ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler, Sermaye ve Ortakl k Yap s 07 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 09 Genel Müdür'ün Mesaj 12 Denetleme Kuruluflunun Uygunluk Görüflü 13 Özet Finansal Bilgiler 17 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n Anadolubank'a Verdikleri Notlar Y l Faaliyetleri Kurumsal Bankac l k Hazine ve Perakende Bankac l k Uluslararas Bankac l k Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Yat r m Bankac l Bilgi Teknolojileri Operasyon Mali fller nsan Kaynaklar ve E itim BÖLÜM II-Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 44 Kurumsal Yönetim lkeleri 44 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 45 Üst Yönetim 46 Denetim Komitesi 47 Kurumsal Yönetim Komitesi 47 Aktif-Pasif Komitesi 48 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 51 Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler BÖLÜM III-Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 54 Denetçiler Taraf ndan Haz rlanan Rapor 55 Denetim Komitesi'nin ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifline Yönelik Raporu 56 Mali Durum De erlendirmesi 63 Risk Yönetimi Politikalar 66 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler BÖLÜM IV-Konsolide Olmayan Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar BÖLÜM V-Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar Adresler

3 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, SEKTÖRÜNDE ED ND SEÇK N VE SAYGIN KONUMUNU ÖNCEL KLE H SSEDARLARININ GÜCÜNE, Y SEÇ LM fi VE DENEY ML YÖNET M KADROSUNA VE KEND N fi NE ADAMIfi, SADIK VE ÖZVER L ÇALIfiANLARINA BORÇLUDUR. 1

4 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu HABAfi GRUBU'NA BA LI B R KURULUfi OLAN ANADOLUBANK, TÜRK YE'N N BELL BAfiLI TÜM BÖLGELER NE YAYILMIfi 63 fiubes YLE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmelere KISA VADEL filetme SERMAYES VE T CARET N F NANSMANINA YÖNEL K KRED LER SA LAYAN B R T CAR BANKADIR. I. SUNUfi ANADOLUBANK HAKKINDA HABAfi Grubu'na ba l bir kurulufl olan Anadolubank, Türkiye'nin belli bafll tüm bölgelerine yay lm fl 63 flubesiyle küçük ve orta ölçekli iflletmelere k sa vadeli iflletme sermayesi ve ticaretin finansman na yönelik krediler sa layan bir ticari bankad r. Özellefltirme daresi'nden 1997 y l nda sat n al nan Banka, sektörde görece yeni bir kurulufl olarak dinamik karakteriyle öne ç kmaktad r. Öte yandan yeni ortakl k yap s alt nda dokuzuncu y l n tamamlayan Anadolubank, bu süre içinde makroekonomik ortamdaki olumsuz koflullara ra men her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek güçlü ve sa l kl bir mali yap ya sahip oldu unu kan tlam flt r. Bugün Anadolubank, sektöründe edindi i seçkin ve sayg n konumunu öncelikle hissedarlar n n gücüne, iyi seçilmifl ve deneyimli yönetim kadrosuna ve kendini ifline adam fl, sad k ve özverili çal flanlar na borçludur. HABAfi GRUBU Türkiye'nin öncü, sayg n ve köklü sanayi gruplar aras nda yer alan HABAfi, s nai ve t bbi gazlar, LPG, do al gaz, elektrik, demir çelik ve endüstriyel tesisler imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun önde gelen kurulufllar ndan HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi., 2005 y l 500 büyük sanayi kuruluflu s ralamas nda sat fl hacmi bak m ndan 15. olmufl, ihracat hacmi bak m ndan ise ilk 10'da yer alm flt r. HABAfi, 1956 y l nda merhum Hamdi Baflaran taraf ndan s nai ve t bbi gazlar (oksijen, azot, argon, hidrojen, narkoz, asetilen, karbondioksit, helyum, kaynak gazlar, özel gazlar vs.) üretimi ve da t m yapmak amac yla kurulmufltur. Zaman içinde ülke ekonomisinin geliflimine paralel olarak yapt yüksek teknoloji yat r mlar yla geliflen HABAfi, Hizmet, Kalite, Güven ilkesi; yüksek üretim, depolama ve nakliye olanaklar, ülke çap na yay lm fl tesisleri, genifl bayi a, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla s nai ve t bbi gazlar sektörünün lider firmas konumundad r. LPG sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, dolum ve depolama tesisleri, LPG gemisi, deniz terminalleri, genifl nakliye filosu ve bayi a yla LPG'yi tüplü, dökme ve otogaz olarak tüketicilere sunmaktad r. Do al gaz sektörünün liberalleflmesinin ard ndan gerekli lisanslar alan HABAfi, Türkiye'de ilk kez do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatarak ülke çap nda pahal ve kirli yak tlarla çal flmak zorunda kalan sanayicilere nakliye yoluyla do al gaz kullanma olana sa lam flt r. Böylece ucuz, kullan m kolay ve çevre dostu bu yak t müflterilerinin kullan m na sunan HABAfi, günümüzde genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla LNG sektörünün lider firmas d r.

5 HABAfi, ayn zamanda sektörde, tüketimi daha düflük düzeyde olan müflterilerin taleplerini karfl lamak amac yla S k flt r lm fl Do al Gaz (CNG) tedarik zincirini de ilk kez gelifltirip piyasaya tan tan firmad r. Ucuz, kullan m kolay ve çevre dostu bu yak t küçük ve orta ölçekli sanayi kurulufllar n n kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla CNG sektörünün de lider firmas d r. HABAfi' n, do al gaz n yan s ra elektrik üretimi alan nda da büyük yat r mlar vard r. Bafllang çta yaln zca Grup flirketlerinin ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulan enerji tesislerinin kapasiteleri yeni yat r mlarla art r lm fl ve bugün 300 MWh kapasiteye ulaflm flt r. Elektrik sektörünün liberalleflmesinin ard ndan gerekli lisanslar alan HABAfi, tüketicilere elektrik sat fl konusunda da sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r y l nda demir çelik üretimine bafllayan HABAfi, bugün 2,6 milyon ton s v çelik üretme kapasitesiyle pazar n lider firmas d r. Üretiminin %75-80'ini (kütük, çubuk ve filmaflin) befl k tada dünyan n çeflitli ülkelerine ihraç eden HABAfi' n 2006 y l ndaki toplam ihracat 729 milyon ABD dolar d r. Bu arada fiirket'in hurda ithalat ise 656 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. En yeni teknolojiyle donat lm fl demir çelik üretim tesisleri, Türkiye'nin bat s nda bir sanayi bölgesi olan zmir-alia a'da yer almaktad r. Gruba ait olan ve büyük ölçüde ithalat ve ihracata yönelik olarak çal flan liman tesisleri, yüksek indirme-bindirme kapasitesiyle bu alanda ülkenin en büyük tesisleri aras nda yer almaktad r. HABAfi' n faaliyet alanlar ndan biri de endüstriyel tesisler imalat d r. Bu alanda HABAfi, proses tesisleri, hava ayr fl m tesisleri, çelik üretim tesisleri, haddehaneler, elektrik üretim tesisleri ve gaz dolum ve depolama tesisleri gibi çeflitli sanayi kollar için anahtar teslimi tesislerin kurulumu ve imalat n n yan s ra mühendislik hizmetleri de vermektedir. Genifl imalat olanaklar yla gerçeklefltirilen bu hizmetler k saca flu bafll klar alt nda grupland r labilir: Tav f r nlar, At k s kazanlar, Bas nçl kaplar, Is eflanjörleri, Bas nçl gaz tüpleri, LPG tüpleri, CNG tüpleri, Kriyojenik depolama tanklar ve evaporatörleri, Küresel ve silindirik LPG depolama tanklar, LNG depolama tanklar, LNG gazlaflt r c lar, Nakliye tankerleri, Spiral kaynakl boru imalatlar. Toplam cirosu 2 milyar ABD dolar na yaklaflan HABAfi' n, Fitch Ratings taraf ndan yap lan derecelendirme sonucunda Türk Liras Notu A+, Uzun Vadeli Döviz ve Türk Liras Notu B+ (Türkiye'nin notuyla s n rland r lm flt r), genel görünümü ise istikrarl olarak belirlenmifltir. 3

6 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, MAKROEKONOM K ORTAMDAK OLUMSUZ KOfiULLARA RA MEN HER TÜRLÜ ZORLU UN ÜSTES NDEN GELEB LECEK GÜÇLÜ VE SA LIKLI BIR MAL YAPIYA SAH P OLDU UNU KANITLAMIfiTIR. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM Pazartesi günü saat 09.00'da Cumhuriyet Mahallesi Silahflör Caddesi No:77 Bomonti-fiiflli/ stanbul adresindeki Anadolubank Genel Müdürlü ü nde yap lacak olan Ola an Genel Kurul Toplant s gündemi afla daki gibi belirlenmifltir. 1. Aç l fl ve divan teflkili, 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi, y l Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun okunmas ve müzakeresi, 4. Anadolubank n ba ms z denetimini yapan Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (KPMG) taraf ndan onaylanm fl 2006 y l na ait Bilanço ve Kâr/Zarar Cetvellerinin okunmas ve müzakeresi ile 2007 y l nda görevlendirilecek ba ms z denetim kuruluflunun belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 5. Kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin say lar ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yap lmas, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 9. Bankalar Kanunu'nun koydu u yasaklamalar sakl kalmak kayd yla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l ifllemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

7 ANA SÖZLEfiME DE YAPILAN DE fi KL KLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler 2006 y l içinde Ana Sözleflme'de, Banka'n n ödenmifl sermayesinin YTL'si nakden olmak üzere YTL'den YTL'ye ç kar lmas yla ilgili olarak afla daki de ifliklik yap lm flt r. ESK fiek L Madde 7- Bankam z sermayesi her biri nama yaz l TL nominal de erde (altm fl alt milyon) hisseye bölünmüfl (altm fl alt trilyon) TL'den ibarettir. Art r mdan önceki sermayeyi teflkil eden (elli befl trilyon) TL tamamen ödenmifl olup, bu miktar n (üç yüz milyar) TL'si 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesine ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gere ince ay n olarak vazedilmifl, (elli trilyon iki yüz elli alt milyar üç yüz k rk alt milyon) TL'lik k sm ortaklarca nakden ödenmifl ve (dört trilyon dört yüz k rk üç milyar alt yüz elli dört milyon) TL'lik k sm ise 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kay tl amortismana tabi iktisadi k ymetlerin yeniden de erlendirilmesi sonucu oluflan De er Art fl Fonundan karfl lanm flt r. Bu defa art r lan ve her biri nama yaz l TL nominal de erde (on bir milyon) hisseye bölünmüfl olan (on bir trilyon) TL'lik sermayenin tamam ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmifl olup, bunun (on trilyon alt yüz on üç milyar) TL'lik k sm gayrimenkul sat fl kazançlar ndan karfl lanacak, bakiye (üç yüz seksen yedi milyar) TL'lik k sm ise, sermaye art r m iflleminin Ticaret Sicili ne tescili tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklarca nakden ödenecektir. Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle de ifltirilmek üzere nama yaz l geçici ilmühaberler ç karabilir. Banka, Yönetim Kurulu Karar 'yla hisse senetlerini birden çok pay içeren kupürler halinde bast rabilir. YEN fiek L Madde 7- Bankam z sermayesi her biri nama yaz l 1.- YTL nominal de erde (iki yüz yirmi befl milyon) hisseye bölünmüfl (iki yüz yirmi befl milyon) YTL'den ibarettir. Art r mdan önceki sermayeyi teflkil eden (altm fl alt milyon) YTL tamamen ödenmifl olup, bu miktar n (üç yüz bin) YTL'si 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesine ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gere ince ay n olarak vazedilmifl, (elli milyon alt yüz k rk üç bin üç yüz k rk alt ) YTL'lik k sm ortaklarca nakden ödenmifl, (dört milyon dört yüz k rk üç bin alt yüz elli dört) YTL'lik k sm 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kay tl amortismana tabi iktisadi k ymetlerin yeniden de erlendirilmesi sonucu oluflan De er Art fl Fonundan, (on milyon alt yüz on üç bin) YTL'lik k sm ise gayrimenkul sat fl kazançlar ndan karfl lanm flt r. Bu defa art r lan ve her biri nama yaz l 1.- YTL nominal de erde (yüz elli dokuz milyon) hisseye bölünmüfl olan (yüz elli dokuz milyon) YTL'lik sermayenin tamam ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmifl olup, bunun ,80.- YTL'lik (otuz iki milyon üç yüz elli alt bin yedi yüz altm fl bir YTL ve 80 YKr) k sm özkaynaklar n enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, ,20.- YTL'lik (yetmifl bir milyon alt yüz k rk üç bin iki yüz otuz sekiz YTL ve 20 YKr) k sm ola anüstü yedeklerden karfl lanacak, bakiye (elli befl milyon) YTL'lik k sm ise, sermaye art r m iflleminin Ticaret Sicili ne tescili tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklarca nakden ödenecektir. Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle de ifltirilmek üzere nama yaz l geçici ilmühaberler ç karabilir. Banka, Yönetim Kurulu Karar 'yla hisse senetlerini birden çok pay içeren kupürler halinde bast rabilir. 5

8 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu DENETLENM fi YILSONU MAL TABLOLARIMIZ ÜZER NDEN YAPILAN HESAPLAMAYA GÖRE, AKT F KÂRLILI IMIZ %1,89, ÖZ SERMAYE KÂRLILI IMIZ SE %20,37 ORANINDA GERÇEKLEfiT. Sermaye Yap s Banka'n n sermaye ve ortakl k yap s nda dönem içinde de ifliklik yap lmam flt r. Gerçek ve tüzel kifli konumunda olan hissedarlar n unvanlar ve paylar afla daki tabloda belirtilmifltir. Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleriyle Genel Müdür ve yard mc lar n n varsa sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalar: Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin Banka'da sahip olduklar paylar afla daki tablodad r. Denetim Kurulu üyeleriyle Genel Müdür ve yard mc lar n n Banka'da paylar bulunmamaktad r. Ortakl k Yap s Orta n Ticaret Unvan / Mevcut Önceki Ad Soyad Pay Tutar (YTL) Oran (%) Pay Tutar (YTL) Oran (%) HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstri A.fi , ,87 Mehmet Baflaran , ,24 Gülsel Alt ntu , ,33 Aysel Baflaran , ,24 Fikriye Filiz Haseski , ,10 HABAfi Endüstri Tesisleri A.fi , ,20 Erol Alt ntu , ,01 Toplam , ,00

9 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI Yeni biny l n bafllang c nda art arda yaflad m z krizlerden sonra Türk ekonomisinin art k güçlendi ini ve d flar dan gelen beklenmedik olaylar karfl s nda esnekleflti ini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu cümlede tekrar eden krizler ifadesini kullanmaktan özellikle kaç nd m, çünkü Türk ekonomisi Cumhuriyet kuruldu undan bu yana bu derece büyük çapl krizler yaflamad ve sonunda da hiç bugünkü kadar güçlü bir konuma gelmedi. Büyük krizleri hep daha güçlü bir ekonomi izledi. Do an n kanunu da böyle de il midir? Art arda meydana gelen büyük çapl depremlerden sonra, genellikle milyonlarca y l yaflayacak bir da oluflur. Türkiye de, zor günler geçirmesine ra men ekonomisini toparlad. Yak n gelecekte de böyle güçlü olmaya devam edece ine inan yorum. May s ay nda meydana gelen piyasalardaki dalgalanma geliflmifl ülkeleri bir ölçüde etkiledi, ancak dalgalanman n etkileri geliflen piyasalar kategorisinde yer alan ülkelerde çok daha fliddetli hissedildi. Bu durum Türkiye'de reel faiz oranlar n n artmas na yol açsa da, yeni bir krizi tetiklemedi. Bu, Türkiye ekonomisinin istikrarl bir konumda oldu unu gösteriyor. Türkiye'nin ekonomisi, ülkeye akan do rudan yabanc yat r mlar, Aral k 2006'da sekiz bafll n ask ya al nmas na ra men devam eden AB'ye üyelik müzakereleri, büyük bir rekor k rarak patlama gösteren ihracat hacmi, bütçe disiplinine ba l l k ve IMF'nin sponsorlu unda yürütülen program sayesinde güçlendi ve güçlenmeye devam ediyor. Ancak, güçlü yanlar m z n yan s ra, zay f yanlar m zdan da söz etmezsek yukar daki tabloyu eksik b rakm fl oluruz. Hiçbir zaman düflüremedi imiz yüksek düzeylerdeki iflsizlik oran, ihracatla koflut olarak art fl gösteren cari aç k, May s 2007'de gerçekleflecek cumhurbaflkanl seçimi ve Eylül ay nda yap lacak milletvekili seçimi, gelecek için belirsizlik ve sorun oluflturuyor. Ancak, ben ve bankac l k sektöründe çal flan meslektafllar m art k Türkiye ekonomisinin, de iflikliklerin yol açabilece i zorluklara gö üs gerecek kadar güçlü oldu una inan yoruz. Geçmifl deneyimlerimizden yola ç karak, Anadolubank'ta karfl laflabilece imiz herhangi bir olumsuzlu un önünü kesecek esnek bir yap kurduk. Sürdürülebilir gelir kaynaklar oluflturduk ve kredi portföyümüzü, sektörler, bölgeler ve kredi ürün tipleri aç s ndan çeflitlendirdik. Kriz dönemlerinde büyük kay plara yol açabilecek sabit getirili ka tlara yapt m z yat r mlar m z büyük ölçüde azaltt k, buna karfl l k kredi portföyümüzü art rman n ve güçlendirmenin yollar n arad k. fiu anda, nakit kredilerimizin toplam aktiflerimize oran %50'dir. Neredeyse tüm kâr marjlar n n düfltü ü, göreceli bir istikrar n hüküm sürdü ü bir ekonomik ortamda, kârl l m z art rmay baflard k. Denetlenmifl y lsonu mali tablolar m z üzerinden yap lan hesaplamaya göre, aktif kârl l m z %1,99, öz sermaye kârl l m z ise %22 oran nda gerçekleflti. Her iki oran da, bir önceki y la göre art fl gösterdi. Bu sonuçlarda bizim için gurur kayna olan en önemli husus, giriflimci ruhu geliflmifl profesyonel bir ekip oluflturabildi imizi görmekti. Bu baflar l sonuçlar, bu de er yaratma zincirinin tüm kademelerindeki çal flanlar m za borçluyuz. Çal flanlar m z, Anadolubank', emsalleri taraf ndan bir k yas ölçütü olarak görülen bir konuma tafl d lar. Bunun için sizlere teflekkürlerimi sunar m. ster mudiler ya da kredi alanlar, isterse ifl ortaklar m z olsun, tüm paydafllar m z n ekonomik refaha ulaflmas na hizmet eden siz çal flanlar m zla birlikte Anadolubank' n birinci s n f bir ticari banka olarak kalmaya devam edece inden kesinlikle eminim. Mehmet Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan 7

10

11 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, PAZARLARDAK BOfiLUKLARDAN YARARLANAN OYUNCULARDAN OLUfiAN B R BANKA DE L, AKS NE B RÇOK ALANDA UZMANLIK VE YETK NL K B R M OLUfiTURULMASINA ODAKLANAN VE HER ALANDA DENGEL B R B Ç MDE VARLI INI GÖSTEREN ÇOK YÖNLÜ B R BANKADIR. GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI Geçen y l oldu u gibi, bu y l da ald m z olumlu sonuçlar sizlerle paylaflmaktan memnuniyet duymaktay m. Bankac meslektafllar m ve ben, bankac l k sektörünün tüm kesimlerinde azalan kâr marjlar na bir çözüm bulabilmek amac yla al nmas gereken önlemler konusunda bir süredir yo un olarak çal flmaktay z. Devlet tahvilleri art k kâr getiren bir yat r m arac olarak görülmedi inden baz bankalar komisyon gelirlerini art rmak amac yla bireysel bankac l a ya da kredi kartlar na yöneldi. Baz bankalar ise, maliyeti azaltmak ve verimlili i art rmak amac yla alternatif da t m kanallar oluflturmaya bafllad. Anadolubank farkl müflteri kesimleri için ihtiyatl ve istikrarl bir yaklafl m program uygulad ve orta ve küçük boyutlu iflletmeler üzerine odaklanarak ticari bankac l k özelli ini vurgulad. Bir yandan en etkili oldu umuz ticari bankac l kta büyüme sa lamak amac yla her zaman oldu u gibi aç k bir strateji izlerken, di er yandan faaliyetimizin bireysel bankac l k ve kredi kartlar gibi di er alanlar n da göz ard etmedik. Anadolubank, piyasada sadece belli ürün ya da müflteri grubuna odaklanan banka de il, aksine birçok alanda dengeli bir biçimde uzmanl k ve yetkinlik birimi oluflturarak varl n ortaya koyan çok yönlü bir bankad r. Bu amaçla da özellikle en etkili oldu umuz ticari bankac l k ve di er tüm faaliyet alanlar m zda en yüksek düzeyde müflteri memnuniyetini sa lamak amac yla en son teknolojiyle desteklenen çeflitli hazine ürünleriyle ticaretin finansman için yönetim araçlar gelifltirdik. Bankam z n 2006 y l ndaki performans yla ilgili baz sonuçlar afla da yer almaktad r: Özellikle ticaretin finansman na odaklanan bir banka olarak, uluslararas faaliyetler Anadolubank için çok önemlidir y l nda, milyon ABD dolar tutar nda ihracat ifllemi (2005'te bu rakam, 892 milyon ABD dolar idi) ve milyon ABD dolar (2005'te bu rakam, milyon ABD dolar idi) ithalat ifllemi gerçeklefltirdik. Bu y l, müflterilerimiz ad na toplam 604 milyon ABD dolar tutar nda akreditif açt k (2005 y l nda bu rakam 429 milyon ABD dolar idi). Çal flt m z muhabir bankalar n say s n 555'ten, 2006 y l sonunda 650'ye ç kard k ve böylece uluslararas piyasalara daha fazla aç ld k. Muhabir bankalar m z n ço u Avrupa'da (384) yer al yor, bunu Ortado u ve Afrika (105), Uzak Do u (96), Amerika ve Kanada (65) izliyor. Paritem platformu, iflletime aç ld ndan beri çok baflar l bir flekilde uygulan yor. Paritem arac l yla gerçeklefltirilen ifllemlerin hacmi bir önceki y l milyon ABD dolar iken, bu y l milyon ABD dolar na ulaflt,.bu da, Paritem 'in müflterilerimizin tercih etti i çok baflar l bir ifllem platformu oldu unu gösteriyor. Kredi kartlar n tüm bankac l k alanlar ndaki hizmetleri tamamlamaya yard mc bir operasyon olarak görüyoruz. Bu nedenle hedef kitle olarak ticari müflterilerimizin hissedarlar n, yöneticilerini ve çal flanlar n görüyoruz. Anadolubank kredi kartlar n n al flverifl cirosu geçen y l n %50 üzerine ç karak 2006 y l nda 199 milyon YTL'ye yükseldi. < Pulat AKÇ N Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 9

12 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu KRED KARTLARIYLA B RL KTE, KONUT, TAfiIT VE TÜKET C KRED LER NDEN OLUfiAN PERAKENDE KRED PORTFÖYÜMÜZ 2006 YILINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM ETT. EN BÜYÜK ARTIfi, KONUT KRED LER NDE SA LANDI. Kredi kartlar yla birlikte, konut, tafl t ve tüketici kredilerinden oluflan perakende kredi portföyümüz 2006 y l nda da büyümeye devam etti. En büyük art fl, konut kredilerinde sa land. potek yasas n n (mortgage), 2007 bafllar nda parlamentodan geçmesi beklenmesine ra men, biz flimdiden, Türk bankalar için bu faydal potansiyel ifl alan nda daha büyük bir pay almak için faaliyetlerimizi yo unlaflt rd k. Konut kredilerimiz geçen y ldaki 44,1 milyon YTL'den 2006 y l nda 123,5 milyon YTL'ye ç kt y l nda otomotiv sektöründeki sat fllar n azalmas nedeniyle bizim tafl t kredilerimizde de küçük bir azalma oldu y l nda 23 milyon YTL olan tafl t kredileri, 2006 y l nda 16,9 milyon YTL'ye düfltü. Tüketici kredileri 2006 y l nda 10,9 milyon YTL'den 12,1 milyon YTL'ye ç kt. Kredi kart alacaklar 2006 y l nda 21,2 milyon YTL'den 32 milyon YTL'ye ç kt. Özellikle yeni teflvikler getirmesi beklenen mortgage yasas n n ç kmas yla büyüyecek olan konut kredisi pazar ndaki pay m z art rmaya devam edece iz May s ay nda piyasalarda yaflanan türbülanstan sonra faiz oranlar n n y lsonuna kadar yüksek düzeylerde kalmas kâr marjlar n n artmas na yard m etti. Solo mali tablolar m za göre 2005 y l nda %4,13 olan net faiz marj m z 2006 y l nda %4,31'e ç kt. Buna paralel çizgiyi aktiflerin getirisi (ROA) ve özkaynak getirisi (ROE) gösterdi y l nda %1,97 olan aktif getirisi 2006 y l nda %1,99'a ç kt. Özkaynak getirisi ise son iki y ld r %22 düzeyinde gerçekleflti. Verimlilik, kârl l n sürdürülebilmesinin önemli unsurlar ndand r. K l k rk yaran gayretlerimiz sayesinde, faiz d fl gider/gelirler dengesini bozmadan büyümeyi baflarabildik. 2005'te %62 olan faiz d fl giderler/faaliyet gelirleri rasyomuz, 2006'da %57'ye düfltü. Bu rakamlar, giderleri kontrol etmede baflar l oldu umuzu gösteriyor. Anadolubank'ta esas olarak özkaynaklar m z da t lmayan kârlarla büyüttük. Bununla birlikte hissedarlar m z, bu y lsonunda ödenmifl sermayemizi 55 milyon YTL'si nakdi olmak üzere 66 milyon YTL'den 225 milyon YTL'ye ç kard. Bu da hissedarlar m z n bize olan güvenini ve do ru yolda oldu umuza olan inanc n kan tlamaktad r y l sonunda 198 milyon YTL olan özkaynaklar m z, 2006 sonunda 293 milyon YTL'ye ç kt. Özkaynaklar m z n toplam aktiflere oran ise %9,60'tan %10,59 seviyesine ç kt. Benzer flekilde, serbest sermayenin toplam aktiflere oran da yükselifl gösterdi sonunda %7,97 olan serbest sermayenin toplam aktiflere oran, 2006 sonunda %9,56'ya ç kt.

13 Y llar içinde elde edilen bu baflar l finansal rakamlar ve faaliyet sonuçlar na dayal olarak, Fitch Ratings ve Moody's kredi notlar m z yüksek düzeylerde tutarak performans m z n sürdürülebilir oldu una iflaret ettiler. Olumlu kredi notlar m z, yurtd fl ndaki kaynaklardan uygun koflul ve fiyatlarla fon temin edebilmemizi sa lamaktad r. Anadolubank, 2006 y l nda, 10 kat l mc bankadan toplam 100 milyon ABD dolar tutar nda uluslararas bir kulüp kredisi ald ; bu kredi kapsam nda elde edilen fonlar, ihracat n finansman na ayr ld. Ayr ca, uluslararas piyasalarda yer alan 30 kat l mc bankadan 160 milyon ABD dolar tutar nda bir y l vadeli bir sendikasyon kredisi daha ald k. Anadolubank' n bu uluslararas kredi ifllemlerine gelen teklifler, ilk baflta belirlenen miktar n hep üzerinde oldu. istiyorum. Hissedarlar m z n deste ini arkam zda hissetmesek, bugün oldu umuz kadar güçlü olamazd k. Son olarak, bankam za duyduklar güvenden dolay tüm müflterilerimize ve tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za da teflekkürlerimi sunar m. Müflterilerimizin ve paydafllar m z n isteklerini yerine getirmek ve beklentilerini karfl layabilmek için büyük çaba sarf etmekten mutluluk duyuyoruz. Pulat Akçin Genel Müdür Gelecekte gerekli olmas halinde d fl finansman kaynaklar n kullan rken, ülke çap ndaki flubelerimizin say s n da art rarak mudi taban m z geniflletece iz. Özenle çal flarak her y l baflar l sonuçlar elde etmemizde büyük pay olan ve Anadolubank' gelece e do ru emin ad mlarla ilerleyen güçlü bir banka haline getiren çal flanlar m za teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayr ca, bize her zaman hem manevi hem de mali destek veren hissedarlar m za da teflekkür etmek 11

14 Anadolubank Anonim fiirketi Genel Kurulu'na: Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü Anadolubank Anonim fiirketi'nin ve Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar 'n n 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Anadolubank Anonim fiirketi'nin Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar 'n n 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 5411 say l Bankac l k Kanunu nun 40' nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. stanbul, 12 Mart 2007 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

15 ÖZET F NANSAL B LG LER Özet Solo Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2006 % 2005 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,2 Bankalar ve Para Piyasalar , ,0 Menkul De erler-net , ,9 Krediler-Net , ,2 Ba l Ortakl klar , ,4 Sabit K ymetler (Net) , ,0 Di er Aktifler , ,3 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2006 % 2005 % Mevduat , ,3 Para Piyasalar , ,0 Al nan Krediler , ,3 Karfl l klar , ,6 Di er Pasifler , ,2 Özkaynaklar , ,6 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2006 % 2005 % Garanti ve Kefaletler , ,1 Taahhütler , ,5 Türev Finansal Araçlar , ,7 Toplam Bilanço D fl Yükümlülükler , ,2 Özet Solo Gelir Tablolar (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l (-) Di er Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar Parasal Kâr/Zarar 0 0 Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (17.914) (14.609) Net Dönem Kâr ve Zarar

16

17 Özet Konsolide Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2006 % 2005 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,3 Bankalar ve Para Piyasalar , ,9 Menkul De erler-net , ,4 Krediler-Net , ,7 Ba l Ortakl klar 0 0,0 0 0,0 Maddi Duran Varl klar-net , ,7 Maddi Olmayan Duran Varl klar-net , ,1 Di er Aktifler , ,9 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2006 % 2005 % Mevduat ,5 Para Piyasalar , ,4 Al nan Krediler , ,1 Karfl l klar , ,5 Di er Pasifler , ,0 Özkaynaklar , ,5 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2006 % 2005 % Garanti ve Kefaletler , ,0 Taahhütler , ,7 Türev Finansal Araçlar , ,5 Toplam , ,2 Özet Konsolide Gelir Tablolar (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Temettü Gelirleri 23 - Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l Di er Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar 0 0 Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (18.005) (15.215) Net Dönem Kâr ve Zarar < Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Üyesi 15

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı