BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU:"

Transkript

1 T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU: Belediyemizin Bili i Ģim sistemleri, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüz, Belediyemizin bilgisayar otomasyonunu ve paket programlarının verimli çalıģmasını sağlamak, bilgi iģlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalıģmaları yürütmek, bilgisayar teknolojisini takip ederek belediyemizin otomasyon geliģimini ve hizmetini kesintisiz yerine getirme çalıģmalarını sürdürmektedir. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaģ imkanlardan yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelimizin kullanımına sunarak, vatandaģlarımıza daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini gerçekleģtirmekteyiz. Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuģ olan programların bakım ve güncelleģtirmelerini yapmak / yaptırmak, dıģ tehlikelere karģı güvenlik önlemlerinin alınması, Ġnternet ve network ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalıģması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve bakımları müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Resmi web sitemizin tasarımını yapmak programlamak ve güncel tutularak günlük hizmetinin yerine getirilmesi yine tarafımızca yapılmaktadır. 1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: AMAÇ: Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik-verimlilik ve kalite artıģının sağlanması için biliģim teknolojilerinden optimum yararlanmak. POLİTİKALAR: 1- Kent bilgi sisteminin kurulması 2- Yönetim bilgi sisteminin kurulması 3- Etkin kullanımın temini 4- E-belediyeciliğin kurulması I-GENEL BĠLGĠLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü aģağıdaki görevleri yürütür. A-DONANIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 1- Belediyemizin iç ve dıģ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuģ olan programların bakım ve program güncelleģtirmelerini yapmak veya yaptırmak, 2- Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satınalma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak, 3-Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili

2 tüm iģlemlerden sorumludur, 4-Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler. Eğer ulaģılabiliyorsa verilerin kontrolü, güvenliği ve gizliliğinden sorumludur, 5-Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek donanımın belirlenmesinden sorumludur, 6- Serverlerin ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlar. ĠletiĢim arızasının dıģ birimlerle ilgili olduğu durumlarda kuruma gerekli müracaatı gecikmeden yapar ve takip eder, 7- Bilgi iletiģimi ve bilginin iģlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araģtırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak, 8-Bilgisayarların tüm iģlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleģtirmek, 9-Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliģen biliģim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleģtirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak, 10- Ġç ve dıģ birimlere ait bilgisayarların veri iletiģim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek, 11-Yine iç ve dıģ birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleģme sistemi ile birimler arası dosya paylaģma ve bilgi alıģveriģi imkanının sağlanması, 12-Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların geliģmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak 13-Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüģmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak, 14-Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, 15-Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı iģletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak, 16-Tüm kayıtları günlük yedekleme iģlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, 17-Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamıģ oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak 18-TaĢınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliģkilendirilmesi ortamının sağlanması, 19-Seminer ve eğitim organizasyonuna gerekli malzemeyi temin etmek,

3 B-YAZILIM DESTEK HİZMETLERİ 1-Bilgi iģlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalıģmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak, 2-Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak, 3-Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır. 4-Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar. Her kullanıcıya Ģifre vererek Ģifrelerin gizliliği sağlar. 5-Uygulama ya da kanunda değiģikliklerinden dolayı programların çalıģmasında gerekli değiģikler yapılması gerekiyorsa yapar ya da ilgili firmaya yaptırır. 6-Kusurlu iģ ve iģlemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak 7-ĠĢlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini sağlamak. 8-Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak, 9-Ġhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların iģlev testlerini yapmak. 10-Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise ilgili Ģartname hazırlayarak alımını gerçekleģtirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek programın muhafazasını sağlanmak amacıyla yedekte tutmak 11-Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak. 12-Belediyemizde gerçekleģen iģlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek almak ve muhafazasını sağlamak. 13-Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak, 14-Bilgisayar veya iletiģim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda danıģmanlık hizmetleri vermek, 15-Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya iletiģim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek; 16-Mevzuat programlarının günlük güncelleģtirilmesini yaparak, değiģen güncel bilgilere en kısa sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlamak 17-Ġlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak. 18-Elektronik posta sistemlerini yönetmek 19-Akhisar Belediyesi nin Resmi WEB sayfasının nin sürekli güncel tutulmasını sağlamak, 20-Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak.

4 21-Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda web sitemizde ilan edilmesini sağlamak 22-Organizasyon Ģeması ve diğer yönetim ile ilgili değiģikliklerin web sitemizde yayınlanmasını sağlamak C-BÜRO HİZMETLERİ 1-Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi iģlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, 2-Bilgi iģlem faaliyetleri için gerekli bölümlerle hiyerarģik düzen ve Bilgi iģlem Hizmetleri sistemi içinde iģbirliği yapmak, 3-BaĢka kuruluģlardan alınacak bilgi iģlem evrakları düzenlemek, kontrol altında tutmak, 4-Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve gereksiz kullanımı önlemek, 5-Birimlerden gelen talepleri alır ve ilgili personele devreder, 6-Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 7-VatandaĢları ilgilendiren Bilgi ĠĢlem hizmetlerini yürütmek, FİZİKİ YAPI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün 1 adet sistem odası 1 adet teknik servis odası ile 2 adet çalıģma odası mevcuttur. Binamız iki sistem odasından oluģmaktadır. Zemin kattaki sistem odasında telefon santrali, merkezi sistem ananos,merkezi sistem yangın alarm,güvenlik,merkezi sistem uydu ve metro Ethernet bulunmaktadır. Ġkinci kattaki server odasında 1 adet database server,1 adet terminal server, 1 adet virüs server,1 adet t-belediye, 1 adet personel takip, 1 adet run server, 1 adet güvenlik duvarı bulunmaktadır. Ayrıca Tüm sistemi besleyen ve koruyan 1 adet 120 KW UPS bodrum katında bulunmaktadır. Buna ilave sadece sistem odasına besleyecek 30 KW bağlanacaktır. Bina alt yapısı 3 Ģaft olarak ayrılmıģ her Ģafttın 1 katına server odasına bağlantı fiber kablo ile bağlanmıģtır. Buradan terminallere cat6 ile bağlanmıģtır. Sistem odası ile server odası bağlantı fiber kablo ile sağlanmıģtır. Binamızın internet bağlantısı metro Ethernet (fiber) ile sağlanmaktadır İNSAN KAYNAKLARI: Müdürlüğümüz, 2009 yılı faaliyetlerini 1 Müdür, 1 ĠĢçi, 1 Müteahhit personeli ile sürdürmektedir İŞ BÖLÜMÜ: Müdürlüğümüz; 1- Belediye Otomasyon ÇalıĢmaları 2- Yazılım ve Donanım ÇalıĢmaları

5 3- Fotoğraf, Kamera Çekimi ve ArĢivleme ÇalıĢmaları adı altında iģ bölümü yaparak çalıģmalarını sürdürmektedir.. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR VE ARAÇLAR : Belediyemiz birimleri SampaĢ Belediye otomasyon programı ile entegre bir Ģekilde çalıģmalarına devam etmektedir. Cad programı olarak NetCad, programı kullanılmaktadır. Bu programlar serverler üzerinde tutularak hizmetin tüm kullanıcılar tarafından alınması sağlanmaktadır. Ana sunucu makinelerimiz aģağıdaki gibidir. 1-DataBase Server HP Integrity rx2600 Servers : Itanium 1.5 CPU x 2 8 GB RAM 73 GB SCSI HDD X 2 ORACLE 10g Veri Tabanı 2-Terminal Server: HP ProLiant DL380 G5 Server : Intel Xeon Ghz CPU 4 GB RAM 73 GB SCSI HDD WINDOWS SERVER Run Server : HP ProLiant ML150 G6 Server Intel Xeon Processor E5504 (2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) 2X2GB DDR PC rg ECC SAS/SATA 146 GB X 2 WINDOWS SERVER Virüs Server : HP ProLiant ML150 Server Intel Xeon Processor E5160 (1.6 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) 2GB ECC 73 Gb SCSI WINDOWS SERVER : T-Belediye HP ProLiant ML110 Server Dual-Core AMD Processor Ghz 1 GB ECC 160 Gb Hdd 6-Güvenlik Donanımı : Labris Teknoloji Firewall Network iletiģimimizi ; 10 Adet 8 port swich 2 Adet 16 port swich 6 Adet 24 port swich 2 Adet 48 portlu swichlerle sağlamaktayız.

6 AKHĠSAR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠSAYAR ENVANTERĠ MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 150 DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 17 NOKTA VURUġLU YAZICI 40 LASER YAZICI 55 SERVER 4 EL TERMĠNALĠ 8 PÜSKÜRTMELĠ YAZICI 8 METRO ETHERNET 1 GÜVENLĠK DUVARI 1 PLOTER 1 SHDSL MODEM 42 KĠRALIK DATA HATTI 9 ADSL 18 SCANNER 1 UPS 3 3G 8 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ *2009 Yılı içerisinde t-belediye devreye alınarak vatandaģın hizmetine sunulmuģtur. T- belediyeden borç sorguluyabilir ayrıca sikayet,istek ve öneriler de takip edilmektedir. *2009 yılı içerisinde beyazmasada diğital ortamda Ģikayet ve istek takibine baģlanmıģtır.burada girilen kayıtlar ilgili müdürlüklere diğital ortamda ulaģmaktadır. Girilen kayıtlar ÇeĢitli raporlar alınarak takibi kolaylaģtırılmıģtır. *Müdürlüğümüz Yeni Hizmet Binamıza kendi olanakları ile taģınmıģ teknik alt yapıyı çalıģtırıp birimlerin hizmetine açmıģtır. DıĢarıdan bir hizmet alımı yapılmamıģtır. *Veriyi Daha hızlı ulaģabilme amacı ile yeni hizmet binamıza metroethernet (fiber kablo) ile internet bağlantısı sağlanmıģtır. *Muhtarlarda var olan data hatları kapatılarak ADSL bağlantısı yapılmıģ %70 oranında tasarruf sağlanmıģtır. *Web ( ) sitemizin yazılımı yaptırılmakta olup yakında hizmete açılacaktır. *Hizmet binamızda kartlı personel takip sistemi ve Ģantiye binamızda parmakizi personel takip sistemi devreye alınmıģtır. *Belediye otomasyon uygulamaları, web sayfası ve fotograf arģivi için 2 adet 4 TB Network harici Disk AlınmıĢtır. *Antivirüs server versiyonu güncellenerek güncel olan virüslere karģı önlem alınmıģtır. *Zabıta müdürlüğüne olay yeri fotoğrafı basımı için renkli laser yazıcı tahsis edildi.

7 *Akhisar da düzenlenen Dünya 16 yaģ altı satranç Olimpiyatı için internet hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleģtirilmiģtir. *Su Tahsilatı için anlaģma yapılan bankalara tahsilat ve borç dosyaları için ftp ayarları müdürlüğümüzce yapılmıģtır. *GeliĢen teknolojileri kullanarak güvenli, esnek, yönetilebilir bir yapıya kavuģan Akhisar Belediyesi Bilgi Sistemleri alt yapısı; Antivirüs, Trojan, Malvare, backdoor gibi istenmeyen kodlara karģı bilgisayarların güvenliğini sağlayan yazılımların yaygınlaģtırılması ve etkin kullanımını, tek merkezden yönetilebilir hale getirilmiģtir. Ġnternet trafiğinin giriģ ve çıkıģını Antivirüs Prevention, Intrusion Prevention, Firewall, Antispam, Web Filtering gibi servislerle koruma altına alarak, tüm internet trafiği virüslere karģı, bilinçsiz ya da kötü niyetli saldırganlara ve istenmeyen kurum içi iletiģime karģı korunmasını sağlanmıģtır. *Yıl içinde kendi kendini kopyalayan ve dosyadan dosya, bilgisayardan bilgisayara yayılabilen, harddiskin formatlanmasına, biosların silinmesine ve verilerin bozulmasına sebep olabilen 40 çeģit virüs ve sabit diskteki bilgilere zarar verebilecek olan 1250 çeģit trojen sistemimize zarar veremeden bloklanarak temizlenmiģtir. *2009 Yılı için, Belediye Otomasyon Yazılımın Uygulama, Yazılımları, GeliĢtirilmesi, Bakım Destek ve Revize Hizmetinin Alımı yapılmıģtır. *UTM (Gateway Güvenlik Ürünü)nün Upgrade ĠĢlemi ve Lisansının temini, *Belediye Web/CMS(Ġçerik yönetim sistemi) projesi ile ilgili hizmet alımı yapılmıģtır. *Birimlerde ihtiyaç duyulan çekimler için kamera kayıt sistemi lens ve aparatların alımı yapılmıģtır. *Ġç ve dıģ birimlerimizin yazılım, donanım, program, network arızaları; kendi personelimiz ile zaman geçirilmeden çözülmesi sağlanmıģtır. Uzak birimler arasındaki bağlantı hatlarının çalıģma devamlılığı ile bilgi alıģveriģinin sürekliliği sağlanmıģtır. Donanımsal ve Programsal sorunların çözümü aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. DONANIM ÇÖZÜM SAYISI SERVER BAKIMI 16 MASA ÜSTÜ BĠLGĠSAYAR BAKIMI 150 DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR BALKIMI 16 LASER YAZICI BAKIMI 65 NOKTA VURUġLU YAZICI BAKIMI 40 NETWORK ARIZASI 225 DATA HATTI ARIZASI 15 ADSL ARIZASI 5 FĠBER SONLARDIRMA 8 UPS BAKIMI 2 TOPLAM 542

8 PROGRAM ÇÖZÜM SAYISI TROJEN VE SPY TARAMA (ÇeĢit bazında sayı) 275 VĠRÜS (ÇeĢit bazında sayı) 46 BELEDĠYE OTOMASYONU KURULUM 150 ĠNTERNET PROBLEMLERĠ 150 WĠNDOWS KURULUM 120 OFFICE KURULUM 100 PRINTER KURULUM 80 UZAKTAN ERĠġĠM ĠLE ÇÖZÜMLEME 100 TELEFON DESTEĞĠ ĠLE ÇÖZÜMLEME 30 YAZILILIM ĠSTEK VE DÜZENLEMELER --- BELEDĠYE OTOMASYONDA YASAL DÜZENLEMELER --- *ĠçiĢleri Bakanlığı nın yürüttüğü Yerel Bilgi Proje çalıģmalarında; kurumumuza verilen Ģifre ve kullanıcı adı ile internet üzerinden adresine veri giriģleri yapılmıģ, Yerel ri, Bilgisayar altyapısı, Ġmar, Gelir Hesap Cetveli, Sosyal Yönetimler Bilgi Tabanı sayfasındaki Veri Setleri (Personel bilgile yardımlar vb.) nin güncelleģtirilmesi çalıģmalarına her yıl olduğu gibi devam edilmesi sağlanmıģtır.. *Devlet Planlama TeĢkilatı'nca gerçekleģtirilen, "YEREP Projesi" kapsamında TODAĠE Yerel Yönetimler AraĢtırma ve Eğitim Merkezi'nin de yürütmekte olduğu YERELNET, adresindeki belediyemiz için ayrılan bölümdeki bilgilerin güncellemeleri aralıksız yapılması sağlanmıģtır. *Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla; yönetimin, eģitlik tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak bu haktan yararlanmak isteyen, gerçek kiģi ve tüzel kiģiler için, internet sitemizde baģvuru formları oluģturulmuģtur. BaĢvuruların en kısa zamanda ilgili birime iletilmesi ve kanun kapsamındaki her türlü bilginin geri bildirimi, elektronik posta ile yapılması çalıģmaları devam etmiģtir. *Müdürlüklerin görüntü ve kayıtlarının dijital ortama atılması, kayıtlar üzerinde gerekli editleme iģlemlerinin yapılarak kullanıma sunulması ve arģivlenmesi sağlanmıģtır. Müdürlüğümüz, bu kapsamda 2009 yılı içerisinde, Müdürlüklerimizin isteği ve BaĢkanlık Makamının talimatları doğrultusunda bölgemizde 7800 adet fotoğraf çekmiģ olup, bunlardan 3550 adetinin printer dan renkli çıktıları alınarak ilgililerine verilmiģ ve tüm fotoğraflar bilgisayarda arģivlenmiģtir. Toplam 200 kasetlik kamera çekimleri yapılmıģtır. Bu kamera çekimlerinden ve fotoğraflardan yararlanılarak toplantı ve bilgilendirme amacına yönelik 42 adet sunum hazırlanmıģ ve gösterime sunulmuģtur. Bu çalıģmalarda, toplam 5000 adet Cd, 3500 adet DVD kullanılmıģtır. DAHA ĠYĠ OLMAYA ÇALIġMAYAN, ĠYĠ OLARAK TA KALAMAZ anlayıģıyla, kurumumuzun karar ve destek aģamasında ihtiyacı olan her türlü bilginin güncel ve kullanılabilir olması amacıyla bilgilerin bir disiplin altında ve birbiriyle bağlantılı çalıģabilecek Ģekilde veri altlıklarının oluģturulması sağlanmaya devam edilmiģtir.. *TaĢınır Mal Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi ne uygun olarak bilgisayar programı oluģturulmuģ, müdürlüklerin bu program aracılığıyla kayıt altına alınan demirbaģlarının muhafazası sağlanmıģtır.

9 *Belediye birimlerimizden gelen paket programların arıza ve raporlama talepleri karģılanarak programların sorunsuz çalıģması sağlanmıģ, donanımsal arızalar acilen çözüme kavuģturularak iģ aksamaları önlenmiģtir. *Donanım ve yan ürünleri olarak 542 adet arıza giderilmiģ, bunlardan 3 adet malzeme garanti kapsamında olduğu için garantiye gönderilmiģtir. Yazılım ile ilgili 1051 problem çözümlendirilmiģtir.

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU MÜDÜR(Memur) 1 MÜHENDİS(Memur) 1 İDARİ PERSONEL(Memur) 2 SÖZLEŞMELİ MEMUR 1 ŞİRKET ELEMANI 22 İŞÇİ 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler ORGANİZASYON ŞEMASI :... 2 AMACIMIZ :... 2 GÖREV TANIMLARI:... 2 1.1. Sistem

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı