T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap TOPRAK Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı UZMANLIK TEZİ Mayıs 2009 ANKARA

2

3 GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (Uzmanlık Tezi) ÖZET XVIII. yüzyılda başlayan ve XIX. yüzyılda tam olarak yaşanan "Sanayi Devrimi" ile ortaya çıkan seri üretim sonucunda bu ürünlerin sunumuna konu sözleşmelerde de değişiklikler olmuş, klasik borçlar hukuku sözleşmeleri dışında birden fazla sözleşmelere ilişkin genel kurallar öngören genel işlem şartlarını içeren standart sözleşme denilen yeni bir sözleşme modeli ortaya çıkmıştır. Sözleşmelerin matbulaşması ve iş hayatının baş döndüren gelişmeleri neticesinde sözleşmelerin müzakere edilebilme imkanı kalmamış, özellikle tüketici sözleşmelerinin zayıf tarafını teşkil eden tüketiciler sözleşmenin güçlü tarafı olan satıcı, sağlayıcı veya kredi verenlerin empoze ettikleri hükümlerle sözleşme yapmak zorunda bırakılmışlardır. Sözleşmeler hukukunda yaşanan gelişmeler sonucu genel işlem şartları ile genel işlem şartlarının denetimi ve özellikle tüketicilerin genel işlem şartlarına karşı korunması konusunda düzenleme yapma gereği doğmuş bu ihtiyaç doğrultusunda çeşitli ulusal mevzuatlarda ve Avrupa Birliği mevzuatında farklı yaklaşımlar ışığında farklı yasal düzenlemeler ile bu düzenlemelere dayanan denetim yöntemleri öngörülmüştür. Uluslararası hukukta yaşanan bu gelişmelere karşın Türk hukukunda genel işlem şartlarına ilişkin ilk düzenleme 2003 yılında yalnızca tüketici sözleşmelerine özgü olarak 4822 sayılı Kanun ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikle tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlara ilişkin bir yasal düzenleme ile denetim imkanı getirilmiştir. Ancak halen hukukumuzda tüketici sözleşmeleri dışında genel işlem şartlarına ve denetimine ilişkin genel bir düzenleme bulunmamakta olup halen yasalaşma sürecinde olan ve genel işlem i

4 şartlarına ilişkin genel düzenlemeler getirmesi planlanan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının yasalaşması ile bu boşluğun doldurulması öngörülmektedir sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Kanun da genel işlem şartlarının denetimi konusunda uluslararası genel kabul gören karma sisteme uygun olarak idari ve yargısal denetimi birlikte öngörmüştür. Bu çerçevede, 4077 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ekinde tavsiye niteliğinde olmak ve bağlayıcı (emredici) olmamak koşulu ile haksız olarak nitelendirilebilecek şartların listesine yer verilerek bir ön denetim mekanizması oluşturulmuş, bu şartların kullanılmış olması hali için ise yargısal denetim imkanı tanınmıştır. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, sözleşme nitelikli hükümler olup, bunların öncelikle idari denetime daha sonra ise yargısal denetime tabi tutulması tüketicinin korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Gerek haksız şartların yargısal denetiminde gerekse sözleşmenin tamamlanmasında şüphe halinde tüketici lehine yoruma üstünlük tanımak Kanunun ruhuna daha uygun düşer. ii

5 AN ANALYSIS ON GENERAL TRANSACTION TERMS AND UNFAIR CONTRACT TERMS AS ITS REFLECTION ON CONSUMER CONTRACTS (Expertise Thesis) ABSTRACT As a result of serial and mass production arised with the Industrial Revolution which has started in XVII.th century and precisely experienced in XIX. th century, there have been some amendments on these scarce product contracts, and besides contracts of classical law of obligations, a new contract model called standard contract which involve general rules can be applied to plural contracts as general transaction contracts has come up. Since contracts are being printed and there have been vertiginous developments in business life, no opportunity to negotiate contracts is present, and consumers who are the deficient part of the contracts have been forced to conclude contracts under the provisions imposed by sellers, vendors or credit grantors who is the forcible part of contracts. As a result of the evolution in the contract law, the necessity of making legal arrangement on general transaction terms, supervision of general transaction terms and especially consumer protection for general transaction terms arised and in accordance with this necessity different legal arrangements and control methods predicated on these legal arrangements are predicted by different national legislations and European Union legislation. In spite of the development in international law, the firs legal arrangement in Turkish law is actualized for only consumer contracts with the amendment by Act No.4822 on Act No.4077 on Consumer Protection in By this amendment unfair contract terms in consumer contracts are arranged with a legislation and opportunity of supervision is provided. But stil there is no general legislation in our law system on general transaction terms except consumer contracts and its predicted to fill this blank iii

6 with the Draft Turkish Code of Obligations which include general rules about general transaction terms and has not became. Act no.4077 on Consumer Protection as Amended by Act No.4822 is predicted administrative and judicial methods on supervision of general transaction terms in accordance with the mixed supervision method which is generally accepted on the international stage. In his context, an adiministrative preliminary control method is constituded by adding a not binding advice list of terms which can be described as unfair as an annex to the ımplementing regulation which depends on the Act No.4077 than its predicted the opportunity of judicial control for used terms. iv

7 Bugünlere gelerek bu çalışmayı hazırlayabilmemde emeği geçen, Değerli Üstadlarıma, Sevgili aileme ve arkadaşlarıma Teşekkürlerimle v

8 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri age : Adı geçen eser agm : Adı geçen makale BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu) BK : Türk Borçlar Kanunu C. : Cilt E. : Esas EEA : Agreement on the European Economic Area (Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması) HD : Hukuk Dairesi HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İİK : İcra ve İflas Kanunu K. : Karar m. : Madde MK : Türk Medeni Kanunu s. : Sayfa S. : Sayı SMK : Sigorta Murakabe Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurumu t. : Tarih TKHK : 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TSHH : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti TTK : Türk Ticaret Kanunu UCC : Uniform Commercial Code (Ticaret Kanunu) YKD : Yargıtay Kararlar Dergisi vi

9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. I. BÖLÜM...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. SÖZLEŞME, TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. SÖZLEŞME KAVRAMI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Tanımı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Nitelikleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Sözleşmenin Tarafları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Karşılıklı İrade Beyanları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. Birbirine Uygun İrade Beyanları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Genel Olarak Tüketici Sözleşmeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Tüketici Sözleşmesinin Tarafı Olarak Tüketici... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Tüketici Tanımı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b.tüketici Tanımının Unsurları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Ticari veya mesleki amaç gütmeme... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Gerçek veya tüzel kişi olma...hata! Yer işareti tanımlanmamış. cc. Mal veya hizmeti edinme, yararlanma veya kullanma...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Tüketici Sözleşmesi Tanımı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Tüketici Sözleşmesinin Ayırıcı Özellikleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Sözleşme taraflarının tüketici ve müteşebbis olması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Mal veya hizmet arzına yönelik bir sözleşme olması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Sözleşmenin ivazlı olması...hata! Yer işareti tanımlanmamış. d. Sözleşmenin çeşidi ve niteliğinin önem taşımaması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. e. Tüketicinin mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan bir amaçla özel kullanımı ya da tüketimi için satın alması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. Bireysel (Ferdi) Tüketici Sözleşmesi - Standart Tüketici Sözleşmesi ayrımı...hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Bireysel (Ferdi) Tüketici Sözleşmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Standart Tüketici Sözleşmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Sözleşme Özgürlüğü (Akit Serbestisi) İlkesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü Kavramı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Sözleşme Özgürlüğünün Gelişimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. vii

10 c. Sözleşme Özgürlüğünün Günümüzdeki Anlamı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d. Türk Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü.Hata! Yer işareti tanımlanmamış. e. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Standart Sözleşmelerin Sözleşme Özgürlüğü İle İlişkisi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Sözleşme Özgürlüğü Açısından Genel İşlem Şartları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. II. BÖLÜM...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GENEL İŞLEM ŞARTLARI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. GENEL OLARAK...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. GENEL İŞLEM ŞARTLARI - STANDART SÖZLEŞME TERMİNOLOJİSİ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. GENEL İŞLEM ŞARTLARI TANIMI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. D. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Norm (Objektif Norm) Görüşü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Sözleşme Görüşü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Örf Adet Görüşü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Değerlendirme...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. E. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ UNSURLARI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Bir Sözleşmenin Şartlarını Oluşturması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Müzakere Edilmemiş Olması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Sözleşmenin Kurulmasından Önce ve Tek Taraflı Düzenlenmesi..Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Genel ve Soyut Nitelikte Olması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. Birden Fazla Sözleşme İlişkisinde Kullanılmak Üzere Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6. Genel İşlem Şartlarını Kullanan Tarafından Sözleşmeye Dahil Edilmek Niyetiyle Sözleşmenin Karşı Tarafına Sunulması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ YORUMU... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Yorumun Genel İşlem Şartlarının Lafzıyla Sınırlı Kalması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel İşlem Şartlarının Yorumunda Münferit Sözleşmeye İlişkin Hal ve Şartların Göz Önüne Alınması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Kayıtların Taraf Anlaşmalarıyla Doğrudan Çelişkili Olması.Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Münferit Sözleşmeye İlişkin Yorum..Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Yorumda Ölçü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Yorum Şekli...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Genel İşlem Şartlarının Lafzından Çıkan Yorum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Birden Fazla Anlama Gelen Kayıtların Yorumu... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. viii

11 G. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ YARARLARI VE SAKINCALARI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Genel İşlem Şartlarının Yararları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel İşlem Şartlarının Sakıncaları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. III. BÖLÜM...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TÜKETİCİLERİN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA KARŞI KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETİMİ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. TÜKETİCİLERİN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA KARŞI KORUNMASI SORUNU...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETİMİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Karşılaştırmalı Hukukta Genel İşlem Şartlarının Denetimi Kavramı.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Maddi Hukuka İlişkin Düzenlemeler..Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Medeni Kanun veya Borçlar Kanunu na İçerik Denetimini Öngören Bir Kural Konması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Caiz Olmayan Şartların Kazuistik Yöntemle Yasa İle Belirlenmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. cc. Genel Kuralın Yasak Şartlar Listesi ile Tamamlanması (Karma Yöntem)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. dd. Emredici Kuralların Artırılması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. İdari Düzenlemeler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. İzin Sistemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aaa. Zorunlu İzin Sistemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bbb. İhtiyari İzin Sistemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Tescil Sistemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Usul Hukukuna İlişkin Önlemler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d. Diğer Çözüm Önerileri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Genel İşlem Şartları Alanında Rekabetin Sağlanması ve Korunması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Genel İşlem Şartlarının Kollektif Biçimde Hazırlanması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesinde Yöntemler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. İdari Ön Denetim Yöntemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Mahkemeler Tarafından Yapılacak Sonradan Denetim Yöntemi (Hukuki veya Yargısal Denetim)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Bağlayıcılık Denetimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aaa. İlişkilendirme Anlaşması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aaaa. Açık İrade Beyanıyla...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bbbb. Örtülü İrade Beyanıyla...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bbb. Sözleşme ile İlişkilendirilmesine Rağmen Bazı Genel İşlem Şartlarının Bağlayıcılık Kazanamaması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aaaa. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlarını Aşan Genel İşlem Şartları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ix

12 bbbb.. Okunaklı Yazılmamış Genel İşlem Şartları.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. cccc. Alışılmamış (Mutat Olmayan), Şaşırtıcı, Beklenmez, Olağanüstü Genel İşlem Şartları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. dddd. Bireysel Anlaşmaya Aykırı Genel İşlem Şartları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. İçerik Denetimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. cc. Genel İşlem Şartlarının Yorum Yoluyla Denetimi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Genel İşlem Şartlarının Kollektif Biçimde Hazırlaması Yöntemi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Karşılaştırmalı Hukukta Genel İşlem Şartlarının Denetimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Avrupa Birliği Hukuku...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Mevcut Durum...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Tüketici Haklarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Taslağı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Çeşitli Ülkelerdeki Durum...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa. Almanya...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Avusturya...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. cc. İngiltere...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. dd. Amerika Birleşik Devletleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ee. İsviçre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ff. İsveç...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. gg. Danimarka...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. hh. Portekiz...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ıı. İtalya...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ii. Hollanda...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. jj. Yunanistan...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. kk. Lüksemburg...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ll. İsrail...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. mm. Fransa...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. nn. İspanya...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. oo. Japonya...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV. BÖLÜM...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TÜRK HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE DENETİMİ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. TÜRK HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Genel Hükümler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuatta Genel İşlem Şartları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Mevcut Durum...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. TÜRK HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETİMİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. x

13 1. Türk Hukukuna Göre Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Türk Borçlar Hukuku Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetiminde Kullanılan Ölçütler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Ahlaka Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Gabin...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı (Objektif İyiniyet)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. e. Kamu Düzenine Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. f. Anayasal İlkeler ve Sosyal Devlet İlkesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetimi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Tanım...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Uygulama Alanı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Haksız Şartların Özellikleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Sözleşme Hükmünün, Satıcı, Sağlayıcı veya Kredi Veren Tarafından Tüketici ile Müzakere Edilmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeye Konulmuş Olması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Sözleşme Hükmünün, Tarafların Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerinde Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Neden Olması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. Haksız Şartların Belirlenmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. Sözleşmelerde Haksız Şart Kullanımının Sonuçları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6. Geçersiz Sayılan Sözleşme Hükümlerinden Sonra Sözleşmenin Durumu...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7. Yargısal Denetim...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8. Haksız Olarak Kabul Edilebilecek Şartlar Listesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. V. BÖLÜM...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BAZI GENEL İŞLEM ŞARTI ÖRNEKLERİ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A. SÖZLEŞMEDE EDİMLERİN İFASINA İLİŞKİN KAYITLAR...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Edimi Tek Taraflı Değiştirme Yetkisine İlişkin Kayıtlar... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Faiz Oranının Tek Taraflı Değiştirilmesine İlişkin KayıtlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. B. YATIRIMCI HAKKINDAKİ BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASINA İLİŞKİN KAYITLAR...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. SORUMSUZLUK KAYITLARI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. D. USUL HUKUKUNA İLİŞKİN KAYITLAR Hata! Yer işareti tanımlanmamış. xi

14 1. Türk Medeni Usul Hukukunda İspat ve Delil Sistemi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. İhtilaf Halinde Yetkili Mahkemenin Seçimi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Delil Sözleşmeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. İspat Yükünün Yer Değiştirmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. E. VADESİ GELMEMİŞ BORÇLARIN MUACCEL HALE GETİRİLMESİ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN BAZI GENEL İŞLEM ŞARTLARI...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. SONUÇ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. KAYNAKÇA... EKLER... xii

15 GİRİŞ Borçlar Hukukunda hakim olan prensip, kısaca kişilerin diledikleri sözleşmeyi yapabilme hususunda sahip oldukları özgürlük olarak tanımlanabilecek olan irade özgürlüğüdür. Sözleşme özgürlüğü ise sözleşmenin kurulması ve koşullarının belirlenmesinde kişilerin özgür iradeleriyle karar verebilme serbestisini ifade eder. Buna göre, sözleşme dediğimiz borç kaynağı ancak kişinin kendi serbest iradesi varsa hak veya borç doğurabilir. Ancak, XVIII. yüzyılda başlayan ve XIX. yüzyılda tam olarak yaşanan "Endüstri Devrimi" ile başlayan çağın ekonomik gelişmeleri, sözleşme hukuk anlamında sözleşme özgürlüğünü çok başka boyutlara taşımıştır. Eşit bireyler arasında pazarlık sonucu sözleşmelerin meydana geldiği olgusundan yola çıkan klasik sözleşme kavramı ve kuvvetli olanın elinde korkunç bir silah, zayıf olanın elinde kör bir bıçak gibidir şeklinde ifade edilebilecek sözleşme özgürlüğü ilkesi anlam değiştirmiş ve özellikle tüketici sözleşmeleri açısından kuvvetli ve örgütlenmiş satıcının karşısında sözleşmenin zayıf ve ihtiyaç sahibi olan tarafı olan tüketiciyi ya kabul et, ya da vazgeç seçeneği ile karşı karşıya bırakan standart sözleşmeler ve genel işlem şartları sözleşmelerin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Sözleşme hukukunda yaşanan bu değişime rağmen uluslar arası hukukta uzunca bir süre standart sözleşmeler de ferdi sözleşmelerle bir tutularak yaşanan uyuşmazlıklara bireysel sözleşmelere ilişkin hükümlerle çözüm aranmıştır. Ancak bu yöntemin yetersiz kalması sonucu yeni çözüm arayışlarına girilmiş ve ulusal ve uluslar arası çeşitli düzenlemeler ortaya konmuştur. Tüketiciler, sözleşmenin karşı tarafına göre, hemen her zaman ekonomik güç ve dolayısıyla pazarlık gücü açısından zayıf, giriştikleri hukuki işlemlerin anlam ve mahiyetini anlamak bakımından daha bilgisiz, tecrübesiz, zaman zaman da ilgisizdir. Ayrıca, genellikle, kendi aralarında da örgütlü olmayan tüketiciler, pek çok kez menfaatlerine aykırı tüketici sözleşmelerine girebilmektedirler. Bu itibarla doktrinde tüketiciler, akdin tipik zayıf tarafı ya da sosyal yönden zayıf tarafı olarak 1

16 nitelendirilmiş ve bu nedenledir ki tüketici hukuku evrensel boyutta tüketicinin korunması hukuku olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, genel işlem şartları olarak adlandırılan hükümleri içeren sözleşmeleri sınırlandırma gereği tüketici işlemleri bakımından daha da büyük önem taşır. Zira, pazarlık gücü ve imkanı sınırlı olan tüketicinin bu adil olmayan sözleşmelerle istismarı daha kolaydır. Dolayısıyla genel işlem şartları açısından korunmaya en muhtaç grup tüketicilerdir. Tüketiciyi en iyi koruyacak olanın yine kendisinin olacağı, bunun da tüketicinin eğitilmesi suretiyle sağlanacağı söylenebilirse de aslında bu olgunun tüketicinin haksız şartlara karşı korunmasında çok büyük bir etkisinin olmayacağı açıktır. Nitekim tüketici entelektüel açıdan ne kadar güçlü olursa olsun, satıcı, sağlayıcı ve kredi veren karşısında örgütsel ve mali açıdan ve hatta entelektüel açıdan da yine güçsüz bir durumdadır. Bu nedenle gerek ulusal gerekse uluslar arası düzenlemelerde tüketicilerin genel işlem şartlarına karşı korunması sorunu öncelikle ve özellikle ele alınmış ve daha etkin koruma için çözüm arayışlarına girilmiştir. Söz konusu çözüm arayışları zamanla Türk Hukukunda da kendisini göstermiş, ancak genel işlem şartlarına ilişkin genel bir hukuki düzenleme yapılmadan önce tüketicinin korunması alanında genel kanun niteliğinde olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da 2003 yılında yapılan değişiklik ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar düzenleme altına alınmış, ardından halen TBMM gündeminde olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile de daha genel bir düzenleme yapılarak Genel İşlem Şartları düzenlenmiştir. İşbu çalışmada, genel işlem şartları ile genel işlem şartlarının tüketicinin korunması hukukuna yansıması olan haksız sözleşme şartları beş ana bölüm halinde incelenmiştir. İlk bölümde konunun teorik temelini teşkil etmek üzere genel olarak sözleşme ve tüketici sözleşmesi kavramları ile sözleşme özgürlüğü ilkesi ele alınmıştır. 2

17 İkinci bölümde genel işlem şartları kavramının tanımı, hukuki niteliği, unsurları gibi teorik temelleri ortaya konmuş, çalışmanın en temel bölümlerinden birini teşkil eden üçüncü bölümde tüketicilerin genel işlem şartlarına karşı korunması çerçevesinde genel işlem şartlarının denetimi konusu olası yöntemler ve ulusal uygulama örnekleri ile ele alınırken dördüncü bölümde ise Türk hukukunda genel işlem şartları ve denetimi konusu incelenmiştir. Beşinci ve son bölümde uygulamada karşılaşılan bazı genel işlem şartlarından örnekler verilmiş, sonuç bölümünde ise çalışmanın temel noktalarına değinilerek konunun genel bir değerlendirmesi yapılmış ve çeşitli eleştiri ve önerilerde bulunulmuştur. 3

18 I. BÖLÜM SÖZLEŞME, TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ A. SÖZLEŞME KAVRAMI Borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan sözleşme (akit) kavramı, bir veya birden çok kimsenin hukuki bir sonuç doğurmaya yönelmiş irade beyanı 1 olarak tanımlanan hukuki işlemlerin en önemli grubunu oluşturan iki taraflı hukuki işlem olup esasında bir mutabakatı, uygunluğu ifade etmekte ve bununla iki tarafın karşılıklı ve uyumlu davranış biçimi kastedilmektedir. 2 Belli bir hukuki sonuca, yani bir hakkı veya hukuki ilişkiyi kurmaya, değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından oluşan bir hukuki işlem olarak da tanımlanabilecek sözleşme, 618 sayılı Borçlar Kanunu nun 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile meydana gelir. Bir sözleşmenin oluşumunda tarafların irade beyanları o sözleşmenin temel kurucu unsurunu teşkil etmekte olup bu irade beyanlarının oluşumunda ise, kural olarak Borçlar hukukunun temel prensiplerinden olan irade serbestisi ilkesi hakimdir. 1. Tanımı Borçlar Kanunu nun 1 inci maddesine göre sözleşme, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki işlemlerdir. Tanımda her ne kadar lafzen iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından bahsedilmiş olsa da uygulamada sözleşmenin bir tarafının birden çok kişiden oluşabileceği kabul edilmektedir. 1 Prof. Dr. Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006, s.45 2 Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s.35 4

19 Diğer taraftan, sözleşme deyimi, tarafların karşılıklı birbirine uygun irade beyanları ile oluşan hukuki işlem için kullanıldığı gibi, bu hukuki ilişkiyi yani sözleşmesel (akdi) ilişkiyi (Vertragverhältnis) ifade etmek üzere de kullanılmaktadır Nitelikleri İki tarafın, hukuksal sonuca yönelik karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamalarıyla meydana gelen hukuksal bir işlem olan sözleşmenin tanımından hareketle genel unsurlarını çıkarmak mümkündür: 4 a. Sözleşme hukuksal bir işlemdir. b. Sözleşme en az iki tarafın varlığını gerektirir. c. Sözleşme karşılıklı irade açıklamasını gerektirir. d. Sözleşme birbirine uygun irade açıklamasını gerektirir. 3. Sözleşmenin Tarafları Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarından yararlanan veya etkilenen kişilere sözleşmenin tarafı denir. Sözleşmede en az iki taraf bulunmaktadır. Nitekim Borçlar Kanunu nun 1 inci maddesinin başlığı İki Tarafın Muvafakatı şeklinde olup maddede iki taraftan söz edilmektedir. Tarafların kişilerden oluşacağı açıktır. Sözleşmenin tarafı gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Ancak, taraflarda yer alan kişi sayısı önem taşımamakta olup, taraflar bir ya da birden fazla kişiden oluşabilir. Sözleşmede taraf olabilmek için hak ehliyetine sahip olmanın yani gerçek veya tüzel kişi olmanın dışında ayrıca sözleşme ehliyetine bir başka deyişle fiil ve işlem ehliyetine de sahip olmak gerekir. 5 Sözleşme ehliyetine sahip olmak için ise kişinin ayırt etme gücünün (mümeyyiz) olması, ergin (reşit) olması ve fakat kısıtlı bulunmaması (hacir altına alınmamış olması) gerekir. 3 Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN, - Prof. Dr. M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, s.43 4 Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU, age, s Prof. Dr. Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt:1, 6.Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 1998, s

20 4. Karşılıklı İrade Beyanları Çok taraflı hukuki işlemlerden farklı olarak iki taraflı bir işlem olan sözleşme, tarafların karşılıklı irade beyanlarıyla kurulur. Çok taraflı bir işlem olan kararlarda iradeler aynı yönde iken, sözleşmelerde ise iradeler karşılıklıdır. Beyanların karşılıklı olması ile anlatılmak istenen, sözleşme taraflarının menfaatlerinin birbirinin karşısında yer alıyor olmasıdır. Örneğin satım sözleşmesinde satıcı malını satmak iradesini, alıcı söz konusu malı alma iradesini beyan etmektedir. Aynı şekilde kira sözleşmesinde bir taraf taşınmazını kiraya verme iradesini beyan ederken, diğer taraf söz konusu taşınmazı kiralama iradesini beyan etmektedir. Buna karşılık tarafların iradesi karşılıklı değil de aynı yönde ise, sözleşmenin varlığından söz edilemez. Sözleşmenin kurulması için yöneltilecek irade beyanları sarih (açık) olabileceği gibi zımni (örtülü) de olabilir. Zımni irade beyanı sadece pasif bir durumdan değil, duruma göre kendisinden bir iradenin varlığı anlaşılabilen bir faaliyetten, söz ve hareketlerden de ibaret olabilir Birbirine Uygun İrade Beyanları Sözleşmenin kurulabilmesi için iradenin varlığı yeterli değildir. Bu iradenin açıklanması yani beyan edilmesi gerekir. Sözleşmenin kurulması için tarafların iradelerinin karşılıklı olması yeterli olmayıp, bu iradelerin aynı zamanda birbirine uygun olması da gerekir. İrade beyanlarının birbirine uygun olması, sözleşmenin kurulması için geçerlilik koşulu olup, şayet taraf iradeleri birbirine uygun değilse sözleşme kurulmuş sayılamaz. Borçlar Kanunumuz irade sözcüğü yerine rıza sözcüğünü kullanmakta olup 1 inci maddesinde tarafların ( ) rızalarını beyan ettikleri takdirde sözleşme tamam olur hükmü yer almaktadır. 6 Selçuk YAVUZ, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Açısından Haksız Şartlar, Yüksek Lisans Tezi, T. C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Bölümü, Ankara, 2007, s.4 6

21 Sözleşmenin kurulması için gerekli olan irade beyanlarından birisi icap diğeri ise kabuldür. İcap, sözleşmenin esaslı noktalarını içeren, bağlanma iradesi taşıyan ve sözleşmenin kurulması için zaman itibariyle de önce yapılan irade beyanıdır. Bir beyanın icap olarak nitelendirilebilmesi için sözleşmenin kurulması için bulunması zorunlu olan asgari unsurlardan oluşan tüm esaslı noktalarını içermesi gerekir. Bunlara sözleşmenin objektif esaslı noktaları da denir. Kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelerin esaslı noktalarının neler olduğunu çoğu zaman kanun tayin etmektedir. Örneğin satım sözleşmesinin esaslı noktalarının satılan mal ve bedel olduğu BK. m.182 deki tanımdan anlaşılmaktadır. 7 Taraflar, kanun gereği sözleşmenin esaslı noktası sayılmayan bazı hususların da sözleşmenin esaslı noktası sayılmasını ve sözleşmenin kurulmuş sayılması için bu hususlarda da anlaşılmasını kararlaştırabilirler. Bunlara ise sözleşmenin sübjektif esaslı noktaları denir. İşte sözleşmenin kurulması için tarafların irade beyanlarının yani icap ve kabulün hem objektif esaslı noktaları hem de sübjektif esaslı noktaları içermesi gerekmektedir. Borçlar Kanunumuzun birbirine uygun olması nı aradığı husus, irade açıklamasıyla ilgilidir. Burada sadece iradesini açıklayan kişi bakımından değil, aynı zamanda karşı taraf açısından da bu uygunluğun gerçekleşmesi zorunludur. Bunun sonucu olarak, hem sözleşmenin bir tarafının iradesi diğerinin iradesiyle uyumlu olmak, hem de yapılan açıklamalar, bu iradelerle uyumlu olmak zorundadır. Taraflardan birinin iradesi ile bunu açıklaması uyum içinde olmak zorunda olduğu gibi, bu kişinin iradesiyle uyumlu açıklamasının, karşı tarafın iradesi ve bunu açıklaması ile de uyumlu olması zorunludur. Kişinin iradesi ile bunu açıklaması uyumsuz olabilir. Bu uyumsuzluk iradenin oluşması aşamasında doğabilir ya da irade oluşumu aşamasında uyumludur, fakat bununla uyumlu olmayan bir açıklama söz konusu olabilir. Birinci duruma temel hatası, ikinci duruma ise beyan hatası örnek verilebilir. 8 7 Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU, age, s.38 8 Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU, age, s.37 7

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÖNERİLERİ Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: T.C. Anayasasının sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesinde, Herkes, sosyal güvenlik

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. Yard. Doç. Dr. İpek SAĞLAM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Bu çalışma, içtihat, gerekçe ve kısa açıklamalar eklenerek yürürlükteki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki Kanunları, güncel bir şekilde öğrenci ve uygulamacılara sunmak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII 1. GİRİŞ...1 I. Kavram ve Terim...1

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

TAVSİYE KARARI : N.M.Ü

TAVSİYE KARARI : N.M.Ü T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1431 KARAR TARİH : 14/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.M.Ü : KARABÜK T.C Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü/ İSTANBUL ŞİKAYETİN

Detaylı

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ Ertunç AKSÜMER 44 ÖZ E-ticaret alanında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte devletler, e-ticarette karşılaşılan sorunları çözmeye ve e-ticareti kontrol altına almaya yönelik çalışmalar

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı