Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): ARAÞTIRMA Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi M.Emin Sakarya 1, Kürþat Uzun 2, Köksal Yuca 3, Mustafa Harman 1, Ayten Ýþlek 2, Osman Temizöz 1, Cengizhan Sezgi 2 1 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalý 2 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý 3 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý, Van Özet Amaç: Trakeobronþial stenozu bulunan hastalarda multidedektör bilgisayarlý tomografi (MDBT) ile yapýlan sanal bronkoskopinin fiberoptik bronkoskopi ile karþýlaþtýrýlmasý ve taný deðerinin deðerlendirilmesi amaçlandý. Gereç ve Yöntem: Nisan 2003 ile Nisan 2004 tarihleri arasýnda trakeobronþial stenozu bulunan 29 hastaya multidedektör BT ile sanal bronkoskopi ve fiberoptik bronkoskopi incelemeleri yapýldý. BT incelemesi 4x1 kolimasyon kullanýlarak multidedektör BT cihazý ile yapýldý. Sanal bronkoskopi bulgularý fiberoptik bronkoskopi bulgularý ile karþýlaþtýrýldý. Bulgular: Obtrüksiyon yapan 36 lezyonun 33'ü sanal bronkoskopi ile belirlendi. Trakeobronþial stenozun belirlenmesinde sanal bronkoskopi bulgularýnýn duyarlýlýðý yüksek bulundu (sensitivitesi %92, spesifisitesi %96). Sonuç: Multidedektör BT sanal bronkoskopi trakeobronþial stenozlarýn deðerlendirilmesini saðlayan noninvaziv güvenilir bir yöntemdir. Bununla birlikte, çevre yapýlarýn deðerlendirilmesi ve optimal oryantasyonun saðlanmasý için aksial ve multiplanar Yazýþma Adresi: Prof. Dr. Emin Sakarya Týp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalý Van Tel: /2040 Faks: rekonstrükte BT görüntüleriyle birlikte deðerlendirilmelidir. Anahtar kelimeler: Bronkoskopi, bilgisayarlý tomografi, akciðer. Abstract Multidetector CT virtual bronchoscopy in tracheobronchial obstruction Objective: The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of multidetector computed tomography (CT) virtual bronchoscopy and to compare it with fiberoptic bronchoscopy in patients diagnosed with tracheobronchial stenosis. Methods: Between April 2003 and April 2004, multidetector CT virtual bronchoscopy and fiberoptic bronchoscopy were performed in 29 patients with tracheobronchial stenosis. CT images were obtained with a multidetector CT scanner using 4 x 1 mm collimation. Virtual bronchoscopy findings were compared to fiberoptic bronchoscopy findings. Results: Thirty-three of 36 stenoses were detected by virtual bronchoscopy. Virtual bronchoscopic findings were highly sensitive (sensitivity, 92%; specificity, 96%) in revealing tracheobronchial stenosis. Virtual bronchoscopi was found as a highly sensitive method (sensitivity, 92%; specificity, 96%) in detecting tracheobronchial stenosis. Conclusion: Multidetector CT virtual bronchoscopy

2 20 Bronþial obstrüksiyonlarda sanal bronkoskopi is a reliable noninvasive method that allows evaluating of tracheobronchial stenosis. However, it should be combined with the interpretation of axial and multiplanar reformatted CT images for evaluation of surrounding structures and optimal spatial orientation. Key words: Bronchoscopy, computed tomography, lung Bilgisayarlý tomografi (BT), akciðerlerin deðerlendirilmesinde önerilen radyolojik deðerlendirme yöntemi olmasýnýn yaný sýra son yýllarda multidedektör BT sistemlerinin geliþtirilmesiyle yeni açýlýmlar da sunmuþtur (1). Tek nefes tutumunda hastanýn tüm akciðeri ince kesitlerle taranabilmekte, bu kesitlerden yararlanarak bilgisayar programlarý ile üç boyutlu görüntüler ve sanal bronkoskopi görüntüleri elde edilebilmektedir. Daha önceden de spiral BT kullanýlarak benzer görüntüler elde edilmekteydi. Ancak multidedektör BT sistemlerinin kullanýlmasýyla görüntü kalitesinde belirgin bir artýþ olmuþtur (2). Biz bu çalýþmada fiberoptik bronkoskopi yapýlan hastalarda elde edilen bulgular ile multidedektör BT kullanýlarak elde edilen 3 boyutlu sanal bronkoskopi bulgularýný karþýlaþtýrdýk. Gereç ve Yöntem: Çalýþmamýz Nisan 2003 ile Nisan 2004 tarihleri arasýnda yapýldý. Çalýþmaya Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi hastanesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalýnda fiberoptik bronkoskopi yapýlarak havayollarýnda obstrüksiyon bulunmuþ 29 hasta dahil edildi. Hastalar yaþlarý arasýnda ve yaþ ortalamasý idi. Hastalarýn 4'ü kadýn, 25'i erkekti. Hastalara bronkoskopi öncesinde kulak burun boðaz uzmaný tarafýndan rutin kulak burun boðaz muayenesi yapýldý. Hastalarýn tümüne toraksýn multidedektör BT incelemesi yapýldý. Multidedektör BT incelemesi Siemens Sensation 4 (Erlangen, Almanya) cihazý kullanýlarak yapýldý. Hastalar supin pozisyonda masaya yatýrýldý. Ýncelemeden önce, hastanýn inceleme sýrasýnda nefesini tutabilmesi için solunum tutma egzersizi yaptýrýldý. Ýncelemeye baþlayabilmek için hastalarýn saniye kadar nefesini tutabilmesi gerekmekteydi. Sonra tek nefes tutumu süresinde akciðerin tümünün multidedektör BT incelemesi saniyede tamamlandý. Ýncelemede kullanýlan parametreler: dedektör kolimasyonu 1 mm, rekonstrüksiyon kalýnlýðý 2 mm, rekonstrüksiyon aralýðý 1 mm (%50 overlap), matriks 512x512, mas 90, kv 120, feed/rotasyon: 6, rotasyon süresi: 0.5 saniye, filtre: B30f medium. Her hastadan elde edilen aksial kesit sayýsý arasýnda deðiþmekteydi. Multidedektör BT ile aksial planda elde edilen görüntülerden ayrý bir iþ istasyonunda (work-station) (Leonardo, Siemens, Erlangen, Almanya) 3 boyutlu sanal bronkoskopi, koronal ve sagital plandaki rekonstrükte görüntüler elde edilerek, fly modu kullanýlarak sanal bronkoskopi görüntüleri üzerinde incelenilen hava yollarýnýn endoskopik görüntüleri bilgisayar ortamýnda elde edildi. Bu görüntülerle trakeadan baþlayarak trakeobronþial aðacýn lümeni deðerlendirildi. Elde edilen sagital ve koronal planda görüntülerde havayollarý ve obstrüksiyon yapan lezyon incelendi. Gerek duyulan olgularda lezyonun hava yollarý ile olan iliþkisini daha iyi deðerlendirmek için farklý açýlardan oblik rekonstrükte görüntüler, MIP (maximum intensity projection) görüntüleri alýndý. Bu görüntülerinden yararlanarak elde edilen bulgular fiberoptik bronkoskopi bulgularý ile karþýlaþtýrýldý. Bulgular: Multidedektör BT incelemesinden elde edilen aksial kesitlerden yararlanarak iþ istasyonunda rekonstrüksiyon yoluyla 3 boyutlu sanal bronkoskopi, koronal ve sagital plandaki görüntüler 5-10 saniye içerisinde elde edildi. Solunum sýkýntýsý bulunan 4 hasta dýþýnda, bütün hastalar inceleme için gerekli sürede nefes tutabildiler. Solunum sýkýntýsý olan 4 hasta ise daha kýsa sürelerde nefes tutabilmesine raðmen, cihazýn hýzlý olmasý nedeniyle elde edilen görüntü kalitesi, radyolojik deðerlendirme için yeterli kalitedeydi. Fiberoptik bronkoskopi ile 29 hastada hava yollarýnda 36 adet obstrüksiyon görüldü (Resim 1). Bu lezyonlarýn lokalizasyonlarýna göre daðýlýmý Tablo 1'de gösterilmiþtir. Bu obstrüksiyonlardan 33'ü sanal bronkoskopi ile de görüldü. Havayolu obstrüksiyonunu saptamada sanal bronkoskopinin sensitivitesi %92, spesifisitesi %96 bulundu. Bunun dýþýnda fiberoptik bronkoskopi ile obstrüksiyon distali bronkoskop geçmediðinden deðerlendirilemezken, sanal bronkoskopide böyle bir sorun olmadýðýndan obstrüksiyon distalinde kalan hava yollarý da rahatça deðerlendirilebildi. Bunun sonucunda hastalarýmýzda obstrüksiyon distalinde ayrýca obstrüksiyon yapan 7 lezyon daha bulunduðu sanal bronkoskopi ile belirlendi (Resim 2). Tartýþma: Sanal bronkoskopi giderek artan bir þekilde hava yollarýnýn deðerlendirilmesinde kullanýlsa da, fiberoptik bronkoskopi direkt olarak gözle hava yollarýnýn görülmesini ve biopsi alýnabilmesini saðladýðýndan bronþ kanserlerinin tanýsýnda gold standart yöntem olarak kalmaya devam etmektedir. Ayrýca fiberoptik bronkoskopi ile bronþial lavaj ve kültür materyali alýnmasý, yabancý cisim var ise çýkartýlmasý gibi diyagnostik ve terapötik iþlemlerin yapýlabilmesi diðer avantajlarýdýr. Bunun yanýnda fiberoptik bronkoskopinin invaziv bir iþlem olmasý, sedasyon gerektirmesi, bazý

3 Bronþial obstrüksiyonlarda sanal bronkoskopi 21 A B C Resim 1. Sol hilusta kitle bulunan hastanýn: Multidedektör BT koronal planda MPR görüntüsünde (A) sol ana bronþu tam týkayan lezyon (ok) ve sol akciðer atelektazisi görülüyor. Sanal bronkoskopi görüntülerinde karina (B), sol ana bronþ (C) ve karinadan 4-5 cm mesafede sol ana bronþta tam týkanýklýk yapan tümör (D) görülüyor. D Resim 2. Sol ana bronþta belirgin daralma yapan kitle görülüyor. Kitle proksimalinden alýnan sanal bronkoskopi görüntüsünde bronþ lümenindeki dýþtan basýya ait daralma görülüyor. Kitle distali ise bronkoskop geçmediði için fiberoptik bronkoskop ile deðerlendirilemezken sanal bronkoskopi ile deðerlendirildiðinde üst lob bronþunda obstrüksiyon olduðu görülmektedir.

4 22 Bronþial obstrüksiyonlarda sanal bronkoskopi Tablo 1. Fiberoptik bronkoskopi ile saptanan obstrüksiyonlarýn daðýlýmý. Lokalizasyon Trakea Sað ana bronþ üst lob bronþu alt lob bronþu Sol ana bronþ intermedier bronþ üst lob bronþu lingula bronþu alt lob bronþu Sayýsý hastalar tarafýndan tolere edilememesi ve ciddi komplikasyonlar geliþebilmesi dezavantajlarýdýr (3,4). Sanal bronkoskopi, BT görüntülerinden yararlanarak trakea ve bronþlarýn iç konturlarýný ve lümenini sanal olarak görmeyi saðlayan bir tekniktir. Kullanýcý istediði yöne hava yollarý içerisinde ilerleyerek istenen bölgeye ulaþýr. Fiberoptik bronkoskopide görülen görüntülere benzer görüntüler elde edilir. Bunun için ayrý bir incelemeye gerek olmaksýzýn mevcut BT görüntüleri üzerinde sanal bronkoskopi yapýlabilmektedir. Fiberoptik bronkoskopi ile hava yollarýnda görülen lezyonun parankime uzanan kýsýmlarý hakkýnda bilgi alýnamaz iken, sanal bronkoskopi ile bronþ lümeni görülmesinin yanýnda, zaten elde BT kesitleri mevcut bulunduðundan kolayca lezyonun parankimde kalan kýsýmlarý hakkýnda bir çok bilgi elde edilebilir. Sanal bronkoskopinin yapýlabilmesi için bu konuda tecrübe kazanýlmasý gerekmektedir. Aksi halde görüntülenen bölgeye oryantasyon saðlanamayacak, böylece bulunulan bölge yada görülen lezyonun lokalizasyonu ve deðerlendirilmesi yapýlamayacaktýr. Sanal bronkoskopinin mevcut akciðer BT incelemesi üzerinde yapýlabilmesi, hasta üzerinde ayrý bir inceleme yada hazýrlýk gerektirmemesi ve kýsa sürede yapýlabilmesi de diðer avantajlarýdýr. Sanal bronkoskopi görüntüleri helikal BT ile de elde edilebilmektedir. Ancak bunlarýn uzaysal rezolüsyonu düþük ve çekim süresi uzundur (5,6,7). Ayrýca rekonstrüksiyonun çok yavaþ olmasý kullanýlmasýný zorlaþtýrmaktadýr (8). Multidedektör BT'lerin kullanýma girmesi ile inceleme süresi tüm akciðer için saniye ye, kesit kalýnlýðý ise mm'ye kadar inmiþtir. Böylece üç boyutlu görüntülerin uzaysal çözünürlüðü artmýþtýr (9). Ayrýca iþlem kapasitesi yüksek ve hýzlý bilgisayar sistemlerinin kullanýlmasý ile sanal bronkoskopi ve diðer rekonstrükte görüntülerin çok kýsa bir sürede elde edilebilmesi mümkün olmuþtur Helikal BT ile elde edilen üç boyutlu sanal bronkoskopi görüntülerinde kesit kalýnlýðýna baðlý halka artefaktý, aort pulsasyonu artefaktý ve çekimin uzun sürmesine baðlý solunum artefaktý görülmektedir (10). Yaptýðýmýz bu çalýþmada hava yollarýnýn multidedektör BT ile elde ettiðimiz aksial ve 3 boyutlu multiplanar rekonstrükte görüntüleri ile sanal bronkoskopi görüntülerinde belirgin bir artefakt izlenmedi. Kalp konturunda pulsasyon artefaktý bulunmakla birlikte, bunlar hava yollarýný etkilemedi. Ayrýca kesit kalýnlýðýnýn ince olmasý (1mm) ve görüntülerin elde edilmesinde %50 overlap yapýldýðýndan hava yollarýnda halka artefaktý bulunmamakta, elde ettiðimiz sanal bronkoskopi görüntüleri fiberoptik bronkoskopi görüntülerine de oldukça benzemektedir (Resim 3). Ýnceleme süresi multidedektör BT'de kýsa olmakla birlikte bu süre içerisinde hastalarýn uyumlu olmasý ve nefesini tutmasý görüntü netliði açýsýndan önemlidir. Solunum sýkýntýsý nedeniyle solunumunu tam tutamayan 4 hastada solunum hareketine baðlý artefakt izlendi. Ancak cihazýn incelemeyi kýsa sürede bitirmesi ve kesit kalýnlýðýnýn ince olmasý nedeniyle oluþan solunum hareketi artefaktlarý deðerlendirmeyi engelleyecek düzeyde deðildi. Koopere olamayan veya solunum sýkýntýsý olan hastalarda, solunum hareketlerinin görüntü üzerine olumsuz etkilerini hýzlý görüntüleme yaparak azaltmasý, multidedektör BT'nin bizlere saðladýðý önemli bir avantaj olduðunu düþünüyoruz. Multidedektör BT ile üç boyutlu görüntüler üzerinde istenilen açýda oblik planlarda da kesitler alýnabilmekte, bu ise hava yollarýnýn daha net ve kolay þekilde incelenebilmesini saðlamaktadýr. Ýnce kesitlerin elde edilmesiyle monitor baþýnda sine modunda yapýlan inceleme ile bronþ dallanmasý net olarak takip edilebilmekte, böylece trakeobronþial aðaç net olarak deðerlendirilebilmektedir. Böylece aksial BT görüntüleriyle yetinmeyip, 3 boyutlu koronal, sagital ve sanal bronkoskopi görüntülerinden yararlanmak hava yollarýnýn deðerlendirilmesini kolaylaþtýrmaktadýr. Çalýþmamýzda sanal bronkoskopinin sensitivitesi ve spesifisitesinin yüksek bulunmasý yöntemin hava yollarýnýn radyolojik incelemesinde kullanýlabilecek bir görüntüleme yöntemi olduðunu göstermektedir. Baþka araþtýrmacýlarýn ayný konuda yaptýklarý çalýþmalarda da benzer sonuçlar bulunmuþtur (3,11). Hoppe ve ark. yaptýklarý çalýþmalar sonucunda, sanal bronkoskopinin havayollarýnýn stenozlarýnýn saptanmasýnda sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olduðunu bildirmektedir (3,12). Sanal bronkoskopinin fiberoptik bronkoskopiye bir üstünlüðü de týkanýklýk distalinde kalan ve fiberoptik bronkoskopun giremeyeceði çaptaki hava yollarýnýn endoskopik görüntülerinin elde edilebilmesidir. Çalýþmamýzdaki hastalarda obstrüksiyon distalinde kaldýðýndan fiberoptik bronkoskop ile deðerlendirilemeyen ancak sanal bronkoskopi ile saptanan lezyonlar bulunmaktadýr (Resim 2).

5 Bronþial obstrüksiyonlarda sanal bronkoskopi 23 A B C D Resim 3. Sað hilusta kitlesi bulunan hastanýn: Aksial BT (A) ve koronal MPR (B) görüntüsünde sað alt lobda daralma yapan düzensiz sýnýrlý kitle görülüyor. Aksial kesitte alt lob bronþundan ayrýlan apikal segment bronþunun týkalý olduðu görülüyor (ok). Sanal bronkoskopi görüntülerinde sað ana bronþ (C), sað alt lob segment bronþlarý (D) ve lateral duvarda kalan alt lob apikal segment bronþunun (E) tam týkalý olduðu (ok) görülüyor. E

6 24 Bronþial obstrüksiyonlarda sanal bronkoskopi Sanal bronkoskopinin fiberoptik bronkoskopinin yerini almasý düþünülemez. Ancak benzer endoskopik görüntüler vermesi nedeniyle önceden sanal bronkoskopi yapýlarak fiberoptik bronkoskopiye hazýrlýk olarak hava yollarý hakkýnda taný ve tedaviye yönelik önemli bilgiler elde edilebilir (3). Böylece invaziv bir iþlem olan fiberoptik bronkoskopi süresi azaltýlabilir, bu ise hastalarýn yapýlan iþlemi daha rahat tolere etmesini ve komplikasyon geliþme oranýný azaltabilecektir. Tekrarlayan fiberoptik bronkoskopi yapýlmasý gereken hastalarda, bunun yerine sanal bronkoskopi yapýlarak fiberoptik bronkoskopi yapýlma sýklýðý azaltýlabilir (3). Sonuç olarak multidedektör BT ile yapýlan sanal bronkoskopi, trakeobronþial stenozlarýn anatomik detaylarýný güvenilir þekilde görüntüleyebilen noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olup, ayrý bir incelemeye gerek kalmaksýzýn mevcut BT görüntüleri üzerinden yapýlabilmekte ve hava yollarýnýn görüntülenmesini saðlamaktadýr. Sanal bronkoskopi görüntüleri ile birlikte aksial ve multiplanar rekonstrükte BT görüntülerinin deðerlendirilmesi optimal oryantasyonun saðlanmasý ve çevre yapýlarýn deðerlendirilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Kaynaklar 1-Grenier PA, Beigelman-Aubry C, Fetita C, Preteux F, Brauner MW, Lenoir S. New frontiers in CT imaging of airway disease. Eur Radiol. 2002;12(5): Boiselle PM. Multislice helical CT of the central airways. Radiol Clin North Am. 2003;41(3): Hoppe H, Walder B, Sonnenschein M, Vock P, Dinkel HP. Multidetector CT virtual bronchoscopy to grade tracheobronchial stenosis. AJR. 2002;178(5): Rapp-Bernhardt U, Welte T, Doehring W, Kropf S, Bernhardt TM. Diagnostic potential of virtual bronchoscopy: advantages in comparison with axial CT slices, MPR and MIP? Eur Radiol 2000;10: Hopper KD, Iyriboz TA, Mahraj RP, Wise SW, Kasales CJ, TenHave TR, Wilson RP, Weaver JS.CT bronchoscopy: optimization of imaging parameters. Radiology. 1998; 209(3): Haponik EF, Aquino SL, Vining DJ. Virtual bronchoscopy. Clin Chest Med 1999; 20: Ferretti GR, Thony F, Bosson JL, Pison C, Arbib F, Coulomb M. Benign abnormalities and carcinoid tumors of the central airways: diagnostic impact of CT bronchography. AJR 2000;174: Ferretti GR, Knoplioch J, Bricault I, Brambilla C, Coulomb M. Central airway stenoses: preliminary results of spiral-ct-generated virtual bronchoscopy simulations in 29 patients. Eur Radiol 1997;7: Ferretti GR, Bricault I, Coulomb M. Virtual tools for imaging of the thorax. Eur Respir J. 2001; 18(2): Alýcýoðlu B, Erdoðan A, Koparal S, Karademir A, et al. Hava yollarýnýn helikal BT ile üç boyutlu görüntülenmesi. Tanýsal ve Giriþimsel Radyoloji. 2001;7: Fleiter T, Merkle EM, Aschoff AJ, et al. Comparison of real-time virtual and fiberoptic bronchoscopy in patients with bronchial carcinoma: opportunities and limitations. AJR 1997; 169: Hoppe H, Dinkel HP, Walder B, von Allmen G, Gugger M, Vock P. Grading airway stenosis down to the segmental level using virtual bronchoscopy. Chest. 2004;125(2):

Endobronşiyal tümörlerde çok kesitli BT sanal bronkoskopinin tanısal etkinliği

Endobronşiyal tümörlerde çok kesitli BT sanal bronkoskopinin tanısal etkinliği Endobronşiyal tümörlerde çok kesitli T sanal bronkoskopinin tanısal etkinliği arış KIR, Ümit TÜZÜN, Ege TERZİŞIOĞLU, Memduh DURSUN, Koray GÜVEN, rtür SLMSLIOĞLU, tadan TUNCI İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

Trakeobronşial ağac ilgilendiren hastal klar n tan s için fiberoptik

Trakeobronşial ağac ilgilendiren hastal klar n tan s için fiberoptik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:61-66 TORAKS RADYOLOJ S Hava yollar n n helikal T ile üç boyutlu görüntülenmesi anu Al c o lu, Aysun Erdo an, Süha Koparal, Alp Karademir, Mine Özkul, Figen Atalay,

Detaylı

Sanal Bronkoskopi DERLEME. Erkan Y lmaz 1, Atila Akkoçlu 2, Emine Osma 1. Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik AD, zmir 2

Sanal Bronkoskopi DERLEME. Erkan Y lmaz 1, Atila Akkoçlu 2, Emine Osma 1. Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik AD, zmir 2 DERLEME Sanal Bronkoskopi Erkan Y lmaz 1, Atila Akkoçlu 2, Emine Osma 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik AD, zmir 2 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD,

Detaylı

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Suat FİTOZ*, Çetin ATASOY*, Aydın YAĞMURLU**, Akın KAYA***, Ergin ÇİFTÇİ****, Erdal İNCE**** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD REZONANS Sinyal intensitesini belirleyen faktörler Proton yoğunluğu TR T1 TE T2

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

İnce barsak tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü

İnce barsak tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü Dicle Tıp Dergisi / M. F. İnci ve ark. İnce barsak tıkanıklığında BT nin rolü 2013; 40 (1): 81-85 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0229 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İnce

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. kın Eraslan LCI ÖLÜM 6 ÖLÜM 06 Klasik Radyografi 39 Klasik Radyografi Kemal Ödev Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

CS 9300. Esnekliğin gücü

CS 9300. Esnekliğin gücü CS 9300 Esnekliğin gücü Carestream Dental den yeni CS 9300 3D dijital görüntüleme sistemi ile tahmini teşhislerinizden çıkartın Carestream Dental in hepsi bir arada CS 9300 ü, farklı görüntü alanı seçenekleri

Detaylı

YABANCI CĠSĠM ASPĠRASYONU ġüphesġ OLAN ÇOCUKLARDA SANAL BRONKOSKOPĠ ĠLE KONVANSĠYONEL BRONKOSKOPĠ SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI

YABANCI CĠSĠM ASPĠRASYONU ġüphesġ OLAN ÇOCUKLARDA SANAL BRONKOSKOPĠ ĠLE KONVANSĠYONEL BRONKOSKOPĠ SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI ġġġlġ ETFAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 2. RADYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Klinik ġefi Rad. Dr. Zeki KARPAT YABANCI CĠSĠM ASPĠRASYONU ġüphesġ OLAN ÇOCUKLARDA SANAL BRONKOSKOPĠ ĠLE KONVANSĠYONEL

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

KAROTİD VE SEREBRAL BT ANJİOGRAFİ

KAROTİD VE SEREBRAL BT ANJİOGRAFİ KAROTİD VE SEREBRAL BT ANJİOGRAFİ Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ÇKBT ÇKBT Uzaysal rezolüsyon Temporal rezolüsyon Hedefler Nörovasküler

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği

Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2016.46330 Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği The Efficacy of Non-Invasive Radiological

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi GİRİŞ ve AMAÇ Pelvik konjesyon sendromunun (PKS) oluşumunda over ven

Detaylı

TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods. Özgür Uslu, Fevziye Tuksavul, Eser Günaçtı, Ahmet Emin Erbaycu, Tuncay Vatansever, Salih Zeki Güçlü

TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods. Özgür Uslu, Fevziye Tuksavul, Eser Günaçtı, Ahmet Emin Erbaycu, Tuncay Vatansever, Salih Zeki Güçlü ARAŞTIRMA / Original Article TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods Toraks Dergisi 2006; 7(2): 109-114 Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Konulan Akciğer Kanseri Olgularında Endoskopik Görünüm ile

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD.

RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD. RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD. 1895 X ışınlarının keşfi 1896 ilk radyasyon yaralanmaları ile ilgili raporlar Diagnostik Görüntülemede

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi

Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi ARAfiTIRMA Akci er Kanseri Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi Nurdan Köktürk, Tansu Ulukavak Çiftçi,

Detaylı

Dinamik BT ve Tc-99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner modüllerin benign-malign ayrımındaki değeri

Dinamik BT ve Tc-99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner modüllerin benign-malign ayrımındaki değeri Girişimsel Radyoloji (2001) 7:513-517 TORAKS RADYOLOJİSİ Dinamik BT ve Tc-99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner modüllerin benign-malign ayrımındaki değeri Metin Çubuk, Akın Yıldız, Gökhan Arslan,

Detaylı

Radyoloji Perspektifi

Radyoloji Perspektifi YENİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞMESİ HASTA DOZLARINI ARTTIRIYOR MU? Radyoloji Perspektifi Şölen ÇUBUKÇU 22.11.2013 ANTALYA Giriş Radyasyon kaynakları [1] http://www.ncrponline.org 2 Giriş İnceleme yüzdeleri Etkin

Detaylı

Akciğer Radyografisi Normal Saptanan Hemoptizili Olgularda Fiberoptik Bronkoskopi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değeri #

Akciğer Radyografisi Normal Saptanan Hemoptizili Olgularda Fiberoptik Bronkoskopi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değeri # Akciğer Radyografisi Normal Saptanan Hemoptizili Olgularda Fiberoptik Bronkoskopi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değeri # Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Hasan BAYRAM*, Emir ASAN*, Yaşar

Detaylı

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 1994 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ THREE - DIMENSIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAXILLOFACIAL TRAUMA Dr. Gökhan ERPEK

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÇEKİM STANDARTLARI

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÇEKİM STANDARTLARI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÇEKİM STANDARTLARI 07.11.2012 OE-GS-001/RB-001 OE-GS-001/RB-001 İçindekiler BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) İNCELEMESİ ÇEKİM STANDARTLARI... 3 BT incelemelerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ TIP BÜLTENİ the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN ORGANI Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL -1997 / CİLT : 35 SAYI: 3 the medical bulletin of

Detaylı

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Recep KANDEMİR 1, Kadir Akgüngör 2, Hakan Epik 2, Emel Ada 3 1 Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri #

Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri # Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri # İsmail YÜKSEKOL*, Arzu BALKAN*, Metin ÖZKAN*, Haldun ŞEVKETBEYOĞLU*, Hayati

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Giriş Hasta gören her hekim göğüs röntgeninin tamamına hakim olmalıdır. Genç bir hekim kıdemli bir seviyeye gelmesinde akciğer grafisi yorumlama önemli bir

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

Travmada tüm vücut BT. kadar gerekli? ÇKBT ve Travma Yüksek hızla giden bir aracın takla atması ile başvuran olgu

Travmada tüm vücut BT. kadar gerekli? ÇKBT ve Travma Yüksek hızla giden bir aracın takla atması ile başvuran olgu 11.06.2010 Travmada tüm vücut BT ne kadar gerekli? Sunum Hedefi Travmada tüm vücut BT Terminoloji ve teknik Dr. Erhan AKPINAR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Acil Radyoloji

Detaylı

Hematüri şikayeti ile başvuran ve üst toplay c sistem incelemeleri

Hematüri şikayeti ile başvuran ve üst toplay c sistem incelemeleri Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:71-75 ADOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Mesane tümörlerinin de erlendirilmesinde sanal sistoskopi Çisel Yazgan, Suat Fitoz, Çetin Atasoy, Kadir Türkölmez, Cemil

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL İnceleme Kodu: TRD- Abd - 050401 Hazırlanma Tarihi: 30.6.2007 Tanım: Üst abdomen bilgisayarlı

Detaylı

Brid İleuslu Hastalarda Çok Kesitli BT ile Tanı ve Cerrahi Korelasyon. Diagnosis of Bride Ileus By Multidetector CT and Surgical Correlation

Brid İleuslu Hastalarda Çok Kesitli BT ile Tanı ve Cerrahi Korelasyon. Diagnosis of Bride Ileus By Multidetector CT and Surgical Correlation ARAŞTIRMA Brid İleus Hastalarında Çok Kesitli BT T A D Brid İleuslu Hastalarda Çok Kesitli BT ile Tanı ve Cerrahi Korelasyon Diagnosis of Bride Ileus By Multidetector CT and Surgical Correlation Cemil

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GİRİŞ Radyoterapinin temel prensibi : Normal dokuların ışın dozunu azaltarak tümöre istenilen dozu verebilmektir. Son yıllarda radyoterapi alanında

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73 ARAŞTIRMALAR Karahan, Baykara, (Research Işın, Reports) Coşkun KARACİĞER SOLİD KİTLELERİNE EŞLİK EDEN GEÇİCİ HEPATİK KONTRASTLANMA FARKI: İKİ FAZLI BT VE MRG BULGULARI Transient hepatic attenuation difference

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TANIM Künt travma sonrası, kavernozal tunika albugine rüptürü ile birlikte korpus spongiosum ve üretral lezyonların eşlik edebileceği

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Sibel Üstündağ *, Nurten Bayazıt *, Arman Poluman **, Murat Ulusoy *

Sibel Üstündağ *, Nurten Bayazıt *, Arman Poluman **, Murat Ulusoy * KLİNİK OLARAK KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞR HASTALIĞI ÖN TANILI OLGULARDA KONVANSİYONL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ V YÜKSK RZOLÜSYONLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN DĞRİ (Value of the Conventional Computed Tomography

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU

SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU A CASE: ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS MIMICING CENTRAL BRONCHIAL TUMOR Ersin Şükrü

Detaylı

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN İzmir

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

Pediatrik yaş grubunda taş hastalığı insidansı yetişkinlere göre daha

Pediatrik yaş grubunda taş hastalığı insidansı yetişkinlere göre daha Diagn Interv Radiol 2006; 12:147-150 Bu makale Diagnostic and Interventional Radiology de yer alan İngilizce makalenin Türkçesi olup kaynak gösterme ve dizinleme amacı ile kullanılamaz. Unenhanced multidetector

Detaylı

TAŞLARINDA AKUSTİK GÖLGENİN TANISAL DEĞERİ: ÇOK DEDEKTÖRLÜ BT REFERANS ALINARAK DEĞERLENDİRME

TAŞLARINDA AKUSTİK GÖLGENİN TANISAL DEĞERİ: ÇOK DEDEKTÖRLÜ BT REFERANS ALINARAK DEĞERLENDİRME ENDOÜROLOJİ/Endourology BÖBREK TAŞLARINDA AKUSTİK GÖLGENİN TANISAL DEĞERİ: ÇOK DEDEKTÖRLÜ BT REFERANS ALINARAK DEĞERLENDİRME THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE ACOUSTIC SHADOW OF THE RENAL STONES: MULTIDEDECTOR

Detaylı

Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı

Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Bursa Kemik tümörleri Tüm kemik tümörlerinin %42 si: İlk 20 yaşta Çoğu: Belirli bir yaşta görülme eğiliminde D Resnick,

Detaylı

AKCİĞ İĞER CA TEDAVİSİ GÜLFER KARAKURT ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

AKCİĞ İĞER CA TEDAVİSİ GÜLFER KARAKURT ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ CYBERKNIFE CİHAZINDA X-SIGHT X LUNG YÖNTEMY NTEMİYLE AKCİĞ İĞER CA TEDAVİSİ GÜLFER KARAKURT ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ CyberKnife (Sunnyvale Accuray) cihazı bilgisayar kontrollü

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Sağda Gecikmiş Karaciğer Herniyasyonlu, Travmatik Bilateral Diyafragma Rüptürü

Sağda Gecikmiş Karaciğer Herniyasyonlu, Travmatik Bilateral Diyafragma Rüptürü Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:4, (29-33) Sağda Gecikmiş Karaciğer Herniyasyonlu, Travmatik Bilateral Diyafragma Rüptürü Hatice Öztürkmen Akay*, Refik Ülkü** ÖZET Bilateral diyafragma rüptürü nadir

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý

Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 1 Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý Sevim Süreyya Çerçi*, Celal Çerçi**, Bahattin Baykal***,

Detaylı

Murat Köylü(1), Burcu Gökçe(2), Yusuf Ziya Hazeral(1), Serra Kamer(1), Nezahat Olacak(1), Yavuz Anacak(1)

Murat Köylü(1), Burcu Gökçe(2), Yusuf Ziya Hazeral(1), Serra Kamer(1), Nezahat Olacak(1), Yavuz Anacak(1) TÜM CİLT IŞINLAMASINDA TOMOTERAPİ KULLANILABİLİR Mİ? Tüm Cilt Elektron Işınlaması(TSEI) ve Tomoterapi İle Tüm Cilt Helikal Işınlama(TSHI) Tekniklerinin Anatomik Fantomda Dozimetrik Karşılaştırılması Murat

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Klinik Çalışma Çocuk Yabancı Cisim Aspirasyonu Van Tıp Dergisi: 22(2): 90-95, 2015 8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık,

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

Akciğer Radyoterapisinde RPM. Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir

Akciğer Radyoterapisinde RPM. Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir Akciğer Radyoterapisinde RPM Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir Özel Onkomer Onkoloji Merkezi (1997- ) 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi(2000- ) Dinamik IMRT (Yoğunluk Ayarlı Yoğunluk Ayarlı)

Detaylı

Serebral Kist Hidatiklerin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Serebral Kist Hidatiklerin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Computed Tomographic Findings of the Cerebral Hydatid Cysts Fikret TAŞ *, Cesur GÜMÜŞ*, Mehmet ATALAR*, Ayşenur TAŞ**, Hulusi EĞİLMEZ*, Sema BULUT* ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Prof.Dr. Murat Kocaoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Önerilen pozisyonlar Temel: Postero-anterior (PA) erekt (ayakta)

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması Mehmet Akif ÖZGÜL 1, Mehmet Atilla UYSAL 1, Figen

Detaylı

Pediatrik Toraks Patolojilerinde Çok Dedektörlü BT nin Rolü. The Role of Multidetector CT in Pediatric Lung Disease

Pediatrik Toraks Patolojilerinde Çok Dedektörlü BT nin Rolü. The Role of Multidetector CT in Pediatric Lung Disease Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 3, (185-191) Pediatrik Toraks Patolojilerinde Çok Dedektörlü BT nin Rolü Senem Şentürk, Hatice Öztürkmen Akay ÖZET Toraks bilgisayarlı tomografisi çocuklarda akciğer

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) #

Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) # Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) # M. Bahadır BERKTAŞ, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY,

Detaylı

Konvasiyonel Akciğer Grafisi

Konvasiyonel Akciğer Grafisi Konvasiyonel Akciğer Grafisi Prof. Dr. Macit Arıyürek Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı İki yönlü akciğer grafisi: 1. Posteroanterior (PA) veya arka ön grafi 2. Sol yan akciğer grafisi İnspiryum

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı