ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF Yüksek Lisans ĠĢletme Anabilim Dalı- KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 2002 Muhasebe Finansman Üniversitesi SBE Bilim Dalı ĠĢletme Anabilim Dalı- Doktora Muhasebe Finansman Selçuk Üniversitesi SBE 2005 Bilim Dalı Doçent Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığı 2012 Yüksek Lisans Tezi ve Tez DanıĢmanı : ĠĢletmelerde Karar Almada Muhasebe Departmanından Elde Edilen Bilgilerin ĠĢlevi ve Önemi: KahramanmaraĢ Tekstil Sektöründe Bir AraĢtırma DanıĢman: Doç. Dr. Adnan Çelik Doktora Tezi ve DanıĢmanı : Kamu Borçları ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ( ) DanıĢman: Prof. Dr. Osman Okka Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Öğr.Gör.(Dr.) KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Karaman ĠĠBF Yrd.Doç.Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ĠĠBF Doç.Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ĠĠBF

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Vergi Suçlarının Önlenmesinde Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin Rolü ve Önemi (Özlem Özer 2012) Ġç Denetimin Yeni Bir YaklaĢım Olarak Kamu Sektöründe Uygulanması ve Mevcut Uygulamaların Verimlilik ve BaĢarısı: Türkiye Örneği (Hüseyin Soylu 2010) Krizlerin Menkul Kıymetler Borsalarına Etkileri: ĠMKB Örneği (Hatice Gökçe Demirel 2010) Ġdari Görevler : Dekan Yardımcılığı Karaman ĠĠBF Muhasebe Finansman ABD BaĢkanlığı Karaman ĠĠBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm BaĢk. KSÜ ĠĠBF Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : AAA- American Accounting Association TURMOB- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli MüĢavirler Odaları Birliği MUFAD- Muhasebe Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve AraĢtırma Derneği MODAV- Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve AraĢtırma Vakfı MUFTAD- Muhasebe ve Finans Tarihçileri Derneği The Allied Academies Inc. A Global Community Dedicated to Research and Teaching SON 2 YILDA VERDĠĞĠ LĠSANS VE LĠSANÜSTÜ DERSLER LĠSANS GÜZ GENEL MUHASEBE I GÜZ TÜRK VERGĠ MEVZUATI BAHAR GENEL MUHASEBE II BAHAR ULUSLAR ARASI FĠNANS GÜZ GENEL MUHASEBE I GÜZ TÜRK VERGĠ MEVZUATI BAHAR GENEL MUHASEBE II 303 2

3 BAHAR ULUSLARARASI FĠNANS 303 YÜKSEK LĠSANS GÜZ MUHASEBE UYG. VE VERGĠ MEVZUATI BAHAR ĠLERĠ DÜZEY FĠNANSAL MUHASEBE GÜZ MUHASEBE UYG. VE VERGĠ MEVZUATI BAHAR ĠLERĠ DÜZEY FĠNANSAL MUHASEBE 303 DOKTORA GÜZ REVĠZYON BAHAR VERGĠ TEKNĠĞĠ GÜZ REVĠZYON BAHAR VERGĠ TEKNĠĞĠ 303 ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: A2. Yardimcioglu, Mahmut, H.G. Demirel. The Effects of Crisis on the Security Exchange: Case Study of Istanbul Security Exchange, Journal of International Business Research (JIBR), Volume:10, Number:2, pp , ISSN: (Index: SSCI, Cabell's, Directory of Publishing Opportunities, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, Thomson Gale, LexisNexis). A1. Yardimcioglu, Mahmut, Selçuk Kendirli. Globalization of Financial Markets and Reflection to Turkish Small And Medium Scale Enterprises: Basel II Academy of Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ), Volume 13, Number 2, pp.35-47, ISSN: (Index: SSCI, Cabell's, Directory of Publishing Opportunities, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, Thomson Gale, LexisNexis). B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: B3. Yardımcıoğlu, Mahmut. ĠletiĢimin GeliĢimiyle Birlikte Hayatımızda Yerini Alan Yeni Olgular: E-Finans ve E-Ticaret, II. Uluslararası ĠletiĢim Sempozyumu, ISBN: , pp , 2-4 Mayıs 2012, BiĢkek. B2. Yardımcıoğlu, Mahmut. Kurumsal Risk Yönetimi ile Finansal Risklerin Fırsatlara DönüĢümü, International Congress of Integration and Economic Development in Transition Economies, Kyrgyz Turkish Manas University, Department of Economies, ISBN: , pp , October 9-11, 2008, Bishkek. B1. Yardimcioglu, Mahmut; Dogan Kutukiz. The Cost of the Document Treasury Building Constructed in Istanbul and the Cost System Used ( ), 12th World Congress of 3

4 Accounting Historians (WCAH), ISBN: , pp , July 20-24, 2008, Istanbul. C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler: C3. Ayricay, Y. ve Yardimcioglu, Mahmut. Hava KoĢullarından Kaynaklanan Risklerden Korunmada Hava Durumu Türevleri Çevre Finansmanı (Kitapta Bölüm), Gazi Kitabevi, ss , ISBN: , Eylül 2008, Ankara. C2. Yardımcıoğlu, Mahmut. Sigortacılık Hesap Planı ve Muhasebe Sistemi (Kitap), Tablet Yayınları, ISBN: , Temmuz 2007, Konya. C1. ġen, H., Yardımcıoğlu, Mahmut, Kar, M., Türkiye Ekonomisi Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Türkiye de Ġç Borçların GeliĢimi ve Yönetimi (Kitapta Bölüm), Çizgi Kitabevi, ISBN: , ġubat 2007, Konya. D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: D23. Yardımcıoğlu, Mahmut; Özlem Özer. Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Cezalarına ĠliĢkin GörüĢlerine Yönelik Bir Alan ÇalıĢması, T.C. Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisi ve GiriĢimciliği GeliĢtirme Merkezi PEGEM- Sosyoekonomi Dergisi (T.C. Hacettepe University Center for Market Economics and Entrepreunership CMEE- Sosyoekonomi Journal, ISSN: , Yıl:8, Sayı:18, , s (Index: Econlit, Ulakbim, Ebsco, ProQuest, ASOS, Library of Legensburg). D22. Yardımcıoğlu, Mahmut; Hilal Kocamaz. TMS-2 Stoklar Standardı ile Maliyet Muhasebesi Arasındaki ĠliĢki, DayanıĢma Dergisi Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası Yayını- Chamber Of Certified Public Accountants of Ġzmir, Ekim/2012, Sayı:116, s D21. Yardımcıoğlu, Mahmut. Ġslam, Çevre ve Muhasebe: Ġslami Ġlkeler ve Çevre Muhasebesi Kavramı, (Çeviri) KSÜ ĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yıl:2011, Cilt:2, Sayı:1 (Haziran 2012), s D20. Yardımcıoğlu, Mahmut ve 2008 Yılında OluĢan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması, T.C. Maliye Bakanlığı- Maliye Dergisi, ISSN: , Yıl:2012, Sayı:162 (Ocak-Haziran), s (Index: Econlit ve Ulakbim). D19. Yardımcıoğlu, Mahmut; Özlem Özer. GeniĢletilebilir ĠĢletme Programlama Dili, KSÜ ĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yıl:2011, Cilt:1, Sayı:2 (Aralık 2011), s D18. Yardımcıoğlu, Mahmut; Ali Rıza Doğrul, Hakkı M.Ay. Gayrı Menkul Alım Satım ĠĢlerinde Vergi Kayıp Ve Kaçağı, KSÜ ĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yıl:2011, Cilt:1, Sayı:1 (Haziran 2011), s D17. Yardımcıoğlu, Mahmut; Hakkı M.Ay. Türkiye de GiriĢimcilik ve Mükellefler Üzerindeki Vergisel Etkenler, Vergi Sorunları Dergisi, ISSN: , Yıl:32, Sayı:252 (Eylül 2009), s (Index: Ulakbim). D16. Yardımcıoğlu, Mahmut; Ayrıçay, Yücel; Çetin, Eray. Ekonomik Krizlerin Muhasebecilik Mesleği Üzerine Etkileri: Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Muhasebecller Üzerinde Bir Uygulama, DayanıĢma Dergisi, Ġzmir SMMMO Yayını, Sayı: 106 (Ağustos 2009), s

5 D15. Yardımcıoğlu, Mahmut. Finansal Tabloların Konsolidasyonu ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Yönünden değerlendirilmesi, ĠSMMMO Mali Çözüm, ISSN: , Yıl:18, Sayı:90 (Kasım-Aralık 2008), s (Index: Ebsco Host). D14. Yardımcıoğlu, Mahmut. Muhasebe Mesleğinde Bayanların Durumu, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ISSN: , Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği -MUFAD- Yayını, Sayı:38, Nisan 2008, s (Index: Ulakbim). D13. Yardımcıoğlu, Mahmut, Demirel, N., Özer, V., AraĢtırma ve GeliĢtirme Harcamalarının ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların, TMS-38, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve SPK Tebliği ne Göre MuhasebeleĢtirilmesi ĠĢlemlerinin KarĢılaĢtırılması ĠSMMMO Mali Çözüm, ISSN: , Yıl:18, Sayı:85 (Ocak-ġubat 2008), s (Index: Ebsco Host). D12. Yardımcıoğlu, M. ve N.Demirel. Private Equity as an Alternative Financial Method That Support Enterpreunership: Turkish Case Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ISSN: , Yıl:10, Sayı:14 (Haziran 2008), s (Index: Ulakbim). D11. Yardımcıoğlu, Mahmut. Değerleme Kavramı ve Muhasebe Standartları ile Vergi Mevzuatında Yer Alan Değerleme Ölçüleri ĠZSMMMO DayanıĢma Dergisi, Sayı:101, Nisan 2008, s D10. Yardımcıoğlu, Mahmut. Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Derslerinin Anlatılma ve Algılanma Düzeylerinin Ġrdelenmesi: KahramanmaraĢ, Gaziantep ve Karaman ĠĠBF lerin KarĢılaĢtırılması Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, TURMOB Yayınları, ISSN: , Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2008) s D9. Yardımcıoğlu, M., V.Özer, N.Demirel. Emsallere Uygunluk Prensibi Çerçevesinde Uluslararası Transfer Fiyatlandırmanın Değerlendirilmesi ĠSMMMO Mali Çözüm, ISSN: , Yıl:2007, Sayı:83 (Eylül-Ekim 2007), s (Index: Ebsco Host). D8. Yardımcıoğlu, M. ve A. BüyükĢalvarcı, Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama Muhasebe ve Finansman Dergisi, ISSN: , Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği MUFAD- Yayını, Sayı:36, Ekim 2007, s (Index: Ulakbim). D7. Yardımcıoğlu, Mahmut. Gayrı Maddi Duran Varlıkların Mevzuatımız ve Uluslararası Standartlar Yönünden Durumu: ġerefiye Örneği ĠSMMMO Mali Çözüm, ISSN: , Yıl: 2007, Sayı: 81 (Mayıs-Haziran 2007), s (Index: Ebsco Host). D6. Yardımcıoğlu, M. ve A.Antepli, N.K.Erdemir, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Derslerinin Meslek Yüksekokulu Seviyesinde Verimliliği, Anlatılma ve Algılanma Seviyeleri Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma Selçuk Üniversitesi KĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yerel Ekonomiler Özel Sayısı Mayıs 2007, s (Index: Ulakbim). D5. Yardımcıoğlu, M. ve A.BüyükĢalvarcı, M.Ġyibildiren, Etiksel Açıdan Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluklarının Konya Ġli Özelinde Ġncelenmesi Selçuk Üniversitesi KĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yıl: 9, Sayı: 11 (Aralık 2006), s (Index: Ulakbim) 5

6 D4. Yardımcıoğlu, M. ve A.V.Çam, Sermaye Piyasalarındaki Derecelendirme Müessesesinin Basel II Kapsamında Değerlendirilmesi ĠSMMMO Mali Çözüm, ISSN: , Yıl: 17, Sayı: 80 (Mart-Nisan 2007), s (Index: Ebsco Host). D3. Yardımcıoğlu, Mahmut. Sermaye Piyasalarında Değerleme Unsuru Olarak Hisse Senedi Endeksleri Ġktisat ĠĢletme ve Finans Dergisi, ISSN: X, Yıl:21, Sayı:249 (Aralık 2006), s (Index: JEL ve Econlit). D2. Yardımcıoğlu, Mahmut. Bir Finansal Tekniğin Muhasebe Disiplini Yönünden Ġrdelenmesi: Barter Selçuk Üniversitesi KĠĠBF Dergisi, ISSN: , Yıl:9, Sayı:10 (Haziran 2006), s (Index: Ulakbim). D1. Yardımcıoğlu, Mahmut. Menkul Kıymetler Borsası Endeksleri ve Vadeli ĠĢlemler Piyasaları ĠliĢkisi Üzerine Teorik Bir Ġnceleme Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl:43, Sayı:506 (Mayıs 2006), s E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler: F. Diğer Yayınlar: 6

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Doç. Dr. Orhan ÇELİK

Doç. Dr. Orhan ÇELİK Doç. Dr. Orhan ÇELİK Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951484 E-posta:ocelik@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans İktisat Bölümü 1994 Yüksek Lisans İşletme Anabilim Dalı 1997 Misafir

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı