Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll, Nakliye uça C-130'un yaklafl k 1,5 y ld r testlere tabi tutuldu unu belirterek, "Teslimat inflallah yaz sonunda gerçekleflecek" dedi. Askeri projelerinin oldu unu vurgulayan Dörtkafll, Skorsky'nin empenaj, Eurocopter'in gövdesinin tamam n n kendileri taraf ndan üretildi ini söyledi. S.16 DA BELMEK ten el eme i göz nuru sergisi... HABER 18 DE Yenimahalle de asfalts z yol kalmayacak... HABER 18 DE HABER 16 DA S NCAN BELED YES NDEN TEM Z ÇEVRE ÇALIfiMASI HABER 17 DE MAMAK TA MODEL UÇAK P ST AÇILDI HABER 15 DE HATFA Ç OKULA, HAFTASONU ÇOBANLA A G D YORLAR HABER 19 DA

2 2 SineMagazin 1 Haziran film vizyonda STANBUL - Bu hafta sinemaseverler 7 yeni film ile bulufltu. Komedi, gerilim, animasyon ve 2 de yerli filmin seçkilerinin yer ald 31 May s haftas n n öne ç kan filmi Devir. Film usta yönetmen Dervifl Zaim imzas n tafl yor. Zaim, bu kez profesyonel oyuncular tercih etmeyip, Hasanpafla Köyü nde tan d çobanlara flans tan yor. KARANLIKTAN GELEN fiehrin ufak mahallesinde yaflayan genç bir aile, Daniel ve Lacey Barett çifti huzurlu ve güvenli yaflamlar n bir anda tehdit eden bir dizi rahats z edici olaylara tan k olmaya bafllar. Tahmin edilemez derecede korkunç bir kuvvet taraf ndan tehdit edildiklerini anlad klar nda Barret ailesi, durumu kendi yollar ile çözmeye çal flarak bu ölümcül gizemin pefline düflerler. Scott Stewart n yönetti i ve Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo ile Kadan Rockett in oynad Karanl ktan Gelen korku-gerilim türünde. ERKEK AKLI fiöhret, para ve karizma Charles a görünürde mükemmel bir hayat sunmufltur. Ne var ki aflk onu aniden terk edince hayat darmada n olur. Sad k dostlar n n yard m yla zor da olsa kendisiyle yüzleflmeye çal fl r. Film izleyicilere flu soruyu yöneltiyor: nsan birini ayn anda hem sevip hem de ondan nefret edebilir mi? Roman Coppola n n yönetti i ve Charlie Sheen, Jason Schwartzman, Bill Murray ile Patricia Arquette nin oynad Erkek Akl, stanbul Film Festivali nde gösterilmifl ve elefltirmenler taraf ndan tam not alm flt. S H RBAZLAR ÇETES Dört Atl grubu sihirbazl k flovlar yapmaktad r. Las Vegas tayken Paris teki bir bankaya uzaktan soygun yap p kar fl k oyunlar yla belli otoriteleri flafl rt rlar. FBI Özel Ajan Dylan Hobbs, sihirbazlara suçlar n n cezas n ödetmek konusunda ve onlar daha da gözü pek soygunlar gerçeklefltirmeden önce durdurmak konusunda kararl d r. Louis Leterrier in yönetti i ve Michael Caine, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg ile Mark Ruffalo nun oynad Sihirbazlar Çetesi nin senaryosu Ed Solomon a ait. ATEfiTEK KA ITLAR Gazi, ülkenin Güneydo u sunda, terör örgütü peflindeki bir birlikte askerlik yapmaktad r. Hasan, Gazi nin tek arkadafl d r. Teröristlerle s cak çat flmaya girerler bir gece. Birlikteki üç-dört askerle birlikte Hasan da vurulup flehit düfler. Hasan ölmeden evvel sevdi i kad na versin diye bir mektup b rak r Gazi ye. Terhis edilen Gazi, stanbul da ilk ifl olarak mektubu sahibine ulaflt rmak için davran r. Komedyen Yunus Günce, uzun bir aradan sonra yönetmenli ini Avni Kütüko lu nun yapt Ateflteki Ka tlar isimli sinema filmi ile beyaz perdeye dönüyor. Günce ye filmde Abdullah fiahin, Suavi Eren ve Meral Kaplan efllik ediyor. DO AL KAHRAMANLAR yilerle kötülerin son derece heyecan dolu savafl n anlatan Do al Kahramanlar da savafl n bir taraf do ay ayakta tutma çabas içindeyken di er taraf o dünyay yok etmeye çal flmaktad r. Genç bir k z kendini bir anda bu büyülü evrende bulur ve dünyalar n kurtarmak için canla baflla çal flan inançl ve komik savaflç larla dolu bir orduya kat l r. Chris Wedge nin kameras ndan ç kan animasyon film Do an Kahramanlar Emre Törün, Kutay K rflehirlio lu, Seda Özelsoy ile Aydo an Temel seslendirdi. Film ayr ca 3D olarak seyirci ile bulufluyor. THE HANGOVER III: FELEKTEN B R GECE Bu sefer dü ün yok. Bekârl a veda partisi yok. Ters ya da düz gidebilecek ne olabilir ki? Ancak Kurt Sürüsü yollara düfltü ünde tüm bahisler kapan r. Film, Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve Justin Bartha y ; Phil, Stu, Alan ve Doug rollerinde tekrar biraraya getiriyor. John Goodman ise ilk kez bu bölümde tak ma kat l yor. Todd Phillips in yönetti i The Hangover III: Felekten Bir Gece komedi sevenler için. DEV R Burdura ba l Hasanpafla köyünde; her y l bir çoban yar flmas düzenleme gelene i vard r. Bu gelene e göre çobanlar sürüleriyle beraber teker teker küçük bir su birikintisine girmekte ve suyu pefllerindeki koyunlar yla birlikte kesintisiz ve h zl biçimde geçmektedirler. Suyu sürüsüyle beraber tereddütsüz, h zl ve seri geçen çoban yar flmada birincili i kazanmaktad r. Takmaz lakapl yafll çoban son sekiz y l n duayen flampiyonudur. Takmaz ve köydeki genç çobanlar çoban yar flmas nda koyunlar n postunu boyamak için k rm z renkli bir kayadan ald klar parçalar elemekte, toz boya elde etmektedirler. Ancak gelecek y llarda k rm z renkli kayalardan bulmak zorlaflaca a benzemektedir. Çünkü büyük bir bir maden flirketi köy etraf ndaki k rm z kayalar n oldu u yerde dev bir mermer oca açm flt r. Devir in yönetmen koltu una oturan Dervifl Zaim bu kez profesyonel oyuncular tercih etmeyip, Hasanpafla Köyü nde tan d çobanlara flans tan d. Ali Özel, Mustafa Salman ile Ramazan Bayar n oynad Devir, haftan n öne ç kan filmi. (CHA)

3 1 Haziran 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Recep 19 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : STANBUL - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n, tarihi yar madan n siluetini bozdu u gerekçesiyle elefltirdi i Zeytinburnu Kazl çeflme deki gökdelenlerin yap ruhsat ve imar planlar iptal edildi. stanbul 4. dare Mahkemesi, davac Yusuf Özden in, Zeytinburnu Kazl çeflme Mahallesi nde bulunan tafl nmaz için düzenlenen yap ruhsat ve bu ruhsat n dayana 1/1000 ölçekli imar plan ile 1/5000 ölçekli naz m imar plan n n stanbul mar Yönetmeli i ne ayk r oldu unu belirterek, verilen inflaat ruhsat do rultusunda devam eden yap laflman n, stanbul un tarihi ve kültürel siluetini bozdu u iddialar yla iptali istemiyle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl ile Zeytinburnu Belediye Baflkanl na açt davay karara ba lad. Mahkeme, karar nda, müdahil Astay Gayrimenkul nflaat ve Turizm A.fi nin dilekçesinde, tafl nmaz için haz rlanan planlar ve düzenlenen inflaat ruhsat nedeniyle hukuki, güncel ve meflru bir menfaatinin ihlal edilmemifl oldu unu ifade ederek, davan n süresinde aç lmad gerekçesiyle usul ve esastan reddini istedi ini kaydetti. Di er müdahil Baflp nar Dan flmanl k Hizmetleri flirketinin de davan n usul ve esastan reddini istedi ini ifade eden mahkeme, karar nda imarla ilgili yasa ve yönetmeliklere yer verdi. Mahkeme, 3194 say l mar Kanunu na göre, yerleflme yerleri ve buralardaki yap laflman n plan, fen, sa l k ve çevre flartlar na uygun teflekkülünün sa lanmas gerekti ini belirterek, kanun ve yönetmeliklere göre her tür ölçekteki planlar n amac n n, belde halk n n sosyal ve kültürel gereksinimlerini karfl lamak, sa l kl ve güvenli bir çevre oluflturmak, yaflam kalitesini art rmak oldu unu vurguland. Silueti olumsuz etkiliyor Karar nda, dava konusu yerde yap lan keflif ve bilirkifli incelemesi sonucu düzenlenen rapora yer veren mahkeme, raporda, tafl nmaz n Türkiye nin uluslararas sözleflmelerle korumay taahhüt etti i Dünya Miras Alan Koruma lkeleri ve ulusal koruma ölçütleriyle uyuflmad, infla edilen üçlü kulenin tarihi yar mada siluetini olumsuz etkiledi i, gelecekte olacak benzer yap lar için olumsuz emsal teflkil edece inin belirtildi ini kaydetti. Dünya Kültürel ve Do al Miras n Korunmas Sözleflmesi ne imza atan Türkiye nin, kültürel ve do al miras n korunmas, muhafazas konusunda birtak m taahhütlerde bulundu unu ifade eden mahkeme, bu sözleflme çerçevesinde stanbul un tarihi alanlar n n 1985 te UNESCO taraf ndan Dünya Miras Listesi ne al nd na iflaret etti. -Gökdelenler kentin birçok yerinden görülüyor- Mahkeme, bilirkifli raporundaki tespitlere göre, parsel üzerinde bulunan yap lar n tarihi yar madayla kurdu u iliflki çerçevesinde Kad köy, Üsküdar, Galata, Kas mpafla, fiiflli ve Bo az Köprüsü nden izlenebildi ini, dünya miras alan üzerinde olumsuz bir durum ortaya koydu unu ifade etti. Dava konunu planlar ile tafl nmaz için öngörülen yap laflma flartlar n n, çevre yap laflma flartlar na oranla yüksek olmas nedeniyle planlarda olmas gereken bütünlük ve kapsaml l k ilkelerine ayk r oldu u gibi, planlama esaslar yla da örtüflmedi ini dile getiren mahkeme, karar nda, Tafl nmaz üzerine infla edilen yap lar n stanbul un tarihi yar mada bölgesinin tarihi ve kültürel kimli i ile Türkiye nin uluslararas sözleflmelerle korumay taahhüt etti i Dünya Miras Alan üzerinde olumsuz bir durum ortaya koydu u, Dünya Miras Alan Koruma lkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuflmad anlafl ld ndan, dava konusu planlar n flehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yarar na ayk r oldu u sonucuna var lm flt r ifadelerini kulland. Mahkeme, naz m imar plan ile uygulama imar plan n n hukuka ayk r oldu unu belirterek, dava konusu ifllemin iptaline karar verdi. Astay Gayrimenkul ün aç klamas - Öte yandan, Astay Gayrimenkul nflaat Yat r m ve Turizm A.fi den konuya iliflkin yap lan aç klamada, söz konusu mahkeme karar n n, imar planlar na karfl aç lm fl bir davan n sonucu oldu u belirtildi. Aç klamada, Dolay s yla verilen bu karar da imar plan kararlar n n iptali yönündedir. Yarg lama süreci henüz tamamlanmam fl ve karar da kesinleflmemifltir denildi. (AA) Isparta da, polisten konutlara güvenlik karnesi ISPARTA - Isparta Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ekipleri, yaz aylar na artan h rs zl k olaylar na karfl uyard klar vatandafllar uyar c önlemler al yor. Kent genelinde özellikle yaz aylar na artan h rs zl k olaylar n n önüne geçmek isteyen Isparta Toplum Desteklli Polislik fiube Müdürlü ü ekipleri, al fl lm fl n d fl nda birçok etkinlik düzenliyor. Daha önce bir polisin uygulamal olarak vatandafllara h rs zl n nas l gerçekleflti ini anlatan ekipler, flimdi de güvenlik karnesi ad verilen anket çal flmas yapt. Ziyaret ettikleri evlerde önce vatandafllar bilgilendiren ekipler, daha sonra evleri kontrol ederek 17 soru bulunan anket düzenliyor. Üst katlara ç k fl kolaylaflt racak eklenti ve yükselti var m, Pencere ve balkonlarda demir parmakl k bulunuyor mu, Binada güvenlik kameras ve diafon sistemi mevcut mu gibi sorular n yer ald anketle evin güvenlik aç klar belirleniyor. Isparta Emniyet Müdürü Mehmet Or, yapt aç klamada, vatandafllar n güvenli ine katk sa lamak için dikkat çekici çal flmalarla fark ndal artt rmak istediklerini belirterek, Bu uygulaman n sonucunda emniyet sorumluluk bölgesindeki mahallelerde konutlar n güvenlik aç klar n büyük ölçüde tespit edece iz. Uygulama ve çal flmalar m z bu yönlere kanalize edece iz. stenmeyen olaylar n yaflanmas n asgari düzeye indirmek için var gücümüzle çal fl yoruz dedi. Or, çal flma kapsam nda 43 mahallede 10 bin haneye ulaflmay hedeflediklerini kaydetti. (AA)

4 4 Pamukkale deki Cehennem Kaz s kaz lacak DEN ZL - Pamukkale deki Hierapolis antik kentinde bu y lki kaz sezonunda Cehennem Kap s olarak adland r lan Plutonium Ma aras n n günyüzüne ç kar lmas öngörülüyor. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba c, Hierapolis antik kenti kaz heyeti baflkan olan Salento Üniversitesi nden arkeoloji profesörü Francesco D Andria, PAÜ Arkeoloji Bölümü Baflkan Prof. Dr. Celal fiimflek ve di er yetkililerle Hierapolis antik kentinde incelemelerde bulundu. Demir, gazetecilere yapt aç klamada, Pamukkale ören yerindeki Hierapolis antik kentinin Denizli aç s ndan, ülke ve dünya aç s ndan çok önemli yerlerden birisi oldu unu belirtti. Türkiye nin en büyük nekropol alan n n Hierapolis antik kentinin içerisinde bulundu unu ifade eden Demir, kaz lar n 1957 y l ndan 2000 y l na kadar talyan Arkeoloji Enstitüsü, 2000 y l ndan sonra da talya Lecce Üniversitesi nden Prof. Francesco D Andria baflkanl nda yürütüldü ünü hat rlatt. Yabanc kaz heyetlerinin çal flmalar nda yaflanan en büyük s k nt n n, y lda bir ay-45 gün çal fl lmas olu unu söyleyen Demir, flunlar kaydetti: Hierapolis, y ll k en az 1 milyon 700 bin civar nda ziyaretçi çeken bir alan. Dolay s yla buradaki arkeolojik geliflmeler, sadece biz de il, dünyay ilgilendiriyor. Art k bu bir ayl k çal flmalara tahammülümüz kalmam flt. Bakanl a müracaatta bulunduk. talyan kaz heyeti ile birlikte, onlar n da bilimsel deste ini alarak burada nekropol k sm nda çal flma yapmak istedi imizi belirttik. Bunun üzerine 8 May s ta Kültür ve Turizm Bakanl ndan onay geldi. fiu anda müzemize ba l arkeologlar ve Pamukkale Üniversitemizin bilimsel deste i ile burada bir program çerçevesinde, nekropol alan n n k sa sürede aya a kald r lmas ile ilgili bir çal flma yap lacak. Laodikya da ve Tripolis te yap ld gibi, Hierapolis antik kentinde de çal flmalar n y l boyunca sürece ini ifade eden Demir, çal flmalar n mali boyutunun Valilik ve l Özel daresi taraf ndan karfl lanaca bilgisini verdi. (AA) BAYBURT - Abdulkadir Niflanc - Bayburt un Bayraktar köyünde, etraf da lar ve Çoruh Nehri ile çevrili bir tepe üzerine ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan taraf ndan kurulan Baks Müzesi ne ilgi her geçen gün art yor. Kent merkezine 45 kilometre mesafede eski ad yla Baks olan Bayraktar köyünde kurulan Baks Müzesi nde, tan nm fl sanatç lar n eserlerinden oluflan ça dafl sanat koleksiyonu ile geleneksel el sanatlar bir arada yer al yor. Koçan, AA muhabirine yapt aç klamada, Temmuz 2010 da do up büyüdü ü Bayraktar köyünde, 30 bin metrekarelik alana bin 500 metrekare sergileme salonu, konferans salonu, atölye, kütüphane, 30 kiflilik konuk evinin de bulundu u Baks Müzesi ni kurdu unu an msatt. Müzenin Bayburt ta yaln zca sanat de il, istihdama katk sa lad, bölgenin ekonomik yaflam n canland rmaya bafllad n anlatan Koçan, Müzemize ola anüstü talep var. Bu talep bizi flafl rtt dedi. Kentte bu mevsimin turizm mevsimi olmad n ifade eden Koçan, Buna ra men her gün birkaç otobüs gelip gitmeye Turizm bafllad. Biz ideal say m z, turizmin yo un oldu u dönemde, günlük yüz ziyaretçi olarak düflünmüfltük. Do rusunu isterseniz flimdiden günlük yüz ziyaretçi say s n yakalad k diye konufltu. Baks Müzesi ne kültür gruplar n n gelmek için haz rl klar yapt n belirten Koçan, flunlar söyledi: Telefon edip yer ay rtmak istiyorlar. Bekledi imin çok üstünde, uluslararas bir ilgi var. Bu son derece önemlidir. Bölge insan n n bu uluslararas turizm ve kültür ak fl na kendisini haz rlamas laz m. Yani Bayburt a gelenler yaflad klar yere dönerken Bayburt ile ilgili an götürmek istiyor. Buraya gelenler bizden bunu talep ediyorlar. E er böyle bir pazar oluflturabilirsek, buna folklor endüstrisi, turizm endüstrisi de diyebiliriz, bu bölge için ola anüstü bir dinamizm yakalanaca n düflünüyorum. - Gelenekselle ça dafl ayn zeminde bir araya getirmek bizim için çok önemli - Koçan, gurbet ve göçün kültürel de erlerin yok olmas na neden oldu unu kaydederek, Örne in bu bölgede önceden has rlar vard. Bizim çok özgün bir kültür 1 Haziran 2013 Baks Müzesi ne ilgi art yor yap m z vard. O özgün kültür yap s ndan çok uzaklaflt k. Kültürel yabanc laflman n içindeyiz. Mimarimiz o halde, zaten zanaatlar unutuldu. Bütün bunlar geri kazanmak istiyoruz. Onun için de eskiye dair buldu umuz en ufak unsuru burada korumak, sergilemek ve yay nlamak suretiyle kültür hayat m z n bir parças haline getirmek istiyoruz ifadelerini kulland. Eskiyi geri kazan rken buna ça dafl sanat da eklemek istediklerini dile getiren Koçan, sözlerini flöyle tamamlad : Gelenekselle ça dafl ayn zeminde bir araya getirmek bizim için çok önemli. Bunlar birbirinin kardefli olan, birbirini tamamlayan fleylerdir. O bütünlü ü sa l yoruz. Yerel kültür, geçmifl kültürümüz, bizim as l de erimizdir. O de erlerden uzaklafl rsak bizim hayat m z baflka bir fley olur. Burada, bir ça dafl sanatç m z n yapt eserle Erzurum dan ald m seccade yan yana sergileniyor y l nda Bayburtlu bir kad n n yapt kilimler burada sergileniyor. Bunlar yan yana geldi i zaman, birbirleriyle ba land zaman gerçek kültürel süreklilik ortaya ç kacak diye düflünüyorum. (AA)

5 1 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Kutsal bir ülkü ya da inanç u runa savafl rken ölen kimse. Veri, mute, data. 2. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Köpek ve ineklere yedirilmek üzere un ve kepekle haz rlanan yiyecek. 3. Hava bas nc birimi. Bafla kakma, serzenifl. 4. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Lahza. 5. Meslek. 6. Dökme demir, font. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, aktarma, iletme. 7. Tekirda ilinin bir ilçesi. Demirin simgesi. 8. lham. Bir spor dal. 9. Bir nota. Cüzaml. 10. Hastal ktan sonraki iyileflme dönemi. Bir tür geçirimsiz toprak. 11. Kiloamperin simgesi. 12. Çay n tav. Sap k sa küçük odun baltas. 13. Üreteç. syan eden, baflkald ran. 14. Bafl çoban. Lokmanruhu. 15. Afyon ilinin bir ilçesi. Güzel, hofl, sevimli. 16. Yabanc. Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan de erlerin toplam. 17. Kay nbirader. Öküz yemli i. 18. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r olmas. Gerekenden eksik. 19. Bir halk saz. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 20. Ondal k. Silah, z rh gibi savafl arac. Yukar dan afla ya: 1. Aylardan biri. Eti, ya çok olan, tavl. Cet, ata. Verme, ödeme. 2. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Çekingen, durgun, edilgin. zmir ilinin bir ilçesi. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 3. Japonlara özgü intihar türü. Aç ktan aç a, herkesin gözü önünde, gizlemeden. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. 4. Araba okunun ekseni. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. Arapçada su. Tek hücreli canl. 5. Posta sürücüsü. Mikroskop cam. Otlak. Parola. 6. nce yap l. Lezzet. Hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Tak lm fl ad. 7. K l k. Uzakl k anlat r. yiden iyice, iyice. 8. nce dantel. Düzenli ekilen yer. Halay k. Duman karas. 9. Kuramsal. Piyasada etki ya da tepki. Ayakkab çekece i. 10. fiimdi, flu anda, daha, hala. En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum kar fl m, sar renkli verimli balç k. Fakat, ama. Karfl t olma, karfl tl k, z tl k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 1 Haziran 2013 Türk ekonomisi göz kamaflt r yor Türkiye siyasi istikrar ve uygulad ekonomik politikalarla bölgesinin parlayan y ld z haline gelirken, bu baflar kredi derecelendirme durulufllar n n da gözünden kaçmad ve ülkenni kredi notu birçok kurulufl taraf ndan art arda "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltildi. Ankara - AA muhabirinin yapt derlemeye göre, ekonomi kurmaylar y llar sonra gelen bu baflar n n tesadüf olmad noktas nda birleflirken, güçlü ekonomi, sürdürülebilir büyüme beklentileri, istikrarl kamu maliyesi, olumlu borç göstergeleri, güçlü ve derinleflen finansal sistem ile "çözüm süreci" gibi faktörlerin temel destekleyici oldu u belirtiliyor. Not art r m n n d fl aya nda ise Türkiye'nin yumuflak karn olarak gösterilen enerji güvenli i aç s ndan büyük önem tafl yan Irak'la yak n iliflkilerin kurulmas, srail'in Türkiye'den özür dilemesinin ard ndan iliflkilerin yeni boyut kazanmas n n ve bölgedeki artan stratejik öneminin rol oynad dile getiriliyor. Bu not art r mlar n, Türkiye Hazinesi ve Türk flirketlerin uluslararas finansmana eriflimini art rmak, borçlanma yükünü azaltmak ve ülkenin uzun vadeli büyümesine olumlu katk sa lamak gibi önemli avantajlar getirece i de kaydedilirken, ekonominin mevcut k r lganl klar n da minimum seviyeye çekece i ifade ediliyor. Piyasalarda bahar havas Türkiye ilk olarak Fitch'in, 5 Kas m 2012'de ülkenin uzun vadeli yabanc para cinsinden kredi notu "BB "dan "BBB-"ye ç karmas yla "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltilirken, Moody's 16 May s 2013'te ülkenin "Ba1" yabanc para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir basamak art rarak "Baa3" yapm flt. Böylece Türkiye 1992 y l ndan beri ilk defa iki uluslararas kredi derecelendirme kuruluflundan "yat r m yap labilir" kredi notuna sahip olmufltu. Japon Kredi Derecelendirme Kuruluflunun da (JCR), 23 May s'ta Türkiye'nin kredi notunu iki basamak art rarak yat r m yapilabilir seviye olan "BBB-"ye yükseltmesi piyasalarda yeni bir heyecan olufltururken, ekonomi dünyas na son müjdeli haber de Kanada merkezli uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Dominion Bond Rating Services'den (DBRS) geldi. Kuruluflun, Türkiye'nin uzun vadeli yabanc para cinsinden kredi notunu "BBB-" ile "yat r m" seviyesine ç - karmas yla piyasalarda adeta bahar havas esmeye bafllad. Türkiye için gözler flimdi de Standard and Poor's'a (S&P) çevrildi. Kurulufl, 27 Mart 2013'te Türkiye'nin kredi notunu ''BB''den ''BB ''ya yükseltmifl, ancak yat r m yap - labilir seviyenin bir basamak alt nda b rakm flt. Ekonomistlerin ortak görüflü ise S&P'nin de piyasalarda oluflan bahar havas na kay ts z kalamayaca yönünde. Türkiye'nin iki büyük uluslararas derecelendirme kuruluflu taraf ndan "yat r m yap labilir" notu almas flu an için özellikle "iki yat r m notu" kofluluna sahip baz yat r m fonlar n n önünü açmak için yeterli olarak görülse de, S&P'den yak n zamanda gelebilecek üçüncü bir "yat r r m yap labilir" notuyla, Türkiye'nin elindeki kartlar tamamlamas bekleniyor. S&P'nin, 4 Haziran'da stanbul'da uluslararas kat - l ml, "Odak noktas nda Türk kurumsallar " bafll kl seminer düzenleyece ini duyurmas n n ve EMEA Bölgesi Baflekonomisti Jean Michel Six'in seminerde "Türkiye ekonomisi-bölgesel bir merkez olma yolunda m?" bafll kl oturumu düzenlenece ini aç klamas n n ard ndan piyasalarda not art r m beklentisi artt. Türkiye'nin art k riski olan de- il, riski azalan bir ülke oldu una dikkat çeken piyasa uzmanlar, Türkiye'nin mevcut durumda 10 milyar dolar seviyesinde olan yabanc yat r m n n not art r mlar ile birlikte milyar dolarlara kadar yükselebilece inin alt n çiziyor. JCR' n not art r m n n ard ndan özellikle Japonya ve Uzakdo u merkezli fonlar n yeni adresinin Türkiye olabilece i belirtilirken, Türkiye Merkez Bankas 'n n sermaye ak fl n baflar l bir flekilde yönetebilece i konusunda ise ortak bir kanaat bulunuyor. Peflpefle gelen not art r mlar na en çok sevinen kesimlerden biri de büyük altyap projelerine milyarlarca dolarl k imza atan Türk özel sermayesi oldu.türkiye, 3. köprü, Kanal stanbul, nükleer santraller, stanbul ve zmir aras n 3 saate indirecek Körfez köprüsü, Marmaray ve stanbul?a yap lacak 3. havaliman büyük projeler için yerli ve yabanc bankalardan daha ucuz maliyetle borçlanabilmeleri öngörülüyor. (A.A) Macaristan Büyükelçisi Hovari: AB, Türkiye ile daha güçlü olabilir KAYSER - Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari, "AB'nin güçlü olmas gerekiyor. AB Türkiye ile daha güçlü olabilir. Türkiye ve AB aras ndaki münasebetlerin güçlendirilmesi için çal flmak gerekiyor" dedi. Hovari, AB Türkiye Delegasyonu'nca gerçeklefltirilen Avrupa Günü etkinlikleri kapsam nda Miman Sinan Park 'nda konaklayan AB t r n n etkinliklerine kat ld. Etkinlik alan ndaki ö rencilere hitap eden Hovari, Türkiye'de Macaristan' temsil etti ini, Orta Avrupa'da yer alan Macaristan' n önemli bir ülke oldu unu söyledi. Türkçe konuflan Hovari, "Türkçeyi kitaplardan ve okuldan ö rendim. Halk n Türkçesini ise halk n içinde ö rendim. Çok insanla tan flt m ve konufltum. Türkler çok iyi ve çal flkan insanlar" diye konufltu. Hovari Türkiye'nin AB üyeli ini desteklediklerini belirterek, flöyle konufltu: "AB'nin güçlü olmas gerekiyor. AB, Türkiye ile daha güçlü olabilir. Türkiye ve AB aras ndaki münasebetlerin güçlendirilmesi için çal flmak gerekiyor. Ben ihtiyar m, çok y llar m kalmad. Siz gençsiniz, sene Türkiye ve AB iflbirli i için çal flabilirsiniz. Siz gençlerin çok okumas ve yeni lisanlar ö renmesi gerekiyor." (A.A)

7 1 Haziran 2013 Ekonomi Savunma sanayisi için yerli flok makinesi ürettiler Gebze'de faaliyet gösteren bir firma, savunma sanayinde kullan lan ve savafl gemilerine monte edilen tüm ekipmanlar n flok ve kalifikasyon testini gerçeklefltiren yerli flok makinesi üretti. 7 KOCAEL - Tekno Kauçuk Sanayii Afi leri Mühendislik Grup Lideri Volkan Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada, 5 y l önce M LGEM Projesi'yle savunma sanayi çal flmalar na bafllad klar n belirterek, proje kapsam nda flok bantlar dizayn ettiklerini, tasarlad klar - n, üretimini gerçeklefltirdiklerini ve gemi üzerindeki uygulamas n yapt klar n söyledi. Ertem, bu proje s ras nda flok testlerini fiili olarak gerçeklefltiremediklerini ve bu testlerin Türkiye'de gerçeklefltirilemedi ini ö rendiklerine dikkati çekerek, bu sebeple yerli flok test makinesi yapmaya karar verdiklerini kaydetti. Geçen y l n alt nc ay ndan itibaren tasar m çal flmas na bafllad klar projenin yap m n tamamlad klar n anlatan Ertem, bu y l itibariyle de flok test makinesini Türk savunma sanayisinin hizmetine sunduklar n anlatt. Ertem, bu cihazla gemiye tak lacak 2 tona kadar olan tüm ekipmanlar n flok ve kalifikasyon testini yapabildiklerini dile getirerek, cihaz n "200 g"ye kadar flok uygulayabildi ini belirtti Bu makine yap lmadan önce kalifikasyon ve flok testlerinin yurt d - fl nda yap ld n vurgulayan Ertem, "Bu sebeple hem yüksek test maliyetleri ortaya ç kmaktayd hem de bilgi gizlili i olan ekipmanlar n yurt d fl na gönderilmesi gibi konular vard. Bu nedenle flok cihaz n n Türkiye'de yap lm fl olmas çok önemli" dedi. Ertem, flok testlerinin Türkiye'de gerçeklefltirilmedi i için yerli firmalar n yurt içi ve yurt d fl ndaki ihalelere kat lamad n belirterek, "Cihazlar n kalifikasyonu yap lamad için yerli savunma sanayi firmalar flok kalifikasyonunu alam - yordu. Bu sebeple yerli savunma sanayinin flok testleri aç s ndan bir aç ortaya ç km flt. fiok test makinesinin yerlisinin yaparak ülkedeki savunma firmalar n n da bu testi yapabilir hale gelmesi sa land. Bu flekilde hem yabanc firmalara karfl Türk savunma sanayi firmalar n avantajl hale getirmifl olduk hem de Türk firmalar n uluslararas ihalelere kat lmas n sa lam fl olduk" diye konufltu. Türkiye'de gerçeklefltirilecek olan yeni denizalt ve savunma sanayi projelerinde mutlaka bu testlerin gerçeklefltirilece ini vurgulayan Ertem, flöyle devam etti: "Bu kapsamda bilgi gizlili ine sahip ve yurt d fl na gönderilmesi mümkün olmayan cihazlar n flok testi ve kalifikasyonu yurt içinde yap lmas gerekiyor. Biz bu cihaz yaparak bilgi gizlili ine sahip cihazlar n yurt d fl na gönderilmesini engelledik. Yerli savunma sanayi firmalar n yüksek test ücretleri ödemekten kurtard k." Ertem, ürettikleri cihaz n üstünde 1,5 tonluk bir çekiç bulundu unu anlatarak, bu çekicin cihaza ba lanan ekipman n a rl na göre standarta belirtilen yüksekli e kald r ld n ve serbest b rak ld n dile getirdi. Serbest b rak lan çekicin makinenin üstündeki örse çarpt nda ekipmanda yaklafl k 200 g'lik bir flok yükü meydana geldi ini kaydeden Ertem, "Her testte yaklafl k 12 vurufl yap l yor. 6 vurufl dik eksende, di er 6 vurufl da 30 derecelik eksenlerde yap l yor. Bu sayede ekipmanda meydana gelecek dik yöndeki ve yanal eksenlerde flok yükleri simile edilmifl oluyor" fleklinde konufltu. Ertem, fluanda ürettikleri flok makinesine Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi flirketlerden talepler geldi ine dikkati çekerek, yurt d fl maliyetleriyle karfl laflt rd nda bu testlerin yurt içinde gerçeklefltirilmesinin yerli firmalara yar yar ya bir maliyet avantaj sa lad n vurgulad. fiok test makinesi yap lmadan önce bütün testlerin similasyon yard m yla yap ld n ancak similasyon yard m yla do rulaman n yeterli olmad n ifade eden Ertem, flunlar bildirdi: "Mutlaka fiziksel olarak da ekipmanlar n flok testine karfl kalifike edilmesi gerekiyor. Similasyonda her türlü de er yakalanam yor. Ayr nt lar yla ekipmanlar n güvenli i sa lanam yor. Ancak flok testi yap ld nda ekipman n su alt may - n na karfl kalifikasyonu tamamen gerçeklefltirilmifl oluyor. fiok testi yard m yla bir cihaz n gemiye tak ld ktan sonra su alt may n patlad - nda çal flmaya devam edip etmeyece ini tamamen ve do ru olarak belgeleyebiliyoruz." (A.A) Ankara da açl k ve yoksuluk s n r düfltü ANKARA - Türk- fl'in araflt rmas na göre, May s ay nda dört kiflilik bir ailenin açl k s n r n n 995 lira, yoksulluk s n r n n ise 3 bin 242 lira oldu u belirlendi. Türk- fl, çal flanlar n geçim koflullar n ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat de- iflikli inin aile bütçesine yans malar - n belirlemek amac yla her ay yapt rd ''açl k ve yoksulluk s n r '' araflt rmas n n May s ay sonuçlar n aç klad. Buna göre, dört kiflilik bir ailenin sa l kl, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmas gereken g da harcamas tutar (açl k s n r ) 995 lira 28 kurufl, g da harcamas ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yak t), ulafl m, e itim, sa l k ve benzeri ihtiyaçlar için yap lmas zorunlu di er harcamalar n toplam tutar (yoksulluk s n r ) ise 3 bin 241 lira 96 kurufl oldu. Ankara?da yaflayan dört kiflilik bir ailenin g da için yapmas gereken asgari harcama tutar bir önceki aya göre yüzde 1,69 oran nda geriledi. Y l n ilk 5 ay itibariyle art fl oran yüzde 1,04 oldu. G da enflasyonunda 12 ay itibariyle art fl oran yüzde 7,56 oran nda gerçekleflti. Y ll k ortalama art fl oran ise yüzde 5,39 olarak hesapland. Havalar n s nmas yla yafl sebze-meyve bollu u mutfak harcamas n olumlu etkiledi. Hesaplama yap l rken pazardaki mevsim ürünleri temel al nd. Özellikle meyvede çeflit say s artarken, sebzedeki fiyat gerilemesi dikkati çekti. Domates fiyat ndaki gerileme di er sebzelerle birlikte g da harcamas tutar n n gerilemesinde etkili oldu. Ancak meyvede yaz meyvelerinin hesaplamaya dahil edilmesiyle geçti imiz aya göre meyve ortalama fiyat nda art fl söz konusu oldu. (A.A)

8 8 Ekonomi 1 Haziran 2013 Günefl Sigorta ya göre trafik poliçesi artmayacak Günefl Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, trafikte tam serbestli in ulafl lmas gereken bir nokta oldu una iflaret ederek, "Bu bizi korkutmuyor, sizi de korkutmas n. Fiyatlar artmayacak, zaten fiyatlar hemen hemen makul bir seviyede. Tam serbestlik belki de rekabet yarat p fiyatlar n düflmesine bile yol açabilecek bir unsur" dedi. STANBUL - Çetin, "2. Ulusal Sigorta Sempozyumu" kapsam nda düzenlenen "Trafik Sigortas nda Yeni Dönem" konulu panelde yapt konuflmada, trafik sigortas n n önemine de indi. Son y llarda sektörün en önemli gündem maddelerinin bafl nda yer ald n belirten Çetin, bunun nedeninin ise 14 milyon poliçe say s yla en yayg n ve bilinir sigorta türü olmas de il, son y llarda sigorta flirketleri için yaratt maliyet oldu unu söyledi. Sektörün son 5 y l zarar n n 3 milyar liran n üzerinde oldu unu dile getiren Çetin, "2012 y l zarar ise 1,285 milyon lira. Bu rakam, Kalk nma Bakanl 2013 y l bütçesine denk. Hatta Avrupa Birli i Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl gider bütçelerinin toplam kadar. Çok fazla geriye gitmeksizin son 5 y ll k rasyolara bakt m zda sektörün hayat d fl branfllar n toplam teknik kar ndan daha fazla trafik sigortas nda teknik zarar etti ini görüyoruz" dedi. Trafik sigortas n n hukuksal dayana ve tarihsel geçmifli hakk nda kat l mc lar bilgilendiren Çetin, trafik sigortas nda yaflanan yeni dönem ile ilgili flu de erlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de sigortac l k sektörü, son befl y l içinde, kanunlar ve yönetmeliklerde yap lan olumlu de ifliklikler ve çal flmalar fl nda h zl ad mlarla ilerledi. Kulvar de ifltirdi ve hepimizin arzulad dünya standartlar na ulaflt. Ancak elbette durmak ve bunun yeterli oldu unu düflünmek mümkün de il. Teknolojinin, tüketici e ilimlerinin, standartlar n k sacas her fleyin her gün de- iflti i günümüzde, sektörümüzün olumlu de iflimi de halen devam ediyor. Bunun en önemli göstergesi ise, 2005 y l ndan bu yana sürekli ve artan zararlar ile karfl karfl ya kald m z trafik sigortalar nda bizler için yepyeni bir dönem bafllamas y l bafl nda aç lan bu yeni sayfan n, trafik branfl ndaki istikrars zl a çözüm olaca ve sektörümüzü pozitif yönde etkiyece i tart flamayaca m z bir gerçek." Yeni dönemde, mevzuata iliflkin düzenlemelerin gerçekleflti i, standartlar n uygulamaya al nd ve daha fleffaf ve öngörülebilir bir piyasada rekabet etmenin, sigorta flirketlerinin en önemli beklentisini oluflturdu una iflaret eden Çetin, çözülmesini istedikleri sorunlardan baz lar n da ise flöyle s ralad : "Trafik sigortalar nda güncel sorunlara k saca göz att m zda, en önemli sorunlar m zdan birinin bu alandaki mevzuat oldu unu ve standartlar n henüz oturmad n gözlemleyebiliriz. Son y llarda teknik karfl l klar ile ilgili yap lan mevzuat de iflikliklerinin getirdi i ek yükün art k belli bir standarda oturmas ve önceden öngörülemeyen anl k de iflikliklerin yap lmamas gerekti i görüflündeyiz. fiirket aktüerlerine bu konuda yetki verilerek kural koyucu modelden denetleyici modele geçilmelidir.bedeni zararlarda artan teminat limitleriyle birlikte tazminatlar n yükselmesi ve yükselen tazminat limitlerinin cazibesi ile baz flah slar n bu durumu tazminat alacak ma durlardan çok kendileri için bir kazanç arac haline getirmeleri bir baflka çözülmesi gereken sorun olarak karfl m zda durmaktad r.destekten Yoksun Kalma Tazminat nda, üzerinde uzlafl lm fl hesap kriterleri oluflturulmadan bu sorunun üstesinden gelmek çok mümkün gözükmüyor." Çetin, ölüm tazminat ve bu alandaki suiistimallerin son dönemde tüm sektörün belini büken bir rant kap s haline geldi ini belirterek, "Art k taziye çad rlar kaza nedeni ile vefat ve tazminat konusunda uzmanlaflm fl arac flirketler taraf ndan kuruluyor. Ölümlü kazalarda olay yerine ya da vefat eden kiflinin ailesine bizlerden önce bu arac flirketler ulafl yor. Yaln zca yeni geliflen olaylarda devreye girmiyorlar, geçmifle dönük olaylar da araflt r p buluyorlar. Hatta daha önce ödenen tazminatlar için bile aileler ile görüflüp ikna ederek yeniden dava açabiliyorlar" ifadelerini kulland. Trafik sigortalar nda sigortal l k oran n n artmas n n, üçüncü flah slar n ma duriyetlerinin güvence alt na al nmas bak m ndan son derece önemli oldu unu dile getiren Çetin, sigorta sektörünün önemli bir di er probleminin de sahte hasar beyanlar oldu unu söyledi. Bir tak m düzenlemelerin yap lmas n n ticari ihtiyaçlar d fl nda, sosyal adaletin sa lanmas ve sektöre olan güvenin art r lmas bak - m ndan da önem tafl d na iflaret eden Çetin, "Geçmifl poliçelerden gelen zararlar n yükünün azalt lmas, trafik primlerinin stabilize olmas ve hatta nihai tüketici aç s ndan bir miktar daha düflmesini sa layacak düzenlemelere ihtiyac m z oldu- u çok aç k. Türk sigorta sektörü art k de iflimi her gün yafl yor ve h zl ve emin ad mlarla gelece e do ru yürüyor. Bu y l trafik ve kasko sigortalar nda gerçeklefltirilen yeni düzenlemeler de yaflad m z olumlu de iflimin yaln zca bir parças. Bundan sonra düzenlemelerin olumlu yönde devam edece ine ve sektörün her sorununa çözümler bulunaca na inanc m sonsuz" diye konufltu. Çetin trafikte tam serbestli in ulafl lmas gereken bir nokta oldu- una iflaret ederek, "Bu bizi korkutmuyor, sizi de korkutmas n. Fiyatlar artmayacak, zaten fiyatlar hemen hemen makul bir seviyede. Tam Serbestlik bence, rekabetin artmas ve belki de fiyatlar n düflmesine bile yol açabilecek bir unsur" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Sigorta Acenteleri cra Komitesi Baflkan Levent Ergun da, sektörde yaflanan sorunlara ve çözümlerine acente perspektifiyle bakarak, bir tak m de erlendirmelerde bulundu. Ergun, dikkati çekmek istedi i bir konu oldu unu belirterek, sürücü kurslar nda yaflanan duruma iflaret etti. (A.A)