D J TAL KANIT ARAfiTIRMA YÖNTEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D J TAL KANIT ARAfiTIRMA YÖNTEMLER"

Transkript

1 D J TAL KANIT ARAfiTIRMA YÖNTEMLER Servet YET M* I- ADL B L MLER T p, fen ve sosyal bilimler alan ndaki bilgilerin adaletin hizmetine sunulmas ile ilgilenen bilim dallar n n tamam adli bilimleri oluflturur. 1 Bilim ve teknolojideki geliflmeler sonucunda toplumlar n sosyal hayatlar nda oluflan sorunlar çözme, suçlar önleme ve suçlular cezaland rma ad - na yasa koyucu adli bilimler ile ilgili daima yeni düzenlemeler yapmak zorundad r. Bu yasal düzenlemeler sonucunda ceza hukukuna yeni kavramlar ve terimler girmektedir. Yasa uygulay c s yap lan yeni yasalar uygulad s rada suçun unsurlar n n oluflup oluflmad n tespit ederken teknik konularda adli bilimlere müracaat etmektedir. Gün geçtikçe hukuk biliminin teknik konularda yard m n talep etti i bilim dallar n n say s artarak adli bilimlere yeni bilim dallar eklenmektedir. Adli patoloji, adli psikoloji, adli toksikoloji, adli seroloji, adli travmatoloji, adli hemogenetik, adli otomotiv, balistik, adli belge incelemesi, adli odontoloji, adli osteoloji, adli entomoloji, adli mikrobiyoloji, adli arkeoloji, adli sosyoloji, adli genetik, adli mühendislik ve adli antropolojiyi, adli bilimlerin bafll ca çal flma alanlar olarak saymak mümkündür 2. Son zamalarda h zl bir flekilde geliflen di er bir adli bilim dal da adli biliflimdir. Adli biliflimi flimdilik kendi alan nda bilgisayar, network, sunucular, depolama ayg tlar, yaz c, taray c, dijital video, dijital fotograf, mobil telefon, e-posta, internet vb. fleklinde ay rmak mümkündür. Teknolojinin bu alanda h zla geliflmesinden dolay yukar da say lan alt bilim dallar n s n rlamak mümkün olmayacakt r. Gün geçtikçe yeni alt bilim dal eklenectir. Mevcut uygulmalara göre; adli bilimlerde, uzmanl olmayan t p doktorlar ile Adli T p Kurumu nda ya da üniversitelere ba l Adli T p Ana Bi- (*) Tetkik Hâkimi, Yarg tay Birinci Baflkanl Bilgi fllem Merkezi (1) Hamit,. Hanc, (20/04/2004), Adli T p ve Adli Bilimler Analiz Raporu (2) Hamit,. Hanc, (20/04/2004), Adli T p ve Adli Bilimler Analiz Raporu scalinet.ch/s.alcinkaya/hamidhanci.htm

2 1202 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 lim Dallar ndan uzmanl k alm fl olan adli t p uzmanlar ndan faydalan lmaktad r. Adli T p Kurumu Kanunu nda yap lan de ifliklikle de yürürlü e giren 4810 say l Adli T p Kurumu Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair kanunun 1. maddesinde; Adli T p Kurumu na adalet ifllerinde bilirkiflilik görevi yapman n yan nda ayr ca adli t p uzmanl ve yan dal uzmanl programlar ile görev alan na giren konularda sempozyum, konferans vb. etkinlikleri düzenlemek ve bunlara iliflkin e itim program uygulamak hususunda yetki vererek adli bilimlerin gelifltirilmesi ve uzman yetifltirilmesi ad na önemli bir düzenleme yap lm flt r. Bütün bu düzenlemelerin mazisi çok yeni olmas na karfl n adli biliflim ile ilgili herhangi bir kanuni düzenleme mevcut de ildir. Öncelikle bu konu ile ilgili bir düzenleme yap lmak suretiyle Adli T p Kurumu Kanunu nda köklü bir de iflikli in yap lmas na gerek bulunmaktad r. Kanunda yap lacak de ifliklikle öncelikle kanunun ad Adli Bilirkiflilik Kurumu Kanunu fleklinde olmal d r. Adli T p Kurumu Kanunu nun ilk düzenlemesinde sadece t bbi alanlarda bilirkiflilik ihtiyaçlar - n n giderilmesi amac yla Adalet Bakanl na ba l bir kurum olarak kurulmufl iken daha sonra birimin ana yap s içinde yer alan ihtisas Kurullar na htisas Daireleri de eklenerek morg, fizik, kimya, gözlem, trafik, biyoloji vb. ihtisas daireleri kurulmufltur. Kurum sadace t bbi alanlarda bilirkiflilik yapma fonksiyonundan h zla uzaklaflm fl olmas na ra men birimin ad n n de ifltirilmesi gerekti i yönünde bir giriflimde bulunulmam flt r. Di er ihtisas dairelerinde oldu u gibi flimdi de dijital delillerin sa l kl bir flekilde toplanmas amac yla kanunun ad da de ifltirilmek suretiyle Adli Biliflimi bütün boyutlar ile içine alacak bir Adli Biliflim htisas Kurulu nun kurulmas gerekmektedir. Kurulacak olan bu birimde çal flacak olan adli biliflim uzmanlar belli bir sertifika pro ram na dâhil edilmek suretiyle ilk aflamada klasik delil toplama yöntemleri konusunda e itim verilmeli, sonra da adli biliflim alan nda gerekli e itimler verilmelidir. Bu alanda uzmanl klar n kan tlam fl olan kifller taraf ndan bilirkiflilik faaliyetleri yürütülme, bilgisayar teknolojilerinin h zla geliflmesinden dolay dijitital delillerin niteliklerinin artmas söz konusu oldu undan burada çal flacak olan adli biliflim uzmanlar devaml surette geliflen teknolojilere uygun olarak mesleki geliflim e itimlerine tabi tutulmal d r. 3 Bu birimde çal flacak olan uzmanlar özellikle fizik ihtisas dairesi ile yak n iletiflim içinde olmal d rlar. Adli T p htisas kurullar nda oldu u gibi Adli Biliflim htisas Kurulunda da, yaz l mdan, donan mdan, veri taban yönetiminden, veri kurtarmadan ve network yönetiminden anlayan uzman kifliler olmal d r. Bu birimde çal flacak olan uzmanlar n adli olayalar n çözümünde istifade edecekleri son derece ileri düzey labarotuar kurulmal d r. Dijital delillerin ni- (3) Anderson, Michael R., ( ), Defending Against Junk Science

3 Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Servet Yetim 1203 teli i itibariyle al nan imaj ve yedeklerin uzun zaman diliminde saklanmas gerekece inden bu ihtiyaçlar giderici mahiyette yedekleme üniteleri bulunmal d r. II- ADL B L fi M Adli biliflim; bir bilgisayarda, yan bileflenlerinde veya biliflim sisteminde bulunan dijital delillerin araflt rma ve analiz teknikleri kullan larak incelenip irdelenmesi sonucu ortaya ç kart lan verilerin mahkemede suçlulu un veya suçsuzlu un ispat nda ya da hukuk davalar ndaki anlaflmazl klar gidermek üzere incelenmesidir. Adli biliflimin amac ; özel teknikler kullan larak, kimlik denetimi, analiz, fiil ile bilgisayar kullan c - s ve veri aras nda ne gibi ba lant lar n bulundu unun analiz ve edilmesidir. Adli biliflim alan nda uzman olan kiflinin amac bir k s m teknikler kullanmak suretiyle normal veri ile bu veriler üreten son kullan c ya veya destek veren personele ulaflmak ve aralar ndaki ba lant y çözmektir. K saca dijital durum ile olay aras ndaki ba lant y çözmektir. Bu araflt rman n içeri i biliflim sisteminde yasa d fl ya da izinsiz olarak kullan lmay tan mlamakt r. Uzmanlar n genelde çal flma alanlar n harddisk, CD, DVD, flash Bellek, vb. depolama ayg tlar ve di er dijital ayg tlar oluflturmaktad r. 4,5 K saca adli biliflim; yarg lama s ras nda kullan labilecek potansiyel delillerin belirlenmesi için biliflim teknolojilerinin kullan lmas d r. Adli biliflim, bilgisayar kullan larak ne, kim, nerede, ne zaman ve nas l sorular na cevap bulunmaya çal fl lan yeni bir bilim dal d r. Bilgisayardan elde edilen deliller, dijital sesler, dijital videolar, mobil telefonlar, dijital fotograf makineleri, dijital faks makinalar vb. nitelikteki bütün delilleri kapsad ndan adli biliflimle ilgili bu çal flmada bilgisayardan elde edilen adli delil 6,7,8 kavram yerine dijital delil kavram kullan lacakt r. Fiziksel delillerde oldu u gibi dijital delillerde de sadece önemli görülen cihazlar labaratuarlara gönderilir ve iflletim sistemlerinin imajlar gerekli programlar vas tas yla al n r. fiayet deliller üzerinde parmak izi inceleme vb. flekilde bir inceleme yap lacaksa bu amaçla labaratuara gönderilir. Bilgisayar sistemlerinde önemli olan üzerinde ifllem yap lan iflletim sistemi ve bu iflletim sisteminde tutulan verilerdir. Sistemde bulunan (4) (5) Computer Forensics FAQ (Frequently Asked Questions), ( ), (6) Gary R. Gordon.; Chet D. Hosmer.; Christine Siedsma.; Don Rebovich., ( ), Assessing Technology, Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime, /pdffiles1/nij/grants/ pdf (7) Whitcomb, Carrie Morgan., ( ), An Historical Perspective of Digital Evidence: A Forensic Scientist s View, 0B E27BB4.pdf (8) Carrie Morgan Whitcomb., ( ), An Historical Perspective of Digital Evidence: A Forensic Scientist s View, 0B E27BB4.pdf

4 1204 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 bütün cihazlara el konulmas n n ve laboratuarlara götürülmesinin pratik anlamda bir yarar bulunmamaktad r. Fakat özellikle fiziksel delilleri elde etme amac yla dijital delillerin fotograflar n n çekilmesi, kullan lan cihazlar n marka, model, seri numaras, ba l bulundu u network sistemlerinin ve di er çevre birimlerinin durumlar n n kay t alt na al nmas ve raporlanmas önem arz etmektedir. 9 III- B L RK fi L K KURUMU VE YASAL DAYANAKLARI Tüm bilim dallar birbirleri ile etkileflim içerisinde bulundu undan her hangi bir temel bilim dal yan bilim dallar ndan faydalanarak, araflt - r lacak konu ve olaylarda daha kolay, çabuk ve net çözümler bulmaya çal flmaktad r. Herhangi bir ana bilim dal n n baflka bir bilim dal ndan faydalanmas, yard m isteyen bilim dal n n güçsüzlü ünü ve yetersizli ini göstermez. Tam tersine o bilim dal n güçlendirir, güvenilirli ini art r r. Herhangi bir bilim dal nda çal flan uzman kifli di er bilim dallar hakk nda yeteri kadar bilgi sahibi olmayabilir. Ayr ca bu kadar çeflitli bilim dallar n n mevcut bulundu u, ça n bilgi ça oldu u bir dönemde her bilim dal hakk nda yeteri kadar bilgi sahibi olmak mümkün de ildir. Kapsaml bilim dallar ndan birisi olan hukuk ta kendi içinde birçok alt kollara ayr lmakta olup, bunlardan bir tanesi de ceza hukukudur. Ceza hukuku uzmanlar da çal flt klar bilim dal nda kendi bilgilerinin yetersiz kald durumlarda ceza hukukuna yard mc bilim dallar nda çal flan uzman kiflilerin bilgi, beceri ve görgülerinden yararlanmaktad rlar. Hukuka yard mc yan bilim dallar nda çal flan ve olaylar n çözümü için özel ve teknik bilgi ve görgüsüne müracaat edilen kiflilere hukuk dilinde bilirkifli denmektedir 10. Yarg lamas devam eden bir davada çözümü hâkim taraf ndan bilinmeyen, özel ve teknik bilgiyi gerektiren genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmayan bir durumda hâkim taraf ndan, haz rl k soruflturmas s ras nda; gecikmesinde sak nca bulunan hallerde cumhuriyet savc s taraf ndan, normal koflullarda da hâkim taraf ndan görüflüne baflvurulacak kifli bilirkiflidir. Bilirkiflilik kurumu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun maddeleri aras nda Ehlivukuf bafll alt nda düzenlemesi yap lan, deliller aras nda takdiri deliller s n f na dahil olan bir kurumdur. Ceza Muhakemesi Kanunu nun maddeleri aras nda Bilirkifli ncelemesi bafll alt nda düzenlenmifltir. Her iki usul kanununda da çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkiflinin oy ve görüflüne müracaat edilebilece i fleklinde düzenleme mevcut bulunup, HUMK un 276/1. maddesine göre; bilirkifli seçimini taraflar yapabildi i halde, (9) Carrier, Brian., Spafford, Eugene h., ( ), Getting Physical With The Digital Investigation Process, (10) Hamit,. Hanc, (2003), Bilirkiflilik ve Çapraz Sorgu, 1. Bask, s.9, Seçkin Yay nevi, Ankara

5 Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Servet Yetim 1205 CMK ya göre taraflar n yahut flüphelinin bilirkifliyi seçme hakk bulunmay p hâkim taraf ndan bilirkifli resen seçilmektedir. Bilirkifli; mahkemeler, hâkimlikler ve savc l klar taraf ndan gönderilen olaylar hakk nda görüfl bildirmekle görevli olup, ayr ca sorulan hukuki konu ile ilgili delilleri takdir yetkileri yoktur. Bilirkifliler taraf ndan tanzim edilen raporlar hâkim serbestçe takdir hakk na sahiptir. Hâkim, al - nan bilirkifli raporunu yeterli bulmazsa ek rapor isteyebilece i gibi ayr ca baflka bir bilirkifliye de müracaat edebilir. fiayet bilirkifli haz rl k soruflturmas s ras nda yahut duruflmada dinlenip mütalâas na müracaat edilmifl ve derhal mütalaas n verebilecek durumda ise beyan zapta geçirilir, ayr ca yaz l beyan na gerek yoktur. Yaz l mütalâa vermesi gereken durumlarda ise iflin niteli ine göre en geç iki ay içerisinde yaz l mütalâas n bildirmek zorundad r. Hâkimin delilleri serbestçe takdir hakk bulundu undan bilirkifli raporu ile ba l de ildir. Bilirkifli raporlar n n hâkimi ba lay c l kabul edilirse, hâkimin takdir yetkisi ile birlikte hâkimlik yetkileri önemli ölçüde k s tlan r. Hâkimi adeta bilirkifli raporlar ile hüküm aras nda bir vas ta veya arac durumuna düfler. 11 Bilirkifliye baflvurmada, al nan raporlar de erlendirmede, bilirkifliye müracat n gerekip gerekmedi ini de erlendirmede, gerekçesini göstermek flart yla al nan rapora itibar edip etmeme hususlar nda hâkimin takdir yetkisinin varl kabul edilmelidir. Adli biliflim de tamamen uzmanl k gerektiren bir alan olup, bu alanda kullan lan araç ve teknolojiler çok h zla de iflmekte oldu undan biliflim sistemi üzerinden suç ifllenmesi ya da biliflimin suçta vas ta olarak kullan lmas durumunda adli biliflim uzmanlar taraf ndan tatmin edici raporlar n düzenlenmesi gereklidir. IV- ADL RAPOR Adli rapor, hukuk bilimince çözümlenmesi gereken bir adli olayla ilgili; mahkemeler, hâkimlikler ve Cumhuriyet savc l klar taraf ndan yap - lan talepler üzerine Adli T p Kurumu, hükümet tabipleri, sa l k oca hekimleri, sa l k merkezi ve hastahanelerde görevli hekimler ve adli tabiplerin ve (çözümlenecek olay n niteli ine göre) di er kamu kurumlar n n adli olayla ilgili sorulan sorulara cevaben bilimsel ve teknik görüfllerini sunduklar sözlü ya da yaz l beyanlard r. Adli raporun istenece i konular çok çeflitlidir. Hukuk ve ceza davalar nda teknik ve bilimsel bilgi gerektiren konular n çözümlenmesi için adli raporlar istenmektedir. Adli rapor istenilecek konular n bafll calar n ; etkili eylemler, farik ve mümeyyizlik durumlar n n tespiti, hukuki ve cezai sorumlulu un tespiti, ruhsal muayeneler, yafl saptamas, zehirlenme ve benzerleridir. Adli raporlar mutlaka yarg organlar nca yap lmakta (11) Polat, O uz, (2000), Adli T p, s.415, Der Yay nlan, stanbul

6 1206 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 olan ya da yap lacak bir soruflturmaya ya da yap lmakta olan yarg lamaya konu olan bir kusur veya suçun varl nda düzenlenir. Adli raporu kurumdan ilgili mahkeme, hâkimlikler ve Cumhuriyet savc l klar ile Ceza Muhakemesi Kanunu gere ince Cumhuriyet savc s n n emri alt nda çal - flan ve talimatlar do rultusunda hareket eden polis ve jandarma karakollar ile emniyet müdürlüklerinin ilgili flubeleri de isteyebilir tarih ve 2659 Say l Adli T p Kurumu Kanunu ile kuruma dahil Adli T p Kurumu Baflkanl, Adli T p Baflkanlar Kurulu, Adli T p Genel Kurulu, Adli T p htisas Kurullar, Adli T p Kurumu Grup Baflkanl klar ve Adli T p fiube Müdürlükleri kurulmufltur. Kurumda morg, gözlem, kimya, biyoloji, fizik ve trafik olmak üzere alt adet ihtisas dairesi bulunmaktad r tarih ve 2659 say l Adli t p Kurumu Kanunu nda, tarih ve 4810 say l Adli T p Kurumu Kanunu nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile birçok de ifliklik yap lm flt r. Bu de iflikliklerin bafl nda Adli T p Kurumu nun görev alan geniflletilerek Adli T p Kurumu na; adli t p ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüfl bildirmenin yan nda adli t p uzmanl ve yan dal uzmanl vermek, adli t p ve adli bilimler ile ilgili çal flmalar yürütüp seminer sempozyum, konferans vb. yaparak adli t p ile ilgili e itim programlar n n yap lmas nda ve yürütülmesinde yard mc olmak ve adli t p hizmetlerinin görülmesi s ras nda yap lmas zorunlu sa l k hizmetleri verme görevini de vermifltir. Adli biliflim uzmanlar n n yetifltirilmesi için düzenlenecek sertifika programlar bu çerçevede verilebilir. Hatta bu sertifika programlar na biliflim suçlar ile etkin bir flekilde mücadele edebilmek için güvenlik görevlileri, site yöneticileri, network altyap s ile u raflanlar, sistem yöneticileri, servis sa lay c lar vb. ifllerle u raflan meslek gruplar na da verilmesinde yarar vard r. 12 V- D J TAL DEL LLER 1- Dijital Delillerin Güvenli i ve Güvenilirli i Fiziksel delillerin toplanmas nda, delillerden sonuç ç kart lmas nda olay yerinin herhangi bir etkiye maruz kalmadan delillerin toplanmas, olay yerinin olay araflt ranlara karfl ve üçüncü kiflilere karfl güvenli inin sa lanmas nas l hayati önem tafl yorsa, dijital delillerin toplanmas nda ve sonuç ç kart lmas nda da sunulan deliller aç s ndan ayn hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Olay yeri incelemede asla dokunma, deliller dokümante edilinceye kadar asla de ifltirme, ölçme, kimliklendirme ve tan mlama iflemlerini yap, olay yerini foto rafland r, mümkünse video kay tlar n al, olay yerindeki delillerden herhangi bir tanesi hareket etti inde bu durum kesinlikle yeniden orjinal haline kavuflturulamaya- (12) ( )

7 Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Servet Yetim 1207 cakt r fleklinde bir alt n kural vard r. 13 Dijital delillerin toplanmas nda, paketlenmesinde, naklinde özel koruyucu tedbirler al nmal d r. Dijital deliller statik elektrik üretti inden elektromayetik alanlardan, m knat slardan, radyo dalgalar vb. manyetik alanlardan etkilenebilirler. 14,15 Bu disiplinlere mutlaka uyularak; delil toplama, nakil ve de erlendirme aflamas nda dijital delillerin bozulmas na sebebiyet verilmemeli, aleyhine deliller kullan lacak kiflilerin itirazlar n kuvvetlendirecek hiçbir eylem yap lmamal d r. 1) Bütün toplanan delillerin paketlenmeden önce dokümante edildi- inden, etiketlendi inden ve kayd yap ld ndan emin olunmal d r. 2) Hassas veya örtülü/gizli delillere özel dikkat gösterilmeli ve korumaya yönelik tedbirler al nmal d r. 3) Manyetik medyalar anti statik paketlerle veya statik plastik çantalarla paketlemeli, standart plastik çantalar gibi statik elektrik üreten materyallerin kullan m ndan kaç n lmal d r. 4) Disket, CD-ROM ve manyetik bantlar gibi bilgisayar medyalar n kaz maktan, bükmekten ve katlamaktan kaç n lmal d r. 5) Elde edilen delillerin kondu u kutular n etiketlendi inden emin olunmal d r. 6) maj al nan verilerin hash de erleri SHA veya MD5 16 hesaplama yöntemleri ile tespit edilmelidir. Buradaki amaç incelenen imajlar n d ifltirilme olas l n n bulunmas ve ilerde meydana gelebilecek olan itirazlar n ortadan kald r lmas d r. 7) E er çoklu bilgisayar sistemleri topland ysa her bir sistem kendi içerisinde etiketlenmelidir. Çünkü sistem o bilgiler ile tekrar çal fl r hale getirilebilmelidir. 17 8) Yedekleme cihazlar nda daha önceden veri kalmam fl olmas na dikkat edilmelidir. Dosyalar n formatlar de ifltirilmifl olabilir, bu ihtimal- (13) Horenbeeck, Maarten Van., ( ), IT Crime Investigation (14) Lunsford, Philip., ( ), Computer Forensics For Law Enforcement, (15) Clarke, Nathan., ( ), Digital Forensic, (16) fiifreleme algoritmalar na yard mc olmak amac yla kullan labilecek bir HASHING / FINGERPRINTING algoritmas d r ve yaln zca 128-bit lik (16-bayt) bir ç kt üretir. Bu öncelikle bir verinin (dosyan n) do ru transfer edilip edilmedi i veya de ifltirilip de ifltirilmedi ini kontrol etmek için kullan lan bir yöntemdir. (Md5 Nedir?, ( )) (17) fien, Osman Nihat., ( ), Biliflim Suçlar nda Araflt rma Yöntemleri, Delillerin Toplanmas ve Suçlar n n Tespiti,

8 1208 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 leri ortadan kald rmak için dosya uzant lar de ifltirilmek suretiyle deneme yap lmal d r. 18,19 9) flletim sistemlerinde dosyalar üzerine yeni kay tlar yap lmas ve eski kay tlar n silinmesi çok kolay oldu undan evraklar n oluflturulduklar tarihlerin de ifltirilmemifl olmas çok önem tafl maktad r. Delil toplama aflamas nda delillerin bu yönüyle zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 20 Dijital delillerin araflt r lmas nda ortaya ç kan sonuçlar n güvenilirli- i fizilsel delillerin güvenilirli i kadar sa lamd r, yeterki delil toplama s - ras nda gerekli güvenlik tedbirleri al n p uluslaraaras standartlar ve araflt rma teknikleri kullan larak araflt rmalar yerine getirilsin. Bilirkifliler taraf ndan haz rlanan raporlara itiraz edilmesi durumunda kullan lan teknikler test edilebilir ve güvenilir olmal d r. Kullan lan teknikler ayn zamanda kabul edilebilir teknikler olmal d r. Kullan lan teknikler dijital delillerin sorgulanmas na sebebiyet vermeyecek nitelikte ve aç kl kta olmal d r. Kullan lan tekniklerden ve yöntemlerden raporlarda mutlaka bahsedilmelidir. 21,22 Bilimsel ve t bbi delillerde oldu u gibi digital delillerde güvenilir olmal d r. Önemli olan bilirkiflinin flahsi kanaati olmay p bilimsel olarak ortaya konan olgulard r. Dijital delillerin de ifltirilmesi ve bozulmas di er fiziksel delillerin tahrip edilmesinden daha kolay ve daha k sa zamanda gerçeklefltirilebilir. Buna sebebiyet vermemek için daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Dijital delillerin güvenilirli ini sa lamak için araflt rma sonuçlar ; basit ve anlafl labilir bir düzende sunulmal, daima do ru olmal, delillerin araflt rma yöntemleri sorgulanabilir nitelikte olmal, araflt rma sonucu ortaya konan neticeler tart flmaya ve tahminlere yer vermeyecek derecede aç k ve net olmal, deliller ve araflt rmac lar daima sorgulanmaya haz r olmal, raporlada sorulan sorular dikkatli ve aç k bir flekilde cevapland r lmal, delillerden ç kan sonuçlar n nas l ç kart ld da delillendirilebilme- (18) Sherman, Shayne., (06/05/2007), A Digital Forensic Practitioner s Guide To Giving Evidence In A Court Of Law, (19) Gordon, Gary R., Hosmer, Chet D., Siedsma, Christine., Rebovich, Don., ( ), Assessing Technology, Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/ pdf (20) Gordon, Gary R., Hosmer, Chet D., Siedsma, Christine., Rebovich, Don., ( ), Assessing Technology, Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/ pdf (21) Sherman, Shayne., (06/05/2007), A Digital Forensic Practitioner s Guide To Giving Evidence In A Court Of Law, (22) Sansurooah, Krishnun., (08/05/2007) Taxonomy of Computer Forensics Methodologies and Procedures for Digital Evidence Seizure.,

9 Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Servet Yetim 1209 li, dedikodu yerine bilirkifli kendi deneyimlerinden yararlanarak delilleri de erlendirmelidir. Deliller; fotograflar, diagramlar, video görüntüleri vb. yöntemler de kullan larak dikkatli bir flekilde takdim edilmelidir Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Dijital delillerdeki araflt rma yöntemleri ile fiziksel delillerdeki araflt rma yöntemleri ço u yönü ile birbirine benzer. Fiziksel suç dellerinin araflt r lmas nda birçok parça içinden delil araflt rmas yap l r. 24 Bilgisayarlar ve di er dijital cihazlar, bu cihazlar n suçlular taraf ndan suçu ifllemede araç olarak kullan lmas veya herhangi bir suçun ifllenmesinde do rudan olmasa dahi suçlular n kendi aralar ndaki iletiflimi veya ifllemleri kolaylaflt rmak ve bilgileri yedeklemek için bilgisayarlar kullanmalar durumunda adli biliflime konu olmaktad rlar. Günümüzde hemen herkes taraf ndan her türlü ifl yap l rken bilgisayarlar veya di er elektronik cihazlar kullan ld düflünülürse, sadece biliflim suçlar n n araflt r lmas ve soruflturulmas nda de il, belki birçok suç türünün araflt rma ve soruflturmas nda adli biliflim tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir. Bilgisayar teknolojileri; ifllenen suçlar n araflt r lmas nda kullan lan ayg tlar olabilece i gibi bu cihazlar n kullan lmas ile de birçok suç ifllenebilmektedir. Adam öldürme eyleminin silahla ifllenmesi ile doland r c l k eyleminin biliflim vas ta k l nmak suretiyle ifllenmesi aras nda farkl l k bulunmamaktad r. Olay yerini inceleyen ilk müdahale ekibi öncelikle delil toplamada kullan lacak ayg tlar haz r etmeli, kendi güvenli inden emin olmal, olay yerinin güvenli ini sa lamal daha sonra da olay yerindeki dijital olan ve olmayan bütün delillerin sa laml n ve bütünlü ünü koruma alt na almal d r. Olay yeri incelemesinde afla daki ifllemler dikkatli bir flekilde yerine getirilmelidir. 25, 26, 27 1) Delillerin de ifltirilme ihtimaline binaen elle dokunulmaktan kaç - n lmal. 2) Denetleme ve gözetleme zinciri kurulmal ve takip edilmeli. (23) Sherman, Shayne., (06/05/2007), A Digital Forensic Practitioner s Guide To Giving Evidence In A Court Of Law, (24) Carrier, Brian, Spafford, Eugene H., (07/05/2007) Getting Physical With The Digital Investigation Process, https://www.cerias.purdue.edu/tools_and_resources/bibtex_archive/archive/ pdf (25) Carrier, Brian., Spafford, Eugene H., ( ), Getting Physical with the Digital Investigation Process, https://www.cerias.purdue.edu/tools_and_resources/bibtex_archive/archive/ pdf, ( ) (26) Methods Employed in Computer Forensics ( ), (27) Sherman, Shayne., (06/05/2007), A Digital Forensic Practitioner s Guide To Giving Evidence In A Court Of Law,

10 1210 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l ) Hiçbir zaman orjinal delil (hard disk, cd, disket, vb.) üzerinde çal flma yap lmamal, duruma göre orjinal delil (çal flan sistemler) üzerinde inceleme yap lacaksa, bu çal flma konunun uzman kiflilerce yap l r ve yap lan bütün ifllemler dokümante edilmeli. 4) Toplanan delillerde delil inceleme aflamas na geçilmeden önce imaj alma ifllemleri gerçeklefltirilmelidir. maj almada afla da say lan hususlara dikkat edilmelidir. 28, 29, 30 a) maj alma program ile orjinaldelilin birebir (bit-to-bit, sectorby-sector) kopyas n almal, (raw image) veya birebir kopya ve ek bilgileri (tarih-saat, imaj alan kiflinin ismi, olay n ismi, vb.) beraberce alabilmeli. b) maj alma iflleminde geçerli asgari adli biliflim standartlar sa lanarak kullan lan program orjinal medyada herhangi bir de ifliklik yapmamal. c) Program her türlü disk arabirimi (IDE, SCSI, ATA, vb.) ile çal - flabilmeli, program orjinal diske ait imaj bir baflka diske alabilece i gibi usb disk veya benzeri harici medyaya alabilmeli ve al nan imaj bir dosya halinde tutabilece i gibi kullan c n n belirtece i ve teknolojinin müsaade edece i büyüklükte parçalar halinde alabilmeli. d) Program ar zal disklere ait imaj alabilmeli ve imaj alma s ras nda meydana gelen bütün hata mesajlar n loglayabilmeli. e) Veri yedekleme ünitleri kolay zarar görmeyecek ünitelerden seçilmeli, mümkünse imaj alma ifllemleri video ile kay t alt na al nmal. f) Herhangi bir sistemin imaj al n rken ba ms z baflka bir bilgisayar kullan lmal. g) Harddisk vb.ayg tlar n tamam yla suretleri ç kart lmal. h) Dosya sisteminin suretini almadan ziyade bölüm bazl kullan m mevcut ise kullan c eriflim alanlar ayr ayr al nmal. i) Al nan imajlar sürücülerle efllefltirilmeli ve birbirine kar flt r lmamal. j) Orijinal sürücüler güvenli bir ortamda saklanmal. (28) %20A%20digital%20forensic%20practitioners%20guide%20to%20giving%20evidence%20in%20a%20court%20of%20law.pdf (29) Examining and Presenting Computer Forensic Evidence in Court, (30) 11. C.D. 2005/6376 E., 2007/2551 K. ve tarihli karar

11 Dijital Delil Araflt rma Yöntemleri Servet Yetim 1211 k) maj alma s ras nda mümkün oldu u kadar sald r lara daha az maruz kalan ve uzun süre bilgileri muhafaza edebilen tape üniteleri tercih edilmeli. 5) Bir bilgisayar n hard diskinin yede i al n rken bilgisayardaki mevcut iflletim sistemi mümkün mertebe kullan lmamal, temiz bir aç l fl disketi ve CD si kullan larak ifllemler yap lmal. 6) Hedef depolama ayg t n n içeri inin temizli inden emin olunmal, mümkünse daha önceden kullan lmam fl olan depolama ayg tlar kullan lmal. 7) Hedef ayg ta istenmeyen verilerin yaz lmas engellenmeli. 8) Hedef ayg tta bozuk kesimin olmamas na dikkat edilmeli. 9) Yap lan ifllemlerin tutanaklar tutularak ç kt lar al nmal. 10) Araflt rma yap ld ve imaj al nd s rada sistem saati mutlaka kontrol edilmeli, sistem saati araflt rma yap lan yerdeki yerel saat ile uyumlu de il ise bu durum tespit edilmek suretiyle kay t alt na al nmal - d r. Çünkü dosyalar üzerinde yap lan de ifliklik, silme ve dosyalara ulaflamada sistem saatindeki bilgiler kullan lmaktad r. 31,32 11) Bütün deliller toplanmadan sistem kapat lmamal, çal flan sistemlerde mevcut olan programlara güvenmemek temel bir ilkedir; bu yüzden CD ile güvenilir programlar kullanmak gerekmektedir. CD den çal flt r lan programlar, sisteme kurulmadan çal flt r labiliyor olmal. 33,34 12) Telefon hatlar ndaki ça r lardan ya da internet servis sa lay c - dan elde edilebilecek delil olup olmad kontrol edilmeli. 13) Modemler, ça r kutular gibi bilgisayara telefonla ba lanan cihazlar tespit edilmeli, bu tür cihazlar dokümante edilmeli, sökülmemeli sadece etiketlenmeli, ayr ca LAN/Ethernet, kablosuz, k z lötesi, firewire ba lant varsa bunlar da ayn flekilde tespit edilip etiketlenmeli. (31) Gordon, Gary R., Hosmer, Chet D., Siedsma, Christine., Rebovich, Don., ( ), Assessing Technology, Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/ pdf (32) Gordon, Gary R., Hosmer, Chet D., Siedsma, Christine., Rebovich, Don., ( ), Assessing Technology, Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/ pdf (33) Carrier, Brian., Spafford, Eugene H., ( ), Getting Physical with the Digital Investigation Process, https://www.cerias.purdue.edu/tools_and_resources/bibtex_archive/archive/ pdf, (34) Lim, Mark Jyn-Huey., Negnevitsky, Michael., Hartnett, Jacky, ( ) Lim, Mark Jyn-Huey., Negnevitsky, Michael., Hartnett, Jacky, ( ), ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/lim%20et%20al%20- %20A%20Fuzzy%20Approach%20For%20Detecting%20Anomalous%20Behaviour%20in%20 %20Traffic.pdf,

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

ULUSAL YARGI A I PROJES -I

ULUSAL YARGI A I PROJES -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2323 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1320 ULUSAL YARGI A I PROJES -I Yazarlar Yarg tay Üyesi Ali KAYA (Ünite 1-10) Ö r.gör. Meral GÜNEfi (Ünite 1-10) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Bilgi Teknolojileri Güvenli i:... 74 Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Mustafa SA SAN* Bilgi ça nda, nternet ortam ndaki bilgi kullan

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı