4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT"

Transkript

1 HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE)

2 Yay n No : 1926 Hukuk Dizisi : Bas - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii Ç NDEK LER ÖNSÖZ xvii B R NC BÖLÜM GENEL B LG I SAYILI DEVLET HALE KANUNU HAKKINDA GENEL B LG....1 A- GENEL OLARAK B- KAPSAM C- KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEMEL LKELER AÇIKLIK LKES SERBEST REKABET LKES UYGUN BEDEL LKES BELL YETENEK ARANMASI D- HALE YÖNTEMLER KAPALI TEKL F USULÜ BELL STEKL LER ARASINDA KAPALI TEKL F USULÜ AÇIK TEKL F USULÜ PAZARLIK USULÜ YARIfiMA USULÜ E- HALE SÜREC HAZIRLIK AfiAMASI LAN VE SÖZLEfiME YAPMAK STEYENLER N BAfiVURULARININ SA LANMASI UYGUN BEDEL SA LANMASI SÖZLEfiME YAPILMASI VE SÖZLEfiMEN N YÜRÜTÜLMES F- HALE filemler N N YARGISAL DENET M II SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL B LG A- YEN KANUNA NEDEN HT YAÇ DUYULDU B SAYILI KANUNLA GET R LEN YEN L KLER III SAYILI KANUNUN KAPSAMI IV SAYILI KANUNUN ST SNALARI V- HALE USULLER VI- DO RUDAN TEM N K NC BÖLÜM KAMU HALE KURULU KARARLARI A) USULE L fik N KARARLAR I) 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNDAN ST SNALAR say l Kanunun 3/f maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru.55

4 iv say l Kanunun 3/i maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru say l Kanunun 3/g maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru say l Kanunun 3/c maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru Yap- fllet-devret modeli ile ihale edilen ifle yap lan baflvuru say l Kanunun 3/h maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru II) DO RUDAN TEM N USULÜ LE YAPILAN ALIMLAR Do rudan temin usulüne iliflkin Do rudan temin s n r içerisinde kalmak için al m n bölünmesi Do rudan temin usulü ile al ma karfl yap lan baflvurularda Kurumun inceleme yetkisi fiikayet sonuçlan ncaya kadar al m n bir k sm n n do rudan temin ile yap lmas III) TASARIM YARIfiMALARI Tasar m Yar flmas ile ilgili olarak Kamu hale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmad IV) USÜL KARARLARI say l Kanuna göre yap lan ihale Doküman sat n almayan ve ihaleye teklif vermeyen kiflinin baflvurusu hale üzerinde kalan firman n baflvurusu Z mni ret halinde sürenin hesaplanmas B) ESASA L fik N KARARLAR I) TEMEL LKELER haleye kat l m ve rekabet ilkesi hale ilan ve dokümandaki farkl düzenlemelerin temel ilkelere ayk r oldu u Teknik flartnamede efl de er yöntemlere yer verilmemesinin temel hükümlere ayk r oldu u halede fleffafl k ve idarenin güvenirli i Teknik flartnamede belirlenen yeterlik kriteri Kullan labilir ödenek tutar n n yaklafl k maliyeti karfl lamamas n n temel ilkelere ayk r oldu u hale tarihinden belli bir tarih önce doküman sat n alma zorunlulu u getirilmesinin rekabet ilkesine ayk r oldu u Teknik flartnamenin belli bir modeli tarif etmesinin temel ilkelere ayk r oldu u Teklif edilen fiyatlara iliflkin tutana n isteyenlere verilmemesinin kamuoyu denetimi ve saydaml k ilkelerine ayk r oldu u

5 v 10- Sistemi oluflturan bütün parçalar n ayn firma taraf ndan üretilmesi flart n n rekabet ilkesine ayk r oldu u Al m yap lacak ürünün menfleinin Uzakdo u veya do u bloku ülkeleri olamayaca na iliflkin düzenlemenin rekabet ilkesine ayk r oldu u laç al m ihalesinde ilac n içerisindeki aktif madde bileflim oranlar n n belirtilmesi haleye girecek firmalar n yetkili üretici bayii olacaklar na iliflkin düzenleme yap lmas II) HALE KOM SYONLARI hale yetkilisinin ihale komisyonlar nda görev alamayaca hale komisyonunda ki üye say s hale komisyonunda görevli olanlar n baflka göreve atanmalar halinde yedek üyelerle ihaleye devam edilmesi hale komisyonu üyelerinden birisinin karara muhalefet flerhi koymas ve baz tutanaklarda imzas n n bulunmamas ki ayr tutana n farkl komisyon üyelerince imzalanmas hale komisyonu baflkan ile ihale yetkilisi aras ndaki hiyerarflik iliflki ve geçici personelin komisyonda görev al p alamayaca hale komisyonunun eksik üye ile toplanmas ve karar almas Asil veya yedek olarak görevlendirilmeyen kiflinin komisyon kararlar n imzalamas hale komisyonunun Kanunda belirtilen sürede oluflturulmamas hale komisyonunun isim belirtilmek suretiyle oluflturulmas gerekti i hale komisyonu d fl nda baflka bir komisyon oluflturularak teknik inceleme yapt r lmas hale komisyonunda görevlendirilmeyen kiflinin komisyon toplant s na kat lmas III) YETERL K KURALLARI A) HALEYE KATILIMDA YETERL K KURALLARI landa istenilmeyen, idari flartnamede istenilen yeterlik belgesi Mali durum belgesi üzerinde imza bulunmamas Bitirilmifl ifle iliflkin ifl deneyim belgesi istenilmesi Banka referans mektubu ile birlikte mali durum bildirimin verilmesi Banka referans mektubu ile mali durum bildiriminin birbiriyle uyumlu olmas B) BENZER fi TANIMI Hastane ihalesinde benzer ifl tan m Üniversite temizlik ihalesinde benzer ifl tan m Kamulaflt rma mühendislik hizmeti al m ihalesinde benzer ifl tan m C) CE BELGES

6 vi 1- CE belgesinin Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas Sözleflmesinde say lan resmi belgeler den olmad ve apostil kaflesi tafl mas n n mümkün olmad CE belgesi ile birlikte sunulmas gereken belgeler dari flartnamede istenilen CE belgesi D) C RO haleye kat lan flirkete ait olmayan bilanço ve gelir tablosu sunulmas Bir y la ait cironun di er y llar s f r kabul edile dahi istenen oran sa lamas halinde isteklinin de erlendirme d fl b rak lamayaca E) H ZMET YER YETERL K BELGES darenin kendi binas nda gerçeklefltirilecek hizmet ihalesinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesi F) MESLEK ODASI KAYIT TAR H Anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesaplanmas Oda kimlik belgesinde odaya kay t tarihinin bulunmamas G) REFERANS BELGES dari flartname ve ihale ilan nda referans istenilmesi Yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi IV) fi DENEY M BELGES Diploma ile birlikte meslek odas üye kay t belgesinin sunulmamas fl deneyim belgesi düzenlemek zorunda olan idarenin ifl deneyim belgesi düzenlememesi ve ifl deneyim belgesi yerine sözleflme ve hak edifl belgelerinin sunulmas fl deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin sunulmas K z lay taraf ndan ifl deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyece i y l ndan önce ihalesi yap lan ifllerde verilen ifl deneyim belgesi Kat karfl l inflaat sözleflmesine dayan larak verilen ifl deneyim belgesi Kontrol Amirine ifl denetleme belgesi verilip verilemeyece i fl deneyim belgesi olarak sunulan sözleflme ve faturalara dayanak teflkil eden mallar n iade edildi inin tespit edilmesi Benzer ifl tan m ile sunulan ifl deneyim belgesindeki iflin konusunun de erlendirilmesi haleye gerçek kifli olarak kat lan isteklinin, ifl deneyim belgesi olarak sundu u mühendislik diplomas n baflka kifliye kulland rmayaca na iliflkin taahhütname sunmamas Bitirilmifl ifllerde %70 flart n n aran p aranmayaca

7 vii 12- Denetleme ve yönetme görevlerinde bulunan isteklinin ifl deneyimini tevsik amac yla diplomas n sunmas Özel sektöre yap lan ifllerde ifl art fl n n mümkün olmad Meslek odas kay t belgesi yerine odaca düzenlenen kimlik kart n n sunulmas hale ilan ndan sonraki bir tarihte gerçeklefltirilen ifle iliflkin olarak al nan belgenin kullan l p kullan lamayaca fl deneyim belgesinin üniversiteye ait vak f taraf ndan düzenlenmifl olmas fiartnamede belirtilmese dahi ihale konusu iflin ayn s na yönelik ifl deneyim belgesinin kabul edilmesi gerekti i Mezuniyet belgesi sunulmas halinde, bu belgenin ifl deneyimi olarak kabul edilmesine dair yaz l beyana gerek bulunmad fl deneyim belgesi olarak sunulan sözleflmede tutar belirtilmemifl ise de, teklif dosyas nda sunulan belgelerden sözleflme tutar n n tespit edilebilece i Kamu hale Kurulunca iptal edilmesi gerekti i hükme ba lanmas na ra men, iptal edilmeyip sözleflme imzalan p bitirilen ifle iliflkin verilen ifl deneyim belgesinin kullan l p kullan lamayaca Limited fiirket orta n n flirket ad na düzenlenmifl ifl deneyim belgesini flahsi ifl deneyimi olarak kullan p kullanamayaca fiah s flirketinden ayr lan kiflinin flirketteki hissesi oran nda ifl deneyim belgesini kullan p kullanamayaca Zorunlu oldu u halde idarece ifl deneyimi istenilmemesi V) VERG BORCU Düzeltme Beyannamesi verilmifl ise vergi borcunun bulunup bulunmad Çevre Temizlik Vergisi borcu Motorlu Tafl tlar Vergisi borcu Taksitlendirilmifl Prim borcu Özel Usulsüzlük Cezas VI) fi VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI HAREKET Yemek hizmetinin flartnameye uygun olarak yerine getirilmemesinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u malatta tespit edilen eksik ve kusurlu ifllerin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u fiartname hükümlerine ayk r davran fl n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u Nefaset kesintisinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket olarak kabul edilemeyece i say l Kanunun yürürlü e girmesinden önce olsa bile sözleflme hükümlerine ayk r davran fl n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u

8 viii 6- flin projesini uygun olarak yapamayan isteklinin, baflka birisine yapt r lan proje üzerine ç k lan ihaleye teklif vermesinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u flin süresinde yap lmamas n n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u VII) TEKN K VE DAR fiartname Giyim bedelinin nakdi olarak belirlenmesi Araçlara iliflkin kira sözleflmesi ve ruhsat belgeleri istenilmesi ile kendi öz mal olma zorunlulu u getirilmesi Temizlik ihalesinde istenilen makinelerin yafl K dem ve ihbar tazminat Benzer ifl tan m hale konusu ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümü için restoratör mimar yaz lmas Araçlar n kira bedelini gösterir noter onayl taahhütname istenilmesi darenin mutfa nda yap lacak yemek hizmeti için yemek hizmetinin al naca il s n rlar içerisinde yemek fabrikas na sahip olundu una dair belge istenilmesi laçlama ve çamafl r y kama hizmetinin bir arada ihale edilebilece i flin süresi için ihale doküman nda yap lan düzenlemenin birbiri ile çeliflmesi halenin k smi teklife aç l p aç lmamas hususunda idarenin takdiri bulundu u fl kazalar ve meslek hastal klar prim oranlar fl deneyim belgesi oran n n belirtilmemesi En son model cihaz istenilmesi dari flartnamede ihale tarih ve saatinin belirtilmemesi Asfalt Plenti nin kendi olmas n n istenilmesi darenin ihtiyac n tek ürünün karfl lamas halinde yap lan düzenleme Fiyat d fl unsur hale ilan ile idari flartname aras ndaki çeliflki Serum ve setlerin ayn marka olarak istenilmesi Anahtar teknik personelin ihale tarihinden 4 ay önce ifle al nmas n n istenilmesi halede istenilen anahtar teknik personelin ifl ile mütenasip olmas gerekti i ) Teknik fiartnamede ithal mal istenilmesi VIII) B R ARADA HALE ED LEB LECEK filer Temizlik iflçisi ve floför al m Temizlik, yemek piflirme ve da t m, veri haz rlama, teknik bak m onar m, bilgisayar bak m onar m hizmeti al m Malzemeli yemek ve temizlik hizmeti al m

9 ix 4- Hizmet al m tan m kapsam nda personel istihdam na dayanan ifllerin ihaleleri IX) PERSONEL HALES flçilik Hizmet Al m halesi Personel Hizmet Al m halesi Zab ta Hizmet Al m halesi Personel Destek Hizmet Al m halesi Destek Hizmet Al m halesi Cihaz Kiralama halesi Personel Çal flt r lmas fli Anestezi Teknisyeni ve Hemflirelik Hizmet Al m halesi X) HALE LANININ UYGUN OLMAMASI flin yap laca yerde ilan yap lmamas Yerel gazetede süreye uygun ilan yap lmamas Bas n lan Kurumuna üye olmayan yerel gazetede ilan yap lmas Kamu ihale bülteninde ilan yap lmamas hale saatinin dokümanda farkl, yerel gazetede yap lan ilanda farkl olmas Yerel gazetede ilan yap lmamas lan n bir yerel gazetede yay mlanmas XI) ORTAK G R fi M fiirket müdürü hakk nda sosyal güvenlik prim ödeme belgesi sunulmamas halinde de erlendirme d fl b rak lamayaca Özel orta n Kamu hale Kurumuna tek bafl na baflvurmas Ortak giriflimlerde teklif zarf n n özel ortak taraf ndan imzalanm fl olmas Afl r düflük teklif sorgulamas na verilen cevab n pilot ortak taraf ndan imzalanm fl olmas Özel Ortak taraf ndan sunulan ifl deneyim belgesi Ortak giriflimin özel orta taraf ndan ihalenin iptal edilmesine yap lan baflvuru Pilot orta n hisse oran ve ifl deneyim belgesinin güncellenmesi Pazarl k usulü ihalede ifl ortakl n n idare taraf ndan belirlenmesi fl Ortakl nda ayn fiyat n teklif edilmesi halinde de erlendirmenin nas l yap laca fl Ortakl n oluflturan ortaklardan birinin sosyal güvenlik prim borcu bulunmas Ortak Giriflimin pilot orta taraf ndan sunulan Frans zca ayr nt l bilançonun Türkçe çevirisinin olmamas fl deneyim belgesinin pilot ortak taraf ndan karfl lanmas fl durum belgesinde kabul tarihinin olmamas XII) YASAK F L hale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunmas Teklif zarflar n n görevli memura verilmesinin engellenmesi haleye teklif veren 2 isteklinin temsile yetkili kiflilerinin ayn olmas

10 x 4- haleye teklif veren isteklilerin ayn kifliye ait olmas haleye kat lmaktan yasakl olanlar n kendileri veya baflkalar ad na ihalelere kat lamayaca hale tarihi itibariyle kesinleflmifl vergi borcu bulunmas XIII) BELL STEKL LER ARASINDA HALE haleye davet edilecek aday say s n n beflten az olmas haleye üçten az teklif verilmesi hale konusu iflin özelli inin uzmanl k ve /veya ileri teknoloji gerektirmesi XIV) PAZARLIK USULÜ say l Kanunun 21/e maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/c maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/b maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/f maddesi ile yap lan ihale Aç k ihale usulü ile yap lan ihaleye ça r lan isteklinin pazarl k usulü ile yap lan ihaleye ça r lmamas XV) ZEY LNAME hale ilan na yans yan hususlarda düzeltme ilan yap lmaks z n zeyilname yap lamayaca Zeyilname ile teknik flartnamenin de ifltirilebilece i Zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce yap lmamas fl deneyim belgesi oran n n zeyilname ile de ifltirilmesi Zeyilnamede tarih bulunmamas Zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce tebli edilmemesi Zeyilname ile yap lan de iflikli in ilanda de ifliklik gerektirmemesi hale ilan ve idari flartnamede ifl deneyim belgesi istenilmesine ra men yap lan zeyilname ile ifl deneyim belgesi istenilmemesi Zeyilname yap lmas nda sürelere uyulmamas XVI) TEKL F ZARFI - TEKL F MEKTUBU TEKL F CETVEL Teklif mektubunda teklif geçerlik süresinin belirtilmemesi Yap m ihalesinde mal al m ihalesine ait teklif mektubu verilmesi Birim fiyat teklif cetvelinde amortisman ve kar için ayr bir kalem aç lmas Teklif mektubunda teklif bedelinin k salt lm fl olarak YTL ve YKRfi olarak yaz lmas Birim fiyat teklif cetvelinin bofl olarak verilmesi Birim fiyat teklif cetveli Teklif bedelinin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak yaz lmas Teklif edilen bedelin para biriminin belirtilmesi Teklif mektubunda ihale tarihinin yanl fl yaz lm fl olmas K smi teklife aç k ihalede k s mlar baz nda teklif fiyat belirtilmeyip, toplam olarak teklif verilmesi

11 xi 11- Teklif mektubunda teklif edilen bedelin belirtilmemesi Teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi Teklif mektubu ile teklif cetvelinin birlikte de erlendirilmesi Teminat mektubunda iflin ad n n tam olarak yaz lmamas Teklif mektubunun standart forma uygun olmamas Teklif mektubu üzerindeki bilgilerden teklifin hangi ifle ait oldu unun anlafl lmas Teklif bedelinin YTL ve Lira olarak belirtilmesi hale tarihinin yanl fl yaz lmas Teklif birim fiyat cetvelinde iflçi ücretlerinin bir k s m isteklilerce ay baz nda bir k s m isteklilerce ise y l baz nda verilmesi Teklif edilen bedelin yaz ile yaz ld halde rakam ile yaz lmamas lk durumun ihya edilmesinin mümkün olmamas haleden çekilme istemi Teklif zarf ndaki idarenin adresi XVII) TEKL F GEÇERL K SÜRES Teklif geçerlilik süresi içerisinde sözleflme imzalanamamas Teklif geçerlilik süresi dolmufl ise sözleflme imzalan p imzalanamayaca Teklif geçerlilik süresinin dolmas halinde teklif geçerlilik süresinin uzat lmas XVIII) TEM NAT MEKTUBU Teminat mektubunda fazladan yer alan ibarenin teminat mektubunun s hhatini etkilemeyece i flin ad n n tam olarak yaz lmamas Geçici teminat mektubunun bafll n n sadece Geçici olmas Teminat mektubunda idarenin ad n n tam olarak yaz lmamas Alacakl s ad na bütçe emanetine al nm fl müteahhit alacaklar için ayn idare taraf ndan düzenlenecek geçici teminat mektubu Kesin teminat n yar s n n garanti süresinin dolmas ndan sonra de il miat süresi nden sonra iade edilmesi Teminat mektubunun yürürlükte olan standart forma uygun olmamas Teminat mektubunda belirtilen sürenin takvimde yer almayan bir tarih olmas flin ad n n fazladan bir ibare kullan larak yanl fl yaz lmas XIX) TEKL FLER N DE ERLEND R LMES Teklif zarf nda anahtar teknik personel listesinin sunulmamas fl deneyim belgesi üzerinde ki belge tutar ile sözleflme tutar n n farkl olmas ve mühür bulunmamas hale üzerinde b rak lan flirketin amaç ve konular aras nda ihale konusu iflin olmamas haleye sunulan belgelerde mütercim imzas ve noter onay bulunmamas

12 xii 5- Dokümanda istenilen belgelerin teklif zarf içerisinde sunulmamas Anahtar teknik personelin istekli bünyesinde çal flt na dair belgenin teklif zarf nda sunulmamas Afl r düflük teklif sorgulamas kapsam nda istekli taraf ndan sunulan belgenin hayat n ola an ak fl na uygun olmamas halenin iptali ile oluflacak zaman kayb ve idari külfet ile kamu yarar Doküman sat n al nd na dair belgenin teklif zarf içerisinde olmamas na ra men doküman bedelinin yat r ld na iliflkin dekontun olmas Ortakl k hisse beyan n n usulüne uygun olarak doldurulmamas Teklif edilen bedelin iflin asgari maliyetinin alt nda olmas Teknik personelin deneyim süresinin tevsiki amac yla emeklilik onay belgesinin sunulmas fl kazalar ve meslek hastal klar prim oran Giyim ve teçhizat bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortas için öngörülen bedel XX) EKS K BELGE Teknik flartnameye uygun oldu una dair üniversiteden al nacak belgenin teklif zarf içerisinde olmas halinde tamamlat labilece i Belgedeki eksikli in belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanmas y l ndan önce al nm fl ifl deneyim belgeleri Mali sorumluluk sigortas ile ilgili olarak genel müdürlük/bölge müdürlü ü onay n n olmamas Mali Durum Bildiriminin sunulmamas n n eksik belge oldu u ve tamamlat lamayaca darece asl görülmüfltür fleklinde imzalayan kifli, idarece yetkili k l nmam fl ise de, bu durumun bilgi eksikli i kapsam nda de erlendirilmesi gerekti i XXI) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT L GÜNLER HAKKINDA Ücretin hesaplanabilmesi için çal flacak personel say s ve gün say s n n ihale doküman nda aç kça belirtilmesi gerekti i XXII ) AfiIRI DÜfiÜK TEKL FLER N DE ERLEND R LMES Aç klaman n bilgi ve belgeye dayanmamas, soyut ifadelere yer verilmesi hale üzerinde kalan istekli ile de erlendirme d fl b rak lan isteklinin aç klamalar n n ayn mahiyette olmas Afl r düflük teklif sorgulamas ndan sonra ek aç klama istenilmesi Teklifin yaklafl k maliyetin çok alt nda olmas nedeniyle de il aç klaman n yeterli olmamas nedeniyle de erlendirme d fl b rak lmas n n yerinde oldu u Teklif edilen bedelin iflin asgari maliyetinin üzerinde olmas

13 xiii 6- Teklifin neden de erlendirme d fl b rak ld ve neden uygun görüldü ünün komisyon karar nda belirtilmesi gerekti i Akaryak t al m nda afl r düflük teklif sorgulamas Belgelendirmeye dayal aç klamalar n hayat n ola an ak fl na uygun olmas gerekti i ) Afl r düflük teklif sorgulamas yap lmadan teklif ekinde sunulan fiyat analizlerine göre tekliflerin de erlendirilmesi Afl r düflük teklif aç klamas nda iflin kar için de il tan nmak ve hizmet için yap laca n n belirtilmesi XXIII) HALEN N DARECE PTAL NE KARfiI YAPILAN BAfiVURULAR halede geçerli teklif bulunmad ndan ihalenin iptali Hukuken geçerli baflka bir gerekçe ile ihalenin iptal edilebilece i halede geçerli tek teklifin yaklafl k maliyetin üzerinde olmas halinde ihalenin iptali Tekliflerin yaklafl k maliyetin önemli oranda üstünde olmas halinde ihalenin iptali halede rekabetin sa lanamad gerekçesiyle ihalenin iptali halede tek geçerli teklif kalmas nedeniyle ihalenin iptali ) ptal gerekçesi ile s n rl inceleme yap l p yap lamayaca ) Teklifi de erlendirme d fl b rak lan isteklinin ihalenin iptal edilmesi ifllemine yapt baflvuru ) halenin idarece iptali ifllemine karfl yap lan baflvurular n Kurum taraf ndan incelenip incelenemeyece i XXIV) F YAT DIfiI UNSUR Fiyat d fl unsur olarak belirtilen kriterlerin aç k ve net olmamas XXV) DANIfiMANLIK H ZMET flin projesini yapan firman n ihaleye kat lamayaca Dan flmanl k hizmet iflinde puanlama yönteminin somut ve anlafl labilir olmas gerekti i Özel hizmet asgari flart de erlendirilirken fiziki kriter veya parasal tutar n esas al nmas gerekti i Etüt ve proje iflinin dan flmanl k hizmeti olmad, dolay s yla projeyi çizen firman n as l iflin ihalesine kat labilece i XXVI) HALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA K smi teklife aç k ihalede farkl kalemlere teklif verilmifl olsa bile ayn kiflinin iki ayr firma ad na teklif vermesinin yasak fiil ve davran fl oldu u haleye teklif veren iki ayr firman n ayn kiflilere ait olmas ) Yasaklama ifllemine karfl yap lan baflvuru ) Sahte imzal belge sunulmas

14 xiv 5) fiirket orta ve müdürü hakk nda ceza davas aç lmas ) fiirketin %50 hissesine sahip orta için yasaklama karar verilmesi XXVII) KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VER LENLER Yasakl l k ile ilgili durumun kamu davas aç ld tarih itibariyle de erlendirilmesi Sermaye flirketinde müdür olan kifli hakk nda kamu davas aç lmas halinde flirketin ihalelere kat l p kat lamayaca XXVIII) UYGULAMA PROJES Trafik Ölçüm Sistemleri Kurulmas fli çme Suyu Ar tma Tesisi fli PVC Do rama nflaat Yap m fli Beton Parke Tafl ile Kald r m ve Yol Yap m fli Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif al nmak suretiyle yap lan ihalede uygulama projesi olmamas Tek Acil Ça r Numaras Merkezi Hizmet Binas nflaat Yap m fli Yollar n Asfaltlanmas fli Orta Gerilim Sistemi Yenilenmesi fli Trafo Merkezi Yap m fli Tretuvar Yap m fli Asfalt Plentinin Do algaza Dönüfltürülmesi, Kalorifer Sisteminin ve ç Tesisat n Yap m ifli Ön gerilemeli Prefabrik Ek Bina K zg n Sulu Merkezi Is tma Sistemi Yap m fli Spor Kompleksi Yap m fli Kar Siperi Yap m fli Elektrik Tesisi Yap m fli Asansör Yap m fli Elektrik Altyap ifli hale konusu iflin uygulama projesi olmas na ra men birim fiyat olarak ihaleye ç k lmas XXIX) YERL STEKL Sadece yerli isteklilerin kat labilece i ihalede, nüfus cüzdan suretini sunmayan isteklinin de erlendirme d fl b rak lmas Noterde düzenlenen imza beyannamesinden kiflinin yerli istekli oldu u anlafl labiliyor ise de erlendirme d fl b rak lmamas gerekti i haleye sadece yerli isteklilerin kat labilece i durumda teklif mektubunun 7. maddesinin düzenlenmesi hale üzerinde b rak lan isteklinin sundu u belgelerden yerli istekli oldu unun anlafl lmas

15 xv 5- halenin sadece yerli isteklilere aç k olmamas veya yerli istekli lehine fiyat avantaj uygulanmas n n söz konusu olmamas durumunda, yerli istekli olundu una dair belgenin aranmayaca Ticaret sicil gazetesi ile ticaret odas ndan al nan oda sicil kay t suretinin isteklinin yerli istekli olup olmad n gösterdi i Noter onayl taahhütnameden yerli istekli olundu unun anlafl lmas durumunda baflka belgeye gerek olmad Yerli mal belgesi sunulmamas hale konusu mal n teslim yeri ile teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar n yerli ve yabanc istekliler için farkl belirlenmesi XXX) ÖZEL GÜVENL K HALELER Özel güvenlik ihalesinin 4734 say l Kanunun 21/c maddesine göre yap lmas Özel güvenlik ihalesinde afl r düflük teklif sorgulamas Özel güvenlik ve dan flma yönlendirme ihalesinin bir arada yap lmas ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGI KARARLARI 1- Teklif mektubunun usulüne uygun olmamas n n yasaklamay gerektirmedi i Yasaklama için Kanunda öngörülen 45 günlük sürenin hangi tarihten itibaren bafllamas gerekti i Kuruma yap lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklinin yasaklan p yasaklanmayaca hale tarihi itibariyle kesinleflmifl vergi borcu bulunan isteklinin teklifinin de erlendirme d fl b rak l p b rak lmayaca Hastane temizlik ihalelerinde benzer iflin Hastane Temizlik Hizmetleri olarak belirlenip belirlenemeyece i Baflvuru yönetmeli inde tan mlanan stekli Olabilecekler in kanuna ayk r olup olmad ile stekli Olabilecekler in baflvuru ehliyeti ddialar n incelenmesi kapsam nda Kamu hale Kurulunca verilecek kararlar Kamu hale Kurumunun re sen inceleme yetkisi olup olmad Kamu hale Kurulunca verilecek kararlar Kamu hale Kurumunun inceleme yetkisi Geçici teminat n irat kaydedilmesine iliflkin ifllem için Kamu hale Kurumuna baflvuru yap l p yap lamayaca hale üzerinde kalan isteklinin baflvuru ehliyetinin olup olmad

16 xvi 14- Banka referans mektubu verildi i halde mali durum bildiriminin sunulmamas steklilerce teklifleri kapsam nda sunulan taahhütnamede ihale tarihi itibariyle ifadesinin bulunmamas Kamu hale Kurulu karar ile ihalenin iptaline yap lan baflvurularda yetkili mahkeme Yasakl l k iflleminin mahkemece iptal edilmesi veya yürütmesinin durdurulmas halinde karar n ne zaman ve nas l uygulanca halenin idarece iptali ifllemine Kamu hale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunup bulunmad Yap m iflleri ihalelerinde afl r düflük teklif sorgulamas için Kamu hale Kurumunca belirlenen formülasyon DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LG L MEVZUAT SAYILI KAMU HALE KANUNU SAYILI KAMU HALE SÖZLEfiMELER KANUNU H ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL YAPIM filer HALELER UYGULAMA YÖNETMEL DANIfiMANLIK H ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL HALELERE KARfiI YAPILACAK DAR BAfiVURULARA A T YÖNETMEL K M MARLIK, PEYZAJ M MARLI I, MÜHEND SL K, KENTSEL TASARIM PROJELER, fieh R VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLER YARIfiMALARI YÖNETMEL KAMU HALE GENEL TEBL HALELERE KARfiI YAPILACAK DAR BAfiVURULARA A T TEBL YAPIM filer NDE fi DENEY M NDE DE ERLEND R LECEK BENZER filere DA R TEBL ÇERÇEVE SÖZLEfiME HALELER NDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA L fik N YÖNETMEL K HALELERE YÖNEL K YAPILACAK BAfiVURULAR HAKKINDA YÖNETMEL KLE DE fi KL K YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K

17 xvii ÖNSÖZ 2886 say l Devlet hale Kanunu tarihinde kabul edilmifl, tarihinde yürürlü e girmifl olup, mal al m, hizmet al m ve yap m iflleri yönünden 4734 say l Kamu hale Kanunu kapsam nda bulunan idareler aç s ndan an lan Kanunun yürürlü e girdi i tarihine kadar yürürlükte kalm flt r say l Kanun sat m, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yönünden yürürlü ünü halen muhafaza etmektedir say l Kanun, 4734 say l Kanunun kapsam nda bulunan idareler yönünden mal al m, hizmet al m ve yap m iflleri aç s ndan yürürlükten kalkm flt r y l nda Türkiye de Kamu hale Sektöründe çok büyük reformlar yap lm flt r. 22 Ocak 2002 tarihinde; 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu adl iki Kanun Resmi Gazete de yay mlanm fl ve 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlü e girmifltir tarihli ve 2886 say l Devlet hale Kanununun günümüzün de iflen ve geliflen ihtiyaçlar na cevap veremedi i, uygulamada ortaya ç kan aksakl klar gidermede yetersiz kald, bütün kamu kurumlar n kapsamad, Avrupa Birli i ve uluslararas ihale uygulamalar na paralellik göstermedi i görüldü ünden, kamu ihaleleri ile ilgili yeni bir Kanun haz rlanmas na ihtiyaç duyulmufltur say l Devlet hale Kanunu al m, sat m, hizmet, yap m, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve tafl ma ifllerini kapsamaktayd. Ayr - ca bu kanun, hem ihale ifllemlerine iliflkin esas ve usulleri hem de bu ihaleler sonucunda imzalanacak sözleflmelerle ilgili hususlar düzenlemekteydi. Ancak; al m, hizmet, yap m, kiralama ve tafl ma iflleri kamu harcamas yap lmas na; sat m, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iflleri kamuya gelir sa lanmas na yönelik oldu undan, farkl nitelikteki bu ifllerin ayn kanunda düzenlenmesi uygulamada pek çok sorunun ortaya ç kmas na neden olmaktayd. Kamu harcamas gerektiren ifllere özgü ihalelerde yeni uygulamalar n hayata geçirilebilmesi ve harcama yap lmas ile gelir elde edilmesine yönelik ihalelerin kendine özgü niteliklerine uygun olarak ihtiyaçlara cevap verecek flekilde ayr kanunlarda düzenlenmesi gerekmekteydi. Devletin bu ifllere iliflkin ihale mevzuat n Avrupa Birli i ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararas kurulufllar n ihale mevzuat na paralel hale getirilebilmesi için, kamu harcamas yap lmas n gerektiren mal veya hizmet al mlar ile yap m iflleri 4734 say l Kanun kapsam na al nm flt r. Ayr ca ayn amaçla kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleflmeler ile ilgili hususlar bu Kanun

18 xviii kapsam nda düzenlenmeyerek, bu konuda 4735 say l ayr bir Kanun haz rlanm flt r. Kanun ve uygulamay yönlendirmek üzere Yönetmelikler haz rlanm fl ise de, mevzuat n nas l yorumlanaca Kamu hale Kurumuna yap lan flikayetler üzerine verilecek kararlar ve bu kararlara karfl aç lacak davalar sonucunda ortaya ç kacakt r. Nitekim, 2003 y l içerisinde Kamu hale Kurulunca 902, 2004 y l içerisinde 1892, 2005 y l içerisinde 2469, 2006 y l içerisinde 3348 ve tarihi itibariyle de 2007 y l içinde 1160 tane karar verilmifl olup, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bu say 9771 adettir. Bu çal flmada, 2003 y l ndan itibaren verilmifl bütün kararlar taranarak emsal nitelikte olabilecek olan ve özellikle 2005, 2006 ve 2007 tarihlerinde verilmifl kararlar seçilerek 30 ana konu bafll alt nda kararlar tasnif edilmifltir say l Kanunun 56. maddesinin son f kras uyar nca Kurul taraf ndan verilen kararlar Resmi Gazetede yay mland ndan bu eser de yer verilen kararlar n büyük ço unlu u Resmi Gazetede yay mlanan kararlardan oluflmakta olup, az da olsa bir k s m kararlar Kamu hale Kurumunun resmi web sitesinden (kik.gov.tr) al nm flt r. Kamu hale Kurumunun vermifl oldu u kararlara karfl idari yarg da aç lan davalar sonucunda mahkemelerce verilen kararlar da kamu ihale mevzuat n n yorumlanmas nda etken ve yard mc oldu undan mahkeme kararlar na da yer verilmifltir. Uygulamac lara yard mc olunmas amac yla bu çal flmada son de ifliklikleri içerecek flekilde Kamu hale Kanunu, Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile ilgili Tebli lere yer verilmifltir. Bu eser ile uygulamac lara ve bu konuda çal flma yapacak akademisyenlere bir fl k tutmaya çal flt k. Çal flmam z n alanda faaliyet gösteren herkese faydal olmas n temenni ediyoruz. Bu çal flmam zda bize manevi katk lar n eksik etmeyen Anne, Baba ve Kardefllerimize özellikle efllerimiz Zuhal Bereket Bafl ve Hülya Seyhan a ve çocuklar m z Refia Seyhan Ve Burak Seyhan a flükranlar m z sunuyoruz. Ayr ca bu eserin meydana gelmesinde eme i geçen Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. ye teflekür ediyoruz. Sayg lar m zla

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

IV/3 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/3 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU ARAfiTIRMA-GEL fit RME PROJELER NE A T HALE ESASLARI (*) B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bu Esaslar n amac, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Page 1 of 30. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 30. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 30 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi Muhtelif Gıda Mamulleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 07.02.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORGANİZASYON TEKLİF ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORGANİZASYON TEKLİF ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORGANİZASYON TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL, 2016 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

4 734 say l Kamu hale Kanunu ile 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri

4 734 say l Kamu hale Kanunu ile 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri 4 734 say l Kamu hale Kanunu ile 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu (Resmi, 2002, 24648) 01.01.2003 tarihinde yürürlü e girmifltir. Bu iki Kanun un yürürlü e girmesi ile birlikte, 20 y l süre ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı