GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz."

Transkript

1 GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin yaný sýra cihaza iliþkin tanýtýcý ve teknik verilerede yer verilmiþtir. Cihazýnýza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. ALARKO Hava Perdelerini çalýþtýrmak için bu kýlavuzu incelemek yeterlidir. Ancak anlaþýlmayan her hangi bir konu olduðunda Alarko Carrier Yetkili Servislerine baþ vurabilirsiniz.

2 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz ALARKO Hava Perdelerinin bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla ALARKO Hava Perdeleri malzeme ve imalat hatalarýna karþý 1 (bir) yýl ALARKO CAR- RIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, cihazý satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Cihazýn bakýmý son derece basittir. Ancak arýza durumunda onarým için yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. ALARKO Hava Perdeleri, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeler inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

3 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Hava perdelerinin yerleþtirme ve bakýmý, hareketli parçalar ve elektrik akýmý nedeniyle tehlikeli olabilir. Cihazýn yerleþtirme, onarým ya da bakým hizmetlerinin yalnýzca eðitilmiþ, kalifiye servis elemanlarý tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kiþiler ancak cihazýn dýþ temizliði gibi temel bakým iþlemlerini yerine getirebilir. Bunlar dýþýndaki tüm iþlemlerin yetkili servis elemaný tarafýndan gerçekleþtirilmesi gerekir. Cihazý çalýþtýrýrken bakým kýlavuzunda ve cihaz etiketinde belirtilen uyarýlara ve geçerli tüm güvenlik önlemlerine uyunuz. Uygun enerji beslemesi - Belirtilen voltajýn dýþýna çýkýlmasý cihaza zarar verebilir. - Elektrik baðlantýsýný kontrol ediniz. - Elektrik baðlantýsý doðru yapýlmamasý ya da elektrik kablosunun zarar görmesi elektrik kaçaðýna ve elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yanýcý maddelere dikkat - Cihaz yakýnlarýnda yanýcý spreyler kullanmayýnýz. - Gazolin, benzin, tiner, böcek ilaçlarý ve benzeri kimyasal maddeler cihaza zarar verebilir. Uygun temizlik - Ýç ve dýþ üniteye su sýçratmayýn ya da püskürtmeyiniz. Bu uygulama elektrik çarpmasýna neden olabilir. Uygun sigorta - Uygun deðerde otomatik sigorta kullanýnýz. Sigortayý bakýr tel sararak kullanmayýnýz. - Böyle bir uygulama cihaza zarar verir ve yangýna yol açabilir. - Elektrikli ýsýtýcý sistemin sigorta baðlantýsý attýðýnda, cihazý onarmaya çalýþmayýnýz. - Elektrik çarpmasý ve yaralanmalara neden olmamak için yetkili Alarko Carrier servisini arayýp yardým isteyiniz. - Sigorta ya da devre kesici ikinci kez atar ya da bozulursa, cihazý yeniden çalýþtýrmayýn ve Alarko Carrier servisini arayýp yardým isteyiniz.

4 Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak bir sistemle ayýrmaktýr. Hava perdeleri iki çeþide ayrýlýr. Isýtýcý bir ünite içermeyen, bulunduðu ortamýn havasýný kullanan Basit Hava Perdeleri ve elektrikli veya sýcak sulu bir sistemle bulunduðu ortamdan aldýðý havayý ýsýtarak kullanan Isýtmalý Hava Perdeleri. Isýtmalý Hava Perdeleri elektrikli (EH) veya sýcak sulu (WH) bir sistemle ortamdan aldýðý havayý ýsýtýr. Bu tip hava perdeleri kýþ mevsiminde veya düþük sýcaklýk ortam sýcaklýklarýnda kullanýlýr. Uygun seçilmiþ bir hava perdesi ortamlar arasýndaki ýsý kaybýný ve istenmeyen hava transferini baþarýyla engeller. Alarko hava perdeleri çýkýþ güçlerine ve hava hýzlarýna göre düþük çýkýþlý (DÇ) ve yüksek çýkýþlý (YÇ) olarak ikiye ayrýlýrlar. Her iki tip hava perdeside basit ve ýsýtmalý olabilir. iç ortam dýþ ortam

5 Uygulama Alanlarý Düþük Çýkýþlý Hava Perdeleri Genelde kapýlar ve 2,5 metreden yüksek olmayan açýklýklar, Korunan ortamdaki açýk kapalý sabit havalý yerlerde (genelde iþyerlerinde) dahili havanýn hem müþterilere hem de çalýþanlara hoþ gelecek þekilde korunmasý, Ortamýn duman, kirli hava ve kokulara karþý temiz tutulmasý, Isýtýlan mekanlardan ýsý kaybýnýn engellenmesi Endüstriyel uygulamalarda sýcaklýk ve nemin sabit tutulmasý gerekn ortamlarda, Soðutulmuþ mekanlara giriþ çýkýþta ýsý transferini engellemek için kullanýlýr. Yüksek Çýkýþlý Hava Perdeleri Düþük çýkýþlý hava perdelerinin kullanýldýðý ancak açýklýklarýn 3-6 metre olduðu yerlerde, Hava akýþ hýzýnýn en az 13 m/s olmasý gereken ve özellikle iç ortamýn haþerelere karþý korunmasý istenen yerlerde, Statik basýnç ve yoðunluk açýsýndan büyük farklýlýklar gösteren hava akýmlarý arasýnda izolasyon saðlanmak istenilen yerlerde (deniz kýyýsýndaki iþletmeler gibi), Korunan ortamlarda hava katmanlaþmasýnýn önlenmesi ve dolayýsý ile enerji tasarrufunun saðlanmasý gereken yerlerde kullanýlýr.

6 Hava Kanatlarýnýn Ayarlanmasý Düzgün bir hava akýþýnýn saðlanmasý ve hava akýþýnýn ayarlanabilmesi için aygýt üzerinde hava çýkýþ aðzýnda iki kanat vardýr. Bu hava yönlendirme kanatlarýný kullanarak hava akýþ açýsýný dikey konumun her iki tarafýna 15º lik aralýkta ayarlayabilirsiniz. Hava kanatlarýný sabitleme vidalarý (M) ile istediðiniz pozisyonda sabitliyebilirsiniz. Hava akýþý direkt olarak soðuk/sýcak veya temiz olmayan ortama doðru hafif açýlý olmalýdýr. Hava kanatlarýnýn eðim açýsý, iki ortam arasýndaki hava akým hýzýna baðlý olarak deðiþir. UYARI! Kanat açýsýnýn ayarlanmasýnýn en pratik yolu, hava akýþýnýn gözle izlenmesidir. Bunun için renkli bir kurdela hava çýkýþ aðzýndan aþaðý sarkýtýlýr. Cihaz çalýþtýrýlýr ve kurdela gözlenir. Kurdela istenen açýya geldiðinde sabitleme vidalarý (M) sýkýlýr.

7 Hava akýþ ayarý örnekleri. Hava Perdesi Kombinasyonlarý Standart hava perdesi eninden daha geniþ açýklýklarda iki veya daha fazla hava perdesi bir arada kullanýlabilir. Böyle durumlarda motorlarýn yanlara yerleþtirilmesi açýklýkta korunmayan bölümler kalmasýný engeller.

8 Basit Hava Perdeleri (Yüksek veya Düþük Çýkýþlý) Basit hava perdelerinin tamamý 230V (±%10), 50Hz deðerinde tek fazlý bir güç kaynaðýna baðlanmalýdýr. Cihazla birlikte bir topraklý fiþ verilmektedir. Bu fiþin topraklamasý kontrol edilmiþ bir prize takýlmasý ile baðlantý iþlemi tamamlanmýþ olur.

9 Çalýþtýrma Isýtmalý Hava Perdeleri (Yüksek veya Düþük Çýkýþlý) Isýtmalý hava perdeleri, kolay bir çalýþma saðlamak için cihazýn üzerinde bulunmayan bir XM (motor kontrol) birimi ile birlikte çalýþan iki XA (elektrikli ýsýtýcý eleman kontrol noktasý) birimi tarafýndan kontrol edilir. XA kontrol birimi ýþýklý göstergeli, üzerinde bulunan 3 veya 6 anahtar ile cihazýn sahip olduðu 3 veya 6 güç kademesine kumanda eden bir birimdir. XA kontrol birimi ayrýca üzerinde ýþýklý ON / O (açýk / kapalý) düðmesi ile motor devrini ayarlayan bir HI / LO (yüksek / düþük) düðmesini bulunan anahtarýda içerir. Isýtmalý hava perdelerini çalýþtýrmak için; XA biriminden çalýþmasýný istediðiniz ýsýtýcý sayýsýný seçiniz ve bu ýsýtýcýlarýn anahtarlatýný ON (açýk) konumuna getiriniz. Bu seçim iþlemi çoðunlukla tüm sezon için bir kez yapýlýr. Her gün yapýlmasýna gerek yoktur. Seçim iþleminden sonra cihaz kablolu uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlabilir. XM birimi üzerindeki ON / O anahtarýný ON (açýk) konumuna getiriniz. Motor ve ýsýtma elemanlarý ayný anda çalýþmaya baþlayacaktýr. HI / LO anahtarýný kullanrak uygun hava hýzýný seçin. UYARI! Hava perdesini durdurmak için XM birimi üzerindeki O anahtarýna basmanýz yeterlidir. Cihazýn kontrol sistemi elektrikli ýsýtýcýnýn akýmýný kesecek ancak motor sistem ýsýsý 35º nin altýna düþene kadar çalýþmaya devam edecektir. Motor ancak TH dan (ýsý termostatýn) aldýðý komut ile durur. Cihaz kesinlikle güç kaynaðý kesilerek kapatýlmamalýdýr. Bu durumda elektrikli ýsýtýcýnýn kontrolunu ortadan kaldýrý ve aþýrý ýsýnma meydana gelebilir. Basit Hava Perdeleri (Yüksek veya Düþük Çýkýþlý) Basit hava perdeleri baðlantýlarý yapýldýktan sonra çalýþmaya hazýrdýrlar. Cihaz üzerindeki kontrol biriminde veya kablolu uzaktan kumanda biriminde bulunan ON / O düðmesi ile açýlýr ve kapatýlýr. HI / LO düðmesi ilede hava hýzý seçilebilir.

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı