KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör"

Transkript

1 1

2 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi /KARAMAN Tel: Fax: Web Adresi Dili Türkçe Türü Devlet Üniversitesi 2

3 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 3

4 ÖN SÖZ Adını, güzel Türkçemizi ilk kez devlet dili ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey den alan Üniversitemiz, geçmiģinden aldığı güçle gelecek arasında bir bağ kurarak bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasında büyük sorumluluk üstlenmiģtir. Amacımız, en kısa zamanda Üniversitemizi bilimsel araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarıyla, üretken Türkiye nin oluģumuna katkı yapan bir kurum haline getirmek olacaktır. Bu anlayıģla, Üniversitemizi, bilgi üreten, bilgiyi toplumun değiģik kesimleriyle paylaģan ve hayata taģıyan, ülkenin ve bölgenin sorunlarına duyarlı, sahip olduğu entelektüel sermayeyi söz konusu sorunların çözümünde kullanan, değiģik konularda düģüncelerini açıklayan ve bunları ilgili çevrelerle paylaģıp çoğaltan, yaptığı hizmetlerle saygı duyulan, sıradan değil aranan bir üniversite haline getirmek en büyük hedefimizdir. ÇağdaĢ bakıģımız ve verimlilik merkezli hedeflerimizle, bilgiyi sevgiyle kaynaģtıran hoģgörü kültürüyle, Atatürk Ġlkeleri ıģığında Cumhuriyetimizin kazanımlarından aldığımız huzur, güven ve kıvançla Üniversitemizin yarını Ģekillenecektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaģ bir üniversitesi olmak amacıyla yola çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ni, yöneticileri, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve Karaman halkı ile beraber göstereceğimiz gayretlerle, gelecekte Türkiye de ve dünyada çok daha iyi yerlere getireceğimize olan inancım tamdır yılı Faaliyet Raporumuzda, geliģen ve değiģen üniversitemizin faaliyetleri sunulmuģtur. Saygılarımla. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖN SÖZ 2 ORGANĠZASYON ġemasi 6 1.GENEL BĠLGĠLER KuruluĢ ve GeliĢmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları 13 2.PERSONEL Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Durumu 18 3.EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ Öğrenci Dağılımı Öğrenci BaĢarı Durumları Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Alan Öğrenciler 31 4.BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Rektörlük Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu 55 5.SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALĠYETLERĠ Ġdari Yapı Beslenme Hizmetleri Kantin Hizmetleri Burs Hizmetleri Öğrenci Konseyi Kültürel ve Sportif Faaliyetler Öğrenci Topluluklarımız Konferans Salonları 64 6.TESĠSLER Genel YerleĢim Karaman Ġl Merkezi 67 7.DĠĞER FAALĠYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 73 5

6 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ORGANĠZASYON ġemasi REKTÖR SENATO YÖNETĠM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KAMĠL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESĠ YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAġKANLIKLARI GENEL SEKRETERLĠK ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI YABANCI DĠLLER BÖLÜM BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER SORUMLUSU 6

7 I GENEL BĠLGĠLER 7

8 Genel Bilgiler 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1- KuruluĢ ve GeliĢmeler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi CumhurbaĢkanımız Ahmet Necdet SEZER in, 29 Mayıs 2007 tarihinde onayladığı; 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesi bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadır tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Kanun la; Karaman Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi kurulmuģtur. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Sağlık Yüksekokulu, tarihli kararname ile de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak, Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitimlerini sürdürmüģlerdir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Edebiyat Fakültesi, 2007/11548 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuģtur. Fakat bu iki fakülte eğitim öğretime baģlamamıģtır. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim öğretimlerini sürdüren bu eğitim birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiģtirilerek üniversitemize bağlanmıģtır. Eğitim-öğretimini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü ile halen öğrenci almayan Fen Bilimleri Enstitüsü aynı Kanun un (ç) fıkrası gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuģtur Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı b) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı c) Mütercim - Tercümanlık Bölümü Ġngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 8

9 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Farsça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı d) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı e) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyal Yapı ve DeğiĢme Anabilim Dalı f) Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı g) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim yapılan bölümler ile anabilim dalları; a) Ġktisat Bölümü Ġktisat Tarihi ve Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı b) Ġktisat (Ġ.Ö) Bölümü Ġktisat Tarihi ve Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı 9

10 Genel Bilgiler c) ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı d) ĠĢletme (Ġ.Ö) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı e) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı f) Kamu Yönetimi (Ġ.Ö.) Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Anabilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Matematiksel Fizik Anabilim Dalı c) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı 10

11 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı Polimer Kimyası Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı Geometri Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalı 1.3- Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim yılında öğretime baģlamamıģtır Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime baģlamıģtır. Öğretim yapılan anabilim dalları; ĠĢletme Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ġktisat Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 1.4- Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim yapılmaktadır Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümünde lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; 11

12 Genel Bilgiler Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (Ġ.Ö) Gıda Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı (Ġ.Ö) Halıcılık Programı Halıcılık Programı (Ġ.Ö) Makine Programı Makine Programı (Ġ.Ö) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (Ġ.Ö.) Otomotiv Programı Otomotiv Programı (Ġ.Ö) Ermenek Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (Ġ.Ö) Elektrik Programı Elektrik Programı (Ġ.Ö) ĠĢletme Programı Muhasebe Programı Muhasebe Programı (Ġ.Ö) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda öğretim yapılan programlar; Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Yerel Yönetimler Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında henüz öğretime baģlamamıģtır Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir. 12

13 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir eğitim öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin Ġngilizce Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimleri yapılmıģtır. 13

14 II PERSONEL 14

15 Personel 2. PERSONEL Üniversitemizin akademik ve idari personelin her türlü iģlemleri Personel Dairesi BaĢkanlığı nca yürütülmektedir Akademik Personel Durumu Tablo 1- Üniversitemizde Görev Yapan Akademik Personelin Durumu. Birimi Prof. Doç. Yrd.Doç Öğr.Grv ArĢ.Grv Okutm. Uzman TOP. Rektörlük 1* 1* Ġkt.Ġda.Bil.Fak * * 28+ 9* K.Ö.Fen Fak. 1* 1* Edeb. Fak. 1* 1* Sağlık Y.O * * 3 + 4* B.E.S.Y.O * * Karaman MYO 1* * * Ermenek MYO 5 5 K.Karabekir MYO 5 5 Sos.Bil.Enst. TOPLAM 1 + 4* 2 + 1* * * 22+12* * *Kadrosu baģka üniversitede olup üniversitemizde görev yapan akademik personel için kullanılmıģtır. 15

16 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2.2- Ġdari Personel Durumu Tablo 2- Üniversitemizde Görev Yapan Ġdari Personelin Durumu. Birimi GĠH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik 2 2 Personel Daire BaĢkanlığı 3 3 Sağlık Kültür ve Spor Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BĢk. 2 2 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 3 3 Kütüphane ve Döküman.Dai.BĢk. 2 2 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BĢk. 1 1 Strateji GeliĢtirme Daire BĢk. 1 1 Hukuk MüĢavirliği 1 1 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. 3 3 Kamil Özdağ Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu 3 3 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 1 1 Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir MYO 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1 TOPLAM

17 III EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 17

18 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1- Öğrenci Dağılımı eğitim-öğretim yılında üniversitemiz fakültelerinde 3118, yüksekokullarında 348 ve meslek yüksekokullarında 2110 öğrenci olmak üzere toplam 5576 öğrenci mevcudu vardır. Tablo 3- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ SAYISI BĠR ÖNCEKĠ YILA GÖRE % ARTIġI YILINA GÖRE % ARTIġI % 109% % 127% % 148% % 36% % 29% % 29% % 8% % 15% % 18% % 10% % 10% % 18% % 4% % 1% % 79% ġekil 1- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yıllara Göre Öğrenci Sayıları. 18

19 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tablo 4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayısı. BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELĠK DĠLĠM Fakülte % Yüksekokul 348 6% Meslek Yüksekokulu % GENEL TOPLAM % ġekil 2- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Yüzdeleri. Tablo 5- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. BĠRĠM KIZ KIZ % ERKEK ERKEK % TOPLAM Fakülte % % 3118 Yüksekokul % % 348 Meslek Yüksekokulu % % 2110 TOPLAM % %

20 Eğitim Öğretim Faaliyetleri ġekil 3- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. Tablo 6- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Normal Öğretim Ġkinci Öğretim TOPLAM Önlisans Lisans TOPLAM ġekil 4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. 20

21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tablo 7- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayıları Normal Öğretim Ġkinci Öğretim Toplam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM

22 KARAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEK OKULU BESYO İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Tablo 8- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları Ayrıntılı Öğrenci Sayısı, Mezun Sayısı Ve Ayrılan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENİ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ.ÖĞR. SAY. KAY.SİL. ÖĞR.SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Ġktisat Ġktisat (Ġ.Ö.) Ġşletme Ġşletme (Ġ.Ö.) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġ.Ö.) Normal Öğretim Ġkinci Öğretim T O P L A M Bed.Eğit.ve Spor Öğret T O P L A M Hemşirelik T O P L A M Bilgisayar Tekn.ve Prog Bilgisayar Tekn.ve Prog.(i.Ö.) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar(Ġ.Ö.) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi(Ġ.Ö.) Halıcılık Halıcılık(Ġ.Ö.) Otomotiv Otomotiv(Ġ.Ö.) Seramik

23 KAZIM- K.BEKIR M.Y.O ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Makine Makine(Ġ.Ö.) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Bilgisayar Tek.ve Prog Bilgisayar Tek.ve Prog.(Ġ.Ö.) Muhasebe Muhasebe(Ġ.Ö.) Elektrik Elektrik(Ġ.Ö.) Ġşletme Normal Öğretim Ġkinci Öğretim T O P L A M Büro Yönet.ve Sekreterlik Yerel Yönetimler ÖNLİSANSLAR TOPLAMI T O P L A M LİSANSLAR TOPLAMI ÜNİVERSİTE TOPLAMI

24 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.2- Öğrenci BaĢarı Durumları eğitim-öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların yıl sonu üniversite baģarı oranları tablolar halinde verilmiģtir Üniversitemiz Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 9- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı BaĢarı Oranları. FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR / MESLEK YÜKSEKOKULLARI GERÇEK ÖĞRENCİ MEVCUDU BAŞARI ORANI (2) X (3) Bölüm (1) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM (2) (3) (4) Gerçek Üniversite Mevcudu: GFM 5576 Üniversite BaĢarı Oranı: FBO 0.79 Üniversite BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 10- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik yılı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi BaĢarı Oranları. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Ġktisat Ġktisat (Ġkinci Öğretim) ĠĢletme ĠĢletme (Ġkinci Öğretim) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) 24

25 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fakülte Mevcudu: GFM 3118 Fakülte BaĢarı Oranı: FBO 0.82 Fakülte BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Sağlık Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 11- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Sağlık Yüksekokulu BaĢarı Oranları. SAĞLIK YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) Program BaĢarı Oranı (PBO) (2 X 3) Bölüm (1) (2) (3) (4) HemĢirelik TOPLAM Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GFM 195 Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.97 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 12- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BaĢarı Oranları. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu TOPLAM (4) 25

26 Eğitim Öğretim Faaliyetleri Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GFM 153 Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.89 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 13- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Tek ve Prog (Ġkinci Öğretim) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (Ġkinci Öğretim) Halıcılık Halıcılık (Ġkinci Öğretim) Makine Makine (Ġkinci Öğretim) Mimari ve Dekoratif Sanatlar Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ġ.Öğretim) Otomotiv Otomotiv (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu: GFM 1232 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.72 M.Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 )

27 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 14- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Ermenek Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Tek ve Prog (Ġkinci Öğretim) Elektrik Elektrik (Ġkinci Öğretim) ĠĢletme Muhasebe Muhasebe (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu: GFM 690 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.74 ( 4 ) M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı = : = 0.74 ( 2 ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 15- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Yerel Yönetimler TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu: GFM 188 Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranı: FBO 0.95 M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı: ( 4 ) : = ( 2 )

28 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.3- Mezuniyet Durumu eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin dağılımı tablo 16 da verilmiģtir. Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ENSTĠTÜ NORMAL ÖĞRETĠM KIZ ERKEK KIZ ERKEK ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu T O P L A M Disiplin Cezası Alan Öğrenciler eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından disiplin cezası alan öğrenci sayısı tablo 17 de verilmiģtir Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizde Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO UYARMA KINAMA UZAKL. ÇIKAR. TOPLAM Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yük.Ok. Meslek Yüksekokulu 6 6 Kazım Karabekir Meslek Yük.Ok. 2 2 Ermenek Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Yük.Ok.Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora T O P L A M

29 IV BĠLĠMSEL FAALĠYETLER 29

30 Bilimsel Faaliyetler 4. BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Eğitim öğretim yılında üniversitemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleģtirilen bilimsel yayın ve faaliyetler birim bazında aģağıda gösterilmiģtir REKTÖRLÜK ULUSLARARASI MAKALELER: AYDIN, N., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., ÖZ, A., FIGLIUOLA, G., BUDAK, H., Estimating Genetic Variation among Dent Corn Inbred Lines and Topcrosses Using Multivariate Analysis., Journal of Applied Biological Sciences 1(2) : KARATAġ, M., Evaluation of Heavy Metals in Fishes (Cyprinus carpio and Barbus plebejus) of Bedirkale Dam Lake, Turkey, Asian J. of Chemistry,Volume:20, No:7, KARATAġ, M., SEKER, Y., Heavy Metal Levels in tissues of Cyprinus carpio from Kaz Lake in Tokat,Turkey, Asian J. of Chemistry, Volume:20, No:4, Pages: KARATAġ, M., SEKER, Y.,SEZER, M., Heavy Metal Levels in Cyprinid Species (Cyprinus carpio and Capoeta trutta) from Almus Dam Lake, Turkey. Asian J. of Chemistry, Volume:19, No:1, Pages: KARATAġ, M., ÇĠÇEK, E, BAġUSTA, A., BAġUSAT, N., Age, Growth and Mortality of Common Carp (Cyprinus carpio) Population in Almus Dam Lake (Tokat- Turkey)., JABS, Journal of Applied Biological Sciences,1(3) HĠSAR,O., ARAS, ġ., SĠRKECĠOĞLU, A.N., KARATAġ, M., YANIK, T., Using an oxygenating and Degassing Column to Improve Water Quality in Salmonid Hatcheries, IJNES;International Journal of Natural and Enginering Scinences,1(3),63-64 ULUSAL MAKALELER : ( Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan) AYDIN, N., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., KendilermiĢ Mısır Hatlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Bakımından Kombinasyon Yeteneklerinin Yoklama Melezlemesi Yöntemiyle Belirlenmesi., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13, 2, KARATAġ, M., SAYILI, M., KOÇ, B., Sivas Ġli GökkuĢağı Alabalığı ĠĢletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi.,BĠBAD, Biyoloji Bilimileri AraĢtırma Dergisi 1 (2): ULUSAL BĠLDĠRĠLER : GÖKMEN, S., GÜVEN, B., Mikrodalga Fırın Gücü Ve Ürün Miktarının Cin Mısırında (Zea mays everta) Patlama Karakterlerine Etkileri., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, GÖKMEN, S., SAKĠN, M.A., YILDIRIM, A., Tokat-Kazova KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Cin Mısırı (Zea mays everta) ÇeĢitlerinde Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özellikleri., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, , (Poster) 30

31 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAKĠN, M.A., AKINCI, C., DÜZDEMĠR, O., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., DÖNMEZ, E., Farklı Bölgelerde YetiĢtirilen Makarnalık Buğday ÇeĢit Ve Hatlarının Tane Verimi Ve Dönmeli Tane Oranları., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, YILDIRIM, A., SAKĠN, M.A., GÖKMEN, S., Bazı Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinin Tokat-Kazova ve Erbaa KoĢullarında Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Haziran Erzurum, Bildiriler 1, , (Poster) KARATAġ,M., SAYILI,M., KOÇ, B., Sivas Ġlinde GökkuĢağı Alabalığı ĠĢletmlerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi., I. Ulusal Alabalık Semozyumu, Ekim SDU, Isparta. KĠTAPLAR VE KĠTAP BÖLÜMLERĠ : GÖKMEN, S., Genel Ekoloji (Editör). Nobel Yayın No: 1160, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37. Ankara. GÖKMEN, S., KUBANÇ, N., KUBANÇ, C., SÖNMEZOĞLU, Ö Karasal Ekoloji. Genel Ekoloji (Editör: Sabri Gökmen)., s Nobel Yayın No: 1160, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37. Ankara. PABUTCU, K., KARATAġ, M., ÇEVIK, F., Tatlısu Ekolojisi,Genel Ekoloji (Editör: Prof. Dr. Sabri GÖKMEN ve ark),, NOBEL- Fen ve BĠyoloji Yayınları, sh; , Ankara BAL, B., KARATAġ, M., Nükleik Asitler, Moleküler Biyoloji (Editör:Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM ve ark. ), NOBEL- Fen ve BĠyoloji Yayınları, sh; 55-91, Ankara. SÖNMEZ, A.Y., HISAR, O., KARATAġ, M., ARSLAN, G., ARAS, M.S., Sular Bilgisi., Nobel Yayın No: 1258, Fen Bilimleri : 64, Ankara 4.2- ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Eğitim-öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi nde yapılan yayın ve araģtırma projeleri aģağıda tablo 18 de gösterilmiģtir. Tablo Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde Yapılan Yayın ve AraĢtırma Projeleri Sayısı. YAYIN TÜRÜ Ulusal Uluslar Ulusal Uluslar Kitap Ders Teknik AraĢtır. Toplam BÖLÜMÜ Bildiri arası Bildiri Makale arası Makale (bölüm) Notu Rapor Projesi Ġktisat ĠĢletme Kamu Yönetimi TOPLAM

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ

T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ FAALÝYET RAPORU 2008-2009 Hayatta en hakiki mürþit ilimdir fendir, ilim ve fenden baþka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU 1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Peyami BATTAL Mart 2012 2 Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenci ve Personelimizin Anısına Hazırlayanlar: Prof. Dr.

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı