DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!"

Transkript

1 Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans Belgeleri

2 Konferans üzerine yorumlar Kararlara hayat verelim YDG 3. Konferans n n süre azl n da göz önünde bulundurursak- baz teknik sorunlar d fl nda oldukça olumlu geçti ini söyleyebilirim. Özellikle geçmifl konferanslarda gözlemlenen, demokrasinin yeterince iflletilememesi, merkezi yönün a r basmas vb. de erlendirmeleri bu konferansla birlikte yerini; alan inisiyatifinin öne ç kt, canl tart flmalarla beslenen bir konferans n yap ld de erlendirmelerine b rakm flt r. Bu aç dan 3. Konferans YDG nin kurumsallaflmas noktas nda ileriye do ru at lan bir ad m olmufltur. Bizlere düflense, konferansta al nan kararlar tüm alanlarda hayata geçirmek ve bu olumlulu u daha da ileriye tafl mak olmal d r. Amed ten bir YDG li Tekrara düflülmemesi olumluluktur Merhaba arkadafllar, Devrimci harekette girilen pasifist ve tasfiyeci yaklafl m n artt bu süreçte YDG 3. Konferans n n devrimci harekete ve YDG li arkadafllar m za pek çok fley katt n belirtmeliyiz. YDG nin 3. Konferans n n 1. ve 2. Konferanslara göre farkl bir içerikte yap lmas konferanslar n tekrara düflmemesi aç s ndan gerçekten büyük bir olumluktur. Pek çok harekette görülen ve zaman zaman bizim de etkilendi imiz geliflmeler karfl s nda h zl karar alamaman n ve h zl refleks gelifltirememenin etkisinin artt bir süreçte konferans m zda önümüzdeki süreç vurgusunun yap lmas YDG lilerdeki çeflitli soru iflaretlerini giderdi. Konferans m zda tart flmalar gerçekten çok verimliydi. Hep beraber karar al rken sayg düzeyinde tart flmalar n yaflanmas ve demokratik karar alma bilincinin geliflmesi büyük bir olumluluktur. Konferansta önümüze çok yo un bir süreci getirip tart flt k. Kad n buluflmas ve liseli buluflmas n n önemine vurgular yap ld ve bunlarla ilgili kararlar al nd. Enternasyonal dayan flma vurgusunun yap lmas ve bir komisyonun kurulmas gerçekten önemli bir karard. Yine kad n komisyonunun kurulmas ve bu komisyonlara gönüllü arkadafllar n olmas çok güzel bir süreç yaflayaca m z n en büyük kan t d r. Konferans n yap lmas na destek sunan arkadafllara ve alanlara teflekkür ediyoruz. Önümüzdeki sürecin daha iyi ve daha etkin geçmesi için konferans m z selaml yor ve 4. Konferans m z n daha güçlü bir flekilde örgütlenece i dile iyle fian OLSUN YDG 3. KONFERASIMIZA diyoruz. Sivas YDG Devrimci gençlik hareketi için bir ad m ileri! Öncelikle 3.Konferans m z n coflkusuyla merhaba Amed ten kat lan bir YDG li olarak konferansa iliflkin duygu ve düflüncelerimi paylaflmak istiyorum. Örgütümüzün kurumsallaflma yönünde att ad mlar n s klaflt n belirtmekle beraber, 3.Konferans m z, YDG nin faaliyet yürüttü ü birçok alanda 2. Konferans fl nda al nan kararlar n pratikte karfl l k buldu unu göstermifltir. Her ne kadar bir bütün olarak önerge, alan raporu haz rlama vb konularda deneyimsizlikler yaflasak da konferans an nda herkesin mütevaz, samimi bir ortamda prati e dönük tart flmas oldukça olumluydu. Kurulan merkezi komisyonlarla (kad n komisyonu, uluslar aras iliflkiler komisyonu) beraber bir ad m daha ileriye ç kt m z söyleyebilirim. 2.Konferans ta komisyonlar, kitle örgütlerinde çal flma yürütmeyi tart fl yorken 3.Konferans ta, bu tart flmalar n yetersiz olmakla beraber hayat buldu unu görmüfl olduk. Deneyim aktar m ile beraber somut gerçekli imizi, olumluklar ve olumsuzluklar aç k bir flekilde görmüfl olduk. Önümüzdeki süreçte var olan eksiklerimizi alanlarda tespitini yaparak devrimci bir gençlik hareketi için bir ad m ileri fliar ile kitlelerle kucaklaflabilmeliyiz. Amed ten bir YDG li

3 Merhabalar, YEN DEMOKRAT YDG 3. Konferans n n ard ndan bu say m zda konferans belgelerini bir arada, bir dosya olarak devrimci demokrat kamuoyuna sunuyoruz. Belgelerin içeri inin ve belirlenen yönelimin ilgiyle ve dikkatle okunaca na ve daha da gelifltirilip somutlanaca na inan yoruz. Geçen say m zda dergimizde yay nlad m z konferans taslak belgelerinin kabul edilmesi ve önergelerle gelifltirilmesi nedeniyle, konferans n bütünlüklü olarak de erlendirilebilmesi için geçmifl ve gelecek süreç üzerine yaz lar yeniden yay nl yoruz. Konferans belgelerinin içeri i ve boyutlar nedeniyle bu say m zda köflelerimize yer veremiyoruz. Konferans belgelerinin haricinde özellikle Yunanistan daki geliflmelerle ilgili yaz lar n da ilgi görece ini umuyoruz. Konferansta al nan karar do rultusunda kurulan Kad n Buluflmas Örgütleme Komisyonu ve Uluslararas liflkiler Komisyonu olarak kurulan ancak ilk toplant s nda ismini Enternasyonal liflkiler Komisyonu olarak de ifltiren komisyonlar m z ilk toplant lar n 28 Aral k ta gerçeklefltirdiler. Komisyon raporlar dergimiz yay na haz rlan rken elimize ulaflmad için önümüzdeki say da yay nlayaca z. Ancak genel bafll klarla al nan kararlar n bir k sm n ifade etmek gerekirse; Kad n Buluflmas Örgütleme Komisyonu, genel gündemleri göz önüne alarak 2. Kad n Buluflmas n n Nisan ay içerisinde Ankara da örgütlenmesini ve net tarihin alanlar n görüflleri al nd ktan sonra belirlenmesini kararlaflt rm flt r. Bu süre zarf nda yerellerde kad n komisyonlar n n kurulup hareketlenmesi için çaba harcanacak, 8 Mart a etkin flekilde kat l p kitle çal flmas yap lacak, kad n buluflmas n n içeri i konusunda yaz lar ve önergeler haz rlan p alanlarda tart fl lacak ve belirli konularda özel araflt rmalar yap lacak. Enternasyonal liflkiler Komisyonu ise konferans tan t m n yapan bir yaz y di er ülkelerdeki dost ve kardefl örgütlere gönderecek, YDG-gençlik ve ülke gündemleriyle ilgili olarak 2 ayda bir ngilizce bir bülten haz rlayacak. Esas olarak da ülkemizde ILPS Gençlik çal flmalar n n yeniden canland r lmas için hem ILPS yi içinde yer ald m z kitle örgütlerinde tan tmak hem de gündemlere iliflkin ILPS Gençlik olarak tek bafl na veya di er DKÖ lerle eylem birli i ile çeflitli pratik çal flmalara katk sunacak. Çok say da karar n al nd ve verimli geçen toplant lar hakk nda daha genifl bilgiyi önümüzdeki say da verece iz. Dergimizin ilgiyle takip edilece ini umuyoruz, tüm okurlar m za yeni mücadele y l nda baflar lar diliyoruz GENÇL K3 SUNU yenidemokratgenclik.blogspot.com bolognasureci.blogspot.com Ç D E K L E N R syan Konferans dosyas Kolektifin Sesi Haluk Zorusevmez Film tan t m : Sonbahar Yunanistan ve talya dan geliflmeler UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Ankara: S hh ye Mh. Süleyman S rr Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Cep: Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Cep: Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Cep: Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Cep: Avrupa Merkez Büro: Weseler Str As-druck Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Bir ad m ileri! YDG 3. Konferans, ülkemizde ekonomik krizin etkilerinin daha net flekilde görülmeye baflland, kitlesel iflten ç karmalar n bafllad, buna karfl n kendili inden veya sendikalar öncülü ünde iflçi emekçi eylemlerinin yayg nlaflt, iflçilerin Unilever direnifli örne inde oldu u gibi kazand, DESA örne inde oldu u gibi direndi i bir dönemde gerçekleflti. YDG 3. Konferans, Marmara Üniversitesi ve TÜ örneklerinde görüldü ü gibi sivil faflist bask ve sald r lara karfl kitlesel tepkilerin verildi i, Ankara, nönü ve Ege Üniversitesi örneklerinde oldu u gibi yemekhane-ulafl m-yurt vb konularda kitlesel ö renci eylemlerinin ve iflçi-ö renci dayan flmas n gösteren birliktelerin yafland - bir dönemde örgütlendi. YDG 3. Konferans, e itim masraflar n karfl lamak için asistan ö renci statüsünde çal flan ö rencilerin bu haklar n n gasp edilip e itim hayatlar n n da tehlikeye at ld ve kitlesel tepkilerin de verildi i bir ortamda hayat buldu. YDG 3. Konferans, Kürt ulusunun anadilde e itim mücadelesinin yo unluk kazand, Alevilerin Ankara ve Adana da gerçeklefltirdikleri büyük mitinglerle demokratik hak taleplerini yükseltti i bir dönemde somutland. YDG 3. Konferans, yerel seçimlerin de yaklaflmas yla birlikte Anayasa Mahkemesi nin kendi içinde ve Dan fltay Mahkemesi ile iliflkilerinde ve rektör atamalar üzerinden yarg ile Cumhurbaflkanl üzerinden somutlanan egemen s n flar aras klik çat flmalar n n yeniden gündemde a rl k kazanmaya bafllad bir dönemde örgütlendi. YDG 3. Konferans, ülke içinde polis-asker bask - s n n yo unlaflt, iflkence ve kötü muamele olaylar n n artt bir dönemde hayat buldu. YDG 3. Konferans, Yunanistan n devlet bask s na ve ekonomik-demokratik hak gasplar na karfl gençli in öncülü ünde genifl halk kesimlerinin de dahil oldu u büyük isyanlarla günlerce çalkaland, talya ve Fransa da yüz binlerce ö rencinin ve iflçinin gerici yasalara karfl sokaklar doldurdu u, Filistin in srail in vahfli sald rganl - karfl s nda onurlu direniflini kan ve can bedeli sürdürdü ü ve Irakl gazetecinin Bush a f rlatt ayakkab da simgeleflen Irak direniflinin srarla sürdü ü bir dönemde gerçekleflti. YDG nin, mücadelenin ülkemizde ve dünya genelinde geliflmeye, halk n ilgisinin ve kat l m - n n yükselmeye bafllad ; sistemin ise sald r lar n dozaj n artt rd bir dönemde devrimci gençlik hareketini yükseltme, bu geliflime cevap olma, kitlelerin artan öfkesine paralel örgütlülüklerini gelifltirme perspektifi ile 3. Konferans n 6-7 Aral k ta baflar yla örgütlemesi önemli bir kazan md r. Gündemine yaln zca ve yaln zca kitlelerin örgütlenmesi meselesini alan, geliflme dinamiklerini ba r nda tafl d n net flekilde gösteren, coflkusunu ve moral motivasyonunu tart flma süreçlerine yönelik ilgisinde ve kolektif duruflunda somutlayan YDG 3. Konferans, flayet YDG liler taraf ndan genifl ö renci kesimlerine srarla ve çeflitli araçlarla tafl nd takdirde, özellikle ileri kitleyi bire bir ilgilendiren çeflitli konularda sundu u politik aç - l mlar n sahiplenilmesi ve hayat bulmas olas l n n yüksek oldu u, hareketin genel gerçekli i göz önüne al nd - nda YDG nin küçümsenmesi mümkün olmayacak bir potansiyele sahip oldu unu gösteren verilerle doludur. flte bu süreçte ülkemizde demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmemizin önemini ve bu sistemin köhne, gerici karakterini aç a ç karak geliflmeler de ard s ra yaflanmaktad r. CHP

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Bask lar n, sald r lar n ve ikiyüzlü politikalar n yo unluk kazand, bunun karfl s nda ise gerek ülkemizde gerekse de dünyan n birçok yerinde kitlesel hareketlenmelerin yaflanmaya baflland bir dönemde somut politika ve yönelimleri ve mücadeledeki srarl, iddial ve cüretli durufluyla YDG 3. Konferans na hayat veren iradeye çok ifl düflmektedir. Kararlara hayat vermek ve kitlelere büyük bir coflku ve istekle gitmek; gelece e tafl d m z gelene imizin, halk m za durdu umuz sevgi ve ba l l n, devrime olan inanc m z n ve mücadeledeki kararl l m z n mütevaz bir ifadesi olacakt r. vekili Canan Ar tman n A. Gül ün Ermeni oldu unu hakaret olarak ileriye sürmesi, A. Gül ün de bu ifadeyi hakaret olarak kabul edip dava açmas ve soy a ac n aç klayarak Türklü ünü kan tlamas, bunun karfl l nda ise DNA testinin istenmesi, daha öncesinde M. Savunma Bakan Vecdi Gönül ün Ermeni ve Rum halklar n n ülkelerinden zorla sürülmesini aç kça övmesi nas l çirkef, rkç ve halk düflman bir rejim alt nda yaflamaya mecbur kald m z bizlere yeniden göstermekte ve mücadelemizin hakl l n farkl bir aç dan da olsa kan tlamaktad r. çinden geçti imiz dönem ayn zamanda temel konularda t kanan rejimin Kemalist ideolojisinin de güncele uyarlanmas yönlü çabalar n artt ve bu yönlü sistem içinde farkl ç kar gruplar n n aralar nda çeliflkilerin de keskinleflti i bir dönemdir. Yak n zamanda Genelkurmay n gizli arflivlerinin kendisine özel olarak aç ld Can Dündar n haz rlad Mustafa filmiyle Kemalizme yeni bir bak fl aç s kazand r lmaya çal fl lmaktad r. Bununla birlikte kendisini ABD nin ülkemizle ve bölgeyle ilgili politikalar n kamuoyuna aç klamakla yükümleyen ve yaz lar nda s kça istihbaratç arkadafllar yla yapt görüflmelerden bahseden Yasemin Çongar n metnini haz rlad ve Bask n Oran gibi çok say da Kemalist ve Mahçupyan gibi liberal ayd n n öncülük etti i Ermeni halk n n ac s n paylafl yorum ve özür diliyorum kampanyas ve ne tesadüftür ki ayn dönemde CNN Türk te Ortak Ac adl programlar yla meseleye benzeri bir bak fl aç s yla sa dan yaklaflan Taha Akyol un çabalar dikkate de erdir. Bu çabalar n ortak özelli i ise tüm dünyan n kabul etti i soyk r m gerçekli ini aç k flekilde inkar ederek devam etmesi mümkün olmayan Kemalist yaklafl m yenileyerek soyk - r m n yine kabul edilmedi i ancak yaflan lanlar n taraflar n birbirini ( sa taraftan sürece dahil olanlar n da katk s yla d fl güçlerin oyunlar yla) karfl l kl vurdu u ac bir dönem olarak kabul etmek ve böylece ttihat Terakki yöneticilerinin ve ayn yönetici ve komutanlar n n görev ald Cumhuriyet rejimini hedefe almamak, planl bir flekilde gerçekleflen sald r larla milyonlarca Ermeni ve Rum un ülkelerinden ç kar lmas gerçekli inin üstünü örtmek ve sistemi dolayl yoldan aklayarak soyk r m gerçekli ini reddetmektir. Yine bu minvalde de erlendirilmesi mümkün olan ve yerel seçimlerin yaklaflmas n n etkisinin de bariz flekilde görüldü ü bir di er aldatmaca da Kürt dili, kültürü üzerinde yasaklar n ve Kürt ulusunun inkar n n h z kesmeden devam etti i, x-w gibi harfler yüzünden davalar n aç ld, Kürtçe konufltu u için cezalar n verildi i bir dönemde uzun y llard r rafta duran Kürtçe TV nin bir anda devreye sokulmas d r. Gündelik yaflam nda tekrar tekrar maruz kald fliddet, inkar ve ayr mc l k devam etti i müddetçe Kürt halk n n bu tarz Osmanl oyunlar yla kand r lmas mümkün olmayacakt r. Ancak dikkat etmemiz gereken bir konu da gerek Ermeni meselesi ve bunun üzerinden Ermenistan la iliflkiler gerekse de Kürtçe TV ve bunun üzerinden PKK nin tasfiyesi ve Irak ve Irak Kürdistan ile iliflkiler konusunda ABD nin yeni dönemde izleyece i politikalara uyumlu haz rl klar n hayat buluyor olmas d r. Tüm bu çabalar mevcut statükonun korunmas ve güçlendirilmesi perspektifi ile hayat buldu u için gerçekleri halka aç klamak, faflizmin insanl a karfl iflledi i suçlar n teflhirini yapmak ve devrimci mücadeleyi yükseltmek bizlerin omuzlar nda durmaktad r. flte bask lar n, sald r lar n ve ikiyüzlü politikalar n yo- unluk kazand, bunun karfl s nda ise gerek ülkemizde gerekse de dünyan n birçok yerinde kitlesel hareketlenmelerin yaflanmaya baflland bir dönemde somut politika ve yönelimleri ve mücadeledeki srarl, iddial ve cüretli durufluyla YDG 3. Konferans na hayat veren iradeye çok ifl düflmektedir. Kararlara hayat vermek ve kitlelere büyük bir coflku ve istekle gitmek; gelece e tafl d m z gelene imizin, halk m za durdu umuz sevgi ve ba l l n, devrime olan inanc m z n ve mücadeledeki kararl l m z n mütevaz bir ifadesi olacakt r.

6 6 Yeni Demokrat Gençlik YDG 3. Konferans Belgeleri Geride b rakt m z 3. Konferans m z, mevcut bu sorunlar fazlas yla irdeledi imiz bir sürecin ard ndan, önümüzdeki döneme güvenle bakmak ve iddial olmak için bize önemli veriler sunmaktad r. Politik yönü daha güçlü ve daha örgütlü olma konusunda att m z ad mlar n do rulu unu, geliflimimizin pozitif e ilimini göstermektedir.

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans n 6-7 Aral k tarihlerinde stanbul da baflar yla gerçeklefltirdi 2. Konferans ta YDG nin örgütlülüklerini güçlendirmesi ve geliflmelere daha etkili flekilde müdahale edebilmesi için en üst iradesinin daha etkin biçimde hayat bulmas ve demokratik denetimin sa lanmas aç s ndan konferanslar n y lda bir örgütlenmesi ve esasen öncesinde alanlarda seçilen delegelerin kat l m ile daha dar gerçekleflmesi karar al nm flt. Bu do rultuda 8 Kas m da Ankara da örgütlenen divan toplant s nda alanlardan gelen temsilciler konferans gündemlerini belirlemifller ve haz rl k sürecini ayr nt lar yla ele alm fllard. Zaman süresinin az olmas na ve bayram tatilinin bafllang c na denk gelmesine karfl n daha sonras nda üniversitelerde s navlar n yo unluk kazanmas ve genel gündemlerin fazla olmas nedeniyle konferans n 6-7 Aral k ta örgütlenmesi kararlaflt r lm flt. Divan toplant s ndaki tart flmalar n yo unlu u, alanlar n haz rl ve ilgisi konferans n nas l bir ortamda gerçekleflece inin ipuçlar n da vermekteydi. Yo un geçen 6 Kas m sürecinin ard ndan 9 Kas m YÖK eylemine ve Büyük Alevi eylemine kat l m sa layan, ard ndan da 29 Kas m daki büyük emekçi eyleminde coflkusu ve kararl l yla yerini alan YDG liler hem bu merkezi eylemlerin coflkusunu hem de alanlar ndaki pratik faaliyetten ç kan deneyimlerini 3. Konferans n gerçekleflti i salona da tafl d lar. Konferans öncesinde dergimizde yay nlanan konferans taslaklar n alanlar nda inceleyen, tart flan YDG liler elefltiri ve önerilerini netlefltirmifl ve seçtikleri delegeler arac l yla konferansta gündemleflmesini sa lam fllard r. Ancak gerek maddi yetersizlikler gerekse de farkl nedenlerden kaynakl bilhassa farkl alanlardan liseli YDG liler kendi aralar ndan delege gönderememifl ve üniversiteli delegeler üzerinden öneri ve elefltirilerini iletmifllerdir. Yine benzeri nedenlerle baz alanlar konferansa kat l m sa layamam fl, baz alanlar m z ise kendi gerçekliklerine nazaran daha az delege say s yla temsil edilmifltir. Ancak alanlar n büyük ço unlu u konferansta delegeleri arac l yla yerini alm fl, temsil edilebilmifltir. Konferansa farkl alanlarda faaliyet yürüten yoldafllar - m zla delege seçilmeyen YDG liler de misafir olarak kat lm flt r. Gün içinde konferansa çok say da misafir gelmifl ve belirli bir süre gündemleri takip etmifltir. Ancak özel flekilde davet edilmesine karfl n di er devrimci gençlik örgütlerinin temsilci göndermemesi kat l mc larca elefltirilmifltir. lk gün Divan toplant s nda seçilen konferans divan n n ça r s yla 6 Aral k günü saat da devrim ve demokrasi flehitleri için yap lan sayg durufluyla konferans bafllad. Sayg duruflunun ard ndan konferans m za dayan flma mesaj gönderen Tekirda F Tipi nden Tutsak Partizanlar n mesaj ve baflar dilekleri coflkuyla karfl land. Yine Yunanistan dan Militan Ö renci Hareketi nin gönderdi i mesaj da özetlenerek okundu. Konferanslar m zda bizleri yaln z b rakmayan ve ilgiyle takip edip katk sunan AT K-YDG ad na konferans m za kat lan 2 yoldafl da konferans n bafl nda dayan flma ve iyi dilek mesajlar n do rudan iletmifltir. Konferans n ilk gündemi geçmifl sürecin de erlendirilmesiydi. Bu bölümde görev alan arkadafl m z dergimizde ç kan taslak yaz s ndan hareketle YDG nin son bir y ll k sürecini politik ve örgütsel aç dan ve somut örnekler vererek aç klad. lgiyle dinlenen geçmifl süreç de erlendirmesinin ard ndan yemek aras verildi. Aradan sonra farkl bölgelerden alan raporlar n haz rlayarak gelen alanlar raporlar n okudular ve 2. Konferans tan bu yana alanlar ndaki geliflmeleri ve karfl laflt klar sorunlar politik ve örgütsel aç dan izah ettiler. Alan raporlar nda özelefltirel bir yaklafl m n egemen olmas n n yan s ra bir di er olumluluk ise genel olarak bir geliflimin oldu unun tespit edilmesiydi. Ancak at lan ad mlar yetersiz bulunmakta ve daha ileriye gitmek için hangi sorunlar n üzerine gidilmesi gerekti i vurgulanmaktayd. Alan raporlar nda görülen bir di er önemli nokta da farkl kitle örgütlerindeki çal flmalar n belirli bir aflama kat etti inin net olarak görülmesiydi. Her alan raporunda içinde faaliyet yürüttü ümüz kitle örgütleri hakk nda bilgi verilmesi, olumlu geliflmelerin ve yaflan lan s - k nt lar n belirtilmesi deneyim aktar m aç s ndan faydal olmufltur. Bu anlamda 2. Konferans ta karar alt na al nan her

8 8 YDG linin bir kitle örgütünde faaliyet yürütmesi karar n n hayata uygulanmas nda olumlu ad mlar at ld daha net flekilde anlafl lm flt r. Alan raporlar nda ayr ca 2. Konferans ta karar alt na al - nan dergi da t m ndan aidat sistemine kadar çeflitli konularda her bir alanda yap lanlar ve yap lamayanlar da ifade edildi. Baz alanlar n raporlar n n belirlenen süreyi aflmas nedeniyle birçok delege raporunu özetleyerek aç klamak zorunda kald. Alan raporlar n n okunmas n n ard ndan serbest kürsü bölümüne geçildi. Bu bölümde delegeler ve misafirler raporlardan ve kendi gözlemlerinden yola ç karak YDG nin olumlu ve olumsuz yanlar n ifade ettiler. Eksik gördükleri yönlerin daha fazla aç lmas n sa lad lar, katk lar n sundular. Bu bölüm daha özel konularda daha ayr nt l flekilde deneyim aktar lmas aç s ndan da olumlu geçti. Örne in bir alanda E itim-sen in ö renci biriminde faaliyet yürüten yoldafllar m z n yaflad sorunu aktarmas üzerine benzeri sorunu yaflayan ancak farkl bir yöntemle sorunu çözen baflka bir alandan yoldafl m z deneyimini aktararak yard mc olmaya çal flt. Yine, bilhassa Amed den gelen YDG lilerin son süreçte Amed de gerçekleflen serh ldanlara, okul boykotlar na ve di er eylemlere daha etkin ve örgütlü flekilde kat ld klar n belirterek gözlemlerini ve kazan mlar n aktarmas konferansta ilgiyle ve coflkuyla dinlendi. Ankara ve zmir den kat lan YDG lilerin 6 Kas m sürecindeki çal flmalar, Sivas tan YDG lilerin yaz sürecinden bu yana imza att klar olumlu etkinlikler, Mersin deki liseli çal flmas deneyimi, stanbul da mesleki örgütlenmelerin ö renci birimlerindeki çal flmalar n aktar lmas, yetersizliklerin belirtilmesi geçmifl süreç de erlendirilmesinin verimli geçmesine hizmet etmifltir. Bu bölümde ayr ca Sincan F Tipi nden yeni tahliye olan bir yoldaflla Belediye- fl Sendikas 2 No lu fiube Baflkan Hasan Gülüm de söz ald. Serbest kürsünün canl geçmesi ve çok say da kat l mc - n n söz almas nedeniyle 6 Aral k gününün son gündemi olan ekonomik kriz sunumu di er güne b rak ld. Ço unlu u uzun yoldan gelen kat l mc lar yorgunluklar na ra men konferans n verimli geçmesi için ellerinden geleni yapt lar. Konferans n ilk günü akflam 8 civar nda sona erdi. kinci gün Konferans n ikinci günü sabah 9.30 da ekonomik kriz Yeni Demokrat Gençlik üzerine bir arkadafl m z n yapt sunumla bafllad. Slayt gösterimi efli inde yap lan sunumda emperyalizmin özellikleri, kapitalizmde krizlerin nedenleri ve son krizin geliflim evreleri ve içeri i aktar ld. Sunumun ard ndan önümüzdeki süreç gündemine geçildi. Bu gündemde de görevli arkadafl m z dergimizde ç kan taslaktan yola ç karak önümüzdeki süreçte farkl alanlarda nas l bir hat izlememiz gerekti i üzerine aç klamalarda bulundu. 2. Konferans tan bu yana att m z olumlu ad mlar büyütmemiz ve kitlelerle geliflen iliflkilerimizin daha da güçlendirmemiz ve çeflitlendirmemiz gerekti inin vurguland konuflmada yaflad - m z s k nt lar nas l aflabilece imiz üzerine de bir yönelim sunuldu. Önümüzdeki süreç üzerine aç klaman n bitmesinin ard ndan önergeler bölümüne geçildi. Önergeler bölümü YDG konferanslar nda ilk kez baflvurulan bir yöntemdi ve divan toplant s nda amac ve biçimi üzerine bir anlay fl belirlenmiflti. Buna göre önümüzdeki süreç yaz s na katk sunmak, yaz da belirtilen vurgular n somutlanmas n ve derinlefltirilmesini sa lamak, belirtilmeyen çeflitli konularda aç - l m sunmak vb amac yla herhangi bir konuda haz rlanan önergeler alanlar veya kifliler taraf ndan sunulabilirdi. Önergeler bu anlam yla konferans n iki esas belgesini güçlendiren ve gelifltiren içerikte ek belgelerdi. Konferansa 16 önerge sunuldu. Bu önergelerin büyük k sm kabul edildi. Baz önergeler ufak de ifliklerle kabul edilirken baz önergelerin birlefltirilmesi karar al nd, az say daki önerge ise reddedildi. Önergelerin biçimsel yan konusunda deneyimsizlikten

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 kaynakl farkl l klar yafland. Önergelerin k sa bir aç klaman n ard ndan somut bir yaklafl m sunmas ve bu yaklafl m n tart fl l p oylanmas gerekmektedir. Ancak baz önergeler YDG nin konu hakk nda yaflad s k nt - lar ve eksikleri aflmak amac yla kapsaml bir araflt rma-de- erlendirme niteli inde haz rlanm fl ve bir önergeden çok sunum niteli i kazanm flt r. Bu tarzdaki önergeler farkl konular bir arada iflledi i için de erlendirmede, tart flmada ve oylama esnas nda çeflitli s k nt lar n yaflanmas na sebep olmufltur. Fakat bu belgeler, alanlar n verdikleri emek ve konular n önemi nedeniyle önerge olarak kabul edilmifl ve gündeme al nm flt r. Bu nedenle farkl boyut ve biçimlerde önergeler arka arkaya konferans iradesine sunulmufltur. Önergelerde çeflitli önerilerin sunulmas nedeniyle canl tart flmalar yaflanm fl, bunun sonucunda da serbest kürsü bölümüyle önergeler gündemi birleflmek zorunda kalm flt r. YDG lilerin önergeleri dikkatli flekilde dinleyip elefltirmeleri, görüfllerini savunmas, görüfllerinin kabul görmesi için çaba harcamas YDG nin önümüzdeki 1 y ll k sürecine yönelik beklentilerini, iddias n, kararl l n ve mücadeledeki srar n göstermesi aç s ndan oldukça olumluydu. Ayn zamanda tart flmalar n karfl l kl sayg esas na göre yap lmas, sözlerin kesilmemesi, çok farkl düflüncelere sahip olan yoldafllar n birbirlerine tepkiselleflmeden, dikkatle, birbirini anlamaya çal flarak dinlemesi yoldafll k bilincinin ve YDG nin sahip oldu u devrimci tart flma kültürünün hayat bulmas ve içselleflmesi aç s ndan etkili olmufltur. Tart flmalar n yeterince ele al nmadan kesilmemesi ve söz alan herkesin kendisini rahatl kla ifade etmesi de demokrasi bilincinin geliflmesine katk sunmufltur. Bu bölümde lise ve genç kad n gündemleri daha keskin ve yo un flekilde tart fl ld. Birçok alan m zdan lise çal flmas n n geliflmesi ve ülke genelinde liselilerin mücadeleye daha çok ilgi göstermesi nedeniyle bu geliflimin daha örgütlü bir halde sürdürülmesi ve daha etkili çal flmalar yürütülmesi aç s ndan lise çal flmas ayr nt lar yla ele al nd. Lise çal flmalar n n ileriye tafl nmas ve somut politikalar n belirlenmesi aç s ndan yerellerde forum-etkinlik-kurultay gibi etkinliklerin yap lmas - n n öneminde ortaklafl lmas na karfl n merkezi bir liseli buluflmas n n örgütlenip örgütlenemeyece i üzerine görüfl ayr l yafland ve bu konudaki karar n alanlardaki liseli arkadafllar n onay yla belirlenmesi karar al nd. Genç kad n konusunda da geçen sene at lan ad m olumlanmas na karfl n gerisinin getirilmemesi elefltirildi ve genç kad n çal flmas n n önemi vurgulanarak önümüzdeki dönemde bu konuda daha etkili ve daha özgün çal flmalar n yap lmas n n gereklili i üzerinde duruldu. Ancak bunun nas l olaca konusunda farkl görüfller kendisini ifade etti ve bu tart flman n sonucunda kurulan kad n komisyonunun ifllevi somutland. Önergeler bölümünden sonra farkl konularda görüfl bildirmek isteyenler için serbest kürsü ve gündem d fl konuflmalar bölümüne geçildi. Umut Yay mc l k, Munzur Çevre Derne i, Bursa Tuncelililer Derne i, PfiTA gibi kurumlar dayan flma ve destek mesajlar n do rudan ilettiler. Delege ve misafirler 2 günlük konferans üzerine yorum ve elefltirilerini sundular. Yine çeflitli konularda iletmek istediklerini aktard lar. Söz alanlar n büyük ço unlu u konferans n verimli geçti ini belirterek emek harcayanlara teflekkürlerini sundular ve konferans kararlar na hayat vermenin önemi üzerinde durdular. Konferans gündemleri akflam 7 civar nda sona erdi. Ard ndan müzik dinletisi verildi. Bu bölümde önce Grup syan Atefli flark lar ve marfllarla yerini ald. Ard ndan YDG li bir arkadafl m z saz yla sahneye ç karak türküler söyledi. En son da bir baflka arkadafl m z saz yla türküler ve halaylar söyledi. Konferans n verimli ve coflkulu geçmesi nedeniyle YDG liler bu bölümde ayr lmadan önce son kez kavga türkülerini hep beraber söyleyerek, omuz omuza halaylar çekerek konferans n güzel görüntüler efli inde sona ermesini sa lad. Art k görev 3. Konferans a hayat veren iradenin kolektif flekilde ald kararlar n etkili flekilde yaflama uygulanmas ve halk gençli inin genifl kitlelerine tafl narak somut bir güç haline gelmesidir.

10 10 Yeni Demokrat Gençlik Geçmifl sürecin de erlendirmesi A) Örgütsel durumumuz: kinci konferans m zda görece uzun uzad ya de indi- imiz örgütsel durumumuzda, geride kalan bir sene süresince çeflitli geliflmelere paralel baz de iflikliklere gitti imiz görülmektedir. YDG nin sa l kl merkezileflmesi karar m z kapsam nda zamana yayd m z bu sorunun esasta güçlenmifl ve sa l kl iflleyen birim-alan faaliyetleriyle çözülebilece ini 2. Konferans ta belirtmifltik. Birimde kurumsallaflma konusunda henüz oldukça deneyimsiz oldu umuz aç kken, her fleyden fazla kendi pratik deneyimlerimizle bu sorunu aflmaya çal fl rken, politik durum kapsam nda da belirtece imiz tasfiyecili- in etkileri gibi nedenlerle zorland m z, alan çal flmalar nda çok da yarat c olamad m z aç kt r. 1. ve 2. Konferanslar aras nda kendisini gereklilik olarak dayatan YDG toplant lar konusunda 2. Konferans sonras daha da uzmanlaflt m z, s kl kla birbirini tekrar eden statik biçimleri pratik içerisinde de ifltirdi- imizi ve birçok alan m zda asgari düzeyde de olsa YDG toplant lar n prati e hizmet edecek flekle çevirebildi imizi söyleyebiliriz. Bu süreçte, ihtiyaç ürünü olarak ortaya ç kan YDG toplant lar n n kimi dönem verimsizleflmesi, statüko haline gelmesi, daha do rusu demokratik çal flman n adeta tek biçimi haline getirilmesi, bu konuda yaflad m z temel s k nt olmufltur. flte bu sorun karfl s nda ihtiyaç ürünü olarak ortaya ç kan YDG toplant lar n n verimlilefltirilmesi için prati e dönük, alan politikalar na yo unlaflm fl biçimler gündeme girmifl, baz alanlar m zda periyotlar seyreklefltirilmifl, toplant lar n merkezilefltirilmesinin zor oldu u alanlarda da toplant lar daha da birimlefltirilmifltir. Bu deneyimler fl nda hiçbir birimin dogma olmad n, biçimlerin verimli ve demokratik bir çal flma için var oldu unu ve ihtiyaçlara göre de- ifltirilebilece ini bir kere daha görmüfl olduk. 2. Konferansla birlikte farkl DKÖ lerin daha fazla gündemimize girmifl olmas, Peki, YDG yi nas l örgütleyece iz? sorusunu daha da fazla tart fl l r k lm flt r. Örgütsel bileflimimizin DKÖ çal flmalar nda deneyim kazanmas yla ve her yoldafl m z n DKÖ çal flmalar na yo unlaflmas yla YDG çal flmas n n hem daha kolay yürütülece ini hem de komplike bir özellik kazanaca n iddia edebiliriz. Daha öncesinde de sorulmufl olan YDG çal flmas m esas ö renci derne i çal flmas m? sorusunun önümüzdeki süreçte tekrar karfl m za ç kaca aç kt r. Kendi özgül çal flmalar m z n yan s ra YDG çal flmas n n zaten kitleler ve kitle örgütleri içerisindeki çal flma oldu unu söyleyerek bu soruyu cevapland - rabiliriz. Çal flmalar m zda öne ç kan baz sorunlar n önem s ras na göre dizilimi: Bu konu, örgütsel durum kapsam nda ifllenmekle birlikte ayn zamanda politik çal flmalar m z da ayn düzeyde ilgilendirmektedir. 1. Politik niteli in yetersizli i 2. Kitleler içerisinde örgütlenme sorunu 3. Da n k çal flma tarz 1. Politik Nitelik Sorunu: Örgütümüzün politik sorununun çal flmalar m z bir bütün engelledi ini söylemek do ru de ildir. Son y llarda kitlelerin gerçek gündemi olan, can al c politikalar belirlemede örgütümüzün bir sorunu yoktur. Tali onlarca sorun, merkezi esas sorunlarla teorik belirleme baz nda do ru flekilde birlefltirilse de bu politikalar uygulamada, gündemlefltirmede, yerellefltirmede oldukça önemli s k nt lar yaflad m z aç kt r. Do al olarak bu durum politikli imizle ilgilidir ve di- er iki sorunla ayr lmaz bir biçimde alakal d r. Konunun esas olmamakla beraber alt bafll k olarak flu sorunlara de inilebilir: - Teorik eserlerin düzenli ve prati e hizmet edecek flekilde okunmamas - Güncel geliflmelerin takip edilmemesi, güncele müdahalenin zay fl - Politik alg lar m z ve düflünce sistemati imizi gelifltirecek tart flmalar n, forumlar n yeterince yap lmamas

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 ve bu konulara ilgisizlik - Örgütsel konular n politik konulardan daha fazla tart fl lmas - Geliflmelerin birbiriyle ilgisini kuramama, parçaya odaklanma 2. Kitleler çerisinde Örgütlenme Sorunu: Bu dönemde, bahsi geçen bafll k içerisinde özellikle eksik kald m z konu, sistematik bir yaklafl m olan kitlelerden kitlelere formülasyonunu pratikte kullanmam zla ilgilidir. Son dönemde vurgulanan konuflmadan önce srarla dinleme, kiflilerin de il, kitlelerin görüflüne yo unlaflma, kitlelerin görüfllerini sistemli olarak inceleme ve düflünmeden karar vermeme/konuflmama, kitleleri tan ma ve bu kapsamda gündemleflen halka hizmet et! fliar hem eksikliklerimizi hem çözümlerini ifade etmektedir. Bunun yan s ra 2. Konferans ta karar alt na ald - m z, her YDG linin baflka bir DKÖ de örgütlenmesi karar na, önemli geliflmeler olsa da tam olarak uyabildi imiz söylenemez. Yine DKÖ çal flmalar nda bir seviyeye geldi imiz alanlarda da YDG yi örgütleme konusunda s k nt yaflad m z bu seneki pratiklerde görülmüfltür. Bunun nedenlerini flu bafll klar alt nda s ralayabiliriz: - Kitleleri tan mama - Kitleleri dinlememe - Kitleleri dinlemeden politika oluflturma - DKÖ çal flmalar na uzakl k - Kitlelere güvensizlik - YDG ye ve politikalar na güvensizlik 3. Da n k Çal flma Tarz : Politik duruflumuzun bir sonucu olarak ortaya ç - kan çal flma tarz ndaki hatal yaklafl mlar m z bu sene, önceki seneye oranla daha fazla hissetti imiz söylenebilir. Çal flma tarz kapsam nda do rudan politik niteli- imizle ilgili planlama sorununun esas oldu unu vurgulayal m. Hedefi belli olmayan bir kiflinin nereye nas l gitti inin bir önemi yoktur. Bu nedenle da n kl m z n nedenini hedeflerimizi de belirlemeyi içeren bir planlamadan, bunu detayland ran bir prosedür (yöntem) çal flmas ndan yoksunlu umuza ba layabiliriz. Her ne kadar içerisinde eksiklikler bar nd rsa da konferanslar m z, bir senelik genel planlamam za iflaret eden örneklerden birisi olarak verilebilir. Ancak alanlar m zda, örne in 1 ay, 6 ay, 10 ay ya da 3 y l sonra neyi hedefledi imizi bilmedi imizi yani k sa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemedi imizi hepimiz biliyoruz. Bunun olmad bir çal flma tarz, günü, haftay en iyi ihtimalle de ay planlayan; ancak bunu da üzerine durmadan yapan, esasta kendili indenci bir çal flma tarz d r. Asgari, k sa ve orta vadeli, 6 ayl k, 1 y ll k örgütsel ve politik plan haz rlamak, bu planlar gerekti inde müdahaleye aç k halde esnek tutmak gereklidir. - Zaman, amac, genel olarak araçlar belirlenmifl, - anlafl l r, - bir örgütsel yap ya dönük, - genel programa ve plana uygun, - iflbölümü ve kolektivizme dayal, - periyodik olarak denetlenebilir, - gerçekçi ve uygulanabilir planlar haz rlamak, her alan m z n gündeminde olmal d r. Çal flma tarz m zda bu konu kapsam nda esneklik ve denetlenebilirlik ilkelerini de irdelemek gerekmektedir. Gönüllülü ü esas alan ve hiyerarflik olmayan, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin demokrasi k sm na a rl k veren YDG, bu tarz yla esnek bir örgütlenme olmakla birlikte, ifl yapmamay, sürekli bahane üretmeyi ve denetlenmekten kaçmay asla benimseyemez YDG nin esnekli i çal flma tarz n n gevflekli ini derinlefltirmek için belirlenmemifltir ve hiçbir örgütte de gevfleklik, tembellik kutsanamaz. YDG nin esnekli i, gönüllü ifl yapmama tavr na maddi bir müdahalede bulunmamas ndan kaynakl d r. Disiplin kapsam nda de erlendirilmesi gereken bahanesiz ifl yapmama, yalanc l k, yozlaflma gibi konular nda nas l olsa YDG esnek anlay fl yla hareket edilemeyece i aç kt r. Çal flma tarz na da etki eden bu gibi sorunlarda alanlar m z gereken kararlar n vermektedir. Bunun d fl nda YDG nin maddi yapt r m ndan çok manevi bask lar n n oldu unu biliyoruz (elefltiri, tav r alma vb.) Bu konularda bir senede yaflanan örnekler, hatt m z n do rulu unu göstermektedir. Faaliyetçilerin özdenetimi ve kolektif denetimi de merkezi bir zorlaman n konusu olamaz. Olsa da bugün baz alanlar m zda örnek oldu u gibi yoldafllar m z n

12 12 istemleriyle yaflama geçirilmelidir. Ayl k harcamalar m z, pratik faaliyetlerimiz, ne okudu umuz gibi konular içeren yaz l denetim raporlar, 1. Otokontrolün 2. Kolektif kontrolün ve do al olarak fleffaf çal flman n arac haline getirilmifltir. Bu bafll k kapsam nda son olarak mali sorunlar m - za yaklafl mlar m za da de inmek gerekmektedir. 2. Konferans ta karar alt na ald m z 20 YTL lik ayl k ba- fl karar n tam olarak uygulayamad m z ortadad r. Alanlar m z sürekli olarak mali sorunlar yaflamakta ve dahas yay n m z da mali sorunlarla bo uflmaya devam etmektedir. B) Politik Durum De erlendirilmesi: 2007 nin sonunda gerçeklefltirdi imiz 2. Konferans - m zdan bu yana geçen bir y ll k süreç, fazlas yla incelenmeyi hak etmektedir. Ard ard na yaflanan geliflmelere cevap olma noktas nda eksikliklerimizin öne ç kt bu süreçte de etkisi fazlas yla hissedilen tasfiyecili in sonuçlar yla bo ufltu umuz söylenebilir. 2. Konferans m zda önümüzdeki süreç tart flmalar nda e itimdeki emperyalist yasalardan yola ç karak antiemperyalizm vurgusunun öne ç kmas gerekti ini belirtmifltik. Daha önceki süreçlerle karfl laflt rd m zda kitlelere yönelik teflhir çal flmalar m z n ve onun öncelindeki anti-emperyalizm vurgular - m z n yetersizli i bu süreçte dikkat çekilmesi gereken sorunlar m z n bafl nda gelmifltir. Konferans m z n anti-emperyalizm vurgusunun yan s ra örgütümüzün yapt çal flmalar neticesinde ve kitle hareketlenmelerinin niteli i de erlendirilerek bafllat lan örgütlenme kampanyas, 2. ile 3. Konferanslar m z aras nda belki de en fazla de erlendirilmesi gereken yönelim olmufltur döneminde Ulusal Sorun konusunda da önemli geliflmelerin yafland, toplumsal hareketlenmenin bu çerçevede s n fland aç k bir gerçektir. fiovenist histerinin resmi ellerle yayg nlaflt r lmaya çal fl ld n, savafl n önceki senelere nazaran daha fazla gündeme girdi ini, bu konuda ibretlik tav rlar n al nd n söyleyebiliriz. Kitlelerin artan memnuniyetsizlikleri, kendili inden eylem ve örgütlenmelerin tekrar yaflanmaya baflland, takvimsel süreçlere ilginin artt bu süreçte devrimci hareketin durgunlu u, iradesizli i, iddias zl, çözümün Yeni Demokrat Gençlik ve alternatifin umut olarak kitlelerin kafas nda belirginleflmesini engellemifltir. Geliyorum diyen ekonomik krizin geçti imiz aylardan itibaren fazlas yla etkisini hissettirdi i bu süreçte alternatif aray fllar n artaca n söylemek de yanl fl olmayacakt r. flte genel hatlar yla belirtti imiz bu geliflmelere örgütümüzün nas l tav r ald n, eksik kald noktalar n neler oldu unu de erlendirmek, önümüzdeki süreci planlarken bize önemli katk lar sunacakt r. ABD öncülü ünde emperyalistlerin Irak ta ve Afganistan da gerçeklefltirdikleri iflgaller, anti-emperyalist tepkinin dünya genelinde oldu u gibi, hem sosyo-ekonomik nedenlerle hem de co rafi nedenlerle Türkiye de de fazlas yla artmas na vesile olmufltur. Bu dönemleri kapsayan anti-emperyalist yönelimlerimizin devaml l tart flmal olsa da kazand baflar lar bugün hepimiz biliyoruz. Emperyalizmin sald r lar n n askeri içerikli oldu- unda daha fazla hissedilmesi anlafl l r olsa da di er yönlü sald r lar n, özünde askeri sald r larla ayn amaçlar tafl mas gerçekli i ekseninde, benzeri bir duyarl l n sa lanmas gerekmektedir. Emperyalist patentli yasalarla kuflat ld m z bu dönemde, kitlelerle birlikte belirgin bir tepki gösteremedi imiz aç kt r. Elbette ki bu durumun nesnel ve öznel nedenlerini birlikte de erlendirmek gerekmektedir. Son iki senedir gündemimizde olan e itimde emperyalist yasalar politikas, di er devrimci ve ilerici öznelerin gündemine girmedi i için adeta sadece bizim kampanyam z, sadece bizim yönelimimiz olarak kalm flt r. Bunun d fl nda faaliyet yürüttü ümüz di er DKÖ lerde de bu yasalara karfl aktif çal flma yürütmeyi gündeme alamam fl olmam z, yaflad m z s k nt lar n bafl nda gelmektedir. Ülke genelinde kitlelerin kendili inden duyarl l n n parçal ve s n rl olmas da bu politikan n etkisini k s tlam flt r. Bunlar n yan s ra örgütümüzün, kampanya bafllad dönemde özellikle de üniversitelerin genelinde etkin bir politik özne durumunda olmamas, kampanyan n da özelde üniversiteli halk gençli ine ulaflmay hedeflemesi kampanya ve sonras nda yönelimimizin genifl bir hareketlenme yaratmas na engel olmufltur. Üniversitelerde kampanyan n bafllad dönemlerde var olan örgütlülük düzeyimiz say ca az olmakla beraber, kitle çal flmas konusunda da deneyimsizdi. Kampanyan n bafllad 2006 bafllar na kadar örgütümüzün görece uzun bir süre kitlelere dönük politika oluflturma

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 konusunda yetersiz kald n 2. Konferans m zda belirtmifltik. flte bu sorun, halen tam olarak çözümleyemedi- imiz ancak gelinen aflamada önemli geliflmeler de kaydetti imiz bir konudur. Aradan geçen neredeyse 2 sene sonunda üniversitelerde tekrar kendimizi var etti imiz, YDG d fl nda da çeflitli DKÖ lerde çal flmaya bafllad m z aç k bir gerçektir. Ancak sorun, sadece kendimizi var etme sorunu de ildir. Kampanyan n yo unluklu olmas na yap lan atfa ra men 2007 Kas m ay nda gerçekleflen Ankara daki merkezi eyleme kat l m n, örgütümüz taraf ndan yeterince sa lanamamas düflündürücü olmufltur. Belirli bir düzey yakaland ktan sonra gündeme gelen örgütlenme kampanyas, hem bu soruna at fta bulunan hem de kitlelerin ihtiyaçlar n gözeten bir kampanya olarak planlanm flt r. Ancak bu kampanyan n öncesinde 2. Konferans m z süresince YDG nin nas l çal flaca konusunda yap lan tart flmalar ve fikir ayr l klar yla zenginleflen bir konferans geçirdi imiz bilinmektedir. YDG toplant lar n n nas l olaca, YDG de disiplin, mali sorunlar, yay n anlay - fl m z, kad n sorununa bak fl m z, di er DKÖ lerde çal flman n gereklili i gibi konularda yap lan tart flmalar ve bu tart flmalar n 3. Konferans m za gelirken bize sa lad birikimler önemlidir. Örgütümüzün çal flma ilkelerinin nas l olaca- n n belirlenmesi, kitle çal flmas ndaki verimlili- imizi de etkileyen önemli bir konudur. flte 2. Konferans m zla birlikte bu konuda önemli geliflmeler kaydetti imizi rahatl kla söyleyebiliriz. YDG nin hedef kitlesine ulaflma sorunu ve dahas YDG de kararlar n nas l al naca meselesinde yaflanan kafa kar fl kl klar n n bu süreçte önemli düzeyde giderildi ini söylersek abartm fl olmay z. Elbette ki bu konuyu tam olarak çözümleyebildi imiz söylenemezse de bu sorunun zaten pratik ve politik deneyimimizin geliflmesine paralel olarak çözümlenece i aç kt r bafl nda bafllat lan örgütlenme kampanyas hangi ihtiyac n ürünüydü? Emperyalist yasalara karfl yürüttü ümüz kampanya ve yönelim sürecinde, halk gençli ini harekete geçirme noktas nda yaflad m z s k nt lardan bahsetmifltik. Bu süreçte benzeri bir yönelim içerisinde olan baflka ülkelerde ö renci, ö retim görevlisi ve yasalardan etkilenen iflçilerin öz örgütlülükler nezdinde kitlesel bir biçimde gerçeklefltirdikleri karfl durufllar, Türkiye de eksik olan en önemli konulardan birisinin ne oldu unu da bize gösterdi. Esasta gençli in mesleki ve özlük haklar na yönelik böylesine kapsaml bir sald r dalgas n n adeta sessizlikle karfl lanmas flafl rt c yd. Biraz geriye gitti imizde TMMOB a ba l gençlik komisyonlar n n Yetkin Mühendislik uygulamas na karfl kitlesel bir karfl durufl sergiledi ini, örgütsüz olmakla birlikte ö retmenlerin ve ö retmen adaylar n n sözleflmeli ö retmenlik uygulamas - na karfl ç kt klar n vb. görebiliriz. Ancak bir bütün olarak e itimde emperyalist yasalar gündeminin ele al nmad n ve paket biçimde gerçekleflen sald r lar n parçalar na, parçal ve özde kendili inden s n rlar içinde karfl ç k ld n gördük. Uzun sessizlik sürecinin akabinde kendili inden gelen bu tepkiler asla küçümsenemeyecek nitelikte olmas na ra men süreklili inin ayn coflkuda sa lanamamas ve alternatiflerin güçsüzlü ü düflündürücüydü. flte bu k p rdan fl ve halk gençli inin her alanda örgütsüzlü ünden dolay susturulmufllu una karfl söz-yetki-karar hakk ve örgütlenme özgürlü ü fliarl kampanyam z oldukça önemli bir yerde duruyordu. Amac m z, her alanda halk gençli ini kendisini ifade edece i öz örgütlülüklere ve di er DKÖ lere seferber etmenin, bu örgütleri, kendi alanlar nda karar yetkisi olan örgütler haline getirmenin önemini vurgulamakt. Ancak, önümüzde önemli bir sorun bulunuyordu. Bizler halk gençli ini örgütlenmeye ça r yorduk ama bizzat bizlerin de yeterince örgütlü oldu unu söylemek zordu ve hala zor. Kampanyan n henüz haz rl k aflamas nda kitlelerin nabz n ölçmek için yapt m z anket çal flmas, merkezi araç kullanmada, yani bir örgüt olmada s k nt lar yaflad - m z gösterdi i kadar, kitlelerin kendilerini ifade et-

14 14 me konusunda sorunlar yaflad n ve tüm anti-propagandaya ra men örgütlenmekten o kadar da korkmad klar n naçizane anlatmaya yetti. Kitlelerle, daha do rusu genifl kitlelerle temas m z n dahi ne kadar k s tl oldu unu, en ilkel biçimleriyle bu anket çal flmas esnas nda fark ettik ve her alan m zda esasta çal flmas n yapaca m z araçlar belirlemeye bafllad k. Maalesef bu süreç, deneyimimizin ama özelikle politik deneyimimizin sand m zdan daha az oldu unu bir kere daha bizlere gösterdi. Kampanyan n nedeni, amac netleflmiflken ve kitlelerin de bu yönlü bir talebinin oldu unu asgari anlam flken, oldukça garip nedenlerle baz alanlar m zda araç, yani kitleleri yönlendirece imiz örgüt bulmakta zorlanmam z iflte bu deneyimsizli imizi bizlere gösteriyordu. Baz alanlar m zda bu kampanya bafllayana dek YDG d fl nda bir kitle örgütünü gündemimize almad m z, bu örgütlerde çal flmad m z, bu nedenle de ifle nereden bafllayaca m z bilemedi imizi birden bire fark ettik. Evet, 2. Konferans sonras YDG nin nas l çal flaca konusunda asgari de olsa netleflmifltik. Ancak ö renci derne i, Genç-Sen, TMMOB, E itim-sen, iflçi-köylü sendikalar ve dernekleri, semt dernekleri gibi örgütler bizim, geçmifli saymazsak deneyimsiz oldu umuz, teoride az-çok bilgimiz olsa da pratikte cahil kald m z örgütlerdi. Örne in bir alan m zda bu bilgi eksikli iyle beraber konuyu yeterince önemsememenin sonucu olarak, kampanyan n sonuna dek hiçbir fley yapmad m z üzülerek itiraf etmeliyiz. Her YDG toplant s nda gündemleflmesine ra men bahsi geçen alan m zda yeterince gücümüz, dahas kitlelerin yeterince ilgisi varken ö renci derne i kuramamam z, e itim fakültesinde varl m za ve bizzat E itim-sen den teklif gelmesine ra men E itim-sen in gençlik örgütünü oluflturamam fl olmam z yani kampanyay koskoca bir s f rla tamamlamam z ne demek istedi imizi anlatmaktad r. Yine deneyimsizli in bize zaman kaybettirdi i bir alan m zda çal flma yürüttü ümüz örgütlerden Genç- Sen e mi, kulübe mi, bir baflkas nda Genç-Sen e mi TMMOB a m öncelik verece imizi netlefltiremememiz, kampanya süresince yaflad m z s k nt lardan baz lar d r. Örgütlenme kampanyas n bir kampanya gibi ele ald m z söylemek zor olsa da bize çok önemli deneyimler katt n hiç birimiz inkâr edemeyiz. Evet, kafa kar fl kl klar n yaflad k, ama bu- Yeni Demokrat Gençlik nun baz nedenleri vard ve bu nedenler, bahsi geçen örgütlerin düzgün çal flmamas, geri tart flmalar ekseninde bo ulmas ve zaman m z n verimsizli i gibi nedenlerdi. Örne in ö renci gençli in öz örgütlülü ü olma iddias yla kurulan Genç-Sen in siyasetler birlikteli i görünümü, taban inisiyatifini hiçe saymas ve dahas gençli in özlük haklar için etkin bir çal flma yürütmemesi, baz birimlerinde mant kl önerilerimizin mant ks zca reddedilmesi can s k c yd. Tüm bu gerçeklere ra men, do ru görüfllerin muhalefette kalabilece ini ve bizim usanmadan kitleleri örgütlememiz gerekti ini, onlar n özne olmas yla bu sorunun önemli oranda giderilebilece ini, örgütlenme kampanyas sayesinde ö rendik. Kampanya süresince her yönüyle olmasa da büyük oranda baflar l oldu umuz alanlar da oldu. Tüm politik derinlik eksikli ine ra men Mersin LÖB ve Musalla Kültür Dayan flma Derne i pratikleri buna örnektir. Kitlelere temas etmenin yan s ra onlarla birlikte hareket edebilme konusunda önemli deneyimler kazand - m z bu çal flmalarda, örgütlenme kampanyas n n YDG aya nda s k nt lar yaflad k ve MKDD de çal flmam z n devaml l n sa layamad k. Bunun d fl nda bizim d fl m zdaki politik öznelerin etkinli ini, do rular n ve yanl fllar n, kitle örgütlerine yaklafl mlar n görebildi imiz bir bütün stanbul Üniversiteliler, Ankara Cebeci, Diyarbak r Dicle süreci, yeni olmakla beraber zmir de ve stanbul da tart fl lan LÖB-Lise çal flmas süreçlerinin ö reticili ini reddetmemiz mümkün de ildir. 2 sene öncesine göre kitleyi ve kitle örgütlerinin tart fl yor olmam z n yan s ra beklemeksizin bu çal flmalar n içinde, pratik içinde olmam z n da kendi gerçekli imiz düflünüldü ünde baflar oldu unu söylemeliyiz. Bu süreci ayn sorunlarla karfl lad m z di er devrimci ve ileri örgütlerle birlikte uzun bir süre kelimenin tam anlam yla durdu umuzu, bekledi imizi itiraf ederken art k harekete geçti imizi ve kitleleri yeniden gündemimize ald m z müjdeleyebiliriz. Genç kad n çal flmas ve YDG Kad n Buluflmas Ülkenin sosyo-ekonomik yap s nedeniyle fazlas yla hissedilen kad n sorununun, YDG taraf ndan yeterince gündeme getirilmemifl oldu u yani yeterince önemsenmedi i aç kt r. Maalesef YDG nin bu sorunu duyumsamas, genel belirlemeler ve ön bilgileri saymazsak daha

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 fazla kad n yoldafllar m z n çabalar yla olmaktad r. Geçti imiz sene, süreklili i sa lanmam fl olsa da baz alanlar m zda kurulan Kad n Komisyonlar, bu sorunu gündemlefltirme, gündeme müdahale etme ve özgün örgütlenme amaçlar n hedeflese de farkl konular n öne ç kmas neticesinde gündemden düflmüfltür. Oysa bu, söz konusu olan konularla k yasland nda do ru de ildir. Sorunun neden önemli oldu unu burada anlatamasak da Mart ay nda gerçeklefltirilen Kad n Buluflmas n n kazan mlar reddedilemez. Bu konuda örgütümüzün deneyimsizlikleri bulunsa da farkl co rafyalardan ve kültürlerden gelen genç kad nlar n örgütledi- i buluflmam z baflar l olmufltur. Zaman s k nt s ve konu geniflli i, keflke biraz daha zaman m z olsa söylemlerine neden olmufl olsa da, kad n buluflmas n n, birikmifl ve konuflulmas geren konular n ne kadar çok oldu unu gösterdi ini söyleyebiliriz. Merkezi e itim çal flmas Öncesinde var olan ancak eksikli i fazlas yla bu süreçte hissedilen genel olarak politikaya, özelde mücadelemizin bilimsel dayanaklar na karfl ilgisizlik sorununa ilk müdahale olmas amac yla örgütledi imiz Merkezi E itim Çal flmas, çal flmaya kat l m, tart flmalar ve ö reticilik konular n n yan s ra kolektivizm konusunda da oldukça baflar l yd. Bilimsel Sosyalizm, Ekonomi-Politik, Felsefe ve Kitle örgütleri-kitle çal flmas ana bafll klar n n yan s ra gençlik ve emek mücadelesi, ulusal sorun ve gençlik tart flmalar n n yap ld çal flma, bu konulara ilgili yoldafllar n kat l m yla gerçekleflti. Genelde devrimci hareketin, özelde YDG nin etkisi alt nda bulundu u tasfiyecilik sald r s n n güvensizli e, tembelli e, kitlelerden uzak kalmaya, araflt rmaya ve uzakl a sürükledi i bizler, sistemin sald r lar na karfl gücümüzü, mücadelemizin bilimselli inden ve hakl l - ndan al yoruz! diyebilmek için en temel konular tart flarak ifllememiz anlaml bir yerde durmaktayd. Yaz çal flmalar Merkezi e itim çal flmas n n sonras nda kitle çal flmas na isteksizli in, yaz sürecinin de etkisiyle kendisini daha fazla hissettirdi i bir dönemde gerçeklefltirdi imiz Munzur Festivaline kat l m ve Mersin Yaz Çal flmas pratikleri de incelenmeyi hak etmektedir. Örgütlenme kampanyas süresince kitlelere uzakl - m z n fark ndal yla bu çal flmalara halka hizmet et! anlay fl ekseninde gidilmesi ve bu çal flmalardan elde etti imiz deneyimler oldukça de erli bir yerde durmaktad r. Yi it, emekçi ve mücadelemizin destekçisi Dersim halk yla buluflmam z n coflkusu, kitle çal flmas n n çeflitli araçlar n verimlilikle kullanmam z, disiplinimiz çal flman n nas l verimli geçti ini bizlere kan tlamaktad r. Dostdüflman ayr flmas n n netleflti i, savafl gerçekli inin fazlas yla hissedildi i bu bölgede, bölge halk na olan uzakl - m z n bir nebze de olsa giderilmifl oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Festival süresince kitle çal flmas na yo- unlaflman n ve disiplinin en güzel örneklerini vermifl olmam z, çal flmadan morallerin yüksek dönülmesine de vesile olmufltur. Festivalden hemen sonra düzenlenen ve özgünlükler düflünülerek planlanan Mersin Yaz Çal flmalar prati- i, dönemin özellikleri göz önünde bulunduruldu unda önemli deneyimlerin ve kavray fllar n ö renildi i bir çal flma olmufltur. Her ne kadar 2. Konferans m z n kara- Genelde devrimci hareketin, özelde YDG nin etkisi alt nda bulundu u tasfiyecilik sald r s n n güvensizli e, tembelli e, kitlelerden uzak kalmaya, araflt rmaya ve uzakl a sürükledi i bizler, sistemin sald r lar na karfl gücümüzü, mücadelemizin bilimselli inden ve hakl l ndan al yoruz! diyebilmek için en temel konular tart flarak ifllememiz anlaml bir yerde durmaktayd.

16 16 r yla merkezi bir ça r yap lm fl olsa da örgütümüzün nesnel gerçekli i, nicel aç dan çal flmaya yo unlaflmam - za engel olmufltur. Kat l m n s n rl oldu u, hiçbir örgütün tabiri caizse hareket etmedi i bir dönemde Mersin Yaz Çal flmalar, etkisi hissedilen tembelli e, düzensizli- e, politikas zl a karfl kazand m z/kazand m z düflündü ümüz bir irade savafl halinde sürmüfltür. Havalar n çok s cak olmas gibi bir etkeni de ekledi- imizde kimi zaman düzenimiz bozulmufl olsa da kimi zaman ç kard m z plan uygulamam fl olsak da çal flma boyunca kitlelere güven, politikay somutlama konular nda s k nt yaflasak da bu sorunlar n üstesinden kolektif bir biçimde gelebildi imiz ve çal flmay sürdürme konusunda çabalad m z gerçe i, hangi irade savafl sorusuna cevapt r. Mersin de bir ay süresince gerçeklefltirdi imiz 4. Yaz Çal flmalar n n geneli özelle birlefltirme, hedefleri netlefltirme, kitleleri dinleme konular nda bize belki daha öncesinden de bildi imiz, ama pratikte bu kadar net yaflad - m z bir deneyimi kazand rd n rahatl kla iddia edebiliriz. Mersin de Türkiye genelinin üzerinde bir oranda oldu unu bildi imiz iflsizlik sorunu, halk n etkisini son süreçte fazlas yla hissetti i ekonomik sorunlar, çal flma yapaca m z alan itibariyle ayr bir yerde duran ulusal sorun ve alana özgü y k m sorunu ve il genelinde o dönem ortaya ç kan orman yang n ile Mersin Akkuyu da yap lmas planlanan nükleer santral gerçe i ilk elden bilgimiz olan sorunlard. Ancak bu sorunlar n nas l ifllenece ini, halk n bu sorunlara karfl tepkisini, beklentilerini net olarak bilmedi imizi düflünerek, kitleleri dinleme, onlardan ö renme gündemiyle bir etüt çal flmas yapma karar al nm flt. Gerek bu etüt çal flmas esnas nda gerekse yo unlaflt m z y k m sorununda, önemli yetmezliklerimizin oldu unu pratikte gördü ümüz aç kt r. Çal flman n bafl nda k sa, orta ve uzun vadeli planlar m z n olmamas ndan tutal m da y k mlara karfl alternatifimiz ne, ne yapmay planl yoruz? sorular na net bir cevab m z n olmamas ve daha da ötesi alana indirgedi imizi sand m z politik yönelimin asl nda oldukça genel bir söylem oldu unu fark etmifl olmam z, bu konuda nas l bir deneyim kazand - m z da bizlere göstermektedir. fiimdi tüm bu süreçleri de erlendirdi imizde ve hem birbirine benzeyen hem de detayda farkl laflan alan çal flmalar yla geride b rakt m z 6 Kas m çal flmalar göz önünde bulunduruldu unda geçen seneye oranla farkl, daha do rusu ileri bir noktada bulundu umuz ortadad r. Yeni Demokrat Gençlik Mersin yaz çal flmalar özelinde gördü ümüz ve zaten bildi imiz tasfiyecili in saflar m zdaki etkisinin fark nday z. Kendine güven, kitlelere güven, örgüte güven konusunda tekrarlaya geldi imiz sorunlar n belki de en fazla bu süreçte hissedilmesi tesadüf de ildir. Mücadeleden uzaklaflan arkadafllar m z n kendine, kitlelere ve örgüte güven konular nda yaflad s k nt lar bu süreçte daha iyi anlayabiliriz. Yine bu süreçte kitle çal flmas ndan daha fazla baflka fleylere zaman ay rd m z reddedilmeyecek bir gerçektir. Tüm dünya ve ülke genelinde etkisi hissedilen tasfiyecili in önemli örneklerini kendi alan pratiklerimizde de gördü ümüz ve önümüzdeki süreçte de çözmek için daha fazla u raflaca - m z ortadad r. Politikaya olan ilgimizin henüz hedefledi imiz seviyede olmad aç kt r. Geride b rakt m z bir senede bu konuda önemli mesafeler kat etmifl olsak da geliflen gündemlere cevap olman n yan s ra kendi gündemimizi yani halk n gerçek gündemini egemenlerin sahte gündemlerinin üzerine ç karabildi imizi söyleyemeyiz. Adeta bir f rt na gibi esen Ergenekon gündemi, baflörtüsü, laiklik tart flmalar nda kafas kar flt r lmaya çal - fl lan milyonlara gerçe i göstermek, sadece bu konularda do ru belirlemeler yap larak gerçeklefltirilemez. Ergenekon davas nezdinde kontrgerillan n temizlendi i masal na karfl gerçe i kitlelere anlatabildi imizi, bu gündemi, halk n gündemi ile parçalayabildi imizi söyleyememek bir yana, asgari, yeterli bir çaba gösterdi imizi de iddia edemeyiz. Ulusal sorunun son dönemde bir kutuplaflmaya dönüfltü ü aç kt r. Özelde son senelerde flovenizmin, milliyetçili in, imha sald r lar n n artmas na karfl, program m z nezdinde etkin bir karfl durufl sergileyebildi imizi söyleyemeyiz. Kürt ulusuna yönelik bu sald r larda pasif, beklemeci bir siyaset izlemek ve inkârc l kla flovenizm dalgalar aras nda bo uflan halk m z kaderine terk etmek do ru bir politik hat olarak görülemez. Bu konular n yan s ra daha onlarca irili ufakl konuda son bir senede etkin ya da belirgin bir pratik-tepki verebildi imiz, bu konular ayn zamanda örgütlenme arac olarak kullanabildi imiz söylenemez. Tüm geçmifl dönem de erlendirmesi, önümüzdeki süreçte her fleyden fazla çal flma tarz m z konusunda nelere dikkat etmemiz gerekti ini bizlere göstermektedir.

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 Önümüzdeki süreç üzerine yönelim Ö RENC GENÇL K A) Üniversiteli Gençlik Bu alanda iki senedir politik gündemimiz olan emperyalist yasalar-bologna Süreci anlay fl m z devam etmelidir. Geçti imiz faaliyet dönemi bir kampanya olarak ele ald - m z gençli in örgütlenmesi konusu da kampanya olarak olmasa da ana yönelim olarak ifllenmelidir. Uzun süredir tekrar etti imiz üzere bu politik gündem, farkl siyasi hareketlerin gündemine girmemektedir. Salt bu nedenle emperyalist yasalar gündemini ifllememek do ru bir karar de ildir. Üniversiteli halk gençli inin mesleki haklar na ve gelece ine yönelik kapsaml bir sald r olan yasalara karfl sessiz kalmak ve bunu örgütlenme sürecinin ana parças haline getirmemek kabul edilemez. Bu konuda esas olan tek bafl m za da olsak yapaca m z çal flmalard r. Ayn zamanda di er örgütlerle bu konuyu tart flmak ve onlarla ortaklaflmaya çal flmak zorunda oldu umuz unutulmamal - d r. Üniversitelerde bu sene daha iyi bir niceli e ve niteli e sahip oldu umuz aç kt r. Bu nedenle üniversitelerde birim çal flmalar n oturtmak ve devaml l n sa lamak, temel örgütsel hedefimizdir. Verimli, prati e dönük, kitlelere aç k toplant larla ama sadece toplant larla de il her fleyden fazla pratikle çal flmalar m za yo unlaflmal y z. Hiç de küçümsenmeyecek deneyimler edindi imiz Genç Sen, kulüp, oda çal flmalar n n yan s ra üniversite çal flmalar nda esas m z olan Ö renci Derne i çal flmalar na a rl k vermek zorunday z. Anlay fl m z n yay n m zda da vurguland Genç Sen in adeta bir siyasetler birlikteli i halinde ifllemesinin yan s ra beklemedi imiz kadar geri tart flmalar ekseninde dönmesi, bu örgüte yaklafl m m zda dikkat etmemiz gerekti ini göstermektedir. fiunu unutmamak gerekiyor ki etkin muhalefet ve kitle örgütlenmesi anlay fl yla yo unlaflt m z/yo unlaflaca m z Genç Sen çal flmalar n n çok verimsiz oldu u ve yinelenen müdahalelere ra men düzeltilemedi i alanlarda esas m z bu örgüte vermek yanl fl olacakt r. Üniversite çal flmalar nda Ö renci Derneklerinin yeri, di er tüm araçlar n üzerindedir. Bu nedenle dernek çal flmalar, özgünlükleri saymazsak araç ve kitle örgütlenmesi ba lam nda esas çal flmam z olmal d r. Birinci olarak tabandan merkeze örgütlenme, ikinci olarak da kitle inisiyatifini temsil etme koflullar n sa lamay, olmazsa olmaz sayarak dernek çal flmalar na yo unlaflmal y z. Yak n dönemde dernek kurulmas n n söz konusu olmad alanlarda da kurulmas için gerekli çal flmalar farkl araçlar n yard m yla sürdürmeliyiz. 6 Kas m süreci, YDG aç s ndan genel olarak önceki senelere nazaran iyi bir kitle çal flmas deneyimi oldu u kadar, d fl m zdaki nedenlerle birçok alanda verimsiz siyasetler aras toplant lar süreci de olmufltur. Saatlerce süren bu toplant lardan mümkün oldu unca uzak durmak, toplant lar n amac n sorgulamak önemli bir gereklilik haline gelmifltir. Bizim aç m zdan 6 Kas m gibi süreçler için örgütlenen toplant lar, kitle çal flmas n örgütlemek amac yla al nan, prati e dönük, verimli ve k sa süreli toplant lar olmal d r B) Liseli Gençlik Lise çal flmalar nda geçen sene edindi imiz deneyimler oldukça önemlidir. Bu sene de daha fazla alanda yürütece- imiz lise çal flmalar aç s ndan ortak bir anlay fl oluflturmak gerekmektedir. Paral e itim karfl t ana politik yönelim ekseninde son y llarda daha da boyutlanan onlarca sorun bulunmaktad r. Üniversitelere girifl s navlar, zorunlu ba fl ve aidatlar, gerici-faflist disiplin yönetmeli i, yozlaflma ve çeteleflme, anti-bilimsel e itim, zorunlu polis denetimi, liselere kamera kurulmas gibi daha da sayabilece imiz sorunlara karfl liseli gençli in büyük oranda örgütsüz olmas, bu sald r lar n daha da kolay uygulanmas n beraberinde getirmektedir. Liseli halk gençli inin öz örgütlülü ü olan LÖB lerin birçok alanda olmad n ve oldu u alanlarda da çok etkin olmad n biliyoruz. Bunun kimi nedenleri, d fl m zdaki etkenlerden kaynaklansa da LÖB lerden uzak kalmak do ru bir anlay fl de ildir. Liseli halk gençli inin inisiyatifini temsil eden ve do al olarak onlar n özlük haklar na sahip ç kan LÖB lerin içinde yanl fl anlay fllarla etkin flekilde mücadele etmemiz gerekmektedir. Tüm yollar n t kand alanlarda ise kitlelerle birlikte LÖB leri yeniden kurmal y z. Liselerde yönetimin tan d Ö renci Temsilcili i ve Ö renci Meclisi gibi araçlara kitle inisiyatifini yans tma konusunda eksik kalmas ve müdahale yollar n n k s tl olmas nedeniyle mesafeli yaklaflmam z gerekirken hem içinden geçti imiz dönemin özellikleri (kitlelerin hareketlenmesi ve kendili inden tepkilerin artmas ) hem de LÖB lerin temeli-

18 18 Yeni Demokrat Gençlik ni oluflturmak amac yla ve hem de bu araçlar n asl nda çok etkin olmad n göstermek için çal flmalar na kat lmay gündemimize almal y z. Yaflanan geliflmelere paralel olarak ivmelenen liseli gençlik mücadelesinin bu sene de art fl gösterece ini söyleyebiliriz. Alan özgünlükleri, Paral E itim bafll ekseninde de erlendirilerek, ivmelenen mücadele örgütlü hale getirilmelidir. Bunun d fl nda di er liseli gençlik örgütleriyle ba lar m z canl olmal, geçti imiz senelerde rastlad m z, bu örgütlerdeki yanl fl anlay fllara karfl da tav r almal, bu örgütleri uyarmay kendimize görev bilmeliyiz. Lise çal flmalar nda anda alternatifimizin ne oldu unu içeren çal flmalar m z n olmamas, önemli bir eksikliktir. Bu konuda lise çal flmalar ndaki yoldafllar m z n görev alarak ve uzmanlar n da yard m yla çal flmalar yapmas faydal olacakt r. SEMT ÇALIfiMALARI Ülke genelinde belli alanlarda yürüttü ümüz semt çal flmalar n n esas n iflçi ve iflsiz gençli i örgütlemek olarak belirlemeliyiz. Sürecin özgünlükleri nedeniyle bugün semt çal flmalar ndaki yoldafllar m z yetiflkinlerle de ba kuruyorlarsa da esas m z n gençlik çal flmas oldu u unutulmamal d r. flsiz gençlik konusunda hedefimiz sadece vas fs z veya teknik iflgücü kapsam nda iflsiz kalan gençlik olmamal d r. Geçmiflten bu yana zaten önemli bir sorun olan ancak son y llarda daha fazla hissedilen üniversite mezunu iflsizler de örgütlenme hedefimiz içerisinde yer almal d r. Özellikle atanma bekleyen ö retmen adaylar n n niceliksel çoklu u ve tepkilerini daha fazla dile getirmeleri mutlaka dikkatimizi çekmelidir. flçi gençlik konusunda semt çal flmas ndaki yoldafllar - m z n etkin bir plana ihtiyaçlar bulunmaktad r. 1. Tamam zaten iflsiz faaliyetçilerle, 2. Ön etüt çal flmas yap lmadan, 3. Çözüm araçlar ve mücadele yöntemleri belirlenmeden baflar l bir iflçi gençlik çal flmas yürütmek mümkün de- ildir. Özellikle de iflçi gençli in örgütsüzlü ü, da n kl ve kendisi gibi olmayanlara uzakl bilinen gerçeklerdir. Genel olarak semt çal flmalar nda önümüzdeki dönemde seçim gündeminin öne ç kaca aç kt r. Bunun d fl nda genel olarak kriz ve zamlar, y k mlar, flovenizm konular da gündemimizde olmal d r. Özellikle kriz olgusunun semtlerde daha fazla gündem olaca aç kt r. GENÇ KADIN Geçti imiz sene örgütümüzün gündemine daha fazla giren kad n sorununa yönelik baz çal flmalar yapm fl olsak da bunun yeterli oldu unu söylemek bir yana devaml l n n sa lanmam fl olmas da düflündürücüdür. Geçmifl süreç de- erlendirmesinde de belirtti imiz gibi ek olarak ülkenin sosyo-ekonomik yap s dolay s yla da daha önemli bir yerde duran kad n sorununa yönelik daha aktif bir çal flma yürütmek gerekmektedir. Mevcut durum, birçok hareketin kad n sorununa sadece genel olarak de indi ini ve salt protestocu bir anlay flla hareket etti ini göstermektedir. Örgütümüz ise protestocu dahi olamamakta, baz genel yaz ve haberler d fl nda bu konuya adeta sessiz kalmaktad r. Bu gerçekli e ra men geçti imiz faaliyet döneminde onlarca gündem ve k s tl zaman gerçe iyle örgütledi imiz Kad n Buluflmas n n olumlu oldu unu belirtmifltik. Mutlaka ayr bir gündem olarak ele al nmas gereken kad n sorunu konusunda alternatiflerimizin neler oldu unu belirlemek, çerçevesini y llar önce çizdi imiz yaklafl m m z geniflletmek ve içeri ini doldurmak zorunday z. Bugün, baz alanlar m zda kurulu olan kad n komisyonlar çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas ve ifllevli hale getirilmesi, geçti imiz dönem gerçeklefltirdi imiz kad n buluflmalar n n süreklilefltirilmesi k sa vadede hedeflerimiz olmal d r. Tüm bunlar n yan s ra Pippa Bacca n n öldürülmesi, Hüseyin Üzmez vakas, daha ak llar m zdan silinmeyen Güldünya ve bu sene de fazlas yla yaflanan benzeri olaylardan birisinde öldürülen 19 yafl ndaki Özlem Arslan, Gebze de kad n tutsaklara yönelik sald r ve gözalt larda taciz, tecavüz, iflkenceye maruz kalan kad nlar n yaflad klar na tepki verme konusunda yeterli düzeyde duyarl olamad m z aç kt r. Örgütümüzün kad n sorununa yaklafl m n n daha olumluya gitmesiyle eflgüdümlü olarak, tepki verme reflekslerimizin de artmas gerekmektedir. Çeflitli kad n örgütlerinin, di er siyasetlerin ve bu örgütlerin yay nlar n n takip edilme-

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 si, kad n sorunu kapsam nda özgün çal flmalar n yap lmas hedeflenmelidir. BAHAR SÜREC Emperyalist-kapitalist sistemin mali krizinin damgas n vurdu u 2008 y l bitmek üzere. Gerek iktisatç lar n belirlemeleri gerekse de s n f mücadelesi tarihinin bilimsel analiz ve deneyimleri mevcut krizin 2009 y l nda da artarak devam edece ini göstermektedir. Çeflitli zaman ve yerlerde halk m z n kendili inden gösterdi i tepkilerin son dönemde art fl gösterdi ini düflünerek, 2009 y l n n bu anlamda daha da hareketli geçece ini rahatl kla söyleyebiliriz. Görece uzun bir sessizlik döneminin akabinde özellikle SSGSS yasas na karfl emekçilerin kitlesel protestolar düzenledi i 2008 bafl ndan bu yana kendili inden hareketlenmede art fl oldu unu vurguluyorduk. Maalesef bu tespitlere ra men devrimcilerin bahsi geçen süreçte ve sonras nda etkisiz kald n belirtmek gerekiyor. Kendili inden içeri iyle karfl t s n flar n aras ndaki mücadelenin artaca 2009 y l nda haz rl kl olmak (asgari de olsa) ve kitle çal flmas na yo unlaflarak örgütsüz tepkileri örgütlü güce dönüfltürmek ana görevimiz olmal d r. Yerel seçimlerle bafllayan bahar sürecinde bu çerçevede planlar m - z haz rlayarak zorlu ve yo un bir sürece girmeliyiz. Kendi eksikliklerimizi giderme kapsam nda teorik-politik seviyemizi artt rmak ve beklemecili e, kendili indencili- e, rehavete kap lmadan kitle çal flmas na yo unlaflmal y z. Ülkede devam eden ulusal ve s n fsal karakterli savafllara egemenlerin ac mas zca yaklaflt n, tüm teknik donan - m n n yan s ra uluslararas savafl kurallar n n d fl nda uygulamalara da baflvurdu unu biliyoruz y l nda bu gerçe- in daha fazla gündem olaca n tahmin etmek zor de ildir. Yine, kitlelerin artan memnuniyetsizli ine karfl n aç ktan ve saklanmadan artt r lan bask n n, iflkencenin, katliamlar n damgas n vurdu u bu sürecin devam edece i de aç kt r. Kendi süreklili ini sa lamak için, bunal mlar döneminde rahats zl n ifade eden herkesi düflman olarak gören sisteme karfl halk gençli inin nefes alabilece i, kendisini ifade edebilece i ve hakl mücadelesini verebilece i en önemli örgütlerden birisi olan YDG yi srarla adres olarak göstermeliyiz. Bunlar n yan s ra uluslararas plandaki etkinli imizi artt rmak, 3. Konferans m z n hedefi olmal d r. Bilefleni oldu- umuz ILPS nin çal flmalar na kat l m m z, haz rl m z ve bu konudaki yetkinli imiz oldukça yetersizdir. ILPS bünyesinde çal flmalar m z organize etmek ve yetkinleflmek için bir Gençlik Komisyonu kurmak, daha önce de tart flt m z bu konuda ad m atmak, 2009 hedeflerimiz aras nda olmal d r. Tüm önümüzdeki süreç yönelimi kapsam nda özetle, 4. Konferans m za Kadar 1. Üniversite çal flmalar kapsam nda, tüm yoldafllar m z DKÖ çal flmalar na kat lmal, çal flt klar örgütleri kitlesellefltirmeli, ö renci gençli in özlük haklar mücadelesine, bu örgütler arac l yla kat lmal d r. 2. Üniversite çal flmalar nda YDG nin politik hatt, mesleki ve özlük haklara yönelik sald r kapsam ndaki emperyalist yasalar-bologna Süreci ne karfl örgütlenme gündemidir. 3. Lise çal flmalar kapsam nda, tüm yoldafllar m z ilk etapta olabilirlik kapsam nda öncelik s ras na göre kendi liselerinde ve sonras nda il-ilçe genelinde LÖB kurma, LÖB leri bu tarzda etkinlefltirme göreviyle karfl karfl yad r. Yerelden merkeze örgütlenme hatt, çal flma tarz m z aç - s ndan önemlidir. LÖB gündemini k sa vadede de erlendiremeyece imiz alanlarda farkl flekillerde ve farkl araçlarla kitleleri örgütlemek, özlük haklar kapsam nda harekete geçirmek hedefimizdir. 4. Liselerde ana politik gündemimiz, paral e itim karfl tl d r. Alan sorunlar, bu genel politika eflli inde ifllenmelidir. 5. Lise çal flmalar kapsam nda anda alternatifimizin ne oldu u belirlenmeli, bu konuda uzmanlardan ve uzman kurumlardan da yard m al nmal d r. 6. Semt çal flmalar ekseninde iflçi ve iflsiz gençlikle ba kurmak, onlar tan mak ve örgütlemek ana gündemimizdir. Yan s ra önümüzdeki süreçte yerel seçimler, kriz ve zamlar, kentsel dönüflüm ve y k mlar ve flovenizm konular öne ç kmaktad r. 7. Kurulmas n n faydal olaca alanlarda örgütlenme ve geniflleme anlay fl ekseninde kad n komisyonlar n n kurulmas önemlidir. Her YDG biriminin öncelikli görevi, s kl kla tespit yapmaktan ziyade örgütlenmektir. Kültür Sanat, Tarih Araflt rma vb birimler de bu anlay flla kurulmal d r. 8. Konu önceli i tart fl larak belli konu veya konulara yo unlaflm fl bir biçimde 2. Genç Kad n Buluflmas örgütlenmelidir. 9. Uluslararas planda etkinli imizin artmas ve kardefldost örgütlerin gündemini, çal flma tarz n ö renmek, deneyim paylafl m n artt rmak amac yla ILPS Gençlik Komisyonu çal flmalar na bafllanmal d r. 10. Alanlarda-yerellerde YDG çal flmalar n kurumsallaflt rma görevimiz devam etmelidir. 11. Mali konuda 2. Konferans ta al nan kararlar etkin hale getirilmelidir. 12. Yaz çal flmalar üretim ve kitle çal flmas diyalekti i sa lanarak geçen seneden daha farkl gerçeklefltirilmeli ve alan özgünlükleri göz önünde tutularak karar al nmal d r.

20 20 Yeni Demokrat Gençlik Ö renci derne i üzerine önerge Ö renci dernekleri esas yönelimimizdir Ö renci gençli e dönük sald r lar n hem e itim alan nda hem de mesleki yaflamda yo unlaflarak artt tespitinden s kça bahsetmekteyiz. Dönemin öznel koflulu olan ekonomik krizle beraber düflündü ümüzde üniversiteli gençli i daha yo un sald r lar n bekledi i ise su götürmez bir gerçekliktir. Bu durumla beraber ö rencilerin kendili inden hareketlenmesinin de artaca n belirtmek için kahin olmaya ihtiyaç yoktur. Nitekim son dönemde ODTÜ den Ankara Üniversitesi ne, Dicle Üniversitesi nden Gaziantep Üniversitesi ne, Cumhuriyet Üniversitesi nden Ege Üniversitesi ne ve nönü Üniversitesi ne kadar yaflanan birçok yemekhane, yurt ve ulafl m boykotlar yaflanan ve yaflanacak geliflmeleri gözler önüne sermektedir. Üniversiteler toplumun emekçi kesimleriyle beraber daha yo un bir hareketlili in yaflanaca günlere gebedir. Bu durum yine ülkemizin tüm di er kesimlerinde oldu u gibi üniversitelerde de kitle örgütlerinin, bunlar n içinde ise kitlelerin ekonomik demokratik talepleri üzerinden mücadele yürüten öz örgütlüklerinin önemini artt racakt r. Bu gerçeklik fl nda bakt m zda üniversitelerde YDG hangi kitle örgütlerini esasa alan bir faaliyet içerisinde olmal d r? Bu sorunun cevab na geçmeden önce ö renci örgütlerinin somut durumunu göz önüne almakta fayda olacakt r. Çeflitli mesleki örgütlenmelerin ö renci kollar, ö renci topluluklar, Genç-Sen, ö renci kulüpleri ve ö renci dernekleri üniversite ö rencilerinin bir bütün kitle örgütleridir. Ve YDG flu veya bu oranda bu örgütlere ilgi göstermektedir, göstermelidir. Öte yandan tüm faaliyet alanlar m zda bu örgütler içerisinde merkezi hedeflerimize uygun bir flekillenifl içerisine girmek önemli bir konudur. Bahsi geçen bu örgütlenmelerden hiçbirisi baflka Örgütün niteli- inin güçlenmesi ad na örgütsel mekanizmalar n kurulmas ve ifllerli inin kazand r lmas önemlidir. bir örgütlenmenin alternatifi de ildir ve bizim taraf m zdan da böyle alg lanmamal d r. Fakat tüm bunlar içerisinde merkezi ve yerel politikalar m z dâhilinde esas ve tali ayr m yapmak daha sa l kl bir faaliyet gelifltirmemizin önünü açacakt r. Ö renci örgütlenmeleri aras nda yukar da s ralad m z bu örgütlerden ö rencilerin akademik demokratik talepleri üzerinden en genifl kesimin ç karlar na seslenen örgütlenmeler Ö renci Dernekleri ve Genç-Sen dir. Genç- Sen in somut durumu ve örgütlenme biçimi göz önüne al nd nda bir ö renci öz örgütlülü ü olmaktan uzak bir flekillenifl içerisinde oldu u ortadad r. Geçmiflten bu yana belirtti imiz gibi Ö renci Dernekleri mevcut durumda üniversiteli gençli in öz örgütü olma misyonunu korumaktad r. Yerellerden merkeze do ru örgütlenmesi, en genifl kesimin ç karlar n savunmas, ba- ms z ve ö rencilerin inisiyatifi üzerinden örgütlenmesi itibariyle ö renci dernekleri bizler aç s ndan öz örgütlülük olarak tan mlanmaktad r. Son dönemde kitle örgütlerinde çal flma noktas nda belli bir istikrardan bahsetmek YDG aç s ndan mümkünse de bu örgütlerdeki faaliyetimizin öz örgütlülük perspektifiyle ele al nmas noktas nda eksikliklerimiz mevcuttur. Üniversitelerde ö renci özörgütlülükleri kurmay hedeflememiz 3. Konferans m z n onay yla bir kez daha netleflmelidir. Ö renci topluluklar, çeflitli mesleki örgütlenmelerin ö renci kollar, Genç-Sen vb. örgütlenmelerdeki faaliyetimiz bu örgütleri gereksizlefltirmeden, merkezi bir planla birlikte ö renci derne ini kurma perspektifine yönelik ele al nd nda üniversiteli ö renci gençlik somut kazan mlar elde etmeye daha fazla yak nlaflacakt r. 3. Konferans m z bu noktadaki anlay fl aç kl m z n derinleflmesine dönük olarak bu konferans arac l yla ö renci gençli e kendi örgütlerini kurma ça r s nda bulunmal, YDG nin bu konudaki somut hedefleri üniversiteli halk gençli iyle birlefltirilmelidir. zmir YDG (Oy Çoklu u)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı