Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll, Nakliye uça C-130'un yaklafl k 1,5 y ld r testlere tabi tutuldu unu belirterek, "Teslimat inflallah yaz sonunda gerçekleflecek" dedi. Askeri projelerinin oldu unu vurgulayan Dörtkafll, Skorsky'nin empenaj, Eurocopter'in gövdesinin tamam n n kendileri taraf ndan üretildi ini söyledi. S.16 DA BELMEK ten el eme i göz nuru sergisi... HABER 18 DE Yenimahalle de asfalts z yol kalmayacak... HABER 18 DE HABER 16 DA S NCAN BELED YES NDEN TEM Z ÇEVRE ÇALIfiMASI HABER 17 DE MAMAK TA MODEL UÇAK P ST AÇILDI HABER 15 DE HATFA Ç OKULA, HAFTASONU ÇOBANLA A G D YORLAR HABER 19 DA

2 2 SineMagazin 1 Haziran film vizyonda STANBUL - Bu hafta sinemaseverler 7 yeni film ile bulufltu. Komedi, gerilim, animasyon ve 2 de yerli filmin seçkilerinin yer ald 31 May s haftas n n öne ç kan filmi Devir. Film usta yönetmen Dervifl Zaim imzas n tafl yor. Zaim, bu kez profesyonel oyuncular tercih etmeyip, Hasanpafla Köyü nde tan d çobanlara flans tan yor. KARANLIKTAN GELEN fiehrin ufak mahallesinde yaflayan genç bir aile, Daniel ve Lacey Barett çifti huzurlu ve güvenli yaflamlar n bir anda tehdit eden bir dizi rahats z edici olaylara tan k olmaya bafllar. Tahmin edilemez derecede korkunç bir kuvvet taraf ndan tehdit edildiklerini anlad klar nda Barret ailesi, durumu kendi yollar ile çözmeye çal flarak bu ölümcül gizemin pefline düflerler. Scott Stewart n yönetti i ve Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo ile Kadan Rockett in oynad Karanl ktan Gelen korku-gerilim türünde. ERKEK AKLI fiöhret, para ve karizma Charles a görünürde mükemmel bir hayat sunmufltur. Ne var ki aflk onu aniden terk edince hayat darmada n olur. Sad k dostlar n n yard m yla zor da olsa kendisiyle yüzleflmeye çal fl r. Film izleyicilere flu soruyu yöneltiyor: nsan birini ayn anda hem sevip hem de ondan nefret edebilir mi? Roman Coppola n n yönetti i ve Charlie Sheen, Jason Schwartzman, Bill Murray ile Patricia Arquette nin oynad Erkek Akl, stanbul Film Festivali nde gösterilmifl ve elefltirmenler taraf ndan tam not alm flt. S H RBAZLAR ÇETES Dört Atl grubu sihirbazl k flovlar yapmaktad r. Las Vegas tayken Paris teki bir bankaya uzaktan soygun yap p kar fl k oyunlar yla belli otoriteleri flafl rt rlar. FBI Özel Ajan Dylan Hobbs, sihirbazlara suçlar n n cezas n ödetmek konusunda ve onlar daha da gözü pek soygunlar gerçeklefltirmeden önce durdurmak konusunda kararl d r. Louis Leterrier in yönetti i ve Michael Caine, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg ile Mark Ruffalo nun oynad Sihirbazlar Çetesi nin senaryosu Ed Solomon a ait. ATEfiTEK KA ITLAR Gazi, ülkenin Güneydo u sunda, terör örgütü peflindeki bir birlikte askerlik yapmaktad r. Hasan, Gazi nin tek arkadafl d r. Teröristlerle s cak çat flmaya girerler bir gece. Birlikteki üç-dört askerle birlikte Hasan da vurulup flehit düfler. Hasan ölmeden evvel sevdi i kad na versin diye bir mektup b rak r Gazi ye. Terhis edilen Gazi, stanbul da ilk ifl olarak mektubu sahibine ulaflt rmak için davran r. Komedyen Yunus Günce, uzun bir aradan sonra yönetmenli ini Avni Kütüko lu nun yapt Ateflteki Ka tlar isimli sinema filmi ile beyaz perdeye dönüyor. Günce ye filmde Abdullah fiahin, Suavi Eren ve Meral Kaplan efllik ediyor. DO AL KAHRAMANLAR yilerle kötülerin son derece heyecan dolu savafl n anlatan Do al Kahramanlar da savafl n bir taraf do ay ayakta tutma çabas içindeyken di er taraf o dünyay yok etmeye çal flmaktad r. Genç bir k z kendini bir anda bu büyülü evrende bulur ve dünyalar n kurtarmak için canla baflla çal flan inançl ve komik savaflç larla dolu bir orduya kat l r. Chris Wedge nin kameras ndan ç kan animasyon film Do an Kahramanlar Emre Törün, Kutay K rflehirlio lu, Seda Özelsoy ile Aydo an Temel seslendirdi. Film ayr ca 3D olarak seyirci ile bulufluyor. THE HANGOVER III: FELEKTEN B R GECE Bu sefer dü ün yok. Bekârl a veda partisi yok. Ters ya da düz gidebilecek ne olabilir ki? Ancak Kurt Sürüsü yollara düfltü ünde tüm bahisler kapan r. Film, Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve Justin Bartha y ; Phil, Stu, Alan ve Doug rollerinde tekrar biraraya getiriyor. John Goodman ise ilk kez bu bölümde tak ma kat l yor. Todd Phillips in yönetti i The Hangover III: Felekten Bir Gece komedi sevenler için. DEV R Burdura ba l Hasanpafla köyünde; her y l bir çoban yar flmas düzenleme gelene i vard r. Bu gelene e göre çobanlar sürüleriyle beraber teker teker küçük bir su birikintisine girmekte ve suyu pefllerindeki koyunlar yla birlikte kesintisiz ve h zl biçimde geçmektedirler. Suyu sürüsüyle beraber tereddütsüz, h zl ve seri geçen çoban yar flmada birincili i kazanmaktad r. Takmaz lakapl yafll çoban son sekiz y l n duayen flampiyonudur. Takmaz ve köydeki genç çobanlar çoban yar flmas nda koyunlar n postunu boyamak için k rm z renkli bir kayadan ald klar parçalar elemekte, toz boya elde etmektedirler. Ancak gelecek y llarda k rm z renkli kayalardan bulmak zorlaflaca a benzemektedir. Çünkü büyük bir bir maden flirketi köy etraf ndaki k rm z kayalar n oldu u yerde dev bir mermer oca açm flt r. Devir in yönetmen koltu una oturan Dervifl Zaim bu kez profesyonel oyuncular tercih etmeyip, Hasanpafla Köyü nde tan d çobanlara flans tan d. Ali Özel, Mustafa Salman ile Ramazan Bayar n oynad Devir, haftan n öne ç kan filmi. (CHA)

3 1 Haziran 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Recep 19 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : STANBUL - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n, tarihi yar madan n siluetini bozdu u gerekçesiyle elefltirdi i Zeytinburnu Kazl çeflme deki gökdelenlerin yap ruhsat ve imar planlar iptal edildi. stanbul 4. dare Mahkemesi, davac Yusuf Özden in, Zeytinburnu Kazl çeflme Mahallesi nde bulunan tafl nmaz için düzenlenen yap ruhsat ve bu ruhsat n dayana 1/1000 ölçekli imar plan ile 1/5000 ölçekli naz m imar plan n n stanbul mar Yönetmeli i ne ayk r oldu unu belirterek, verilen inflaat ruhsat do rultusunda devam eden yap laflman n, stanbul un tarihi ve kültürel siluetini bozdu u iddialar yla iptali istemiyle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl ile Zeytinburnu Belediye Baflkanl na açt davay karara ba lad. Mahkeme, karar nda, müdahil Astay Gayrimenkul nflaat ve Turizm A.fi nin dilekçesinde, tafl nmaz için haz rlanan planlar ve düzenlenen inflaat ruhsat nedeniyle hukuki, güncel ve meflru bir menfaatinin ihlal edilmemifl oldu unu ifade ederek, davan n süresinde aç lmad gerekçesiyle usul ve esastan reddini istedi ini kaydetti. Di er müdahil Baflp nar Dan flmanl k Hizmetleri flirketinin de davan n usul ve esastan reddini istedi ini ifade eden mahkeme, karar nda imarla ilgili yasa ve yönetmeliklere yer verdi. Mahkeme, 3194 say l mar Kanunu na göre, yerleflme yerleri ve buralardaki yap laflman n plan, fen, sa l k ve çevre flartlar na uygun teflekkülünün sa lanmas gerekti ini belirterek, kanun ve yönetmeliklere göre her tür ölçekteki planlar n amac n n, belde halk n n sosyal ve kültürel gereksinimlerini karfl lamak, sa l kl ve güvenli bir çevre oluflturmak, yaflam kalitesini art rmak oldu unu vurguland. Silueti olumsuz etkiliyor Karar nda, dava konusu yerde yap lan keflif ve bilirkifli incelemesi sonucu düzenlenen rapora yer veren mahkeme, raporda, tafl nmaz n Türkiye nin uluslararas sözleflmelerle korumay taahhüt etti i Dünya Miras Alan Koruma lkeleri ve ulusal koruma ölçütleriyle uyuflmad, infla edilen üçlü kulenin tarihi yar mada siluetini olumsuz etkiledi i, gelecekte olacak benzer yap lar için olumsuz emsal teflkil edece inin belirtildi ini kaydetti. Dünya Kültürel ve Do al Miras n Korunmas Sözleflmesi ne imza atan Türkiye nin, kültürel ve do al miras n korunmas, muhafazas konusunda birtak m taahhütlerde bulundu unu ifade eden mahkeme, bu sözleflme çerçevesinde stanbul un tarihi alanlar n n 1985 te UNESCO taraf ndan Dünya Miras Listesi ne al nd na iflaret etti. -Gökdelenler kentin birçok yerinden görülüyor- Mahkeme, bilirkifli raporundaki tespitlere göre, parsel üzerinde bulunan yap lar n tarihi yar madayla kurdu u iliflki çerçevesinde Kad köy, Üsküdar, Galata, Kas mpafla, fiiflli ve Bo az Köprüsü nden izlenebildi ini, dünya miras alan üzerinde olumsuz bir durum ortaya koydu unu ifade etti. Dava konunu planlar ile tafl nmaz için öngörülen yap laflma flartlar n n, çevre yap laflma flartlar na oranla yüksek olmas nedeniyle planlarda olmas gereken bütünlük ve kapsaml l k ilkelerine ayk r oldu u gibi, planlama esaslar yla da örtüflmedi ini dile getiren mahkeme, karar nda, Tafl nmaz üzerine infla edilen yap lar n stanbul un tarihi yar mada bölgesinin tarihi ve kültürel kimli i ile Türkiye nin uluslararas sözleflmelerle korumay taahhüt etti i Dünya Miras Alan üzerinde olumsuz bir durum ortaya koydu u, Dünya Miras Alan Koruma lkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuflmad anlafl ld ndan, dava konusu planlar n flehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yarar na ayk r oldu u sonucuna var lm flt r ifadelerini kulland. Mahkeme, naz m imar plan ile uygulama imar plan n n hukuka ayk r oldu unu belirterek, dava konusu ifllemin iptaline karar verdi. Astay Gayrimenkul ün aç klamas - Öte yandan, Astay Gayrimenkul nflaat Yat r m ve Turizm A.fi den konuya iliflkin yap lan aç klamada, söz konusu mahkeme karar n n, imar planlar na karfl aç lm fl bir davan n sonucu oldu u belirtildi. Aç klamada, Dolay s yla verilen bu karar da imar plan kararlar n n iptali yönündedir. Yarg lama süreci henüz tamamlanmam fl ve karar da kesinleflmemifltir denildi. (AA) Isparta da, polisten konutlara güvenlik karnesi ISPARTA - Isparta Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ekipleri, yaz aylar na artan h rs zl k olaylar na karfl uyard klar vatandafllar uyar c önlemler al yor. Kent genelinde özellikle yaz aylar na artan h rs zl k olaylar n n önüne geçmek isteyen Isparta Toplum Desteklli Polislik fiube Müdürlü ü ekipleri, al fl lm fl n d fl nda birçok etkinlik düzenliyor. Daha önce bir polisin uygulamal olarak vatandafllara h rs zl n nas l gerçekleflti ini anlatan ekipler, flimdi de güvenlik karnesi ad verilen anket çal flmas yapt. Ziyaret ettikleri evlerde önce vatandafllar bilgilendiren ekipler, daha sonra evleri kontrol ederek 17 soru bulunan anket düzenliyor. Üst katlara ç k fl kolaylaflt racak eklenti ve yükselti var m, Pencere ve balkonlarda demir parmakl k bulunuyor mu, Binada güvenlik kameras ve diafon sistemi mevcut mu gibi sorular n yer ald anketle evin güvenlik aç klar belirleniyor. Isparta Emniyet Müdürü Mehmet Or, yapt aç klamada, vatandafllar n güvenli ine katk sa lamak için dikkat çekici çal flmalarla fark ndal artt rmak istediklerini belirterek, Bu uygulaman n sonucunda emniyet sorumluluk bölgesindeki mahallelerde konutlar n güvenlik aç klar n büyük ölçüde tespit edece iz. Uygulama ve çal flmalar m z bu yönlere kanalize edece iz. stenmeyen olaylar n yaflanmas n asgari düzeye indirmek için var gücümüzle çal fl yoruz dedi. Or, çal flma kapsam nda 43 mahallede 10 bin haneye ulaflmay hedeflediklerini kaydetti. (AA)

4 4 Pamukkale deki Cehennem Kaz s kaz lacak DEN ZL - Pamukkale deki Hierapolis antik kentinde bu y lki kaz sezonunda Cehennem Kap s olarak adland r lan Plutonium Ma aras n n günyüzüne ç kar lmas öngörülüyor. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba c, Hierapolis antik kenti kaz heyeti baflkan olan Salento Üniversitesi nden arkeoloji profesörü Francesco D Andria, PAÜ Arkeoloji Bölümü Baflkan Prof. Dr. Celal fiimflek ve di er yetkililerle Hierapolis antik kentinde incelemelerde bulundu. Demir, gazetecilere yapt aç klamada, Pamukkale ören yerindeki Hierapolis antik kentinin Denizli aç s ndan, ülke ve dünya aç s ndan çok önemli yerlerden birisi oldu unu belirtti. Türkiye nin en büyük nekropol alan n n Hierapolis antik kentinin içerisinde bulundu unu ifade eden Demir, kaz lar n 1957 y l ndan 2000 y l na kadar talyan Arkeoloji Enstitüsü, 2000 y l ndan sonra da talya Lecce Üniversitesi nden Prof. Francesco D Andria baflkanl nda yürütüldü ünü hat rlatt. Yabanc kaz heyetlerinin çal flmalar nda yaflanan en büyük s k nt n n, y lda bir ay-45 gün çal fl lmas olu unu söyleyen Demir, flunlar kaydetti: Hierapolis, y ll k en az 1 milyon 700 bin civar nda ziyaretçi çeken bir alan. Dolay s yla buradaki arkeolojik geliflmeler, sadece biz de il, dünyay ilgilendiriyor. Art k bu bir ayl k çal flmalara tahammülümüz kalmam flt. Bakanl a müracaatta bulunduk. talyan kaz heyeti ile birlikte, onlar n da bilimsel deste ini alarak burada nekropol k sm nda çal flma yapmak istedi imizi belirttik. Bunun üzerine 8 May s ta Kültür ve Turizm Bakanl ndan onay geldi. fiu anda müzemize ba l arkeologlar ve Pamukkale Üniversitemizin bilimsel deste i ile burada bir program çerçevesinde, nekropol alan n n k sa sürede aya a kald r lmas ile ilgili bir çal flma yap lacak. Laodikya da ve Tripolis te yap ld gibi, Hierapolis antik kentinde de çal flmalar n y l boyunca sürece ini ifade eden Demir, çal flmalar n mali boyutunun Valilik ve l Özel daresi taraf ndan karfl lanaca bilgisini verdi. (AA) BAYBURT - Abdulkadir Niflanc - Bayburt un Bayraktar köyünde, etraf da lar ve Çoruh Nehri ile çevrili bir tepe üzerine ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan taraf ndan kurulan Baks Müzesi ne ilgi her geçen gün art yor. Kent merkezine 45 kilometre mesafede eski ad yla Baks olan Bayraktar köyünde kurulan Baks Müzesi nde, tan nm fl sanatç lar n eserlerinden oluflan ça dafl sanat koleksiyonu ile geleneksel el sanatlar bir arada yer al yor. Koçan, AA muhabirine yapt aç klamada, Temmuz 2010 da do up büyüdü ü Bayraktar köyünde, 30 bin metrekarelik alana bin 500 metrekare sergileme salonu, konferans salonu, atölye, kütüphane, 30 kiflilik konuk evinin de bulundu u Baks Müzesi ni kurdu unu an msatt. Müzenin Bayburt ta yaln zca sanat de il, istihdama katk sa lad, bölgenin ekonomik yaflam n canland rmaya bafllad n anlatan Koçan, Müzemize ola anüstü talep var. Bu talep bizi flafl rtt dedi. Kentte bu mevsimin turizm mevsimi olmad n ifade eden Koçan, Buna ra men her gün birkaç otobüs gelip gitmeye Turizm bafllad. Biz ideal say m z, turizmin yo un oldu u dönemde, günlük yüz ziyaretçi olarak düflünmüfltük. Do rusunu isterseniz flimdiden günlük yüz ziyaretçi say s n yakalad k diye konufltu. Baks Müzesi ne kültür gruplar n n gelmek için haz rl klar yapt n belirten Koçan, flunlar söyledi: Telefon edip yer ay rtmak istiyorlar. Bekledi imin çok üstünde, uluslararas bir ilgi var. Bu son derece önemlidir. Bölge insan n n bu uluslararas turizm ve kültür ak fl na kendisini haz rlamas laz m. Yani Bayburt a gelenler yaflad klar yere dönerken Bayburt ile ilgili an götürmek istiyor. Buraya gelenler bizden bunu talep ediyorlar. E er böyle bir pazar oluflturabilirsek, buna folklor endüstrisi, turizm endüstrisi de diyebiliriz, bu bölge için ola anüstü bir dinamizm yakalanaca n düflünüyorum. - Gelenekselle ça dafl ayn zeminde bir araya getirmek bizim için çok önemli - Koçan, gurbet ve göçün kültürel de erlerin yok olmas na neden oldu unu kaydederek, Örne in bu bölgede önceden has rlar vard. Bizim çok özgün bir kültür 1 Haziran 2013 Baks Müzesi ne ilgi art yor yap m z vard. O özgün kültür yap s ndan çok uzaklaflt k. Kültürel yabanc laflman n içindeyiz. Mimarimiz o halde, zaten zanaatlar unutuldu. Bütün bunlar geri kazanmak istiyoruz. Onun için de eskiye dair buldu umuz en ufak unsuru burada korumak, sergilemek ve yay nlamak suretiyle kültür hayat m z n bir parças haline getirmek istiyoruz ifadelerini kulland. Eskiyi geri kazan rken buna ça dafl sanat da eklemek istediklerini dile getiren Koçan, sözlerini flöyle tamamlad : Gelenekselle ça dafl ayn zeminde bir araya getirmek bizim için çok önemli. Bunlar birbirinin kardefli olan, birbirini tamamlayan fleylerdir. O bütünlü ü sa l yoruz. Yerel kültür, geçmifl kültürümüz, bizim as l de erimizdir. O de erlerden uzaklafl rsak bizim hayat m z baflka bir fley olur. Burada, bir ça dafl sanatç m z n yapt eserle Erzurum dan ald m seccade yan yana sergileniyor y l nda Bayburtlu bir kad n n yapt kilimler burada sergileniyor. Bunlar yan yana geldi i zaman, birbirleriyle ba land zaman gerçek kültürel süreklilik ortaya ç kacak diye düflünüyorum. (AA)

5 1 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Kutsal bir ülkü ya da inanç u runa savafl rken ölen kimse. Veri, mute, data. 2. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Köpek ve ineklere yedirilmek üzere un ve kepekle haz rlanan yiyecek. 3. Hava bas nc birimi. Bafla kakma, serzenifl. 4. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Lahza. 5. Meslek. 6. Dökme demir, font. Bir yerden al p baflka bir yere götürme, aktarma, iletme. 7. Tekirda ilinin bir ilçesi. Demirin simgesi. 8. lham. Bir spor dal. 9. Bir nota. Cüzaml. 10. Hastal ktan sonraki iyileflme dönemi. Bir tür geçirimsiz toprak. 11. Kiloamperin simgesi. 12. Çay n tav. Sap k sa küçük odun baltas. 13. Üreteç. syan eden, baflkald ran. 14. Bafl çoban. Lokmanruhu. 15. Afyon ilinin bir ilçesi. Güzel, hofl, sevimli. 16. Yabanc. Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan de erlerin toplam. 17. Kay nbirader. Öküz yemli i. 18. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r olmas. Gerekenden eksik. 19. Bir halk saz. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 20. Ondal k. Silah, z rh gibi savafl arac. Yukar dan afla ya: 1. Aylardan biri. Eti, ya çok olan, tavl. Cet, ata. Verme, ödeme. 2. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Çekingen, durgun, edilgin. zmir ilinin bir ilçesi. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 3. Japonlara özgü intihar türü. Aç ktan aç a, herkesin gözü önünde, gizlemeden. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. 4. Araba okunun ekseni. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. Arapçada su. Tek hücreli canl. 5. Posta sürücüsü. Mikroskop cam. Otlak. Parola. 6. nce yap l. Lezzet. Hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Tak lm fl ad. 7. K l k. Uzakl k anlat r. yiden iyice, iyice. 8. nce dantel. Düzenli ekilen yer. Halay k. Duman karas. 9. Kuramsal. Piyasada etki ya da tepki. Ayakkab çekece i. 10. fiimdi, flu anda, daha, hala. En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum kar fl m, sar renkli verimli balç k. Fakat, ama. Karfl t olma, karfl tl k, z tl k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 1 Haziran 2013 Türk ekonomisi göz kamaflt r yor Türkiye siyasi istikrar ve uygulad ekonomik politikalarla bölgesinin parlayan y ld z haline gelirken, bu baflar kredi derecelendirme durulufllar n n da gözünden kaçmad ve ülkenni kredi notu birçok kurulufl taraf ndan art arda "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltildi. Ankara - AA muhabirinin yapt derlemeye göre, ekonomi kurmaylar y llar sonra gelen bu baflar n n tesadüf olmad noktas nda birleflirken, güçlü ekonomi, sürdürülebilir büyüme beklentileri, istikrarl kamu maliyesi, olumlu borç göstergeleri, güçlü ve derinleflen finansal sistem ile "çözüm süreci" gibi faktörlerin temel destekleyici oldu u belirtiliyor. Not art r m n n d fl aya nda ise Türkiye'nin yumuflak karn olarak gösterilen enerji güvenli i aç s ndan büyük önem tafl yan Irak'la yak n iliflkilerin kurulmas, srail'in Türkiye'den özür dilemesinin ard ndan iliflkilerin yeni boyut kazanmas n n ve bölgedeki artan stratejik öneminin rol oynad dile getiriliyor. Bu not art r mlar n, Türkiye Hazinesi ve Türk flirketlerin uluslararas finansmana eriflimini art rmak, borçlanma yükünü azaltmak ve ülkenin uzun vadeli büyümesine olumlu katk sa lamak gibi önemli avantajlar getirece i de kaydedilirken, ekonominin mevcut k r lganl klar n da minimum seviyeye çekece i ifade ediliyor. Piyasalarda bahar havas Türkiye ilk olarak Fitch'in, 5 Kas m 2012'de ülkenin uzun vadeli yabanc para cinsinden kredi notu "BB "dan "BBB-"ye ç karmas yla "yat r m yap labilir" seviyeye yükseltilirken, Moody's 16 May s 2013'te ülkenin "Ba1" yabanc para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir basamak art rarak "Baa3" yapm flt. Böylece Türkiye 1992 y l ndan beri ilk defa iki uluslararas kredi derecelendirme kuruluflundan "yat r m yap labilir" kredi notuna sahip olmufltu. Japon Kredi Derecelendirme Kuruluflunun da (JCR), 23 May s'ta Türkiye'nin kredi notunu iki basamak art rarak yat r m yapilabilir seviye olan "BBB-"ye yükseltmesi piyasalarda yeni bir heyecan olufltururken, ekonomi dünyas na son müjdeli haber de Kanada merkezli uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Dominion Bond Rating Services'den (DBRS) geldi. Kuruluflun, Türkiye'nin uzun vadeli yabanc para cinsinden kredi notunu "BBB-" ile "yat r m" seviyesine ç - karmas yla piyasalarda adeta bahar havas esmeye bafllad. Türkiye için gözler flimdi de Standard and Poor's'a (S&P) çevrildi. Kurulufl, 27 Mart 2013'te Türkiye'nin kredi notunu ''BB''den ''BB ''ya yükseltmifl, ancak yat r m yap - labilir seviyenin bir basamak alt nda b rakm flt. Ekonomistlerin ortak görüflü ise S&P'nin de piyasalarda oluflan bahar havas na kay ts z kalamayaca yönünde. Türkiye'nin iki büyük uluslararas derecelendirme kuruluflu taraf ndan "yat r m yap labilir" notu almas flu an için özellikle "iki yat r m notu" kofluluna sahip baz yat r m fonlar n n önünü açmak için yeterli olarak görülse de, S&P'den yak n zamanda gelebilecek üçüncü bir "yat r r m yap labilir" notuyla, Türkiye'nin elindeki kartlar tamamlamas bekleniyor. S&P'nin, 4 Haziran'da stanbul'da uluslararas kat - l ml, "Odak noktas nda Türk kurumsallar " bafll kl seminer düzenleyece ini duyurmas n n ve EMEA Bölgesi Baflekonomisti Jean Michel Six'in seminerde "Türkiye ekonomisi-bölgesel bir merkez olma yolunda m?" bafll kl oturumu düzenlenece ini aç klamas n n ard ndan piyasalarda not art r m beklentisi artt. Türkiye'nin art k riski olan de- il, riski azalan bir ülke oldu una dikkat çeken piyasa uzmanlar, Türkiye'nin mevcut durumda 10 milyar dolar seviyesinde olan yabanc yat r m n n not art r mlar ile birlikte milyar dolarlara kadar yükselebilece inin alt n çiziyor. JCR' n not art r m n n ard ndan özellikle Japonya ve Uzakdo u merkezli fonlar n yeni adresinin Türkiye olabilece i belirtilirken, Türkiye Merkez Bankas 'n n sermaye ak fl n baflar l bir flekilde yönetebilece i konusunda ise ortak bir kanaat bulunuyor. Peflpefle gelen not art r mlar na en çok sevinen kesimlerden biri de büyük altyap projelerine milyarlarca dolarl k imza atan Türk özel sermayesi oldu.türkiye, 3. köprü, Kanal stanbul, nükleer santraller, stanbul ve zmir aras n 3 saate indirecek Körfez köprüsü, Marmaray ve stanbul?a yap lacak 3. havaliman büyük projeler için yerli ve yabanc bankalardan daha ucuz maliyetle borçlanabilmeleri öngörülüyor. (A.A) Macaristan Büyükelçisi Hovari: AB, Türkiye ile daha güçlü olabilir KAYSER - Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari, "AB'nin güçlü olmas gerekiyor. AB Türkiye ile daha güçlü olabilir. Türkiye ve AB aras ndaki münasebetlerin güçlendirilmesi için çal flmak gerekiyor" dedi. Hovari, AB Türkiye Delegasyonu'nca gerçeklefltirilen Avrupa Günü etkinlikleri kapsam nda Miman Sinan Park 'nda konaklayan AB t r n n etkinliklerine kat ld. Etkinlik alan ndaki ö rencilere hitap eden Hovari, Türkiye'de Macaristan' temsil etti ini, Orta Avrupa'da yer alan Macaristan' n önemli bir ülke oldu unu söyledi. Türkçe konuflan Hovari, "Türkçeyi kitaplardan ve okuldan ö rendim. Halk n Türkçesini ise halk n içinde ö rendim. Çok insanla tan flt m ve konufltum. Türkler çok iyi ve çal flkan insanlar" diye konufltu. Hovari Türkiye'nin AB üyeli ini desteklediklerini belirterek, flöyle konufltu: "AB'nin güçlü olmas gerekiyor. AB, Türkiye ile daha güçlü olabilir. Türkiye ve AB aras ndaki münasebetlerin güçlendirilmesi için çal flmak gerekiyor. Ben ihtiyar m, çok y llar m kalmad. Siz gençsiniz, sene Türkiye ve AB iflbirli i için çal flabilirsiniz. Siz gençlerin çok okumas ve yeni lisanlar ö renmesi gerekiyor." (A.A)

7 1 Haziran 2013 Ekonomi Savunma sanayisi için yerli flok makinesi ürettiler Gebze'de faaliyet gösteren bir firma, savunma sanayinde kullan lan ve savafl gemilerine monte edilen tüm ekipmanlar n flok ve kalifikasyon testini gerçeklefltiren yerli flok makinesi üretti. 7 KOCAEL - Tekno Kauçuk Sanayii Afi leri Mühendislik Grup Lideri Volkan Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada, 5 y l önce M LGEM Projesi'yle savunma sanayi çal flmalar na bafllad klar n belirterek, proje kapsam nda flok bantlar dizayn ettiklerini, tasarlad klar - n, üretimini gerçeklefltirdiklerini ve gemi üzerindeki uygulamas n yapt klar n söyledi. Ertem, bu proje s ras nda flok testlerini fiili olarak gerçeklefltiremediklerini ve bu testlerin Türkiye'de gerçeklefltirilemedi ini ö rendiklerine dikkati çekerek, bu sebeple yerli flok test makinesi yapmaya karar verdiklerini kaydetti. Geçen y l n alt nc ay ndan itibaren tasar m çal flmas na bafllad klar projenin yap m n tamamlad klar n anlatan Ertem, bu y l itibariyle de flok test makinesini Türk savunma sanayisinin hizmetine sunduklar n anlatt. Ertem, bu cihazla gemiye tak lacak 2 tona kadar olan tüm ekipmanlar n flok ve kalifikasyon testini yapabildiklerini dile getirerek, cihaz n "200 g"ye kadar flok uygulayabildi ini belirtti Bu makine yap lmadan önce kalifikasyon ve flok testlerinin yurt d - fl nda yap ld n vurgulayan Ertem, "Bu sebeple hem yüksek test maliyetleri ortaya ç kmaktayd hem de bilgi gizlili i olan ekipmanlar n yurt d fl na gönderilmesi gibi konular vard. Bu nedenle flok cihaz n n Türkiye'de yap lm fl olmas çok önemli" dedi. Ertem, flok testlerinin Türkiye'de gerçeklefltirilmedi i için yerli firmalar n yurt içi ve yurt d fl ndaki ihalelere kat lamad n belirterek, "Cihazlar n kalifikasyonu yap lamad için yerli savunma sanayi firmalar flok kalifikasyonunu alam - yordu. Bu sebeple yerli savunma sanayinin flok testleri aç s ndan bir aç ortaya ç km flt. fiok test makinesinin yerlisinin yaparak ülkedeki savunma firmalar n n da bu testi yapabilir hale gelmesi sa land. Bu flekilde hem yabanc firmalara karfl Türk savunma sanayi firmalar n avantajl hale getirmifl olduk hem de Türk firmalar n uluslararas ihalelere kat lmas n sa lam fl olduk" diye konufltu. Türkiye'de gerçeklefltirilecek olan yeni denizalt ve savunma sanayi projelerinde mutlaka bu testlerin gerçeklefltirilece ini vurgulayan Ertem, flöyle devam etti: "Bu kapsamda bilgi gizlili ine sahip ve yurt d fl na gönderilmesi mümkün olmayan cihazlar n flok testi ve kalifikasyonu yurt içinde yap lmas gerekiyor. Biz bu cihaz yaparak bilgi gizlili ine sahip cihazlar n yurt d fl na gönderilmesini engelledik. Yerli savunma sanayi firmalar n yüksek test ücretleri ödemekten kurtard k." Ertem, ürettikleri cihaz n üstünde 1,5 tonluk bir çekiç bulundu unu anlatarak, bu çekicin cihaza ba lanan ekipman n a rl na göre standarta belirtilen yüksekli e kald r ld n ve serbest b rak ld n dile getirdi. Serbest b rak lan çekicin makinenin üstündeki örse çarpt nda ekipmanda yaklafl k 200 g'lik bir flok yükü meydana geldi ini kaydeden Ertem, "Her testte yaklafl k 12 vurufl yap l yor. 6 vurufl dik eksende, di er 6 vurufl da 30 derecelik eksenlerde yap l yor. Bu sayede ekipmanda meydana gelecek dik yöndeki ve yanal eksenlerde flok yükleri simile edilmifl oluyor" fleklinde konufltu. Ertem, fluanda ürettikleri flok makinesine Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi flirketlerden talepler geldi ine dikkati çekerek, yurt d fl maliyetleriyle karfl laflt rd nda bu testlerin yurt içinde gerçeklefltirilmesinin yerli firmalara yar yar ya bir maliyet avantaj sa lad n vurgulad. fiok test makinesi yap lmadan önce bütün testlerin similasyon yard m yla yap ld n ancak similasyon yard m yla do rulaman n yeterli olmad n ifade eden Ertem, flunlar bildirdi: "Mutlaka fiziksel olarak da ekipmanlar n flok testine karfl kalifike edilmesi gerekiyor. Similasyonda her türlü de er yakalanam yor. Ayr nt lar yla ekipmanlar n güvenli i sa lanam yor. Ancak flok testi yap ld nda ekipman n su alt may - n na karfl kalifikasyonu tamamen gerçeklefltirilmifl oluyor. fiok testi yard m yla bir cihaz n gemiye tak ld ktan sonra su alt may n patlad - nda çal flmaya devam edip etmeyece ini tamamen ve do ru olarak belgeleyebiliyoruz." (A.A) Ankara da açl k ve yoksuluk s n r düfltü ANKARA - Türk- fl'in araflt rmas na göre, May s ay nda dört kiflilik bir ailenin açl k s n r n n 995 lira, yoksulluk s n r n n ise 3 bin 242 lira oldu u belirlendi. Türk- fl, çal flanlar n geçim koflullar n ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat de- iflikli inin aile bütçesine yans malar - n belirlemek amac yla her ay yapt rd ''açl k ve yoksulluk s n r '' araflt rmas n n May s ay sonuçlar n aç klad. Buna göre, dört kiflilik bir ailenin sa l kl, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmas gereken g da harcamas tutar (açl k s n r ) 995 lira 28 kurufl, g da harcamas ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yak t), ulafl m, e itim, sa l k ve benzeri ihtiyaçlar için yap lmas zorunlu di er harcamalar n toplam tutar (yoksulluk s n r ) ise 3 bin 241 lira 96 kurufl oldu. Ankara?da yaflayan dört kiflilik bir ailenin g da için yapmas gereken asgari harcama tutar bir önceki aya göre yüzde 1,69 oran nda geriledi. Y l n ilk 5 ay itibariyle art fl oran yüzde 1,04 oldu. G da enflasyonunda 12 ay itibariyle art fl oran yüzde 7,56 oran nda gerçekleflti. Y ll k ortalama art fl oran ise yüzde 5,39 olarak hesapland. Havalar n s nmas yla yafl sebze-meyve bollu u mutfak harcamas n olumlu etkiledi. Hesaplama yap l rken pazardaki mevsim ürünleri temel al nd. Özellikle meyvede çeflit say s artarken, sebzedeki fiyat gerilemesi dikkati çekti. Domates fiyat ndaki gerileme di er sebzelerle birlikte g da harcamas tutar n n gerilemesinde etkili oldu. Ancak meyvede yaz meyvelerinin hesaplamaya dahil edilmesiyle geçti imiz aya göre meyve ortalama fiyat nda art fl söz konusu oldu. (A.A)

8 8 Ekonomi 1 Haziran 2013 Günefl Sigorta ya göre trafik poliçesi artmayacak Günefl Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, trafikte tam serbestli in ulafl lmas gereken bir nokta oldu una iflaret ederek, "Bu bizi korkutmuyor, sizi de korkutmas n. Fiyatlar artmayacak, zaten fiyatlar hemen hemen makul bir seviyede. Tam serbestlik belki de rekabet yarat p fiyatlar n düflmesine bile yol açabilecek bir unsur" dedi. STANBUL - Çetin, "2. Ulusal Sigorta Sempozyumu" kapsam nda düzenlenen "Trafik Sigortas nda Yeni Dönem" konulu panelde yapt konuflmada, trafik sigortas n n önemine de indi. Son y llarda sektörün en önemli gündem maddelerinin bafl nda yer ald n belirten Çetin, bunun nedeninin ise 14 milyon poliçe say s yla en yayg n ve bilinir sigorta türü olmas de il, son y llarda sigorta flirketleri için yaratt maliyet oldu unu söyledi. Sektörün son 5 y l zarar n n 3 milyar liran n üzerinde oldu unu dile getiren Çetin, "2012 y l zarar ise 1,285 milyon lira. Bu rakam, Kalk nma Bakanl 2013 y l bütçesine denk. Hatta Avrupa Birli i Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl gider bütçelerinin toplam kadar. Çok fazla geriye gitmeksizin son 5 y ll k rasyolara bakt m zda sektörün hayat d fl branfllar n toplam teknik kar ndan daha fazla trafik sigortas nda teknik zarar etti ini görüyoruz" dedi. Trafik sigortas n n hukuksal dayana ve tarihsel geçmifli hakk nda kat l mc lar bilgilendiren Çetin, trafik sigortas nda yaflanan yeni dönem ile ilgili flu de erlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de sigortac l k sektörü, son befl y l içinde, kanunlar ve yönetmeliklerde yap lan olumlu de ifliklikler ve çal flmalar fl nda h zl ad mlarla ilerledi. Kulvar de ifltirdi ve hepimizin arzulad dünya standartlar na ulaflt. Ancak elbette durmak ve bunun yeterli oldu unu düflünmek mümkün de il. Teknolojinin, tüketici e ilimlerinin, standartlar n k sacas her fleyin her gün de- iflti i günümüzde, sektörümüzün olumlu de iflimi de halen devam ediyor. Bunun en önemli göstergesi ise, 2005 y l ndan bu yana sürekli ve artan zararlar ile karfl karfl ya kald m z trafik sigortalar nda bizler için yepyeni bir dönem bafllamas y l bafl nda aç lan bu yeni sayfan n, trafik branfl ndaki istikrars zl a çözüm olaca ve sektörümüzü pozitif yönde etkiyece i tart flamayaca m z bir gerçek." Yeni dönemde, mevzuata iliflkin düzenlemelerin gerçekleflti i, standartlar n uygulamaya al nd ve daha fleffaf ve öngörülebilir bir piyasada rekabet etmenin, sigorta flirketlerinin en önemli beklentisini oluflturdu una iflaret eden Çetin, çözülmesini istedikleri sorunlardan baz lar n da ise flöyle s ralad : "Trafik sigortalar nda güncel sorunlara k saca göz att m zda, en önemli sorunlar m zdan birinin bu alandaki mevzuat oldu unu ve standartlar n henüz oturmad n gözlemleyebiliriz. Son y llarda teknik karfl l klar ile ilgili yap lan mevzuat de iflikliklerinin getirdi i ek yükün art k belli bir standarda oturmas ve önceden öngörülemeyen anl k de iflikliklerin yap lmamas gerekti i görüflündeyiz. fiirket aktüerlerine bu konuda yetki verilerek kural koyucu modelden denetleyici modele geçilmelidir.bedeni zararlarda artan teminat limitleriyle birlikte tazminatlar n yükselmesi ve yükselen tazminat limitlerinin cazibesi ile baz flah slar n bu durumu tazminat alacak ma durlardan çok kendileri için bir kazanç arac haline getirmeleri bir baflka çözülmesi gereken sorun olarak karfl m zda durmaktad r.destekten Yoksun Kalma Tazminat nda, üzerinde uzlafl lm fl hesap kriterleri oluflturulmadan bu sorunun üstesinden gelmek çok mümkün gözükmüyor." Çetin, ölüm tazminat ve bu alandaki suiistimallerin son dönemde tüm sektörün belini büken bir rant kap s haline geldi ini belirterek, "Art k taziye çad rlar kaza nedeni ile vefat ve tazminat konusunda uzmanlaflm fl arac flirketler taraf ndan kuruluyor. Ölümlü kazalarda olay yerine ya da vefat eden kiflinin ailesine bizlerden önce bu arac flirketler ulafl yor. Yaln zca yeni geliflen olaylarda devreye girmiyorlar, geçmifle dönük olaylar da araflt r p buluyorlar. Hatta daha önce ödenen tazminatlar için bile aileler ile görüflüp ikna ederek yeniden dava açabiliyorlar" ifadelerini kulland. Trafik sigortalar nda sigortal l k oran n n artmas n n, üçüncü flah slar n ma duriyetlerinin güvence alt na al nmas bak m ndan son derece önemli oldu unu dile getiren Çetin, sigorta sektörünün önemli bir di er probleminin de sahte hasar beyanlar oldu unu söyledi. Bir tak m düzenlemelerin yap lmas n n ticari ihtiyaçlar d fl nda, sosyal adaletin sa lanmas ve sektöre olan güvenin art r lmas bak - m ndan da önem tafl d na iflaret eden Çetin, "Geçmifl poliçelerden gelen zararlar n yükünün azalt lmas, trafik primlerinin stabilize olmas ve hatta nihai tüketici aç s ndan bir miktar daha düflmesini sa layacak düzenlemelere ihtiyac m z oldu- u çok aç k. Türk sigorta sektörü art k de iflimi her gün yafl yor ve h zl ve emin ad mlarla gelece e do ru yürüyor. Bu y l trafik ve kasko sigortalar nda gerçeklefltirilen yeni düzenlemeler de yaflad m z olumlu de iflimin yaln zca bir parças. Bundan sonra düzenlemelerin olumlu yönde devam edece ine ve sektörün her sorununa çözümler bulunaca na inanc m sonsuz" diye konufltu. Çetin trafikte tam serbestli in ulafl lmas gereken bir nokta oldu- una iflaret ederek, "Bu bizi korkutmuyor, sizi de korkutmas n. Fiyatlar artmayacak, zaten fiyatlar hemen hemen makul bir seviyede. Tam Serbestlik bence, rekabetin artmas ve belki de fiyatlar n düflmesine bile yol açabilecek bir unsur" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Sigorta Acenteleri cra Komitesi Baflkan Levent Ergun da, sektörde yaflanan sorunlara ve çözümlerine acente perspektifiyle bakarak, bir tak m de erlendirmelerde bulundu. Ergun, dikkati çekmek istedi i bir konu oldu unu belirterek, sürücü kurslar nda yaflanan duruma iflaret etti. (A.A)

9 1 Haziran 2013 Ekonomi Çelik: 10 y l içinde kifli bafl na düflen milli geliri ise 25 bin dolara ç karmay hedefliyoruz Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, 10 y l içinde ihracat 500 milyar dolara, kifli bafl na düflen milli geliri ise 25 bin dolara ç karmay hedefliyoruz. Tüm bu hedeflerimizin istihdam boyutunu oluflturan ulusal istihdam stratejisini haz rlad k ve önümüzdeki 10 y l içinde Türkiye?deki iflsizlik oran n yüzde 5 e düflürmeyi hedeflemekteyiz" dedi. ANKARA - Çelik, Kalk nma Bakanl ve Dünya Bankas Türkiye Ofisinin "Türkiye: Ekonomik Dalgalanma Boyunca flgücü Piyasalar n n Yönetimi" raporu lansman nda yapt - konuflmada, küresel krizin bütün ülkeleri, az ya da çok etkiledi ini, finans sektörüyle bafllayan krizin h zla di er alanlara yay ld n ve gereken tedbirlerin al nmamas durumunda iflsizli in ilerleyen zamanda 10 y llar etkileyebilece ini söyledi. Çelik, veri ve yap lan tahminlerle kriz nedeniyle iflsizler ordusuna milyonlarca kiflinin eklendi ini ve dünyadaki iflsiz say s n n 200 milyonu aflarak rekor seviyeye ulaflt n vurgulad. "Dünya Bankas n n raporuna göre, mevcut iflsizlik oran n korumak için önümüzdeki 15 y l içinde 600 milyon ilave istihdam oluflturulmas gerekmektedir" diyen Çelik, flöyle konufltu: "Türkiye de de son finans krizinin etkilerini 2009 y l ndan itibaren hissetmeye bafllad k. Ancak bugün tan - t m yap lan raporda da belirtildi i gibi toparlanmam z çabuk ve güçlü bir flekilde gerçekleflti. Bunda krizlere daha dirençli hale gelen ekonomimiz kadar, krizle efl zamanl olarak uygulamaya koydu umuz ifl gücü piyasas - na yönelik sonuç odakl politikalar - m z da etkili olmufltur. Bu çerçevede aktif ifl gücü programlar ile befleri sermayemiz, piyasan n ihtiyaç duydu- u nitelikte yap lan ve milyonlarca ilave istihdam oluflturmay baflarm flt r." Çelik, aktif ifl gücü programlar ndan yararlanan kifli say s n n 2009 y - l ndan bu yana 1 milyon 300 bin kifliyi aflt n ve tahsis edilen kayna n ise bu dönem için 5,5 milyar dolay nda oldu una da de indi. Pasif ifl gücü programlar n, efl zamanl olarak devreye koyduklar na dikkati çeken Çelik, " flsizlik sigortas, k sa çal flma ödene i, ücret garanti fonu ödemeleri gibi uygulamalar sayesinde kriz döneminde büyük ifl kay plar n önledik. Ayr ca ülke genelinde uygulad m z sigorta prim teflviklerini de iflverenlerimize, ilave istihdam kurulmas için gereken ortam ve kolayl klar sa lad k. Tüm bu tedbirlerin sonucu olarak Ocak aras 4 y ll k dönemde 4 buçuk milyon ilave istihdam oluflturmay baflard k. Uygulad m z disiplinli makro ekonomik politikalar sayesinde kriz dönemi olmas na ra men 2010 y l nda 9,2, 2011 de 8,8 büyümeyi baflard k de de etkin büyüme oran n koruyarak y ll k 2,2 büyümeyi gerçeklefltirdik" de erlendirmesinde bulundu. Sigorta prim teflvikleri için 7,3 milyar lira kaynak Geçen ay Norveç'te düzenlenen ILO Avrupa Bölgesi Toplant s na kat ld n hat rlatan Bakan Çelik, krizin Avrupa da ifl gücü piyasalar n derinden etkiledi ini belirtti. Çelik, "Avrupa n n atefli, her geçen gün yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Avrupa'daki sorunlar n temelinde, siyasi istikrars zl k ve lidersizlik oldu unu düflünüyorum" dedi. Çelik, Türkiye de 10 y ll k süregelen siyasi istikrar sayesinde ald cesur kararlar, baflar yla uygulayabilen bir siyasi iradenin bulundu unu söyledi. Türkiye'nin krizden en az etkilenen ülkeler aras nda yer almay baflaran ve G-20 ülkeleri aras nda krizden ç k fl döneminde istihdam n en çok artt ran ülke oldu una iflaret eden Çelik, flöyle devam etti: "Birçok ülkenin bütçelerinde kesintiye gitti i kriz döneminde, resmi kalk nma yard mlar m z her y l artt rarak 2012 y l nda ihtiyaç sahibi ülkelere 2 buçuk milyar dolar tutar nda yard mda bulunduk. Dünya Bankas 'n n raporunda da belirtti i gibi krizde en fazla etkilenen kesimler aras nda, dezavantajl gruplar yer almaktad r. Malasef dezavantajl gruplar n kriz dönemlerinde di er gruplara oranla iflini kaybetme riski 3 kat daha fazlad r. Bu riski bertaraf etmek amac yla baz ad mlar att k. Kad n, genç ve engelli istihdam n 9 teflvik etmek üzere ifl verenlere sigorta primlerini indirme veya ifl verenlere sigorta prim indirimlerini sa lad k. Sigorta prim teflvikleri için 7,3 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bürokrasiyi azaltarak ifl verenlere mali külfet getiren kurallar hafiflettik. Sosyal yard mlar n kapsam ve miktar n artt rarak 2012 y l nda toplam 19,5 milyar liral k harcama gerçeklefltirdik. Sosyal yard m alan kiflilere, gerekli beceriler kazand r larak, ifl gücüne, ifl gücü piyasas na yönlendirilmesi için sosyal yard mlar ile istihdam hizmetlerini iliflkilendirdik." 4 bin ifl ve meslek dan flman sahada Çelik, asgari ücreti 2009 y l ndan bu yana yüzde 147 oran nda artt rd klar n vurgulayarak, GSS uygulamas n herkesi kapsayacak flekilde genifllettiklerini dile getirdi. Prim ödeme imkan olmayanlar n primini, kamu devlet kapsam na kay t ettiklerini bildiren Çelik, "Özel sektör ve kamuda engelli kontenjan kullan m oran n ortalama yüzde 70'lere ç kartt k. Roman vatandafllar m z n istihdam, e itim ve bar nma gibi temel sorunlar n n çözümü için çok önemli ad mlar att k. Yapt m z bu çal flmalar ile baflta dezavantajl grup olmak üzere krizden etkilenen kesimleri, ekonomik bak mdan güçlü k larak toplam talepte bir düflüfl yaflanmamas n n önüne geçtik. fl gücü piyasas nda arz-talep uyuflmazl n gidermek amac yla ifl ve meslek dan flmanl uygulamas n da devreye koyuyoruz. fiu anda 4 bin ifl ve meslek dan flman sahada görev yapmaktad r" diye konufltu. (A.A)

10 10 Ekonomi ANKARA - Bakan Ergün, yapt yaz l aç klamada, 2013 y l may s ay imalat sanayi kapasite kullan m oran verilerini de erlendirdi. malat sanayi kapasite kullan m oran n n, may s ay nda, geçen aya göre yüzde 1,2, geçen y l n ayn ay na göre ise 0,1 oran nda artarak 74,8 seviyesinde gerçekleflti ini belirten Ergün, kapasite kullan - m nda bu l ml art fl n, bekledikleri bir sonuç oldu unu ifade etti. Y l bafllarken, 2013 y l n n 2012 y l ndan daha iyi geçece ini, büyümenin kompozisyonun de iflece ini, büyümeye, 2012 y l ndan farkl olarak, iç talebin de katk yapaca n belirtiklerini an msatan Ergün, flunlar kaydetti: "Fakat bu tabloyu görmek için biraz sab rl olmak gerekti ini de söylemifltik. Nitekim bu verilerle birlikte büyümenin sinyalleri daha net görülmeye bafllanm flt r. Bu veriler sanayi üretiminde ve tüm ekonomide büyümeye iflaret etmektedir. Türkiye ekonomisi çok ciddi potansiyelleri bünyesinde bar nd rmaktad r. Öncelikle tüm makro ekonomik dengelerini oturtmufltur. Nitekim bu dengeler sayesinde Avrupa Birli i ülkeleri dahil tüm ülkeler, Türkiye?nin son befl y ld r dünyan n yaflad krizler karfl s nda sa lam duruflunu takdir etmektedirler. Türkiye, bir yandan büyüyebilmektedir bir yandan da k r lganl klar n azaltmaktad r. Nitekim bu durum geç olmakla birlikte uluslararas derecelendirme kurulufllar taraf ndan da görülmüfltür. Son iki haftada iki kredi derecelendirme kuruluflu Türkiye?nin notunu yükseltmifltir. Asl nda, Türkiye ekonomisinin sa lam seyri dünyan n birçok ülkesindeki yat r mc lar n dikkatini bu kurulufllardan önce çekmifltir. Türkiye?ye gelen sermayenin miktar, vadesinin yap s, tüm ekonomik aktörlerin piyasadan borçlanma imkanlar ndaki art fl ve do rudan yabanc sermayedeki yükselifl zaten bunu göstermekteydi. Bu kurulufllar da bu durumu teyit etmifl oldular. Yine de uluslararas camiada bu durum Türkiye?nin baflar s n n ve öngörüsünün ne kadar do ru oldu unun göstergesidir." Türkiye, OVP öngörülerimiz do rultusunda büyüyecek 1 Haziran 2013 Ergün: Türkiye bu y l da OVP öngörülerimiz do rultusunda büyüyecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Türkiye'nin bu y l da Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri do rultusunda büyüyece ini, üstelik k r lganl klar azaltmaya devam edece ini bildirdi. ANKARA- Avrupa'da kay t d fl ekonominin boyutu, bu y l 2,1 trilyon avroya ulaflt tahmin ediliyor. Bunun 3'te 2'sinin en büyük 5 Avrupa ekonomisi Almanya, Fransa, talya, spanya ve ngiltere'de bulundu u tahmin ediliyor. Visa Europe'un internet sitesinde yay mlanan "Kay t d fl Ekonomi-2013" raporuna göre, Avrupa'daki büyüklü ü 2,1 trilyon avroya yükseldi i öngörülen kay t d fl ekonominin 3'te 1'i eksik beyan edilen vergilerden, 3'te 2'si de hiç vergi ödenmeyen kaçak ifllerden kaynaklan yor. Avrupa, kay t d fl bata nda Avrupa'da kay t d fl n n sektörel bazda incelendi i raporda, inflaat iflleri, tar m çal flanlar, temizlik hizmetleri, bebek bak c l, yafll bak m ve özel derslerin vergilendirilemedi i ve s kl kla görülen sektörler oldu una dikkat çekildi. Daha çok vergiden kaçmak için yanl fl beyanda bulunuldu una iflaret edilen raporda, geliri nakit ifllere dayanan mesleklerde eksik beyana daha fazla rastland vurguland. Raporda, özellikle küçük iflletmelerin, barlar n, taksilerin gelirlerinde eksik beyanda bulunduklar ve Avrupa'da kay t d fl n n 3'te 1'inin bu sektörlerde yer ald - kaydedildi. Rapora göre, Avrupa'da kay t d fl ekonominin boyutunun 2008'de yüzde 19,3, 2009'da yüzde 19,8 oldu u ve 2010'dan itibaren yüzde 19,5'le düflüfl trendine geçti i gözlendi. 2011'de yüzde 19,2, 2012'de yüzde 18,9 olan kay t d fl n n, 2013'te de bu trendi sürdürerek son 10 y l n en düflük de erini alaca tahmin ediliyor. Bu y l kay t d fl n n Avrupa'daki toplam ekonomik aktivitenin yüzde 18,5'ine denk gelerek, 2 trilyon 150 milyar avro olaca Türkiye'nin bu y l da OVP öngörüleri do rultusunda büyüyece inin alt n çizen Ergün, k r lganl klar n azaltmaya devam edece ini, ayn zamanda üretti i ürünlerin katma de erini art rarak büyüyece- ini vurgulad. Ergün, Bakanl k olarak sanayinin büyümesi ve büyümesinin kal - c olabilmesi amac yla devaml yeni destekler, projeler gelifltirdiklerine, bunlar uygulamaya ald klar na dikkati çekerek, son olarak düzenli ve etkin bir sanayileflmeyi desteklemek amac yla Organize Sanayi Bölgelerinde ve Küçük Sanayi Sitelerinde kredi faizlerini afla ya çektiklerini hat rlatt. Ayr ca Ar-Ge?ye, giriflimcili e, tasar ma, yenili e, inovasyona verilen desteklerin sürdü üne, Yeni Patent Kanunu ile Türkiye?ye modern patent ve tescil mekanizmalar n getirdiklerine iflaret eden Ergün, "Üniversitelerimizi sanayimizle daha çok buluflturuyoruz. Biliyoruz ki hem ülkenin kal c büyümesi hem de yap sal sorunlar m z n çözülmesi, daha çok Ar-Ge, daha çok inovasyon ve sonuç olarak daha yüksek katma de erli ürünlerin üretiminin artmas sayesinde mümkün olacakt r" ifadelerini kulland. (A.A) öngörüldü. Do u Avrupa ülkelerinde kay t d fl n n yayg n oldu una dikkat çekilen raporda, bölgede kay t d fl l - n toplam ekonomideki pay n n di er Avrupa ülkelerine göre daha yüksek oldu u belirtildi. En yüksek kay t d fl na yüzde 31,2'yle Bulgaristan'da, yüzde 28,4'le H rvatistan ve Romanya'da, yüzde 28'le Litvanya'da rastland ifade edilen raporda, en düflük kay td fl n n ise yüzde 7,1'le sviçre'de, yüzde 7,5'le Avusturya, yüzde 8'le Lüksemburg'da görüldü ü bildirildi. (A.A)

11 1 Haziran Ekonomi Eskiflehir in sanayi gelece i için kümeler bir araya geldi ESK fieh R - Eskiflehir sanayini daha rekabetçi bir yap ya kavuflturmak ve uluslararas pazarlara yönelik iflbirli i sa lanmas için Eskiflehir Sanayi Odas (ESO) taraf ndan kurulmas na öncülük edilen seramik, havac l k ve rayl sistemler kümeleri bir araya geldi. Eskiflehir Rekabetin ve Kümelenmenin Neresinde? temal çal fltayda bir araya gelen küme yetkilileri de erlendirmelerde bulundu. Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü Daire Baflkan Emrah Sazak n da kat ld çal fltayda kümelere Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi Deste i URGE hakk nda bilgi verildi. Toplant n n aç l fl nda konuflan ESO Yönetim Kurulu Baflkan Savafl M. Özaydemir, Eskiflehir deki kümelerin kurulmas konusunda sanayicilerle birlikte yo un emek harcad klar n, bu konuda çeflitli bakanl klarla görüfltüklerini belirterek, Kümelerimizin kurulufl amac baflta flehrimizin ve ülkemizin topyekûn kalk nmas na destek olmakt r. Hedefimiz daha güçlü bir sanayiye sahip olmak. dedi. Konuflmas nda 2023 vizyonunun çok önemli oldu unu bildiren Özaydemir, sürecin ilk 5 y l n n çok önemli oldu unu ve bu süreçte mutlaka s çrama yap lmas gerekti inin alt n çizdi. Söz konusu hedeflere ulaflmada kümelere ciddi görev düfltü ünü iflaret eden Özaydemir, var olan kümeleri gelifltirmek için u raflacaklar n ve yeni kümelerin kurulmas n da teflvik edeceklerini aç klad. Çal fltayda bir sunufl gerçeklefltiren Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü Daire Baflkan Emrah Sazak ise bakanl n yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sa lamak ve ihracat seferberli i desteklemek için URGE desteklerinin bafllat ld n söyledi. Sazak, Eskiflehir kümelenme çal flmalar nda baflar l bir çizgi izliyor. Buradaki kümelerimizin geliflmesini arzu ediyoruz. Kümelerimiz bu desteklerden mutlaka faydalanmal. diye konufltu. Yo un rekabetin yafland günümüzde dünyadaki h zl geliflim ve de iflime ayak uydurmak ve rekabette bir ad m önde olmak için en önemli yolun kümelenme oldu unu vurgulayan Sazak, URGE desteklerinde 400 bin dolara varan desteklerin verilece i bilgisini verdi. Yap lan konuflmalardan sonra seramik, havac l k ve rayl sistemler kümeleri temsilcileri kümelerin tan t m ve faaliyetleri hakk nda bilgi verdi. Toplant ya çok say da küme temsilcisi sanayicinin yan s ra akademisyenler, kalk nma ajans ile SANGEM ve AB GEM temsilcileri kat ld. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 Ekonomi ANKARA - Cep'ten internet kullananlar n say s katlanarak artmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nun verilerine göre 2012 y l birinci çeyrekte 34,9 milyon olan 3. Nesil (3G) abone say s 2013 y - l birinci çeyrekte 43,9 milyona ulaflt. 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone say s da ayn dönemler aras nda 8,9 milyondan 12,4 milyona yükseldi. BTK taraf ndan haz rlanan elektronik haberleflme sektörü 2013 y l 1. Çeyrek Pazar Verileri raporu yay mland. Rapor genel pazar, sabit pazar, internet ve geniflbant, mobil pazar ve di er iflletmecilere yönelik verileri içeriyor. Raporda yer alan mobil pazara iliflkin verilere göre Mart 2013 itibar yla Türkiye de yaklafl k yüzde 89,8 penetrasyon oran na karfl l k gelen toplam 67 milyon 907 bin 92 mobil abone bulunuyor. Söz konusu dönemde 0-9 yafl nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oran yüzde 100 ün üzerine ç kt. Fatural mobil geniflbant abone say s 7 milyon 514 bin 958, ön ödemeli mobil geniflbant abone say - s ise 4 milyon 843 bin 217 olarak gerçekleflti. Numara tafl ma ifllem say s bir önceki üç ayl k döneme göre yüzde 16,95 oran nda artarak yaklafl k 3 bin 689 milyon oldu. Rapora göre, 15 May s 2013 tarihi itibariyle toplam 57 milyona yak n numara tafl ma ifllemi gerçekleflti y l birinci üç ayl k dönem itibar yla abone say s na göre Turkcell in yüzde 51,33, Vodafone un yüzde 28,45, Avea n n ise yüzde 20,22 lik paya sahip oldu u görülüyor y l ilk çeyre i itibariyle Avea abonelerinin yüzde 43,9 unun, Turkcell abonelerinin yüzde 38,6 s - n n, Vodafone abonelerinin ise yüzde 36,5 inin fatural abonelerden olufltu u görülüyor y l birinci çeyrek dönem itibar yla gelire göre pazar paylar incelendi inde Turkcell in pazar pay n n yüzde 49,43, Vodafone ve Avea n n ise s ras yla yüzde 29,97 ve yüzde 20,60 seviyelerinde. Turkcell için abone bafl na ayl k gelir 20,97 TL, Vodafone için 20,98 TL, Avea için ise 21,88 TL olarak belirlendi. Mart 2013 itibar yla Turkcell in MoU de eri 255 dakika, Vodafone un 365 dakika ve Avea n n ise 372 dakika olarak gerçekleflti. Genel pazar verilerine göre 2013 y l birinci üç ayl k dönemde Türk Telekom ve mobil flebeke iflletmecilerinin net sat fl gelirleri yaklafl k 6,2 milyar TL olarak gerçekleflti. Di er iflletmecilerin net sat fl gelirleri 2013 y l birinci çeyrekte yaklafl k 1,8 milyar TL y l birinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil iflletmecilerin toplam yat r m miktar yaklafl k 557 milyon TL oldu. Di er iflletmeciler taraf ndan 2013 y l ilk çeyrekte yaklafl k 495 milyon TL yat r m yap ld y l birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktar 42,9 milyar dakika olurken sabit trafik miktar ise 4,3 milyar dakika olarak gerçekleflti. Türk Telekom un abone bafl na ayl k geliri de 22,23 TL olarak gerçekleflti y l birinci üç ayl k dönemde 152 milyon TL olarak gerçekleflen sabit yat r m, bir önceki y l n ayn dönemine k yasla yüzde 34,7 oran nda azal rken bir önceki döneme göre yüzde 59,6 oran nda geriledi. Verilere göre 2008 y l nda yaklafl k 6 milyon geniflbant internet abonesi bulunurken, rakam 5 y lda 3,5 kattan fazla art flla 20,3 milyonu geçti y l n n birinci çeyre inde toplam internet aboneli inde bir önceki 3 ayl k döneme göre yüzde 1,6 art fl gerçekleflti. Bununla birlikte fiber, kablo, özellikle mobil internet abonelerinin artmas yla birlikte internet abone say s ndaki genel art fl e ilimi de devam etti. Toplam internet abone say s n n y ll k art fl oran ise 22,4 olarak kaydedildi. Kablo internet hizmeti sunan iflletmecinin pazar pay yüzde 6,3 olurken fiberin pazar pay yüzde 9,3 olarak gerçekleflti. Türkiye de nüfusa göre sabit geniflbant penetrasyon oran yüzde 10,6 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalamas yüzde 26. Mobil geniflbant penetrasyon oran Türkiye de yüzde 16,3 iken OECD ortalamas yüzde 56,6. (CHA) 1 Haziran G abone say s 43,9 milyona ulaflt Ruukki, daha hafif ve dayan kl çelik gelifltirdi ANKARA - Daha hafif ve dayan kl çelik gelifltiren Ruukki, Türkiye Komatek Fuar 'nda 'Raex' ürününü tan tt. Dünyadaki çelik üreten özel firmalar aras nda önemli bir paya sahip olan Ruukki nin gelifltirdi i yeni ürün, hem daha hafif, hem daha dayan kl. Raex ad verilen ürün, afl nman n yo un oldu u damperlerin ömrünü uzatt gibi, tafl ma kapasitesini de art r yor. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde dün aç l fl yap lan 13. Uluslararas fl ve nflaat Makine, Teknoloji ve Aletleri htisas Fuar, yap malzemeleri, teknolojileri ve ifl makineleri sektörlerindeki uluslararas kat l mc ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. nflaat ve ifl makineleri sektörünün en önemli buluflma noktas olan Komatek Fuar nda yar m yüzy l aflk n çelik deneyimi ve bilgi birikimi ile Avrupa n n dev firmas haline gelen Ruukki, ilk kez üretti i kal n Raex afl nma saclar n n lansman n bas n toplant s ile yapt. 2 milimetreden 80 milimetreye kadar kal nl k yelpazesine sahip olan Raex çeliklerini tan tan Ruukki Metal Bölümü K demli Baflkan Yard mc s Thomas Hörnfeldt, gelecek dönemde Türkiye ofisinin yönetimsel olarak baflka pazarlarda da söz sahibi olaca n n haberini verdi. A r ifl makinesi parçalar n n üretiminde ve kazma, yükleme, tafl ma, madenlerde ezme için tasarlanan ekipmanlarla kullan labilen Raex çelikler, Türkiye de h zla geliflen madencilik ve a rl kl olarak kal n saclar n kullan lmas nedeniyle ilk olarak Türkiye Komatek Fuar nda sergileniyor. Dayan kl l n çok önemli oldu u çelik sektöründe Ruukki nin h zl geliflmesinin sebebinin kalite oldu unu dile getiren Hörnfeldt, Ruukki nin gerek kalite gerekse enerji tasarrufunda önemli bir etken olan hafif malzeme özelli i ile tercih edildi inin alt n çizdi. Müflterilerin ihtiyac na cevap verebilecek en iyi tasar m yapmaya çal fl rken çevre dostu bir yol da izlediklerine de inen Hörnfeldt, Daha az çelik kullanmak demek, çevreye daha az zarar vermek demektir. dedi. Fuar 2 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilere aç k olacak. (CHA)

13 1 Haziran 2013 D fl Haberler 13 AB'nin Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kald rmas n n yank lar sürüyor WASHINGTON - ABD D - fliflleri Bakanl Sözcüsü Patrick Ventrell, AB'nin Suriyeli muhaliflere yönelik ambargoyu kald rmas n desteklediklerini belirterek, "(ABD'nin de silah yard m yap p yapmayaca noktas nda) AB'nin karar ile kendi iç karar m z aras nda bir ba lant yok" dedi. Ventrell, günlük bas n toplant s nda, konuya iliflkin sorular da yan tlad. Uluslararas toplumun, Suriyeli muhaliflere tam deste ini gösterme çabalar n n bir parças olarak AB'nin ald karar desteklediklerini belirten Ventrell, bunun, Suriye konusundaki ortak amaçlar n n baflar lmas nda geliflme yarataca- n kaydetti. Ventrell, Esed rejimine, muhalefete deste in artt n göstermesi ba lam nda AB'nin karar n olumlu bulduklar n ifade etti. ABD'nin muhaliflere silah yard m yapmay düflünüp düflünmedi ine yönelik bir soruya Ventrell, "Ölümcül olmayan yard mlar vermeye devam ediyoruz ama ilerleyen zamanlarda seçeneklerimize bakmaya ve dikkatli gözden geçirmeye devam edece iz" cevab n verdi. "AB'nin karar n n bu süreci h zland r p h zland rmayaca na" iliflkin baflka bir soru üzerine de Ventrell, AB'nin karar ile kendi iç kararlar n n birbiriyle ba lant l olmad n kaydetti. Bakanl k Sözcüsü Ventrell, Rusya'n n Suriye rejimine S- 300 hava savunma füze sistemi sat fl konusunda anlaflma imzalamas yla ilgili soruya, "bunu yanl fl bulduklar ve k nad klar " yan t n verdi. Hizbullah' n Suriye içindeki faaliyetlerinden dolay da "ciddi endifle" duyduklar n dile getirdi. (A.A) ran'da cumhurbaflkanl seçim heyecan erken bitti ran'da Anayasa Koruyucular Konseyi'nin 14 Haziran'da yap lacak seçimlerinin iki önemli aday eski cumhurbaflkan Haflimi Rafsancani ve mecut cumhurbaflkan Mahmud Ahmedinejad' n destekledi i Rahim Meflai'nin adayl n veto etmesi, seçimlerinin "sönük" ve "düflük kat l ml " geçece i fleklinde yorumland. ANKARA - Konsey'in karar, 2009 seçimlerinde yaflanan protestolar n n tekrarlanmamas na yönelik "tedbir" olarak de erlendirilirken, seçime kat lmas na izin verilen 8 aday n da dini lider ayetullah Ali Hamaney'e yak n olmas dikkati çekti Seçimde, muhafazakar altyap dan gelen, dini lider Hamaney'in onaylad -, ayn zamanda iç siyasette halk n deste ini alabilecek "pragmatik" söyleme sahip, d fl politikada ise dini liderin onaylad oranda bat yla iliflkileri yumuflatacak bir cumhurbaflkan n n seçilmesi öngörülüyor. Ülke gündemini, halk n seçece i yeni cumhurbaflkan ndan çok Hamaney'in adaylar aras ndan kimi iflaret edece i meflgul ediyor. Ülkeyi 4 y ll na yönetecek yeni cumhurbaflkan için aday listesini belirleyen Anayasay Koruyucular Konseyi, geçen hafta YANGON - Myanmar' n kuzeydo usunda bir cami, yetimhane ve dükkanlar n atefle verildi- i bildirildi. Polis yetkilileri, ülkenin kuzeydo usunda Çin s - n r na yak n Lashio'da gece bir grup taraf ndan bölgenin en büyük camisi ile yetimhane ve dükkanlar n atefle verildi ini belirtti. Yang nda ilk belirlemelere göre can kayb olmad ancak yaral bulundu una yönelik net bilginin de olmad kaydedildi. Haflimi Rafsancani Hükümet yapt aç klamada bölgede vatandafllar itidalli olmaya ça- r rken, olay k nad. Devlet Baflkanl Sözcüsü Ye Htut ise facebook hesab nda yapt aç klamada, dini yap ya zarar verilerek halk aras nda nihai listeyi aç klam fl ve 686 adaydan sadece 8'ini yar fla kat lmak için uygun görmüfltü. Üyelerinden 6's dini lider Hamaney taraf ndan atanan Konsey'in, rejiminin tesisinde etkili olan birkaç kifli aras nda yer ald ifade edilen eski cumhurbaflkan Rafsancani'nin ve flimdiki Cumhurbaflkan Mahmud Ahmedinejad' n müttefiki Meflai'nin adayl klar n iptal etmesi elefltirilmifl, Konsey'in adayl klar na izin verdi i 8 isim ise dini lider Hamaney'e "sad k" ve "ba ms z hareket ederek sorun ç karma ihtimali düflük" adaylar olarak nitelenmiflti. Konsey'in onaylad, tamam dini lider Hamaney'e yak n isimlerden oluflan 8 cumhurbaflkan aday n n profilleri ise flöyle: Cumhurbaflkanl seçimlerinin güçlü adaylar ndan biri olarak gösterilen 47 yafl ndaki Said Celili, halen ran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterli i görevini yürütüyor. ran' n, 2005 y l ndan beri Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile yürüttü ü nükleer müzakerelerde bafl müzakereci olan Celili, bu görevi Meclis Baflkan seçilen Ali Laricani'den devralm flt. Ahmedinejad'a da dan flmanl k yapm fl olan Celili, bir süreli ine D fliflleri Bakanl nda bakan yard mc l görevinde bulunmufl ve ABD ile iliflkilerde önemli rol üstlenmiflti. ran-irak Savafl 'nda sa baca ndan yaralanan Said Celili, halen Ayetullah Hamaney'e nükleer konularda dan flmanl k yap yor. Tahran Belediye Baflkan olarak iki dönemdirn "baflar l bir performans" sergileyen, 51 yafl ndaki Muhammed Bag r Galibaf, seçimlerin favori adaylar ndan biri olarak gösteriliyor. Halk deste ine sahip muhafazakar aday olarak göze çarpan Galibaf, 2005 seçimlerinde hat r say l r oranda oy almas na ra men, ikinci tura kalamam flt. Galibaf, yapt kampanya harcamalar nedeniyle de dini lidere yak n çevrelerin elefltiri oklar na maruz kalm flt. (A.A) Myanmar'da bir cami, yetimhane ve dükkanlar atefle verildi yeni bir ayaklanma ç kar lmak istendi ini ifade etti. Geçen y ldan bu yana ülkede Müslümanlar ve Budistler aras ndaki olaylar n ilk defa Myanmar' n baflka bir bölgesine s çrad bildirildi. (A.A)

14 14 D fl Haberler 1 Haziran 2013 'Uyum' kavram Merkel için de bayatlad Almanya Baflbakan Angela Merkel in himayesinde gerçekleflen Alt nc Uyum Zirvesi nde göçmenlerin çal flma piyasas nda istihdam ele aland. Merkel, 'uyum' kelimesinin zamanla topluma kat l m ve dahil olmayla de iflebilece ini söyledi. BERL N - Angela Merkel, Almanya ya göçün ve toplumdaki farkl - l n bir flans olarak de- erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Himayesinde gerçeklefltirilen 6. Uyum Zirvesi sonras aç klamalarda bulunan Baflbakan Merkel, uyum kelimesinin zamanla kat l m ve topluma dahil olmayla yer de ifltirebilece ini belirtti. Zirveye kat lan temsilcilerle göçmenlerin topluma kat l mlar konusunda mutab k olduklar n kaydeden Merkel, bu y lki zirvesinin ana konusunun çal flma piyasas ndaki uyum ve meslek e itimi oldu unu aktard. Merkel, Özellikle kamu kurumlar nda göçmenlerin say s artmal. Federal fl Ajans vas tas yla meslek e itimi olmayan göçmenlere de iflik imkânlar sunuluyor. Meslek e itimi çal flmalar önemli." dedi. Diplomalar n tan nmas için yasal olarak önemli ad m att klar n beyan eden Baflbakan Merkel, diplomas n tan tmak isteyenlerin cesaretlendirilmeleri gerekti ini söyledi. Merkel, bu ba lamda tan t m çal flmalar yap laca n kaydetti. Almanya daki göçmenler taraf ndan kurulan flirketlerin tam olarak bilinmedi ini ve de- erlerinin anlafl lmad - ndan flikayet eden MOSKOVA - Rusya, iç çat flmalar n yafland Suriye den 128 kifli tahliye etti. Rusya Acil Durum Bakanl, Rusya ve eski Sovyet ülkeleri vatandafllar ndan Suriye den ayr lmak isteyenleri bölgeden uçakla tafl d klar n aç klad. Rusya Acil Durum Bakanl Sözcüsü rina Rossius, iki adet Il-62 uçakla Suriye nin Lazkiye kentine 20 ton insani yard m götürüldü ünü, bölgeden de 128 vatandafl n tahliye edildi ini söyledi. Rusya, Ocak ay ndan bu yana Suriye den 380 Rusya ve eski Sovyet ülke vatandafllar n tahliye etti.(cha) Merkel, bu flirketlerin kredi alma veya devlet deste inde Alman flirketleriyle ayn haklara ve imkanlara sahip olmas - n n önemli oldu una de- indi. Almanya n n Avrupa Birli i nden gelen göçe önem verdi ini ifade eden Merkel, yeni göçmenlere yönelik dil kurslar ve bilgilendirme imkânlar n n art r laca bilgisini verdi. Uyum Zirvesi nin toplumdaki atmosferi olumlu flekilde etkiledi ini söyleyen Uyum Bakan Maria Böhmer de uyum çal flmalar n n toplumda kabul kültürünü gelifltirdi ini ifade etti. Hüsnü kabul kültürünün toplumda yaflan l r olmas için çal flt klar n kaydeden Böhmer, Uyum ülkede herkes için önemli bir aflama. dedi. Almanya n n ülkeye gelen herkese ihtiyac oldu unu vurgulayan Schleswig- Holstein Eyalet Baflbakan TorstenAlbig ise Göçmenlerin kabulünün ve karfl l kl tan man n canl olarak yafland bir ülke olmal - y z. ifadelerini kulland. NSU cinayetleri gibi olaylar n yaflanmamas için gerekenlerin yap lmas n isteyen Albig, ayr ca göçmenlerin de il zamanla ço unluk toplumunun da de iflmesi gerekti ini sözlerine ekledi (CHA) Rusya, Suriye den 128 kifli daha tahliye etti Türk kökenli mahkumlar kendilerine sahip ç k lmas n istiyor AACHEN - Almanya n n çeflitli hapishanelerinde tutuklu bulunan Türk kökenli mahkumlar yetkililerden kendilerine sahip ç k lmas n bekliyor. Geldern Cezaevi nde oldu u gibi Aachen Cezaevi nde de çok say da Türk kökenli mahkum bulunuyor. Mahkumlar Türk resmi kurumlardan kendilerine yard m elinin uzat lmas n bekliyor. Haftan n belirli günlerinde Aachen flehrinde bulunan Yunus Emre Camii din görevlisinin ziyaretleri d - fl nda, konsolosluk yetkililerinin kendilerini ziyaret etmemesinden yak nan mahkumlar, "Konsoloslukla ilgili resmi sorunlar m z var. Pasaportlar m z n ve askerli imizin günleri geçiyor, bu konular ayd nlatacak yetkililerin bizi ziyaret etmesini bekliyoruz." fleklinde flikayette bulundu. Aachen Hapishanesi nde tutuklu bulunan Türk mahkumlardan Baki Y ld r m, "Geldern Hapishanesi ne konsolosluk yetkililerinin gitti ini orada mahkumlar n sorunlar n dinledi ini ö rendik. Aachen Hapishanesi nde yaklafl k 800 mahkum var. Bunlar n 100 ü Müslüman. Burada toplu halde sohbet ve ibadet yapmak istiyoruz. Resmi konularda sorunlar m z ve sorular m z var. Haftan n belirli günlerinde bir yetkilinin bizi ziyaret etmesini sorunlar - m z dinlemesini bekliyoruz. Hapishane yönetimi bu konuda olumlu yaklafl yor. Lütfen bize sahip ç k n." dedi. (CHA)

15 1 Haziran 2013 HABER MERKEZ Radyo kontrollü model uçak pistinin aç l fl na Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Yunus Aluç, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, THK Havac l k ve E itim Daire Baflkan Bekir Akyüz, THK Kurumu Mamak fiubesi Baflkan Memduh Özkan, Mamak Belediyesi Ankara Meclis Baflkan Vekili Erdal Ak, meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, birim müdürleri ve çok say da vatandafl kat ld. Model uçak pistinin aç l fl nda konuflan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Bu gün aç l fl n yapaca m z bu pistin bu alanda büyük bir bofllu u dolduraca na inan yorum. Her fleyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ifade etti i gibi istikbal göklerdedir düsturuyla bir ad m daha bu hedefe yaklaflmak için bir vesile olarak görüyorum. Model uçak faaliyetlerini Mamak ta Model Uçak Pisti aç ld Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumu taraf ndan ortaklafla yap lan Baflkent in en büyük Model Uçak Pisti Mamak ta aç ld. Toplam 10 bin metrekare alana sahip olan pist 180 metre uzunlu uyla ve 20 metre geniflli- iyle Baflkent in en büyük radyo kontrollü model uçak pisti olma özelli i tafl yor. 15 Bahçe Balkon Yar flmas nda ÖN ELEMELER BAfiLADI HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi nin geleneksel hale dönüfltürdü ü Balkon-Pencere Bezeme, Çat -Teras Düzenleme ve Bahçe Düzenleme yar flmas için baflvuru tarihinin sona ermesiyle eleme ve final heyecan bafllad. Çankaya Belediyesi taraf ndan her y l düzenlenerek geleneksel hale getirilen Balkon-Pencere Bezeme, Çat -Teras Düzenleme ve Bahçe Düzenleme yar flmas nda 29 Nisan da bafllayan baflvurular 24 May s ta sona erdi. lçe halk n bahçe, teras, balkon ve pencerelerde yap labilecek bitkisel düzenlemelere özendirip, çevre bilincini ve yeflil alan sevgisini art rarak daha yaflan labilir bir Çankaya yaratmak amac yla düzenlenen yar flmaya baflvurular n tamamlanmas n n ard ndan eleme heyecan bafll yor. 27 May s ile 7 Haziran tarihleri aras nda ön elemeleri yap lacak olan yar flman n son elemeleri ise Haziran aras nda gerçeklefltirilecek. Elemelerin ard ndan 28 Haziran da düzenlenecek ödül töreniyle yar flma son bulacak. lçenin en güzel balkonlar ve bahçeleri Çankaya Belediyesi taraf ndan para, çiçek ve çeflitli bitkilerle ödüllendirilecek. sadece bir oyun olarak görmek do ru de il. Radyo kontrollü model uçaklar n kullanman n büyük uçaklar n kullan m ndan çok farkl olmad n biliyorum. Ciddi bir e itim gerektirdi ini de biliyorum. Bu gün aç l fl gerçeklefltirdi imiz bu pistin tüm model uçak severlere hay rl u urlu olmas n diliyorum dedi. Model uçak flovlar esnas nda konuflan THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban; Model uçaklara ilgi her geçen gün art yor. Baflkentin en büyük model uçak pistinin uzun y llar boyunca model uçak severlere hizmet etmesini diliyorum. Mamak Belediyesi ne katk lar ndan dolay teflekkür ederim dedi. THK Mamak fiube Baflkan Memduh Özkan; Model uçak faaliyetleri için böyle bir piste ihtiyaç duyuluyordu. Mamak Belediyesi yle ortaklafla çal flarak bu ihtiyac karfl lad k dedi. Baflkent in en büyük model uçak pistinin aç l fl nda Türk Hava Kurumu model uçak hocalar taraf ndan muhteflem bir flov sergilendi. zleyiciler taraf ndan büyük bir be eniyle izlenen flovun ard ndan motorlu yamaç paraflütü gösterisi de aç l fla kat lan izleyicilerden tam not ald.

16 16 Genel ANKARA - Ülkelerdeki gelir seviyesi, sa l k, güvenlik ve bar nma imkanlar gibi kriterlere göre oluflturulan OECD'nin 2013 Daha yi Yaflam Endeksi, 36 ülkeyi kaps yor. Teflkilat n resmi sitesinde yay mlanan raporda, Türkiye'nin son 20 y lda yaflam kalitesini iyilefltirmekte önemli geliflme kaydetti i, öte yandan paran n, yüksek yaflam standartlar na eriflilmesinde önemli bir unsur oldu u ifade edildi. Türkiye ile ilgili en yüksek de erler sivil kat l m oran nda ön plana ç k yor. Sivil kat l m n yüzde 73 oldu u Türkiye, 36 ülke aras nda 11. s rada bulunuyor. Buna en iyi örnek olarak da son seçimlerdeki yüzde 88 lik kat l m gösteriliyor. Seçimlere kat l mla ilgili OECD ortalamas yüzde 72. Raporda, Türkiye de hane bafl na düflen y ll k net gelirin, OECD ortalamas olan 23 bin 47 dolardan daha düflük seviyede seyretti i bilgisine yer verildi yafl aras nüfusun yüzde 48 i maafll bir ifle sahipken, OECD ortalamas yüzde 66 düzeyinde bulunuyor. Türkiye'de maafll ifle sahip erkeklerin oran n n yüzde 69, kad nlar n ise yüzde 28 oldu una dikkati çekilen raporda, OECD ülkelerinde ortalama çal flma saatinin y ll k 1776'y buldu u, Türkiye de 1877 saate ulaflt belirtiliyor. Çal flanlar n yüzde 46's n n çok uzun saatler çal flt, bu konuda OECD ortalamas n n yüzde 9 oldu u belirtildi. Yine erkek çal flanlar n yüzde 50'sinin, kad nlar n ise yüzde 35'inin çal flma saatlerinin uzun tutuldu u kaydediliyor. Türkiye de ifl bulabilmek için iyi bir e itime sahip olmak gerekti ine vurgu yap lan raporda, kad nlar n yüksek ö renime kat l m n n art r lmas gerekti i ifade ediliyor yafl aras ndaki yetiflkinlerin yüzde 31'i lise mezunuyken, bu konudaki OECD ortalamas yüzde 1 Haziran 2013 Türkiye de yaflam kalitesi artt Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat 'n n (OECD) yay mlad Daha yi Yaflam Endeksi'ndeki en mutlu ülkeler s ralamas nda Avustralya birinci s rada yer ald. Bu ülkeyi sveç, Kanada, Norveç ve sviçre takip etti. Türkiye'nin son 20 y lda yaflam kalitesini iyilefltirmekte önemli geliflme kaydetti i, öte yandan paran n, yüksek yaflam standartlar na eriflilmesinde önemli bir unsur oldu u ifade edildi. Akçakoca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Savunma Sanayi flbirli i Toplant s nda konuflan Dörtkafll, TA 'nin entegre, havac l k ve uzay sanayi sistemlerinin tasar m, entegrasyon, modernizasyon, üretim ve lojistik süreçlerinde faaliyet gösterdi ini söyledi. fiirket olarak Türkiye'nin havac l k ve uzay sanayisinin geliflmesine öncülük etmeyi amaçlad klar n vurgulayan Dörtkafll, 2005 y l sonunda 92 milyon dolar olan cirolar n geçen y l 156 milyon dolara ç kard klar n aktard. Dörtkafll, sektörde ihracat flampiyonu olduklar n ifade ederek, "1984 y l nda F-16 uçaklar n üretmek amac yla kurulmufl olan yabanc sermayeli flirket, F- 16 uçaklar n n yüzde 90' n üretmifltir. fiirketimiz, 2012 y l nda da TÜB TAK enstitüsüyle birlikte istihbarat uydusunu 640 kilometrelik yüksekli e gönderdi ve orada uydumuz devam ediyor" diye konufltu. Askeri projelerinin oldu unu vurgulayan Dörtkafll, Skorsky'nin empenaj, Eurocopter'in gövdesinin tamam n n kendileri taraf ndan üretildi ini söyledi. Nakliye uça C-130'un yaklafl k 1,5 y ld r testlere tabi tutuldu unu an msatan Dörtkafll, "Tahmin ediyorum ki Türkiye ve dünyadaki en kapsaml projelerden birtanesidir. Çok ciddi, kapsaml ve yüksek emniyet standartlar nda yaz l m çal flmalar yap lmaktad r. Teslimat nflallah yaz sonunda gerçekleflecektir ve yurt d fl ndan da bu projenin peflinde kofluyoruz" ifadesini kulland. ATAK helikopterlerin Türk Silahl Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat na yönelik çal flmalar n devam etti ini anlatan Dörtkafll, " nflallah Haziran ay içerisinde teslimatlara bafllayaca z" dedi. (AA) 74. Yine e itim sisteminin kalitesi çerçevesinde, Türkiye'de ortalama bir ö rencinin, OECD'nin Uluslararas Ö renci De erlendirme Program 'n n bilim, matematik ve okuma testlerinde 455 puan ald, OECD ortalamas n n ise 497 oldu u belirtiliyor. Öte yandan Türkiye'de k z çocuklar, erkeklerden yüzde 15 oran nda daha baflar l yken, OECD ortalamas nda k zlarla erkekler aras ndaki bu fark yüzde 9. Rapora göre, ortalama yaflam süresinin 75 y l oldu u Türkiye, OECD ortalamas n n 5 y l gerisinde. Kad nlarda bu süre 77 yi bulurken, erkeklerde 72 y lda kal yor. Raporda, Türkiye'de akci erlere zarar veren ve havay kirleten küçük partiküllerin, metreküp bafl na 31 mikrogram, OECD ortalamas n n ise 21 mikrogram oldu una, yine halk n yüzde 61'inin içme suyundan memnun oldu- una, OECD'nin bu konudaki ortalamas n n yüzde 84 ç kt na dikkati çekiliyor. Yine Türklerin yüzde 68'inin hayatlar ndan memnun oldu u, bu konuda da OECD ortalamas olan yüzde 80'inin gerisinde kal nd kaydediliyor. OECD raporunda ayr ca Daha iyi Yaflam Endeksi s ralamas na göre birinci olan Avustralya da refah seviyesinin art r lmas için ola anüstü tedbirler al nd na yer verilirken, ortalama yaflam süresinin 83 y l oldu u ülkede yafl aras nüfusun yüzde 73 ünün ücretli ifllerde çal flt na, bu oran n OECD ortalamas n n üzerinde bulundu- una iflaret ediliyor. Avustralya ekonomisi do al kaynaklara olan talep nedeniyle 20 y ld r düzenli olarak büyüme kaydediyor. Buna karfl l k 2009 küresel ekonomik krizi gerilemeden atlatabilen tek geliflmifl ekonomi olan Avustralya da gelir da - l m nda büyüyen eflitsizlik ön plana ç k - yor. (AA) Nakliye uça C-130 uçufla haz r

17 1 Haziran 2013 Ankara Sincan Belediyesi nden temiz çevre çal flmas Çevreyi koruman n ilk önce bireyden bafllad n n bilincinde olan Sincan Belediyesi, 7 den 70 e herkesi çevreyi korumak için bilinçlendirmeye devam ediyor. HABER MERKEZ Sincan Belediyesi ve TEMA Vakf iflbirli i ile düzenlenen panelde gelecek nesiller, Ankara n n hayvan çeflitlili i ve bitki türleri hakk nda bilgilendirildi. 22 May s Dünya Biyolojik Çeflitlilik Günü kapsam nda düzenlenen panele ev sahipli i yaparak çevresini tan yan ve koruyan bireyler oluflmas na katk sa layan Sincan Belediyesi, Lale Meydan Lale Konferans Salonu nda ö rencilerden muhtarlara, dernek baflkanlar ndan ö retmenlere kadar pek çok çevre dostunu bir araya getirdi. Botanik Uzman Prof. Dr. Mecit Vural, Yabani Hayat Uzman Deniz Mengüllüo lu, Ekolog Özge Balk z n konuflmac olarak kat laca Ankara n n Floras ve Faunas Panelinde bitki ve hayvan türleri hakk nda bilgiler verilerek çevreyi koruma yollar anlat ld. Dünyan n daha önce olmad kadar büyük bir de iflim içine girdi ini belirten Gazi Üniversitesi Botanik Ana Bilim Dal ö retim görevlisi Prof. Dr. Mecit Vural, Artan nüfus ve kontrol edilemeyen tüketim arzusunun yaratt bask gezegenimizi olumsuz etkiliyor. Bu 17 nedenle insanlar n baflta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n karfl lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan gen kaynaklar n n temeli Biyolojik Çeflitlili in korunmas n n önemi kar fl m za ç k yor. Bu hazineyi koruyup, gelecek nesillere aktarmay baflaramazsak, kendi sonumuzu haz rlamaya devam ederiz dedi. Çevreye yat r m yapman n daha yaflanabilir bir dünya için çok önemli oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Çevreyi korumak ilk olarak kiflinin kendisinden bafllar. Bu yüzden bizler çevremize sahip ç kar ve çevremizdekilere de bunu afl larsak daha temiz ve daha güzel bir dünyada yaflayabiliriz. Belediye olarak imkanlar m z ölçüsünde çevreye yat r m yapmaya gayret gösteriyoruz. Ankara m zdaki bitki ve hayvan türleri hakk nda çok önemli bilgilerin paylafl ld panel için TEMA Vakf na da çok teflekkür ediyorum. dedi. Gençlik Merkezi üyeleri sa l kl yaflam sporu yapt HABER MERKEZ Çubuk Aile Yaflam Merkezinde bay kondisyon ve boks kurslar na devam eden gençlik merkezi üyeleri için do a yürüyüflü düzenlendi. 'Sa l kl yaflam için spor' slogan yla yap lan yürüyüfle 25 üye kat ld. Çubuk 2 Baraj nda yap lan yürüyüflte üyeler, e itmenleri eflli inde temiz havada yeflillikler aras nda spor yapman n keyfini yaflad lar. Sabah erken saatlerde bafllayan yürüfl te kahvalt molas da verildi. Büyük bir nefle içinde yap lan kahvalt n n ard ndan yürüyüfle devam eden üyeler Barajdan Çubuk Aile Yaflam Merkezi'ne kadar yürüyerek geri döndüler. Okul dan ve dershaneden arta kalan zamanlar n Çubuk Aile Yaflam Merkezi'nde spor yaparak de erlendiren üyeler bu tür etkinliklere kat lmaktan dolay duyduklar memnuniyeti dile getirdiler.

18 18 Ankara 1 Haziran 2013 BELMEK ten el eme i göz nuru sergisi Türkiye nin en büyük yerel yönetim okulu Büyükflehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar n n (BELMEK) görsel bir flölen sunan y l sonu sergilerinin ilki Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek taraf ndan aç ld. ANKARA- Aç l flta, BELMEK in büyük baflar s na dikkat çeken Baflkan Gökçek, MEB taraf ndan Türkiye genelinde düzenlenen Kurdela Nak fl yar flmas nda al nan birincilik ve di er dereceleri müjdeledi. Baflkentli han mlar n sanat eseri de erinde ürünler ortaya koydu u, planl yaflamay ö rendi i, sosyalleflti i ve bir bafllayan n bir daha b rakamad BELMEK ler bir y l n eme ini be eniye sunuyor. Kent genelindeki 156 kurs yerinde üretilen sanat eseri de erindeki ürünler, Zafer Çarfl s Sanat Galerisi nde sergilenmeye baflland. Çankaya Bölgesi kursiyerlerinin haz rlad ilk sergi, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve efli Nevin Gökçek in yan s ra Ankara Milletvekili Ülker Güzel, siyasiler, bürokratlar ve BELMEK kursiyerlerinin kat ld bir törenle aç ld. Aç l fl kurdelesini kesmeden önce k sa bir konuflma yapan Baflkan Gökçek, BELMEK kurslar n n, Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Türkiye belediyecilik tarihine kazand r lm fl önemli, dev projelerden birisi oldu una dikkat çekti. Yaklafl k 20 y ld r, b kmadan usanmadan yeni kurs yerleri açt klar n ve projeyi devam ettirdiklerini ifade eden Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Vermifl oldu umuz mezun say s tam 211 bin kifli. Düflünebiliyor musunuz? Birçok vilayetin nüfusundan daha çok mezun vermifliz. 31 ayr branflta e itim yap yoruz. 438 usta ö reticimiz var. 6 ana merkezde 156 tane kurs yerimiz var. Bu kurs yerlerinde üretilen eserler, profesyonellere tafl ç kart yor. Mübala a etmiyorum, ressamlar m z dünya ressamlar ile boy ölçüflebilir Sergilerimizi açt m zda bunu çok rahatl kla görebiliyoruz. Han m arkadafllar m z n bir k sm bu kurslardan ayr ld ktan sonra ifl yeri aç yorlar. Bir k sm baz müesseselerde ifl sahibi oluyorlar. Ço unlu u, evde kendi için üretim yap yor. Üretti i eserlerden para kazanmak isteyen kursiyerlerin ise Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan Gökkufla Rekreasyon Alan nda (Kamu Pazar ) aç lan sat fl yerinde sat fl yapabildi ini belirten Baflkan Gökçek, Üretti iniz eserin fiyat n da siz tespit ediyorsunuz ve paran z cebinize koyuyorsunuz. Bu da aile ekonomisine ciddi katk anlam na geliyor ki baya arkadafl m z buralardan yararlan yor diye konufltu. Konuflmas nda müjdeli bir haberi paylaflan Baflkan Gökçek, Milli E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü taraf ndan aç lan yar flmada BELMEK kursiyerlerinin ald baflar l sonuçlar aç klad. Türkiye genelinde pek çok belediyenin açt kurslardan bu yar flmaya kat l m gerçekleflti ini belirten Baflkan Gökçek, flu bilgileri verdi: Birkaç branflta gerçekleflen yar flman n ilki neticelendi. Kurdela Nak fl branfl nda BELMEK, Türkiye birincisi oldu, Türkiye ikincisi oldu ve befl tane mansiyonun beflini de almaya hak kazand. Jüri özel ödülü varm fl 3 tane, onun tamam n BELMEK ald. Sergilenmeye de er 30 ürün de ayn flekilde BELMEK ten seçildi. Bu da BELMEK fark n çok aç k ortaya koyuyor. Ö retmenlerimizi ve ö rencilerimiz kutluyorum, gurur duydu umu özellikle ifade etmek istiyorum. Serginiz hay rl olsun, gezenler bol olsun, inflallah ö rendikleriniz ile ya bir ifl yeri aç p ya bir ifle girip ya da evde eserlerinizi ço alt p hayat n za devam edersiniz. Konuflmas n n ard ndan Baflkan Gökçek, efli Nevin Gökçek ile Milletvekili Güzel aç l fl kurdelesini keserek, sergiyi gezdiler. (AA) Yenimahalle de asfalts z yol kalmayacak ANKARA- Yenimahalle Belediyesi, havalar n s nmas yla beraber kald r m ve yol çal flmalar na h z verdi. Bölgedeki sokaklar tek tek gezerek asfalt ve yama ihtiyac olan yerleri tespit eden Fen flleri Müdürlü ü ne ba l 16 ekip, 7 gün 24 saat aral ks z çal flarak Yenimahalle nin yollar n ve kald r mlar n yeniliyor.yenimahalle Merkez, fientepe, Bat kent ve Çayyolu nda yürütülen çal flmalar kapsam nda May s ay nda 22 bin 800 ton asfalt serimi yap ld. Bordür ve tretuvarlar yenileniyor Fen flleri Müdürlü ü nden yap lan aç klamaya göre, Yenimahalle merkezde bordür ve tretuvar çal flmalar devam ediyor. Bu y l hedeflenen bordür 109 bin metre, kilit tafl ise 139 bin metrekare olarak aç kland. Belirli bir program dahilinde çal flan ekipler önümüzdeki günlerde fientepe ve Demetevler de de çal flmalara bafllayacak. Hedef 169 bin ton asfalt Yenimahalle halk n n en iyisine lay k oldu unu belirten Belediye Baflkan Fethi Yaflar Yenimahalle de asfaltlanmam fl sokak b rakmayaca z. lçe genelinde yürüttü ümüz planl, programl çal flmalar m zla bu sene 169 bin ton asfalt döflemeyi hedefliyoruz. fiu anda fen ifllerine ba l 8 yama ekibi ve 1 finifler ekibi gece gündüz demeden çal fl yorlar. Di er yandan bordür, tretuvar çal flmalar m z da aral ks z sürüyor.kent yaflam n n kolaylaflmas ve yap lanman n standartlara uygun hale gelmesi için gece gündüz Yenimahalle nin her yerinde çal fl yoruz dedi.

19 1 Haziran 2013 E itim lkö retim ö rencileri, madde ba ml yla ilgili kitap yazd Hafta içi okula gidip hafta sonu çobanl k yap yorlar I d r da geçimlerini hayvanc l k yaparak sa layan ailelerin çocuklar, hafta içi okulda e itim ö retim görürken, hafta sonlar ise yaylada sürü otlatarak ailelerine destek olmaya çal fl yor. 19 ADANA - Adana Sar çam Erdo an fiahino lu lkö retim Okulu ö rencileri madde ba ml l na karfl kitap yazd. Ö renciler, madde ba ml l ile mücadele için yazd klar öyküleri Silgi ad verdikleri kitapta toplad. Ö renciler aras nda yap lan kompozisyon yar flmas nda yaz lan öyküler, hikâyeler ve makalelerden oluflan kitapta daha çok madde ba ml l n n topluma verdi i zararlar, yaflanm fl hikâyeler, ailelerin yaflad dramlar, toplumun sosyal olarak karfl laflt sorunlar anlat l yor. Okulda düzenlenen programla hem kitap tan t ld hem de teknoloji tasar m dersinde ö rencilerin yapm fl oldu u ürünler sergilendi. Bu arada kompozisyon yar flmas nda dereceye giren ö rencilere çeflitli ödüller verildi. Kitab n bas lmas nda sponsor olan Sar çam Belediye Baflkan Ahmet Zenbilci de ödül törenine kat ld. Çocuklar n böyle bir çal flma yapmas n n çok önemli oldu unu belirten Baflkan Zenbilci, "Gelece in büyükleri siz de erli gençlerin flimdiden bu bilinçte olmas çok güzel. Sa l kl bir neslin, fikren, aklen ve bedenen sa l kl olmas gerekir." dedi. Sar çam Milli E itim Müdürü Erdal Denge ile velilerin de kat ld etkinlikte okul ö rencileri taraf ndan çeflitli gösterilerde sunuldu. (CHA) I DIR - Türkiye de büyük ve küçükbafl hayvanc l n bafll ca merkezlerinden olan I d r daki çocuklar, okuldan arta kalan zamanlar nda ve tatil günlerinde geçimlerini hayvanc l k yaparak sa layan ailelerine yard mc oluyor. Yaylada sürü otlatan çocuklardan 7. s n f ö rencisi Soner Özdil, AA muhabirine yapt aç klamada, ailesinin hayvanc l kla u raflt n ifade ederek, ikiz kardefli brahim ile ailesine destek olmaya çal flt n söyledi. Bölgede kendisi gibi çok say da ö rencinin oldu unu anlatan Özdil, "Bu bölgedeki herkes hayvanc l kla u rafl yor. Herkesin geçim kayna hayvanc l kt r. Bizim ailelerimiz bir ay önce yaylaya ç kmaya bafllad. Dolay s yla biz de bir ayd r bu flekilde hem okula gidip hem de yaylada sürü otlat yoruz" diye konufltu. Hafta içi okula gitti ini, hafta sonu ise yaylada sürü otlatt n belirten Özdil, "Hafta içi okula gidiyorum, hafta sonu ise yaylada sürü otlatarak ailemin yükünü hafifletmeye çal fl yorum. Benim gibi bu bölgede çok say da ö renci var. ki ifli birden yürütmek zor ama yapacak bir fley yok" dedi. Sürünün bafl nda kitap okuyarak, ödevlerini yapt n dile getiren Özdil, flunlar kaydetti: "Ö retmenimin verdi i ödevlerimi sürü bafl nda tamaml yorum. Burada bofl zaman m z çok fazla oluyor. Bu bofl zaman m z kitap okuyarak de erlendiriyoruz. Ailemiz için hayat m zdan fedakarl k yap yoruz. Cuma günü okul ç k fl babam, beni ve kardeflimi al p yaylaya getiriyor. Hafta sonu tatilimizi sürü otlatarak geçiriyoruz. Bu flekilde ailemizin yükünü de hafifletmeye çal fl yoruz." Özdil, hedefinin üniversiteyi kazanmak oldu unu belirterek, daha sonra da bir ifl sahibi olmak istedi ini sözlerine ekledi.

20 20 Kültür Sanat 1 Haziran 2013 Ressam Erol Akyavafl n 290 eserinin yer ald Retrospektif sergisi tan t ld Asya Avrupa müzik köprüsü Norveç te kuruldu OSLO - Norveç in Drammen Tiyatro Salonu tarihi bir konsere ev sahipli i yapt. sviçre nin ünlü Hirunda Maris müzik grubunun Asya ve Avrupa Müzikte Bulufluyor bafll kl konserinde mehter marfl, zeybek havalar, Kürdi saz eserleri ve 1200 lü y llara ait Norveç müzikleri ve Mesnevi den eserler seslendirildi. Norveç Türk Dernekleri Federasyonu nun organize etti i konsere Türkiye den kat lan Dr Cumhur Koca, Celalettin Biçer ve Vedat Erdem Koca'ya Norveç, spanya ve sviçre den sanatç lar efllik etti. Türk müzi i karfl s nda hayranl klar n ifade eden sanatç lar Arianna Savall, Petter Udland ve Johansen Qintet muhteflem bir müzik ziyafetine flahitlik ettiklerini söyledi. Salonu dolduranlar n ayakta alk fllad Asya ve Avrupa Müzikte Bulufluyor konseriyle ilgili Drammen Belediye Baflkan Tore Oppdal Hansen, "Bu kadar etkileyeci bir konsere hayat m boyunca flahit olmam flt m. Türk müzi ini ilk kez yak ndan dinledim ve hayran kald m. Asya ile Avrupa aras nda kurulacak köprüde Türkler hem müzi iyle de önemli rol oynayacakt r." diye konufltu. Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Baflkan Hatice Elmac o lu ise bu tür etkinliklerle amaçlar n n Anadolu kültürünün güzelliklerini sergilemek ve di er kültürlerle el ele bir diyalog kurmak oldu unu kaydetti. "Atalar m z bize asil bir kültür b rakm flt r." diyen Elmac o lu herkesin bu mirasa sahip ç kmas gerekti ini vurgulad. Elmac o lu, Türkiye'de bulunmayan bir Norveçlinin, Türkiye'yi sadece kebap ve yo urtla tan d n belirterek, "Bu da güzel bir fley. Ancak bizim oldukça soylu ve asil bir tarihimiz var. Kültürümüzü yeterince tan tma görevini ihmal ediyoruz." ifadelerini kulland. (CHA) zmir Festivali 6 Haziran da bafllayacak ZM R Uluslararas zmir Festivali 6 Haziran Perflembe gecesi Efes Antik Tiyatro da düzenlenecek konserle bafllayacak. zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf ndan ( KSEV) yap lan yaz l aç klamada, bu y l Festival düfllerin sahnesidir temas yla düzenlenecek 27. Uluslararas zmir Festivali nin 6 Haziran 2013 Perflembe akflam Efes Antik Tiyatro da yap lacak Verdi ve Wagner Gala Konseri ile aç laca belirtildi. zmir Devlet Opera ve Balesi ( ZDOB) solistleri, orkestras ve korosunun kat laca, bu y l 200. do um y llar kutlanan Verdi ve Wagner aryalar ndan oluflan konserin orkestra flefli ini Tulio Gagliardo Varas, koro flefli ini Hans Joachim Gallus yapacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Efes Antik Tiyatro, Bergama Bazilika, Celsus Kütüphanesi, Efes Odeon, Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nun yan s ra Kemeralt Abac o lu Han da da sanatseverlerle buluflacak festival, 16 Temmuz Sal günü Celsus Kütüphanesi ndeki Apollon Musagete Quartet konseriyle sona erecek. (AA) STANBUL - Ünlü ressam Erol Akyavafl n 1950íli y llarda bafllayan ve 1990íl y llar n sonuna uzanan yaklafl k yar m yüzy ll k sanatsal birikiminden 290 eserlerin yer ald Retrospektif sergisi bas na tan t ld. stanbul Modern Sanat Müzesi nde düzenlenen sergiyle ilgili bas n toplant s, Erol Akyavaflí n efli Ilona Akyavafl, stanbul Modern Yönetim Kurulu Baflkan Oya Eczac bafl, Finansbank Özel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tunç Erdal, stanbul Modern fief Küratörü ve sergi küratörü Levent Çal ko lu n n kat l m yla gerçekleflti. Toplant da konuflan stanbul Modern Yönetim Kurulu Baflkan Oya Eczac bafl, Do u sanat n n mistik ve tasavvufi yönüyle Bat sanat n n soyutlama aray fl n birlefltiren Erol Akyavaflí n, görünen gerçekli in ard ndakini arad n söyledi. Hem Do ulu hem Bat l olman n yaratt ikilemle, kendi gelene i, slam sanat ve kültürü ile Bat sanat, kültürü ve düflüncesi aras nda özgün bir sentez yaratan Erol Akyavaflí n, üretti i yap tlardan oluflan serüvenini izleme olana sa layan bir sergi gerçeklefltirdikleri için mutluluk duyduklar n belirten Oya Eczac bafl, ìilona Akyavafl ve ailesinin himayesinde gerçeklefltirilen bu sergi, flu ana kadar düzenledi imiz retrospektifler içinde ayr cal kl bir yere sahip. Öncelikle serginin haz rlanmas na büyük bir titizlikle yard mc olan Ilona Akyavaflía içtenlikle teflekkür ediyorum. Ayr ca serginin gerçekleflmesindeki katk lar ndan dolay Finansbankía teflekkür ediyorum dedi. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı