DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER"

Transkript

1 DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci yarsnda girmi ve maliyetleri düürme üzerindeki olumlu etkisi, personel tasarrufu ve temel faaliyet için atl personel yaratmas gibi etkilerinden dolay geleneksel biçimde organizasyonlar içinde gerçekletirilen çeitli faaliyetlerin, d irketlerden tedarik edilmesi yoluyla d kaynaklardan kullanm uygulamalar yaygnlamtr. Outsourcing kavram; bir iletmenin baka bir iletme için mal veya hizmet sa$lama uygulamasn belirtmek amacyla kullanlmtr. Böylelikle, d kaynak kullanm ya da d kaynaktan yararlanma biçimlerinde Türkçe ye çevrilen bu uygulama, literatürdeki yerini almtr. Bu çalmada küreselleme ve evrenselleme ba$lamnda, sosyal mali ve ekonomik alanlarda d kaynak kullanmnn farkl tanmlamalar sunulmutur. Çalmamzda outsourcing kavramnn farkl bak açlarna göre tanmlar yaplm, farkl türleri tantlm ve uygulama alanlar üzerinde durulmutur. Tanmlamalardan sonra d kaynak kullanmnn makroekonomik parametreler üzerindeki etkilerine yo$unlalmtr. ABSTRACT The concept of outsourcing was first used in Britain in the second half of the 20th century in order to decrease the cost of production, save the employment and create the leisure employess for the main activities. The organizations traditionally applied outsourcing by using the resources of exterior firms for different activities and the term outsourcing meant the provision of goods and services for *** Ni$de Üniversitesi..B.F., ktisat bölümü Dumlupnar Üniversitesi..B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Dumlupnar Üniversitesi..B.F., ktisat bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 279

2 another firm. Thus, the consept is translated to Turkish and established in the literature as the usage of an external resource or benefiting from the services of the other firms. In this study we presented different definitions of outsourcing in social, financial and economic fields in related to globalization and universalization.in this context, we provided serious definations of Outsourcing in different respects, and introduced the different types and applications of outsourcing. After the definations, concentrates on effects of the outsourcing on macroeconomic parameters. GR Küresellemenin sonucu olarak, irketlerin birbirlerine yaknlamas, aralarnda kullandklar üretim teknikleri, bavurduklar organizasyon modelleri, uyguladklar istihdam politikalar konularnda etkileimin do$masna neden olmutur. Bu ba$lamda, dünyann farkl co$rafyalarnda bulunan ve farkl üretim alanlarna sahip olan irketler; kendi örgüt felsefeleri, içinde bulunduklar toplumlarn kültürleri, üretim yaptklar alann kendine özgü gerekliliklerini dikkate alarak d kaynak kullanm olgusunu farkl biçimlerde anlam ve uygulamlardr. Tabii ki, kaçnlmaz olarak, bu alann teorisyenleri ve ekonomistler bu farkl uygulamalar ve farkl bak açlarn temel alarak farkl d kaynak kullanm tanmlar yapmlardr. 1 Bazen birbirleriyle çelien ve farkl eyleri tanmlayan/tanmlyormu gibi görülebilecek kavramsal analizler, geni açdan bakld$nda, çok geni kullanm alan olan ve esasen irketlerde esnekli$i esas alan bu kavramn çok geni boyutlu oldu$unu göstermektedir. 2 Bu açdan bakld$nda esneklik öngörüsünde bulunan, çeitlilik ve farkllama esasna dayanan bu kavramn, dar çerçevede, de$imez ifadelerle ve bir anlamsal çerçevede tanmlanmasnn imkanszl$ kendili$inden ortaya çkm olacaktr. Ancak biz çalmamzn amacna ulamas açsndan bu 1 Ahmet BU7DAYCI, Outsourcing Eve de Girecek, Kapital Dergisi, Mays 1998, s Van MIEGHEM, J.A.V., Coordinating Investment, Production and Sub- Contracting, Management Science, C. 45, S.7, 1997, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 bölümde, d kaynak kullanmna yönelik farkl tanmlamalar ele alacak, zaten çok karmak ve çok yönlü bir etkileim alannda eksik kalacak bir tanmlama yapmak yerine, bunlarn en uygun olann sosyal, ekonomik gerekçelerini de ortaya koyarak belirlemeye çalaca$z. Outsourcing kavram, outside resource using kavramnn ksaltlmdr. 3 Detaylar görmek için bu olgunun üç parçasn ayr ayr analiz etmemiz gerekir: Buradaki outside kavram, bir kiinin kendine ait olan irketinin snrlar dahilinde olmayan de$erleri yaratmas ba$lamnda kullanlmtr. Bu dsal yaklam açsndan bakld$nda irketin snr gittikçe artan bir önem tamaktadr. Snrsz örgüt fikri en son sradaki müteriye eklenen katma de$erle yaratlan de$erlerin d ortaklarla bütünlemesidir 4 (Picot ve di$erleri, 1996). Bunun üzerine stratejik iletiim a$ meydana gelir. lk arzcnn ilgisi, irketin aratrma ve ilerleme stratejisinin merkezi bileeni haline gelir. Bu dsallk, iin bizzat en nihai noktasna kadar odaklanmaz ki bu nokta dsal kayna$n stratejik perspektifi anlamna gelir. Kayna$a dayal bak açsna dayanarak irket, kaynaklarn ve bilginin tek bileeni olarak anlalabilir (Penrose, 1959). Bu kaynaklar çevreden almakszn, rekabet ortamnda varl$n sürdürmek mümkün de$ildir. Zira çevrenin deste$i olmakszn kaynaklar sa$lamak rekabet avantaj elde etmek için yöneticiye kaynaklama piyasasn yönetme görevini yükler. Bundan dolay, satn alm, stratejiden hareket eden arzcnn gelitirebilece$i uygun bir araç olmaldr. Bu dsal kaynaklar hakknda bilgi sahibi olmak yeterli de$ildir. Ancak bu bilgiler irketin rekabet ortamndaki konumunu güçlendirdi$i ölçüde de$er tar. Arz zincirinin yönetimi, irketlerin bu kaynaklar kendi bireysel amaçlar için kullanmasna imkan verecek yaklamdr. Yukarda belirtti$imiz gibi, tanm yapan her kii, konunun belirli bir boyutunu betimlemek amacn gütmü ve sadece kendi bak 3 BÜHNER R.,TUSCHKE, A., Outsourcing, Die Betriebswirtschaft, S. 57(1), ss ; Quinn, J.B., Hilmer, F.G., Strategic Outsourcing, 1994, Sloan Management Review, S. 35, p WOODRUFF,D.,v.d. VW s Factory of The Future,Business Week, Vol 7,October 1996, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 281

4 açsna yönelik tanmlamalar yapmtr. Örne$in, yukarda ele ald$mz tanmlama, üretim sürecinde kaynak, do$a, çevre ve irketin küresel rekabette yerini korumas bak açlarn ele almtr. Ancak bunun yan sra, endüstri toplumunun hakim oldu$u dönemlerde bir irketin üretim anlay olan toptan ve bütüncül üretim tarzyla, enformasyon toplumunu yaayan bir irketin kendi uzmanlk alannn dndaki hizmet ve üretim alanlarn tasfiye ederek darya brakmasn temel alan Lacity ve Hirschheim, d kaynak kullanmn; daha önceden organizasyon içinde sa$lanan bir mal veya hizmetin satn alnmas ilemi eklinde tanmlamladr 5. Ancak Gibson d kaynak kullanmn irketin rutin ve tekrarl ilerin bir d tedarikçiye transfer edilmesi olarak tanmlar 6. Olaya finansman açsndan bakan bir di$er yaklam ise bu tanmdan, iin tümü ya da bir parçasnn yaplmas için di$er firmalara ödeme yaplmasn anlamaktadr 7. Bu ba$lamda, finansal transfer açsndan baary sa$lamak amacyla bir irket öncelikle kendi ilgi alanndaki ii en iyi ekilde ve hiç kimseye muhtaç olmadan yapmal, ancak yan ve d deste$i gerektiren üretim alanlarnda ilevsel ileyii darya brakmaldr. Nitekim Olgun, bu anlay 21. yüzyln ar rekabetçi i ortamnda yaam ansn sürdürmenin tek yolu olarak görerek bu gereksinimi biraz sloganist bir söyleyile, do your best and outsource rest (yapabildi$inin en iyisini yap, geri kalann d kayna$a brak) söylemiyle açklamaktadr 8. Konuya üretimde verimlilik ve performans açsndan bakan Düren e göre, d kaynaklardan yararlanma, rekabet edebilirli$i yükseltmek için, firmalar tarafndan, esneklik kazanma, zaman ve kadrolar kstlama yöntemi olarak görülmektedir. Giderek daha çok sayda firma, çeitli alanlarda, eskiden kendi kadrolaryla gerçekletirdikleri ileri, performanslarn do$rudan etkilemeyen ikincil iler olarak de$erlendirmekte ve bu yükten kurtulmak için, 5, Mary C LACITY.;,Rudy Hirscheim; The nformation systems Outsourcing Bandwagon ;Sloan management Review,C.35,S.1, 1993b, p , V. M GBSON.; Outsourcing Can Save Money and Increase Efficiency,Benifit Administration, Mart,1996, p ,P.R EMBLETON.;,P.C Wright.; A Pratical Guide to Succesfull Outsurcing,Empowerment in Organisations, C. 6, S. 3,1998, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 danmanlk irketlerine, fason imalatçlara ve yan sanayi kurulularna kaynak transferi yapmaktadrlar. Böylece, hizmet ve üretim sektörlerinde, destek faaliyetlerini yerine getiren çok sayda küçük outsource hizmeti veren firma daha aktif ve etkin rol almaya balamaktadr 9. Drucker, d kaynaktan yaralanmann sosyal boyutuna da dikkat çekmekte, Outsourcing ilevini yerine getiren firmalarda çalanlarn yükselme frsatnn yüksek oldu$unu, yöneticilerin ise hrsl ve disiplinli olarak daha fazla verim ve daha çok rekabet için çaltklarn ifade eder 10. Bir de d kaynaktan yaralanma hususunda en önemli nokta, iin sözlemeye dayanan boyutudur. Bu ba$lamda ele alnd$nda outsource, bir kuruluun, iç ileri kapsamnda baz fonksiyonlarn yürütme ve bu fonksiyonlar hakknda karar verme yetkisini, belirli bir sözleme kapsamnda, d kaynakl baka bir kurulua devretmesi ilemidir 11. Yukarda yapt$mz sralamaya ba$l kalarak farkllklar dile getirirsek; stratejik ittifak, bir ksmdan di$er bir ksma tek yönlü kaynak transfer etmeyi içerirken, d kaynak kullanm, bir departmann satlmasndan veya üretim ya da hizmetin elden çkarlmasndan farkldr 12. Ortak giriim açsndan bakld$nda ise, ortak giriimde hem tedarikçi ve hem de alc birbirlerine yakn çalabilmek için tüm kaynak ve taahhütlerini birlikte oluturma yoluna giderken, d kaynak kullanmnda, faaliyet alannn snrlarn ve taahhütleri d kaynaktan faydalanan iletme ile outsource hizmeti veren firmann birlikte oluturduklar sözleme belirler 13. Taeronluk konusu, bir firmann taahhüdünü belirli bir komisyon ücreti alarak baka bir firmaya tamamen devretmesi olgusunu ifade eder. Ancak yukarda da belirtti$imiz gibi, d kaynaklama, bir firmann kendi 9 Zeynep DÜREN, 2000 li y.llarda yönetim, Alfa, stanbul 2000, ss Peter DRUCKER, Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev. Belks Çorakç), nklap Kitabevi,stanbul,1994,s L LOOFF.;Informations Systems Outsourcing Decision Making: A Managerial Approach, Idea Group Publishing, United Kingdom, 1997.p D. J BRYCE, M. USEEM; The mpact of Corprate Outsourcing on Company Value,Europen Managment Journal. C. 16, S. 6, 1998, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 283

6 uzmanlk alan dnda, ihtiyaç duydu$u baz faaliyet alanlarn bu alanlarda uzman olan bir firmaya devretmesi ileminden ibarettir. I. DI KAYNAK KULLANIMININ MAKROEKONOMK PARAMETRELER ÜZERNE ETKLER A) ENFLASYON ktisat teorisine göre mal ve hizmet üretimindeki maliyetlerin yükselmesi, daha sonra bu maliyet artlarnn mal ve hizmetlerin fiyatlarna yansmas nedeniyle önce üretim faktörlerinin talebinin ve daha sonra toplam talebin artmas sonucu fiyatlarn genel düzeyinin sürekli art trendine girmesi süreci maliyet enflasyonu olarak adlandrlmaktadr. 14 Bir ekonomide maliyet artlar, üretim faktör fiyatlarnn ve özellikle bunlardan ücretlerin yükselmesine, girdi fiyatlarnn artmasna, baz mal ve hizmetlerin fiyatlarnn artmasna v.s. ba$l olarak ortaya çkabilir. 15 letmeler temel yeteneklerine konu olan faaliyetleri uzman ve deneyimli elemanlar sayesinde minimum maliyet düzeyinde yaparlar. Ancak her iletme mal veya hizmet üretimi sürecini tamamlamak için temel yetenek konular dndaki alanlarda da faaliyetlerde bulunmak zorundadr. Söz konusu alanlardaki faaliyetlerin her biri için iletmeler ayr ayr yatrm harcamalarnda bulunmak ve uzman igücü istihdam etmek zorunda kalacaklardr. Bu yatrm harcamalar ve igücünün istihdam için yaplan harcamalar üretim sürecinin maliyetini arttracaktr. letmelerin mal veya hizmet üretim süreçlerinin maliyetlerinin art, yukarda açkland$ gibi maliyet enflasyonunun oluum sürecinin balamasna sebep olur. letmelerin d kaynak kullanmna gitmelerinin en önemli sebeplerinden biri maliyet tasarrufu sa$lamaktr. D kaynak kullanm, iletmelerin temel yetenek konularna giren faaliyetlerin dnda kalan faaliyetleri; iletme dndaki, söz konusu faaliyetlerde uzmanlam d kaynak satcs iletmelere devretmesidir. D kaynak 14 Nejat C. BERBERO7LU, Makro Ekonomi Teorisi, Birlik Ofset Yaynclk, Eskiehir, 2000, s BERBERO7LU, a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 kullanmna giden iletmelerin temel yetenek konusu olmayan faaliyetler, d kaynak satcs taeron iletmelerin temel yetenek konularn oluturur. Bu taeron iletmeler de d kaynak kullanmna giden iletmeler gibi temel yetenek konusu olan faaliyetleri minimum maliyet düzeyinde yaparlar. Taeron firmalarla iletmeler arasnda d kaynak kullanm uygulamasna gidilmesi durumunda d kaynak kullanmna giden iletmenin tüm faaliyetleri minimum maliyet düzeyinde gerçekleir. Böylece iletmelerde maliyet tasarrufu sa$lanr. D kaynak kullanm önce endüstriler bünyesinde ve daha sonra endüstriler arasnda ve tüm ekonomide yaygnlarsa ekonomide maliyet artlarnn ve dolaysyla maliyet enflasyonunun büyük ölçüde önüne geçilmi olur. B) STHDAM VE ÜCRET DÜZEY D kaynak kullanm uygulamalarnn iletmelerde personel says üzerinde azaltc bir etkisinin oldu$unu, d kaynak kullanmnn mikro ekonomik etkileri kapsamnda incelemitik. Bu ba$lamda, d kaynak kullanmnn bir endüstride yaygnlamas, söz konusu endüstrideki emek arz sabit iken emek talebinin azalmas ile bir emek fazlasn ortaya çkarr. D kaynak kullanmnn yaygnlamasyla oluan bu emek fazlas o endüstrideki ücret düzeyi üzerinde azaltc bir etki yapar. D kaynak kullanmnn ekonomideki tüm endüstrilerde yaygn bir ekilde kullanlr hale gelmesi de ayn ekilde ekonomide istihdam ve ücret düzeyini azaltc bir etki yapar. Cranfield irketinin yapt$, Uluslararas Stratejik nsan Kaynaklar Yönetimi aratrmasna göre yllar arasnda d kaynak kullanm uygulamalarnn sonucu igücü saysndaki azaln toplam çalanlarn % 5 inin üzerinde oldu$u sonucuna varlmtr. Türkiye de de d kaynak kullanm, iletmelerin personel saylar azaltmak için en sk kullanlan yöntemlerden biridir. D kaynak kullanm ile personel saysn azaltma oran Türkiye de % 11, ngiltere de % 20, sveç te % 32 düzeyindedir. Tüm az gelimi ve gelimekte olan ülkelerde oldu$u gibi ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin yürütüldü$ü her alanda kaçak veya geçici içilerin çaltrlmas söz konusu olmutur. Kaçak içi kavram, herhangi bir i veya toplu i sözlemesiyle istihdam edilmemi, ne sosyal güvencesi ne de bir sendika üyeli$i bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 285

8 hatta yasal olarak varl$ bile olmayan igücünü ifade eder. Kaçak içi uygulamalar daha çok organize olmam içilik iletmelerinde, kaçak içi çaltrmann çok a$r yaptrmlarnn bulunmasna ra$men, oldukça yaygn durumdadr. Bunun sebebi söz konusu iletmelerin denetiminin çok zor olmasdr. Ancak içilik faaliyetinin organize oldu$u büyük iletmelerde de d kaynak kullanm ile d kaynak satcs taeron iletmeler aracl$yla kaçak igücü istihdam yaanmaktadr. Türkiye de igücünün organize oldu$u iletmelerde, d kaynak satcs taeron iletmeler aracl$yla % 30 -%50 orannda kaçak içi kullanm söz konusudur. 16 C) EKONOMK BÜYÜME Ekonomik büyüme, mal ve hizmet üretiminde ve üretim kapasitesinde yaanan artlardr. Baka bir ifade ile büyüme, ülkenin üretim imkanlar e$risinin sa$a do$ru kaymas demektir. 17 Ülkenin üretim imkanlar e$risinin sa$a do$ru kaymas, ya ülkenin üretim faktörleri miktarnda bir artla ya üretim teknolojilerindeki bir ilerlemeyle ya da üretim faktörlerinin verimliliklerinin artyla mümkün olur. D kaynak kullanm, daha önceki bölümlerde açkland$ gibi, iletmelerin üretim faktörlerinden maksimim verim sa$ladklar temel yetenek konular dndaki faaliyetleri için yönlendi$i uygulamalardr. Bu ekilde, iletmeler, üretim faktörlerini maksimum düzeyde verimle kullanamad$ faaliyetleri, söz konusu faaliyetleri üretme sürecinde üretim faktörlerini maksimum verimlilikle kullanan d kaynak satcs iletmelere devrederler. Böylece d kaynak kullanm ile mal veya hizmet üretim süreci kapsamndaki tüm faaliyetlerde üretim faktörleri maksimum düzeyde verimlilikle kullanlr. D kaynak kullanm uygulamalarnn tüm ekonomide kullanlmas halinde üretim faktörlerinin kullanmnda sa$lanacak 16 mdat BÜBER, nsan Kaynaklar Yönetiminde D Kaynaktan Yararlanma ve Seçilmi Sektörler tibariyle çi veren Sendikalarnn Görümelerine Yönelik Bir Aratrma, Yaynlanm Yüksek Lisans Tezi,.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Fakültesi nsan Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dal, stanbul, Ümit GÜNER ve Zeki YILMAZ, Ekonomik Büyüme ve Kalk.nma Teorileri Ders Notlar., Kütahya, 2003,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 olan verimlilik art, ülkenin üretim imkanlar e$risini sa$a do$ru kaydracak, mal ve hizmet üretim miktar ve kapasitesini ve ekonomik büyüme orann arttracaktr. Ayn ekilde, iletmelerin teknoloji seviyelerine bakld$na, iletmeler, üretim temel yetenek konularndaki faaliyetlerinde yakaladklar ileri teknoloji düzeyini di$er konulardaki faaliyetlerinde yakalayamazlar ya da yakalamalarnn maliyeti çok yüksek olacaktr. Ancak iletmeler, bu faaliyetleri, ilgili konularn temel yetenek konusu olan d kaynak satcs arac iletmelere devrederse, bu iletmelerin ileri teknoloji seviyesine ulam olmakla birlikte, iletmenin üretim sürecinin ortalama teknoloji düzeyinde de art sa$lanm olur. D kaynak kullanm uygulamalarnn tüm ekonomide kullanlmas halinde, ekonominin ortalama teknoloji düzeyinde sa$lanacak olan artlar, ülkenin üretim imkanlar e$risini sa$a doru kaydracak, mal ve hizmet üretim miktar ve kapasitesini ve ekonomik büyüme orann arttracaktr. D) FAZ ORANLARI letmelerin birçok faaliyetleri için d kaynak kullanmna yönlenmesinin en önemli sebeplerinden biri, iletmelerin temel yetenek konularna girmeyen faaliyetleri sa$lamak için yatrm harcamalarndan kurtulmalardr. D kaynak kullanmna giden iletmeler, bu sayede, temel yetenek konular iletmelerin ihtiyac olan faaliyetler olan d kaynak satcs iletmelerin sermaye mallar ve kaynaklar sayesinde ihtiyaçlarn karlar. 18 Bu ekilde d kaynak kullanmnn endüstrilerde ve ekonominin genelinde yaygnlamas, iletmelerin yatrm harcamalarnn temel yetenek konularna ilikin üretim ölçe$ini arttrc veya yatrmlar üzerinde azaltc bir etki yaanmasna neden olacaktr. letmelerin yatrmlarnn azalmas finansal piyasalardan kredi taleplerini azaltacaktr. Kredi taleplerinde meydana gelen azalma faiz oranlarn aa$ çekecektir. 18 Perihan TÜLÜCE, Türkiye de nsan Kaynaklar. Yönetiminde D.8 Kaynaklardan Yararlanma Uygulamas., Alternatif nsan Kaynaklar Politika ve Uygulamalar Dersi Dönem Aratrmas, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Program, stanbul Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 287

10 D kaynak kullanmnn kamu kurulularnda yaygnlamas, bu kurulularn yatrm harcamalarnn da azalmasn sa$layacaktr. Kamu kurulularnn hemen hemen tüm harcamalarnn oldu$u gibi yatrm harcamalar da bütçeden ve dolaysyla hazineden karlanmaktadr. Bu durum, hazinenin finansman yükünü biraz daha arttracaktr. Hazinenin, bir finansman kayna$ olarak borçlanma yoluna gitmesi, finansal piyasalardaki faiz oranlar üzerinde arttrc bir etki yapar. Ayrca hazinenin iç borçlanma yoluna giderek faiz oranlarn yükseltmesi, reel sektördeki firmalarn finansal piyasalardan dlanmasna da (crowding out) sebep olur. E) VERG GELRLER letmeler, üretim süreci sonunda katma de$er olarak nihai mal veya hizmet üretirler ve yaptklar bu üretim sonucunda elde ettikleri kar üzerinden kurumlar vergisi ve yarattklar katma de$er kadar dolayl vergi ödemeleri yaparlar. Bir hammadde, nihai mal haline gelene kadar, birçok iletmede katma de$er artna maruz kalabilir. Bu nedenle, maln katma de$erindeki artn geliimi, yani söz konusu mal için ödenmesi gereken dolayl vergi miktar daha do$ru bir ekilde hesaplanabilir. Örne$in, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir entegre iletmeye girdi olarak giren yün, kazak olarak çkar ve bir defa katma de$er kazanm olur. Ancak d kaynak kullanmnn yaygnlat$ bir tekstil sektöründe, yün; iplik üretimi yapan iletmeye girdi olarak girer iplik olarak çkar; çkan iplik, kuma üretimi yapan bir iletmeye girdi olarak girer, kuma olarak çkar; çkan kuma, takm elbise üretimi yapan iletmeye girdi olarak girer ve takm elbise olarak çkar. Böylece üç defa katma de$er art yaanm olur ve nihai mal için ödenecek dolayl vergi miktarnn do$ru olarak hesaplanma ihtimali artar. Ayrca nihai maln üretim süreci birden çok iletmede yapld$ için kayt dna çkma ihtimali azalr. D kaynak kullanmnn vergi gelirleri üzerindeki arttrc di$er bir etkisi de hemen hemen her d kaynak kullanm ilikisinin bir sözlemeye dayanmasndan kaynaklanr. Yaplan d kaynak kullanm anlamalar ayn zamanda yaplan ekonomik faaliyeti kayt 288 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 altna ald$ndan dolay verginin tahakkuk ve tahsil edilme olasl$n arttrr. 19 F) ARBTRAJ Uluslararas d kaynak kullanm, aslnda, ülke içindeki d kaynak kullanmnda oldu$u gibi, baz mal, ara mal ve faaliyetlerin üretimindeki maliyet, dolaysyla fiyat farkllklarndan yararlanmak için yaplr.günümüzde, küreselleme hareketlerinin dünyada hz kazanmas arbitraj kavramnn önemini arttrmtr. Küreselleme hareketlerinin maksimum düzeye ulamas sonucu, mallar ve faktörler için farkl yerlerde uzun süre farkl fiyatlar oluamaz. 20. yüzyln sonunda, ikinci ekonomik küreselleme dalgasn, 100 yl önceki birinci dalgadan ayran iki temel farkllk vardr: Birincisi, iyi tanmlanm bir üretim yönetimi ile yönetmek yerine, uluslararas arbitraj prensibini ara mallarn küçük parçalarna kadar uygulamaktr. Di$er bir ifadeyle ara mallarn küçük parçalarnda dahi farkl yerlerde ortaya çkan fiyat farkllklarnn de$erlendirildi$ini göstermektedir. Bu da, uluslar aras d kaynak kullanm diye anlan yeni uygulamann artna neden olmaktadr. kinci olarak, özel faaliyetlerin dünya çapndaki arbitraj tarafndan yönetildi$i bir dünyada,ulusal hükümetlerin e zamanl ve ba$msz bir ekilde bu duruma müdahale edebilmeleri, yaplan uluslar aras antlamalarla oldukça kstlanmtr. 20 Arbitraj geliri elde etmek amacyla, ara mallar ya da faaliyetler için tek tek d kaynak kullanm uygulamalarna giderek, bir ülkedeki iletmelerin uluslararas farkllklar kullanarak faktör fiyatlarn ya da genellikle kendilerinin d ticaretlerini yapmadklar girdi ya da faaliyetlerin fiyatlarn, bu ara mallar ya da faaliyetlerin üretimini di$er ülkelere tayarak ürettikleri nihai mal veya hizmetin maliyetlerini düürmeye çalrlar. 19 Osman ALTU7, Kay.t D.8. Ekonomi, Türkmen Kitabevi, stanbul, 1999, s Douglas A. IRWIN, The United States n a New Global Economy? A Centuries Perspective, American Economic Review, Papers and Proceedings, S.86, 2001,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 289

12 G) YABANCI SERMAYE ÇEKME letmelerin, bir maln, hizmetin ve/veya üretim faktörünün bulundu$u yerden dolay oluan fiyat farkllklarnn cazip kld$ uluslararas d kaynak kullanm yabanc sermaye ile son derece yakndan ilgilidir. Uluslararas d kaynak kullanm uygulamalar sonucunda, d kaynak kullanan iletmeden, d kaynak satcs iletmenin bulundu$u ülkeye bir sermaye transferi gerçekleecektir.bu tür d kaynak kullanm uygulamalar, d ticaret ve direkt yabanc yatrmlar için olan resmi engellerin azalmasndan çok, d kaynak arzcs iletmenin ara mallar ya da faaliyetler için arz fiyatlarnn düüklü$ü sayesinde nihai ürün veya hizmetin maliyetini azaltacak olmas sayesinde artmtr. H) ULUSLARARASI FAKTÖR FYATLARI letmelerin uluslararas d kaynak kullanm uygulamalarna yönelmesinin en önemli sebebi, ülke içindeki d kaynak kullanmnda oldu$u gibi, uluslararas d kaynak kullanmnn iletmelerin maliyet azaltma hedefleridir. Bu maliyet azalmas, uluslararas d kaynak kullanmnda, ülke içindeki d kaynak kullanmna göre daha yüksektir. Bu farkll$n temelinde de üretim faktörlerinin fiyatlarndaki farkllklar yatmaktadr. Ayn zamanda ülkeler arasndaki faktör fiyat farkllklar, ülke içindeki faktör fiyat farkllklarna göre daha yüksek düzeydedir. 21 Uluslararas faktör fiyat farkllklarnn olumasnn temel nedeni de ülkelerin faktör zenginliklerin farkl olmasdr. Uluslararas d kaynak kullanmn, çok fazla kstlayc varsayma dayanan Heckscher-Ohlin faktör fiyat eitli$i teorisi ile test edersek, uluslararas d kaynak kullanmnn uluslararas faktör fiyatlarn eitledi$ini görürüz.. Buna göre her ülkenin d kaynak satcs iletmeleri, ülkesinde bol olan üretim faktörünü daha çok kulland$ faaliyette ihtisaslar ve bu faaliyeti ihraç eder. hracat, bu faaliyetin üretiminde kullanlan faktörlere olan talebi arttrr. Di$er taraftan, ülkede nisbi olarak daha az bulunan faktörleri kullanarak üretilen faaliyetler için ülke iletmeleri, yabanc ülkelerden d kaynak 21 Richard G. HARRIS, Globalisation, Trade and Incone, Canadian Journal of Economics, S.26, 1993,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 kullanmna (ithalata) giderler ve dolaysyla bu faaliyetlerin üretiminde kullanlan faktörler ülke içinde daha az kt hale gelir. Ülkenin d kaynak sat (ihracat) ile ülke içinde bol olan üretim faktörüne talep artaca$ için söz konusu faktörün fiyatnda bir yükselme olur. Di$er taraftan, yabanc ülkelerden d kaynak kullanm ile ülke içinde kt ve pahal olan üretim faktörüne talep azalaca$ için, söz konusu faktörün fiyatnda düüler yaanr. 22 Yimdi, d kaynak kullanmnn sa$layaca$ faktör fiyat eitli$ini, denge analizinde, ekil 3.1 yardmyla açklamaya çalalm. Türkiye, emek yo$un olan yazlm faaliyetini, d kaynak satndan önce, motora göre daha ucuza üretmektedir. Di$er taraftan ngiltere, sermaye yo$un bir ülkedir ve sermeye yo$un mal olan motoru, yazlm faaliyetine göre daha ucuza mal etmektedir. Her iki ülke iletmeleri d kaynak kullanm uygulamalarnda kendilerinde ucuz olan mal veya hizmeti daha fazla üretip, satacaktr. Bu durumda Türk iletmeleri yazlm faaliyeti üretimini arttracak, bunun için daha fazla emek talep edecektir. Bu talep art, ücretleri yükseltecektir. Ayn ekilde, ngiliz iletmeleri, motor üretimini arttrd$nda, bu sefer, daha çok sermaye talep edecek ve bu talep art sermaye faktörünün fiyat olan faiz oranlarn yükseltecektir. 23 Yekil 3.1. de Türkiye de yazlm faaliyeti ihracat dolays ile emek talebi D1 den D2 ye çkacak, buna karlk sermaye talebi D1 den D2 ye düecektir. Bu sebeple Türkiye de ücret seviyesi W1 den W2 ye yükselirken sermayenin geliri R1 den R2 ye inecektir. Bu durumun tersi ngiltere de ortaya çkacak ve bu ülkede sermaye yo$un motor sat dolaysyla emek talebi düerken, sermeye talebi yükselecektir. Bu durumda, ngiltere de ücret talebi düerken, sermaye talebi yükselecektir. Bu durumda ngiltere de ücret seviyesi W1 den W2 ye düerken, sermayenin geliri olan faiz R1 den R2 ye çkacaktr. Her iki ülkede d kaynak kullanm uygulamalar faktör gelirleri üzerinde yaratm oldu$u ters yönlü etkiler sonucunda, faktör gelirlerinde eitli$e do$ru bir hareket söz konusu olacaktr S.Rdvan KARLUK, Uluslararas. Ekonomi, Beta Yayn Da$tm A.Y., 5. Bask stanbul, A.g.e., s A.g.e., s.34 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 291

14 Ücret Türkiye Faiz S D 1 D 2 S R 1 W 2 W 1 R 2 D 1 D 2 0 Ücret L 1 L 2 8çi Say2s2 ngiltere 0 Faiz K 2 K 1 Sermaye Miktar2 S D 2 S W 1 W 2 R 2 R 1 D 1 D 1 D 2 0 L 2 L 1 8çi Say2s2 0 K 1 K 2 Sermaye Miktar2 ekil 3.1. Faktör Fiyat Eitli$i Kaynak: S. Rdvan Karluk, Uluslararas2 Ekonomi, Beta Yayn Da$ym A.Y., 5. Bask, stanbul, 1998, s.33 I) BA7IMLILIK ETKS Küreselleme hareketlerinin son derece hzland$ günümüz artlarnda, hemen hemen her ülkede uluslararas d kaynak kullanm uygulamalar hzla artar hale gelmitir. letmelerin çeitli sebeplerle bu uygulamalara gitmesinin ülkelere birçok olumlu ekonomik etkilerinin oldu$unu açklamtk. Ancak belirli bir endüstrideki iletmelerin belirli baz faaliyetler için d kaynak kullanm uygulamalarna gitmeleri ve zamanla bu uygulamalarn faaliyet 292 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 konular artarsa, belirli bir süre sonra söz konusu ülkenin söz konusu endüstrisinin içi boalacaktr. Bir ülkedeki bir endüstrinin içinin boalmas demek, o ülkenin o endüstri konusu kapsamndaki mal ve/veya hizmetler konusunda yabanc ülkelere ba$ml olmas demektir. Bir ülkenin baz mal ve/veya hizmetlerde yabanc ülkelere ba$ml hale gelmesi de bata d denge olmak üzere birçok ekonomik parametreler üzerinde olumsuz etkiler gösterecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, birçok iktisatçya göre, bu durum küreselleme ortamnda bir sorun olarak görülmemektedir. 25 )KÜRESELLEYME Dünya ekonomisinde 1980 li yllarn sonlarnda yaygnlamaya balayan küreselleme kavram, günümüzde, devaml olarak etkisini arttrmaktadr. Küreselleme, dünya devletlerinin ekonomilerinin bütünlemesini ve ülkeler aras snrlarn etkisinin azalmasn, böylelikle de mal, hizmet ve sermaye aknn kolaylkla sa$lanmasn ifade etmektedir. Dünyada ve ksmen ülkemizde, liberal hükümet politikalar, iletiim ve ulam hizmetlerinin gelimesi, çok uluslu iletmeler ve bölgesel entegrasyonlarn gelimesi, optimal kaynak da$lmnn öneminin artmas ve gelimi ülkelerin çkarlar ve pazar geniletme çabalar küreselleme kavramnn ortaya çkn ve yaygnlamasn sa$layan balca önemli faktörlerdir yüzylda ülkelerin kar karya kaldklar en önemli sorun yurtiçi ve yurt d yabanc iletmelerle nasl rekabet edecekleridir. Artan bu rekabet ve küreselleme koullar, iletmelerin d kaynak satcs iletmelerini birer ortak olarak görmelerini, yakn bir ibirli$i içinde müterilerine kaliteli ürün veya hizmet sunmaya çalmalarn sa$lamakta, bu noktada d kaynak kullanmn, global bir rekabet arac haline getirmektedir. 27 Bu ekilde küreselleme nedeniyle artan d kaynak kullanm uygulamalar da küreselleme sürecini hzlandracaktr. Sonuç olarak d kaynak kullanm ile küreselleme 25 Tamer KOÇEL, 8letme Yöneticili;i, 7. Bask, Beta Yayn Da$tm A.Y., Yayn No:405, stanbul S.Rdvan KARLUK, Uluslararas. Ekonomik Mali ve Siyasal Kurulu8lar, Turan Kitabevi, 4. Bask, Ankara, 1998, s KOÇEL, a.g.e., s.279 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 293

16 kavramlar karlkl etkileim sürecine girerek bir sirkülasyon oluturacaktr. SONUÇ Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 1980 lerde girmi ve bir iletmenin baka bir iletme için mal veya hizmet sa$lama uygulamasn belirtmek amacyla kullanlmtr. D kaynak kullanm yada d kaynaktan yararlanma biçimlerinde Türkçe ye çevrilen bu uygulama, literatürdeki yerini almtr. Yirmibirinci yüzyldaki hzl sosyal,. ekonomik ve teknolojik gelime, küreselleme e$ilimlerini arttrmtr. Uluslararas ulam ve iletiimin bu paraleldeki geliimi uluslararas ticaret ve sermeye hareketlerindeki engellerin azalmas, yeni pazar araylar ve çok uluslu irketlerin faaliyetlerinin artmas küreselleme e$ilimlerinin ivmesini arttran temel nedenlerdir. Küreselleme, 1980 sonras uluslararas rekabetin artt$, verimlilik ve etkinli$in önem kazand$ bir döneme geçiin yaand$ srada ortaya çkmtr. Sermeye hareketleri, yabanc yatrmlar ve teknoloji transferinin uluslarüstü (supranational) bir nitelik kazanarak dünyaya hzla yaylmas devletlerin ve iletmelerin iradelerinin dnda, kendi kendini besleyen bir hale gelmitir. Küreselleme hareketlerinin beraberinde getirdi$i rekabete dayanan piyasa yapsnda, verimi ve kaliteyi elinde tutan iletmeler ve ülkeler ekonomik anlamda baarl olmaktadr. letmelerin ihtiyac olan faaliyetlerin tamamn veya belirli bir ksmn, bir veya daha fazla iletmeye bir sözlemeyle yaptrmas eklinde de tanmlanan, d kaynak kullanm uygulamalar, iletmelere önemli faydalar sa$lar. letmelerin çeitli faaliyetleri için d kaynak kullanm uygulamalarnn önemli faydalar bulunmakla beraber, bu konuda yeterli bilinç düzeyine ulaamayan ve uygun strateji belirlemeyen iletmeler için önemli riskleri de bulunmaktadr. Bu ekilde faydalar ve riskleri bulunan d kaynak kullanm uygulamalarnn söz konusu fayda ve/veya sakncalarna göre birçok ekonomik etkilerinin olumas kaçnlmazdr. Bu etkiler mikro makro ve uluslararas düzeyde olabilir. Bu etkilerin bazlar kaynaklarn etkin kullanm, maliyetleri ve riskleri azaltma, sa$lkl küçülmeyi sa$lama, verimlili$i arttrma, ürün ve hizmet kalitesini yükseltme, rekabet gücünü arttrma gibi olumlu niteliktedir. Bunlarn yannda d kaynak 294 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

17 satclarna ba$mllk, iten çkarmalar, iletmelerin içlerinin boalmas, stratejik yeteneklerin ve yönetimdeki kontrolün kaybedilmesi gibi olumsuz nitelikte de olabilir. Söz edilen bu olumlu ve olumsuz etkilerden kaynaklanan makro düzeyde, enflasyon, istihdam ve ücret düzeyi, büyüme, faiz oranlar, vergi gelirleri, yabanc sermaye, uluslararas faktör fiyatlar gibi makroekonomik parametreler üzerinde çeitli dolayl etkiler de yaanacaktr. KAYNAKÇA Ahmet BU7DAYCI, Outsourcing Eve de Girecek, Kapital Dergisi, Mays 1998, s. 186 Van MIEGHEM, J.A.V., Coordinating Investment, Production and Sub-Contracting, Management Science, C. 45, S.7, 1997, p BÜHNER R.,TUSCHKE, A., Outsourcing, Die Betriebswirtschaft, S. 57(1), ss ; Quinn, J.B., Hilmer, F.G., Strategic Outsourcing, 1994, Sloan Management Review, S. 35, p WOODRUFF,D.,v.d. VW s Factory of The Future,Business Week, Vol 7,October 1996, p Mary C LACTY.;,Rudy Hirscheim; The nformation systems Outsourcing Bandwagon ;Sloan management Review,C.35,S.1, 1993b, p V. M GBSON.; Outsourcing Can Save Money and Increase Efficiency,Benifit Administration, Mart,1996, p P.R EMBLETON.;,P.C Wright.; A Pratical Guide to Succesfull Outsurcing,Empowerment in Organisations, C. 6, S. 3,1998, p Zeynep DÜREN,2000 li y.llarda yönetim,alfa, stanbul 2000,s Peter DRUCKER, Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev. Belks Çorakç), nklap Kitabevi,stanbul,1994,s Mary F. COOK, Outsourcing Human Resources Functions:Strategies for Providing Enhanced HR Services at Lower Cost, American Managent Assocation, 1998, s.17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 295

18 L LOOFF.;Informations Systems Outsourcing Decision Making: A Managerial Approach, Idea Group Publishing, United Kingdom, 1997.p.31 D. J BRYCE, M. USEEM; The mpact of Corprate Outsourcing on Company Value,Europen Managment Journal. C. 16, S. 6, 1998, p Nejat C. BERBERO7LU, Makro Ekonomi Teorisi, Birlik Ofset Yaynclk, Eskiehir, 2000, s.219 mdat BÜBER, nsan Kaynaklar Yönetiminde D Kaynaktan Yararlanma ve Seçilmi Sektörler tibariyle çi veren Sendikalarnn Görümelerine Yönelik Bir Aratrma, Yaynlanm Yüksek Lisans Tezi,.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Fakültesi nsan Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dal, stanbul,1999. Ümit GÜNER ve Zeki YILMAZ, Ekonomik Büyüme ve Kalk.nma Teorileri Ders Notlar., Kütahya, 2003,s.2 Perihan TÜLÜCE, Türkiye de nsan Kaynaklar. Yönetiminde D.8 Kaynaklardan Yararlanma Uygulamas., Alternatif nsan Kaynaklar Politika ve Uygulamalar Dersi Dönem Aratrmas, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Program, stanbul Osman ALTU7, Kay.t D.8. Ekonomi, Türkmen Kitabevi, stanbul, 1999, s.2-6 Douglas A. IRWIN, The United States n a New Global Economy? A Centuries Perspective, American Economic Review, Papers and Proceedings, S.86, 2001,s Richard G. HARRIS, Globalisation, Trade and Incone, Canadian Journal of Economics, S.26, 1993,s S.Rdvan KARLUK, Uluslararas. Ekonomi, Beta Yayn Da$tm A.Y., 5. Bask stanbul, Tamer KOÇEL, 8letme Yöneticili;i, 7. Bask, Beta Yayn Da$tm A.Y., Yayn No:405, stanbul S.Rdvan KARLUK, Uluslararas. Ekonomik Mali ve Siyasal Kurulu8lar, Turan Kitabevi, 4. Bask, Ankara, 1998, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ ÖZET 1990 l yllarda Türk Kamu Maliyesi önemli sorunlar yaamtr. Hükümetler bunlar kendi çabalaryla çözemedikleri için

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

TÜKET C KRED LER FA Z ORANLARININ R SK ESASLI F YATLAMASI

TÜKET C KRED LER FA Z ORANLARININ R SK ESASLI F YATLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI PARA BANKA PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ TÜKETC KREDLER FAZ ORANLARININ RSK ESASLI FYATLAMASI Eray YEDLER Danman Yrd. Doç. Dr. Hakan KAHYAOLU

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Işıl ÜNLÜ Anabilim Dalı: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir-türkiye ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER ÖZET Yrd. Doç. Dr. Meserret Nalçakan 1 leti#im teknolojisi

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Önsözden Sermayeyi ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eitim, Öretim ve Snav Yönetmeliinin Çalma Ekonomisi ve

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N RÜZGÂR ENERJSNDE KULLANILAN JENERATÖRLERN KARILATIRMALI ANALZ 1 Meltem APAYDIN 2 Arif Kvanç ÜSTÜN 3 Mehmet KURBAN 4 Ümmühan BAARAN FLK Anadolu Üniversitesi ki Eylül Kampüsü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi

Detaylı

KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER

KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER Yrd. Doç. Dr. Ozan Bahar Özet 1947 ylnda ticaretin ülkeler

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM Cevat Gerni 1 Ö. Selçuk Emsen 2 M. Kemal De-er 3 ÖZET Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerin, ihracat art ve ekonomik büyüme performanslarnda

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER Mehmet Karaçuka * ÖZET Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon ebekeleri enformasyona

Detaylı