Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?"

Transkript

1 IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof. Dr. Danny PIETERS Sayfa 1

2 #çindekiler Önsöz - Chris Gibbon 5 Giri 7 Görümelerin baz genel sonuçlar 9 1 Belirleyici etkenler Demografik sorunlar Daha az yeil, daha fala gri Bakm için daha fazla gereksinim Açk görü Göç De;ien aile yaplar <sizlik ve genel ekonomik durum Sosyal güvenlik güvencesi olmadan çalma Genel olarak kayt d ve gelirin düük beyan edildi;i çalma Yasa d göçmenlerin çalmas Bir ülkede yabanc sosyal güvenlik güvencesiyle çalma (Tam) sosyal güvenlik güvencesi olmadan yasal çalma Gerileyen sosyal de;erler / Dayanma konusu Nesiller aras dayanma (her iki yönde) Sosyal hak dolandrcl; Sosyal güvenlik temelinde dayanmann ( sosyal sözleme ) öneminin anlalmamas Artan beklentiler ve talepler Sosyal güvenli;in içeri;i Sosyal güvenlik yönetimlerinin davran Reform Mahkeme bavurular ve dava saylar Kamu ve özel sektör oyuncular Siyasi karar alma Özelletirme e;ilimi Adem-i merkeziyetçili;e kar merkeziyetçilik Merkeziyetçili;e kar yetkilendirme ve adem-i merkeziyetçilik Sosyal güvenli;in çeitli bölgelerde fiili ekilde farkllamas 38 Sayfa 2

3 6 CEO nun mesaj Sosyal güvenli;e olan inanç Sosyal sözlemenin sonucu olarak sosyal güvenlik; daha iyi anlalma gereksinimi Demokratik toplumun gerekli bir bileeni olarak sosyal güvenlik Sürdürülebilir finansal ve ekonomik temel gereksinimi Pozitif bir ekonomik faktör olarak sosyal güvenlik <nsanlarn hizmetinde olan sosyal güvenlik, en muhtaç durumdaki ilk srada Daha bütünsel bir görünüm Genç nesillere dikkat Sosyal ortaklarn rolü Politikaclarn ve yönetimlerin sorumluluklar Daha fazla AB katlm 82 7 Aratrmaclarn son açklamalar Sosyal güvenli;e olan temel inanç Sosyal güvenlik: Demokrasinin dire;i / Demokrasi: Sosyal güvenli;in zorlu;u Sosyal güvenlik kalc olacaksa de;imek zorundadr! Sosyal güvenlik plan olmasn veya sistem tek bana olsun Nesil dayanmas ve genç nesil ayrmcl; Sosyal güvenlik korumas olmadan çalma Artan göçün etkisi Etkinletirme Finansman ve özelletirme hakknda sorular Artan ikayetlerle baa çkma Dahili olarak yeniden yaplanma gereksinimi Ulusal sosyal güvenlik ve daha büyük bir dünya Genel Bak 103 Ek 1: Görüme yaplan kiiler 104 Ek 2: Görümelerin biçimi 110 Yazarlar hakknda 112 Sayfa 4

4 Önsöz Nereye Do ru Gidiyoruz? IBM Global Social Segment adna, Profesör Danny Pieters ve Profesör Paul Schoukens tarafndan hazrlanan Sosyal Güvenlik Nereye Do(ru Gidiyor? ba+lkl bu raporu yaynlamaktan memnunluk duyuyorum. Pieters ve Schoukens in sosyal güvenlik yöneticilerini en fazla me+gul eden bu soruyu, yani 21. yüzylda sosyal güvenlik nereye do(ru gidiyor? sorusunu sormalar hiç +a+rtc de(il. Bu soruya yant vermek için yazarlar, Yunanistan d+nda, geni+lemeden önceki 15 Bat Avrupa ülkesinin yakla+k 70 sosyal güvenlik yönetimi CEO su ile yaplan görü+melerden derlenen e(ilimleri tanmlam+lardr. Bu 15 Bat Avrupa ülkesi +unlardr: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 9rlanda, 9talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, 9spanya, 9sveç ve 9ngiltere. Avrupa Ekonomik Bölgesinin bir üyesi olan Norveç de bu listede yer alm+tr. Pieters ve Schoukens, ayrntl inceleme için 12 alan tanmlam+tr: i) Sosyal güvenlik konusundaki temel inanç ii) Demokrasi ile etkile+im iii) Güvenlik ve reform gereksinimi iv) Daha fazla etkile+im ve daha fazla katlml çal+ma v) Nesilleraras dayan+ma vi) Sosyal güvencesiz çal+ma vii) Göçün etkileri viii) Aktivasyon politikas ix) Finansman ve özelle+tirme ile ilgili soru i+aretleri x) Artan +ikayetleri yönetme gereksinimi xi) Sosyal güvenlik yönetimlerinin dahili olarak yeniden yaplandrlmas gereksinimi xii) Daha büyük bir dünyada ulusal sosyal güvenlik Sayfa 5

5 Pieters ve Schoukens, bulgularn IBM in Ekim 2006 da Roma da düzenlenen Uluslararas Sosyal Güvenlik Forumu nda (International Social Security Forum) sundu. IBM, küresel sosyal güvenlik toplulu(u içinde sosyal güvenli(in gelece(i konusundaki tart+malara hz vermek için bu çal+mann tam raporunu yaynlamaktadr. Bu raporun yaynlanmas, IBM'in Avrupa Sosyal Güvenlik Kurumu (EISS; European Institute of Social Security) ile i+birli(i içinde çal+t( bir dizi giri+imin devam niteli(indedir. Bu giri+imler, Sosyal Güvenli(e 9li+kin Ana Program, Avrupa sosyal güvenlik kurumlar tarafndan Internet'in geli+mekte olan kullanmna ili+kin kapsaml üç ara+trmay, seçilen Avrupa ülkelerinde vergilendirme ile sosyal güvenlik arasndaki ili+ki hakknda bir raporu, IBM uzmanlarn sosyal politika e(ilimleri ve yönelimleri konusunda sürekli bilgilendirme amaçl yllk Sosyal Güvenlik Akademisi çal+masn içerir. IBM ve EISS, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik fikir liderli(i alanlarnda i+birli(ini sürdürmeyi planlamaktadr. Bu raporun, vatanda+lara sosyal hizmetlerin ve sosyal güvenli(in sa(lanmasn geli+tirmeye ve dönü+türmeye çal+an kamu yöneticileri için yeni ve de(erli bilgiler sa(layaca(na inanyoruz. Chris Gibbon IBM Global Social Segment Ba+kan Yardmcs ve Ortak Sayfa 6

6 Bu raporda, sosyal güvenliin gelecei konusundaki kiisel görüleri sorulan 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yöneticimi CEO su ile yaplan görümelerin sonuçlar sunulmaktadr. Giri Bu rapor, Yunanistan d+nda, geni+lemeden önceki 15 Bat Avrupa ülkesindeki yakla+k 70 sosyal güvenlik yönetimi 1 CEO su ile yaplan görü+melerden derlenen e(ilimleri gözler önüne sermektedir. Bu 15 Bat Avrupa ülkesi +unlardr: Avusturya (AVU), Belçika (BEL), Danimarka (DAN), Finlandiya (F9N), Fransa (FRA), Almanya (ALM), 9rlanda (9RL), 9talya (9TA), Lüksemburg (LÜK), Hollanda (HOL), Norveç (NOR), Portekiz (POR), 9spanya (9SP), 9sveç (9SV) ve 9ngiltere (9NG). Avrupa Eonomik Bölgesinin bir üyesi olan Norveç de bu listede yer alm+tr. Görü+meler Mays 2005 ile Haziran 2006 tarihleri arasnda gerçekle+tirilmi+tir; görü+meyi yapanlar, her ikisi de Leuven Üniversitesi nde ö(retim görevlisi olan Prof. Dr. Paul Schoukens* ile Prof. Dr. Danny Pieters tir. Görü+meye katlan CEO larn adlar Ek 1 de yer almaktadr. Ancak, görü+meye katlan ki+ilerin dile getirdi(i görü+lerin içeri(inin gizli tutulmas kararla+trlm+tr. Metinde bir ülkenin adnn geçmesi, o ülkeden görü+meye katlanlarn tümünün ya da ço(unun ayn görü+te oldu(unu göstermez; yalnzca bu ülkeden görü+meye katlanlardan birinin görü+ünü bu +ekilde ifade etti(ini gösterir. Görü+meler ortalama bir buçuk saat sürmü+tür. CEO larn her birine, sosyal güvenli(in ksa ve orta-uzun vadedeki gelece(i (gelecek 3 yl/gelecek 12 yl) ile ilgili görü+leri sorulmu+tur. Görü+melerin yapld( tektip biçim Ek 2 de yer almaktadr. 1 Özel bir durum olarak, sosyal güvenlik yönetimleri için çal+an ya da sosyal güvenli(e ili+kin genel bir görü+ü bulunan ara+trma gruplarnn ba+kanlaryla da görü+tük. Bu durumda görü+me ilgili ülkenin CEO sunun te+vikiyle yaplm+tr. * Lüksemburg daki görü+meler, Paul Schoukens yerine yine Leuven Üniversitesi nde çal+an Bernhard Zaglmayer tarafndan gerçekle+tirilmi+tir. Sayfa 7

7 Bu raporun CEO lar tarafndan dile getirilen temel ifadeleri ve görü+leri özetlemeye çal+t(n en ba+ndan belirtmek yerinde olacaktr. nu belge, belirtilen konularn tümünün yer ald( ya da ifade edilen görü+lerle ilgili olumlu ya da olumsuz bir yargda ya da de(erlendirmede bulunan bir çal+ma de(ildir. Ancak, çal+mann sosyal güvenli(in son derece ayrcalkl tanklar olan sosyal güvenlik yönetimi CEO larnn görü+lerini yanstt( için çok anlaml oldu(unu dü+ünüyoruz. Raporun son sözler bölümünde, görü+ümüze göre son zamanlarda ara+trma ya da politika geli+tirme alannda yeterli dikkatin gösterilmedi(i konular vurgulayarak daha fazla özene gerek oldu(unu göstermeye çal+aca(z. Böylece, bu raporun özellikle Avrupa Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa ve Sosyal Güvenlik Ara+trma Birimi gibi ara+trma kurumlarnn dünün ya da bugünün sorunlarn de(il, gelecekte daha yo(un +ekilde hissedilecek sorunlar için bir ara+trma faaliyetleri program geli+tirmesine yardmc olmasn istiyoruz. Sayfa 8

8 Görümelerin baz genel sonuçlar Görü+meyi yapanlar, CEO larn ki+isel görü+lerini alma konusunda srarcydlar. Ancak, birkaç durumda, CEO larn adlar kurumlarndaki konumlaryla birlikte anlm+tr. Bunu, ki+isel görü+leri ile kurumlarnn beyanlarnn birbiriyle örtü+tü(ü +eklinde açklayabiliriz. Görü+meye katlanlarn ço(unun, sorumlu olmadklar sosyal güvenlik alanlaryla ilgili beyanda bulunmaktan kaçnd(n ve sorumlu olduklar sosyal güvenlik alanlarna yo(unla+tklarn fark ettik. Di(er bir bulgu da, görü+meyi yapanlar ksa vadeli (dört yl) ve orta-uzun vadeli (on iki yl) görü+ler arasnda her zaman bir ayrm yapsa da, görü+meye katlanlarn ço(unun "gelecek" ile ilgili görü+lerini ifade ederken bu tür bir ayrma girmemi+ olmasdr. CEO larn bazlar, sosyal güvenli(in nasl bir de(i+im gösterece(i ya da göstermesi gerekti(i konusunda ki+isel görü+lerini belirtmek yerine, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmay tercih etmi+tir. Görü+melerin ana sonuçlarn, görü+melerin biçimiyle ksmen ili+kili alt ba+lk altnda toplamaya çal+tk: 1. Belirleyici etkenler 2. Kapsanan nüfus ve verilen haklar 3. Sosyal güvenlik finansman 4. 9dare 5. Yabanc ve uluslararas etkiler 6. CEO nun mesaj Sayfa 9

9 1 Belirleyici etkenler Bu bölümde, görü+meye katlanlara göre sosyal güvenli(in gelece(ini etkileyebilecek her türlü etkeni ele alaca(z. Hem ya+amsal hem de toplumsal etkenlerin yan sra, belirleyici yasal, politik ve ideolojik etkenleri görece(iz. Demografik sorunlar, artan yal nüfusunu (yaam beklentisinin uzamas) ve azalan yeni doan çocuk saysn (dourganlkta azalma) kapsar. 1.1 Demografik sorunlar Daha az yeil, daha fazla gri Tüm ülkelerde demografik sorun önemli olarak belirtilmi+tir. Demografik sorun, ilk planda artan ya+l nüfusunu (ya+am beklentisinin uzamas) ve azalan yeni do(an çocuk saysn (do(urganlkta azalma) kapsar. Di(er bir deyi+le, az, daha az ye+il ve çok, daha çok gri! Ancak, demografik zorluklarn önemi ülkeden ülkeye farkllk göstermektedir; baz ülkeler bu sorunu di(erlerine göre daha yakn bir zamanda ve daha derin bir +ekilde hissetti. Baz ülkelerde, gerekli önlemlerin alnd(na dair bir dü+ünce olu+urken; bazlarnda bu dü+ünce görülmemektedir. Demografik verilerin ve evrimin her ülkede birbirinden farkl oldu(u; dolaysyla buna yönelik reformun da farkl oldu(u görülmü+tür. Baz ülkelerde, belirli özellikleri nedeniyle, demografik sorunlar di(er ço(u ülkeye göre daha sonra ortaya çkacaktr (NOR, 9SP, POR, 9RL, LÜK). Örne(in 9spanya da, +u anki durum göreli olarak iyidir; iç sava+ srasndaki ( ) dü+ük do(um oranlar sonucu emekli maa+ almaya yeni ba+layan çok sayda ki+i yoktur. Ancak, demografik kriz ülkeyi önümüzdeki be+ yl içinde derinden vuracaktr. Ülke nüfusuna +u anda bütçe kayna( olsa da, gelece(i güvence altna almak için emeklilik sisteminde büyük reformlar yaplmas gerekti(ini anlatmak için epey çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ayrca, diktatörlük rejiminin sona ermesinden sonra yeni gruplarn güvenlik sistemine katlmasyla birkaç yl içinde sisteme ek bir yük gelecektir (9SP). Sayfa 10

10 Kuzey Avrupa daki CEO larn çou, nüfusun yalanmasnn emeklilik sistemi üzerindeki etkisinin büyük oranda kontrol altnda olduunu tahmin ediyor. Portekiz de demografik sorunlar di(er ülkelerden daha sonra ortaya çkacak gibi görünüyor. Ancak, Portekiz sosyal koruma sistemi, di(er Avrupa ülkelerindeki sistemlerden daha yeni ve daha zayftr. Ayrldklar nokta farkldr; demografik sorunlarn sonuçlar dolaysyla daha büyük olabilir. Portekiz bir yandan, çok sayda insan yoksulluk içine itmek istemedikçe koruma düzeyini çok fazla azaltamayacaktr. Öte yandan, sistemi +imdi oldu(u gibi sürdürebilmek için çok büyük mali skntlarla yüz yüzedir. Bir CEO, ya+lanmann mali sonuçlar olan bir sosyal sorun oldu(u ve sosyal sonuçlar olan mali bir sorun olmad( görü+ünü dile getiriyor (POR). 9spanya da da sosyal koruma son birkaç on yldaki hzl ekonomik geli+meyle ayn hzda geli+memi+tir (9SP). 9rlanda'da demografik durum henüz olumludur. Nüfus yakn gelecekte göreli olarak genç olmaya devam edecektir ve ülke ekonomik olarak geli+mektedir. Ayrca, 9rlanda genç göçmenler için de çekici bir ülkedir. Kötüle+en demografik sorunlar Avrupa'nn geri kalanndan daha sonra ortaya çkacaktr. 9rlanda için en fazla endi+e verici olan konu ise, sa(lk ve bakm hizmetleri için artan gereksinimdir (9RL). Kuzey Avrupa daki CEO larn ço(u, nüfusun ya+lanmasnn emeklilik sistemi üzerindeki etkisinin, son yllarda emeklilik sisteminde gerçekle+tirilen kapsaml reformlar sayesinde büyük oranda kontrol altnda oldu(unu tahmin etmektedir (9SV, F9N ve ayn zamanda ALM ve LÜK). Bununla birlikte, CEO larn bir ksm, var olan emeklilik sisteminde yaplan küçük ve bir defaya mahsus düzenlemelerin yetersiz oldu(u ve yeterli çözüm için kapsaml reformlarn yaplmas gere(inde srarldr. Ayn zamanda, nüfusun reformlar anlamasnn önemini de vurgulamaktadrlar (9SV ve AVU). Sonuç olarak, daha kapsaml reformlar daha büyük bir parlamento giri+iminin ve buna muhalif görü+lerin ürünüdür; reform sürecine sosyal ortaklar da kar+r (9SV, LÜK). Sayfa 11

11 Daha az yeil, daha fazla gri demografik durumu, sosyal güvenlik sistemlerini, özellikle salk ve bakm planlar konusunda zorlayacaktr Bakm için daha fazla gereksinim Demografik sorun konusu açld(nda, ilk olarak dile getirilen emekli maa+lar olur. Ancak, CEO larn büyük bir ksm konuya daha geni+ bir açdan bakmaktadr. Emekli maa+lar kontrol altnda oldu(unda bile, daha az ye+il, daha fazla gri" demografik durumu, sosyal güvenlik sistemlerini, özellikle sa(lk ve bakm planlar konusunda daha fazla zorlayabilir. Kapsaml bir bakm ya da bakm sigortas ve/veya bakm hizmetlerine olan gereksinimin (DAN, 9RL, AVU) yan sra, i+siz ya+l ki+iler için özel i+sizlik yardmlar (emeklilik öncesi düzenlemeler) (DAN) geli+tirilmesi gereklili(i dile getirilimi+tir. Baz ülkelerin, bakm hizmetlerinin niceli(ini ve niteli(ini büyük oranda artrmas gerekmektedir (9RL). Sa(lk bakm sisteminde, artan maliyetlerde kesinti yaplmas gere(i belirtilmi+tir (ALM). CEO lardan biri bu sorunu, gençlerin son derece kötü sa(lk durumuyla ili+kilendirmi+tir. CEO yu, sa(lkl ya+ayanlara sa(lk primlerinde indirim sa(layarak gelecekteki sa(lk sigortas sisteminde insanlar daha sa(lkl ya+ama konusunda harekete geçirecek (di(er +eylerin yan sra, daha fazla spor yaparak) bir yap önermeye iten, artan hastalk says olabilir (ALM). Di(er CEO lar, ya+lanmann büyük bir sorun olmad(n; onlar sa(lkl ve artan potansiyelleriyle kültürel olarak ba+a çkabilir klmann önemli oldu(u görü+ünü belirtmi+lerdir. CEO lardan biri ya+lanmaya olumlu tarafndan bakmay önermi+tir: ya+l ki+ilerin bir sürü (bo+) zamannnn oldu(unu unutmayalm; bu ki+ilerin bu zaman toplumumuzun +u anda yapt(ndan daha faydal +ekilde geçirmelerini sa(layabiliriz. Böylece, ya+llar toplumla daha fazla kayna+trabiliriz (9TA). Sayfa 12

12 1.1.3 Açk görü Tüm ülkelerde demografik sorun kabul edilse de, CEO larn bazlar "gelecekle ilgili açk bir görüe" sahip olma konusunda uyarda bulunurken; içlerinden biri yalanan nüfusun maliyetini tahmin etmeye yönelik aratrmalar deerlendirirken saduyunun gereinden söz etmitir. Tüm ülkelerde demografik sorun bu +ekilde kabul edilse de, CEO larn bazlar gelecekle ilgili açk bir görü+e sahip olma konusunda uyarda bulunmu+tur. CEO lardan biri, ya+lanan nüfusun maliyetini tahmin etmeye çal+an ara+trmalar de(erlendirirken sa(duyunun gere(inden söz etmi+tir. Bu ara+trmalarda genellikle hesaplamalar için sabit parametreler kullanlr; öte yandan gerçek çok daha karma+ktr. Yeni hastalklar ya da bo+anm+ aile saysndaki art+ gibi yeni olgularn gerçek etkisini tahmin etmek güçtür. Ayrca geçmi+te, ekonomistlerin sosyal koruma ve özellikle de emekli maa+laryla ilgili tahminleri ve felaket senaryolarnda sk sk yanldklar ortaya çkm+tr (9SP, FRA). Son olarak, demografik sorun, tüm ülkeyi ayn +ekilde etkilemedi(i; daha çok baz bölgeleri veya nüfusun belirli gruplarn etkiledi(i için çe+itlilik gösterebilir. Örne(in, baz Kuzey Avrupa ülkelerinde, bölgesel demografik de(i+im gibi ek sorunlar görülmektedir. Kuzey'de düzgün bir sosyal altyapnn korunmas gittikçe sorunlu olmaya ba+lam+tr. Nüfus gittikçe daha fazla güneye, özellikle güneydeki +ehirlere göç etmekte; ülkelerin kuzey bölümlerini terk etmektedir. Sonuç olarak, sosyal sigortallarn tümü için e+it haklarn sa(lanmas; örne(in, Kuzey'deki tenha bölgelerde ya+ayanlar için sorunlu olmu+tur. Güney deki insanlar ikinci ya da üçüncü nesil iç göçmenler oldu(u ve geldikleri bölgeyle olan duygusal ba( kaybettikleri için gelecekte daha fazla tart+lacak olan artan bölgeler aras dayan+ma anlamna gelir. (F9N). Sosyal güvenlikle ilgili baz idari görevleri Kuzey e kaydrmak için baz giri+imlerde bulunulmu+tur (F9N, NOR). Hollanda da, görü+meye katlan CEO lar arasnda çok fazla dile getirilen ve beklenen i+gücü skntsna vurgu yapan demografik sorunlarla ilgili daha kapsaml belirgin bir yakla+mla kar+la+tk. Di(er ülkelerdeyse, Hollanda sosyal güvenlik CEO lar, demografik soruna çözümün ekonomik büyüme oldu(unu belirttikten hemen sonra +u soruyu soruyorlar; bu ekonomik büyümeyi sürdürecek yeterli i+gücü olacak m? Sayfa 13

13 Bu nedenle, Hollandal CEO lar, gelecekte insanlarn i+gücü piyasasnda yalnzca daha uzun kalmayaca(n, ayn zamanda ya+am döngüsü görü+ünde, sosyal korumaya kapsaml yeni bir yakla+mn da geli+tirilece(i konusunda srarllar. Ya+am döngüsü konusunda, insanlarn ya+am a+amalaryla ilgili bir ayrm yaplmaktadr: 0-25 ya+: okul dönemi ya+: deneyim kazanma dönemi ya+: yo(un çal+ma dönemi ya+: çal+mann braklmas; ancak toplumda aktif rol oynama 80 ya+ ve üstü: ya+amn son günlerinin güzel geçirilmesinin sa(lanmas Sosyal haklar ve hizmetler farkl ya+am a+amalar çevresinde yaplandrlmal ve her biri için farkl bir tasarm olmaldr. Her ya+am a+amas için, toplu sözle+meler yaplabilir, çal+ma toplu sözle+mesi, bakm toplu sözle+mesi (çal+an ki+iler için, çocuklar hasta olanlar için) ya+llar için toplu sözle+me vb. Demografik konularla ilgili son sözde, çiftçilerin sosyal güvenli(i ile ilgili özel düzenlemeleri belirtmek istiyoruz. Böyle özel planlar uyguland(nda, görü+meye katlanlar gittikçe devlet tarafndan desteklenecekleri konusunda hemfikirdiler; ulusal çiftçileri desteklemek için kabul edilebilir bir yol gibi görünüyor (F9N). 1.2 Göç Sosyal güvenli(in yakn gelece(iyle ilgili çok önemli bir olgu da, özellikle Avrupa ülkelerine yaplan göçlerdeki art+tr. Baz Kuzey ülkeleri, demografik sorunu daha fazla göçe izin vererek çözme olasl(n ya da gere(ini dü+ünmektedir. Öte yandan göç, politik ve kültürel bak+ açsndan oldukça sorunlu bir konu olarak dü+ünülmektedir; bir ülkede olmas istenen türde+li(i (+u anda hiç olmad( kadar de(i+tirdi(i gibi) de(i+tirmeyecek midir (F9N, NOR)? Sayfa 14

14 Göçün demografik sorunlarn bir çözümü olarak görülmemesi gerekiyor çünkü göçmenler toplumla bütünletiklerinde, onlar da çok sayda çocuk yapmaktan kaçnyorlar. Benzer sesler Güneyden de yükselmektedir; CEO lar göçün demografik sorunlarn bir çözümü olarak görülmemesi konusunda uyaryorlar (9SP, POR). Göçmenler toplumla bütünle+tiklerinde, onlar da çok sayda çocuk yapmaktan kaçnmaya ba+lyorlar. Ayrca, bugün çal+maya ba+layan göçmenler, bundan yl sonra emekli olacaklar ve onlar da ya+llk sorununun bir parças haline gelecekler (9SP, POR). Bunun yan sra, göçmenler ve özellikle tespit edilen yasad+ olanlar, di(er ortalama çal+anlarla kyasland(nda e+it sürede prim ve vergi ödememesine ra(men sosyal haklardan yararlanabilmektedir (9SP). Ancak, baz CEO lar, yasal ve yasad+ göç sürecinin durmayaca( görü+ündedir. Nüfusun, göçün artabilece(i konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yasad+ göçmenlerle ilgili belirli bir sorun bulunmaktadr. Bu göçmenlerden büyük bir ksmn yasal göçmene dönü+türmek için kapsaml yasalla+trma kampanyalar düzenlendi (9SP). Yasalla+trma i+lemleri, yasad+ i+çileri su yüzüne çkard ve onlar hem sosyal sisteme katklar hem de sosyal haklar açsndan sisteme dahil etmi+tir (9SP, POR). Ayrca, göçmenler çok farkl bak+ açlarna sahip olabilmektedir; bazlar ülkede kalarak burada yeni bir ya+am kurmay isterken, bazlar ülkelerine geri dönmeyi (ya da ba+ka ülkelere gitmeyi ) istemektedir. Bu farkl tutumlar sosyal güvenlik sistemleri için sorunlar olu+turacaktr: bu farkl isteklere nasl yant verilecek (9SP)? CEO lardan biri giderek artan, ailelerin yeniden bir araya gelmesinden kaynaklanan sorunlar konusunda uyarmaktadr; kendi ülkelerinden gelen aile üyeleri de sosyal güvenlik sistemine bel ba(lamaya ba+layacaktr (9SP). 9rlanda da göç yakn bir tarihe kadar önemli bir konu de(ildi. Politika yapclar, izlenecek göç sosyal politikasnn temel hatlarn henüz çizememi+lerdir. 9rlanda ya göç son yllarda, ksmen, geli+en ekonomi nedeniyle çok büyük oranda artm+tr. Birkaç yl sonra nüfusun %10 unun göçmenlerden olu+mas beklenmektedir. 9rlanda gibi nüfusu her zaman son derece türde+ olan bir ülke için çok yeni bir olgu. Çok kültürlü bir ülke 9rlanda için yeni bir kavramdr. Bu yeni göç sorunlarn ölçmek ve bu sorunlarla ba+a çkmak için politikalar yava+ yava+ ba+latlmaktadr. Sayfa 15

15 Ülke halen, do(ru sayda göçmenin ne olaca(nn yantn ve bu göçmenlerin toplumla nasl en iyi +ekilde birle+tirilece(inin yollarn aramaktadr. Temel sorulardan biri, 9rlanda ekonomisi kötüye gitti(inde 9rlanda nn göçmenlerle ne yapaca(dr (9RL)? Lüksemburg da, göç ile ya+anan deneyim önemli bir yer tutmaktadr. Ülkedeki demografik durum, Fransa, Belçika ya da Almanya gibi kom+u ülkelerden gelen gençler nedeniyle di(er AB ülkelerine göre daha az kritik olabilir. Bir yanda, bu göç 30 ya+n altnda iyi e(itimli ki+ileri arayan giri+imcilerin taleplerini kar+lamaktadr. Di(er yanda ise, daha fazla sayda ki+i sosyal haklardan yararlanmakta ve sosyal risk olu+tu(unda sosyal güvenlik bütçesindeki harcamalarn artmasna neden olmaktadr. Bu durum daha çok, hastalk/sa(lk ve bakm ile i+sizlik için geçerlidir. Portekiz'den iyi +ekilde yaplandrlm+ göç ak+, Portekiz uyruklular Lüksemburg'a göç ederek ksa bir süre çal+tktan sonra sosyal haklardan yararlanmaya ba+lad( için bir tür sosyal turizm biçimini almaktadr. 9+sizlik sigortas haklarndan yararlananlarn nispeten yüksek bir yüzdesini Portekiz uyruklular olu+turmaktadr (LÜK). Avusturya da, yasad+ göç konusunda daha iyi bir bütünle+tirme politikasnn öneminden söz edilmi+tir (AVU). Sayfa 16

16 1.3 Deien aile yaplar Çe+itli ülkelerin üst düzey yöneticileri, aile hayat ile ilgili önemli toplumsal de(i+iklikler ve bunlarn sosyal güvenlik üzerine etkilerine dikkati çekmi+tir. Yeni kurulan aileler, sonraki e+ler, ailelerin yanna yerle+tirilen çocuklar ve ortak ebeveynlik gibi konularda sosyal güvenli(in gelecekteki konumu ne olacaktr (9NG, 9RL, BEL, LÜK)? Ailede önemli deiiklikler görülmektedir yeni kurulan aileler, sonraki eler, ailelerin yanna yerletirilen çocuklar ve ortak ebeveynlik konularnn nasl ele alnaca önemlidir. Kadnlarn çal+ma hayatna giri+i de, sosyal güvenli(in gelece(i üzerinde önemli ba+ka bir etken olmu+tur (9SP, FRA, POR, AVU). Kadnlarn çal+ma hayatndaki yerlerini al+yla birlikte, özellikle Avrupann Latin kökenli ülkelerinde, i+ ya+am ile aile ya+am arasnda bir dengenin olu+turulmasn sa(layacak önlemlerin alnmasnn önemi ortaya çkm+tr. Do(um oranlarndaki kötüye gidi+le ilgili bir +ey yaplacaksa, bu birincil öncelik olmaldr. Çiflerin her ikisinin de çal+masn ve çocuklarn yeti+mesini sa(layacak gerçek bir aile ortamnn olu+turulmasn sa(layacak politikalarn geli+tirilmesi gerekmektedir (9SP, FRA, POR). Bu politikalarn ayrmc bir etkisinin olmamasna dikkat edilmelidir; kadnlar anne rolüne sahip ev kadn konumuna geri itilmemelidir (9SP). Bu durum da çocuklar için günlük bakm olanaklarna ili+kin gereksinimleri artrabilir (POR). Ayrca, tek ebeveynli ailelerin says da giderek artmakta ve i+ ile çocuklarn yeti+tirilmesi arasnda daha karma+k sorunlarn ortaya çkmasna yol açmaktadr (9SP). Ancak, eski zamanlarda çok normal olmayan +ekilde, birçok kadn profesyonel olarak etkin olmamay ve bundan yirmi yl öncesine göre çok daha fazla +ekilde seçimlerini aile ya+amndan yana kullanmay tercih etmektedirler (9SP). Özellikle göçmenler arasnda, kadnlar (tekrar) çocuklarn yeti+tirmek için evde kalma e(ilimindedirler (9SP). Sayfa 17

17 1.4 6sizlik ve genel ekonomik durum CEO lardan bazlar, demografik e(ilimlerin o kadar da endi+e verici olmad( ve gerçek sorunlarn ba+ka bir yerde oldu(u konusunda srarlyd. CEO lar, ulusal ekonomilerin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisinin demografik eilimlerden daha fazla olacan dile getiriyor. Bu +ekilde, birçok CEO, demografik e(ilimlerden çok ulusal ekonomilerin geli+iminin sosyal güvenli(in gelece(i üzerindeki etkisinden söz etti (F9N, 9SV, ALM, HOL, 9SP, FRA, POR, AVU). Bu noktada duruma bak+ açlar da farkllk göstermektedir. Bazlar en dü+ük ekonomik büyümeyi gerektiren bir emekli maa+ reformunu dü+ünürken (F9N, ALM, HOL); bazlar kötüye giden bir ekonomide bile, ekonominin a+a(ya do(ru gidi+ini izleyecek olan emekli maa+larnn seviyesinin kuramsal olarak korunmasnn gereklili(ini vurgulam+tr. Ancak, böyle bir durumda sorunun mali ve teknik sürdürülebilirlik olmad(; nüfusun emekli maa+ miktarlarndaki negatif bir büyümeyi kabul edip etmeyece(i konusu üzerinde uzla+lan bir konudur (9SV). Bazlar, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirli(i için yllk en az %3 lük bir ekonomik büyümenin gerekli oldu(unu hesaplam+tr (FRA). Böylesine sürekli bir büyümenin gelecek yllarda ya da on yllarda devam edip etmeyece(i ise bir soru i+areti olarak kalmaya devam etmektedir. Bu büyüme devam etmezse, sosyal güvenlik sistemi, özellikle de emekli maa+ sistemi üzerinde yaplacak reformlar gerekli olacaktr. Bu tür reformlara kar+ halkn gösterece(i direnci ve tepkileri önlemek için de(i+im gere(ini açkça anla+labilir bir dille anlatmak önemlidir (FRA). Sayfa 18

18 CEO lardan bazlar genel ekonomik durumun i+sizlik rakamlar için i+sizlikle mücadeledeki gönüllü önlemlerden daha belirleyici oldu(unu vurgulamaktadr. Baz CEO lar, hem sosyal güvenlik sistemlerinin kendisinin hem de bu sistemler tarafndan korunan ki+ilerin, i+ gücü piyasasnn büyük ölçüde de(i+ti(ini fark etmesi gerekti(i sonucuna varm+tr; hiç kimse tüm i+ kariyerini yalnzca bir ya da birkaç tam zamanl i+te tamamlamay bekleyemez. Küçük ve geçici i+ler göz önünde bulundurulmas gereken bir gerçektir (AVU, ALM). Daha önce sözünü etti(imiz gibi, Hollanda da yeterli i+gücünü bulma olasl( ekonomik ba+arnn temel etkeni olarak dü+ünülmektedir (HOL). Yava+ ekonomik geli+me ve i+sizli(in bir arada oldu(u ülkelerde, sosyal güvenlik sisteminin tehlikede olaca( a+ikardr. Dolaysyla, mümkün oldu(unca çok sayda insana i+ bulunmas önemlidir (FRA, POR, AVU). Bunun yan sra, i+sizlikle mücadele yoksullukla mücadeleden ayr dü+ünülemez. Bazlar, i+sizlerin var oldu(u bilinen yapsal temel konusunda endi+elenmektedir (9SV). Ancak, tüm insanlara kolayca istihdam yaratlamaz (hasta ya da engelli ki+iler, bakmndan sorumlu olduklar çocuklar olan kadnlar vb.). Baz CEO larn görü+üne göre, etkinle+tirme politikas a+a(daki gruplar üzerinde odaklanmaldr: Profesyonel faaliyetlerini çocuk sahibi olma ve çocuk yeti+tirme ile birle+tirebilmeleri için kadnlar (FRA, HOL, 9SP) Birço(u i+gücü piyasasna giremedi(inden genç insanlar (LÜK) Daha uzun süre çal+malarn sa(lamak için çal+maya devam edebilecek çok ya+l olmayan ki+iler (FRA ve POR) Görü+meye katlan di(er ki+ilerin yo(unla+t( nokta, gizli i+sizlik ve çal+ma yetersizli(i ve hastalk konularnda daha fazla programn harekete geçirilmesi gere(i olmu+tur (9SV, ALM). 9+gücü piyasasndaki arz ve talep arasnda devam eden yapsal uyu+mazlk da artan bir sorun kayna(dr. Sayfa 19

19 Bu uyu+mazlk, yetersiz e(itimle (yetersiz e(itime sahip çok sayda ki+i ya da üniversite diplomasna sahip çok sayda ki+i) (F9N, LÜKS), yetersiz co(rafi hareketlilikle (yüksek i+sizlik oranna sahip bölge ile doldurulamayan i+ alanlarna sahip bölgeler) (F9N), çal+an (in-work) ve çal+mayan (out-of-work) gelirleri arasndaki farkn çok az olmasnn (F9N, 9SV) yan sra, çal+ma eti(indeki gerileme (yerli halkn artk baz i+leri artk yapmak istemeyi+i) ile ba(lantldr (9SV). Göçmen gruplarnn bazlar arasnda kadnlarn çal+masna kar+ gösterilen direnç de önemli bir sorun olarak belirtilmektedir (9SV, DAN, NOR, HOL). Hedefi belirgin planlar faydal olabilir: dilin ö(renilmesi ve uyarlanm+ ve nitel e(itim burada dile getirilebilir. Müslüman kadnlar gibi i+gücü piyasasnda yeterli temsile sahip olmayan gruplarn i+gücü piyasasna daha fazla katlmasna yardmc olabilir (NOR, DAN). Ancak, hedef belirleme, örne(in i+gücü piyasasna girmek istemeyen ki+ilere (kadnlara) özel sosyal yardm hakk gibi ( ba+ örtüsü sosyal hakk ola(an sosyal yardm hakkndan daha dü+üktür) ya da ikiden fazla çocu(u olan aileler için aile ödeneklerinin toplanmasna kar+ önlemler gibi o ülkenin i+ eti(i de(erlerini kabul etmeyen gruplara odaklanan özel sosyal güvenlik planlarnn ya da düzenlemelerinin olu+turulmas anlamna da gelebilir. Di(er CEO lar sosyal güvenli(in gelece(ini tahmin etme olasl(ndaki önemli de(i+iklikleri dile getirmi+tir. Sosyal güvenlik sistemleri 19. yüzylda hayata geçirildi(inde, bat toplumlar kapal ekonomilere sahipti, istihdam düzeyleri a+a( yukar istikrarlyd ve sistemin yeniden bölü+türme etkileri belirli bir ölçüye kadar biliniyordu; hatta tahmin edilebilirdi. Yimdiyse, resim tamamyla de(i+ti; gelecek beklentileri daha az belirgin, ekonomik beklentiler daha "hassas" (FRA). Sayfa 20

20 Sosyal güvenlik kayd olmadan çalmayla mücadelede aadaki etkenler önemlidir: Sistemin effafl beyan etmeme daha sonra sosyal haklarn kaybna neden olur Çeitli sosyal kurumlar arasndaki ibirlii Halkn sosyal güvenlik bilincini güçlendirme Kayt d çalanlarn belirlenmesi için daha fazla denetim 1.5 Sosyal güvenlik güvencesi olmadan çalma Genel olarak kayt d ve gelirin düük beyan edildi i çalma CEO lara kayt d+ ve gelirin dü+ük beyan edildi(i çal+mann önemiyle ilgili soru soruldu(unda, genellikle görü+lerini belirtmekte tereddüt etmi+lerdir. Genel izlenim, ülkenin kayt d+ ve gelirin dü+ük beyan edildi(i çal+ma ile kar+ kar+ya oldu(u ve bunun i+gücü piyasasnn çe+itli sektörlerini farkl +ekilde etkiledi(i yönündedir. Ayrca, ço(u CEO önlemlerin alnd(n, ancak daha yaplabilecek çok +eyin oldu(unu belirtmi+tir. Neredeyse tüm ülkelerde, görü+me yaplan CEO lar daha nitelikli verilere gerek duyduklarn söylemi+lerdir. Bunun yan sra, ayn ülkedeki CEO larn ülkelerindeki kayt d+ ve gelirin dü+ük beyan edildi(i çal+mayla ilgili görü+lerinin oldukça farkl olu+u da çarpcdr. Genellikle, kayt d+ ve gelirin dü+ük beyan edildi(i çal+ma, yasal ve özellikle yasa d+ göçmenlerle de ilgilidir. Bu konuyu biraz daha ayrntl ele almaya çal+alm. Ayn ülkedeki CEO larn, çok sayda ya da snrl sayda ki+inin kayt d+ ya da gelirin dü+ük beyan edildi(i ekonomide (di(er bir deyi+le, gelirleri/i+leri için sosyal güvenlik kurumlarnda kaytl olmadan çal+an) çal+t(na dair görü+leri arasnda büyük farkllklar bulunmaktadr (9SV, HOL, BEL, ALM, 9RL, 9SP, FRA). Bu durum, mutlak rakamlarla kayt d+ çal+anlarn (hem yerli halk hem de yasad+ yabanclar) saysnn snrl olmasndan; ancak saylarnn belirli sektörlerde (oteller, restoranlar, temizlik ve özel hanelerdeki di(er küçük hizmetler gibi) göreli olarak daha fazla olu+undan dolay kaytl çal+anlar piyasann d+na itmesinden kaynaklanyor olabilir. Kayt d+ çal+anlarn says az olsa da, baz örnekler halkn dikkatinden kaçmamakta ve önemli toplumsal ve politik kar+kl(a neden olabilmektedir (9SV). Sayfa 21

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı