisyonu belirlerken, tedavi aparatýnýn baþ bölgesinden ayak bölgesine kadar vücudun üzerinde gezinebildiðinden emin olun. 1. Herhangi bir teknik müdahaleden önce cihazýnýzýn arka kapatma düðmesinin kapalý olduðundan emin olun. Bu kullaným kýlavuzunda yer alan basýlý materyalin her türlü kullaným hakký Teknomedikal Güzellik Teknolojileri ne aittir. Önceden yazýlý izin alýnmadan çoðaltýlamaz, kullanýlamaz. 8

11 9 IPL&Laser Platform 6. HATA MESAJLARI VE ANLAMLARI F1 - Baþlýðý takýn baþlýk sistem tarafýndan algýlanamazsa F - Bilinmeyen baþlýk Baþlýk sistemde kayýtlý deðilse F3 - Baþlýk okuma-yazma hatasý Baþlýk atýþ sayýsý okuma-yazma hatasý F - Cihaz ibutton okunamadý hatasý Cihaz atýþ sayýsý okuma hatasý F - Cihaz ibutton tanýnamadý hatasý Cihaz atýþ sayýsý tutarsýzlýðý hatasý F6 - Cihaz ibutton okuma-yazma hatasý Cihaz atýþ sayýsý okuma-yazma hatasý F7 - Sensör int hatalý Dahili ýsý sensörü hatasý F8 - Sensör evap hatalý Soðutucu sensörü hatasý F9 - Sensör cond hatalý Kondanser sensörü hatasý F10 - Sensör di hatalý Su ýsý sensörü hatalý F11 - sensor X hatalý X (yedek) ýsý sensörü hatalý F1 - Sensör HVPS hatalý HVPS soðutucu gövde ýsý sensörü hatasý F13 - Simmer hatalý Simmer hatalý olduðunda F1 - HVPS hatalý HVPS hatalý olduðunda F1 - Su akýþ sensörü hatalý Su akýþ sensörü hatalý F16 - Su akýþý yok Su akýþý yok hatasý F17 - IGBT hatasý IGBT hatasý F18 - Deþarj hatasý IGBT deþarj hatasý F19 - Kontrolsüz Þarj hatasý Kontrolsüz Þarj hatasý F0 - IGBT driver hatasý IGBT driver hatasý F1 - Trigger hatasý Trigger hatasý F - Þebeke voltajý hatasý Þebeke voltajý hatasý F3 - Topraklama hatasý Topraklama hatasý F - Sim 900 volt hatasý 900volt hatasý F - Cihaz atýþ sayýsý senkronize deðil F6 - Baþlýk aktif edilmemiþ Pc den cihaza F7 - Cihaz seri no hatasý Cihazdan pc ye

12 IPL&Laser Platform ARAYÜZ KULLANIM REHBERÝ 7.1. PARAMETRELER 16 9 Joule deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir. 7. DELAY: Tedavilerde kullanýlan Milisaniye deðerini parçalayarak kullanýlmasýný saðlar deðerlerini alýr. +/- tuþlarýný kullanarak deðerler arasý geçiþler yapýlabilir. Ýbre o an için Delay deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir DURATION: Tedavilerde kullanýlan Milisaniye deðerini ayarlamak için kullanýlýr deðerlerini alýr. +/- tuþlarýný kullanarak deðerler arasý geçiþler yapýlabilir. Ýbre o an için Delay deðerinin hangi seviyede olduðunu gösterir HAIR TYPE: Hastanýn kýl tipini manuel olarak seçebilirsiniz. +/- tuþlarý ile deðerler arasýnda geçiþ saðlayabilirsiniz. 10. SKIN TYPE: Hastanýn cilt tipini manuel olarak seçebilirsiniz. +/- tuþlarý ile deðerler arasýnda geçiþ saðlayabilirsiniz. 11. FREQUENCY: Seri atýþ yapabilmenizi saðlar. 0-0,-1 deðerlerini alýr. Joule deðerine baðlý olarak saniyedeki atýþ sayýsý deðiþiklik gösterir. 1. READY: Cihazý çalýþýr hale getirir.. STAND-BY: Cihazý bekleme konumuna getirir. 3. COLD AIR (-): Soðuk hava çýkýþ hýzýný düþürür.. COLD AIR (+): Soðuk hava çýkýþ hýzýný arttýrýr.. COLD AIR: Soðuk hava çýkýþ seviye göstergesi. 6. ENERGY: Tedavilerde kullanýlan Joule deðerini ayarlamak için kullanýlýr. 8-0 deðerleri arasýnda + / - tuþlarýný kullanarak geçiþ yapýlabilir. Ýbre o an için 1. INFORMATION: Cihaz ile ilgili tüm bilgilerin görülebileceði ekraný aktif eder. 13. SETTINGS: Cihaz ile ilgili teknik servis müdahelesi gerektiðinde þifre ile teknik servisin girebildiði alandýr. 1. SESSION PULSE: Tedavi atýþ sayýsýný gösterir. Sýfýrlanmadýðý taktirde standby a alýnsa bile artmaya devam edecektir. 1. SESSION PULSE RESET: Tedavi atýþ sayýsýný sýfýrlar. 16. PROGRAM KAPAMA TUÞU: Cihaz arayüzünü kapatmaya yarar. Bu tuþa basýlmadan önce cihazýn Stand-By'a alýnmasý tavsiye edilir.

13 11 IPL&Laser Platform 7.. KISITLAMALAR Cihaz arayüzü açýldýðýnda kýsýtlamalý parametreler varsayýlan olarak gelmektedir. Tüm kýsýtlamalarý kaldýrýp manuel olarak çalýþabilmek için HAIR TYPE veya SKIN TYPE yazýsý üzerine çift týklamak yeterli olacaktýr. FINE-DARK LIGHT MEDIUM Energy : 8-1 J Duration : ms Delay : 0 ms Energy : 8-1 J Duration : 10 ms Delay : 0-0 ms LIGHT Energy : Duration : Delay : 8-1 J ms 0 ms DARK Energy : 8-1 J Duration : 1 ms Delay : - 0 ms FINE-LIGHT MEDIUM DARK Energy : Duration : Delay : Energy : Duration : Delay : 8-1 J - 10 ms Duration iken = 0, 10 iken = J -10 ms Duration iken = iken = 0-0 FINE-LIGHT LIGHT MEDIUM Energy : 8-16 J Duration : 10 ms Delay : 0-0 ms Energy : 8-16 J Duration : 1 ms Delay : -0 ms LIGHT Energy : Duration : Delay : 8-1 J MS 0 ms DARK Energy : 8-1 J Duration : 1-0 ms Delay : -0 ms THICK-LIGHT MEDIUM Energy : Duration : Delay : Duration iken:8-1 J, 10 iken:8-1 j -10 ms Duration iken = 0, 10 iken = 0-0 DARK Energy : Duration : Delay : 8-1 J 10-1 ms Duration 10 iken = 0-0, 1 iken = -0

14 IPL&Laser Platform

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Techbox; Türk ve Alman ortaklýðýndan oluþan güçlü bir þirkettir. Firmamýz özellikle epilasyon, güzellik, saðlýk cihazlarý ve ürünlerinde faaliyet gösterir. Tüm cihaz ve ürünlerimiz, Türk-Alman malý üretimi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi Vücutta ve yüzde kullanım için Alt bacak uygulaması 22 dakika Kullanım ömrü >100.000 ışık atışı Kompakt kablolu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı