VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S"

Transkript

1 Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal Boundaries of Provincial Based on Basin Mercan EFE DEÜ Mimarlk Fak. ehir ve Bölge Planlama Bölümü. Tnaztepe Yerlekesi, Buca-ZMR. Burcu SILAYDIN AYDIN DEÜ Mimarlk Fak. ehir ve Bölge Planlama Bölümü. Tnaztepe Yerlekesi, Buca-ZMR. Abstract The fact that the administrative organization which lays the foundations of decision generation process is not based on natural boundaries is one of the significant reasons for the inadequacy of the precautions taken and the decisions generated in planning for the protection of the nature and for the difficulties encountered in putting them into practice. In other words, the provincial boundaries which constitute the framework of the administrative organization where planning is currently authorized do not coincide with the natural boundaries. In this study, it was considered that river basins are natural boundaries which should be taken as a basis for the protection of water cycle - resources and it was aimed to the redefine the provincial boundaries compatible with basins. For the realization of the aim, changeability of provincial boundaries was examined and no criterion was identified regarding how the current provincial boundaries are determined. In the case of the absence of criteria hindering the said change, it was demonstrated that the provincial boundaries are changeable and thus the proposal of new provincial boundaries based on basin boundaries was generated. Key words: Ecology, city planning, natural boundary, river basin, province boundary. Öz Doann korunmas amacyla planlama alannda üretilen kararlarn ve alnan önlemlerin yetersizliinin ve uygulamaya aktarlmasnda karlan zorluklarn önemli bir nedenini, karar üretim sürecinin temellendii idari örgütlenmenin doal snrlara dayanmamas oluturmaktadr. Bir baka deyile, günümüzde planlamann yetkilendirildii idari örgütlenmenin çatsn oluturan il snrlar doal snrlarla örtümemektedir. Bu çalmada, su döngüsünün-kaynaklarnn korunmas için temel alnmas gereken doal snrlar olarak akarsu havzalar ele alnm ve il snrlarnn havzalara uyumlu yeniden tanmlanmas amaçlanmtr. Amacn gerçekleebilirliine dönük, il snrlarnn

2 74 Mercan EFE - Burcu SILAYDIN AYDIN deitirilebilirlii incelenmi ve mevcut il snrlarnn nasl belirlendiine ilikin herhangi bir kriter saptanmamtr. Anlan deiimi engelleyici kriterlerin yokluunda, il snrlarnn deitirilebilir olduu ortaya konmu ve böylelikle havza snrlarna dayal yeni il snrlar önerisi gelitirilmitir. Anahtar Kelimeler: Ekoloji, ehir planlama, doal snr, havza snr, il snr. Giri Su kaynaklarnn tükenmesi-niteliklerinin deimesi sorunu, küresel snma ve iklim deiikliinin de etkisiyle, günümüzdeki en önemli ekolojik sorunlardan biri haline gelmitir. ehir planlama, bu soruna yol açan faktörlerden birini oluturmaktadr. Çünkü ehir planlama eylem alannda, nüfusun, sektörlerin ve arazi kullanm biçimlerinin yerseçimi ve younluuna ilikin kararlar, su kaynaklarnn mevcut durumu gözetilmeksizin üretilmektedir. Dier bir deyile, planlama kararlar üst ölçekten alt ölçee tanmlanm bir snr kademelenmesi içinde üretilmekte ve eyleme geçirilmekte; ancak bu sürece su bir veri olarak dahil edilmemektedir. Planlamann eyleme snrlar, üst ölçeklerde birden çok ili içine alan ve bölge kabul edilen alanlar; alt ölçeklerde ise il snrlardr. Bilindii gibi il snrlar, yerel yönetimlerin yetki snrlardr. Yönetimler, bu snrlar içerisinde ald idari kararlaryla, her ekolojik, sosyal ve ekonomik unsuru etkilemektedir. Bu nedenle snr, ayn zamanda etki alan anlamna gelmektedir. Etki alan ise, planlama ile mekân biçimlendirmekte/dönütürmektedir. Bu etki alan içinde alnacak her türlü karar, alan snrlar içindeki ekolojik yapy da etkilemektedir. Ancak, idari snrlarn doal snrlarla örtümemesi, ekolojik yapnn kendi bütünsellii kavranmandan kendisini etkileyen kararlarn alnmasna neden olmaktadr. Özetle, planlamann eylem snrlar doal verilere göre belirlenmediinden, oluan mekânda ekolojik denge giderek bozulmaktadr. Dolaysyla, doann biçimlendirilmi hali olan kültürel mekân onun tama kapasitesine ve önemli bir verisi olan su döngüsüne göre ekillendirilmemektedir. Görüldüü gibi iki temel sorun vardr: 1. Etki alan ekolojik verileri temel alarak belirlenmi bir idari yap yoktur; 2. Böyle bir idari yapnn olmamas nedeniyle havza snrlarn veri alan bir planlama anlay da bulunmamaktadr. Birinci sorun, il snrlarnn havza snrlarna dayal olmamasndan kaynaklanmaktadr. Bu nedenle, doann belirleyici olarak sunduu önemli bir snr alannda (akarsu havzas snr) birkaç erk noktas karar verici duruma gelmektedir. Bu erk noktalar ise, öncelikle doa adna deil bal olduklar kurum ve kurulular (merkezi ve yerel örgütler) adna popülist kayglarla kararlar almaktadr. Özellikle, bal olunan kurum ve kurulular farkl ise sorun daha da büyümektedir. Çünkü, bu kez her bir erk noktas temsil ettii organ öne çkarma gayreti içine girmektedir. kinci sorun, birinci sorunla dorudan balantldr. Mekâna aktarlan planlarda suyu kriter alan veri alanlar yok denecek kadar azdr. Çünkü bunlar, su döngüsü ile ilikisi kapsamnda deil, yatrm yaplm ve/veya tamamlanm baraj alanlar vb. ekilde göz ard edilemeyecek projeleri ve bunun yan sra akarsu yüzeyleri gibi görünürlüü olan corafi alanlar içermektedir. Eyleme alannn su döngüsüne ve bu döngünün mekânda belirlenmi snrlar olan havzalara göre belirlenmi olmamas da planlamann ekolojik dengeye olumsuz müdahalesiyle sonuçlanmaktadr. Bu nedenle, il snrlar akarsu havzas snrlarna göre yeniden düzenlenmelidir. Havza Snrlar ile l Snrlarnn Karlatrlmas Mevcut Durum Türkiye de 26 akarsu havzas bulunmaktadr (ekil 1). Türkiye siyasi haritasnda verilen il snrlar (81 il) ile 26 olan akarsu havzalarnn snrlar ayn ölçekli haritalarla çaktrldnda snrlarn örtümedii ve bunun yan sra baz illerin birden fazla havza snr içinde kald görülmütür. Bu durum aadaki tabloda verilmitir (Tablo 1). Tablonun ortaya koyduu, 42 ilin 1, 28 ilin 2, 9 ilin 3, 2 ilin ise 4 havza snrnda yer alddr. Görüldüü gibi il snrlar havza snrlarna EGE CORAFYA DERGS

3 dari Snrlara Dayal Planlamann Deitirilebilirlii ve Havza Temelli l Snrlar Önerisi Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal of Provincial Boundaries Based on Basin 75 çakmamaktadr. Bu nedenle, yukarda da aktarld gibi, il ölçeinde doal verilere uygun kararlar üretilememekte ya da koruma amacyla alnan önlemler idari snrn son bulduu yer itibariyle kesintiye uramaktadr. Dolaysyla bu iki snrn birbirine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Buna karn doann snrlar deitirilemez. O halde doaya uygun hale getirilmesi gereken, il snrlardr. Bu nokta da, il snrlar deitirilebilir mi, sorusu gündeme gelmektedir. Bir sonraki bölümde, il snrlarnn deitirilebilir olup/olmadn saptamak amacyla, Türkiye Cumhuriyeti il snrlarnn nasl olutuu konusu hem Osmanl Devleti ile ilikisi ve hem de kendi yasal mevzuat kapsamnda aktarlmaktadr. Ardndan, Türkiye nin 67 ilden 81 ile deiimi, il saysndaki arta etki eden faktörlerle birlikte yorumlanmakta ve devamnda il snrlar deitirilebilir mi sorusu yantlanmaktadr. l Snrlarnn Deitirilebilirlii Literatür taramas ller daresi Genel Müdürlüü (GM) Resmi Web Sitesinde (2008a), 5442 Sayl l daresi Kanununa göre il ilçe ve bucak kurulmas ile ilgili temel üç kriter bulunmaktadr. Bunlar corafi durum, ekonomik artlar ve kamu hizmetlerinin gerekleridir. Ancak yasal hüküm olmamakla birlikte il ve ilçe kurulularnda bir takm nesnel esaslara göre hareket edilmeye çallmaktadr. l olabilecek ilçeler tespit edilirken; il aday ilçelerin nüfus ve gelimilik durumuna, etkiledii alana, ekonomik, eitim, ehirleme, ulam durumu ile mevcut resmi ve özel kurum ve kurululara, resmi makamlarn görülerine, halkn il olma beklentisine ve bu amac gerçekletirme gayretlerine, ilçelerin ayrlacaklar illere ekonomik ve idari yönden olumsuz etkilerine göre birtakm kstaslar göz önünde tutulmaktadr denilmektedir. Bu ifadede, yeni il kurulmas ile ilgili bir takm kriterler ortaya konmutur. Ancak bu kriterlerin somut araçlarnn neler olduu net deildir ve ifade de belirtildii gibi olas nesnel esaslara yönelik yasal hüküm bulunmamaktadr. Türkiye de il snrlarn belirleyen kriter(ler) olup olmadnn ve varsa bunlarn neler olduunun saptanabilmesi amacyla, öncelikle bu kapsamdaki mevcut mevzuat (5442 sayl l daresi Kanunu, 5272 Belediye Kanunu, 5302 l Özel daresi Kanunu, 5391 l Özel daresi Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun) incelenmitir. Sonuçta, günümüz il snrlarnn nasl oluturulduuna ilikin herhangi bir kriterin olmamasnn yan sra, olas bir snr deiikliinde temel alnabilecek bir veri ve/veya yasal bir dayanak bulunmad ortaya çkmtr. Mevcut yönlendirici yasal çerçeve, yukarda belirtildii gibi, sadece bir ilin kurulup/kurulamayacana ilikin bir takm kriterlerle snrldr. Bu, GM tarafndan öyle anlatlmaktadr: Halen Genel Müdürlüümüz bünyesinde Anayasada öngörülen kriterler çerçevesinde çeitli kamu kurulularnn ihtiyaçlarna cevap verecek optimum il alannn ne olmas gerektiinin aratrlmasna devam edilmekte, il ve ilçelerin sahip olmalar gereken azami ve asgari nüfus miktarnn, yüz ölçümünün gelir kaynaklarnn, maliyetlerinin, salayacaklar sosyo-ekonomik faydann tespitine gayret edilmektedir. Her ne kadar mülki idare bölümlerinin tekilini bir takm matematik ölçülere istinat ettirmek imkânsz ve ayn zamanda mahzurlu ise de, yeniden düzenleme çalmalar srasnda bu normlardan yararlanmak mümkün olacaktr (GM, 2008b). Aranlan bilgiye güncel literatürden ulalamadndan geçmie dönük bir inceleme gereklilii domutur. Bu dorultuda, ller daresi nin Resmi Web Sitesi nde sunulan tarihçe bölümünden yararlanarak 1836 ylnda kurulan Dahiliye Nezareti nin (bugünün ller daresi) tekilat yaps ve görevlerinin zaman içerisindeki deiimi-geliimi incelenmitir. Burada, Dahiliye Nezareti nin görevlerini tanmlayan 1913 tarihli dare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ve onun yürürlükten kaldrlmasndan sonra çkarlan 1929 tarihli Vilayet daresi Kanunu, 1949 tarihli l daresi Kanunu ve bunlara ek olarak ilgili dier kanunlar dorultusunda, Osmanl dan günümüze mülki idare sisteminin deiimine ve illerin kurulma tarihlerine ilikin bilgilerin olmasna karn il snrlarnn kim/hangi kurulu tarafndan ve neye dayanarak çizilmi olduuna dair hiçbir bilgiye ulalamamtr. Bu nedenle, Türkiye nin il snrlar ile Osmanl mparatorluu idari snrlar arasnda olas bir snr uyumu EGE CORAFYA DERGS

4 76 Mercan EFE - Burcu SILAYDIN AYDIN üzerinde düünülmü ve iki dönemin idari bölünmesine ilikin bir karlatrma yaplmtr. Osmanl mparatorluu nun dari Snrlar ile Kurulan liki lk Osmanl devrinde idari birim sancakt ve idarede sancak temeline dayanan bölümlenme, eyalet birimlerine ramen 19. yy.a kadar devam etmi, ancak Tanzimat tan sonra taradaki örgütlenme vilayet (eyalet) esasna göre düzenlenmitir (Ortayl, 1979). Osmanl mparatorluu eyaletlerden olumakta; eyaletler ise sancaklara bölünmektedir....[s]ancak, askeri, idari, mali yönden tmar sistemi içerisinde Osmanl mparatorluunun tara yönetiminde ana birimdir, (Ortayl, 1979). Sancaklar kazalara ve kazalar köylere ayrlmaktadr. Görüldüü gibi bu haliyle Osmanl daki sancak, günümüzde il ile benzerlik göstermektedir. Tablo 1. ller ve Dahil Olduklar Havzalar (The Provinces and the River Basins Including Them) l Ad Havza Ad l Ad Havza Ad l Ad Havza Ad Adana Edirne 1-2 Malatya 21 Adyaman 21 Elaz Manisa 4-5 Afyon Erzincan 21 Mardin Ar Erzurum Mersin Aksaray Eskiehir 12 Mula 7-8 Amasya 14 Gaziantep Mu 21 Ankara Giresun 22 Nevehir 15 Antalya 8-9 Gümühane 22 Nide Ardahan Hakkari 26 Ordu 22 Artvin 23 Hatay 19 Osmaniye 20 Aydn 7 Idr 24 Rize 22 Balkesir Isparta 9-10 Sakarya 12 Bartn 13 stanbul 2-13 Samsun Batman 26 zmir Siirt 26 Bayburt Kahramanmara 21 Sinop Bilecek 12 Karabük 13 Sivas Bingöl 21 Karaman anlurfa 21 Bitlis Kars 24 rnak 26 Bolu Kastamonu Tekirda 1 Burdur 8-9 Kayseri Tokat 14 Bursa Krkkale 15 Trabzon 22 Çanakkale 2-4 Krklareli 1 Tunceli 21 Çankr Krehir 15 Uak 5-7 Çorum Kilis 19 Van Denizli 07.Au Kocaeli 2 Yalova 2 Diyarbakr 26 Konya Yozgat Düzce 12 Kütahya Zonguldak 13 EGE CORAFYA DERGS

5 dari Snrlara Dayal Planlamann Deitirilebilirlii ve Havza Temelli l Snrlar Önerisi Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal of Provincial Boundaries Based on Basin 77 Bu nedenle, Hicri 1306 Miladi 1890 tarihli idari taksimatn gösteren Peker, 1984 ün haritasndan yararlanlarak yola çklan varsaymdan hareketle Osmanl mparatorluu nun bugünkü Türkiye snrlarna karlk gelen topraklar incelenmitir. Ortayl nn (1979) da sancak taksimatnn eyaletlere ksmen sabit kaldn söylemesi, bu incelemeyi tutarl klmtr. Bu incelemede, Osmanl daki sancaklar, vilayetleri ile kaydedilmi, her bir sancan, bugün Türkiye deki il olup olmamas incelenmi, kullanlan haritaya dayal olarak bir snr deiiklii saptamas yaplmtr. Snr deiiklii saptamasnda, sancak ve il merkezleri ve 67 il temel alnmtr. Buna göre, Osmanl da sancak iken, günümüze il olarak tanan birimlerin, snrlarnda nasl bir deiim olduu kabaca ortaya konmaktadr. Bunun için, %25 ve altnda, %50 ve %25 aras ve %50 ve üzeri biçiminde üç derece belirlenerek günümüzde il olan sancaklarn ne ölçüde snr deiiklii gösterdii ortaya konmutur (Tablo 2). Ancak, saptama, ölçümlere deil gözleme dayandndan sadece üç derece belirlenmitir. Dolaysyla buradaki saylar, bir ölçmeyi ve/veya bu kapsamdaki bir yöntemi uygulamak açsndan deil, günümüz il snrlarnn Osmanl nn sancak snrlarndaki deiikliklerle olutuunu göstermek açsndan önem tamaktadr. Buna ek olarak merkezler temel alndndan saylar, sancak snrlar içinde kalan alanla il snrlar içinde kalan alann çakma yüzdelerini ortaya koymaktadr. Deerlendirilen bilgiler aadaki tabloda verilmitir. Tablo 2, Osmanlda ki 50 adet sancan, günümüze il olarak tandn ortaya koymaktadr. Bunlarda görülen snr deiiklii oranlar; %25 ve alt olan il says 17, oran % 34, %25-50 aras olan il says 20, oran %40, %50 ve üstü olan il says 13, oran %26 dr. Buna ek olarak, Osmanl Dönemi ndeki durumlar ile günümüz idari snrlar arasnda ilikisi görülen snrlar öyledir (Bunlar, Peker (1984) te yeralan Osmanl mparatorluu dari Taksimat ve Posta ubeleri Haritas ndan yararlanarak saptanmtr): kaza ve nahiye olup günümüzde il olanlar: Çorum, Zonguldak, Nevehir, Mersin, Hatay, Gaziantep (Ayntap), Ordu, Ar, Giresun, Artvin, Kars, Çanakkale (Kale-i Sultaniye), Uak, Sakarya, Eskiehir. snr d olup günümüzde il olanlar: Ar, Artvin, Kars. kaza ve nahiye olup, günümüzde sonradan il olanlar: Yalova, Bartn, Osmaniye, Kilis, Bayburt, Aksaray, Karaman. snr d olup, günümüzde sonradan il olanlar: Ardahan. yararlanlan haritada (Peker,1984), köylere ilikin bilgi olmadndan muhtemelen köy olduu varsaylan ve günümüzde il olanlar: Adyaman, Tunceli. muhtemelen köy olup, günümüzde sonradan il olanlar: Karabük, Krkkale, Düzce, Idr, Batman, rnak. 67 il gözönünde bulundurulduunda, günümüzdeki illerin %74,6 s; 81 il göz önünde bulundurulduunda da %61 i Osmanl daki sancaklardr. Burada 67 ili temel alarak, yaklak %75 orann esas almak yerinde bir karar olacaktr. Çünkü bu 67 il, Türkiye Cumhuriyetinin illeridir ve 81 il Cumhuriyet Döneminde sonradan yaanan bir deiime iaret etmektedir. Bu oran, Cumhuriyet Dönemi illerinin oluumunda, Osmanl Döneminden gelen idari snrlarn temel alndn ortaya koymaktadr. Çünkü, imparatorluktan cumhuriyete deien bir yönetim biçimi yaanm olmakla birlikte, idari yönetim merkezlerinin deimedii görülmektedir. Bu noktada, nüfusun birikim noktalar olarak sancak merkezlerinin günümüze il merkezleri olarak tandn düünmek de mümkündür. Ancak, il snr deiiklii oranlarnn göz önünde bulundurulmas, yaplan saptamay desteklemektedir. Ülkemizde, 15 yllk bir zaman dilimi içinde 14 ilçe il statüsüne kavuturulmu ve toplam il says EGE CORAFYA DERGS

6 78 Mercan EFE - Burcu SILAYDIN AYDIN 67 den 81 e yükseltilmitir. Bu saysal art, ayn zamanda snr deiikliklerine iaret etmektedir. l snrlarnn deiimi, ülkemizde, bir ilçenin il ilan edilmesi ve kendisine birkaç ilçenin balanmas eklinde yaanmtr. Kendisinden ayrlan ilçeler ise, il snrnn deimesine neden olmutur. lçelere il statüsü kazandrlmasnn arkasnda politik bir takm çkarlarn varolduu bilinen bir gerçektir. Bu gerçeklik, ayn zamanda, ülkemizde il snrlarnn kolayca deitirilebildiinin de göstergesidir. Özetle: mevcut il snrlarnn belirli kriterlere göre çizilmemi olmas, il merkezlerinin/snrlarnn Osmanl Dönemi sancak sisteminde köken bulmas, istendiinde genelde politik nedenlerle bu snrlarn deitirilebilmesi ve bir idari birimin mali kaynaklarnn nüfusuyla orantl saptanmas ve bunun da snrdan çok merkezler için balayc bir unsur oluturmas, il snrlarnn deiebilirliini ortaya koymaktadr. Bu dorultuda, bir sonraki bölümde havza snrlarna temelli yeni il snrlar önerisi gelitirilmektedir. Havza Temelli l Snrlar Önerisi l snrlarn, akarsu snrlarna uyumlatrmak amacyla öncelikle ayn ölçekli il ve ilçe snrlarn merkezleriyle beraber gösteren Türkiye Siyasi Haritas ile 26 akarsu havzasn gösteren harita çaktrlmtr. Yukarda da deinildii gibi il snrlar havza snrlaryla örtümemi ve ayn durum pek çok ilçede de gözlenmitir. Bu noktada hangi ilçenin hangi il snr içinde braklmas gerektii önem kazanmaktadr. Bu durumda, ilçenin merkezi temel alnm ve o ilçenin merkezi hangi havzann snr içinde kalyorsa, ilçe, merkezi yine ayn havzann içinde kalan en yakn ile balanmtr. Merkeze göre karar verilmesinin iki nedeni bulunmaktadr: 1. Snr önerisi mevcut idari yaplanmay deitirmeden onu doayla uyumlu hale getirecektir. 2. Merkezler, nüfusun younlat alanlardr. Merkeze göre karar verileceinin belirlenmesinin ardndan, tam, merkez ve az eklinde üçlü bir nitelendirme yaplmtr. tam: ilçe snrlarnn tamamen, merkez: ilçe snrnn tamamnn deil, merkezinin, az: ise, ilçe snrnn merkez hariç bölümünün havzaya girdiini tanmlamaktadr. Tam ile nitelendirilen ilçeler bulunduklar havzada ve dahil olduklar illerde braklmtr. Ancak, merkez ve az olarak nitelendirilen ilçeler için u yöntem izlenmitir: Merkezleri ayn havzada olan bir il ve ilçesi için karar verilirken, bu ilçenin merkezinin dndaki alan kendisine en yakn bir baka ilçeye dahil edilmitir. Buna ek olarak ilin kendisi ile ilçesi ayr havzalarda yer alyorsa, bu ilçe kendisine en yakn ile yeni ilçe olarak dahil edilmitir. Yöntemin, Gediz Havzas için durumu aadaki Tablo 3 te verilmitir. Ardndan havzalara dayal olarak yaplan kabullere göre, Gediz Havzas ndaki sadece Manisa ilinin kald ve yeni ilçe merkezlerine sahip olduu görülmütür. Durum, mevcut ve öneriyle birlikte Tablo 4 te verilmitir. ekil 2, ayn yöntem izlenerek Türkiye için oluturulan yeni il snrlar önerisini göstermektedir. Öneri, il ve ilçe snrlarnn havza snrna uyumlatrlmasnda Samsun un Kurtulu Sava Tarihi ndeki öneminin farknda olup uygulamalarda gözetilmesi gerektiinin altn çizmektedir. EGE CORAFYA DERGS

7 dari Snrlara Dayal Planlamann Deitirilebilirlii ve Havza Temelli l Snrlar Önerisi Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal of Provincial Boundaries Based on Basin 79 Tablo 2a. Sancak ve l Snrlarnn Karlatrlmas (The Comparison Between The Sancak and Province Boundaries) Osmanl mparatorluu Türkiye Cumhuriyeti Vilayet Sancak Bugünkü Durum Snr Deiiklii %50+ %50-25 %25- zmir l + Manisa l + Aydn Aydn l + Denizli l + Mula l + Midilli Snr d Konya l Antalya l Konya Burdur l Hamid l (Isparta) Nide l Brusa l (Bursa) + Karesi l (Balikesir) + Hüdavendigar Bilecik l + Kütahya l + Karahisar l (Afyon) + zmit stanbul l + zmit l + Edirne l + Krkkilise l (Krklareli) + Edirne Tekfurda l (Tekirda) + Dedeaaç Snrd Gümülcene Snrd Gelibolu lçe(çanakkale) Biga Biga lçe(çanakkale) Ankara l + Ankara Krehri l (Krehir) + Yozgat l + Kayseriye l (Kayseri) + Trabzon l + Trabzon Samsun l + Gümühane l + Rize l + EGE CORAFYA DERGS

8 80 Mercan EFE - Burcu SILAYDIN AYDIN Tablo 2b. Sancak ve l Snrlarnn Karlatrlmas (The Comparison Between The Sancak and Province Boundaries) Osmanl mparatorluu Türkiye Cumhuriyeti Vilayet Sancak Bugünkü Durum Snr Deiiklii %50+ %50-25 %25- Erzurum l + Erzincan l + Erzurum lçe Dou Bayazt Beyazt (Ar) Bitlis l + Bitlis Mu l + Siirt l + Çapakçur l (Bingöl) + Diyarbekir l (Diyarbakr) + Diyar- Bekir Ergani lçe(diyarbakr) Mardin l + Harput l (Elaz) M. Aziz Malatya l + Hozat lçe (Tunceli) + Sivas l + Amasya l + Sivas Tokat l + lçe- Karahisar- Sarki ebinkarahisar (Giresun) Adana l + Silifke lçe (Mersin) Adana Cebeli - Bereket - Sis - Halep Snr d Urfa l + Halep l (Kahraman Mara + Mara) Van Van l + Çölemerik l (Hakkari) + Kastamoni l (Kastamonu) + Kastamoni Bolu l + Sinop l + Kengiri l (Çankr) + EGE CORAFYA DERGS

9 dari Snrlara Dayal Planlamann Deitirilebilirlii ve Havza Temelli l Snrlar Önerisi Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal of Provincial Boundaries Based on Basin 81 Tablo 3. Gediz Havzas na Göre l ve lçelerin Durumu (The Condition of Provinces and Districts in River Basin of Gediz) Havza Ad l Ad lçeler Tam Merkez Az Balkesir Sndrg Denizli Buldan Güney Menemen Foça Merkez zmir Kemalpaa Kiraz Ödemi Alaehir Merkez Gördes Akhisar 5-Gediz Gölmarmara Saruhanl Manisa Köprüba Turgutlu Kula Demirci Selendi Salihli Sargöl Kütahya Pazarlar aphane Simav Gediz Merkez Eme Uak Ulubey Banaz Tablo 4. Gediz Havzas nn Öneri li ve lçeleri (The Proposed Provinces and Districts of River Basin of Gediz) Havza Ad l Ad 5- Gediz Manisa lçeler Mevcut Ahmetli Akhisar Alaehir Demirci Gölmarmara Gördes Krkaaç Köprüba Kula Merkez Salihli Saruhanl Selendi Soma Turgutlu Sargöl Öneri Ahmetli Akhisar Alaehir Demirci Gölmarmara Gördes Çanakkale ye baland. Köprüba Kula Merkez Salihli Saruhanl Selendi Çanakkale ye baland. Turgutlu Sargöl Pazarlar (Kütahya) aphane (Kütahya) Gediz (Kütahya) Menemen (zmir) Foça (zmir) Sndrg (Balkesir) EGE CORAFYA DERGS

10 dari Snrlara Dayal Planlamann Deitirilebilirlii ve Havza Temelli l Snrlar Önerisi Changeability of Planning Based on Administrative Boundaries and Proposal of Provincial Boundaries Based on Basin 83 EGE CORAFYA DERGS

11 84 Mercan EFE - Burcu SILAYDIN AYDIN Sonuç Bu çalmann en önemli eksiklii, yeni il snrlarnn belirlenmesine yönelik tarafmzdan oluturularak izlenen yöntemde, sadece doal bir verinin (akarsu havzalar) dikkate alnarak, sosyoekonomik verilerin kullanlmam olmasdr. Bu nedenle çalma, havza snrlarna dayal yeni bir il örgütlenmesi çabasnn ilk aamas olarak düünülmelidir. zlenen yöntemde, tamamen doal veriler ve corafi yaknlk kriter olarak kullanlmtr. Çalmann daha güçlü bir hale gelmesi, temelde yine akarsu havzalarn kullanan ve sosyo-ekonomik verilerle desteklenen yeni çalmalarla mümkün olacaktr. Çalmaya, Türkiye nin il snrlarn belirlemeye yönelik hiçbir kriter yoktur varsaymndan hareketle balanmamtr. Aksine çalmaya, böyle kriterlerin olduu düünülerek bu kriterlerin neler olduunu belirlemek için yaplan literatür aratrmasyla balanmtr. Ancak, ne ilgili disiplinlerin (tarih, corafya, ehir planlama gibi) literatürlerinde ne yasal-yönetsel mevzuatta ne de kurumsal aratrmalarda böyle bir bilgiye ulalmtr. Bu nedenle, çalmada böyle bir bilgiyi aramaya yönelik Osmanl dan günümüze deiim incelenmitir. Havza temelli planlama, doal kaynaklarn korunmasna yönelik planlama anlaynn önemli bir aamas/bölümüdür. Henüz Devlet Planlama Tekilat (DPT) tarafndan hazrlanan Kalknma Plann da bir yer tutmasa bile, havza temelli planlama anlay, verilen plann alt çalma komisyonlarndan biri olan Bölgesel Gelime Komisyon unun üzerinde önemli durduu bir konudur. Ayrca, su kaynaklarnn korunmasna yönelik Avrupa Birlii (AB) Su Çerçeve Direktifi de havza temelli planlama anlaynn önemini vurgulamaktadr. Öte yandan, bu anlayn uygulamada ilerlik kazanabilmesi, ilgili örgütsel yapnn uygun zemini salamas ile olanakl olacaktr. Öte yandan, NUTS snrlarnn il snrlarna dayanmas, l Özel daresi Kanunu ile valiliklere il çevre düzeni plan yapma yetkisinin verilmesi ve 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planlarnn da il snrlarna dayal hazrlanyor olmas, havza temelli il snrlarnn önemini artrmaktadr. Sonuçta, il snrlarnn havza snrlar belirleyiciliinde yeniden tanmlanmas önem kazanmaktadr; çünkü böyle bir deiim, sadece planlama alannda deil ayn zamanda ülke kalknma programlarnda da havzaya dayal önerilerin gelitirilmesini idari örgütlenme balamnda olanakl klacaktr Referanslar ller daresi Genel Müdürlüü Resmi Web Sitesi. (2008a). l Kurulmas Çalmalar. (Alntlama tarihi Eylül 2009). Eriim adresi: ller daresi Genel Müdürlüü Resmi Web Sitesi. (2008b). Osmanldan Günümüze ller daresi Genel Müdürlüü. (Alntlama tarihi Mart 2009). Eriim adresi: Ortayl,. (1979). Türkiye dare Tarihi. Türkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitüsü Yaynlar, No: 180, Ankara. Peker, U. A., (1984). Osmanl mparatorluu dari Taksimat ve Posta ubeleri Hicri 1306 Miladi Kurtulu Ofset Basmevi, Ankara. EGE CORAFYA DERGS

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet...

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet... İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3 2.1 Sabit Telefon... 3 2.2 Mobil Telefon... 5 2.3 Genişbant İnternet... 7 2.4 Sabit Genişbant İnternet... 8 2.5 Mobil Genişbant İnternet...

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kırdar,

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı