4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT"

Transkript

1 HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE)

2 Yay n No : 1926 Hukuk Dizisi : Bas - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii Ç NDEK LER ÖNSÖZ xvii B R NC BÖLÜM GENEL B LG I SAYILI DEVLET HALE KANUNU HAKKINDA GENEL B LG....1 A- GENEL OLARAK B- KAPSAM C- KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEMEL LKELER AÇIKLIK LKES SERBEST REKABET LKES UYGUN BEDEL LKES BELL YETENEK ARANMASI D- HALE YÖNTEMLER KAPALI TEKL F USULÜ BELL STEKL LER ARASINDA KAPALI TEKL F USULÜ AÇIK TEKL F USULÜ PAZARLIK USULÜ YARIfiMA USULÜ E- HALE SÜREC HAZIRLIK AfiAMASI LAN VE SÖZLEfiME YAPMAK STEYENLER N BAfiVURULARININ SA LANMASI UYGUN BEDEL SA LANMASI SÖZLEfiME YAPILMASI VE SÖZLEfiMEN N YÜRÜTÜLMES F- HALE filemler N N YARGISAL DENET M II SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL B LG A- YEN KANUNA NEDEN HT YAÇ DUYULDU B SAYILI KANUNLA GET R LEN YEN L KLER III SAYILI KANUNUN KAPSAMI IV SAYILI KANUNUN ST SNALARI V- HALE USULLER VI- DO RUDAN TEM N K NC BÖLÜM KAMU HALE KURULU KARARLARI A) USULE L fik N KARARLAR I) 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNDAN ST SNALAR say l Kanunun 3/f maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru.55

4 iv say l Kanunun 3/i maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru say l Kanunun 3/g maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru say l Kanunun 3/c maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru Yap- fllet-devret modeli ile ihale edilen ifle yap lan baflvuru say l Kanunun 3/h maddesi kapsam nda yap lan ihaleye baflvuru II) DO RUDAN TEM N USULÜ LE YAPILAN ALIMLAR Do rudan temin usulüne iliflkin Do rudan temin s n r içerisinde kalmak için al m n bölünmesi Do rudan temin usulü ile al ma karfl yap lan baflvurularda Kurumun inceleme yetkisi fiikayet sonuçlan ncaya kadar al m n bir k sm n n do rudan temin ile yap lmas III) TASARIM YARIfiMALARI Tasar m Yar flmas ile ilgili olarak Kamu hale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmad IV) USÜL KARARLARI say l Kanuna göre yap lan ihale Doküman sat n almayan ve ihaleye teklif vermeyen kiflinin baflvurusu hale üzerinde kalan firman n baflvurusu Z mni ret halinde sürenin hesaplanmas B) ESASA L fik N KARARLAR I) TEMEL LKELER haleye kat l m ve rekabet ilkesi hale ilan ve dokümandaki farkl düzenlemelerin temel ilkelere ayk r oldu u Teknik flartnamede efl de er yöntemlere yer verilmemesinin temel hükümlere ayk r oldu u halede fleffafl k ve idarenin güvenirli i Teknik flartnamede belirlenen yeterlik kriteri Kullan labilir ödenek tutar n n yaklafl k maliyeti karfl lamamas n n temel ilkelere ayk r oldu u hale tarihinden belli bir tarih önce doküman sat n alma zorunlulu u getirilmesinin rekabet ilkesine ayk r oldu u Teknik flartnamenin belli bir modeli tarif etmesinin temel ilkelere ayk r oldu u Teklif edilen fiyatlara iliflkin tutana n isteyenlere verilmemesinin kamuoyu denetimi ve saydaml k ilkelerine ayk r oldu u

5 v 10- Sistemi oluflturan bütün parçalar n ayn firma taraf ndan üretilmesi flart n n rekabet ilkesine ayk r oldu u Al m yap lacak ürünün menfleinin Uzakdo u veya do u bloku ülkeleri olamayaca na iliflkin düzenlemenin rekabet ilkesine ayk r oldu u laç al m ihalesinde ilac n içerisindeki aktif madde bileflim oranlar n n belirtilmesi haleye girecek firmalar n yetkili üretici bayii olacaklar na iliflkin düzenleme yap lmas II) HALE KOM SYONLARI hale yetkilisinin ihale komisyonlar nda görev alamayaca hale komisyonunda ki üye say s hale komisyonunda görevli olanlar n baflka göreve atanmalar halinde yedek üyelerle ihaleye devam edilmesi hale komisyonu üyelerinden birisinin karara muhalefet flerhi koymas ve baz tutanaklarda imzas n n bulunmamas ki ayr tutana n farkl komisyon üyelerince imzalanmas hale komisyonu baflkan ile ihale yetkilisi aras ndaki hiyerarflik iliflki ve geçici personelin komisyonda görev al p alamayaca hale komisyonunun eksik üye ile toplanmas ve karar almas Asil veya yedek olarak görevlendirilmeyen kiflinin komisyon kararlar n imzalamas hale komisyonunun Kanunda belirtilen sürede oluflturulmamas hale komisyonunun isim belirtilmek suretiyle oluflturulmas gerekti i hale komisyonu d fl nda baflka bir komisyon oluflturularak teknik inceleme yapt r lmas hale komisyonunda görevlendirilmeyen kiflinin komisyon toplant s na kat lmas III) YETERL K KURALLARI A) HALEYE KATILIMDA YETERL K KURALLARI landa istenilmeyen, idari flartnamede istenilen yeterlik belgesi Mali durum belgesi üzerinde imza bulunmamas Bitirilmifl ifle iliflkin ifl deneyim belgesi istenilmesi Banka referans mektubu ile birlikte mali durum bildirimin verilmesi Banka referans mektubu ile mali durum bildiriminin birbiriyle uyumlu olmas B) BENZER fi TANIMI Hastane ihalesinde benzer ifl tan m Üniversite temizlik ihalesinde benzer ifl tan m Kamulaflt rma mühendislik hizmeti al m ihalesinde benzer ifl tan m C) CE BELGES

6 vi 1- CE belgesinin Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas Sözleflmesinde say lan resmi belgeler den olmad ve apostil kaflesi tafl mas n n mümkün olmad CE belgesi ile birlikte sunulmas gereken belgeler dari flartnamede istenilen CE belgesi D) C RO haleye kat lan flirkete ait olmayan bilanço ve gelir tablosu sunulmas Bir y la ait cironun di er y llar s f r kabul edile dahi istenen oran sa lamas halinde isteklinin de erlendirme d fl b rak lamayaca E) H ZMET YER YETERL K BELGES darenin kendi binas nda gerçeklefltirilecek hizmet ihalesinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesi F) MESLEK ODASI KAYIT TAR H Anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesaplanmas Oda kimlik belgesinde odaya kay t tarihinin bulunmamas G) REFERANS BELGES dari flartname ve ihale ilan nda referans istenilmesi Yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi IV) fi DENEY M BELGES Diploma ile birlikte meslek odas üye kay t belgesinin sunulmamas fl deneyim belgesi düzenlemek zorunda olan idarenin ifl deneyim belgesi düzenlememesi ve ifl deneyim belgesi yerine sözleflme ve hak edifl belgelerinin sunulmas fl deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin sunulmas K z lay taraf ndan ifl deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyece i y l ndan önce ihalesi yap lan ifllerde verilen ifl deneyim belgesi Kat karfl l inflaat sözleflmesine dayan larak verilen ifl deneyim belgesi Kontrol Amirine ifl denetleme belgesi verilip verilemeyece i fl deneyim belgesi olarak sunulan sözleflme ve faturalara dayanak teflkil eden mallar n iade edildi inin tespit edilmesi Benzer ifl tan m ile sunulan ifl deneyim belgesindeki iflin konusunun de erlendirilmesi haleye gerçek kifli olarak kat lan isteklinin, ifl deneyim belgesi olarak sundu u mühendislik diplomas n baflka kifliye kulland rmayaca na iliflkin taahhütname sunmamas Bitirilmifl ifllerde %70 flart n n aran p aranmayaca

7 vii 12- Denetleme ve yönetme görevlerinde bulunan isteklinin ifl deneyimini tevsik amac yla diplomas n sunmas Özel sektöre yap lan ifllerde ifl art fl n n mümkün olmad Meslek odas kay t belgesi yerine odaca düzenlenen kimlik kart n n sunulmas hale ilan ndan sonraki bir tarihte gerçeklefltirilen ifle iliflkin olarak al nan belgenin kullan l p kullan lamayaca fl deneyim belgesinin üniversiteye ait vak f taraf ndan düzenlenmifl olmas fiartnamede belirtilmese dahi ihale konusu iflin ayn s na yönelik ifl deneyim belgesinin kabul edilmesi gerekti i Mezuniyet belgesi sunulmas halinde, bu belgenin ifl deneyimi olarak kabul edilmesine dair yaz l beyana gerek bulunmad fl deneyim belgesi olarak sunulan sözleflmede tutar belirtilmemifl ise de, teklif dosyas nda sunulan belgelerden sözleflme tutar n n tespit edilebilece i Kamu hale Kurulunca iptal edilmesi gerekti i hükme ba lanmas na ra men, iptal edilmeyip sözleflme imzalan p bitirilen ifle iliflkin verilen ifl deneyim belgesinin kullan l p kullan lamayaca Limited fiirket orta n n flirket ad na düzenlenmifl ifl deneyim belgesini flahsi ifl deneyimi olarak kullan p kullanamayaca fiah s flirketinden ayr lan kiflinin flirketteki hissesi oran nda ifl deneyim belgesini kullan p kullanamayaca Zorunlu oldu u halde idarece ifl deneyimi istenilmemesi V) VERG BORCU Düzeltme Beyannamesi verilmifl ise vergi borcunun bulunup bulunmad Çevre Temizlik Vergisi borcu Motorlu Tafl tlar Vergisi borcu Taksitlendirilmifl Prim borcu Özel Usulsüzlük Cezas VI) fi VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI HAREKET Yemek hizmetinin flartnameye uygun olarak yerine getirilmemesinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u malatta tespit edilen eksik ve kusurlu ifllerin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u fiartname hükümlerine ayk r davran fl n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u Nefaset kesintisinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket olarak kabul edilemeyece i say l Kanunun yürürlü e girmesinden önce olsa bile sözleflme hükümlerine ayk r davran fl n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u

8 viii 6- flin projesini uygun olarak yapamayan isteklinin, baflka birisine yapt r lan proje üzerine ç k lan ihaleye teklif vermesinin ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u flin süresinde yap lmamas n n ifl ve meslek ahlak na ayk r hareket oldu u VII) TEKN K VE DAR fiartname Giyim bedelinin nakdi olarak belirlenmesi Araçlara iliflkin kira sözleflmesi ve ruhsat belgeleri istenilmesi ile kendi öz mal olma zorunlulu u getirilmesi Temizlik ihalesinde istenilen makinelerin yafl K dem ve ihbar tazminat Benzer ifl tan m hale konusu ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümü için restoratör mimar yaz lmas Araçlar n kira bedelini gösterir noter onayl taahhütname istenilmesi darenin mutfa nda yap lacak yemek hizmeti için yemek hizmetinin al naca il s n rlar içerisinde yemek fabrikas na sahip olundu una dair belge istenilmesi laçlama ve çamafl r y kama hizmetinin bir arada ihale edilebilece i flin süresi için ihale doküman nda yap lan düzenlemenin birbiri ile çeliflmesi halenin k smi teklife aç l p aç lmamas hususunda idarenin takdiri bulundu u fl kazalar ve meslek hastal klar prim oranlar fl deneyim belgesi oran n n belirtilmemesi En son model cihaz istenilmesi dari flartnamede ihale tarih ve saatinin belirtilmemesi Asfalt Plenti nin kendi olmas n n istenilmesi darenin ihtiyac n tek ürünün karfl lamas halinde yap lan düzenleme Fiyat d fl unsur hale ilan ile idari flartname aras ndaki çeliflki Serum ve setlerin ayn marka olarak istenilmesi Anahtar teknik personelin ihale tarihinden 4 ay önce ifle al nmas n n istenilmesi halede istenilen anahtar teknik personelin ifl ile mütenasip olmas gerekti i ) Teknik fiartnamede ithal mal istenilmesi VIII) B R ARADA HALE ED LEB LECEK filer Temizlik iflçisi ve floför al m Temizlik, yemek piflirme ve da t m, veri haz rlama, teknik bak m onar m, bilgisayar bak m onar m hizmeti al m Malzemeli yemek ve temizlik hizmeti al m

9 ix 4- Hizmet al m tan m kapsam nda personel istihdam na dayanan ifllerin ihaleleri IX) PERSONEL HALES flçilik Hizmet Al m halesi Personel Hizmet Al m halesi Zab ta Hizmet Al m halesi Personel Destek Hizmet Al m halesi Destek Hizmet Al m halesi Cihaz Kiralama halesi Personel Çal flt r lmas fli Anestezi Teknisyeni ve Hemflirelik Hizmet Al m halesi X) HALE LANININ UYGUN OLMAMASI flin yap laca yerde ilan yap lmamas Yerel gazetede süreye uygun ilan yap lmamas Bas n lan Kurumuna üye olmayan yerel gazetede ilan yap lmas Kamu ihale bülteninde ilan yap lmamas hale saatinin dokümanda farkl, yerel gazetede yap lan ilanda farkl olmas Yerel gazetede ilan yap lmamas lan n bir yerel gazetede yay mlanmas XI) ORTAK G R fi M fiirket müdürü hakk nda sosyal güvenlik prim ödeme belgesi sunulmamas halinde de erlendirme d fl b rak lamayaca Özel orta n Kamu hale Kurumuna tek bafl na baflvurmas Ortak giriflimlerde teklif zarf n n özel ortak taraf ndan imzalanm fl olmas Afl r düflük teklif sorgulamas na verilen cevab n pilot ortak taraf ndan imzalanm fl olmas Özel Ortak taraf ndan sunulan ifl deneyim belgesi Ortak giriflimin özel orta taraf ndan ihalenin iptal edilmesine yap lan baflvuru Pilot orta n hisse oran ve ifl deneyim belgesinin güncellenmesi Pazarl k usulü ihalede ifl ortakl n n idare taraf ndan belirlenmesi fl Ortakl nda ayn fiyat n teklif edilmesi halinde de erlendirmenin nas l yap laca fl Ortakl n oluflturan ortaklardan birinin sosyal güvenlik prim borcu bulunmas Ortak Giriflimin pilot orta taraf ndan sunulan Frans zca ayr nt l bilançonun Türkçe çevirisinin olmamas fl deneyim belgesinin pilot ortak taraf ndan karfl lanmas fl durum belgesinde kabul tarihinin olmamas XII) YASAK F L hale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunmas Teklif zarflar n n görevli memura verilmesinin engellenmesi haleye teklif veren 2 isteklinin temsile yetkili kiflilerinin ayn olmas

10 x 4- haleye teklif veren isteklilerin ayn kifliye ait olmas haleye kat lmaktan yasakl olanlar n kendileri veya baflkalar ad na ihalelere kat lamayaca hale tarihi itibariyle kesinleflmifl vergi borcu bulunmas XIII) BELL STEKL LER ARASINDA HALE haleye davet edilecek aday say s n n beflten az olmas haleye üçten az teklif verilmesi hale konusu iflin özelli inin uzmanl k ve /veya ileri teknoloji gerektirmesi XIV) PAZARLIK USULÜ say l Kanunun 21/e maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/c maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/b maddesi ile yap lan ihale say l Kanunun 21/f maddesi ile yap lan ihale Aç k ihale usulü ile yap lan ihaleye ça r lan isteklinin pazarl k usulü ile yap lan ihaleye ça r lmamas XV) ZEY LNAME hale ilan na yans yan hususlarda düzeltme ilan yap lmaks z n zeyilname yap lamayaca Zeyilname ile teknik flartnamenin de ifltirilebilece i Zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce yap lmamas fl deneyim belgesi oran n n zeyilname ile de ifltirilmesi Zeyilnamede tarih bulunmamas Zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce tebli edilmemesi Zeyilname ile yap lan de iflikli in ilanda de ifliklik gerektirmemesi hale ilan ve idari flartnamede ifl deneyim belgesi istenilmesine ra men yap lan zeyilname ile ifl deneyim belgesi istenilmemesi Zeyilname yap lmas nda sürelere uyulmamas XVI) TEKL F ZARFI - TEKL F MEKTUBU TEKL F CETVEL Teklif mektubunda teklif geçerlik süresinin belirtilmemesi Yap m ihalesinde mal al m ihalesine ait teklif mektubu verilmesi Birim fiyat teklif cetvelinde amortisman ve kar için ayr bir kalem aç lmas Teklif mektubunda teklif bedelinin k salt lm fl olarak YTL ve YKRfi olarak yaz lmas Birim fiyat teklif cetvelinin bofl olarak verilmesi Birim fiyat teklif cetveli Teklif bedelinin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak yaz lmas Teklif edilen bedelin para biriminin belirtilmesi Teklif mektubunda ihale tarihinin yanl fl yaz lm fl olmas K smi teklife aç k ihalede k s mlar baz nda teklif fiyat belirtilmeyip, toplam olarak teklif verilmesi

11 xi 11- Teklif mektubunda teklif edilen bedelin belirtilmemesi Teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi Teklif mektubu ile teklif cetvelinin birlikte de erlendirilmesi Teminat mektubunda iflin ad n n tam olarak yaz lmamas Teklif mektubunun standart forma uygun olmamas Teklif mektubu üzerindeki bilgilerden teklifin hangi ifle ait oldu unun anlafl lmas Teklif bedelinin YTL ve Lira olarak belirtilmesi hale tarihinin yanl fl yaz lmas Teklif birim fiyat cetvelinde iflçi ücretlerinin bir k s m isteklilerce ay baz nda bir k s m isteklilerce ise y l baz nda verilmesi Teklif edilen bedelin yaz ile yaz ld halde rakam ile yaz lmamas lk durumun ihya edilmesinin mümkün olmamas haleden çekilme istemi Teklif zarf ndaki idarenin adresi XVII) TEKL F GEÇERL K SÜRES Teklif geçerlilik süresi içerisinde sözleflme imzalanamamas Teklif geçerlilik süresi dolmufl ise sözleflme imzalan p imzalanamayaca Teklif geçerlilik süresinin dolmas halinde teklif geçerlilik süresinin uzat lmas XVIII) TEM NAT MEKTUBU Teminat mektubunda fazladan yer alan ibarenin teminat mektubunun s hhatini etkilemeyece i flin ad n n tam olarak yaz lmamas Geçici teminat mektubunun bafll n n sadece Geçici olmas Teminat mektubunda idarenin ad n n tam olarak yaz lmamas Alacakl s ad na bütçe emanetine al nm fl müteahhit alacaklar için ayn idare taraf ndan düzenlenecek geçici teminat mektubu Kesin teminat n yar s n n garanti süresinin dolmas ndan sonra de il miat süresi nden sonra iade edilmesi Teminat mektubunun yürürlükte olan standart forma uygun olmamas Teminat mektubunda belirtilen sürenin takvimde yer almayan bir tarih olmas flin ad n n fazladan bir ibare kullan larak yanl fl yaz lmas XIX) TEKL FLER N DE ERLEND R LMES Teklif zarf nda anahtar teknik personel listesinin sunulmamas fl deneyim belgesi üzerinde ki belge tutar ile sözleflme tutar n n farkl olmas ve mühür bulunmamas hale üzerinde b rak lan flirketin amaç ve konular aras nda ihale konusu iflin olmamas haleye sunulan belgelerde mütercim imzas ve noter onay bulunmamas

12 xii 5- Dokümanda istenilen belgelerin teklif zarf içerisinde sunulmamas Anahtar teknik personelin istekli bünyesinde çal flt na dair belgenin teklif zarf nda sunulmamas Afl r düflük teklif sorgulamas kapsam nda istekli taraf ndan sunulan belgenin hayat n ola an ak fl na uygun olmamas halenin iptali ile oluflacak zaman kayb ve idari külfet ile kamu yarar Doküman sat n al nd na dair belgenin teklif zarf içerisinde olmamas na ra men doküman bedelinin yat r ld na iliflkin dekontun olmas Ortakl k hisse beyan n n usulüne uygun olarak doldurulmamas Teklif edilen bedelin iflin asgari maliyetinin alt nda olmas Teknik personelin deneyim süresinin tevsiki amac yla emeklilik onay belgesinin sunulmas fl kazalar ve meslek hastal klar prim oran Giyim ve teçhizat bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortas için öngörülen bedel XX) EKS K BELGE Teknik flartnameye uygun oldu una dair üniversiteden al nacak belgenin teklif zarf içerisinde olmas halinde tamamlat labilece i Belgedeki eksikli in belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanmas y l ndan önce al nm fl ifl deneyim belgeleri Mali sorumluluk sigortas ile ilgili olarak genel müdürlük/bölge müdürlü ü onay n n olmamas Mali Durum Bildiriminin sunulmamas n n eksik belge oldu u ve tamamlat lamayaca darece asl görülmüfltür fleklinde imzalayan kifli, idarece yetkili k l nmam fl ise de, bu durumun bilgi eksikli i kapsam nda de erlendirilmesi gerekti i XXI) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT L GÜNLER HAKKINDA Ücretin hesaplanabilmesi için çal flacak personel say s ve gün say s n n ihale doküman nda aç kça belirtilmesi gerekti i XXII ) AfiIRI DÜfiÜK TEKL FLER N DE ERLEND R LMES Aç klaman n bilgi ve belgeye dayanmamas, soyut ifadelere yer verilmesi hale üzerinde kalan istekli ile de erlendirme d fl b rak lan isteklinin aç klamalar n n ayn mahiyette olmas Afl r düflük teklif sorgulamas ndan sonra ek aç klama istenilmesi Teklifin yaklafl k maliyetin çok alt nda olmas nedeniyle de il aç klaman n yeterli olmamas nedeniyle de erlendirme d fl b rak lmas n n yerinde oldu u Teklif edilen bedelin iflin asgari maliyetinin üzerinde olmas

13 xiii 6- Teklifin neden de erlendirme d fl b rak ld ve neden uygun görüldü ünün komisyon karar nda belirtilmesi gerekti i Akaryak t al m nda afl r düflük teklif sorgulamas Belgelendirmeye dayal aç klamalar n hayat n ola an ak fl na uygun olmas gerekti i ) Afl r düflük teklif sorgulamas yap lmadan teklif ekinde sunulan fiyat analizlerine göre tekliflerin de erlendirilmesi Afl r düflük teklif aç klamas nda iflin kar için de il tan nmak ve hizmet için yap laca n n belirtilmesi XXIII) HALEN N DARECE PTAL NE KARfiI YAPILAN BAfiVURULAR halede geçerli teklif bulunmad ndan ihalenin iptali Hukuken geçerli baflka bir gerekçe ile ihalenin iptal edilebilece i halede geçerli tek teklifin yaklafl k maliyetin üzerinde olmas halinde ihalenin iptali Tekliflerin yaklafl k maliyetin önemli oranda üstünde olmas halinde ihalenin iptali halede rekabetin sa lanamad gerekçesiyle ihalenin iptali halede tek geçerli teklif kalmas nedeniyle ihalenin iptali ) ptal gerekçesi ile s n rl inceleme yap l p yap lamayaca ) Teklifi de erlendirme d fl b rak lan isteklinin ihalenin iptal edilmesi ifllemine yapt baflvuru ) halenin idarece iptali ifllemine karfl yap lan baflvurular n Kurum taraf ndan incelenip incelenemeyece i XXIV) F YAT DIfiI UNSUR Fiyat d fl unsur olarak belirtilen kriterlerin aç k ve net olmamas XXV) DANIfiMANLIK H ZMET flin projesini yapan firman n ihaleye kat lamayaca Dan flmanl k hizmet iflinde puanlama yönteminin somut ve anlafl labilir olmas gerekti i Özel hizmet asgari flart de erlendirilirken fiziki kriter veya parasal tutar n esas al nmas gerekti i Etüt ve proje iflinin dan flmanl k hizmeti olmad, dolay s yla projeyi çizen firman n as l iflin ihalesine kat labilece i XXVI) HALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA K smi teklife aç k ihalede farkl kalemlere teklif verilmifl olsa bile ayn kiflinin iki ayr firma ad na teklif vermesinin yasak fiil ve davran fl oldu u haleye teklif veren iki ayr firman n ayn kiflilere ait olmas ) Yasaklama ifllemine karfl yap lan baflvuru ) Sahte imzal belge sunulmas