/2002 TR(TR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7210 5200 10/2002 TR(TR)"

Transkript

1 U22 K /2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

2 Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar Kalorifer kazanýnýn yerleþtirildiði mekan/kazan dairesi Kalorifer tesisatý ile ilgili çalýþmalar Tesisatýn iþleyiþ ve kullanýmý ile ilgili bilgiler Ýlk devreye alma Ýþletmeye hazýrlýk Su basýncýnýn kontrol edilmesi Tesisat suyu devresinin havasýnýn alýnmasý Isý ayarlarýnýn yapýlmasý Yakýtlar Kalorifer tesisatý için donma korumasý Çalýþma ve arýza sinyalleri (tablo 4) Devre dýþý býrakma Önsöz Kullaným ile ilgili önemli genel uyarýlar Teknik cihazý ancak amacýna yönelik bir þekilde ve kullanma kýlavuzuna uygun olarak çaliþtýrýnýz. Cihazýn bakýmý ve tamirini yalnýzca yetkili uzmanlara yaptýrtýn. Teknik cihazý ancak kullanma kýlavuzunda belirtilmiþ olan ek aksesuar ve yedek parçalarla çaliþtýrýn. Bunlarýn dýþýndaki kombinasyon ve aksesuarlar, ancak verilen özelliklere uyuyorsa kullanýlmalýdýr. Teknik deðiþiklik yapma hakký saklýdýr! Sürekli geliþtirme nedeniyle çizimlerin, iþlem adýmlarýnýn ve teknik verilerin deðiþmesi mümkündür. 2 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

3 Sayýn kullanýcý, Buderus Logamax plus GB22-/9/24/24K yoðuþmalý kazaný en son teknik buluþlar ve emniyet kurallarýna göre hazýrlanýp imal edilmiþtir. Bu baðlamda kullaným kolaylýðýna ayrýca özel önem verilmiþtir. Tesisin optimal emniyetle, ekonomik ve çevreyi gözeten bir biçimde kullanýlabilmesi için emniyet ile ilgili uyarýlarý ve kullanma kýlavuzunu dikkate almanýzý tavsiye ederiz. Emniyetle ilgili uyarýlar ADÝKKAT! Gaz kokusu geliyor ise:. Ateþ yakmayýn! Sigara içmeyin 2. Kývýlcým oluþmasýný önleyin! Hiç bir elektrik þalterini kullanmayýn, telefon veya zil kullanýmý ve fiþlerin prizden çýkarýlmasý veya takýlmasý da buna dahildir! 3. Ana gaz vanasýný kapatýn! 4. Pencere ve kapýlarý açýn! 5. Binada bulunanlara tehlikeyi haber verin ve binanýn boþaltýlmasýný saðlayýn! 6. Doðal gaz daðýtýmýný yapan firmaya ve Buderus yetkili servisine binanýn dýþýndan telefon edin! IUYARI! Diðer tür tehlike hallerinde derhal ana gaz vanasýný kapatarak tesisin elektriðini kesin, mesela kalorifer dairesinin önünde bulunan kalorifer acil þalterini kapatýn. 2 Kalorifer kazanýnýn yerleþtirildiði mekan/ kazan dairesi ADÝKKAT! Havalandýrmaya yarayan giriþ ve çýkýþlarýn küçültülmemesi veya kapatýlmamasý gereklidir. ADÝKKAT! Yanýcý madde veya sývýlarýn kalorifer kazanýnýn yakýnýnda bulundurulmasý veya kullanýlmasý yasaktýr! IUYARI! Kalorifer kazanýnýn zarar görmemesi için yanma havasýnýn halojen hidrokarbonlar ile (ki bu maddeler sprey kutularýnda, temizlik ve çözme sývýlarýnda, boyalarda ve yapýþtýrýcýlarda bulunur) ve kuvvetli miktarda toz ile kirlenmesinin önlenmesi gerekir. Kalorifer kazanýnýn bulunduðu kazan dairesinin iyi havalandýrýlan ve dona karþý korunmuþ bir yerde bulunmasý zorunludur. 3 Kalorifer tesisatý ile ilgili çalýþmalar ADÝKKAT! Tesisatýn montajý, gaz baðlantýsý ile baca baðlantýsýnýn kurulup ilk devreye alýnmasý, elektrik baðlantýlarýnýn kurulmasý ve bakým ile gözetimi mutlaka uzman bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz dolaþýmý ile ilgili bölümlerle ilgili iþlerin yalnýzca yetkili bir uzman firmaya yaptýrýlmasý zorunludur. IUYARI! Temizlik ve bakýmýn yýlda bir yapýlmasý zorunludur! Bu yapýlýrken kalorifer tesisatýnýn bir bütün olarak kusursuz iþleyip iþlemediðinin denetlenmesi gerekir. Ortaya çýkabilecek aksamalarýn derhal giderilmesi zorunludur. Uzman bir firma ile bir bakým sözleþmesi yapmanýzý tavsiye ederiz. 4 Tesisatýn iþleyiþ ve kullanýmý ile ilgili bilgiler Kalorifer tesisatýný kuran firma, kullanýcýya kalorifer tesisatýnýn iþleyiþini ve kullanýmýný açýklayýp göstermek ve teknik belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002 3

4 5 Ýlk devreye alma 5. Ýþletmeye hazýrlýk Lütfen kumanda aletinin (Logamatic) kullanma kýlavuzuna da bakýn! 5.. Su basýncýnýn kontrol edilmesi z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn. z Su basýncýný kontrol edin (resim, pozisyon ). Optimal su basýncý,0 ila,2 bar arasýnda bulunmakta, azami su basýncý ise,5 bar tutmaktadýr. Su basýncý,0 bar altýna düþmüþ ise "Kalorifer tesisatýnýn doldurulmasý" bölümündeki iþlemi yapýnýz, yoksa 5..3 bölümündeki "ýsý ayarlamalarýný yapýnýz. 60 I C bar Resim Basýnç göstergesi z Harici deposu olan Logamax plus GB22-/9/24 kombi cihazlarda gidiþ geliþ baðlantýlarýndaki bakým vanalarýný açýnýz (resim 2, pozisyon ve 2). 2 Resim 2 Bakým vanalarý (örnek: Logamax plus GB22-24K, sýva üstü) z Su ile dolu hortumu doldurma - boþaltma musluðuna (resim. 3) takarak vanayý mevcut dörtlü anahtarla (ambalajýn içinde bulacaksýnýz) açýnýz. z Temiz su musluðunu açarak tesisatý,0 -,2 bar basýnca kadar (resim, pozisyon ) doldurun. Optimal doldurma basýncý,0 bar dýr. z Temiz su musluðunu ve yoðuþmalý kazandaki doldurmaboþaltma musluðunu kapatýnýz. z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn havasýný alýnýz. Resim 3 Kalorifer tesisatýnýn doldurulmasý 4 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

5 Harici boylerli Logamax plus GB22-/9/24 kombi cihazlarda: z Gidiþ ve dönüþ baðlantýlarýndaki bakým vanalarýný açýn (resim 2, pozisyon ve 2). z Kombi-cihazlarda veya harici boylerli cihazlarda, üç yollu vanayý (resim. 4) orta pozisyona getiriniz. Bu amaçla üç yollu vanadaki manivelayý bir tornavida veya benzeri alet ile saða doðru iterek bastýrýn. Ýçi su dolu hortumu doldurma boþaltma musluðuna takýn (resim. 3) ve musluðu mevcut dörtlü anahtarla (ambalajýn içinde bulacaksýnýz) açýn. z Temiz su musluðunu açarak tesisatý,0 -,2 bar basýnca kadar (resim, pozisyon ) doldurun. Optimal doldurma basýncý,0 bar dýr. z Temiz su musluðunu ve yoðuþmalý kazandaki doldurma-boþaltma musluðunu kapatýnýz. z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn havasýný alýnýz. Resim 4 Üç yollu vana (harici deposuz kombine cihazlarda Logamax plus GB2-/9/24 te mevcut deðildir) Logamax plus GB22-/9/24 kombi cihazlarda: z Gidiþ ve dönüþ baðlantýlarýndaki bakým vanalarýný açýn (resim 2, pozisyon ve 2). z Kombi-cihazlarda veya harici depolu cihazlarda, üç yollu vanayý (resim. 4) orta pozisyona getiriniz. Bu amaçla üç yollu vanadaki manivelayý bir tornavida veya benzeri alet ile saða doðru iterek bastýrýn. z Su doldurma vanasýnýn her iki musluðunu da açarak (resim. 5) tesisatý,0 -,2 bar basýnca kadar (resim, pozisyon ) doldurun. Optimal doldurma basýncý,0 bar dýr. z Su doldurma vanasýnýn her iki musluðunu da kapatýn. z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn havasýný alýnýz. Resim 5 Baðlantý kesicinin (diskonektörün) musluklarý (Yalnýzca Logamax plus GB22-24K kombine cihazlarda mevcuttur) Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002 5

6 5..2 Tesisat suyu devresinin havasýnýn alýnmasý z Hardallarý (resim 6, pozisyon ) açarak brülör bölümünün kapaðýný çýkarýn. Resim 6 Brülör bölümünün kapaðýný çýkarýn z Kalan havanýn çýkabilmesi için otomatik hava pürjöründeki kapaðý bir tam tur çevirerek açýn (resim. 7). z Hava alma sonucunda. z Brülör bölümünün kapaðýný yeniden monte edin. z Hortumu doldurma-boþaltma musluðundan çýkararak hortum baþlýðýný sökün ve kapaðý takýn. IUYARI! Eðer sýk sýk su kaybý oluyorsa, bunun sebebinin bir uzman firma tarafýndan tesbit edilerek giderilmesini saðlayýn. Resim 7 Otomatik hava pürjörü 6 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

7 5..3 Isý ayarlarýnýn yapýlmasý z Gidiþ suyu sýcaklýðýný termostatta (resim 8, pozisyon 6) ayarlayýn (tablo e bakýnýz). z Entegre edilmiþ sýcak su sistemli Logamax plus GB22-24K için suyun sýcaklýðýný kumanda üzerinden ayarlayýn (resim 8, pozisyon 3) (tablo 2 ye bakýn). Enerji tasarrufu için (suyu sýcak tutma iþlevi devrede deðil) kumandayý soðuk çalýþtýrma konumuna getirin (resim 8, pozisyon 3). Bu durumda çýkýþ sýcaklýðý 60 C dir. z Harici depolu Logamax plus GB22 da sýcak su sýcaklýðýný kontrol panelinde (resim 8, pozisyon 3) tablo 3 ün yardýmýyla ayarlayýn. z Oda sýcaklýðýný kontrol panelinde veya uzaktan kumandada en yüksek deðere getirin. z Gaz vanasýný açýn: Bastýrýn ve sola, dik konuma çevirin (resim 8, pozisyon 4). z Þebeke þalterini (resim 8, pozisyon ) "I" konuma getirin. Cihaz çalýþma programýný baþlatacak ve yaklaþýk 30 saniye sonra brülör tutuþacaktýr. z Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn. z Oda sýcaklýðýný kontrol panelinde veya uzaktan kumanda aleti üzerinde istenilen deðere ayarlayýn. 6 Resim 8 I Kumanda bölümü, basýnç göstergesi, gaz kesme vanasý, sýcaklýk göstergesi 2 3 Kumanda paneli Kullanma alaný Kumanda konumu/ Gidiþ suyu sýcaklýðý Logamatic RC, ERC, 4 On / Off sýcaklýk termostadý, 24 V Yerden ýsýtma Kalorifer 3 (50 C, azami fabrika ayarý yerden ýsýtma) 7 (75 C, asgari fabrika ayarý kalorifer)* Kalorifer 5 (62 C, yeni bina) 0 (90 C, eski bina) * Ana ayar: Logamatic termostadý üzerinden ve UBA nýn kumanda bölümünde bu tesis için yapýlmasý gereken özel ayarlamalarýn yetkili servis tarafýndan yapýlmasý gerekir. Tablo Gidiþ suyu sýcaklýðý Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002 7

8 Tablo 2 Potansýn konumu Sýcak tutma iþlevi [ C] Çýkýþ sýcaklýðý [ C] Logamax plus GB22-24K ta kullanma su sýcaklýðý Kullaným alaný Termostadýn konumu Harici depodaki su sýcaklýðý Daha az konfor, daha az ýsý kaybý 27 C Orta derecede konfor, orta derecede ýsý kaybý 5 4 C En iyi konfor, normal ýsý kaybý 0 60 C Tablo 3 Harici boylerde kullanma su sýcaklýðý 5.2 Yakýtlar Doðal gaz, likit gaz 5.3 Kalorifer tesisatý için donma korumasý Kalorifer tesisatý için don tehlikesi mevcut ise: z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn. z 2. kumanda bölümünün kapaðýný açýn (resim 9, pozisyon ). z Þalteri "2" konumuna (pompanýn çalýþmaya devam etme süresi 24 saat) getirin (resim 9, pozisyon 5). z 2. kumanda bölümünün ve kumanda bölümünün kapaklarýný kapatýn I Resim 9 2. kumanda bölümü 8 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

9 5.4 Çalýþma ve arýza sinyalleri (tablo 4) Çalýþma durumu ve olasý bir arýza ekranda (resim 0, pozisyon 4) gösterilir. Sinyal iki iþaretten ibarettir. Servis tuþuna (resim 0, pozisyon 3) basýldýðýnda ikinci iþaret gösterilir Tablo 4 te bulunmayan bütün bildirimleri not alýnýz. Bunlar, giderilmesi için uzman firmaya baþvurmanýz gereken arýzalardýr I Resim 0 Çalýþma ve arýza sinyalleri Gösterge Servis tuþuna bastýktan sonraki gösterge * Üç kez denedikten sonra yanýp söner. Anlamý Giderilmesi 0 A, H, L, P, U, Y Cihaz iþletilmeye hazýr 6* A Brülör yanmýyor Resetleme tuþuna basýnýz (resim 0, pozisyon 2). Bir kaç kere açtýktan sonra brülör hala çalýþmýyorsa yetkili servise baþvurun. -. H Normal ýsýtma iþletmesi =. H Normal sýcak su iþletmesi Tablo 4 Ýþletme ve arýza sinyalleri Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002 9

10 6 Devre dýþý býrakma z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn. z Þebeke þalterini (resim, pozisyon ) "0" konumuna getirin. z Gaz vanasýný kapatýn: saða çevirin (resim, pozisyon 2). z Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn. z Uzun süre cihaz çaliþmayacaksa su besleme vanasýný da kapatýn Kalorifer tesisi için donma korumasý z Þebeke þalterini "I" konumuna getirin ve gaz kesme vanasýný açýk býrakýn. z Ayar aleti veya uzaktan kumanda aletinde oda sýcaklýðýný en düþük deðere veya donma koruma derecesine getirin. IUYARI! Eðer tesisi don tehlikesi varken de tamamen devre dýþý býrakacaksanýz, tesiste bulunan bütün suyun boþaltýlmasý zorunludur. Antifriz maddesi (donmayý önleyici katký) kullanýlmamalýdýr. Resim Þebeke þalteri, gaz kesme vanasý 2 0 Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

11 Notlar Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB22-/9/24/24K Basým 0/2002

12 ISISAN-BUDERUS DAÍMA YAKININIZDADIR. Yüksek kaliteli ýsýtma teknolojisi profesyonel bir montaj ve bakým gerektirmektedir. Isýsan-Buderus tüm ürünlerini yetkili bayileri aracýlýðý ile Türk piyasasýna sunmaktadýr. Yetkili bayimizden Buderus hakkýnda bilgi edinebilirsiniz. Ayrýca Türkiye çapýnda daðýlmýþ bölge müdürlüklerimize de danýþabilirsiniz. MERKEZ: BALMUMCU SHOWROOM: KADIKÖY SHOWROOM: SERVIS MÜDÜRLÜǦÜ: Bestekar Þevki Bey Sokak, No Balmumcu z ÍSTANBUL Tel. (0-22) z Fax. (0-22) Barbacos Bulvarý, No Balmumcu z ÍSTANBUL Tel. (0-22) z Fax. (0-22) Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No Koþuyolu z Kadýköy z ÍSTANBUL Tel. (0-26) z Fax. (0-26) Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No Koþuyolu z Kadýköy z ÍSTANBUL Tel. (0-26) z Fax. (0-26) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: Akay Caddesi, No Dedeman Oteli karþýsý z ANKARA VE SHOWROOM Tel. (0-32) z Fax. (0-32) SERVIS MÜDÜRLÜǦÜ: ÍZMÍR BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: VE SHOWROOM Gersan Sanayi Sitesi 657, Sokak No. 35 Ergazi, Batikent z ANKARA Tel. (0-32) z Fax. (0-32) Akçay Caddesi, No. 283 z Emlak Bankasý Konutlarý Karþýsý z 3540 Gaziemir z ÍZMÍR Tel. (0-232) z Fax. (0-232) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: Yalova Yolu, 9. km 6250 Ovaakça z BURSA VE SHOWROOM Tel. (0-224) z Fax. (0-224) ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: Ali Çetinkaya Caddesi, No PTT karþýsý z ANTALYA VE SHOWROOM Tel. (0-242) z Fax. (0-242) ESKÍÞEHÍR BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: Cengiz Topel Caddesi, No Anadolu Üniversitesi karþýsý z ESKÍÞEHIR VE SHOWROOM Tel. (0-222) z Fax. (0-222) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜǦÜ: Turgut Özal Bulvarý sema Apt. No. 29 Seyhon z ADANA VE SHOWROOM Tel. (0-322) z Fax. (0-322) Yetkili Servis: A A - 0/2002 Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı