ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler, Sermaye ve Ortakl k Yap s 07 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 09 Genel Müdür'ün Mesaj 12 Denetleme Kuruluflunun Uygunluk Görüflü 13 Özet Finansal Bilgiler 17 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n Anadolubank'a Verdikleri Notlar Y l Faaliyetleri Kurumsal Bankac l k Hazine ve Perakende Bankac l k Uluslararas Bankac l k Kredi Kartlar ve Elektronik Bankac l k Yat r m Bankac l Bilgi Teknolojileri Operasyon Mali fller nsan Kaynaklar ve E itim BÖLÜM II-Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 44 Kurumsal Yönetim lkeleri 44 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 45 Üst Yönetim 46 Denetim Komitesi 47 Kurumsal Yönetim Komitesi 47 Aktif-Pasif Komitesi 48 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 51 Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler BÖLÜM III-Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 54 Denetçiler Taraf ndan Haz rlanan Rapor 55 Denetim Komitesi'nin ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifline Yönelik Raporu 56 Mali Durum De erlendirmesi 63 Risk Yönetimi Politikalar 66 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler BÖLÜM IV-Konsolide Olmayan Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar BÖLÜM V-Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar Adresler

3 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, SEKTÖRÜNDE ED ND SEÇK N VE SAYGIN KONUMUNU ÖNCEL KLE H SSEDARLARININ GÜCÜNE, Y SEÇ LM fi VE DENEY ML YÖNET M KADROSUNA VE KEND N fi NE ADAMIfi, SADIK VE ÖZVER L ÇALIfiANLARINA BORÇLUDUR. 1

4 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu HABAfi GRUBU'NA BA LI B R KURULUfi OLAN ANADOLUBANK, TÜRK YE'N N BELL BAfiLI TÜM BÖLGELER NE YAYILMIfi 63 fiubes YLE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmelere KISA VADEL filetme SERMAYES VE T CARET N F NANSMANINA YÖNEL K KRED LER SA LAYAN B R T CAR BANKADIR. I. SUNUfi ANADOLUBANK HAKKINDA HABAfi Grubu'na ba l bir kurulufl olan Anadolubank, Türkiye'nin belli bafll tüm bölgelerine yay lm fl 63 flubesiyle küçük ve orta ölçekli iflletmelere k sa vadeli iflletme sermayesi ve ticaretin finansman na yönelik krediler sa layan bir ticari bankad r. Özellefltirme daresi'nden 1997 y l nda sat n al nan Banka, sektörde görece yeni bir kurulufl olarak dinamik karakteriyle öne ç kmaktad r. Öte yandan yeni ortakl k yap s alt nda dokuzuncu y l n tamamlayan Anadolubank, bu süre içinde makroekonomik ortamdaki olumsuz koflullara ra men her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek güçlü ve sa l kl bir mali yap ya sahip oldu unu kan tlam flt r. Bugün Anadolubank, sektöründe edindi i seçkin ve sayg n konumunu öncelikle hissedarlar n n gücüne, iyi seçilmifl ve deneyimli yönetim kadrosuna ve kendini ifline adam fl, sad k ve özverili çal flanlar na borçludur. HABAfi GRUBU Türkiye'nin öncü, sayg n ve köklü sanayi gruplar aras nda yer alan HABAfi, s nai ve t bbi gazlar, LPG, do al gaz, elektrik, demir çelik ve endüstriyel tesisler imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun önde gelen kurulufllar ndan HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi., 2005 y l 500 büyük sanayi kuruluflu s ralamas nda sat fl hacmi bak m ndan 15. olmufl, ihracat hacmi bak m ndan ise ilk 10'da yer alm flt r. HABAfi, 1956 y l nda merhum Hamdi Baflaran taraf ndan s nai ve t bbi gazlar (oksijen, azot, argon, hidrojen, narkoz, asetilen, karbondioksit, helyum, kaynak gazlar, özel gazlar vs.) üretimi ve da t m yapmak amac yla kurulmufltur. Zaman içinde ülke ekonomisinin geliflimine paralel olarak yapt yüksek teknoloji yat r mlar yla geliflen HABAfi, Hizmet, Kalite, Güven ilkesi; yüksek üretim, depolama ve nakliye olanaklar, ülke çap na yay lm fl tesisleri, genifl bayi a, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla s nai ve t bbi gazlar sektörünün lider firmas konumundad r. LPG sektöründe de faaliyet gösteren HABAfi, dolum ve depolama tesisleri, LPG gemisi, deniz terminalleri, genifl nakliye filosu ve bayi a yla LPG'yi tüplü, dökme ve otogaz olarak tüketicilere sunmaktad r. Do al gaz sektörünün liberalleflmesinin ard ndan gerekli lisanslar alan HABAfi, Türkiye'de ilk kez do al gaz boru hatt n n ulaflamad yerlerdeki müflterilere S v laflt r lm fl Do al Gaz (LNG) tedariki uygulamas n bafllatarak ülke çap nda pahal ve kirli yak tlarla çal flmak zorunda kalan sanayicilere nakliye yoluyla do al gaz kullanma olana sa lam flt r. Böylece ucuz, kullan m kolay ve çevre dostu bu yak t müflterilerinin kullan m na sunan HABAfi, günümüzde genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla LNG sektörünün lider firmas d r.

5 HABAfi, ayn zamanda sektörde, tüketimi daha düflük düzeyde olan müflterilerin taleplerini karfl lamak amac yla S k flt r lm fl Do al Gaz (CNG) tedarik zincirini de ilk kez gelifltirip piyasaya tan tan firmad r. Ucuz, kullan m kolay ve çevre dostu bu yak t küçük ve orta ölçekli sanayi kurulufllar n n kullan m na sunan HABAfi, genifl nakliye filosu, yüksek yat r m gücü, teknik destek ve bak m ekipleri, müflteri odakl dinamik yap s ve kesintisiz hizmet anlay fl yla CNG sektörünün de lider firmas d r. HABAfi' n, do al gaz n yan s ra elektrik üretimi alan nda da büyük yat r mlar vard r. Bafllang çta yaln zca Grup flirketlerinin ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulan enerji tesislerinin kapasiteleri yeni yat r mlarla art r lm fl ve bugün 300 MWh kapasiteye ulaflm flt r. Elektrik sektörünün liberalleflmesinin ard ndan gerekli lisanslar alan HABAfi, tüketicilere elektrik sat fl konusunda da sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r y l nda demir çelik üretimine bafllayan HABAfi, bugün 2,6 milyon ton s v çelik üretme kapasitesiyle pazar n lider firmas d r. Üretiminin %75-80'ini (kütük, çubuk ve filmaflin) befl k tada dünyan n çeflitli ülkelerine ihraç eden HABAfi' n 2006 y l ndaki toplam ihracat 729 milyon ABD dolar d r. Bu arada fiirket'in hurda ithalat ise 656 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. En yeni teknolojiyle donat lm fl demir çelik üretim tesisleri, Türkiye'nin bat s nda bir sanayi bölgesi olan zmir-alia a'da yer almaktad r. Gruba ait olan ve büyük ölçüde ithalat ve ihracata yönelik olarak çal flan liman tesisleri, yüksek indirme-bindirme kapasitesiyle bu alanda ülkenin en büyük tesisleri aras nda yer almaktad r. HABAfi' n faaliyet alanlar ndan biri de endüstriyel tesisler imalat d r. Bu alanda HABAfi, proses tesisleri, hava ayr fl m tesisleri, çelik üretim tesisleri, haddehaneler, elektrik üretim tesisleri ve gaz dolum ve depolama tesisleri gibi çeflitli sanayi kollar için anahtar teslimi tesislerin kurulumu ve imalat n n yan s ra mühendislik hizmetleri de vermektedir. Genifl imalat olanaklar yla gerçeklefltirilen bu hizmetler k saca flu bafll klar alt nda grupland r labilir: Tav f r nlar, At k s kazanlar, Bas nçl kaplar, Is eflanjörleri, Bas nçl gaz tüpleri, LPG tüpleri, CNG tüpleri, Kriyojenik depolama tanklar ve evaporatörleri, Küresel ve silindirik LPG depolama tanklar, LNG depolama tanklar, LNG gazlaflt r c lar, Nakliye tankerleri, Spiral kaynakl boru imalatlar. Toplam cirosu 2 milyar ABD dolar na yaklaflan HABAfi' n, Fitch Ratings taraf ndan yap lan derecelendirme sonucunda Türk Liras Notu A+, Uzun Vadeli Döviz ve Türk Liras Notu B+ (Türkiye'nin notuyla s n rland r lm flt r), genel görünümü ise istikrarl olarak belirlenmifltir. 3

6 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, MAKROEKONOM K ORTAMDAK OLUMSUZ KOfiULLARA RA MEN HER TÜRLÜ ZORLU UN ÜSTES NDEN GELEB LECEK GÜÇLÜ VE SA LIKLI BIR MAL YAPIYA SAH P OLDU UNU KANITLAMIfiTIR. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM Pazartesi günü saat 09.00'da Cumhuriyet Mahallesi Silahflör Caddesi No:77 Bomonti-fiiflli/ stanbul adresindeki Anadolubank Genel Müdürlü ü nde yap lacak olan Ola an Genel Kurul Toplant s gündemi afla daki gibi belirlenmifltir. 1. Aç l fl ve divan teflkili, 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi, y l Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun okunmas ve müzakeresi, 4. Anadolubank n ba ms z denetimini yapan Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (KPMG) taraf ndan onaylanm fl 2006 y l na ait Bilanço ve Kâr/Zarar Cetvellerinin okunmas ve müzakeresi ile 2007 y l nda görevlendirilecek ba ms z denetim kuruluflunun belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 5. Kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin say lar ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yap lmas, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 9. Bankalar Kanunu'nun koydu u yasaklamalar sakl kalmak kayd yla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l ifllemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

7 ANA SÖZLEfiME DE YAPILAN DE fi KL KLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler 2006 y l içinde Ana Sözleflme'de, Banka'n n ödenmifl sermayesinin YTL'si nakden olmak üzere YTL'den YTL'ye ç kar lmas yla ilgili olarak afla daki de ifliklik yap lm flt r. ESK fiek L Madde 7- Bankam z sermayesi her biri nama yaz l TL nominal de erde (altm fl alt milyon) hisseye bölünmüfl (altm fl alt trilyon) TL'den ibarettir. Art r mdan önceki sermayeyi teflkil eden (elli befl trilyon) TL tamamen ödenmifl olup, bu miktar n (üç yüz milyar) TL'si 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesine ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gere ince ay n olarak vazedilmifl, (elli trilyon iki yüz elli alt milyar üç yüz k rk alt milyon) TL'lik k sm ortaklarca nakden ödenmifl ve (dört trilyon dört yüz k rk üç milyar alt yüz elli dört milyon) TL'lik k sm ise 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kay tl amortismana tabi iktisadi k ymetlerin yeniden de erlendirilmesi sonucu oluflan De er Art fl Fonundan karfl lanm flt r. Bu defa art r lan ve her biri nama yaz l TL nominal de erde (on bir milyon) hisseye bölünmüfl olan (on bir trilyon) TL'lik sermayenin tamam ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmifl olup, bunun (on trilyon alt yüz on üç milyar) TL'lik k sm gayrimenkul sat fl kazançlar ndan karfl lanacak, bakiye (üç yüz seksen yedi milyar) TL'lik k sm ise, sermaye art r m iflleminin Ticaret Sicili ne tescili tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklarca nakden ödenecektir. Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle de ifltirilmek üzere nama yaz l geçici ilmühaberler ç karabilir. Banka, Yönetim Kurulu Karar 'yla hisse senetlerini birden çok pay içeren kupürler halinde bast rabilir. YEN fiek L Madde 7- Bankam z sermayesi her biri nama yaz l 1.- YTL nominal de erde (iki yüz yirmi befl milyon) hisseye bölünmüfl (iki yüz yirmi befl milyon) YTL'den ibarettir. Art r mdan önceki sermayeyi teflkil eden (altm fl alt milyon) YTL tamamen ödenmifl olup, bu miktar n (üç yüz bin) YTL'si 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesine ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gere ince ay n olarak vazedilmifl, (elli milyon alt yüz k rk üç bin üç yüz k rk alt ) YTL'lik k sm ortaklarca nakden ödenmifl, (dört milyon dört yüz k rk üç bin alt yüz elli dört) YTL'lik k sm 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kay tl amortismana tabi iktisadi k ymetlerin yeniden de erlendirilmesi sonucu oluflan De er Art fl Fonundan, (on milyon alt yüz on üç bin) YTL'lik k sm ise gayrimenkul sat fl kazançlar ndan karfl lanm flt r. Bu defa art r lan ve her biri nama yaz l 1.- YTL nominal de erde (yüz elli dokuz milyon) hisseye bölünmüfl olan (yüz elli dokuz milyon) YTL'lik sermayenin tamam ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmifl olup, bunun ,80.- YTL'lik (otuz iki milyon üç yüz elli alt bin yedi yüz altm fl bir YTL ve 80 YKr) k sm özkaynaklar n enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, ,20.- YTL'lik (yetmifl bir milyon alt yüz k rk üç bin iki yüz otuz sekiz YTL ve 20 YKr) k sm ola anüstü yedeklerden karfl lanacak, bakiye (elli befl milyon) YTL'lik k sm ise, sermaye art r m iflleminin Ticaret Sicili ne tescili tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklarca nakden ödenecektir. Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle de ifltirilmek üzere nama yaz l geçici ilmühaberler ç karabilir. Banka, Yönetim Kurulu Karar 'yla hisse senetlerini birden çok pay içeren kupürler halinde bast rabilir. 5

8 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu DENETLENM fi YILSONU MAL TABLOLARIMIZ ÜZER NDEN YAPILAN HESAPLAMAYA GÖRE, AKT F KÂRLILI IMIZ %1,89, ÖZ SERMAYE KÂRLILI IMIZ SE %20,37 ORANINDA GERÇEKLEfiT. Sermaye Yap s Banka'n n sermaye ve ortakl k yap s nda dönem içinde de ifliklik yap lmam flt r. Gerçek ve tüzel kifli konumunda olan hissedarlar n unvanlar ve paylar afla daki tabloda belirtilmifltir. Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleriyle Genel Müdür ve yard mc lar n n varsa sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalar: Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin Banka'da sahip olduklar paylar afla daki tablodad r. Denetim Kurulu üyeleriyle Genel Müdür ve yard mc lar n n Banka'da paylar bulunmamaktad r. Ortakl k Yap s Orta n Ticaret Unvan / Mevcut Önceki Ad Soyad Pay Tutar (YTL) Oran (%) Pay Tutar (YTL) Oran (%) HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstri A.fi , ,87 Mehmet Baflaran , ,24 Gülsel Alt ntu , ,33 Aysel Baflaran , ,24 Fikriye Filiz Haseski , ,10 HABAfi Endüstri Tesisleri A.fi , ,20 Erol Alt ntu , ,01 Toplam , ,00

9 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI Yeni biny l n bafllang c nda art arda yaflad m z krizlerden sonra Türk ekonomisinin art k güçlendi ini ve d flar dan gelen beklenmedik olaylar karfl s nda esnekleflti ini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu cümlede tekrar eden krizler ifadesini kullanmaktan özellikle kaç nd m, çünkü Türk ekonomisi Cumhuriyet kuruldu undan bu yana bu derece büyük çapl krizler yaflamad ve sonunda da hiç bugünkü kadar güçlü bir konuma gelmedi. Büyük krizleri hep daha güçlü bir ekonomi izledi. Do an n kanunu da böyle de il midir? Art arda meydana gelen büyük çapl depremlerden sonra, genellikle milyonlarca y l yaflayacak bir da oluflur. Türkiye de, zor günler geçirmesine ra men ekonomisini toparlad. Yak n gelecekte de böyle güçlü olmaya devam edece ine inan yorum. May s ay nda meydana gelen piyasalardaki dalgalanma geliflmifl ülkeleri bir ölçüde etkiledi, ancak dalgalanman n etkileri geliflen piyasalar kategorisinde yer alan ülkelerde çok daha fliddetli hissedildi. Bu durum Türkiye'de reel faiz oranlar n n artmas na yol açsa da, yeni bir krizi tetiklemedi. Bu, Türkiye ekonomisinin istikrarl bir konumda oldu unu gösteriyor. Türkiye'nin ekonomisi, ülkeye akan do rudan yabanc yat r mlar, Aral k 2006'da sekiz bafll n ask ya al nmas na ra men devam eden AB'ye üyelik müzakereleri, büyük bir rekor k rarak patlama gösteren ihracat hacmi, bütçe disiplinine ba l l k ve IMF'nin sponsorlu unda yürütülen program sayesinde güçlendi ve güçlenmeye devam ediyor. Ancak, güçlü yanlar m z n yan s ra, zay f yanlar m zdan da söz etmezsek yukar daki tabloyu eksik b rakm fl oluruz. Hiçbir zaman düflüremedi imiz yüksek düzeylerdeki iflsizlik oran, ihracatla koflut olarak art fl gösteren cari aç k, May s 2007'de gerçekleflecek cumhurbaflkanl seçimi ve Eylül ay nda yap lacak milletvekili seçimi, gelecek için belirsizlik ve sorun oluflturuyor. Ancak, ben ve bankac l k sektöründe çal flan meslektafllar m art k Türkiye ekonomisinin, de iflikliklerin yol açabilece i zorluklara gö üs gerecek kadar güçlü oldu una inan yoruz. Geçmifl deneyimlerimizden yola ç karak, Anadolubank'ta karfl laflabilece imiz herhangi bir olumsuzlu un önünü kesecek esnek bir yap kurduk. Sürdürülebilir gelir kaynaklar oluflturduk ve kredi portföyümüzü, sektörler, bölgeler ve kredi ürün tipleri aç s ndan çeflitlendirdik. Kriz dönemlerinde büyük kay plara yol açabilecek sabit getirili ka tlara yapt m z yat r mlar m z büyük ölçüde azaltt k, buna karfl l k kredi portföyümüzü art rman n ve güçlendirmenin yollar n arad k. fiu anda, nakit kredilerimizin toplam aktiflerimize oran %50'dir. Neredeyse tüm kâr marjlar n n düfltü ü, göreceli bir istikrar n hüküm sürdü ü bir ekonomik ortamda, kârl l m z art rmay baflard k. Denetlenmifl y lsonu mali tablolar m z üzerinden yap lan hesaplamaya göre, aktif kârl l m z %1,99, öz sermaye kârl l m z ise %22 oran nda gerçekleflti. Her iki oran da, bir önceki y la göre art fl gösterdi. Bu sonuçlarda bizim için gurur kayna olan en önemli husus, giriflimci ruhu geliflmifl profesyonel bir ekip oluflturabildi imizi görmekti. Bu baflar l sonuçlar, bu de er yaratma zincirinin tüm kademelerindeki çal flanlar m za borçluyuz. Çal flanlar m z, Anadolubank', emsalleri taraf ndan bir k yas ölçütü olarak görülen bir konuma tafl d lar. Bunun için sizlere teflekkürlerimi sunar m. ster mudiler ya da kredi alanlar, isterse ifl ortaklar m z olsun, tüm paydafllar m z n ekonomik refaha ulaflmas na hizmet eden siz çal flanlar m zla birlikte Anadolubank' n birinci s n f bir ticari banka olarak kalmaya devam edece inden kesinlikle eminim. Mehmet Baflaran Yönetim Kurulu Baflkan 7

10

11 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu ANADOLUBANK, PAZARLARDAK BOfiLUKLARDAN YARARLANAN OYUNCULARDAN OLUfiAN B R BANKA DE L, AKS NE B RÇOK ALANDA UZMANLIK VE YETK NL K B R M OLUfiTURULMASINA ODAKLANAN VE HER ALANDA DENGEL B R B Ç MDE VARLI INI GÖSTEREN ÇOK YÖNLÜ B R BANKADIR. GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI Geçen y l oldu u gibi, bu y l da ald m z olumlu sonuçlar sizlerle paylaflmaktan memnuniyet duymaktay m. Bankac meslektafllar m ve ben, bankac l k sektörünün tüm kesimlerinde azalan kâr marjlar na bir çözüm bulabilmek amac yla al nmas gereken önlemler konusunda bir süredir yo un olarak çal flmaktay z. Devlet tahvilleri art k kâr getiren bir yat r m arac olarak görülmedi inden baz bankalar komisyon gelirlerini art rmak amac yla bireysel bankac l a ya da kredi kartlar na yöneldi. Baz bankalar ise, maliyeti azaltmak ve verimlili i art rmak amac yla alternatif da t m kanallar oluflturmaya bafllad. Anadolubank farkl müflteri kesimleri için ihtiyatl ve istikrarl bir yaklafl m program uygulad ve orta ve küçük boyutlu iflletmeler üzerine odaklanarak ticari bankac l k özelli ini vurgulad. Bir yandan en etkili oldu umuz ticari bankac l kta büyüme sa lamak amac yla her zaman oldu u gibi aç k bir strateji izlerken, di er yandan faaliyetimizin bireysel bankac l k ve kredi kartlar gibi di er alanlar n da göz ard etmedik. Anadolubank, piyasada sadece belli ürün ya da müflteri grubuna odaklanan banka de il, aksine birçok alanda dengeli bir biçimde uzmanl k ve yetkinlik birimi oluflturarak varl n ortaya koyan çok yönlü bir bankad r. Bu amaçla da özellikle en etkili oldu umuz ticari bankac l k ve di er tüm faaliyet alanlar m zda en yüksek düzeyde müflteri memnuniyetini sa lamak amac yla en son teknolojiyle desteklenen çeflitli hazine ürünleriyle ticaretin finansman için yönetim araçlar gelifltirdik. Bankam z n 2006 y l ndaki performans yla ilgili baz sonuçlar afla da yer almaktad r: Özellikle ticaretin finansman na odaklanan bir banka olarak, uluslararas faaliyetler Anadolubank için çok önemlidir y l nda, milyon ABD dolar tutar nda ihracat ifllemi (2005'te bu rakam, 892 milyon ABD dolar idi) ve milyon ABD dolar (2005'te bu rakam, milyon ABD dolar idi) ithalat ifllemi gerçeklefltirdik. Bu y l, müflterilerimiz ad na toplam 604 milyon ABD dolar tutar nda akreditif açt k (2005 y l nda bu rakam 429 milyon ABD dolar idi). Çal flt m z muhabir bankalar n say s n 555'ten, 2006 y l sonunda 650'ye ç kard k ve böylece uluslararas piyasalara daha fazla aç ld k. Muhabir bankalar m z n ço u Avrupa'da (384) yer al yor, bunu Ortado u ve Afrika (105), Uzak Do u (96), Amerika ve Kanada (65) izliyor. Paritem platformu, iflletime aç ld ndan beri çok baflar l bir flekilde uygulan yor. Paritem arac l yla gerçeklefltirilen ifllemlerin hacmi bir önceki y l milyon ABD dolar iken, bu y l milyon ABD dolar na ulaflt,.bu da, Paritem 'in müflterilerimizin tercih etti i çok baflar l bir ifllem platformu oldu unu gösteriyor. Kredi kartlar n tüm bankac l k alanlar ndaki hizmetleri tamamlamaya yard mc bir operasyon olarak görüyoruz. Bu nedenle hedef kitle olarak ticari müflterilerimizin hissedarlar n, yöneticilerini ve çal flanlar n görüyoruz. Anadolubank kredi kartlar n n al flverifl cirosu geçen y l n %50 üzerine ç karak 2006 y l nda 199 milyon YTL'ye yükseldi. < Pulat AKÇ N Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 9

12 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu KRED KARTLARIYLA B RL KTE, KONUT, TAfiIT VE TÜKET C KRED LER NDEN OLUfiAN PERAKENDE KRED PORTFÖYÜMÜZ 2006 YILINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM ETT. EN BÜYÜK ARTIfi, KONUT KRED LER NDE SA LANDI. Kredi kartlar yla birlikte, konut, tafl t ve tüketici kredilerinden oluflan perakende kredi portföyümüz 2006 y l nda da büyümeye devam etti. En büyük art fl, konut kredilerinde sa land. potek yasas n n (mortgage), 2007 bafllar nda parlamentodan geçmesi beklenmesine ra men, biz flimdiden, Türk bankalar için bu faydal potansiyel ifl alan nda daha büyük bir pay almak için faaliyetlerimizi yo unlaflt rd k. Konut kredilerimiz geçen y ldaki 44,1 milyon YTL'den 2006 y l nda 123,5 milyon YTL'ye ç kt y l nda otomotiv sektöründeki sat fllar n azalmas nedeniyle bizim tafl t kredilerimizde de küçük bir azalma oldu y l nda 23 milyon YTL olan tafl t kredileri, 2006 y l nda 16,9 milyon YTL'ye düfltü. Tüketici kredileri 2006 y l nda 10,9 milyon YTL'den 12,1 milyon YTL'ye ç kt. Kredi kart alacaklar 2006 y l nda 21,2 milyon YTL'den 32 milyon YTL'ye ç kt. Özellikle yeni teflvikler getirmesi beklenen mortgage yasas n n ç kmas yla büyüyecek olan konut kredisi pazar ndaki pay m z art rmaya devam edece iz May s ay nda piyasalarda yaflanan türbülanstan sonra faiz oranlar n n y lsonuna kadar yüksek düzeylerde kalmas kâr marjlar n n artmas na yard m etti. Solo mali tablolar m za göre 2005 y l nda %4,13 olan net faiz marj m z 2006 y l nda %4,31'e ç kt. Buna paralel çizgiyi aktiflerin getirisi (ROA) ve özkaynak getirisi (ROE) gösterdi y l nda %1,97 olan aktif getirisi 2006 y l nda %1,99'a ç kt. Özkaynak getirisi ise son iki y ld r %22 düzeyinde gerçekleflti. Verimlilik, kârl l n sürdürülebilmesinin önemli unsurlar ndand r. K l k rk yaran gayretlerimiz sayesinde, faiz d fl gider/gelirler dengesini bozmadan büyümeyi baflarabildik. 2005'te %62 olan faiz d fl giderler/faaliyet gelirleri rasyomuz, 2006'da %57'ye düfltü. Bu rakamlar, giderleri kontrol etmede baflar l oldu umuzu gösteriyor. Anadolubank'ta esas olarak özkaynaklar m z da t lmayan kârlarla büyüttük. Bununla birlikte hissedarlar m z, bu y lsonunda ödenmifl sermayemizi 55 milyon YTL'si nakdi olmak üzere 66 milyon YTL'den 225 milyon YTL'ye ç kard. Bu da hissedarlar m z n bize olan güvenini ve do ru yolda oldu umuza olan inanc n kan tlamaktad r y l sonunda 198 milyon YTL olan özkaynaklar m z, 2006 sonunda 293 milyon YTL'ye ç kt. Özkaynaklar m z n toplam aktiflere oran ise %9,60'tan %10,59 seviyesine ç kt. Benzer flekilde, serbest sermayenin toplam aktiflere oran da yükselifl gösterdi sonunda %7,97 olan serbest sermayenin toplam aktiflere oran, 2006 sonunda %9,56'ya ç kt.

13 Y llar içinde elde edilen bu baflar l finansal rakamlar ve faaliyet sonuçlar na dayal olarak, Fitch Ratings ve Moody's kredi notlar m z yüksek düzeylerde tutarak performans m z n sürdürülebilir oldu una iflaret ettiler. Olumlu kredi notlar m z, yurtd fl ndaki kaynaklardan uygun koflul ve fiyatlarla fon temin edebilmemizi sa lamaktad r. Anadolubank, 2006 y l nda, 10 kat l mc bankadan toplam 100 milyon ABD dolar tutar nda uluslararas bir kulüp kredisi ald ; bu kredi kapsam nda elde edilen fonlar, ihracat n finansman na ayr ld. Ayr ca, uluslararas piyasalarda yer alan 30 kat l mc bankadan 160 milyon ABD dolar tutar nda bir y l vadeli bir sendikasyon kredisi daha ald k. Anadolubank' n bu uluslararas kredi ifllemlerine gelen teklifler, ilk baflta belirlenen miktar n hep üzerinde oldu. istiyorum. Hissedarlar m z n deste ini arkam zda hissetmesek, bugün oldu umuz kadar güçlü olamazd k. Son olarak, bankam za duyduklar güvenden dolay tüm müflterilerimize ve tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za da teflekkürlerimi sunar m. Müflterilerimizin ve paydafllar m z n isteklerini yerine getirmek ve beklentilerini karfl layabilmek için büyük çaba sarf etmekten mutluluk duyuyoruz. Pulat Akçin Genel Müdür Gelecekte gerekli olmas halinde d fl finansman kaynaklar n kullan rken, ülke çap ndaki flubelerimizin say s n da art rarak mudi taban m z geniflletece iz. Özenle çal flarak her y l baflar l sonuçlar elde etmemizde büyük pay olan ve Anadolubank' gelece e do ru emin ad mlarla ilerleyen güçlü bir banka haline getiren çal flanlar m za teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayr ca, bize her zaman hem manevi hem de mali destek veren hissedarlar m za da teflekkür etmek 11

14 Anadolubank Anonim fiirketi Genel Kurulu'na: Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü Anadolubank Anonim fiirketi'nin ve Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar 'n n 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Anadolubank Anonim fiirketi'nin Konsolidasyona Tabi Ba l Ortakl klar 'n n 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 5411 say l Bankac l k Kanunu nun 40' nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. stanbul, 12 Mart 2007 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

15 ÖZET F NANSAL B LG LER Özet Solo Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2006 % 2005 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,2 Bankalar ve Para Piyasalar , ,0 Menkul De erler-net , ,9 Krediler-Net , ,2 Ba l Ortakl klar , ,4 Sabit K ymetler (Net) , ,0 Di er Aktifler , ,3 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2006 % 2005 % Mevduat , ,3 Para Piyasalar , ,0 Al nan Krediler , ,3 Karfl l klar , ,6 Di er Pasifler , ,2 Özkaynaklar , ,6 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2006 % 2005 % Garanti ve Kefaletler , ,1 Taahhütler , ,5 Türev Finansal Araçlar , ,7 Toplam Bilanço D fl Yükümlülükler , ,2 Özet Solo Gelir Tablolar (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l (-) Di er Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar Parasal Kâr/Zarar 0 0 Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (17.914) (14.609) Net Dönem Kâr ve Zarar

16

17 Özet Konsolide Bilançolar (bin YTL) Aktifler 2006 % 2005 % Nakit De erler ve Merkez Bankas , ,3 Bankalar ve Para Piyasalar , ,9 Menkul De erler-net , ,4 Krediler-Net , ,7 Ba l Ortakl klar 0 0,0 0 0,0 Maddi Duran Varl klar-net , ,7 Maddi Olmayan Duran Varl klar-net , ,1 Di er Aktifler , ,9 Aktif Toplam , ,0 Pasifler 2006 % 2005 % Mevduat ,5 Para Piyasalar , ,4 Al nan Krediler , ,1 Karfl l klar , ,5 Di er Pasifler , ,0 Özkaynaklar , ,5 Pasif Toplam , ,0 Bilanço D fl Yükümlülükler (bin YTL) 2006 % 2005 % Garanti ve Kefaletler , ,0 Taahhütler , ,7 Türev Finansal Araçlar , ,5 Toplam , ,2 Özet Konsolide Gelir Tablolar (bin YTL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Temettü Gelirleri 23 - Net Ticari Kâr/Zarar Di er Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplam Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l Di er Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Ba l Ortakl k ve fltiraklerden Kâr/Zarar 0 0 Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l (18.005) (15.215) Net Dönem Kâr ve Zarar < Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Üyesi 15

18 ANADOLUBANK 2006 Faaliyet Raporu 2006 YILINDA FITCH RATINGS VE MOODY'S ANADOLUBANK IN KRED NOTLARINI YÜKSEK DÜZEYLERDE TUTARAK PERFORMANSININ SÜRDÜRÜLEB L R OLDU UNA fiaret ETT LER. Bafll ca Finansal Oranlar Sermaye Yeterlili i (%) Sermaye Yeterlilik Oran 15,31 13,37 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 10,30 8,47 (Özkaynaklar-Duran Aktifler)/Toplam Aktifler 9,60 7,36 Aktif Kalitesi (%) Menkul De erler Cüzdan (Net)/Toplam Aktifler 23,69 26,37 Toplam Krediler/Toplam Aktifler 52,13 49,66 Takipteki Krediler (Brüt)/Toplam Krediler 1,26 1,34 Özel Karfl l klar/takipteki Krediler 100,00 100,00 Duran Aktifler/Toplam Aktifler 0,69 0,87 Likidite (%) Likit Varl klar/toplam Aktifler 23,19 22,18 Vadesiz Pasifler/Likit Aktifler 31,68 39,08 Kârl l k Dönem Net Kâr (Zarar )/Ortalama Aktifler 1,82 1,80 Dönem Net Kâr (Zarar )/Ortalama Özkaynaklar 21,57 22,05 Gelir-Gider Yap s Net Faiz Geliri/Ortalama Aktifler 4,12 3,93 Net Faiz Geliri/Toplam Faaliyet Gelirleri 59,27 57,51 Di er Faaliyet Giderleri/Faaliyet Gelirleri 58,30 59,74

19 ULUSLARARASI DERECELEND RME KURULUfiLARININ ANADOLUBANK'A VERD KLER NOTLAR Anadolubank' n 2006 y l içinde aç klanan, Fitch Ratings ve Moody's taraf ndan yap lan derecelendirmelerine iliflkin bilgiler afla da verilmektedir. Fitch Ratings: Temmuz 2006 Yabanc Para Mevduat Uzun Vadeli B+ K sa Vadeli B Görünüm Dura an Yerel Uzun Vadeli B+ K sa Vadeli B Görünüm Dura an Ulusal Uzun Vadeli Görünüm BBB+ Dura an Bireysel Derecelendirme D Destek Notu 4 Moody's: Kas m 2006 Yabanc Para Mevduat Not Görünüm B1/(Not-Prime) (NP) Pozitif Finansal Güç Not D- Görünüm Dura an 17

20

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015

1 OCAK - 31 MART 2015 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına ilişkin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

Anadolubank flubeleri yenilendi. 01 >

Anadolubank flubeleri yenilendi. 01 > FAAL YET RAPORU 2 4 çindekiler Finansal Göstergeler 02 Anadolubank n Kredi Notlar 03 Anadolubank Hakk nda 05 Habafl Grubu 05 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 07 2004 Faaliyetlerinin De

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı