DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!"

Transkript

1 Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans Belgeleri

2 Konferans üzerine yorumlar Kararlara hayat verelim YDG 3. Konferans n n süre azl n da göz önünde bulundurursak- baz teknik sorunlar d fl nda oldukça olumlu geçti ini söyleyebilirim. Özellikle geçmifl konferanslarda gözlemlenen, demokrasinin yeterince iflletilememesi, merkezi yönün a r basmas vb. de erlendirmeleri bu konferansla birlikte yerini; alan inisiyatifinin öne ç kt, canl tart flmalarla beslenen bir konferans n yap ld de erlendirmelerine b rakm flt r. Bu aç dan 3. Konferans YDG nin kurumsallaflmas noktas nda ileriye do ru at lan bir ad m olmufltur. Bizlere düflense, konferansta al nan kararlar tüm alanlarda hayata geçirmek ve bu olumlulu u daha da ileriye tafl mak olmal d r. Amed ten bir YDG li Tekrara düflülmemesi olumluluktur Merhaba arkadafllar, Devrimci harekette girilen pasifist ve tasfiyeci yaklafl m n artt bu süreçte YDG 3. Konferans n n devrimci harekete ve YDG li arkadafllar m za pek çok fley katt n belirtmeliyiz. YDG nin 3. Konferans n n 1. ve 2. Konferanslara göre farkl bir içerikte yap lmas konferanslar n tekrara düflmemesi aç s ndan gerçekten büyük bir olumluktur. Pek çok harekette görülen ve zaman zaman bizim de etkilendi imiz geliflmeler karfl s nda h zl karar alamaman n ve h zl refleks gelifltirememenin etkisinin artt bir süreçte konferans m zda önümüzdeki süreç vurgusunun yap lmas YDG lilerdeki çeflitli soru iflaretlerini giderdi. Konferans m zda tart flmalar gerçekten çok verimliydi. Hep beraber karar al rken sayg düzeyinde tart flmalar n yaflanmas ve demokratik karar alma bilincinin geliflmesi büyük bir olumluluktur. Konferansta önümüze çok yo un bir süreci getirip tart flt k. Kad n buluflmas ve liseli buluflmas n n önemine vurgular yap ld ve bunlarla ilgili kararlar al nd. Enternasyonal dayan flma vurgusunun yap lmas ve bir komisyonun kurulmas gerçekten önemli bir karard. Yine kad n komisyonunun kurulmas ve bu komisyonlara gönüllü arkadafllar n olmas çok güzel bir süreç yaflayaca m z n en büyük kan t d r. Konferans n yap lmas na destek sunan arkadafllara ve alanlara teflekkür ediyoruz. Önümüzdeki sürecin daha iyi ve daha etkin geçmesi için konferans m z selaml yor ve 4. Konferans m z n daha güçlü bir flekilde örgütlenece i dile iyle fian OLSUN YDG 3. KONFERASIMIZA diyoruz. Sivas YDG Devrimci gençlik hareketi için bir ad m ileri! Öncelikle 3.Konferans m z n coflkusuyla merhaba Amed ten kat lan bir YDG li olarak konferansa iliflkin duygu ve düflüncelerimi paylaflmak istiyorum. Örgütümüzün kurumsallaflma yönünde att ad mlar n s klaflt n belirtmekle beraber, 3.Konferans m z, YDG nin faaliyet yürüttü ü birçok alanda 2. Konferans fl nda al nan kararlar n pratikte karfl l k buldu unu göstermifltir. Her ne kadar bir bütün olarak önerge, alan raporu haz rlama vb konularda deneyimsizlikler yaflasak da konferans an nda herkesin mütevaz, samimi bir ortamda prati e dönük tart flmas oldukça olumluydu. Kurulan merkezi komisyonlarla (kad n komisyonu, uluslar aras iliflkiler komisyonu) beraber bir ad m daha ileriye ç kt m z söyleyebilirim. 2.Konferans ta komisyonlar, kitle örgütlerinde çal flma yürütmeyi tart fl yorken 3.Konferans ta, bu tart flmalar n yetersiz olmakla beraber hayat buldu unu görmüfl olduk. Deneyim aktar m ile beraber somut gerçekli imizi, olumluklar ve olumsuzluklar aç k bir flekilde görmüfl olduk. Önümüzdeki süreçte var olan eksiklerimizi alanlarda tespitini yaparak devrimci bir gençlik hareketi için bir ad m ileri fliar ile kitlelerle kucaklaflabilmeliyiz. Amed ten bir YDG li

3 Merhabalar, YEN DEMOKRAT YDG 3. Konferans n n ard ndan bu say m zda konferans belgelerini bir arada, bir dosya olarak devrimci demokrat kamuoyuna sunuyoruz. Belgelerin içeri inin ve belirlenen yönelimin ilgiyle ve dikkatle okunaca na ve daha da gelifltirilip somutlanaca na inan yoruz. Geçen say m zda dergimizde yay nlad m z konferans taslak belgelerinin kabul edilmesi ve önergelerle gelifltirilmesi nedeniyle, konferans n bütünlüklü olarak de erlendirilebilmesi için geçmifl ve gelecek süreç üzerine yaz lar yeniden yay nl yoruz. Konferans belgelerinin içeri i ve boyutlar nedeniyle bu say m zda köflelerimize yer veremiyoruz. Konferans belgelerinin haricinde özellikle Yunanistan daki geliflmelerle ilgili yaz lar n da ilgi görece ini umuyoruz. Konferansta al nan karar do rultusunda kurulan Kad n Buluflmas Örgütleme Komisyonu ve Uluslararas liflkiler Komisyonu olarak kurulan ancak ilk toplant s nda ismini Enternasyonal liflkiler Komisyonu olarak de ifltiren komisyonlar m z ilk toplant lar n 28 Aral k ta gerçeklefltirdiler. Komisyon raporlar dergimiz yay na haz rlan rken elimize ulaflmad için önümüzdeki say da yay nlayaca z. Ancak genel bafll klarla al nan kararlar n bir k sm n ifade etmek gerekirse; Kad n Buluflmas Örgütleme Komisyonu, genel gündemleri göz önüne alarak 2. Kad n Buluflmas n n Nisan ay içerisinde Ankara da örgütlenmesini ve net tarihin alanlar n görüflleri al nd ktan sonra belirlenmesini kararlaflt rm flt r. Bu süre zarf nda yerellerde kad n komisyonlar n n kurulup hareketlenmesi için çaba harcanacak, 8 Mart a etkin flekilde kat l p kitle çal flmas yap lacak, kad n buluflmas n n içeri i konusunda yaz lar ve önergeler haz rlan p alanlarda tart fl lacak ve belirli konularda özel araflt rmalar yap lacak. Enternasyonal liflkiler Komisyonu ise konferans tan t m n yapan bir yaz y di er ülkelerdeki dost ve kardefl örgütlere gönderecek, YDG-gençlik ve ülke gündemleriyle ilgili olarak 2 ayda bir ngilizce bir bülten haz rlayacak. Esas olarak da ülkemizde ILPS Gençlik çal flmalar n n yeniden canland r lmas için hem ILPS yi içinde yer ald m z kitle örgütlerinde tan tmak hem de gündemlere iliflkin ILPS Gençlik olarak tek bafl na veya di er DKÖ lerle eylem birli i ile çeflitli pratik çal flmalara katk sunacak. Çok say da karar n al nd ve verimli geçen toplant lar hakk nda daha genifl bilgiyi önümüzdeki say da verece iz. Dergimizin ilgiyle takip edilece ini umuyoruz, tüm okurlar m za yeni mücadele y l nda baflar lar diliyoruz GENÇL K3 SUNU yenidemokratgenclik.blogspot.com bolognasureci.blogspot.com Ç D E K L E N R syan Konferans dosyas Kolektifin Sesi Haluk Zorusevmez Film tan t m : Sonbahar Yunanistan ve talya dan geliflmeler UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Ankara: S hh ye Mh. Süleyman S rr Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Cep: Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Cep: Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Cep: Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Cep: Avrupa Merkez Büro: Weseler Str As-druck Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Bir ad m ileri! YDG 3. Konferans, ülkemizde ekonomik krizin etkilerinin daha net flekilde görülmeye baflland, kitlesel iflten ç karmalar n bafllad, buna karfl n kendili inden veya sendikalar öncülü ünde iflçi emekçi eylemlerinin yayg nlaflt, iflçilerin Unilever direnifli örne inde oldu u gibi kazand, DESA örne inde oldu u gibi direndi i bir dönemde gerçekleflti. YDG 3. Konferans, Marmara Üniversitesi ve TÜ örneklerinde görüldü ü gibi sivil faflist bask ve sald r lara karfl kitlesel tepkilerin verildi i, Ankara, nönü ve Ege Üniversitesi örneklerinde oldu u gibi yemekhane-ulafl m-yurt vb konularda kitlesel ö renci eylemlerinin ve iflçi-ö renci dayan flmas n gösteren birliktelerin yafland - bir dönemde örgütlendi. YDG 3. Konferans, e itim masraflar n karfl lamak için asistan ö renci statüsünde çal flan ö rencilerin bu haklar n n gasp edilip e itim hayatlar n n da tehlikeye at ld ve kitlesel tepkilerin de verildi i bir ortamda hayat buldu. YDG 3. Konferans, Kürt ulusunun anadilde e itim mücadelesinin yo unluk kazand, Alevilerin Ankara ve Adana da gerçeklefltirdikleri büyük mitinglerle demokratik hak taleplerini yükseltti i bir dönemde somutland. YDG 3. Konferans, yerel seçimlerin de yaklaflmas yla birlikte Anayasa Mahkemesi nin kendi içinde ve Dan fltay Mahkemesi ile iliflkilerinde ve rektör atamalar üzerinden yarg ile Cumhurbaflkanl üzerinden somutlanan egemen s n flar aras klik çat flmalar n n yeniden gündemde a rl k kazanmaya bafllad bir dönemde örgütlendi. YDG 3. Konferans, ülke içinde polis-asker bask - s n n yo unlaflt, iflkence ve kötü muamele olaylar n n artt bir dönemde hayat buldu. YDG 3. Konferans, Yunanistan n devlet bask s na ve ekonomik-demokratik hak gasplar na karfl gençli in öncülü ünde genifl halk kesimlerinin de dahil oldu u büyük isyanlarla günlerce çalkaland, talya ve Fransa da yüz binlerce ö rencinin ve iflçinin gerici yasalara karfl sokaklar doldurdu u, Filistin in srail in vahfli sald rganl - karfl s nda onurlu direniflini kan ve can bedeli sürdürdü ü ve Irakl gazetecinin Bush a f rlatt ayakkab da simgeleflen Irak direniflinin srarla sürdü ü bir dönemde gerçekleflti. YDG nin, mücadelenin ülkemizde ve dünya genelinde geliflmeye, halk n ilgisinin ve kat l m - n n yükselmeye bafllad ; sistemin ise sald r lar n dozaj n artt rd bir dönemde devrimci gençlik hareketini yükseltme, bu geliflime cevap olma, kitlelerin artan öfkesine paralel örgütlülüklerini gelifltirme perspektifi ile 3. Konferans n 6-7 Aral k ta baflar yla örgütlemesi önemli bir kazan md r. Gündemine yaln zca ve yaln zca kitlelerin örgütlenmesi meselesini alan, geliflme dinamiklerini ba r nda tafl d n net flekilde gösteren, coflkusunu ve moral motivasyonunu tart flma süreçlerine yönelik ilgisinde ve kolektif duruflunda somutlayan YDG 3. Konferans, flayet YDG liler taraf ndan genifl ö renci kesimlerine srarla ve çeflitli araçlarla tafl nd takdirde, özellikle ileri kitleyi bire bir ilgilendiren çeflitli konularda sundu u politik aç - l mlar n sahiplenilmesi ve hayat bulmas olas l n n yüksek oldu u, hareketin genel gerçekli i göz önüne al nd - nda YDG nin küçümsenmesi mümkün olmayacak bir potansiyele sahip oldu unu gösteren verilerle doludur. flte bu süreçte ülkemizde demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmemizin önemini ve bu sistemin köhne, gerici karakterini aç a ç karak geliflmeler de ard s ra yaflanmaktad r. CHP

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Bask lar n, sald r lar n ve ikiyüzlü politikalar n yo unluk kazand, bunun karfl s nda ise gerek ülkemizde gerekse de dünyan n birçok yerinde kitlesel hareketlenmelerin yaflanmaya baflland bir dönemde somut politika ve yönelimleri ve mücadeledeki srarl, iddial ve cüretli durufluyla YDG 3. Konferans na hayat veren iradeye çok ifl düflmektedir. Kararlara hayat vermek ve kitlelere büyük bir coflku ve istekle gitmek; gelece e tafl d m z gelene imizin, halk m za durdu umuz sevgi ve ba l l n, devrime olan inanc m z n ve mücadeledeki kararl l m z n mütevaz bir ifadesi olacakt r. vekili Canan Ar tman n A. Gül ün Ermeni oldu unu hakaret olarak ileriye sürmesi, A. Gül ün de bu ifadeyi hakaret olarak kabul edip dava açmas ve soy a ac n aç klayarak Türklü ünü kan tlamas, bunun karfl l nda ise DNA testinin istenmesi, daha öncesinde M. Savunma Bakan Vecdi Gönül ün Ermeni ve Rum halklar n n ülkelerinden zorla sürülmesini aç kça övmesi nas l çirkef, rkç ve halk düflman bir rejim alt nda yaflamaya mecbur kald m z bizlere yeniden göstermekte ve mücadelemizin hakl l n farkl bir aç dan da olsa kan tlamaktad r. çinden geçti imiz dönem ayn zamanda temel konularda t kanan rejimin Kemalist ideolojisinin de güncele uyarlanmas yönlü çabalar n artt ve bu yönlü sistem içinde farkl ç kar gruplar n n aralar nda çeliflkilerin de keskinleflti i bir dönemdir. Yak n zamanda Genelkurmay n gizli arflivlerinin kendisine özel olarak aç ld Can Dündar n haz rlad Mustafa filmiyle Kemalizme yeni bir bak fl aç s kazand r lmaya çal fl lmaktad r. Bununla birlikte kendisini ABD nin ülkemizle ve bölgeyle ilgili politikalar n kamuoyuna aç klamakla yükümleyen ve yaz lar nda s kça istihbaratç arkadafllar yla yapt görüflmelerden bahseden Yasemin Çongar n metnini haz rlad ve Bask n Oran gibi çok say da Kemalist ve Mahçupyan gibi liberal ayd n n öncülük etti i Ermeni halk n n ac s n paylafl yorum ve özür diliyorum kampanyas ve ne tesadüftür ki ayn dönemde CNN Türk te Ortak Ac adl programlar yla meseleye benzeri bir bak fl aç s yla sa dan yaklaflan Taha Akyol un çabalar dikkate de erdir. Bu çabalar n ortak özelli i ise tüm dünyan n kabul etti i soyk r m gerçekli ini aç k flekilde inkar ederek devam etmesi mümkün olmayan Kemalist yaklafl m yenileyerek soyk - r m n yine kabul edilmedi i ancak yaflan lanlar n taraflar n birbirini ( sa taraftan sürece dahil olanlar n da katk s yla d fl güçlerin oyunlar yla) karfl l kl vurdu u ac bir dönem olarak kabul etmek ve böylece ttihat Terakki yöneticilerinin ve ayn yönetici ve komutanlar n n görev ald Cumhuriyet rejimini hedefe almamak, planl bir flekilde gerçekleflen sald r larla milyonlarca Ermeni ve Rum un ülkelerinden ç kar lmas gerçekli inin üstünü örtmek ve sistemi dolayl yoldan aklayarak soyk r m gerçekli ini reddetmektir. Yine bu minvalde de erlendirilmesi mümkün olan ve yerel seçimlerin yaklaflmas n n etkisinin de bariz flekilde görüldü ü bir di er aldatmaca da Kürt dili, kültürü üzerinde yasaklar n ve Kürt ulusunun inkar n n h z kesmeden devam etti i, x-w gibi harfler yüzünden davalar n aç ld, Kürtçe konufltu u için cezalar n verildi i bir dönemde uzun y llard r rafta duran Kürtçe TV nin bir anda devreye sokulmas d r. Gündelik yaflam nda tekrar tekrar maruz kald fliddet, inkar ve ayr mc l k devam etti i müddetçe Kürt halk n n bu tarz Osmanl oyunlar yla kand r lmas mümkün olmayacakt r. Ancak dikkat etmemiz gereken bir konu da gerek Ermeni meselesi ve bunun üzerinden Ermenistan la iliflkiler gerekse de Kürtçe TV ve bunun üzerinden PKK nin tasfiyesi ve Irak ve Irak Kürdistan ile iliflkiler konusunda ABD nin yeni dönemde izleyece i politikalara uyumlu haz rl klar n hayat buluyor olmas d r. Tüm bu çabalar mevcut statükonun korunmas ve güçlendirilmesi perspektifi ile hayat buldu u için gerçekleri halka aç klamak, faflizmin insanl a karfl iflledi i suçlar n teflhirini yapmak ve devrimci mücadeleyi yükseltmek bizlerin omuzlar nda durmaktad r. flte bask lar n, sald r lar n ve ikiyüzlü politikalar n yo- unluk kazand, bunun karfl s nda ise gerek ülkemizde gerekse de dünyan n birçok yerinde kitlesel hareketlenmelerin yaflanmaya baflland bir dönemde somut politika ve yönelimleri ve mücadeledeki srarl, iddial ve cüretli durufluyla YDG 3. Konferans na hayat veren iradeye çok ifl düflmektedir. Kararlara hayat vermek ve kitlelere büyük bir coflku ve istekle gitmek; gelece e tafl d m z gelene imizin, halk m za durdu umuz sevgi ve ba l l n, devrime olan inanc m z n ve mücadeledeki kararl l m z n mütevaz bir ifadesi olacakt r.

6 6 Yeni Demokrat Gençlik YDG 3. Konferans Belgeleri Geride b rakt m z 3. Konferans m z, mevcut bu sorunlar fazlas yla irdeledi imiz bir sürecin ard ndan, önümüzdeki döneme güvenle bakmak ve iddial olmak için bize önemli veriler sunmaktad r. Politik yönü daha güçlü ve daha örgütlü olma konusunda att m z ad mlar n do rulu unu, geliflimimizin pozitif e ilimini göstermektedir.

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans n 6-7 Aral k tarihlerinde stanbul da baflar yla gerçeklefltirdi 2. Konferans ta YDG nin örgütlülüklerini güçlendirmesi ve geliflmelere daha etkili flekilde müdahale edebilmesi için en üst iradesinin daha etkin biçimde hayat bulmas ve demokratik denetimin sa lanmas aç s ndan konferanslar n y lda bir örgütlenmesi ve esasen öncesinde alanlarda seçilen delegelerin kat l m ile daha dar gerçekleflmesi karar al nm flt. Bu do rultuda 8 Kas m da Ankara da örgütlenen divan toplant s nda alanlardan gelen temsilciler konferans gündemlerini belirlemifller ve haz rl k sürecini ayr nt lar yla ele alm fllard. Zaman süresinin az olmas na ve bayram tatilinin bafllang c na denk gelmesine karfl n daha sonras nda üniversitelerde s navlar n yo unluk kazanmas ve genel gündemlerin fazla olmas nedeniyle konferans n 6-7 Aral k ta örgütlenmesi kararlaflt r lm flt. Divan toplant s ndaki tart flmalar n yo unlu u, alanlar n haz rl ve ilgisi konferans n nas l bir ortamda gerçekleflece inin ipuçlar n da vermekteydi. Yo un geçen 6 Kas m sürecinin ard ndan 9 Kas m YÖK eylemine ve Büyük Alevi eylemine kat l m sa layan, ard ndan da 29 Kas m daki büyük emekçi eyleminde coflkusu ve kararl l yla yerini alan YDG liler hem bu merkezi eylemlerin coflkusunu hem de alanlar ndaki pratik faaliyetten ç kan deneyimlerini 3. Konferans n gerçekleflti i salona da tafl d lar. Konferans öncesinde dergimizde yay nlanan konferans taslaklar n alanlar nda inceleyen, tart flan YDG liler elefltiri ve önerilerini netlefltirmifl ve seçtikleri delegeler arac l yla konferansta gündemleflmesini sa lam fllard r. Ancak gerek maddi yetersizlikler gerekse de farkl nedenlerden kaynakl bilhassa farkl alanlardan liseli YDG liler kendi aralar ndan delege gönderememifl ve üniversiteli delegeler üzerinden öneri ve elefltirilerini iletmifllerdir. Yine benzeri nedenlerle baz alanlar konferansa kat l m sa layamam fl, baz alanlar m z ise kendi gerçekliklerine nazaran daha az delege say s yla temsil edilmifltir. Ancak alanlar n büyük ço unlu u konferansta delegeleri arac l yla yerini alm fl, temsil edilebilmifltir. Konferansa farkl alanlarda faaliyet yürüten yoldafllar - m zla delege seçilmeyen YDG liler de misafir olarak kat lm flt r. Gün içinde konferansa çok say da misafir gelmifl ve belirli bir süre gündemleri takip etmifltir. Ancak özel flekilde davet edilmesine karfl n di er devrimci gençlik örgütlerinin temsilci göndermemesi kat l mc larca elefltirilmifltir. lk gün Divan toplant s nda seçilen konferans divan n n ça r s yla 6 Aral k günü saat da devrim ve demokrasi flehitleri için yap lan sayg durufluyla konferans bafllad. Sayg duruflunun ard ndan konferans m za dayan flma mesaj gönderen Tekirda F Tipi nden Tutsak Partizanlar n mesaj ve baflar dilekleri coflkuyla karfl land. Yine Yunanistan dan Militan Ö renci Hareketi nin gönderdi i mesaj da özetlenerek okundu. Konferanslar m zda bizleri yaln z b rakmayan ve ilgiyle takip edip katk sunan AT K-YDG ad na konferans m za kat lan 2 yoldafl da konferans n bafl nda dayan flma ve iyi dilek mesajlar n do rudan iletmifltir. Konferans n ilk gündemi geçmifl sürecin de erlendirilmesiydi. Bu bölümde görev alan arkadafl m z dergimizde ç kan taslak yaz s ndan hareketle YDG nin son bir y ll k sürecini politik ve örgütsel aç dan ve somut örnekler vererek aç klad. lgiyle dinlenen geçmifl süreç de erlendirmesinin ard ndan yemek aras verildi. Aradan sonra farkl bölgelerden alan raporlar n haz rlayarak gelen alanlar raporlar n okudular ve 2. Konferans tan bu yana alanlar ndaki geliflmeleri ve karfl laflt klar sorunlar politik ve örgütsel aç dan izah ettiler. Alan raporlar nda özelefltirel bir yaklafl m n egemen olmas n n yan s ra bir di er olumluluk ise genel olarak bir geliflimin oldu unun tespit edilmesiydi. Ancak at lan ad mlar yetersiz bulunmakta ve daha ileriye gitmek için hangi sorunlar n üzerine gidilmesi gerekti i vurgulanmaktayd. Alan raporlar nda görülen bir di er önemli nokta da farkl kitle örgütlerindeki çal flmalar n belirli bir aflama kat etti inin net olarak görülmesiydi. Her alan raporunda içinde faaliyet yürüttü ümüz kitle örgütleri hakk nda bilgi verilmesi, olumlu geliflmelerin ve yaflan lan s - k nt lar n belirtilmesi deneyim aktar m aç s ndan faydal olmufltur. Bu anlamda 2. Konferans ta karar alt na al nan her

8 8 YDG linin bir kitle örgütünde faaliyet yürütmesi karar n n hayata uygulanmas nda olumlu ad mlar at ld daha net flekilde anlafl lm flt r. Alan raporlar nda ayr ca 2. Konferans ta karar alt na al - nan dergi da t m ndan aidat sistemine kadar çeflitli konularda her bir alanda yap lanlar ve yap lamayanlar da ifade edildi. Baz alanlar n raporlar n n belirlenen süreyi aflmas nedeniyle birçok delege raporunu özetleyerek aç klamak zorunda kald. Alan raporlar n n okunmas n n ard ndan serbest kürsü bölümüne geçildi. Bu bölümde delegeler ve misafirler raporlardan ve kendi gözlemlerinden yola ç karak YDG nin olumlu ve olumsuz yanlar n ifade ettiler. Eksik gördükleri yönlerin daha fazla aç lmas n sa lad lar, katk lar n sundular. Bu bölüm daha özel konularda daha ayr nt l flekilde deneyim aktar lmas aç s ndan da olumlu geçti. Örne in bir alanda E itim-sen in ö renci biriminde faaliyet yürüten yoldafllar m z n yaflad sorunu aktarmas üzerine benzeri sorunu yaflayan ancak farkl bir yöntemle sorunu çözen baflka bir alandan yoldafl m z deneyimini aktararak yard mc olmaya çal flt. Yine, bilhassa Amed den gelen YDG lilerin son süreçte Amed de gerçekleflen serh ldanlara, okul boykotlar na ve di er eylemlere daha etkin ve örgütlü flekilde kat ld klar n belirterek gözlemlerini ve kazan mlar n aktarmas konferansta ilgiyle ve coflkuyla dinlendi. Ankara ve zmir den kat lan YDG lilerin 6 Kas m sürecindeki çal flmalar, Sivas tan YDG lilerin yaz sürecinden bu yana imza att klar olumlu etkinlikler, Mersin deki liseli çal flmas deneyimi, stanbul da mesleki örgütlenmelerin ö renci birimlerindeki çal flmalar n aktar lmas, yetersizliklerin belirtilmesi geçmifl süreç de erlendirilmesinin verimli geçmesine hizmet etmifltir. Bu bölümde ayr ca Sincan F Tipi nden yeni tahliye olan bir yoldaflla Belediye- fl Sendikas 2 No lu fiube Baflkan Hasan Gülüm de söz ald. Serbest kürsünün canl geçmesi ve çok say da kat l mc - n n söz almas nedeniyle 6 Aral k gününün son gündemi olan ekonomik kriz sunumu di er güne b rak ld. Ço unlu u uzun yoldan gelen kat l mc lar yorgunluklar na ra men konferans n verimli geçmesi için ellerinden geleni yapt lar. Konferans n ilk günü akflam 8 civar nda sona erdi. kinci gün Konferans n ikinci günü sabah 9.30 da ekonomik kriz Yeni Demokrat Gençlik üzerine bir arkadafl m z n yapt sunumla bafllad. Slayt gösterimi efli inde yap lan sunumda emperyalizmin özellikleri, kapitalizmde krizlerin nedenleri ve son krizin geliflim evreleri ve içeri i aktar ld. Sunumun ard ndan önümüzdeki süreç gündemine geçildi. Bu gündemde de görevli arkadafl m z dergimizde ç kan taslaktan yola ç karak önümüzdeki süreçte farkl alanlarda nas l bir hat izlememiz gerekti i üzerine aç klamalarda bulundu. 2. Konferans tan bu yana att m z olumlu ad mlar büyütmemiz ve kitlelerle geliflen iliflkilerimizin daha da güçlendirmemiz ve çeflitlendirmemiz gerekti inin vurguland konuflmada yaflad - m z s k nt lar nas l aflabilece imiz üzerine de bir yönelim sunuldu. Önümüzdeki süreç üzerine aç klaman n bitmesinin ard ndan önergeler bölümüne geçildi. Önergeler bölümü YDG konferanslar nda ilk kez baflvurulan bir yöntemdi ve divan toplant s nda amac ve biçimi üzerine bir anlay fl belirlenmiflti. Buna göre önümüzdeki süreç yaz s na katk sunmak, yaz da belirtilen vurgular n somutlanmas n ve derinlefltirilmesini sa lamak, belirtilmeyen çeflitli konularda aç - l m sunmak vb amac yla herhangi bir konuda haz rlanan önergeler alanlar veya kifliler taraf ndan sunulabilirdi. Önergeler bu anlam yla konferans n iki esas belgesini güçlendiren ve gelifltiren içerikte ek belgelerdi. Konferansa 16 önerge sunuldu. Bu önergelerin büyük k sm kabul edildi. Baz önergeler ufak de ifliklerle kabul edilirken baz önergelerin birlefltirilmesi karar al nd, az say daki önerge ise reddedildi. Önergelerin biçimsel yan konusunda deneyimsizlikten

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 kaynakl farkl l klar yafland. Önergelerin k sa bir aç klaman n ard ndan somut bir yaklafl m sunmas ve bu yaklafl m n tart fl l p oylanmas gerekmektedir. Ancak baz önergeler YDG nin konu hakk nda yaflad s k nt - lar ve eksikleri aflmak amac yla kapsaml bir araflt rma-de- erlendirme niteli inde haz rlanm fl ve bir önergeden çok sunum niteli i kazanm flt r. Bu tarzdaki önergeler farkl konular bir arada iflledi i için de erlendirmede, tart flmada ve oylama esnas nda çeflitli s k nt lar n yaflanmas na sebep olmufltur. Fakat bu belgeler, alanlar n verdikleri emek ve konular n önemi nedeniyle önerge olarak kabul edilmifl ve gündeme al nm flt r. Bu nedenle farkl boyut ve biçimlerde önergeler arka arkaya konferans iradesine sunulmufltur. Önergelerde çeflitli önerilerin sunulmas nedeniyle canl tart flmalar yaflanm fl, bunun sonucunda da serbest kürsü bölümüyle önergeler gündemi birleflmek zorunda kalm flt r. YDG lilerin önergeleri dikkatli flekilde dinleyip elefltirmeleri, görüfllerini savunmas, görüfllerinin kabul görmesi için çaba harcamas YDG nin önümüzdeki 1 y ll k sürecine yönelik beklentilerini, iddias n, kararl l n ve mücadeledeki srar n göstermesi aç s ndan oldukça olumluydu. Ayn zamanda tart flmalar n karfl l kl sayg esas na göre yap lmas, sözlerin kesilmemesi, çok farkl düflüncelere sahip olan yoldafllar n birbirlerine tepkiselleflmeden, dikkatle, birbirini anlamaya çal flarak dinlemesi yoldafll k bilincinin ve YDG nin sahip oldu u devrimci tart flma kültürünün hayat bulmas ve içselleflmesi aç s ndan etkili olmufltur. Tart flmalar n yeterince ele al nmadan kesilmemesi ve söz alan herkesin kendisini rahatl kla ifade etmesi de demokrasi bilincinin geliflmesine katk sunmufltur. Bu bölümde lise ve genç kad n gündemleri daha keskin ve yo un flekilde tart fl ld. Birçok alan m zdan lise çal flmas n n geliflmesi ve ülke genelinde liselilerin mücadeleye daha çok ilgi göstermesi nedeniyle bu geliflimin daha örgütlü bir halde sürdürülmesi ve daha etkili çal flmalar yürütülmesi aç s ndan lise çal flmas ayr nt lar yla ele al nd. Lise çal flmalar n n ileriye tafl nmas ve somut politikalar n belirlenmesi aç s ndan yerellerde forum-etkinlik-kurultay gibi etkinliklerin yap lmas - n n öneminde ortaklafl lmas na karfl n merkezi bir liseli buluflmas n n örgütlenip örgütlenemeyece i üzerine görüfl ayr l yafland ve bu konudaki karar n alanlardaki liseli arkadafllar n onay yla belirlenmesi karar al nd. Genç kad n konusunda da geçen sene at lan ad m olumlanmas na karfl n gerisinin getirilmemesi elefltirildi ve genç kad n çal flmas n n önemi vurgulanarak önümüzdeki dönemde bu konuda daha etkili ve daha özgün çal flmalar n yap lmas n n gereklili i üzerinde duruldu. Ancak bunun nas l olaca konusunda farkl görüfller kendisini ifade etti ve bu tart flman n sonucunda kurulan kad n komisyonunun ifllevi somutland. Önergeler bölümünden sonra farkl konularda görüfl bildirmek isteyenler için serbest kürsü ve gündem d fl konuflmalar bölümüne geçildi. Umut Yay mc l k, Munzur Çevre Derne i, Bursa Tuncelililer Derne i, PfiTA gibi kurumlar dayan flma ve destek mesajlar n do rudan ilettiler. Delege ve misafirler 2 günlük konferans üzerine yorum ve elefltirilerini sundular. Yine çeflitli konularda iletmek istediklerini aktard lar. Söz alanlar n büyük ço unlu u konferans n verimli geçti ini belirterek emek harcayanlara teflekkürlerini sundular ve konferans kararlar na hayat vermenin önemi üzerinde durdular. Konferans gündemleri akflam 7 civar nda sona erdi. Ard ndan müzik dinletisi verildi. Bu bölümde önce Grup syan Atefli flark lar ve marfllarla yerini ald. Ard ndan YDG li bir arkadafl m z saz yla sahneye ç karak türküler söyledi. En son da bir baflka arkadafl m z saz yla türküler ve halaylar söyledi. Konferans n verimli ve coflkulu geçmesi nedeniyle YDG liler bu bölümde ayr lmadan önce son kez kavga türkülerini hep beraber söyleyerek, omuz omuza halaylar çekerek konferans n güzel görüntüler efli inde sona ermesini sa lad. Art k görev 3. Konferans a hayat veren iradenin kolektif flekilde ald kararlar n etkili flekilde yaflama uygulanmas ve halk gençli inin genifl kitlelerine tafl narak somut bir güç haline gelmesidir.

10 10 Yeni Demokrat Gençlik Geçmifl sürecin de erlendirmesi A) Örgütsel durumumuz: kinci konferans m zda görece uzun uzad ya de indi- imiz örgütsel durumumuzda, geride kalan bir sene süresince çeflitli geliflmelere paralel baz de iflikliklere gitti imiz görülmektedir. YDG nin sa l kl merkezileflmesi karar m z kapsam nda zamana yayd m z bu sorunun esasta güçlenmifl ve sa l kl iflleyen birim-alan faaliyetleriyle çözülebilece ini 2. Konferans ta belirtmifltik. Birimde kurumsallaflma konusunda henüz oldukça deneyimsiz oldu umuz aç kken, her fleyden fazla kendi pratik deneyimlerimizle bu sorunu aflmaya çal fl rken, politik durum kapsam nda da belirtece imiz tasfiyecili- in etkileri gibi nedenlerle zorland m z, alan çal flmalar nda çok da yarat c olamad m z aç kt r. 1. ve 2. Konferanslar aras nda kendisini gereklilik olarak dayatan YDG toplant lar konusunda 2. Konferans sonras daha da uzmanlaflt m z, s kl kla birbirini tekrar eden statik biçimleri pratik içerisinde de ifltirdi- imizi ve birçok alan m zda asgari düzeyde de olsa YDG toplant lar n prati e hizmet edecek flekle çevirebildi imizi söyleyebiliriz. Bu süreçte, ihtiyaç ürünü olarak ortaya ç kan YDG toplant lar n n kimi dönem verimsizleflmesi, statüko haline gelmesi, daha do rusu demokratik çal flman n adeta tek biçimi haline getirilmesi, bu konuda yaflad m z temel s k nt olmufltur. flte bu sorun karfl s nda ihtiyaç ürünü olarak ortaya ç kan YDG toplant lar n n verimlilefltirilmesi için prati e dönük, alan politikalar na yo unlaflm fl biçimler gündeme girmifl, baz alanlar m zda periyotlar seyreklefltirilmifl, toplant lar n merkezilefltirilmesinin zor oldu u alanlarda da toplant lar daha da birimlefltirilmifltir. Bu deneyimler fl nda hiçbir birimin dogma olmad n, biçimlerin verimli ve demokratik bir çal flma için var oldu unu ve ihtiyaçlara göre de- ifltirilebilece ini bir kere daha görmüfl olduk. 2. Konferansla birlikte farkl DKÖ lerin daha fazla gündemimize girmifl olmas, Peki, YDG yi nas l örgütleyece iz? sorusunu daha da fazla tart fl l r k lm flt r. Örgütsel bileflimimizin DKÖ çal flmalar nda deneyim kazanmas yla ve her yoldafl m z n DKÖ çal flmalar na yo unlaflmas yla YDG çal flmas n n hem daha kolay yürütülece ini hem de komplike bir özellik kazanaca n iddia edebiliriz. Daha öncesinde de sorulmufl olan YDG çal flmas m esas ö renci derne i çal flmas m? sorusunun önümüzdeki süreçte tekrar karfl m za ç kaca aç kt r. Kendi özgül çal flmalar m z n yan s ra YDG çal flmas n n zaten kitleler ve kitle örgütleri içerisindeki çal flma oldu unu söyleyerek bu soruyu cevapland - rabiliriz. Çal flmalar m zda öne ç kan baz sorunlar n önem s ras na göre dizilimi: Bu konu, örgütsel durum kapsam nda ifllenmekle birlikte ayn zamanda politik çal flmalar m z da ayn düzeyde ilgilendirmektedir. 1. Politik niteli in yetersizli i 2. Kitleler içerisinde örgütlenme sorunu 3. Da n k çal flma tarz 1. Politik Nitelik Sorunu: Örgütümüzün politik sorununun çal flmalar m z bir bütün engelledi ini söylemek do ru de ildir. Son y llarda kitlelerin gerçek gündemi olan, can al c politikalar belirlemede örgütümüzün bir sorunu yoktur. Tali onlarca sorun, merkezi esas sorunlarla teorik belirleme baz nda do ru flekilde birlefltirilse de bu politikalar uygulamada, gündemlefltirmede, yerellefltirmede oldukça önemli s k nt lar yaflad m z aç kt r. Do al olarak bu durum politikli imizle ilgilidir ve di- er iki sorunla ayr lmaz bir biçimde alakal d r. Konunun esas olmamakla beraber alt bafll k olarak flu sorunlara de inilebilir: - Teorik eserlerin düzenli ve prati e hizmet edecek flekilde okunmamas - Güncel geliflmelerin takip edilmemesi, güncele müdahalenin zay fl - Politik alg lar m z ve düflünce sistemati imizi gelifltirecek tart flmalar n, forumlar n yeterince yap lmamas

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı