KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör"

Transkript

1 1

2 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi /KARAMAN Tel: Fax: Web Adresi Dili Türkçe Türü Devlet Üniversitesi 2

3 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 3

4 ÖN SÖZ Adını, güzel Türkçemizi ilk kez devlet dili ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey den alan Üniversitemiz, geçmiģinden aldığı güçle gelecek arasında bir bağ kurarak bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasında büyük sorumluluk üstlenmiģtir. Amacımız, en kısa zamanda Üniversitemizi bilimsel araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarıyla, üretken Türkiye nin oluģumuna katkı yapan bir kurum haline getirmek olacaktır. Bu anlayıģla, Üniversitemizi, bilgi üreten, bilgiyi toplumun değiģik kesimleriyle paylaģan ve hayata taģıyan, ülkenin ve bölgenin sorunlarına duyarlı, sahip olduğu entelektüel sermayeyi söz konusu sorunların çözümünde kullanan, değiģik konularda düģüncelerini açıklayan ve bunları ilgili çevrelerle paylaģıp çoğaltan, yaptığı hizmetlerle saygı duyulan, sıradan değil aranan bir üniversite haline getirmek en büyük hedefimizdir. ÇağdaĢ bakıģımız ve verimlilik merkezli hedeflerimizle, bilgiyi sevgiyle kaynaģtıran hoģgörü kültürüyle, Atatürk Ġlkeleri ıģığında Cumhuriyetimizin kazanımlarından aldığımız huzur, güven ve kıvançla Üniversitemizin yarını Ģekillenecektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaģ bir üniversitesi olmak amacıyla yola çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ni, yöneticileri, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve Karaman halkı ile beraber göstereceğimiz gayretlerle, gelecekte Türkiye de ve dünyada çok daha iyi yerlere getireceğimize olan inancım tamdır yılı Faaliyet Raporumuzda, geliģen ve değiģen üniversitemizin faaliyetleri sunulmuģtur. Saygılarımla. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖN SÖZ 2 ORGANĠZASYON ġemasi 6 1.GENEL BĠLGĠLER KuruluĢ ve GeliĢmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları 13 2.PERSONEL Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Durumu 18 3.EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ Öğrenci Dağılımı Öğrenci BaĢarı Durumları Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Alan Öğrenciler 31 4.BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Rektörlük Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu 55 5.SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALĠYETLERĠ Ġdari Yapı Beslenme Hizmetleri Kantin Hizmetleri Burs Hizmetleri Öğrenci Konseyi Kültürel ve Sportif Faaliyetler Öğrenci Topluluklarımız Konferans Salonları 64 6.TESĠSLER Genel YerleĢim Karaman Ġl Merkezi 67 7.DĠĞER FAALĠYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 73 5

6 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ORGANĠZASYON ġemasi REKTÖR SENATO YÖNETĠM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KAMĠL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESĠ YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAġKANLIKLARI GENEL SEKRETERLĠK ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI YABANCI DĠLLER BÖLÜM BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER SORUMLUSU 6

7 I GENEL BĠLGĠLER 7

8 Genel Bilgiler 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1- KuruluĢ ve GeliĢmeler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi CumhurbaĢkanımız Ahmet Necdet SEZER in, 29 Mayıs 2007 tarihinde onayladığı; 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesi bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadır tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Kanun la; Karaman Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi kurulmuģtur. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Sağlık Yüksekokulu, tarihli kararname ile de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak, Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitimlerini sürdürmüģlerdir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Edebiyat Fakültesi, 2007/11548 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete yle Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuģtur. Fakat bu iki fakülte eğitim öğretime baģlamamıģtır. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim öğretimlerini sürdüren bu eğitim birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiģtirilerek üniversitemize bağlanmıģtır. Eğitim-öğretimini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü ile halen öğrenci almayan Fen Bilimleri Enstitüsü aynı Kanun un (ç) fıkrası gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuģtur Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı b) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı c) Mütercim - Tercümanlık Bölümü Ġngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 8

9 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Farsça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı d) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı e) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyal Yapı ve DeğiĢme Anabilim Dalı f) Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı g) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim yapılan bölümler ile anabilim dalları; a) Ġktisat Bölümü Ġktisat Tarihi ve Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı b) Ġktisat (Ġ.Ö) Bölümü Ġktisat Tarihi ve Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı 9

10 Genel Bilgiler c) ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı d) ĠĢletme (Ġ.Ö) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı e) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı f) Kamu Yönetimi (Ġ.Ö.) Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Anabilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Matematiksel Fizik Anabilim Dalı c) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı 10

11 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı Polimer Kimyası Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı Geometri Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalı 1.3- Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim yılında öğretime baģlamamıģtır Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime baģlamıģtır. Öğretim yapılan anabilim dalları; ĠĢletme Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ġktisat Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 1.4- Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim yapılmaktadır Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümünde lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; 11

12 Genel Bilgiler Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (Ġ.Ö) Gıda Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı (Ġ.Ö) Halıcılık Programı Halıcılık Programı (Ġ.Ö) Makine Programı Makine Programı (Ġ.Ö) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (Ġ.Ö.) Otomotiv Programı Otomotiv Programı (Ġ.Ö) Ermenek Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (Ġ.Ö) Elektrik Programı Elektrik Programı (Ġ.Ö) ĠĢletme Programı Muhasebe Programı Muhasebe Programı (Ġ.Ö) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda öğretim yapılan programlar; Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Yerel Yönetimler Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında henüz öğretime baģlamamıģtır Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir. 12

13 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir eğitim öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin Ġngilizce Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimleri yapılmıģtır. 13

14 II PERSONEL 14

15 Personel 2. PERSONEL Üniversitemizin akademik ve idari personelin her türlü iģlemleri Personel Dairesi BaĢkanlığı nca yürütülmektedir Akademik Personel Durumu Tablo 1- Üniversitemizde Görev Yapan Akademik Personelin Durumu. Birimi Prof. Doç. Yrd.Doç Öğr.Grv ArĢ.Grv Okutm. Uzman TOP. Rektörlük 1* 1* Ġkt.Ġda.Bil.Fak * * 28+ 9* K.Ö.Fen Fak. 1* 1* Edeb. Fak. 1* 1* Sağlık Y.O * * 3 + 4* B.E.S.Y.O * * Karaman MYO 1* * * Ermenek MYO 5 5 K.Karabekir MYO 5 5 Sos.Bil.Enst. TOPLAM 1 + 4* 2 + 1* * * 22+12* * *Kadrosu baģka üniversitede olup üniversitemizde görev yapan akademik personel için kullanılmıģtır. 15

16 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2.2- Ġdari Personel Durumu Tablo 2- Üniversitemizde Görev Yapan Ġdari Personelin Durumu. Birimi GĠH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik 2 2 Personel Daire BaĢkanlığı 3 3 Sağlık Kültür ve Spor Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BĢk. 2 2 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 3 3 Kütüphane ve Döküman.Dai.BĢk. 2 2 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BĢk. 1 1 Strateji GeliĢtirme Daire BĢk. 1 1 Hukuk MüĢavirliği 1 1 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. 3 3 Kamil Özdağ Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu 3 3 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 1 1 Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir MYO 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1 TOPLAM

17 III EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 17

18 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1- Öğrenci Dağılımı eğitim-öğretim yılında üniversitemiz fakültelerinde 3118, yüksekokullarında 348 ve meslek yüksekokullarında 2110 öğrenci olmak üzere toplam 5576 öğrenci mevcudu vardır. Tablo 3- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ SAYISI BĠR ÖNCEKĠ YILA GÖRE % ARTIġI YILINA GÖRE % ARTIġI % 109% % 127% % 148% % 36% % 29% % 29% % 8% % 15% % 18% % 10% % 10% % 18% % 4% % 1% % 79% ġekil 1- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yıllara Göre Öğrenci Sayıları. 18

19 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tablo 4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayısı. BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELĠK DĠLĠM Fakülte % Yüksekokul 348 6% Meslek Yüksekokulu % GENEL TOPLAM % ġekil 2- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Yüzdeleri. Tablo 5- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. BĠRĠM KIZ KIZ % ERKEK ERKEK % TOPLAM Fakülte % % 3118 Yüksekokul % % 348 Meslek Yüksekokulu % % 2110 TOPLAM % %

20 Eğitim Öğretim Faaliyetleri ġekil 3- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. Tablo 6- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Normal Öğretim Ġkinci Öğretim TOPLAM Önlisans Lisans TOPLAM ġekil 4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. 20

21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tablo 7- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayıları Normal Öğretim Ġkinci Öğretim Toplam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM

22 KARAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEK OKULU BESYO İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Tablo 8- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları Ayrıntılı Öğrenci Sayısı, Mezun Sayısı Ve Ayrılan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENİ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ.ÖĞR. SAY. KAY.SİL. ÖĞR.SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Ġktisat Ġktisat (Ġ.Ö.) Ġşletme Ġşletme (Ġ.Ö.) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġ.Ö.) Normal Öğretim Ġkinci Öğretim T O P L A M Bed.Eğit.ve Spor Öğret T O P L A M Hemşirelik T O P L A M Bilgisayar Tekn.ve Prog Bilgisayar Tekn.ve Prog.(i.Ö.) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar(Ġ.Ö.) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi(Ġ.Ö.) Halıcılık Halıcılık(Ġ.Ö.) Otomotiv Otomotiv(Ġ.Ö.) Seramik

23 KAZIM- K.BEKIR M.Y.O ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Makine Makine(Ġ.Ö.) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Bilgisayar Tek.ve Prog Bilgisayar Tek.ve Prog.(Ġ.Ö.) Muhasebe Muhasebe(Ġ.Ö.) Elektrik Elektrik(Ġ.Ö.) Ġşletme Normal Öğretim Ġkinci Öğretim T O P L A M Büro Yönet.ve Sekreterlik Yerel Yönetimler ÖNLİSANSLAR TOPLAMI T O P L A M LİSANSLAR TOPLAMI ÜNİVERSİTE TOPLAMI

24 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.2- Öğrenci BaĢarı Durumları eğitim-öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların yıl sonu üniversite baģarı oranları tablolar halinde verilmiģtir Üniversitemiz Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 9- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı BaĢarı Oranları. FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR / MESLEK YÜKSEKOKULLARI GERÇEK ÖĞRENCİ MEVCUDU BAŞARI ORANI (2) X (3) Bölüm (1) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM (2) (3) (4) Gerçek Üniversite Mevcudu: GFM 5576 Üniversite BaĢarı Oranı: FBO 0.79 Üniversite BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 10- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik yılı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi BaĢarı Oranları. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Ġktisat Ġktisat (Ġkinci Öğretim) ĠĢletme ĠĢletme (Ġkinci Öğretim) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) 24

25 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fakülte Mevcudu: GFM 3118 Fakülte BaĢarı Oranı: FBO 0.82 Fakülte BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Sağlık Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 11- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Sağlık Yüksekokulu BaĢarı Oranları. SAĞLIK YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) Program BaĢarı Oranı (PBO) (2 X 3) Bölüm (1) (2) (3) (4) HemĢirelik TOPLAM Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GFM 195 Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.97 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 12- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BaĢarı Oranları. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu TOPLAM (4) 25

26 Eğitim Öğretim Faaliyetleri Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GFM 153 Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.89 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 ) Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 13- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Tek ve Prog (Ġkinci Öğretim) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (Ġkinci Öğretim) Halıcılık Halıcılık (Ġkinci Öğretim) Makine Makine (Ġkinci Öğretim) Mimari ve Dekoratif Sanatlar Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ġ.Öğretim) Otomotiv Otomotiv (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu: GFM 1232 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.72 M.Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : = ( 2 )

27 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 14- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Ermenek Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Tek ve Prog (Ġkinci Öğretim) Elektrik Elektrik (Ġkinci Öğretim) ĠĢletme Muhasebe Muhasebe (Ġkinci Öğretim) TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu: GFM 690 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı: FBO 0.74 ( 4 ) M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı = : = 0.74 ( 2 ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Tablo 15- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranları. KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Yerel Yönetimler TOPLAM (4) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu: GFM 188 Meslek Yüksekokulu BaĢarı Oranı: FBO 0.95 M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı: ( 4 ) : = ( 2 )

28 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.3- Mezuniyet Durumu eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin dağılımı tablo 16 da verilmiģtir. Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ENSTĠTÜ NORMAL ÖĞRETĠM KIZ ERKEK KIZ ERKEK ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu T O P L A M Disiplin Cezası Alan Öğrenciler eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından disiplin cezası alan öğrenci sayısı tablo 17 de verilmiģtir Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizde Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO UYARMA KINAMA UZAKL. ÇIKAR. TOPLAM Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yük.Ok. Meslek Yüksekokulu 6 6 Kazım Karabekir Meslek Yük.Ok. 2 2 Ermenek Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Yük.Ok.Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora T O P L A M

29 IV BĠLĠMSEL FAALĠYETLER 29

30 Bilimsel Faaliyetler 4. BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Eğitim öğretim yılında üniversitemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleģtirilen bilimsel yayın ve faaliyetler birim bazında aģağıda gösterilmiģtir REKTÖRLÜK ULUSLARARASI MAKALELER: AYDIN, N., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., ÖZ, A., FIGLIUOLA, G., BUDAK, H., Estimating Genetic Variation among Dent Corn Inbred Lines and Topcrosses Using Multivariate Analysis., Journal of Applied Biological Sciences 1(2) : KARATAġ, M., Evaluation of Heavy Metals in Fishes (Cyprinus carpio and Barbus plebejus) of Bedirkale Dam Lake, Turkey, Asian J. of Chemistry,Volume:20, No:7, KARATAġ, M., SEKER, Y., Heavy Metal Levels in tissues of Cyprinus carpio from Kaz Lake in Tokat,Turkey, Asian J. of Chemistry, Volume:20, No:4, Pages: KARATAġ, M., SEKER, Y.,SEZER, M., Heavy Metal Levels in Cyprinid Species (Cyprinus carpio and Capoeta trutta) from Almus Dam Lake, Turkey. Asian J. of Chemistry, Volume:19, No:1, Pages: KARATAġ, M., ÇĠÇEK, E, BAġUSTA, A., BAġUSAT, N., Age, Growth and Mortality of Common Carp (Cyprinus carpio) Population in Almus Dam Lake (Tokat- Turkey)., JABS, Journal of Applied Biological Sciences,1(3) HĠSAR,O., ARAS, ġ., SĠRKECĠOĞLU, A.N., KARATAġ, M., YANIK, T., Using an oxygenating and Degassing Column to Improve Water Quality in Salmonid Hatcheries, IJNES;International Journal of Natural and Enginering Scinences,1(3),63-64 ULUSAL MAKALELER : ( Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan) AYDIN, N., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., KendilermiĢ Mısır Hatlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Bakımından Kombinasyon Yeteneklerinin Yoklama Melezlemesi Yöntemiyle Belirlenmesi., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13, 2, KARATAġ, M., SAYILI, M., KOÇ, B., Sivas Ġli GökkuĢağı Alabalığı ĠĢletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi.,BĠBAD, Biyoloji Bilimileri AraĢtırma Dergisi 1 (2): ULUSAL BĠLDĠRĠLER : GÖKMEN, S., GÜVEN, B., Mikrodalga Fırın Gücü Ve Ürün Miktarının Cin Mısırında (Zea mays everta) Patlama Karakterlerine Etkileri., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, GÖKMEN, S., SAKĠN, M.A., YILDIRIM, A., Tokat-Kazova KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Cin Mısırı (Zea mays everta) ÇeĢitlerinde Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özellikleri., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, , (Poster) 30

31 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAKĠN, M.A., AKINCI, C., DÜZDEMĠR, O., GÖKMEN, S., YILDIRIM, A., DÖNMEZ, E., Farklı Bölgelerde YetiĢtirilen Makarnalık Buğday ÇeĢit Ve Hatlarının Tane Verimi Ve Dönmeli Tane Oranları., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Erzurum, Bildiriler 1, YILDIRIM, A., SAKĠN, M.A., GÖKMEN, S., Bazı Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinin Tokat-Kazova ve Erbaa KoĢullarında Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran Haziran Erzurum, Bildiriler 1, , (Poster) KARATAġ,M., SAYILI,M., KOÇ, B., Sivas Ġlinde GökkuĢağı Alabalığı ĠĢletmlerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi., I. Ulusal Alabalık Semozyumu, Ekim SDU, Isparta. KĠTAPLAR VE KĠTAP BÖLÜMLERĠ : GÖKMEN, S., Genel Ekoloji (Editör). Nobel Yayın No: 1160, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37. Ankara. GÖKMEN, S., KUBANÇ, N., KUBANÇ, C., SÖNMEZOĞLU, Ö Karasal Ekoloji. Genel Ekoloji (Editör: Sabri Gökmen)., s Nobel Yayın No: 1160, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37. Ankara. PABUTCU, K., KARATAġ, M., ÇEVIK, F., Tatlısu Ekolojisi,Genel Ekoloji (Editör: Prof. Dr. Sabri GÖKMEN ve ark),, NOBEL- Fen ve BĠyoloji Yayınları, sh; , Ankara BAL, B., KARATAġ, M., Nükleik Asitler, Moleküler Biyoloji (Editör:Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM ve ark. ), NOBEL- Fen ve BĠyoloji Yayınları, sh; 55-91, Ankara. SÖNMEZ, A.Y., HISAR, O., KARATAġ, M., ARSLAN, G., ARAS, M.S., Sular Bilgisi., Nobel Yayın No: 1258, Fen Bilimleri : 64, Ankara 4.2- ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Eğitim-öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi nde yapılan yayın ve araģtırma projeleri aģağıda tablo 18 de gösterilmiģtir. Tablo Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde Yapılan Yayın ve AraĢtırma Projeleri Sayısı. YAYIN TÜRÜ Ulusal Uluslar Ulusal Uluslar Kitap Ders Teknik AraĢtır. Toplam BÖLÜMÜ Bildiri arası Bildiri Makale arası Makale (bölüm) Notu Rapor Projesi Ġktisat ĠĢletme Kamu Yönetimi TOPLAM

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖN SÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : 01.12.1975 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Gazi Üniversitesi 1996-1998 Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimi İletişim Fakültesi

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Duyuru. BaĢvuru Ģartları

Duyuru. BaĢvuru Ģartları Duyuru Mevlana DeğiĢim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdıģında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini gerçekleģtirmeyi amaçlayan

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

FĠNAL TARĠHĠ BÜTÜNLEME TARĠHĠ SAAT

FĠNAL TARĠHĠ BÜTÜNLEME TARĠHĠ SAAT 30.12.3 11.30 20.01.3 11.30 02.01.4 11.30 23.01.4 11.30 03.01.4 10.30 24.01.4 10.30 06.01.4 15.15 27.01.4 15.15 07.01.4 10.30 28.01.4 10.30 07.01.4 13.15 28.01.4 13.15 08.01.4 10.30 29.01.4 10.30 09.01.4

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017 TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mayıs, 2017 BU SAYIDA; Değerlerimiz : Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK 1 Aramızdan Yükselenler...2 Doktora Ders Dönemi Piknikle Bitti..3 DEĞERLERİMİZ; Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Aramıza

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PRG Öğr.Sayısı BAŞVURU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak.

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Kontenjan ALES Puan T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 06-07 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. Eğitim Bilgileri 1991-1997 Lisans Gazi Üniversitesi 1999-2002 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%30 ĠNGILIZCE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

Gazetecilik

Gazetecilik FEN SĠ ĠLETĠġĠM SĠ BÖLÜM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF TOPLAM MEZUN Gazetecilik 33 39 41 47 41 50 32 52 43 72 157 221 378 29 48 15 26 1 4 9 1 1 Halk.İlişk.ve

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı